Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 16 april 2013 Agendapunt: 12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 16 april 2013 Agendapunt: 12"

Transcriptie

1 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 16 april 2013 Agendapunt: 12 Portefeuillehouder: De heer T.J. van der Zwan Behandelend ambtenaar: Mevrouw R. Hogeterp Onderwerp: Concept-brandrisicoprofiel en dekkingsplan 1.0 Veiligheidsregio Fryslân. Voorstel: - kennis nemen van het door het AB VRF vastgestelde dekkingsplan 1.0 Veiligheidsregio Fryslân; - de conclusies in bijgevoegd concept-brandrisicoprofiel Veiligheidsregio Fryslân versie 1.3 te onderschrijven; - het bestuur van de Veiligheidsregio Fryslân een aantal aandachtspunten mee te geven ten aanzien van het te voeren brandweerbeleid, e.e.a. conform bijgevoegd conceptraadsbesluit en bijgevoegde concept-brief aan het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Fryslân. Overwegingen 1. Juridische context Op grond van artikel 15, lid 2 van de Wet veiligheidsregio s (Wvr) is het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio (AB VRF) verplicht een regionaal risicoprofiel vast te stellen. Dit risicoprofiel bestaat uit: - een overzicht van de risicovolle situaties binnen de veiligheidsregio die tot een brand, ramp of crisis kunnen leiden; - een overzicht van de soorten branden, rampen en crises die zich in de veiligheidsregio kunnen voordoen; - een analyse waarin de weging en inschatting van de gevolgen van de soorten branden, rampen en crises zijn opgenomen. Het regionale veiligheidsbestuur mag het risicoprofiel op grond van artikel 15, lid 3 Wvr pas vaststellen na overleg met de deelnemende gemeenteraden en overige betrokken ketenpartners in de Veiligheidsregio. Tijdens deze consultatie kunnen gemeenteraden hun wensen ten aanzien van het in het regionale beleidsplan ex artikel 14 Wvr op te nemen beleid kenbaar te maken. 2. Twee profielen: brandrisicoprofiel en een risicoprofiel voor rampen en crises In de Veiligheidsregio Fryslân is ervoor gekozen het vast te stellen risicoprofiel te splitsen in een profiel gericht op zogeheten dagelijkse brandrisico s (brandrisicoprofiel) en een profiel gericht op rampen en crises. Vrijwel alle veiligheidsregio s hanteren deze tweedeling. De reden hiervan is gelegen in het feit dat zowel de kans op, als het effect van dagelijkse brandrisico s en risico s op rampen en crises van een duidelijk verschillende orde zijn. Daarnaast is ten aanzien van de dagelijkse brandrisico s meer statistische informatie beschikbaar dan voor rampen en crises. In onderstaande figuur is de samenhang tussen het brandrisicoprofiel en het risicoprofiel voor rampen en crises, alsmede hun positie ten opzichte van het fysieke veiligheidsbeleid van de Veiligheidsregio, schematisch weergegeven.

2 Het risicoprofiel voor rampen en crises is reeds in 2010 na consultatie van de Friese gemeenteraden vastgesteld door het AB VRF. Uw raad heeft ook van deze consultatieronde gebruik gemaakt (zie bijlage). Dit risicoprofiel voor rampen en crises heeft (mede) de basis gevormd voor het op 28 september 2011 door het AB VRF vastgestelde Beleidsplan veiligheidsregio Fryslân , zorg voor de rampenbestrijding en crisisbeheersing in Fryslân. Het nu voorliggende stuk betreft het concept-profiel gericht op de dagelijkse brandrisico s. Dit concept-brandrisicoprofiel is opgesteld door een regionale projectgroep vanuit de Veiligheidsregio Fryslân, in samenwerking met de (inter)gemeentelijke brandweerkorpsen/medewerkers preventie van de Friese gemeenten. Doel van een brandrisicoprofiel is inzicht te bieden in de risico s van branden in objecten in onze Veiligheidsregio. Het door het AB VRF vast te stellen brandrisicoprofiel vormt mede de basis voor het nog op te stellen mono-beleidsplan en het dekkingsplan 2.0. voor de brandweer. Met het reeds vastgestelde Beleidsplan veiligheidsregio Fryslân , zorg voor de rampenbestrijding en crisisbeheersing in Fryslân en het dit jaar nog op te stellen mono-beleidsplan brandweer wordt invulling gegeven aan artikel 14 van de Wet veiligheidsregio s. 3. Het concept-brandrisicoprofiel Veiligheidsregio Fryslân Voorliggend concept-brandrisicoprofiel van Veiligheidsregio Fryslân is met behulp van een risicodiagram in kaart gebracht. De uitkomsten tonen aan dat de grootste risico s liggen bij ziekenhuizen en GGZ-instellingen waar cliënten overnachten. Voor deze objecten geldt een relatief hogere brandfrequentie. Daarnaast wordt het effect van een brand in een dergelijk object al snel als aanzienlijk ingeschat. Deze beide gebruiksfuncties zijn in de gemeente Heerenveen aanwezig. Een andere objectsoort die eruit springt zijn celfuncties. Hiervoor geldt dat de impact minder hoog wordt geschat, maar dat de brandfrequentie wel veel hoger ligt. Conform onze BAG-administratie zijn in onze gemeente geen celfuncties aanwezig. Een ander objectsoort welke eruit springt zijn woonfuncties voor niet- en verminderd zelfredzamen (verzorgingshuizen, verpleeghuizen etc.). Hiervoor geldt dat een brand al snel een grote impact kent en daarmee tot de grotere risico s in de regio behoort. De brandfrequentie ligt bij deze instellingen iets onder het Friese gemiddelde van 1,4 branden per jaar per duizend objecten. Voor nog twee soorten objecten komt een duidelijk verhoogde impact en/of brandfrequentie naar voren. Dit betreft de categorie BRZO-bedrijven (Besluit Risico s Zware Ongevallen) en de onderwijsinstellingen. BRZO-bedrijven komen ook als risico voor in het reeds vastgestelde regionale risicoprofiel voor rampen en crises; een relatief kleine brand bij een dergelijk bedrijf genereert al snel een behoorlijke impact. Binnen de gemeentegrenzen van Heerenveen zijn geen BRZO-bedrijven aanwezig. Tegen onze gemeentegrens aan echter wel: de bedrijven BASF en Bosma Transport en Opslag in Nijehaske. Tot slot geldt voor onderwijsinstellingen dat deze een fors verhoogde kans op brandstichting kennen. Dit stemt overeen met landelijke gegevens. Daarnaast geldt, zeker bij basisscholen, dat de impact van een brand vrij hoog scoort. Voornoemde conclusies worden door ons onderschreven. Voor meer informatie over het regionale brandrisicoprofiel wordt u kortheidshalve naar bijgevoegd concept-brandrisicoprofiel Veiligheidsregio Fryslân, versie 1.3 verwezen. 1

3 4. Dekkingsplan 1.0 Naast het ter consultatie voorliggende brandrisicoprofiel treft u bijgaand ter informatie het dekkingsplan 1.0 van de Veiligheidsregio Fryslân aan. Een regionaal dekkingsplan geeft de mate aan waarin de brandweer op tijd en met de juiste mensen en middelen aanwezig kan zijn bij incidenten in het verzorgingsgebied. Op grond van artikel 14, lid 2 onder f Wvr is het hebben van een dekkingsplan verplicht. Brandweer Fryslân beschikte over een bestuurlijk vastgesteld dekkingsplan uit Dit dekkingsplan voldeed echter niet aan de wettelijke eisen conform de Wvr. In het kader van de Meldkamer Noord-Nederland is medio 2011 de operationele uitwerking van een dekkingsplan geactualiseerd (de zogeheten kazernevolgordetabel, KVT). Hoewel deze actualisatie wel enkele malen bij vergaderingen van het regionale veiligheidsbestuur aan bod is geweest, is deze niet bestuurlijk vastgesteld. Om te voldoen aan de wettelijke vereisten en daarnaast de huidige situatie vast te leggen is bijgaand dekkingsplan 1.0 opgesteld. De scope van dit dekkingsplan betreft de theoretisch berekende opkomsttijd bij brand van een basisbrandweereenheid. Uitgangspunt hierbij is dat de brandweereenheid die het snelst ter plaatse kan zijn, als eerste uitrukt: het nu al toegepaste principe van uitrukken volgens operationele grenzen. Daarnaast is uitgegaan van de huidige kazernestructuur in Fryslân. Het sluiten/verplaatsen van brandweerkazernes of herplaatsing van materieel is geen onderdeel of uitkomst van dit dekkingsplan. Op 27 maart jl. is voorliggend plan door het AB VRF vastgesteld. Uit het dekkingsplan 1.0 blijkt dat de brandweer in de Veiligheidsregio Fryslân voor vrijwel alle objecten de maximale wettelijke opkomsttijd van 18 minuten haalt; circa 0,7% van alle objecten worden niet binnen deze tijd bereikt. Binnen de gemeente Heerenveen worden alle objecten echter wel binnen deze 18 minuten bereikt. Afgezet tegen de wettelijke opkomsttijden gekoppeld aan de verschillende gebruiksfuncties in het Besluit veiligheidsregio s (5, 6, 8 of 10 minuten) is het theoretisch behaalde dekkingsresultaat in de Veiligheidsregio Fryslân 18%. De dekkingsoverzichten voor de gemeente Heerenveen stroken met het reeds bekende beeld voor onze gemeente (binnen de tijdnormen Besluit veiligheidsregio s 9% en buiten de tijdnormen Besluit veiligheidsregio s 91%). Als naar de daadwerkelijke incidenten wordt gekeken ligt het dekkingspercentage in de Veiligheidsregio Fryslân hoger; namenlijk op 58%. Dit is het gevolg van het gegeven dat zich vaker branden in dichtbebouwd gebied voordoen en juist in deze gebieden - logischerwijs de brandweerkazernes gepositioneerd zijn. Desalniettemin zit Fryslân met een percentage van 58% onder het landelijk gemiddelde van 78%. Vergelijkbare veiligheidsregio s met een sterk plattelandskarakter (zoals Groningen en Drenthe) scoren echter vergelijkbaar of slechter. Voor de gemeente Heerenveen ligt dit percentage rond de 42%. De opkomsttijden van de brandweer staan landelijk volop in de aandacht. In november jl. heeft het Veiligheidsberaad inzake dit onderwerp een brief gestuurd aan de voorzitters van alle Veiligheidsregio s. Daarnaast heeft het Veiligheidsberaad recentelijk door TNO een onderzoek laten uitvoeren naar de relevantie van de opkomsttijden van de brandweer. Het Veiligheidsberaad heeft verschillende malen aan de minister van Veiligheid en Justitie kenbaar gemaakt dat de huidige wettelijke normtijden niet passen bij hedendaagse brandweerzorg. Door het Veiligheidsberaad wordt gesteld dat enkel het toetsen op prestatie-eisen, en niet op effecten, geen recht doen aan bredere en moderne brandweerzorg. Ten aanzien van de opkomsttijden van de brandweer wordt in ons land momenteel dan ook een tweesporenbeleid voorgestaan. Het eerste spoor richt zich op de korte termijn en beoogt het beschikbaar hebben van een regionaal dekkingsplan dat voldoet aan de kaders van de huidige wetgeving. Het tweede spoor richt zich op een wetenschappelijk onderzoek wat momenteel wordt uitgevoerd naar de haalbaarheid, uitvoerbaarheid en proportionaliteit van de huidige wettelijke normtijden. Aan de hand hiervan zal een voorstel worden ontwikkeld op welke wijze deze uitkomsten meegenomen kunnen worden binnen de verdere (door)ontwikkeling van de (repressieve) brandweerorganisatie; waaronder de totstandkoming van een dekkingsplan 2.0. Het AB VRF heeft op 28 november 2012 ingestemd met het volgen van deze twee sporen door op korte termijn het eerste spoor verder uit te werken en nauwlettend de ontwikkelingen in het tweede spoor te blijven volgen. Voor meer informatie wordt kortheidshalve naar bijgevoegd dekkingsplan 1.0 verwezen. In bijlage 7 zijn de dekkingsoverzichten voor onze gemeente opgenomen. Daarnaast is een overzicht met zgn. markante objecten binnen onze gemeente toegevoegd. Onder markante objecten worden objecten verstaan waarvoor een vergunning in het kader van brandveilig gebruik (in het verleden gebruiksvergunning ) nodig is of die onder het regime van het BRZO vallen. Tevens worden hiermee alle objecten waarvan in het brandrisicoprofiel is aangegeven dat deze een verhoogd risico

4 kennen, weergegeven. 5. Resumerend Op 27 maart jl. heeft het AB VRF besloten bijgevoegd concept-brandrisicoprofiel ter consultatie aan de gemeenteraden en overige crisispartners toe te zenden. Daarnaast is besloten bijgevoegd dekkingsplan 1.0 vast te stellen. Met de vaststelling hiervan wordt grotendeels voldaan aan de eisen van de minister tot het hebben van een actueel dekkingsplan. Grotendeels, aangezien in het dekkingsplan 1.0 nog geen uitspraken worden gedaan over de toepassing van compenserende maatregelen op plekken waar de tijdnormen worden overschreden. Mede in het licht van eerder genoemde landelijke discussie over opkomsttijden en het in uitvoering zijnde onderzoek hiernaar wordt binnen de Veiligheidsregio Fryslân in een later stadium dan ook een dekkingsplan 2.0 opgesteld. In dit dekkingsplan 2.0 wordt onder meer uitgewerkt hoe met geconstateerde normoverschrijdingen zal worden omgegaan en op welke wijze compenserende maatregelen (zowel repressief als preventief) kunnen worden ingezet. Desalniettemin biedt voorliggend dekkingsplan 1.0 in combinatie met het concept-brandrisicoprofiel uw raad inzicht in de belangrijkste brandveiligheidsrisico s in de Veiligheidsregio Fryslân en daarnaast in onze eigen gemeente. Alvorens het brandrisicoprofiel op 27 juni 2013 ter bestuurlijke vaststelling wordt voorgelegd aan het AB VRF, wordt uw raad op grond van eerdergenoemd artikel 15, lid 3 Wvr in de gelegenheid gesteld hierop een reactie te geven en uw wensen ten aanzien van het te voeren brandweerbeleid kenbaar te maken. De reacties en wensen zullen, gelijktijdig met het voorstel tot het vaststellen van het brandrisicoprofiel, aan het AB VRF worden aangeboden. Deze vormen daarmee input voor het eerder genoemde in 2013 op te stellen mono-beleidsplan brandweer en de verdere doorontwikkeling van de repressieve brandweerorganisatie in Fryslân (dekkingsplan 2.0). Voornoemd mono-beleidsplan brandweer richt zich op de per 1 januari 2014 geregionaliseerde brandweerorganisatie. 6. Voorstel Uw raad wordt voorgesteld: - kennis nemen van het door het AB VRF vastgestelde dekkingsplan 1.0 Veiligheidsregio Fryslân; - de conclusies in bijgevoegd concept-brandrisicoprofiel Veiligheidsregio Fryslân versie 1.3 te onderschrijven; - het bestuur van de Veiligheidsregio Fryslân de volgende aandachtspunten mee te geven ten aanzien van het te voeren brandweerbeleid: Binnen de gemeente Heerenveen loopt op dit moment het project Brandveilig Leven Heerenveen 2012/2013. Naast haar repressieve taak, wil brandweer Heerenveen door het geven van brandveiligheidsvoorlichting het veiligheidsbewustzijn en de zelfredzaamheid van burgers ten aanzien van brand verhogen. Dit project is (mede) ingegeven door de landelijke toekomstvisie op de Nederlandse brandweer ( strategische reis ). Op grond van deze visie komt de focus veel sterker dan nu het geval is op de voorkant van de veiligheidsketen (de schakels proactie en preventie) te liggen aangezien hier de meeste veiligheidswinst is te behalen. Voor de bewegingen 'gezamenlijke/gedeelde verantwoordelijkheid', 'zelfredzaamheid' en 'verhogen bewustzijn brandveiligheid' is in deze landelijke toekomstvisie een cruciale rol weggelegd. Bewegingen welke ook aan de basis van Brandveilig Leven-activiteiten liggen. Bovendien zijn deze bewegingen herkenbaar in de landelijke visie op brandveiligheid waarin als kernpunten onder meer van regelgericht naar risicogericht handelen en denken, doelgroepenbenadering en verantwoordelijkheidsverdeling tussen overheid, burgers en bedrijfsleven zijn opgenomen. Onderdelen van deze landelijke toekomstvisie komen daarnaast terug in het in het kader van de brandweerregionalisering opgenomen visiedocument Brandweer Fryslân over morgen. Graag zien wij dat de in de gemeente Heerenveen ingeslagen weg ten aanzien van risicobeheersing (i.c. de inzet op Brandveilig Leven) binnen de geregionaliseerde brandweer gecontinueerd wordt. Naast de inzet op preventie moet er getuige het dekkingsplan 1.0. ook kritisch gekeken worden naar het repressieve vlak. Het in voornoemd visiedocument Brandweer Fryslân over morgen opgenomen uitgangspunt dat de geregionaliseerde brandweerorganisatie voortvarend aan de slag gaat met repressie die is afgestemd op de feitelijke risico s in de omgeving (waaronder variabele voertuigbezetting) onderschrijven wij dan ook van harte. 1

5 7. Financieel Het brandrisicoprofiel is een feitelijke weergave van de brandrisico s die in de veiligheidsregio Fryslân aan de orde zijn. Uit het vaststellen van voorliggend concept-brandrisicoprofiel sec door het AB VRF volgen geen financiële consequenties. Millenniumparagraaf n.v.t. Ter inzage liggende stukken: - concept-brandrisicoprofiel Veiligheidsregio Fryslân, versie 1.3; - dekkingsplan Fryslân 1.0, Veiligheidsregio Fryslân; - raadsbesluit d.d. 27 mei 2010 inzake concept-risicoprofiel veiligheidsregio Fryslân gericht op rampen en crises; - B&W-besluit d.d. 16 april Het college van burgemeester en wethouders van Heerenveen, de secretaris, de burgemeester, de heer F.H. Perdok de heer T.J. van der Zwan

6 Gemeenteraad Onderwerp: Registratienummer: Brandrisicoprofiel en dekkingsplan 1.0 Veiligheidsregio Fryslân GF De raad van de gemeente Heerenveen; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 16 april 2013 en de daarin opgenomen overwegingen; gelet op de inwerkingtreding van de Wet veiligheidsregio's d.d. 1 oktober 2010 en de hieruit voortvloeiende wettelijke verplichting tot het vaststellen van een regionaal risicoprofiel, BESLUIT: - Kennis te nemen van het door het AB VRF vastgestelde dekkingsplan 1.0 Veiligheidsregio Fryslân; - de conclusies in bijgevoegd concept-brandrisicoprofiel Veiligheidsregio Fryslân, versie 1.3 te onderschrijven; - het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Fryslân de volgende aandachtspunten mee te geven ten aanzien van het te voeren brandweerbeleid: Binnen de gemeente Heerenveen loopt op dit moment het project Brandveilig Leven Heerenveen 2012/2013. Naast haar repressieve taak, wil brandweer Heerenveen door het geven van brandveiligheidsvoorlichting het veiligheidsbewustzijn en de zelfredzaamheid van burgers ten aanzien van brand verhogen. Dit project is (mede) ingegeven door de landelijke toekomstvisie op de Nederlandse brandweer ( strategische reis ). Op grond van deze visie komt de focus veel sterker dan nu het geval is op de voorkant van de veiligheidsketen (de schakels proactie en preventie) te liggen aangezien hier de meeste veiligheidswinst is te behalen. Voor de bewegingen 'gezamenlijke/gedeelde verantwoordelijkheid', 'zelfredzaamheid' en 'verhogen bewustzijn brandveiligheid' is in deze landelijke toekomstvisie een cruciale rol weggelegd. Bewegingen welke ook aan de basis van Brandveilig Leven-activiteiten liggen. Bovendien zijn deze bewegingen herkenbaar in de landelijke visie op brandveiligheid waarin als kernpunten onder meer van regelgericht naar risicogericht handelen en denken, doelgroepenbenadering en verantwoordelijkheidsverdeling tussen overheid, burgers en bedrijfsleven zijn opgenomen. Onderdelen van deze landelijke toekomstvisie komen daarnaast terug in het in het kader van de brandweerregionalisering opgenomen visiedocument Brandweer Fryslân over morgen. Graag zien wij dat de in de gemeente Heerenveen ingeslagen weg ten aanzien van risicobeheersing (i.c. de inzet op Brandveilig Leven) binnen de geregionaliseerde brandweer gecontinueerd wordt. Naast de inzet op preventie moet er getuige het dekkingsplan 1.0. ook kritisch gekeken worden naar het repressieve vlak. Het in voornoemd visiedocument Brandweer Fryslân overmorgen opgenomen uitgangspunt dat de geregionaliseerde brandweerorganisatie voortvarend aan de slag gaat met repressie die is afgestemd op de feitelijke risico s in de omgeving (waaronder variabele voertuigbezetting) onderschrijven wij dan ook van harte. Daarnaast roept de raad van Heerenveen het algemeen bestuur van de veiligheidsregio Fryslân op om in de toekomstige afweging met betrekking tot de verdeling van brandweerkazernes de kracht en toekomstbestendigheid van de huidige teams van brandweervrijwilligers mee te wegen. Verwacht mag worden dat het over het algemeen steeds moeilijker zal worden om brandweervrijwilligers te vinden. Met als gevolg dat op sommige plaatsen, in de toekomst wel overgestapt zal moeten worden op professionele brandweer, waarmee de kosten al snel flink op kunnen gaan lopen. Kazernes waar het wel goed lukt om vrijwilligers te werven en te behouden, hebben dan ook een belangrijke meerwaarde. Deze kazernes zijn waarschijnlijk toekomstbestendiger tegen lagere kosten. Deze extra waarde moet meegenomen worden 1

7 omdat dit niet zomaar (op een willekeurige plek) te organiseren is. Het is ontstaan uit de kracht van het dorp en het huidige team. In meetbare indicatoren zou het bijvoorbeeld kunnen gaan om: aantal jaren dat vrijwilligers bij de brandweer blijven, het "gemak" waarmee nieuwe aanwas wordt geworven, eventueel ook de uitruktijden. Aan de kosten kant, is een toekomstbestendig team dus relatief goedkoop aan wervingskosten en opleidingskosten. Maar een belangrijker financieel voordeel is, dat de kans vele malen groter is dat de kazerne ook in de toekomst kan blijven bestaan uit vrijwilligers. Er zou daarom ook een toekomstscenario moeten worden gemaakt, op basis van de kenmerken/meetbare indicatoren van de huidige teams: welke kazernes, of hoeveel brandweerwagenbezettingen per kazerne, bestaan met relatief grote kans, over (bijvoorbeeld)10 jaar nog steeds uit vrijwilligers? Opkomsttijden zijn het laagst bij een grote spreiding van brandweerauto's. De vrijwilligers wonen/zijn dan immers dichter bij een brandweerauto (kortere uitruktijd), en er is een brandweerauto dichter bij de brand (kortere aanrijdtijd). Meerdere (dezelfde) voertuigen op één locatie, is dus in die zin minder effectief. Mogelijk wel efficiënter door schaalvoordelen. De grote vraag is, of die materiële efficiency (schaalvoordelen) in de ene kazerne, in voorkomende gevallen, opweegt tegen de personele efficiency van een krachtig en toekomstbestendig team in een andere kazerne (nu en in de toekomst). Wij zijn van mening dat dit meegewogen moet worden om tot een goed doordacht dekkingsplan 2.0 te komen. Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 23 mei De griffier, De voorzitter, mevrouw W.J.M.A. Jansen de heer T.J. van der Zwan 2

Ferwert, 28 mei 2013.

Ferwert, 28 mei 2013. AAN: de raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : I Nr. : 15/36.13 Onderwerp : Brandrisicoprofiel Veiligheidsregio Fryslân Ferwert, 28 mei 2013. 1. Inleiding Op 1 oktober 2010 is de Wet veiligheidsregio

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 442 Agendapunt: - ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 442 Agendapunt: - ONDERWERP Lemmen, Ton CS S0CS RAD: RAD140212 2014-02-12T00:00:00+01:00 BW: BW140107 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 12 februari 2014 Portefeuillehouder : A.A.M.M. Heijmans Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

Werkexemplaar AB 5 juli 2013 Dekkingsplan Brandweer Limburg-Noord. Versie 1.06, datum: 1 juli 2013

Werkexemplaar AB 5 juli 2013 Dekkingsplan Brandweer Limburg-Noord. Versie 1.06, datum: 1 juli 2013 Werkexemplaar AB 5 juli 2013 Dekkingsplan Brandweer Limburg-Noord Versie 1.06, datum: 1 juli 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 1.1 Wat is een dekkingsplan?... 1 1.2 De opbouw van de opkomsttijden...

Nadere informatie

Vragen D66 Het lijkt D66 belangrijk dat er keuzemogelijkheden zijn. Dat lijkt nu niet het geval.

Vragen D66 Het lijkt D66 belangrijk dat er keuzemogelijkheden zijn. Dat lijkt nu niet het geval. TECHNISCHE VRAGEN Onderwerp : Brandweer Hollands Midden, raad 16 juni 2014 Vraagsteller: verschillende fracties Datum : 6 juni 2014 COMMISSIEADVIES Behandeld in commissievergadering: BM 2 juni 2014 Raadsvergadering

Nadere informatie

Oplegnotitie ophalen zienswijzen gemeenteraden: Samenhang dekkingsplan, Visies Repressie en Vrijwilligers en informatie Brandveilig Leven

Oplegnotitie ophalen zienswijzen gemeenteraden: Samenhang dekkingsplan, Visies Repressie en Vrijwilligers en informatie Brandveilig Leven Oplegnotitie ophalen zienswijzen gemeenteraden: Samenhang dekkingsplan, Visies Repressie en Vrijwilligers en informatie Brandveilig Leven 1. Inleiding Het algemeen bestuur heeft in 2011 de Visie brandweerzorg

Nadere informatie

Raadsbijlage Voorstel tot het vaststellen van de Verordening brandveiligheid

Raadsbijlage Voorstel tot het vaststellen van de Verordening brandveiligheid gemeente Eindhoven Dienst Brandweer en Rampenbestrijding Raadsbijlage nummer xa Inboeknummer oxroox64r Beslisdatum Blkw 22 januari 2002 Dossiernummer 204.104 Raadsbijlage Voorstel tot het vaststellen van

Nadere informatie

Brandrisicoprofiel. Veiligheidsregio Fryslân

Brandrisicoprofiel. Veiligheidsregio Fryslân Brandrisicoprofiel Veiligheidsregio Fryslân Deelproject kwaliteit, onderdeel van het project Samen naar 1 Brandweer Voorzitter: Dirk Willems Deelprojectleider: Geert Sjoerdstra Leden: Andries Knol Henk

Nadere informatie

MOED brandweer VNOG T.b.v. de 22 gemeenteraden

MOED brandweer VNOG T.b.v. de 22 gemeenteraden MOED brandweer VNOG T.b.v. de 22 gemeenteraden ü Aanleiding MOED ü Algemene informatie brandweer in de veiligheidsregio ü Inhoud MOED ü Samenvatting uitspraken algemeen bestuur 1. Aanleiding MOED De wereld

Nadere informatie

Algemeen Bestuur. Veiligheidsregio Groningen UITGANGSPUNTEN BEGROTING 2016 VRG: Algemeen: Ontwikkelingen 2016: Agendapunt 6

Algemeen Bestuur. Veiligheidsregio Groningen UITGANGSPUNTEN BEGROTING 2016 VRG: Algemeen: Ontwikkelingen 2016: Agendapunt 6 Agendapunt 6 Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Groningen Vergadering d.d. 20 februari 2015 UITGANGSPUNTEN BEGROTING 2016 VRG: Algemeen: In deze notitie worden de uitgangspunten voor de begroting van 2016

Nadere informatie

Nummer : 2009/64 Datum : 1 oktober 2009 : Convenant Veiligheidsregio Zeeland en vorming één Brandweer Zeeland

Nummer : 2009/64 Datum : 1 oktober 2009 : Convenant Veiligheidsregio Zeeland en vorming één Brandweer Zeeland Voorbereidende raadsvergadering: 20 oktober 2009 Besluitvormende raadsvergadering: 10 november 2009 Portefeuillehouder: S.W.G.M. Kramer AAN DE GEMEENTERAAD Nummer : 2009/64 Datum : 1 oktober 2009 Onderwerp

Nadere informatie

O P L E G N O T I T I E

O P L E G N O T I T I E O P L E G N O T I T I E Voorstel ter behandeling in de vergadering van de Bestuurscommissie Veiligheid Datum 27 november 2014 Onderwerp Bijlage ten behoeve van agendapunt 5 Vaststelling ontwerp Regionaal

Nadere informatie

Informatiebrief Meerjarenbeleidvisie en -plannen Veiligheidsregio Fryslân t.b.v. behandeling in College en Raad

Informatiebrief Meerjarenbeleidvisie en -plannen Veiligheidsregio Fryslân t.b.v. behandeling in College en Raad Informatiebrief Meerjarenbeleidvisie en -plannen Veiligheidsregio Fryslân t.b.v. behandeling in College en Raad Inleiding Veiligheidsregio Fryslan is een gemeenschappelijke regeling van alle Friese gemeenten

Nadere informatie

Dekkingsplan Fryslân 1.0. Veiligheidsregio Fryslân. Deelproject kwaliteit, onderdeel van het project Samen naar 1 Brandweer

Dekkingsplan Fryslân 1.0. Veiligheidsregio Fryslân. Deelproject kwaliteit, onderdeel van het project Samen naar 1 Brandweer Veiligheidsregio Deelproject kwaliteit, onderdeel van het project Samen naar 1 Brandweer Voorzitter: Dirk Willems Deelprojectleider: Geert Sjoerdstra Leden: Andries Knol Henk van der Veen Jan Bil Marco

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 april 2007, bijlage nr. : 24-2007;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 april 2007, bijlage nr. : 24-2007; 07.0003314 De raad van de gemeente Son en Breugel; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 april 2007, bijlage nr. : 24-2007; gelet op artikel 1, tweede lid, en artikel

Nadere informatie

Toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord

Toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord Datum: 25-6-13 Onderwerp Toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord Status Besluitvormend Voorstel Het college toestemming te verlenen tot het wijzigen

Nadere informatie

Besluitenlijst Bespreekstukken B&W vergadering (behorende tot agendapunt 5) Datum: 16 april 2013

Besluitenlijst Bespreekstukken B&W vergadering (behorende tot agendapunt 5) Datum: 16 april 2013 Aanwezig: de heren T.J. van der Zwan, S. Siebenga, A. Hartsuiker, mevrouw C. van der Laan en F.H. Perdok secretaris. Afwezig: dhr. L. Buwalda Agendapunt Onderwerp Advies Beslissing 1 Besluitenlijst bespreekstukken

Nadere informatie

Begroting 2015. V Ą Vėiligheidsregio. ^ Drenthe

Begroting 2015. V Ą Vėiligheidsregio. ^ Drenthe Begroting 215 V Ą Vėiligheidsregio ^ Drenthe VOORWOORD Dit is d e t w e e d e b e g r o t i n g v a n V e i l i g h e i d s r e g i o D r e n t h e ( V R D ). Hierin is h e t v o l i e d i g e b u d g

Nadere informatie

Datum: 18 november 2015 Versie: 0.6 Status: concept. Plan van Aanpak Project Dekkingsplan 2.0

Datum: 18 november 2015 Versie: 0.6 Status: concept. Plan van Aanpak Project Dekkingsplan 2.0 Datum: 18 november 2015 Versie: 0.6 Status: concept Plan van Aanpak Project Dekkingsplan 2.0 Inhoudsopgave 1. Aanleiding en achtergrond... 3 2. Opdrachten... 6 2.1. Opdracht 1: afhechten dekkingsplan 1.0...

Nadere informatie

Veiligheidsregio Fryslân. Alert en slagvaardig voor de veiligheid en gezondheid van alle inwoners van Fryslân

Veiligheidsregio Fryslân. Alert en slagvaardig voor de veiligheid en gezondheid van alle inwoners van Fryslân Veiligheidsregio Fryslân Alert en slagvaardig voor de veiligheid en gezondheid van alle inwoners van Fryslân Veiligheidsregio 25 veiligheidsregio s in Nederland In Fryslân bestaat de veiligheidsregio

Nadere informatie

b Anders, namelijk: op verzoek van bestuurlijke werkgroep toekomstvisie gemeente Eindhoven Raadsinformatiebrief Betreft Toekomstvisie Brandweerzorg 3

b Anders, namelijk: op verzoek van bestuurlijke werkgroep toekomstvisie gemeente Eindhoven Raadsinformatiebrief Betreft Toekomstvisie Brandweerzorg 3 gemeente Eindhoven Inboeknummer 14bst00846 Dossiernummer 14.21.104 20 mei 2014 Raadsinformatiebrief Betreft Toekomstvisie Brandweerzorg 3 Inleiding Sinds het najaar van 2013 werkt in opdracht van het Algemeen

Nadere informatie

GEMEENTERAAD MENAMERADIEL

GEMEENTERAAD MENAMERADIEL GEMEENTERAAD MENAMERADIEL Menaldum : 16 mei 2013 Portefeuillehouder : T. van Mourik Punt : 8 Behandelend ambtenaar : G.J. de Haan en B. Roorda Doorkiesnummer : (0518) 45 29 10 Onderwerp : Wijziging gemeenschappelijke

Nadere informatie

Registratienummer: GF12.20060 Datum: 21 mei 2012 Agendapunt: 21

Registratienummer: GF12.20060 Datum: 21 mei 2012 Agendapunt: 21 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF12.20060 Datum: 21 mei 2012 Agendapunt: 21 Portefeuillehouder: de heer T. Waterlander Behandelend ambtenaar: Mevrouw W.J.M.A. Jansen, griffier Onderwerp: Verordening

Nadere informatie

: A. Huisman en R. van Santvoort, Veiligheidsbureau H. van Kessel, Domein Planvorming, Repressie en Nazorg

: A. Huisman en R. van Santvoort, Veiligheidsbureau H. van Kessel, Domein Planvorming, Repressie en Nazorg Titel : Dekkingsplan 2012 Project : Dekkingsplan Documentnummer : Datum : 30 mei 2012 Versie : Status : Eindversie 1.5 DB-AB Opdrachtgever : Projectmanager : C. Angevaren Opsteller(s) : A. Huisman en R.

Nadere informatie

Aangenomen en overgenomen amendementen

Aangenomen en overgenomen amendementen Overzicht van stemmingen in de Tweede Kamer afdeling Inhoudelijke Ondersteuning aan De leden van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie Datum 14 februari 2012 Betreffende wetsvoorstel: 32841 Wijziging

Nadere informatie

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen AGENDAPUNT 2 Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen Vergadering 12 december 2014 Strategische Agenda Crisisbeheersing In Veiligheidsregio Groningen werken wij met acht crisispartners (Brandweer, Politie,

Nadere informatie

Agendapunt: 6.2/17042013 Documentor.: RV12.0825 Raad d.d. I. Aan de gemeenteraad. Roden, 10 april 2013. Bask*

Agendapunt: 6.2/17042013 Documentor.: RV12.0825 Raad d.d. I. Aan de gemeenteraad. Roden, 10 april 2013. Bask* Aan de gemeenteraad Roden, 10 april 2013 G E M E E N T E t N O O R D E N V E L D Agendapunt: 6.2/17042013 Documentor.: RV12.0825 Raad d.d. I Bask* Onderwerp Experiment "Met de post Peize naar de brandweer

Nadere informatie

Inzicht in de activiteiten die brandweer Maas en Waal verricht voor de gemeente Beuningen.

Inzicht in de activiteiten die brandweer Maas en Waal verricht voor de gemeente Beuningen. Lokaal pakket brandweerzorg Dienstenboek brandweer Maas en Waal voor de gemeente Beuningen Inzicht in de activiteiten die brandweer Maas en Waal verricht voor de gemeente Beuningen. Bijlage bij de dienstverleningsovereenkomst

Nadere informatie

Gemeenteraad Noordwijkerhout 28 mei 2015

Gemeenteraad Noordwijkerhout 28 mei 2015 Commissie Bestuurlijke aangelegenheden en middelen Gemeenteraad Noordwijkerhout 28 mei 2015 Henk Meijer Regionaal commandant Inleiding Doel van onze aanwezigheid in uw raad. Het is en blijft ook uw brandweer.

Nadere informatie

Registratienummer: GF13.20063 Datum: 17 september 2013 Agendapunt: 20

Registratienummer: GF13.20063 Datum: 17 september 2013 Agendapunt: 20 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF13.20063 Datum: 17 september 2013 Agendapunt: 20 Portefeuillehouder: De heer L. Buwalda Behandelend ambtenaar: Mevrouw I. de Graaf/ De heer W. de Jong Onderwerp:

Nadere informatie

AVD / Flevoland / Uitvoeringsovereenkomst VRF Almere Overdracht Brandweer/DEFINITIEF/ 03.12.2008 1

AVD / Flevoland / Uitvoeringsovereenkomst VRF Almere Overdracht Brandweer/DEFINITIEF/ 03.12.2008 1 Uitvoeringsovereenkomst Veiligheidsregio Flevoland - Gemeente Almere De Veiligheidsregio Flevoland, ten deze op grond van artikel 19 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Flevoland vertegenwoordigd

Nadere informatie

Samenwerken aan Brandveiligheid

Samenwerken aan Brandveiligheid Gemeente Leiderdorp Gemeente Leiderdorp Wie zijn wij als Brandweer Hollands Midden? Wat mag u van ons verwachten en hoe zijn we aan elkaar verbonden? Samenwerken aan Brandveiligheid Missie Brandweer Hollands

Nadere informatie

VISIE BASISBRANDWEERZORG DEFINITIEF CONCEPT 18 SEPT. In het kader van het project Doorontwikkeling Repressieve Organisatie

VISIE BASISBRANDWEERZORG DEFINITIEF CONCEPT 18 SEPT. In het kader van het project Doorontwikkeling Repressieve Organisatie VISIE BASISBRANDWEERZORG DEFINITIEF CONCEPT 18 SEPT. In het kader van het project Doorontwikkeling Repressieve Organisatie heeft Brandweer Gelderland-Midden een visie op basisbrandweerzorg ontwikkeld.

Nadere informatie

Plan van aanpak Onderzoek Kwaliteit Brandweerzorg 2015

Plan van aanpak Onderzoek Kwaliteit Brandweerzorg 2015 Plan van aanpak Onderzoek Kwaliteit Brandweerzorg 2015 Februari 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding en aanleiding onderzoek... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Aanleiding... 3 1.3 Scope van het onderzoek... 4 2 Doel-

Nadere informatie

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen Welkom Veiligheidsregio NHN Wet veiligheidsregios Bezuinigingen Regionalisering brandweer Praktijk Veiligheidsregio Noord-Holland

Nadere informatie

11 Stiens, 21 oktober 2014

11 Stiens, 21 oktober 2014 11 Stiens, 21 oktober 2014 Raadsvergadering: 13 november 2014 Voorstelnummer: 2014/ 74 Portefeuillehouder: Cees Vos Behandelend ambtenaar: Jitske Bosch E-mail: j.bosch@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr. :

Nadere informatie

GEMEENTE LEEUWARDERADEEL

GEMEENTE LEEUWARDERADEEL GEMEENTE LEEUWARDERADEEL Raadsvergadering: 23 mei 2013 Voorstelnummer: 2013/ 21 10 Stiens, 04 april 2013 Behandelend ambtenaar: a.posthuma E-mail: a.posthuma@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr. : 058 257 66

Nadere informatie

Brandweer Nederland Samen sterk, samen veilig

Brandweer Nederland Samen sterk, samen veilig Brandweer Nederland Samen sterk, samen veilig Met hart en ziel Brandweer Nederland staat voor 31.000 brandweermensen die zich met hart en ziel inzetten voor hun medemens. Die 24 uur per dag en 7 dagen

Nadere informatie

Onderwerp Locatie asielzoekerscentrum

Onderwerp Locatie asielzoekerscentrum Onderwerp Locatie asielzoekerscentrum Portefeuillehouder Van der Zwan Datum collegebesluit 20 november 2015 Opsteller H. Jorritsma, J. van Leeuwestijn Registratie GF15.20102 Agendapunt 3 Voorstel 1. Instemmen

Nadere informatie

Agendapunt : Voorstelnummer : Raadsvergadering : 11 december 2014. Onderwerp: Actualisatie Beleidsvisie Externe Veiligheid.

Agendapunt : Voorstelnummer : Raadsvergadering : 11 december 2014. Onderwerp: Actualisatie Beleidsvisie Externe Veiligheid. Agendapunt : Voorstelnummer : Raadsvergadering : 11 december 2014 Naam opsteller : Lydia Schaefers Informatie op te vragen bij : L. Schaefers Portefeuillehouder(s) : Rob Zeeman Zaaknummer : BB14.00251

Nadere informatie

O P L E G N O T I T I E

O P L E G N O T I T I E O P L E G N O T I T I E Voorstel ter behandeling in de vergadering van Bestuurscommissie Veiligheid Datum 28 mei 2014 Onderwerp Planning planvorming 2014-2018 Bijlage ten behoeve van Schriftelijke consultatie

Nadere informatie

In de beantwoording hieronder is de indeling van de brief van de VBV aangehouden.

In de beantwoording hieronder is de indeling van de brief van de VBV aangehouden. In deze factsheet wordt puntsgewijs ingegaan op de diverse onderwerpen welke door de Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers (VBV) in hun schrijven van 7 juli 2015 zijn aangedragen ten aanzien van het project

Nadere informatie

15 september 2014 8 2014/ n.v.t. wethouder H.G. Engberink

15 september 2014 8 2014/ n.v.t. wethouder H.G. Engberink Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Voorstelnummer Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 15 september 2014 8 2014/ n.v.t. wethouder H.G. Engberink Kenmerk 14.405692

Nadere informatie

Dekkingsplan brandweer VRZHZ Pagina 1/ 37

Dekkingsplan brandweer VRZHZ Pagina 1/ 37 Dekkingsplan Brandweer VRZHZ Inclusief kwaliteitsniveau brandweerdekking, het bestuurlijk gemotiveerd afwijken en aanvullende voorzieningen en maatregelen noodzakelijk voor de brandweerzorg Dekkingsplan

Nadere informatie

Onderwerp: Financiële afwikkeling brandveiligheidsmaatregelen in de schoolgebouwen binnen de gemeente.

Onderwerp: Financiële afwikkeling brandveiligheidsmaatregelen in de schoolgebouwen binnen de gemeente. Vergadering: 14 februari 2006 Agendanummer: 10 Status: bespreekstuk Behandelend ambtenaar J.Samplonius, 0595-447745 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.Samplonius) Aan de gemeenteraad, Onderwerp: Financiële

Nadere informatie

SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013

SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013 SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013 In het Slotdocument van het VGS-congres 2013 Gemeentesecretaris in Veiligheid staat een leidraad voor

Nadere informatie

Veiligheidsregio Fryslân. Netwerkbijeenkomst crisispartners i.h.k.v. de risico s 2012

Veiligheidsregio Fryslân. Netwerkbijeenkomst crisispartners i.h.k.v. de risico s 2012 Veiligheidsregio Fryslân Netwerkbijeenkomst crisispartners i.h.k.v. de risico s 2012 Programma bijeenkomst 1. Risicoprofiel en uitval elektriciteitsvoorziening (VRF) 2. Impact stroomstoring (Liander) 3.

Nadere informatie

Registratienummer: GF13.20024 Datum collegebesluit: 16 april 2013 Agendapunt: 7

Registratienummer: GF13.20024 Datum collegebesluit: 16 april 2013 Agendapunt: 7 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF13.20024 Datum collegebesluit: 16 april 2013 Agendapunt: 7 Portefeuillehouder: De heer L. Buwalda Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma Onderwerp: Jaarrekening

Nadere informatie

Presentatie voorstellen AB MOED

Presentatie voorstellen AB MOED Presentatie voorstellen AB MOED 16 oktober 2014 Filmpje toekomstige brandweer dia 1 openingsdia Visieplaat MOED dia 2: Doel van de presentatie 1. Voorstellen MOED met raad delen vóór het AB van 30 oktober.

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Ministerie van Veiligheid en Justitie Ministerie van Veiligheid en Justitie > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Het Veiligheidsberaad t.a.v. de voorzitter mw. G. Faber Postbus 7010 6801 HA ARNHEM Minister van Veiligheid en Justitie

Nadere informatie

Registratienummer: GF14.20020 Datum collegebesluit: 4 februari 2014 Agendapunt: 13

Registratienummer: GF14.20020 Datum collegebesluit: 4 februari 2014 Agendapunt: 13 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF14.20020 Datum collegebesluit: 4 februari 2014 Agendapunt: 13 Portefeuillehouder: De heer J.R. Zoetendal Behandelend ambtenaar: Mevrouw S. Schotanus Onderwerp:

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen (GR RDWI)

Raadsvergadering. Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen (GR RDWI) RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 17-12-2015 15-097 Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen (GR RDWI) Aan de raad, Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst

Nadere informatie

Dienstverlening W. van den Beucken

Dienstverlening W. van den Beucken Raadsvoorstel GEMEENTEBESTUUR onderwerp ICT samenwerking Roermond, Venlo en Weert raadsnummer 2013 65 collegevergadering d.d. 20-08-2013 raadsvergadering d.d. 25-09-2013 fatale termijn programma portefeuillehouder

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 1550 Vragen van het lid

Nadere informatie

Beoogd effect Actuele en toepasbare gemeentelijke regelgeving op het vlak van de voorzieningen voor onderwijshuisvesting.

Beoogd effect Actuele en toepasbare gemeentelijke regelgeving op het vlak van de voorzieningen voor onderwijshuisvesting. Portefeuillehouder Datum raadsvergadering M.C.T. Bakker-Smit 18 december 2014 Datum voorstel 04 november 2014 Agendapunt Onderwerp Regelgeving voorzieningen onderwijshuisvesting De raad wordt voorgesteld

Nadere informatie

Raadsvoorstel tot het wijzigen van de Bouwverordening gemeente

Raadsvoorstel tot het wijzigen van de Bouwverordening gemeente gemeente Eindhoven Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Raadsnummer 03.R499.OOI Inboeknummer osbooo4s4 Beslisdatum BikW xo juni soos Dossiernummer a24.75i Raadsvoorstel tot het wijzigen van de Bouwverordening

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478 Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Achterstanden met betrekking tot de afgifte van gebruiksvergunningen en -meldingen Verantwoordelijk

Nadere informatie

ARCH! E F 0 7 MEI 2012

ARCH! E F 0 7 MEI 2012 ARCH! E F raad d.d. 0 7 MEI 2012 gemeente Tubbergen o cfm. hesiui^n Aan de gemeenteraaifrkttl Vergadering: 7 mei 2012 7 aangehouden Nummer: 10A Tubbergen, 26 april 2012 Onderwerp: Principebesluit één brandweer

Nadere informatie

PROJECT REGIONALISERING BRANDWEER

PROJECT REGIONALISERING BRANDWEER PROJECT REGIONALISERING BRANDWEER alisering ion G ro éé n Re g Groningen één nin gen 120401 2012, Brandweer Groningen Niets uit dit rapport mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, op welke

Nadere informatie

Dekkingsplan Brandweer Drenthe. Versie: 3 december 2013

Dekkingsplan Brandweer Drenthe. Versie: 3 december 2013 Dekkingsplan Brandweer Drenthe Versie: 3 december 2013 1 Inleiding en Aanleiding Op 1 oktober 2010 is, tegelijk met de Wet veiligheidsregio s (Wvr), het onderliggende Besluit veiligheidsregio s in werking

Nadere informatie

Dekkingsplan Brandweer Twente 2012

Dekkingsplan Brandweer Twente 2012 Dekkingsplan Brandweer Twente 2012 Definitief C 1.0 22 maart 2012 Colofon Titel rapport: Versie: C 1.0 Dekkingsplan brandweer Twente Opdrachtgever: Ron de Wit Hoofd bureau Strategie en Ondersteuning Opsteller:

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad,

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad, Raadsvoorstel Griffiersnummer: Onderwerp: Vaststelling herindelingsontwerp Datum B&W-vergadering: 17 juli 2012 Datum raadsvergadering: 30 juli 2012 Datum politieke avond: 11 juli 2012 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Versie: definitief. Projectplan doorontwikkeling repressieve organisatie brandweer Gelderland-Midden

Versie: definitief. Projectplan doorontwikkeling repressieve organisatie brandweer Gelderland-Midden Versie: definitief Projectplan doorontwikkeling repressieve organisatie brandweer Gelderland-Midden Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding en achtergrond... 3 2. Projectdefinitie... 4 2.1 ambitie...

Nadere informatie

1. INLEIDING. Pagina 2 van 7

1. INLEIDING. Pagina 2 van 7 Pagina 1 van 7 1. INLEIDING Context Na het verschijnen van het advies van de Commissie Hoekstra over de werking van de Wet Veiligheidsregio s en het Nederlands stelsel van rampenbestrijding en crisisbeheersing

Nadere informatie

Rapport Fatale Woningbranden 2011 en Rapport Fatale woningbranden 2003 en 2008 t/m 2011: een vergelijking 1

Rapport Fatale Woningbranden 2011 en Rapport Fatale woningbranden 2003 en 2008 t/m 2011: een vergelijking 1 29517 Veiligheidsregio s 30821 Nationale Veiligheid Nr. 62 Brief van de minister van Veiligheid en Justitie Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 juli 2012 Met deze brief

Nadere informatie

Aan de Raad. Made, 3 mei 2007. Ontwerpbegroting Veiligheidsregio 2008

Aan de Raad. Made, 3 mei 2007. Ontwerpbegroting Veiligheidsregio 2008 Aan de Raad Made, 3 mei 2007 Raadsvergadering: 21 juni 2007 Nummer raadsnota: 9 Onderwerp: Ontwerpbegroting Veiligheidsregio 2008 Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: Drs. G.L.C.M. de Kok Ambtelijke

Nadere informatie

AGENDAPUNT 2015.02.16/08

AGENDAPUNT 2015.02.16/08 AGENDAPUNT 2015.02.16/08 Voorstel voor de vergadering van: het algemeen bestuur Datum vergadering: 16 februari 2015 Onderwerp: Portefeuillehouder: Indiener: AED Mevrouw mr. R.G. Westerlaken-Loos en de

Nadere informatie

Wabo kans of bedreiging

Wabo kans of bedreiging Wabo kans of bedreiging Charles Meijer Workshop NVBR Congres 24-09-2010 Waar gaan we het over hebben? 1 Regio s niet uniform Kans of bedreiging? 2 Doelen Wabo Integraal Klantgerichter Kredietcrisis Effecten

Nadere informatie

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009 Aan de Raad Made, 20 mei 2008 Raadsvergadering: 26 juni 2008 Nummer raadsnota: 19 Onderwerp: Ontwerp begroting GROGZ 2009 Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: Drs. J. Krook Ambtelijke coördinatie:

Nadere informatie

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten.

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten. BELEIDSPLAN 2011-2015 VEILIGHEIDSREGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT Bijlage 3. Sturing en organisatie De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband

Nadere informatie

Kadernota voor het meerjarenbeleidsplan 2015 2018

Kadernota voor het meerjarenbeleidsplan 2015 2018 Kadernota voor het meerjarenbeleidsplan 2015 2018 versie 0.3 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 1.1 Aanleiding en doelstelling... 3 1.2 Wie en waarvoor zijn we?... 3 1.3 Terugblik en ontwikkelingen... 4 2.

Nadere informatie

Normenkader kwaliteit en het bijbehorende dashboard inclusief de financiële consequenties

Normenkader kwaliteit en het bijbehorende dashboard inclusief de financiële consequenties Bijlage 1 Normenkader kwaliteit en het bijbehorende dashboard inclusief de financiële consequenties Inleiding Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant heeft, in het kader van

Nadere informatie

Nr.: 06-45 Diemen, 20 juni 2006 Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst voor de ontwikkeling van woningbouwlocatie De Sniep

Nr.: 06-45 Diemen, 20 juni 2006 Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst voor de ontwikkeling van woningbouwlocatie De Sniep RAADSVOORSTEL EN -BESLUIT Nr.: 06-45 Diemen, 20 juni 2006 Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst voor de ontwikkeling van woningbouwlocatie De Sniep Aan de raad 1. Gevraagd raadsbesluit In te stemmen met

Nadere informatie

Portefeuillehouder: P. Broeksma Behandelend ambtenaar J. Koomans van den Dries, 0595 447784 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. Koomans van den Dries)

Portefeuillehouder: P. Broeksma Behandelend ambtenaar J. Koomans van den Dries, 0595 447784 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. Koomans van den Dries) Vergadering: 20 november 2012 Agendanummer: 11 Status: Opiniërend Portefeuillehouder: P. Broeksma Behandelend ambtenaar J. Koomans van den Dries, 0595 447784 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. Koomans

Nadere informatie

10 november 2014 10 2014/69 22 september 2014 wethouder A.G.J. Bosch

10 november 2014 10 2014/69 22 september 2014 wethouder A.G.J. Bosch Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Voorstelnummer Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 10 november 2014 10 2014/69 22 september 2014 wethouder A.G.J. Bosch

Nadere informatie

Onderwerp: Instelling werkgeverscommissie griffie ex artikel 83 Gemeentewet

Onderwerp: Instelling werkgeverscommissie griffie ex artikel 83 Gemeentewet Raadsvergadering, 26 oktober 2010 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Instelling werkgeverscommissie griffie ex artikel 83 Gemeentewet Nr.: 411 Agendapunt: 10 Datum: 11 oktober 2010 Voorgesteld besluit 1)

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Nr.: 07-60 Onderwerp: Aangaan gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland 2008. Diemen, 11 september 2007

RAADSVOORSTEL. Nr.: 07-60 Onderwerp: Aangaan gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland 2008. Diemen, 11 september 2007 RAADSVOORSTEL Nr.: 07-60 Onderwerp: Aangaan gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland 2008 Diemen, 11 september 2007 Aan de gemeenteraad 1. Gevraagd raadsbesluit Het aangaan van

Nadere informatie

Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland

Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland Waarom een addendum? Het beleidsplan 2012-2015 is op 7 juli 2011 in een periode waarop de organisatie volop in ontwikkeling

Nadere informatie

2015-415. Nieuwegein. Gemeenteraad. Raadsvoorstel Afdeling Financiën. 1 Onderwerp. Programmabegroting 2016. 2 Gevraagd besluit

2015-415. Nieuwegein. Gemeenteraad. Raadsvoorstel Afdeling Financiën. 1 Onderwerp. Programmabegroting 2016. 2 Gevraagd besluit Nieuwegein m S\ Gemeenteraad Onderwerp Programmabegroting 2016 Datum 25 september 2015 Raadsvoorstel Afdeling Financiën Portefeuillehouder mr. J.A.N. Gadella 2015-415 1 Onderwerp Programmabegroting 2016

Nadere informatie

Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 17 juli 2012 17 juli 2012 1 5 vertrouwelijke bijlages

Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 17 juli 2012 17 juli 2012 1 5 vertrouwelijke bijlages Raadsvoorstel Agendapunt: 16 Onderwerp risicomanagement grondexploitaties Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 17 juli 2012 17 juli 2012 1 5 vertrouwelijke bijlages Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering : 18 november 2014 Agendanummer : 8 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : drs. J.F.N. Cornelisse : Veiligheid, Vergunningen en Handhaving : Eveline Plomp Voorstel

Nadere informatie

Raadsvoorstel B. en W.

Raadsvoorstel B. en W. Raadsvoorstel B. en W. Datum voorstel: 23 december 2009 Vergaderdatum: 12 januari 2010 Uiterste datum collegebehandeling: 12 januari 2010 Uiterste datum raad: 21 januari 2010 Naam opsteller: Angeliek Willems

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Vaststellen van de 2 e herziening bestemmingsplan Amsterdamse Bos Woonschepen en de Woonschepenverordening

RAADSVOORSTEL. Vaststellen van de 2 e herziening bestemmingsplan Amsterdamse Bos Woonschepen en de Woonschepenverordening RAADSVOORSTEL Raadsvoorstel nr Portefeuillehouder wethouder P.A. Bot Datum B&W-besluit 28 april 2015 Voor de raadsvergadering van 3 juni 2015 Afdeling ROV Behandelend ambtenaar (voor technische vragen)

Nadere informatie

Portefeuillehouder: (wnd) burgemeester P. van der Zaag Behandelend ambtenaar D.S.H. Elzinga, 0595 447753 gemeente@winsum.nl (t.a.v. D.S.H.

Portefeuillehouder: (wnd) burgemeester P. van der Zaag Behandelend ambtenaar D.S.H. Elzinga, 0595 447753 gemeente@winsum.nl (t.a.v. D.S.H. Vergadering: 23 november 2010 Agendanummer: 9 Status: Opiniërend Portefeuillehouder: (wnd) burgemeester P. van der Zaag Behandelend ambtenaar D.S.H. Elzinga, 0595 447753 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v.

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BRANDWEER-GHOR ZUID-LIMBURG.

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BRANDWEER-GHOR ZUID-LIMBURG. Bijlage 4 bij brief U2008-159 d.d. 2 juli 2008: gemeenschappelijke regeling GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BRANDWEER-GHOR ZUID-LIMBURG. GEMEENSCHAPPELIJKE VERORDENING BRANDWEERZORG EN RAMPENBESTRIJDING Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Dienstenboek brandweer Bommelerwaard voor de gemeente Maasdriel

Dienstenboek brandweer Bommelerwaard voor de gemeente Maasdriel Lokaal pakket brandweerzorg Dienstenboek brandweer Bommelerwaard voor de gemeente Maasdriel Inzicht in de activiteiten die brandweer Bommelerwaard verricht voor de gemeente Maasdriel. Bijlage bij de dienstverleningsovereenkomst

Nadere informatie

gericht tegen het besluit tot afwijzing van een verzoek om vergoeding van geleden planschade.

gericht tegen het besluit tot afwijzing van een verzoek om vergoeding van geleden planschade. Besluitvormende raadsvergadering: 16 september 2008 Portefeuillehouder: G.J.J. Burger AAN DE GEMEENTERAAD Nummer : 2008/54 Datum : 26 augustus 2008 Onderwerp : Nemen van een beslissing op een bezwaarschrift

Nadere informatie

Raadsvoorstel - 1 - Besluit kwijtschelding gemeentelijke belastingen. Kaderstellen Controleren Budget autoriseren Consulteren

Raadsvoorstel - 1 - Besluit kwijtschelding gemeentelijke belastingen. Kaderstellen Controleren Budget autoriseren Consulteren - 1 - Raadsvoorstel ALGEMENE GEGEVENS Agendapunt 12. Registratienummer 2010-000635/r Portefeuillehouder CT Griffier 0561-691201 BIJLAGEN (in te vullen door griffier) Voorstel X Concept besluit X Begrotingswijziging

Nadere informatie

GEMEENTE LEEUWARDERADEEL 17

GEMEENTE LEEUWARDERADEEL 17 GEMEENTE LEEUWARDERADEEL 17 Raadsvergadering: 9 juni 2011 Voorstelnummer: 2011/ 36 Stiens, 30 mei 2011 Behandelend ambtenaar: C. de Val / T. Otter E-mail: c.deval@leeuwarderadeel.nl / t.otter@leeuwarderadeel.nl

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Verbouwen brandweerkazerne Werkhoven en vernieuwen brandweerkazerne Bunnik

Raadsvergadering. Onderwerp Verbouwen brandweerkazerne Werkhoven en vernieuwen brandweerkazerne Bunnik RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 8 mei 2014 14-035 Onderwerp Verbouwen brandweerkazerne Werkhoven en vernieuwen brandweerkazerne Bunnik Aan de raad, Onderwerp Verbouwen brandweerkazerne Werkhoven

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Zienswijze voorjaarsnota 2016 GGD Hart voor Brabant. Status Oordeelvormend

Raadsvoorstel. Onderwerp Zienswijze voorjaarsnota 2016 GGD Hart voor Brabant. Status Oordeelvormend Datum: 24-03-15 Onderwerp Zienswijze voorjaarsnota 2016 GGD Hart voor Brabant Status Oordeelvormend Voorstel 1. Kennis nemen van de voorjaarsnota 2016 GGD Hart voor Brabant zoals opgesteld door het GGD-Dagelijks

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Agendapunt 5.4/240205

Aan de gemeenteraad Agendapunt 5.4/240205 Aan de gemeenteraad Agendapunt 5.4/240205 Roden, 17 februari 2005 Onderwerp Verzoeken om vergoeding van planschade door de heer Roelfsema en de heer en mevrouw Venema ten gevolge van de bestemmingsplannen

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122 Gemeente Bussum Vaststellen tarieven onroerende-zaakbelastingen 2012 Brinklaan 35 Postbus 6000

Nadere informatie

: beleid naar aanleiding van de uitspraak van de Hoge Raad inzake planschade-overeenkomsten

: beleid naar aanleiding van de uitspraak van de Hoge Raad inzake planschade-overeenkomsten Raad : 30 september 2003 Agendanr. : 11 Doc.nr : B 2003 11821 Afdeling: : Bouwen en Wonen RAADSVOORSTEL Onderwerp : beleid naar aanleiding van de uitspraak van de Hoge Raad inzake planschade-overeenkomsten

Nadere informatie

Documentgegevens. Documentbeheer/ eigenaar Henk Schreuders Projectleider. Irene Pruim Vastgesteld door

Documentgegevens. Documentbeheer/ eigenaar Henk Schreuders Projectleider. Irene Pruim Vastgesteld door Beleidsplan 2015 2018 Documentgegevens Documentbeheer/ eigenaar Henk Schreuders Projectleider Irene Pruim Vastgesteld door Algemeen Bestuur Datum vaststelling 17 december 2014 Geplande evaluatiedatum Januari

Nadere informatie

OPINIERONDE 7 maart 2013. Casenr: 13.00148 Onderwerp: Aanbevelingen n.a.v. Raadsonderzoek Kafi en Rekenkamerrapport "Lage Zwaluwe West"

OPINIERONDE 7 maart 2013. Casenr: 13.00148 Onderwerp: Aanbevelingen n.a.v. Raadsonderzoek Kafi en Rekenkamerrapport Lage Zwaluwe West Aan de Raad Made, 29 januari 2013 OPINIERONDE 7 maart 2013 Agendapuntnummer: 6 Raadsvergadering 21 maart 2013 Registratienummer: 13int00406 Casenr: 13.00148 Onderwerp: Aanbevelingen n.a.v. Raadsonderzoek

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 26 956 Beleidsnota Rampenbestrijding Nr. 115 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Voorstel: instemmen met de uitgangspunten zoals verwoord in de kadernota.

Voorstel: instemmen met de uitgangspunten zoals verwoord in de kadernota. Aan de raad AGENDAPUNT 6.11 Kadernota regionalisering brandweer Voorstel: instemmen met de uitgangspunten zoals verwoord in de kadernota. In 2006 besloten de gemeenten Bronckhorst, Doetinchem, Montferland

Nadere informatie

Vergadering: 16 december 2014 Agendanummer: 7

Vergadering: 16 december 2014 Agendanummer: 7 Vergadering: 16 december 2014 Agendanummer: 7 Status: Opinierend Portefeuillehouder: M. Verschuren Behandelend ambtenaar L.W. Top, 0595-447716 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. ) L.W. Top Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Bijlage A Taken op het gebied van de brandveiligheid en hulpverlening

Bijlage A Taken op het gebied van de brandveiligheid en hulpverlening Bijlage A Taken op het gebied van de brandveiligheid en hulpverlening (Behorende bij bestuursafspraken gemeente met de Veiligheidsregio Kennemerland i.o.*) * De Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) i.o.

Nadere informatie

MOED in onzekere tijden: Een visie op de toekomst van de brandweer VNOG

MOED in onzekere tijden: Een visie op de toekomst van de brandweer VNOG MOED in onzekere tijden: Een visie op de toekomst van de brandweer VNOG Inhoudsopgave Samenvatting... 6 1. Inleiding... 8 1.1. Introductie... 8 1.2. Innovatieve ideeën en draagvlak... 8 1.3. Leeswijzer...

Nadere informatie