Stichting Leerhulp Roermond e.o.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Leerhulp Roermond e.o."

Transcriptie

1 JAARVERSLAG Algemene informatie Rechtspersoon Stichting Leerhulp Roermond (SLR) is opgericht bij notariële akte van 27 augustus 2004, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer , en is statutair gevestigd in de gemeente Roermond. Het kantoor van SLR is gevestigd aan de Prins Bernhardstraat 36, 6043 BH Roermond. Verder heeft de Belastingdienst SLR aangewezen als ANBI-instelling (algemeen nut beogende instelling). N.B. Per 1 januari 2013 heeft de stichting de nieuwe naam Stichting Leergeld Roermond e.o. aangenomen. Statutaire doelstelling Volgens de statuten heeft SLR als doel het verlenen van hulp van zowel financiële als materiële aard aan kinderen in de gemeente Roermond in de leeftijd van 4 tot 18 jaar, die bij hun ontplooiing tekortkomen doordat het gezin, waartoe zij behoren, een onvoldoende financiële bestedingsruimte heeft en waarvoor de mogelijkheden van een (voorliggende) wettelijke voorziening uitgeput zijn, niet toereikend zijn en/of nog niet ter beschikking staan. (art. 2, lid 1). Door kinderen niet uit te sluiten, maar te laten meedoen, worden voorwaarden geschapen dat zij kunnen uitgroeien tot actieve, zelfstandige, maatschappelijk betrokken en geïntegreerde burgers. SLR wilt voorts een signaalfunctie vervullen om de overheid te wijzen op de problematiek die leeft onder mensen met kinderen die leerplichtig zijn en op de gevolgen die financiële belemmeringen in de opleiding en de ontplooiing van deze kinderen betekenen voor hun toekomstmogelijkheden. (art. 2, lid 2) Visie, missie, beleid SLR stelt het belang van het kind voorop bij de vertaling van haar primaire en secundaire doelstelling naar visie, missie en beleid. Het belang van het kind, zoals is vastgelegd in het: Internationaal verdrag van de rechten van het kind, vastgesteld door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 20 november 1989, geratificeerd door Nederland op 16 december In het bijzonder vormen de artikelen 28 het recht op onderwijs en 31 het recht op recreatie van dit verdrag een leidraad voor het beleid en de hulpverlening van SLR. SLR vindt het belangrijk om aansluiting te zoeken bij het provinciale en gemeentelijke beleid op het terrein van zorg en leefbaarheid. Hiervan maken beleid op het terrein van maatschappelijke participatie, actief burgerschap, sociale uitsluiting, armoede en vrijwilligerswerk deel uit. Relevante aspecten voor ontwikkeling van projecten binnen deze thema s zijn o.a. het organiseren van mogelijkheden tot ontmoeting, gezamenlijke vrijetijdsbesteding en verbetering van de achterstandssituatie van bepaalde doelgroepen. 1

2 De primaire doelstelling heeft SLR vertaald in het bevorderen van de educatieve ontwikkeling en de recreatieve, sociale en sportieve ontplooiing van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen. Kortom deze kinderen gelijke kansen bieden om sociale uitsluiting te voorkomen. SLR stelt de kinderen in staat om evenals alle andere kinderen deel te nemen aan binnenschoolse activiteiten vroeg voorschoolse educatie, schoolreis, -kamp of excursie en extra ondersteuning, studiebegeleiding en tussenschoolse opvang bij leer- en opvoedingsmoeilijkheden - en buitenschoolse activiteiten deelneming aan sportieve, recreatieve, artistieke en culturele voorzieningen. Voor de sportieve ontplooiing treedt SLR sinds 2010 op als intermediair van het Jeugdsportfonds (JSF). Hiertoe is in 2011 een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. De intermediairs van SLR bieden tijdens het spreekuur en bij eventuele huisbezoeken - ook hulp aan de ouders/verzorgers bij de opvoeding van hun kinderen; zoals een luisterend oor, advisering en doorverwijzing naar Bureau Jeugdzorg Roermond en/of instellingen voor gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening in Roermond en omgeving (GGD en Riagg) Op het gebied van armoedebeleid volstaan we met doorverwijzing van ouders/verzorgers naar de Afdeling Sociale Zaken van de gemeente Roermond, het Algemeen Maatschappelijk Werk Roermond, de Vincentiusvereniging Roermond, Humanitas, de Voedselbank en de Kledingbank. Aan de signaalfunctie (secundaire doelstelling van SLR) wordt inhoud gegeven door periodieke gesprekken van het bestuur met de portefeuillehouder en leiding van Sociale Zaken van de gemeente Roermond, deelneming aan het overleg in het Maatschappelijk Platform Roermond en aan het Armoedeplein Roermond ( digitaal discussie- en informatieplatform). 2. Informatie over bestuur en vrijwilligers Algemeen Op grond van art. 4, lid 1 van de statuten, heeft het bestuur het aantal leden vastgesteld op minimaal drie. Eén lid wordt benoemd door Vincentiusvereniging Roermond, en de overige leden door coöptatie. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van 4 jaren, welke periode twee maal met vier jaren verlengd kan worden ( art. 4, lid 4). Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester ( art. 4, lid 5). De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten (art. 4, lid 8). De vertegenwoordigingsbevoegdheid van SLR komt mede toe aan de voorzitter, samen met de secretaris of de penningmeester (art. 7, lid 2) SLR heeft geen personeel in dienst. Alle werkzaamheden worden door het bestuur en andere vrijwilligers verricht. 2

3 Samenstelling bestuur en taakverdeling In de loop van 2012 is de bestuurssamenstelling als volgt gewijzigd: Dhr. Henk Heynen : voorzitter Mw. Karin Wollaert : secretaris Dhr. Jules Heijnen : penningmeester Dhr. Fons Gerritsen : plv. voorzitter en plv. penningmeester Dhr. Leon Raemaekers : coördinator intermediairs Dhr. Peter de Boer : bestuurslid Mevr. Marij Cox : bestuurslid Dhr. Fons Gerritsen is eveneens lid van het bestuur van de Stichting Leergeld Limburg. Dhr. Leon Raemaekers neemt deel aan het overleg van het Maatschappelijk Platform Roermond. Dhr. Peter de Boer is o.m. voorzitter van Vincentiusvereniging Roermond en van het Maatschappelijk Platform Roermond. Vrijwilligers Het aantal vrijwilligers in het verslagjaar bedraagt 13 personen: - 4 intermediairs; - 3 assistent-intermediairs; - 4 contactpersonen voor scholen en sportverenigingen; - 2 administratieve medewerkers (cliëntenadministratie, administratie JSF) - De bestuursleden mw. Els Cuijpers (gedeeltelijk) en dhr. Leon Raemaekers hebben in het verslagjaar naast hun bestuursfunctie eveneens de functie van intermediair bekleed. Vergaderingen en kontakten In het verslagjaar hebben regelmatig bestuursvergaderingen plaatsgevonden. Ook heeft het bestuur periodiek vergaderd met intermediairs, contactpersonen voor scholen en sportverenigingen en met administratieve medewerkers. Drie maal is in het verslagjaar een algemene vergadering belegd. In deze vergaderingen heeft het bestuur vergaderd met alle vrijwilligers van SLR over belangrijke bestuurszaken zoals begroting, jaarverslag, jaarrekening en ingrijpende beleidswijzigingen. Ook heeft het bestuur in het verslagjaar overleg gehad met de portefeuillehouder en het hoofd van Sociale Zaken van de gemeente Roermond. Tevens heeft het bestuur gesprekken gevoerd met (potentiële) donateurs en sponsoren en met de coördinator van het Jeugdsportfonds Limburg. Intermediairs hebben in het verslagjaar veel bilaterale kontakten gehad met medewerkers van: - Afdeling Sociale Zaken van de gemeente Roermond; - Vincentiusvereniging Roermond; - Voedselbank; - Kledingbank; 3

4 - Bureau Jeugdzorg Limburg; - Het gemeentelijk zwembad de Roerdomp; - Leerkrachten en zorgcoördinatoren van scholen; - Bestuurders van sportverenigingen en andere verenigingen; - Muziekopleidingen. 3. Informatie over de activiteiten en financiële positie De omvang van de financiële hulpverlening aan projecten door SLR is in het verslagjaar nagenoeg gelijk gebleven. Wel is het aantal verstrekte giften gedaald van 1452 naar Verder is het aantal gezinnen in zorg nagenoeg onveranderd, maar het aantal kinderen is gedaald van 463 naar 425. In het verslagjaar zijn een aantal bezuinigingen doorgevoerd in de reguliere hulpverlening. Deze bezuinigingen betroffen het schrappen van het fietsproject, het grotendeels stopzetten van de vergoeding voor tussenschoolse opvang. Bovendien zijn naast vergoeding voor individueel zwemonderwijs geen kosten meer vergoed voor een andere sportvereniging. Tegenover deze bezuinigingen staat dat met ingang van het schooljaar gestart is met een nieuw project, t.w. het laptopproject. SLR stelt laptops in bruikleen ter beschikking aan kinderen van de eerste 2 leerjaren van het voortgezet onderwijs. Op deze manier kunnen kinderen niet alleen adequaat deelnemen aan het onderwijs, maar kunnen ze ook actief deelnemen aan sociale media. Bekostiging van dit project gebeurt uit speciaal voor dit doel ontvangen donatiegelden. Bijlagen bij dit jaarverslag: kort financieel rapport, bijlage 1; rapport verwerkte giften, bijlage 2; jaaroverzicht aantal kinderen en gezinnen in zorg, bijlage 3; verantwoording realisatie werkplan en jaarbegroting 2012, bijlage 4. Deze documenten geven gedetailleerde cijfers van de omvang van de financiële hulpverlening in De Jaarrekening 2012 sluit met een positief saldo van 3.181,00. Voor de overige cijfers van de balans en verlies- en winstrekening wordt kortheidshalve verwezen naar deze rekening. 4. Informatie over de toekomst Er zal in 2013 gericht werk gemaakt worden van uitbreiding van de activiteiten naar de buurgemeenten van Roermond. De gemeente Roerdalen is hiervoor als eerste benaderd omdat die gemeente zelf haar interesse getoond heeft. 5. Slot Het voorliggende bestuurlijk jaarverslag, samen met de jaarrekening - het financiële jaarverslag van de penningmeester - is een verantwoording van het bestuur voor het gevoerde beleid in 2012, naar alle instanties en personen, die SLR financieel of materieel in 2012 hebben gesteund en op enigerlei wijze met SLR hebben samengewerkt. 4

5 Met dankbaarheid kijkt het bestuur terug op een jaar waarin SLR weer veel kinderen uit gezinnen met onvoldoende financiële bestedingsruime, kansen op ontplooiing heeft mogen bieden. Deze dankbaarheid betreft vooral de subsidieverstrekkende overheden en de sponsoren en donateurs. Zonder hun financiële steun zou het niet mogelijk zijn geweest dit voor de toekomst van de kinderen zo belangrijke werk te kunnen continueren. De dank van het bestuur gaat ook uit naar de vele vrijwilligers. Zonder hun belangloze en grote inzet zou SLR haar taak niet kunnen verrichten. Het bestuur rekent ook in 2013 weer op de hulp en steun van alle betrokkenen. Roermond, april 2013 Het bestuur van Stichting Leergeld Roermond e.o., De voorzitter de secretaris, Henk Heynen Karin Wollaert Bijlagen: bijlage 1: kort financieel rapport; bijlage 2: rapport verwerkte giften; bijlage 3: jaaroverzicht aantal kinderen en gezinnen in zorg. bijlage 4: verantwoording realisatie werkplan en jaarbegroting

Vereniging Op weg met de ander Beatrixstraat 20a 3862 DB NIJKERK JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 05-03-2015-1

Vereniging Op weg met de ander Beatrixstraat 20a 3862 DB NIJKERK JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 05-03-2015-1 Vereniging Op weg met de ander Beatrixstraat 20a 3862 DB NIJKERK JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 05-03-2015-1 JAARVERSLAG 2014 INHOUD Paginanummer 1. Bestuursverslag 1.1 Algemeen 4 1.2

Nadere informatie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Bestuursverslag Statutaire naam Stichting Jeugdcultuurfonds Nederland. Gevestigd te Amsterdam, opgericht op 16 oktober 2008. Doelstelling De Stichting

Nadere informatie

Bestuursverslag 2014

Bestuursverslag 2014 Bestuursverslag 2014 Naam Vereniging School met de Bijbel tot stichting en instandhouding van scholen voor christelijk onderwijs te Boven-Hardinxveld Werkgeversnummer 85502 Bezoekadres Hobbemastraat 1

Nadere informatie

voor praktijkonderwijs OPDC Dordrecht

voor praktijkonderwijs OPDC Dordrecht JAARVERSLAG EN JAARREKENING STICHTING voor praktijkonderwijs OPDC Dordrecht INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 4 2 VERSLAG BESTUUR... 5 2.1 ALGEMEEN INSTELLINGSBELEID... 5 2.2 BELEIDSVOORNEMENS... 7 2.3 BELEIDSREALISATIE...

Nadere informatie

Utrechtse Voorwaarden

Utrechtse Voorwaarden Utrechtse Voorwaarden voor goed bestuur 2013 Utrechtse Voorwaarden voor goed bestuur 2013 Inleiding De gemeente Utrecht hecht belang aan een goed bestuur van organisaties die subsidie ontvangen van de

Nadere informatie

Hierbij stellen wij u op de hoogte omtrent een tweetal voorgenomen verkopen van gemeentelijk vastgoed aan derden.

Hierbij stellen wij u op de hoogte omtrent een tweetal voorgenomen verkopen van gemeentelijk vastgoed aan derden. gemeentebestuur PURMEREND Postbus 15 r1440 AA Purmerend telefoon 0299-452452 telefax 0299-452124 Afdeling Stadsontwikkeling Team Economie Gemeenteraad van Purmerend uw brief van uw kenmerk ons kenmerk

Nadere informatie

Durf te vertrouwen Jaarverslag 2010

Durf te vertrouwen Jaarverslag 2010 Durf te vertrouwen Jaarverslag 2010 COLOFON Tekst: Realisatie: Drukwerk: Eindredactie: NPV Muntz Apeldoorn Zalsman Kampen b.v. dr. R. Seldenrijk, directeur NPV Inhoudsopgave De NPV in het land pagina 4

Nadere informatie

Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs

Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs Preambule De leden van de PO-Raad hebben op 21 januari 2010 deze code vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Vaststelling van de

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Land Cruiser Club

Huishoudelijk Reglement Land Cruiser Club Huishoudelijk Reglement Land Cruiser Club 1 Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder: 1. De vereniging of Land Cruiser Club: de vereniging Land Cruiser Club Nederland, gevestigd te Culemborg,

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 12 oktober 2012

Jaarverslag 2011 12 oktober 2012 Jaarverslag 2011 12 oktober 2012 Jaarverslag 2011 De hand aan de ploeg slaan De ploeg van de nieuwe tractor moet nog bijgesteld worden Van Dorp Foundation p/a Van Dorp installaties Zoetermeer Postbus 661

Nadere informatie

Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs (versie 2012)

Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs (versie 2012) Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs (versie 2012) I. Algemene bepalingen Artikel 1 - Begripsbepalingen In deze code wordt verstaan onder: a) Wet: de Wet op het Primair Onderwijs dan wel de Wet op

Nadere informatie

Plan Sociale maatregelen ID-medewerkers

Plan Sociale maatregelen ID-medewerkers Verantwoordelijk manager: Susanne Plass Pagina 1 van 31 DEEL A. Tandem / Bijlage 2. Plan Sociale maatregelen ID-medewerkers 1. INLEIDING 2. DEFINITIES 3. ALGEMENE BEPALINGEN 4. MOBILITEITSBEVORDERENDE

Nadere informatie

Beleidsplan S.V. RealTime

Beleidsplan S.V. RealTime Beleidsplan S.V. RealTime Bestuur 2014-2015 Versienummer: Publicatiedatum: 6-10-2014 Bestuursjaar: 2014-2015 Auteur: Vincent Hummel Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van het vijftiende bestuur, oftewel

Nadere informatie

BRN Projecten Drs. C. van Diemen

BRN Projecten Drs. C. van Diemen BEDRIJFSPLAN STICHTING WIJK IN BEDRIJF WESTFLANK Utrecht, 3 mei 2002 Berenschot Dr. V.L. Eiff Mevr. drs. M.J.B. Wiendels Drs. M. Pen BRN Projecten Drs. C. van Diemen INHOUD Blz. 1. INLEIDING... 4 1.1.

Nadere informatie

Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009.

Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009. Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009. April 2010 Directie Inleiding Voor u ligt het jaarverslag 2009 van Kinderopvang Uden e.o. B.V. Een jaar waar veel zaken in gang zijn gezet die deels in 2010

Nadere informatie

Jaarrapport Fonds NutsOhra 2013

Jaarrapport Fonds NutsOhra 2013 Jaarrapport Fonds NutsOhra 2013 Inhoud JAARRAPPORT FONDS NUTSOHRA 2013... 1 1. WOORD VOORAF... 3 2. ONTSTAANSGESCHIEDENIS... 4 3. MISSIE... 4 DE MISSIE VAN FONDS NUTSOHRA... 4 UNIEKE POSITIE... 4 STRATEGIE

Nadere informatie

Vermeerzaal 1.03. PvdA: Verkeer binnenstad Peiling

Vermeerzaal 1.03. PvdA: Verkeer binnenstad Peiling OVERZICHT De Raad 27-03-2007 Aanvang: 18:00 Tijd Het Plein 18:00 Creative Job voor (en door) jongeren Verslag ledenvergaderingen Omroep Amersfoort 19:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal

Nadere informatie

Jaarverslag en jaarrekening 2011 Stichting Ronduit "energie "

Jaarverslag en jaarrekening 2011 Stichting Ronduit energie 3333 Jaarverslag en jaarrekening 2011 Stichting Ronduit "energie " Kenmerk: N046NM Datum: maart 2012 Behandeld door: Nanda Mul Behandeld in AB op 17 april 2012 Behandeld door GMR op 24 april 2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Bijlage 1. Wettelijk kader passend onderwijs

Bijlage 1. Wettelijk kader passend onderwijs Bijlage 1 Wettelijk kader passend onderwijs Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Het wettelijke kader... 5 2.1 Zorgplicht... 5 Aanmelding... 5 Toelating en verwijdering... 6 Onderwijszorgprofiel... 6 Ontwikkelingsperspectief...

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

een onderzoek naar het maatschappelijk rendement van het interkerkelijk diaconaal overleg in lelystad IDO niet voor niets

een onderzoek naar het maatschappelijk rendement van het interkerkelijk diaconaal overleg in lelystad IDO niet voor niets www.stichtingoikos.nl www.ido-lelystad.nl stichting oikos Postbus 19170 3501 DD Utrecht T (030) 236 15 00 oikos@stichtingoikos.nl stichting ido Postbus 453 8200 AL Lelystad T (0320) 258 452 secretariaat@ido-lelystad.nl

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Dit wordt dan een

Jaarverslag 2014. Dit wordt dan een Dit wordt dan een Den Haag 17 april 2015 De jeugd heeft de toekomst is een veel gehoorde uitdrukking, maar de ervaring leert dat die toekomst niet voor alle jeugdigen even zonnig is. Daarom zijn er vandaag

Nadere informatie

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Nota van Bevindingen Schiedam Utrecht, november 2010. Integraal Toezicht Jeugdzaken is een programmatische samenwerking van: Inspectie jeugdzorg Inspectie

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. Jaarverslag 2012 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 2 van 45

JAARVERSLAG 2012. Jaarverslag 2012 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 2 van 45 STICHTING KINDEROPVANG WEST-TWENTE DEEL A: VERSLAGEN 2012 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT VERSLAG DIRECTEUR/BESTUURDER VERSLAG CENTRALE OUDERCOMMISSIE VERSLAG ONDERNEMINGSRAAD VERSLAG INGEDIENDE KLACHTEN SOCIAAL

Nadere informatie

BELEIDSPLAN Stichting Steun 22Q11. Voor de jaren 2014 / 2015

BELEIDSPLAN Stichting Steun 22Q11. Voor de jaren 2014 / 2015 BELEIDSPLAN Stichting Steun 22Q11 Voor de jaren 2014 / 2015 INLEIDING: Stichting Steun 22Q11 staat aan het begin van haar oprichting. De stichting is notarieel opgericht op 3 juli 2014 door ouders van

Nadere informatie

Voorwoord. Separaat aan de jaarrekening 2014 bieden wij u een voorstel aan voor de resultaatbestemming. Baarle-Nassau, mei 2015

Voorwoord. Separaat aan de jaarrekening 2014 bieden wij u een voorstel aan voor de resultaatbestemming. Baarle-Nassau, mei 2015 Jaarstukken 2014 Voorwoord Voor u liggen de jaarstukken 2014. In jaarstukken kijken we terug op wat we het afgelopen jaar hebben gerealiseerd en wat de financiële impact hiervan was. De jaarstukken sluiten

Nadere informatie

Meerjaren Beleidsplan Stichting Lokale Omroep Goeree-Overflakkee SLOGO 2013-2017

Meerjaren Beleidsplan Stichting Lokale Omroep Goeree-Overflakkee SLOGO 2013-2017 Meerjaren Beleidsplan Stichting Lokale Omroep Goeree-Overflakkee SLOGO 2013-2017 Meerjaren Beleidsplan SLOGO 21-10-12 / Rev. A 02-04-13 Pagina 1 Inhoudsopgave: Blz. 1. Inleiding 3 2. Geschiedenis 4 3.

Nadere informatie

Vandaag, verschenen voor mij, meester Peter Ignatius Johannes Maria de Lepper, notaris met plaats van vestiging Bergen op Zoom:

Vandaag, verschenen voor mij, meester Peter Ignatius Johannes Maria de Lepper, notaris met plaats van vestiging Bergen op Zoom: Statutenwijziging Zaaknummer: Vandaag, verschenen voor mij, meester Peter Ignatius Johannes Maria de Lepper, notaris met plaats van vestiging Bergen op Zoom: 1. de heer Johannes Petrus Maria van Elzakker,

Nadere informatie

Handreiking. De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd

Handreiking. De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd Handreiking De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd 3 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Introductie 5 Stappenplan en checklist 7 Bouwsteen 1 - Tijdpad

Nadere informatie