Inhoudsopgave. Inleiding. Maatschappelijk verslag. 1 Profiel van de organisatie. 2 Kernprestaties. 3 Maatschappelijk ondernemen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. Inleiding. Maatschappelijk verslag. 1 Profiel van de organisatie. 2 Kernprestaties. 3 Maatschappelijk ondernemen"

Transcriptie

1 Jaardocument Jeugdformaat 2012

2 Pagina 2

3 Inhoudsopgave Inleiding I Maatschappelijk verslag 1 Profiel van de organisatie 2 Kernprestaties 3 Maatschappelijk ondernemen 4 Toezicht, bestuur en medezeggenschap 4.1 Governance code 4.2 Toezichthoudend orgaan 4.3 Bestuur 4.4 Medezeggenschap 5 Beleid, inspanningen en prestaties 5.1 Kwaliteit Kwaliteit van zorg Klachten Personeelsbeleid en kwaliteit van het werk 5.2 Financieel beleid Hoofdlijnen financieel beleid Beschrijving positie op balansdatum Toekomstverwachtingen Verslag raad van toezicht II Jaarrekening Dit document is opgesteld conform de door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Minsterie van VWS) opgestelde richtlijnen Jaardocument jeugdzorg , aangevuld met de gegevens op aanwijzing van het stadsgewest Haaglanden 2. 1 Ministerie Volksgezondheid Welzijn en Sport, Jaardocument jeugdzorg 2012, Versie 17 december Stadsgewest Haaglanden, 23 november 2012 Pagina 3

4 Inleiding Jeugdformaat is in Haaglanden dé organisatie voor hulp bij opvoeden. De kernfunctie van Jeugdformaat is het bieden van hulp aan jeugdigen (kinderen en jongeren) en hun ouders bij problemen op het vlak van opvoeden en opgroeien. Dat doen we bij voorkeur in de eigen leefomgeving, thuis, op school en in de buurt. Wanneer thuis wonen voor korte of langere tijd niet kan, vangen we kinderen op in pleeggezinnen, gezinshuizen en in onze residentiële voorzieningen. Jeugdformaat heeft in het jaar 2012 aan bijna jeugdigen een vorm van hulp geboden, over het algemeen met goede uitkomsten. Dat heeft plaats gevonden met de inzet van zo n 860 medewerkers en meer dan pleegouders. Daarmee heeft Jeugdformaat een aantoonbare efficiencyslag gerealiseerd; ten opzichte van het voorgaand jaar is met hetzelfde budget meer hulp verleend. Aandacht wordt daarbij ook gegeven aan het voortdurend verbeteren van de hulpverlening, met name in de samenwerking met andere partijen. In het verslagjaar zijn op dit vlak zichtbare resultaten geboekt. Bij alle hulp die we organiseren staat het kind, de jongere centraal. We laten ons leiden door onze centrale waarde : Alsof het je eigen kind is. Met die visie als basis bieden onze betrokken medewerkers in de regio Haaglanden laagdrempelige en deskundige hulp. Op het niveau van het management is daarnaast ook veel aandacht uitgegaan naar de voorgenomen stelselwijziging van de jeugdzorg. Alle vormen van zorg voor en ondersteuning aan jeugdigen worden per 2015 onder de verantwoordelijkheid van gemeenten gebracht. Het gaat daarbij om een ingrijpende beweging waarbij bestuurlijke en financiële verantwoordelijkheden worden verlegd. Met het oog op het bieden van de noodzakelijke continuïteit van zorg op het moment van overdracht moeten reeds nu de nodige voorbereidingen worden getroffen. In dit document wordt kort verslag gedaan van de uitkomsten van de in het jaar ondernomen activiteiten. Teruggekeken kan worden op een vruchtbaar jaar. Goede resultaten zijn geboekt wat betreft de uitvoering en inhoudelijke ontwikkeling van de hulpverlening. Gebleken is, dat extra inspanningen vereist zijn die ervoor moeten zorgen dat ook in de verdere toekomst die ontwikkeling door kan gaan. Fred Venus & Bas Timman Raad van Bestuur Pagina 4

5 1. Profiel van de organisatie Naam verslagleggende rechtspersoon Publieksnaam Stichting Jeugdformaat organisatie voor Jeugd- en Opvoedhulp Jeugdformaat Adres Fleminglaan 16 Postcode Plaats 2289 CP Rijswijk Telefoonnummer Identificatienummer Kamer van Koophandel te Den Haag adres Internetpagina/website Rechtsvorm Stichting Dit jaardocument behandelt de resultaten van stichting Jeugdformaat, verder aangeduid als Jeugdformaat of de organisatie. Jeugdformaat verleent geïndiceerde Jeugd- en Opvoedhulp op basis van de Wet op de Jeugdzorg. Deze zorg wordt verleend aan jeugdigen van 0 tot 18 jaar, met een uitloop naar maximaal 23 jaar conform de wettelijke bepalingen, en hun ouders. Jeugdformaat verleent zorg vallende onder de typering Jeugdhulp (verschillende vormen van ambulante hulp) en Verblijf (daghulp en residentiële hulp in de vorm van pleegzorg, gezinshuizen en residentiële groepsopvang). Het werkgebied van Jeugdformaat is bepaald door de grenzen van het stadsgewest Haaglanden. Hieronder vallen de gemeenten Den Haag, Zoetermeer, Delft, Westland, Leidschendam- Voorburg, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar en Midden-Delfland. Daarnaast verleent Jeugdformaat in het betreffende werkgebied niet-geïndiceerde zorg in het kader van RAS-financiering en gemeentelijke gelden in aansluiting op lokale vraagstukken. Het betreft lichtere vormen van Jeugdhulp. Het gaat hierbij eveneens om jeugdigen tot 18 jaar en hun ouders. Pagina 5

6 2. Kernprestaties In deze paragraaf is een beschrijving opgenomen van onze kernprestaties, waaronder onze cliënten, capaciteit en productie, personeelsformatie en omzet. 2.1 cliënten Jeugdformaat heeft in 2012 zorg verleend aan zo n jeugdigen. Het gaat hierbij om circa jeugdigen die zijn bereikt via het onderwijs middels Schoolmaatschappelijk Werk, 294 gezinnen die zijn bereikt via ambulante hulp gefinancierd op basis van RAS-gelden en gemeentelijke financiering en jeugdigen en hun ouders aan wie zorg is verleend op basis van een indicatie van Bureau Jeugdzorg. Totaal aantal jeugdigen (ca.) Aantal jeugdigen geïndiceerde zorg Aantal jeugdigen Schoolmaatschappelijk Werk (ca.) Aantal gezinnen Opvoeden in de Buurt 293 Tabel 1: aantal cliënten 2.2 Capaciteit en productie Niet-geïndiceerde hulp Jeugdformaat levert preventieve activiteiten en eerste lijnszorg in aansluiting op de lokale vraag. Met het onderwijs en gemeenten zijn afspraken gemaakt over het bieden van hulp en ondersteuning op scholen. Schoolmaatschappelijk Werk Jeugdformaat biedt Schoolmaatschappelijk Werk in aansluiting op het onderwijs. Dit is nietgeïndiceerde hulp. Schoolmaatschappelijk Werk wordt gefinancierd uit diverse bronnen, dit zijn (regionale) samenwerkingsverbanden voor primair dan wel voortgezet onderwijs, eigen middelen van scholen en ROC s en gemeentelijke middelen. Onze schoolmaatschappelijk werkers zijn actief op 100 scholen. Pagina 6

7 Gemeente Type onderwijs Aantal scholen Den Haag Primair Onderwijs 23 Den Haag Praktijk Onderwijs 5 Den Haag Voortgezet Onderwijs 36 Delft Voortgezet Onderwijs 9 Zoetermeer Voortgezet Onderwijs 6 Westland Voortgezet Onderwijs 7 Leidschendam-Voorburg Voortgezet Onderwijs 7 Rijswijk Voortgezet Onderwijs 3 Regionale Opleidingscentra (ROC Mondriaan) ROC / MBO 4 vestigingen Tabel 2: SMW actief op scholen per gemeente Opvoeden in de Buurt Met Opvoeden in de Buurt sluit Jeugdformaat laagdrempelig aan op de vraag in de eerste lijn aansluitend op de Centra Jeugd en Gezin. De hulp wordt ingezet op basis van een verwijzing en start waar lokale preventieve interventies niet toereikend zijn. We bieden jeugdigen en hun ouders kortdurende jeugdhulp bij gezinnen thuis. Opvoeden in de Buurt wordt gefinancierd uit RAS-middelen en gemeentelijke financiering. Ons aanbod Opvoeden in de Buurt bieden we samen met onze samenwerkingpartners uit de jeugd-ggz Stichting De Jutters en GGZ Delfland. Aantal lopende trajecten op Nieuwe instroom in Uitstroom in Aantal lopende op Tabel 3: aantal cliënten Opvoeden in de Buurt Geïndiceerde hulp Jeugdformaat onderscheidt verschillende vormen van hulpverlening bij opvoedingsvragen van kinderen, jongeren en gezinnen die het op eigen kracht om welke reden dan ook even niet redden. De basis van de hulpverlening van Jeugdformaat zijn de zorgprogramma s. Pagina 7

8 Op grond van het indicatiebesluit van Bureau Jeugdzorg wordt afgestemd op de jeugdige en zijn problematiek het zorgprogramma in onderling overleg waar nodig aangevuld met aanvullende hulp. De zorgprogramma s bieden een geheel van op elkaar afgestemde activiteiten waarbij multidisciplinaire zorg wordt geboden. Jeugdformaat biedt de volgende zorgprogramma s: 1. Hulp in crisissituatie Ter voorkoming van verdere escalatie, en indien de veiligheid dit vereist met inzet van een vorm van verblijf Ambulante spoedhulp Spoedhulp en crisispleegzorg Spoedhulp en crisisopvang 2. Ambulante hulp Gericht op het wegnemen/verminderen van problemen in de thuissituatie en versterking van de eigen mogelijkheden van jeugdige en/of ouders Jeugdhulp thuis/ netwerkgerichte gezinsaanpak Omgangsbegeleiding Ondersteuning aan jongeren bij maatschappelijk functioneren 3. Daghulp Gepaard met het bieden van hulp en ondersteuning aan de ouders in de thuissituatie Daghulp jonge kind Daghulp basisschool jeugd 4. Pleegzorg In de situatie dat tijdelijk of langer durend de jeugdige niet in het eigen gezin kan verblijven Hulp met en door pleegzorg Opvoeden met en door pleegzorg Hulp met deeltijdpleegzorg 5. Residentiële hulp In de situatie dat thuis wonen voor de jeugdigen (even) niet mogelijk is Hulp met verblijf in een gezinshuis Tabel 4: Hulpaanbod in zorgprogramma s Hulp met verblijf in een (intensieve) voorziening/logeerhuis Ondersteuning met verblijf aan jongeren bij maatschappelijk functioneren Jeugdformaat heeft in 2012 aan 5256 jeugdigen en hun ouders een vorm van geïndiceerde hulp geboden. Dat is een stijging met 7% ten opzichte van het jaar daarvoor. Aantal Jeugdigen in zorg op Nieuwe instroom in Uitstroom in Aantal Jeugdigen in zorg op Tabel 5: aantal jeugdigen geïndiceerde hulp Pagina 8

9 Ten opzichte van het voorgaande jaar is de instroom van nieuwe cliënten licht afgenomen (3%). Ondanks deze daling neemt het aantal cliënten waaraan zorg is verleend toe ten opzichte van het voorgaande jaar. Dit duidt op toename van de hulpduur. De verklaring hiervoor kan worden gevonden in de reeds in 2010 gesignaleerde toename van zwaarte van problematiek. Dit doet zich voor bij onze programma s ambulante hulp voor complexe multiprobleemgezinnen, de hulp aan jongeren van 16 jaar en ouder bij maatschappelijke participatie en bij pleegzorg, waarbij kinderen voor langere tijd in een pleeggezin verblijven. Programma afgeronde trajecten 2012 lopende trajecten Spoedhulp/crisishulp Ambulante hulp Daghulp Pleegzorg Residentiële hulp Tabel 6: productie in afgeronde trajecten Met het stadsgewest zijn afspraken gemaakt over de te leveren productie in termen van het aantal te helpen jeugdigen en de af te rekenen bekostigingseenheden. Daarbij is voor de te verrichten functie jeugdhulp (ambulante hulp) een forse verhoging (30%) van het aantal te behalen bekostigingseenheden afgesproken, te behalen door het doorvoeren van efficiencymaatregelen. Die verhoogde productie is ook nagenoeg behaald (95%), zodat op dit onderdeel per saldo een efficiencyslag van 25% is gerealiseerd. Bij de functie verblijf is over het verslagjaar sprake van een meer dan volledige benutting (102%), zodat over het geheel genomen de afgesproken productie volledig is behaald. Wachttijd Het verkorten van de wachttijd voor de start van de hulp heeft prioriteit bij Jeugdformaat. De afgelopen jaren slaagden we er keer op keer in de wachttijd verder terug te dringen. Over 2012 zijn we wederom in staat gebleken de wachttijd verder terug te dringen. Ten opzichte van 2011 hebben we de gemiddelde wachttijd voor de geïndiceerde jeugdzorg met 5 dagen terug gedrongen, van 28 naar 23 dagen. Zo n 82% van de hulp starten we binnen 6 weken op, We helpen alle hulpvragers binnen 9 weken. Wanneer langere wachttijden zijn geregistreerd liggen hier omstandigheden van de cliënt zelf aan ten grondslag. Pagina 9

10 Gemiddelde wachttijd 2011 Gemiddelde wachttijd dagen 23 dagen Aandeel wachttijd korter dan 2 weken 44% Aandeel wachttijd tussen 2 tot 4 weken 17 % Aandeel wachttijd 4 tot 6 weken 21 % Aandeel wachttijd 6 tot 9 weken 13 % Tabel 7: wachttijd Effectieve hulp Een belangrijke pijler in de visie van Jeugdformaat is Effectieve Hulp. De hulp die Jeugdformaat biedt, moet aansluiten op de vraag en ook effectief zijn. Jeugdformaat verzamelt op systematische wijze gegevens over de hulp en brengt op diverse manieren de resultaten van de hulpverlening in kaart. Met behulp van onder andere vragenlijsten zijn we in staat gericht hulp te bieden en geven we onze cliënten tegelijkertijd inzicht in de resultaten daarvan. Daarmee maakt effectmeting ook direct onderdeel uit van het proces van hulpverlening. Het overgrote deel van de zorgprogramma s (85%) wordt in overeenstemming met de cliënt afgesloten. Dit mogen we als een positief resultaat beschouwen, te meer omdat onze cliënten eveneens aangeven tevreden te zijn met onze hulp. Cliënttevredenheid Jongeren 7,9 Ouders 8,2 Tabel 8: cliënttevredenheid Onze doelen zijn overwegend gericht op het gezin en het kind en uit de meting blijkt dat we resultaten boeken; we behalen onze hulpverleningsdoelen. Ook blijkt uit de effectmeting dat problemen afnemen en competenties toenemen. Deze prestaties zijn in lijn met de voorgaande jaren. Enkele wijzingen in de registratie heeft gevolgen voor de vergelijkbaarheid van de resultaten met die van voorgaande jaren. Met het oog op het streven naar het vergroten van het inzicht in de doeltreffendheid van onze interventies is besloten om de effectmeting te restylen. Daarbij wordt rekening gehouden met verscheidenheid in groepen jeugdigen en diversificatie binnen het aanbod. Met een zuinige inzet van instrumenten moet een optimaal inzicht worden verkregen in de werkzaamheid van onze inzet. Dit zal in 2013 verder vorm krijgen. Pagina 10

11 Participatie Onze hulp richt zich op zelfstandige deelname aan de samenleving. We vinden het van groot belang dat jeugdigen aan wie wij zorg verlenen ook alle kansen krijgen om dit ook in de toekomst succesvol te kunnen doen. We verbinden actieve participatie, in termen van naar school gaan en/of werk hebben, aan onze hulp. Dit registreren we. Zo weten we dat 99% van alle leerplichtige jeugdigen deelnemen aan onderwijs en dat 93% van al onze jeugdige cliënten van 16 jaar en ouder voor minimaal acht dagdelen onderwijs volgt en/of werkt. Wij helpen diegenen die hierin niet slagen actief, zodat zij weer snel een perspectief op participatie ontwikkelen. Gezin boven tehuis. Met de hulp die we bieden willen we zoveel mogelijk aansluiten op het gewone leven. Daarom streven wij er naar om op den duur onze residentiële groepen zoals de logeerhuizen af te bouwen ten gunste van het bieden van hulp in kleinschalige, kindvriendelijke, gezinsgerichte woonvormen. Van alle uithuisgeplaatste kinderen die aan onze zorg zijn toevertrouwd, kunnen wij het overgrote deel (80%) een gezinsituatie bieden zoals een pleeggezin of een gezinshuis. De vraag naar opvang in gezinsverband (pleeggezinnen, gezinshuizen) is nog altijd groter dan het aantal beschikbare plaatsen. Het aantal pleeggezinnen is afgelopen jaar gegroeid naar 1098 in totaal. In 2012 zijn we wederom gegroeid in het aantal gezinshuizen. Er zijn 4 gezinshuizen bijgekomen; we beschikken nu over 32 gezinshuizen. Sekse en Leeftijdsopbouw De verdeling tussen jongens en meisjes is reeds langere tijd constant: 55% jongens tegenover 45% meisjes. Het aantal meisjes in de leeftijdsgroep tussen 12 en 14 jaar overtreft het aantal jongens. In leeftijdsopbouw is al enkele jaren een lichte verschuiving waarneembaar. Waar de afgelopen jaren de leeftijdsopbouw 0-12 en 12+ ongeveer 50-50% was, verschuift deze balans langzaam richting de categorie 12 jaar en ouder. Dit wordt veroorzaakt door een groeiende groep jeugdigen van 18 jaar en ouder die reeds voor hun 18 e recht hadden op jeugdzorg In onderstaand diagram is de leeftijdsverdeling weergegeven. 18+jr 11% 0-5jr 17% 0-5jr 06-11jr 12-17jr 12-17jr 42% 06-11jr 30% 18+jr Figuur 1: leeftijdsopbouw Pagina 11

12 Herkomst Volgens de definitie van het CBS kan 53% van het aantal jeugdigen worden aangemerkt als autochtoon en 47% als allochtoon. Bij die laatste groep gaat het echter voor ruim 80% om de zogeheten 2 e generatie. Dit is een goede afspiegeling van de samenleving in de regio Haaglanden. Vrijwel alle cliënten wonen in een van de negen gemeenten in de regio Haaglanden, of komen daar oorspronkelijk vandaan. De herkomst van de jeugdigen is stabiel ten opzichte van vorig jaar, met uitzondering van een kleine daling van het aandeel van het aantal cliënten uit Westland en een kleine toename van het aandeel van het aantal cliënten uit de gemeente Den Haag. Het aantal jeugdigen dat afkomstig is van buiten de regio is zeer beperkt. De herkomstverdeling binnen de gemeenten in Haaglanden zijn weergegeven in onderstaand diagram. Delft: 9,7% Leidschendam-Voorburg: 4,7% Midden-Delfland: 0,8% Pijnacker-Nootdorp Rijswijk: 3,7% Wassenaar: 1,1% Westland: 8,0% Zoetermeer: 16,4% Den Haag: 51,6% Figuur 2: Verdeling herkomst clïenten De herkomstverdeling over de stadsdelen van de gemeente Den Haag in relatie tot het geheel in Haaglanden is weergegeven in onderstaande tabel Stadsdeel Centrum Escamp Haagse Hout Laak Leidschenveen Ypenburg Loosduinen Scheveingen Segbroek Percentage 13,8 % 15,4 % 3,3 % 6,1 % 3,3 % 3,4 % 2,5 % 3,8% Tabel 9: herkomst verdeling stadsdelen Den Haag Pagina 12

13 2.3 Personeelsformatie Het aantal medewerkers van Jeugdformaat is nagenoeg gelijk gebleven. Het aantal medewerkers werkzaam in het secundaire proces is iets afgenomen ten opzichte van medewerkers in het primair proces. De totale formatie bedroeg in 2012, exclusief stagiair(e)s, 706 fte. Dit zijn in totaal 859 medewerkers. 104 nieuwe medewerkers zijn in dienst getreden en 108 medewerkers zijn vertrokken. Het verloop is met 13% vergelijkbaar met vorig jaar Totale formatie in fte Aantal medewerkers 859 Aantal nieuwe medewerkers 104 Aantal vertrokken medewerkers 108 Verlooppercentage 13% Tabel 10: personeelsinformatie 2.4 Omzet Het totaal aan financiële baten voor 2012 bedraagt bijna 58 miljoen euro. Het overgrote deel betreft een subsidie van het stadsgewest Haaglanden ( 54,6 mln). De overige baten betreffen voornamelijk inkomsten voor Schoolmaatschappelijk Werk ( 1,7 mln), subsidies van de gemeente Den Haag en de GGD ZHW voor de activiteiten onder de noemer van Opvoeden in de Buurt en subsidietoekenningen voor de financiering van de hulp aan jeugdigen afkomstig uit een andere regio/provincie. Pagina 13

14 3. Maatschappelijk ondernemen 3.1 Dialoog met stakeholders (cliënten, omgeving) Jeugdformaat heeft een actieve jongerenraad waarmee periodiek wordt overlegd. Er is geen actieve ouderraad. Een verdere inhoudelijke toelichting is opgenomen in paragraaf 4.4 Met de jongeren op onze voorzieningen voeren wij actief het gesprek. Daarbij hanteren wij onder andere de Quality for Children (Q4C) standaarden. Deze kwaliteitsstandaarden zijn ontwikkeld door jongeren uit de jeugdzorg en vormen een basis voor het gesprek met de jeugdigen in onze voorzieningen. Elke voorziening maakt jaarlijks een verbeterplan om de kwaliteit van de zorg vanuit het perspectief van de jeugdigen te verbeteren. Jeugdformaat heeft een actieve Pleegouderraad (POR) was een bijzonder jaar voor de POR omdat een bijna geheel nieuwe POR moest worden gekozen. We hebben afscheid genomen van de oprichters van de POR van Jeugdformaat en een enthousiaste nieuwe groep mogen verwelkomen. Jeugdformaat voert actief de dialoog met haar omgeving. Er is geregeld overleg met het Stadsgewest Haaglanden. Ook de gemeenten zijn belangrijke stakeholders. Jaarlijks worden gesprekken gevoerd met de wethouders over de resultaten van Jeugdformaat en de wensen van de gemeenten. Zowel op bestuurlijk als ambtelijk niveau zijn er geregeld contacten in het kader van de voorbereiding op de decentralisatie. 3.2 Samenwerkingsrelaties Jeugdformaat onderhoudt samenwerkingsrelaties met: Overheden Onder andere: Ministerie van VWS, Ministerie van Veiligheid en Justitie, Inspectie Jeugdzorg, Stadsgewest Haaglanden en de gemeenten Den Haag, Zoetermeer, Westland, Delft, Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Midden- Delfland In 2012 is met alle wethouders Jeugd van de gemeenten in Haaglanden gesproken. Wij voeren met hen het gesprek over onze resultaten, de transitie van de jeugdzorg en op welke manier Jeugdformaat nog meer kan bijdragen. Onze resultaten hebben wij in 2012 voor het eerst in een factsheet per gemeente weergegeven. Ook hebben diverse wethouders werkbezoeken afgelegd aan de uitvoerende werkzaamheden van Jeugdformaat. Dit draagt mede bij aan de voorbereidingen op de decentralisatie van de Jeugdzorg. Naast de wethouders zijn de onderscheiden gemeentelijke ambtenaren en transitiemanagers een belangrijke gesprekspartner. In de herfst heeft een groot werkbezoek plaatsgevonden aan Jeugdformaat in het kader van kennisvergroting met betrekking tot de jeugdzorg in het licht van de decentralisatie. Met het stadsgewest Haaglanden is periodiek overleg geweest met betrekking tot diverse onderwerpen binnen de jaarcyclus, de decentralisatie en afstemming op diverse thema s. Pagina 14

15 De inspectie Jeugdzorg heeft in 2012 een inspectiebezoek afgelegd gericht op het onderdeel gezinshuizen. De inspectie heeft dit positief beoordeeld en enkele constructieve verbetersuggesties aangedragen. Met trots kunnen we melden dat ook staatssecretaris van Rijn (VWS) kort na diens aantreden ons een werkbezoek heeft gebracht ter oriëntatie op zijn portefeuille. In dit werkbezoek is gefocust op hoe Alsof het je eigen kind is, de visie van Jeugdformaat, zich vertaalt in de praktijk. Onder de noemer Gezin boven tehuis zijn vooral de pleegzorg en gezinshuizen belicht. Instellingen Onder andere: Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg Bureau Jeugdzorg Haaglanden, Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland, Raad voor de Kinderbescherming De Jutters (jeugd-ggz), GGZ Delfland (GGZ-instelling), Ipse de Bruggen (LVG-instelling), William Schikkergroep (landelijk werkende instelling), Stichting Anton Constandse (beschermd wonen), Stichting Wende (organisatie voor opvang en aanpak huiselijk geweld) DAK kindercentra (kinderopvangorganisatie) Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West, Jong Florence (JGZ) gezinhuis.com Met Bureau Jeugdzorg Haaglanden is periodiek overleg geweest op verschillende niveaus. Hierin vond afstemming plaats over de lopende samenwerking en de voorbereidingen op de toekomst. Binnen het verband Opvoeden in de Buurt werkt Jeugdformaat actief samen met GGZ Delfland en Stichting De Jutters. Het gaat hierbij om een gedeeld team voor lokale ambulante jeugdhulp. Op uitvoeringsniveau werkt Jeugdformaat met De Jutters samen in het project Naar huis. De samenwerking in dit project bestaat uit bundeling van klinische capaciteit, intensief outreachende behandelexpertise en capaciteit gezinshuisplaatsen om jonge kinderen met ernstige gedragsproblemen effectief te behandelen. De samenwerking met Ipse de Bruggen heeft in 2012 met name in het teken gestaan van de aanstaande start van de gezamenlijke jeugdzorg Plus -voorziening Schakenbosch. Deze gezamenlijke voorziening richt zich op de specifieke doelgroep op het snijvlak van Jeugd- en Opvoedproblemen en LVG-problematiek. Naast activiteiten gericht op de bouw van de voorziening zelf is actief samengewerkt op het gebied van de inhoudelijke inrichting. Schakenbosch wordt met ingang van 2013 operationeel. Ook heeft Jeugdformaat een unieke samenwerking met Stichting DAK. Gezamenlijk geven de organisaties vorm aan de opvang en begeleiding van jeugdzorg kinderen binnen de setting van de kinderopvang. Capaciteit en expertise van beide organisaties zijn hierin samengebracht. Met stichting Wende werkt Jeugdformaat samen in de begeleiding van moeders en kinderen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld. Onze visie is dat we kinderen die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen, bij voorkeur opvangen in een gezinssituatie. Jeugdformaat heeft gezinshuizen voor kinderen met complexe problemen, voor Pagina 15

16 wie het verblijf in een pleeggezin niet geëigend is. Jeugdformaat werft actief nieuwe gezinshuisouders en heeft hiervoor ook een overeenkomst met Gezinshuis.com gesloten. Kenniscentra Onder andere: Nederlands Jeugdinstituut JSO Expertisecentrum voor Jeugd, Samenwerking en Ontwikkeling Met het Nederlands Jeugdinstituut is in 2012 samengewerkt in het kader van de besluitvorming en implementatie van methodiek Triple P; dit krijgt in 2013 een vervolg. JSO ondersteunt Jeugdformaat onder meer in de begeleiding van de jongerenraad. Onderwijsinstellingen Onder andere: Universiteit van Amsterdam, Universiteit van Utrecht Haagse hogeschool, InHolland, Hogeschool Leiden ROC Mondriaan Samenwerkingsverband Zuid Holland West, ICOZ (middelbaar onderwijs) Jeugdformaat werkt samen met de verschillende samenwerkingsverbanden voor middelbaar onderwijs in het kader van Schoolmaatschappelijk Werk en het aanbod Onderwijs-Jeugdzorg, waarin jeugdzorgexpertise wordt ingezet binnen de onderwijsomgeving. Wonen Waaronder woningcorporaties: Vestia, Staedion, Woonbron, Vidomes Met de verschillende woningbouwcorporaties wordt samengewerkt in het kader van huisvesting voor jongeren en de huisvestingsportefeuille voor andere voorzieningen. Budgethulp Onder andere: Das, Stoed, Stichting Incassoleed Een aanzienlijk deel van ons cliëntenbestand heeft te kampen met financiële problemen. Jeugdformaat wil daarom, gekoppeld aan de hulpverleningstrajecten, werken met direct aanschakelbare budgethulpverlening. Jeugdformaat is vanaf november 2012 een pilot gestart met drie aanbieders van Budgethulp. Dit zijn DAS, Stichting Incassoleed en Stichting Budgethulp Stoed. De aanbieders verschillen onderling in werkwijze en -gebied. Met de pilot onderzoeken we wat voor onze cliënten het beste werkt op het gebied van budgethulp en maken we op basis van een evaluatie keuzes voor de toekomst. Er zijn drie verschillende soorten trajecten binnen de Budgethulpverlening: Budgetbegeleiding Voorbereiden van schuldregeling Uitvoeren van minnelijke schuldregeling Pagina 16

17 Tijdens de pilot worden 45 budgethulptrajecten van maximaal 6 maanden uitgevoerd. Deze pilot loopt door in Economische meerwaarde De doelstelling van Jeugdformaat is het organiseren van activiteiten gericht op het voorkomen, verminderen of opheffen van problemen of stoornissen van geestelijke, sociale of pedagogische aard bij jeugdigen van 0 tot 23 jaar en hun ouders bij opgroei- en opvoedproblemen. Om deze doelstelling te realiseren organiseert Jeugdformaat geïntegreerde, effectieve hulpverlening door middel van onderling samenhangende zorgprogramma s voor gezinnen en jeugdigen met problemen. De hulp van Jeugdformaat richt zich op het versterken van de eigen mogelijkheden van jeugdigen en hun ouders, door de hulp aan te laten sluiten bij de vragen en problemen van jeugdigen en hun ouders. Jeugdformaat richt zich op het hele palet aan ondersteuning en hulp aan jeugdigen en hun ouders, van preventieve hulpverlening tot gedwongen interventies (residentiële jeugdzorg en Jeugdzorgplus). Jeugdformaat verbindt participatie aan de hulp en vindt dat kinderen/jongeren mee moeten kunnen doen daar waar het gewone leven zich afspeelt: thuis, in de buurt, bij de kinderopvang, op school of in hun werkomgeving. De hulp van Jeugdformaat richt zich op zelfstandige deelname aan de samenleving. Jeugdformaat hanteert het uitgangspunt van ongedeelde zorg voor het ongedeelde kind. Het kind en het gezin vormen één geheel en zijn niet opdeelbaar in domeinen van hulpverleningsorganisaties. Om dit te realiseren biedt Jeugdformaat een integraal palet aan zorgprogramma s en werkt ze actief samen met ketenpartners en in samenwerkingsverbanden. Jeugdformaat heeft zich verbonden aan lokale en regionale partners, variërend van scholen en kinderopvangorganisaties (nuldelijn) tot zorgaanbieders in de jeugdpsychiatrie en de gehandicaptenzorg (tweedelijn). De zorgverlening door Jeugdformaat is door het integrale karakter verweven in de samenleving en bevindt zich in een cirkel rond het kind en het gezin. 3.4 Milieu- en duurzaamheidaspecten Duurzaamheid staat beschreven in de algemene voorwaarden voor contracten met leveranciers. Het is een vast selectiecriterium in het Programma van Eisen bij inkoop of het aangaan van contracten. Dit doet zich onder andere voor bij vervanging van apparatuur, installaties en inrichting. Daarnaast werkt Jeugdformaat aan het terugdringen van het gebruik van papier. Voortschrijdende digitalisering en vervanging van formulieren is hiervan een voorbeeld. 3.5 Sponsoring van maatschappelijke doelen Om onze cliënten, jeugdigen en gezinnen, met acute financiële problemen te kunnen helpen beschikt Jeugdformaat over een bescheiden noodfonds. Hiermee kunnen de eerste levensbehoeften van cliënten in nood worden gewaarborgd, zodat hulpverlening in het kader van jeugd- en opvoedhulp kan worden gestart. In 2012 is een bedrag van circa 9.100,- uitgegeven om diverse cliënten te kunnen helpen. Jeugdformaat heeft in 2012 met een team, bestaande uit medewerkers en jeugdige cliënten, deelgenomen aan de Roparun. De Roparun is een sportief sponsorevenement met als doel geld op te halen voor mensen met kanker. Hierbij is een bedrag van ,- opgehaald. Pagina 17

18 4. Toezicht, bestuur en medezeggenschap 4.1 Governance code. Formeel geldt voor de gesubsidieerde organisaties voor Jeugd- en Opvoedhulp geen verplichting te voldoen aan de Zorgbrede Governancecode. De raad van toezicht en de raad van bestuur van Jeugdformaat hebben niettemin besloten zich aan deze code te conformeren. Daarmee benadrukt Jeugdformaat de bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid van de organisatie. 4.2 Toezichthoudend orgaan. Het verslag van de raad van toezicht is als aparte bijlage aan dit verslag opgenomen. 4.3 Bestuur De raad van bestuur wordt gevormd door: - de heer A. Venus, voorzitter - de heer B. Timman, lid. Qualitate qua maken bovengenoemde heren ook deel uit van de raden van bestuur van zowel de stichting JJC (in de samenwerking met De Jutters) als stichting JIB Zorg voor jeugdigen (in de samenwerking met Ipse de Bruggen), de beide dochterondernemingen van Jeugdformaat. Een nevenfunctie van de heer Venus is het fungeren als onbezoldigd coach bij de voortgezette opleiding Management, organisatie en beleid, Hogeschool Rotterdam. Jeugdformaat hanteert de Beloningscode Bestuurders in de Zorg (BZZ). Bij de totstandkoming ervan is door de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg (NVTZ) overleg gepleegd met het Ministerie van Volksgezondheid, Recreatie en Milieu. De zittende raad van bestuur is ingeschaald volgens gebruikelijke normen op moment van indiensttreding. 4.4 Medezeggenschap Bij de opzet van Jeugdformaat is destijds op uitdrukkelijk verzoek van zowel jongeren als ouders er voor gekozen de georganiseerde inbreng van cliënten in het beleid van de organisatie vorm te geven door het instellen van een aparte Jongerenraad en Ouderraad. Het ontbreekt reeds enige jaren aan een functionerende Ouderraad, ondanks daartoe ondernomen pogingen. Daarentegen is er sprake van een actief opererende Jongerenraad, die vooral wordt gevormd door jongeren die verblijven in een residentiële voorziening. Jeugdformaat biedt ondersteuning aan het functioneren van de Jongerenraad door middel van een coach. In het verslagjaar heeft de Jongerenraad standpunten bepaald en adviezen uitgebracht over: - het gebruik van computers en internet in voorzieningen; - de zienswijze en naamgeving van het hulpverleningsplan/toekomstplan; - de verbinding van de hulp met het onderwijs; - de van belang zijnde aandachtspunten bij de stelselwijziging van de jeugdzorg. Alle uitgebrachte adviezen zijn als waardevol aangemerkt en zijn verwerkt of worden verwerkt in het beleid. Pagina 18

1 Uitgangspunten van de verslaglegging 4

1 Uitgangspunten van de verslaglegging 4 Jaarverslag 2011 Inhoud Voorwoord 3 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 4 2 Profiel van de organisatie 5 2.1 Algemene identificatiegegevens 5 2.2 Structuur van de organisatie 5 2.3 Kerngegevens 5 2.4

Nadere informatie

Grote en kleine verhalen in transitie

Grote en kleine verhalen in transitie Jaarverantwoording 2014 Grote en kleine verhalen in transitie Anders kijken, anders doen, anders zijn Leeuwarden, maart 2015 Voorwoord Voor u ligt de jaarverantwoording van Jeugdhulp Friesland over 2014.

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren

Jaarverslag 2014. Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren Jaarverslag 2014 1 Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren Inhoud Voorwoord raad van bestuur 3 Kerncijfers 4 Omgeving 6 Belanghebbendendialoog 7 Duurzame prioriteiten 7 Strategie 8 Visie

Nadere informatie

Jaardocument 2012. Stichting Avenier Justitiële jeugdinrichting Gesloten jeugdzorg Open jeugdzorg

Jaardocument 2012. Stichting Avenier Justitiële jeugdinrichting Gesloten jeugdzorg Open jeugdzorg Jaardocument 2012 Stichting Avenier Justitiële jeugdinrichting Gesloten jeugdzorg Open jeugdzorg Inhoudsopgave Maatschappelijk verslag...3 Inleiding...3 1 Profiel van de organisatie...3 1.1 Missie, visie,

Nadere informatie

Werkenaancliëntperspectief. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013

Werkenaancliëntperspectief. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013 Werkenaancliëntperspectief Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013 Voorwoord Raad van Bestuur Voor u ligt het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2013 van de Amarant Groep. Met dit Jaardocument

Nadere informatie

Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen. (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl. www.boogh.nl Kvk 411 77 680

Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen. (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl. www.boogh.nl Kvk 411 77 680 Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl www.boogh.nl Kvk 411 77 680 Jaarverslag 2014 Inhoud jaarverslag 2014 1. Uitgangspunten van de verslaglegging 1 2. Profiel van de organisatie

Nadere informatie

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Mei 2014 Voorwoord Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle ondersteuning, hulp en zorg aan kinderen en gezinnen bij opgroei en opvoedproblemen. De

Nadere informatie

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag juni 2011 versie 1.0 Inhoudsopgave 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING... 3 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2011

Maatschappelijk verslag 2011 Maatschappelijk verslag 2011 Zorg met aandacht Maatschappelijk verslag 2011 Voorwoord Het jaar 2011 stond voor de Amaris Zorggroep in het teken van klantgericht ondernemen, de titel van de Kaderbrief 2011.

Nadere informatie

Kwaliteit van de jeugdzorg. in Caribisch Nederland

Kwaliteit van de jeugdzorg. in Caribisch Nederland Kwaliteit van de jeugdzorg in Caribisch Nederland Utrecht, maart 2014 2 Samenvatting Sinds 10 oktober 2010 horen de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba, kortweg Caribisch Nederland, bij Nederland.

Nadere informatie

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Uitgebracht aan: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

Bestuurlijk jaarverslag Alifa 2013

Bestuurlijk jaarverslag Alifa 2013 Bestuurlijk jaarverslag Alifa 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Profiel... 4 1.1. Algemene identificatiegegevens... 4 1.2. Structuur van Alifa... 4 1.3. Kerngegevens... 4 1.3.1. Kernactiviteiten en

Nadere informatie

Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening 2014 2

Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening 2014 2 Voorwoord... 3 Jaarverslag 2014... 4 Verslag van het bestuur... 5 Koers... 5 Goede Governance... 6 Nieuwe statuten... 6 Financieel Herstelplan... 7 Personeel en Organisatie... 7 Strategisch Vastgoed Beleid...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlagen

Inhoudsopgave. Bijlagen Jaarverslag 2012 1 Inhoudsopgave Leeswijzer 3 Voorwoord 4 1. Algemene gegevens, missie en visie 5 2. Structuur van de organisatie 5 3. Kerngegevens 6 4. Samenwerkingsrelaties 6 5. Gevoerd beleid en resultaten

Nadere informatie

Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording. Verslagjaar 2011

Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording. Verslagjaar 2011 Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording Verslagjaar 2011 GGZ ingeest, partner VUmc Amsterdam, mei 2012 2 Voorwoord GGZ ingeest heeft 2011 afgesloten met een positief resultaat van 1,5 miljoen euro

Nadere informatie

Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep

Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep Inhoudsopgave VOORWOORD...4 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING...5 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE...6 2.1 ALGEMENE IDENTIFICATIEGEGEVENS...6 2.2

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG

MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2013 2 VICTAS / MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG / 2013 3 inhoud 1 UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING 4 2 PROFIEL VAN DE ORGANISATIE 5 2.1 Algemene identificatiegegevens 5 2.2

Nadere informatie

kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg

kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg 1 kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg 2 kwaliteitskader

Nadere informatie

Rapportage. Alle stadsdelen. Jeugdgezondheidszorg

Rapportage. Alle stadsdelen. Jeugdgezondheidszorg Rapportage Jeugdgezondheidszorg 2011 Uitgave Jeugdgezondheidszorg Datum maart 2012 Voorwoord 3 1) Interne organisatie 4 2) Basistakenpakket uniform en maatwerk 5 2.1 Uniform deel Basistakenpakket 5 2.1.1

Nadere informatie

Jaardocument 2013. Jaarverslag 2013 Jaarrekening 2013

Jaardocument 2013. Jaarverslag 2013 Jaarrekening 2013 Jaardocument 2013 Jaarverslag 2013 Jaarrekening 2013 31 maart 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 02 Inleiding. 03 Uitgangspunten van de verslaggeving... 04 1. Profiel van de organisatie. 04 1.1. Algemene

Nadere informatie

Toetsingskader Verantwoorde Hulp voor jeugd

Toetsingskader Verantwoorde Hulp voor jeugd Toetsingskader Verantwoorde Hulp voor jeugd Utrecht, december 2014 1 De foto op de voorkant betreft geen personen in de jeugdhulp en is uitsluitend ter illustratie. 2 Toetsingkader Verantwoorde hulp voor

Nadere informatie

Acht is meer dan duizend

Acht is meer dan duizend Acht is meer dan duizend Datum: 17 mei 2013 Plan van aanpak voor de implementatie van jeugdhulp bij de samenwerkende gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond per 1 januari 2015 Status: definitief INHOUD

Nadere informatie

Jaarverantwoording GGNet

Jaarverantwoording GGNet Jaarverantwoording GGNet 2011 Warnsveld, 10 mei 2012 Versie definitief Inhoudsopgave I Maatschappelijk verslag 1 Uitgangspunten van de verslaggeving...5 2 Profiel van de organisatie...5 2.1 Algemene identificatiegegevens...5

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Humanitas

Jaarverslag Stichting Humanitas Jaarverslag Stichting Humanitas 2014 INHOUDSOPGAVE BESTUURSVERSLAG 1. UITGANGSPUNTEN 1.1. Missie, kernwaarden 1.2. Organisatiestructuur 1.3. Medezeggenschap 1.4. Kerngegevens 1.5. Werkgebieden 1.6. Samenwerkingsrelaties

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. Jaarverslag 2012 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 2 van 45

JAARVERSLAG 2012. Jaarverslag 2012 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 2 van 45 STICHTING KINDEROPVANG WEST-TWENTE DEEL A: VERSLAGEN 2012 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT VERSLAG DIRECTEUR/BESTUURDER VERSLAG CENTRALE OUDERCOMMISSIE VERSLAG ONDERNEMINGSRAAD VERSLAG INGEDIENDE KLACHTEN SOCIAAL

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2012 Victas

Maatschappelijk verslag 2012 Victas Maatschappelijk verslag 2012 Victas Utrecht, mei 2013 0 Inhoud Maatschappelijk verslag 2012 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 2 2 Profiel van de organisatie 3 2.1 Algemene identificatiegegevens 3

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Stichting Zozijn Zorg

Jaarverslag 2014 Stichting Zozijn Zorg Jaarverslag 2014 Stichting Zozijn Zorg Verbinden & meebewegen 1 Inhoudsopgave Deel 1 / Verslag 1. Verbindingen gelegd 3 2. Beeld van Zozijn 4 3. Bestuur en toezicht 8 4. Strategie en beleid 12 5. Beheersing

Nadere informatie

Lucas Onderwijs. Jaarrapport 2010

Lucas Onderwijs. Jaarrapport 2010 Lucas Onderwijs Jaarrapport Inhoudsopgave Bestuursverslag 3 Algemene informatie 3 Missie 3 Visie 3 Stand van zaken Strategisch Beleidsplan 4 Financiële informatie 9 Kerncijfers 12 Primair Onderwijs 13

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord waarnemend algemeen directeur

Inhoudsopgave Voorwoord waarnemend algemeen directeur 1 Inhoudsopgave Voorwoord waarnemend algemeen directeur Jaarverslag 1 Inleiding en belangrijkste aandachtspunten 2 Doelstelling van de organisatie 3 Beleid en kernactiviteiten 4.1 Juridische structuur

Nadere informatie

2. Profiel van de organisatie... 5. 3. Missie, visie en kernwaarden... 11. 4. Bestuur, toezicht en medezeggenschap... 14

2. Profiel van de organisatie... 5. 3. Missie, visie en kernwaarden... 11. 4. Bestuur, toezicht en medezeggenschap... 14 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 4 2. Profiel van de organisatie... 5 2.1. Algemene identificatiegegevens... 5 2.2. Structuur van de organisatie... 5 2.2.1. Stichting Espria... 5 2.2.2. Stichting GGZ Drenthe...

Nadere informatie