Raadsvoorstel. Agendapunt commissie: 5.1. R. Thiels 9815/ Toekomstvisie Brandweerzorg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Raadsvoorstel. Agendapunt commissie: 5.1. R. Thiels 9815/ Toekomstvisie Brandweerzorg"

Transcriptie

1 Agendapunt commissie: 5.1 steller telefoonnummer R. Thiels agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 9815/10268 portefeuillehouder Onderwerp Toekomstvisie Brandweerzorg aan de gemeenteraad A. Samenvatting Voorstel betreft het indienen van een zienswijze tegen het ontwerp Toekomstvisie Brandweerzorg van de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. De zienswijze heeft als strekking dat: - wij ons zorgen maken over de consequenties van de regionale visie op brandweerzorg voor het functioneren van (o.m. de belasting en de te behouden omvang) de Valkenswaardse brandweervrijwilligers; - de keuze voor sober- en fijnmazigheid mag niet leiden tot een verslechtering van het (brand)veiligheidsniveau in Valkenswaard; - de gemeente Valkenswaard wenst dat de genoemde zorgen expliciet meegenomen worden bij de verdere implementatie van de toekomstvisie, en deze daarmee stap voor stap plaatsvindt en vroegtijdige onomkeerbare keuzes worden voorkomen, zeker daar waar het gaat om afstoten van materieel en personeel. B. Voorgesteld besluit 1. Kennis te nemen van de ontwerp eindrapportage Toekomstvisie Brandweerzorg 2. door middel van bijgevoegde brief zienswijze (bijlage 7) kenbaar te maken aan het bestuur van de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost ; 3. kennis te nemen van het Dekkingsplan 2014; 4. kennis te nemen van de 1e Begrotingswijziging 2015 VRBZO; 5. de financiële gevolgen van deze 1 e Begrotingswijziging 2015 te verwerken in de meerjarenbegroting C. Inleiding Naar aanleiding van het voorgenomen besluit van het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) van 11 december 2014 verzoekt de VRBZO de 21 gemeenten in Brabant-Zuidoost om voor 6 maart 2015 haar zienswijze kenbaar te maken met betrekking tot de volgende documenten: Ontwerp Eindrapportage Toekomstvisie brandweerzorg (obv art. 3a Wet veiligheidsregio s) (bijlage 1 en 2) Ontwerp 1 e Begrotingswijziging 2015 (art. 25 Gemeenschappelijke regeling) (bijlage 3) Ontwerp Dekkingsplan 2014 (artikel 14, lid 1 Wet veiligheidsregio s) (bijlagen 4, 5 en 6)

2 U heeft de mogelijkheid om opmerkingen te plaatsen bij de ontwerp eindrapportage Toekomstvisie brandweerzorg, ontwerp 1e Begrotingswijziging 2015 en het ontwerp Dekkingsplan Het algemeen bestuur van de VRBZO neemt deze opmerkingen mee wanneer zij op 26 maart 2015 een besluit neemt over de visie, begroting en dekkingsplan. In de raad van 27 november 2014 heeft u reeds een motie vreemd aan de orde van de dag aangenomen met als strekking om zich ten volste in te zetten om het voorstel toekomstvisie brandweer 2018 aan te passen met als doel de huidige capaciteit van de brandweer in Valkenswaard te behouden en hiermee het voorbestaan van de 2 e TS in Valkenswaard te garanderen. Deze motie is door ons college overgenomen en via de portefeuillehouder ingebracht in het AB Veiligheidsregio d.d. 11 december 2014 (zie bijlage 9). Toegezegd is dat bij de uitwerking van de Toekomstvisie er zal worden gekeken naar het spreidingsplan en informatie over uitrukaantallen bij het afvloeien van de 2 e TS. D. Wat willen we bereiken? 1. Toekomstvisie brandweerzorg: invulling geven aan het genomen besluit om één gezamenlijke en doelmatige brandweerorganisatie te vormen. Alle brandweerkorpsen in Brabant-Zuidoost en hun medewerkers zijn samengegaan in één regionaal korps en maken sinds 1 januari 2014 deel uit van de organisatie Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. Nu er geen gemeentelijke brandweer meer is, wordt niet meer voor haar brandweer betaald door de gemeente, maar voor een polis bij de regionaal georganiseerde brandweer. Om een toekomstbestendige organisatie te kunnen zijn, is het noodzakelijk om vanuit eenzelfde kader te gaan denken. Daarom heeft het algemeen bestuur een bestuurlijke werkgroep ingesteld die de opdracht heeft gekregen om een toekomstvisie brandweerzorg op te stellen. De centrale vraag voor de bestuurlijke werkgroep is hoe die brandweerzorg er in de toekomst uit zou moeten zien, met als perspectief Daarbij aangetekend dat het algemeen bestuur in 2018 en ook in de aanloop daar naartoe, tevens een betekenisvolle bezuiniging verwacht. Op 11 december 2014 heeft het Algemeen bestuur van de VRBZO een voorgenomen besluit genomen ten aanzien van de voorliggende ontwerp-eindrapportage Toekomstvisie brandweerzorg. De hoofdpunten zijn: Eigen verantwoordelijkheid van de burger. Gemeente is eerstverantwoordelijke overheid. Aandacht voor zelfredzaamheid, voor preventie en voor vroege ontdekking van brand. Regionaal denken, één korps, één visie en lokaal maatwerk. Vrijwilligheid als fundament. Fijnmazige spreiding voor een snelle eerste klap. Voldoende slagkracht voor grootschalig optreden. Concreet leidt dit tot de volgende voorstellen: 1. Capaciteiten afstemmen op maatscenario natuurbrand. 2

3 2. Geen posten sluiten, één tankautospuit (TS) per post (m.u.v. Eindhoven-centrum en Helmond). 3. Nieuwe aanpak technische hulpverlening, beperking redvoertuigen. 4. Wettelijke taken Risicobeheersing van gemeente en veiligheidsregio uit te voeren door VRBZO. 5. Beperkt ondersteuning van gemeenten bij projecten Brandveilig leven Sobere invulling van management en bedrijfsvoering, efficiëntie in technisch beheer en inkoop. 2. Toekomstvisie brandweerzorg: duidelijkheid over taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden Brandweerzorg bestaat, grof gezegd, uit twee zaken, namelijk risicobeheersing ( voorkomen ) en incidentbestrijding. Dat betekent niet automatisch dat de verantwoordelijkheid voor beide zaken is belegd bij de brandweer. De bestuurlijke werkgroep heeft in de eindrapportage getracht de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden te duiden. De wet is duidelijk als het gaat om wie verantwoordelijk is voor brandweerzorg, namelijk het college van burgemeester en wethouders (art. 2 Wet veiligheidsregio s). Het college is belast met de organisatie (wat en hoe). Vanuit deze verantwoordelijkheid dient de gemeente zelf de visie verder uit te werken naar het gemeentelijk integraal veiligheidsbeleid. De uitvoering van deze verantwoordelijkheid is belegd bij het bestuur van de veiligheidsregio (art. 25 Wet veiligheidsregio s). Uitvoering wordt gedaan op basis van risicogericht 2. Voorheen was dit regelgericht 3. De verandering in werkwijze van regelgericht naar risicogericht betekent een beperking van het aantal handelingen: zowel het aantal adviezen daalt als het werk dat aan toezicht is verbonden e Begrotingswijziging 2015 VRBZO inclusief budget voor het uitvoeren van Brandveilig leven De 1e begrotingswijziging is de financiële uitwerking van de Toekomstvisie inclusief Brandveilig leven : bezuiniging van te realiseren in de jaren en de gemeentelijke bijdrage te verdelen conform model Deurne 4. Wanneer het definitieve besluit over de Toekomstvisie wordt genomen, kan deze wijziging worden aangenomen. Voorkeur gaat naar de wijziging inclusief brandveilig leven, zodat deze uitgaven ook gelijk zijn verantwoord. In het onderstaand overzicht zijn de financiële consequenties van de begrotingswijziging weergegeven. Bij het berekenen van de nieuwe bijdrage (conform 1 e begrotingswijziging Toekomstvisie) zijn de bijdragen Bevolkingszorg en gemeentelijke rampenbestrijding meegenomen. 1 Sinds 2010 is er een veranderingsproces ingezet bij de brandweer in Nederland. De focus verschuift van repressief optreden naar het voorkomen van brand, het verkorten van de ontdekkingstijd en het vergroten van zelfredzaamheid. 2 Risicogericht: met de regels als achtergrond wordt geadviseerd of ingegrepen bij potentieel risicovolle situaties. 3 Regelgericht: regels worden toegepast. 4 Op 1 mei 2014 is in een vergadering van het algemeen bestuur van de VRBZO een alternatief ingroeimodel aangereikt, het model Deurne. Dit model gaat uit van een geleidelijke ingroei van de actuele gemeentelijke begroting naar de uiteindelijke inwonerbijdrage op basis van het gemeentefonds in Het AB van 11 december 2014 heeft dit model overgenomen. 3

4 Het overzicht laat een positief effect zien op onze begroting huidige begroting nieuwe begroting (toekomstvisie) Verschil Omdat deze begrotingswijziging leidt tot een wijziging van de gemeentelijke bijdrage, wordt voorgesteld de gemeenteraad in de gelegenheid te stellen om zienswijze op de wijziging kenbaar te maken. 2. Dekkingsplan 2014: inzichtelijk maken van de overschrijdingen van de normtijden van brandweeropkomst en, indien nodig, flankerend beleid vaststellen om afwijkingen op te vangen. Met het vaststellen van het Dekkingsplan 2014 maakt het bestuur de overschrijdingen van de normtijden van brandweeropkomst inzichtelijk. Zij legt de motivering van deze afwijkingen en, indien van toepassing, het beoogde flankerend beleid vast. Het gaat hierbij om het vaststellen van de huidige dekking en het huidige brandveiligheidniveau, de bestaande situatie. De feitelijke dekking verandert met het vaststellen van het dekkingsplan niet. Het dekkingsplan is een wettelijke verplichting en dient door het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio te worden vastgesteld. Met het Dekkingsplan 2014 wordt voldaan aan een wettelijke eis en de respons op het brandrisicoprofiel vastgelegd. Dit heeft een directe relatie met het flankerend beleid dat gevoerd zal moeten gaan worden vanuit de gemeente Valkenswaard. Dat flankerend beleid wordt nu nog niet expliciet gevoerd. Te denken valt aan brandveiligheidscampagnes, gebruik van vrijwilligers ten behoeve van voorlichting huis-aan-huis, etc. 3. Overbrengen van de aandachtspunten op de voorgelegde documenten. Twee punten in het proces richting besluitvorming zijn van belang, namelijk de positie van de brandweervrijwilligers en het veiligheidsniveau van Valkenswaard. De voorliggende eindrapportage lijkt op beide punten nog te algemeen. Onder kanttekeningen en risico s wordt gewezen op een aantal aspecten. Het advies is dat de raad een zienswijze meegeeft aan het bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, met de strekking dat: - wij ons zorgen maken over de consequenties van de regionale visie op brandweerzorg voor het functioneren van (o.m. de belasting en de te behouden omvang) de Valkenswaardse brandweervrijwilligers; - de keuze voor sober- en fijnmazigheid mag niet leiden tot een verslechtering van het (brand)veiligheidsniveau in Valkenswaard; - de gemeente Valkenswaard wenst dat de genoemde zorgen expliciet meegenomen worden bij de verdere implementatie van de toekomstvisie, en deze daarmee stap voor stap plaatsvindt en vroegtijdige onomkeerbare keuzes worden voorkomen, zeker daar waar het gaat om afstoten van materieel en personeel. 4

5 E. Wat gaan we er voor doen? 1. Gebruik maken van de inspraakmogelijkheid Door het sturen van een zienswijze (bijlage 7) op het ontwerp eindrapportage Toekomstvisie brandweerzorg, ontwerp 1e Begrotingswijziging 2015 en het ontwerp Dekkingsplan 2014 wordt gebruik gemaakt van de inspraakmogelijkheid. Op deze wijze kan de raad richting geven aan de inhoudelijke en financiële koers van de veiligheidsregio. 2. Invlechten taken in regierol gemeente Er worden afspraken gemaakt met de VRBZO over de samenwerking en uitvoering van vergunning- en handhavingstaken in de toekomst waarbij risicogericht werken het uitgangspunt is. Hierbij nemen wij de regierol op ons, zoals vastgelegd in de Wet veiligheidsregio s. Het ontwikkelen en uitvoeren van flankerend beleid vindt haar basis in het integraal veiligheidsbeleid. Kanttekeningen/risico s Voorkomen moet worden dat de omvang van en de belasting op de groep Valkenswaardse brandweervrijwilligers door de regionale visie onder druk komt te staan. In de eindrapportage staat dat de belasting van de vrijwilliger in enkele gevallen toeneemt. Ondanks dat dit niet expliciet is gemotiveerd, is de veronderstelling dat onder enkele gevallen wordt verstaan die gevallen waar de 2 e TS in de gemeente verdwijnt. Regio-breed zijn 60% van de posten niet geraakt door afname van het aantal TS-en en dus aantal personeel. Het effect bestaat vooral bij posten als Valkenswaard, Geldrop, Mierlo, Best, Veldhoven en Nuenen. Voor Valkenswaard betekent deze voorgenomen maatregel dat de omvang van de groep mogelijk wordt teruggebracht van 34 vrijwilligers naar ongeveer Dat betekent dat een kleiner korps brandweervrijwilligers de parate diensten moeten draaien daarmee neemt de belasting op de resterende groep brandweervrijwilligers mogelijk toe. Dit leidt mogelijk tot verhoogde kwetsbaarheid in de continuïteit van vrijwilligheid. Het is dan ook zaak dat stapsgewijs en zorgvuldig wordt toegewerkt naar een situatie in de toekomst. Kwaliteit en kwantiteit dienen in goede balans tot elkaar te staan. Bekend is dat de Valkenswaardse brandweervrijwilligers een hechte onderlinge band hebben, dat er veel vertrouwen in elkaar en de groep is. Deze mensen gaan (letterlijk) voor elkaar en voor de Valkenswaardse burger door het vuur. Het onderwerp vrijwilligers is bedrijfseconomisch gezien wel te verantwoorden (zoals beargumenteerd in de Toekomstvisie), maar er is onvoldoende onderzocht wat de effecten en gevolgen zijn als het gaat om groepscohesie, groepsstructuur en het groepsproces. Er zou dan ook meer aandacht moeten zijn voor de psychosociale effecten op de brandweervrijwilligers en specifiek de Valkenswaardse groep, onder meer ook als de 2e TS verdwijnt. 5 Het aantal 24 is een richtgetal. De definitieve sterkte van het aantal vrijwilligers wordt na vaststelling van de toekomstvisie door de ambtelijke organisatie van de VRBZO vastgesteld. 5

6 Behoud het veiligheidsniveau. In de voorliggende visie staat dat in Valkenswaard 1 blusvoertuig (TS) aanwezig is. Dit zijn er nu 2. Als in de toekomst, bij een calamiteit, een 2e of 3e TS nodig is, dan komt deze van een buurgemeente en is deze per definitie later dan wanneer deze vanaf de post Valkenswaard komt. De kans is daarbij aanwezig dat het veiligheidsniveau in Valkenswaard afneemt. Dat kan nimmer de bedoeling zijn. In de factsheets van het rapport toekomstvisie (10.2) treft u op pagina 37 een overzicht aan van de uitrukken van de 2 e TS van alle gemeenten in de regio. Hier dient e.e.a. wel te worden genuanceerd. Uit navraag blijkt namelijk dat in 50% van de gevallen de 2 e TS wordt gebruikt in plaats van de 1 e TS. Echter, minstens zo belangrijk is een vroegtijdige ontdekking en een alarmering van brand en het vergroten van de zelfredzaamheid van burgers. Van de andere kant moeten wij er nu en in de toekomst naar toewerken dat burgers en instellingen zelf aanvullende maatregelen nemen. Samen met de Veiligheidsregio moeten wij dat stimuleren, faciliteren en erop toezien. Brandweermensen zullen moeten leren om terughoudend in te zetten voor hun eigen veiligheid: eerst wachten op de 2e TS, dan pas actie. Dat geldt momenteel ook al. Gemeente is verantwoordelijk voor flankerend beleid. Zoals aangegeven wordt met het Dekkingsplan 2014 voldaan aan de wettelijke eis. Er wordt wel verwacht om flankerend beleid te voeren. Hier ligt een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeente en Veiligheidsregio, echter, de bezuiniging van de VRBZO op brandweerzorg, kan mogelijk leiden tot extra kosten bij de gemeente(n) om flankerend beleid uit te voeren. Indien sprake zal zijn van extra kosten als gevolg van flankerend beleid, dan wordt een separaat voorstel ter besluitvorming aangeboden. F. Financiën Het financiële effect van de invoering van de toekomstvisie is dat er in de begroting van de VRBZO een bezuiniging van wordt doorgevoerd en deze bezuiniging wordt gerealiseerd in de jaren 2015 t/m Het verloop van de bezuiniging over de jaren heen is als volgt: De totale gemeentelijke bijdrage in 2015 daalt, exclusief de bijdrage voor bevolkingszorg en rampenbestrijding, naar Vanaf 2015 wordt een andere verdeelsleutel tussen de 21 gemeenten gehanteerd. Voor enkele gemeenten, waaronder Valkenswaard, betekent dit een (naar rato) hogere bijdrage aan de VRBZO. 6

7 Daadwerkelijke kosten zijn overigens vanaf 2014 wel lager uitgevallen i.v.m. het verdwijnen van de overheadkosten (begroting 2013: ). De regio neemt deze kosten over. Om te voorkomen dat de hogere bijdrage ineens opgebracht moet worden, is gekozen voor een groeimodel (model Deurne). De gemeentelijke bijdrage wordt, conform het besluit van het algemeen bestuur van 1 mei 2014, berekend conform het zogenaamde model Deurne. In dit model betalen gemeenten in 2018 hun bijdrage volledig naar rato van de uitkering van het gemeentefonds, subcluster Brandweerzorg en Rampenbestrijding. Gemeenten waarbij de kosten stijgen, zoals Valkenswaard dus, betalen in de eerste drie jaren niet de volledige kosten. De staffel voor de compensatie bedraagt: 25% in 2015, 50% in 2016, 75% in 2017 en 100% in 2018, ten opzichte van de verdeelsleutel gemeentefonds. Een gemeente waarbij de bijdrage stijgt, betaalt zodoende in 2015 daarmee 25% van de stijging. De resterende 75% wordt verrekend met gemeenten die door de nieuwe verdeelsleutel minder gaan betalen. In de bijlage treft u een tabel aan waarin de verschillen tussen model Deurne en gemeentefonds wordt verduidelijkt. De ontwikkeling van de gemeentelijke bijdrage , exclusief de bijdrage voor bevolkingszorg en rampenbestrijding, voor de gemeente Valkenswaard (prijspeil 2015): In het onderstaand overzicht zijn de financiële consequenties van de begrotingswijziging weergegeven. Bij het berekenen van de nieuwe bijdrage (conform 1 e begrotingswijziging Toekomstvisie) zijn de bijdragen Bevolkingszorg en gemeentelijke rampenbestrijding meegenomen. Het overzicht laat een positief effect zien op onze begroting huidige begroting nieuwe begroting (toekomstvisie) Verschil Het voordeel in begroting 2015 bedraagt zodoende = Omdat deze begrotingswijziging leidt tot een wijziging van de gemeentelijke bijdrage, wordt uw gemeenteraad in de gelegenheid gesteld om uw zienswijze op de wijziging kenbaar te maken. G. Vervolgstappen Zienswijze kenbaar maken aan het bestuur van de Veiligheidsregio BZO. Een concept zienswijzebrief is bijgevoegd. H. Communicatie N.v.t. 7

8 I. Bijlage(n) Geen. J. Ter inzage liggende stukken 1. Ontwerp Eindrapportage Toekomstvisie brandweerzorg; 2. Aanbiedingsbrief Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost Toekomstvisie brandweerzorg; 3. Ontwerp 1 e Begrotingswijziging 2015; 4. Ontwerp Dekkingsplan 2014; 5. Adviesnota Dekkingsplan 2014; 6. Aanbiedingsbrief Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost Dekkingsplan 2014; 7. Concept-zienswijzebrief aan het Algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Brabant- Zuidoost; 8. Tabel financieel verschil model Deurne gemeentefonds; 9. Conceptverslag AB VRBZO Burgemeester en wethouders van Valkenswaard, secretaris, burgemeester drs. R.F.W. van Eijck. drs. A.B.A.M. Ederveen. 8

9 Voorgesteld besluit BESLUIT De raad van de gemeente Valkenswaard; Gelet op de Gemeentewet; Gelet op de behandeling in de vergadering van de raadscommissie d.d. 12 februari 2015; BESLUIT 1. Kennis te nemen van de ontwerp eindrapportage Toekomstvisie Brandweerzorg; 2. door middel van bijgevoegde brief de zienswijze (bijlage 7) kenbaar te maken aan het bestuur van de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost ; 3. kennis te nemen van het Dekkingsplan 2014; 4. kennis te nemen van de 1e Begrotingswijziging 2015 VRBZO; 5. de financiële gevolgen van deze 1 e Begrotingswijziging 2015 te verwerken in de meerjarenbegroting Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de gemeenteraad d.d. 26 februari Kenmerk:9815/10268 de griffier, de voorzitter, drs. C. Miedema drs. A.B.A.M. Ederveen. 9

Raadsvoorstel agendapunt 15

Raadsvoorstel agendapunt 15 Raadsvoorstel agendapunt 15 Vergadering d.d. 24 mei 2016 Datum B&W 17 mei 2016 Portefeuillehouder Drs. H. Nuijten Document-nr 016-025 Opsteller Mr. M. Olthuis Financiele stukken Veiligheidsregio Brabant-

Nadere informatie

Björn Gadet raad00221

Björn Gadet raad00221 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email Björn Gadet 0631699062 bjorngadet@vrbzo.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 13raad00221 Ontwerpbegroting 2014 Veiligheidsregio Brabant

Nadere informatie

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost.

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. gemeente Eindhoven 17R7206 Raadsnummer Inboeknummer 17bst00423 B&W beslisdatum 04 april 2017 Dossiernummer 17.14.151 Raadsvoorstel Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. Inleiding

Nadere informatie

b Anders, namelijk: op verzoek van bestuurlijke werkgroep toekomstvisie gemeente Eindhoven Raadsinformatiebrief Betreft Toekomstvisie Brandweerzorg 3

b Anders, namelijk: op verzoek van bestuurlijke werkgroep toekomstvisie gemeente Eindhoven Raadsinformatiebrief Betreft Toekomstvisie Brandweerzorg 3 gemeente Eindhoven Inboeknummer 14bst00846 Dossiernummer 14.21.104 20 mei 2014 Raadsinformatiebrief Betreft Toekomstvisie Brandweerzorg 3 Inleiding Sinds het najaar van 2013 werkt in opdracht van het Algemeen

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN EN CONTROL d.d. 29 augustus 2013 AGENDANUMMER:4

RAADSVOORSTEL. COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN EN CONTROL d.d. 29 augustus 2013 AGENDANUMMER:4 RAADSVOORSTEL COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN EN CONTROL d.d. 29 augustus 2013 AGENDANUMMER:4 Onderwerp: Bijlage(n): Vergadering de dato: Voorgenomen besluit Regionalisering Brandweerzorg Agendanummer: p.h.:

Nadere informatie

Jaap Maas raad juni 2013

Jaap Maas raad juni 2013 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email Jaap Maas 040-2083474 jaap.maas@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Nota Kaders 2014-2017. 13raad00279 20 juni 2013 aan

Nadere informatie

Haiko van Erp 3519 Haiko.van.erp@valkenswaard.nl. 12raad00309. 1. Wijzigingen in artikel 28 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990

Haiko van Erp 3519 Haiko.van.erp@valkenswaard.nl. 12raad00309. 1. Wijzigingen in artikel 28 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email Haiko van Erp 3519 Haiko.van.erp@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 12raad00309 Wijziging beleid kwijtschelding gemeentelijke

Nadere informatie

Geachte leden van de gemeenteraad en college van B&W,

Geachte leden van de gemeenteraad en college van B&W, BESTEMD VOOR: 15ik.01295 yffc-d iiiiiiihiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Onderwerp: Zienswijze gemeente Gemert- Bakel Toekomstvisie VRBZO Uw brief, ontvangen op: Aan de leden van de gemeenteraad

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE CRANENDONCK. Registratienummer Datum raadsvergadering 24 september 2013 Datum B&W besluit 20 augustus 2013

VOORSTEL AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE CRANENDONCK. Registratienummer Datum raadsvergadering 24 september 2013 Datum B&W besluit 20 augustus 2013 VOORSTEL AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE CRANENDONCK Registratienummer Datum raadsvergadering 24 september 2013 Datum B&W besluit 20 augustus 2013 Portefeuillehouder M. Vermue - Vermue Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

J. Goossens raad november 2013

J. Goossens raad november 2013 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email J. Goossens 040 2083571 jgo@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Programmabegroting 2014-2017. 13raad00542 7 november 2013

Nadere informatie

L. van Gerven raad september 2013

L. van Gerven raad september 2013 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email L. van Gerven 040-2083487 Lge@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Verordening Starterslening. 13raad00533 26 september

Nadere informatie

Ralf van de Wiel

Ralf van de Wiel Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email Ralf van de Wiel 040-208 3704 Rwi@A2samenwerking.nl Agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Jaarplan & Initiële begroting 2015 Ergon 14raad00253

Nadere informatie

S. van Dongen 3411

S. van Dongen 3411 steller telefoonnummer email Agendapunt commissie: 3.1 S. van Dongen 3411 Stephan.van.dongen@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 38095/38097 portefeuillehouder H. Tindemans onderwerp

Nadere informatie

Zienswijzen gemeenteraden ontwerpbegroting 2016 VRBZO

Zienswijzen gemeenteraden ontwerpbegroting 2016 VRBZO Zienswijzen gemeenteraden ontwerpbegroting 2016 VRBZO Overzicht zienswijzen gemeenteraden op de ontwerpbegroting 2016 van VRBZO en suggesties daarbij voor behandeling en respons aan de raden. Bij de gemeentenaam

Nadere informatie

P. Verhoeven raad00699

P. Verhoeven raad00699 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email P. Verhoeven 040-2083625 pve@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 12raad00699 Liquidatieplan en opheffing Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Peter Roest raad december 2012

Peter Roest raad december 2012 Agendapunt commissie: Steller Telefoonnummer Email Peter Roest 2083413 pro@valkenswaard.nl Agendapunt kenmerk datum raadsvergadering Onderwerp Vaststellen beheerbeleidsplan verkeersregelingen 2013-2022.

Nadere informatie

Zienswijzen gemeenteraden ontwerpbegroting 2016 VRBZO

Zienswijzen gemeenteraden ontwerpbegroting 2016 VRBZO Zienswijzen gemeenteraden ontwerpbegroting 2016 VRBZO Tussentijds overzicht zienswijzen gemeenteraden op de ontwerpbegroting 2016 van VRBZO en suggesties daarbij voor behandeling en respons aan de raden.

Nadere informatie

VERZONDEN 21 JAN. 2015

VERZONDEN 21 JAN. 2015 BERG E IJ K 'T HOF 'T LOO DE WEEBOSCH LUYKSGESTEL RIETHOVEN WESTERHOVEN VERZONDEN 21 JAN. 25 Uw kenmerk Ons kenmerk BO/HR Datum 20 januari 25 Behandeld door dhr. H. Roijmans Afdeling Beleid en Ontwikkeling

Nadere informatie

Onderwerp Consultatie incidentrisicoprofiel en dekkingsplan brandweer

Onderwerp Consultatie incidentrisicoprofiel en dekkingsplan brandweer Onderwerp Consultatie incidentrisicoprofiel en dekkingsplan brandweer Portefeuillehouder van der Zwan Datum collegebesluit 1 maart 2016 Opsteller H. Tanja Registratie GF16.20022 Agendapunt 14 Voorstel

Nadere informatie

A.S. Wedzinga raad00386

A.S. Wedzinga raad00386 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email A.S. Wedzinga 040-2083573 swe@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 12raad00386 Gemeenschappelijke Regeling Regionale Uitvoeringsdienst

Nadere informatie

Farid Chikar / juni 2017

Farid Chikar / juni 2017 Agendapunt commissie: 4.1 steller telefoonnummer email Farid Chikar 040-2083696 Farid.chikar@A2samenwerking.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 208981/269305 29 juni 2017 Portefeuillehouder Wethouder

Nadere informatie

Rru SEB / april 2017

Rru SEB / april 2017 Agendapunt commissie: 4.1 steller telefoonnummer email Rru SEB rru@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 100894/227698 20 april 2017 portefeuillehouder Onderwerp Privatisering tennisaccommodatie

Nadere informatie

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 24 mei 2011 Corr. nr.:

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 24 mei 2011 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 24 mei 2011 Corr. nr.: 2011.06430 Onderwerp : Voorstel om met instemming kennis te nemen van het brandrisicoprofiel en dekkings- en

Nadere informatie

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009 Aan de Raad Made, 20 mei 2008 Raadsvergadering: 26 juni 2008 Nummer raadsnota: 19 Onderwerp: Ontwerp begroting GROGZ 2009 Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: Drs. J. Krook Ambtelijke coördinatie:

Nadere informatie

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 24 mei 2011 Corr. nr.:

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 24 mei 2011 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 24 mei 2011 Corr. nr.: 2011.06434 Onderwerp : Voorstel tot instemming met de begroting 2012 van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Nadere informatie

Koen van der Aa raad00202 Juni 2012

Koen van der Aa raad00202 Juni 2012 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email Koen van der Aa 0402083524 kda@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Opheffing inkomensgrens CVV Medisch. 12raad00202 Juni

Nadere informatie

Loes Peters raad00102

Loes Peters raad00102 Agendapunt commissie: 10 steller telefoonnummer email Loes Peters 417 Loes.peters@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Wijziging Evenementenbeleid. 12raad00102 aan de gemeenteraad

Nadere informatie

Anton Schellekens raad00654

Anton Schellekens raad00654 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email Anton Schellekens 040 2083475 asc@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 12raad00654 Motie 3 Partij van de Arbeid: Wijziging

Nadere informatie

Y.M.E. Boesten / februari 2017

Y.M.E. Boesten / februari 2017 Agendapunt commissie: Steller Telefoonnummer Email Y.M.E. Boesten 3528 Yvonne.Boesten@valkenswaard.nl Agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 29273/54159 23 februari 2017 Portefeuillehouder Hetty Tindemans

Nadere informatie

MOED brandweer VNOG T.b.v. de 22 gemeenteraden

MOED brandweer VNOG T.b.v. de 22 gemeenteraden MOED brandweer VNOG T.b.v. de 22 gemeenteraden ü Aanleiding MOED ü Algemene informatie brandweer in de veiligheidsregio ü Inhoud MOED ü Samenvatting uitspraken algemeen bestuur 1. Aanleiding MOED De wereld

Nadere informatie

Loes Peters 3417

Loes Peters 3417 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email Loes Peters 3417 Loes.Peters@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering portefeuillehouder Egbert Buiter onderwerp Verordening Paracommercie

Nadere informatie

P. Verhoeven raad

P. Verhoeven raad Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email P. Verhoeven 040-2083625 pve@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Nieuwe gemeenschappelijke regeling Cure. 12raad00700

Nadere informatie

Concept-raadsvoorstel. Onderwerp: Brandrisicoprofiel veiligheidsregio Fryslân. Aan: de Raad

Concept-raadsvoorstel. Onderwerp: Brandrisicoprofiel veiligheidsregio Fryslân. Aan: de Raad Concept-raadsvoorstel Plaats X, Datum X Onderwerp: Brandrisicoprofiel veiligheidsregio Fryslân Aan: de Raad 1. Inleiding Op 1 oktober 2010 is de Wet veiligheidsregio s (Wvr) met het daaraan gekoppelde

Nadere informatie

Berry Verlijsdonk raad

Berry Verlijsdonk raad Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email Berry Verlijsdonk 06 13690504 berry@raadhuisadvies.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering Onderwerp 13raad00609 19-12-2013 Beschikbaar stellen voorbereidingskredieten

Nadere informatie

T.J. Kolsteren raad oktober 2012

T.J. Kolsteren raad oktober 2012 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email T.J. Kolsteren 040-2083563 tko@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Bestuursrapportage 2012 (begrotingswijziging) 12raad00592

Nadere informatie

Aanwijzing economische activiteiten in het algemeen belang op grond van de Wet markt en overheid

Aanwijzing economische activiteiten in het algemeen belang op grond van de Wet markt en overheid Agendapunt commissie: Steller telefoonnummer email Mr. C.W.M. van Alphen 3553 Kees.van.Alphen@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 2322 3 juli 2014 Onderwerp: Aanwijzing economische

Nadere informatie

13raad

13raad Agendapunt commissie: Steller telefoonnummer email Joyce van Doremalen 3417 jdo@valkenswaard.nl Agendapunt kenmerk datum raadsvergadering Onderwerp Winkeltijdenverordening. aan de gemeenteraad A. Samenvatting

Nadere informatie

Y.M.E. Boesten / februari 2017

Y.M.E. Boesten / februari 2017 Agendapunt commissie: 4.2 Steller Telefoonnummer Email Y.M.E. Boesten 3528 Yvonne.Boesten@valkenswaard.nl Agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 29273/54159 23 februari 2017 Portefeuillehouder Hetty

Nadere informatie

Naam portefeuillehouder: Naam behandelend ambtenaar: Telefoon behandelend ambtenaar: behandelend ambtenaar:

Naam portefeuillehouder: Naam behandelend ambtenaar: Telefoon behandelend ambtenaar:  behandelend ambtenaar: gemeente Raadsvoorstel Voorstel no: Agendapunt: 140717/13 13 Vergaderdatum 17 juli 2014 Registratie nr Z64103.RD14-00791 Naam portefeuillehouder: Naam behandelend Telefoon behandelend E-mail behandelend

Nadere informatie

Marie-Claire van Eijndhoven 3486 Verordening rechtspositie raadsleden en wethouders gemeente Valkenswaard 2014

Marie-Claire van Eijndhoven 3486 Verordening rechtspositie raadsleden en wethouders gemeente Valkenswaard 2014 Agendapunt commissie: 5.4 steller telefoonnummer email Marie-Claire van Eijndhoven 3486 mei@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 7182 18-12-2014 Verordening rechtspositie

Nadere informatie

Sharon Reniers De begroting van het SRE 2015 ligt voor waarbij verzocht wordt om al dan niet een reactie te geven.

Sharon Reniers De begroting van het SRE 2015 ligt voor waarbij verzocht wordt om al dan niet een reactie te geven. Toelichting Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email Sharon Reniers 040-2083695 sre@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Aanbieden begroting SRE 2015 14raad00210

Nadere informatie

Ferwert, 28 mei 2013.

Ferwert, 28 mei 2013. AAN: de raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : I Nr. : 15/36.13 Onderwerp : Brandrisicoprofiel Veiligheidsregio Fryslân Ferwert, 28 mei 2013. 1. Inleiding Op 1 oktober 2010 is de Wet veiligheidsregio

Nadere informatie

Presentatie voorstellen AB MOED

Presentatie voorstellen AB MOED Presentatie voorstellen AB MOED 16 oktober 2014 Filmpje toekomstige brandweer dia 1 openingsdia Visieplaat MOED dia 2: Doel van de presentatie 1. Voorstellen MOED met raad delen vóór het AB van 30 oktober.

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.15.0695 B.15.0695 Landgraaf, 13 april 2015 ONDERWERP: Zienswijze over toekomstscenario's van de GHOR. Raadsvoorstelnummer: 23

Nadere informatie

Datum raadsvergadering 18 mei 2017

Datum raadsvergadering 18 mei 2017 Raadsvoorstel Datum vaststelling voorstel door het college 2 mei 2017 Datum raadsvergadering 18 mei 2017 Nummer raadsvoorstel 2017-415 Bijbehorend veld van de programmabegroting Veiligheid en handhaving

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : 25 juni 2013 Agendanummer : 16 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : drs. J.F.N. Cornelisse : Veiligheid, Vergunningen en Handhaving : E. Plomp Voorstel aan

Nadere informatie

Voorstel aan de gemeenteraad

Voorstel aan de gemeenteraad Voorstel aan de gemeenteraad Aan de raad van de gemeente gouda dienst Directie (ab0100) Telefoon 0182-588725 gouda 25 april 2012 afdeling Veiligheid en Wijken Raadsnummer 757899 collegenummer 757806 steller

Nadere informatie

De nieuwe Brandweer Hollands Midden

De nieuwe Brandweer Hollands Midden De nieuwe Brandweer Hollands Midden Bijeenkomst gemeentebesturen (Leiden, 8 oktober 2010) Henk Meijer Regionaal Commandant Korte terugblik Discussie over regionalisering brandweer ruim 5 jaar geleden gestart

Nadere informatie

Raadsvoorstel VRBZO Kadernota 2018 en gemeentelijke monitor 2016

Raadsvoorstel VRBZO Kadernota 2018 en gemeentelijke monitor 2016 gemeente Eindhoven 17R7121 Raadsnummer Inboeknummer 17bst00004 B&W Beslisdatum 24 januari 2017 Dossiernummer 17.04.151 Raadsvoorstel VRBZO Kadernota 2018 en gemeentelijke monitor 2016 Inleiding Veiligheidsregio

Nadere informatie

Zijn in het voorstel één of meer van de volgende aspecten van toepassing?

Zijn in het voorstel één of meer van de volgende aspecten van toepassing? ' ř Gemeente fi Bergen op Zoom Voorlegger I Onderwerp Nummer voorstel Datum voorstel Portefeuillehouder(s) Contactpersoon Afdeling Contactpersoon Email Contactpersoon Telefoon Programmanummer en -naam

Nadere informatie

Economisch hart van de Kempen *R *

Economisch hart van de Kempen *R * Economisch hart van de Kempen *R2013.064* Nummer : R2013.064/Z130001063 Onderwerp : Regionalisering brandweer en aanpassing Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. Aan de raad Samenvatting

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar A. Venema, (t.a.v. AA. Venema)

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar A. Venema, (t.a.v. AA. Venema) Vergadering: Agendanummer: 9 Status: Opiniërend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar A. Venema, 0595 447724 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. AA. Venema) Aan de gemeenteraad, Onderwerp:

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND. Onderwerp: Veiligheidsregio Limburg-Noord begroting 2017 en jaarrekening 2015

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND. Onderwerp: Veiligheidsregio Limburg-Noord begroting 2017 en jaarrekening 2015 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND Onderwerp: Veiligheidsregio Limburg-Noord begroting 2017 en jaarrekening 2015 Bijlagen: 1. Aanbiedingsbrief conceptbegroting 2017 Veiligheidsregio

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: Raadsvergadering van 9 juni 2011 Agendanummer: 10.2

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: Raadsvergadering van 9 juni 2011 Agendanummer: 10.2 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 284376 Raadsvergadering van 9 juni 2011 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Zienswijzen over het regionaal risicoprofiel en het spreiding- en dekkingsplan en wensen over het regionaal

Nadere informatie

- 1 - Begrotingswijziging n.v.t. X Kaderstellen Controleren Budget autoriseren Consulteren

- 1 - Begrotingswijziging n.v.t. X Kaderstellen Controleren Budget autoriseren Consulteren - 1 - ALGEMENE GEGEVENS Agendapunt 9. Registratienummer 2014-000951/r Portefeuillehouder FK Griffier 0561-691201 BIJLAGEN (in te vullen door griffier) Voorstel X Raadsvoorstel Concept besluit X Begrotingswijziging

Nadere informatie

C.C.A. Evers 3678

C.C.A. Evers 3678 Agendapunt commissie: 3.3 steller telefoonnummer email C.C.A. Evers 3678 carlijn.evers@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 123325/225214 portefeuillehouder M. Wijnen onderwerp Verklaring

Nadere informatie

P.A.J.M. Wilbers 040-2083649 pwi@valkenswaard.nl. 13raad00573 31-10-2013

P.A.J.M. Wilbers 040-2083649 pwi@valkenswaard.nl. 13raad00573 31-10-2013 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email P.A.J.M. Wilbers 040-2083649 pwi@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 13raad00573 31-10-2013 Cofinanciering sanering gemeentelijke

Nadere informatie

Ad van der Heijden raad mei 2012

Ad van der Heijden raad mei 2012 Agendapunt commissie: 5 steller telefoonnummer email Ad van der Heijden 040-2083 633 adh@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Kunstgrasveld voetbalvereniging rkvv Dommelen.

Nadere informatie

Bestuurlijke werkgroep Toekomstvisie Brandweerzorg

Bestuurlijke werkgroep Toekomstvisie Brandweerzorg Bestuurlijke werkgroep Toekomstvisie Brandweerzorg Factsheet Tweede tankautospuit 140701 1. Het begrip tweede tankautospuit (TS) Bij het onderwerp tweede TS treedt gemakkelijk verwarring op. Het begrip

Nadere informatie

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 28 mei 2013 Corr. nr.:

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 28 mei 2013 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 28 mei 2013 Corr. nr.: 2013.08474 Onderwerp : Voorstel inzake jaarstukken 2012 en begroting 2014 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Nadere informatie

Brandweer Haaglanden Bestuurlijke aansturing en Contouren brandweerorganisatie

Brandweer Haaglanden Bestuurlijke aansturing en Contouren brandweerorganisatie C O N C E P T R A A D S V O O R S T E L Veiligheidregio Haaglanden Brandweer Haaglanden Bijlage 5.3 C O N C E P T R A A D S V O O R S T E L Brandweer Haaglanden Bestuurlijke aansturing en Contouren brandweerorganisatie

Nadere informatie

A.S. Wedzinga

A.S. Wedzinga Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email A.S. Wedzinga 040-2083573 swe@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 14raad00066 Toepassing zonnepanelen op gemeentelijke

Nadere informatie

Voorstel: instemmen met de uitgangspunten zoals verwoord in de kadernota.

Voorstel: instemmen met de uitgangspunten zoals verwoord in de kadernota. Aan de raad AGENDAPUNT 6.11 Kadernota regionalisering brandweer Voorstel: instemmen met de uitgangspunten zoals verwoord in de kadernota. In 2006 besloten de gemeenten Bronckhorst, Doetinchem, Montferland

Nadere informatie

23 januari / n.v.t. burgemeester A.G.J. Strien

23 januari / n.v.t. burgemeester A.G.J. Strien Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Voorstelnummer Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 23 januari 2012 8 2012/ n.v.t. burgemeester A.G.J. Strien Kenmerk 11.052790

Nadere informatie

C. Evers raad00253

C. Evers raad00253 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email C. Evers 3678 cev@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Bestemmingsplan Hoge Akkers 13raad00253 aan de gemeenteraad A. Samenvatting

Nadere informatie

T.J. Kolsteren raad maart 2012

T.J. Kolsteren raad maart 2012 Agendapunt commissie: 12 steller telefoonnummer email T.J. Kolsteren 040-2083563 tko@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 11raad00747 29 maart 2012 Financiële beheersverordening

Nadere informatie

Stijn Smeulders / september 2017

Stijn Smeulders / september 2017 Agendapunt commissie: 5.4 steller telefoonnummer email Stijn Smeulders 06-14164246 stijn.smeulders@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 280559/287224 21 september 2017 portefeuillehouder

Nadere informatie

C. Evers raad00510

C. Evers raad00510 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email C. Evers 3678 cev@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 13raad00510 Omgevingsvergunning Nieuwe Waalreseweg 38-140 (Ginneve).

Nadere informatie

C. Sandkuijl

C. Sandkuijl Agendapunt commissie: steller telefoonnummer Email C. Sandkuijl 040-2083647 csa@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering Onderwerp Instellen reserve rood voor groen. 13raad00099 25 april

Nadere informatie

Voorstel aan de raad. Langevoort, M. (Marja) Kenmerk Commissie Mens en Samenleving Vergaderdatum 19 november 2015

Voorstel aan de raad. Langevoort, M. (Marja) Kenmerk Commissie Mens en Samenleving Vergaderdatum 19 november 2015 Voorstel aan de raad Opgesteld door Volksgezondheid Langevoort, M. (Marja) Kenmerk 15.511227 Vergadering Commissie Mens en Samenleving Vergaderdatum 19 november 2015 Geheim Nee Zienswijze gewijzigde begroting

Nadere informatie

Totale kosten VR NHN (structureel) Af: Totale structurele baten VR NHN (exclusief. Uitkomst nieuwe gemeentelijke bijdrage

Totale kosten VR NHN (structureel) Af: Totale structurele baten VR NHN (exclusief. Uitkomst nieuwe gemeentelijke bijdrage Colleges van B&W in Noord-Holland Noord Datum 16 juni 2014 Telefoon 06-52562303 Onze referentie U2014/312/PES E-mail pvesseveld@veiligheidsregio-nhn.nl Uw referentie - Bijlagen 3 Uw bericht van - Onderwerp

Nadere informatie

Raadsvoorstel 49. Gemeenteraad. Vergadering 8 mei Onderwerp : Besteding regionale middelen WMO 2007

Raadsvoorstel 49. Gemeenteraad. Vergadering 8 mei Onderwerp : Besteding regionale middelen WMO 2007 Raadsvoorstel 49 Vergadering 8 mei 2007 Gemeenteraad Onderwerp : Besteding regionale middelen WMO 2007 B&W vergadering : 27 maart 2007 Dienst / afdeling : SE. MOeD Aan de gemeenteraad, Als één van de uitwerkingen

Nadere informatie

Aan de Raad. Jaarlijkse stukken 2013, 2014 en 2015 Veiligheidsregio Fryslân

Aan de Raad. Jaarlijkse stukken 2013, 2014 en 2015 Veiligheidsregio Fryslân Aan de Raad Agendapunt: 6 Onderwerp: Jaarlijkse stukken 2013, 2014 en 2015 Veiligheidsregio Fryslân Kenmerk: Status: BV/JS Besluitvormend Kollum, 10 juni 2014 Samenvatting De Veiligheidsregio Fryslân (hierna

Nadere informatie

Adviesnota voor de raad. Antoinette van Dam-van Genderen

Adviesnota voor de raad. Antoinette van Dam-van Genderen Adviesnota voor de raad Onderwerp Jaarverslag 2011 Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Datum collegebesluit dinsdag 24 april 2012 Datum raadsvergadering Donderdag 24 mei 2012 Agendapunt Portefeuillehouder

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Ondernemingsplan 20-202 en concept-begroting 20 van de Atlant Groep. Registratienummer: 245029 Op voorstel van B&W d.d.: dinsdag 27 juli 200 Datum vergadering: dinsdag

Nadere informatie

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor de begroting 2014 te hanteren:

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor de begroting 2014 te hanteren: Nota voor : vergadering Algemeen Bestuur Datum : 19 december 2012 Onderwerp : Uitgangspunten begroting 2014 en planning besluitvorming Agendapunt : 5 Kenmerk : AB/1224 Bijlage: Planning en controlcyclus

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Jaarrekening 2007 en begroting 2009 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. 1) Status

Raadsvoorstel. Onderwerp: Jaarrekening 2007 en begroting 2009 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. 1) Status Raadsvoorstel Agendanr. : Onderwerp: Jaarrekening 2007 en begroting 2009 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord Reg.nr. : B&W verg.. : Cie_verg. : Raadsverg.. : 1) Status Ter uitvoering van het bepaalde

Nadere informatie

1.1. vaststellen van de programmabegroting 2016 VR BN 2.1. zienswijze kenbaar maken over de jaarrekening 2014 en de verdeling van het resultaat.

1.1. vaststellen van de programmabegroting 2016 VR BN 2.1. zienswijze kenbaar maken over de jaarrekening 2014 en de verdeling van het resultaat. Datum: Onderwerp Zienswijze van de raad op de programmabegroting 2016 en het jaarverslag 2014 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord (lees: VR BN) Status Oordeelvormend Voorstel

Nadere informatie

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR OPSTELLER VOORSTEL: G. Snapper AFDELING: FJZ PORTEFEUILLEHOUDER: M.C.M. Waanders Agendapunt: No. /2013 Dokkum, 17 april 2013 ONDERWERP: Diverse onderwerpen

Nadere informatie

Nummer : 2009/64 Datum : 1 oktober 2009 : Convenant Veiligheidsregio Zeeland en vorming één Brandweer Zeeland

Nummer : 2009/64 Datum : 1 oktober 2009 : Convenant Veiligheidsregio Zeeland en vorming één Brandweer Zeeland Voorbereidende raadsvergadering: 20 oktober 2009 Besluitvormende raadsvergadering: 10 november 2009 Portefeuillehouder: S.W.G.M. Kramer AAN DE GEMEENTERAAD Nummer : 2009/64 Datum : 1 oktober 2009 Onderwerp

Nadere informatie

E. Latuhihin / november 2016

E. Latuhihin / november 2016 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email E. Latuhihin 040-2083425 elatuhihin@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 44521/ 51991 3 november 2016 Portefeuillehouder M. Bax Onderwerp

Nadere informatie

Nieuwe brandweervoertuigen voorzien van Druk Lucht Schuim systeem (DLS)

Nieuwe brandweervoertuigen voorzien van Druk Lucht Schuim systeem (DLS) Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 30 juni 2009 Registratienummer: 2009/28 Agendapunt nummer: 7 Onderwerp Nieuwe brandweervoertuigen voorzien van Druk Lucht

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel GEMEENTE SCHERPENZEEL Raadsvoorstel Datum voorstel : 29 april 2015 Raadsvergadering :? Agendapunt :? Bijlage(n) : 1 Kenmerk :? Portefeuille : Burgemeester B. Visser Behandeld door Naam : L.W.H. Rebel E-mail

Nadere informatie

Rapport. Naam. Datum 9 februari Status Concept, te bespreken in AB. Kadernota Versie 0.1

Rapport. Naam. Datum 9 februari Status Concept, te bespreken in AB. Kadernota Versie 0.1 Rapport Naam Kadernota 2016 Datum 9 februari 2015 Status Concept, te bespreken in AB Versie 0.1 Colofon Opdrachtgever Algemeen Bestuur Auteur(s) Erik Grummels Eindredactie Laurens Arts Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

Brandweerzorg in samenhang

Brandweerzorg in samenhang Brandweerzorg in samenhang Presentatie voor het Algemeen Bestuur op 20 mei 2016 Dekkingsplan Brandrisicoprofiel Wettelijk kader Art. 14 Wet Vr: het bestuur van een veiligheidsregio stelt minimaal eens

Nadere informatie

Erwin Talpe

Erwin Talpe Raadsvoorstel Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email Erwin Talpe 06-10937210 erwintalpe@hotmail.com agendapunt kenmerk datum raadsvergadering portefeuillehouder 23 juni 2016 onderwerp Initiatiefvoorstel

Nadere informatie

Luc Speck raad januari 2014

Luc Speck raad januari 2014 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email Luc Speck 040-2083584 lsp@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 13raad00733 30 januari 2014 Masterplan Centrum 2014-2020

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Registratienummer: 00610473 Op voorstel B&W d.d.: 16 mei 2017 Datum vergadering: 30 mei 2017 Portefeuillehouder: Rol gemeenteraad: Zienswijze concept Ondernemingsplan

Nadere informatie

S. van Dongen raad00691

S. van Dongen raad00691 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email S. van Dongen 040 2083 573 Stephan.van.dongen@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 11raad00691 Wijzigen APV / implementatie

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 442 Agendapunt: - ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 442 Agendapunt: - ONDERWERP Lemmen, Ton CS S0CS RAD: RAD140212 2014-02-12T00:00:00+01:00 BW: BW140107 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 12 februari 2014 Portefeuillehouder : A.A.M.M. Heijmans Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

GEMEENTE LEEUWARDERADEEL 17

GEMEENTE LEEUWARDERADEEL 17 GEMEENTE LEEUWARDERADEEL 17 Raadsvergadering: 9 juni 2011 Voorstelnummer: 2011/ 36 Stiens, 30 mei 2011 Behandelend ambtenaar: C. de Val / T. Otter E-mail: c.deval@leeuwarderadeel.nl / t.otter@leeuwarderadeel.nl

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Vergadering : 9 oktober Agendapunt : 12 : Besluitvormend Programma : Portefeuillehouder : E.J. ter Keurs. Aan de Raad.

Raadsvoorstel. Vergadering : 9 oktober Agendapunt : 12 : Besluitvormend Programma : Portefeuillehouder : E.J. ter Keurs. Aan de Raad. Raadsvoorstel Vergadering : 9 oktober 2014 Agendapunt : 12 Status : Besluitvormend Programma : Portefeuillehouder : E.J. ter Keurs Behandelend ambt. : Siebe Alkema E-mail : salkema@t-diel.nl Telefoonnummer

Nadere informatie

E. van den Boom raad00684

E. van den Boom raad00684 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email E. van den Boom 3665 ebo@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 13raad00684 Vaststellen bestemmingsplan Waalreseweg - Dijkstraat

Nadere informatie

Als stemcijfer wordt getrokken nr. 15, mevrouw Ineke Sollewijn Gelpke.

Als stemcijfer wordt getrokken nr. 15, mevrouw Ineke Sollewijn Gelpke. Agenda Gemeenteraad Besluitvormende raadsvergadering. Uitnodiging voor de vergadering op dinsdag 24 februari 2015 20:00-23:00 uur, locatie Raadszaal Voorzitter : Ruud Severijns 1 Opening De voorzitter

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. 2. Voorstel. Agenda nr. 11

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. 2. Voorstel. Agenda nr. 11 Raadsvoorstel Agenda nr. 11 Onderwerp: Indienen zienswijze op de ontwerpbegroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019 van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) Soort: Besluitvormend Opsteller: P.M.H.

Nadere informatie

Raadsvoorstel. !IL Gemeente Mook en Middelaar. Samenvatting. Voorstel om te besluiten

Raadsvoorstel. !IL Gemeente Mook en Middelaar. Samenvatting. Voorstel om te besluiten !IL Agendapuntnummer : Documentnummer : Raadsvergadering d.d. : Raadscommissie Commissie d.d. Programma Ondetwerp Portefeuillehouder : Bijlagen 12 juli 2017 Commissie Samenleving 28 juni 2017 Sociale en

Nadere informatie

Rapport. Naam. Datum. 2 november Status. Kadernota Ten behoeve Dagelijks Bestuur. Versie 0.4

Rapport. Naam. Datum. 2 november Status. Kadernota Ten behoeve Dagelijks Bestuur. Versie 0.4 Rapport Naam Kadernota 2017 Datum 2 november 2015 Status Ten behoeve Dagelijks Bestuur Versie 0.4 Colofon Opdrachtgever Algemeen Bestuur Auteur(s) Erik Grummels Eindredactie Laurens Arts Inhoudsopgave

Nadere informatie

AGENDAPUNT NO. 12. Voorstel tot het indienen van een zienswijze betreffende de conceptprogrammabegroting AAN DE RAAD

AGENDAPUNT NO. 12. Voorstel tot het indienen van een zienswijze betreffende de conceptprogrammabegroting AAN DE RAAD Voorstel tot het indienen van een zienswijze betreffende de conceptprogrammabegroting 2014 VNOG AGENDAPUNT NO. 12. AAN DE RAAD Samenvatting Op 26 juni a.s. zal het Algemeen Bestuur (AB) van de Veiligheidsregio

Nadere informatie

Aad Scheepers raad juni 2012

Aad Scheepers raad juni 2012 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email Aad Scheepers 040-2083631 Aad.scheepers@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Nota Kaders 2013-2016 12raad00247 7 juni 2012

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Zienswijze voorjaarsnota 2016 GGD Hart voor Brabant. Status Oordeelvormend

Raadsvoorstel. Onderwerp Zienswijze voorjaarsnota 2016 GGD Hart voor Brabant. Status Oordeelvormend Datum: 24-03-15 Onderwerp Zienswijze voorjaarsnota 2016 GGD Hart voor Brabant Status Oordeelvormend Voorstel 1. Kennis nemen van de voorjaarsnota 2016 GGD Hart voor Brabant zoals opgesteld door het GGD-Dagelijks

Nadere informatie