Actualiteiten Pachtrecht 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Actualiteiten Pachtrecht 2014"

Transcriptie

1 Actualiteiten Pachtrecht 2014 Mr. Frédérique Verheij-Péters ALV Limburgs Particulier Grondbezit Roermond, 24 november

2 Wat is aan de hand in (ver)pachtersland? Waarom staat het huidige pachtsysteem ter discussie? Het huidige pachtsysteem is tweeslachtig en onevenwichtig. Ene kant: reguliere pachtovereenkomst met veel bescherming voor de pachter en lage pachtprijzen. Andere kant: liberale pachtovereenkomst met nauwelijks bescherming voor de pachter en betrekkelijk hoge pachtprijzen. 2

3 Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen in 2014? Pachtevaluatie van Professor Bruil. Hij pleit voor een nieuw pachtstelsel waarbij verpachters en pachters zoveel mogelijk in staat worden gesteld hun zaken in onderling overleg te regelen, maar wel met bescherming daar waar het moet. Akkoord van Spelderholt: verpachters en pachters bereiken overeenstemming over een nieuw pachtstelsel met uitzondering van het overgangsrecht. Uitgangspunt van dit pachtstelsel is, dat de pachtprijs hoger is naarmate de bescherming van de pachter hoger is en de pachterprijs lager is naarmate de bescherming van de pachter lager is. Staatssecretaris Dijksma bericht de Tweede Kamer dat zij een nieuw pachtstelsel zal ontwerpen op basis van het akkoord van Spelderholt. 3

4 Even terug in de tijd, hoe het allemaal begon... Na W.O. II heerste armoede onder de boeren. Alles was gericht op de wederopbouw. De landbouwprijzen waren niet stabiel. De boeren hadden geen redelijk inkomen. De voedselvoorziening was niet gegarandeerd. Geen redelijke voedselprijzen voor consumenten. 4

5 De overheid grijpt in. De oplossing werd onder andere gezocht in het pachtrecht en het Gemeenschappelijke Landbouwbeleid Pachtwet: was een sociale wet ter bescherming van de pachter. Reguliere pachtovereenkomst doet zijn intrede. 5

6 Reguliere pachtovereenkomst Dwingend rechtelijke bescherming voor de pachter en lage pachtprijs. Waaruit bestaat dwingend rechtelijke bescherming? Prijstoetsing door de Grondkamer. Continuatierecht. Het voorkeursrecht. Het recht op indeplaatsstelling. 6

7 Heeft het overheidsingrijpen zijn vruchten afgeworpen? De agrarische sector is thans een van de belangrijkste pijlers van de economie. 7

8 Hoe verging het de verpachters? Verpachters waren vaak niet bereid om nieuwe pachtgronden regulier te verpachten. Ontstond veel zwarte en grijze pacht. Dit zijn pachtovereenkomsten die niet op schrift zijn gesteld en/of niet naar de Grondkamer zijn ingezonden voor goedkeuring. Ontstaat roep om liberalisering van het pachtrecht. 8

9 De liberalisering van het pachtrecht zet voorzichtig in Hoogtepunten: 1984: opzegging ingeval van 65 jarige pachter (vervallen bij wetswijziging 2007). 1995: invoering van de teeltpacht en de eenmalige pacht. 9

10 Eenmalige pacht De eenmalige pacht maakt het mogelijk om los land eenmalig te verpachten voor de duur van 12 jaar. Probleem: de eerste overeenkomsten liepen in 2007 af. Oplossing: wetswijziging. 10

11 Nieuw pachtrecht in 2007 Uitgangspunt van het nieuwe pachtrecht blijft de reguliere pachtovereenkomst. Maar, de liberale pachtovereenkomst doet zijn intrede. 11

12 De liberale pachtovereenkomst. Alleen van toepassing op los land, dus niet op hoeves en gebouwen. De pachtovereenkomst eindigt van rechtswege. Geen indeplaatsstelling. Geen voorkeursrecht. Kent twee vormen: voor 6 jaar of korter; langer dan 6 jaar. 6 jaar of korter: geen prijstoetsing Langer dan 6 jaar: prijstoetsing. 12

13 Gevolgen nieuw pachtrecht In de praktijk worden bijna alleen nog maar liberale pachtovereenkomsten afgesloten. Ontstaat een tweeslachtig en onevenwichtig systeem. Reguliere pacht: veel bescherming pachter en lage pachtprijzen. Liberale pacht: weinig bescherming pachter en betrekkelijk hoge pachtprijzen. 13

14 Evaluatie van het Pachtrecht FPG neemt in 2011 een voorschot op de evaluatie. Standpunt FPG: o o o Motiveer verpachters te blijven investeren in grond en gebouwen. Schaf de prijstoetsing af bij liberale pachtovereenkomsten voor los land voor de duur van langer dan 6 jaar Maak het mogelijk ook bedrijfsgebouwen liberaal te verpachten. 14

15 Pachtevaluatie De Bond voor Landpachters en Hypotheekboeren neemt in 2012 eveneens een voorschot op de pachtevaluatie. Standpunt BLHB: de regulier pacht dient behouden te blijven en breidt deze waar mogelijk uit ten behoeve van de continuïteit van de landbouwbedrijven. 15

16 Pachtevaluatie Professor Bruil 16

17 PACHTEVALUATIE Professor Bruil krijgt in 2013 van de Staatssecretaris de opdracht het pachtrecht te evalueren. Onderzoeksvraag: welke pachtvormen zijn er in de toekomst nog nodig? Aanbevelingen Bruil: o Verpachters en pachters moeten zoveel mogelijk in staat worden gesteld hun zaken onderling te regelen. Twee restricties: o o Waar nodig bescherming van de pachter. Waar mogelijk stimuleren duurzaam grondgebruik. 17

18 Kernpunten van een nieuw pachtstelsel volgens Bruil (1) Pachtovereenkomst schriftelijk vastleggen. Geen pachtprijsbeheersing, wel een systeem om tot redelijke pachtprijzen te komen. Pachtovereenkomsten voor hoeven zijn minimaal 25 jaar; voor los land en gebouwen minimaal 6 jaar, tenzij bijzondere omstandigheden. Verlenging geldt van rechtswege, al kan daar bij overeenkomst van worden afgeweken. In geval geen verlenging van rechtswege, wel overleg over voortzetting. Goedkeuring door de grondkamer vervalt. De grondkamers worden opgeheven. 18

19 Kernpunten van een nieuw pachtstelsel volgens Bruil (2) Indeplaatsstelling en medepacht alleen voor hoeves. Voorkeursrecht pachter vervalt. Pachter is bevoegd tot wijziging bestemming, inrichting en gedaante, tenzij bijzondere omstandigheden. Onderverpachting is mogelijk. Geen tussentijdse ontbinding pachtovereenkomst, tenzij sprake is van onvoorziene omstandigheden. Geen bijzondere pachtovereenkomsten meer nodig. 19

20 Reacties FPG en BLHB op de pachtevaluatie van Bruil FPG: gematigd positief. BLBH: wijzen het voorstel van Bruil af. 20

21 Akkoord van Spelderholt Mr. W.L. Valk Mr. G.M.F. Snijders Mr. H.H. Verbakel- van Bommel Prof. Mr. G.M.F. Snijders 21

22 Akkoord van Spelderholt De juristen Valk, Snijders en Verbakel Van Bommel hebben in een informele bijeenkomst in Kasteel Spelderholt te Beekbergen verpachters en pachters bijeengebracht. Onderwerp van gesprek: het voorstel van Valk, Snijders en Verbakel van Bommel voor een nieuwe wettelijke regeling van het pachtrecht. 22

23 Akkoord Spelderholt Overeenstemming verpachters en pachters over nieuw pachtstelsel. Geen overeenstemming overgangsrecht. 23

24 Akkoord Spelderholt Hoe ziet het nieuwe pachtstelsel volgens het akkoord van Spelderholt uit? Vier pachtvormen waarop vrije prijsvorming van toepassing is en waarbij de pachter veel bescherming geniet. De gedachte is: hoe meer bescherming de pachter geniet, hoe hoger de pachtprijs. Eén pachtvorm waarop geen vrije prijsvorming van toepassing is. De pachter of verpachter kan de Grondkamer achteraf verzoeken de pachtprijs vast te stellen. De pachter geniet weinig bescherming, hetgeen leidt tot een lagere pachtprijs. 24

25 Akkoord Spelderholt De vier pachtvormen waarop vrije prijsvorming van toepassing is: 1. Nieuwe reguliere pacht Deze pachtvorm is van toepassing op hoeves, gebouwen en los land. De duur van de eerste termijn is minimaal 12 jaar voor hoeves en 6 jaar in andere gevallen. Het continuatierecht, het indeplaatsstellingsrecht en het voorkeursrecht is van toepassing. 25

26 Akkoord Spelderholt 2. Loopbaanpacht Deze pachtvorm is van toepassing op hoeves, gebouwen en los land. Het contract wordt voor tenminste 25 jaar afgesloten en eindigt bovendien niet voor de AOW gerechtigde leeftijd van de pachter. Het indeplaatsstellingsrecht is weliswaar van toepassing, maar verandert niets aan het moment waarop de overeenkomst eindigt. 26

27 Akkoord van Spelderholt 3. Teeltpacht Deze pachtvorm is alleen voor één- en meerjarige teelten, waarmee relatief hoge rendementen kunnen worden behaald. De duur van het contract komt overeen met de duur van de teelt. 4. Pacht van kleine oppervlakten Deze pachtvorm waarvoor volledige contractsvrijheid geldt, blijft bestaan. 27

28 Akkoord van Spelderholt Op de vijfde pachtvorm is geen vrije prijsvorming van toepassing. De pachter of verpachter kan de Grondkamer achteraf verzoeken de pachtprijs vast te stellen. 5. Flexibele pacht Voor Hoeves, gebouwen en los land. Partijen kunnen in onderling overleg de termijn overeenkomen. Pachtprijs op verzoek vaststellen op 5%-30% lager dan de markt voor reguliere pacht. 28

29 Akkoord van Spelderholt Flexibele pacht (vervolg) Geen continuatierecht. Geen recht op indeplaatsstelling. Geen voorkeursrecht. 29

30 Akkoord van Spelderholt Overgangsrecht (bestaande gevallen): Er is geen overeenstemming Standpunten: BLHB: bestaande pachters moeten eeuwigdurend onder het oude recht blijven vallen. FPG: vinden dit veel te lang. 30

31 Hoe nu verder? Staatssecretaris heeft medio oktober 2014 een brief aan de Tweede Kamer gestuurd. Pachtsysteem zal worden uitgewerkt op basis van het akkoord van Spelderholt. In het nieuwe pachtstelsel zal overgangsrecht zijn opgenomen. De staatssecretaris zal hierover in gesprek gaan met verpachters en pachters. 31

32 Hoe nu verder? Het overgangsrecht zal in ieder geval betrekking hebben op de prijsvorming van de reguliere pacht die momenteel gereguleerd is. De staatssecretaris vindt het namelijk ongewenst dat reguliere pachters en hun opvolgers onbeperkt een beroep kunnen blijven doen op oude rechten. De staatssecretaris zal bij de flexibele pachtvorm onderzoeken of prijstoetsing en de rol van de Grondkamers nodig is. 32

33 Hoe nu verder? Pachtnormen die jaarlijks worden vastgesteld door de overheid. De staatssecretaris staat sympathiek tegenover het voorstel in het akkoord van Spelderholt om het gemiddelde van de pachtprijzen van 2007 te nemen en jaarlijks te wijzigen met de prijsindex voor agrarisch onroerend goed. Volgens de staatssecretaris lijkt dit voorstel voor vereenvoudiging te zorgen en vergroot het voorstel de voorspelbaarheid van de pachtprijzen. 33

34 Tot slot De staatssecretaris werkt het verder uit. Regering en Kamer zijn vervolgens aan zet. FPG zal de ontwikkelingen op de voet volgen en u tijdig informeren. 34

Het nieuwe pachtsysteem. Bijeenkomst LTO Noord

Het nieuwe pachtsysteem. Bijeenkomst LTO Noord Het nieuwe pachtsysteem Bijeenkomst LTO Noord Programma Inleiding door Arnold Michielsen - Evaluatie pachtregelgeving: rapport Bruil - Akkoord Spelderholt en vervolg Gelegenheid tot het stellen van vragen

Nadere informatie

Aan de Staatssecretaris van Economische Zaken Rosmalen, 20 april 2016 Excellentie, Op 2 november 2015 hebben wij, tezamen met de meest direct betrokken partijen bij het toenmalige deelakkoord (het zogenaamde

Nadere informatie

Aan de Staatssecretaris van Economische Zaken. Den Haag, 4 juli 2014. Excellentie,

Aan de Staatssecretaris van Economische Zaken. Den Haag, 4 juli 2014. Excellentie, Aan de Staatssecretaris van Economische Zaken Den Haag, 4 juli 2014 Excellentie, Op uw initiatief is de pachtregelgeving geëvalueerd door prof. mr. D.W. Bruil (Rapport Evaluatie pachtregelgeving, bijlage

Nadere informatie

Bemiddeling. Aan de Staatssecretaris van Economische Zaken, De heer ir. M.H.P. Van Dam. Geachte heer van Dans,

Bemiddeling. Aan de Staatssecretaris van Economische Zaken, De heer ir. M.H.P. Van Dam. Geachte heer van Dans, Ik ben daarbij vanuit het ministerie van EZ ondersteund door Liesbeth Kâp en Jan Sevenster. de pachtwet. Twee van de betrokken organisaties konden het akkoord van Spelderholt niet ondertekenen. Vanwege

Nadere informatie

Aan de Staatssecretaris van Economische Zaken. Den Haag, 1 september 2015. Excellentie,

Aan de Staatssecretaris van Economische Zaken. Den Haag, 1 september 2015. Excellentie, Aan de Staatssecretaris van Economische Zaken Den Haag, 1 september 2015 Excellentie, Bij brief van 15 oktober 2014 aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (Kamerstukken II, 27 924, nr.

Nadere informatie

Samenvatting d.d. 12 mei 2014 van de NVR-reactie op de Evaluatie. pachtregelgeving van Prof.Mr. D.W. Bruil

Samenvatting d.d. 12 mei 2014 van de NVR-reactie op de Evaluatie. pachtregelgeving van Prof.Mr. D.W. Bruil Samenvatting d.d. 12 mei 2014 van de NVR-reactie op de Evaluatie pachtregelgeving van Prof.Mr. D.W. Bruil Naar aanleiding van het rapport d.d. maart 2014 Evaluatie pachtregelgeving van Prof. Mr. D.W. Bruil

Nadere informatie

1 5 OKT, 20U. Ministerie van Economische Zaken. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA "s-gravenhage.

1 5 OKT, 20U. Ministerie van Economische Zaken. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA s-gravenhage. Ministerie van Economische Zaken > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA "s-gravenhage Directoraat-generaal Agro Directie

Nadere informatie

AMvB. Geliberaliseerde pacht art. 397 lid 4. ALGEMENE JAARVERGADERING 10 maart 2016

AMvB. Geliberaliseerde pacht art. 397 lid 4. ALGEMENE JAARVERGADERING 10 maart 2016 AMvB Geliberaliseerde pacht art. 397 lid 4 ALGEMENE JAARVERGADERING 10 maart 2016 Tweede ronde Spelderholt Voorstel initiatiefnemers op basis van verkenningen 5 pachtvormen - Reguliere pacht correctieve

Nadere informatie

Aan de Staatssecretaris van Economische Zaken. Rosmalen, 20 april Excellentie,

Aan de Staatssecretaris van Economische Zaken. Rosmalen, 20 april Excellentie, Aan de Staatssecretaris van Economische Zaken Rosmalen, 20 april 2016 Excellentie, Op 2 november 2015 hebben wij, tezamen met de meest direct betrokken partijen bij het toenmalige deelakkoord (het zogenaamde

Nadere informatie

Ad 1 Uitleg van (wettelijke) begrippen rondom pacht en het verschil tussen reguliere en geliberaliseerde pacht

Ad 1 Uitleg van (wettelijke) begrippen rondom pacht en het verschil tussen reguliere en geliberaliseerde pacht Notitie pachtbeleid Inleiding In het buitengebied heeft de gemeente Bergen veel eigendommen. Deze eigendommen bestaan uit landbouwgronden, bossen en natuurterreinen. De gemeente heeft ongeveer 600 ha.

Nadere informatie

Het Eindakkoord van Spelderholt

Het Eindakkoord van Spelderholt Het Eindakkoord van Spelderholt mr. W.L. Valk, mr. G.M.F. Snijders en mr. H.A. Verbakel-van Bommel 1 Het Akkoord van Spelderholt heeft in april 2016 een vervolg gekregen. De meeste organisaties hebben

Nadere informatie

24-3-2016. Asbest. Agenda. 20.15u Opening. 20.20u Asbest. 20.45u Pauze. 21.00u Pacht. 21.30u Vragen en discussie. 22.

24-3-2016. Asbest. Agenda. 20.15u Opening. 20.20u Asbest. 20.45u Pauze. 21.00u Pacht. 21.30u Vragen en discussie. 22. Agenda 20.15u Opening 20.20u Asbest 20.45u Pauze 21.00u Pacht 21.30u Vragen en discussie 22.30u Afsluiting 2 Asbest Wet- en regelgeving inzake asbest daken Subsidiemogelijkheden Asbest eraf, zon erop (provinciaal):

Nadere informatie

Art. 7: 397 lid 4 BW, AMvB prijstoetsing voor geliberaliseerde pacht, een dode letter of staat de oplossing al in de wet?

Art. 7: 397 lid 4 BW, AMvB prijstoetsing voor geliberaliseerde pacht, een dode letter of staat de oplossing al in de wet? Art. 7: 397 lid 4 BW, AMvB prijstoetsing voor geliberaliseerde pacht, een dode letter of staat de oplossing al in de wet? ir. P.J. van der Eijk 1 Inleiding De geliberaliseerde pacht is bij de inwerkingtreding

Nadere informatie

De kracht van pacht. FPG-visie voor de toekomst

De kracht van pacht. FPG-visie voor de toekomst De kracht van pacht FPG-visie voor de toekomst De kracht van pacht FPG-visie voor de toekomst 2 Pacht in de toekomst Het pachtrecht en het pachtprijzensysteem, zoals dat sinds 1 september 2007 geldt,

Nadere informatie

LTO Noord afdeling Gooi, Vecht en Amstelstreek 10 november 2015 Harry Streng

LTO Noord afdeling Gooi, Vecht en Amstelstreek 10 november 2015 Harry Streng LTO Noord afdeling Gooi, Vecht en Amstelstreek 10 november 2015 Harry Streng Voorstellen Grondmarkt Pacht Erfpacht Financiering Taxaties Herwaardering Overig Melkveewet Fosfaatrechten Etc. Makelaar A&LV

Nadere informatie

Het Akkoord van Spelderholt

Het Akkoord van Spelderholt Het Akkoord van Spelderholt mr. W.L. Valk, mr. G.M.F. Snijders en mr. H.A. Verbakel-van Bommel * 1. Inleiding Inmiddels is het bekend: vertegenwoordigers van pachters en verpachters hebben begin juli 2014

Nadere informatie

Prijstoetsing geliberaliseerde pacht voorstel BLHB

Prijstoetsing geliberaliseerde pacht voorstel BLHB Prijstoetsing geliberaliseerde pacht voorstel BLHB Huib Silvis en Martien Voskuilen, Wageningen Economic Research (voorheen LEI Wageningen UR) Eindversie, 9 september 2016 1. Inleiding De pachtersbond

Nadere informatie

Pacht, nieuwe regels en prijzen 2011. een wegwijzer voor de praktijk

Pacht, nieuwe regels en prijzen 2011. een wegwijzer voor de praktijk Pacht, nieuwe regels en prijzen 2011 een wegwijzer voor de praktijk Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 Waar gaat deze brochure over? 5 1.2 Leeswijzer 5 2 Algemene informatie 6 2.1 De pachtvormen op een rij

Nadere informatie

Pacht nieuwe normen, nieuwe regels

Pacht nieuwe normen, nieuwe regels Pacht nieuwe normen, nieuwe regels Een wegwijzer voor de praktijk 79x536 1 Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Oktober 1995 Waarom deze brochure? Op 31 oktober 1995 treedt een nieuw Pachtnormenbesluit

Nadere informatie

vervallen Pachtwet; onderbrenging pacht in het Burgerlijk Wetboek en nieuw Pachtprijzenbesluit 2007

vervallen Pachtwet; onderbrenging pacht in het Burgerlijk Wetboek en nieuw Pachtprijzenbesluit 2007 Samenvatting: Inleiding: Op 1 september j.l. is de Pachtwet vervallen. Vanaf dit moment zijn de pachtregels ondergebracht in het Burgerlijk Wetboek (titel 7.5). Tevens is op 1 september 2007 het nieuwe

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA s-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA s-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Agro en Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 27 924 Pachtbeleid Nr. 63 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 6 mei 2015 De vaste commissie voor Economische Zaken heeft een aantal

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1994±1995 Nr. 99d 22 705 Wijziging van de Pachtwet NADERE MEMORIE VAN ANTWOORD Ontvangen 26 juli 1995 Met belangstelling hebben wij kennis genomen van de

Nadere informatie

documentnr.: INT/C/13/02282 zaaknr.: Z/C/13/02901 Raadsinformatiebrief

documentnr.: INT/C/13/02282 zaaknr.: Z/C/13/02901 Raadsinformatiebrief documentnr.: INT/C/13/02282 zaaknr.: Z/C/13/02901 *Z002A318996* Raadsinformatiebrief Onderwerp : Pachtprijzen Aard : Toezegging(en) raad/commissie Portefeuillehouder : Stoffels Datum college : 6 augustus

Nadere informatie

Uitgebreide inhoudsopgave Enige afkortingen Lijst van verkort aangehaalde werken

Uitgebreide inhoudsopgave Enige afkortingen Lijst van verkort aangehaalde werken INHOUDSOPGAVE Uitgebreide inhoudsopgave Enige afkortingen Lijst van verkort aangehaalde werken XV XXI XXIII Hoofdstuk 1 - Inleidende beschouwingen 1 1 Wettelijke regeling van de pacht 1 2 Van Pachtwet

Nadere informatie

Cursus Pacht (en tijdelijk beheer)

Cursus Pacht (en tijdelijk beheer) Cursus Pacht (en tijdelijk beheer) mr. dr. J.W.A. Rheinfeld 20 april 2017 Programma Pacht (& tijdelijk beheer) inleiding/historie pachtrecht/algemene kenmerken omschrijving pachtovereenkomst duur pachtovereenkomst

Nadere informatie

Pacht. Mr D.L. Rodrigues Lopes DERDE DRUK. door

Pacht. Mr D.L. Rodrigues Lopes DERDE DRUK. door Pacht door Mr D.L. Rodrigues Lopes DERDE DRUK Kluwer - Deventer -1997 Inhoud VOORWOORD SAMENVATTING VII AFKORTINGEN XXI HOOFDSTUK 1. ALGEMEEN 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. Inleiding Landbouw en economie

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA s-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA s-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Agro en Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC

Nadere informatie

Pacht. Regels en prijzen 2013. een wegwijzer voor de praktijk

Pacht. Regels en prijzen 2013. een wegwijzer voor de praktijk Pacht. Regels en prijzen 2013 een wegwijzer voor de praktijk Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 Waar gaat deze brochure over? 5 1.2 Leeswijzer 5 2 Algemene informatie 7 2.1 De pachtvormen op een rij 7 2.1.1

Nadere informatie

Pacht, nieuwe regels en prijzen 2012. een wegwijzer voor de praktijk

Pacht, nieuwe regels en prijzen 2012. een wegwijzer voor de praktijk Pacht, nieuwe regels en prijzen 2012 een wegwijzer voor de praktijk Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 Waar gaat deze brochure over? 5 1.2 Leeswijzer 5 2 Algemene informatie 6 2.1 De pachtvormen op een rij

Nadere informatie

Pacht. Regels en prijzen 2017

Pacht. Regels en prijzen 2017 Pacht Regels en prijzen 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 Waar gaat deze brochure over? 4 1.2 Leeswijzer 5 2 Algemene informatie 6 2.1 De pachtvormen op een rij 6 2.1.1 Reguliere pacht 6 2.1.2 Geliberaliseerde

Nadere informatie

Flexibele pacht en prijstoetsing in economisch perspectief. Huib Silvis en Martien Voskuilen. LEI Wageningen UR

Flexibele pacht en prijstoetsing in economisch perspectief. Huib Silvis en Martien Voskuilen. LEI Wageningen UR LEI Wageningen UR LEI Wageningen UR is een onafhankelijk, internationaal toonaangevend, Postbus 29703 sociaaleconomisch onderzoeksinstituut. De unieke data, modellen en kennis van het 2502 LS Den Haag

Nadere informatie

Pacht. Regels en prijzen Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Pacht. Regels en prijzen Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Pacht Regels en prijzen 2014 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 Waar gaat deze brochure over? 4 1.2 Leeswijzer 5 2 Algemene informatie 6 2.1 De pachtvormen op een rij

Nadere informatie

Pacht. Regels en prijzen een wegwijzer voor de praktijk

Pacht. Regels en prijzen een wegwijzer voor de praktijk Pacht. Regels en prijzen 2013 een wegwijzer voor de praktijk Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 Waar gaat deze brochure over? 5 1.2 Leeswijzer 5 2 Algemene informatie 7 2.1 De pachtvormen op een rij 7 2.1.1

Nadere informatie

Datum 31 maart 2017 Betreft Beantwoording vragen over de pachtprijzen bij geliberaliseerde pacht

Datum 31 maart 2017 Betreft Beantwoording vragen over de pachtprijzen bij geliberaliseerde pacht > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Directoraat-generaal Agro en Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den

Nadere informatie

Pacht. Regels en prijzen 2015

Pacht. Regels en prijzen 2015 Pacht Regels en prijzen 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 Waar gaat deze brochure over? 4 1.2 Leeswijzer 5 2 Algemene informatie 6 2.1 De pachtvormen op een rij 6 2.1.1 Reguliere pacht 6 2.1.2 Geliberaliseerde

Nadere informatie

Hoe nu verder met pacht en de pachtprijsbepaling?

Hoe nu verder met pacht en de pachtprijsbepaling? Discussiestuk voor de leden, verpachters d.d. Hoe nu verder met pacht en de pachtprijsbepaling? Bijdrage van de Federatie Particulier grondbezit (FPG) voor de evaluatie van het pachtrecht in 2011. AUTEURS:

Nadere informatie

Agro-Nieuwsbrief Controleer uitbetaling bedrijfstoeslag zorgvuldig Mineralen in bezinklaag voor sluitende mestbalans Akkoord over nieuw pachtstelsel

Agro-Nieuwsbrief Controleer uitbetaling bedrijfstoeslag zorgvuldig Mineralen in bezinklaag voor sluitende mestbalans Akkoord over nieuw pachtstelsel Agro-Nieuwsbrief Uitgave: december 2014 In deze nieuwsbrief: GLB-beleid Controleer uitbetaling bedrijfstoeslag zorgvuldig Mestwetgeving Mineralen in bezinklaag voor sluitende mestbalans Pacht Akkoord over

Nadere informatie

NOTITIE INZAKE ERFPACHT

NOTITIE INZAKE ERFPACHT NOTITIE INZAKE ERFPACHT Inleiding Erfpacht is het recht om een onroerende zaak van een ander onder zich te houden en te gebruiken. In de gemeente Sint Anthonis zijn in het verleden gronden in erfpacht

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2004/408

Raadsvoorstel 2004/408 Raadsvoorstel 2004/408 Onderwerp steller Portefeuillehouder Commissie Raadsvergadering Agrarisch beheer gemeentegronden Mr. R.R. van Erp / Mr. T. ten Have Mr. A. Th.H. van Dijk Grondzaken Datum /33859

Nadere informatie

Evaluatie pachtregelgeving

Evaluatie pachtregelgeving Evaluatie pachtregelgeving Prof. mr. D.W. Bruil Instituut voor Agrarisch Recht Wageningen maart 2014 1 2 Voorwoord Op 1 september 2007 is de Pachtwet ingetrokken en het vernieuwde pachtrecht, voornamelijk

Nadere informatie

KABINETSSTANDPUNT INZAKE HET ADVIES RUIMTE VOOR PACHT VAN DE COMMISSIE PACHTBELEID

KABINETSSTANDPUNT INZAKE HET ADVIES RUIMTE VOOR PACHT VAN DE COMMISSIE PACHTBELEID KABINETSSTANDPUNT INZAKE HET ADVIES RUIMTE VOOR PACHT VAN DE COMMISSIE PACHTBELEID 1. Inleiding De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Nadere informatie

Wijziging Regeling pachtprijzen

Wijziging Regeling pachtprijzen LNV Wijziging Regeling pachtprijzen Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 21 november 2007, nr. TRCJZ/2007/3679, houdende wijziging van de Regeling pachtprijzen Gelet op

Nadere informatie

NOTA PACHTBELEID Gemeente Nunspeet

NOTA PACHTBELEID Gemeente Nunspeet NOTA PACHTBELEID 2016 Gemeente Nunspeet Inleiding Het verpachten van agrarische gronden vindt op vele manieren plaats in Nederland. Nog te vaak worden gronden van oudsher in gebruik gegeven zonder dat

Nadere informatie

PARLEMENTAIRE GESCHIEDENIS

PARLEMENTAIRE GESCHIEDENIS PARLEMENTAIRE GESCHIEDENIS VASTSTELLING EN INVOERING VAN TITEL 7.5 (PACHT) VAN HET BURGERLIJK WETBOEK SAMENGESTELD ONDER REDACTIE VAN: J.G. BONGERS GRIFFIER CENTRALE GRONDKAMER W.L. VALK VICE-PRESIDENT

Nadere informatie

Grondmarkt en grondfinanciering

Grondmarkt en grondfinanciering Grondmarkt en grondfinanciering Algemene jaarvergadering BLHB 10 maart 2016 Erik Somsen a.s.r. vastgoed vermogensbeheer Inhoud Introductie Grondmarkt Kenmerken Grondprijsontwikkeling en grondmobiliteit

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2006 2007 30 448 Vaststelling en invoering van titel 7.5 (pacht) van het Burgerlijk Wetboek B VOORLOPIG VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR JUSTI- TIE 1

Nadere informatie

VOORWOORD BIJ DE VIERDE DRUK

VOORWOORD BIJ DE VIERDE DRUK VOORWOORD BIJ DE VIERDE DRUK De eerste drie drukken van dit werk zijn verzorgd door mr. G.M.F. SNIJDERS, jarenlang advocaat in pachtzaken en tevens oud-hoogleraar agrarisch recht aan de Radboud Universiteit

Nadere informatie

Onder dit motto werkt het ministerie van LNV aan veilig, verantwoord geproduceerd voedsel en een vitale natuur.

Onder dit motto werkt het ministerie van LNV aan veilig, verantwoord geproduceerd voedsel en een vitale natuur. Onder dit motto werkt het ministerie van LNV aan veilig, verantwoord geproduceerd voedsel en een vitale natuur. Het platteland moet economisch gezond blijven met behoud van landschap en cultuur. Tenslotte

Nadere informatie

Speech van Minister van Economische Zaken, Henk Kamp, Jaarvergadering van de Federatie Particulier Grondbezit, Driebergen, 25 mei 2013

Speech van Minister van Economische Zaken, Henk Kamp, Jaarvergadering van de Federatie Particulier Grondbezit, Driebergen, 25 mei 2013 Speech van Minister van Economische Zaken, Henk Kamp, Jaarvergadering van de Federatie Particulier Grondbezit, Driebergen, 25 mei 2013 Versie 20 mei 2013 Alleen het gesproken woord geldt 1 Dames en heren,

Nadere informatie

De huidige pachtnormen functioneren niet goed en leiden tot onvrede bij verpachters en pachters door de grote jaarlijkse schommelingen.

De huidige pachtnormen functioneren niet goed en leiden tot onvrede bij verpachters en pachters door de grote jaarlijkse schommelingen. Toelichting bij advies Werkgroep pacht Algemeen: Leden van de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Rentmeesters vertegenwoordigen zowel verpachters als pachters en zijn werkzaam door het gehele land.

Nadere informatie

Pacht, nieuwe regels en prijzen. een wegwijzer voor de praktijk

Pacht, nieuwe regels en prijzen. een wegwijzer voor de praktijk Pacht, nieuwe regels en prijzen 2007 een wegwijzer voor de praktijk Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Waar gaat deze brochure over? 1.2 Leeswijzer 1.3 Waarom nieuwe prijzen en regels? 1.4 Samenvatting

Nadere informatie

VVOR De pachter als derdebelanghebbende. 15 september 2015 Gert-Jan de Jager

VVOR De pachter als derdebelanghebbende. 15 september 2015 Gert-Jan de Jager VVOR De pachter als derdebelanghebbende 15 september 2015 Gert-Jan de Jager Onderwerpen Pacht sinds 1 september 2007 (Akkoord van Spelderholt?) Pachter en onderpachter als derde-belanghebbenden Welke pachtvormen

Nadere informatie

White paper over het erven, de verplichtingen, verantwoordelijkheden en mogelijkheden van grond. GROND GEËRFD WAT NU?

White paper over het erven, de verplichtingen, verantwoordelijkheden en mogelijkheden van grond. GROND GEËRFD WAT NU? White paper over het erven, de verplichtingen, verantwoordelijkheden en mogelijkheden van grond. GROND GEËRFD WAT NU? 1 CONTACT Saltus Beheer bv. Dokter van Deenweg 108, Zwolle 038-422 77 69 info@saltusbeheer.nl

Nadere informatie

Advies Werkgroep pacht. met toelichting

Advies Werkgroep pacht. met toelichting Advies Werkgroep pacht met toelichting Advies Werkgroep pacht Algemeen De agrarische sector maakt een essentieel deel uit van onze economie. Pacht is daarin een belangrijke financieringsbron voor agrariërs.

Nadere informatie

1. Burgerlijk Wetboek Titel 7.5 (Pacht)

1. Burgerlijk Wetboek Titel 7.5 (Pacht) 1. Burgerlijk Wetboek Titel 7.5 (Pacht) Titel 5 Pacht Afdeling 1 Algemene bepalingen Artikel 311 [Pachtovereenkomst] Pacht is de overeenkomst waarbij de ene partij, de verpachter, zich verbindt aan de

Nadere informatie

Opzegging e n beë i ndig i ng Nijman doet drie voorstellen met betrekking tot de opzegging

Opzegging e n beë i ndig i ng Nijman doet drie voorstellen met betrekking tot de opzegging Verslag jaarvergadering 2012 Vereniging voor Agrarisch Recht mr S.D.T. van der Linden" 1. lnleiding Op vrijdag 20 april2012heeft. de 53e Algemene Leden Vergadering van de Vereniging voor Agrarisch Recht

Nadere informatie

Voorstellen stabilisering pachtnormen onder de loep

Voorstellen stabilisering pachtnormen onder de loep Voorstellen stabilisering pachtnormen onder de loep Huib Silvis en Martien Voskuilen Voorstellen stabilisering pachtnormen onder de loep Huib Silvis en Martien Voskuilen Dit onderzoek is uitgevoerd door

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 448 Vaststelling en invoering van titel 7.5 (Pacht) van het Burgerlijk Wetboek Nr. 8 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 16 juni

Nadere informatie

HC Actualiteiten 2014 LV. Kabels en Leidingen Financierbaarheid van grond in landelijk gebied

HC Actualiteiten 2014 LV. Kabels en Leidingen Financierbaarheid van grond in landelijk gebied HC Actualiteiten 2014 LV Kabels en Leidingen Financierbaarheid van grond in landelijk gebied 1 Leerdoelen De cursist kan: De Belemmeringenwet Privaatrecht (BWP) beschrijven De relevante procedurestappen

Nadere informatie

Pacht, nieuwe regels en prijzen een wegwijzer voor de praktijk

Pacht, nieuwe regels en prijzen een wegwijzer voor de praktijk Pacht, nieuwe regels en prijzen 2009 een wegwijzer voor de praktijk 2 Pacht, nieuwe regels en prijzen 2009 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 Waar gaat

Nadere informatie

Ontwikkelingen rond pacht (vervolg) Achtergronden, gebouwen en pachtnormen

Ontwikkelingen rond pacht (vervolg) Achtergronden, gebouwen en pachtnormen Ontwikkelingen rond pacht (vervolg) Achtergronden, gebouwen en pachtnormen Ing. J.M. van den Hoek Drs. J. Luijt December 1999 Rapport 1.99.12 LEI, Den Haag I Het LEI beweegt zich op een breed terrein van

Nadere informatie

Actualiteiten arbeidsrecht

Actualiteiten arbeidsrecht Actualiteiten arbeidsrecht Rob Brouwer Andries Houtakkers Roermond, 19 juni 2013 1 Ontslagrecht in sociaal akkoord BBA vervalt. Ontslagrecht in BW. Bij bedrijfseconomisch ontslag en ontslag wegens langdurige

Nadere informatie

Agro-Nieuwsbrief Uitgave: december 2014

Agro-Nieuwsbrief Uitgave: december 2014 Agro-Nieuwsbrief Uitgave: december 2014 waarde overschrijdt. Beoordeling per Natura 2000-gebied Als een project of andere handeling stikstofdepositie veroorzaakt op meerdere Natura 2000-gebieden, dan kan

Nadere informatie

Onderwerp : Evaluatie notitie melkquotum, notitie inzake erfpacht en beleidsnota betreffende landbouwgronden vrij van (erf)pacht.

Onderwerp : Evaluatie notitie melkquotum, notitie inzake erfpacht en beleidsnota betreffende landbouwgronden vrij van (erf)pacht. Raadsvergadering : 21 maart 2005 Agendapunt : 9 Onderwerp : Evaluatie notitie melkquotum, notitie inzake erfpacht en beleidsnota betreffende landbouwgronden vrij van (erf)pacht. Samenvatting voorstel Door

Nadere informatie

Op 3 november 2010 heeft de gemeenteraad de Kadernota grondbeleid vastgesteld.

Op 3 november 2010 heeft de gemeenteraad de Kadernota grondbeleid vastgesteld. Zaaknummer: AVGCL22 Onderwerp Uitvoeringsregeling uitgifte cultuurgronden Collegevoorstel Inleiding Op 3 november 2010 heeft de gemeenteraad de Kadernota grondbeleid vastgesteld. Feitelijke informatie

Nadere informatie

Grondkamers Jaarverslag 2015

Grondkamers Jaarverslag 2015 Grondkamers Jaarverslag 2015 0 Inhoud 1 Inleiding 2 1.1 Kenschets grondkamers 2 1.2 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 2 2 Ontwikkelingen in 2015 3 2.1 Evaluatie pachtrecht 3 2.2 Verhoging tarieven

Nadere informatie

Herziening pachtprijs van percelen land te Overijssel, tezamen groot 35.03.59 ha.

Herziening pachtprijs van percelen land te Overijssel, tezamen groot 35.03.59 ha. Centrale Grondkamer, beschikking van 24 maart 2011, GP 11.625 [artikel 7:333 BW] Herziening pachtprijs van percelen land te Overijssel, tezamen groot 35.03.59 ha. Centrale Grondkamer, beschikking van 8

Nadere informatie

Agro-Nieuwsbrief. AGRO-Nieuwsbrief. Voorwoord. Uitgave: december 2014. Ons boerenerf

Agro-Nieuwsbrief. AGRO-Nieuwsbrief. Voorwoord. Uitgave: december 2014. Ons boerenerf Agro-Nieuwsbrief Uitgave: december 2014 Voorwoord Ons boerenerf Enkele weken geleden waren we op bezoek bij de opening van Ons Boerenerf (www.onsboerenerf.com). Een prachtig initiatief van een ondernemer

Nadere informatie

AVG vragen artikel 61 Rvo Rijnders CDA en vragen van AJK over verkoop van pachtgrond 2014

AVG vragen artikel 61 Rvo Rijnders CDA en vragen van AJK over verkoop van pachtgrond 2014 Zaaknummer: 00376541 Onderwerp: AVG vragen artikel 61 Rvo Rijnders CDA en vragen van AJK over verkoop van pachtgrond 2014 Collegevoorstel Inleiding In de brief van 14 januari 2014 stelt raadslid D.F.M.J.

Nadere informatie

Grond voor boeren. Seminar Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs, 20 juni 2013. Erik Somsen

Grond voor boeren. Seminar Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs, 20 juni 2013. Erik Somsen Grond voor boeren Seminar Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs, 20 juni 2013 Erik Somsen a.s.r. landelijk vastgoed Belegger in grond voor a.s.r. solide lange termijnbelegging veilige verpachter Grootste

Nadere informatie

Nieuwsbrief VMB-ADVIES. Geachte lezer, In deze nieuwsbrief: Voortgang PAS AGRO. December 2014

Nieuwsbrief VMB-ADVIES. Geachte lezer, In deze nieuwsbrief: Voortgang PAS AGRO. December 2014 Nieuwsbrief AGRO December 2014 In deze nieuwsbrief: Geachte lezer, Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de actualiteiten en ontwikkelingen die mogelijk voor uw bedrijfsvoering van belang kunnen zijn.

Nadere informatie

Gronduitgifte met Beleid. Wim Dijkman Elisa de Lijster

Gronduitgifte met Beleid. Wim Dijkman Elisa de Lijster Wim Dijkman Elisa de Lijster Abstract: Auteurs: Publicatienummer: De provincie Zeeland heeft een strategisch grondbezit van ca. 1000 hectare landbouwgrond. Deze geeft zij jaarlijks in gebruik uit aan agrariërs.

Nadere informatie

Burgerlijk Wetboek Boek 7, Bijzondere overeenkomsten

Burgerlijk Wetboek Boek 7, Bijzondere overeenkomsten (Tekst geldend op: 21-04-2008) Burgerlijk Wetboek Boek 7, Bijzondere overeenkomsten Boek 7. Bijzondere overeenkomsten Titel 5. Pacht Afdeling 1. Algemene bepalingen Artikel 311 Pacht is de overeenkomst

Nadere informatie

Nota Grondbeleid Gemeente Gulpen-Wittem 2013

Nota Grondbeleid Gemeente Gulpen-Wittem 2013 Nota Grondbeleid Gemeente Gulpen-Wittem 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel van deze nota... 3 2 Begripsbepaling... 4 3 Algemeen uitgangspunt... 6 4 Typering

Nadere informatie

Nicolaï. worden dat pachters en verpachters geen gelijkwaardige partijen zijn, omdat gronden niet gemakkelijk uitwisselbaar

Nicolaï. worden dat pachters en verpachters geen gelijkwaardige partijen zijn, omdat gronden niet gemakkelijk uitwisselbaar Nicolaï maken als het gaat om uitvoerende zaken. Het is aan de regering om dat verder op te pakken. Ik kan als indiener van de motie heel goed leven met de uitleg die de minister heeft gegeven. Als andere

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 34760 19 juni 2017 Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 14 juni 2017, nr. WJZ/17057603, houdende

Nadere informatie

VOORWOORD BIJ DE DERDE DRUK

VOORWOORD BIJ DE DERDE DRUK VOORWOORD BIJ DE DERDE DRUK Deze derde druk van T&C Pachtrecht gaat uit van de stand van de wetgeving per 1 september 2012. Vooral het Pachtprijzenbesluit 2007 heeft diverse wijzigingen ondergaan. Vanzelfsprekend

Nadere informatie

PACHTOVEREENKOMST Volgens titel 7.5 artikel 395 van het Burgerlijk Wetboek

PACHTOVEREENKOMST Volgens titel 7.5 artikel 395 van het Burgerlijk Wetboek PACHTOVEREENKOMST Volgens titel 7.5 artikel 395 van het Burgerlijk Wetboek Verpachter Pachter Het gemeentebestuur van Midden-Drenthe, vertegenwoordigd door de burgemeester van de gemeente Midden-Drenthe,

Nadere informatie

Regeling pachtprijzen

Regeling pachtprijzen LNV Regeling pachtprijzen Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 24 augustus 2007, nr. TRCJZ/2007/2722, houdende vaststelling van de hoogst toelaatbare pachtprijzen en wijziging

Nadere informatie

Pachtnormen Berekend volgens de methode van de Commissie van Hall over de periode

Pachtnormen Berekend volgens de methode van de Commissie van Hall over de periode Notitie In opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) Pachtnormen Berekend volgens de methode van de Commissie van Hall over de periode 2001-2005 Laatste herziening 15 augustus

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNNE:2015:50 Rechtbank Noord-Nederland Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer K L CV EXPL (E)

ECLI:NL:RBNNE:2015:50 Rechtbank Noord-Nederland Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer K L CV EXPL (E) ECLI:NL:RBNNE:2015:50 Instantie Rechtbank Noord-Nederland Datum uitspraak 07-01-2015 Datum publicatie 13-01-2015 Zaaknummer K L 3227463 - CV EXPL 14-7674 (E) Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken

Nadere informatie

Regeling - Overheid.nl Wetten.nl

Regeling - Overheid.nl Wetten.nl http://wetten.overheid.nl/bwbr00090/06-0-0/0/boek7/titeldeel/afdrukken pagina van 6--06 De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden Burgerlijk Wetboek Boek 7 Geldend van 0-0-06 t/m heden

Nadere informatie

Wetsvoorstel Werk en Zekerheid - beknopt overzicht -

Wetsvoorstel Werk en Zekerheid - beknopt overzicht - Wetsvoorstel Werk en Zekerheid - beknopt overzicht - Ingangsdatum Inhoud wetsvoorstel op hoofdpunten Stand van zaken* 1 juli 2015 (pnt 1) 1 juli 2014 (rest) Wijzigingen Flexwet 1. Aanpassing ketenbepaling:

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 16880 30 juni 2014 Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 23 juni 2014, nr. WJZ/14089231, houdende

Nadere informatie

Voorstellen cao Houthandel. Uitwerking Sociaal Akkoord

Voorstellen cao Houthandel. Uitwerking Sociaal Akkoord Voorstellen cao Houthandel Uitwerking Sociaal Akkoord In 2013 hebben werkgevers en werknemers op centraal niveau afspraken gemaakt in het Sociaal Akkoord. De koepelorganisatie waarvan de VVNH lid is (NVG/VNO),

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 14755 6 juni 2013 Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 28 mei 2013, nr. WJZ / 13089574, houdende

Nadere informatie

Ledenavond LTO. 10 november 2014. Mr. J.W.M (Ans) Post notaris en mediator S. Brockötter RB belastingadviseur

Ledenavond LTO. 10 november 2014. Mr. J.W.M (Ans) Post notaris en mediator S. Brockötter RB belastingadviseur Ledenavond LTO 10 november 2014 Mr. J.W.M (Ans) Post notaris en mediator S. Brockötter RB belastingadviseur Bedrijfsovername Juridische en fiscale aspecten van bedrijfsovername. Onderwerpen! Aanvang maatschap/firma!

Nadere informatie

Overzicht uitspraken in (omgekeerd) chronologische volgorde

Overzicht uitspraken in (omgekeerd) chronologische volgorde Overzicht uitspraken in (omgekeerd) chronologische volgorde Centrale Grondkamer, beschikking van 19 december 2012, GP 11.701 [artikel 7:325, lid 4 BW] [artikel 36, lid 3 Uitvoeringswet grondkamers] Verzoek

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 13146 29 juni 2012 Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, van 28 juni 2012, nr.

Nadere informatie

Nota Grondprijsbeleid 2012

Nota Grondprijsbeleid 2012 Nota Grondprijsbeleid 2012 Versie: 27 juni 2012 Datum vaststelling: 20 juni 2012 I. Inleiding II. Woningbouw 1. Richtlijnen woningtoewijzing gemeente Landerd 2. Algemene verkoopvoorwaarden (2011) van de

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer: Onderwerp AVG uitgifte geliberaliseerde pacht 2014

Collegevoorstel. Zaaknummer: Onderwerp AVG uitgifte geliberaliseerde pacht 2014 Zaaknummer: 00376392 Onderwerp AVG uitgifte geliberaliseerde pacht 2014 Collegevoorstel Inleiding Van gemeentelijke landbouwgrond kan 65 hectare via zogenaamde geliberaliseerde pachtcontracten worden verpacht.

Nadere informatie

Inhoud: Subsidies. - Wat zijn de exacte investeringskosten in mijn situatie en kan ik het combineren met andere aanpassingen in mijn gebouw?

Inhoud: Subsidies. - Wat zijn de exacte investeringskosten in mijn situatie en kan ik het combineren met andere aanpassingen in mijn gebouw? AGRO Actualiteiten Inhoud: INHOUD: Subsidies: Uw asbestdak als energiebron? GLB 2014: Huidige regels, lager budget Gaat u voor een duurzame stal? Subsidie Milieuvriendelijke investeringen in aantocht!

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2007 163 Wet van 26 april 2007 tot vaststelling en invoering van titel 7.5 (Pacht) van het Burgerlijk Wetboek Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin

Nadere informatie

Artikel 2. Pachtprijs De pachtprijs voor de pachtperiode bedraagt #. # (zegge: #. euro per jaar), berekend naar #. per ha.

Artikel 2. Pachtprijs De pachtprijs voor de pachtperiode bedraagt #. # (zegge: #. euro per jaar), berekend naar #. per ha. Ref:2016.003553.01 /bs PACHTOVEREENKOMST 1 GELIBERALISEERDE PACHTOVEREENKOMST ex. artikel 7:397 lid 1 BW BS11./16 De ondergetekenden: 1. #, hierna te noemen de pachter, 2. de Provincie Groningen, Martinikerkhof

Nadere informatie

Uitspraak RECHTBANK ZWOLLE LELYSTAD - PACHTKAMER. sector kanton locatie Zwolle. zaaknr.: 338883 CP Expl 06-8. datum : 25 september 2007

Uitspraak RECHTBANK ZWOLLE LELYSTAD - PACHTKAMER. sector kanton locatie Zwolle. zaaknr.: 338883 CP Expl 06-8. datum : 25 september 2007 LJN: BB4140,Sector kanton Rechtbank Zwolle, 338883 CP Expl 06-8 Print uitspraak Datum uitspraak: 25-09-2007 Rechtsgebied: Civiel overig Soort procedure: Eerste aanleg - meervoudig Inhoudsindicatie: Van

Nadere informatie

Agrarische bedrijfsinventarisatie PARK21

Agrarische bedrijfsinventarisatie PARK21 FACTSHEET Agrarische bedrijfsinventarisatie PARK21 DOOR Stivas Noord-Holland VOOR Gemeente Haarlemmermeer, LTO Noord Haarlemmermeer, Stivas Noord-Holland DOELEN VAN HET ONDERZOEK Via bedrijfsinventarisatie:

Nadere informatie

Overzicht uitspraken in (omgekeerd) chronologische volgorde

Overzicht uitspraken in (omgekeerd) chronologische volgorde Overzicht uitspraken in (omgekeerd) chronologische volgorde Centrale Grondkamer, beschikking van 9 juli 2015, GP 11.750 en GP 11.751 [artikel 7:318 BW] Goedkeuring pachtwijzigingsovereenkomst. Na een kavelruil

Nadere informatie

Tien jaar titel 7.5 in het Burgerlijk Wetboek

Tien jaar titel 7.5 in het Burgerlijk Wetboek Tien jaar titel 7.5 in het Burgerlijk Wetboek mr. E.H.M. Harbers 1 Op 1 september 2017 was het 10 jaar geleden dat de Pachtwet werd ingetrokken en de pachtregelgeving onderdeel werd van het Burgerlijk

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1993-1994 23 400 XIV Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van hoofdstuk XIV (Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij)

Nadere informatie