hét centrum voor meervoudig complex gehandicapten B E L E I D S P L A N

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "hét centrum voor meervoudig complex gehandicapten B E L E I D S P L A N"

Transcriptie

1 hét centrum voor meervoudig complex gehandicapten B E L E I D S P L A N S T I C H T I N G O M E G A

2 November 2012 INHOUDSOPGAVE Inleiding 2 1. De identiteit, missie en ambitie van Omega 3 2. Trends en ontwikkelingen en de gevolgen voor Omega 6 3. Beleid voor de komende jaren 8 4. Voorwaarden om het beleid uit te kunnen voeren 11 Bijlage Concrete uitwerking van het beleid 13

3 INLEIDING Dit is het meerjarenbeleidplan van Stichting Omega Ter voorbereiding zijn de volgende activiteiten ondernomen: Er is een discussie georganiseerd met stakeholders, belanghebbenden en externe samenwerkingspartners over de toekomst van Omega. Er zijn vragen aan het oudertevredenheidsonderzoek toegevoegd aangaande de wensen van ouders. Medewerkers hebben een enquête ingevuld waarin zij konden aangeven wat hun ideeën voor de toekomst van Omega zijn. In de nieuwsbrief van het Landelijk Platform EMG is gevraagd om suggesties voor de dienstverlening van Omega in de toekomst. Met de resultaten hiervan en vanuit de missie en visie van Omega is gekeken naar toekomstige ontwikkelingen. Dit heeft geleid tot het stellen van prioriteiten in het beleid van Omega voor de komende vier jaar. Omega blijft zich toeleggen op het bieden van hoog gespecialiseerde dagbesteding voor mcgkinderen en -volwassenen. Daarnaast zullen coalities gevormd worden om nieuwe zorgvormen en kennis te ontwikkelen. In dit beleidsplan wordt gesproken over kinderen of volwassenen met ernstige meervoudige complexe beperkingen (mcg-kinderen) 1. Er is gekozen voor de term mcg-kinderen en -volwassenen omdat deze term het meest gebruikt wordt door ouders en de ouderverenigingen. 1 Er zijn veel verschillende benamingen voor de doelgroep: emb, emg, evmb, zevmb, enz. 2

4 1. DE IDENTITEIT, MISSIE EN AMBITIE VAN OMEGA Stichting Omega is in de zeventiger jaren opgericht door ouders. Zij zochten adequate dagbesteding voor hun thuiswonende kind. In 1983 opende het kinderdagcentrum Omega. Op dringend verzoek van ouders is Omega na de verhuizing naar IJburg in 2009 ook gestart met gespecialiseerde dagbesteding voor volwassenen. Meervoudig complex gehandicapten vormen een bijzondere doelgroep. Zij hebben meerdere handicaps die elkaar vaak versterken. Zij zijn allen motorisch beperkt. Dit varieert van slechts kunnen liggen tot met een hulpmiddel kunnen lopen. Daarnaast is er een ernstige verstandelijke beperking. Hun ontwikkelingsleeftijd is minder dan twaalf maanden. Vaak is er ook nog sprake van een zintuiglijke beperking, epilepsie en een zwakke gezondheid. De combinatie van deze beperkingen maakt dat meervoudig complex gehandicapten een minimaal compensatievermogen hebben. Dit betekent dat ze dagelijks bij alles wat ze doen en mee (willen) maken ondersteuning nodig hebben. In de loop der jaren heeft Omega zich ontwikkeld als hèt specialistische centrum voor meervoudig complex gehandicapten. De missie van Omega luidt: Omega stimuleert de ontwikkeling van meervoudig complex gehandicapten en bevordert hun participatie in de maatschappij. De volgende kenmerken bepalen de identiteit van Omega: Op Omega staan de ontwikkelingsmogelijkheden van ieder individu met een meervoudig complexe handicap centraal. Meervoudig complex gehandicapten worden in de maatschappij, in ziekenhuizen en in andere instellingen gezien als mensen met weinig mogelijkheden. Bij Omega draait het juist om de mogelijkheden die ze wel hebben. Het aanboren van die mogelijkheden verhoogt de kwaliteit van het leven van de meervoudig complex gehandicapte. Kernpunt van Omega is dan ook dat de zorgverlening vorm wordt gegeven via een opvoeding- en ontwikkelingsgerichte benadering (het opvoedingsprogramma van Carla Vlaskamp). Het karakter en de behoefte van het individu staan hierbij centraal. Er wordt gebruik gemaakt van een transdisciplinaire aanpak. Dit betekent dat de disciplines die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van de meervoudig complex gehandicapte nauw samenwerken bij het vormgeven van het opvoedingen ontwikkelingsprogramma. Het transdisciplinaire team bestaat uit groepsleiding, orthopedagogen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten en waar nodig andere hulpverleners. Omega is ervan overtuigd dat ouders de belangrijkste partners zijn om kerntaken te kunnen uitvoeren. Voor Omega is de omgang met ouders van groot belang. Uitgangspunt bij de relatie tussen Omega en de ouders is dat twee meer weten dan één. De ouders zijn bij uitstek de gesprekspartner voor de medewerkers van Omega om te zoeken naar wat nodig is voor de omgang en opvoeding van het specifieke kind. Een goede wisselwerking tussen ervaringen van de ouders en de opvoedingsactiviteiten van Omega zorgt er voor dat de ontwikkelingsmogelijkheden van de meervoudig complex gehandicapten maximaal worden benut. Omega erkent verder dat de kennis, kunde en ervaring van de ouders nodig zijn om de bij haar reeds aanwezige deskundigheid verder te ontwikkelen. Deze kennis, kunde en ervaring van ouders wordt ook ingezet bij nieuw te ontwikkelen diensten. Ouders zijn daarnaast in een aantal gevallen als ervaringsdeskundige een zeer adequate informatiebron voor andere ouders. Zij maken immers hetzelfde mee en zorgen voor de (h)erkenning, 3

5 geven zicht op de aard van de problematiek en de manier om hiermee om te gaan. Ook kunnen zij wijzen op de keuzemogelijkheden binnen het professionele gezondheid- en hulpverleningscircuit. Omega gelooft in intensieve samenwerkingsrelaties: ze wil kennis en kunde uitwisselen en samenwerking bevorderen. De organisatie wil haar kennis en diensten breed toegankelijk maken voor ouders, verzorgers, artsen en andere betrokkenen. In dit verband kan onder meer gedacht worden aan: Scholing door Omegamedewerkers van externe professionals die met meervoudig complex gehandicapten en hun ouders te maken hebben. Informatie-uitwisseling over de doelgroep. Kennisuitwisseling met wetenschappelijke instituten die onderzoek doen dat gerelateerd is aan de problematiek van meervoudig complex gehandicapten. Het aangaan van coalities met andere zorgaanbieders. Omega vindt het van het grootste belang dat alle dienstverlening van een (zeer) goede kwaliteit is en steeds gericht blijft op het samen met de ouders zoeken naar ontwikkelingsmogelijkheden voor de meervoudig complex gehandicapte persoon. Een adequate attitude van de zorgverleners naar zowel de meervoudig complex gehandicapte als de ouders blijkt een onlosmakelijk onderdeel van die zorg te zijn. Beoogde coalitiepartners dienen deze visie van Omega te onderschrijven en over de kwaliteiten te beschikken om deze mee vorm te geven. Omega maakt uitsluitend gebruik van gedegen opgeleid personeel van Omega-kwaliteit. Het personeel dat aan Omega is verbonden is over het algemeen hoog opgeleid. Het selectiebeleid is gericht op kwaliteit. Naast een gedegen kennis van het eigen vakgebied staan voor alle medewerkers de volgende competenties centraal: Het vermogen om liefdevolle aandacht te geven en zorg te dragen voor een open en warme sfeer; Contact kunnen maken, kunnen luisteren naar en zich kunnen verplaatsen in anderen; Respect voor anderen hebben en dit uitstralen; Toegewijd, geduldig en betrouwbaar zijn; Betrokken en collegiaal zijn; Over durf, creativiteit en energie beschikken; Vernieuwend denken en handelen en flexibel inspelen op nieuwe situaties; Feedback geven en ontvangen. Vanuit de leiding wordt sterk gestuurd op het ontwikkelen en in stand houden van de waarden en normen van Omega en de competenties van de medewerkers zoals hier beschreven. 4

6 Deze kenmerken leiden tot de volgende kernwaarden (de Omega SPIRID ): S = Samenwerking P= Plezier I = Integriteit R= Respectvol I= Individuele mogelijkheden D= Deskundigheid De ambitie van Omega: Op IJburg wil Omega de komende jaren een toegevoegde waarde realiseren voor het eiland. Omega wil bijdragen aan het motto IJburg, een wijk zonder scheidslijnen. Participatie met de buurt en het ter beschikking stellen van het gebouw zijn hiervoor de middelen. In Amsterdam en omstreken wil Omega de deskundige zijn voor de mcg-ers die er wonen. Dat hoeft niet te betekenen dat iedereen direct zorg van Omega ontvangt, maar wel dat iedereen, ouders en instellingen de weg naar Omega weet te vinden. Indien dat gewenst is kan Omega bemoeienis hebben bij de zorg en dienstverlening van andere instellingen. Landelijk gezien wil Omega bekend staan als hét specialistische centrum voor mcg-kinderen en volwassenen. Dat betekent dat wij een actieve rol nemen in kennisdeling en meewerken aan het ontwikkelen van nieuwe kennis. 5

7 2. TRENDS EN ONTWIKKELINGEN EN DE GEVOLGEN VOOR OMEGA Onze doelgroep wordt ouder Er is een verandering in de levensloop van mcg-kinderen. Ze worden ouder. De medische techniek schrijdt voort waardoor het mogelijk is een aantal oorzaken die in het verleden tot het overlijden van de kinderen leidde te verminderen of weg te nemen. Deze veranderde levensverwachting leidt tot nieuwe vragen en behoeften van ouders. Omdat Omega een ouderinitiatief is en dit de reden van ons bestaan is willen wij blijven ingaan op vragen van ouders. Daarom is in 2009 Omega op vraag van ouders gestart met specialistische dagbesteding voor (jong) volwassenen met ernstig meervoudig complexe beperkingen. Dit zal de komende jaren verder ontwikkeld moeten worden en financieel geborgd. Daarnaast zijn er op meerdere terreinen vragen te verwachten vanuit ouders die de kwaliteit van leven van de volwassen mcg-er verhogen. Te denken valt aan vragen op het gebied van de continuering van de medische zorg, huisvesting, sociale netwerken en vrijetijdsbesteding. Omega wil zich de komende jaren ook voor de volwassen mcg-er ontwikkelen als dé specialist. Financiering De financiering van de zorg is in ontwikkeling. Er wordt kritisch gekeken naar de zorg die in de toekomst uit de AWBZ betaald zal worden. Dit in relatie tot de zorg die gedecentraliseerd gaat worden naar de gemeente of betaald moet gaan worden uit de ziektekostenverzekering. Onduidelijk is de toekomst van het PGB en de vervoerskosten. Alle ontwikkelingen op het gebied van de financiering zullen beoordeeld worden op de gevolgen voor de gespecialiseerde zorg die onze doelgroep nodig heeft en het voorkomen van versnippering van de expertise. Omega zal zich ook in de toekomst blijven inzetten voor het behoud van adequate financiering. Zorg en onderwijs Een andere trend die voor Omega van belang is, is de toename van kinderen met beperkingen in het onderwijs. Sinds 2003 is er geen ondergrens meer toegestaan in scholen en worden in principe alle kinderen toegelaten in het onderwijs. Ook op dit gebied zijn er ontwikkelingen te verwachten, waarbij niet duidelijk is wat dit betekent voor de doelgroep van Omega. Wij zullen hiervoor contacten onderhouden met het speciaal onderwijs en participeren in zorg/onderwijs netwerken. Kinderen met medisch en verpleegtechnisch complexe problematiek De tendens die op Omega gezien wordt is dat de zorgvragen van de kinderen steeds complexer worden met name op medisch en verpleegkundig gebied. Was het twintig jaar geleden een noviteit dat er een kind met een sonde aangemeld werd, nu heeft de helft van de kinderen een PEG sonde. Op dit moment worden er steeds meer kinderen met permanente ademhalingsondersteuning of een trachea canule aangemeld. Dit heeft consequenties voor het scholingsbeleid en juridische aansprakelijkheid met betrekking tot voorbehouden handelingen (bijvoorbeeld tijdens het vervoer). Tevens kan dit vragen om nieuw te ontwikkelen zorgaanbod en is aandacht voor de focus op de pedagogische zorg noodzakelijk. Kwaliteit De eisen die aan kwaliteit van zorg gesteld worden zijn aan discussie onderhevig. Het systeem van certificering wordt vaak als bureaucratisch en detaillistisch ervaren. Er worden alternatieve manieren om kwaliteit vast te leggen ontwikkeld. Steeds meer nadruk wordt gelegd op de menselijke maat. De gewenste omvang van voorzieningen staat ter discussie. Transparantie en efficiëntie blijven belangrijke eisen en zullen de nodige aandacht (blijven) vergen. Omega zal vanuit haar specialisme en kleinschaligheid een bijdrage leveren aan het beschrijven en vastleggen van kwaliteit op een minder detaillistische wijze. 6

8 Sociale netwerken De laatste jaren is de ontwikkeling naar de Civil society een belangrijk landelijke ontwikkeling, vastgelegd in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Als het gaat om het inzetten van professionele zorg is de verwachting dat er eerst gekeken wordt naar de mogelijkheden binnen het eigen netwerk. De mogelijkheden die er in het sociale netwerk of vanuit informele zorg aanwezig zijn, zullen ook benut moeten gaan worden. Dit kan consequenties hebben voor de ouders en sociale omgeving van de mcg-kinderen en -volwassenen, die in de regel toch al te maken hebben met een forse belasting. Omega gaat onderzoeken of en hoe wij de ouders en het sociale netwerk hierbij kunnen ondersteunen. 7

9 3. BELEID VOOR DE KOMENDE JAREN Belangrijk voor de bepaling van het beleid voor de komende jaren zijn de uitkomsten van de stakeholdersbijeenkomst en de uitkomsten van de ouder- en medewerkerenquête. Helaas heeft onze oproep via het platform EMG geen reacties opgeleverd. De stakeholders waren unaniem van mening dat Omega ook in de toekomst moet focussen op kwalitatief hoogwaardige zorg aan mcg-kinderen en volwassenen. De doelgroep wordt niet uitgebreid naar kinderen die lopen of een cognitief hoger niveau hebben dan twaalf maanden. Wel vervallen de leeftijdsgrenzen en zal Omega zich ook op de volwassen mcg-er gaan richten. Stakeholders vinden de kleinschaligheid hierbij essentieel. Uitbreidingsmogelijkheden van taken zijn gericht op activiteiten die mcg-kinderen en hun ouders ondersteunen bij hoogwaardige dagarrangementen. Deze zullen, vooral door coalitievorming met partners dienen te geschieden. Het behoud van expertise, ontwikkeling en overdracht blijft een belangrijke kerntaak. De komende jaren zal verder onderzocht moeten worden op welke wijze de kennisoverdracht het beste vorm kan krijgen. De ouders zijn zeer tevreden over Omega en willen het liefst dat de huidige zorg gecontinueerd wordt. De antwoorden van ouders uit het oudertevredenheidsonderzoek ten aanzien van de toekomst waren nogal uiteenlopend. Twee aspecten werden echter door meerdere ouders genoemd, namelijk verlengde dagbesteding en wonen, wonen en nog eens wonen. Vanuit de medewerkers werd vooral de kleinschaligheid benadrukt en het specialisme ten aanzien van de doelgroep. Dit dient behouden te blijven. Een aantal medewerkers gaf aan maatschappelijk werk te missen. Daarnaast wordt grote waarde gehecht aan de expertise en het verder ontwikkelen en uitdragen daarvan. Vanuit de visie en missie van Omega, met de bovengenoemde uitkomsten en met een open oog voor de hiervoor benoemde trends en ontwikkelingen zal Omega zich in het beleid de komende jaren toeleggen op: Het bieden van hoogwaardige gespecialiseerde dagbesteding met daarin aandacht voor: - Verdere ontwikkeling van de dagbesteding De balans tussen medische zorg en het pedagogische klimaat - kennisontwikkeling Ondersteuning van 18+ en levensloopvragen van mcg-kinderen en hun ouders. Omega zal alert blijven op financieringsvraagstukken in de zorg. Uitgangspunt daarbij is dat geen versnippering van expertise plaatsvindt en dat kwalitatief hoogwaardige zorg voor mcg-ers mogelijk blijft. Binnen de kwaliteitszorg zullen wij zoeken naar mogelijkheden om kwaliteit beter, minder detaillistisch en minder statisch te beschrijven. De expertise en netwerkfunctie zal (in samenwerking met anderen) verder ontwikkeld worden. Uitgezocht moet worden op welke wijze kennisoverdracht het beste kan plaatsvinden. 8

10 Omega zal zich in samenwerking met anderen richten op innovaties in zorg voor mcg-kinderen en - volwassenen. Hierbij kan worden gedacht aan: - verlengde dagopvang - wonen en logeren Er zijn veel ontwikkelingen rondom de doelgroep. Omega kiest ervoor de expert te blijven voor deze doelgroep en blijft zich richten op de kerntaken. Dit met open oog voor de behoeften van de kinderen en de wensen van ouders. Voor de uitwerking binnen de kerntaken betekent dit: Kerntaak 1: Het stimuleren van de ontwikkeling van meervoudig complex gehandicapten. Deze hoofdtaak komt rechtstreeks voort uit onze missie: de ontwikkelingsmogelijkheden van ieder individu met een meervoudig complexe handicap staan voor Omega centraal. In de praktijk betekent het dat dagbesteding op een hoog kwaliteitsniveau de core business blijft van Omega, waarbij wordt ingespeeld op de geschetste trends. Na de verhuizing naar IJburg is Omega gestart met dagbesteding aan mcg-ers boven de 18 jaar. De visie op kwaliteit van leven (welke aspecten daarin belangrijk zijn) en op welke wijze daar binnen de dagbesteding aandacht aan geschonken kan worden, behoeft nog verdere ontwikkeling. De dagbesteding voor de 18+ moet dus verder ontwikkeld worden. Ook dient de financiering hiervoor nog geborgd te worden. Omega blijft zich richten op de doelgroep waarvoor ze ooit is opgericht door ouders. Gebleken is dat kinderen meer medische en verpleegtechnische zorg nodig hebben. De komende jaren zal aandacht besteed worden aan de balans tussen verpleging en verzorging en het pedagogische karakter dat de dagbesteding dient te hebben. Het is immers de vervanging van de schoolsituatie en het accent moet liggen op ontwikkelingsstimulering en opvoeding. Verder zal nagedacht worden over ontwikkelingsstimulering op maat aan zeer kwetsbare kinderen. Dit zijn bijvoorbeeld kinderen waarvoor de busrit te vermoeiend is of de omgeving van Omega teveel prikkels biedt. Stimulering van de ontwikkeling van individuen met een meervoudig complexe handicap kan Omega niet alleen. Om deze kerntaak goed uit te kunnen voeren, heeft Omega de directe omgeving/ouders van deze individuen als partners nodig. Dat mondt uit in de tweede kerntaak: Kerntaak 2: Het ondersteunen van de ouders bij de zorgvragen van hun meervoudig complex gehandicapte kind, ook als dit kind de volwassen leeftijd bereikt heeft. Over ondersteuning aan ouders bij kinderen die de volwassen leeftijd bereikt hebben is nog niet zoveel bekend. Intramuraal wonen was de meest voorkomende vorm van zorg voor volwassen mcgers. Levensloopgerichte benadering betekent dat Omega moet weten welke factoren van invloed zijn op de kwaliteit van leven van meervoudig complex gehandicapten. Hierbij zullen de begrippen zorg, ontwikkeling, wonen, gezondheid en vrijetijdsbesteding in nauwe samenhang moeten worden bekeken. Vervolgens moet onderzocht worden welk aanbod hiervoor ontwikkeld dient te worden. 9

11 Ouders hebben aangegeven behoefte te hebben aan verlengde dagopvang en opvang tijdens de zomerperiode. Dit zal de komende jaren gerealiseerd moeten worden. Ook ontlasting van de ouders door zo min mogelijk ziekenhuisbezoek vraagt nader onderzoek. Bekeken moet worden of de samenwerking met (academische) ziekenhuizen en revalidatiecentra zodanig geïntensiveerd kan worden dat dit een vermindering van ziekenhuisbezoeken tot gevolg heeft. Er zal de komende jaren een sterker beroep worden gedaan op ouders, hun sociale netwerk en mantelzorg. Omega moet bekijken op welke wijze zij hier ondersteuning in kan bieden. Omega bouwt, met ouders als partners, veel expertise op over meervoudig complex gehandicapten en hun ontwikkeling. Deze expertise wil Omega delen met anderen. Dat leidt tot de kerntaken drie en vier. Kerntaak 3: Het geven van informatie en advies op het gebied van meervoudig complex gehandicapten. De expertise en netwerk functie blijft een belangrijke kerntaak van Omega. Wij willen namelijk landelijk bekend zijn als dé experts op het gebied van zorg- en dienstverlening aan mcg-kinderen en - volwassenen. Dat betekent dat wij participeren in kennisnetwerken en ingaan op scholings- en consultvragen. Daarnaast moeten wij zorgen dat onze externe communicatie optimaal verloopt en ons PR materiaal up to date is. Ook zullen wij actief onze kennis moeten verspreiden door het schrijven van artikelen, het geven van presentaties, het organiseren van een symposium en het detacheren van medewerkers. Kerntaak 4: Een bijdrage leveren aan optimalisering en vernieuwing van de zorg rondom meervoudig complex gehandicapten. Omega zal coalities aangaan om de zorg rondom meervoudig complex gehandicapten te optimaliseren. Dit kan op het gebied van alle kerntaken. Omega zal zelf niet alle dienstverlening kunnen realiseren voor meervoudig complex gehandicapten van alle leeftijden en hun ouders. Door middel van samenwerkingsprojecten kunnen een aantal vormen van dienstverlening opgezet worden, zoals een woon/logeerhuis. De inbreng van Omega kan hierbij variëren van grotendeels verantwoordelijk zijn voor exploitatie en uitvoering, het leveren van expertise tot het geven van informatie. Het verbinden van de naam Omega met projecten zal de betekenis moeten krijgen van een kwaliteitskeurmerk van de dienstverlening. 10

12 4. VOORWAAREN OM HET BELEID TE KUNNEN UITVOEREN Netwerk rondom Omega Omdat Omega een kleine organisatie is, is het van groot belang dat Omega een sterk netwerk om zich heen heeft. Voor de financiën zijn dit onder andere de ambassadeurs van Omega die hun netwerk kunnen inzetten voor het verkrijgen van derde geldstromen. Dit geld wordt beheerd door de Stichting Vrienden van Omega. Dit is een Stichting bestaande uit twee leden vanuit de Raad van Toezicht, twee ambassadeurs en een onafhankelijk voorzitter. Daarnaast heeft zich een groep deskundigen rondom Omega gevormd die zich betrokken voelt bij Omega en vanuit zijn deskundigheid op diverse gebieden kan adviseren. Dit geldt voor strategisch advies, organisatorisch advies, advies op het gebied van personeelszaken, medisch-juridisch advies enz. Omega onderhoudt (indien nodig) direct contact met ambtenaren van het ministerie van VWS, met medewerkers van de VGN en medewerkers van de NZa. Naast de ambassadeurs en deskundigen heeft Omega ook altijd behoefte aan vrijwilligers. De komende jaren zal hier actief beleid op worden gevoerd. Naast werving via de vrijwilligerscentrale zal hiertoe ook een relatie met de buurt op IJburg opgebouwd worden. Er wordt contact met het IJburgcollege onderhouden. Verder onderzocht zal moeten worden hoe wij onze relatie met de IJburgers en andere voorzieningen kunnen verdiepen. PR PR is belangrijk in ons contact met nieuwe ouders en verwijzers. Voor het voortbestaan van Omega is het belangrijk dat kinderen en volwassenen die baat hebben bij de zorg van Omega ook daadwerkelijk de weg naar ons weten te vinden. In onze ambitie staat dat wij bekend moeten zijn bij allen in en rond Amsterdam die tot onze doelgroep behoren. Landelijk willen wij bekend zijn als een specialistisch centrum voor mcg-kinderen en -volwassenen en hun ouders. Om invulling te geven aan onze expertise en netwerk functie is het belangrijk dat onze PR goed is. Tot eind 2013 is een speciale aandachtsfunctionaris aangesteld om het PR beleid te ontwikkelen en uit te voeren. De organisatieopbouw Om de uniciteit en de identiteit van Omega te kunnen waarborgen moet de organisatieopbouw voldoen aan de volgende punten: De aansturing van de organisatie is ingericht rondom het primaire proces. Dit om te garanderen dat de dagbesteding de core business is. Omega blijft kleinschalig. Dit bevordert de betrokkenheid bij kinderen, ouders, elkaar en de organisatie. Daarbij moet iedereen zich gekend weten in de organisatie. Streven is dat alle medewerkers de kinderen en elkaar bij naam kennen. Voor de medewerkers zijn de speerpunten: mcg-specialisme en de expert en netwerkfunctie. Dat betekent: Medewerkers stimuleren om kennis te ontwikkelen en te delen. Aandacht voor competenties op het gebied van netwerkvaardigheden, presentatietechnieken en kennisoverdracht. 11

13 De huisvesting Voor de huisvesting gelden de volgende eisen om goed dagbesteding te kunnen bieden aan de doelgroep: Verzorgd, schoon en opgeruimd Vriendelijk, warm en huiselijk Open en transparant Uitdagend en stimulerend voor de gebruikers Daarnaast is het gebouw multifunctioneel. Het kan ook ingezet worden voor bewoners van IJburg. Dit geldt voor het zwembad, de vergaderzaal en de bewegingsruimte. Het gebouw kan ook gebruikt worden voor logeren. De komende jaren zal het gebouw voor meer gebruikers beschikbaar zijn. Het moet een toegevoegde waarde voor IJburg worden. 12

14 Bijlage Concrete uitwerking van het beleid Kerntaak 1: Het stimuleren van de ontwikkeling van meervoudig complex gehandicapten. Dagbestedingaanbod 18+ verder ontwikkelen. Revalidatiebehandeling binnen dagcentrum Omega ontwikkelen. Onderzoeken welk aanbod ontwikkeld moet worden voor kinderen met zeer intensieve zorgbehoefte. Kennismanagement. De kwaliteit van Stichting Omega beschrijven. Kerntaak 2: Het ondersteunen van de ouders bij de zorgvragen van hun meervoudig complex gehandicapte kind, ook als dit kind de volwassen leeftijd bereikt heeft. Ontwikkelen van BSO. Organiseren van het onderzoek kwaliteit van leven na 18 jaar. Onderzoeken op welke wijze aanbod maatschappelijk werk gerealiseerd kan worden. Verder ontwikkelen van de rol van de consulterend kinderarts en de arts verstandelijk gehandicapten in de richting van een huisartsfunctie. Onderzoeken of spreekuren van medisch specialisten in dagcentrum Omega plaats kunnen vinden. Onderzoeken wat de rol van Stichting Omega kan zijn in de ondersteuning van het sociale netwerk van het kind/de deelnemer. Kerntaak 3: Het geven van informatie en advies op het gebied van meervoudig complex gehandicapten. Actief deelnemen aan het landelijk platform EMG. Ingaan op consultvragen van het CCE. Vastleggen van het aanbod van scholing vanuit het dagcentrum, ingaan op scholingsvragen. Detachering medewerkers Artikelen publiceren in vakbladen. Website vernieuwen. Organiseren van een symposium in Kerntaak 4: Een bijdrage leveren aan optimalisering en vernieuwing van de zorg rondom meervoudig complex gehandicapten. Participeren op IJburg. Samenwerking met de gemeentes opzetten in het kader van de WMO. Meewerken aan en opzetten van onderzoek. Opzetten van een woon-logeerhuis op IJburg in samenwerking met Stichting Cordaan Landelijk opkomen voor de bekendheid en belangen van de doelgroep meervoudig complex gehandicapten. Uitzoeken van wenselijkheid en mogelijkheid van vernieuwende zorgvormen op IJburg samen met coalitiepartners van Omega. 13

15 14

16

Strategie SEIN 2013-2016

Strategie SEIN 2013-2016 Strategie SEIN 2013-2016 2016 Vastgesteld 14 mei 2012 Inleiding Gespecialiseerde Epilepsiezorg SEIN biedt gespecialiseerde diagnostiek en behandeling, woonzorg en dagbesteding en onderwijs aan mensen met

Nadere informatie

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn.

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn. Bijlage 1 meerjarenbeleidsplan Missie, visie en kernwaarden SGL In dit document vindt u de hernieuwde Missie, Visie en kernwaarden. In de Missie is beschreven wat SGL uit wil dragen naar buiten. Daarbij

Nadere informatie

Samen sterk in communicatie. Zomer 2015

Samen sterk in communicatie. Zomer 2015 Samen sterk in communicatie Zomer 2015 Missie Communicatie maakt het leven. Als voor mensen horen of communiceren niet vanzelfsprekend is, maakt Kentalis de beste communicatiemogelijkheden toegankelijk.

Nadere informatie

Vroegbehandeling stichting Omega juni 2016

Vroegbehandeling stichting Omega juni 2016 Vroegbehandeling stichting Omega juni 2016 1 Inhoudsopgave Inleiding pagina 3 Doelgroep vroegbehandeling pagina 4 Doelstelling vroegbehandeling pagina 5 Werkwijze vroegbehandeling pagina 6 Vervolg vroegbehandeling

Nadere informatie

Kinderen. Samen op pad. Ondersteuning

Kinderen. Samen op pad. Ondersteuning Kinderen Kinderen Samen op pad Kind zijn betekent de kans krijgen om je te ontwikkelen, te groeien, te ontdekken, te leren, te spelen en te sporten in een veilige omgeving. Sommige kinderen hebben bijzondere

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Functie: Zorgcoördinator. A. Functiebeschrijving. 1. Doel van de functie

FUNCTIEPROFIEL. Functie: Zorgcoördinator. A. Functiebeschrijving. 1. Doel van de functie FUNCTIEPROFIEL Functie: Zorgcoördinator A. Functiebeschrijving 1. Doel van de functie Hij/zij staat, samen met de leefgroepencoördinator, in voor de aansturing van een woonbuurt bestaande uit een aantal

Nadere informatie

MAXIMALE ZELFSTANDIGHEID, MINIMALE AFHANKELIJKHEID

MAXIMALE ZELFSTANDIGHEID, MINIMALE AFHANKELIJKHEID IEDER TALENT TELT MAXIMALE ZELFSTANDIGHEID, MINIMALE AFHANKELIJKHEID INLEIDING Ieder talent telt is het motto dat als een rode draad door ons strategisch beleidsplan voor de jaren 2013-2017 loopt, waarvan

Nadere informatie

Strategie Ronald McDonald Kinderfonds 2015 2019

Strategie Ronald McDonald Kinderfonds 2015 2019 Strategie Ronald McDonald Kinderfonds 2015 2019 TOGETHERNESS Focus, optimaliseren en excelleren Een ziek kind kan niet zonder zijn ouders Een onwerkelijke wereld, vol slangetjes, veelbetekenende piepjes

Nadere informatie

Zorginkoop Wlz 2017. Presentatie & Verslag Bijeenkomst cliëntenraden gehandicaptenzorg zorginkoop Wlz 2017. April 2016 Zwolle- Amersfoort- Amsterdam

Zorginkoop Wlz 2017. Presentatie & Verslag Bijeenkomst cliëntenraden gehandicaptenzorg zorginkoop Wlz 2017. April 2016 Zwolle- Amersfoort- Amsterdam Zorginkoop Wlz 2017 Presentatie & Verslag Bijeenkomst cliëntenraden gehandicaptenzorg zorginkoop Wlz 2017 April 2016 Zwolle- Amersfoort- Amsterdam Inkoopplan Jaarlijks bepalen we onze inkoopdoelen die

Nadere informatie

Prestatieplan 2017 STG

Prestatieplan 2017 STG Prestatieplan 2017 STG Midden en Zuid-Kennemerland Jan Stuytstraat 44 2014 XK Haarlem Telefoon: 023-5516368 Mobiel: 06-22707400 stg@thuiszorg-gehandicapten.nl www.thuiszorg-gehandicapten.nl Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie

FORMAT BUSINESSCASE Inkoop Dagbesteding (licht)

FORMAT BUSINESSCASE Inkoop Dagbesteding (licht) FORMAT BUSINESSCASE Inkoop Dagbesteding (licht) Aanvrager Organisatie Overige initiatiefnemers Naam Contactpersoon Telefoon E-mail 1 Naam business case Klantsegment DAGBESTEDING CATEGORIE LICHT Cliënten

Nadere informatie

GVT-team. Gespecialiseerde Verpleging

GVT-team. Gespecialiseerde Verpleging GVT-team Gespecialiseerde Verpleging Gespecialiseerde Verpleging: liever thuis dan in het ziekenhuis Infuus inbrengen, pijnbestrijding De Gespecialiseerde Verpleging Thuiszorgtechnologie van Cordaan- Thuiszorg

Nadere informatie

Ondernemersplan 3NE. 3NE onderweg naar langer wonen in welvaart en welzijn. 1. Wat wil 3NE betekenen a. Missie b. Visie c. Waarden en ambities

Ondernemersplan 3NE. 3NE onderweg naar langer wonen in welvaart en welzijn. 1. Wat wil 3NE betekenen a. Missie b. Visie c. Waarden en ambities Ondernemersplan 3NE 3NE onderweg naar langer wonen in welvaart en welzijn 1. Wat wil 3NE betekenen a. Missie b. Visie c. Waarden en ambities 2. De wereld waarin 3NE werkt a. Ontwikkelingen in de samenleving

Nadere informatie

Kernwaarden als hefboom voor het realiseren van de missie. An Kenis Directeur personeel BC Ter Heide 14 januari 2011

Kernwaarden als hefboom voor het realiseren van de missie. An Kenis Directeur personeel BC Ter Heide 14 januari 2011 Kernwaarden als hefboom voor het realiseren van de missie An Kenis Directeur personeel BC Ter Heide 14 januari 2011 Voorstelling BC Ter Heide Realisatie van de Intercommunale vereniging voor hulp aan Gehandicapten

Nadere informatie

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG SAMENVATTING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG INLEIDING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG In samenwerking met de deelnemers van het De Bouwstenen zijn opgebouwd uit thema s die Bestuurlijk Akkoord GGZ zijn

Nadere informatie

Verenso. Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde en sociaal geriaters

Verenso. Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde en sociaal geriaters Verenso Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde en sociaal geriaters WetLz April 2014 Wet Langdurige Zorg (Wet LZ) Alleen de meest kwetsbare mensen hebben in de toekomst recht op passende zorg (en

Nadere informatie

Inhoud: 1. Inleiding:

Inhoud: 1. Inleiding: Beleidsplan Hospice en VPTZ de Waterlelie 2013-2017 Inhoud: 1. Inleiding 2. Visie en Missie 3. Inhoudelijke doelen 2013-2017 4. Financiën 4.1 Financiële stromen 4.2 Financiële doelen voor de toekomst 4.3

Nadere informatie

Profielschets Verpleegkundige

Profielschets Verpleegkundige Profielschets Verpleegkundige 1.1. Kern van de functie Het analyseren, interpreteren, plannen en vervolgens coördineren van de zorgvraag overeenkomstig de gestelde instructies en richtlijnen en de wensen

Nadere informatie

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk

Nadere informatie

Zienn gaat verder. Jaarplan 2014

Zienn gaat verder. Jaarplan 2014 Zienn gaat verder Jaarplan 2014 Een verhaal heeft altijd meer kanten. Zeker de verhalen van de mensen voor wie Zienn er is. Wij kijken naar ál die kanten. Kijken verder. Vragen verder. Gaan verder. Zo

Nadere informatie

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze Jaarverslag Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 2013 1 Voorwoord Voor u ligt het derde jaarverslag van de Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg, afgekort SVVBL. Het verslag geeft een weergave mee

Nadere informatie

Uitzonderingsgroepen gehandicaptenzorg decentralisatie begeleiding

Uitzonderingsgroepen gehandicaptenzorg decentralisatie begeleiding Uitzonderingsgroepen gehandicaptenzorg decentralisatie begeleiding Groepen die uitgezonderd moeten worden van overheveling Specialistische ZG begeleiding door instellingen met een erkende deskundigheid

Nadere informatie

Kind. & gezinsondersteuning bij SDW. SDW ondersteunt mensen met een handicap.

Kind. & gezinsondersteuning bij SDW. SDW ondersteunt mensen met een handicap. Kind & gezinsondersteuning bij SDW SDW ondersteunt mensen met een handicap. Wat kan SDW voor u betekenen? Iedereen in West-Brabant met een verstandelijke beperking kan terecht bij SDW voor ondersteuning

Nadere informatie

Presentatie verdiepingssessie inkoop Jeugd-AWBZ. Vrijdag 13 juni 2014

Presentatie verdiepingssessie inkoop Jeugd-AWBZ. Vrijdag 13 juni 2014 Presentatie verdiepingssessie inkoop Jeugd-AWBZ Vrijdag 13 juni 2014 Wie zijn we? Ons Tweede thuis is een organisatie ten dienste van ongeveer 2000 mensen met een verstandelijke, meervoudige of lichamelijke

Nadere informatie

Visie Preall Auteur: Kerngroep/MR januari 2016 Definitief 1.0

Visie Preall Auteur: Kerngroep/MR januari 2016 Definitief 1.0 Visie op integrale geboortezorg in Almere Aanleiding Met het verschijnen van het Stuurgroep rapport Een goed begin is de organisatie van de verloskundige zorg in Nederland in de aandacht komen te staan.

Nadere informatie

Of misschien zoek je een leuke werkplek of dagbesteding voor jezelf of voor een familielid. Of je wilt iets zinnigs doen in je vrije tijd.

Of misschien zoek je een leuke werkplek of dagbesteding voor jezelf of voor een familielid. Of je wilt iets zinnigs doen in je vrije tijd. Welkom bij De Zijlen Wie wil het niet? Wonen in een prettig dorp of in een leuke buurt. Waar je kunt zijn wie je bent en je leven kunt leiden zoals dat bij jou past. Waar je meedoet aan dat wat er om je

Nadere informatie

Visie onderwijs en huisvesting SPOZ. Visie op onderwijs en huisvesting

Visie onderwijs en huisvesting SPOZ. Visie op onderwijs en huisvesting Visie op onderwijs en huisvesting Stichting Primair Onderwijs Zundert November 2015 0 Visie op onderwijs en huisvesting Aanleiding: Het onderwerp onderwijshuisvesting staat al geruime tijd op de Zundertse

Nadere informatie

Voorstellen Korte kennismaking met Emiliusschool MG-leerlingen / EMG-leerlingen Ontwikkeldomeinen EMG-leerlingen Interregproject:

Voorstellen Korte kennismaking met Emiliusschool MG-leerlingen / EMG-leerlingen Ontwikkeldomeinen EMG-leerlingen Interregproject: Agenda Voorstellen Korte kennismaking met Emiliusschool MG-leerlingen / EMG-leerlingen Ontwikkeldomeinen EMG-leerlingen Interregproject: Curriculum / leerlijnen Onderwijs- Zorgplan Vaklokalen voor sensorische

Nadere informatie

Onderwijs met een hart. Strategische agenda

Onderwijs met een hart. Strategische agenda Onderwijs met een hart Strategische agenda 2014-2018 1 Strategische agenda 2014-2018 Inhoud Onze missie 4 Onze kernwaarden 5 Onze identiteit 5 Maatschappelijke ontwikkelingen 6 Professionalisering 6 Passend

Nadere informatie

Informele Zorg. Beleidsnota. Definitief. Manon Aarninkhof, MichelleNijdam, Corina Bosma Jos Olde Engberink. datum Juli 2015

Informele Zorg. Beleidsnota. Definitief. Manon Aarninkhof, MichelleNijdam, Corina Bosma Jos Olde Engberink. datum Juli 2015 Informele Zorg Beleidsnota datum Juli 2015 status versie 1.1 auteur(s) Eigenaar Definitief Manon Aarninkhof, MichelleNijdam, Corina Bosma Jos Olde Engberink Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1. Aanleiding...

Nadere informatie

Landelijke Contactdag Tourette 2016. Ed Carper

Landelijke Contactdag Tourette 2016. Ed Carper Landelijke Contactdag Tourette 2016 Ed Carper d Voorstellen Laura d Programma 10:15 Peter van der Zwan / Marjan Maarschalkerweerd 10:45 Pauze met Ed Citroen 11:30 Daniëlle Cath 12:15 Jolande van de Griendt

Nadere informatie

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet Kwaliteit 1 Inleiding Wat is kwaliteit van zorg en wat willen we als gemeenten samen met onze zorgaanbieders ten aanzien van kwaliteit afspreken? Om deze vraag te beantwoorden vinden twee bijeenkomsten

Nadere informatie

Onderwijs met een hart. 1 Strategische agenda strategie agenda

Onderwijs met een hart. 1 Strategische agenda strategie agenda Onderwijs met een hart Strategische agenda 2014-2018 1 Strategische agenda 2014-2018 strategie agenda 2014-2018 1 17-07-2014 13:31:06 Onderwijs met een hart In deze brochure presenteren wij als Onderwijsgroep

Nadere informatie

Samenwerking Bureau jeugdzorg Stadsregio Rotterdam en de William Schrikker Groep na 2015

Samenwerking Bureau jeugdzorg Stadsregio Rotterdam en de William Schrikker Groep na 2015 Samenwerking Bureau jeugdzorg Stadsregio Rotterdam en de William Schrikker Groep na 2015 Versie 14/11/2013 Inleiding De verantwoordelijkheid voor een positief opvoed- en opgroeiklimaat, preventie, vroegsignalering

Nadere informatie

Spelenderwijs begeleiden bij ingrijpende levensgebeurtenissen

Spelenderwijs begeleiden bij ingrijpende levensgebeurtenissen Specificaties Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang Titel: Soort: Werksituatie: Spelenderwijs begeleiden bij ingrijpende levensgebeurtenissen Cursus PW peuterspeelzaal, kinderdagverblijf BSO 4 t/m 8 jaar

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEID EFFICIËNT EN ZICHTBAAR NAAR EEN CENTRUM VOOR REVALIDATIE

STRATEGISCH BELEID EFFICIËNT EN ZICHTBAAR NAAR EEN CENTRUM VOOR REVALIDATIE STRATEGISCH BELEID 2013 2014 NAAR EEN EFFICIËNT EN ZICHTBAAR CENTRUM VOOR REVALIDATIE UMCG Centrum voor Revalidatie Strategisch beleidsplan 2013-2014 Vastgesteld op 1 november 2012 Vooraf Met het strategisch

Nadere informatie

Beleidsdocument 2012-2016

Beleidsdocument 2012-2016 Beleidsdocument 2012-2016 uw zorg, onze zorg Inhoudsopgave 1. Voorwoord...3 2. Zorggroep de Bevelanden...4 3. Waar staat Zorggroep de Bevelanden voor (Missie, Visie en Doelstellingen)...4 4. Uitwerking:

Nadere informatie

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015 De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is ZorgImpuls maart 2015 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk heeft veel taken

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant

Jaarplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant Jaarplan Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant 1 Aansluitend op de doelstellingen van het beleidsplan van het netwerk staan de volgende activiteiten

Nadere informatie

De kleine Kapitein Specialistisch Verpleegkundig Kinderdagverblijf

De kleine Kapitein Specialistisch Verpleegkundig Kinderdagverblijf De kleine Kapitein Specialistisch Verpleegkundig Kinderdagverblijf Heel gewoon, maar net iets anders Voor welke kinderen? Voor kinderen van 0 tot 5 jaar met een verpleegkundige zorgvraag uit de regio Gouda,

Nadere informatie

vanuit ieders mogelijkheden daar waar nodig gewoon samen Denkt mee Doet mee Gewoon samen

vanuit ieders mogelijkheden daar waar nodig gewoon samen Denkt mee Doet mee Gewoon samen vanuit ieders mogelijkheden daar waar nodig gewoon samen Denkt mee Doet mee Gewoon samen Uw opgave is ons uitgangspunt: doelgericht, met de focus op zelfredzaamheid en de eigen kracht van mensen met een

Nadere informatie

Workshop Krimpcafe XL Maatwerk op lokaal niveau. Jaap Ikink. 12 juni 2014

Workshop Krimpcafe XL Maatwerk op lokaal niveau. Jaap Ikink. 12 juni 2014 Workshop Krimpcafe XL Maatwerk op lokaal niveau Jaap Ikink 12 juni 2014 Maatwerk voor Sociale Wijkteams Waarom sociale wijkteams? Uitdaging op lokaal niveau! Adviezen voor beleid?! Maatwerk voor Sociale

Nadere informatie

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Inleiding Zorg Groep Beek (ZGB) is al vele jaren een heel goed alternatief voor cliënt gerichte thuiszorg en wijkverpleging in de Westelijke Mijnstreek.

Nadere informatie

Met elkaar voor elkaar

Met elkaar voor elkaar Met elkaar voor elkaar Publiekssamenvatting Oktober 2013 1 1 Inleiding Met elkaar, voor elkaar. De titel van deze notitie is ook ons motto voor de komende jaren. Samen met u (inwoners en beroepskrachten)

Nadere informatie

V raag naar nieuwe kennis. Professional, clië nten, branches, zorginst ellingen, kenniscentra en ond erzoekers. Kennis verspreiden

V raag naar nieuwe kennis. Professional, clië nten, branches, zorginst ellingen, kenniscentra en ond erzoekers. Kennis verspreiden Landelijke Kenniskring Fysiotherapie bij EMB cliënten Gecoördineerd en gestimuleerd door het landelijk Platform EMG KennisCirkel V raag naar nieuwe kennis Kennis gebruiken Kennis im p lem en te re n Professional,

Nadere informatie

Het Pi-manifest Kracht door persoonlijke groei & eigenheid

Het Pi-manifest Kracht door persoonlijke groei & eigenheid Inleiding Pi-groep is opgericht op 17 maart 2004. De visie die ten grondslag ligt aan het ontstaan van Pi-groep is in dit document vastgelegd. Met het vastleggen van de visie, missie en doelstellingen

Nadere informatie

Aandacht, affectie, waardering, respect en ondersteuning.

Aandacht, affectie, waardering, respect en ondersteuning. Het Pedagogisch Klimaat Schooljaar 2007 / 2008 Wat is een pedagogisch klimaat? Als we praten over een pedagogisch klimaat binnen Breedwijs Zuid Berghuizen gaat het over de sfeer die de partners willen

Nadere informatie

Alliantie Regionale TopZorg. Drie ziekenhuizen werken samen aan topzorg in Gelderland

Alliantie Regionale TopZorg. Drie ziekenhuizen werken samen aan topzorg in Gelderland Alliantie Regionale TopZorg Drie ziekenhuizen werken samen aan topzorg in Gelderland Inhoud Alliantie Regionale TopZorg Drie ziekenhuizen werken samen aan topzorg in Gelderland De kwaliteitswinst van samenwerking

Nadere informatie

Scheiden van wonen en zorg

Scheiden van wonen en zorg Scheiden van wonen en zorg Een nieuwe koers voor welzijn en zorg 14 november 2012 Themadag Commissie Ouderenzorg Religieuzen Carla Cornuit Inleiding Carla Cornuit: bestuurder LuciVer LuciVer Een kleinschalige

Nadere informatie

ALGEMEEN VISIE, MISSIE EN HERSTEL SPEERPUNTEN. Voor een leven in balans

ALGEMEEN VISIE, MISSIE EN HERSTEL SPEERPUNTEN. Voor een leven in balans Jaar verslag 2013 ALGEMEEN VISIE, MISSIE EN HERSTEL LEVANTO is ontstaan in een turbulente periode van verandering in het maatschappelijk veld. Vanuit de overtuiging dat zelfredzaamheid, herstel, participatie

Nadere informatie

Voor mensen met een beperking

Voor mensen met een beperking Voor mensen met een beperking Inhoud van de presentatie Wat doet Promens Care? Ons motto Wvz. Schoonvelde Methodiek KNWWZ Betrokkenheid bewoners/ouders bij opstarten woonvoorziening Resultaten KNWWZ Voortgang

Nadere informatie

Samenwerking. Betrokkenheid

Samenwerking. Betrokkenheid De Missie Het Spectrum is een openbare school met een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. We bieden het kind betekenisvol onderwijs in een veilige omgeving. In een samenwerking tussen kind, ouders en school

Nadere informatie

Logeren waarderen. Kiezen van logeeropvang door ouders van meervoudig complex gehandicapte kinderen/mensen

Logeren waarderen. Kiezen van logeeropvang door ouders van meervoudig complex gehandicapte kinderen/mensen Logeren waarderen Kiezen van logeeropvang door ouders van meervoudig complex gehandicapte kinderen/mensen Auteurs : Bram van Beek, Kees van der Pijl Datum : 5 juni 2007 Inhoudsopgave 1. Achtergrond...

Nadere informatie

Vragen uit de SOL bijeenkomst de nieuwe rol van uw gemeente woensdag 29 augustus regio Zuid-Limburg

Vragen uit de SOL bijeenkomst de nieuwe rol van uw gemeente woensdag 29 augustus regio Zuid-Limburg Vragen uit de SOL bijeenkomst de nieuwe rol van uw gemeente woensdag 29 augustus regio Zuid-Limburg 1. Is het de bedoeling dat de gemeente straks met iedere thuiswonende mens met een verstandelijke beperking,

Nadere informatie

De uitdagingen van de transformatie zijn de kansen voor de JGGZ en zijn academische functie

De uitdagingen van de transformatie zijn de kansen voor de JGGZ en zijn academische functie Inleiding Rutger Hageraats Symposium De Bascule 26-06-2015 De uitdagingen van de transformatie zijn de kansen voor de JGGZ en zijn academische functie De aanleiding Wat was er ook alweer aan de hand? Niet

Nadere informatie

Jaarwerkplan KansPlus Afd. Valkenswaard e.o.

Jaarwerkplan KansPlus Afd. Valkenswaard e.o. Jaarwerkplan 2008 KansPlus Afd. e.o. KansPlus afdeling e.o Jaarplan 2008 Inleiding Het bestuur van de afdeling en omstreken wil haar leden graag in de vorm van een jaarwerkplan 2008, inzicht geven in die

Nadere informatie

STICHTING WIESJE. 20 oktober 2015

STICHTING WIESJE. 20 oktober 2015 STICHTING WIESJE 20 oktober 2015 De peilers van Stichting Wiesje Vier peilers: Dagopvang Kenniscentrum Woonzorgcentrum Mantelzorg Visie Stichting Wiesje is een zorgorganisatie in Suriname die zich richt

Nadere informatie

Bijlage 1 Vragenlijst websurvey

Bijlage 1 Vragenlijst websurvey Bijlage 1 Vragenlijst websurvey Wmo monitor 2011 - uw organisatie Vraag 1 Welk type organisatie vertegenwoordigt u? (meerdere antwoorden mogelijk) Professionele organisaties Welzijnsorganisatie Vrijwilligerscentrale

Nadere informatie

Leerplaatsomschrijving

Leerplaatsomschrijving Leerplaatsomschrijving Locatie/werkplek: De Campinglaan Onderdeel van KDC de Kleine Beer Adres: Postcode en woonplaats Vastgesteld: Campinglaan 1 a 9727 KH Groningen mei-2016 De Kleine Beer Kinderen/jongeren

Nadere informatie

Ouders met een kind met ernstige meervoudige beperkingen. Wat is nodig in de zorg? Heleen van der Stege, Freddie Leuver, Laura Burger

Ouders met een kind met ernstige meervoudige beperkingen. Wat is nodig in de zorg? Heleen van der Stege, Freddie Leuver, Laura Burger Ouders met een kind met ernstige meervoudige beperkingen. Wat is nodig in de zorg? Heleen van der Stege, Freddie Leuver, Laura Burger Intro: Het kan beter. Onderzoek: Ouders met een jong kind met emb:

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2018

Beleidsplan 2014-2018 Beleidsplan 2014-2018 (versie 20 oktober 2014) INLEIDING Wooninitiatief Plu-S is een stichting waarvan het bestuur wordt gevormd door ouders of de wettelijke vertegenwoordigers van mensen met een beperking.

Nadere informatie

De laatste verzorging Postmortale zorg op maat

De laatste verzorging Postmortale zorg op maat De laatste verzorging Postmortale zorg op maat Professionele schakel tussen zorgaanbieder en uitvaartverzorger Zorgzaam & zorgvuldig persoonlijk & deskundig Als zorgaanbieder wilt u vanzelfsprekend het

Nadere informatie

Toeleg Meedoen & Samenwerken in Breda

Toeleg Meedoen & Samenwerken in Breda Toeleg Meedoen & Samenwerken in Breda 2012-2013 Inleiding M&S Breda bestaat uit acht organisaties die er voor willen zorgen dat de kwetsbare burger in Breda mee kan doen. De deelnemers in M&S Breda delen

Nadere informatie

De Winckelsteegh. voor mensen met een ernstig verstandelijke handicap

De Winckelsteegh. voor mensen met een ernstig verstandelijke handicap De Winckelsteegh voor mensen met een ernstig verstandelijke handicap Maak kennis met De Winckelsteegh Wil je deze brochure lezen in eenvoudige taal? Zoek de plaatjes van het vergrootglas. Daaronder staan

Nadere informatie

Strategisch Beleidsplan 2014-2018

Strategisch Beleidsplan 2014-2018 Strategisch Beleidsplan 2014-2018 Stichting ELAN Stichting ELAN in onderwijs is op 1 augustus 2014 ontstaan door een fusie van de Stichting CSO Gooi e.o. en de Vereniging Annie M.G. Schmidt. ELAN bestaat

Nadere informatie

Prisma werkplan 2014

Prisma werkplan 2014 Prisma werkplan 2014 Inhoud 1. Prisma 2. Externe ontwikkelingen 3. Activiteiten a. reguliere activiteiten b. nieuwe activiteiten in het kader van transitie AWBZ WMO 1. Prisma Prisma is van oudsher aanbieder

Nadere informatie

Beleidskader Aangepast sporten

Beleidskader Aangepast sporten Beleidskader Aangepast sporten Inleiding Gemeente Oss vindt dat iedereen moet kunnen mee doen in de maatschappij. Dit geldt ook voor kinderen, volwassenen en ouderen met enige vorm van beperking die willen

Nadere informatie

Introductie Methoden Bevindingen

Introductie Methoden Bevindingen 2 Introductie De introductie van e-health in de gezondheidszorg neemt een vlucht, maar de baten worden onvoldoende benut. In de politieke en maatschappelijke discussie over de houdbaarheid van de gezondheidszorg

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel gastouder

Beroepscompetentieprofiel gastouder Beroepscompetentieprofiel gastouder Het voorliggende beroepscompetentieprofiel is vastgesteld door de Convenantpartijen op 29 mei 2009. In het kader van de uitvoering van kinderopvang zoals bedoeld in

Nadere informatie

In de Haagse Context

In de Haagse Context Duurzame Zorg en Ondersteuning in de Buurt In de Haagse Context 10 december 2013 Loes Hulsebosch en Karen Duys Thematafel Haagse Context, programma Wat is de Haagse Context? Inhoudelijk, organisaties,

Nadere informatie

Leven zoals thuis, in de straat en in de wijk

Leven zoals thuis, in de straat en in de wijk Ons visiedocument? www.wilgaerden.nl Leven zoals thuis, in de straat en in de wijk Bij Wilgaerden draait alles om het welzijn van ouderen met een zorgbehoefte of zorgvraag die samenhangt met het ouder

Nadere informatie

Spieren en het brein Multidisciplinaire expertise over leren, ontwikkeling en gedrag van kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een spierziekte

Spieren en het brein Multidisciplinaire expertise over leren, ontwikkeling en gedrag van kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een spierziekte NEUROLOGISCHE LEER- EN ONTWIKKELINGSSTOORNISSEN Spieren en het brein Multidisciplinaire expertise over leren, ontwikkeling en gedrag van kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een spierziekte Het centrum

Nadere informatie

Archipel Kanidas. Uw wensen, onze zorg en ervaring. het gevoel van samen

Archipel Kanidas. Uw wensen, onze zorg en ervaring. het gevoel van samen Archipel Kanidas Uw wensen, onze zorg en ervaring het gevoel van samen Archipel Kanidas Het leven houdt niet op zodra je ouder bent en in meer of mindere mate afhankelijk wordt van anderen. Ook niet als

Nadere informatie

De OZG, ons ziekenhuis. met elkaar, respectvol, gastvrij

De OZG, ons ziekenhuis. met elkaar, respectvol, gastvrij De OZG, ons ziekenhuis met elkaar, respectvol, gastvrij De OZG, óns ziekenhuis De eerste keer dat ik binnenkwam bij de Ommelander Ziekenhuis Groep in 2011 voelde dat voor mij als binnenlopen in een huis

Nadere informatie

Presentatie voor cliëntenorganisaties

Presentatie voor cliëntenorganisaties Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Presentatie voor cliëntenorganisaties 18 oktober 2013 Ambitie 1. Hulp en zorg anders georganiseerd: dichtbij huis, snel beschikbaar, minder versnipperd 2. Groter beroep

Nadere informatie

Sport- en beweegvragen van kwetsbare doelgroepen/ mensen met een beperking in het sociale wijkteam en de rol van MEE

Sport- en beweegvragen van kwetsbare doelgroepen/ mensen met een beperking in het sociale wijkteam en de rol van MEE Sport- en beweegvragen van kwetsbare doelgroepen/ mensen met een beperking in het sociale wijkteam en de rol van MEE Dordrecht 17 maart 2016 Nynke Tilstra, Sportconsulent Introductie MEE Uitleg Wijkteams

Nadere informatie

Gemeente Noordenveld begeleiding groep op de kaart

Gemeente Noordenveld begeleiding groep op de kaart Gemeente Noordenveld begeleiding groep op de kaart Analyse op begeleiding groep in de gemeente Noorderveld van cliënten die geen 24-uurs zorg afnemen. Op basis van de achmea zorgkantoorgegevens met de

Nadere informatie

Aanvraag voorzieningen bij een terugtredende overheid

Aanvraag voorzieningen bij een terugtredende overheid Aanvraag voorzieningen bij een terugtredende overheid Medisch Maatschappelijk Werk SEIN Siebe Dijkgraaf Opbouw presentatie Nieuwe Wetgeving in 2015 Proces van aanvragen Vragen Links Wat veranderd er in

Nadere informatie

Freya Beleidsplan 2015-2018

Freya Beleidsplan 2015-2018 Freya Beleidsplan 2015-2018 Freya is de enige landelijk werkende patiëntenorganisatie in Nederland op het gebied van vruchtbaarheidsproblemen. We hebben een grote achterban van mensen met vruchtbaarheidsproblemen,

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan Minister Calsschool

Strategisch beleidsplan Minister Calsschool Strategisch beleidsplan Minister Calsschool 2013-2015 Een school voor vrije vogels, voor kleine en voor grote waar iedereen een eigen plekje heeft en om de ander geeft. Min Calsschool strategisch plan

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie. Zicht op de toekomst. 22 september 2014

Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie. Zicht op de toekomst. 22 september 2014 Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie 22 september 2014 Inhoud 1. Inleiding en aanleiding 2. Strategische outline 3. De markt en de vereniging 4. Strategische domeinen 5. Beweging 1. Inleiding en

Nadere informatie

Alle medewerkers zijn professioneel en erg vriendelijk.

Alle medewerkers zijn professioneel en erg vriendelijk. Wonen Thuis Expert WONEN THUIS EXPERT Alle medewerkers zijn professioneel en erg vriendelijk. De RSZK biedt zorg en diensten aan mensen die vanwege hun leeftijd, ziekte of een beperking in meer of mindere

Nadere informatie

Clientprofielen maatwerkvoorzieningen Kempengemeenten Reusel-De Mierden, Bergeijk, Bladel en Eersel 19 mei 2014

Clientprofielen maatwerkvoorzieningen Kempengemeenten Reusel-De Mierden, Bergeijk, Bladel en Eersel 19 mei 2014 Welbevinden Doel Het bevorderen van welzijn en de kwaliteit van leven, achteruitgang vertragen en mantelzorgers ontlasten door het dragelijk houden van de effecten van de aandoening van de cliënt en langer

Nadere informatie

Externe brochure : toelichting

Externe brochure : toelichting Externe brochure : toelichting Doel: profilering Veldzicht Doelgroep: stakeholders Veldzicht Optionele uitwerking: boekje centrum voor transculturele psychiatrie VAARDIG EN VEILIG VERDER HELPEN In Veldzicht

Nadere informatie

Aantal cliënten per stelsel nu en. Straks 18.400. Figuur 1 - Aantal cliënten (18-) naar huidig en toekomstig stelsel

Aantal cliënten per stelsel nu en. Straks 18.400. Figuur 1 - Aantal cliënten (18-) naar huidig en toekomstig stelsel Gehandicaptenzorg van AWBZ naar Jeugdwet Vanaf 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor de volledige jeugdzorg. Vanuit verschillende domeinen wordt dan de zorg voor kinderen en jongeren onder de 18

Nadere informatie

Multidisciplinair Eerstelijnsnetwerk NAH Regio Zuidoost Brabant. Kernteam: J. Rutten, A. Karadag, M. van de Voort, M. van Groningen, D.

Multidisciplinair Eerstelijnsnetwerk NAH Regio Zuidoost Brabant. Kernteam: J. Rutten, A. Karadag, M. van de Voort, M. van Groningen, D. Startnotitie Multidisciplinair Eerstelijnsnetwerk NAH Regio Zuidoost Brabant Eindhoven 21 mei 2013 Kernteam: J. Rutten, A. Karadag, M. van de Voort, M. van Groningen, D. Meijer Missie Het Multidisciplinair

Nadere informatie

De toekomst van uw ziekenhuis VISIE

De toekomst van uw ziekenhuis VISIE De toekomst van uw ziekenhuis 2012 VISIE 2016 MISSIE ZGT is hét gastvrije Twentse ziekenhuis waar de patiënt in goede handen is, waar medewerkers met plezier professioneel kunnen en willen werken en waar

Nadere informatie

Zorgen over de voorgenomen overheveling van het kortdurend eerstelijnsverblijf naar de Zvw per 2017.

Zorgen over de voorgenomen overheveling van het kortdurend eerstelijnsverblijf naar de Zvw per 2017. Ministerie van VWS Mevrouw drs. E.I. Schippers Postbus 20350 2500 EJ 'S-GRAVENHAGE Sparrenheuvel 16 Postbus 520 3700 AM ZEIST Telefoon (030) 698 89 11 Telefax (030) 698 83 33 E-mail info@zn.nl Contactpersoon

Nadere informatie

Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) Begeleiding en zorg voor kinderen en jongeren

Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) Begeleiding en zorg voor kinderen en jongeren Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) Begeleiding en zorg voor kinderen en jongeren Professionele deskundigheid en zorg Als een kind of jongere hersenletsel krijgt door een ongeluk of ziekte, dan kan dit

Nadere informatie

De huid en het brein. Multidisciplinaire expertise bij ontwikkeling, leren en gedrag van kinderen en jongeren met neurofibromatose type 1

De huid en het brein. Multidisciplinaire expertise bij ontwikkeling, leren en gedrag van kinderen en jongeren met neurofibromatose type 1 De huid en het brein Multidisciplinaire expertise bij ontwikkeling, leren en gedrag van kinderen en jongeren met neurofibromatose type 1 Het Centrum voor Neurologische Leer- en ontwikkelingsstoornissen

Nadere informatie

Doelgoep: Iedereen, maar in het bijzonder mensen met een beperking, ouderen en chronisch zieken.

Doelgoep: Iedereen, maar in het bijzonder mensen met een beperking, ouderen en chronisch zieken. Goed voorbeeld De Haamen Thema: - Sport- Zorg - Sport en gezondheid - Decentralisaties - Wmo Doelgoep: Iedereen, maar in het bijzonder mensen met een beperking, ouderen en chronisch zieken. Waar: Sportzone

Nadere informatie

Toelichting toegangsproces beschermd wonen

Toelichting toegangsproces beschermd wonen Toelichting toegangsproces beschermd wonen 1. Toegangspoort beschermd wonen Centrumgemeente Nijmegen organiseert de toegang tot beschermd wonen voor de regio Rijk van Nijmegen en Rivierenland. Vanwege

Nadere informatie

Strategisch beleid Libra Revalidatie & Audiologie 2013-2015 Als het leven om een nieuwe balans vraagt

Strategisch beleid Libra Revalidatie & Audiologie 2013-2015 Als het leven om een nieuwe balans vraagt Strategisch beleid Libra Revalidatie & Audiologie 2013-2015 Als het leven om een nieuwe balans vraagt We willen een vraaggerichte, ondernemende organisatie zijn, die op basis van een gezonde en duurzame

Nadere informatie

Versterken en verbinden. - Zicht op verandering -

Versterken en verbinden. - Zicht op verandering - Versterken en verbinden - Zicht op verandering - Strategische koers voor 2013-2016 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 I. Strategische uitgangspunten voor 2013-2016... 3 1. Inleiding... 3 2. Doelstelling...

Nadere informatie

Verpleegkundige teams bij ZZG zorggroep

Verpleegkundige teams bij ZZG zorggroep Verpleegkundige teams bij ZZG zorggroep Praktijk verhaal Naam presentator Marieke van Haaren gebiedsondersteuner ZZG zorggroep, gebied Wijchen, Maas en Waal Programma Wie is ZZG zorggroep? Ontwikkeling

Nadere informatie

Inspirerend onderwijs

Inspirerend onderwijs Inspirerend onderwijs Voor u ligt de verkorte versie van het strategisch beleidsplan 2006 2010 van de Una Scholengroep. Het spoorboekje voor de komende jaren. Er staat in wie we zijn en wat we willen.

Nadere informatie

BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN

BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN Projectleider Afdeling Iris van Gils Kerngroep Visie/Missie Datum 28 november 2014 Planstatus Vastgesteld in de Fusieraad 24 november 2014 Opdrachtgever Stuurgroep

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014. Te besluiten om:

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014. Te besluiten om: COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Te besluiten om: 1. De resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 in het kader van artikel 9 Wmo juncto artikel 8.9 vierde lid

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2015-2018 NEDERLANDSE KLINEFELTER VERENIGING

BELEIDSPLAN 2015-2018 NEDERLANDSE KLINEFELTER VERENIGING BELEIDSPLAN 2015-2018 NEDERLANDSE KLINEFELTER VERENIGING Samenvatting Het eerste punt van de missie van de Nederlandse Klinefelter Vereniging (NKV) luidt: zo vroeg mogelijke onderkenning van het syndroom.

Nadere informatie

Signalering en zorgcoördinatie bij begeleiding in de Wmo voor specifieke groepen

Signalering en zorgcoördinatie bij begeleiding in de Wmo voor specifieke groepen Signalering en zorgcoördinatie bij begeleiding in de Wmo voor specifieke groepen Specifieke groepen voor de extramurale begeleiding vanuit Wmo zintuiglijk gehandicapten (ZG) mensen met complex niet aangeboren

Nadere informatie