INHOUDELIJK JAARVERSLAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUDELIJK JAARVERSLAG"

Transcriptie

1 Oud logo =vanaf oktober 2013 nieuw logo INHOUDELIJK JAARVERSLAG 2013 Stichting Leergeld Tilburg Stichting leergeld Tilburg Fax Rabobank Postbus 178 Tel K.v.K AD Tilburg ANBI RSIN ( )

2 Jaarverslag Stichting Leergeld Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2013 van Stichting Leergeld. Het is een druk jaar geweest. We ontvingen aanvragen, een nieuw record. Enerzijds is dit een goed teken: meer mensen wisten ons te vinden. Anderzijds betekent het dat de crisis steeds duidelijker zijn sporen nalaat en dat er steeds meer mensen zijn die met moeite de eindjes aan elkaar knopen. Het einde van de toename van aanvragen lijkt nog lang niet in zicht. Door opgebouwde reserves vanuit het verleden hebben we alle aanvragen kunnen honoreren in 2013, maar de toekomst baart ons wel zorgen, Zelfs als het aantal aanvragen in 2014 niet groeit ten opzichte van 2013 zullen we een groot gedeelte van die aanvragen niet kunnen honoreren. Helaas is nu al een toename van aanvragen merkbaar en maken we ons meer dan grote zorgen hoe al die aanvragen te honoreren. Tiny Pheninckx Voorzitter Stichting Leergeld Tilburg 2

3 INHOUDELIJK JAARVERSLAG 2013 Inhoudsopgave 1. Algemeen Doelstelling Middelen om die doelen te bereiken Bestuur De bezetting van het kantoor 3 2. Werkwijze Soorten hulp 4 3. De cijfers Totaal aantal gezinnen, unieke kinderen en aanvragen Totaal aantal aanvragen Totaal aantal vragen gekoppeld aan fonds Verwijsfunctie Gevraagde voorzieningen 7 4. Financieel beleid 7 5. Terugkijken naar beslissingen en hoogtepunten uit Vooruitkijken naar

4 1. Algemeen ALLE KINDEREN MOGEN MEEDOEN. NU MEEDOEN BETEKENT STRAKS MEETELLEN Stichting Leergeld Tilburg is opgericht in mei 1996 door de Vincentiusvereniging Tilburg. Gezinnen, met een laag (netto) inkomen of een (netto) inkomen dat verlaagd is vanwege schulden, kunnen gebruik maken van Stichting Leergeld om hun kinderen, zo gewoon als mogelijk, te laten deelnemen aan onderwijs en buitenschoolse activiteiten. Doel: verlaging kans op sociale uitsluiting. Deelname aan sportactiviteiten, aan muziekles, aan schoolkampen en excursies zijn geen luxe artikelen, zij vormen een wezenlijk onderdeel van de huidige maatschappij en dragen bij aan de persoonlijke ontwikkeling van kinderen. Meedoen aan deze activiteiten is noodzakelijk voor kinderen. Het vergroot hun horizon. Het vergroot het sociale netwerk. De kinderen ontwikkelen teamgeest, leren zich te handhaven in de groep, te winnen en te verliezen. Als kinderen dit alles te weinig ontwikkelen zal ook de samenleving daar uiteindelijk 'leergeld' voor moeten betalen. In 2013 hebben we gezien dat ook de kosten die het voortgezet onderwijs met zich meebrengt, met grote moeite betaald kunnen worden door de doelgroep van stichting Leergeld. Vaak gaat armoede over van generatie op generatie. Vanwege de huidige crisis ontstaan er nu ook tekorten bij gezinnen die geen ervaring hebben met armoede. Door de kinderen centraal te stellen, ze een kans te geven zich te ontwikkelen richting de toekomst, probeert stichting Leergeld de vicieuze cirkel van dreigend sociaal isolement te doorbreken. Kinderen hebben geen schuld aan de situatie waarin hun ouders terecht zijn gekomen. Ondanks de inspanningen van de overheid blijken veel gezinnen vaak onbekend te zijn met landelijke en lokale wettelijke voorliggende voorzieningen zoals bijzondere bijstand en tegemoetkoming studiekosten. Ze kennen de regels niet, de voorzieningen zijn onbekend of de procedure is te ingewikkeld of emotioneel te belastend Doelstelling Stichting Leergeld Tilburg stelt zich ten doel: hulp te bieden aan kinderen van 4 tot 18 jaar; woonachtig in de gemeente Tilburg (Berkel-Enschot en Udenhout); waarvan de ouders een laag besteedbaar inkomen hebben. waarbij de mogelijkheden van een (wettelijke) voorliggende voorziening uitgeput (of niet toereikend) zijn en/of nog niet ter beschikking staan (artikel 2 lid 1 van de statuten Stichting Leergeld Tilburg). Leergeld wil bevorderen dat kinderen én ouders het gevoel behouden (of krijgen) erbij te horen. Dat zij werkelijk deelnemen aan het sociale leven in school en maatschappij. Bouwstenen: Kinderen leren op vele manieren: zij leren thuis, zij leren op school, zij leren door sport, zij leren door muziek en door andere cultuuractiviteiten. Zij leren voor zichzelf. Zij leren voor en met elkaar. Zij leren alleen en in teamverband. Zij leren en gaandeweg bouwen zij, de kinderen, de toekomst van onze maatschappij. Kinderen, zij bouwen de toekomst van ons allen. Stichting Leergeld Tilburg draagt een bouwsteen bij door kinderen / jongeren niet buiten te sluiten. 4

5 1.2. Middelen om die doelen te bereiken Stichting Leergeld Tilburg probeert deze doelen te realiseren door: tijd te nemen voor het verhaal van mensen; aanvragers, indien nodig, te verwijzen naar overige hulpverlenende instanties; financiële hulp te verlenen in de vorm van een gift (vaak in natura); het vervullen van een signaalfunctie en de lokale overheid te wijzen op de problematiek van mensen met kinderen die leerplichtig zijn. Wat de gevolgen zijn van financiële belemmeringen voor de opleiding en ontplooiing van deze kinderen. Wat dit voor effect heeft op hun toekomstmogelijkheden; het geven van voorlichting aan onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties; vrijwilligers te trainen, te begeleiden, om ze toe te rusten de doelstellingen van de stichting uit te voeren; gelden te werven bij particuliere en kerkelijke fondsen, overheden, het bedrijfsleven en particuliere personen Bestuur Op 31 december 2013 was de samenstelling van het bestuur als volgt: De Heer T. Pheninckx voorzitter De heer N. van Mourik secretaris De heer I. Janse penningmeester Mevrouw P. Bartels lid De Heer J. Albers lid Mevrouw J. Nijenhuis lid Ondersteunend aan penningmeester: de heer H. Dijks (geen bestuurslid) 73,53 17,65 8,82 Bestuur Betaalde krachten Vrijwilligers 1.4. De bezetting van het kantoor In 2012 droegen de volgende mensen bij aan het realiseren van onze doelstellingen: Betaalde krachten Mevrouw R. van de Camp coördinator Mevrouw A. van Dun office manager Mevrouw E. Mashoed administratief medewerkster Mevrouw E. Mashoed is gedetacheerd via de Diamantgroep. Vrijwilligers, veelal op MBO+ en HBO niveau Een groot deel van het werk wordt verricht door een twintigtal vrijwilligers. Zij werken als intermediair (bezoeken de gezinnen) en/of verrichten administratieve taken op kantoor. Ook taken op het gebied van PR en fondsenwerving worden door vrijwilligers uitgevoerd. Maatschappelijk verantwoord ondernemen: samenwerking met 'Actief in Werk' In 2013 zijn een aantal vrijwilligers geplaatst door het re-integratiebedrijf 'Actief in Werk'. Door het werk bij stichting Leergeld kunnen zij weer een werkritme opbouwen, werksuccessen ervaren, om zo hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Een vrijwilligster aan het woord. Vanwege de huidige arbeidsmarkt kan ik geen betaalde baan vinden. Ik was op zoek naar zinvol vrijwilligerswerk waar ik ook nog een aantal van mijn talenten (communicatie, administratie) in kwijt kon. Ik heb dit werk gevonden bij stichting Leergeld. Ik voel mij als een vis in het water. Ik word gewaardeerd door de collega's en voel ook waardering bij de aanvragers. Ik heb alle dagen zin om aan de slag te gaan voor deze bijzondere doelgroep. Voor mij is het zinvol werk omdat ik mij volledig kan vinden in het motto: nu meedoen is straks meetellen. Ik draag graag mijn steentje bij. 5

6 2. Werkwijze Aanvragers melden zich via de telefoon, een brief of via mail. Een van de intermediairs neemt contact op met de nieuwe aanvrager en maakt een afspraak voor een huisbezoek. Tijdens het huisbezoek is er alle ruimte, alle tijd, om de situatie van het gezin goed in kaart te krijgen, te onderzoeken wat het gezin nodig heeft en wat Leergeld daarin kan bieden. Vooral het feit dat wij de tijd nemen wordt door de aanvragers als zeer positief ervaren. Na het huisbezoek hebben de ouders meestal binnen vier weken bericht over de beslissing. Stichting Leergeld hanteert als belangrijkste criteria: het besteedbaar netto gezinsinkomen. De norm was jarenlang vastgesteld op 120% van het bijstandsniveau. In oktober 2013 is, in overleg met de gemeente Tilburg, de norm verhoogd naar 130%. Hierdoor kunnen wij nog meer gezinnen steunen zodat ook hun kinderen mee kunnen doen. Hebben ouders een hoger inkomen dan die 130% maar houden zij, per maand, toch netto minder vrij te besteden over, dan vragen wij door met als doel meer inzicht te krijgen in de (financiële) situatie. Heeft het gezin extra kosten vanwege een chronische ziekte? Zijn er hoge lasten? Zijn er veel kinderen? Ook deze gezinnen kunnen, onder bepaalde voorwaarden, in aanmerking komen voor steun van stichting Leergeld. Wij leveren maatwerk: ieder gezin is uniek, ieder kind is uniek, iedere situatie is uniek. Het leveren van maatwerk is onze kracht!! Alle intermediairs hebben een uitgebreide interne opleiding gevolgd. Zij weten wat de mogelijkheden zijn bij stichting Leergeld en binnen de gemeente Tilburg. Zij kennen de sociale kaart en kunnen aanvragers, waar nodig, verwijzen naar overige hulpverleners in Tilburg. De intermediairs hebben verschillende achtergronden maar allemaal hebben zij affiniteit en/of herkenning met het begrip armoede Soorten hulp Kosten waarbij stichting Leergeld kan helpen zijn: Schoolkosten basisonderwijs Zoals: de (vrijwillige) ouderbijdrage, het schoolreisje, schoolkamp, overblijven speciaal onderwijs, overblijven basisonderwijs (dit is afhankelijk van de verplichte dagactiviteit van ouder(s)) en/of eventueel verplichte bijkomende kosten. Vrijetijdsbesteding op het gebied van cultuur en sport Er kan per jaar, voor elk kind tussen de 4 en 18 jaar, één sportactiviteit of één cultuuractiviteit worden aangevraagd. Doel van de activiteit moet zijn dat het de sociale ontwikkeling van het kind kan bevorderen. Schoolkosten Voortgezet onderwijs Vanaf het eerste jaar van het voortgezet onderwijs kan een tweedehands fiets en/of tweedehands computer worden toegekend. Voor het Voortgezet speciaal onderwijs kan ouderbijdrage, fiets en/of computer toegekend worden. Het wel of niet honoreren van een aanvraag blijft maatwerk en is tevens afhankelijk van de mogelijkheden die wij op dat moment hebben, financieel of in natura. Uitgangspunt bij iedere beslissing is: dat ouder(s) eerst gebruik moeten maken van de wettelijke voorliggende voorziening zoals bijvoorbeeld de bijzondere bijstand. Lukt dat niet dan wordt, in belang van het kind, gekeken wat stichting Leergeld wel of niet kan doen. 6

7 3. De cijfers Vanaf 1 januari 2013 is Stichting Leergeld Tilburg gestart met het nieuwe registratiesysteem LISY. Het bestuur heeft er voor gekozen om géén conversie te doen vanuit het oude registratiesysteem Leergeld. Alle gezinnen/kinderen, die een aanvraag hebben gedaan in 2013 zijn volledig nieuw ingevoerd in het LISY registratiesysteem. Om geen appels met peren te vergelijken is er besloten om, in dit inhoudelijk jaarverslag, alleen de aantallen te benoemen die wij uit het nieuwe systeem LISY hebben kunnen halen. Wat we in dit jaarverslag wel kunnen vergelijken met 2012 is het aantal gezinnen dat een aanvraag heeft ingediend bij Stichting Leergeld Tilburg. In 2012 hebben 963 gezinnen een aanvraag ingediend, in 2013 hebben 1495 gezinnen een aanvraag ingediend. Het aantal gezinnen is gestegen met 55%. Dit hebben we gemerkt aan de toegenomen werkdrukte. Aanvragers zijn alle ouder(s)/verzorger(s) die financieel verantwoordelijk zijn voor de kinderen en een aanvraag hebben ingediend. Aanvragen kunnen ook via een verwijzer. komen. Dit gebeurt alleen als het gezin begeleid wordt door professionele hulpverleners (maatschappelijk werk, bureau schuldhulpverlening e.d.). Niet meegeteld zijn aanvragen die bij het eerste telefonisch contact naar een andere voorziening zijn verwezen omdat zij niet binnen de gestelde normen vallen Totaal aantal gezinnen/ unieke kinderen en aanvragen 2013 Gezinnen Unieke kinderen Aanvragen Lisy geregistreerd Aanvragen Leergeld / educatie en welzijn Sport Cultuur totaal Van de 1495 gezinnen, die in 2013 zijn ingevoerd in LISY, blijken er 450 nieuwe gezinnen te zijn. Het gaat hier om gezinnen die nooit eerder een aanvraag hebben ingediend bij Stichting Leergeld Tilburg. Deze 450 gezinnen hebben allemaal een intermediair op bezoek gehad. De rest van de gezinnen hebben eerder aanvragen ingediend. Het is hen niet gelukt om binnen het jaar hun situatie dusdanig te veranderen dat zij zonder onze hulp kunnen. Verzoeken om informatie en/of Aantallen verwijzingen Telefonisch en per mail 1600 Huisbezoek 450 Inloopspreekuur 800 Voedselbank 250 Totaal 3100 Uit bovenstaande blijkt het belang van Stichting Leergeld Tilburg als verwijzer. Vanwege onze laagdrempeligheid krijgen wij aanvragen van gezinnen die niet bekend zijn met de mogelijkheden binnen Tilburg. Wij verwijzen door. 7

8 3.2. Totaal aantal aanvragen Aanvragen tot eind 2013 Aantallen Goedgekeurd (en betaald) 3363 Toegewezen (nog niet betaald) 1044 Afgewezen 282 Geregistreerd ( nieuwe gezinnen die op 24 wachtlijst staan voor een huisbezoek) Totaal aantal aanvragen 4713 Per 1 december 2013 is een stop gezet op het verwerken van nieuwe aanvragen in het registratiesysteem LISY. Dit besluit is genomen omdat de bodem financieel in zicht was. Het bleek niet mogelijk om alle binnengekomen aanvragen nog verder in behandeling te nemen. Op 31 december 2013 liggen er 556 aanvragen op de plank. In afwachting van extra financiële middelen zullen deze aanvragen overgeheveld worden naar 2014 ter beoordeling en voor verdere afhandeling Totaal aantal aanvragen gekoppeld aan de financiering of aan het gebruikte fonds. Aanvragen via Fonds/werkbudget Totaal aantal aanvragen Gemeente Tilburg Stichting Leergeld Tilburg 514 bijzondere bijstand 2012/2013 Gemeente Tilburg Stichting Leergeld Tilburg 1058 bijzondere bijstand 2013/2014 Jeugdcultuurfonds JCF 228 Jeugdsportfonds JSF 1840 Niet ingevuld / Leergeld Stichting Leergeld Tilburg 1001 Stichting Zorgsaam voor Stichting Leergeld Tilburg 72 Jeugd Eindtotaal Verwijsfunctie Gezinnen die in contact komen met leergeld worden, indien nodig en waar mogelijk, (ook) doorverwezen naar Sociale Zaken, het Ondersteuningsfonds, de Schuldhulpverlening, het Instituut Maatschappelijk Werk, de Voedselbank, de Dienst Uitvoering Onderwijs, de Belastingdienst, Juridische EHBO, La Poubelle, de Vincentshop en meer. De verzoeken om informatie (doorverwijsfunctie) komen binnen via de telefoon, per mail, tijdens het huisbezoek en bij het inloopspreekuur. Per dag komen er per mail en/of telefonisch circa 10 verzoeken binnen waarbij er sprake is van een doorverwijzing of een vraag voor meer informatie. Op jaarbasis (uitgaande van 40 effectieve werkweken) kunnen we stellen dat het gaat om circa 1600 doorverwijzingen per jaar. Tijdens het inloopspreekuur, op kantoor, komen, per dagdeel, nog eens 10 verzoeken voor informatie en/of doorverwijzingen voor. Het gaat om 2 dagdelen per week, op jaarbasis gaat het dan om 800 verwijzingen. Ook bij de voedselbank, 1 dagdeel per week, 50 weken per jaar, komen informatievragen en/of verwijzingen voor. Hier gaat het om 5 vragen/verwijzingen per keer = 250 op jaarbasis. 8

9 3.5. Gevraagde voorzieningen. Voorziening Aantallen Computermateriaal 34 Contributie/lesgeld - Cultuur 191 Contributie/lesgeld - Sport 1493 Contributie/lesgeld - Welzijn 5 Cultuurevenement 12 Cursuskosten 4 Fiets 306 Instrumenten huur/koop 1 Kamp/weekend/vakantie 193 Kleding/attributen - Cultuur 22 Kleding/attributen - Sport 464 Kleding/attributen - Welzijn 2 Les eigen taal/cultuur 2 Ouderbijdrage 1201 Overblijfkosten 197 Overige onderwijskosten 80 Overige schoolbenodigdheden 32 Overige welzijnskosten 1 Reiskosten 1 Schoolboeken 1 Schoolkamp 86 Schoolreizen 375 Sportevenement 9 Welzijnsevenement 1 Eindtotaal Financieel beleid De inkomsten van de stichting bestaan uit giften, schenkingen, subsidies en andere baten. Voor de fondswerving maken we een onderscheid in twee geldstromen: 1. De eerste stroom richt zich op het verkrijgen van gelden om (financiële) hulp te kunnen verlenen aan kinderen zodat zij mee kunnen doen. 2. De tweede stroom richt zich op het verkrijgen van gelden ten behoeve van de organisatiekosten. De begroting van deze kostenpost is geheel gedekt door enkele subsidiegevers en sponsoren. Daarnaast ontvangt stichting Leergeld giften in natura, zoals tweedehands computers en kerstpakketten. Belangstellenden kunnen het financieel jaarverslag opvragen op telefoonnummer van Stichting Leergeld Tilburg. De intermediair Wat mij opvalt? Ik ben dit jaar vaker bij gezinnen geweest die, vanwege de crisis, in de problemen zijn gekomen om allerlei redenen, vooral baanverlies en/of scheidingen. Ook de zzp'ers (ondernemers) zijn een opvallende groep nieuwe aanvragers. Laatst was ik bij een ondernemersgezin: man en vrouw werken samen in het eigen bedrijf. Het gezin merkt al enkele jaren dat de opdrachten afnemen, waardoor ook het inkomen minder is geworden. Zij weten niet wat er allemaal mogelijk is op het gebied van financiële ondersteuning. Zij voelen een grote schaamte, juist zij moeten het toch zelf kunnen doen? Dat is wat hun ondernemersmentaliteit zegt. Ik ben blij dat stichting Leergeld dit gezin heeft kunnen helpen zodat hun kinderen kunnen blijven sporten, of beter gezegd, opnieuw kunnen gaan sporten, het sporten was namelijk eerder stopgezet vanwege de financiële situatie. Dit is de bouwsteen dit ik wil leveren met dit vrijwilligerswerk. 9

10 5. Terugkijken naar beslissingen en hoogtepunten uit 2013 Naamvoering = Stichting Leergeld Tilburg: In het verleden heeft Stichting Leergeld Tilburg ook uitvoering gegeven aan de taken van het Jeugdcultuurfonds en het Jeugdsportfonds. In de communicatie naar derden werden alle drie de namen gebruikt, afhankelijk van de aanvraag. Dit bracht extra taken met zich mee en het was verwarrend voor de aanvragers. In 2013 heeft het bestuur besloten dat, zowel voor de uitvoering van alle activiteiten als ook voor de naamvoering, alleen nog de naam van Stichting Leergeld Tilburg wordt gebruikt bij de communicatie naar aanvragers en naar externen. Stichting Leergeld Tilburg declareert nog wel haar ondersteuningskosten voor sport en cultuur bij het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds. Dit besluit heeft een positief effect gehad, voor de aanvrager als ook voor de administratieve werkzaamheden. De procedures van de aanvragen zijn vereenvoudigd. Hiermee zijn de doorlooptijden per individuele aanvraag verkort. Verhoging van de inkomstennorm: Door het verhogen van de inkomstennorm van 120% naar 130% komen meer gezinnen in aanmerking van steun van Stichting Leergeld Tilburg. Dit hebben we gemerkt aan de grote toename van aanvragen. Het valt op dat meer gezinnen een aanvraag indienen waarbij een of beide ouders werken (eventueel als ZZP er) maar een laag inkomen hebben. Nieuwe Aanvragers: mond op mond reclame blijft het beste werken. Tevreden klanten vertellen het verder aan anderen. Het blijft een uitdaging om ook de nieuwe (uitgebreidere doelgroep) aanvragers te vinden. Vooral de gezinnen met 1 of 2 werkende ouders (eventueel ZZP ers) weten ons moeilijker te vinden. Zij zijn minder bekend met de mogelijkheden die er zijn. We blijven letterlijk naar de plaatsen gaan waar ook deze aanvragers samenkomen. Zo hebben we, ook in 2013, op verschillende plekken voorlichtingen gegeven: bij scholen, bij de voedselbank, bij re-integratietrajecten, bij wijkcentra en bij werkgevers. Gemeente Tilburg: de flyer van Leergeld is toegevoegd bij het MEEDOENboekje van de gemeente Tilburg. Dit wordt door de gemeente naar alle gezinnen gestuurd die geregistreerd staan bij Sociale zaken. Sponsorwerving. Er is altijd behoefte aan meer inkomsten, dat is de reden dat er ook in 2013 aandacht is besteedt aan manieren om extra fondsen- en sponsoren te werven. Zonder overige sponsoren/fondsen tekort te willen doen volgt hieronder een aantal van de behaalde resultaten: Een groot aantal sportverenigingen en muziekverenigingen hebben hun contributieprijzen, voor de kinderen die via Stichting Leergeld Tilburg, worden aangemeld, verlaagd. De leerlingen van klas 3, Theresia Lyceum, hebben de opbrengst van hun kerstactie 2013 geschonken. De Zusters van Liefde doneren geld om een gedeelte van de organisatiekosten te betalen. Ook doneren zij kerstpakketten. Charity diner 2013 georganiseerd vanuit het Jeugdsportfonds Tilburg. Ook de Andreasparochie doneert kerstpakketten. Een aantal locale sportkledingleveranciers geven stichting Leergeld korting op hun aanbod. Hierdoor maken zij het mede mogelijk dat meer kinderen in Tilburg gebruik kunnen maken van onze hulp. Stichting La Poubelle levert tweedehands fietsen voor een gereduceerde prijs. Inner Wheel heeft de opbrengst van hun benefietavond aan stichting Leergeld gedoneerd. De leden van roeivereniging Vidar hebben de opbrengst van hun benefietavond aan Leergeld overgemaakt. De Lions Club Tilburg heeft in 2013 twee maal een behoorlijk geldbedrag geschonken. 10

11 De Johan Stekelenburg Stichting heeft (tweedehands) computers gedoneerd, deze worden door het ROC verspreid onder onze doelgroep. Tante Pollewop, een winkel met tweedehands kleding, schenkt bonnen voor kleding die wij kunnen uitreiken aan gezinnen die bij ons een aanvraag doen. Zorgsaam voor Jeugd heeft een donatie gedaan om kinderen te helpen met de kosten die het voortgezet onderwijs met zich meebrengt. De overige resultaten kunt u teruglezen in het financieel jaarverslag Samenwerking met externe organisaties: In 2013 is, vaker dan in eerdere jaren, samenwerking gezocht met externe organisaties met als doel effectiever en efficiënter, te werken door gebruik te maken van elkaars expertise met als uiteindelijk doel nog meer kinderen te kunnen helpen. Inkomenstoets externe organisaties: Stichting Leergeld Tilburg krijgt vaak aanvragen van gezinnen die al in begeleiding zijn bij professionele hulporganisaties. Vaak worden daar de inkomens van die gezinnen al uitgebreid in kaart gebracht. Om dubbel werk te voorkomen, maar vooral ook om de gezinnen niet dubbel te belasten met het verantwoorden van het inkomen, heeft Stichting Leergeld Tilburg de samenwerking gezocht met Stichting Tilburgse Voedselbank, met de Stichting Instituut voor Maatschappelijk Werk, met Stichting BLUT, met bureau Schuldhulpverlening, met Contour detwern en anderen. Stichting Leergeld Tilburg heeft een formulier ontwikkeld 'de inkomenstoets externe organisaties'. De professional, die al inzicht heeft in het inkomen van de aanvrager, vult de gevraagde informatie in en neemt de verantwoording, door het zetten van een handtekening, dat het inkomen binnen de norm van stichting Leergeld Tilburg valt. De aanvraag kan, op deze manier, sneller in behandeling worden genomen. Stichting Zorgsaam voor Jeugd: Door de donatie en samenwerking met Stichting Zorgsaam voor Jeugd hebben we, voor een aantal gezinnen, die het extra zwaar hebben, een start kunnen maken met het betalen van bepaalde kosten die het voortgezet onderwijs met zich mee brengt. Denk daarbij aan boeken, benodigde vakkleding, rekenmachines, ouderbijdrage e.d. Met grote dank aan Stichting Zorgsaam voor Jeugd hebben wij 72 aanvragen kunnen honoreren = 60 kinderen. Het gaat dan om het betalen van kosten die normaliter niet binnen de mogelijkheden van Stichting Leergeld Tilburg vielen. Stichting de Tilburgse Voedselbank: Voor gezinnen die recht hebben op een voedselbankpakket is de aanvraag op twee manieren extra vereenvoudigd. 1: een kopie van het pasje dat recht geeft op een voedselpakket geeft ook recht op ondersteuning van Stichting Leergeld Tilburg; 2: op vrijdagmiddag houdt leergeld spreekuur op de locatie waar de pakketten worden uitgereikt = korte lijnen houden. Gemeente Tilburg:hoofdsubsidie verstrekker voor Stichting Leergeld Tilburg. De samenwerking vindt op meerdere manieren plaats: deelname aan lokaal sociaal platvorm, over en weer gesprekken over inhoud werk (zie verhoging naar 130%), over en weer promoten van elkaars mogelijkheden (flyer van Stichting Leergeld Tilburg wordt bijgevoegd bij boekje meedoenregeling en intermediairs brengen de meedoenregeling onder de aandacht van nieuwe aanvragers) 11

12 ROC: via het ROC kunnen computers gegeven worden aan gezinnen die dit aanvragen bij Stichting Leergeld Tilburg. La Poubelle: levert tegen korting fietsen. 6: Vooruitkijken naar 2014 Natuurlijk blijven wij ons, ook in 2014, hard maken om zoveel als mogelijk kinderen te helpen want 'ALLE KINDEREN MOGEN MEEDOEN. NU MEEDOEN BETEKENT STRAKS MEETELLEN'. We blijven ons focussen op effectief en efficiënt werken, op het verlagen van de drempel door het houden van inloopspreekuren (ook op locatie), op het geven van voorlichtingen en presentaties en overige PR activiteiten, op sponsorwerving (zonder de hulp van derden, van de gemeente Tilburg kunnen wij niet blijven doen wat wij nu doen), op het verloop van de crisis om gaandeweg te bepalen wat wij voor de (nieuwe) doelgroep kunnen betekenen, op het verwijzen van de aanvragers naar overige mogelijkheden, op het vinden en aanspreken van de (nieuwe) doelgroep en op alles wat wij gaandeweg het jaar nog gaan tegenkomen. Met in ons achterhoofd de gedachte: het blijft maatwerk, niet één gezin is hetzelfde, iedere aanvraag is uniek en vraagt om unieke antwoorden. Belangrijkste speerpunt voor 2014: De kosten voor het voortgezet onderwijs: In 2014 gaat Stichting Leergeld Tilburg zich opnieuw hard maken om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om, voor de gehele doelgroep, mee te betalen aan bepaalde kosten die gemaakt moeten worden binnen het voortgezet onderwijs. In principe zouden deze kosten betaald moeten worden uit het kindgebonden budget en/of kan er tegemoetkoming studiekosten worden aangevraagd. Echter, de praktijk is weerbarstiger, het blijkt dat de doelgroep grote moeite heeft deze kosten te betalen. Wij vinden het belangrijk om te onderzoeken wat mogelijk is. Dat doen wij niet alleen, dat willen wij graag doen met de gemeente Tilburg en overige (professionele) organisaties in Tilburg want 'ALLE KINDEREN MOGEN MEEDOEN. NU MEEDOEN BETEKENT STRAKS MEETELLEN', daar zijn wij allen bij gebaat. Tilburg, januari 2014 Op vrijdag aanwezig bij de Tilburgse Voedselbank. In het begin wisten de klanten van de voedselbank ons niet direct te vinden. Dat is gedurende dit jaar wel anders geworden. Het wordt zeer gewaardeerd dat wij op locatie aanwezig zijn, het werkt absoluut drempelverlagend. Dat er, in 2013, extra gelden beschikbaar zijn gekomen om juist deze doelgroep, de groep aanvragers die aan de onderkant van ons bestand zitten, extra te steunen hebben zij en vooral ook wij als zeer prettig ervaren. Het is, vooral bij deze aanvragers, dit jaar veel maatwerk geweest. We hebben samen de verantwoording genomen en samen naar creatieve oplossingen gezocht met als doel bepaalde problemen binnen deze gezinnen weg te nemen en samen een fundament te leggen voor de toekomst. Betrokkenheid. Natuurlijk zijn wij blij met elke donatie. Alle donaties zijn meer dan welkom om de doelgroep te helpen, maar de donatie van de leerlingen van klas 3 van het Theresialyceum, die donatie verdient extra aandacht. Deze leerlingen hebben namelijk zelf geld ingezameld, op vele verschillende en vooral creatieve manieren. Zij hebben ruim 3000 euro opgebracht en deze cheque persoonlijk overhandigd aan Stichting Leergeld Tilburg. Hulde en applaus voor deze kinderen die mede zorg dragen voor het welzijn van hun leeftijdsgenoten. Zij bouwen samen aan hun toekomst. Heel bijzonder!! 12

Jaarverslag Stichting Leergeld Tilburg. Voorwoord

Jaarverslag Stichting Leergeld Tilburg. Voorwoord Jaarverslag 2016 - Stichting Leergeld Tilburg Voorwoord Hoe de doelgroep te bereiken, is één van de lastigste taken van de Stichting. We zijn ons er dan ook van bewust dat we lang niet de hele doelgroep

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting Leergeld Alblasserwaard Vijfheerenlanden

Jaarverslag. Stichting Leergeld Alblasserwaard Vijfheerenlanden Jaarverslag Stichting Leergeld Alblasserwaard Vijfheerenlanden 2013 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2013 van stichting Leergeld Alblasserwaard Vijfheerenlanden. In het afgelopen jaar heeft Leergeld

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting Leergeld Alblasserwaard Vijfheerenlanden

Jaarverslag. Stichting Leergeld Alblasserwaard Vijfheerenlanden Jaarverslag Stichting Leergeld Alblasserwaard Vijfheerenlanden 2014 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2014 van stichting Leergeld Alblasserwaard Vijfheerenlanden. In het afgelopen jaar heeft Leergeld

Nadere informatie

College van Burgemeester en Wethouders t.a.v. Mevr. Sanne Bloemen Postbus AM Venray. Venray: 26 oktober 2016 Betreft: subsidieaanvraag

College van Burgemeester en Wethouders t.a.v. Mevr. Sanne Bloemen Postbus AM Venray. Venray: 26 oktober 2016 Betreft: subsidieaanvraag College van Burgemeester en Wethouders t.a.v. Mevr. Sanne Bloemen Postbus 500 5800 AM Venray Venray: 26 oktober 2016 Betreft: subsidieaanvraag Geachte college, Op 28 september 2015 is Stichting Leergeld

Nadere informatie

Stichting Lochem Beleidsplan 2015-2019

Stichting Lochem Beleidsplan 2015-2019 Stichting Lochem Beleidsplan 2015-2019 Kinderen doe mee, meedoen is meetellen Stichting Leergeld Lochem Beleidsplan 2015-2019 Inleiding. Op dit moment leven in Nederland in gezinnen met lage inkomens bijna

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan Leergeld Walcheren 2014-2018

Meerjarenbeleidsplan Leergeld Walcheren 2014-2018 Meerjarenbeleidsplan Leergeld Walcheren 2014-2018 Stichting Leergeld Walcheren, Postbus 5027, 4380 KA Vlissingen E leergeldwalcheren@planet.nl; T 0118 418930; www. leergeld.nl/waar werkt leergeld NL74

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 van Stichting Leergeld Breda. Doelstelling

Jaarverslag 2016 van Stichting Leergeld Breda. Doelstelling Jaarverslag 2016 van Stichting Leergeld Breda Doelstelling Leergeld is een burgerinitiatief ontstaan uit de behoefte meer te doen aan de bestrijding van achterstand bij jongeren ter voorkoming van het

Nadere informatie

Financieel jaarverslag Stichting Leergeld Emmen e.o. te Emmen

Financieel jaarverslag Stichting Leergeld Emmen e.o. te Emmen Financieel jaarverslag 2016 te Emmen Inhoudsopgave. Blz. Algemeen 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2016 4 Staat van Baten en Lasten over 2016 6 Toelichting 7 Algemeen Postbus 97 Telefoon: 06-27 28

Nadere informatie

Stichting Leergeld Heerenveen. Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen

Stichting Leergeld Heerenveen. Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen Stichting Leergeld Heerenveen Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen Beleidsplan 2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Intermediairs 4 3. Werkwijze 4 4. Samenwerking met Jeugdsportfonds

Nadere informatie

"Alle kinderen mogen meedoen; ook in Deurne"!

Alle kinderen mogen meedoen; ook in Deurne! "Alle kinderen mogen meedoen; ook in Deurne" Beleidsplan van de Stichting Leergeld Deurne 2014-2018. Versie 3 juli 2014 1. INLEIDING: Participeren in de samenleving kunnen meedoen is voor kinderen en jongeren

Nadere informatie

STICHTING LEERGELD GOIRLE EN RIEL. Jaarverslag 2012

STICHTING LEERGELD GOIRLE EN RIEL. Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 2012 Stichting Leergeld Goirle en Riel, Postbus 68, 5050 AB Goirle, Telefoonnummer: 013-530 21 11 E-mail: leergeldgoirleriel@gmail.com, Rabobank 16.68.03.111 STICHTING LEERGELD GOIRLE

Nadere informatie

Financieel jaarverslag Stichting Leergeld Emmen e.o. te Emmen

Financieel jaarverslag Stichting Leergeld Emmen e.o. te Emmen Financieel jaarverslag 2015 te Emmen Inhoudsopgave. Blz. Algemeen 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2015 4 Staat van Baten en Lasten over 2015 6 Toelichting 7 3 Algemeen Postbus 97 Telefoon: 06-27

Nadere informatie

Stichting Leergeld Asten-Someren

Stichting Leergeld Asten-Someren Stichting Leergeld Asten-Someren Jaarverslag 2015-2016 1 Inhoud Voorwoord... 3 Achtergrond... 4 Doelstelling en werkwijze... 4 Resultaten 2015 2016... 5 Belangrijke ontwikkelingen/ activiteiten 2015 2016...

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Leergeld Westbetuwe

Jaarverslag 2014. Stichting Leergeld Westbetuwe Jaarverslag 2014 Stichting Leergeld Westbetuwe Van de voorzitter Na onze Stichting Leergeld te hebben opgericht en koers te hebben gegeven, hebben de bestuursleden van het eerste uur, Willem-Jan Meulemans,

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Leergeld Veldhoven en De Kempen. Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen

JAARREKENING 2014. Stichting Leergeld Veldhoven en De Kempen. Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen Stichting Leergeld Veldhoven en De Kempen JAARREKENING 2014 Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen Veldhoven, februari 2015 Adres: Postbus 46 5500 AA Veldhoven E-mail: info@leergeldveldhovendekempen.nl

Nadere informatie

ANBI-data per 1-1-2014

ANBI-data per 1-1-2014 Tenaamstelling Statutair: ANBI-data per 1-1-2014 "Stichting fondsenwerving ter bekostiging van opleiding en ontplooiing van leerplichtige kinderen" Roepnaam: "Stichting Leergeld Breda" Fiscaal nummer 8127

Nadere informatie

Stichting Leerhulp Roermond

Stichting Leerhulp Roermond Stichting Leerhulp Roermond JAARVERSLAG 2011 1. Algemene informatie Rechtspersoon Stichting Leerhulp Roermond (SLR) is opgericht bij notariële akte van 27 augustus 2004, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

STICHTING LEERGELD LELYSTAD JAARVERSLAG 2016 INHOUDSOPGAVE

STICHTING LEERGELD LELYSTAD JAARVERSLAG 2016 INHOUDSOPGAVE STICHTING LEERGELD LELYSTAD JAARVERSLAG 2016 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD Pagina 3 DOELSTELLING Pagina 4 BESTUUR en ORGANISATIE Pagina 4 WERKWIJZE ACTIVITEITEN 2016 FINANCIEEL OVERZICHT HET JAAR 2016 BEGROTING

Nadere informatie

Stichting Leergeld Zutphen Jaarverslag 2016

Stichting Leergeld Zutphen Jaarverslag 2016 Stichting Leergeld Zutphen Jaarverslag 2016 2 Voorwoord Stichting Leergeld Zutphen heeft als missie het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen in de

Nadere informatie

INHOUDELIJK JAARVERSLAG. Leereeld STICHTING LEERGELD TILBURG. Stichting Leergeld Tilburg.

INHOUDELIJK JAARVERSLAG. Leereeld STICHTING LEERGELD TILBURG. Stichting Leergeld Tilburg. Leereeld Stichting Leergeld Tilburg INHOUDELIJK JAARVERSLAG 05 STICHTING LEERGELD TILBURG Stichting Leergeld Tilburg Postbus 78 5000 AD Tilburg (ol3) 580 ll info@leergeldtilburg.nl Rek nr. NLO4RABO} I

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Leergeld Westbetuwe. Blad 1 van 7

Jaarverslag Stichting Leergeld Westbetuwe. Blad 1 van 7 Jaarverslag 2016 Stichting Leergeld Westbetuwe Blad 1 van 7 Van de voorzitter Meedoen en niet buitengesloten voelen; dat is ons motto! In 2016 hebben de vrijwilligers van Leergeld West Betuwe weer meer

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 STICHTING LEERGELD LEEUWARDEN. Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen!

JAARVERSLAG 2012 STICHTING LEERGELD LEEUWARDEN. Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen! JAARVERSLAG 2012 STICHTING LEERGELD LEEUWARDEN Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen! 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Ontstaan en doelstelling Leergeld Leeuwarden 4 2. Werkwijze

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 Stichting Leergeld Noord Drenthe

Jaarverslag 2015 Stichting Leergeld Noord Drenthe Jaarverslag 2015 Stichting Leergeld Noord Drenthe COLOFON Stichting Leergeld Noord Drenthe Postbus 30 9400 AA Assen Telefoon: 06 13148609 E-mail: leergeldassen@gmail.com Website: www.leergeld.nl/noorddrenthe

Nadere informatie

STICHTING LEERGELD LEIDEN JAARVERSLAG Leiden, juni Stichting Leergeld Leiden 1 van 8

STICHTING LEERGELD LEIDEN JAARVERSLAG Leiden, juni Stichting Leergeld Leiden 1 van 8 STICHTING LEERGELD LEIDEN JAARVERSLAG 2013 Leiden, juni 2014 Stichting Leergeld Leiden 1 van 8 Jaarverslag 2013 van Stichting Leergeld Leiden Inleiding Voor u ligt het jaarverslag en de jaarrekening van

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Vastgesteld in de bestuursvergadering van 6 maart 2017

Jaarverslag 2016 Vastgesteld in de bestuursvergadering van 6 maart 2017 Jaarverslag 2016 Vastgesteld in de bestuursvergadering van 6 maart 2017 1 Inhoudsopgave 1. Leergeld in vogelvlucht blz. 2 2. Hoe we zijn ontstaan 2 3. Wat ons doel is en wat we willen bereiken 2 4. Hoe

Nadere informatie

Jaarplan 2016. Leidschendam-Voorburg

Jaarplan 2016. Leidschendam-Voorburg Leidschendam-Voorburg Jaarplan 2016 Stichting Leergeld Leidschendam-Voorburg, Postbus 566, 2270 AD Voorburg. Tel: 070-7803376. E-mail: info@leergeldleidschendam-voorburg.nl Doelstelling Stichting Leergeld

Nadere informatie

Financiëel verslag 2013

Financiëel verslag 2013 Financiëel verslag 2013 Beuningen, 14 Jan 2014 J.H. Hoftijzer Voorzitter F.M.T. Coenen Penningmeester Stichting Leergeld 2stromenland 1 Jaarverslag 2013 Stichting Leergeld 2stromenland 2 Jaarverslag 2013

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING LEERGELD EMMEN e.o.

JAARVERSLAG 2014 STICHTING LEERGELD EMMEN e.o. JAARVERSLAG 2014 STICHTING LEERGELD EMMEN e.o. COLOFON Stichting Leergeld Emmen e.o. Postbus 97 7800 AB EMMEN Telefoon: 06-27 28 99 80 E-mail: info@leergeldemmen.nl Website: www.leergeldemmen.nl Rekeningnummer

Nadere informatie

Alle kinderen mogen meedoen, nu meedoen is straks meetellen.

Alle kinderen mogen meedoen, nu meedoen is straks meetellen. Alle kinderen mogen meedoen, nu meedoen is straks meetellen. Hoofdlijnen Meerjarenbeleidsplan Stichting Leergeld Emmen 2014-2016 0 Voorwoord 1 Kinderen aan de zijlijn 2 Wat doet Leergeld? 2.1 Missie 2.2

Nadere informatie

Goirle en Riel. Stichting Leergeld Goirle en Riel. Postbus 68, 5050 AB Goirle. Telefoonnummer: 013-5302111. E-mail: leergeldgoirleriel@gmail.

Goirle en Riel. Stichting Leergeld Goirle en Riel. Postbus 68, 5050 AB Goirle. Telefoonnummer: 013-5302111. E-mail: leergeldgoirleriel@gmail. Stichting Leergeld Goirle en Riel Postbus 68, 5050 AB Goirle Telefoonnummer: 013-5302111 E-mail: leergeldgoirleriel@gmail.com Rabobank: NL 37 RABO 0166803111 RSIN: 806930044 www.leergeld.nl/locaties/goirleriel

Nadere informatie

Financieel Verslag 2012

Financieel Verslag 2012 Financieel Verslag 2012 Frans Coenen Penningmeester Beuningen, 23 april 2013 1 Inhoudsopgave Algemeen... 3 Balans per 31 december 2012... 4 Resultatenrekening 2012... 5 Toelichting resultatenrekening (uitgaven)

Nadere informatie

Met enige trots kunnen wij u mededelen dat op 28 september 2015 de Stichting Leergeld Venray notarieel is opgericht.

Met enige trots kunnen wij u mededelen dat op 28 september 2015 de Stichting Leergeld Venray notarieel is opgericht. College van Burgemeester en Wethouders t.a.v. Mevr. Ida Hellebrekers Postbus 500 5800 AM Venray Venray: 21 oktober 2015 Betreft: subsidieaanvraag Geachte college, Met enige trots kunnen wij u mededelen

Nadere informatie

Stichting Leergeld Heerenveen/Weststellingwerf. Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen

Stichting Leergeld Heerenveen/Weststellingwerf. Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen Stichting Leergeld Heerenveen/Weststellingwerf Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen Jaarverslag 2016 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2016 van de Stichting Leergeld Heerenveen

Nadere informatie

Kinderen en armoede. Waarom inzet van het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds?

Kinderen en armoede. Waarom inzet van het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds? Kinderen en armoede Waarom inzet van het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds? Cijfers over kinderen die in armoede opgroeien In 2011 groeiden 359.000 kinderen op in armoede (10,6%) In 2012 groeiden 377.000

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag Stichting Leergeld Westland

Sociaal jaarverslag Stichting Leergeld Westland Sociaal jaarverslag Stichting Leergeld Westland 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Personele bezetting... 3 Doelgroep... 3 Werkwijze Leergeld Westland... 3 Opbrengsten... 4 Giften in natura... 4 Donaties...

Nadere informatie

Stichting Leergeld Tilburg Postbus 178 5004 AD TILBURG. Betreft: Financieel verslag 2013

Stichting Leergeld Tilburg Postbus 178 5004 AD TILBURG. Betreft: Financieel verslag 2013 Stichting Leergeld Tilburg Postbus 178 5004 AD TILBURG Betreft: Financieel verslag 2013 Inhoudsopgave Behorende bij het financieel verslag 2013 de dato 11 april 2014 van Stichting Leergeld Tilburg, Postbus

Nadere informatie

Spreekuur. Werklozenkrant

Spreekuur. Werklozenkrant Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave: Intro: pagina 3 Spreekuur: pagina 4 Werklozenkrant: pagina 4 Weekje Weg: pagina 5 Jeugdsportfonds: pagina 5 Organisatie: pagina 6 Financieel overzicht: pagina 7 Intro In

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan Stichting Leergeld Hilvarenbeek

Meerjarenbeleidsplan Stichting Leergeld Hilvarenbeek Meerjarenbeleidsplan 2017 2020 Stichting Leergeld Hilvarenbeek Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Wat doet Leergeld?... 3 2.1 Kinderen aan de zijlijn... 3 2.2 Missie... 3 2.3 De werkwijze van Leergeld: de

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Maatschappelijke participatie door kinderen (Kansen voor de jeugd II) Reg.nummer: 2009/235363

Raadsstuk. Onderwerp: Maatschappelijke participatie door kinderen (Kansen voor de jeugd II) Reg.nummer: 2009/235363 Raadsstuk Onderwerp: Maatschappelijke participatie door kinderen (Kansen voor de jeugd II) Reg.nummer: 2009/235363 1. Inleiding Kinderen die in armoede opgroeien krijgen vaak minder kansen om mee te doen

Nadere informatie

Beleidsplan 2016 EEN OVERZICHT VAN.

Beleidsplan 2016 EEN OVERZICHT VAN. Beleidsplan 2016 EEN OVERZICHT VAN www.stichtingsamenvoorelkaar.nl Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1. Inleiding... 3 2. Het doel van de instelling... 3 2.1.Ontstaan, achtergrond en toekomst... 3 2.2 Missie/visie...

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN Stichting Nieuwegein BELEIDSPLAN 2016-2019 Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen Stichting Leergeld Nieuwegein, Postbus 662, 3430 AR Nieuwegein Telefoon 030-2600005 KvK 30209001

Nadere informatie

Raadsvergadering : 17 mei 2010 Agendanr. 15

Raadsvergadering : 17 mei 2010 Agendanr. 15 Raadsvergadering : 17 mei 2010 Agendanr. 15 Voorstelnr. : R 6769 Onderwerp : subsidie Stichting Leergeld Stadskanaal, Veendam, Winschoten (SLS) Stadskanaal, 29 april 2010 Beslispunten De SLS vanaf het

Nadere informatie

Stichting Leergeld Heerenveen e.o. Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen

Stichting Leergeld Heerenveen e.o. Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen Stichting Leergeld Heerenveen e.o. Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen Jaarverslag 2014 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2014 van de Stichting Leergeld Heerenveen. Dit

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Leergeld IJsselstein. Alle kinderen mogen meedoen! cultuur onderwijs welzijn sport. Want nu meedoen is straks meetellen!

Jaarverslag 2013. Stichting Leergeld IJsselstein. Alle kinderen mogen meedoen! cultuur onderwijs welzijn sport. Want nu meedoen is straks meetellen! Jaarverslag 2013 Stichting Leergeld IJsselstein Alle kinderen mogen meedoen! cultuur onderwijs welzijn sport Want nu meedoen is straks meetellen! Inhoudsopgave Inleiding 5 Doelstelling en doelgroep Organisatie

Nadere informatie

Stichting Leergeld Heerenveen. Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen

Stichting Leergeld Heerenveen. Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen Stichting Leergeld Heerenveen Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Onze missie 3 Algemene gegevens.. 4 Verslag van het bestuur over 2013 5 Werkwijze...

Nadere informatie

Alle kinderen mogen meedoen: volle kracht vooruit!

Alle kinderen mogen meedoen: volle kracht vooruit! Alle kinderen mogen meedoen: volle kracht vooruit! Meerjarenbeleidplan Leergeld 2016-2018 Stichting Leergeld Losser Inhoud 1. Kinderen aan de zijlijn 2. Wat doet Leergeld 2.1 Missie 2.2 Werkwijze: de Leergeld

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015 STICHTING LEERGELD HILVERSUM WIJDEMEREN HILVERSUM

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015 STICHTING LEERGELD HILVERSUM WIJDEMEREN HILVERSUM FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015 STICHTING LEERGELD HILVERSUM WIJDEMEREN te HILVERSUM Stichting Leergeld Hilversum Wijdemeren Jaarrekening 2015 23 februari 2016 Pagina 2 van 15 INHOUD ALGEMEEN 1. Algemeen...

Nadere informatie

Inhoud Inhoud Introductie Visie en Missie Doel Werkwijze Samenwerking Organisatie Middelen

Inhoud Inhoud Introductie Visie en Missie Doel Werkwijze Samenwerking Organisatie Middelen Inhoud Inhoud...2 1. Introductie...3 2. Visie en Missie...3 3. Doel...3 4. Werkwijze...4 5. Samenwerking...4 6. Organisatie...4 7. Middelen...5 8. Activiteiten 2016...6 9. Balans en resultatenrekening

Nadere informatie

Land van Cuijk. Laat ieder kind weer meedoen! Want nu meedoen is straks meetellen!

Land van Cuijk. Laat ieder kind weer meedoen! Want nu meedoen is straks meetellen! Land van Cuijk Laat ieder kind weer meedoen! Want nu meedoen is straks meetellen! CULTUUR SPORT MUziek OndeRwijS Land van Cuijk welzijn Leergeld wil dat alle kinderen mee kunnen doen Je wilt als ouder

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Kledingbank Teylingen. 1 oktober 2015

Beleidsplan Stichting Kledingbank Teylingen. 1 oktober 2015 Beleidsplan Stichting Kledingbank Teylingen 1 oktober 2015 Voorwoord Veel burgers in Nederland verkeren in een onwenselijke situatie met een zeer laag netto inkomen waardoor zij niet genoeg geld hebben

Nadere informatie

Jaarverslag en jaarrekening Leergeld Walcheren 2014

Jaarverslag en jaarrekening Leergeld Walcheren 2014 Jaarverslag en jaarrekening Leergeld Walcheren 2014 Stichting Leergeld Walcheren, Postbus 5027, 4380 KA Vlissingen leergeldwalcheren@planet.nl; T 0118 418930; www. leergeld.nl/waar werkt leergeld NL74

Nadere informatie

De aanwezigheid van de directeur bij de bestuursvergaderingen zal deze samenwerking optimaliseren.

De aanwezigheid van de directeur bij de bestuursvergaderingen zal deze samenwerking optimaliseren. JAARVERSLAG 2014 VOORWOORD In tijden van bezuinigingen in de hulpverlening is het toch weer hartverwarmend om te merken dat er nog steeds in de Leidse regio veel betrokkenheid is voor het werk van vrouwenopvang

Nadere informatie

Stichting Leergeld Hilversum - Wijdemeren. Jaarverslag 2012. Dit is het eerste jaarverslag van de Stichting Leergeld Hilversum - Wijdemeren.

Stichting Leergeld Hilversum - Wijdemeren. Jaarverslag 2012. Dit is het eerste jaarverslag van de Stichting Leergeld Hilversum - Wijdemeren. Stichting Leergeld Hilversum - Wijdemeren Jaarverslag 2012 1. Voorwoord Dit is het eerste jaarverslag van de Stichting Leergeld Hilversum - Wijdemeren. In 2011 werd door de initiatiefnemer Marinus Vermeulen

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Stichting Leergeld Voorne-Putten

Jaarverslag 2016 Stichting Leergeld Voorne-Putten Jaarverslag 2016 Stichting Leergeld Voorne-Putten Stichting Leergeld Voorne Putten, gevestigd te Spijkenisse, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer :24385134 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Stichting Leergeld Bommelerwaard Jaarverslag 2015

Stichting Leergeld Bommelerwaard Jaarverslag 2015 Stichting Leergeld Bommelerwaard Jaarverslag 2015 Vastgesteld 17 maart 2016 1 Inhoudsopgave: 1. Voorwoord 3 2. Samenstelling bestuur op 31 december 2015 4 3. Doelstelling Stichting Leergeld Bommelerwaard

Nadere informatie

Stichting Leergeld Capelle aan den IJssel

Stichting Leergeld Capelle aan den IJssel Stichting Leergeld Capelle aan den IJssel Beleidsplan 2014-2018 1 Inhoudsopgave I. Alle kinderen mogen meedoen, want..... 3 II. Leergeld Capelle aan den IJssel Leergeld Nederland... 3 III. Leergeld Capelle

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Ontspanning en Recreatie Tilburg vakantiehuis De Leeuwenkoning

Jaarverslag Stichting Ontspanning en Recreatie Tilburg vakantiehuis De Leeuwenkoning Jaarverslag Stichting Ontspanning en Recreatie Tilburg 2015 vakantiehuis De Leeuwenkoning Februari 2016 Voorwoord Stichting SORT (stichting ontspanning en recreatie Tilburg) is ontstaan vanuit een initiatief

Nadere informatie

Minimabeleid Beek, september 2014 Danielle Marting

Minimabeleid Beek, september 2014 Danielle Marting Minimabeleid 2015 Beek, september 2014 Danielle Marting - 2-1. Inleiding In de afgelopen jaren heeft de gemeente Beek een stevig armoedebeleid opgebouwd. Sinds 2006 is Beek actief in het voorkomen en bestrijden

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting Leergeld Alblasserwaard Vijfheerenlanden

Jaarverslag. Stichting Leergeld Alblasserwaard Vijfheerenlanden Jaarverslag Stichting Leergeld Alblasserwaard Vijfheerenlanden 2015 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2015 van stichting Leergeld Alblasserwaard Vijfheerenlanden. In 2015 hebben we het bereik binnen

Nadere informatie

Verbreden en verbinden Meerjarenbeleidsplan Leergeld Amersfoort

Verbreden en verbinden Meerjarenbeleidsplan Leergeld Amersfoort Verbreden en verbinden Meerjarenbeleidsplan Leergeld Amersfoort 2017-2020 Verbreden en verbinden Bouwstenen Meerjarenbeleidsplan 2017-2020 Stichting Leergeld Amersfoort november 2016 SAMENVATTING EN BEGROTING

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Leergeld Venray

Beleidsplan Stichting Leergeld Venray Beleidsplan 2017-2020 Stichting Leergeld Venray Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Wat doet Leergeld?... 3 2.1 Kinderen aan de zijlijn... 3 2.2 Missie... 3 2.3 De werkwijze van Leergeld: de Leergeld formule...

Nadere informatie

Stichting Leergeld Bommelerwaard Jaarverslag 2014

Stichting Leergeld Bommelerwaard Jaarverslag 2014 Stichting Leergeld Bommelerwaard Jaarverslag 2014 1 Inhoudsopgave: 1. Voorwoord 3 2. Samenstelling bestuur op 31 december 2014 4 3. Doelstelling Stichting Leergeld Bommelerwaard 4 4. Doelgroep 4 5. Activiteiten

Nadere informatie

Stichting Leergeld Zutphen Jaarverslag 2015

Stichting Leergeld Zutphen Jaarverslag 2015 Stichting Leergeld Zutphen Jaarverslag 2015 2 Voorwoord Ook in 2015 is weer aangetoond dat Stichting Leergeld een wezenlijke partner is in de bestrijding van armoede in Zutphen. Het aantal gehonoreerde

Nadere informatie

Subsidie Kinderfonds 2015

Subsidie Kinderfonds 2015 Openbaar Onderwerp Subsidie Kinderfonds 2015 Programma Inkomen & Armoedebestrijding Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Stichting Leergeld en Stichting Jeugdsportfonds hebben in 2014 een subsidieaanvraag

Nadere informatie

Soest, Jaarverslag

Soest, Jaarverslag Soest, 17-09-2014 Jaarverslag 2009-2011 Inleiding Dit verslag geeft een overzicht van de activiteiten en resultaten van Stichting Leergeld Soest/Baarn in de jaren 2009 t/m 2011. Na een voorbereidende periode

Nadere informatie

Hilversum - Wijdemeren. Jaarverslag 2016

Hilversum - Wijdemeren. Jaarverslag 2016 Hilversum - Wijdemeren Jaarverslag 2016 Hilversum / Wijdemeren, 23 januari 2017 Leergeld Hilversum-Wijdemeren Postbus 2512 1200 CM Hilversum www.leergeldhw.nl contact@leergeldhw.nl 06-81410155 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Ontspanning en Recreatie Tilburg vakantiehuis De Leeuwenkoning

Jaarverslag Stichting Ontspanning en Recreatie Tilburg vakantiehuis De Leeuwenkoning Jaarverslag Stichting Ontspanning en Recreatie Tilburg 2016 vakantiehuis De Leeuwenkoning Februari 2017 Voorwoord Stichting SORT (stichting ontspanning en recreatie Tilburg) is ontstaan vanuit een initiatief

Nadere informatie

Stichting Soest/Baarn, Verslagperiode 2012-2014

Stichting Soest/Baarn, Verslagperiode 2012-2014 Stichting Soest/Baarn Verslagperiode 2012-2014 Soest, 24-02-2015 Stichting Soest/Baarn, Postbus 250, 3760 AG, Soest. Tel: 06 166 153 19 www.leergeld-sb.nl info@leergeld-sb.nl Inleiding Dit verslag geeft

Nadere informatie

Beleidsplan en Jaarplan 2014

Beleidsplan en Jaarplan 2014 Beleidsplan 2014-2017 en Jaarplan 2014 Samenvatting In Nederland leven ruim 400.000 kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar in gezinnen met een inkomen lager dan 120% van de bijstandsnorm. In de gemeenten

Nadere informatie

Stichting Soest/Baarn, Verslagperiode 2015

Stichting Soest/Baarn, Verslagperiode 2015 Stichting Soest/Baarn Jaarbericht Verslagperiode 2015 Soest, 4-07-2016 Stichting Soest/Baarn, Postbus 250, 3760 AG, Soest. Tel: 06 166 153 19 www.leergeld-sb.nl info@leergeld-sb.nl Inleiding Dit verslag

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting FARE Almere

Beleidsplan Stichting FARE Almere Beleidsplan Stichting FARE Almere 1. Algemeen 2014 wordt het eerste volledige jaar voor de Stichting FARE Almere. Ook in 2014 ontvangt de Stichting geen enkele subsidie en zijn wij afhankelijk van particuliere

Nadere informatie

"Alle kinderen moeten kunnen genieten van kunst en cultuur"

Alle kinderen moeten kunnen genieten van kunst en cultuur "Alle kinderen moeten kunnen genieten van kunst en cultuur" ONS DOEL Kunst is goed en leuk om te doen, voor alle mensen en voor kinderen in het bijzonder. Het Jeugdcultuurfonds Brabant wil financiële drempels

Nadere informatie

Beleidsregels financieel vangnet.

Beleidsregels financieel vangnet. Algemeen: Met ingang van 1 januari 2015 krijgen de gemeenten er een groot aantal nieuwe taken bij. Het gaat om de decentralisatie van een aantal taken uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ),

Nadere informatie

Vooraf. De uitgaven over 2015 betreffen: voor 85% ( ,--) uitgaven aan de doelgroep voor 15% ( ,--) de kosten van de backoffice.

Vooraf. De uitgaven over 2015 betreffen: voor 85% ( ,--) uitgaven aan de doelgroep voor 15% ( ,--) de kosten van de backoffice. JAARREKENING 2015 Vooraf Separaat aan de jaarrekening 2015 is een jaarverslag 2015 opgesteld, waarin uitvoerig wordt ingegaan op de ondernomen activiteiten, de werkzaamheden, de doelgroep, de aantallen

Nadere informatie

STICHTING LEERGELD VUGHT

STICHTING LEERGELD VUGHT JAARVERSLAG 2014 STICHTING LEERGELD VUGHT INHOUDSOPGAVE 1. Missie a. Doelstelling b. Sponsoring 2. Organisatie en werkwijze a. Vrijwilligersteam en bestuur b. Leergeld Formule 3. Resultaten Bijlagen a.

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Minimabeleid

Raadsvoorstel. Onderwerp Minimabeleid Raadsvoorstel Onderwerp Minimabeleid 2018-2022 Voorstel 1. Kennis te nemen van de evaluatie van het huidige minimabeleid; 2. Het Minimabeleid 2018-2022 vast te stellen en daarmee: 2.1 De uitvoering van

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Inleiding Uit onze gemeentelijke armoedemonitor 1 blijkt dat Leeuwarden een stad is met een relatief groot armoedeprobleem. Een probleem dat nog steeds

Nadere informatie

Jaarverslag Leergeld Walcheren 2015

Jaarverslag Leergeld Walcheren 2015 Jaarverslag Leergeld Walcheren 2015 Stichting Leergeld Walcheren, Postbus 5027, 4380 KA Vlissingen leergeldwalcheren@planet.nl; T 0118 418930; www. leergeld.nl en www.leergeld.nl/walcheren NL74 RABO 0389

Nadere informatie

Stichting Leerhulp Roermond e.o.

Stichting Leerhulp Roermond e.o. JAARVERSLAG 2012 1. Algemene informatie Rechtspersoon Stichting Leerhulp Roermond (SLR) is opgericht bij notariële akte van 27 augustus 2004, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 12055014,

Nadere informatie

Wat doen wij als Cliëntenraad Werk en Bijstand van de gemeente Tytsjerksteradiel voor u?

Wat doen wij als Cliëntenraad Werk en Bijstand van de gemeente Tytsjerksteradiel voor u? Maart 2014 In deze nieuwsbrief: 1. Over de cliëntenraad 2. Tot ziens en welkom 3. Verslag achterbanbijeenkomst 18 maart 2013 4. SUN (Stichting Urgente Noden) 5. Werkcafé 6. Dyn Ynset 7. Stichting Leergeld

Nadere informatie

Stichting Leergeld Heerenveen/Weststellingwerf. Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen

Stichting Leergeld Heerenveen/Weststellingwerf. Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen Stichting Leergeld Heerenveen/Weststellingwerf Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen Jaarverslag 2015 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2015 van de Stichting Leergeld Heerenveen

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor de uitvoering van de regeling 'Haarlemmermeer doet mee!'.

Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor de uitvoering van de regeling 'Haarlemmermeer doet mee!'. gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W Onderwerp Portefeuillehouder S. Bak Collegevergadering 2 juli 2013 Inlichtingen Rob Kouwenhoven Registratienummer 2013.0050749 1. Samenvatting Wat willen we bereiken?

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Vrienden van Nadirkonyen

Jaarverslag Stichting Vrienden van Nadirkonyen 2011 Jaarverslag Stichting Vrienden van Nadirkonyen Stichting Vrienden van Nadirkonyen Jaarverslag Stichting Vrienden van Nadirkonyen 2011 Stichting Vrienden van Nadirkonyen Ringbaan West 116 5041 LS Tilburg

Nadere informatie

Stichting Leergeld Land van Cuijk

Stichting Leergeld Land van Cuijk Stichting Leergeld Land van Cuijk Jaarverslag 2014 0 NN stichting Het bedrag kan vervolgens besteed worden ten behoeve van kinderen in 2014. Begin 2015 verwachten wij vervolgens inhoudelijke en financiële

Nadere informatie

Beleidsplan ANBI. Stichting Vrienden van Adesa. KvK: 41003000. Tel: 070-5178477

Beleidsplan ANBI. Stichting Vrienden van Adesa. KvK: 41003000. Tel: 070-5178477 Beleidsplan ANBI. Stichting Vrienden van Adesa KvK: 41003000 Adres: Postbus 490, 2240 AL Wassenaar Tel: 070-5178477 Inhoudsopgave. Het Beleidsplan....2 Werkzaamheden van de Stichting....3 Stichting Vrienden

Nadere informatie

Stichting Leergeld Zoetermeer. Alle kinderen doen mee!

Stichting Leergeld Zoetermeer. Alle kinderen doen mee! Stichting Leergeld Zoetermeer Alle kinderen doen mee! Leergeld onbezoldigd bestuur Onbezoldigd bestuur waardoor maximale inzet van gelden t.b.v. de doelgroep komen. Bestuur: Marco Sikkel (Voorzitter/publieke

Nadere informatie

STICHTING BLIND VERTROUWEN BELEIDSPLAN 2014-2015

STICHTING BLIND VERTROUWEN BELEIDSPLAN 2014-2015 STICHTING BLIND VERTROUWEN BELEIDSPLAN 2014-2015 Voorwoord: Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Blind Vertrouwen 2014-2015 De stichting is opgericht en notarieel geregistreerd op 13 Juni 2014 en

Nadere informatie

Alle kinderen genieten van kunst en cultuur

Alle kinderen genieten van kunst en cultuur Alle kinderen genieten van kunst en cultuur 2 ONS DOEL Kunst is goed om te doen, voor alle mensen en voor kinderen in het bijzonder. Het Jeugdcultuurfonds wil financiële drempels weghalen om zo ook kinderen

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2014 op hoofdlijnen

Financieel jaarverslag 2014 op hoofdlijnen Financieel jaarverslag 2014 op hoofdlijnen Stichting Leergeld s-hertogenbosch 1 Inhoudsopgave Inhoud Inleiding... 3 Inkomsten... 3 Uitgaven... 3 Exploitatie verdeling in Euro... 4 Exploitatie verdeling

Nadere informatie

Overeenkomst onderbewindstelling

Overeenkomst onderbewindstelling Overeenkomst onderbewindstelling Aanmelding Bij de aanmelding wordt een afspraak gemaakt voor een intake- en kennismakingsgesprek bij u thuis of indien gewenst bij een instelling. In dit gesprek bekijken

Nadere informatie

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies JAARVERSLAG 2013 Stichting Terima Kasih Vier-Morgenweg 6 (postadres) 6721 MS Bennekom KvK Utrecht nr. 50028235 Bankrekeningnr. NL05RABO 010.84.45.771 W.www.stichtingterimakasih.nl E. info@stichtingterimakasih.nl

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Leergeld NO- en ZO-Friesland. Alle kinderen mogen meedoen! Want nu meedoen is straks meetellen!

Jaarverslag Stichting Leergeld NO- en ZO-Friesland. Alle kinderen mogen meedoen! Want nu meedoen is straks meetellen! Jaarverslag 2015 Stichting Leergeld NO- en ZO-Friesland Alle kinderen mogen meedoen! Want nu meedoen is straks meetellen! INHOUDSOPGAVE: 1. Algemene gegevens blz. 2 2. Samenstelling blz. 3 3. Contactgegevens

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Schoolreis. Gevonden voorwerpen. In dit nummer:

Nieuwsbrief. Schoolreis. Gevonden voorwerpen. In dit nummer: 08 september 205 Nieuwsbrief In dit nummer: Schoolreis Op dinsdag 5 september a.s. zullen de groepen 3 t/m 8 op schoolreis naar de Efteling gaan. De kinderen worden om 08.30 uur in de klas verwacht, waarna

Nadere informatie

Alle kinderen mogen meedoen Jaarverslag en Jaarrekening 2012

Alle kinderen mogen meedoen Jaarverslag en Jaarrekening 2012 Alle kinderen mogen meedoen Jaarverslag en Jaarrekening 2012 Stichting Leergeld Walcheren, Postbus 5027, 4380 KA Vlissingen Tel: 0118-418930, www.leergeld.nl/regio s E-mail: leergeldwalcheren@planet.nl

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Hulpdienst In-Zicht

Beleidsplan Stichting Hulpdienst In-Zicht Beleidsplan 2014-2017 Stichting Hulpdienst In-Zicht Veenendaal - 9 mei 2014 Stichting Hulpdienst In-Zicht Markt 10-3901 DN Veenendaal (06) 38255710 - www.hulpdienstinzicht.nl - info@hulpdienstinzicht.nl

Nadere informatie

Gemeenteraad. Aan de gemeenteraad Dienst/afdeling: SMO. Onderwerp: Kinderen in armoede en flankerend armoedebeleid

Gemeenteraad. Aan de gemeenteraad Dienst/afdeling: SMO. Onderwerp: Kinderen in armoede en flankerend armoedebeleid Aan de gemeenteraad Dienst/afdeling: SMO Onderwerp: Kinderen in armoede en flankerend armoedebeleid Wat adviseert het college te besluiten? 1. In te stemmen met de inzet van de extra middelen ten behoeve

Nadere informatie

Jaarplan 2017 Stichting Present Assen

Jaarplan 2017 Stichting Present Assen Jaarplan 2017 Stichting Present Assen Kun je in één dag veranderen wat in een jaar is misgegaan? Inhoud 1. Stichting Present Assen...3 1 Inhoud 1. Stichting Present Assen...3 1.1 Doelstelling 2017..3 1.2

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Kamer van Koophandel: De Stichting Emoties is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 58430229.

Jaarverslag 2014. Kamer van Koophandel: De Stichting Emoties is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 58430229. Jaarverslag 2014 Dit is het tweede jaarverslag van de Stichting Emoties. Wij hopen dat dit verslag voldoende vertrouwen geeft, om de samenwerking verder voort te zetten. Bijlage: uitgebreid financieel

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan periode Stichting Leergeld Hoogeveen

Meerjarenbeleidsplan periode Stichting Leergeld Hoogeveen Meerjarenbeleidsplan periode 2017-2018 Stichting Leergeld Hoogeveen Inhoud 1. Stichting Leergeld Hoogeveen...3 1.1 Oprichtingsgeschiedenis...3 2. Kinderen aan de zijlijn...3 3. Wat doet Leergeld?...4 3.1

Nadere informatie

Alle kinderen mogen meedoen!

Alle kinderen mogen meedoen! 2016 Jaarverslag Stichting Leergeld Vught Alle kinderen mogen meedoen! Inhoudsopgave Want nu meedoen is straks meetellen! Voorwoord 2 1. De Leergeld Organisatie 3 1.1 Landelijke Organisatie 3 1.2 Doelstelling

Nadere informatie