INHOUDELIJK JAARVERSLAG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUDELIJK JAARVERSLAG"

Transcriptie

1 Oud logo =vanaf oktober 2013 nieuw logo INHOUDELIJK JAARVERSLAG 2013 Stichting Leergeld Tilburg Stichting leergeld Tilburg Fax Rabobank Postbus 178 Tel K.v.K AD Tilburg ANBI RSIN ( )

2 Jaarverslag Stichting Leergeld Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2013 van Stichting Leergeld. Het is een druk jaar geweest. We ontvingen aanvragen, een nieuw record. Enerzijds is dit een goed teken: meer mensen wisten ons te vinden. Anderzijds betekent het dat de crisis steeds duidelijker zijn sporen nalaat en dat er steeds meer mensen zijn die met moeite de eindjes aan elkaar knopen. Het einde van de toename van aanvragen lijkt nog lang niet in zicht. Door opgebouwde reserves vanuit het verleden hebben we alle aanvragen kunnen honoreren in 2013, maar de toekomst baart ons wel zorgen, Zelfs als het aantal aanvragen in 2014 niet groeit ten opzichte van 2013 zullen we een groot gedeelte van die aanvragen niet kunnen honoreren. Helaas is nu al een toename van aanvragen merkbaar en maken we ons meer dan grote zorgen hoe al die aanvragen te honoreren. Tiny Pheninckx Voorzitter Stichting Leergeld Tilburg 2

3 INHOUDELIJK JAARVERSLAG 2013 Inhoudsopgave 1. Algemeen Doelstelling Middelen om die doelen te bereiken Bestuur De bezetting van het kantoor 3 2. Werkwijze Soorten hulp 4 3. De cijfers Totaal aantal gezinnen, unieke kinderen en aanvragen Totaal aantal aanvragen Totaal aantal vragen gekoppeld aan fonds Verwijsfunctie Gevraagde voorzieningen 7 4. Financieel beleid 7 5. Terugkijken naar beslissingen en hoogtepunten uit Vooruitkijken naar

4 1. Algemeen ALLE KINDEREN MOGEN MEEDOEN. NU MEEDOEN BETEKENT STRAKS MEETELLEN Stichting Leergeld Tilburg is opgericht in mei 1996 door de Vincentiusvereniging Tilburg. Gezinnen, met een laag (netto) inkomen of een (netto) inkomen dat verlaagd is vanwege schulden, kunnen gebruik maken van Stichting Leergeld om hun kinderen, zo gewoon als mogelijk, te laten deelnemen aan onderwijs en buitenschoolse activiteiten. Doel: verlaging kans op sociale uitsluiting. Deelname aan sportactiviteiten, aan muziekles, aan schoolkampen en excursies zijn geen luxe artikelen, zij vormen een wezenlijk onderdeel van de huidige maatschappij en dragen bij aan de persoonlijke ontwikkeling van kinderen. Meedoen aan deze activiteiten is noodzakelijk voor kinderen. Het vergroot hun horizon. Het vergroot het sociale netwerk. De kinderen ontwikkelen teamgeest, leren zich te handhaven in de groep, te winnen en te verliezen. Als kinderen dit alles te weinig ontwikkelen zal ook de samenleving daar uiteindelijk 'leergeld' voor moeten betalen. In 2013 hebben we gezien dat ook de kosten die het voortgezet onderwijs met zich meebrengt, met grote moeite betaald kunnen worden door de doelgroep van stichting Leergeld. Vaak gaat armoede over van generatie op generatie. Vanwege de huidige crisis ontstaan er nu ook tekorten bij gezinnen die geen ervaring hebben met armoede. Door de kinderen centraal te stellen, ze een kans te geven zich te ontwikkelen richting de toekomst, probeert stichting Leergeld de vicieuze cirkel van dreigend sociaal isolement te doorbreken. Kinderen hebben geen schuld aan de situatie waarin hun ouders terecht zijn gekomen. Ondanks de inspanningen van de overheid blijken veel gezinnen vaak onbekend te zijn met landelijke en lokale wettelijke voorliggende voorzieningen zoals bijzondere bijstand en tegemoetkoming studiekosten. Ze kennen de regels niet, de voorzieningen zijn onbekend of de procedure is te ingewikkeld of emotioneel te belastend Doelstelling Stichting Leergeld Tilburg stelt zich ten doel: hulp te bieden aan kinderen van 4 tot 18 jaar; woonachtig in de gemeente Tilburg (Berkel-Enschot en Udenhout); waarvan de ouders een laag besteedbaar inkomen hebben. waarbij de mogelijkheden van een (wettelijke) voorliggende voorziening uitgeput (of niet toereikend) zijn en/of nog niet ter beschikking staan (artikel 2 lid 1 van de statuten Stichting Leergeld Tilburg). Leergeld wil bevorderen dat kinderen én ouders het gevoel behouden (of krijgen) erbij te horen. Dat zij werkelijk deelnemen aan het sociale leven in school en maatschappij. Bouwstenen: Kinderen leren op vele manieren: zij leren thuis, zij leren op school, zij leren door sport, zij leren door muziek en door andere cultuuractiviteiten. Zij leren voor zichzelf. Zij leren voor en met elkaar. Zij leren alleen en in teamverband. Zij leren en gaandeweg bouwen zij, de kinderen, de toekomst van onze maatschappij. Kinderen, zij bouwen de toekomst van ons allen. Stichting Leergeld Tilburg draagt een bouwsteen bij door kinderen / jongeren niet buiten te sluiten. 4

5 1.2. Middelen om die doelen te bereiken Stichting Leergeld Tilburg probeert deze doelen te realiseren door: tijd te nemen voor het verhaal van mensen; aanvragers, indien nodig, te verwijzen naar overige hulpverlenende instanties; financiële hulp te verlenen in de vorm van een gift (vaak in natura); het vervullen van een signaalfunctie en de lokale overheid te wijzen op de problematiek van mensen met kinderen die leerplichtig zijn. Wat de gevolgen zijn van financiële belemmeringen voor de opleiding en ontplooiing van deze kinderen. Wat dit voor effect heeft op hun toekomstmogelijkheden; het geven van voorlichting aan onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties; vrijwilligers te trainen, te begeleiden, om ze toe te rusten de doelstellingen van de stichting uit te voeren; gelden te werven bij particuliere en kerkelijke fondsen, overheden, het bedrijfsleven en particuliere personen Bestuur Op 31 december 2013 was de samenstelling van het bestuur als volgt: De Heer T. Pheninckx voorzitter De heer N. van Mourik secretaris De heer I. Janse penningmeester Mevrouw P. Bartels lid De Heer J. Albers lid Mevrouw J. Nijenhuis lid Ondersteunend aan penningmeester: de heer H. Dijks (geen bestuurslid) 73,53 17,65 8,82 Bestuur Betaalde krachten Vrijwilligers 1.4. De bezetting van het kantoor In 2012 droegen de volgende mensen bij aan het realiseren van onze doelstellingen: Betaalde krachten Mevrouw R. van de Camp coördinator Mevrouw A. van Dun office manager Mevrouw E. Mashoed administratief medewerkster Mevrouw E. Mashoed is gedetacheerd via de Diamantgroep. Vrijwilligers, veelal op MBO+ en HBO niveau Een groot deel van het werk wordt verricht door een twintigtal vrijwilligers. Zij werken als intermediair (bezoeken de gezinnen) en/of verrichten administratieve taken op kantoor. Ook taken op het gebied van PR en fondsenwerving worden door vrijwilligers uitgevoerd. Maatschappelijk verantwoord ondernemen: samenwerking met 'Actief in Werk' In 2013 zijn een aantal vrijwilligers geplaatst door het re-integratiebedrijf 'Actief in Werk'. Door het werk bij stichting Leergeld kunnen zij weer een werkritme opbouwen, werksuccessen ervaren, om zo hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Een vrijwilligster aan het woord. Vanwege de huidige arbeidsmarkt kan ik geen betaalde baan vinden. Ik was op zoek naar zinvol vrijwilligerswerk waar ik ook nog een aantal van mijn talenten (communicatie, administratie) in kwijt kon. Ik heb dit werk gevonden bij stichting Leergeld. Ik voel mij als een vis in het water. Ik word gewaardeerd door de collega's en voel ook waardering bij de aanvragers. Ik heb alle dagen zin om aan de slag te gaan voor deze bijzondere doelgroep. Voor mij is het zinvol werk omdat ik mij volledig kan vinden in het motto: nu meedoen is straks meetellen. Ik draag graag mijn steentje bij. 5

6 2. Werkwijze Aanvragers melden zich via de telefoon, een brief of via mail. Een van de intermediairs neemt contact op met de nieuwe aanvrager en maakt een afspraak voor een huisbezoek. Tijdens het huisbezoek is er alle ruimte, alle tijd, om de situatie van het gezin goed in kaart te krijgen, te onderzoeken wat het gezin nodig heeft en wat Leergeld daarin kan bieden. Vooral het feit dat wij de tijd nemen wordt door de aanvragers als zeer positief ervaren. Na het huisbezoek hebben de ouders meestal binnen vier weken bericht over de beslissing. Stichting Leergeld hanteert als belangrijkste criteria: het besteedbaar netto gezinsinkomen. De norm was jarenlang vastgesteld op 120% van het bijstandsniveau. In oktober 2013 is, in overleg met de gemeente Tilburg, de norm verhoogd naar 130%. Hierdoor kunnen wij nog meer gezinnen steunen zodat ook hun kinderen mee kunnen doen. Hebben ouders een hoger inkomen dan die 130% maar houden zij, per maand, toch netto minder vrij te besteden over, dan vragen wij door met als doel meer inzicht te krijgen in de (financiële) situatie. Heeft het gezin extra kosten vanwege een chronische ziekte? Zijn er hoge lasten? Zijn er veel kinderen? Ook deze gezinnen kunnen, onder bepaalde voorwaarden, in aanmerking komen voor steun van stichting Leergeld. Wij leveren maatwerk: ieder gezin is uniek, ieder kind is uniek, iedere situatie is uniek. Het leveren van maatwerk is onze kracht!! Alle intermediairs hebben een uitgebreide interne opleiding gevolgd. Zij weten wat de mogelijkheden zijn bij stichting Leergeld en binnen de gemeente Tilburg. Zij kennen de sociale kaart en kunnen aanvragers, waar nodig, verwijzen naar overige hulpverleners in Tilburg. De intermediairs hebben verschillende achtergronden maar allemaal hebben zij affiniteit en/of herkenning met het begrip armoede Soorten hulp Kosten waarbij stichting Leergeld kan helpen zijn: Schoolkosten basisonderwijs Zoals: de (vrijwillige) ouderbijdrage, het schoolreisje, schoolkamp, overblijven speciaal onderwijs, overblijven basisonderwijs (dit is afhankelijk van de verplichte dagactiviteit van ouder(s)) en/of eventueel verplichte bijkomende kosten. Vrijetijdsbesteding op het gebied van cultuur en sport Er kan per jaar, voor elk kind tussen de 4 en 18 jaar, één sportactiviteit of één cultuuractiviteit worden aangevraagd. Doel van de activiteit moet zijn dat het de sociale ontwikkeling van het kind kan bevorderen. Schoolkosten Voortgezet onderwijs Vanaf het eerste jaar van het voortgezet onderwijs kan een tweedehands fiets en/of tweedehands computer worden toegekend. Voor het Voortgezet speciaal onderwijs kan ouderbijdrage, fiets en/of computer toegekend worden. Het wel of niet honoreren van een aanvraag blijft maatwerk en is tevens afhankelijk van de mogelijkheden die wij op dat moment hebben, financieel of in natura. Uitgangspunt bij iedere beslissing is: dat ouder(s) eerst gebruik moeten maken van de wettelijke voorliggende voorziening zoals bijvoorbeeld de bijzondere bijstand. Lukt dat niet dan wordt, in belang van het kind, gekeken wat stichting Leergeld wel of niet kan doen. 6

7 3. De cijfers Vanaf 1 januari 2013 is Stichting Leergeld Tilburg gestart met het nieuwe registratiesysteem LISY. Het bestuur heeft er voor gekozen om géén conversie te doen vanuit het oude registratiesysteem Leergeld. Alle gezinnen/kinderen, die een aanvraag hebben gedaan in 2013 zijn volledig nieuw ingevoerd in het LISY registratiesysteem. Om geen appels met peren te vergelijken is er besloten om, in dit inhoudelijk jaarverslag, alleen de aantallen te benoemen die wij uit het nieuwe systeem LISY hebben kunnen halen. Wat we in dit jaarverslag wel kunnen vergelijken met 2012 is het aantal gezinnen dat een aanvraag heeft ingediend bij Stichting Leergeld Tilburg. In 2012 hebben 963 gezinnen een aanvraag ingediend, in 2013 hebben 1495 gezinnen een aanvraag ingediend. Het aantal gezinnen is gestegen met 55%. Dit hebben we gemerkt aan de toegenomen werkdrukte. Aanvragers zijn alle ouder(s)/verzorger(s) die financieel verantwoordelijk zijn voor de kinderen en een aanvraag hebben ingediend. Aanvragen kunnen ook via een verwijzer. komen. Dit gebeurt alleen als het gezin begeleid wordt door professionele hulpverleners (maatschappelijk werk, bureau schuldhulpverlening e.d.). Niet meegeteld zijn aanvragen die bij het eerste telefonisch contact naar een andere voorziening zijn verwezen omdat zij niet binnen de gestelde normen vallen Totaal aantal gezinnen/ unieke kinderen en aanvragen 2013 Gezinnen Unieke kinderen Aanvragen Lisy geregistreerd Aanvragen Leergeld / educatie en welzijn Sport Cultuur totaal Van de 1495 gezinnen, die in 2013 zijn ingevoerd in LISY, blijken er 450 nieuwe gezinnen te zijn. Het gaat hier om gezinnen die nooit eerder een aanvraag hebben ingediend bij Stichting Leergeld Tilburg. Deze 450 gezinnen hebben allemaal een intermediair op bezoek gehad. De rest van de gezinnen hebben eerder aanvragen ingediend. Het is hen niet gelukt om binnen het jaar hun situatie dusdanig te veranderen dat zij zonder onze hulp kunnen. Verzoeken om informatie en/of Aantallen verwijzingen Telefonisch en per mail 1600 Huisbezoek 450 Inloopspreekuur 800 Voedselbank 250 Totaal 3100 Uit bovenstaande blijkt het belang van Stichting Leergeld Tilburg als verwijzer. Vanwege onze laagdrempeligheid krijgen wij aanvragen van gezinnen die niet bekend zijn met de mogelijkheden binnen Tilburg. Wij verwijzen door. 7

8 3.2. Totaal aantal aanvragen Aanvragen tot eind 2013 Aantallen Goedgekeurd (en betaald) 3363 Toegewezen (nog niet betaald) 1044 Afgewezen 282 Geregistreerd ( nieuwe gezinnen die op 24 wachtlijst staan voor een huisbezoek) Totaal aantal aanvragen 4713 Per 1 december 2013 is een stop gezet op het verwerken van nieuwe aanvragen in het registratiesysteem LISY. Dit besluit is genomen omdat de bodem financieel in zicht was. Het bleek niet mogelijk om alle binnengekomen aanvragen nog verder in behandeling te nemen. Op 31 december 2013 liggen er 556 aanvragen op de plank. In afwachting van extra financiële middelen zullen deze aanvragen overgeheveld worden naar 2014 ter beoordeling en voor verdere afhandeling Totaal aantal aanvragen gekoppeld aan de financiering of aan het gebruikte fonds. Aanvragen via Fonds/werkbudget Totaal aantal aanvragen Gemeente Tilburg Stichting Leergeld Tilburg 514 bijzondere bijstand 2012/2013 Gemeente Tilburg Stichting Leergeld Tilburg 1058 bijzondere bijstand 2013/2014 Jeugdcultuurfonds JCF 228 Jeugdsportfonds JSF 1840 Niet ingevuld / Leergeld Stichting Leergeld Tilburg 1001 Stichting Zorgsaam voor Stichting Leergeld Tilburg 72 Jeugd Eindtotaal Verwijsfunctie Gezinnen die in contact komen met leergeld worden, indien nodig en waar mogelijk, (ook) doorverwezen naar Sociale Zaken, het Ondersteuningsfonds, de Schuldhulpverlening, het Instituut Maatschappelijk Werk, de Voedselbank, de Dienst Uitvoering Onderwijs, de Belastingdienst, Juridische EHBO, La Poubelle, de Vincentshop en meer. De verzoeken om informatie (doorverwijsfunctie) komen binnen via de telefoon, per mail, tijdens het huisbezoek en bij het inloopspreekuur. Per dag komen er per mail en/of telefonisch circa 10 verzoeken binnen waarbij er sprake is van een doorverwijzing of een vraag voor meer informatie. Op jaarbasis (uitgaande van 40 effectieve werkweken) kunnen we stellen dat het gaat om circa 1600 doorverwijzingen per jaar. Tijdens het inloopspreekuur, op kantoor, komen, per dagdeel, nog eens 10 verzoeken voor informatie en/of doorverwijzingen voor. Het gaat om 2 dagdelen per week, op jaarbasis gaat het dan om 800 verwijzingen. Ook bij de voedselbank, 1 dagdeel per week, 50 weken per jaar, komen informatievragen en/of verwijzingen voor. Hier gaat het om 5 vragen/verwijzingen per keer = 250 op jaarbasis. 8

9 3.5. Gevraagde voorzieningen. Voorziening Aantallen Computermateriaal 34 Contributie/lesgeld - Cultuur 191 Contributie/lesgeld - Sport 1493 Contributie/lesgeld - Welzijn 5 Cultuurevenement 12 Cursuskosten 4 Fiets 306 Instrumenten huur/koop 1 Kamp/weekend/vakantie 193 Kleding/attributen - Cultuur 22 Kleding/attributen - Sport 464 Kleding/attributen - Welzijn 2 Les eigen taal/cultuur 2 Ouderbijdrage 1201 Overblijfkosten 197 Overige onderwijskosten 80 Overige schoolbenodigdheden 32 Overige welzijnskosten 1 Reiskosten 1 Schoolboeken 1 Schoolkamp 86 Schoolreizen 375 Sportevenement 9 Welzijnsevenement 1 Eindtotaal Financieel beleid De inkomsten van de stichting bestaan uit giften, schenkingen, subsidies en andere baten. Voor de fondswerving maken we een onderscheid in twee geldstromen: 1. De eerste stroom richt zich op het verkrijgen van gelden om (financiële) hulp te kunnen verlenen aan kinderen zodat zij mee kunnen doen. 2. De tweede stroom richt zich op het verkrijgen van gelden ten behoeve van de organisatiekosten. De begroting van deze kostenpost is geheel gedekt door enkele subsidiegevers en sponsoren. Daarnaast ontvangt stichting Leergeld giften in natura, zoals tweedehands computers en kerstpakketten. Belangstellenden kunnen het financieel jaarverslag opvragen op telefoonnummer van Stichting Leergeld Tilburg. De intermediair Wat mij opvalt? Ik ben dit jaar vaker bij gezinnen geweest die, vanwege de crisis, in de problemen zijn gekomen om allerlei redenen, vooral baanverlies en/of scheidingen. Ook de zzp'ers (ondernemers) zijn een opvallende groep nieuwe aanvragers. Laatst was ik bij een ondernemersgezin: man en vrouw werken samen in het eigen bedrijf. Het gezin merkt al enkele jaren dat de opdrachten afnemen, waardoor ook het inkomen minder is geworden. Zij weten niet wat er allemaal mogelijk is op het gebied van financiële ondersteuning. Zij voelen een grote schaamte, juist zij moeten het toch zelf kunnen doen? Dat is wat hun ondernemersmentaliteit zegt. Ik ben blij dat stichting Leergeld dit gezin heeft kunnen helpen zodat hun kinderen kunnen blijven sporten, of beter gezegd, opnieuw kunnen gaan sporten, het sporten was namelijk eerder stopgezet vanwege de financiële situatie. Dit is de bouwsteen dit ik wil leveren met dit vrijwilligerswerk. 9

10 5. Terugkijken naar beslissingen en hoogtepunten uit 2013 Naamvoering = Stichting Leergeld Tilburg: In het verleden heeft Stichting Leergeld Tilburg ook uitvoering gegeven aan de taken van het Jeugdcultuurfonds en het Jeugdsportfonds. In de communicatie naar derden werden alle drie de namen gebruikt, afhankelijk van de aanvraag. Dit bracht extra taken met zich mee en het was verwarrend voor de aanvragers. In 2013 heeft het bestuur besloten dat, zowel voor de uitvoering van alle activiteiten als ook voor de naamvoering, alleen nog de naam van Stichting Leergeld Tilburg wordt gebruikt bij de communicatie naar aanvragers en naar externen. Stichting Leergeld Tilburg declareert nog wel haar ondersteuningskosten voor sport en cultuur bij het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds. Dit besluit heeft een positief effect gehad, voor de aanvrager als ook voor de administratieve werkzaamheden. De procedures van de aanvragen zijn vereenvoudigd. Hiermee zijn de doorlooptijden per individuele aanvraag verkort. Verhoging van de inkomstennorm: Door het verhogen van de inkomstennorm van 120% naar 130% komen meer gezinnen in aanmerking van steun van Stichting Leergeld Tilburg. Dit hebben we gemerkt aan de grote toename van aanvragen. Het valt op dat meer gezinnen een aanvraag indienen waarbij een of beide ouders werken (eventueel als ZZP er) maar een laag inkomen hebben. Nieuwe Aanvragers: mond op mond reclame blijft het beste werken. Tevreden klanten vertellen het verder aan anderen. Het blijft een uitdaging om ook de nieuwe (uitgebreidere doelgroep) aanvragers te vinden. Vooral de gezinnen met 1 of 2 werkende ouders (eventueel ZZP ers) weten ons moeilijker te vinden. Zij zijn minder bekend met de mogelijkheden die er zijn. We blijven letterlijk naar de plaatsen gaan waar ook deze aanvragers samenkomen. Zo hebben we, ook in 2013, op verschillende plekken voorlichtingen gegeven: bij scholen, bij de voedselbank, bij re-integratietrajecten, bij wijkcentra en bij werkgevers. Gemeente Tilburg: de flyer van Leergeld is toegevoegd bij het MEEDOENboekje van de gemeente Tilburg. Dit wordt door de gemeente naar alle gezinnen gestuurd die geregistreerd staan bij Sociale zaken. Sponsorwerving. Er is altijd behoefte aan meer inkomsten, dat is de reden dat er ook in 2013 aandacht is besteedt aan manieren om extra fondsen- en sponsoren te werven. Zonder overige sponsoren/fondsen tekort te willen doen volgt hieronder een aantal van de behaalde resultaten: Een groot aantal sportverenigingen en muziekverenigingen hebben hun contributieprijzen, voor de kinderen die via Stichting Leergeld Tilburg, worden aangemeld, verlaagd. De leerlingen van klas 3, Theresia Lyceum, hebben de opbrengst van hun kerstactie 2013 geschonken. De Zusters van Liefde doneren geld om een gedeelte van de organisatiekosten te betalen. Ook doneren zij kerstpakketten. Charity diner 2013 georganiseerd vanuit het Jeugdsportfonds Tilburg. Ook de Andreasparochie doneert kerstpakketten. Een aantal locale sportkledingleveranciers geven stichting Leergeld korting op hun aanbod. Hierdoor maken zij het mede mogelijk dat meer kinderen in Tilburg gebruik kunnen maken van onze hulp. Stichting La Poubelle levert tweedehands fietsen voor een gereduceerde prijs. Inner Wheel heeft de opbrengst van hun benefietavond aan stichting Leergeld gedoneerd. De leden van roeivereniging Vidar hebben de opbrengst van hun benefietavond aan Leergeld overgemaakt. De Lions Club Tilburg heeft in 2013 twee maal een behoorlijk geldbedrag geschonken. 10

11 De Johan Stekelenburg Stichting heeft (tweedehands) computers gedoneerd, deze worden door het ROC verspreid onder onze doelgroep. Tante Pollewop, een winkel met tweedehands kleding, schenkt bonnen voor kleding die wij kunnen uitreiken aan gezinnen die bij ons een aanvraag doen. Zorgsaam voor Jeugd heeft een donatie gedaan om kinderen te helpen met de kosten die het voortgezet onderwijs met zich meebrengt. De overige resultaten kunt u teruglezen in het financieel jaarverslag Samenwerking met externe organisaties: In 2013 is, vaker dan in eerdere jaren, samenwerking gezocht met externe organisaties met als doel effectiever en efficiënter, te werken door gebruik te maken van elkaars expertise met als uiteindelijk doel nog meer kinderen te kunnen helpen. Inkomenstoets externe organisaties: Stichting Leergeld Tilburg krijgt vaak aanvragen van gezinnen die al in begeleiding zijn bij professionele hulporganisaties. Vaak worden daar de inkomens van die gezinnen al uitgebreid in kaart gebracht. Om dubbel werk te voorkomen, maar vooral ook om de gezinnen niet dubbel te belasten met het verantwoorden van het inkomen, heeft Stichting Leergeld Tilburg de samenwerking gezocht met Stichting Tilburgse Voedselbank, met de Stichting Instituut voor Maatschappelijk Werk, met Stichting BLUT, met bureau Schuldhulpverlening, met Contour detwern en anderen. Stichting Leergeld Tilburg heeft een formulier ontwikkeld 'de inkomenstoets externe organisaties'. De professional, die al inzicht heeft in het inkomen van de aanvrager, vult de gevraagde informatie in en neemt de verantwoording, door het zetten van een handtekening, dat het inkomen binnen de norm van stichting Leergeld Tilburg valt. De aanvraag kan, op deze manier, sneller in behandeling worden genomen. Stichting Zorgsaam voor Jeugd: Door de donatie en samenwerking met Stichting Zorgsaam voor Jeugd hebben we, voor een aantal gezinnen, die het extra zwaar hebben, een start kunnen maken met het betalen van bepaalde kosten die het voortgezet onderwijs met zich mee brengt. Denk daarbij aan boeken, benodigde vakkleding, rekenmachines, ouderbijdrage e.d. Met grote dank aan Stichting Zorgsaam voor Jeugd hebben wij 72 aanvragen kunnen honoreren = 60 kinderen. Het gaat dan om het betalen van kosten die normaliter niet binnen de mogelijkheden van Stichting Leergeld Tilburg vielen. Stichting de Tilburgse Voedselbank: Voor gezinnen die recht hebben op een voedselbankpakket is de aanvraag op twee manieren extra vereenvoudigd. 1: een kopie van het pasje dat recht geeft op een voedselpakket geeft ook recht op ondersteuning van Stichting Leergeld Tilburg; 2: op vrijdagmiddag houdt leergeld spreekuur op de locatie waar de pakketten worden uitgereikt = korte lijnen houden. Gemeente Tilburg:hoofdsubsidie verstrekker voor Stichting Leergeld Tilburg. De samenwerking vindt op meerdere manieren plaats: deelname aan lokaal sociaal platvorm, over en weer gesprekken over inhoud werk (zie verhoging naar 130%), over en weer promoten van elkaars mogelijkheden (flyer van Stichting Leergeld Tilburg wordt bijgevoegd bij boekje meedoenregeling en intermediairs brengen de meedoenregeling onder de aandacht van nieuwe aanvragers) 11

12 ROC: via het ROC kunnen computers gegeven worden aan gezinnen die dit aanvragen bij Stichting Leergeld Tilburg. La Poubelle: levert tegen korting fietsen. 6: Vooruitkijken naar 2014 Natuurlijk blijven wij ons, ook in 2014, hard maken om zoveel als mogelijk kinderen te helpen want 'ALLE KINDEREN MOGEN MEEDOEN. NU MEEDOEN BETEKENT STRAKS MEETELLEN'. We blijven ons focussen op effectief en efficiënt werken, op het verlagen van de drempel door het houden van inloopspreekuren (ook op locatie), op het geven van voorlichtingen en presentaties en overige PR activiteiten, op sponsorwerving (zonder de hulp van derden, van de gemeente Tilburg kunnen wij niet blijven doen wat wij nu doen), op het verloop van de crisis om gaandeweg te bepalen wat wij voor de (nieuwe) doelgroep kunnen betekenen, op het verwijzen van de aanvragers naar overige mogelijkheden, op het vinden en aanspreken van de (nieuwe) doelgroep en op alles wat wij gaandeweg het jaar nog gaan tegenkomen. Met in ons achterhoofd de gedachte: het blijft maatwerk, niet één gezin is hetzelfde, iedere aanvraag is uniek en vraagt om unieke antwoorden. Belangrijkste speerpunt voor 2014: De kosten voor het voortgezet onderwijs: In 2014 gaat Stichting Leergeld Tilburg zich opnieuw hard maken om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om, voor de gehele doelgroep, mee te betalen aan bepaalde kosten die gemaakt moeten worden binnen het voortgezet onderwijs. In principe zouden deze kosten betaald moeten worden uit het kindgebonden budget en/of kan er tegemoetkoming studiekosten worden aangevraagd. Echter, de praktijk is weerbarstiger, het blijkt dat de doelgroep grote moeite heeft deze kosten te betalen. Wij vinden het belangrijk om te onderzoeken wat mogelijk is. Dat doen wij niet alleen, dat willen wij graag doen met de gemeente Tilburg en overige (professionele) organisaties in Tilburg want 'ALLE KINDEREN MOGEN MEEDOEN. NU MEEDOEN BETEKENT STRAKS MEETELLEN', daar zijn wij allen bij gebaat. Tilburg, januari 2014 Op vrijdag aanwezig bij de Tilburgse Voedselbank. In het begin wisten de klanten van de voedselbank ons niet direct te vinden. Dat is gedurende dit jaar wel anders geworden. Het wordt zeer gewaardeerd dat wij op locatie aanwezig zijn, het werkt absoluut drempelverlagend. Dat er, in 2013, extra gelden beschikbaar zijn gekomen om juist deze doelgroep, de groep aanvragers die aan de onderkant van ons bestand zitten, extra te steunen hebben zij en vooral ook wij als zeer prettig ervaren. Het is, vooral bij deze aanvragers, dit jaar veel maatwerk geweest. We hebben samen de verantwoording genomen en samen naar creatieve oplossingen gezocht met als doel bepaalde problemen binnen deze gezinnen weg te nemen en samen een fundament te leggen voor de toekomst. Betrokkenheid. Natuurlijk zijn wij blij met elke donatie. Alle donaties zijn meer dan welkom om de doelgroep te helpen, maar de donatie van de leerlingen van klas 3 van het Theresialyceum, die donatie verdient extra aandacht. Deze leerlingen hebben namelijk zelf geld ingezameld, op vele verschillende en vooral creatieve manieren. Zij hebben ruim 3000 euro opgebracht en deze cheque persoonlijk overhandigd aan Stichting Leergeld Tilburg. Hulde en applaus voor deze kinderen die mede zorg dragen voor het welzijn van hun leeftijdsgenoten. Zij bouwen samen aan hun toekomst. Heel bijzonder!! 12

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 2 Voorwoord wethouder van der Zanden Zo n 10% van de Helmonders leeft op of onder de grens van het sociaal minimum. Zo n inkomensgrens is een hard, meetbaar

Nadere informatie

Alle kinderen doen mee! INSPIRERENDE MANIEREN OM SPORT EN CULTUUR IN TE PASSEN IN GEMEENTELIJK ARMOEDEBELEID

Alle kinderen doen mee! INSPIRERENDE MANIEREN OM SPORT EN CULTUUR IN TE PASSEN IN GEMEENTELIJK ARMOEDEBELEID Alle kinderen doen mee! INSPIRERENDE MANIEREN OM SPORT EN CULTUUR IN TE PASSEN IN GEMEENTELIJK ARMOEDEBELEID Twaalf goede voorbeelden Voorwoord In het hele land spannen gemeenten zich in om de participatie

Nadere informatie

humanitas Jaarverslag 2014 Afdeling Groningen stad

humanitas Jaarverslag 2014 Afdeling Groningen stad humanitas Jaarverslag Afdeling Groningen stad Akerkhof ZZ 22 9711 JB Groningen Telefoon: (050) 312 60 00 mip.groningen@humanitas.nl www.humanitasgroningen.nl Missie Humanitas Nederland Humanitas is een

Nadere informatie

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Nota van Bevindingen Groningen Utrecht, oktober 2010 Integraal Toezicht Jeugdzaken is een programmatische samenwerking van: Inspectie voor de Gezondheidszorg

Nadere informatie

ARMOEDE ONDER VROUWEN GROEIT SNEL

ARMOEDE ONDER VROUWEN GROEIT SNEL ARMOEDE ONDER VROUWEN GROEIT SNEL PARTICPATIEF ONDERZOEK MET VROUWEN, BELANGENBEHARTIGERS EN UITVOERDERS VAN HET ARMOEDEBELEID IN BRABANT SAMEN ZOEKEN NAAR OPLOSSINGEN COLOFON Armoede onder Brabantse vrouwen

Nadere informatie

JONGEREN EN GELD. Eindrapportage van een voorlichtingsproject van en voor allochtone jongeren in opdracht van de gemeente Tilburg

JONGEREN EN GELD. Eindrapportage van een voorlichtingsproject van en voor allochtone jongeren in opdracht van de gemeente Tilburg JONGEREN EN GELD Eindrapportage van een voorlichtingsproject van en voor allochtone jongeren in opdracht van de gemeente Tilburg Stichting CliP Rukize Kesmer Bedriye Ataman Marianne van Wezel 1 Voorwoord

Nadere informatie

Zekerheid, solidariteit en in vertrouwen Uitgangspunten Duurzame Armoedebestrijding

Zekerheid, solidariteit en in vertrouwen Uitgangspunten Duurzame Armoedebestrijding Zekerheid, solidariteit en in vertrouwen Uitgangspunten Duurzame Armoedebestrijding Inleiding... 3 1 Gemeentelijk beleidskader... 5 1.1 Inkomensbeleid... 5 1.1.1 Inkomensbeleid is van het Rijk... 5 1.1.2

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie

Schulden lossen we samen op

Schulden lossen we samen op Schulden lossen we samen op Visie op schuldhulpverlening in Deventer vastgesteld door het college van B&W op 3 mei 2011 1 Voorwoord Wie kan het belang van schuldhulpverlening beter verwoorden dan iemand

Nadere informatie

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie

Voorwoord. 2. De organisatie...12 2.1. De doelen...12 2.2. Onze kracht...12 2.3. Onze werkwijze...12 2.4. De organisatiestructuur...

Voorwoord. 2. De organisatie...12 2.1. De doelen...12 2.2. Onze kracht...12 2.3. Onze werkwijze...12 2.4. De organisatiestructuur... Inhoud Voorwoord 1. Stichting Nisa, terugblik 2013...5 1.1. Ontstaan en missie van Nisa for Nisa...5 1.2. Terugblik op 2013...6 1.3. Advies en Hulp, Tussen in en Tussen-Door...7 1.4. Het meidenproject

Nadere informatie

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard. Oktober 2012 oktober 2016

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard. Oktober 2012 oktober 2016 Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard Oktober 2012 oktober 2016 September 2012 2 3 Inleiding De schuldhulpverlening is flink in beweging. Door de economische crisis raken meer

Nadere informatie

Samen voor succes in armoedebestrijding: Lelystad

Samen voor succes in armoedebestrijding: Lelystad Samen voor succes in armoedebestrijding: Lelystad Onderzoek en advies in het kader van de Nederlandse Stedenestafette 200 Trudi Nederland Fabian Dekker Jessica van den Toorn Augustus 200 Inhoud De Stedenestafette

Nadere informatie

Rechten verzilveren. Doel en vraagstelling. Conclusie

Rechten verzilveren. Doel en vraagstelling. Conclusie Opdrachtgever IWI Rechten verzilveren Doel en vraagstelling Opdrachtnemer IWI Onderzoek WWB 65+ Startdatum 1 juli 2007 Einddatum 22 mei 2008 Categorie Toezicht en functioneren van sociale zekerheid Het

Nadere informatie

Geld maakt niet gelukkig... maar te weinig geld maakt wel ongelukkig!

Geld maakt niet gelukkig... maar te weinig geld maakt wel ongelukkig! Geld maakt niet gelukkig... maar te weinig geld maakt wel ongelukkig! Handboek Geldzaken KansarmKansrijk 1 GIDS VOOR FINANCIELE HULPVERLENING 1 Nationaal Fonds Kinderhulp heeft door financiële ondersteuning

Nadere informatie

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Alkmaar. (Met) schuldenaar aan zet! Deel II. Juli 2012 - juli 2016

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Alkmaar. (Met) schuldenaar aan zet! Deel II. Juli 2012 - juli 2016 Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Alkmaar (Met) schuldenaar aan zet! Deel II Juli 2012 - juli 2016 Mei 2012 * 2 Inleiding De schuldhulpverlening is flink in beweging. Door de economische

Nadere informatie

Plan Schuldhulpverlening Gemeente Waalwijk

Plan Schuldhulpverlening Gemeente Waalwijk Plan Schuldhulpverlening Gemeente Waalwijk 2012 2015-0 - Inleiding Het hebben van (problematische) schulden vormt een belemmering voor participatie. Het oplossen of voorkomen van schulden is daarom van

Nadere informatie

Alle kinderen mogen meedoen! Want nu meedoen is straks meetellen! Meerjarenbeleidsplan Stichting Leergeld Zoetermeer e.o.

Alle kinderen mogen meedoen! Want nu meedoen is straks meetellen! Meerjarenbeleidsplan Stichting Leergeld Zoetermeer e.o. Meerjarenbeleidsplan Stichting Leergeld Zoetermeer e.o. Lansingerland, Pijnacker-Nootdorp, Zoetermeer 2015-2020 Alle kinderen mogen meedoen! Want nu meedoen is straks meetellen! Inhoud 2 1. Inleiding 3

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

Werken@Breda Op weg naar werk

Werken@Breda Op weg naar werk Werken@Breda Op weg naar werk NOTA RE-INTEGRATIE / PARTICIPATIE 2013-2014 þgeschikt CONCEPT Werken@Breda Op weg naar werk Nota re-integratie/participatie 2013-2014 Concept Voorwoord > Voor u ligt de

Nadere informatie

een onderzoek naar het maatschappelijk rendement van het interkerkelijk diaconaal overleg in lelystad IDO niet voor niets

een onderzoek naar het maatschappelijk rendement van het interkerkelijk diaconaal overleg in lelystad IDO niet voor niets www.stichtingoikos.nl www.ido-lelystad.nl stichting oikos Postbus 19170 3501 DD Utrecht T (030) 236 15 00 oikos@stichtingoikos.nl stichting ido Postbus 453 8200 AL Lelystad T (0320) 258 452 secretariaat@ido-lelystad.nl

Nadere informatie

Beleidsidealen in de praktijk

Beleidsidealen in de praktijk Beleidsidealen in de praktijk Kansen en risico s vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie zorg en ondersteuning Auteur(s) Datum MOVISIE Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters

Nadere informatie

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Nota van Bevindingen Schiedam Utrecht, november 2010. Integraal Toezicht Jeugdzaken is een programmatische samenwerking van: Inspectie jeugdzorg Inspectie

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017.

Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017. . Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017. Index Pag. Voorwoord 1. Inleiding 1 2. Doelstellingen 4 3. Organisatie 7 4. Uitvoering 10 5. Strategie en toekomst 17 6. Communicatie

Nadere informatie

Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009

Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009 Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009 Microkrediet voor Moeders, 2010 Alle rechten voorbehouden. Dit jaarverslag is een uitgave van de stichting Microkrediet voor Moeders. Als u gebruik wilt maken

Nadere informatie

Geen mensen uitsluiten van hulp. Wegblijven van 'eigen schuld, dikke bult' Preventie: gedrag beïnvloeden

Geen mensen uitsluiten van hulp. Wegblijven van 'eigen schuld, dikke bult' Preventie: gedrag beïnvloeden Geen mensen uitsluiten van hulp Wegblijven van 'eigen schuld, dikke bult' Preventie: gedrag beïnvloeden Inhoudspagina 3 Schuld? 4 Hoe en bij wie ontstaan schulden? Schulden zijn niet alleen een zaak van

Nadere informatie

Geldzorgen op je oude dag

Geldzorgen op je oude dag Onderzoeksverslag voorbereidend onderzoek Geldzorgen op je oude dag uitgebracht door Alleato, Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling Utrecht Utrecht, maart 2011 Alleato, Centrum voor Maatschappelijke

Nadere informatie

Jeugdzorg zonder drempels

Jeugdzorg zonder drempels Jeugdzorg zonder drempels Eindverslag van een project over de toegankelijkheid en de kwaliteit van de jeugdzorg voor allochtone cliënten Hans Bellaart en Fadua Azrar 1 Trefwoorden: Auteurs: Hans Bellaart

Nadere informatie

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo GEMEENTE VEENENDAAL De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal Deelrapportage onderzoek pilot Wmo Ede, afdeling O&O, 25 september 2006 De dragers van de Wmo: wat

Nadere informatie

Effectiever minimabeleid in Amersfoort

Effectiever minimabeleid in Amersfoort Effectiever minimabeleid in Amersfoort Trudi Nederland Marieke Wentink Marian van der Klein M.m.v. Marie-Christine van Dongen en Monique Stavenuiter Oktober 2007 Inhoud Samenvatting 5 1 Het minimabeleid

Nadere informatie