Schoolpsychologencongres

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolpsychologencongres"

Transcriptie

1 15 maart 2013 Schoolpsychologencongres 2013 Een niet te missen vakinhoudelijk congres Voor psychologen en orthopedagogen die werkzaam zijn op het snijvlak van onderwijs en zorg. Over voorschools, primairen voortgezet onderwijs, regulier en speciaal. Meer informatie en aanmelden: Hotel CASA 400 Eerste Ringdijkstraat BC AMSTERDAM

2 WEES ERBIJ! Op 15 maart 2013 start een mooie schoolpsychologen-traditie. Sinds de start van de postacademische opleiding Schoolpsycholoog in 2009 worden er niet alleen steeds meer goed en actueel opgeleide schoolpsychologen afgeleverd, de opleiding heeft ook voor nieuwe vakinhoudelijke impulsen gezorgd. Het wordt hoog tijd deze met de hele beroepsgroep te delen. Het Schoolpsychologencongres 2013 biedt: State-of-the-art van de schoolpsychologie inzicht in de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen Versterking van de beroepsidentiteit de schoolpsycholoog als scientist practitioner Een uitwisselingsmoment voor enthousiaste psychologen en orthopedagogen over de volle breedte van het vak

3 PROGRAMMA uur Opening door dagvoorzitter Kim Coppes uur Sharon Kruisdijk De Schoolpsycholoog aan zet uur Noëlle Pameijer Handelingsgericht en opbrengstgericht werken uur Pauze uur Workshopronde 1 De rol van de SP bij Passend Onderwijs uur Lunchpauze uur Presentaties Actuele ontwikkelingen uur Workshopronde 2 Preventie en interventie uur Pauze uur Forum uur Afsluiting en borrel

4 Dagvoorzitter Kim Coppes Kim studeerde af aan de faculteit Theater en Drama van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Van meet af aan combineerde ze haar werk op de planken met debat en training. Ze zocht werkelijke interactie met het publiek, in bijvoorbeeld debat, communicatietraining en bedrijfstheaterprogramma s. Nu is ze dagvoorzitter, gespreksleider, interviewer en trainer communicatie-en gesprekstechnieken. Al die functies gebruikt ze graag door elkaar, want improviseren ligt haar. Kim is thuis in vele branches, van bouw en vervoer tot zorg en ziekenhuis, van ministeries tot kunst, van advocatuur tot uitzendbranche, ondernemersorganisaties, banken en universiteiten.

5 Sharon Kruisdijk Sharon Kruisdijk-Hené is Registerpsycholoog NIP / Kinder & Jeugd en werkt vanaf 1995 als zelfstandig gevestigd schoolpsycholoog op reguliere basisscholen, een particuliere school voor basis- en voortgezet onderwijs en op internationale scholen in zowel Nederland als Zwitserland. In 2011 heeft zij de postacademische opleiding Schoolpsycholoog bij de RINO Noord-Holland afgerond, waarna zij ook trainingen Handelingsgericht Werken op (internationale) basisscholen is gaan geven. Hiermee bestrijken haar werkzaamheden zowel de individuele leerlingbegeleiding met Handelingsgerichte Diagnostiek, als ook de leerkracht- en schoolteambegeleiding. De Schoolpsycholoog aan zet De lezing schetst een beeld van de taken en mogelijkheden van de schoolpsycholoog anno Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk, liefst aangevuld met opmerkingen door deelnemers, wordt er gekeken naar de manier waarop de schoolpsycholoog zich kan positioneren en profileren op het snijvlak van onderwijs en zorg. Noëlle Pameijer Noëlle Pameijer is als school-, GZ en kinderpsycholoog werkzaam bij samenwerkingsverband Annie M.G. Schmidt. Zij begeleidt implementatietrajecten HGW en verricht handelingsgerichte diagnostiek in een pilot handelingsgericht arrangeren. Handelingsgericht en opbrengstgericht werken Opbrengstgericht werken (OGW) en handelingsgericht werken (HGW) staan sterk in de belangstelling. Schoolpsychologen kunnen scholen ondersteunen bij het zoeken naar de verbinding tussen deze twee begrippen. Hoe reageert een schoolpsycholoog bijvoorbeeld op een vraag als: We willen HGW, maar moeten van ons bestuur OGW: wat nu?. In deze lezing komen de volgende thema s aan bod: - Hoe verhouden HGW en OGW zich ten opzichte van elkaar? - Wat zegt de wetenschap en wat vindt de praktijk? - Hoe kun je handelingsgericht opbrengstgericht werken? - Zonder doelen geen effectieve feedback: wat betekent dit voor leraren, leerlingen en ouders? - Is ouderbetrokkenheid ook een opbrengst?

6 Workshops Ronde 1 A Regulier als het kan, speciaal als het moet. Integraal arrangeren en de rol van de Schoolpsycholoog. De kern van Handelingsgericht werken, en in aansluiting daarop Integraal Handelingsgericht arrangeren, laat zich vangen in een drietal motto s: Geen kind tussen wal en schip, minder procedures en meer expertise het regulier onderwijs in; Alle kinderen succesvol op school; Regulier als het kan, speciaal als het moet. Integraal Handelingsgericht arrangeren is, net als handelingsgerichte diagnostiek, een uitvloeisel van het concept Handelingsgericht werken. In onderlinge afstemming met alle betrokkenen wordt invulling gegeven aan de stelselwijziging Passend Onderwijs. Het handelen en denken van de schoolpsycholoog, speelt in deze manier van werken een cruciale rol. Wat is deze rol? Hoe draag je als schoolpsycholoog zodanig bij, dat je leerkrachten ondersteunt in hun handelen in de klas in interactie met een leerling met specifieke onderwijsbehoeften? En wat is je rol in het realiseren van gepaste onderwijsondersteuningsarrangementen op school- en bovenschoolsniveau? Je hoort, ziet en beleeft allerlei ervaringen die je als schoolpsycholoog kunnen aanscherpen in de manier waarop je vorm geeft aan Handelingsgericht werken, Handelingsgerichte diagnostiek en Handelingsgericht indiceren & arrangeren. Mirella van Minderhout Mirella van Minderhout is Senior onderwijsadviseur bij CED-groep; NVO-Orthopedagoog-Generalist, Cognitief Gedragstherapeut VGCt. Zij werkt aan de ontwikkeling van de pilot Integraal Handelingsgericht Arrangeren (SWV Unita), is docent binnen de Postacademische opleiding Schoolpsycholoog van de RINO Noord-Holland en oprichtster van Bureau Mind.

7 B Werken met groepsplannen in het VO Passend onderwijs gebeurt in de klas. Het zijn de docenten die het moeten doen. Hoe kunnen zij hun onderwijs afstemmen op de onderwijsbehoeften van de leerlingen? De praktijk leert dat individuele handelingsplannen nauwelijks uitgevoerd worden. Het zijn papieren tijgers die liggen te verstoffen. In de workshop verkennen we de mogelijkheden om in het voortgezet onderwijs met behulp van groepsplannen tegemoet te komen aan de verschillende onderwijsbehoeften van de leerlingen in een groep. We gaan daarbij uit van de cyclus Handelingsgericht werken (HGW). In een groepsoverzicht worden gegevens uit toetsen, observaties en gesprekken met leerlingen verzameld. Leerlingen die extra aandacht nodig hebben, worden tijdig gesignaleerd. We benoemen de onderwijsbehoeften van deze leerlingen en kijken hoe we deze leerlingen kunnen clusteren op een wijze die qua instructie, begeleiding en klassenmanagement haalbaar is voor de docenten. Op basis van de gekozen clustering wordt het groepsplan opgesteld. Na elke cyclus wordt het groepsplan geëvalueerd. De groeps- en leerlingenbesprekingen in school zijn gekoppeld aan de cyclus HGW. Tijdens de workshop bespreken we de eerste ervaringen van scholen met het werken met groepsplannen en wat aandachtspunten zijn bij de invoering van groepsplannen in school. We wisselen van gedachten over welke bijdrage de schoolpsycholoog kan leveren aan het opstellen, uitvoeren en evalueren van groepsplannen. Wellicht zal het accent verschuiven van leerlingbegeleiding naar docentbegeleiding. Arjan Clijsen Arjan Clijsen is Senior adviseur KPC Groep in Den Bosch, die scholen voor voortgezet onderwijs begeleidt bij het invoeren van handelingsgericht werken en het vorm geven aan Passend Onderwijs.

8 C Opbrengstgericht werken In deze lezing worden de theoretische uitgangspunten van opbrengstgericht werken vergeleken met ervaringen uit de praktijk. Wat zegt de leerkracht op de basisschool over opbrengstgericht werken? Wat ervaart hij/zij als positief? Wat (nog) niet? En wat betekent dat voor de begeleiding van scholen bij het in de praktijk brengen van de theorie? Klaartje Kuitenbrouwer Klaartje Kuitenbrouwer werkt als orthopedagoog bij ABC Onderwijsadviseurs in Amsterdam. Zij doet leerlingonderzoek en begeleidt leerkrachten onder andere bij het vormgeven van handeling- en opbrengstgericht werken in de klas. Voordat Klaartje als pedagoog begon, heeft zij als leerkracht in het Amsterdamse basisonderwijs gewerkt.

9 D Handelingsgericht(er) werken in het MBO Handelingsgericht werken en het denken in onderwijsbehoeften is een relatief nieuw begrip in het MBO. In de workshop wordt aandacht besteed aan de implementatie en uitvoering van Passend Onderwijs aan de hand van ervaringen uit de MBO-pilot Indiceren vanuit onderwijsbehoeften. Tegelijkertijd worden handvatten gegeven om de positionering van de schoolpsycholoog binnen het MBO te versterken. Welke rol(len) kan de schoolpsycholoog nemen binnen Passend Onderwijs? Waar liggen de mogelijkheden en kansen voor de schoolpsycholoog? Annechien van den Bosch Annechien van den Bosch is Schoolpsycholoog (Registerpsycholoog NIP/ Kinder en Jeugd). Zij heeft zich gespecialiseerd in onderwijszorg en hulpverlening binnen het MBO. Zij werkt bij ROC Flevoland. Daarnaast is zij, vanuit de sectie schoolpsychologen van het NIP, actief in de landelijke werkgroep Passend Onderwijs van de beroepsverenigingen NIP en NVO. E Werken met het schoolondersteuningsprofiel: Een voorbeeld van het samenwerkingsverband te Amsterdam Scholen dienen in een ondersteuningsprofiel de mogelijkheden en grenzen van de zorgstructuur aan te geven. In Amsterdam is een eigen school ondersteuningsprofiel voor het VO ontwikkeld. Hiertoe is good practice uit het land benut en is er op eclectische wijze een document samengesteld waar ook de eisen van het referentiekader en het inspectiekader in verwerkt zijn. Het document is handelingsgericht opgesteld en op basis van het profiel kan een verbeterplan worden opgesteld. In de workshop wordt toegelicht waarop het ondersteuningsprofiel is gebaseerd, uit welke onderdelen het is samengesteld en zal gereflecteerd worden op de rol van de schoolpsycholoog aan de hand van een invuloefening. Joy Bijleveld Joy Bijleveld is Registerpsycholoog NIP Kinder & Jeugd. Zelfstandig gevestigd kinder- en jeugdpsycholoog. Werkzaam voor het Samenwerkingsverband VO in Amsterdam (schoolpsycholoog, secretaris PCL, voorzitter zorgcoördinatoren, beleidsadviseur). Voorzitter sectie schoolpsychologen NIP. Voorheen ondersteuner Zorg en Advies Teams VO voor het NJI, (gast)docent Master SEN (Fontys), schoolpsycholoog ROC van Amsterdam (zorgcoördinator VMBO met LWO, Bovenschools beleidsadviseur, schoolpsycholoog VSV locatie). Gespecialiseerd ambulant hulpverlener, trainer onderwijshulpverlening (Altra) en forensisch psycholoog (FORA).

10 F Hoe handelingsgericht te adviseren en te werken met het ontwikkelingsperspectief binnen het cluster 3 onderwijs In de workshop zal het ontwikkelingsperspectief (OPP) aan de orde komen zoals dat gebruikt wordt binnen de eigen organisatie. Het OPP is leidend voor de handelingsgerichte diagnostiek en het handelingsgericht werken van de psycholoog/orthopedagoog binnen de specifieke schooldomeinen van het cluster 3 onderwijs. De onderdelen van het OPP zullen specifiek aan de orde komen ten behoeve van het handelingsgericht werken. Ook zal aandacht geschonken worden aan het schooldomein van het praktijkonderwijs op de grens van het VMBO- LWOO. Het gebruik van het OPP als richtlijn voor het ontwikkelen van een individueel ontwikkelingsplan (IOP) en richtinggevend voor het ontwikkelen van een groepsplan. Erik Jenster Erik Jenster is Register psycholoog gezondheidszorg. Werkzaamheden: van werkzaam in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, waaronder de doelgroep kinderen, jeugdigen en jongeren. Vanaf 2006 werkzaam in het speciaal onderwijs binnen Cluster 3; mytyl/tyltyl-school voor kinderen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking en zeer moeilijk lerende leerlingen.

11 Presentaties A Nieuwe jeugdwet, gemeente, CJG, ketensamenwerking binnen ZAT De invoering van de wet Passend Onderwijs en de spoedig daarop volgende decentralisatie van de jeugdzorg creëert nieuwe verhoudingen en nieuwe mogelijkheden voor gemeenten en schoolbesturen om de handen ineen te slaan rond de zorg voor kinderen, jongeren en gezinnen. Dit betekent niet alleen dat men met nieuwe samenwerkingspartners en sturingsmechanismen te maken krijgt, maar ook dat fundamentele veranderingen in de invulling van taken en rollen nodig zijn om de gewenste eigen verantwoordelijkheid en regie van betrokkenen te versterken. In deze workshop worden de ontwikkelingen op hoofdlijnen verkend, om vervolgens in te gaan op de uitdagingen in dit proces van transformatie voor de rol van de schoolpsycholoog. Chaja Deen Chaja Deen is sinds 2006 verbonden aan het NJi als programma leider voor het voortgezet onderwijs van het Landelijk Steunpunt ZAT s, dat door het ministerie van OCW gesubsidieerd wordt. Het ondersteunen van voorloperregio s bij de doorontwikkeling van de ZAT s in afstemming op de transitie van de jeugdzorg is onderdeel van de huidige opdracht. B Werken met de meldcode in het onderwijs In 2013 wordt de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van kracht, die alle organisaties die met kinderen werken verplicht een meldcode te hanteren. Wat houdt de meldcode in en wat is het doel? Hoe werkt de meldcode binnen de school, wat zegt de wet over rechten en plichten? Welke plaats heeft de meldcode in de zorgstructuur, wat is de route en wat zijn de handelingsmogelijkheden? De rol van de beroepskracht binnen de school zoals de zorgcoördinator, mentor, schoolpsycholoog en de aandachtsfunctionaris kindermishandeling. Anja Dijkhuis Anja Dijkhuis is Coördinator van de afdeling Voorlichting & Training bij het Advies en Meldpunt Kindermishandeling in Amsterdam en voorzitter van het Landelijk Platform Aanpak Kindermishandeling.

12 C De toepassing van het neuropsychologisch denkkader binnen een schoolsetting In deze workshop staan we stil bij de rol van de neuropsychologie binnen de schoolsetting. De laatste jaren is er veel onderzoek gedaan dat overtuigend bewijs heeft geleverd voor de neurobiologische basis van leerproblemen en gedragsproblemen. School neemt hierbij een belangrijke rol in als het gaat om behandeling en begeleiding van deze ontwikkelingsproblemen. In hoeverre kunnen we het neuropsychologisch denkkader integreren met de onderwijsprincipes bij de diagnostiek en de behandeling van deze kinderen en adolescenten? In hoeverre kan het neuropsychologisch onderzoek een rol spelen bij de opzet van het klassenmanagement, instructiemethoden en andere aanpassingen voor deze specifieke leerlingen. Claudia König Claudia König is Klinisch psycholoog/neuropsycholoog. Werkzaam bij het regionaal centrum kinder-en jeugdpsychiatrie Gooi en Vechtstreek. Docent bij meerdere RINO opleidingen waaronder de postacademische opleiding Schoolpsycholoog. Redactielid van het boek Klinische Kinderneuropsychologie. D Probleemgedrag en leraarwelbevinden: het belang van de leraar-leerlingrelatie De laatste jaren is in de internationale onderzoeksliteratuur veel geschreven over het belang van affectieve relaties met leraren voor de ontwikkelingskansen van kinderen, vooral voor kwetsbare leerlingen. Veel minder aandacht is besteed aan de impact van deze relaties op het professionele en persoonlijke functioneren van leraren. De idee dat mensen mentale representaties vormen van de relaties, die ze gedurende hun leven ontwikkelen, en dat deze onderling verband houden, kan ons veel leren. Hierdoor kunnen we bijvoorbeeld begrijpen waarom relaties met individuele kinderen gevolgen hebben voor de zelfwaardering van leraren en waarom probleemgedrag zoveel stress kan genereren. Aandacht voor de rol van affectieve relaties kan ook consequenties hebben voor de focus van interventies. Helma Koomen zal ideeën en bevindingen presenteren uit een recente overzichtsstudie en empirisch onderzoek en implicaties bespreken voor de professionele ondersteuning van leraren. Helma Koomen Helma Koomen heeft orthopedagogiek en didactiek/onderwijskunde gestudeerd aan de Vrije Universiteit en is aan dezelfde universiteit gepromoveerd in de Ontwikkelingspsychologie. Zij is momenteel als universitair hoofddocent werkzaam aan de Afdeling Pedagogiek, Onderwijskunde en Lerarenopleiding van de Universiteit van Amsterdam.

13 E Beroepsethiek in de praktijk van de Schoolpsycholoog Een verkenning van het onderdeel beroepsethiek in de praktijkrichtlijnen voor psychologen en orthopedagogen die werkzaam zijn in het onderwijs van NIP en NVO Rosalinde Visser Rosalinde Visser is stafmedewerker beroepsethiek bij het NIP en docent recht en ethiek aan de gz-opleiding en de postacademische opleiding tot schoolpsycholoog.

14 F De vreedzame school Ongeveer 525 basisscholen werken inmiddels met het programma De Vreedzame School, een programma voor sociale competentie en burger-schapsvorming. In De Vreedzame School wordt de school beschouwd als een oefenplaats voor actief en democratisch burgerschap. Leerlingen krijgen een stem, mogen meedenken over allerlei zaken en krijgen verantwoordelijkheden. Bovendien leren ze op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan en hoe je conflicten constructief kunt oplossen. Door de positieve effecten van De Vreedzame School wordt op veel plekken het programma verbreed, tot De Vreedzame Wijk. Met deze verbreding wordt een samenhangende pedagogische aanpak ingevoerd in alle andere organisaties die met kinderen in de basisschoolleeftijd werken. Fleur Runeman Fleur Runeman is onderwijsadviseur A en Kinder- & Jeugdpsycholoog NIP. Sinds januari 2010 werkt zij als freelancer. Ze richt zich opgerichte diagnostiek, consultatieve leerlingbegeleiding of kortdurende psychologische behandelingen van kinderen. Hiernaast verzorgt zij trainingen en cursussen voor leerkrachten en interne begeleiders, zoals De Vreedzame School, Probleemgedrag als Interactiepatroon en Oplossingsgericht handelen met kinderen. Hiervoor heeft ze van 1998 tot 2003 bij de onderwijsbegeleidingsdienst (OBGK) te Haarlem gewerkt, in de functie van algemeen schoolbegeleider B / psycholoog NIP. Haar werkvelden waren (speciaal) basisonderwijs en (speciaal) voortgezet onderwijs. Leo Pouw Drs. Leo Pauw is werkzaam bij CED-Groep/Eduniek, onderwijsadviesbureau. Sinds 1975 werkzaam in het basisonderwijs en speciaal onderwijs, als vakleerkracht, orthopedagoog, onderwijsadviseur en onderwijsontwikkelaar. Hij is de initiatiefnemer en ontwikkelaar van De Vreedzame School en werkt momenteel aan een dissertatie-onderzoek over de werkzaamheid van het programma. Daarnaast is hij projectleider van De Vreedzame School en De Vreedzame Wijk, en coördineert hij diverse ontwikkelprojecten op het terrein van democratisch burgerschap.

15 Workshops RONDE 2 A Omgaan met gedragsproblemen in het VO en MBO Tijdens de workshop wordt ingegaan om een werkwijze die het mogelijk maakt om bewerkelijke onderwijssituaties bespreekbaar te maken bij de begeleiding van leerkrachten. Daarbij wordt gebruik gemaakt van vignetten. Ingegaan wordt op transactionele en ecologische verklaringen van gedragsproblemen in de schoolklas. Kees van der Wolf Kees van der Wolf werkte onder meer als hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam en als lector bij de Hogeschool Utrecht. Hij is nu werkzaam als onderzoeker en adviseur bij Van der Wolf & Van Beukering, onderwijsadviseurs. Daarnaast is hij als deeltijd-hoogleraar verbonden aan de Universiteit van Suriname.

16 B Gedrag in goede banen leiden: over de rol van executieve functies bij kinderen en jongeren Om in het dagelijks leven zelfstandig en efficiënt te kunnen functioneren, moeten we in staat zijn om ons gedrag in goede banen te leiden. Dat is bijvoorbeeld nodig om op tijd te komen bij een afspraak, om het gevoel van teleurstelling te onderdrukken bij een kadootje dat tegenvalt, om vooruit te denken bij een opdracht of iets anders te bedenken als het regent op de dag dat je naar het park wilt gaan. De vaardigheid om gedrag in goede banen te leiden is afhankelijk van denkprocessen die ook wel executieve functies worden genoemd. Naarmate kinderen ouder worden, kunnen ze steeds beter en zelfstandiger hun gedrag sturen. Toch zijn er ook kinderen bij wie het allemaal niet zo soepel verloopt. Wanneer er sprake is van problemen met executieve functies zijn de gevolgen daarvan meestal ingrijpend. Niet alleen voor het kind zelf, maar ook voor zijn/haar omgeving (ouders, broers/zussen, leerkrachten, klasgenoten enzovoort). In deze lezing ga ik dieper in op het begrip executieve functies en bespreek vaak voorkomende problemen op dit gebied. Bovendien komen tips en oefeningen om met deze problemen om te gaan aan de orde. Mariëtte Huizinga Mariëtte Huizinga is ontwikkelingspsycholoog en universitair hoofddocent Educational Neuroscience aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Zij doet onderzoek naar de ontwikkeling van executieve functies bij kinderen vanaf 5 jaar tot aan de jongvolwassenheid. Samen met haar collega Diana Smidts ontwikkelde zij de Nederlandse versie van de BRIEF Executieve Functies Gedragsvragenlijst voor kinderen tussen 5 en 18 jaar en schreven het onlangs verschenen boek 'Gedrag in uitvoering: over executieve functies bij kinderen en pubers'.

17 C Opvang op school na een schokkende gebeurtenis Wat moet je als school doen bij geweld door een leerling, het plotseling overlijden van een docent of een gezinsdrama? Op de meeste scholen zijn draaiboeken aanwezig die gaan over de praktische en organisatorische zaken rondom crisisinterventie, zoals het ontruimen van het schoolgebouw en het verlenen van eerste hulp. In deze draaiboeken ontbreekt vaak het psychosociale aspect van crisisinterventie: de opvang van leerlingen, school personeel en ouders na een schokkende gebeurtenis, het inschatten van hun reacties en het bevorderen van hun herstel. Vooral wanneer een schokkende gebeurtenis in de school plaatsvindt, is het van groot belang dat de leerlingen op school goed opgevangen worden. Uit onderzoek blijkt dat goede opvang door vertrouwde mensen het emotionele herstelproces bevordert en het ontwikkelen van langdurige klachten voorkomt. We diepen één aspect uit, namelijk de concrete toepassing van een model voor coping (BASIC-PH). Olanda Momčilović en Hanneke Visser Olanda Momčilović Olanda Momčilović is kinder- en jeugdpsycholoog en specialiseerde zich op het gebied van Creativiteit en hoogbegaafde kinderen. Ze is afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam (1997). Ook was ze werkzaam in de jeugdhulpverlening in Nederland. Sinds 2009 is ze zelfstandig gevestigd. Ze is sinds 2003 actief, in nationaal en internationaal verband, op het gebied van crisisinterventie. Ze is lid van het NIP-CINS, voorzitter van het ICRN van de ISPA en is tevens secretaris en trainer bij ESPCT Hanneke Visser Hanneke Visser werkt als psycholoog bij Accent Onderwijsondersteuning. Eerder was zij psycholoog bij de Universiteit van Utrecht. Zij is sinds 2012 voorzitter van het NIP-Crisis Interventie Netwerk Schoolpsychologen, (NIP-CINS). In deze workshop gaan we eerst in vogelvlucht de verschillende aspecten van crisisinterventie na en bespreken we de rol van de schoolpsycholoog hierin.

18 D Studieloopbaanbegeleiding: stand van zaken, knelpunten, uitwegen en de rol van de schoolpsycholoog De interactieve presentatie start met een schets van de stand van zaken met betrekking tot studieloopbaanbegeleiding in het onderwijs. Hieruit komen enkele belangrijke knelpunten aan de orde. Evaluaties van leerlingen vallen tegen en resultaten van de gepleegde investeringen blijven uit. Verklaringen op organisatorisch en conceptueel vlak worden geopperd. De stelling zal worden verdedigd dat verbetering mogelijk is door een betere benutting van kennis uit de ontwikkelingspsychologie en recente neuropsychologische inzichten. Ook psychometrisch verantwoorde instrumenten kunnen helpen. De presentatie zal uitmonden in een aantal suggesties voor de rol die schoolpsychologen hierbij kunnen spelen. Behalve aan de praktijk van de studieloopbaanbegeleiding valt te denken aan bijdragen aan een beter beleid op dit gebied, scholing en begeleiding van docenten, coaches en mentoren in de eerste lijn en het selecteren en implementeren van instrumenten. Er zal ruim gelegenheid zijn voor discussie. Tom Luken Tom Luken is arbeids- en organisatiepsycholoog. Hij heeft zich gespecialiseerd in loopbaanvraagstukken en werkt als onafhankelijk onderzoeker en adviseur. Eerder was hij lector Career Development bij Fontys Hogescholen.

19 E Positive Behavior Support in school School Wide Positive Behavior Support is een innovatieve empirisch onderbouwde aanpak voor de preventie van gedragsproblemen op school, afkomstig uit Amerika. Het gaat uit van een meergelaagde preventieve aanpak, waarin gericht gewerkt wordt aan universele interventies voor alle kinderen, gerichte groepsinterventies voor sommige kinderen en individuele intensieve interventies voor individuele kinderen. Kenmerkend is verder dat er schoolbreed gewerkt wordt, dat wil zeggen dat alle stakeholders in de school hieraan meewerken, zoals schoolleiding, intern begeleiders, zorgspecialisten, leraren, leerlingen, ouders en onderwijsondersteunend personeel. In de bijdrage wordt specifiek aandacht besteed aan de rol van de gedragswetenschapper in deze aanpak. Sui Lin Goei Sui Lin Goei is universitair docent en programmaleider Special Educational Needs bij het Onderwijscentrum van de Vrije Universiteit en werkt tevens als lector Onderwijs en Zorg aan de Hogeschool Windesheim. Haar onderzoek richt zich op de mogelijkheden en beperkingen van inclusief en passend onderwijs voor kinderen met (speciale) onderwijsbehoeften en de rol van de leraar hierbij.

20 F Goed onderwijs vraagt om goed leraarschap. De rol van de schoolpsycholoog bij het (verder) bekwamen van leraren. De kwaliteit van de leraar is de belangrijkste factor bij het realiseren van goed onderwijs. Het vakmanschap van de leraar is van doorslaggevende betekenis bij het beter leren van kinderen (Marzano, 2003). Sinds 2005 heeft elke leraar de plicht om op basis van een eenmaal verworven bevoegdheid zijn bekwaamheid te onderhouden en verder te vergroten (Wet BIO). De schoolpsycholoog is vanuit haar expertise toegerust om de gereedschapskist van de leraar verder te vullen. In deze workshop wordt een good practice gepresenteerd hoe dit aan aangepakt kan worden binnen een school. De insteek is het vergroten van competenties bij leraren door een combinatie van praktische en theoretische schooling, breed gedragen door de organisatie. Aan bod komen voorwaarden, inhoud en geleerde lessen van deze scholing. Deze workshop is met name interessant voor schoolpsychologen die een aanstelling hebben binnen een school, schoolbestuur of samenwerkingsverband. Odeth Bloemberg Odeth Bloemberg is Registerpsycholoog NIP / Kind & Jeugd, EMDR Practioner. Zij studeerde Ontwikkelingspsychologie (Katholieke Universiteit Brabant) en Orthopedagogiek (Vrije Universiteit Amsterdam). Zij werkte als schoolpsycholoog binnen zowel het voortgezet onderwijs als het speciaal onderwijs SO/VSO (cluster 3). Verder is ze werkzaam geweest als psychodiagnosticus en behandelaar in een particuliere praktijk voor kinderen met leerproblemen. Sinds ruim zes jaar is ze als schoolpsycholoog verbonden aan de Onderwijsspecialisten, een overkoepelende stichting voor dertien scholen voor speciaal onderwijs.

21 Meer informatie en aanmelden: Kosten De kosten voor deelname bedragen 200,-. NIP/NVO leden betalen 175,-. Studenten betalen 100,-. Er zijn 20 studentenplaatsen beschikbaar. Dit bedrag is inclusief lunch en consumpties. Betaling vindt plaats via een eenmalige machtiging voor automatische incasso. Locatie CASA400 te Amsterdam Voorwaarden Tot 15 februari 2013 kunt u, uitsluitend schriftelijk, annuleren. Wij berekenen dan 50,- administratiekosten. Bij annulering ná 15 februari bent u het volledige inschrijvingsbedrag verschuldigd. Meer informatie Voor meer informatie over dit congres kunt u contact opnemen met Yvonne van Gerven of Joshua Geelen van het organisatiebureau ZonderZorg:

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

CAOP Research & Europa, januari 2014

CAOP Research & Europa, januari 2014 Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken en arbeidsmarktvraagstukken in het publieke domein. CAOP Research & Europa is het onderzoeks- en adviesteam van het CAOP op het

Nadere informatie

# 01.2014 PASSEND ONDERWIJS & OUDERS & MBO / VO & VAN SPECIAAL NAAR REGULIER & HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN

# 01.2014 PASSEND ONDERWIJS & OUDERS & MBO / VO & VAN SPECIAAL NAAR REGULIER & HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN vakblad voor het primair en speciaal onderwijs # 01.2014 PASSEND ONDERWIJS & OUDERS & MBO / VO & VAN SPECIAAL NAAR REGULIER & HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN 1 Hoog tijd voor inhoud en praktische

Nadere informatie

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg (Brede) schoolondersteuningsteams Evaluatie Proef Dukenburg Ter Denge Onderzoek & Advies December 2013 Inhoud Samenvatting... 2 1. Achtergrond en verantwoording... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Van ZAT naar

Nadere informatie

Generalistisch werken rondom jeugd en gezin Een analyse van ontwikkelingen, taken en competenties

Generalistisch werken rondom jeugd en gezin Een analyse van ontwikkelingen, taken en competenties Generalistisch werken rondom jeugd en gezin Een analyse van ontwikkelingen, taken en competenties 1 2013 Nederlands Jeugdinstituut Openbaarmaking of verspreiding van deze uitgave staat vrij, mits daarbij

Nadere informatie

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 ZORGPLAN 2014-2018 Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 Proceseigenaar : Intern begeleider 2. Zorg Nr 2.1: Zorgplan 2014-2018 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Basisondersteuning...

Nadere informatie

MASTER SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS (SEN) 2015-2016 PO, SO, VO, VSO EN MBO. Gepersonaliseerd leren

MASTER SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS (SEN) 2015-2016 PO, SO, VO, VSO EN MBO. Gepersonaliseerd leren MASTER SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS (SEN) 2015-2016 PO, SO, VO, VSO EN MBO Gepersonaliseerd leren SEMINARIUM VOOR ORTHOPEDAGOGIEK AL MEER DAN 80 JAAR EEN BEGRIP IN SPECIAAL EN PASSEND ONDERWIJZEN 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1 Elk kind een belofte Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten Mei, 2011 Elk kind een belofte. Pagina 1 Inhoud INLEIDING... 3 Hoofdstuk 1 Pieter Wijten binnen het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Iedereen succesvol op Deltion!

Iedereen succesvol op Deltion! Projectgroep Passend Onderwijs Adviesnota Iedereen succesvol op Deltion! Zwolle, 20 april 2012 (geactualiseerd 3 december 2012) Adviesnota Projectgroep Passend Onderwijs Pagina 1 1.Inleiding Deltion bereidt

Nadere informatie

Het Vraagprofiel Instrument VPI

Het Vraagprofiel Instrument VPI Het Vraagprofiel Instrument VPI Ontwikkeling van een handelingsgericht toewijzingsinstrument Eindrapportage Het VPI is ontwikkeld door de Pi7 partners: PI Leiden, PI Den Haag en RENN 4 Groningen Ondersteuning:

Nadere informatie

Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen

Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen januari 2015 Riemer Kemper Wietske Zevering Sanneke Zegwaard Inhoud 1. Inleiding op de professionaliseringsthema s... 3 2. Omgaan met verschillen... 5

Nadere informatie

Passend Onderwijs Wat heb je nodig?

Passend Onderwijs Wat heb je nodig? Passend Onderwijs Wat heb je nodig? Praktijkonderzoek: Een onderzoek naar de vraag welke ondersteuningsbehoeften door leerkrachten in Almere en externen worden benoemd bij de realisatie van Passend Onderwijs.

Nadere informatie

Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen

Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen Een verkenning Klaas Hiemstra Jacqueline Schoones Otto de Loor Monica Robijns APS is een toonaangevend onderwijsadviesbureau

Nadere informatie

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3 Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Contactgegevens school... 9 Contactgegevens Attendiz... 9 Contactgegevens Samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Uw preferred partner in passend onderwijzen en gepersonaliseerd studeren. Scholingsgids Zuidoost Nederland 2014-2015

Uw preferred partner in passend onderwijzen en gepersonaliseerd studeren. Scholingsgids Zuidoost Nederland 2014-2015 Uw preferred partner in passend onderwijzen en gepersonaliseerd studeren Scholingsgids Zuidoost Nederland 2014-2015 1 Seminarium voor Orthopedagogiek als preferred partner in passend onderwijzen en gepersonaliseerd

Nadere informatie

Ouders over hun positie in Passend Onderwijs

Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Opdrachtgever: POLSO Utrecht, februari 2009 Oberon Postbus 1423 3500 BK Utrecht tel. 030-2306090 fax 030-2306080

Nadere informatie

Werken met een groepsplan; met welk doel? Een onderzoek naar het stellen van effectieve doelen in een groepsplan rekenen

Werken met een groepsplan; met welk doel? Een onderzoek naar het stellen van effectieve doelen in een groepsplan rekenen Werken met een groepsplan; met welk doel? Een onderzoek naar het stellen van effectieve doelen in een groepsplan rekenen Naam: Sylvia Hagen-Sinnema Studentnummer: 21761959 Opleiding: Master Special Educational

Nadere informatie

Partnerschap. www.hu.nl. van Hogeschool Utrecht, Faculteit Educatie. Locatie Utrecht / De Uithof Padualaan 97 3584 CH Utrecht

Partnerschap. www.hu.nl. van Hogeschool Utrecht, Faculteit Educatie. Locatie Utrecht / De Uithof Padualaan 97 3584 CH Utrecht Partnerschap LOONT LOCATIES van Hogeschool Utrecht, Faculteit Educatie Locatie Utrecht / De Uithof Padualaan 97 3584 CH Utrecht Partnerschap LOONT Locatie Amersfoort De Nieuwe Poort 21 3812 PA Amersfoort

Nadere informatie

Schoolgids basisschool De JazzSingel

Schoolgids basisschool De JazzSingel Schoolgids basisschool De JazzSingel Schoolgids basisschool De JazzSingel schooljaar 2015-2016 Pagina 1 Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 4 1. Ons onderwijs... 5 1.1 De school... 5 1.2

Nadere informatie

Klaas Hiemstra Monique Sanders Wout Schafrat. Nieuw licht op gedragsproblemen. de interactionele benadering werkend in de school

Klaas Hiemstra Monique Sanders Wout Schafrat. Nieuw licht op gedragsproblemen. de interactionele benadering werkend in de school Klaas Hiemstra Monique Sanders Wout Schafrat Nieuw licht op gedragsproblemen de interactionele benadering werkend in de school Nieuw licht op gedragsproblemen de interactionele benadering werkend in de

Nadere informatie

Professionals in het Centrum voor Jeugd en Gezin

Professionals in het Centrum voor Jeugd en Gezin Special Professionals in het Centrum voor Jeugd en Gezin Samenwerken in het belang van jeugdigen en opvoeders Deze brochure is een uitgave van: Jeugd en Gezin Postadres: Postbus 16166, 2500 BD Den Haag

Nadere informatie

Professionaliseringsgids

Professionaliseringsgids Kader Primair AVS Professionaliserings- en Innovatiecentrum Funderend Onderwijs Professionaliseringsgids 2013/2014 Advies op maat Trainingen Opleidingen Coaching Kijk ook op www.avspifo.nl professionalisering

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2 0 1 8. Sint Plechelmusschool. Plechelmusstraat 9 7587 AL De Lutte. Tel. 0541-551507 Email: dir.plechelmus@konot.

SCHOOLGIDS 2014-2 0 1 8. Sint Plechelmusschool. Plechelmusstraat 9 7587 AL De Lutte. Tel. 0541-551507 Email: dir.plechelmus@konot. Sint Plechelmusschool Plechelmusstraat 9 7587 AL De Lutte. Tel. 0541-551507 Email: dir.plechelmus@konot.nl SCHOOLGIDS 2014-2 0 1 8 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de St. Plechelmusschool De Lutte... 3

Nadere informatie

Passend onderwijs aan leerlingen met gedragsproblemen

Passend onderwijs aan leerlingen met gedragsproblemen Ervaren docenten uit het voortgezet onderwijs aan het woord Passend onderwijs aan leerlingen met gedragsproblemen Passend onderwijs aan leerlingen met gedragsproblemen Passend onderwijs aan leerlingen

Nadere informatie

Bijtijds erbij zijn! Handreiking vroegtijdig signaleren en adequaat handelen in het kader van passend onderwijs

Bijtijds erbij zijn! Handreiking vroegtijdig signaleren en adequaat handelen in het kader van passend onderwijs Bijtijds erbij zijn! Handreiking vroegtijdig signaleren en adequaat handelen in het kader van passend onderwijs Bijtijds erbij zijn! Handreiking vroegtijdig signaleren en adequaat handelen in het kader

Nadere informatie

Artikelen naar aanleiding van de conferentie

Artikelen naar aanleiding van de conferentie Artikelen naar aanleiding van de conferentie Artikelen naar aanleiding van de conferentie Colofon Deze reader is samengesteld naar aanleiding van de conferentie Onderzoek de school in!? op 25 september

Nadere informatie

Een goed begin is het halve werk

Een goed begin is het halve werk Handreiking Een goed begin is het halve werk Handreiking voor een goede en preventieve samenwerking van jeugd-ggz met onderwijs en gemeenten Initiatief GGZ Nederland Projectmanager Corina Brekelmans (GGZ

Nadere informatie

Zorgplan. Inhoudsopgave

Zorgplan. Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 2 2. Visie/missie/doelen van de Dr. Schaepmanstichting pag. 3 t/m 5 3. Uitwerking voor de Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma pag. 6 4. 1-zorgroute als zorgstructuur pag.

Nadere informatie

Scholen ondersteunen bij omgaan met verschillen

Scholen ondersteunen bij omgaan met verschillen KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Professionele organisatie 75 Scholen ondersteunen bij omgaan met verschillen Tweede evaluatie van de inzet van een team van orthopedagogen in dienst van een schoolbestuur

Nadere informatie

Intern Begeleider in het Primair Onderwijs. Tweejarige post-hbo registeropleiding

Intern Begeleider in het Primair Onderwijs. Tweejarige post-hbo registeropleiding Intern Begeleider in het Primair Onderwijs Tweejarige post-hbo registeropleiding Programmagids 2015-2017 Intern Begeleider in het Primair Onderwijs 2015/2017 Inhoud pagina Inleiding 2 Doelgroep, profiel

Nadere informatie