hét centrum voor meervoudig complex gehandicapten B E L E I D S P L A N

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "hét centrum voor meervoudig complex gehandicapten B E L E I D S P L A N"

Transcriptie

1 hét centrum voor meervoudig complex gehandicapten B E L E I D S P L A N S T I C H T I N G O M E G A

2 November 2012 INHOUDSOPGAVE Inleiding 2 1. De identiteit, missie en ambitie van Omega 3 2. Trends en ontwikkelingen en de gevolgen voor Omega 6 3. Beleid voor de komende jaren 8 4. Voorwaarden om het beleid uit te kunnen voeren 11 Bijlage Concrete uitwerking van het beleid 13

3 INLEIDING Dit is het meerjarenbeleidplan van Stichting Omega Ter voorbereiding zijn de volgende activiteiten ondernomen: Er is een discussie georganiseerd met stakeholders, belanghebbenden en externe samenwerkingspartners over de toekomst van Omega. Er zijn vragen aan het oudertevredenheidsonderzoek toegevoegd aangaande de wensen van ouders. Medewerkers hebben een enquête ingevuld waarin zij konden aangeven wat hun ideeën voor de toekomst van Omega zijn. In de nieuwsbrief van het Landelijk Platform EMG is gevraagd om suggesties voor de dienstverlening van Omega in de toekomst. Met de resultaten hiervan en vanuit de missie en visie van Omega is gekeken naar toekomstige ontwikkelingen. Dit heeft geleid tot het stellen van prioriteiten in het beleid van Omega voor de komende vier jaar. Omega blijft zich toeleggen op het bieden van hoog gespecialiseerde dagbesteding voor mcgkinderen en -volwassenen. Daarnaast zullen coalities gevormd worden om nieuwe zorgvormen en kennis te ontwikkelen. In dit beleidsplan wordt gesproken over kinderen of volwassenen met ernstige meervoudige complexe beperkingen (mcg-kinderen) 1. Er is gekozen voor de term mcg-kinderen en -volwassenen omdat deze term het meest gebruikt wordt door ouders en de ouderverenigingen. 1 Er zijn veel verschillende benamingen voor de doelgroep: emb, emg, evmb, zevmb, enz. 2

4 1. DE IDENTITEIT, MISSIE EN AMBITIE VAN OMEGA Stichting Omega is in de zeventiger jaren opgericht door ouders. Zij zochten adequate dagbesteding voor hun thuiswonende kind. In 1983 opende het kinderdagcentrum Omega. Op dringend verzoek van ouders is Omega na de verhuizing naar IJburg in 2009 ook gestart met gespecialiseerde dagbesteding voor volwassenen. Meervoudig complex gehandicapten vormen een bijzondere doelgroep. Zij hebben meerdere handicaps die elkaar vaak versterken. Zij zijn allen motorisch beperkt. Dit varieert van slechts kunnen liggen tot met een hulpmiddel kunnen lopen. Daarnaast is er een ernstige verstandelijke beperking. Hun ontwikkelingsleeftijd is minder dan twaalf maanden. Vaak is er ook nog sprake van een zintuiglijke beperking, epilepsie en een zwakke gezondheid. De combinatie van deze beperkingen maakt dat meervoudig complex gehandicapten een minimaal compensatievermogen hebben. Dit betekent dat ze dagelijks bij alles wat ze doen en mee (willen) maken ondersteuning nodig hebben. In de loop der jaren heeft Omega zich ontwikkeld als hèt specialistische centrum voor meervoudig complex gehandicapten. De missie van Omega luidt: Omega stimuleert de ontwikkeling van meervoudig complex gehandicapten en bevordert hun participatie in de maatschappij. De volgende kenmerken bepalen de identiteit van Omega: Op Omega staan de ontwikkelingsmogelijkheden van ieder individu met een meervoudig complexe handicap centraal. Meervoudig complex gehandicapten worden in de maatschappij, in ziekenhuizen en in andere instellingen gezien als mensen met weinig mogelijkheden. Bij Omega draait het juist om de mogelijkheden die ze wel hebben. Het aanboren van die mogelijkheden verhoogt de kwaliteit van het leven van de meervoudig complex gehandicapte. Kernpunt van Omega is dan ook dat de zorgverlening vorm wordt gegeven via een opvoeding- en ontwikkelingsgerichte benadering (het opvoedingsprogramma van Carla Vlaskamp). Het karakter en de behoefte van het individu staan hierbij centraal. Er wordt gebruik gemaakt van een transdisciplinaire aanpak. Dit betekent dat de disciplines die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van de meervoudig complex gehandicapte nauw samenwerken bij het vormgeven van het opvoedingen ontwikkelingsprogramma. Het transdisciplinaire team bestaat uit groepsleiding, orthopedagogen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten en waar nodig andere hulpverleners. Omega is ervan overtuigd dat ouders de belangrijkste partners zijn om kerntaken te kunnen uitvoeren. Voor Omega is de omgang met ouders van groot belang. Uitgangspunt bij de relatie tussen Omega en de ouders is dat twee meer weten dan één. De ouders zijn bij uitstek de gesprekspartner voor de medewerkers van Omega om te zoeken naar wat nodig is voor de omgang en opvoeding van het specifieke kind. Een goede wisselwerking tussen ervaringen van de ouders en de opvoedingsactiviteiten van Omega zorgt er voor dat de ontwikkelingsmogelijkheden van de meervoudig complex gehandicapten maximaal worden benut. Omega erkent verder dat de kennis, kunde en ervaring van de ouders nodig zijn om de bij haar reeds aanwezige deskundigheid verder te ontwikkelen. Deze kennis, kunde en ervaring van ouders wordt ook ingezet bij nieuw te ontwikkelen diensten. Ouders zijn daarnaast in een aantal gevallen als ervaringsdeskundige een zeer adequate informatiebron voor andere ouders. Zij maken immers hetzelfde mee en zorgen voor de (h)erkenning, 3

5 geven zicht op de aard van de problematiek en de manier om hiermee om te gaan. Ook kunnen zij wijzen op de keuzemogelijkheden binnen het professionele gezondheid- en hulpverleningscircuit. Omega gelooft in intensieve samenwerkingsrelaties: ze wil kennis en kunde uitwisselen en samenwerking bevorderen. De organisatie wil haar kennis en diensten breed toegankelijk maken voor ouders, verzorgers, artsen en andere betrokkenen. In dit verband kan onder meer gedacht worden aan: Scholing door Omegamedewerkers van externe professionals die met meervoudig complex gehandicapten en hun ouders te maken hebben. Informatie-uitwisseling over de doelgroep. Kennisuitwisseling met wetenschappelijke instituten die onderzoek doen dat gerelateerd is aan de problematiek van meervoudig complex gehandicapten. Het aangaan van coalities met andere zorgaanbieders. Omega vindt het van het grootste belang dat alle dienstverlening van een (zeer) goede kwaliteit is en steeds gericht blijft op het samen met de ouders zoeken naar ontwikkelingsmogelijkheden voor de meervoudig complex gehandicapte persoon. Een adequate attitude van de zorgverleners naar zowel de meervoudig complex gehandicapte als de ouders blijkt een onlosmakelijk onderdeel van die zorg te zijn. Beoogde coalitiepartners dienen deze visie van Omega te onderschrijven en over de kwaliteiten te beschikken om deze mee vorm te geven. Omega maakt uitsluitend gebruik van gedegen opgeleid personeel van Omega-kwaliteit. Het personeel dat aan Omega is verbonden is over het algemeen hoog opgeleid. Het selectiebeleid is gericht op kwaliteit. Naast een gedegen kennis van het eigen vakgebied staan voor alle medewerkers de volgende competenties centraal: Het vermogen om liefdevolle aandacht te geven en zorg te dragen voor een open en warme sfeer; Contact kunnen maken, kunnen luisteren naar en zich kunnen verplaatsen in anderen; Respect voor anderen hebben en dit uitstralen; Toegewijd, geduldig en betrouwbaar zijn; Betrokken en collegiaal zijn; Over durf, creativiteit en energie beschikken; Vernieuwend denken en handelen en flexibel inspelen op nieuwe situaties; Feedback geven en ontvangen. Vanuit de leiding wordt sterk gestuurd op het ontwikkelen en in stand houden van de waarden en normen van Omega en de competenties van de medewerkers zoals hier beschreven. 4

6 Deze kenmerken leiden tot de volgende kernwaarden (de Omega SPIRID ): S = Samenwerking P= Plezier I = Integriteit R= Respectvol I= Individuele mogelijkheden D= Deskundigheid De ambitie van Omega: Op IJburg wil Omega de komende jaren een toegevoegde waarde realiseren voor het eiland. Omega wil bijdragen aan het motto IJburg, een wijk zonder scheidslijnen. Participatie met de buurt en het ter beschikking stellen van het gebouw zijn hiervoor de middelen. In Amsterdam en omstreken wil Omega de deskundige zijn voor de mcg-ers die er wonen. Dat hoeft niet te betekenen dat iedereen direct zorg van Omega ontvangt, maar wel dat iedereen, ouders en instellingen de weg naar Omega weet te vinden. Indien dat gewenst is kan Omega bemoeienis hebben bij de zorg en dienstverlening van andere instellingen. Landelijk gezien wil Omega bekend staan als hét specialistische centrum voor mcg-kinderen en volwassenen. Dat betekent dat wij een actieve rol nemen in kennisdeling en meewerken aan het ontwikkelen van nieuwe kennis. 5

7 2. TRENDS EN ONTWIKKELINGEN EN DE GEVOLGEN VOOR OMEGA Onze doelgroep wordt ouder Er is een verandering in de levensloop van mcg-kinderen. Ze worden ouder. De medische techniek schrijdt voort waardoor het mogelijk is een aantal oorzaken die in het verleden tot het overlijden van de kinderen leidde te verminderen of weg te nemen. Deze veranderde levensverwachting leidt tot nieuwe vragen en behoeften van ouders. Omdat Omega een ouderinitiatief is en dit de reden van ons bestaan is willen wij blijven ingaan op vragen van ouders. Daarom is in 2009 Omega op vraag van ouders gestart met specialistische dagbesteding voor (jong) volwassenen met ernstig meervoudig complexe beperkingen. Dit zal de komende jaren verder ontwikkeld moeten worden en financieel geborgd. Daarnaast zijn er op meerdere terreinen vragen te verwachten vanuit ouders die de kwaliteit van leven van de volwassen mcg-er verhogen. Te denken valt aan vragen op het gebied van de continuering van de medische zorg, huisvesting, sociale netwerken en vrijetijdsbesteding. Omega wil zich de komende jaren ook voor de volwassen mcg-er ontwikkelen als dé specialist. Financiering De financiering van de zorg is in ontwikkeling. Er wordt kritisch gekeken naar de zorg die in de toekomst uit de AWBZ betaald zal worden. Dit in relatie tot de zorg die gedecentraliseerd gaat worden naar de gemeente of betaald moet gaan worden uit de ziektekostenverzekering. Onduidelijk is de toekomst van het PGB en de vervoerskosten. Alle ontwikkelingen op het gebied van de financiering zullen beoordeeld worden op de gevolgen voor de gespecialiseerde zorg die onze doelgroep nodig heeft en het voorkomen van versnippering van de expertise. Omega zal zich ook in de toekomst blijven inzetten voor het behoud van adequate financiering. Zorg en onderwijs Een andere trend die voor Omega van belang is, is de toename van kinderen met beperkingen in het onderwijs. Sinds 2003 is er geen ondergrens meer toegestaan in scholen en worden in principe alle kinderen toegelaten in het onderwijs. Ook op dit gebied zijn er ontwikkelingen te verwachten, waarbij niet duidelijk is wat dit betekent voor de doelgroep van Omega. Wij zullen hiervoor contacten onderhouden met het speciaal onderwijs en participeren in zorg/onderwijs netwerken. Kinderen met medisch en verpleegtechnisch complexe problematiek De tendens die op Omega gezien wordt is dat de zorgvragen van de kinderen steeds complexer worden met name op medisch en verpleegkundig gebied. Was het twintig jaar geleden een noviteit dat er een kind met een sonde aangemeld werd, nu heeft de helft van de kinderen een PEG sonde. Op dit moment worden er steeds meer kinderen met permanente ademhalingsondersteuning of een trachea canule aangemeld. Dit heeft consequenties voor het scholingsbeleid en juridische aansprakelijkheid met betrekking tot voorbehouden handelingen (bijvoorbeeld tijdens het vervoer). Tevens kan dit vragen om nieuw te ontwikkelen zorgaanbod en is aandacht voor de focus op de pedagogische zorg noodzakelijk. Kwaliteit De eisen die aan kwaliteit van zorg gesteld worden zijn aan discussie onderhevig. Het systeem van certificering wordt vaak als bureaucratisch en detaillistisch ervaren. Er worden alternatieve manieren om kwaliteit vast te leggen ontwikkeld. Steeds meer nadruk wordt gelegd op de menselijke maat. De gewenste omvang van voorzieningen staat ter discussie. Transparantie en efficiëntie blijven belangrijke eisen en zullen de nodige aandacht (blijven) vergen. Omega zal vanuit haar specialisme en kleinschaligheid een bijdrage leveren aan het beschrijven en vastleggen van kwaliteit op een minder detaillistische wijze. 6

8 Sociale netwerken De laatste jaren is de ontwikkeling naar de Civil society een belangrijk landelijke ontwikkeling, vastgelegd in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Als het gaat om het inzetten van professionele zorg is de verwachting dat er eerst gekeken wordt naar de mogelijkheden binnen het eigen netwerk. De mogelijkheden die er in het sociale netwerk of vanuit informele zorg aanwezig zijn, zullen ook benut moeten gaan worden. Dit kan consequenties hebben voor de ouders en sociale omgeving van de mcg-kinderen en -volwassenen, die in de regel toch al te maken hebben met een forse belasting. Omega gaat onderzoeken of en hoe wij de ouders en het sociale netwerk hierbij kunnen ondersteunen. 7

9 3. BELEID VOOR DE KOMENDE JAREN Belangrijk voor de bepaling van het beleid voor de komende jaren zijn de uitkomsten van de stakeholdersbijeenkomst en de uitkomsten van de ouder- en medewerkerenquête. Helaas heeft onze oproep via het platform EMG geen reacties opgeleverd. De stakeholders waren unaniem van mening dat Omega ook in de toekomst moet focussen op kwalitatief hoogwaardige zorg aan mcg-kinderen en volwassenen. De doelgroep wordt niet uitgebreid naar kinderen die lopen of een cognitief hoger niveau hebben dan twaalf maanden. Wel vervallen de leeftijdsgrenzen en zal Omega zich ook op de volwassen mcg-er gaan richten. Stakeholders vinden de kleinschaligheid hierbij essentieel. Uitbreidingsmogelijkheden van taken zijn gericht op activiteiten die mcg-kinderen en hun ouders ondersteunen bij hoogwaardige dagarrangementen. Deze zullen, vooral door coalitievorming met partners dienen te geschieden. Het behoud van expertise, ontwikkeling en overdracht blijft een belangrijke kerntaak. De komende jaren zal verder onderzocht moeten worden op welke wijze de kennisoverdracht het beste vorm kan krijgen. De ouders zijn zeer tevreden over Omega en willen het liefst dat de huidige zorg gecontinueerd wordt. De antwoorden van ouders uit het oudertevredenheidsonderzoek ten aanzien van de toekomst waren nogal uiteenlopend. Twee aspecten werden echter door meerdere ouders genoemd, namelijk verlengde dagbesteding en wonen, wonen en nog eens wonen. Vanuit de medewerkers werd vooral de kleinschaligheid benadrukt en het specialisme ten aanzien van de doelgroep. Dit dient behouden te blijven. Een aantal medewerkers gaf aan maatschappelijk werk te missen. Daarnaast wordt grote waarde gehecht aan de expertise en het verder ontwikkelen en uitdragen daarvan. Vanuit de visie en missie van Omega, met de bovengenoemde uitkomsten en met een open oog voor de hiervoor benoemde trends en ontwikkelingen zal Omega zich in het beleid de komende jaren toeleggen op: Het bieden van hoogwaardige gespecialiseerde dagbesteding met daarin aandacht voor: - Verdere ontwikkeling van de dagbesteding De balans tussen medische zorg en het pedagogische klimaat - kennisontwikkeling Ondersteuning van 18+ en levensloopvragen van mcg-kinderen en hun ouders. Omega zal alert blijven op financieringsvraagstukken in de zorg. Uitgangspunt daarbij is dat geen versnippering van expertise plaatsvindt en dat kwalitatief hoogwaardige zorg voor mcg-ers mogelijk blijft. Binnen de kwaliteitszorg zullen wij zoeken naar mogelijkheden om kwaliteit beter, minder detaillistisch en minder statisch te beschrijven. De expertise en netwerkfunctie zal (in samenwerking met anderen) verder ontwikkeld worden. Uitgezocht moet worden op welke wijze kennisoverdracht het beste kan plaatsvinden. 8

10 Omega zal zich in samenwerking met anderen richten op innovaties in zorg voor mcg-kinderen en - volwassenen. Hierbij kan worden gedacht aan: - verlengde dagopvang - wonen en logeren Er zijn veel ontwikkelingen rondom de doelgroep. Omega kiest ervoor de expert te blijven voor deze doelgroep en blijft zich richten op de kerntaken. Dit met open oog voor de behoeften van de kinderen en de wensen van ouders. Voor de uitwerking binnen de kerntaken betekent dit: Kerntaak 1: Het stimuleren van de ontwikkeling van meervoudig complex gehandicapten. Deze hoofdtaak komt rechtstreeks voort uit onze missie: de ontwikkelingsmogelijkheden van ieder individu met een meervoudig complexe handicap staan voor Omega centraal. In de praktijk betekent het dat dagbesteding op een hoog kwaliteitsniveau de core business blijft van Omega, waarbij wordt ingespeeld op de geschetste trends. Na de verhuizing naar IJburg is Omega gestart met dagbesteding aan mcg-ers boven de 18 jaar. De visie op kwaliteit van leven (welke aspecten daarin belangrijk zijn) en op welke wijze daar binnen de dagbesteding aandacht aan geschonken kan worden, behoeft nog verdere ontwikkeling. De dagbesteding voor de 18+ moet dus verder ontwikkeld worden. Ook dient de financiering hiervoor nog geborgd te worden. Omega blijft zich richten op de doelgroep waarvoor ze ooit is opgericht door ouders. Gebleken is dat kinderen meer medische en verpleegtechnische zorg nodig hebben. De komende jaren zal aandacht besteed worden aan de balans tussen verpleging en verzorging en het pedagogische karakter dat de dagbesteding dient te hebben. Het is immers de vervanging van de schoolsituatie en het accent moet liggen op ontwikkelingsstimulering en opvoeding. Verder zal nagedacht worden over ontwikkelingsstimulering op maat aan zeer kwetsbare kinderen. Dit zijn bijvoorbeeld kinderen waarvoor de busrit te vermoeiend is of de omgeving van Omega teveel prikkels biedt. Stimulering van de ontwikkeling van individuen met een meervoudig complexe handicap kan Omega niet alleen. Om deze kerntaak goed uit te kunnen voeren, heeft Omega de directe omgeving/ouders van deze individuen als partners nodig. Dat mondt uit in de tweede kerntaak: Kerntaak 2: Het ondersteunen van de ouders bij de zorgvragen van hun meervoudig complex gehandicapte kind, ook als dit kind de volwassen leeftijd bereikt heeft. Over ondersteuning aan ouders bij kinderen die de volwassen leeftijd bereikt hebben is nog niet zoveel bekend. Intramuraal wonen was de meest voorkomende vorm van zorg voor volwassen mcgers. Levensloopgerichte benadering betekent dat Omega moet weten welke factoren van invloed zijn op de kwaliteit van leven van meervoudig complex gehandicapten. Hierbij zullen de begrippen zorg, ontwikkeling, wonen, gezondheid en vrijetijdsbesteding in nauwe samenhang moeten worden bekeken. Vervolgens moet onderzocht worden welk aanbod hiervoor ontwikkeld dient te worden. 9

11 Ouders hebben aangegeven behoefte te hebben aan verlengde dagopvang en opvang tijdens de zomerperiode. Dit zal de komende jaren gerealiseerd moeten worden. Ook ontlasting van de ouders door zo min mogelijk ziekenhuisbezoek vraagt nader onderzoek. Bekeken moet worden of de samenwerking met (academische) ziekenhuizen en revalidatiecentra zodanig geïntensiveerd kan worden dat dit een vermindering van ziekenhuisbezoeken tot gevolg heeft. Er zal de komende jaren een sterker beroep worden gedaan op ouders, hun sociale netwerk en mantelzorg. Omega moet bekijken op welke wijze zij hier ondersteuning in kan bieden. Omega bouwt, met ouders als partners, veel expertise op over meervoudig complex gehandicapten en hun ontwikkeling. Deze expertise wil Omega delen met anderen. Dat leidt tot de kerntaken drie en vier. Kerntaak 3: Het geven van informatie en advies op het gebied van meervoudig complex gehandicapten. De expertise en netwerk functie blijft een belangrijke kerntaak van Omega. Wij willen namelijk landelijk bekend zijn als dé experts op het gebied van zorg- en dienstverlening aan mcg-kinderen en - volwassenen. Dat betekent dat wij participeren in kennisnetwerken en ingaan op scholings- en consultvragen. Daarnaast moeten wij zorgen dat onze externe communicatie optimaal verloopt en ons PR materiaal up to date is. Ook zullen wij actief onze kennis moeten verspreiden door het schrijven van artikelen, het geven van presentaties, het organiseren van een symposium en het detacheren van medewerkers. Kerntaak 4: Een bijdrage leveren aan optimalisering en vernieuwing van de zorg rondom meervoudig complex gehandicapten. Omega zal coalities aangaan om de zorg rondom meervoudig complex gehandicapten te optimaliseren. Dit kan op het gebied van alle kerntaken. Omega zal zelf niet alle dienstverlening kunnen realiseren voor meervoudig complex gehandicapten van alle leeftijden en hun ouders. Door middel van samenwerkingsprojecten kunnen een aantal vormen van dienstverlening opgezet worden, zoals een woon/logeerhuis. De inbreng van Omega kan hierbij variëren van grotendeels verantwoordelijk zijn voor exploitatie en uitvoering, het leveren van expertise tot het geven van informatie. Het verbinden van de naam Omega met projecten zal de betekenis moeten krijgen van een kwaliteitskeurmerk van de dienstverlening. 10

12 4. VOORWAAREN OM HET BELEID TE KUNNEN UITVOEREN Netwerk rondom Omega Omdat Omega een kleine organisatie is, is het van groot belang dat Omega een sterk netwerk om zich heen heeft. Voor de financiën zijn dit onder andere de ambassadeurs van Omega die hun netwerk kunnen inzetten voor het verkrijgen van derde geldstromen. Dit geld wordt beheerd door de Stichting Vrienden van Omega. Dit is een Stichting bestaande uit twee leden vanuit de Raad van Toezicht, twee ambassadeurs en een onafhankelijk voorzitter. Daarnaast heeft zich een groep deskundigen rondom Omega gevormd die zich betrokken voelt bij Omega en vanuit zijn deskundigheid op diverse gebieden kan adviseren. Dit geldt voor strategisch advies, organisatorisch advies, advies op het gebied van personeelszaken, medisch-juridisch advies enz. Omega onderhoudt (indien nodig) direct contact met ambtenaren van het ministerie van VWS, met medewerkers van de VGN en medewerkers van de NZa. Naast de ambassadeurs en deskundigen heeft Omega ook altijd behoefte aan vrijwilligers. De komende jaren zal hier actief beleid op worden gevoerd. Naast werving via de vrijwilligerscentrale zal hiertoe ook een relatie met de buurt op IJburg opgebouwd worden. Er wordt contact met het IJburgcollege onderhouden. Verder onderzocht zal moeten worden hoe wij onze relatie met de IJburgers en andere voorzieningen kunnen verdiepen. PR PR is belangrijk in ons contact met nieuwe ouders en verwijzers. Voor het voortbestaan van Omega is het belangrijk dat kinderen en volwassenen die baat hebben bij de zorg van Omega ook daadwerkelijk de weg naar ons weten te vinden. In onze ambitie staat dat wij bekend moeten zijn bij allen in en rond Amsterdam die tot onze doelgroep behoren. Landelijk willen wij bekend zijn als een specialistisch centrum voor mcg-kinderen en -volwassenen en hun ouders. Om invulling te geven aan onze expertise en netwerk functie is het belangrijk dat onze PR goed is. Tot eind 2013 is een speciale aandachtsfunctionaris aangesteld om het PR beleid te ontwikkelen en uit te voeren. De organisatieopbouw Om de uniciteit en de identiteit van Omega te kunnen waarborgen moet de organisatieopbouw voldoen aan de volgende punten: De aansturing van de organisatie is ingericht rondom het primaire proces. Dit om te garanderen dat de dagbesteding de core business is. Omega blijft kleinschalig. Dit bevordert de betrokkenheid bij kinderen, ouders, elkaar en de organisatie. Daarbij moet iedereen zich gekend weten in de organisatie. Streven is dat alle medewerkers de kinderen en elkaar bij naam kennen. Voor de medewerkers zijn de speerpunten: mcg-specialisme en de expert en netwerkfunctie. Dat betekent: Medewerkers stimuleren om kennis te ontwikkelen en te delen. Aandacht voor competenties op het gebied van netwerkvaardigheden, presentatietechnieken en kennisoverdracht. 11

13 De huisvesting Voor de huisvesting gelden de volgende eisen om goed dagbesteding te kunnen bieden aan de doelgroep: Verzorgd, schoon en opgeruimd Vriendelijk, warm en huiselijk Open en transparant Uitdagend en stimulerend voor de gebruikers Daarnaast is het gebouw multifunctioneel. Het kan ook ingezet worden voor bewoners van IJburg. Dit geldt voor het zwembad, de vergaderzaal en de bewegingsruimte. Het gebouw kan ook gebruikt worden voor logeren. De komende jaren zal het gebouw voor meer gebruikers beschikbaar zijn. Het moet een toegevoegde waarde voor IJburg worden. 12

14 Bijlage Concrete uitwerking van het beleid Kerntaak 1: Het stimuleren van de ontwikkeling van meervoudig complex gehandicapten. Dagbestedingaanbod 18+ verder ontwikkelen. Revalidatiebehandeling binnen dagcentrum Omega ontwikkelen. Onderzoeken welk aanbod ontwikkeld moet worden voor kinderen met zeer intensieve zorgbehoefte. Kennismanagement. De kwaliteit van Stichting Omega beschrijven. Kerntaak 2: Het ondersteunen van de ouders bij de zorgvragen van hun meervoudig complex gehandicapte kind, ook als dit kind de volwassen leeftijd bereikt heeft. Ontwikkelen van BSO. Organiseren van het onderzoek kwaliteit van leven na 18 jaar. Onderzoeken op welke wijze aanbod maatschappelijk werk gerealiseerd kan worden. Verder ontwikkelen van de rol van de consulterend kinderarts en de arts verstandelijk gehandicapten in de richting van een huisartsfunctie. Onderzoeken of spreekuren van medisch specialisten in dagcentrum Omega plaats kunnen vinden. Onderzoeken wat de rol van Stichting Omega kan zijn in de ondersteuning van het sociale netwerk van het kind/de deelnemer. Kerntaak 3: Het geven van informatie en advies op het gebied van meervoudig complex gehandicapten. Actief deelnemen aan het landelijk platform EMG. Ingaan op consultvragen van het CCE. Vastleggen van het aanbod van scholing vanuit het dagcentrum, ingaan op scholingsvragen. Detachering medewerkers Artikelen publiceren in vakbladen. Website vernieuwen. Organiseren van een symposium in Kerntaak 4: Een bijdrage leveren aan optimalisering en vernieuwing van de zorg rondom meervoudig complex gehandicapten. Participeren op IJburg. Samenwerking met de gemeentes opzetten in het kader van de WMO. Meewerken aan en opzetten van onderzoek. Opzetten van een woon-logeerhuis op IJburg in samenwerking met Stichting Cordaan Landelijk opkomen voor de bekendheid en belangen van de doelgroep meervoudig complex gehandicapten. Uitzoeken van wenselijkheid en mogelijkheid van vernieuwende zorgvormen op IJburg samen met coalitiepartners van Omega. 13

15 14

16

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

Aan zijn wenkbrauw zie ik of hij gelukkig is Passend onderwijs voor ernstig meervoudig gehandicapte kinderen

Aan zijn wenkbrauw zie ik of hij gelukkig is Passend onderwijs voor ernstig meervoudig gehandicapte kinderen Aan zijn wenkbrauw zie ik of hij gelukkig is Passend onderwijs voor ernstig meervoudig gehandicapte kinderen Rosa Hessing Nanda van Oorschot Theo Winnubst s-hertogenbosch, KPC Groep, 2007 De auteurs Rosa

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

Visiedocument Informele Zorg

Visiedocument Informele Zorg MT 25112013 MT/13-404 b Visiedocument Informele Zorg Inleiding... 2 1. Informele zorg... 2 1.1. Externe ontwikkelingen Informele zorg... 2 1.2. De visie van Careyn... 3 1.3 Verantwoordelijkheden in de

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

in opdracht van Gehandicaptensport Nederland

in opdracht van Gehandicaptensport Nederland in opdracht van Gehandicaptensport Nederland W.J.H. Mulier Instituut s-hertogenbosch, september 2010 instituut - centrum voor sociaal-wetenschappelijk sportonderzoek W.J.H. Mulier Instituut Centrum voor

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2015 2017

Wmo beleidsplan 2015 2017 Beleidsplan Wmo beleidsplan 2015 2017 Wet maatschappelijke ondersteuning in Helmond Wmo beleidsplan 2015-2017 Pagina 1 Voorwoord Nederland verandert. Mensen willen graag langer thuis blijven wonen, en

Nadere informatie

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland:

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland: AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : l Nr. : 08/61.13 Onderwerp : Kadernota Samen leven, zorg voor elkaar Ferwert, 26 november 2013 Inleiding De gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk

Nadere informatie

Samenhang decentralisaties Jeugdzorg, AWBZ, Participatiewet en Passend Onderwijs

Samenhang decentralisaties Jeugdzorg, AWBZ, Participatiewet en Passend Onderwijs 14RV0010-BIJLAGE 3 Samenhang decentralisaties Jeugdzorg, AWBZ, Participatiewet en Passend Onderwijs 1 decentralisatie met 4 eigenschappen januari 2014 1 Samenhang decentralisaties Een transformatie van

Nadere informatie

concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016

concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016 concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016 Versie 11: 1-7-2014 1 1 Introductie... 3 1.1 De drie decentralisaties... 3 1.2 Transitiefase... 3 1.3 Leeswijzer... 3 2 Wat willen we bereiken?...

Nadere informatie

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop herinrichting Wmo Samenvatting Het koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop is een uitwerking van de beleidsbrief van mei 2013, met een aanpassing op

Nadere informatie

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties.

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties. Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties Marieke Hollander Projectnummer: B3826 Zoetermeer, 22 maart 2011 De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN 2015. Zorgbelang Gelderland

ACTIVITEITENPLAN 2015. Zorgbelang Gelderland ACTIVITEITENPLAN 2015 Zorgbelang Gelderland Activiteitenplan 2015 2 Onze visie Zorgbelang Gelderland komt op voor vraaggestuurde zorg- en welzijnsvoorzieningen voor alle burgers in Gelderland, zodat zij

Nadere informatie

basis Stevig fundament als

basis Stevig fundament als Stevig fundament als basis Vilans en MOVISIE, september 2012 door Cecil Scholten Jolanda Elferink Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties

Nadere informatie

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel 2 Inhoudsopgave Samenvatting 4 1. Uitgangspositie 6 1.1 Voorlopig wettelijk kader 6 1.2 Inzicht in de verschuiving van verantwoordelijkheden 7 1.3 Rotterdamse

Nadere informatie

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 Welkom bij WVH Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 September 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Inleiding 2 2 Kernwaarden WVH 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Kernwaarden 4 3 WVH: onze missie 5 3.1 Inleiding

Nadere informatie

Dichter bij de klant. Strategisch zorginkoopbeleid. 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg

Dichter bij de klant. Strategisch zorginkoopbeleid. 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg Dichter bij de klant Strategisch zorginkoopbeleid 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg juli.2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Ontwikkelingen en trends 3. Speerpunten voor de zorginkoop 2014-2016

Nadere informatie

Samen blijven bouwen aan goede stomazorg en een vitale stomavereniging Meerjarenplan 2010-2014

Samen blijven bouwen aan goede stomazorg en een vitale stomavereniging Meerjarenplan 2010-2014 Samen blijven bouwen aan goede stomazorg en een vitale stomavereniging Meerjarenplan 2010-2014 Nederlandse Stomavereniging Januari 2010 Inleiding Voor u ligt het meerjarenplan 2010-2014 van de Nederlandse

Nadere informatie

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg (Brede) schoolondersteuningsteams Evaluatie Proef Dukenburg Ter Denge Onderzoek & Advies December 2013 Inhoud Samenvatting... 2 1. Achtergrond en verantwoording... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Van ZAT naar

Nadere informatie

Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen

Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen Waardigheid en trots Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen 1 1 Aanleiding Op 12 juni 2014 heb ik in mijn brief over de kwaliteit van de verzorgings- en verpleeghuizen

Nadere informatie

Bijlage 1. Wettelijk kader passend onderwijs

Bijlage 1. Wettelijk kader passend onderwijs Bijlage 1 Wettelijk kader passend onderwijs Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Het wettelijke kader... 5 2.1 Zorgplicht... 5 Aanmelding... 5 Toelating en verwijdering... 6 Onderwijszorgprofiel... 6 Ontwikkelingsperspectief...

Nadere informatie

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda Postadres Postbus 3513 4800 DM Breda Bezoekadres ANNAstede Haagweg 1 4814 GA Breda T 076 561 16 88 F 076 564 04 42 W www.inos.nl

Nadere informatie

Samenwerking onderwijs en zorg

Samenwerking onderwijs en zorg KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Onderwijs en samenleving 98 Samenwerking onderwijs en zorg Evaluatie van een samenwerkingsverband tussen een (jeugd) huplverleningsinstelling en scholen voor speciaal onderwijs

Nadere informatie

Zorginkoopgids AWBZ 2012

Zorginkoopgids AWBZ 2012 Zorginkoopgids AWBZ 2012 Praktisch én vooruitstrevend maart 2011 Inhoud Voorwoord... 3 1. Inleiding...4 2. Achtergrond en politieke context (uitvoering) AWBZ... 7 3. Uitgangspunten voor goede zorg... 9

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Verkenning voor gemeenten en partners In opdracht van het ministerie van SZW en het ministerie van VWS Oktober 2012 1 Inleiding 3

Nadere informatie

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland Inwoners aan zet Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland 1 Voorwoord De gemeenteraad en het college van Lansingerland

Nadere informatie

Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen

Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen Uitvoeringsnotitie Vrijwilligerswerk 2014-2016 November 2013 1 Hoofdstuk 1 - Aanleiding & Inleiding 1.1 Aanleiding Wie in Doetinchem vrijwilligerswerk wil doen kan

Nadere informatie

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS In het licht van de brede opgave van transformatie van het sociaal

Nadere informatie

Position paper Zorg voor verstandelijk gehandicapten

Position paper Zorg voor verstandelijk gehandicapten Position paper Zorg voor verstandelijk gehandicapten Position paper Zorg voor verstandelijk gehandicapten Martin Schuurman Kalliope Consult Dit rapport is gemaakt in opdracht van de Regieraad Kwaliteit

Nadere informatie