Inhoudsopgave. Inleiding. Maatschappelijk verslag. 1 Profiel van de organisatie. 2 Kernprestaties. 3 Maatschappelijk ondernemen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. Inleiding. Maatschappelijk verslag. 1 Profiel van de organisatie. 2 Kernprestaties. 3 Maatschappelijk ondernemen"

Transcriptie

1 Jaardocument Jeugdformaat 2012

2 Pagina 2

3 Inhoudsopgave Inleiding I Maatschappelijk verslag 1 Profiel van de organisatie 2 Kernprestaties 3 Maatschappelijk ondernemen 4 Toezicht, bestuur en medezeggenschap 4.1 Governance code 4.2 Toezichthoudend orgaan 4.3 Bestuur 4.4 Medezeggenschap 5 Beleid, inspanningen en prestaties 5.1 Kwaliteit Kwaliteit van zorg Klachten Personeelsbeleid en kwaliteit van het werk 5.2 Financieel beleid Hoofdlijnen financieel beleid Beschrijving positie op balansdatum Toekomstverwachtingen Verslag raad van toezicht II Jaarrekening Dit document is opgesteld conform de door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Minsterie van VWS) opgestelde richtlijnen Jaardocument jeugdzorg , aangevuld met de gegevens op aanwijzing van het stadsgewest Haaglanden 2. 1 Ministerie Volksgezondheid Welzijn en Sport, Jaardocument jeugdzorg 2012, Versie 17 december Stadsgewest Haaglanden, 23 november 2012 Pagina 3

4 Inleiding Jeugdformaat is in Haaglanden dé organisatie voor hulp bij opvoeden. De kernfunctie van Jeugdformaat is het bieden van hulp aan jeugdigen (kinderen en jongeren) en hun ouders bij problemen op het vlak van opvoeden en opgroeien. Dat doen we bij voorkeur in de eigen leefomgeving, thuis, op school en in de buurt. Wanneer thuis wonen voor korte of langere tijd niet kan, vangen we kinderen op in pleeggezinnen, gezinshuizen en in onze residentiële voorzieningen. Jeugdformaat heeft in het jaar 2012 aan bijna jeugdigen een vorm van hulp geboden, over het algemeen met goede uitkomsten. Dat heeft plaats gevonden met de inzet van zo n 860 medewerkers en meer dan pleegouders. Daarmee heeft Jeugdformaat een aantoonbare efficiencyslag gerealiseerd; ten opzichte van het voorgaand jaar is met hetzelfde budget meer hulp verleend. Aandacht wordt daarbij ook gegeven aan het voortdurend verbeteren van de hulpverlening, met name in de samenwerking met andere partijen. In het verslagjaar zijn op dit vlak zichtbare resultaten geboekt. Bij alle hulp die we organiseren staat het kind, de jongere centraal. We laten ons leiden door onze centrale waarde : Alsof het je eigen kind is. Met die visie als basis bieden onze betrokken medewerkers in de regio Haaglanden laagdrempelige en deskundige hulp. Op het niveau van het management is daarnaast ook veel aandacht uitgegaan naar de voorgenomen stelselwijziging van de jeugdzorg. Alle vormen van zorg voor en ondersteuning aan jeugdigen worden per 2015 onder de verantwoordelijkheid van gemeenten gebracht. Het gaat daarbij om een ingrijpende beweging waarbij bestuurlijke en financiële verantwoordelijkheden worden verlegd. Met het oog op het bieden van de noodzakelijke continuïteit van zorg op het moment van overdracht moeten reeds nu de nodige voorbereidingen worden getroffen. In dit document wordt kort verslag gedaan van de uitkomsten van de in het jaar ondernomen activiteiten. Teruggekeken kan worden op een vruchtbaar jaar. Goede resultaten zijn geboekt wat betreft de uitvoering en inhoudelijke ontwikkeling van de hulpverlening. Gebleken is, dat extra inspanningen vereist zijn die ervoor moeten zorgen dat ook in de verdere toekomst die ontwikkeling door kan gaan. Fred Venus & Bas Timman Raad van Bestuur Pagina 4

5 1. Profiel van de organisatie Naam verslagleggende rechtspersoon Publieksnaam Stichting Jeugdformaat organisatie voor Jeugd- en Opvoedhulp Jeugdformaat Adres Fleminglaan 16 Postcode Plaats 2289 CP Rijswijk Telefoonnummer Identificatienummer Kamer van Koophandel te Den Haag adres Internetpagina/website Rechtsvorm Stichting Dit jaardocument behandelt de resultaten van stichting Jeugdformaat, verder aangeduid als Jeugdformaat of de organisatie. Jeugdformaat verleent geïndiceerde Jeugd- en Opvoedhulp op basis van de Wet op de Jeugdzorg. Deze zorg wordt verleend aan jeugdigen van 0 tot 18 jaar, met een uitloop naar maximaal 23 jaar conform de wettelijke bepalingen, en hun ouders. Jeugdformaat verleent zorg vallende onder de typering Jeugdhulp (verschillende vormen van ambulante hulp) en Verblijf (daghulp en residentiële hulp in de vorm van pleegzorg, gezinshuizen en residentiële groepsopvang). Het werkgebied van Jeugdformaat is bepaald door de grenzen van het stadsgewest Haaglanden. Hieronder vallen de gemeenten Den Haag, Zoetermeer, Delft, Westland, Leidschendam- Voorburg, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar en Midden-Delfland. Daarnaast verleent Jeugdformaat in het betreffende werkgebied niet-geïndiceerde zorg in het kader van RAS-financiering en gemeentelijke gelden in aansluiting op lokale vraagstukken. Het betreft lichtere vormen van Jeugdhulp. Het gaat hierbij eveneens om jeugdigen tot 18 jaar en hun ouders. Pagina 5

6 2. Kernprestaties In deze paragraaf is een beschrijving opgenomen van onze kernprestaties, waaronder onze cliënten, capaciteit en productie, personeelsformatie en omzet. 2.1 cliënten Jeugdformaat heeft in 2012 zorg verleend aan zo n jeugdigen. Het gaat hierbij om circa jeugdigen die zijn bereikt via het onderwijs middels Schoolmaatschappelijk Werk, 294 gezinnen die zijn bereikt via ambulante hulp gefinancierd op basis van RAS-gelden en gemeentelijke financiering en jeugdigen en hun ouders aan wie zorg is verleend op basis van een indicatie van Bureau Jeugdzorg. Totaal aantal jeugdigen (ca.) Aantal jeugdigen geïndiceerde zorg Aantal jeugdigen Schoolmaatschappelijk Werk (ca.) Aantal gezinnen Opvoeden in de Buurt 293 Tabel 1: aantal cliënten 2.2 Capaciteit en productie Niet-geïndiceerde hulp Jeugdformaat levert preventieve activiteiten en eerste lijnszorg in aansluiting op de lokale vraag. Met het onderwijs en gemeenten zijn afspraken gemaakt over het bieden van hulp en ondersteuning op scholen. Schoolmaatschappelijk Werk Jeugdformaat biedt Schoolmaatschappelijk Werk in aansluiting op het onderwijs. Dit is nietgeïndiceerde hulp. Schoolmaatschappelijk Werk wordt gefinancierd uit diverse bronnen, dit zijn (regionale) samenwerkingsverbanden voor primair dan wel voortgezet onderwijs, eigen middelen van scholen en ROC s en gemeentelijke middelen. Onze schoolmaatschappelijk werkers zijn actief op 100 scholen. Pagina 6

7 Gemeente Type onderwijs Aantal scholen Den Haag Primair Onderwijs 23 Den Haag Praktijk Onderwijs 5 Den Haag Voortgezet Onderwijs 36 Delft Voortgezet Onderwijs 9 Zoetermeer Voortgezet Onderwijs 6 Westland Voortgezet Onderwijs 7 Leidschendam-Voorburg Voortgezet Onderwijs 7 Rijswijk Voortgezet Onderwijs 3 Regionale Opleidingscentra (ROC Mondriaan) ROC / MBO 4 vestigingen Tabel 2: SMW actief op scholen per gemeente Opvoeden in de Buurt Met Opvoeden in de Buurt sluit Jeugdformaat laagdrempelig aan op de vraag in de eerste lijn aansluitend op de Centra Jeugd en Gezin. De hulp wordt ingezet op basis van een verwijzing en start waar lokale preventieve interventies niet toereikend zijn. We bieden jeugdigen en hun ouders kortdurende jeugdhulp bij gezinnen thuis. Opvoeden in de Buurt wordt gefinancierd uit RAS-middelen en gemeentelijke financiering. Ons aanbod Opvoeden in de Buurt bieden we samen met onze samenwerkingpartners uit de jeugd-ggz Stichting De Jutters en GGZ Delfland. Aantal lopende trajecten op Nieuwe instroom in Uitstroom in Aantal lopende op Tabel 3: aantal cliënten Opvoeden in de Buurt Geïndiceerde hulp Jeugdformaat onderscheidt verschillende vormen van hulpverlening bij opvoedingsvragen van kinderen, jongeren en gezinnen die het op eigen kracht om welke reden dan ook even niet redden. De basis van de hulpverlening van Jeugdformaat zijn de zorgprogramma s. Pagina 7

8 Op grond van het indicatiebesluit van Bureau Jeugdzorg wordt afgestemd op de jeugdige en zijn problematiek het zorgprogramma in onderling overleg waar nodig aangevuld met aanvullende hulp. De zorgprogramma s bieden een geheel van op elkaar afgestemde activiteiten waarbij multidisciplinaire zorg wordt geboden. Jeugdformaat biedt de volgende zorgprogramma s: 1. Hulp in crisissituatie Ter voorkoming van verdere escalatie, en indien de veiligheid dit vereist met inzet van een vorm van verblijf Ambulante spoedhulp Spoedhulp en crisispleegzorg Spoedhulp en crisisopvang 2. Ambulante hulp Gericht op het wegnemen/verminderen van problemen in de thuissituatie en versterking van de eigen mogelijkheden van jeugdige en/of ouders Jeugdhulp thuis/ netwerkgerichte gezinsaanpak Omgangsbegeleiding Ondersteuning aan jongeren bij maatschappelijk functioneren 3. Daghulp Gepaard met het bieden van hulp en ondersteuning aan de ouders in de thuissituatie Daghulp jonge kind Daghulp basisschool jeugd 4. Pleegzorg In de situatie dat tijdelijk of langer durend de jeugdige niet in het eigen gezin kan verblijven Hulp met en door pleegzorg Opvoeden met en door pleegzorg Hulp met deeltijdpleegzorg 5. Residentiële hulp In de situatie dat thuis wonen voor de jeugdigen (even) niet mogelijk is Hulp met verblijf in een gezinshuis Tabel 4: Hulpaanbod in zorgprogramma s Hulp met verblijf in een (intensieve) voorziening/logeerhuis Ondersteuning met verblijf aan jongeren bij maatschappelijk functioneren Jeugdformaat heeft in 2012 aan 5256 jeugdigen en hun ouders een vorm van geïndiceerde hulp geboden. Dat is een stijging met 7% ten opzichte van het jaar daarvoor. Aantal Jeugdigen in zorg op Nieuwe instroom in Uitstroom in Aantal Jeugdigen in zorg op Tabel 5: aantal jeugdigen geïndiceerde hulp Pagina 8

9 Ten opzichte van het voorgaande jaar is de instroom van nieuwe cliënten licht afgenomen (3%). Ondanks deze daling neemt het aantal cliënten waaraan zorg is verleend toe ten opzichte van het voorgaande jaar. Dit duidt op toename van de hulpduur. De verklaring hiervoor kan worden gevonden in de reeds in 2010 gesignaleerde toename van zwaarte van problematiek. Dit doet zich voor bij onze programma s ambulante hulp voor complexe multiprobleemgezinnen, de hulp aan jongeren van 16 jaar en ouder bij maatschappelijke participatie en bij pleegzorg, waarbij kinderen voor langere tijd in een pleeggezin verblijven. Programma afgeronde trajecten 2012 lopende trajecten Spoedhulp/crisishulp Ambulante hulp Daghulp Pleegzorg Residentiële hulp Tabel 6: productie in afgeronde trajecten Met het stadsgewest zijn afspraken gemaakt over de te leveren productie in termen van het aantal te helpen jeugdigen en de af te rekenen bekostigingseenheden. Daarbij is voor de te verrichten functie jeugdhulp (ambulante hulp) een forse verhoging (30%) van het aantal te behalen bekostigingseenheden afgesproken, te behalen door het doorvoeren van efficiencymaatregelen. Die verhoogde productie is ook nagenoeg behaald (95%), zodat op dit onderdeel per saldo een efficiencyslag van 25% is gerealiseerd. Bij de functie verblijf is over het verslagjaar sprake van een meer dan volledige benutting (102%), zodat over het geheel genomen de afgesproken productie volledig is behaald. Wachttijd Het verkorten van de wachttijd voor de start van de hulp heeft prioriteit bij Jeugdformaat. De afgelopen jaren slaagden we er keer op keer in de wachttijd verder terug te dringen. Over 2012 zijn we wederom in staat gebleken de wachttijd verder terug te dringen. Ten opzichte van 2011 hebben we de gemiddelde wachttijd voor de geïndiceerde jeugdzorg met 5 dagen terug gedrongen, van 28 naar 23 dagen. Zo n 82% van de hulp starten we binnen 6 weken op, We helpen alle hulpvragers binnen 9 weken. Wanneer langere wachttijden zijn geregistreerd liggen hier omstandigheden van de cliënt zelf aan ten grondslag. Pagina 9

10 Gemiddelde wachttijd 2011 Gemiddelde wachttijd dagen 23 dagen Aandeel wachttijd korter dan 2 weken 44% Aandeel wachttijd tussen 2 tot 4 weken 17 % Aandeel wachttijd 4 tot 6 weken 21 % Aandeel wachttijd 6 tot 9 weken 13 % Tabel 7: wachttijd Effectieve hulp Een belangrijke pijler in de visie van Jeugdformaat is Effectieve Hulp. De hulp die Jeugdformaat biedt, moet aansluiten op de vraag en ook effectief zijn. Jeugdformaat verzamelt op systematische wijze gegevens over de hulp en brengt op diverse manieren de resultaten van de hulpverlening in kaart. Met behulp van onder andere vragenlijsten zijn we in staat gericht hulp te bieden en geven we onze cliënten tegelijkertijd inzicht in de resultaten daarvan. Daarmee maakt effectmeting ook direct onderdeel uit van het proces van hulpverlening. Het overgrote deel van de zorgprogramma s (85%) wordt in overeenstemming met de cliënt afgesloten. Dit mogen we als een positief resultaat beschouwen, te meer omdat onze cliënten eveneens aangeven tevreden te zijn met onze hulp. Cliënttevredenheid Jongeren 7,9 Ouders 8,2 Tabel 8: cliënttevredenheid Onze doelen zijn overwegend gericht op het gezin en het kind en uit de meting blijkt dat we resultaten boeken; we behalen onze hulpverleningsdoelen. Ook blijkt uit de effectmeting dat problemen afnemen en competenties toenemen. Deze prestaties zijn in lijn met de voorgaande jaren. Enkele wijzingen in de registratie heeft gevolgen voor de vergelijkbaarheid van de resultaten met die van voorgaande jaren. Met het oog op het streven naar het vergroten van het inzicht in de doeltreffendheid van onze interventies is besloten om de effectmeting te restylen. Daarbij wordt rekening gehouden met verscheidenheid in groepen jeugdigen en diversificatie binnen het aanbod. Met een zuinige inzet van instrumenten moet een optimaal inzicht worden verkregen in de werkzaamheid van onze inzet. Dit zal in 2013 verder vorm krijgen. Pagina 10

11 Participatie Onze hulp richt zich op zelfstandige deelname aan de samenleving. We vinden het van groot belang dat jeugdigen aan wie wij zorg verlenen ook alle kansen krijgen om dit ook in de toekomst succesvol te kunnen doen. We verbinden actieve participatie, in termen van naar school gaan en/of werk hebben, aan onze hulp. Dit registreren we. Zo weten we dat 99% van alle leerplichtige jeugdigen deelnemen aan onderwijs en dat 93% van al onze jeugdige cliënten van 16 jaar en ouder voor minimaal acht dagdelen onderwijs volgt en/of werkt. Wij helpen diegenen die hierin niet slagen actief, zodat zij weer snel een perspectief op participatie ontwikkelen. Gezin boven tehuis. Met de hulp die we bieden willen we zoveel mogelijk aansluiten op het gewone leven. Daarom streven wij er naar om op den duur onze residentiële groepen zoals de logeerhuizen af te bouwen ten gunste van het bieden van hulp in kleinschalige, kindvriendelijke, gezinsgerichte woonvormen. Van alle uithuisgeplaatste kinderen die aan onze zorg zijn toevertrouwd, kunnen wij het overgrote deel (80%) een gezinsituatie bieden zoals een pleeggezin of een gezinshuis. De vraag naar opvang in gezinsverband (pleeggezinnen, gezinshuizen) is nog altijd groter dan het aantal beschikbare plaatsen. Het aantal pleeggezinnen is afgelopen jaar gegroeid naar 1098 in totaal. In 2012 zijn we wederom gegroeid in het aantal gezinshuizen. Er zijn 4 gezinshuizen bijgekomen; we beschikken nu over 32 gezinshuizen. Sekse en Leeftijdsopbouw De verdeling tussen jongens en meisjes is reeds langere tijd constant: 55% jongens tegenover 45% meisjes. Het aantal meisjes in de leeftijdsgroep tussen 12 en 14 jaar overtreft het aantal jongens. In leeftijdsopbouw is al enkele jaren een lichte verschuiving waarneembaar. Waar de afgelopen jaren de leeftijdsopbouw 0-12 en 12+ ongeveer 50-50% was, verschuift deze balans langzaam richting de categorie 12 jaar en ouder. Dit wordt veroorzaakt door een groeiende groep jeugdigen van 18 jaar en ouder die reeds voor hun 18 e recht hadden op jeugdzorg In onderstaand diagram is de leeftijdsverdeling weergegeven. 18+jr 11% 0-5jr 17% 0-5jr 06-11jr 12-17jr 12-17jr 42% 06-11jr 30% 18+jr Figuur 1: leeftijdsopbouw Pagina 11

12 Herkomst Volgens de definitie van het CBS kan 53% van het aantal jeugdigen worden aangemerkt als autochtoon en 47% als allochtoon. Bij die laatste groep gaat het echter voor ruim 80% om de zogeheten 2 e generatie. Dit is een goede afspiegeling van de samenleving in de regio Haaglanden. Vrijwel alle cliënten wonen in een van de negen gemeenten in de regio Haaglanden, of komen daar oorspronkelijk vandaan. De herkomst van de jeugdigen is stabiel ten opzichte van vorig jaar, met uitzondering van een kleine daling van het aandeel van het aantal cliënten uit Westland en een kleine toename van het aandeel van het aantal cliënten uit de gemeente Den Haag. Het aantal jeugdigen dat afkomstig is van buiten de regio is zeer beperkt. De herkomstverdeling binnen de gemeenten in Haaglanden zijn weergegeven in onderstaand diagram. Delft: 9,7% Leidschendam-Voorburg: 4,7% Midden-Delfland: 0,8% Pijnacker-Nootdorp Rijswijk: 3,7% Wassenaar: 1,1% Westland: 8,0% Zoetermeer: 16,4% Den Haag: 51,6% Figuur 2: Verdeling herkomst clïenten De herkomstverdeling over de stadsdelen van de gemeente Den Haag in relatie tot het geheel in Haaglanden is weergegeven in onderstaande tabel Stadsdeel Centrum Escamp Haagse Hout Laak Leidschenveen Ypenburg Loosduinen Scheveingen Segbroek Percentage 13,8 % 15,4 % 3,3 % 6,1 % 3,3 % 3,4 % 2,5 % 3,8% Tabel 9: herkomst verdeling stadsdelen Den Haag Pagina 12

13 2.3 Personeelsformatie Het aantal medewerkers van Jeugdformaat is nagenoeg gelijk gebleven. Het aantal medewerkers werkzaam in het secundaire proces is iets afgenomen ten opzichte van medewerkers in het primair proces. De totale formatie bedroeg in 2012, exclusief stagiair(e)s, 706 fte. Dit zijn in totaal 859 medewerkers. 104 nieuwe medewerkers zijn in dienst getreden en 108 medewerkers zijn vertrokken. Het verloop is met 13% vergelijkbaar met vorig jaar Totale formatie in fte Aantal medewerkers 859 Aantal nieuwe medewerkers 104 Aantal vertrokken medewerkers 108 Verlooppercentage 13% Tabel 10: personeelsinformatie 2.4 Omzet Het totaal aan financiële baten voor 2012 bedraagt bijna 58 miljoen euro. Het overgrote deel betreft een subsidie van het stadsgewest Haaglanden ( 54,6 mln). De overige baten betreffen voornamelijk inkomsten voor Schoolmaatschappelijk Werk ( 1,7 mln), subsidies van de gemeente Den Haag en de GGD ZHW voor de activiteiten onder de noemer van Opvoeden in de Buurt en subsidietoekenningen voor de financiering van de hulp aan jeugdigen afkomstig uit een andere regio/provincie. Pagina 13

14 3. Maatschappelijk ondernemen 3.1 Dialoog met stakeholders (cliënten, omgeving) Jeugdformaat heeft een actieve jongerenraad waarmee periodiek wordt overlegd. Er is geen actieve ouderraad. Een verdere inhoudelijke toelichting is opgenomen in paragraaf 4.4 Met de jongeren op onze voorzieningen voeren wij actief het gesprek. Daarbij hanteren wij onder andere de Quality for Children (Q4C) standaarden. Deze kwaliteitsstandaarden zijn ontwikkeld door jongeren uit de jeugdzorg en vormen een basis voor het gesprek met de jeugdigen in onze voorzieningen. Elke voorziening maakt jaarlijks een verbeterplan om de kwaliteit van de zorg vanuit het perspectief van de jeugdigen te verbeteren. Jeugdformaat heeft een actieve Pleegouderraad (POR) was een bijzonder jaar voor de POR omdat een bijna geheel nieuwe POR moest worden gekozen. We hebben afscheid genomen van de oprichters van de POR van Jeugdformaat en een enthousiaste nieuwe groep mogen verwelkomen. Jeugdformaat voert actief de dialoog met haar omgeving. Er is geregeld overleg met het Stadsgewest Haaglanden. Ook de gemeenten zijn belangrijke stakeholders. Jaarlijks worden gesprekken gevoerd met de wethouders over de resultaten van Jeugdformaat en de wensen van de gemeenten. Zowel op bestuurlijk als ambtelijk niveau zijn er geregeld contacten in het kader van de voorbereiding op de decentralisatie. 3.2 Samenwerkingsrelaties Jeugdformaat onderhoudt samenwerkingsrelaties met: Overheden Onder andere: Ministerie van VWS, Ministerie van Veiligheid en Justitie, Inspectie Jeugdzorg, Stadsgewest Haaglanden en de gemeenten Den Haag, Zoetermeer, Westland, Delft, Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Midden- Delfland In 2012 is met alle wethouders Jeugd van de gemeenten in Haaglanden gesproken. Wij voeren met hen het gesprek over onze resultaten, de transitie van de jeugdzorg en op welke manier Jeugdformaat nog meer kan bijdragen. Onze resultaten hebben wij in 2012 voor het eerst in een factsheet per gemeente weergegeven. Ook hebben diverse wethouders werkbezoeken afgelegd aan de uitvoerende werkzaamheden van Jeugdformaat. Dit draagt mede bij aan de voorbereidingen op de decentralisatie van de Jeugdzorg. Naast de wethouders zijn de onderscheiden gemeentelijke ambtenaren en transitiemanagers een belangrijke gesprekspartner. In de herfst heeft een groot werkbezoek plaatsgevonden aan Jeugdformaat in het kader van kennisvergroting met betrekking tot de jeugdzorg in het licht van de decentralisatie. Met het stadsgewest Haaglanden is periodiek overleg geweest met betrekking tot diverse onderwerpen binnen de jaarcyclus, de decentralisatie en afstemming op diverse thema s. Pagina 14

15 De inspectie Jeugdzorg heeft in 2012 een inspectiebezoek afgelegd gericht op het onderdeel gezinshuizen. De inspectie heeft dit positief beoordeeld en enkele constructieve verbetersuggesties aangedragen. Met trots kunnen we melden dat ook staatssecretaris van Rijn (VWS) kort na diens aantreden ons een werkbezoek heeft gebracht ter oriëntatie op zijn portefeuille. In dit werkbezoek is gefocust op hoe Alsof het je eigen kind is, de visie van Jeugdformaat, zich vertaalt in de praktijk. Onder de noemer Gezin boven tehuis zijn vooral de pleegzorg en gezinshuizen belicht. Instellingen Onder andere: Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg Bureau Jeugdzorg Haaglanden, Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland, Raad voor de Kinderbescherming De Jutters (jeugd-ggz), GGZ Delfland (GGZ-instelling), Ipse de Bruggen (LVG-instelling), William Schikkergroep (landelijk werkende instelling), Stichting Anton Constandse (beschermd wonen), Stichting Wende (organisatie voor opvang en aanpak huiselijk geweld) DAK kindercentra (kinderopvangorganisatie) Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West, Jong Florence (JGZ) gezinhuis.com Met Bureau Jeugdzorg Haaglanden is periodiek overleg geweest op verschillende niveaus. Hierin vond afstemming plaats over de lopende samenwerking en de voorbereidingen op de toekomst. Binnen het verband Opvoeden in de Buurt werkt Jeugdformaat actief samen met GGZ Delfland en Stichting De Jutters. Het gaat hierbij om een gedeeld team voor lokale ambulante jeugdhulp. Op uitvoeringsniveau werkt Jeugdformaat met De Jutters samen in het project Naar huis. De samenwerking in dit project bestaat uit bundeling van klinische capaciteit, intensief outreachende behandelexpertise en capaciteit gezinshuisplaatsen om jonge kinderen met ernstige gedragsproblemen effectief te behandelen. De samenwerking met Ipse de Bruggen heeft in 2012 met name in het teken gestaan van de aanstaande start van de gezamenlijke jeugdzorg Plus -voorziening Schakenbosch. Deze gezamenlijke voorziening richt zich op de specifieke doelgroep op het snijvlak van Jeugd- en Opvoedproblemen en LVG-problematiek. Naast activiteiten gericht op de bouw van de voorziening zelf is actief samengewerkt op het gebied van de inhoudelijke inrichting. Schakenbosch wordt met ingang van 2013 operationeel. Ook heeft Jeugdformaat een unieke samenwerking met Stichting DAK. Gezamenlijk geven de organisaties vorm aan de opvang en begeleiding van jeugdzorg kinderen binnen de setting van de kinderopvang. Capaciteit en expertise van beide organisaties zijn hierin samengebracht. Met stichting Wende werkt Jeugdformaat samen in de begeleiding van moeders en kinderen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld. Onze visie is dat we kinderen die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen, bij voorkeur opvangen in een gezinssituatie. Jeugdformaat heeft gezinshuizen voor kinderen met complexe problemen, voor Pagina 15

16 wie het verblijf in een pleeggezin niet geëigend is. Jeugdformaat werft actief nieuwe gezinshuisouders en heeft hiervoor ook een overeenkomst met Gezinshuis.com gesloten. Kenniscentra Onder andere: Nederlands Jeugdinstituut JSO Expertisecentrum voor Jeugd, Samenwerking en Ontwikkeling Met het Nederlands Jeugdinstituut is in 2012 samengewerkt in het kader van de besluitvorming en implementatie van methodiek Triple P; dit krijgt in 2013 een vervolg. JSO ondersteunt Jeugdformaat onder meer in de begeleiding van de jongerenraad. Onderwijsinstellingen Onder andere: Universiteit van Amsterdam, Universiteit van Utrecht Haagse hogeschool, InHolland, Hogeschool Leiden ROC Mondriaan Samenwerkingsverband Zuid Holland West, ICOZ (middelbaar onderwijs) Jeugdformaat werkt samen met de verschillende samenwerkingsverbanden voor middelbaar onderwijs in het kader van Schoolmaatschappelijk Werk en het aanbod Onderwijs-Jeugdzorg, waarin jeugdzorgexpertise wordt ingezet binnen de onderwijsomgeving. Wonen Waaronder woningcorporaties: Vestia, Staedion, Woonbron, Vidomes Met de verschillende woningbouwcorporaties wordt samengewerkt in het kader van huisvesting voor jongeren en de huisvestingsportefeuille voor andere voorzieningen. Budgethulp Onder andere: Das, Stoed, Stichting Incassoleed Een aanzienlijk deel van ons cliëntenbestand heeft te kampen met financiële problemen. Jeugdformaat wil daarom, gekoppeld aan de hulpverleningstrajecten, werken met direct aanschakelbare budgethulpverlening. Jeugdformaat is vanaf november 2012 een pilot gestart met drie aanbieders van Budgethulp. Dit zijn DAS, Stichting Incassoleed en Stichting Budgethulp Stoed. De aanbieders verschillen onderling in werkwijze en -gebied. Met de pilot onderzoeken we wat voor onze cliënten het beste werkt op het gebied van budgethulp en maken we op basis van een evaluatie keuzes voor de toekomst. Er zijn drie verschillende soorten trajecten binnen de Budgethulpverlening: Budgetbegeleiding Voorbereiden van schuldregeling Uitvoeren van minnelijke schuldregeling Pagina 16

17 Tijdens de pilot worden 45 budgethulptrajecten van maximaal 6 maanden uitgevoerd. Deze pilot loopt door in Economische meerwaarde De doelstelling van Jeugdformaat is het organiseren van activiteiten gericht op het voorkomen, verminderen of opheffen van problemen of stoornissen van geestelijke, sociale of pedagogische aard bij jeugdigen van 0 tot 23 jaar en hun ouders bij opgroei- en opvoedproblemen. Om deze doelstelling te realiseren organiseert Jeugdformaat geïntegreerde, effectieve hulpverlening door middel van onderling samenhangende zorgprogramma s voor gezinnen en jeugdigen met problemen. De hulp van Jeugdformaat richt zich op het versterken van de eigen mogelijkheden van jeugdigen en hun ouders, door de hulp aan te laten sluiten bij de vragen en problemen van jeugdigen en hun ouders. Jeugdformaat richt zich op het hele palet aan ondersteuning en hulp aan jeugdigen en hun ouders, van preventieve hulpverlening tot gedwongen interventies (residentiële jeugdzorg en Jeugdzorgplus). Jeugdformaat verbindt participatie aan de hulp en vindt dat kinderen/jongeren mee moeten kunnen doen daar waar het gewone leven zich afspeelt: thuis, in de buurt, bij de kinderopvang, op school of in hun werkomgeving. De hulp van Jeugdformaat richt zich op zelfstandige deelname aan de samenleving. Jeugdformaat hanteert het uitgangspunt van ongedeelde zorg voor het ongedeelde kind. Het kind en het gezin vormen één geheel en zijn niet opdeelbaar in domeinen van hulpverleningsorganisaties. Om dit te realiseren biedt Jeugdformaat een integraal palet aan zorgprogramma s en werkt ze actief samen met ketenpartners en in samenwerkingsverbanden. Jeugdformaat heeft zich verbonden aan lokale en regionale partners, variërend van scholen en kinderopvangorganisaties (nuldelijn) tot zorgaanbieders in de jeugdpsychiatrie en de gehandicaptenzorg (tweedelijn). De zorgverlening door Jeugdformaat is door het integrale karakter verweven in de samenleving en bevindt zich in een cirkel rond het kind en het gezin. 3.4 Milieu- en duurzaamheidaspecten Duurzaamheid staat beschreven in de algemene voorwaarden voor contracten met leveranciers. Het is een vast selectiecriterium in het Programma van Eisen bij inkoop of het aangaan van contracten. Dit doet zich onder andere voor bij vervanging van apparatuur, installaties en inrichting. Daarnaast werkt Jeugdformaat aan het terugdringen van het gebruik van papier. Voortschrijdende digitalisering en vervanging van formulieren is hiervan een voorbeeld. 3.5 Sponsoring van maatschappelijke doelen Om onze cliënten, jeugdigen en gezinnen, met acute financiële problemen te kunnen helpen beschikt Jeugdformaat over een bescheiden noodfonds. Hiermee kunnen de eerste levensbehoeften van cliënten in nood worden gewaarborgd, zodat hulpverlening in het kader van jeugd- en opvoedhulp kan worden gestart. In 2012 is een bedrag van circa 9.100,- uitgegeven om diverse cliënten te kunnen helpen. Jeugdformaat heeft in 2012 met een team, bestaande uit medewerkers en jeugdige cliënten, deelgenomen aan de Roparun. De Roparun is een sportief sponsorevenement met als doel geld op te halen voor mensen met kanker. Hierbij is een bedrag van ,- opgehaald. Pagina 17

18 4. Toezicht, bestuur en medezeggenschap 4.1 Governance code. Formeel geldt voor de gesubsidieerde organisaties voor Jeugd- en Opvoedhulp geen verplichting te voldoen aan de Zorgbrede Governancecode. De raad van toezicht en de raad van bestuur van Jeugdformaat hebben niettemin besloten zich aan deze code te conformeren. Daarmee benadrukt Jeugdformaat de bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid van de organisatie. 4.2 Toezichthoudend orgaan. Het verslag van de raad van toezicht is als aparte bijlage aan dit verslag opgenomen. 4.3 Bestuur De raad van bestuur wordt gevormd door: - de heer A. Venus, voorzitter - de heer B. Timman, lid. Qualitate qua maken bovengenoemde heren ook deel uit van de raden van bestuur van zowel de stichting JJC (in de samenwerking met De Jutters) als stichting JIB Zorg voor jeugdigen (in de samenwerking met Ipse de Bruggen), de beide dochterondernemingen van Jeugdformaat. Een nevenfunctie van de heer Venus is het fungeren als onbezoldigd coach bij de voortgezette opleiding Management, organisatie en beleid, Hogeschool Rotterdam. Jeugdformaat hanteert de Beloningscode Bestuurders in de Zorg (BZZ). Bij de totstandkoming ervan is door de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg (NVTZ) overleg gepleegd met het Ministerie van Volksgezondheid, Recreatie en Milieu. De zittende raad van bestuur is ingeschaald volgens gebruikelijke normen op moment van indiensttreding. 4.4 Medezeggenschap Bij de opzet van Jeugdformaat is destijds op uitdrukkelijk verzoek van zowel jongeren als ouders er voor gekozen de georganiseerde inbreng van cliënten in het beleid van de organisatie vorm te geven door het instellen van een aparte Jongerenraad en Ouderraad. Het ontbreekt reeds enige jaren aan een functionerende Ouderraad, ondanks daartoe ondernomen pogingen. Daarentegen is er sprake van een actief opererende Jongerenraad, die vooral wordt gevormd door jongeren die verblijven in een residentiële voorziening. Jeugdformaat biedt ondersteuning aan het functioneren van de Jongerenraad door middel van een coach. In het verslagjaar heeft de Jongerenraad standpunten bepaald en adviezen uitgebracht over: - het gebruik van computers en internet in voorzieningen; - de zienswijze en naamgeving van het hulpverleningsplan/toekomstplan; - de verbinding van de hulp met het onderwijs; - de van belang zijnde aandachtspunten bij de stelselwijziging van de jeugdzorg. Alle uitgebrachte adviezen zijn als waardevol aangemerkt en zijn verwerkt of worden verwerkt in het beleid. Pagina 18

Profiel. Stichting Jeugdformaat. Twee leden raad van toezicht

Profiel. Stichting Jeugdformaat. Twee leden raad van toezicht Profiel Stichting Jeugdformaat Twee leden raad van toezicht Stichting Jeugdformaat Twee leden raad van toezicht Algemene gegevens Stichting Jeugdformaat is een organisatie voor jeugd- en opvoedhulp in

Nadere informatie

Jaardocument Jeugdformaat 2013

Jaardocument Jeugdformaat 2013 Jaardocument Jeugdformaat 2013 Vastgesteld door Raad van Bestuur d.d. 7 april 2014 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht d.d. 7 april 2014 Inhoudsopgave Verslag Raad van Toezicht I Maatschappelijk verslag

Nadere informatie

N.B. Voor Haaglanden geldt dat de taken die in dit plaatje bij de provincie liggen de verantwoordelijkheid zijn van het stadsgewest Haaglanden.

N.B. Voor Haaglanden geldt dat de taken die in dit plaatje bij de provincie liggen de verantwoordelijkheid zijn van het stadsgewest Haaglanden. De nieuwe Jeugdwet Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdhulp. De nieuwe Jeugdwet is er voor alle kinderen en jongeren tot 18 jaar die tijdelijk of langer durend ondersteuning nodig hebben

Nadere informatie

BIJLAGE 2 Format jaarplan zorgaanbieders Format jaarplan zorgaanbieders Zuid-Holland, Haaglanden en stadsregio Rotterdam

BIJLAGE 2 Format jaarplan zorgaanbieders Format jaarplan zorgaanbieders Zuid-Holland, Haaglanden en stadsregio Rotterdam BIJLAGE 2 Format jaarplan zorgaanbieders Format jaarplan zorgaanbieders Zuid-Holland, Haaglanden en stadsregio Rotterdam Jaarplan 20.. Deel I: Algemeen 1.1 Algemeen beleid /visie

Nadere informatie

FACTSHEET PLEEGZORG 2012

FACTSHEET PLEEGZORG 2012 FACTSHEET PLEEGZORG 2012 In Nederland worden veel kinderen door familieleden of bekenden opgevoed wanneer dat door omstandigheden in de thuissituatie niet mogelijk is. Bij deze informele zorg is geen jeugdzorg-

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 31 977 Wijziging van de Wet op de jeugdzorg in verband met het opnemen van een gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de jeugdketen Nr. 9 DERDE

Nadere informatie

Risico- indicatoren Maart 2014

Risico- indicatoren Maart 2014 Risicoindicatoren Maart 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Risico-indicatoren ambulante jeugdhulp 5 1.1 Risico-indicatoren 5 1.2 Toelichting op de risico-indicatoren 5 2. Risico-indicatoren bureaus jeugdzorg

Nadere informatie

Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg

Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg Ter voorbereiding op de transitie maken gemeenten, georganiseerd in zes regio s, en Gedeputeerde Staten van provincie Utrecht,

Nadere informatie

Aanpak: Gezinscoaching. Beschrijving

Aanpak: Gezinscoaching. Beschrijving Aanpak: Gezinscoaching De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: BJZ Flevoland

Nadere informatie

Definitief Inspectierapport Brood & Spelen (BSO) Middenhof 210 1354 EV ALMERE Registratienummer: 335622203

Definitief Inspectierapport Brood & Spelen (BSO) Middenhof 210 1354 EV ALMERE Registratienummer: 335622203 Definitief Inspectierapport Brood & Spelen (BSO) Middenhof 210 1354 EV ALMERE Registratienummer: 335622203 Toezichthouder: GGD Flevoland In opdracht van gemeente: ALMERE Datum inspectiebezoek: 18-11-2013

Nadere informatie

KLACHTENREGELING. aangepast: 01 januari 2013. Begripsomschrijvingen

KLACHTENREGELING. aangepast: 01 januari 2013. Begripsomschrijvingen KLACHTENREGELING aangepast: 01 januari 2013 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a) Cliënt natuurlijke persoon aan

Nadere informatie

Werkgroep Veiligheid en Kind. Voortgang gesloten jeugdhulp

Werkgroep Veiligheid en Kind. Voortgang gesloten jeugdhulp Werkgroep Veiligheid en Kind Voortgang gesloten jeugdhulp 4 augustus 2014 Inleiding In het PHO van december 2013 van Holland Rijnland en de stuurgroep Sociaal Domein Midden Holland van 22 januari 2014

Nadere informatie

Factsheet pedagogische hulp in Haaglanden 2013: welke plaats in het nieuwe jeugdbeleid?

Factsheet pedagogische hulp in Haaglanden 2013: welke plaats in het nieuwe jeugdbeleid? Factsheet pedagogische hulp in Haaglanden 2013: welke plaats in het nieuwe jeugdbeleid? Inleiding Met de invoering van de nieuwe Jeugdwet in 2015 is er veel veranderd in het jeugdbeleid van gemeenten.

Nadere informatie

Gebundelde krachten. Brochure voor verwijzers

Gebundelde krachten. Brochure voor verwijzers Gebundelde krachten Brochure voor verwijzers 2 Schakenbosch Gebundelde krachten Schakenbosch, behandelcentrum Jeugdzorgplus LVB Voor jongeren van 12 tot 18 jaar met een lichte verstandelijke beperking

Nadere informatie

even Als kinderen en ouders geen raad meer weten

even Als kinderen en ouders geen raad meer weten even Als kinderen en ouders geen raad meer weten Het ene kind is het andere niet. En de ene ouder is de andere niet. In Nederland groeien de meeste kinderen gelukkig op en hebben een veilig thuis. Voor

Nadere informatie

Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018

Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018 Bijlage 2 bij raadsvoorstel inzake Lokaal en regionaal beleidskader voor jeugdzorg. Samenvatting Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018 Inleiding Op 1 januari 2015

Nadere informatie

Invoering van de meldcode in de jeugdzorg

Invoering van de meldcode in de jeugdzorg Invoering van de meldcode in de jeugdzorg Inspectie Jeugdzorg Utrecht, april 2013 Samenvatting Eind december 2012 heeft de Inspectie Jeugdzorg via een digitale vragenlijst een inventariserend onderzoek

Nadere informatie

Het organiseren van een Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK)

Het organiseren van een Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK) Vragenlijst Inhoud: 1. In hoeverre is er een gedeelde visie in de regio over wat er op lokaal, regionaal en bovenregionaal niveau dient te worden ingekocht en georganiseerd? Er vindt al goede samenwerking

Nadere informatie

even VoorSTELLEN Met Cardea kun je verder!

even VoorSTELLEN Met Cardea kun je verder! even VoorSTELLEN Met Cardea kun je verder! Als we over cliënten praten, bedoelen we kinderen, jongeren en hun ouders. Als we over ouders praten, bedoelen we ook eenoudergezinnen, verzorgers, voogden en/of

Nadere informatie

Hoofdstuk 4. Kwaliteit

Hoofdstuk 4. Kwaliteit Fawzi Salih van K2 Brabants Kenniscentrum Jeugd heeft voor u een eerste screening gemaakt van hoofdstuk 4. Het resultaat van de screening is terug te vinden op de volgende pagina s. De samenvatting per

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 Cliëntenraad Combinatie Jeugdzorg

Jaarverslag 2015 Cliëntenraad Combinatie Jeugdzorg . Jaarverslag 2015 Cliëntenraad Combinatie Jeugdzorg Jaarverslag 2015 Cliëntenraad Combinatie Jeugdzorg 1 Jaarverslag Cliëntenraad Combinatie Jeugdzorg 2015 Februari 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Utrecht, juni Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Zorghuis Alblasserwaard te Sliedrecht op 16 januari 2017

Utrecht, juni Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Zorghuis Alblasserwaard te Sliedrecht op 16 januari 2017 Utrecht, juni 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Zorghuis Alblasserwaard te Sliedrecht op 16 januari 2017 1 Inleiding Op 16 januari 2017 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna:

Nadere informatie

Gebundelde krachten. Brochure voor verwijzers

Gebundelde krachten. Brochure voor verwijzers Gebundelde krachten Brochure voor verwijzers 2 Schakenbosch Gebundelde krachten Schakenbosch, behandelcentrum Jeugdzorgplus LVB Voor jongeren van 12 tot 18 jaar met een lichte verstandelijke beperking

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

Holland Kinderopvang. Openbaar Jaarverslag Klachten ouders en Oudercommissie 2014

Holland Kinderopvang. Openbaar Jaarverslag Klachten ouders en Oudercommissie 2014 Holland Kinderopvang Openbaar Jaarverslag Klachten ouders en Oudercommissie 2014 Inhoudsopgave Voorwoord blz 3 De interne klachtenregeling voor ouders blz 3 De interne klachtenregeling voor oudercommissies

Nadere informatie

De kwaliteit van de Pleegzorg bij Leger des Heils Noord

De kwaliteit van de Pleegzorg bij Leger des Heils Noord De kwaliteit van de Pleegzorg bij Leger des Heils Noord Utrecht, februari 2015 1 Inspectie Jeugdzorg Motto Naar zichtbare kwaliteit in de jeugdhulp! Missie De Inspectie Jeugdzorg ziet toe op de kwaliteit

Nadere informatie

Inspectierapport Fleks Frambozengaard (BSO) Frambozengaard 51 3206AE SPIJKENISSE Registratienummer: 183221552

Inspectierapport Fleks Frambozengaard (BSO) Frambozengaard 51 3206AE SPIJKENISSE Registratienummer: 183221552 Inspectierapport Fleks Frambozengaard (BSO) Frambozengaard 51 3206AE SPIJKENISSE Registratienummer: 183221552 Toezichthouder: GGD Rotterdam-Rijnmond In opdracht van gemeente: SPIJKENISSE Datum inspectiebezoek:

Nadere informatie

Rapportage wachtlijsten jeugdzorg 2004

Rapportage wachtlijsten jeugdzorg 2004 Rapportage wachtlijsten jeugdzorg 2004 Deze rapportage geeft informatie over het verloop van de wachtlijsten in het jaar 2004. De laatste peildatum van de rapportage is 1 januari 2005. Nu de rapportage

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Oktober 2015 1 Traverse, thuis in opvang en begeleiding, missie Traverse is een Stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant en organiseert

Nadere informatie

Jaarverslag Klachten 2013 Stichting Kinderopvang Maassluis

Jaarverslag Klachten 2013 Stichting Kinderopvang Maassluis Jaarverslag Klachten 2013 Stichting Kinderopvang Maassluis Mei 2014 Z:\Huidige mappen\algemeen/klachten/2014/jaarverslag klachten 2013 1 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag Klachten 2013 van Stichting

Nadere informatie

Informatie Daghulpprogramma. Welkom bij Stek Jeugdhulp

Informatie Daghulpprogramma. Welkom bij Stek Jeugdhulp Welkom bij Stek Jeugdhulp Inhoudsopgave 1. Inleiding - Wat doet Stek? - Werkplan - Bij wie kunt u terecht met vragen? 2. Wet- en regelgeving - Dossierbeheer, privacybeleid en inzagerecht - Meldingsplicht

Nadere informatie

Het bevoegd gezag van Vivente, stichting voor christelijke primair onderwijs, gevestigd te Zwolle,

Het bevoegd gezag van Vivente, stichting voor christelijke primair onderwijs, gevestigd te Zwolle, Het bevoegd gezag van Vivente, stichting voor christelijke primair onderwijs, gevestigd te Zwolle, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 31 839 Jeugdzorg Nr. 75 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

Quick scan Ambulant begeleid wonen. Rapport naar aanleiding van het onderzoek van de Inspectie jeugdzorg bij Kompaan

Quick scan Ambulant begeleid wonen. Rapport naar aanleiding van het onderzoek van de Inspectie jeugdzorg bij Kompaan Quick scan Ambulant begeleid wonen Rapport naar aanleiding van het onderzoek van de Inspectie jeugdzorg bij Kompaan Inspectie jeugdzorg September 2006 Inleiding De Inspectie jeugdzorg wil een inschatting

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Gemeente

Hoofdstuk 2. Gemeente Fawzi Salih van K2 Brabants Kenniscentrum Jeugd heeft voor u een eerste screening gemaakt van hoofdstuk 2. Het resultaat van de screening is terug te vinden op de volgende pagina s. De samenvatting per

Nadere informatie

in 2013 Kompaan en De Bocht

in 2013 Kompaan en De Bocht Kompaan en De Bocht in 2013 In het maatschappelijk jaardocument van 2013 staat een uitgebreider (financieel) jaarverslag over Kompaan en De Bocht. U kunt dit vinden op www.jaarverslagenzorg.nl Steeds sterker

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Transferium Jeugdzorg

Jaarverslag 2014 Transferium Jeugdzorg Jaarverslag 2014 Transferium Jeugdzorg Naar de Gemeente Terugblik 2014 Dat 2014 geen rustig jaar zou worden wisten we al enige tijd. De overgang van een rijks gefinancierde organisatie naar een organisatie

Nadere informatie

Quick scan Ambulant begeleid wonen 22 mei 2006

Quick scan Ambulant begeleid wonen 22 mei 2006 Quick scan Ambulant begeleid wonen 22 mei 2006 Rapport n.a.v. het onderzoek van de Inspectie jeugdzorg bij Jeugdformaat (Nieuwe Parklaan) Inspectie jeugdzorg 30 mei 2006 Inleiding De Inspectie jeugdzorg

Nadere informatie

Klachtenregeling. Deel. Van Beleid Klachten bij Scholengroep LeerTij

Klachtenregeling. Deel. Van Beleid Klachten bij Scholengroep LeerTij Klachtenregeling Deel 1 Van Beleid Klachten bij Scholengroep LeerTij 1 Het bevoegd gezag van Scholengroep LeerTij, stichting voor openbaar, PC en RK-onderwijs, statutair gevestigd te Terneuzen, gelet op

Nadere informatie

follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Zorg & Welzijn Nederland B.V. te Arnhem op 31 oktober 2016 Utrecht, maart 2017

follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Zorg & Welzijn Nederland B.V. te Arnhem op 31 oktober 2016 Utrecht, maart 2017 follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Zorg & Welzijn Nederland B.V. te Arnhem op 31 oktober 2016 Utrecht, maart 2017 1 Inleiding Op 31 oktober 2016 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna:

Nadere informatie

Toetsingskader Nieuwe toetreders jeugdhulp

Toetsingskader Nieuwe toetreders jeugdhulp Toetsingskader Nieuwe toetreders jeugdhulp Utrecht, november 2015 Dit is een uitgave van: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie

Nadere informatie

Inspectierapport. De Kindersuite B.V. (BSO) Eva Besnyostraat 571 573 1087 LG AMSTERDAM Registratienummer: 209096354

Inspectierapport. De Kindersuite B.V. (BSO) Eva Besnyostraat 571 573 1087 LG AMSTERDAM Registratienummer: 209096354 Inspectierapport De Kindersuite B.V. (BSO) Eva Besnyostraat 571 573 1087 LG AMSTERDAM Registratienummer: 209096354 Toezichthouder: GGD Amsterdam In opdracht van: Gemeente Amsterdam Datum inspectie: 10-08-2015

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen. Beschrijving

Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen. Beschrijving Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Beleidsanalyse van De Bascule, zorglijn Therapeutische pleegzorg

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Beleidsanalyse van De Bascule, zorglijn Therapeutische pleegzorg Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Beleidsanalyse van De Bascule, zorglijn Therapeutische pleegzorg Inspectie jeugdzorg Utrecht, februari 2009 2 1. Aanleiding Het is de taak van pleegzorgaanbieders

Nadere informatie

Inspectierapport Bso Dragons Den (BSO) Eisingastraat 2 2201DJ NOORDWIJK ZH

Inspectierapport Bso Dragons Den (BSO) Eisingastraat 2 2201DJ NOORDWIJK ZH Inspectierapport Bso Dragons Den (BSO) Eisingastraat 2 2201DJ NOORDWIJK ZH Toezichthouder: GGD Hollands Midden In opdracht van gemeente: NOORDWIJK Datum inspectiebezoek: 07-11-2013 Type onderzoek: Onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport SDK Driehoek (KDV) Driehoek 40 3328KG DORDRECHT

Inspectierapport SDK Driehoek (KDV) Driehoek 40 3328KG DORDRECHT Inspectierapport SDK Driehoek (KDV) Driehoek 40 3328KG DORDRECHT Toezichthouder: Dienst Gezondheid en Jeugd In opdracht van gemeente: DORDRECHT Datum inspectiebezoek: 24-10-2013 Type onderzoek : Onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport Stichting Peuter Vriendjes peuterspeelzaal (PSZ) Televisiebaan 106a 3402VH IJSSELSTEIN UT

Inspectierapport Stichting Peuter Vriendjes peuterspeelzaal (PSZ) Televisiebaan 106a 3402VH IJSSELSTEIN UT Inspectierapport Stichting Peuter Vriendjes peuterspeelzaal (PSZ) Televisiebaan 106a 3402VH IJSSELSTEIN UT Toezichthouder: GGD regio Utrecht In opdracht van gemeente: IJSSELSTEIN Datum inspectiebezoek:

Nadere informatie

Toetsingskader WMO toezicht Gemeente Kampen. April 2017

Toetsingskader WMO toezicht Gemeente Kampen. April 2017 Toetsingskader WMO toezicht Gemeente Kampen April 2017 Toetsingskader Kampen Aandachtspunten / bronnen voor de toezichthouder zijn in alle gevallen: Dossieronderzoek; Vraaggesprek met cliënt; Eventueel

Nadere informatie

E 1.2 Reguliere pleegzorg, inclusief netwerkpleegzorg E 1.3 Crisispleegzorg E 2 Logeren/kortdurend verblijf

E 1.2 Reguliere pleegzorg, inclusief netwerkpleegzorg E 1.3 Crisispleegzorg E 2 Logeren/kortdurend verblijf E. Verblijf (gezinsvervangende opvang) Verblijf is bedoeld voor jeugdigen voor wie wonen in een (veilige) thuissituatie tijdelijk of langdurig niet mogelijk is. Aanbieders en lokale teams streven ernaar

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag Milieudienst West-Holland

Sociaal Jaarverslag Milieudienst West-Holland Sociaal Jaarverslag Milieudienst West-Holland Inhoudsopgave MEDEWERKERS IN BEELD... 3 PERSONEELSBESTAND... 3 FORMATIE EN LEEFTIJD... 3 LEEFTIJDSOPBOUW... 4 VERHOUDING MANNEN/VROUWEN... 4 WELZIJN... 5 MOBILITEIT...

Nadere informatie

4 Beleid en Organisatie 4.4.1 Externe Communicatie Datum 8 januari 2014 Versie 4 Blad 1 van 6. EXTERNE COMMUNICATIE PWH Versie januari 2014

4 Beleid en Organisatie 4.4.1 Externe Communicatie Datum 8 januari 2014 Versie 4 Blad 1 van 6. EXTERNE COMMUNICATIE PWH Versie januari 2014 Datum 8 januari 2014 Versie 4 Blad 1 van 6 EXTERNE COMMUNICATIE PWH Versie januari 2014 Concept 9 januari 2014 Blad 2 van 6 INHOUD 1. INLEIDING 3 2. COMMUNICATIEDOELSTELLINGEN 3 3. COMMUNICATIEBOODSCHAP

Nadere informatie

Toelichting BenW-adviesnota

Toelichting BenW-adviesnota Onderwerp: Subsidierelatie MEE Toelichting BenW-adviesnota Afdeling/team: Afdelingshoofd: Welzijn Bremmers, P.H.M. Auteur: Bankers, J. Datum vergadering: 27 juni 2016 1. Aanleiding In het Sociaal Deelfonds

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 00CV00 School Matthijsje

Schoolondersteuningsprofiel. 00CV00 School Matthijsje Schoolondersteuningsprofiel 00CV00 School Matthijsje Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning...

Nadere informatie

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur 1. De Werf kijkt vooruit De Werf is een algemeen bijzondere basisschool die onderwijs verzorgt

Nadere informatie

Klachtenregeling Cliënten

Klachtenregeling Cliënten Klachtenregeling Cliënten Stichting Medisch Centrum Haaglanden en Bronovo-Nebo 16 juni 2016 INHOUDSOPGAVE Inleiding Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel

Nadere informatie

Jaarverslag Klachten 2015. Stichting Wijzer in Opvang

Jaarverslag Klachten 2015. Stichting Wijzer in Opvang Jaarverslag Klachten 2015 Stichting Wijzer in Opvang Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag Klachten 2015 van Wijzer in Opvang & Onderwijs. Dit jaarverslag betreft de stichting Wijzer in Opvang. Wijzer

Nadere informatie

Welke kansen geeft decentralisatie van de Jeugdzorg voor Welzijn? Voorjaarsworkshop Verdiwel 7 april 2011 Inleiding Wiel Janssen

Welke kansen geeft decentralisatie van de Jeugdzorg voor Welzijn? Voorjaarsworkshop Verdiwel 7 april 2011 Inleiding Wiel Janssen www.pwc.com Welke kansen geeft decentralisatie van de Jeugdzorg voor Welzijn? Voorjaarsworkshop Verdiwel Inleiding Wiel Janssen Curriculum Wiel janssen: 35 jaar ervaring aan de voorkant van de Jeugdzorg

Nadere informatie

NOTITIE MOGELIJKHEDEN VOOR EEN FRIESE GEMEENTELIJKE SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN WMO TOEZICHT. Werkgroep Provinciaal Toezicht

NOTITIE MOGELIJKHEDEN VOOR EEN FRIESE GEMEENTELIJKE SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN WMO TOEZICHT. Werkgroep Provinciaal Toezicht NOTITIE MOGELIJKHEDEN VOOR EEN FRIESE GEMEENTELIJKE SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN WMO TOEZICHT Werkgroep Provinciaal Toezicht Inhoud Inleiding... 3 Aanleiding... 3 Verschil toezicht op rechtmatigheid

Nadere informatie

P r o v i n c i e F l e v o l a n d

P r o v i n c i e F l e v o l a n d Onderwerp Maatregelen voor het maximaal inzetten van de doeluitkering Jeugdhulpverlening voor Flevolandse Jongeren. Samenvatting Voor Jeugdzorg heeft dit kabinet de komende jaren extra structurele middelen

Nadere informatie

Aanpak: Casusregie en inzet gezinscoaching. Beschrijving

Aanpak: Casusregie en inzet gezinscoaching. Beschrijving Aanpak: Casusregie en inzet gezinscoaching De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Jaarverslag cliëntenraad 2011

Jaarverslag cliëntenraad 2011 Jaarverslag cliëntenraad 2011 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de cliëntenraad van Pactum over het jaar 2011. Doelstelling cliëntenraad De cliëntenraad van Pactum behartigt de gemeenschappelijke

Nadere informatie

(INVAL) PEDAGOGISCH MEDEWERKERS voor minimaal 7 en maximaal 32 uur per week voor bepaalde tijd

(INVAL) PEDAGOGISCH MEDEWERKERS voor minimaal 7 en maximaal 32 uur per week voor bepaalde tijd Externe oproep 24-uurs Jongere en Oudere Jeugd Kinderen en jeugdigen hebben het recht om op een humane en evenwichtige manier op te groeien. De hulpvraag van de cliënt is het uitgangspunt van ons handelen,

Nadere informatie

follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Social Care 24/7 te Nieuwleusen op 21 september 2016 Utrecht, januari 2017

follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Social Care 24/7 te Nieuwleusen op 21 september 2016 Utrecht, januari 2017 follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Social Care 24/7 te Nieuwleusen op 21 september 2016 Utrecht, januari 2017 1 Inleiding Op 21 september 2016 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg

Nadere informatie

MET CARDEA KUN JE VERDER

MET CARDEA KUN JE VERDER MET CARDEA KUN JE VERDER 2 met cardea kun je verder 3 met cardea kun je verder weerslag hebben op het gedrag van een kind. Een team van specialisten met een brede deskundigheid helpt bij het oplossen van

Nadere informatie

Jaarverslag Transferium Jeugdzorg 2013:

Jaarverslag Transferium Jeugdzorg 2013: Jaarverslag Transferium Jeugdzorg 2013: Van perspectief middels plan naar resultaat! Inleiding Eigenlijk is het feit dat ook 2013 een roerig jaar is geweest, normaler dan het zou zijn als het een rustig

Nadere informatie

Aanpak: Bemoeizorg. Beschrijving

Aanpak: Bemoeizorg. Beschrijving Aanpak: Bemoeizorg De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: GGD West-Brabant

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht met bedrijfseconomisch profiel voor Stichting Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West (JGZ)

Profielschets Lid Raad van Toezicht met bedrijfseconomisch profiel voor Stichting Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West (JGZ) Profielschets Lid Raad van Toezicht met bedrijfseconomisch profiel voor Stichting Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West (JGZ) 1. Algemeen Stichting Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West (hierna JGZ)

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagverblijf Pommetje, locatie Horsten (KDV) Glazeniershorst TK APELDOORN Registratienummer:

Inspectierapport Kinderdagverblijf Pommetje, locatie Horsten (KDV) Glazeniershorst TK APELDOORN Registratienummer: Inspectierapport Kinderdagverblijf Pommetje, locatie Horsten (KDV) Glazeniershorst 405 7328TK APELDOORN Registratienummer: 188640617 Toezichthouder: GGD Noord en Oost Gelderland In opdracht van gemeente:

Nadere informatie

Inspectierapport Sport en Science BSO Eigenwijs (BSO) Havikstraat 5A 7 6135ED Sittard

Inspectierapport Sport en Science BSO Eigenwijs (BSO) Havikstraat 5A 7 6135ED Sittard Inspectierapport Sport en Science BSO Eigenwijs (BSO) Havikstraat 5A 7 6135ED Sittard Toezichthouder: GGD Zuid Limburg In opdracht van gemeente: Sittard-Geleen Datum inspectie: 19-05-2015 Type onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport Boemeltje (PSZ) Oosterhuisweg 3 8423 TG MAKKINGA

Inspectierapport Boemeltje (PSZ) Oosterhuisweg 3 8423 TG MAKKINGA Inspectierapport Boemeltje (PSZ) Oosterhuisweg 3 8423 TG MAKKINGA Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Ooststellingwerf Datum inspectie: 09-04-2015 Type onderzoek: Jaarlijks onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagverblijf 't Poppeke Hulsterweg 1F 4587 EA KLOOSTERZANDE

Inspectierapport Kinderdagverblijf 't Poppeke Hulsterweg 1F 4587 EA KLOOSTERZANDE Inspectierapport Kinderdagverblijf 't Poppeke Hulsterweg 1F 4587 EA KLOOSTERZANDE Toezichthouder: GGD Zeeland In opdracht van gemeente: HULST Datum inspectiebezoek: 25-11-2013 Type onderzoek : Onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport Amira Children (Gob) (GOB) Langerakbaan 145 3544PE UTRECHT Registratienummer: 195775326

Inspectierapport Amira Children (Gob) (GOB) Langerakbaan 145 3544PE UTRECHT Registratienummer: 195775326 Inspectierapport Amira Children (Gob) (GOB) Langerakbaan 145 3544PE UTRECHT Registratienummer: 195775326 Toezichthouder: In opdracht van gemeente: UTRECHT Datum inspectiebezoek: 15-07-2013 Type onderzoek

Nadere informatie

Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang

Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang Amersfoort, maart 2015 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Respons en achtergrondkenmerken 3 Inkoop 4 Administratieve lasten en kwaliteitseisen 5 Gevolgen

Nadere informatie

7 Het zorgaanbod jeugdzorg 134 7.1 Inleiding 134 7.2 Provinciale jeugdzorg (voormalige jeugdhulpverlening) 135

7 Het zorgaanbod jeugdzorg 134 7.1 Inleiding 134 7.2 Provinciale jeugdzorg (voormalige jeugdhulpverlening) 135 Inhoud 1 Inleiding 11 1.1 Jeugdzorg en jeugdbeleid 11 1.2 Leeftijdsgrenzen 12 1.3 Ordening van jeugdzorg en jeugdbeleid 13 1.3.1 Algemeen jeugdbeleid 14 1.3.2 Specifiek gemeentelijk jeugdbeleid 14 1.3.3

Nadere informatie

Inspectierapport KiKidsz kinderopvang (KDV) Sint Liduinastraat 94c 3117CW SCHIEDAM Registratienummer:

Inspectierapport KiKidsz kinderopvang (KDV) Sint Liduinastraat 94c 3117CW SCHIEDAM Registratienummer: Inspectierapport KiKidsz kinderopvang (KDV) Sint Liduinastraat 94c 3117CW SCHIEDAM Registratienummer: 190940323 Toezichthouder: GGD Rotterdam-Rijnmond In opdracht van gemeente: SCHIEDAM Datum inspectiebezoek:

Nadere informatie

de jeugd is onze toekomst

de jeugd is onze toekomst de jeugd is onze toekomst vereniging van groninger gemeenten Bestuursakkoord Jeugd 2008-2012 In veel Groninger gemeenten zijn er kinderen met problemen. En daarvan krijgen er te veel op dit moment niet

Nadere informatie

Aan de Raad. Vaststellen Regionaal Transitiearrangement Zorg voor Jeugd

Aan de Raad. Vaststellen Regionaal Transitiearrangement Zorg voor Jeugd Aan de Raad Agendapunt: 9 Onderwerp: Vaststellen Regionaal Transitiearrangement Zorg voor Jeugd Kenmerk: Status: SaZa - Welzijn / YK Besluitvormend Kollum, 3 december 2013 Samenvatting Gemeenten worden

Nadere informatie

Pleegzorg staat voor een combinatie van zo gewoon mogelijk opgroeien en professionele hulp.

Pleegzorg staat voor een combinatie van zo gewoon mogelijk opgroeien en professionele hulp. Perceel Pleegzorg 5a. Productbeschrijving en specifieke Eisen Definitie pleegzorg Onder pleegzorg wordt verstaan: een voorziening voor hulpverlening aan jeugdigen en hun ouders/gezin, waarbij tijdelijke

Nadere informatie

Perceelbeschrijving 1 Gespecialiseerde ambulante hulp

Perceelbeschrijving 1 Gespecialiseerde ambulante hulp Perceelbeschrijving 1 Gespecialiseerde ambulante hulp Samenwerkende gemeenten Friesland Achtkarspelen Ameland het Bildt Dantumadiel Dongeradeel Ferwerderadiel Franekeradeel De Friese Meren Harlingen Heerenveen

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de jeugdzorg. Deventer, 1 juni 2012 Jos Baecke, lector sturing in de jeugdzorg

Ontwikkelingen in de jeugdzorg. Deventer, 1 juni 2012 Jos Baecke, lector sturing in de jeugdzorg Ontwikkelingen in de jeugdzorg g Deventer, 1 juni 2012 Jos Baecke, lector sturing in de jeugdzorg Presentatie ti Evaluatie Wet op de jeugdzorg (2009) Contouren nieuwe stelsel Marktanalyse in het kader

Nadere informatie

Mem o G e h e i m. Datum 16 mei 2012. Aan De leden van de gemeenteraad. Van College/wethouder Van Leeuwen. Onderwerp GGD ZHW

Mem o G e h e i m. Datum 16 mei 2012. Aan De leden van de gemeenteraad. Van College/wethouder Van Leeuwen. Onderwerp GGD ZHW Directie Inwoners Postbus 15 2700 AA Zoetermeer Mem o G e h e i m Aan De leden van de gemeenteraad Datum 16 mei 2012 Van College/wethouder Van Leeuwen Onderwerp GGD ZHW Inleiding De afgelopen maanden is

Nadere informatie

Inspectierapport Peutercentrum Beestenboemel (KDV) de Zilverspar 14 2661AP Bergschenhoek

Inspectierapport Peutercentrum Beestenboemel (KDV) de Zilverspar 14 2661AP Bergschenhoek Inspectierapport Peutercentrum Beestenboemel (KDV) de Zilverspar 14 2661AP Bergschenhoek Toezichthouder: GGD Rotterdam-Rijnmond In opdracht van gemeente: Lansingerland Datum inspectie: 11-06-2015 Type

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau Het Kuikentje (GOB) Welsumerlaan PL Barneveld Registratienummer

Inspectierapport Gastouderbureau Het Kuikentje (GOB) Welsumerlaan PL Barneveld Registratienummer Inspectierapport Gastouderbureau Het Kuikentje (GOB) Welsumerlaan 38 3772PL Barneveld Registratienummer 131102369 Toezichthouder: Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden In opdracht van gemeente:

Nadere informatie

Aan de raad. No. 10. Wissenkerke, 21 oktober 2013

Aan de raad. No. 10. Wissenkerke, 21 oktober 2013 Raadsvergadering d.d. 19 december 2013 Aan de raad Voorstraat 31, 4491 EV Wissenkerke Postbus 3, 4490 AA Wissenkerke Tel 14 0113 Fax (0113) 377300 No. 10. Wissenkerke, 21 oktober 2013 Onderwerp: Voorstel/alternatieven

Nadere informatie

Bestuursopdracht beleidsplan zorg voor jeugd (2015-2019)

Bestuursopdracht beleidsplan zorg voor jeugd (2015-2019) Bestuursopdracht beleidsplan zorg voor jeugd (2015-2019) Heerenveen, juli 2013 Bestuursopdracht beleidsplan Zorg voor jeugd gemeente Heerenveen 1.Aanleiding De zorg voor de jeugd valt vanaf 2015 onder

Nadere informatie

Klachtenreglement Stichting Ouder en Kindcentrum Academia

Klachtenreglement Stichting Ouder en Kindcentrum Academia Klachtenreglement Stichting Ouder en Kindcentrum Academia KLACHTENREGELING Indien u niet tevreden bent, kunt u gebruik maken van ons klachtenreglement. Elke klacht wordt uiterst serieus behandeld en verbeterpunten

Nadere informatie

Inspectierapport ViaVie Welzijn gastouderopvang (GOB) Tuinstraat 2 7451EX HOLTEN Registratienummer 757582795

Inspectierapport ViaVie Welzijn gastouderopvang (GOB) Tuinstraat 2 7451EX HOLTEN Registratienummer 757582795 Inspectierapport ViaVie Welzijn gastouderopvang (GOB) Tuinstraat 2 7451EX HOLTEN Registratienummer 757582795 Toezichthouder: GGD Twente In opdracht van gemeente: RIJSSEN-HOLTEN Datum inspectie: 23-10-2014

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. WSW Raad Amsterdam

Jaarverslag 2010. WSW Raad Amsterdam Jaarverslag 2010 WSW Raad Amsterdam april 2011 Mw. H.J. Gussenhoven Ambtelijk Secretaris WSW Raad Voorwoord van de voorzitter De WSW Raad is op basis van de Verordening WSW in 2009 ingesteld. De raad heeft

Nadere informatie

Inspectierapport Pjuttewille (PSZ) Jan Schotanuswei 46 8567 LC OUDEMIRDUM

Inspectierapport Pjuttewille (PSZ) Jan Schotanuswei 46 8567 LC OUDEMIRDUM Inspectierapport Pjuttewille (PSZ) Jan Schotanuswei 46 8567 LC OUDEMIRDUM Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: De Friese Meren Datum inspectie: 23-04-2015 Type onderzoek: Jaarlijks onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau van Twente (GOB) Spoorstraat 32 7572CZ OLDENZAAL Registratienummer 145784162

Inspectierapport Gastouderbureau van Twente (GOB) Spoorstraat 32 7572CZ OLDENZAAL Registratienummer 145784162 Inspectierapport Gastouderbureau van Twente (GOB) Spoorstraat 32 7572CZ OLDENZAAL Registratienummer 145784162 Toezichthouder: GGD Twente In opdracht van gemeente: Oldenzaal Datum inspectie: 04-08-2015

Nadere informatie

Als u niet (helemaal) tevreden bent. Alle informatie over de klachtenprocedure bij Kiddoozz. Meer dan 20 locaties -

Als u niet (helemaal) tevreden bent. Alle informatie over de klachtenprocedure bij Kiddoozz. Meer dan 20 locaties - Als u niet (helemaal) tevreden bent Alle informatie over de klachtenprocedure bij Kiddoozz Meer dan 20 locaties - www.kiddoozz.nl Kiddoozz Kinderopvang en haar medewerkers stellen alles in het werk om

Nadere informatie

Jaarplan Leerplicht. Schooljaar 2013-2014. Gemeente Velsen

Jaarplan Leerplicht. Schooljaar 2013-2014. Gemeente Velsen Jaarplan Leerplicht Schooljaar 2013-2014 Gemeente Velsen 1 2 Inleiding Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs. Zo kunnen zij zich voorbereiden op de maatschappij en de arbeidsmarkt. In Nederland

Nadere informatie

Inspectierapport De Parel (BSO) Zuiderkruis 4 3813VA AMERSFOORT

Inspectierapport De Parel (BSO) Zuiderkruis 4 3813VA AMERSFOORT Inspectierapport De Parel (BSO) Zuiderkruis 4 3813VA AMERSFOORT Toezichthouder: GGD Midden-Nederland In opdracht van gemeente: AMERSFOORT Datum inspectiebezoek: 18-07-2013 Type onderzoek : Onderzoek voor

Nadere informatie

Werken met hulpverleningsplannen

Werken met hulpverleningsplannen Werken met hulpverleningsplannen Aanwezigheid en gebruik van hulpverleningsplannen bij Xonar Inspectie jeugdzorg Utrecht januari 2007 2 Inspectie jeugdzorg Inhoudsopgave Inleiding... 5 Hoofdstuk 1 - Oordeel

Nadere informatie

Compleet Zorg Achterhoek. Toets Nieuwe toetreders jeugdhulp. Gezond vertrouwen

Compleet Zorg Achterhoek. Toets Nieuwe toetreders jeugdhulp. Gezond vertrouwen Compleet Zorg Achterhoek Toets Nieuwe toetreders jeugdhulp Gezond vertrouwen Utrecht, november 2017 Samenvatting De Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg toetsen of vanaf 2016 gestarte

Nadere informatie

Perceelbeschrijving Beschermd wonen

Perceelbeschrijving Beschermd wonen Perceelbeschrijving Beschermd wonen Inhoud 1. Beschermd wonen... 3 1.1 Gevraagd product... 3 1.2 Eisen aan aanbieder... 4 1.3 Basisprotocol... 5 Pagina 2 van 5 1. Beschermd wonen 1.1 Gevraagd product De

Nadere informatie

Onderwerp Subsidieverlening Het Inter-lokaal inzake dienstverlening in het kader van Werk & Inkomen en de Papierwinkel

Onderwerp Subsidieverlening Het Inter-lokaal inzake dienstverlening in het kader van Werk & Inkomen en de Papierwinkel Openbaar Onderwerp Subsidieverlening Het Inter-lokaal inzake dienstverlening in het kader van Werk & Inkomen en de Papierwinkel Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie