Loon- en arbeidsvoorwaarden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Loon- en arbeidsvoorwaarden"

Transcriptie

1 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat Brussel T Februari 2014 Loon- en arbeidsvoorwaarden Kunststofverwerkende nijverheid West-Vlaanderen PC 116

2 Inhoudstafel 1 Arbeidsduur 2 Minimumlonen & ploegenpremies 3 Verplaatsingskosten 4 Eindejaarspremie 5 Anciënniteit 6 Aanvullende vergoeding bij gedeeltelijke werkloosheid 7 Aanvullende vergoedingen bij ontslag om economische of technische redenen 8 Klein verlet 9 Opzegtermijnen 10 Werkloosheid met bedrijfstoeslag (WST of het vroegere brugpensioen) 11 Sectoraal pensioen 12 Landingsbaan tijdkrediet 13 Interim 14 Syndicale premie 2

3 Loon- en arbeidsvoorwaarden voor arbeid(st)ers in de Kunststof verwerkende nijverheid in West-Vlaanderen Het zal jullie intussen bekend zijn dat er korte tijd geleden een nieuwe cao werd afgesloten (voor de periode 1/4/ /3/2015) over de loon- en arbeidsvoorwaarden binnen de kunststofverwerkende nijverheid van West- Vlaanderen. Met deze brochure willen wij jullie informeren over de nieuw verworven voorwaarden alsook over een aantal belangrijke wijzigingen. Heb je nog vragen, vraag dan gerust meer uitleg aan jouw afgevaardigde of contacteer jouw secretaris bij ACV bouw - industrie & energie (ACVBIE). 1 Arbeidsduur De wettelijke en conventionele arbeidsduur ligt vast op gemiddeld 38 uur per week. Bij overschrijding van de grens moet de werknemer inhaalrustdagen krijgen. De inhaalrustdagen worden opgenomen in gemeenschappelijk akkoord met de werkgever. Alle werkroosters moeten in het arbeidsreglement staan. Effectieve prestaties Inhaalrust per jaar 40 u 12 dagen 39 u 6 dagen 38 u 0 dagen 3

4 2 Minimumloon & ploegenpremies De volgende lonen zijn de minima die moeten betaald worden. Deze lonen volgen de evolutie van de index. Provinciale minimumlonen Februari urenweek 39-urenweek 38-urenweek Afwerking & verpakking 12, , ,1500 Productie Aanwerving 13, , ,9450 Referentieloon 13, , ,4025 Gespecialiseerde 13, , ,7020 Ploegchefs 14, , ,0715 Ploegvergoeding per uur Dagploegen 0,9714 0,9963 1,0225 Nachtploegen 3,0511 3,1294 3,2117 Het werk, gepresteerd door arbeiders in opeenvolgende ploegen op zon- of feestdagen tussen 0 u en 6 uur, wordt verloond aan 200 %. 3 Verplaatsingskosten Minimumafstand = 1 km. De werkgeverstussenkomst is een percentage van de prijs van de maandelijkse treinkaart (sociaal abonnement). Bij gebruik van: openbaar vervoer: ± 75 % van de maandelijkse treinkaart; eigen vervoermiddel: 80 % van de maandelijkse treinkaart. 4

5 Bij gebruik van eigen vervoermiddel Enkele afstand Tussenkomst aan 80 % 1 22, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,60 Voor verdere afstanden vraag je de concrete bedragen best aan jouw afgevaardigde. 5

6 4 Eindejaarspremie Arbeiders hebben na 3 maand anciënniteit in het bedrijf recht op een eindejaarspremie, gelijk aan 174 keer het uurloon, als men in de 40 u week betaald wordt. Wordt het uurloon berekend op 39 uur per week, dan bedraagt de eindejaarspremie 169 x het uurloon. Wordt het loon berekend op 38 uur per week, dan bedraagt de eindejaars-premie 165 x het uurloon. Als berekeningsbasis neemt men het uurloon geldig vanaf 1 december. Deze premie wordt toegekend in functie van het aantal gepresteerde maanden (12 maand = een volledige premie). Neem je zelf ontslag tijdens het 1ste jaar van tewerkstelling of word je ontslagen omwille van een zware fout of dringende reden, dan verlies je jouw recht op deze premie. Aanwerving voor de 16de van de maand of uit dienst na de 15de van de maand, geeft recht op een volledige maand. De eindejaarspremie wordt uitbetaald vóór 25 december van het jaar waarop deze premie betrekking heeft. Vraag aan jouw afgevaardigde welke dagen gelijkgesteld zijn voor de berekening van de eindejaarspremie. 5 Anciënniteit Arbeiders die al meerdere jaren in dienst zijn in het bedrijf hebben recht op betaalde dagen anciënniteitsverlof. 6 Aantal jaar dienst Aantal dagen anciënniteitsverlof

7 Wordt een arbeider na verloop van opeenvolgende contracten van bepaalde duur aangeworven met een arbeidscontract van onbepaalde duur, voor dezelfde functie en zonder onderbreking van meer dan 4 weken behoud je de verworven anciënniteit in het kader van de contracten van bepaalde duur. 6 Aanvullende vergoedingen bij gedeeltelijke werkloosheid Bij tijdelijke werkloosheid om economische of technische redenen of door overmacht, en op voorwaarde dat de arbeider 6 maand anciënniteit heeft, is de werkgever verplicht een dagvergoeding toe te kennen als aanvulling op de werkloosheidstoelage. Vanaf 1/1/2014 bedraagt het dagbedrag 10. Dit wordt betaald voor elke werkloosheidsdag. Uitzondering! Word je aangeworven nadat je als uitzendkracht in hetzelfde bedrijf werkte, dan telt de anciënniteit die je als uitzendkracht verwierf mee om de vereiste 6 maand anciënniteit te bekomen. 7 Aanvullende vergoedingen bij ontslag om economische reden of technische redenen Arbeiders ontslagen om economische of technische reden hebben recht op bijkomende vergoedingen, die afhangen van de anciënniteit in het bedrijf: Forfaitaire premie Anciënniteit Vergoeding Na 1 jaar dienst 54,5366 Na 2 jaar dienst 111,5521 Na 5 jaar dienst 163, ,8736 per dienstjaar na 5 jaar dienst met een maximum van 461,0820 na 25 jaar dienst. 7

8 Aanvullende werkloosheidsvergoeding van 9,5 Anciënniteit Aantal dagen effectieve werkloosheid 5 jaar tot < 10 jaar 26 dagen 10 jaar tot < 15 jaar 52 dagen 15 jaar tot < 20 jaar 78 dagen meer dan 20 jaar 104 dagen Werkzekerheid Ontslagen om economische redenen kunnen pas gebeuren na uitputting van een pool van dagen tijdelijke werkloosheid (15 dagen x aantal arbeiders per afdeling). De sanctie bij niet-naleving houdt in dat, bij een eventueel ontslag, de werkgever bijkomend 4 weken opzeg of verbrekingsvergoeding moet betalen. 8

9 8 Klein verlet Elke werknemer heeft recht op één of meerdere verlofdagen (klein verlet) voor bepaalde familiale gebeurtenissen of om bepaalde burgerplichten te vervullen, met behoud van loon. Reden van het verlof Familiale gebeurtenissen Huwelijk Geboorte & adoptie Plechtige communie of feest van de vrijzinnige jeugd Priesterwijding of intrede in het klooster Werknemer Kind van de werknemer of van de echtgeno(o)t(e); broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster, vader, moeder, schoonvader, schoonmoeder, stiefvader, stiefmoeder, kleinkind van de werknemer Duur & voorwaarden 3 dagen te kiezen door de werknemer in de week waarin de gebeurtenis plaats vindt of tijdens de daaropvolgende week. (zaterdag = werkdag) Dag van het huwelijk De werknemer heeft recht op 10 dagen buitengewoon verlof bij de geboorte van een door hem erkend kind, op te nemen binnen de 4 maand na de geboorte. 3 dagen worden betaald door de werkgever, de overige 7 vallen ten laste van het ziekenfonds. Bij adoptie beschikt de werknemer over dezelfde rechten. Kind van de werknemer zijn echtgeno(o)t(e) Kind van de werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e); broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster 1 dag te nemen tijdens de week waarin de gebeurtenis plaatsvindt of tijdens de daaropvolgende week. Dag van de plechtigheid 9

10 Reden van het verlof Familiale gebeurtenissen Overlijden Echtgeno(o)t(e), kind van de werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e), vader, moeder, schoonvader, schoonmoeder, stiefvader, stiefmoeder van de werknemer Broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster, grootouder, overgrootouder, kleinkind, achterkleinkind, schoonzoon of schoondochter Burgerlijke verplichtingen Verkiezingen Justitie Bijzitter in een stem- of telbureau (gemeenteraards-, provincieraads-, federale of Europese verkiezingen Oproeping als getuige; persoonlijke verschijning op aanmaning van een arbeidsgerecht, deelneming aan een assisenjury Bijwonen van een bijeenkomst van de familieraad bijeengeroepen door de vrederechter Duur & voorwaarden 3 dagen door de werknemer te kiezen tijdens de periode die begint op de dag van het overlijden en eindigt op de dag van de begrafenis De overledene woonde in bij de werknemer De overledene woonde niet in bij de werknemer 2 dagen te kiezen door de werknemer tijdens de periode die begint op de dag van het overlijden en eindigt op de dag van de begrafenis De dag van de begrafenis De nodige tijd, met een maximum van 5 dagen De nodige tijd met een maximum van 5 dagen De nodige tijd met een maximum van 5 dagen 10

11 9 Opzegtermijn Op 1 januari 2014 werd het eenheidsstatuut van kracht. Vanaf die datum bouwt elke werknemer dezelfde ontslagtermijnen op. Ben je in dienst bij dezelfde werkgever als in 2013, dan wordt jouw opzeg opgebouwd uit 2 delen. de periode van tewerkstelling bij de werkgever vóór 31/12/2013 (A) de periode van tewerkstelling bij de werkgever na 31/12/2013 (B). De periode vóór (A) en nà (B) wordt afzonderlijk berekend en dan opgeteld. Het resultaat van de optelling is ten laste van de werkgever. Heb je meer dan 20 jaar* anciënniteit op 1/1/2014, dan heb je recht op een compensatievergoeding. Deze wordt als volgt berekend: Je berekent eerst de opzegperiode alsof je vanaf de 1ste werkdag onder deze nieuwe regeling valt. Dit verminder je met de huidige opzegperiode (periode A + B). Het verschil in opzeg is de compensatievergoeding die jou zal uitbetaald worden. Heb je minder dan 20 jaar anciënniteit op 1/1/2014, dan heb je recht op een bijkomende RVA-ontslaguitkering: Anciënniteit RVA-ontslaguitkering 6 maand tot 5 jaar tot 10 jaar jaar en meer * Vanaf 1/1/2015 krijg je een compensatievergoeding vanaf 15 jaar anciënniteit. Op 1/1/2016 vanaf 10 jaar anciënniteit en vanaf 1/1/2017 krijgt iedereen een compensatievergoeding. 11

12 12 Schema opzeg Deel A Anciënniteit opgebouwd tot 31/12/2013 Minder dan 6 maand In dienst bij jouw werkgever vóór 31/12/2013 Je wordt ontslagen door de werkgever (vastgeklikte opzegtermijnen chemie) 4 weken Vastgeklikte termijnen voor SWT (brugpensioen) Je neemt zelf ontslag 6 maand > 5 jaar 6 weken 6 jaar > 10 jaar 9 weken 4 weken 2 weken 10 jaar > 15 jaar 17 weken 15 jaar > 20 jaar 21 weken 20 jaar > 25 jaar 27 weken 25 jaar en meer 35 weken 8 weken 4 weken Deel B Opzegtermijnen geldig vanaf 1/1/2014 Anciënniteit opgebouwd vanaf 1/1/2014 Je wordt ontslagen door de werkgever Je neemt zelf ontslag Van 0 > 3 maand 2 weken 1 week Van 3 maand > 6 maand 4 weken 2 weken Van 6 maand > 9 maand 6 weken 3 weken Van 9 maand > 12 maand 7 weken 3 weken Van 12 maand > 15 maand 8 weken 4 weken Van 15 maand > 18 maand 9 weken 4 weken Van 18 maand > 21 maand 10 weken 5 weken Van 21 maand > 24 maand 11 weken 5 weken Van 2 jaar > 3 jaar 12 weken 6 weken Van 3 jaar > 4 jaar 13 weken 6 weken

13 Van 4 jaar > 5 jaar 15 weken 7 weken Van 5 jaar > 6 jaar 18 weken 9 weken Van 6 jaar > 7 jaar 21 weken 10 weken Van 7 jaar > 8 jaar 24 weken 12 weken Van 8 jaar > 9 jaar 27 weken 13 weken Van 9 jaar > 10 jaar 30 weken 13 weken Van 10 jaar > 11 jaar 33 weken 13 weken Van 11 jaar > 12 jaar 36 weken 13 weken Van 12 jaar > 13 jaar 39 weken 13 weken Van 13 jaar > 14 jaar 42 weken 13 weken Van 14 jaar > 15 jaar 45 weken 13 weken Van 15 jaar > 16 jaar 48 weken 13 weken Van 16 jaar > 17 jaar 51 weken 13 weken Van 17 jaar > 18 jaar 54 weken 13 weken Van 18 jaar > 19 jaar 57 weken 13 weken Van 19 jaar > 20 jaar 60 weken 13 weken Van 20 jaar > 21 jaar 62 weken 13 weken Per bijkomend jaar dat gestart is week 13 weken 10 Werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) brugpensioen Sinds het generatiepact zijn de vereiste loopbaanvoorwaarden om te genieten van SWT veel strikter geworden. SWT voor arbeiders in de West-Vlaamse kunststofbedrijven blijft mogelijk als je voldoet aan: de specifieke voorwaarden rond leeftijd en loopbaan; de specifieke voorwaarden rond anciënniteit in het bedrijf. 13

14 De tabel geeft een overzicht van de verschillende brugpensioenstelsels. 14 Soort Loopbaanvoorwaarde Jaar leeftijd SWT Mannen Vrouwen Algemeen jaar 35 jaar 28 jaar jaar 40 jaar 31 jaar Sectorale jaar 38 jaar 38 jaar regeling jaar 40 jaar 38 jaar Nachtarbeid jaar 33 jaar loopbaan waarvan 20 jaar nachtarbeid Zware beroepen Lange loopbaan Medische reden jaar 56 jaar (mits 15 jaar anciënniteit in het bedrijf ) Vraag naar de specifieke voorwaarden 35 jaar loopbaan waarvan 5 jaar, in de laatste 10 kalenderjaren, of 7 jaar, in de laatste 15 kalenderjaren als zwaar beroep 40 jaar 40 jaar

15 Om recht te hebben op deze vormen van SWT moet je bij je huidige werkgever volgende anciënniteit bewijzen (uitzondering: lange loopbaan op 56 jaar): Leeftijd Vereiste anciënniteit bij de werkgever 56 jaar 9 jaar 57 jaar 8 jaar 58 jaar 7 jaar 59 jaar 6 jaar 60 jaar 5 jaar 61 jaar 4 jaar 62 jaar 3 jaar 63 jaar 2 jaar 64 jaar 1 jaar Voor bijkomende info, contacteer ons gerust, want de systemen zijn complex of kunnen in de komende jaren gewijzigd worden. 11 Sectoraal pensioen Voor werkgevers die op 1 oktober 2010 geen of een pensioenplan met een lagere werkgeverskost dan het sectoraal pensioenplan hadden voor hun werknemers, werd een sectoraal pensioenplan uitgewerkt dat in werking trad op 1 januari Werkgevers betalen een premie van 250 per jaar, per arbeider. Je krijgt hiervan jaarlijks een overzicht. 12 Landingsbaan - Tijdkrediet Binnen het bestaand systeem van tijdkrediet, is er een bijzonder systeem dat zich richt tot 50-plussers. Binnen de cao kunststofverwerkende nijverheid 15

16 kon het ACV er voor zorgen dat elke werknemer vanaf 51 jaar recht heeft om 4/5de te werken na een loopbaan van 28 jaar. Vanaf 55 jaar heb je het recht om halftijds te werken. Meer info krijg je via onze speciale ACV-brochure tijdkrediet. Vraag deze aan je afgevaardigde. 13 Interim Binnen het kunststofakkoord werden enkele specifieke afspraken i.v.m. interim gemaakt. Bij aanwerving van een uitzendkracht wordt de anciënniteit van de prestaties, die bij dezelfde werkgever gepresteerd werden, overgenomen. De uitzendkracht moet minstens 120 dagen gepresteerd hebben, in een periode van 12 maand voorafgaand aan de aanwerving. Per 20 dagen effectieve prestaties wordt 1 maand ancienniteit toegekend. Deze ancienniteit geldt voor alle voordelen in de betrokken onderneming, met uitzondering van de eindejaarspremie. 14 Syndicale premie Alle arbeiders uit de chemische sector, aangesloten bij het ACV, hebben jaarlijks recht op een syndicale premie. De premie voor 2014 bedraagt in totaal 135. Een eerste bedrag, berekend volgens het aantal maanden dienst met een max. van 110, wordt betaald vanaf 30 april. Een tweede forfaitair bedrag van 25 wordt betaald vanaf oktober. Je krijgt het attest thuis toegestuurd en dit uiterlijk op 31 maart van het volgende jaar. De werkgever kan dus niet weten wie in zijn bedrijf aangesloten is bij het ACV. 16

17 ACV-leden geven dit attest af op hun ACV-dienstencentrum of aan hun afgevaardigde. Kijk na of jouw naam en adres juist zijn en vul eventueel je rekeningnummer in. Was je geen volledig jaar in dienst of was je geen volledig jaar bij het ACV aangesloten, dan krijg je een premie die pro rata berekend wordt. Heb je het bedrijf verlaten, dan krijg je ook een attest toegestuurd. Kreeg je geen attest, contacteer dan het ACV-Dienstencentrum of beroepsverbond van ACV bouw industrie & energie in jouw buurt (zie lijst achteraan). De syndicale premie is een voordeel dat vakbonden onderhandelen voor hun leden. Ben je geen lid, dan kan je van dit voordeel niet genieten. Vragen of meer informatie? Heb je vragen of wil je meer informatie? Dan kan je altijd terecht in één van onze ACVBIE beroepsverbonden of bij jouw secretaris van ACVBIE. (zie lijst achteraan)

18 Adressen ACV bouw - industrie & energie West-Vlaanderen Brugge Oude Burg 17 T Ieper St.-Jacobsstraat 34 T Kortrijk President Kennedypark 16 D T Oostende Dr. L. Colensstraat 7 T Roeselare H. Horriestraat 31 T Secretarissen Filip Decorte Eddy Geldof Isabelle Verhaegen V.U.: ACV bouw - industrie & energie, Trierstraat 31, 1040 Brussel / Februari 2014 Trierstraat Brussel T F

19 Ja, ik wil graag lid worden van ACV bouw - industrie & energie. Naam:... Voornaam:... Adres: Rijksregisternummer:... PC en Gemeente:... (In België) Telefoon: Ik werk bij:... Adres bedrijf: PC en Gemeente:...

20 Hier postzegel kleven ACV bouw - industrie & energie

Loon- en arbeidsvoorwaarden. Kunststofverwerkende nijverheid West-Vlaanderen PC 116

Loon- en arbeidsvoorwaarden. Kunststofverwerkende nijverheid West-Vlaanderen PC 116 Loon- en arbeidsvoorwaarden Kunststofverwerkende nijverheid West-Vlaanderen PC 116 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv csc.be www.acvbie.be

Nadere informatie

Loon- en arbeidsvoorwaarden. chemie-arbeid(st)ers in kmo s 2011-2012 PC 116

Loon- en arbeidsvoorwaarden. chemie-arbeid(st)ers in kmo s 2011-2012 PC 116 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be Maart 2012 Loon- en arbeidsvoorwaarden voor chemie-arbeid(st)ers in kmo s 2011-2012

Nadere informatie

- 137 - Afdeling 10. - KLEIN VERLET. Artikel 771

- 137 - Afdeling 10. - KLEIN VERLET. Artikel 771 - 137 - Afdeling 10. - KLEIN VERLET Artikel 771 In de gevallen voorzien in het Koninklijk Besluit van 28 augustus 1963 betreffende het behoud van het normaal loon voor afwezigheidsdagen ter gelegenheid

Nadere informatie

Klein Verlet. Source : SD Worx Last update : June 2002

Klein Verlet. Source : SD Worx Last update : June 2002 Klein Verlet Loonwaarborg bij klein verlet Artikel 30 van de Wet op de Arbeidsovereenkomsten voorziet dat de werknemer het recht heeft om, met behoud van loon, afwezig te zijn van het werk om: bepaalde

Nadere informatie

Steenbakkerijen PC 114

Steenbakkerijen PC 114 Steenbakkerijen PC 114 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31 1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be Augustus 2013 Steenbakkerijen Augustus 2013 PC 114 1 Minimumlonen

Nadere informatie

- 35 - 6. Overlijden van een broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster, van de grootvader, de

- 35 - 6. Overlijden van een broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster, van de grootvader, de - 35 - Afdeling 8. - KLEIN VERLET Artikel 131 In de gevallen voorzien in het Koninklijk Besluit van 28 augustus 1963 betreffende het behoud van het normaal loon voor afwezigheidsdagen ter gelegenheid van

Nadere informatie

Betonindustrie PSC 106.02

Betonindustrie PSC 106.02 Betonindustrie PSC 106.02 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31 1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv csc.be www.acvbie.be September 2015 Betonindustrie September 2015 PSC 106.02

Nadere informatie

Bosontginning PSC

Bosontginning PSC Bosontginning PSC 125.01 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31 1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv csc.be www.acvbie.be Maart 2016 Bosontginning PSC 125.01 Maart 2016 1 Aanvullende

Nadere informatie

Steenbakkerijen PC 114

Steenbakkerijen PC 114 Steenbakkerijen PC 114 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31 1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv csc.be www.acvbie.be September 2015 Steenbakkerijen September 2015 PC 114 1 Minimumlonen

Nadere informatie

Wanneer heb ik recht op klein verlet?

Wanneer heb ik recht op klein verlet? Wanneer heb ik recht op klein verlet? Dagen klein verlet zijn enkel en alleen bedoeld om je toe te laten van het werk afwezig te zijn om de gebeurtenis te kunnen bijwonen. Dit betekent dat wanneer de dag

Nadere informatie

Glasnijverheid PC 115

Glasnijverheid PC 115 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be December 2014 Glasnijverheid PC 115 Inhoudstafel 2 Glasnijverheid algemene bepalingen

Nadere informatie

Zagerijen & Houthandel PSC & PSC

Zagerijen & Houthandel PSC & PSC Zagerijen & Houthandel PSC 125.02 & PSC 125.03 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31 1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv csc.be www.acvbie.be Maart 2016 Zagerijen & Houthandel

Nadere informatie

Sociale werkplaatsen Vlaanderen PSC

Sociale werkplaatsen Vlaanderen PSC Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be Januari 2013 Sociale werkplaatsen Vlaanderen PSC 327.01 Inhoudstafel 1. Minimumlonen

Nadere informatie

Betonindustrie PSC 106.02

Betonindustrie PSC 106.02 Betonindustrie PSC 106.02 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31 1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be Augustus 2013 Betonindustrie Augustus 2013 PSC 106.02

Nadere informatie

Papierproductie PC 129

Papierproductie PC 129 Papierproductie PC 129 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be Mei 2014 Inhoudstafel 1. Lonen 2. Koppeling van de lonen

Nadere informatie

LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN 2015-2016 KUNSTSTOFVERWERKENDE NIJVERHEID WEST-VLAANDEREN PC 116. www.accg.be/sv2016

LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN 2015-2016 KUNSTSTOFVERWERKENDE NIJVERHEID WEST-VLAANDEREN PC 116. www.accg.be/sv2016 LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN 2015-2016 KUNSTSTOFVERWERKENDE NIJVERHEID WEST-VLAANDEREN PC 116 1 www.accg.be/sv2016 2 3 www.accg.be EEN NIEUWE CAO VOOR DE KUNSTSTOFVER- WERKENDE NIJVERHEID WEST-VLAANDEREN

Nadere informatie

LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN BEHEER VAN GEBOUWEN, DE VASTGOEDMAKELAARS EN DE DIENSTBODEN PC 323

LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN BEHEER VAN GEBOUWEN, DE VASTGOEDMAKELAARS EN DE DIENSTBODEN PC 323 LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN 2015-2016 BEHEER VAN GEBOUWEN, DE VASTGOEDMAKELAARS EN DE DIENSTBODEN PC 323 1 2 3 EEN NIEUWE CAO VOOR WERKNEMERS IN DE SECTOR BEHEER VAN GEBOUWEN, DE VASTGOEDMAKELAARS EN DE

Nadere informatie

Sociaal voordeel Bouw

Sociaal voordeel Bouw Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be Januari 2012 Sociaal voordeel Bouw Sociaal voordeel bouw Bouw PC 124 1 Sociaal

Nadere informatie

Sector van de vlasbereiding

Sector van de vlasbereiding Sector van de vlasbereiding 2014 Dit document is gebaseerd op de reglementering en de bedragen die op 15 oktober 2013 van toepassing waren. 1 De meeste zaken die in de textielagenda staan, zijn ook voor

Nadere informatie

Papierproductie PC 129

Papierproductie PC 129 Papierproductie PC 129 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31 1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv csc.be www.acvbie.be December 2015 Inhoudstafel 1. Lonen 2. Koppeling van de

Nadere informatie

PC 333 TOERISTISCHE ATTRACTIES

PC 333 TOERISTISCHE ATTRACTIES 2016 SD I E B R NA E N O UW LO WAARDEN VOOR KORT T E H IN PC 333 TOERISTISCHE ATTRACTIES IN DEZE FOLDER KAN JE EEN OVERZICHT VINDEN VAN DE LOON- EN ARBEIDSVOORWAARDEN IN DE SECTOR VAN DE TOERISTISCHE ATTRACTIES.

Nadere informatie

LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN 2013-2014 DIENSTENCHEQUES PC 322.01

LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN 2013-2014 DIENSTENCHEQUES PC 322.01 LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN 2013-2014 DIENSTENCHEQUES PC 322.01 1 2 INHOUDSTAFEL 4 Lonen en premies 7 Arbeidsvoorwaarden 12 Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag 13 Verlof om dwingende redenen en

Nadere informatie

LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN 2015-2016 PANNENBAKKERIJEN PC 113.04

LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN 2015-2016 PANNENBAKKERIJEN PC 113.04 1 LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN 2015-2016 PANNENBAKKERIJEN PC 113.04 www.accg.be/sv2016 2 3 www.accg.be NIEUWE CAO ARBEIDERS IN DE PANNENBAKKERIJEN De onderhandelingen 2015/2016 hebben een tijdje aangesleept

Nadere informatie

Tweede pensioenpijler chemie. 27 vragen en antwoorden

Tweede pensioenpijler chemie. 27 vragen en antwoorden Tweede pensioenpijler chemie 27 vragen en antwoorden Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be November 2012 Tweede pensioenpijler

Nadere informatie

AGC PC 115 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat Brussel T

AGC PC 115 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat Brussel T AGC PC 115 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be December 2014 AGC Ondernemingsovereenkomst 2013-2014 & andere conventionele

Nadere informatie

Nationaal akkoord voor arbeiders (PC 116)

Nationaal akkoord voor arbeiders (PC 116) Nationaal akkoord 2009-2010 voor arbeiders (PC 116) CAO gesloten op 1 april 2009 in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid betreffende het Nationaal Akkoord 2009-2010 Toepassingsgebied Artikel

Nadere informatie

Bosontginning PSC Zagerijen PSC & Houthandel PSC

Bosontginning PSC Zagerijen PSC & Houthandel PSC Bosontginning PSC 125.01 Zagerijen PSC 125.02 & Houthandel PSC 125.03 1 Bosontginning Gezien de specificiteit van deze sector vind je hierna enkel een opsomming van de vergoedingen die via het Bosuitbatingsfonds

Nadere informatie

Papierrecuperatie PSC

Papierrecuperatie PSC Papierrecuperatie PSC 142.03 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be December 2014 Inhoudstafel 1. Beroepsclassificatie

Nadere informatie

Witzandexploitaties. Ploegenpremies... 2. Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 september 2011 (106.467)... 19. Zaterdagwerk... 4

Witzandexploitaties. Ploegenpremies... 2. Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 september 2011 (106.467)... 19. Zaterdagwerk... 4 Paritair comité voor het groefbedrijf 1020601 Grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams- Brabant Witzandexploitaties

Nadere informatie

Beschutte werkplaatsen Vlaanderen PSC

Beschutte werkplaatsen Vlaanderen PSC Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be Juni 2012 Beschutte werkplaatsen Vlaanderen PSC 327.01 Inhoudstafel 1. Minimumlonen

Nadere informatie

Aanvullend pensioen bouw PC 124

Aanvullend pensioen bouw PC 124 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be November 2012 Aanvullend pensioen bouw PC 124 Inhoudstafel 1. Inleiding 2. Wie

Nadere informatie

LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN 2013-2014 TABAK PC 133

LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN 2013-2014 TABAK PC 133 LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN 2013-2014 TABAK PC 133 2 INHOUDSTAFEL 4 Koopkracht 6 Arbeidsvoorwaarden 9 Bestaanszekerheid, inkomensbescherming en ontslag 12 Eindeloopbaan en tweede pijler 14 Tijdskrediet

Nadere informatie

Delegee worden, iets voor jou? Grafische

Delegee worden, iets voor jou? Grafische Delegee worden, iets voor jou? Grafische Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be Juni 2014 Delegee worden, iets voor jou?

Nadere informatie

LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN 2011-2015 GEZINSZORG

LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN 2011-2015 GEZINSZORG LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN 2011-2015 GEZINSZORG INHOUDSTAFEL 4 Lonen en premies 7 Arbeidsvoorwaarden 12 Brugpensioen 13 Opzegtermijnen 16 Syndicale vertegenwoordiging 17 Verlof om dwingende redenen en

Nadere informatie

LOON EN ARBEIDSVOORWAARDEN 2015-2016 TERUGWINNING VAN PAPIER PSC 142.03

LOON EN ARBEIDSVOORWAARDEN 2015-2016 TERUGWINNING VAN PAPIER PSC 142.03 LOON EN ARBEIDSVOORWAARDEN 2015-2016 TERUGWINNING VAN PAPIER PSC 142.03 1 www.accg.be/sv2016 2 3 www.accg.be NIEUWE CAO ARBEIDERS IN DE TERUGWINNING VAN PAPIER De nieuwste afspraken 01.01.2015 : Pro-rata

Nadere informatie

LOON EN ARBEIDSVOORWAARDEN 2015-2016 SCHEIKUNDE PC 116

LOON EN ARBEIDSVOORWAARDEN 2015-2016 SCHEIKUNDE PC 116 1 LOON EN ARBEIDSVOORWAARDEN 2015-2016 SCHEIKUNDE PC 116 www.accg.be/sv2016 2 3 www.accg.be NIEUWE CAO DUIDELIJKE KEUZE VOOR SOLIDARITEIT! 8 miljoen per jaar om het werk menselijker te maken. Verhoging

Nadere informatie

Je sectorale loon- en arbeidsvoorwaarden in een notendop

Je sectorale loon- en arbeidsvoorwaarden in een notendop In deze gids vind je een overzicht van de loon- en arbeids-voorwaarden voor de arbeiders en arbeidsters die werken in de groententeelt. Wil je meer weten, wend je tot je syndicaal afgevaardigde of neem

Nadere informatie

LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN HOUTZAGERIJEN PSC

LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN HOUTZAGERIJEN PSC LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN 2013-2014 HOUTZAGERIJEN PSC 125.02 1 2 INHOUDSTAFEL 4 Lonen en premies 6 Vervoerskosten 6 Vergoedingen bestaanszekerheid 8 Anciënniteitsverlof 9 Klein verlet en verlof om dwingende

Nadere informatie

Voordelen Fonds Bestaanszekerheid Bouw PC 124

Voordelen Fonds Bestaanszekerheid Bouw PC 124 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv csc.be www.acvbie.be September 2015 Voordelen Fonds Bestaanszekerheid Bouw PC 124 Inhoudstafel 1. Legitimatiekaart

Nadere informatie

Wat is de weerslag van tijdskrediet op mijn pensioen? Welke regels gelden voor tijdskrediet? Bijvoorbeeld: Je zit in halftijds tijdskrediet vanaf je

Wat is de weerslag van tijdskrediet op mijn pensioen? Welke regels gelden voor tijdskrediet? Bijvoorbeeld: Je zit in halftijds tijdskrediet vanaf je je rechten op zak Tijdskrediet Tijdskrediet is een individueel recht om je loopbaan te onderbreken, je prestaties gedurende je loopbaan te verminderen. Dit recht garandeert je dat je achteraf terug aan

Nadere informatie

Eindeloopbaan: je rechten

Eindeloopbaan: je rechten Eindeloopbaan: je rechten Eindeloopbaan: je rechten Eindeloopbaan: je rechten Bedragen Alle bedragen zijn van toepassing op moment van publicatie (april 2016) en uitgedrukt in euro. Vrouwen-Mannen Alle

Nadere informatie

Drukkerijen en grafische kunstbedrijven PSC 130.01

Drukkerijen en grafische kunstbedrijven PSC 130.01 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be Juni 2014 Drukkerijen en grafische kunstbedrijven PSC 130.01 Inhoudstafel 1. Minimumuurlonen

Nadere informatie

We zetten een boom op voor een solidair en rechtvaardig 2015 BESTE WENSEN

We zetten een boom op voor een solidair en rechtvaardig 2015 BESTE WENSEN PC 330 TANDPROTHESEN JAN2015 Woordje van de nationaal verantwoordelijke Sinds 1 januari 2015 gelden er voor de arbeiders nieuwe en. Zij hebben vanaf 1 januari 2015 ook het recht om de redenen van hun ontslag

Nadere informatie

Einde van de overeenkomst

Einde van de overeenkomst je rechten op zak Einde van de overeenkomst Een arbeidsovereenkomst kan niet zomaar van vandaag op morgen worden verbroken. Dit kan alleen als er een wederzijds akkoord is, in geval van overmacht of om

Nadere informatie

Uitzendkracht? Ken je rechten!

Uitzendkracht? Ken je rechten! Uitzendkracht? Ken je rechten! ABVV Coördinatie Interim Samen sterk inhoud aan het werk p. 5 de arbeidsovereenkomst p. 6 loon & vergoedingen p. 7 premies p. 8 arbeidsduur p. 10 veiligheid & gezondheid

Nadere informatie

Inhoudstafel. 1. Minimumuurlonen. 2. Maaltijdcheque. 3. Arbeidsduur. 4. Polyvalentie. 5. Toeslagen en overuren. 6. Eindejaarspremie. 7.

Inhoudstafel. 1. Minimumuurlonen. 2. Maaltijdcheque. 3. Arbeidsduur. 4. Polyvalentie. 5. Toeslagen en overuren. 6. Eindejaarspremie. 7. Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv csc.be www.acvbie.be April 2016 Dagbladen PSC 130.02 Inhoudstafel 1. Minimumuurlonen 2. Maaltijdcheque

Nadere informatie

Paritair comité van het cementbedrijf Vezelcement

Paritair comité van het cementbedrijf Vezelcement Paritair comité van het cementbedrijf 1060300 Vezelcement Ploegenpremies... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 oktober 2005 (77.854)... 2 Overuren... 3 Collectieve arbeidsovereenkomst van 6 september

Nadere informatie

LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN HOUTHANDEL PSC

LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN HOUTHANDEL PSC LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN 2013-2014 HOUTHANDEL PSC 125.03 1 2 INHOUDSTAFEL 4 Lonen en premies 6 Vervoerskosten 6 Vergoedingen bestaanszekerheid 8 Anciënniteitsverlof 9 Klein verlet en verlof om dwingende

Nadere informatie

Akkoord voor sectorale cao s in PC 117/211. Periode

Akkoord voor sectorale cao s in PC 117/211. Periode Akkoord voor sectorale cao s in PC 117/211 Periode 2013-2014 1. Duurtijd Twee jaar, van 1 januari 2013 tot 31 december 2014, met uitzondering van SWT (zie verder). 2. Fietsvergoeding Het huidig sectoraal

Nadere informatie

onderbroken dienst (d.i. vanaf 4 uur tussen 2 diensten): + 30%

onderbroken dienst (d.i. vanaf 4 uur tussen 2 diensten): + 30% Verloning en bijkomende voordelen Als medewerker bij het Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen kun je rekenen op een competitief loon. Bovendien bieden we je een indrukwekkend voordelenpakket dat niet in het

Nadere informatie

Maaltijdcheque Collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juli 2007 (85.137)... 17

Maaltijdcheque Collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juli 2007 (85.137)... 17 2070000 Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid Maaltijdcheque... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juli 2007 (85.137)... 2 Ecocheques... 4 Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

ACLVB. scheikunde. www.aclvb.be

ACLVB. scheikunde. www.aclvb.be ACLVB scheikunde www.aclvb.be V.U.: Jan Vercamst, Koning Albertlaan 95 9000 Gent Inhoud Voorwoord...7 Sectoraal Akkoord Scheikundige Nijverheid 2013 2014 rond punctuele Cao-thema s...9 Sociaal Fonds...9

Nadere informatie

Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Terugwinning van papier

Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Terugwinning van papier Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht 1420300 Terugwinning van papier Ploegenarbeid... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 31 augustus

Nadere informatie

Metaalverwerkingsondernemingen Nationaal

Metaalverwerkingsondernemingen Nationaal Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw 1110001 Metaalverwerkingsondernemingen Nationaal Ecocheques, Maaltijdcheques, Hospitalisatieverzekering, Aanvullend pensioen 1 Aanvullend pensioen...

Nadere informatie

LOON- EN ARBEIDSVOORWAARDEN 2015-2016 STOFFERING EN HOUTBEWERKING PC 126

LOON- EN ARBEIDSVOORWAARDEN 2015-2016 STOFFERING EN HOUTBEWERKING PC 126 LOON- EN ARBEIDSVOORWAARDEN 2015-2016 STOFFERING EN HOUTBEWERKING PC 126 1 www.accg.be/sv2016 2 3 www.accg.be NIEUWE CAO ARBEIDERS IN DE STOFFERING EN HOUTBEWERKING De Algemene Centrale ABVV ACCG.be Blijf

Nadere informatie

LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN CONFECTIE PC 109

LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN CONFECTIE PC 109 1 LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN 2015-2016 CONFECTIE PC 109 www.accg.be/sv2016 2 3 www.accg.be EEN NIEUWE CAO VOOR DE ARBEIDERS IN DE CONFECTIE Algemene Centrale - ABVV ACCG.be Blijf op de hoogte. Schrijf

Nadere informatie

Mobiliteit Bouw. Verplaatsingskosten & mobiliteitsvergoeding

Mobiliteit Bouw. Verplaatsingskosten & mobiliteitsvergoeding Mobiliteit Bouw Verplaatsingskosten & mobiliteitsvergoeding Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be Februari 2015 Hoeveel

Nadere informatie

Voordelen Fonds Bestaanszekerheid Bouw PC 124

Voordelen Fonds Bestaanszekerheid Bouw PC 124 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv csc.be www.acvbie.be Oktober 2014 Voordelen Fonds Bestaanszekerheid Bouw PC 124 Inhoudstafel 1. Legitimatiekaart

Nadere informatie

Personeelsadministratie

Personeelsadministratie Personeelsadministratie Liesbet Matthys 3 MAS AJ 2014-2015 HOOFDSTUK 6 PERSONEELSADMINISTRATIE BIJ BEËINDIGING VAN DE AO Administratieve verplichtingen bij ontslag Naleven van strenge procedureregels Ev.

Nadere informatie

Praktische gids voor de uitzendkracht

Praktische gids voor de uitzendkracht Praktische gids voor de uitzendkracht Inhoudstabel Manpower, je werkgever... 4 Je arbeidscontract Je veiligheid en welzijn Alles wat je wil weten over je salaris... 6 Hoe wordt mijn salaris bepaald? Ontvang

Nadere informatie

1250200 Zagerijen en aanverwante nijverheden

1250200 Zagerijen en aanverwante nijverheden Paritair Comité voor de houtnijverheid 1250200 Zagerijen en aanverwante nijverheden Anciënniteitspremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2009(94.284)... 2 Ploegenarbeid... 3 Collectieve

Nadere informatie

Cementfabrieken PSC

Cementfabrieken PSC Cementfabrieken PSC 106.01 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be December 2014 Cementfabrieken December 2014 PSC 106.01

Nadere informatie

Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (vroegere brugpensioen)

Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (vroegere brugpensioen) je rechten op zak Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (vroegere brugpensioen) Sinds 1 januari 2012 werd het zogenaamde brugpensioen vervangen door het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag.

Nadere informatie

LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN STEENBAKKERIJEN PC 114

LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN STEENBAKKERIJEN PC 114 1 LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN 2015-2016 STEENBAKKERIJEN PC 114 www.accg.be/sv2016 2 3 www.accg.be EEN NIEUWE CAO ARBEIDERS IN DE STEENBAKKERIJEN De onderhandelingen verliepen in bijzonder moeilijke omstandigheden.

Nadere informatie

EISENBUNDEL METAALHANDEL (PSC )

EISENBUNDEL METAALHANDEL (PSC ) ABVV ACLVB ACV-METAAL EISENBUNDEL METAALHANDEL (PSC 149.04) 2007 2008 Nationaal akkoord voor een periode van 2 jaar Uitvoeren van de maatregelen uit het IPA en het generatiepact Dossiers inzake classificatie

Nadere informatie

SECTORALE STEEKKAART PC XXX NAAM PC

SECTORALE STEEKKAART PC XXX NAAM PC / Laatste update: SECTORALE STEEKKAART PC XXX NAAM PC 1. Arbeidsduur 5. Klein verlet 9. Tijdel. werkloosheid 13. Synd. afvaardiging 2. Loonvoorwaarden 6. Opzeggingstermijn 10. Tussenkomst FBZ 14. Diverse

Nadere informatie

Papier- en kartonbewerking PC 136

Papier- en kartonbewerking PC 136 Papier- en kartonbewerking PC 136 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be Maart 2014 Inhoudstafel 1. Loon- en arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

Je sectorale loon- en arbeidsvoorwaarden in een notendop

Je sectorale loon- en arbeidsvoorwaarden in een notendop In deze gids vind je een overzicht van de loon- en arbeids-voorwaarden voor de arbeiders en arbeidsters die werken in de paddestoelenteelt. Wil je meer weten, wend je tot je syndicaal afgevaardigde of

Nadere informatie

Paritair Comité voor de houtnijverheid. 1250300 Houthandel

Paritair Comité voor de houtnijverheid. 1250300 Houthandel Paritair Comité voor de houtnijverheid 1250300 Houthandel Anciënniteitspremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2009 (94.291)... 2 Eco-cheques... 3 Collectieve arbeidsovereenkomst van 27

Nadere informatie

EISENBUNDEL GARAGES (PC 112)

EISENBUNDEL GARAGES (PC 112) ABVV ACV-METAAL EISENBUNDEL GARAGES (PC 112) 2007 2008 Nationaal akkoord voor een periode van 2 jaar Uitvoeren van de maatregelen uit het IPA en het generatiepact Dossiers inzake classificatie en stand-by

Nadere informatie

De impact van het Generatiepact op pensioenen en tijdkrediet. Regeringsbeslissing! =>Protest vakbonden =>Onderhandelingen =>Bijschaving Generatiepact

De impact van het Generatiepact op pensioenen en tijdkrediet. Regeringsbeslissing! =>Protest vakbonden =>Onderhandelingen =>Bijschaving Generatiepact De impact van het Generatiepact op pensioenen en tijdkrediet Regeringsbeslissing! =>Protest vakbonden =>Onderhandelingen =>Bijschaving Generatiepact We trachten volgende vragen te beantwoorden : Stoppen:

Nadere informatie

26 dagen < 45 jaar 27 dagen: jaar 28 dagen > 50 jaar

26 dagen < 45 jaar 27 dagen: jaar 28 dagen > 50 jaar Voorwaarden Duur van de duur Recht op wedde Recht op JAARLIJKS VAKANTIEVERLOF KB 19.11.98 Art. 10-13 Naar keuze van het personeelslid met inachtneming van de behoeften van de dienst één continu periode

Nadere informatie

Zwartwerk echt voordelig? PC 124

Zwartwerk echt voordelig? PC 124 Zwartwerk echt voordelig? PC 124 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be December 2011 In het zwart betaald worden......echt

Nadere informatie

LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN SPIEGELMAKERIJEN EN FABRICAGE VAN KUNSTRAMEN PC 115

LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN SPIEGELMAKERIJEN EN FABRICAGE VAN KUNSTRAMEN PC 115 LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN 2015-2016 SPIEGELMAKERIJEN EN FABRICAGE VAN KUNSTRAMEN PC 115 1 www.accg.be/sv2016 2 3 www.accg.be SPIEGELMAKERIJEN EN FABRICAGE VAN KUNSTRAMEN EEN NIEUWE CAO Dit zijn in het

Nadere informatie

KNIPPERLICHTEN Arbeidsrecht

KNIPPERLICHTEN Arbeidsrecht KNIPPERLICHTEN Arbeidsrecht Guido Lamal Advocaat-Vennoot Curia 1. RSZ op beëindigingsvergoedingen 2. Wet Eenheidsstatuut 3. CAO nr. 109 4. Opzeggingsvergoeding in geval van vermindering van arbeidsprestaties

Nadere informatie

Ter beschikking gesteld door ACV-metaal Picanolgroup

Ter beschikking gesteld door ACV-metaal Picanolgroup EINDEJAARSPREMIE P.C.111 WEST-VLAANDEREN Collectieve arbeidsovereenkomst van 06/03/2001 gesloten in het Gewestelijk Paritair Comité West-Vlaanderen voor de Metaal-, Machine en Elektrische Bouw. Hoofdstuk

Nadere informatie

Paritair Comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht. 1420400 Terugwinning van allerlei producten

Paritair Comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht. 1420400 Terugwinning van allerlei producten Paritair Comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht 1420400 Terugwinning van allerlei producten Eindejaarspremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Terugwinning van papier

Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Terugwinning van papier Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht 1420300 Terugwinning van papier Premie voor ploegenarbeid... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van

Nadere informatie

Loopbaanvoorwaarde. Minimunleeftijd. Uitzonderingen lange loopbanen

Loopbaanvoorwaarde. Minimunleeftijd. Uitzonderingen lange loopbanen je rechten op zak Wettelijk pensioen Voor de meeste Belgen op pensioenleeftijd is en blijft het wettelijk pensioen de enige bron van inkomsten. Dit is gebaseerd op de solidariteit tussen de generaties:

Nadere informatie

kandidaat / kandidate?

kandidaat / kandidate? Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv csc.be www.acvbie.be December 2015 Sociale verkiezingen Mei 2016 Word jij die NIEUWE kandidaat / kandidate?

Nadere informatie

Zagerijen en aanverwante nijverheden

Zagerijen en aanverwante nijverheden Paritair comité voor de houtnijverheid 1250200 Zagerijen en aanverwante nijverheden Anciënniteitspremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2009 (94.284)... 2 Ploegenarbeid... 3 Collectieve

Nadere informatie

LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN KERAMIEKNIJVERHEID PC 113

LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN KERAMIEKNIJVERHEID PC 113 1 LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN 2015-2016 KERAMIEKNIJVERHEID PC 113 www.accg.be/sv2016 2 3 www.accg.be ARBEIDERS IN DE KERAMIEKNIJVERHEID* EEN NIEUWE CAO Dit zijn in het kort de nieuwe voordelen: harmonisatie

Nadere informatie

Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking. Werkkleding... 2

Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking. Werkkleding... 2 2220000 Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking Werkkleding... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 2009 (94.774)... 2 Vervoer van de bedienden... 4 Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Voordelen Fonds Bestaanszekerheid. Stoffering en houtbewerking PC 126

Voordelen Fonds Bestaanszekerheid. Stoffering en houtbewerking PC 126 Voordelen Fonds Bestaanszekerheid Stoffering en houtbewerking PC 126 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be Januari 2014

Nadere informatie

ABVV-METAAL MWB ACV-METAAL EISENBUNDEL GARAGES (PC 112)

ABVV-METAAL MWB ACV-METAAL EISENBUNDEL GARAGES (PC 112) ABVV-METAAL MWB ACV-METAAL EISENBUNDEL GARAGES (PC 112) 2009 2010 Nationaal akkoord voor een periode van 2 jaar, met prioriteit voor inkomens- en werkzekerheid. Uitvoeren van de maatregelen van het IPA

Nadere informatie

Witzandexploitaties. Resultaatsgebonden premie Collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2008 (88.929) Ploegenpremies...

Witzandexploitaties. Resultaatsgebonden premie Collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2008 (88.929) Ploegenpremies... Paritair comité voor het groefbedrijf 1020601 Grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams- Brabant Witzandexploitaties

Nadere informatie

Paritair Comité voor de landbouw

Paritair Comité voor de landbouw 1440000 Paritair Comité voor de landbouw Anciënniteitstoeslag... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2011 (107.564)... 2 Eindejaarspremie... 3 Collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2000

Nadere informatie

Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarden worden gebracht Terugwinning van metalen

Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarden worden gebracht Terugwinning van metalen Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarden worden gebracht 1420100 Terugwinning van metalen Overgang naar contract van onbepaalde duur... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Je sectorale loon- en arbeidsvoorwaarden in een notendop

Je sectorale loon- en arbeidsvoorwaarden in een notendop In deze gids vind je een overzicht van de loon- en arbeids-voorwaarden voor de arbeiders en arbeidsters die werken in de boom- en bosboomkwekerijen. Wil je meer weten, wend je tot je syndicaal afgevaardigde

Nadere informatie

Halftijds brugpensioen

Halftijds brugpensioen Halftijds brugpensioen //dossier Eindeloopbaan Inhoud Wat verstaat men onder halftijds brugpensioen?... 01 Onder welke voorwaarden krijgt men toegang tot het halftijds brugpensioen?... 01 Welke procedure

Nadere informatie

Technische tabel B Indexcijfers van de maand 01/2015. Basis 2013

Technische tabel B Indexcijfers van de maand 01/2015. Basis 2013 Indexcijfers van de maand 01/2015 Basis 2013 Officiële basisindex 2013 99,98 (- 0,11) Gezondheidsindex 2013 100,40 (+ 0,12) Afgevlakte gezondheidsindex 100,26 (+ 0,07) Het indexcijfer van januari zal worden

Nadere informatie

Je sectorale loon- en arbeidsvoorwaarden in een notendop

Je sectorale loon- en arbeidsvoorwaarden in een notendop In deze gids vind je een overzicht van de loon- en arbeids-voorwaarden voor de arbeiders en arbeidsters die werken in de fruitteelt en fruitsorteerbedrijven. Wil je meer weten, wend je tot je syndicaal

Nadere informatie

Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Terugwinning van allerlei producten

Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Terugwinning van allerlei producten Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht 1420400 Terugwinning van allerlei producten Overgang naar contract van onbepaalde duur... 2 Collectieve

Nadere informatie

Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Terugwinning van lompen

Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Terugwinning van lompen Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht 1420200 Terugwinning van lompen Uurlonen (stukwerk / ploegenpremie / ploegtoeslag voor werk in nachtploeg)...

Nadere informatie

inclusief nieuwe regeling opzegtermijnen Koetswerk www.abvvmetaal.be

inclusief nieuwe regeling opzegtermijnen Koetswerk www.abvvmetaal.be Op Zak 13-14 PsC 149.2 inclusief nieuwe regeling opzegtermijnen Koetswerk www.abvvmetaal.be SAMEN STERK Inhoudsopgave Voorwoord...4 1. Inkomen...6 1.1 Loonvoorwaarden...6 1.1.1 Index...6 1.1.2 Koopkracht...6

Nadere informatie

Wat verandert er op 1 januari 2016? Wat is er nieuw in de sector? Algemeen secretaris aan het woord PSC BIOSCOOPZALEN

Wat verandert er op 1 januari 2016? Wat is er nieuw in de sector? Algemeen secretaris aan het woord PSC BIOSCOOPZALEN PSC 303.03 BIOSCOOPZALEN JAN2016 Algemeen secretaris aan het woord Onlangs sloten de vakbonden en werkgevers een sectoraal akkoord voor alle werknemers en werkgevers van de bioscoopzalen. Dit betekent

Nadere informatie

Kappers Fitness en Schoonheidszorgen PC 314

Kappers Fitness en Schoonheidszorgen PC 314 Kappers Fitness en Schoonheidszorgen PC 314 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31 1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be Juni 2011 Een cao 2011-2012 om jouw

Nadere informatie

2070000 Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid

2070000 Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid 2070000 Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juli 2007 (84.936)... 2 Minimumwedde

Nadere informatie

LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN HOUTZAGERIJEN PSC

LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN HOUTZAGERIJEN PSC LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN 2015-2016 HOUTZAGERIJEN PSC 125.02 1 www.accg.be 2 3 www.accg.be EEN NIEUWE CAO VOOR DE ARBEIDERS IN DE HOUTZAGERIJEN De belangrijkste resultaten van de CAO 2015-2016: verhoging

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juni 2009.

Collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juni 2009. Neerlegging-Dépot: 01/07/2009 Regist.-Enregistr.: 13/10/2009 N : 94899/CO/102.06 Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen,

Nadere informatie