Vacature voor voltijds directeur (m/v) zonder lesopdracht bij de Sint-Katarinaschool te Sint-Katelijne-Waver

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vacature voor voltijds directeur (m/v) zonder lesopdracht bij de Sint-Katarinaschool te Sint-Katelijne-Waver"

Transcriptie

1 v.z.w. 8 april 2011 Vacature voor voltijds directeur (m/v) zonder lesopdracht bij de Sint-Katarinaschool te Sint-Katelijne-Waver Het bestuur van de vzw Sint-Katarinaschool wenst u op de hoogte te brengen van de vacature voor het ambt van directeur (m/v) met ingang van 1 september De Sint-Katarinaschool is een relatief kleine maar groeiende basisschool (ca. 250 leerlingen) die nauw verbonden is met de Sint-Katarinaparochie en is gelegen in het centrum van Sint-Katelijne-Waver. Wij verwachten - dat u houder bent van een pedagogisch diploma en minstens 10 jaar onderwijservaring; - houder zijn van het diploma hogere opvoedkundige studies strekt tot aanbeveling; - een geëngageerde betrokkenheid bij de opvoeding en het onderw ijs; - dat u het christelijk opvoedingsproject van onze school onderschrijft, dit gestalte geeft in het eigen leven en u inzet om het bij de leerkrachten en ouders te propageren; - een onberispelijk gedrag; - de kw aliteiten van onderwijskundig leiderschap, teamplayer, coach, motivator; - dat u relationeel sterk bent in de omgang met leerlingen, ouders, personeel, schoolbestuur en externen; - organisatorische, administratieve en andere managementvaardigheden. Wij bieden - een voltijdse, en voorlopig tijdelijke opdracht in het ambt van directeur basisonderw ijs; - de mogelijkheid om in dat ambt benoemd te worden; - een grote mate van autonomie om accenten te leggen in de dagelijkse leiding van de school en om voorstellen van vernieuwingen te lanceren aan het schoolbestuur; - als vergoeding een w edde van directeur basisonderw ijs. Plaats van tewerk stelling Sint-Katarinaschool Generaal Deschachtstraat Sint-Katelijne-Waver 1/13 sint-katarinaschool.be

2 Solliciteren Hiervoor hanteert u het sollicitatieformulier en het competentieportfolio (beschikbaar op de w ebsite: dat ons ingevuld dient toe te komen uiterlijk op 6 mei Selectieprocedure Bij ontvangst van je sollicitatie zal je per een bevestiging ontvangen vanw ege de voorzitter van het schoolbestuur. Alle sollicitanten krijgen een uitnodiging voor de selectiegesprekken of een schriftelijke reactie. De selectiegesprekken vinden plaats op 16 en 17 mei 2011 in de vooravond. De kandidaat houdt zich op beide momenten ter beschikking. Na dit eerste gesprek kunnen bijkomende gesprekken worden voorzien. Als u zich aangesproken voelt door deze gevarieerde, veelzijdige en creatieve job, aarzel dan niet het sollicitatieformulier en bijhorend competentieportfolio in te vullen. Wij kijken alvast uit naar uw kandidatuur en w ensen u veel succes. Paul Dom voorzitter schoolbestuur 2/13 sint-katarinaschool.be

3 Sollicitatieformulier (CV) Persoonlijke gegevens voornaam naam straat en nummer postnummer gemeente telefoon/gsm rijksregisternummer Huidige job organisatie straat en nummer postnummer gemeente telefoon datum in dienst functie/takenpakket statuut tewerkstellingspercentage Vorige werkgevers (chronologisch) naam gemeente functie periode 3/13 sint-katarinaschool.be

4 Opleiding hoogste behaalde diploma jaar / instelling Andere gevolgde cursussen Motivatie Waarom solliciteert u voor directeur (m/v)? Wat trekt u het meest aan in de functie van directeur? Welke aspecten van de functie als directeur (m/v) vindt u minder aantrekkelijk? Wat zijn uw troeven voor de functie van directeur (m/v)? Wat zijn uw werk punten voor uw job als directeur (m/v)? Voeg hier eventueel nog andere gegevens toe die uw k andidatuur k unnen ondersteunen. 4/13 sint-katarinaschool.be

5 1 Competentieportfolio voor directeur (M/V) TOELICHTING In het kader van uw sollicitatie wensen we zicht te krijgen op de mate waarin u beschikt over enkele competenties die w ij als essentieel beschouw en voor de openstaande functie. Daarom w illen w ij u vragen om een competentieportfolio op te stellen. Wat is een competentieportfolio? Wij kennen het begrip portfolio als een grote map w aarin modellen, schilders en reclamebureaus voorbeelden van hun w erk verzamelen om nieuwe klanten te overtuigen van hun kw aliteiten. Het is een soort CV waarbij men bewijst wat men in zijn mars heeft. In zeker zin kunt u zo ook de competentieportfolio zien. Het is een persoonlijke map met een inventaris van eigen verworven competenties. U bewijst ons wat u in huis hebt en u toont aan dat u het beoogde jobdoel aankan. De portfolio is een weergave van uw levensloopbaan. Competenties zijn kenniselementen, vaardigheden en attitudes. De competenties zorgen ervoor dat iemand in staat is om goede prestaties te leveren betreffende een bepaalde functie of rol. Deze prestaties zijn zichtbaar en meetbaar in concrete handelingen en verbonden aan een bepaalde context. Ter verduidelijking zijn telkens de en opgenomen in dit document. Hoe pakt u het invullen aan? De competentieportfolio laat u toe voor al de beschouwde competentiedomeinen, de mate w aarin u over de competentie beschikt via bew ijsmateriaal aan te tonen. Bew ijsmateriaal voor verw orven competenties kunt u ruim bekijken: concrete voorbeelden uit uw w erkomgeving (w at w as uw inbreng?), getuigenissen, rapporten over uw functioneren (bijv. evaluatiegesprek), stageverslag, materiaal dat u hebt uitgew erkt, een eindw erk/publicaties/cursusmateriaal, persoonlijke commentaren en reflecties over de betreffende competentie,... 1 Opgemaakt op basis van het 'competentiewoordenboek' van de Vlaamse overheid. 5/13 sint-katarinaschool.be

6 De bedoeling is dat u - per competentie - nadenkt over volgende vragen: 1. Wat heb ik al gerealiseerd waarmee ik aantoon dat ik over deze competentie beschik? 2. Hoe wil ik deze com petentie verder ontwikkelen? Geef aan w elke handelingen uw competent-zijn bew ijzen. Beschrijf de taken en resultaten die samenhangen met de competentie. Vergeet daarbij de context niet. Het is de bedoeling dat u ons een zicht geeft op uw ervaringen, maar ook even vooruitblikt op de manier w aarop u deze competentie verder gaat ontw ikkelen. Hoe wordt dit geëvalueerd? Uw competentieportfolio w ordt door de raad van bestuur beoordeeld op volgende criteria: - relevantie: relevante voorbeelden gerelateerd aan de competentie; - actueel: recente voorbeelden; - kw antitatief onderbouw d met voldoende ervaringstijd; - gevarieerd: in verschillende contexten, bew ijzen uit verschillende hoeken (niet eenzijdig). Prak tisch? U vult maximaal één A4-pagina per competentie In het lettertype Times New Roman, puntgrootte 12. Competenties De competenties die u in deze portfolio bespreekt, zijn de volgende: - voortdurend verbeteren - klantgerichtheid - samenw erken - betrouw baarheid 'consequent en correct handelen' - organisatiebetrokkenheid - pedagogische - didactische vaardigheden - visie. Voor elke competentie wordt aangegeven wat ze precies omvat (), in welke mate u ze voor de directiefunctie dient te beheersen () en hoe het beschikken over deze competentie in het dagdagelijks uitoefenen van de directeursfunctie zichtbaar w ordt. 6/13 sint-katarinaschool.be

7 Voortdurend verbeteren Voortdurend verbeteren van het eigen functioneren en van de w erking van de organisatie, door de bereidheid om te leren en mee te groeien met veranderingen. Leert over andere vakgebieden, methodes, technieken en w erkt actief mee aan het verbeteren van de w erking van de organisatie. - maakt zich vertrouwd met nieuwe materies die relevant zijn voor de eigen taak (zoals nieuwe w etgeving, informaticatoepassingen, w erkmethodes,...); - informeert zich over nieuwe evoluties met betrekking tot de eigen functie (leest vakliteratuur, neemt deel aan vormingen,...); - past (nieuw e) richtlijnen, kennis, informatie en inzichten toe in de praktijk; - gaat na of/hoe nieuwe tendensen en ontwikkelingen in de eigen functie kunnen ingezet worden; - zoekt actief naar mogelijkheden om de uitvoering van het takenpakket te verbeteren en w erkt dit verder uit tot concrete voorstellen; - is bereid om te werken aan de eigen levensbeschouwing. 7/13 sint-katarinaschool.be

8 Klantgerichtheid Met klanten w orden bedoeld: leerlingen, leerkrachten en ander personeel, schoolbestuur, ouders, scholengemeenschap, parochie,... Reageert vriendelijk, adequaat en correct op voor de hand liggende vragen van klanten. - helpt de klanten op een vriendelijke en adequate w ijze verder; - blijft beleefd bij klachten; - onderneemt concrete acties om de problemen en de klachten van de klanten op te lossen en toont een groot inlevingsvermogen; - verleent een correcte service aan alle klanten; - stelt zich hulpvaardig op; - reageert snel en gepast op vragen van de klanten; - kiest een aangepaste aanpak gezien de mogelijkheden en beperkingen van de klanten; - is gemotiveerd om mee te ijveren voor een blijvende verbondenheid met en verankering in de parochie. 8/13 sint-katarinaschool.be

9 Samenwerken Een bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat op van een team of de organisatie, ook w anneer dit niet onmiddellijk van persoonlijk belang is. Stimuleert de samenw erking binnen de eigen organisatie. - komt met ideeën om het gezamenlijk resultaat te verbeteren; - moedigt anderen aan om samen te werken, hun ideeën te uiten en onderling van gedachten te wisselen; - moedigt anderen aan om onderling te overleggen over zaken die het eigen w erk overstijgen; - betrekt anderen bij het nemen van beslissingen die op hen een impact hebben; - bevordert de goede verstandhouding, de teamgeest en het respect voor verscheidenheid in mensen; - geeft opbouw ende kritiek, feedback en ondersteuning; - moedigt anderen aan om gezamenlijk oplossingen te vinden; - staat open voor het zoekverhaal van christenen. 9/13 sint-katarinaschool.be

10 Betrouwbaarheid: 'consequent en correct handelen' Handelt vanuit de principes van behoorlijk bestuur: integriteit, zorgvuldigheid, objectiviteit, gelijke behandeling in gelijke situaties, discretie, correctheid en transparantie uitgaande van sociale en ethische normen; afspraken nakomen en de eigen verantw oordelijkheid opnemen. Brengt sociale en ethische normen in de praktijk. - neemt de verantw oordelijkheid op zich voor het eigen handelen (past geen paraplupolitiek toe); - leeft de deontologie na die eigen is aan de functie van directeur (m/v); - spreekt anderen erop aan als ze niet conform bestaande regels en afspraken handelen; - handelt consequent: neemt in gelijkaardige omstandigheden soortgelijke standpunten in of een soortgelijke houding aan; - kan inschatten of informatie al dan niet verder kan of mag verspreid w orden; - vertoont voorbeeldgedrag rond basisregels en afspraken; - w il meew erken aan de realisatie van de w aarden van het christelijk opvoedingsproject van de school. 10/13 sint-katarinaschool.be

11 Organisatiebetrokkenheid Zich verbonden tonen met de school: de belangen ervan verdedigen bij anderen. Handelt overeenkomstig de waarden en doelstellingen zoals vermeld in de statuten en het opvoedingsproject. - staat achter beslissingen die voor de school nuttig zijn, zelfs als die minder populair of controversieel zijn of persoonlijk ongunstig uitvallen; - voert de richtlijnen van het schoolbestuur uit, ook al komen die niet overeen met de eigen belangen en/of voorkeuren; - reageert correct en loyaal w anneer buitenstaanders of klanten kritiek uiten op de school; - respecteert de binnen de school bestaande afspraken en procedures; - toont belangstelling voor de school (bijv. informeert zich regelmatig in de parochie). 11/13 sint-katarinaschool.be

12 Pedagogische-didactische vaardigheden De directeur beschikt over de nodige kennis van de leerstof en werkvormen om de leerstof over te dragen. Dit houdt ondermeer in dat hij/zij inzicht heeft in en kennis van de totaliteit van de leerstof over de verschillende jaren. De directeur heeft zicht op het leerproces bij leerlingen en is zich bew ust van de denk- en leefwereld van de leerlingen en kan hierop inspelen. Definieert samen met het lerarenteam en het schoolbestuur het pedagogisch project van de school en concretiseert dit in het schoolwerkplan, het schoolreglement en het lestijdenpakket. - bezit en verdiept kennis over en inzicht in de leerplannen, de methoden en de werkvormen; - is begaan met de (zorg)kinderen van de school, volgt de problematische afw ezigheden en de thuisproblemen van de kinderen op; - w erkt nauw samen met de zorgcoördinator, het CLB en andere leerlingvolgstructuren; - ziet toe op de kwaliteit van het onderwijs en bouwt een continue proces- en productevaluatie in zow el op het individueel, het klas- als het school (integrale kw aliteitszorg); - toont ten aanzien van het team beleidsvoerend vermogen: van communicatieve tot coachingsvaardigheden. 12/13 sint-katarinaschool.be

13 Visie De dagelijkse praktijk overstijgen en eigen ideeën uitwerken voor de toekomst, feiten bekijken van op een afstand; ze in een ruimere context en langetermijnperspectief plaatsen. Brengt een eigen beleid naar voor dat de organisatie op lange termijn verrijkt. - anticipeert op maatschappelijke ontw ikkelingen en de toekomst, denkt mee na over en doet voorstellen met betrekking tot de manier om de school hierop voor te bereiden; - komt met plannen en ideeën met een looptijd van enkele jaren; - houdt vast aan een langetermijnvisie, niettegenstaande de dagelijkse gebeurtenissen; - brengt een eigen beleid naar voren dat gebaseerd is op een duidelijke visie en op de missie en de doelstellingen van de school; - denkt na over het christelijk verhaal, een verhaal dat gaat over God en de mensen. 13/13 sint-katarinaschool.be

MANAGING EDITOR (M/V)

MANAGING EDITOR (M/V) Toerisme Vlaanderen werft aan met een werfreserve van 2 jaar in contractueel dienstverband:: MANAGING EDITOR (M/V) Afdeling: Entiteit: Niveau: Graad: Standplaats: Bestemmingspromotie Toerisme Vlaanderen

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Teamleider operationele ICT

Functiebeschrijving: Teamleider operationele ICT Functiebeschrijving: Teamleider operationele ICT Voor akkoord Naam leidinggevenden: Datum + Handtekeningen: 1 e evaluator: 2 e evaluator: Naam functiehouder: Datum + Handtekening: DEEL 1: CONTEXTINFORMATIE

Nadere informatie

Office manager (M/V)

Office manager (M/V) AFDELING BELEID - DIENST CORPORATE HR Identificatiecode: Functiefamilie: organisatie-ondersteunend Functiebeschrijving Office manager (M/V) Voor akkoord Naam leidinggevende(n): Louis Vervloet Datum + Handtekening(en)

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Provincie Limburg. Functiegegevens. Doel van de functie. Beoordelaars

Functiebeschrijving. Provincie Limburg. Functiegegevens. Doel van de functie. Beoordelaars Functiegegevens Functie: BESS/0092 bestuurssecretaris Periode van - tot: 03/04/2015 - Graad: A1a Salarischaal: A1a HOGER ONDERWIJS LT && UNIV ONDERWIJS A1b A1b A2a A2a Niveau: Niveau A Benoemingscode:

Nadere informatie

DATABASE ONTWIKKELAAR - MANAGER (M/V)

DATABASE ONTWIKKELAAR - MANAGER (M/V) Het Eigen Vermogen van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) is op zoek naar een DATABASE ONTWIKKELAAR - MANAGER (M/V) Afdeling: Beleidsdomein: Niveau: Graad: Standplaats: ILVO Eenheid

Nadere informatie

Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid werft aan in contractueel (onbepaalde duur) dienstverband:

Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid werft aan in contractueel (onbepaalde duur) dienstverband: Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid werft aan in contractueel (onbepaalde duur) dienstverband: GEGEVENSBEHEERDER (M/V) Afdeling: Beleidsdomein: Graad: Standplaats: Vlaamse Sociale Bescherming Welzijn,

Nadere informatie

Teamverantwoordelijke kunstwerken (m/v)

Teamverantwoordelijke kunstwerken (m/v) Het Agentschap Wegen en Verkeer werft aan in contractueel dienstverband (contract onbepaalde duur): Teamverantwoordelijke kunstwerken (m/v) Afdeling: Beleidsdomein: Niveau: Graad: Standplaats: Wegen en

Nadere informatie

OCMW- secretaris. 2. assessment center (competentiegerichte tests en persoonlijkheidsonderzoek): gunstig scoren

OCMW- secretaris. 2. assessment center (competentiegerichte tests en persoonlijkheidsonderzoek): gunstig scoren OCMW- secretaris A. Algemene toelatingsvoorwaarden een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor men solliciteert de burgerlijke en politieke rechten genieten medisch

Nadere informatie

Functie: MED/0329 medewerker theatertechieken Periode van - tot: 26/02/2015 -

Functie: MED/0329 medewerker theatertechieken Periode van - tot: 26/02/2015 - Functiegegevens Functie: MED/0329 medewerker theatertechieken Periode van - tot: 26/02/2015 - Graad: C1 Salarischaal: C1 HOGER SEC.OND. OF GELIJKGESTELD C2 HOGER SEC.OND. OF GELIJKGESTELD C3 HOGER SEC.OND.

Nadere informatie

CONSULENT CORPORATE COMMUNICATION (M/V)

CONSULENT CORPORATE COMMUNICATION (M/V) Toerisme Vlaanderen werft aan met een werfreserve met rangschikking van 2 jaar in statutair dienstverband: CONSULENT CORPORATE COMMUNICATION (M/V) Team: Entiteit: Niveau: Graad: Standplaats: Operating

Nadere informatie

Switching & Data Beheerder

Switching & Data Beheerder Het Vlaams Energiebedrijf is op zoek naar een (m/v) Switching & Data Beheerder Functiecontext Het Vlaams Energiebedrijf (VEB) is begin 2012 opgericht als een agentschap van de Vlaamse overheid. Het VEB

Nadere informatie

MARKETINGMANAGER (M/V)

MARKETINGMANAGER (M/V) Toerisme Vlaanderen werft aan met een werfreserve van 2 jaar in contractueel dienstverband: MARKETINGMANAGER (M/V) Afdeling: Entiteit: Niveau: Graad: Standplaats: Marketing Toerisme Vlaanderen A111 Adjunct

Nadere informatie

Functiebeschrijving: ICT-manager

Functiebeschrijving: ICT-manager Functiebeschrijving: ICT-manager Voor akkoord Naam leidinggevenden: Datum + Handtekeningen 1 e evaluator: 2 e evaluator: Naam functiehouder: Datum + Handtekening DEEL 1: CONTEXTINFORMATIE EN TAKENPAKKET

Nadere informatie

Billing & Credit-Collection Beheerder

Billing & Credit-Collection Beheerder Het Vlaams Energiebedrijf is op zoek naar een (m/v) Billing & Credit-Collection Beheerder Functiecontext Het Vlaams Energiebedrijf (VEB) is begin 2012 opgericht als een agentschap van de Vlaamse overheid.

Nadere informatie

2 Productmanagers Flanders for Foodies (M/V) (Productmanager eet-, drink- en tafelcultuur)

2 Productmanagers Flanders for Foodies (M/V) (Productmanager eet-, drink- en tafelcultuur) Toerisme Vlaanderen werft aan, met een werfreserve met rangschikking van 2 jaar in contractueel dienstverband: 2 Productmanagers Flanders for Foodies (M/V) (Productmanager eet-, drink- en tafelcultuur)

Nadere informatie

Communicatiemedewerker (M/V)

Communicatiemedewerker (M/V) AFDELING BELEID - DIENST CORPORATE HR Identificatiecode: Functiefamilie: organisatie-ondersteunend Functiebeschrijving Communicatiemedewerker (M/V) Voor akkoord Naam leidinggevende(n): Louis Vervloet Datum

Nadere informatie

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN juli, 2010 Inhoud Inleiding... 2 1 Wat is competentiemanagement?... 3 2 Het competentiemodel...

Nadere informatie

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN AMSTERDAM, 2009 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 VOORBEREIDING 3 1. schoolplan 3 2. functieomschrijving, functievoorwaarden

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

Standaard sociale & communicatieve vaardigheden bij direct leidinggevenden. Mentor consult. Met de steun van:

Standaard sociale & communicatieve vaardigheden bij direct leidinggevenden. Mentor consult. Met de steun van: Standaard sociale & communicatieve vaardigheden bij direct leidinggevenden Mentor consult Met de steun van: Inleiding Uit onze ervaringen is gebleken dat de direct leidinggevende een belangrijke rol speelt

Nadere informatie

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Praktische gids Met dank aan onze collega s van de FOD Mobiliteit en Vervoer voor hun medewerking Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke

Nadere informatie

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de

Nadere informatie

HAND BOEK METHODEN INSTRUMENTEN

HAND BOEK METHODEN INSTRUMENTEN HAND BOEK METHODEN EN INSTRUMENTEN Inhoudsopgave Inleiding 5 DEEL 1 09 Plan van aanpak Ontwikkelingsgericht Personeelsbeleid 10 1. Uitgangssituatie 11 2. Doelstelling 12 3. Concretisering 13 4. Organisatie

Nadere informatie

COÖRDINATOR EPALE VLAANDEREN (V/M)

COÖRDINATOR EPALE VLAANDEREN (V/M) Het departement Onderwijs en Vorming werft aan in contractueel dienstverband een COÖRDINATOR EPALE VLAANDEREN (V/M) Afdeling Europese programma s een leven lang leren Niveau A 111 Graad adjunct van de

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Leertrajectbegeleider (M/V)

Functiebeschrijving: Leertrajectbegeleider (M/V) AFDELING BELEID - DIENST CORPORATE HR Functiebeschrijving: Leertrajectbegeleider (M/V) DEEL 1: CONTEXTINFORMATIE 0. Identificatiecode Dit gegeven wordt ingevuld door de dienst Corporate HR van het departement

Nadere informatie

Competentiebilan. Het competentiebilan: een instrument voor de toekomst

Competentiebilan. Het competentiebilan: een instrument voor de toekomst Het competentiebilan: een instrument voor de toekomst 1 Voorwoord Competentiebilan RESOC Kempen en VDAB geloven, samen met de partners die bij de ontwikkeling van het competentiebilan betrokken waren,

Nadere informatie

SYLLABUS S L O. Studie Loopbaan Ontwikkeling 2008 / 2009. Jaar 1 2 3. ICT-Opleidingen/profielen:

SYLLABUS S L O. Studie Loopbaan Ontwikkeling 2008 / 2009. Jaar 1 2 3. ICT-Opleidingen/profielen: Faculteit Natuur en Techniek Institute for Informatics, Communication and Technology Nijenoord 1 3552 AS Utrecht SYLLABUS Studie Loopbaan Ontwikkeling S L O 2008 / 2009 ICT-Opleidingen/profielen: Informatica

Nadere informatie

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1 Elk kind een belofte Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten Mei, 2011 Elk kind een belofte. Pagina 1 Inhoud INLEIDING... 3 Hoofdstuk 1 Pieter Wijten binnen het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

De Raad voor Vergunningsbetwistingen werft aan in contractueel dienstverband met een contract van onbepaalde duur: GRIFFIEMEDEWERKERS

De Raad voor Vergunningsbetwistingen werft aan in contractueel dienstverband met een contract van onbepaalde duur: GRIFFIEMEDEWERKERS De Raad voor Vergunningsbetwistingen werft aan in contractueel dienstverband met een contract van onbepaalde duur: GRIFFIEMEDEWERKERS (M/V) Niveau: Graad: Standplaats: B1 Deskundige Koning Albert II-laan

Nadere informatie

Kaderregeling Gesprekkencyclus Alliantie VO. Februari 2008

Kaderregeling Gesprekkencyclus Alliantie VO. Februari 2008 Kaderregeling Gesprekkencyclus Alliantie VO Februari 2008 Inhoudsopgave Pagina Inleiding 2 Artikel 1 Begripsbepalingen 4 Artikel 2 Frequentie gesprekken 5 Functioneringsgesprek Artikel 3 Doel functioneringsgesprek

Nadere informatie