datum 22 februari 2011 datum raadsvergadering 12 april 2011 B&W besluit nummer portefeuillehouder C. van Rooij

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "datum 22 februari 2011 datum raadsvergadering 12 april 2011 B&W besluit nummer 2011-42 portefeuillehouder C. van Rooij"

Transcriptie

1 raadsvoorstel onderwerp Visie Brandweerzorg Limburg-Noord datum 22 februari 2011 datum raadsvergadering 12 april 2011 B&W besluit nummer portefeuillehouder C. van Rooij agendapunt 20 behandeld door J.M. Peters Voorstel Gemeenten worden gevraagd hun standpunt ten aanzien van de visie brandweerzorg vóór 1 april 2011 kenbaar te maken aan het DB van de Veiligheidsregio Limburg-Noord. In bijgaande concept brief is het standpunt van ons college verwoord. U wordt gevraagd in te stemmen met verzending van deze brief aan het DB van de Veiligheidsregio Limburg-Noord. Aanleiding De visie brandweerzorg Limburg-Noord is opgesteld door de brandweer Limburg-Noord, onderdeel van de Veiligheidsregio Limburg-Noord. In het afgelopen jaar is met medewerkers van de korpsen gediscussieerd over hoe invulling te geven aan de brandweer over morgen in onze regio. De brandweer Limburg-Noord is hiermee één van de eerste regio s die op basis van de toekomstvisie van brandweer Nederland, zoals beschreven in het boekwerk de brandweer over morgen een visie heeft ontwikkeld. Het Dagelijks Bestuur (DB) van de Veiligheidsregio Limburg-Noord heeft in de vergadering van 25 november 2010 de Visie brandweerzorg Limburg-Noord vastgesteld. Het Algemeen Bestuur (AB) heeft in de vergadering van 17 december 2010 de visie onderschreven. Definitieve besluitvorming over de visie vindt plaats nadat de standpunten van de gemeenteraden bekend zijn. Beoogd resultaat De kernboodschap van de visie brandweerzorg sluit naadloos aan bij de visie zoals verwoord in het brandweerbeleidsplan Maas en Peel. Hierbij komt het vooral neer op het verschuiven van de brandweerzorg naar de voorkant van de keten. Meer preventie en burgers/bedrijven zelf verantwoordelijk maken voor brandveiligheid. Verschuiven van repressie naar pro-actie/preventie dus. Daarnaast leidt uitvoering van deze visie op termijn tot structurele kostenbesparing. De aanleiding tot de ontwikkeling van een Visie op brandweerzorg is onder andere ook geweest het besef dat een grondige en structurele kostenbeheersing nodig en mogelijk is zonder dat de kwaliteit van het veiligheidsniveau zal verslechteren. Uw college onderschrijft dan ook de uitgangspunten zoals verwoord in de Visie brandweerzorg Limburg-Noord Bezoekadres: Wilhelminaplein 6, Horst Postbus 6005 / 5960 AA Horst T F

2 Pag. 2 van 4 Argumenten In 2008/2009 is een landelijke studie uitgevoerd over het huidige bedrijfsmodel van de brandweer. Deze studie, genaamd de Strategische Reis van de Brandweer, heeft inzichtelijk gemaakt dat het huidige bedrijfsmodel, met een sterke nadruk op repressie, niet meer aansluit bij de maatschappelijke ontwikkelingen en toekomstbeelden. De huidige werkwijze heeft geleid en zal nog verder leiden tot enorme kostenstijgingen terwijl de resultaten niet verder zullen verbeteren. Bij de presentatie van het brandweerbeleidsplan is u in deze een tweetal filmen vertoond welke hierin de nodige achtergrondinformatie geven. De brandweer heeft in de afgelopen jaren kwaliteitsnormen opgesteld voor alle facetten van het werk. Uit een meting in de regio is gebleken dat de kwaliteit over het algemeen redelijk op orde is op het punt van de zorgnormen na. Deze zorgnormen liggen in onze regio met 30% ver onder de landelijke norm van 80%. Dat wil zeggen dat slechts in 30% van de uitrukken de voertuigen tijdig op de plek van het incident zijn. De gerealiseerde regionale prestaties ten aanzien van de opkomsttijden (zorgnormen) hebben vooral als oorzaak dat in het plattelandsgebied, waar de brandweerzorg gerealiseerd wordt door vrijwilligers, de opkomst en aanrijdtijd langer zijn. Stedelijke regio s (met relatief meer 24-uurs bemenste kazernes) scoren over het algemeen beter. Regio s vergelijkbaar met Limburg-Noord (Drenthe, Zeeland) hebben te maken met dezelfde problematiek. Verder zijn regio s verschillend qua risicoprofiel en daar dient dan ook verschillend op geanticipeerd te worden. De wet geeft deze mogelijkheid. Het uitbreiden van het aantal kazernes, gezien de zeer lage frequentie van incidenten, zou geen verstandige investering zijn. Ook de brandweer Horst aan de Maas voldoet bij lange na niet aan de huidige normen (16% bij een nulmeting in 2008). Bovendien blijft de maatschappelijke betrokkenheid en de eigen verantwoordelijkheid van burgers, instellingen en bedrijven laag. Het aantal branden en het aantal slachtoffers bij brand neemt niet af en het schadebedrag als gevolg van branden neemt alsmaar toe. Aanvullend onderzoek, uitgevoerd door de Commissie Mans, heeft deze inzichten bevestigd. De aanbevelingen van commissie Mans zijn een financiële vertaalslag van de brandweer over morgen. Een groot aantal aanbevelingen (minder kazernes, slimmere varianten betreffende techniek en tactiek van repressief optreden, het vereenvoudigen van de systemen ten behoeve van specialistische taken zoals duiken, gevaarlijke stoffen enz.) worden op dit moment uitgewerkt. Bovenstaande inzichten hebben geleid tot een nieuw bedrijfsconcept voor de brandweer Limburg- Noord. Visie brandweerzorg Limburg-Noord De kern van de Visie brandweerzorg Limburg-Noord is dat de brandweer zich de komende jaren richt op community safety, oftewel (brand)veilig leven. Het verhogen van het risicobewustzijn en de zelfredzaamheid in de regio is daarbij uitgangspunt. Dit sluit naadloos aan op de visie van uw raad om de maatschappij meer verantwoordelijkheid toe te delen. Vergroting van risicobewustzijn en zelfredzaamheid beperkt zich niet tot brandveiligheid. De brandweer, de GHOR, de GGD en hun partners gaan uiteraard samenwerking zoeken met woningbouwverenigingen, werkgeversorganisaties, zorginstellingen, onderwijsinstellingen etc. Gevolg is dus dat de brandweer zich veel meer gaat richten op voorkomen van incidenten dan op het bestrijden. Dit betekent een omwenteling van de werkwijze van de brandweerorganisatie en een uitbreiding van het takenpakket van de brandweer die vraagt om nieuwe kennis en vaardigheden. Zo ontstaat er naar de vrijwilligheid op gebied van incidentbestrijding ook een vrijwilligheid gericht op risicobeheersing. Vrijwilligers die actief zijn in het verzorgen van bijvoorbeeld informatiebijeenkomsten, lessen op scholen, uitvoeren van huisbezoeken e.d. Het is zeker niet de bedoeling dat de brandweer de voorlichtingsactiviteiten allemaal zelf ter hand zal gaan nemen. Er wordt in dit kader zoals gezegd samenwerking gezocht met maatschappelijke organisaties (woningbouwverenigingen, onderwijs, zorg enz.), waarbij bestaande netwerken zullen worden 2

3 Pag. 3 van 4 aangesproken. Uitgangspunt is en blijft echter dat de brandweerzorg in onze regio is gebaseerd op vooral de brandweervrijwilligers. Daarnaast beschrijft de visie de invoering van een gedifferentieerde dekkingsnorm. Vanuit het Besluit veiligheidsregio s zijn prestatie-eisen gesteld aan de opkomsttijden van de brandweer. Afhankelijk van het type gebouw, varieert deze tussen de 5 en 10 minuten. Indien er door het bestuur van de veiligheidsregio geen besluit wordt genomen over de norm voor opkomsttijden, dan dienen de normtijden zoals opgenomen in het Besluit, te worden aangehouden. De nieuwe Wet op de Veiligheidsregio s, als opvolger van de Brandweerwet 1985, biedt veiligheidsregio s echter de mogelijkheid om een eigen, op het eigen risicoprofiel gebaseerd, systeem van opkomsttijden toe te gaan passen. In de visie is dan ook beschreven dat bij een hoger niveau van brandpreventieve voorzieningen het verantwoord is om een opkomsttijd van 10 à 15 minuten te hanteren. Voor de Veiligheidsregio Limburg Noord, met een overwegend agrarisch gebied met enkele stedelijke kernen, wordt voorgesteld om 10 minuten voor stedelijk gebied (Roermond en Venlo) en 15 minuten voor de overige gebieden te gaan hanteren. Verder is een risicoprofiel in de maak. Dit zal de basis gaan vormen voor het beleidsplan van de Veiligheidsregio LN. Met de resultaten van dit profiel wordt een integraal advies aan het veiligheidsbestuur opgesteld over het te voeren risico-gerichte beleid. Met de invoering van de Wet op de Veiligheidsregio s (1 oktober 2010) zijn deze verplicht binnen 9 maanden een beleidsplan op te stellen. Hiervoor zijn ook de gemeenteraden geconsulteerd (9 december jl. in Panningen). Omstreeks maart wordt het concept beleidsplan aangeboden aan de gemeenteraden. Met de ruimere opkomsttijden, die feitelijk nu al aan de orde zijn, kan tevens een efficiencyslag gemaakt worden op aantallen brandweervoertuigen en het aantal brandweerposten zonder dat de kwaliteit van de basisbrandweerzorg en het grootschalig optreden af zal nemen. Een voorlopige inventarisatie laat zien dat sluiten van posten in Horst aan de Maas niet aan de orde is. Mogelijk heeft dit wel consequenties voor het tweede uitrukvoertuig van de post Horst. De uitvoering van de specialistische taken zoals de gaspakkenteams, duikteams, waarschuwings- en verkenningsdiensten (meetploegen) zou ook in samenwerking met buurregio s en de Belgische en Duitse partners effectiever en efficiënter kunnen plaatsvinden. Een regionaal onderzoek naar de invoering van voertuigen met variabele bezetting van de voertuigen door middel van zogenaamde SIV s (Snelle interventie Voertuigen), wordt momenteel ook uitgevoerd. Regionalisering brandweer Huidige situatie Per 1 oktober is de Wet op de Veiligheidsregio s in werking getreden. Deze wet beoogt de kwaliteit van crisisbeheersing en rampenbestrijding te verbeteren door organisatorische voorschriften enerzijds en kwaliteitseisen anderzijds. Een verplichte regionalisering van de brandweer was bij de totstandkoming van de Wet niet aan de orde mits lokale brandweerzorg voldoet aan de hiervoor genoemde wet- en regelgeving. Verplichting tot regionalisering van de brandweer In de Tweede Kamer is op 25 november 2010 door kamerlid Hennis-Plaschaert (VVD) een motie ingediend waarbij Minister Opstelten van Justitie en Veiligheid wordt verzocht een wetswijziging door te voeren die regionalisering van de brandweer verplicht stelt. Deze motie is aangenomen. De Minister heeft daartoe in het Algemeen Overleg aangegeven nog voor het zomerreces van 2011 de wet aan te willen passen. Het vaststellen van de zorgnorm is een verantwoording van het AB van de Veiligheidsregio. Het inrichten van de brandweerorganisatie blijft een locale verantwoording. 3

4 Pag. 4 van 4 Financiële consequenties Mogelijk zal opzetten Community Safety in de beginjaren een investering gaan vragen. De verwachting is echter dat na verloop van jaren een structurele lastenverlichting op repressief gebied te constateren zal zijn. De eventuele investering zal in een Uitvoeringsnotitie Risicobeheersing, op te stellen als uitvoering van het Brandweerbeleidsplan, aan worden gegeven. Vervolgtraject/Communicatie Bij het vaststellen van het brandweerbeleidsplan Maas en Peel (8 februari 2011) heeft u te kennen gegeven een goede communicatie van belang te vinden en aan te sluiten bij het communicatie plan van Peel en Maas. Dit communicatieplan zal worden geschreven voor het gehele brandweerdistrict Maas en Peel en deze visie zal daarin worden opgenomen. Bijlagen 1. Brief Veiligheidsregio; Verzoek standpunt over Visie brandweerzorg Limburg-Nood Visie Brandweerzorg Limbrg-Noord Verkenning gevolgen Visie brandweerzorg Limburg-Nood Vraag en antwoord 5. Conceptbrief beantwoording Burgemeester en wethouders van Horst aan de Maas, De burgemeester, De secretaris, ir. C.H.C. van Rooij mr. drs. A.P.M. ter Voert 4

5 raadsbesluit Bijlage van gemeenteblad 2011, no. 42. De raad van de gemeente Horst aan de Maas; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 februari 2011, gemeenteblad 2011, no. 42; gelet op het bepaalde in de Gemeentewet; b e s l u i t : in te stemmen met verzending van de antwoordbrief aan het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Limburg, waarmee de uitgangspunten zoals verwoord in de visie brandweerzorg Limburg-Noord worden onderschreven. Aldus besloten in de openbare vergadering van 12 april De raad voornoemd, De voorzitter, De griffier, ir. C.H.C. van Rooij mr. R.J.M. Poels Bezoekadres: Wilhelminaplein 6, Horst Postbus 6005 / 5960 AA Horst T F

6 Regiobureau brandweer Limburg-Noord Post en Archief Postbus AA VENLO datum 21 december 2010 uw kenmerk behandeld door P.A.M. Weemen ons kenmerk VRUIT telefoonnummer bijlage(n) 4 onderwerp Verzoek om standpunt over Visie brandweerzorg Limburg-Noord Geacht college, Het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord heeft in de vergadering van 25 november 2010 de notitie Visie brandweerzorg Limburg-Noord vastgesteld. Het algemeen bestuur heeft in de vergadering van 17 december 2010 de visie onderschreven. Definitieve besluitvorming over de visie vindt plaats nadat de standpunten van de gemeenteraden bekend zijn. Met deze brief vraag ik u de Visie brandweerzorg Limburg-Noord voor te leggen aan uw gemeenteraad en het standpunt van uw gemeente kenbaar te maken aan de veiligheidsregio. De Visie brandweerzorg Limburg-Noord richt de focus op brandveilig leven door het risicobewustzijn van bedrijven, instellingen en burgers te verhogen en branden te voorkomen. Een ander concept om invulling te geven aan een goede brandweerzorg in onze regio: een brandweerzorg met een hoge maatschappelijke betrokkenheid tegen aanvaardbare kosten. Vergroting van risicobewustzijn en zelfredzaamheid beperkt zich niet tot brandveiligheid. De brandweer, de GHOR, de GGD en hun partners gaan samenwerking zoeken met woningbouwverenigingen, werkgeversorganisaties, ons kenmerk «FUNCTION»

7 zorginstellingen, onderwijsinstellingen enzovoort. Goede voorbeelden zijn te vinden in de AED-projecten en bedrijventerreinen waar gezamenlijke BHV-organisaties en burenhulp in geval van calamiteiten al praktijk van alledag zijn. Op het gebied van brandveiligheid zijn in de regio op enkele plaatsen rookmelderprojecten gestart. Ook in het buitenland zijn voorbeelden bekend van geslaagde projecten om de veiligheid te verhogen. Zo heeft in Liverpool het initiatief van de brandweer om rookmelders op te hangen bij burgers, geleid tot integrale samenwerking van hulpverleningspartners. Deze succesvolle aanpak is in een reportage vastgelegd. Deze reportage treft u aan op de bijgevoegde CD. Ik beveel u van harte aan deze reportage te bekijken. Naast de film over Liverpool, treft u bij deze brief de notities Visie brandweerzorg Limburg-Noord en Verkenning gevolgen visie brandweerzorg Limburg- Noord en een lijst met vragen en antwoorden aan. Ik wil u verzoeken het standpunt van uw gemeente kenbaar te maken vóór 1 april 2011 zodat deze meegenomen kan worden in de besluitvorming van het algemeen bestuur. Ik ben graag bereid u ondersteuning te bieden bij de voorbereiding van de behandeling van de visie brandweerzorg in uw gemeente. U kunt hiervoor contact opnemen met Petra Weemen, beleidsmedewerker brandweer. Zij is bereikbaar onder telefoonnummer en mailadres Met vriendelijke groet, Namens het dagelijks bestuur, P.M.H. Lucassen Algemeen Directeur Veiligheidsregio ons kenmerk «FUNCTION»

8 Visie brandweerzorg Limburg-Noord Inleiding Limburg-Noord staat aan de vooravond van belangrijke keuzes over de invulling van de brandweerzorg in de regio en de respectievelijke gemeenten. Maatschappelijke veranderingen, toekomstbeelden maar ook een terugblik op het functioneren van de brandweer hebben ertoe geleid dat er landelijk een strategische reis is gemaakt. In deze strategische reis, waarvan het resultaat is vastgelegd in het boek De Brandweer over morgen 1, worden richtingen aangegeven waarin de brandweer zich gaat ontwikkelen in de nabije en verdere toekomst. Het is niet alleen de strategische reis die ons noopt na te denken over de richting van de brandweerzorg. Ook de Wet veiligheidsregio s dwingt ons om de huidige wijze van brandweerzorg onder de loep te nemen en richtingen te formuleren voor de toekomst. In deze notitie zijn bovengenoemde ontwikkelingen bij elkaar gebracht. Vanuit onze professie wordt een ander concept geformuleerd dat invulling geeft aan een goede brandweerzorg in Limburg-Noord: Een brandweerzorg met een hoge maatschappelijke betrokkenheid tegen aanvaardbare kosten. Vanwege de hoge maatschappelijke betrokkenheid is het van belang dat de visie brandweerzorg samen met de andere partners in de regio wordt vormgegeven. 1.1 De Brandweer Over Morgen Zoals hierboven is aangegeven staat de brandweer aan de vooravond van wellicht de belangrijkste verandering uit haar bestaan. De afgelopen jaren is door brandweer Nederland een analyse gemaakt van de richting waarin de brandweer zich zou moeten begeven. Speerpunten daarbij waren een veiligere maatschappij, een financieel beheersbare organisatie en meer sturen op risico s. In de strategische reis is ondermeer gekeken naar maatschappelijke trends en ontwikkelingen, naar economische ontwikkelingen en naar kernwaarden en kernvaardigheden van de brandweer. Hieruit is een aantal opties voor een nieuw bedrijfsmodel ontwikkeld. Deze opties zijn vervolgens teruggebracht naar één concept voor de nieuwe brandweer in 2040; het continuïteitsconcept. Het continuïteitsconcept kenmerkt zich door een viertal aspecten: De stip aan de horizon is de ontwikkeling naar een organisatie die vooral in proactieve en preventieve zin zorg draagt voor het borgen van de continuïteit van het maatschappelijk leven. Aan de voorkant van de veiligheidsketen neemt het veiligheidsdenken aan belang toe. 1 De Brandweer over morgen; strategische reis als basis voor vernieuwing, NVBR 2010 Visie brandweerzorg LN versie

9 Versmalling van de conventionele brandweertaken door toepassing van nieuwe technologieën en nadruk op zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid. Verbreding van de conventionele (fysieke) hulpverleningstaken in de richting van de zorgtaken en een veel grotere inzet van de burger. Voor de kortere termijn, tot 2015, is in De Brandweer over morgen, een strategie beschreven waarin de eerste belangrijke stappen worden gezet richting Deze strategie uit zich in een tweetal concrete doelen en een zevental kernpunten: Doel1: het continuïteitsconcept is de stip aan de horizon Het perspectief 2015 is de eerste stap in de richting van het continuïteitsconcept voor Het doel hierbij is om in de komende jaren eerst het risicobewustzijn en de zelfredzaamheid te verhogen bij burger en bedrijf. De term die we hierbij gebruiken is (brand)veilig leven of community safety. Doel 2: Denken en doen in termen van maatschappelijk rendement De brandweer zal de komende jaren steeds meer gaan sturen op activiteiten die in relatie tot de kosten voor de samenleving het hoogste rendement opleveren. Denken in termen van outcome betekent een heel andere benadering van (brand)veiligheid, waarvoor andere en nieuwe instrumenten moeten worden toegepast en ontwikkeld. Kernpunten: 1. Nieuwe werkwijze brandveiligheid: minder incidenten, minder slachtoffers, minder schade. Meer richten op risico s en het beperken daarvan. 2. Inrichten van een landelijk samenwerkingsverband voor de brandweer: optimale landelijke samenwerking. 3. Werken volgens risicodifferentiatie: eenheid in verscheidenheid. 4. Gebruik maken van bestaande en toekomstige moderne technologieën. 5. Intensivering van investeringen in kennisontwikkeling en informatievoorziening. 6. Visie op crisisbeheersing is het uitgangspunt. 7. Vrijwilligheid als belangrijkste basis voor lokale inbedding. De punten 2, 4 maar ook 5 zullen voornamelijk op landelijke schaal uitgewerkt worden. Wat de andere punten betekenen voor Limburg-Noord is op hoofdlijnen beschreven in het hoofdstuk Toekomstbeeld. 1.2 Wet Veiligheidsregio s Op 1 oktober 2010 zijn de Wet veiligheidsregio s en de daaraan gerelateerde besluiten van kracht geworden. In deze besluiten zijn prestatie-eisen opgenomen voor de opkomsttijden 2 van de eerste uitrukvoertuigen van de brandweer en voor de operationele multidisciplinaire staven. Tevens zijn in een nadere uitwerking prestatie-eisen neergelegd ten aanzien van de voertuigbezetting van een tankautospuit. In de Wet veiligheidsregio s is ruimte gelaten om beargumenteerd af te kunnen wijken van de opkomsttijden en van de voertuigbezetting. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de wens vanuit het veld om de brandweerzorg gedifferentieerd te kunnen invullen in 2 Zie bijlage 1: Normtijden Besluit veiligheidsregio s Visie brandweerzorg LN versie

10 Nederland. De invulling van de brandweerzorg zal veel meer dan nu gebaseerd moeten zijn op het risicobeeld binnen een regio 3. Het Besluit veiligheidsregio s schrijft voor dat een afwijking van de normen voor opkomsttijden een verantwoordelijkheid is van het bestuur van de veiligheidsregio. Besluitvorming daarover dient dan ook in het bestuur van de veiligheidsregio plaats te vinden. De werkgever van de brandweer, het bestuur van de veiligheidsregio dan wel het college van burgemeester en wethouders, kan besluiten tot een andere bezetting van de voertuigen van de basisbrandweereenheden. 2 Situatie Limburg-Noord 2.1 Risicobeeld Limburg-Noord De basis voor de inrichting van de brandweerzorg is het risicobeeld van de regio Limburg- Noord. De regio omvat in totaal plusminus inwoners. Het grotendeels landelijk en bosrijk gebied bestaat uit veel kleinere en enkele grotere kernen. Er is een grote verscheidenheid tussen de verschillende kernen qua karakter, uiteenlopend van een historisch maasdorp tot een verstedelijkt gebied. De regio wordt aan de ene kant begrensd door de Duitsland en aan de andere kanten door de landsgrenzen met België en de provinciegrenzen met Noord-Brabant en Gelderland. De regio wordt doorkruist door een aantal belangrijke verkeersaders (A2, A67, A73, N271, N273(Napoleonsweg), N280 en N279(Middenpeelweg)) en vaarwegen (de Maas, het Julianakanaal, Lateraalkanaal, het kanaal van Wessem naar Nederweert en de Zuid Willemsvaart) en spoorwegen (de noordzuid-verbinding Nijmegen-Venlo-Roermond en de oostwest-verbinding Duitsland- Venlo-Eindhoven). De grootschalige risico s worden daarom mede bepaald door de vele en drukke verkeersaders en vaarwegen in het gebied. Daarnaast liggen in onze regio enkele risicovolle ondernemingen zoals de Maascentrale, Trespa, Akzo Nobel, Rotterdam Rijnpijp en DSM. Tevens dient bijzondere aandacht uit te gaan naar de vele (grootschalige) evenementen binnen de veiligheidsregio. Bij dit laatste valt bijvoorbeeld te denken aan een OLS, een Bospop, het Bevrijdingsfestival, de Zomerparkfeest en de Weerter Kermis. Om een beeld te geven van de brandrisico s in onze regio zijn de meldingen van de afgelopen jaren geanalyseerd. Gemiddeld komen er ongeveer 6000 meldingen per jaar binnen bij de meldkamer. Deze 6000 meldingen leiden tot ongeveer 4500 alarmeringen van de brandweerkorpsen in onze regio. Het aantal inzetten dat hieruit volgt bedraagt ongeveer Bijna 97% van al deze inzetten is klein en monodisciplinair. Het aantal grote en vaak multidisciplinaire inzetten is zeer beperkt, namelijk ongeveer 25 per jaar. 2.2 Kwaliteit huidige brandweerorganisatie Het bestuur heeft in 2007 in het Pact van Den Haag aangegeven dat het succes van de veiligheidsregio mede wordt bepaald door een effectieve regionalisering van het beheer van de brandweer. Tevens heeft het bestuur gekozen voor gedefinieerde basiskwaliteitsniveaus en basis-standaarden voor elke schakel van de veiligheidsketen en voor de bedrijfsvoering. Hiertoe zijn vijf samenwerkingsgebieden geformeerd die hier momenteel invulling aan geven. 3 Zie ook de Brandweer over morgen Visie brandweerzorg LN versie

11 De brandweer heeft in de afgelopen jaren kwaliteitsnormen opgesteld voor de hele veiligheidsketen. Het algemeen bestuur heeft deze kwaliteitsnormen eind 2008 omarmd. Uit een kwaliteitsmeting in de regio is gebleken dat de kwaliteit over het algemeen redelijk op orde is op twee punten na. - De capaciteit voor proactie en preventie loopt in sommige plaatsen nog achter op de gewenste minimale norm. - De zorgnormen liggen in onze regio met 30% ver onder de landelijke norm van 80%. Dat wil zeggen dat slechts in 30% van de uitrukken de voertuigen tijdig op de plek van het incident zijn. 3 Toekomstbeeld 3.1 Goede brandweerzorg We spreken over goede brandweerzorg als de risico s, basis en grootschalig, in voldoende mate worden afgedekt zowel aan de achterkant van de veiligheidsketen (incidentbestrijding) als aan de voorkant (risicobeheersing). De ontwikkelingen ten aanzien van de strategische reis van de brandweer en de invoering van de Wet veiligheidsregio s leiden tot een ander concept van de brandweerzorg, met als doel: Goede brandweerzorg, met een hoge maatschappelijke betrokkenheid tegen aanvaardbare kosten. Een verschuiving naar de voorkant van de veiligheidsketen betekent in de eerste plaats een verhoging van het risicobewustzijn bij burger en bedrijf. Hierdoor neemt de kans dat een brand ontstaat af. Door preventieve maatregelen zoals een rookmelder, wordt een brand eerder ontdekt en kunnen slachtoffers en schade verminderen. Als gelijktijdig ook de zelfredzaamheid van burger en bedrijf toeneemt, is de verwachting dat de effecten van het incident beperkter blijven en zal de inspanning voor repressieve inzet afnemen. Deze verschuiving betekent ook een omwenteling van de werkwijze van de brandweer. Het vrijwilligerschap krijgt een nieuwe dimensie. De repressieve brandweerorganisatie zal zich geleidelijk aan gaan versmallen en aan de voorkant van de veiligheidsketen zal structureel meer inspanning noodzakelijk zijn. Dit is in onderstaand plaatje weergegeven. verkleinen KANS BRAND beperken EFFECT voorkomen beperken en bestrijden verkleinen KANS BRAND beperken EFFECT voorkomen beperken en bestrijden Visie brandweerzorg LN versie

12 Goede brandweerzorg tegen aanvaardbare kosten betekent ook dat, zeker in deze economische tijd, kritisch gekeken moet worden naar de efficiëntie van onze brandweer. Alhoewel de lokale borging voor de brandweer essentieel is en blijft, kan in tijden van grote calamiteiten een beroep gedaan worden op ondersteuning van andere regio s en het buitenland. Hiervoor is wel noodzakelijk dat werkwijze, procedures en materieel op elkaar afgestemd zijn. Standaardisatie en bovenlokale soms zelfs landelijke samenwerking zijn hiervoor essentieel. In onderstaande paragrafen is deze goede brandweerzorg voor onze regio nader uitgewerkt. 3.2 Risicobeheersing Zoals hiervoor al is aangegeven, is een verschuiving naar de voorkant van de veiligheidsketen noodzakelijk. Daarmee kunnen belangrijke stappen worden gemaakt op het gebied van brandveiligheid en meer nog wordt de brandweerzorg toekomstbestendig. Deze verschuiving richt zich in het taakveld risicobeheersing niet op het meer van hetzelfde doen. Nieuwe strategieën, nieuwe aandachtsvelden en een andere wijze van optreden van de brandweer worden daarin voorzien. De kern van de nieuwe visie op risicobeheersing is Community Safety of (Brand)veilig leven. Dit bereik je door een verhoging van het risicobewustzijn en de zelfredzaamheid Verhoging risicobewustzijn De overheid is niet in staat een risicoloze maatschappij te creëren. De burger en het bedrijfsleven dient zich meer bewust te zijn van de eigen verantwoordelijkheid voor hun veiligheid. Het gaat om een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de overheid, het bedrijfsleven, andere organisaties en de burgers. De brandweer kan een positieve bijdrage aan de brandveiligheid leveren door onder meer het oppakken van activiteiten voor (brand)veilig leven. Hierbij gaat het om het bewuster maken van burgers en organisaties van de aanwezige risico s. De veranderende opvatting binnen het taakveld risicobeheersing vergt ook een andere benadering vanuit de brandweer en haar partners richting bedrijven, instellingen en burgers. Veel meer dan voorheen zal de samenwerking moeten worden gezocht met woningbouwverenigingen, werkgeversorganisaties, zorginstellingen, onderwijs instellingen enzovoort Verhoging zelfredzaamheid Het belang van de eigen verantwoordelijkheid, zowel voor de individuele burger als voor ondernemingen en instellingen zal veel sterker moeten worden benadrukt. De noodzaak van zelfredzaamheid zal, mede omdat een snelle opkomsttijd van de brandweer niet in het gehele grondgebied realistisch is, worden gepropageerd en, waar nodig, afgedwongen. Een van de meest effectieve maatregelen is het gestructureerd en planmatig (laten) aanbrengen van rookmelders in woningen. Bij een snelle brandalarmering hebben mensen de grootste kans van overleven en lopen ze minder letsel op. Diverse onderzoeken maar ook de brandweerpraktijk onderschrijven deze conclusie. Visie brandweerzorg LN versie

13 De effecten van de AED-projecten in het land onderschrijven het belang van zelfredzaamheid en laten zien dat het succes kan hebben. Daarbij wordt niet alleen ingestoken op burgers maar vooral ook op het samenwerken tussen bedrijven en instanties. Voorbeelden hiervan zijn de bedrijventerreinen waar gezamenlijke BHV-organisaties en burenhulp in geval van calamiteiten al praktijk van alledag zijn. De brandweer heeft hierin een sturende en faciliterende rol. 3.3 Incidentbestrijding Incidentbestrijding bestaat uit risicodekking voor de eerste uitruk, specialistische taken en slagkracht voor het grootschalig optreden. De lijn hierin is dat vanuit de reguliere eerste uitruk wordt opgeschaald voor het grootschalig optreden. Overigens dient hierbij vermeld te worden dat slagkracht niet alleen vanuit de eigen regionale organisatie hoeft te worden ingevuld. Samenwerking met andere veiligheidsregio s of andere partners (zoals het waterschap, Duitse of Belgische brandweerkorpsen) kan een belangrijke aanvulling zijn. Onze visie leidt er toe dat we ook bij de incidentbestrijding een keuze op ons zien afkomen over de differentiatie van de dekkingsnorm. Vanuit efficiency dient zich een herbezinning aan op: Vraaggericht uitrukken. Grootschalig optreden. Heroriëntatie specialistische taken Differentiatie dekkingsnorm Als op termijn voldaan is aan (brand)veilig leven, is het verantwoord om gebruik te maken van de wettelijke mogelijkheid om af te wijken van de norm voor opkomsttijden, de zogenaamde zorgnorm. Deze zorgnorm geeft per gebouwtype een maximale opkomsttijd van de brandweer aan. Kazernedichtheid en bedrijfsvorm (beroeps, vrijwillig, 24-uursdienst) zijn in belangrijke mate het gevolg van deze normen. Daarnaast is het risicobeeld mede bepalend voor de inrichting van de brandweerzorg. Dit houdt in dat er een differentiatie mogelijk moet zijn in de normen voor opkomsttijden en voor de wijze waarop de brandweerzorg wordt ingericht in de verschillende regio s in Nederland. Zo zullen voor de regio Rotterdam-Rijnmond andere normen kunnen gelden dan voor onze regio, gezien het grote verschil in risicobeeld. Ook binnen de regio is risicodifferentiatie mogelijk tussen landelijk gebied en stedelijke kernen. Belangrijk is om te beseffen dat zowel de verschuiving binnen de werkwijze van de brandweer als het meer en meer afstemmen van de brandweerzorg op het risicobeeld op termijn zal leiden tot een andere verdeling van huisvesting, materieel en personeel binnen de brandweer Limburg-Noord Vraaggericht uitrukken Eén van de punten die in het kader van efficiency zeker niet onvermeld mag worden is het vraaggericht uitrukken. De brandweer rukt op dit moment uit via een standaard systematiek, namelijk standaard met 1 tankautospuit met een bezetting van 6 brandweermensen. Deze standaard, de TS-6, wordt gebruikt voor de meeste meldingen, variërend van een binnenbrand tot een automatische melding en eenvoudige verkeersongevallen. Visie brandweerzorg LN versie

14 In de praktijk blijkt dat deze aanbodgerichte wijze van werken niet de meest effectieve en efficiënte is. In een groot aantal van de meldingen kan worden volstaan met een kleinere bezetting van het voertuig, namelijk 2 of 4 brandweermensen. Onderzoeken, van onder andere de regio Zuid-Limburg, geven aan dat plusminus 85% van de meldingen volstaan, kan worden met een Snelle Interventie Eenheid met een bezetting van 2 mensen (SIE-2). Ervaringen uit Denemarken laten cijfers zien van ongeveer 70%. Door in te zetten op een flexibele voertuigbezetting, wellicht in combinatie met de geleidelijke aanschaf van SIE s, zal de druk op vrijwilligers afnemen. Tevens kunnen, als gevolg van een meer efficiënte wijze van inzetten, de kosten afnemen. Er zullen immers per uitruk minder medewerkers worden gealarmeerd en uitrukken Grootschalig optreden Het beleid van het ministerie van BZK is afgelopen jaren gericht geweest op reductie van het aantal brandweercompagnieën bestemd voor interregionale bijstand. Voor onze regio betekent dat een reductie van de financiering van 2 naar 1 compagnie. Daarnaast heeft de evaluatie van de werkwijze van de brandweercompagnie geresulteerd in een nieuwe leidraad voor het grootschalig optreden. Deze leidraad wordt komende tijd nog nader uitgewerkt. Voor enkele gebieden aan de buitenrand van de regio (vooral langs de Nederlands-Duitse grens, Belgisch-Nederlandse grens en langs de Peelrand) is het niet mogelijk om aan de opkomsttijden voor de basisbrandweerzorg te voldoen. Daar moeten we noodgedwongen over de grens kijken voor oplossingen. Standaard 2-zijdig aanrijden is inmiddels voor een aantal van deze gebieden geregeld met regio- of landsgrensoverschrijdende overeenkomsten Heroriëntatie specialistische taken De specialistische taken, zoals het duiken of het inzetten van gaspakkenteams, maken integraal onderdeel uit van de brandweer in Limburg-Noord. Deze taken worden uitgevoerd door de vrijwillige en beroepsbrandweermensen in de posten in onze regio. In het licht van onze visie dient een afweging te worden gemaakt over de invulling van deze taken binnen onze regio. Inspanningen, kosten, risico s en opbrengsten dienen daarbij tegen elkaar te worden afgewogen. Deze afwegingen kunnen leiden tot een andere invulling van deze taken. 3.4 Bestuurlijke betrokkenheid Een risicoloze samenleving bestaat niet. Het bevoegd gezag moet steeds vaker een bestuurlijke afweging maken over de acceptatie van risico s. (Brand)veiligheid moet daarbij concurreren met andere maatschappelijke belangen als milieu, economie en welzijn. Voor een goede afweging moeten politiek- bestuurlijke antwoorden gegeven worden op de vragen: Wat mag (brand)veiligheid kosten en welk niveau van (brand)veiligheid hanteren we in termen van slachtoffers, schade, etc.? De wet- en regelgeving is voortdurend in ontwikkeling. Verschillende ministeries werken aan wetten en bijbehorende besluiten op dit gebied. Het is voor de positionering van (brand)veiligheid van groot belang dat de NVBR proactief en in een vroegtijdig stadium als Visie brandweerzorg LN versie

15 adviseur betrokken is bij de ontwikkeling van relevante wetgeving. Op regionaal niveau krijgen we te maken met onder andere de komst van de WABO en de komst van regionale uitvoeringsdiensten (RUD s) en de daarbij behorende takendiscussie. Bij toezicht gaat het om het beoordelen (controleren) of een bepaalde situatie aan de gestelde normen voldoet. De brandweer is enerzijds toezichthouder en adviseur, én anderzijds toezichthouder en handhaver. Om een adequaat niveau van brandveiligheid te krijgen en te houden, zijn toezicht en handhaving onmisbare instrumenten. 4 Personele consequenties Het zal evident zijn dat deze verandering van werkwijze belangrijke consequenties zal hebben voor de medewerkers van de brandweer in onze regio. De verschuiving naar de voorkant van de veiligheidsketen zal andere kennis, kunde en attitude vergen van onze brandweermensen. Naast investeringen om de kennis en kunde te laten aansluiten op deze nieuwe taakuitoefening, is het vooral belangrijk om te investeren in een cultuurverandering. De brandweer zal namelijk veel meer dan voorheen proactief stakeholders en doelgroepen moeten gaan benaderen. Deze cultuurverandering sluit naadloos aan bij de besturingsfilosofie zoals deze vorig jaar door het bestuur van de Veiligheidsregio is omarmd. Het zijn niet alleen de investeringen die in dit kader genoemd dienen te worden, eveneens zal een andere invulling van de repressieve organisatie effecten hebben op het werk van het personeel. Het is belangrijk om oog te hebben voor deze consequenties en voor het proces en de middelen die nodig zijn om onze medewerkers mee te nemen op de weg naar een nieuwe brandweer en hen klaar te maken voor de taken die voortvloeien uit deze visie. 5 Financiële consequenties Een andere kijk op de brandweerzorg, zal op termijn kunnen leiden tot substantiële en structurele besparingen. Dit wordt onderschreven door het rapport van de Commissie Mans 4. Maar ook hier gaat de kost voor de baat uit. Het is niet mogelijk om van vandaag op morgen een dergelijke grote verandering door te voeren. Investeren in de voorkant van de veiligheidsketen kost tijd. Een herinrichting van de brandweerorganisatie is niet een proces dat snel en eenvoudig is uit te voeren. Het is dan ook niet mogelijk om de kostenbesparingen al in 2011 in te boeken. Middelen die vrijkomen als gevolg van het efficiënter inzetten van personeel en materieel in 2011, zijn nodig om de opbouw van de organisatie aan de voorkant van de veiligheidsketen in de komende periode mogelijk te kunnen maken. Deze extra middelen zijn met name nodig om onze medewerkers en onze organisatie klaar te maken voor de brandweer van over morgen. Het is echter vanuit onze professie onze overtuiging dat we de hierboven geschetste beweging nu moeten inzetten om een goede brandweerzorg te realiseren met een hoge maatschappelijke betrokkenheid tegen aanvaardbare kosten. 4 Commissie Mans: Inzet gereed:financiële heroverwegingen om de brandweer betaalbaar te houden, juni 2010 Visie brandweerzorg LN versie

16 6 Voorstel De Brandweer over morgen en de Wet veiligheidsregio s leiden tot een andere kijk op de inrichting van de brandweerzorg in de regio Limburg-Noord. Een andere kijk die kan leiden tot een effectievere en meer efficiënte inzet van middelen, waarmee een goed niveau van zorg kan worden gerealiseerd. Waarbij er sprake is van grote maatschappelijke betrokkenheid en waarbij de zorg wordt aangeboden tegen aanvaardbare kosten. Voorgesteld wordt in te stemmen met de Visie brandweerzorg Limburg-Noord Visie brandweerzorg LN versie

17 Verkenning gevolgen visie brandweerzorg Limburg-Noord Inleiding In het document Visie brandweerzorg Limburg-Noord staat de visie over de toekomst van de brandweerzorg in onze regio. De visie leidt tot een andere focus van de brandweer. De nadruk komt te liggen op de ontwikkeling van risicobeheersing in combinatie met een heroriëntatie op incidentbestrijding. In voorliggende nota is een verkenning van de gevolgen van de visie brandweerzorg uitgewerkt. 2 Risicobeheersing Het taakveld risicobeheersing voorziet in nieuwe strategieën, nieuwe aandachtsvelden en een andere wijze van optreden van de brandweer. De nieuwe visie op risicobeheersing richt zich op Community Safety of (Brand)veilig leven door verhoging van het risicobewustzijn en de zelfredzaamheid. (Brand)veilig leven omvat de activiteiten die tot doel hebben de fysieke en sociale veiligheid van verschillende doelgroepen in hun eigen omgeving te verbeteren. Dit gebeurt met drie elkaar ondersteunende invalshoeken. - de komende generatie opvoeden met (brand)veilig leven - gericht doelgroepenbeleid - sociaal-demografisch beleid 2.1 De komende generatie Voor de toekomstige generatie is het van groot belang dat jeugd al in een vroeg stadium kennismaakt met het gedachtegoed van (brand)veilig leven. Dit begint al op het moment dat de kinderen naar school gaan en op een speelse manier de risico s leren kennen in hun eigen vertrouwde omgeving. In Duitsland is het bijvoorbeeld een wettelijke verplichting dat de overheid voor deze doelgroep opleidingstrajecten verzorgt. Op veel plaatsen zie je dat de overheid in samenwerking met verschillende partners een educatiepark op het gebied van veiligheid inricht: Floriansdorf, genoemd naar Florian de beschermheilige van de brandweer. Ook in Limburg-Noord willen we onderzoeken of een soortgelijke ontwikkeling mogelijk is (Lino-land). Daarnaast is er gestart met de voorlichting in de laatste groepen van de basisschool met het leerpakket Billy de Brandkraan. Hierbij krijgen de leerlingen onder andere vragen mee om thuis met de ouders de veiligheid in de woning te bekijken. We willen dit structureel voor alle basisscholen in Limburg-Noord invoeren. Het traject gaat verder op het voortgezet onderwijs waarbij wij denken aan BHV-opleidingen. We willen hiermee starten bij opleidingen voor leerlingen van de VMBO. Daarnaast willen we stageplaatsen aanbieden aan leerlingen van alle onderwijsinstellingen. 2.2 Gericht doelgroepenbeleid Het concept (brand)veilig leven geven we vorm door de diverse doelgroepen direct te benaderen. Te denken valt hierbij aan ouderen, minder zelfredzamen, alleenstaanden, kamerhuurders, allochtonen, seizoensarbeiders, enz. We bereiken de specifieke doelgroepen met gerichte voorlichting, middelen en netwerken die bij de desbetreffende Verkenning gevolgen visie brandweerzorg LN versie

18 doelgroep hoort. Concrete voorbeelden zijn voorlichting tijdens bewonersavonden in zorgcentra, bezoek aan allochtonen winkels, moskeeën, aanwezigheid op beurzen en evenementen en bevorderen brandveiligheid bij studentenhuisvesting. Veel van deze activiteiten zullen we kunnen uitvoeren samen met andere partners. De overheid is niet in staat een risicoloze maatschappij te creëren. De burger en het bedrijfsleven dienen zich meer bewust te zijn van de eigen verantwoordelijkheid voor hun veiligheid. Het gaat om een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de overheid, het bedrijfsleven, andere organisaties en de burgers. De verantwoordelijkheid voor de brandweerzorg in bedrijven verschuift naar het bedrijf. De wettelijke basis hiervoor is op dit moment landelijk in voorbereiding. De verwachting is dat hierdoor het aantal bedrijfsbrandweren zal toenemen en het aantal automatische doormeldingen naar de meldkamer zal afnemen. Bedrijven dienen dus hun verantwoordelijkheid te nemen bij incidenten bij het eigen bedrijf. Het spreekt voor zich dat de veiligheidsregio hierbij een ondersteunende en adviserende rol zal spelen in de richting van gemeenten en bedrijven. 2.3 Sociaal-demografisch beleid Een derde benadering is dat gekeken wordt waar zich (sociaal)geografisch gezien- de meeste branden voordoen. Vanuit een statistische basis kan de brandweer samen met andere partners (preventieteams) gericht aan de slag gaan met wijkgerichte campagnes zoals huisbezoeken, wijkvoorlichting, rookmelderacties en brandoefeningen in de buurt. 3 Incidentbestrijding De visie brandweerzorg leidt er toe dat we ook bij de incidentbestrijding een keuze op ons zien afkomen over de differentiatie van de dekkingsnorm. Vanuit efficiency dient zich een herbezinning aan op: Vraaggericht uitrukken. Grootschalig optreden. Heroriëntatie specialistische taken. 3.1 Differentiatie dekkingsnormen Als op termijn voldaan is aan (brand)veilig leven, is het verantwoord om gebruik te maken van de wettelijke mogelijkheid om af te wijken van de norm voor opkomsttijden, de zogenaamde zorgnorm. Vanuit het Besluit veiligheidsregio s zijn prestatie-eisen gesteld aan de opkomsttijden van de brandweer. Afhankelijk van het type gebouw, varieert deze tussen de 5 en 10 minuten. Indien er door het bestuur van de veiligheidsregio geen besluit wordt genomen over de norm voor opkomsttijden, dan worden de normtijden zoals opgenomen in het Besluit aangehouden. Indien voldaan zou moeten worden aan deze prestatie-eisen dan zullen de kosten voor brandweerzorg in onze regio in de toekomst exponentieel gaan stijgen. Op dit moment ligt het dekkingspercentage in onze regio op 30 procent, ver onder de landelijke eis van 80 procent. Het voldoen aan de normen is enkel mogelijk indien het systeem van de brandweer in onze regio wordt omgevormd tot een vrijwel volledig beroepsmatig ingerichte organisatie. De opkomsttijden, zoals genoemd in het Besluit veiligheidsregio s, vinden hun oorsprong in de Handleiding Repressieve Brandweerzorg. Deze handleiding is uitgebracht aan het eind van de jaren 80. De uitgangspunten en onderbouwingen voor deze handleiding stammen echter uit de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw. Verkenning gevolgen visie brandweerzorg LN versie

19 De normen voor de opkomsttijden zijn gerelateerd aan het redden van mensen uit gebouwen bij een brand. De opkomsttijd moest zodanig zijn dat de brandweer nog in staat zou moeten zijn om mensen te redden uit een gebouw bij brand. Uitgangspunten en onderbouwingen voor deze filosofie blijken echter niet meer valide te zijn. Het belangrijkste punt is dat geen rekening is gehouden met allerlei ontwikkelingen op het gebied van preventie. Zonder preventieve maatregelen duurt het gemiddeld bijna 12 minuten voordat een brand wordt ontdekt en de brandweer kan worden gewaarschuwd. Door het gebruik van preventieve maatregelen is het mogelijk de brand al in de eerste minuten te detecteren (rookmelders) en vaak zelfs te blussen (sprinkler). Uit onderzoek blijkt namelijk dat een groot deel van het aantal slachtoffers al komt te overlijden voordat de brand wordt gedetecteerd en wordt gemeld. Als wordt gekeken naar een opkomsttijd die realiseerbaar is bij een hoger niveau van preventieve voorzieningen en die een voldoende niveau van veiligheid garandeert, dan voldoet een norm van 15 minuten in landelijk gebied. Een opkomsttijd van 15 minuten komt overeen met de prestatie-eisen voor hulpverlening door de brandweer en sluit eveneens aan de normen zoals deze gelden voor de opkomsttijd van een ambulance en van de politie bij spoedmeldingen. Het is evenwel te adviseren om voor stedelijke gebieden een scherpere norm te hanteren. De risico s zijn immers groter en incidenten hebben veelal een grotere impact dan in het landelijk gebied. De stedelijke gebieden kenmerken zich door een verdichting van bebouwing, oudere bebouwing met een infrastructuur met een beperkte doorloop en door concentraties van sociale woningbouw. Daarom wordt voorgesteld om voor stedelijk gebied een norm van 10 minuten te hanteren. Nadrukkelijk dient te worden vermeld dat de voorgestelde verruiming van de normen voor opkomsttijden slechts mogelijk is als, zoals beschreven in de visie, wordt ingezet op een verschuiving van de brandweerzorg naar de voorkant van de veiligheidsketen, op community safety en op zelfredzaamheid. 3.2 Vraaggericht uitrukken Binnen de brandweer leeft de behoefte om meer vraaggericht en sneller te kunnen reageren op meldingen. Om waar dat mogelijk is met minder dan met een volledig bezette eenheid incidenten te kunnen oplossen en ter plaatse te gaan met een snelle interventie-eenheid (SIE) met een bezetting van 2 personen. De SIE is een met een moderne blusinstallatie uitgerust voertuig - model bestelbusje - dat met een bemanning van twee personen uitrukt. De SIE bestrijdt zelfstandig geselecteerde incidenten met geringe risico s zoals automatische brandmeldingen. Indien er meer capaciteit noodzakelijk is, wordt de SIE met een tankautospuit die met 4 personen uitrukt (TS-4) compleet gemaakt. Op de plaats van het incident vormen de SIE en de TS-4 dus samen een bluseenheid die gelijk is aan een de huidige standaard TS-6. Het voordeel is dat een snellere en vraaggerichte zorg geleverd kan worden terwijl de krapte aan beschikbaar vrijwillig personeel overdag deels wordt opgevangen. Ook worden vrijwilligers minder belast met onnodige uitrukken en vermindert de druk op de organisatie omdat niet meer voor elk incident een volledige ploeg hoeft te worden gealarmeerd. Uit Verkenning gevolgen visie brandweerzorg LN versie

20 onderzoek en ervaringen elders blijkt dat ongeveer 80% van het aantal incidenten door alleen een SIE bestreden kan worden. Door de SIE daar te plaatsen waar de vrijwilliger werkt en woont, zal het vrijwilligerschap een nieuwe dimensie krijgen en is het niet alleen voorbehouden aan personeel dat dicht bij de kazernes woont. Als gevolg van voortschrijdende ontwikkelingen aan de voorkant van de veiligheidsketen en de opgedane ervaringen met de SIE, zal de repressieve brandweerorganisatie zich geleidelijk verder ontwikkelen. Het beeld op de langere termijn is een organisatie met een aantal robuustere posten, virtuele kazernes, een fijnmazig net van lichte en snelle voertuigen die zorg dragen voor een groot deel van de basisbrandweerzorg en een grofmazige net van zware brandweervoertuigen die zorgen voor de slagkracht. 3.3 Grootschalig optreden Hoewel de spreiding van kazernes en eenheden primair bepaald wordt door de gehanteerde normtijden voor de basisbrandweerzorg, dient bij deze spreiding ook rekening gehouden te worden met de opschaling. Dat start bij de opkomst van de 2 e tot en met de 4 e tankautospuit. Vanaf dat moment spreken we over pelotonsinzet en grootschalig optreden. Het beleid van het ministerie van BZK is afgelopen jaren gericht geweest op reductie van het aantal brandweercompagnieën bestemd voor interregionale bijstand. Voor onze regio betekent dat een reductie van de financiën van 2 naar 1 compagnie. Daarnaast heeft de evaluatie van de werkwijze van de brandweercompagnie geresulteerd in een nieuwe leidraad voor het grootschalig optreden. Deze leidraad wordt komende tijd nog nader uitgewerkt. Op grond van het voorstaande gaan wij uit van een maximaal opschalingscenario binnen de eigen regio tot 2 pelotons en ondersteuning. Bij verdere opschaling (gemiddelde kans < 1x per jaar) wordt uitgegaan van bijstand uit omliggende regio s. Verder wordt landelijk er van uitgegaan dat Limburg-Noord eveneens 2 pelotons en ondersteuning kan leveren voor bijstand aan andere regio s. Vanuit de dekkingsnorm van 15 minuten hebben 24 posten ten minste 1 tankautospuit. Om de opkomst van de 2 e tankautospuit voldoende te garanderen, moeten 6 posten een 2 e tankautospuit hebben. Daarnaast zijn 5 reserve voertuigen nodig waarmee het aantal tankautospuiten in onze regio op 35 komt. In de huidige situatie hebben we 45 tankautospuiten. Met 35 tankautospuiten voldoet de restdekking bij inzet van een compagnie aan de landelijke norm van minimaal 50%. 3.4 Heroriëntatie specialistische taken De opkomstnormen voor specialistische taken in het Besluit veiligheidsregio s, de opkomstnorm in deze notitie en landelijke ontwikkelingen, vragen om een heroriëntatie van de specialistische taken. Het voorstel is om deze heroriëntatie in 2011 op te pakken. 4 Bestuurlijke betrokkenheid De nieuwe visie geeft aan dat een risicobenadering als leidraad kan dienen. Vanuit onze deskundigheid willen wij dan ook meer aan de voorkant meedenken en adviseren. Denk hierbij als voorbeeld aan de integrale afweging van veiligheid bij de ontwikkeling op het gebied van ruimtelijke ordening. De Contourennota Externe Veiligheid biedt bestuurders bij de start van het proces al een instrument om de integrale afweging gefundeerd te kunnen maken. Belangrijk uitgangspunt hierbij is dat bestuurders meer dan nu in staat zijn om een afgewogen oordeel te maken tussen de diverse belangen van ruimte, wonen, gebruik, milieu én brandveiligheid. Verkenning gevolgen visie brandweerzorg LN versie

Visie brandweerzorg Limburg-Noord

Visie brandweerzorg Limburg-Noord Visie brandweerzorg Limburg-Noord 2011-2015 1 Inleiding Limburg-Noord staat aan de vooravond van belangrijke keuzes over de invulling van de brandweerzorg in de regio en de respectievelijke gemeenten.

Nadere informatie

-Susteren. Raadsvoorstel. Gemeente 2 3 FEB. 2011. Datum raadsverg.: Agendapunt: BBV.nr.: 29613 Datum: 22 februari 2011

-Susteren. Raadsvoorstel. Gemeente 2 3 FEB. 2011. Datum raadsverg.: Agendapunt: BBV.nr.: 29613 Datum: 22 februari 2011 Gemeente -Susteren 2 3 FEB. 2011 Raadsvoorstel 2 9 6 3. Informant: L. Hanssen Afdeling: BRW Telefoon: 0475-478 729 E-mailadres: l.hanssen@echt-susteren.nl Datum raadsverg.: Agendapunt: BBV.nr.: 29613 Datum:

Nadere informatie

Onderwerp : Visie brandweerzorg Limburg-Noord 2011-2015

Onderwerp : Visie brandweerzorg Limburg-Noord 2011-2015 Raadsvoorstel Onderwerp : Visie brandweerzorg Limburg-Noord 2011-2015 Indiener agendapunt Gevraagd besluit : Het college van burgemeester en wethouders, portefeuillehouder: Burgemeester Hanselaar Van Loevezijn

Nadere informatie

Ferwert, 28 mei 2013.

Ferwert, 28 mei 2013. AAN: de raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : I Nr. : 15/36.13 Onderwerp : Brandrisicoprofiel Veiligheidsregio Fryslân Ferwert, 28 mei 2013. 1. Inleiding Op 1 oktober 2010 is de Wet veiligheidsregio

Nadere informatie

Kaderstellende nota visie brandweerzorg Limburg-Noord

Kaderstellende nota visie brandweerzorg Limburg-Noord Kaderstellende nota visie brandweerzorg Limburg-Noord 2011-2015 1 Inleiding In het document Visie brandweerzorg Limburg-Noord 2011-2015 staat de visie over de toekomst van de brandweerzorg in onze regio.

Nadere informatie

Concept-raadsvoorstel. Onderwerp: Brandrisicoprofiel veiligheidsregio Fryslân. Aan: de Raad

Concept-raadsvoorstel. Onderwerp: Brandrisicoprofiel veiligheidsregio Fryslân. Aan: de Raad Concept-raadsvoorstel Plaats X, Datum X Onderwerp: Brandrisicoprofiel veiligheidsregio Fryslân Aan: de Raad 1. Inleiding Op 1 oktober 2010 is de Wet veiligheidsregio s (Wvr) met het daaraan gekoppelde

Nadere informatie

MOED brandweer VNOG T.b.v. de 22 gemeenteraden

MOED brandweer VNOG T.b.v. de 22 gemeenteraden MOED brandweer VNOG T.b.v. de 22 gemeenteraden ü Aanleiding MOED ü Algemene informatie brandweer in de veiligheidsregio ü Inhoud MOED ü Samenvatting uitspraken algemeen bestuur 1. Aanleiding MOED De wereld

Nadere informatie

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 24 mei 2011 Corr. nr.:

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 24 mei 2011 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 24 mei 2011 Corr. nr.: 2011.06430 Onderwerp : Voorstel om met instemming kennis te nemen van het brandrisicoprofiel en dekkings- en

Nadere informatie

Agendapunt: 6.2/17042013 Documentor.: RV12.0825 Raad d.d. I. Aan de gemeenteraad. Roden, 10 april 2013. Bask*

Agendapunt: 6.2/17042013 Documentor.: RV12.0825 Raad d.d. I. Aan de gemeenteraad. Roden, 10 april 2013. Bask* Aan de gemeenteraad Roden, 10 april 2013 G E M E E N T E t N O O R D E N V E L D Agendapunt: 6.2/17042013 Documentor.: RV12.0825 Raad d.d. I Bask* Onderwerp Experiment "Met de post Peize naar de brandweer

Nadere informatie

Onderwerp Consultatie incidentrisicoprofiel en dekkingsplan brandweer

Onderwerp Consultatie incidentrisicoprofiel en dekkingsplan brandweer Onderwerp Consultatie incidentrisicoprofiel en dekkingsplan brandweer Portefeuillehouder van der Zwan Datum collegebesluit 1 maart 2016 Opsteller H. Tanja Registratie GF16.20022 Agendapunt 14 Voorstel

Nadere informatie

Presentatie voorstellen AB MOED

Presentatie voorstellen AB MOED Presentatie voorstellen AB MOED 16 oktober 2014 Filmpje toekomstige brandweer dia 1 openingsdia Visieplaat MOED dia 2: Doel van de presentatie 1. Voorstellen MOED met raad delen vóór het AB van 30 oktober.

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 442 Agendapunt: - ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 442 Agendapunt: - ONDERWERP Lemmen, Ton CS S0CS RAD: RAD140212 2014-02-12T00:00:00+01:00 BW: BW140107 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 12 februari 2014 Portefeuillehouder : A.A.M.M. Heijmans Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

Brandweer Nederland Samen sterk, samen veilig

Brandweer Nederland Samen sterk, samen veilig Brandweer Nederland Samen sterk, samen veilig Met hart en ziel Brandweer Nederland staat voor 31.000 brandweermensen die zich met hart en ziel inzetten voor hun medemens. Die 24 uur per dag en 7 dagen

Nadere informatie

AGENDAPUNT 2015.02.16/08

AGENDAPUNT 2015.02.16/08 AGENDAPUNT 2015.02.16/08 Voorstel voor de vergadering van: het algemeen bestuur Datum vergadering: 16 februari 2015 Onderwerp: Portefeuillehouder: Indiener: AED Mevrouw mr. R.G. Westerlaken-Loos en de

Nadere informatie

Begeleidende samenvatting en advies behorende bij de. Concept Rapportage Regionaal Risicoprofiel

Begeleidende samenvatting en advies behorende bij de. Concept Rapportage Regionaal Risicoprofiel Begeleidende samenvatting en advies behorende bij de Concept Rapportage Regionaal Risicoprofiel 1. Inleiding 1.1 Veiligheidsregio Drenthe en het Regionaal risicoprofiel De Veiligheidsregio Drenthe heeft

Nadere informatie

b Anders, namelijk: op verzoek van bestuurlijke werkgroep toekomstvisie gemeente Eindhoven Raadsinformatiebrief Betreft Toekomstvisie Brandweerzorg 3

b Anders, namelijk: op verzoek van bestuurlijke werkgroep toekomstvisie gemeente Eindhoven Raadsinformatiebrief Betreft Toekomstvisie Brandweerzorg 3 gemeente Eindhoven Inboeknummer 14bst00846 Dossiernummer 14.21.104 20 mei 2014 Raadsinformatiebrief Betreft Toekomstvisie Brandweerzorg 3 Inleiding Sinds het najaar van 2013 werkt in opdracht van het Algemeen

Nadere informatie

: Instellen van gemeenschappelijke regeling 'Veiligheidsregio Brabant-Noord"

: Instellen van gemeenschappelijke regeling 'Veiligheidsregio Brabant-Noord RAADSVOORSTEL Onderwerp : Instellen van gemeenschappelijke regeling 'Veiligheidsregio Brabant-Noord" Inleiding Momenteel kent de hulpverleningsdienst Brabant-Noord twee gemeenschappelijke regelingen, namelijk

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel GEMEENTE SCHERPENZEEL Raadsvoorstel Datum voorstel : 29 april 2015 Raadsvergadering :? Agendapunt :? Bijlage(n) : 1 Kenmerk :? Portefeuille : Burgemeester B. Visser Behandeld door Naam : L.W.H. Rebel E-mail

Nadere informatie

VISIE UITRUK OP MAAT DEFINITIEF CONCEPT

VISIE UITRUK OP MAAT DEFINITIEF CONCEPT VISIE UITRUK OP MAAT DEFINITIEF CONCEPT In het kader van het project Doorontwikkeling Repressieve Organisatie heeft Brandweer Gelderland-Midden een visie Uitruk op maat ontwikkeld. Landelijk wordt de term

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN EN CONTROL d.d. 29 augustus 2013 AGENDANUMMER:4

RAADSVOORSTEL. COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN EN CONTROL d.d. 29 augustus 2013 AGENDANUMMER:4 RAADSVOORSTEL COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN EN CONTROL d.d. 29 augustus 2013 AGENDANUMMER:4 Onderwerp: Bijlage(n): Vergadering de dato: Voorgenomen besluit Regionalisering Brandweerzorg Agendanummer: p.h.:

Nadere informatie

RAPPORTAGE DEKKINGSPLAN VERSIE 0.4

RAPPORTAGE DEKKINGSPLAN VERSIE 0.4 RAPPORTAGE DEKKINGSPLAN VERSIE 0.4 [vul hier een korte uitleg in zoals: In het kader van het project Doorontwikkeling Repressieve Organisatie heeft Brandweer Gelderland- Midden een visie op basisbrandweerzorg

Nadere informatie

Nieuwe koersen. Veiligheidsregio Brabant Noord in een veranderende omgeving. Themabijeenkomst raden Land van Cuijk 16 januari 2013

Nieuwe koersen. Veiligheidsregio Brabant Noord in een veranderende omgeving. Themabijeenkomst raden Land van Cuijk 16 januari 2013 Nieuwe koersen Veiligheidsregio Brabant Noord in een veranderende omgeving Themabijeenkomst raden Land van Cuijk 16 januari 2013 Koerswijziging/bezuinigingen Aansluiten bij nieuwe wetgeving en taakopvattingen

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: Raadsvergadering van 9 juni 2011 Agendanummer: 10.2

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: Raadsvergadering van 9 juni 2011 Agendanummer: 10.2 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 284376 Raadsvergadering van 9 juni 2011 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Zienswijzen over het regionaal risicoprofiel en het spreiding- en dekkingsplan en wensen over het regionaal

Nadere informatie

De nieuwe Brandweer Hollands Midden

De nieuwe Brandweer Hollands Midden De nieuwe Brandweer Hollands Midden Bijeenkomst gemeentebesturen (Leiden, 8 oktober 2010) Henk Meijer Regionaal Commandant Korte terugblik Discussie over regionalisering brandweer ruim 5 jaar geleden gestart

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE CRANENDONCK. Registratienummer Datum raadsvergadering 24 september 2013 Datum B&W besluit 20 augustus 2013

VOORSTEL AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE CRANENDONCK. Registratienummer Datum raadsvergadering 24 september 2013 Datum B&W besluit 20 augustus 2013 VOORSTEL AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE CRANENDONCK Registratienummer Datum raadsvergadering 24 september 2013 Datum B&W besluit 20 augustus 2013 Portefeuillehouder M. Vermue - Vermue Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.15.0695 B.15.0695 Landgraaf, 13 april 2015 ONDERWERP: Zienswijze over toekomstscenario's van de GHOR. Raadsvoorstelnummer: 23

Nadere informatie

Brandweerzorg in samenhang

Brandweerzorg in samenhang Brandweerzorg in samenhang Presentatie voor het Algemeen Bestuur op 20 mei 2016 Dekkingsplan Brandrisicoprofiel Wettelijk kader Art. 14 Wet Vr: het bestuur van een veiligheidsregio stelt minimaal eens

Nadere informatie

Plan van aanpak. nulmeting brandweerzorg Caribisch Nederland

Plan van aanpak. nulmeting brandweerzorg Caribisch Nederland nulmeting brandweerzorg Caribisch Nederland 1 Aanleiding 3 2 Onderzoeksopzet 4 3 Communicatie 8 Bijlage I Afkortingen 9 2 1 Caribisch Nederland kent één brandweerkorps, het brandweerkorps Caribisch Nederland

Nadere informatie

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 15 januari 2004

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 15 januari 2004 No: 5.4/260204 Onderwerp: Verordening brandveiligheid en hulpverlening De Raad van de gemeente Noordenveld; - gelet op artikel 1, tweede lid, en artikel 12 van de brandweerwet 1985 - gelet op artikel 8,

Nadere informatie

Brandweerzorg in samenhang

Brandweerzorg in samenhang Brandweerzorg in samenhang Wettelijk kader Art. 14 Wet Vr: het bestuur van een veiligheidsregio stelt minimaal eens per 4 jaar een beleidsplan vast, waarin ten minste de operationele prestaties van de

Nadere informatie

Nummer : 2009/64 Datum : 1 oktober 2009 : Convenant Veiligheidsregio Zeeland en vorming één Brandweer Zeeland

Nummer : 2009/64 Datum : 1 oktober 2009 : Convenant Veiligheidsregio Zeeland en vorming één Brandweer Zeeland Voorbereidende raadsvergadering: 20 oktober 2009 Besluitvormende raadsvergadering: 10 november 2009 Portefeuillehouder: S.W.G.M. Kramer AAN DE GEMEENTERAAD Nummer : 2009/64 Datum : 1 oktober 2009 Onderwerp

Nadere informatie

Kwaliteitskader uitruk- en opkomsttijden Regionale Brandweer Haaglanden

Kwaliteitskader uitruk- en opkomsttijden Regionale Brandweer Haaglanden Kwaliteitskader uitruk- en opkomsttijden Regionale Brandweer Haaglanden Kwaliteitseisen voor de uitruk en opkomst van brandweereenheden in de Veiligheidsregio Haaglanden Bureau Operationele Voorbereiding

Nadere informatie

Brandweer Bedum. Commissie Algemene Bestuurlijke Zaken. Rapportage en voortgang van de lokale Brandweer Bedum

Brandweer Bedum. Commissie Algemene Bestuurlijke Zaken. Rapportage en voortgang van de lokale Brandweer Bedum Brandweer Bedum Commissie Algemene Bestuurlijke Zaken Rapportage en voortgang van de lokale Brandweer Bedum Koos Poelma Commandant Brandweer 10 mei 2012 Programma Prestaties brandweerzorg Bedum 2011 Risico

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar A. Venema, (t.a.v. AA. Venema)

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar A. Venema, (t.a.v. AA. Venema) Vergadering: Agendanummer: 9 Status: Opiniërend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar A. Venema, 0595 447724 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. AA. Venema) Aan de gemeenteraad, Onderwerp:

Nadere informatie

Dekkingsplan 2012 BRANDWEER BRABANT-NOORD. Presentatie: algemene toelichting

Dekkingsplan 2012 BRANDWEER BRABANT-NOORD. Presentatie: algemene toelichting Dekkingsplan 2012 BRANDWEER BRABANT-NOORD Presentatie: algemene toelichting Inhoud presentatie: Dekkingsplan Regionale Brandweer Brabant Noord Inspectierapport Ter Plaatse Hoe nu verder? Dekkingsplan:

Nadere informatie

Brandweer Haaglanden Bestuurlijke aansturing en Contouren brandweerorganisatie

Brandweer Haaglanden Bestuurlijke aansturing en Contouren brandweerorganisatie C O N C E P T R A A D S V O O R S T E L Veiligheidregio Haaglanden Brandweer Haaglanden Bijlage 5.3 C O N C E P T R A A D S V O O R S T E L Brandweer Haaglanden Bestuurlijke aansturing en Contouren brandweerorganisatie

Nadere informatie

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998 Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Coevorden Officiële naam regeling Verordening brandveiligheid

Nadere informatie

Werkexemplaar AB 5 juli 2013 Dekkingsplan Brandweer Limburg-Noord. Versie 1.06, datum: 1 juli 2013

Werkexemplaar AB 5 juli 2013 Dekkingsplan Brandweer Limburg-Noord. Versie 1.06, datum: 1 juli 2013 Werkexemplaar AB 5 juli 2013 Dekkingsplan Brandweer Limburg-Noord Versie 1.06, datum: 1 juli 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 1.1 Wat is een dekkingsplan?... 1 1.2 De opbouw van de opkomsttijden...

Nadere informatie

In het vormgeven van deze hoofdpunten uit de visie heeft de brandweer flinke stappen gezet:

In het vormgeven van deze hoofdpunten uit de visie heeft de brandweer flinke stappen gezet: Agendapunt 4 Van Dagelijks Bestuur Aan Algemeen Bestuur Kopie aan Datum 08-03-2016 Onderwerp Voortgangsrapportage brandweer Telefoon E-mailadres Memo Voortgangsrapportage Brandweer Inleiding De brandweer

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 11.0039 Rv. nr.: 11.0039 B en W-besluit d.d.: 10-5-2011 B en W-besluit nr.: 11.0487 Naam programma: Veiligheid Onderwerp: Concept regionaal risicoprofiel Veiligheidsregio Hollands Midden

Nadere informatie

Oplegnotitie ophalen zienswijzen gemeenteraden: Samenhang dekkingsplan, Visies Repressie en Vrijwilligers en informatie Brandveilig Leven

Oplegnotitie ophalen zienswijzen gemeenteraden: Samenhang dekkingsplan, Visies Repressie en Vrijwilligers en informatie Brandveilig Leven Oplegnotitie ophalen zienswijzen gemeenteraden: Samenhang dekkingsplan, Visies Repressie en Vrijwilligers en informatie Brandveilig Leven 1. Inleiding Het algemeen bestuur heeft in 2011 de Visie brandweerzorg

Nadere informatie

Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding

Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding CVDR Officiële uitgave van Leek. Nr. CVDR54284_1 1 juni 2016 Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding De raad van de gemeente Leek; gelet op: - artikel 1, tweede lid, artikel 12

Nadere informatie

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen.

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen. Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2015 2018 Veiligheid kent geen grenzen. Vergaderdatum 4 december 2014 Gemeenteblad 2014 / 77 Agendapunt 10 Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad

Nadere informatie

De Brandweer over Morgen. Risico Beheersing in verandering

De Brandweer over Morgen. Risico Beheersing in verandering De Brandweer over Morgen Risico Beheersing in verandering Beeld van de brandweer? De brandweer Kan het nog beter? Klaar voor de toekomst of aanpassen? De omgeving verandert Knelpunten: Snel veranderde

Nadere informatie

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen Welkom Veiligheidsregio NHN Wet veiligheidsregios Bezuinigingen Regionalisering brandweer Praktijk Veiligheidsregio Noord-Holland

Nadere informatie

Vragen D66 Het lijkt D66 belangrijk dat er keuzemogelijkheden zijn. Dat lijkt nu niet het geval.

Vragen D66 Het lijkt D66 belangrijk dat er keuzemogelijkheden zijn. Dat lijkt nu niet het geval. TECHNISCHE VRAGEN Onderwerp : Brandweer Hollands Midden, raad 16 juni 2014 Vraagsteller: verschillende fracties Datum : 6 juni 2014 COMMISSIEADVIES Behandeld in commissievergadering: BM 2 juni 2014 Raadsvergadering

Nadere informatie

FSE in de Brandweer over mor en

FSE in de Brandweer over mor en FSE in de Brandweer over mor en Ricardo Weewer NVBR Projectgroep Strategische Reis Derde Nationale Congres Fire Safety Engineering 9 en 10 juni 2010 Programma Intro: Nieuwe visie brandweer over morgen

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 16 april 2013 Agendapunt: 12

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 16 april 2013 Agendapunt: 12 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF13.20020 Datum collegebesluit: 16 april 2013 Agendapunt: 12 Portefeuillehouder: De heer T.J. van der Zwan Behandelend ambtenaar: Mevrouw R. Hogeterp Onderwerp:

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Aan de raad van de gemeente Lingewaard Aan de raad van de gemeente Lingewaard Onderwerp Voorstel tot het niet deelnemen aan het Regionaal Bureau Leerplichtzaken (RBL) met uitzondering van het deel Volwasseneducatie en RMC/Team VSV. 1. Samenvatting

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad,

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad, Raadsvoorstel Griffiersnummer: Onderwerp: Vaststelling herindelingsontwerp Datum B&W-vergadering: 17 juli 2012 Datum raadsvergadering: 30 juli 2012 Datum politieke avond: 11 juli 2012 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Inrichting piket Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen

Inrichting piket Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen Bestuursvoorstel Onderwerp Status Gevraagd besluit Intrekken van eerdere besluitvorming Piketten incidentbestrijding gevaarlijke stoffen (Adviseur gevaarlijke stoffen, Meetplanleider en Waarschuwings-

Nadere informatie

Brandweerzorg in samenhang en Regionaal Dekkingsplan Veiligheidsregio Groningen / advies zienswijze

Brandweerzorg in samenhang en Regionaal Dekkingsplan Veiligheidsregio Groningen / advies zienswijze Onderwerp Brandweerzorg in samenhang en Regionaal Dekkingsplan Veiligheidsregio Groningen 2016-2020/ advies zienswijze Steller J. de Vegt De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon

Nadere informatie

Verordening Brandveiligheid en hulpverlening

Verordening Brandveiligheid en hulpverlening Raadsbesluit nummer : Rb2009/05 Onderwerp : Verordening Brandveiligheid en hulpverlening De raad der gemeente Hulst gelet op; 1. artikel 1, tweede lid en artikel 12 van de Brandweerwet 1985, 2. artikel

Nadere informatie

GEMEENTE ONDERBANKEN

GEMEENTE ONDERBANKEN RAADSVOORSTEL GEMEENTE ONDERBANKEN Onderwerp: bluswatervoorzieningen Gemeentebladnummer :2013/19 Behandelend ambtenaar : LEMANS, PATRICK Agendapunt : Portefeuille : ALGEMENE ZAKEN EN PARKSTAD Registratienummer

Nadere informatie

Jongeren van 17 tot 25 jaar met meervoudige problemen, die geen stabiele woon- of verblijfplaats hebben, of in de opvang verblijven

Jongeren van 17 tot 25 jaar met meervoudige problemen, die geen stabiele woon- of verblijfplaats hebben, of in de opvang verblijven RAADSVOORSTEL Onderwerp : Met het oog op morgen; sluitende aanpak voor zwerfjongeren in Deventer en omgeving Raadsvergadering : 9 september 2009 Politieke markt d.d. : 26 augustus 2009 Agendapunt : 11

Nadere informatie

Rapport Fatale Woningbranden 2011 en Rapport Fatale woningbranden 2003 en 2008 t/m 2011: een vergelijking 1

Rapport Fatale Woningbranden 2011 en Rapport Fatale woningbranden 2003 en 2008 t/m 2011: een vergelijking 1 29517 Veiligheidsregio s 30821 Nationale Veiligheid Nr. 62 Brief van de minister van Veiligheid en Justitie Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 juli 2012 Met deze brief

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Agendapunt commissie: 5.1. R. Thiels 9815/ Toekomstvisie Brandweerzorg

Raadsvoorstel. Agendapunt commissie: 5.1. R. Thiels 9815/ Toekomstvisie Brandweerzorg Agendapunt commissie: 5.1 steller telefoonnummer email R. Thiels Rth@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 9815/10268 portefeuillehouder Onderwerp Toekomstvisie Brandweerzorg aan de

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 april 2007, bijlage nr. : 24-2007;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 april 2007, bijlage nr. : 24-2007; 07.0003314 De raad van de gemeente Son en Breugel; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 april 2007, bijlage nr. : 24-2007; gelet op artikel 1, tweede lid, en artikel

Nadere informatie

Visie op de brandweerzorg Gelderland-Zuid

Visie op de brandweerzorg Gelderland-Zuid Visie op de brandweerzorg Gelderland-Zuid Vooraf Sinds 1 januari 2013 zijn de gemeentelijke brandweren samengegaan in de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Daarmee is een belangrijke stap gezet om als brandweer

Nadere informatie

Toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord

Toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord Datum: 25-6-13 Onderwerp Toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord Status Besluitvormend Voorstel Het college toestemming te verlenen tot het wijzigen

Nadere informatie

PROJECT REGIONALISERING BRANDWEER

PROJECT REGIONALISERING BRANDWEER PROJECT REGIONALISERING BRANDWEER alisering ion G ro éé n Re g Groningen één nin gen 120401 2012, Brandweer Groningen Niets uit dit rapport mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, op welke

Nadere informatie

Woensdag. februari. Wat doet BOT-MI? Brandweerscheurkalender 2012

Woensdag. februari. Wat doet BOT-MI? Brandweerscheurkalender 2012 Woensdag 15 Wat doet BOT-MI? februari Het BOT-mi is een samenwerkingsverband van zes ministeries en de daaraan verbonden kennisinstellingen. Het heeft expertise in huis op diverse gebieden zoals het uitvoeren

Nadere informatie

Voorstel: instemmen met de uitgangspunten zoals verwoord in de kadernota.

Voorstel: instemmen met de uitgangspunten zoals verwoord in de kadernota. Aan de raad AGENDAPUNT 6.11 Kadernota regionalisering brandweer Voorstel: instemmen met de uitgangspunten zoals verwoord in de kadernota. In 2006 besloten de gemeenten Bronckhorst, Doetinchem, Montferland

Nadere informatie

Begroting 2015. V Ą Vėiligheidsregio. ^ Drenthe

Begroting 2015. V Ą Vėiligheidsregio. ^ Drenthe Begroting 215 V Ą Vėiligheidsregio ^ Drenthe VOORWOORD Dit is d e t w e e d e b e g r o t i n g v a n V e i l i g h e i d s r e g i o D r e n t h e ( V R D ). Hierin is h e t v o l i e d i g e b u d g

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. B en W-besluit nr.: Naam programma: Onderwerp: Aanleiding:

RAADSVOORSTEL. B en W-besluit nr.: Naam programma: Onderwerp: Aanleiding: Rv. nr.: RAADSVOORSTEL B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: Naam programma: Veiligheid Onderwerp: Regionaal risicoprofiel Veiligheidsregio Hollands Midden 2016-2019 Aanleiding: De Veiligheidsregio

Nadere informatie

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 10G / I. Drupsteen BVL Ke. Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Twente.

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 10G / I. Drupsteen BVL Ke. Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Twente. SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 10G201737 390433 / 390433 I. Drupsteen BVL Ke AGENDANUMMER BELEIDSPROGRAMMA/BELEIDSLIJN 08 - Inwoners en bestuur REDEN VAN

Nadere informatie

2 8 AÜG /BdG Wijziging gemeenschappelijke regeling 1 J.A. Reddingius

2 8 AÜG /BdG Wijziging gemeenschappelijke regeling 1 J.A. Reddingius Brandweer veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland Aan de colleges van Burgemeesters en Wethouders van de gemeenten in de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland Postbus 234 7300 AE Apeldoorn Prins

Nadere informatie

Samenwerken aan Brandveiligheid

Samenwerken aan Brandveiligheid Gemeente Leiderdorp Gemeente Leiderdorp Wie zijn wij als Brandweer Hollands Midden? Wat mag u van ons verwachten en hoe zijn we aan elkaar verbonden? Samenwerken aan Brandveiligheid Missie Brandweer Hollands

Nadere informatie

Nieuwe brandweervoertuigen voorzien van Druk Lucht Schuim systeem (DLS)

Nieuwe brandweervoertuigen voorzien van Druk Lucht Schuim systeem (DLS) Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 30 juni 2009 Registratienummer: 2009/28 Agendapunt nummer: 7 Onderwerp Nieuwe brandweervoertuigen voorzien van Druk Lucht

Nadere informatie

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen AGENDAPUNT 2 Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen Vergadering 12 december 2014 Strategische Agenda Crisisbeheersing In Veiligheidsregio Groningen werken wij met acht crisispartners (Brandweer, Politie,

Nadere informatie

Beantwoording zienswijzen op dekkingsplan en visies brandweer Venlo, april 2014

Beantwoording zienswijzen op dekkingsplan en visies brandweer Venlo, april 2014 Beantwoording zienswijzen op dekkingsplan en visies brandweer Venlo, april 2014 Inleiding Het algemeen bestuur heeft in oktober 2013 de ontwerpvisie brandweervrijwilligers, de ontwerpvisie repressie en

Nadere informatie

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten.

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten. BELEIDSPLAN 2011-2015 VEILIGHEIDSREGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT Bijlage 3. Sturing en organisatie De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband

Nadere informatie

In de beantwoording hieronder is de indeling van de brief van de VBV aangehouden.

In de beantwoording hieronder is de indeling van de brief van de VBV aangehouden. In deze factsheet wordt puntsgewijs ingegaan op de diverse onderwerpen welke door de Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers (VBV) in hun schrijven van 7 juli 2015 zijn aangedragen ten aanzien van het project

Nadere informatie

Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler)

Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler) gemeente Eindhoven Raadsnummer 04.R94O.OOI Inboeknummer o4toooyss Classificatienummer 43I.6oy Dossiernurnmer sp juli aoo4 Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler) Betreft evaluatie en ontwikkelingen

Nadere informatie

Quickscan naar de Brandweerzorg in Zeeland

Quickscan naar de Brandweerzorg in Zeeland Quickscan naar de Brandweerzorg in Zeeland 1 Inleiding Het algemeen bestuur van de veiligheidsregio Zeeland (VRZ) heeft op 9 juli 2015 ingestemd met de in het project Maatwerk in Brandweerzorg (MiB) geformuleerde

Nadere informatie

Plan van aanpak Onderzoek Kwaliteit Brandweerzorg 2015

Plan van aanpak Onderzoek Kwaliteit Brandweerzorg 2015 Plan van aanpak Onderzoek Kwaliteit Brandweerzorg 2015 Februari 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding en aanleiding onderzoek... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Aanleiding... 3 1.3 Scope van het onderzoek... 4 2 Doel-

Nadere informatie

Gemeenteraad Noordwijkerhout 28 mei 2015

Gemeenteraad Noordwijkerhout 28 mei 2015 Commissie Bestuurlijke aangelegenheden en middelen Gemeenteraad Noordwijkerhout 28 mei 2015 Henk Meijer Regionaal commandant Inleiding Doel van onze aanwezigheid in uw raad. Het is en blijft ook uw brandweer.

Nadere informatie

Rotterdam-Rijnmond. NVBR bijeenkomst 07.03.12. Jan Boonekamp

Rotterdam-Rijnmond. NVBR bijeenkomst 07.03.12. Jan Boonekamp Rotterdam-Rijnmond NVBR bijeenkomst 07.03.12 Jan Boonekamp Hoe het begon. Maart 2009 Uitgangspunten: - RR was sedert 1 januari 2008 geregionaliseerd - We waren klaar om onze organisatie verder te ontwikkelen

Nadere informatie

Bestuursvoorstel. Maatwerk in Brandweerzorg

Bestuursvoorstel. Maatwerk in Brandweerzorg Bestuursvoorstel Onderwerp Status Maatwerk in Brandweerzorg Besluitvormend Gevraagd besluit 1. In te stemmen met de rapportage Maatwerk in Brandweerzorg 3.0; 2. De rapportage Maatwerk in Brandweerzorg

Nadere informatie

VOORBLAD RAADSVOORSTEL

VOORBLAD RAADSVOORSTEL VOORBLAD RAADSVOORSTEL ONDERWERP Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid Middelsee Gemeenten 2010-2014. VOORSTEL Wij stellen u voor bijgevoegde Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid Middelsee Gemeenten 2010-2014

Nadere informatie

Vergaderdatum Gemeenteblad 2011 / Agendapunt. Aan de Raad

Vergaderdatum Gemeenteblad 2011 / Agendapunt. Aan de Raad Betreft: Het delegeren van bevoegdheden zoals bedoeld in de Wabo en het Bor (door aanwijzing van categorieën van gevallen waarvoor in het kader van de Wabo geen verklaring van geen bedenkingen is vereist)

Nadere informatie

Bewonersbijeenkomst. Sluiting Blusgroep Dreischor. 17 maart 2014

Bewonersbijeenkomst. Sluiting Blusgroep Dreischor. 17 maart 2014 Bewonersbijeenkomst Sluiting Blusgroep Dreischor 17 maart 2014 Welkom! Kennismaking Blusgroep Dreischor Project Maatwerk Brandweer Sluiting blusgroep Dreischor Brandweerzorg in de toekomst Wat zijn de

Nadere informatie

Uitruk op Maat. In deze uitgave. Project Uitruk op Maat van start in veiligheidsregio Zuidoost-Brabant. Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

Uitruk op Maat. In deze uitgave. Project Uitruk op Maat van start in veiligheidsregio Zuidoost-Brabant. Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost Uitruk op Maat Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost Nieuwsbrief 1 november 2010 In deze uitgave Project Uitruk op Maat van start in veiligheidsregio Zuidoost-Brabant 2 3 Aanleiding van het project Uitruk

Nadere informatie

VISIE BASISBRANDWEERZORG DEFINITIEF CONCEPT 18 SEPT. In het kader van het project Doorontwikkeling Repressieve Organisatie

VISIE BASISBRANDWEERZORG DEFINITIEF CONCEPT 18 SEPT. In het kader van het project Doorontwikkeling Repressieve Organisatie VISIE BASISBRANDWEERZORG DEFINITIEF CONCEPT 18 SEPT. In het kader van het project Doorontwikkeling Repressieve Organisatie heeft Brandweer Gelderland-Midden een visie op basisbrandweerzorg ontwikkeld.

Nadere informatie

Raadsvoorstel. H.P. Mittendorff 28 november oktober De raad wordt voorgesteld te besluiten:

Raadsvoorstel. H.P. Mittendorff 28 november oktober De raad wordt voorgesteld te besluiten: Portefeuillehouder Datum raadsvergadering H.P. Mittendorff 28 november 2013 Datum voorstel 15 oktober 2013 Agendapunt Onderwerp Organisatie gemeenschappelijke gezondheidsdienst De raad wordt voorgesteld

Nadere informatie

DE BRANDWEER IN FRYSLÂN

DE BRANDWEER IN FRYSLÂN DE BRANDWEER IN FRYSLÂN Raadsinformatieavond Dantumadiel Dongeradeel Ferwerderadiel Kollumerland c.a. 1 mei 2017 Sinds 2014 onderdeel van Veiligheidsregio Fryslân Samen met: 1.200 vrijwilligers en 182

Nadere informatie

Raadsbijlage Voorstel tot het vaststellen van de Verordening brandveiligheid

Raadsbijlage Voorstel tot het vaststellen van de Verordening brandveiligheid gemeente Eindhoven Dienst Brandweer en Rampenbestrijding Raadsbijlage nummer xa Inboeknummer oxroox64r Beslisdatum Blkw 22 januari 2002 Dossiernummer 204.104 Raadsbijlage Voorstel tot het vaststellen van

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.16.0984 B.16.0984 Landgraaf, 23 mei 2016 ONDERWERP: Vaststellen zienswijze raad van begroting GGD Zuid Limburg 2017 Raadsvoorstelnummer:

Nadere informatie

Brandveilig Leven: Bedreven in Brandveilig Leven kennis opdoen en delen op de netwerkdag

Brandveilig Leven: Bedreven in Brandveilig Leven kennis opdoen en delen op de netwerkdag Brandveilig Leven: Bedreven in Brandveilig Leven kennis opdoen en delen op de netwerkdag Netwerkdag 27 april 2011 Rob Frek Portefeuillehouder verantwoordelijkheidsverdeling en veiligheidsbewustzijn Directeur

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 30-10-2012 Onderwerp: Veiligheidsstrategie - Meerjarenbeleidsplan 2013-2014 Conceptbesluit: Het college neemt kennis van het concept

Nadere informatie

Voorstel aan de gemeenteraad

Voorstel aan de gemeenteraad Voorstel aan de gemeenteraad Aan de raad van de gemeente gouda dienst Directie (ab0100) Telefoon 0182-588725 gouda 25 april 2012 afdeling Veiligheid en Wijken Raadsnummer 757899 collegenummer 757806 steller

Nadere informatie

MOED. Een toekomstbestendige brandweer VNOG

MOED. Een toekomstbestendige brandweer VNOG MOED Een toekomstbestendige brandweer VNOG AB 3 juli 2014 1 Inhoudsopgave Opdracht en uitgangspunten Waarom MOED? Daarom! Hoe dan MOED? Visie in beeld Voorstellen zonder organisatiewijziging Voorstellen

Nadere informatie

Community Safety aanpak & ontwikkelingen

Community Safety aanpak & ontwikkelingen Community Safety aanpak & ontwikkelingen Bijeenkomst Brandveiligheid voor en door de burger 7 mei 2011 Community Safety aanpak & ontwikkelingen Belang van Community Safety Ontwikkelingen in Nederland Aanpak

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND. Onderwerp: Veiligheidsregio Limburg-Noord begroting 2017 en jaarrekening 2015

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND. Onderwerp: Veiligheidsregio Limburg-Noord begroting 2017 en jaarrekening 2015 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND Onderwerp: Veiligheidsregio Limburg-Noord begroting 2017 en jaarrekening 2015 Bijlagen: 1. Aanbiedingsbrief conceptbegroting 2017 Veiligheidsregio

Nadere informatie

AB 9 mei Dekkingsplan Brandweer Versie 2.0

AB 9 mei Dekkingsplan Brandweer Versie 2.0 AB 9 mei 2014 Dekkingsplan Brandweer Versie 2.0 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 1.1 Wat is een dekkingsplan?... 1 1.2 De opbouw van de opkomsttijden... 2 1.3 Welke normtijden zijn vastgelegd?... 2 1.4

Nadere informatie

agendanummer afdeling Simpelveld VI- Burgerzaken 24 juli 2008

agendanummer afdeling Simpelveld VI- Burgerzaken 24 juli 2008 Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VI Burgerzaken 24 juli 2008 onderwerp AntiDiscriminatieVoorziening Limburg Inleiding Zoals nu bekend gaat vanuit het Ministerie van VROM een wettelijke regeling

Nadere informatie

Stijn Smeulders / september 2017

Stijn Smeulders / september 2017 Agendapunt commissie: 5.4 steller telefoonnummer email Stijn Smeulders 06-14164246 stijn.smeulders@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 280559/287224 21 september 2017 portefeuillehouder

Nadere informatie

Dienstverlening W. van den Beucken

Dienstverlening W. van den Beucken Raadsvoorstel GEMEENTEBESTUUR onderwerp ICT samenwerking Roermond, Venlo en Weert raadsnummer 2013 65 collegevergadering d.d. 20-08-2013 raadsvergadering d.d. 25-09-2013 fatale termijn programma portefeuillehouder

Nadere informatie

Waarom naar een nieuwe aanpak? René Hagen, Lector Brandpreventie (Uitvoerder project Nodeloze uitrukken terugdringen )

Waarom naar een nieuwe aanpak? René Hagen, Lector Brandpreventie (Uitvoerder project Nodeloze uitrukken terugdringen ) Waarom naar een nieuwe aanpak? René Hagen, Lector Brandpreventie (Uitvoerder project Nodeloze uitrukken terugdringen ) Eerste doormeldingen in Nederland Eerste doormelding in Nederland in 1874 Beroepsbrandweer

Nadere informatie

Brief van het college van B&W d.d. 11 februari 2013 inzake Brandweerbrief 2013

Brief van het college van B&W d.d. 11 februari 2013 inzake Brandweerbrief 2013 Toelichting over de behandeling van: Brief van het college van B&W d.d. 11 februari 2013 inzake Brandweerbrief 2013 Van: Het college van B&W van 11 februari 2014 Doel: Opinie vormen Toelichting: 1.Brandweerbrief

Nadere informatie