Business Spiritualiteit Onbekend maakt onbemind?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Business Spiritualiteit Onbekend maakt onbemind?"

Transcriptie

1 Masterscriptie Onbekend maakt onbemind? Business Spiritualiteit Onbekend maakt onbemind? Om te weten of iemand bij het juiste bedrijf werkt, is het noodzakelijk te weten wat het bedrijf drijft. Hoe meer de persoonlijke drijfveren en doelen daarmee overeenkomen, hoe makkelijker het is om succesvol te zijn. Bij een mismatch zal niet al te veel worden bijgedragen aan het bedrijfsresultaat. Het is van belang mensen te laten nadenken over wat er werkelijk in hun leven toe doet, zodat dit kan worden vertaald naar hun werk. Spiritualiteit gaat om relaties tussen mensen en je bestemming vinden in het leven. Het werk biedt daarvoor alle kansen. Business Spiritualiteit is de interactie tussen de professionele (business) kant van een organisatie enerzijds en het idealisme van de werknemers (spirit) anderzijds. Masterscriptie Communicatiestudies Sanne van den Belt

2 Onbekend maakt onbemind? Business Spiritualiteit Een literatuuronderzoek naar de betekenis en waarde van Business Spiritualiteit voor de organisatiekunde & Profit organisaties versus Non profit organisaties Een empirisch onderzoek naar verschillen in motivatie en tevredenheid van werknemers werkende bij profit organisaties en werknemers werkende bij non profit organisaties Masterscriptie Communicatiestudies Universiteit Utrecht Faculteit Letteren & Algemene Sociale Wetenschappen Begeleider: dr. J.C. Bos Tweede beoordelaar: dr. J. ten Thije Student: Sanne van den Belt Studentnummer: Januari 2009

3

4 Om te weten of iemand bij het juiste bedrijf werkt, is het noodzakelijk te weten wat het bedrijf drijft. Hoe meer de persoonlijke drijfveren en doelen daarmee overeenkomen, hoe makkelijker het is om succesvol te zijn. Bij een mismatch zal niet al te veel worden bijgedragen aan het bedrijfsresultaat. Het is van belang mensen te laten nadenken over wat er werkelijk in hun leven toe doet, zodat dit kan worden vertaald naar hun werk. Spiritualiteit gaat om relaties tussen mensen en je bestemming vinden in het leven. Het werk biedt daarvoor alle kansen. Business Spiritualiteit is de interactie tussen de professionele (business) kant van een organisatie enerzijds en het idealisme van de werknemers (spirit) anderzijds.

5

6 VOORWOORD Na een aantal maanden werk ligt mijn scriptie voor u. De afgelopen maanden was een tijd met ups en downs. Niet alleen het schrijven van een scriptie is een uitdagend proces, ook de omstandigheden in mijn omgeving waarin ik de afgelopen maanden heb geleefd, stelden mij voor een uitdaging. Toch ben ik trots op het uiteindelijke resultaat. Met name vanwege het feit dat het een scriptie is met een eigen aangedragen onderwerp en omdat het een onderwerp betreft waarover nog niet veel is geschreven, wat het niet altijd makkelijk heeft gemaakt. Eveneens bevat deze scriptie een onderzoek wat voor mijn eigen loopbaan interessant is. Door het onderwerp Business Spiritualiteit te kiezen, heb ik de mogelijkheid gekregen in contact te komen met een aantal bijzondere mensen. Ook heeft het discussiëren over het onderwerp met familie, vrienden en bekenden mij doen verrassen. Het heeft mijn kijk op bepaalde processen veranderd. Ik wil allen die bereid waren om naar mij te luisteren van harte bedanken. In het bijzonder wil ik mijn ouders en broertje bedanken. Voor al hun liefde en voor alle gesprekken aan de keukentafel gedurende mijn jeugd. Ook wil ik mijn vriend Arno vanuit het diepste van mijn hart bedanken. Op de meest aparte tijden en plaatsen heeft hij mij gesteund en moed ingepraat. Dit eindresultaat is mede hun verdienste. De familie van Arno heeft eveneens een bijdrage geleverd. Ik heb een aantal maanden in de keuken van het familiebedrijf mogen kijken en dit heeft mij op verschillende vlakken doen ontwikkelen. Vervolgens wil ik vermelden dat ik een aantal maanden een cursus heb gevolgd om meer inzicht in de betekenis van het begrip spiritualiteit te verkrijgen. Gedurende deze cursus heb ik mogen genieten van de warmte en het luisterende oor van de medestudenten. Tot slot wil ik alle docenten en medestudenten van zowel mijn Bachelor opleiding Taal en cultuurstudies bedanken als van de Master opleiding Communicatiestudies. Zonder hen was ik nooit op dit punt gekomen. In het bijzonder wil ik dr. J.C. Bos bedanken voor zijn morele ondersteuning. Hij heeft mij scherp gemaakt op een aantal belangrijke momenten en mij kritisch goed ondersteund. Daarnaast wil ik ook mevr. E.J.H. Korendijk bedanken voor haar wijze lessen met betrekking tot het statistiek programma SPSS. Bedankt voor alle tijd en zorg. Sanne van den Belt. Scriptie Onbekend maakt onbemind? 3

7

8 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 3 INHOUDSOPGAVE INLEIDING EEN INTRODUCTIE AANLEIDING RELEVANTIE VRAAGSTELLING THEORETISCH KADER HET BEGRIP ORGANISATIE GEDEFINIEERD PROFIT ORGANISATIES VERSUS NON PROFIT ORGANISATIES HET BEGRIP PROFIT ORGANISATIE GEDEFINIEERD HET BEGRIP NON PROFIT ORGANISATIE GEDEFINIEERD SAMENVATTING ORGANISATIES EN VERANDERINGEN HET BEGRIP ORGANISATIEVERANDERING GEDEFINIEERD DE ORGANISATIEKUNDE NADER VERKLAARD BELANGRIJKE STROMINGEN IN DE ORGANISATIEKUNDE KLASSIEKE ORGANISATIEKUNDE GEDRAGSKUNDIGE BENADERING REVISIONISME SYSTEEMBENADERING CONTINGENTIEBENADERING TOTALE KWALITEITSZORG LERENDE ORGANISATIE BUSINESS SPIRITUALITEIT NADER VERKLAARD DE WORTELS VAN BUSINESS SPIRITUALITEIT HET BEGRIP BUSINESS SPIRITUALITEIT GEDEFINIEERD BUSINESS SPIRITUALITEIT EN ORGANISATIEVERANDERINGEN BUSINESS SPIRITUALITEIT EN MOTIVATIE EN TEVREDENHEID BUSINESS SPIRITUALITEIT EN HEDENDAAGS ONDERZOEK BUSINESS SPIRITUALITEIT IN ORGANISATIETHEORIEËN STEPHEN R. COVEY DE 8STE EIGENSCHAP ROBERT K. GREENLEAF SERVANT LEADERSHIP Scriptie Onbekend maakt onbemind? 4

9 DON BECK & RON COWAN SPIRAL DYNAMICS AART PIJL SLOW MANAGEMENT PETER SENGE PRESENCE / THEORY U B. HOOGENDOORN, M. VOS & E. CRIJNS SCHITTEREND ORGANISEREN CONCLUSIES VAN HET LITERATUURONDERZOEK DE ORGANISATIEKUNDE EN BUSINESS SPIRITUALITEIT BUSINESS SPIRITUALITEIT ALS ALTERNATIEF VOOR DE ORGANISATIEKUNDE ANTWOORD OP DE ONDERZOEKSVRAAG KRITISCHE KANTTEKENINGEN BIJ HET BEGRIP BUSINESS SPIRITUALITEIT EMPIRISCH ONDERZOEK INLEIDING ONDERZOEKSMETHODE VRAAGSTELLING HYPOTHESES ONDERZOEKSOPZET DE BEGRIPPEN MOTIVATIE EN TEVREDENHEID GEDEFINIEERD MOTIVATIE TEVREDENHEID ONDERZOEKSINSTRUMENT PRETEST RESPONDENTEN TESTPROCEDURE PRAKTIJK VERWERKING EN ANALYSE VAN DATA RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK PERSOONSKENMERKEN VAN DE RESPONDENTEN ORGANISATIETYPE GESLACHT LEEFTIJD HOOGST GENOTEN VOLTOOIDE OPLEIDING AANTAL JAREN WERKERVARING AANTAL JAREN WERKZAAM BIJ DE HUIDIGE WERKGEVER DIENSTVERBAND FUNCTIETYPE GROOTTE VAN DE ORGANISATIE BETROUWBAARHEID MOTIVATIE EN TEVREDENHEID WERKUREN Scriptie Onbekend maakt onbemind? 5

10 5.3.2 VERGADERINGEN CONTACT MET COLLEGA S ONTWIKKELINGSMOGELIJKHEDEN KLANTVRIENDELIJKHEID VAN DE ORGANISATIE CONTACT MET DE LEIDINGGEVENDEN IDENTIFICATIE MET DE ORGANISATIE VERZUIM MOBILITEIT KLACHTEN STAKINGEN PERSOONLIJKE IDEALEN RAPPORTCIJFER EFFECTEN VAN DE PERSOONSKENMERKEN OP DE SIGNIFICANTE VERSCHILLEN CONCLUSIES ALGEMENE CONCLUSIE SIGNIFICANTE VERSCHILLEN PERSOONSKENMERKEN IN RELATIE TOT DE SIGNIFICANTE VERSCHILLEN MOTIVATIE/ TEVREDENHEID ONDERZOEK IN RELATIE TOT BUSINESS SPIRITUALITEIT KRITISCHE KANTTEKENING BIJ MOTIVATIE EN TEVREDENHEID IN RELATIE TOT BUSINESS SPIRITUALITEIT... 7 DISCUSSIE OPVALLENDE RESULTATEN GENERALISEERBAARHEID VERVOLGONDERZOEK BIBLIOGRAFIE Scriptie Onbekend maakt onbemind? 6

11

12 1 INLEIDING 1.1 EEN INTRODUCTIE In de afgelopen jaren hebben een aantal ingrijpende veranderingen binnen onze maatschappij plaatsgevonden. Ontwikkelingen in de westerse cultuur die hebben geleid tot een tijdperk van nieuwe technologie, maatschappij, politiek, economie, milieu, arbeidsverhoudingen en onderwijs (Thuis, 2007). In feite kan worden gesteld dat wij leven in een post post moderne maatschappij. Deze maatschappij wordt gekenmerkt door snelle veranderingen en ontwikkelingen. Of dit specifiek geldt voor de huidige maatschappij of dat dit een trend is die vanaf de tweede wereldoorlog zijn intrede heeft gedaan, is moeilijk vast te stellen (Gort & Klepper, 1982; Buisman, 2006). Het is voor organisaties noodzakelijk om zich aan te passen aan deze veranderende omstandigheden, of in ieder geval pro actief te blijven veranderen. De onvoorspelbaarheid en de snelheid van veranderingen maken de beheersbaarheid van verschillende bedrijfsprocessen uiterst complex en tasten de bestaanszekerheid van bedrijven, organisaties en (overheid)instellingen aan (Buisman, 2006). Dit alles heeft eveneens effect op de medewerkers. Om als organisatie te kunnen overleven is het nodig adequaat om te gaan met veranderingen in de omgeving en daaraan gekoppelde onzekerheden. Dit gegeven vraagt om aanpassingen van organisaties en hun medewerkers (Buskermolen & De la Parra, 1999; Buisman, 2006). In de loop der tijd zijn er tal van technieken en concepten ontwikkeld om organisaties te laten omgaan met en in te laten spelen op deze veranderingen. Met name de organisatiekunde is een wetenschapsgebied dat zich toelegt op organisaties en hiermee gepaard de inrichting en veranderingen van organisaties. Iedere theorie wordt gekenmerkt door eigen karakteristieken. Deze karakteristieken vertonen weer parallellen met de tijd waarin de theorie is ontstaan. Veel van de reeds bestaande theorieën worden vandaag de dag nog altijd toegepast en verder uitgediept. In deze scriptie wordt het begrip Business Spiritualiteit beschreven. Business Spiritualiteit legt zich eveneens toe op de inrichting en de veranderingen van organisaties. De implementatie van Business Spiritualiteit vereist dat organisaties zich afvragen wie/ wat zij echt zijn, wat hun diepste drijfveer is en wat hun diepste reden van bestaan is (De Blot, 2006). In de huidige maatschappij kan dit een belangrijk concurrentievoordeel opleveren (Jeurissen, 2000). Daarnaast wordt het belang van de factor mens onderstreept. Een organisatie bestaat uit mensen. De prestaties van een organisatie hangen af van deze mensen. Deze vertalen zich vervolgens weer in economische voordelen. Om de betekenis en de waarde van deze theorie te kunnen bepalen wordt aan de hand van een literatuuronderzoek inzicht verkregen in de ontwikkelingen binnen de organisatiekunde, waarbij een aantal belangrijke stromingen kritisch worden beschreven. Daarnaast wordt de theorie met betrekking tot Business Spiritualiteit in kaart gebracht. Scriptie Onbekend maakt onbemind? 7

13 Deze scriptie bevat ook een empirisch onderzoek. Business Spiritualiteit theoretici stellen dat een praktische manier om het belang van Business Spiritualiteit aan te kunnen tonen, is te toetsen wat de weerslag is op een organisatiecultuur, de sfeer en het imago van een organisatie. Als er in een organisatie aandacht bestaat voor spiritualiteit kan een organisatiecultuur worden geschapen waarin mensen zich thuis voelen en met plezier werken. Motivatie en tevredenheid van medewerkers is van belang voor een betere kwaliteit en een hogere waarde van geleverde prestaties die zich doorvertalen in economische en concurrentie voordelen. De creativiteit en de prestatie van een bedrijf zijn afhankelijk van de medewerkers. Deze medewerkers kunnen pas optimaal presteren als zij gemotiveerd en tevreden zijn. De aandacht voor (menselijk) welzijn van de medewerkers en hiermee gepaard motivatie en tevredenheid worden gekoppeld aan Business Spiritualiteit. In dit onderzoek wordt getoetst naar verschillen in motivatie en tevredenheid van medewerkers van profit organisaties en non profit organisaties met betrekking tot een aantal werkgerelateerde onderwerpen. Deze scriptie bestaat in totaal uit zeven hoofdstukken en bijlagen. In het kort wordt hieronder weergegeven waarop de hoofdstukken betrekking hebben. De hoofdstukken 1 tot en met 3 hebben betrekking op het literatuuronderzoek. In hoofdstuk 1 wordt de aanleiding van het onderzoek toegelicht, de relevantie van het onderzoek beschreven en de vraagstelling geïntroduceerd. Hoofdstuk 2 vormt het theoretisch kader. Dit theoretisch kader heeft betrekking op de begrippen organisatie, profit organisaties en non profit organisaties, organisatieverandering, de organisatiekunde en Business Spiritualiteit. In hoofdstuk 3 wordt de conclusie van het literatuuronderzoek beschreven. Hierin wordt kort ingegaan op het theoretisch kader alvorens de eindconclusie wordt gegeven. De hoofdstukken 4 tot en met 7 hebben betrekking op het empirisch onderzoek. In hoofdstuk 4 wordt het onderzoeksplan weergegeven. In dit hoofdstuk wordt onder andere de onderzoeksvragen gepresenteerd, de onderzoeksmethode wordt weergegeven en de methodologische verantwoording wordt beschreven. In hoofdstuk 5 worden de resultaten van het onderzoek vervolgens gerapporteerd. Scriptie Onbekend maakt onbemind? 8

14 In hoofdstuk 6 wordt een antwoord gegeven op de onderzoeksvraag en de hypotheses. Tot slot wordt in de bijlage de volledige uitwerking van het onderzoek en van de resultaten weergegeven. In hoofdstuk 7, het laatste hoofdstuk, volgt een kritische bespreking van het onderzoek. Hierin komen opvallende resultaten aan de orde, de generaliseerbaarheid van het onderzoek wordt beschreven en vervolgens worden suggesties voor vervolgonderzoek beschreven. 1.2 AANLEIDING Spiritualiteit is een begrip dat als een rode draad door mijn leven loopt. Van jongs af aan ben ik in ieder geval geïnspireerd door het gevoel dat er meer is in het leven dan enkel het fysieke en het materiële dat voor ons waarneembaar is. Tijdens mijn stage bij een familiebedrijf met familiegelijkende waarden en normen, is een aantal dingen gebeurd die mij verder op weg hebben geholpen mijn zoektocht naar de betekenis en waarde van spiritualiteit uit te breiden en te verdiepen. Ik vond het fascinerend te mogen waarnemen wat een effect een dergelijke organisatiecultuur op de individuele werknemer heeft. De daar geldende organisatiecultuur met een familiair karakter heeft een dusdanig grote werking op de onderlinge verhoudingen. Enerzijds kan deze cultuur worden ervaren als een warm bed, maar anderzijds is zij als een moordkuil. Het gemoedelijke en vertrouwde versus het politieke spel. Ten tijde van de komst van een interim manager kwam deze paradox tot uitdrukking. De interim manager werd aangesteld om de organisatie op te schudden en eventueel te revitaliseren. Hij heeft het begrip Business Spiritualiteit geïntroduceerd. Na vele interessante gesprekken, over mijn spiritualiteit en zijn spiritualiteit en hoe hij deze in organisaties zou willen overbrengen, is bij mij het idee ontstaan om vanuit een wetenschappelijk perspectief spiritualiteit in organisaties te benaderen. Een uitdaging, zo zie ik het zelf, omdat ik op deze wijze op een speelse, doch praktische manier mijn eigen spirituele zoektocht kan ontwikkelen en eveneens een bijdrage bewerkstellig voor de wetenschap. 1.3 RELEVANTIE De relevantie van dit onderzoek is zowel van wetenschappelijke als maatschappelijke aard. Wat betreft de wetenschappelijke relevantie kan men dit onderzoek zien als een aanvulling op bestaande literatuur over organisatiekunde en daarmee gepaard organisatie inrichting en organisatieverandering. Daarnaast is er nog maar weinig wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de betekenis en waarde van het begrip Business Spiritualiteit (voor de bestaande organisatiekunde). Naast een aanvulling op bestaande onderzoeksliteratuur, kan dit onderzoek ook dienen als een informatiebron voor de praktijk met een gedegen wetenschappelijke basis. Het is voor organisaties namelijk interessant om te weten op welke wijze Business Spiritualiteit waardevol kan zijn voor een organisatie. Om dit te kunnen bepalen is een literatuuronderzoek noodzakelijk. Naast het noodzakelijke literatuuronderzoek is ook een empirisch Scriptie Onbekend maakt onbemind? 9

15 onderzoek van belang. Het onderzoek is gericht op de motivatie en tevredenheid van medewerkers. Enerzijds medewerkers van een profit organisatie en anderzijds medewerkers van een non profit organisatie. In dit onderzoek wordt gekeken naar eventuele verschillen in motivatie en tevredenheid met betrekking tot een aantal werkgerelateerde onderwerpen. Belangrijke inzichten kunnen middels onderzoeken worden gevonden, conclusies die van belang zijn voor zowel de wetenschap als de maatschappij. 1.4 VRAAGSTELLING In het literatuuronderzoek wordt onderzocht wat de waarde en de betekenis is van Business Spiritualiteit voor de organisatiekunde. De volgende onderzoeksvraag staat centraal: Is theorie met betrekking tot Business Spiritualiteit een toevoeging aan bestaande theorieën binnen de organisatiekunde? In dit onderzoek zijn eveneens een aantal deelvragen opgesteld die gaandeweg in deze scriptie aan bod komen, om uiteindelijk een antwoord op de centrale onderzoeksvraag te kunnen formuleren. De deelvragen in dit onderzoek zijn: Wat is een organisatie? Wat is een profit organisatie? Wat is een non profit organisatie? Wat is organisatieverandering? Welke belangrijke stromingen op het gebied van de organisatiekunde zijn er? Wat is Business Spiritualiteit? Welke definities van Business Spiritualiteit bestaan er? Wat wordt verstaan onder motivatie en tevredenheid? Waarom zijn gemotiveerde en tevreden werknemers van belang? Welke modellen op het gebied van Business Spiritualiteit hebben betrekking op organisatie inrichting en organisatieverandering? In het empirisch onderzoek worden verschillen in motivatie en tevredenheid tussen werknemers werkende bij profit organisaties en non profit organisaties getoetst. Vervolgens wordt getracht een vertaalslag te maken tussen de resultaten en het begrip Business Spiritualiteit. De volgende onderzoeksvraag staat centraal: Is er een verschil in motivatie en tevredenheid van medewerkers werkende bij een profit organisatie en medewerkers werkende bij een non profit organisatie? Scriptie Onbekend maakt onbemind? 10

16 Om een antwoord te kunnen formuleren op de centrale onderzoeksvragen en de deelvragen is het noodzakelijk dat eerst de begrippen en de bestaande theorieën waarop de onderzoeksvragen betrekking hebben, worden toegelicht. Dit wordt gedaan in het theoretisch kader. Scriptie Onbekend maakt onbemind? 11

17 2 THEORETISCH KADER In dit hoofdstuk worden de belangrijkste theorieën beschreven die voor deze scriptie van belang zijn. In 2.1 wordt het begrip organisatie beschreven. In 2.2 worden de kenmerken van profit organisaties en non profit organisaties beschreven. In 2.3 wordt het begrip verandermanagement beschreven. In 2.4 wordt de organisatiekunde nader verklaard en tot slot wordt in 2.5 het begrip Business Spiritualiteit nader verklaard. 2.1 HET BEGRIP ORGANISATIE GEDEFINIEERD In deze paragraaf wordt het begrip organisatie gedefinieerd. Er bestaan verschillende definities van het begrip organisatie. De definitie die in dit onderzoek wordt gehanteerd, is dat een organisatie een menselijke samenwerking is die doelgericht en blijvend is (Keuning & Eppink, 2000; Verhage, 2004; Thuis, 2007; Meissen, 2008). De menselijke samenwerking is het belangrijkste verbindende element in een organisatie. De medewerkers van een organisatie onderhouden diverse relaties met elkaar met het oog op samenwerking, het delen van kennis en ervaring en het nemen van besluiten (Johnson et al., 2005 in Meissen, 2008). De basis onderdelen van een organisatie zijn de strategische top, het middenkader, de technostructuur, ondersteunende diensten en de uitvoerende kern (Mintzberg, 1979; Jurritsma, 2007). Deze onderdelen worden gekenmerkt door de factor mens die gezamenlijk een bepaald doel nastreven. De inrichting, oftewel de structuur van een organisatie, komt voort uit de ideologie van een organisatie (In t Veld, 1993). Naast de structuur van een organisatie speelt de strategische context van een organisatie eveneens een grote rol bij het functioneren van organisaties. Binnen deze strategische context wordt met name aandacht besteed aan de activiteiten van de organisatie en de gewenste uitkomst hiervan (Jurritsma, 2007). De activiteiten worden wegens de voortdurende ontwikkeling van organisaties aangepast aan de strategische context. Dit betekent over het algemeen veranderen. Veranderingen binnen organisaties vinden vaak plaats na een uitvoerige analyse waarin eerst de huidige situatie in kaart wordt gebracht. Deze analyse kan vanuit een intern als wel een extern perspectief worden gedaan. De interne analyse legt zich toe op de eigen krachten binnen een organisatie. Hierbij worden de sterke en de zwakke punten van een organisatie in kaart gebracht en vervolgens de kansen en de bedreigingen voor een organisatie. Men dient ook rekening te houden met tradities en een bepaalde ideologie van een organisatie (Mintzberg, 1979; Miller & Shamsie, 1996; Jurritsma, 2007). De externe analyse heeft betrekking op omgevingsfactoren. Hierbij valt te denken aan factoren als nieuwe toetreders, klanten, leveranciers, substituut producten, concurrentie en middelen (Aldrich & Fiol, 1994; Jurritsma, 2007). Op basis van de analyse kan een organisatie een keuze maken voor een bepaalde strategie (Verhage, 2004; Jurritsma, 2007). Wat betreft de keuze voor een strategie bestaat er enige differentiatie (Hedly, 1977; Goold & Campbell, 1991; Jurritsma, 2007). Per organisatie is deze strategiekeuze onder andere afhankelijk van de infrastructuur van een organisatie, de activiteiten van een organisatie, het doel en de strategische context. Na Scriptie Onbekend maakt onbemind? 12

18 het bepalen van de strategie dient deze ook daadwerkelijk te worden geïmplementeerd (Verhage 2004; Jurritsma, 2007). 2.2 PROFIT ORGANISATIES VERSUS NON PROFIT ORGANISATIES In dit hoofdstuk wordt specifiek ingegaan op de kenmerken van twee type organisaties, te weten profit organisaties en non profit organisaties. Het veel gemaakte onderscheid tussen profit en non profit suggereert een groot verschil tussen beiden (Kapteyn, 1986) HET BEGRIP PROFIT ORGANISATIE GEDEFINIEERD Letterlijk betekent profit winst. Het begrip is te omschrijven als het positieve financiële saldo van activiteiten of transacties die een commercieel of beroepskarakter hebben (Kapteyn, 1986). De profit sector wordt dus in eerste instantie gekenmerkt door organisaties die enkel en alleen gericht zijn op winst maken. Naast dit doel kunnen ook andere factoren van belang zijn. Voorbeelden hiervan zijn het voortbestaan van de organisatie, de product/ markt combinatie en positie, de productiviteit en de toegevoegde waarde van de organisatie, de groei en continuïteit van de organisatie, interne organisatievraagstukken of de productie van bepaalde maatschappelijk hoog gewaardeerde producten (Kapteyn, 1986; Keuning & Eppink, 2000; Jurritsma, 2007). De oriëntatie van profit organisaties is breed. Er worden zowel producten vervaardigd als ook diensten geleverd (Kapteyn, 1986). De directie bepaalt welke producten of diensten voor welke doelgroep worden geproduceerd. De strategie van een profit organisatie wordt bepaald aan de hand van financiële doelstellingen. De missie van een profit organisatie is optimaal als wordt uitgegaan van zowel de omgeving van de organisatie, als wel de klantgerichtheid van de organisatie (Jurritsma, 2007). Profit organisaties worden beheerst op basis van het monitoren van de financiële situatie, oftewel de inkomsten en uitgaven, de opbrengsten en de kosten en hiermee gepaard de solvabiliteit, liquiditeit en exploitatie van de organisatie. Deze beheersing wordt bepaald door doelstellingen als effectiviteit, efficiency, winstgevendheid, groei en continuïteit (Kapteyn, 1986; Williamson, 1991; Jurritsma, 2007). Profit organisaties beschikken over een keuzevrijheid met betrekking tot deze beheersing. Profit organisaties zijn niet structureel afhankelijk van subsidies en sponsoring. Dit betekent echter niet dat profit organisaties geen vreemd vermogen kunnen aantrekken (Kapteyn, 1986) HET BEGRIP NON PROFIT ORGANISATIE GEDEFINIEERD Een non profit organisatie wordt gekenmerkt door het streven sociale waarde voor de maatschappij te creëren. Het verwezenlijken van winst wordt door non profit organisaties niet als finaal doel nagestreefd (Kapteyn, 1986; Soldevila & Oliveras, 2006). Non profit organisaties zijn een bonte verzameling van diverse typen organisaties (Kapteyn, 1986). Dergelijke organisaties variëren van kleine lokale verenigingen beheerd door een aantal vrijwilligers tot grote (inter)nationale organisaties die opereren in vele lokale branches Scriptie Onbekend maakt onbemind? 13

19 (Jurritsma, 2007). Non profit organisaties worden om diverse redenen opgezet. Een non profit organisatie kan zich richten op (een specifiek gedeelte van) de samenleving, maar ook een servicecontract met de overheid kan een reden zijn voor het ontstaan van een non profit organisatie (Jurritsma, 2007). In vergelijking tot een profit organisatie is de verhouding tussen vraag en aanbod anders. Non profit organisaties hebben worden niet geleid door het bepalen van aanbod en afname op een vrije markt. Voor een non profit organisatie is de sponsor de voornaamste marktpartij. Deze sponsor is veelal de subsidiërende overheid (Kapteyn, 1986). Non profit organisaties leveren voornamelijk diensten gericht op verandering van menselijk gedrag of veranderende levensomstandigheden. Deze diensten worden vooral geleverd in de gezondheidszorg, het onderwijs, recreatiedoeleinden, welzijn en cultuuraspecten (Kapteyn, 1986). Het merendeel van de non profit organisaties vindt bestaansgrond in politiekethische besluitvorming. Gevolghebbende ligt de nadruk meer op interne en ideologische legitimering van de activiteiten dan op efficiëntie (Kapteyn, 1986). Naast het nastreven van ideële doelstellingen wordt een non profit organisatie ook gedreven door andere doelen. Bijvoorbeeld het genereren van winst. De bestemming van de winst is echter verschillend met de bestemming van winst in een profit organisatie. Net als profit organisaties dienen ook non profit organisatie doelstellingen te formuleren. Wegens het feit dat non profit organisaties rekening dienen te houden met een hoger hiërarchisch orgaan is het formuleren van doelstellingen voor dit organisatietype lastiger. Er kan onduidelijkheid met betrekking tot de doelgroep bestaan en er kan sprake zijn van discrepantie tussen politieke en ideële doelstellingen (Kapteyn, 1986; Jurritsma, 2007). Een non profit organisatie wordt beheerst op basis van kosten. Non profit organisaties hebben geen prijsmechanisme, maar werken aan de hand van eigen normstellingen voor wat betreft de hoogte van kosten. Deze normstelling is enerzijds een beleidsmatige keuze, anderzijds is deze opgelegd door een hiërarchisch hoger orgaan (Jurritsma, 2007). Waar profit organisaties een bewuste keuze kunnen maken wat betreft het aanwenden van externe financiering, zijn non profit organisaties structureel afhankelijk van deze externe financiering (Kapteyn, 1986). Om de klanttevredenheid optimaal te houden dienen non profit organisaties met bestaande middelen te voldoen aan een maximum van diensten (Soldevila & Oliveras, 2006; Jurritsma, 2007). Kortom, non profit organisaties zijn gesubsidieerde organisaties die aan de wensen van de klant moet zien te voldoen, echter wel mede volgens de doelstellingen van een hoger hiërarchisch orgaan (Jurritsma, 2007) SAMENVATTING Samengevat, profit organisaties zijn organisaties die gericht zijn op het genereren van financiële winst. Niet de productie of de dienstverlening, maar de winst is het uiteindelijke doel van dit type organisatie. Hieraan wordt eveneens de effectiviteit van de organisatie afgemeten. Non profit organisaties worden gekenmerkt door andere doelen dan het maken van winst. Dit sluit het maken van winst niet uit, maar winst is niet het finale doel. Het voornaamste verschil tussen profit organisaties en non profit organisaties is dus het type doelstelling. Scriptie Onbekend maakt onbemind? 14

20 Winstbeogend versus maatschappij gericht. Daarnaast is er een verschil te vinden op het gebied van het te leveren product, verschillende belangen, en de beheersing. Zowel profit organisaties als non profit organisaties vrijheid hebben met betrekking tot de inrichting van de organisatie. De strategische context is echter bepalend voor de geschiktheid van een bepaalde organisatiestructuur. Beide organisatietypen kiezen een strategie op basis van de structuur, de omgeving, de processen, de mensen en de activiteiten van een organisatie (Jurritsma, 2007). Beide organisatietypen vergen eveneens een professionele besturing (Wouters, 1999). Tabel 1. Kenmerken Profit Organisaties en Non profit Organisaties Kenmerken Profit Organisatie Non profit Organisatie Infrastructuur Vrije keuze voor de inrichting Vrije keuze voor de inrichting Strategische context Differentiatie Differentiatie Doel Profit beogend Maatschappelijk doel voorop (diversiteit in doelen) Partijen Contractvrijheid aanbieder en koper Aanbieder, koper en derden Activiteiten Product georiënteerd Dienst georiënteerd Dienst georiënteerd Prijssignaal Aanwezig Ontbreekt Doelstellingen Nauwkeurig geformuleerd en uitvoerbaar Onduidelijk geformuleerd en moeilijk uitvoerbaar Doelgroep Vastgesteld door de directie Onduidelijk welke doelgroep Financiering Niet structureel afhankelijk van externe financiering Structureel afhankelijk van externe financiering Beheersing Op basis van opbrengsten en kosten Efficiency voorop Op basis van kosten Effectiviteit bemoeilijkt door doelstelling Accent Externe economische legitimering Interne ideologische legitimering Bron: aangepast overgenomen uit Jurritsma, 2007 In dit hoofdstuk zijn twee verschillende organisatietypen beschreven. Nu het begrip organisatie is beschreven, is het voor een breder begrip van organisaties van belang om het begrip organisatieverandering te bespreken. Iedere organisatie heeft hier namelijk mee te maken. Scriptie Onbekend maakt onbemind? 15

Bedrijfskunde (BDKVPAVF03) Les 1: introductie

Bedrijfskunde (BDKVPAVF03) Les 1: introductie Bedrijfskunde (BDKVPAVF03) Les 1: introductie Ten eerste... Welkom Planning Toetsing Literatuur Leerdoelen Website Waarom bedrijfskunde? Het vak bedrijfskunde geeft een oriëntatie op het vakgebied Management

Nadere informatie

Denkscholen in de organisatiekunde

Denkscholen in de organisatiekunde Denkscholen in de organisatiekunde Er zijn 6 denkscholen te onderscheiden in het vakgebied management waarvan er 3 vallen onder overkoepelende scholen dit zijn: 1 Klassikale school 2 Human Relation school

Nadere informatie

Management Opdracht Denkscholen

Management Opdracht Denkscholen Management Opdracht Denkscholen Naomi Kappe MM1A Management In het vakgebied Management kun je 6 denkscholen onderscheiden: 1. De klassieke school. 2. Human Relationschool. 3. Revisionisme. Overhoepelende

Nadere informatie

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI)

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het zelfbeoordelingsformulier Het doel van deze evaluatie is om u te helpen bij het bepalen van de belangrijkste aandachtsvelden van uw leidinggevende

Nadere informatie

Verantwoording bij de zevende druk V Over de auteurs VII Inleiding 1

Verantwoording bij de zevende druk V Over de auteurs VII Inleiding 1 Inhoud Verantwoording bij de zevende druk V Over de auteurs VII Inleiding 1 1 Denken over organisatie en management 5 1.1 Introductie 6 1.2 Ontstaan van het vakgebied 7 1.3 Ontwikkeling van handel en ontstaan

Nadere informatie

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model.

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. 1. Wat is het INK-model? Het INK-model is afgeleid van de European Foundation for Quality Management (EFQM). Het EFQM stelt zich ten doel Europese bedrijven

Nadere informatie

Leiderschap bij organisatie verandering. Prof. dr. Janka Stoker Faculteit Economie en Bedrijfskunde Divosa, 22 mei 2015

Leiderschap bij organisatie verandering. Prof. dr. Janka Stoker Faculteit Economie en Bedrijfskunde Divosa, 22 mei 2015 1 1 Leiderschap bij organisatie verandering Prof. dr. Janka Stoker Faculteit Economie en Bedrijfskunde Divosa, 22 mei 2015 Het belang van leiderschap: overal om ons heen 2 Thema s 3 1. Wat is leiderschap?

Nadere informatie

Luc Aelen Pascal de Bruijn Dennis Dierx Sven Drissen Jorn Lutters Mark Peggen

Luc Aelen Pascal de Bruijn Dennis Dierx Sven Drissen Jorn Lutters Mark Peggen Denken over organisatie en management Luc Aelen Pascal de Bruijn Dennis Dierx Sven Drissen Jorn Lutters Mark Peggen Historische Denkrichtingen Niccolo Machiavelli / Adam Smith Scientific Management General

Nadere informatie

?Hoe Zo! >> Werken bij de gemeente betekent je inzetten voor burgers en bedrijven. En daarbij geldt:

?Hoe Zo! >> Werken bij de gemeente betekent je inzetten voor burgers en bedrijven. En daarbij geldt: Wabo effectief ?Hoe Zo! >> Het toepassen van de Wabo is meer dan alleen de IT-structuur aanpassen, de procedures herzien en/of de processen opnieuw beschrijven en herinrichten. Het zijn de medewerkers

Nadere informatie

Leadership in Project-Based Organizations: Dealing with Complex and Paradoxical Demands L.A. Havermans

Leadership in Project-Based Organizations: Dealing with Complex and Paradoxical Demands L.A. Havermans Leadership in Project-Based Organizations: Dealing with Complex and Paradoxical Demands L.A. Havermans LEADERSHIP IN PROJECT-BASED ORGANIZATIONS Dealing with complex and paradoxical demands Leiderschap

Nadere informatie

HR Performance Management

HR Performance Management HR Performance Management Door: Bernadette van de Laak Inleiding Bij Performance Management (PM) gaat het erom dat menselijk kapitaal binnen een organisatie dusdanig wordt georganiseerd, dat stijging van

Nadere informatie

EFQM model theoretisch kader

EFQM model theoretisch kader EFQM model theoretisch kader Versie 1.0 2000-2009, Biloxi Business Professionals BV 1. EFQM model EFQM staat voor European Foundation for Quality Management. Deze instelling is in 1988 door een aantal

Nadere informatie

Praktijkplein Titel: Toepassing: Koppeling met het Operational Excellence Framework: Implementatiemethodieken: ontwerpen en ontwikkelen.

Praktijkplein Titel: Toepassing: Koppeling met het Operational Excellence Framework: Implementatiemethodieken: ontwerpen en ontwikkelen. Praktijkplein Titel: Implementatiemethodieken: ontwerpen en ontwikkelen. Toepassing: Beknopte samenvatting van twee implementatiemethodieken en hun toepassing bij het implementeren van een operational

Nadere informatie

Middle Management NEMAS

Middle Management NEMAS Middle Management NEMAS Editie 2015 Morel Opleiding en Training B.V. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze

Nadere informatie

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Balanced Scorecard Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 DE

Nadere informatie

Middle Management. Inhoudsopgave. Les 1. Les 3. Les 2. Les 4. Organisaties, een inleiding. Organisaties en hun omgeving (meso - macro)

Middle Management. Inhoudsopgave. Les 1. Les 3. Les 2. Les 4. Organisaties, een inleiding. Organisaties en hun omgeving (meso - macro) Middle Management Inhoudsopgave Les 1 Organisaties, een inleiding 1.1 Inleiding 1.2 Management 1.3 Managementniveaus en besluitvorming 1.4 Vakgebied management en organisatie 1.5 Bedrijfsprocessen en toegevoegde

Nadere informatie

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM De tijd dat MVO was voorbehouden aan idealisten ligt achter ons. Inmiddels wordt erkend dat MVO geen hype is, maar van strategisch belang voor ieder

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Lean- & Proces Management De cursus Lean & Process Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

The influence of team diversity inside and outside the team on the level of ambidexterity

The influence of team diversity inside and outside the team on the level of ambidexterity The influence of team diversity inside and outside the team on the level of ambidexterity Synopsis onderszoeksplan Afstudeerscriptie Strategisch Management, faculteit Bedrijfskunde, Wendy Poppelaars -

Nadere informatie

Toetsplan Masteropleiding Midden-Oosten Studies

Toetsplan Masteropleiding Midden-Oosten Studies Toetsplan Masteropleiding Studies 2017-2018 JAAR 1 semester 1 Blok 1 Blok 2 vaktitel vakcode week 1-7 colleges week 8/9/10 (her)toetsing week 11-17 colleges week 18/19/20 (her)toetsing Conflicten in het

Nadere informatie

Inhoud. Deel 1 Wat is een bedrijf? 17. Inleiding 14

Inhoud. Deel 1 Wat is een bedrijf? 17. Inleiding 14 Inhoud Inleiding 14 Deel 1 Wat is een bedrijf? 17 1 Bedrijf en bedrijfskunde 19 1.1 Het bedrijf 20 1.1.1 Organisatie, bedrijf en onderneming 20 1.1.2 Bedrijven zijn organisaties 22 1.1.3 De eenvoudige

Nadere informatie

Interventies bij organisatieverandering Succesvol veranderen

Interventies bij organisatieverandering Succesvol veranderen Interventies bij organisatieverandering Succesvol veranderen Het succesvol doorvoeren van organisatieverandering vraagt nogal wat. De uitdaging is om de beoogde verandering werkbaar te maken en te borgen

Nadere informatie

Een symbiose van onderwijskwaliteit en kwaliteitszorg

Een symbiose van onderwijskwaliteit en kwaliteitszorg I nleiding Een symbiose van onderwijskwaliteit en kwaliteitszorg Onderwijskwaliteit en kwaliteitszorg zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden in het primair onderwijs (PO). Onderwijskwaliteit staat voor

Nadere informatie

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000 Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

Communicatie: Corporate identity- mix

Communicatie: Corporate identity- mix Communicatie: Corporate identity- mix Auteur: Birkigt & Stadler Persoonlijkheid: Het geen de organisatie karakteriseert. (ziel van het bedrijf) Gedrag: Dagelijkse handelingen van medewerkers, omgaan met

Nadere informatie

Key success actors. De rol van middenmanagement bij strategische veranderingen. Onderzoek door Turner en de Rotterdam School of Management

Key success actors. De rol van middenmanagement bij strategische veranderingen. Onderzoek door Turner en de Rotterdam School of Management Key success actors De rol van middenmanagement bij strategische veranderingen Onderzoek door Turner en de Rotterdam School of Management 1 Key success actors De rol van middenmanagement bij strategische

Nadere informatie

Integraal management en Sturen

Integraal management en Sturen Integraal management en Sturen Inleiding InterimProf werkt continu aan de ontwikkeling van haar interimmers. Daartoe heeft zij een Ontwikkelprogramma opgesteld. In dat kader is op 27 en 28 maart 2013 een

Nadere informatie

STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT

STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT Naam stagiair(e):... Stageplaats (+ adres):...... Tussentijdse evaluatie Eindevaluatie Stageperiode:... Datum:.. /.. / 20.. Stagementor:...

Nadere informatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie Technologische innovatie biedt het onderwijs talloze mogelijkheden. Maar als we die mogelijkheden echt willen

Nadere informatie

De kracht van een sociale organisatie

De kracht van een sociale organisatie De kracht van een sociale organisatie De toegevoegde waarde van zakelijke sociale oplossingen Maarten Verstraeten. www.netvlies.nl Prinsenkade 7 T 076 530 25 25 E mverstraeten@netvlies.nl 4811 VB Breda

Nadere informatie

Kwaliteitsmanagement theoretisch kader

Kwaliteitsmanagement theoretisch kader 1 Kwaliteitsmanagement theoretisch kader Versie 1.0 2000-2009, Biloxi Business Professionals BV 1 1. Kwaliteitsmanagement Kwaliteitsmanagement richt zich op de kwaliteit organisaties. Eerst wordt het begrip

Nadere informatie

Resultaten Onderzoek September 2014

Resultaten Onderzoek September 2014 Resultaten Onderzoek Initiatiefnemer: Kennispartners: September 2014 Resultaten van onderzoek naar veranderkunde in de logistiek Samenvatting Logistiek.nl heeft samen met BLMC en VAViA onderzoek gedaan

Nadere informatie

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting xvii Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting Samenvatting IT uitbesteding doet er niet toe vanuit het perspectief aansluiting tussen bedrijfsvoering en IT Dit proefschrift is het

Nadere informatie

Boost uw carrière. Zo kiest u de MBAopleiding die bij u past. Deze whitepaper is mede mogelijk gemaakt door

Boost uw carrière. Zo kiest u de MBAopleiding die bij u past. Deze whitepaper is mede mogelijk gemaakt door Boost uw carrière Zo kiest u de MBAopleiding die bij u past Deze whitepaper is mede mogelijk gemaakt door Introductie Update uw kennis De wereld om ons heen verandert in een steeds hoger tempo. Hoe goed

Nadere informatie

De curriculum van de masteropleiding PM MBO kan op verschillende niveau s bekeken worden:

De curriculum van de masteropleiding PM MBO kan op verschillende niveau s bekeken worden: Marco Snoek over de masteropleiding en de rollen van de LD Docenten De curriculum van de masteropleiding PM MBO kan op verschillende niveau s bekeken worden: Het intended curriculum : welke doelen worden

Nadere informatie

Innoveren en slimmer organiseren

Innoveren en slimmer organiseren Innoveren en slimmer organiseren SMZ Kennis en Innovatiebeurs 24 januari 2014 Prof. dr. Jaap Boonstra Inspiraties delen Verbeelding (en lef) Innovatiespots Samen innoveren Grenzeloos innoveren A 3 I =

Nadere informatie

The role of interpersonal conflict between top and middle managers in top-down and bottom-up initiatives. Rein Denekamp

The role of interpersonal conflict between top and middle managers in top-down and bottom-up initiatives. Rein Denekamp Samenvatting Inleiding In de huidige dynamische en complexe omgeving waarin veel organisaties opereren, wordt corporate entrepreneurship vaak gezien als een noodzaak. Het goed doorgronden van het ondernemend

Nadere informatie

MOTIVES, VALUES, PREFERENCES INVENTORY OVERZICHT

MOTIVES, VALUES, PREFERENCES INVENTORY OVERZICHT MOTIVES, VALUES, PREFERENCES INVENTORY OVERZICHT INTRODUCTIE De Motives, Values, Preferences Inventory () is een persoonlijkheidstest die de kernwaarden, doelen en interesses van een persoon in kaart brengt.

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting (summary in Dutch)

Nederlandse samenvatting (summary in Dutch) Nederlandse samenvatting (summary in Dutch) Relatiemarketing is gericht op het ontwikkelen van winstgevende, lange termijn relaties met klanten in plaats van het realiseren van korte termijn transacties.

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Verandermanagement & Leadership De cursus Verandermanagement & Leadership duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School Beoordeling Afstudeeronderzoek eindfase 2014-2015 VT-DT ONDERZOEKSVERSLAG Bijlage 5d Beoordelingsformulier onderzoeksverslag

Nadere informatie

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Zakenwijzer Het is tijd voor nieuw en ander leiderschap en management We kunnen ons niet meer verloven te blijven doen wat we deden. Als alles verandert,

Nadere informatie

Nederlandse Samenvatting

Nederlandse Samenvatting Nederlandse Samenvatting De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) onderhoudt middels de organisaties Kerk in Actie (KiA) en ICCO Alliantie contacten met partners in Brazilië. Deze studie verkent de onderhandelingen

Nadere informatie

Kortom, van visie naar werkelijkheid!

Kortom, van visie naar werkelijkheid! Wie zijn wij Scopeworks is een internationaal bureau wat zich richt op executive search, interim management en consulting. Ons kantoor is gevestigd in Nederland en vanuit hier worden onze diensten wereldwijd

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Verandermanagement & Leadership De Post HBO opleiding Verandermanagement & leadership duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht.

Nadere informatie

VRAGENLIJST LERENDE ORGANISATIE (op basis van Nelson & Burns) 1

VRAGENLIJST LERENDE ORGANISATIE (op basis van Nelson & Burns) 1 VRAGENLIJST LERENDE ORGANISATIE (op basis van Nelson & Burns) 1 Onderstaande diagnostische vragenlijst bestaat uit 12 items. De score geeft weer in welke mate uw organisatie reactief, responsief, pro-actief

Nadere informatie

Where innovation starts. Vakken eerste jaar Technische Bedrijfskunde

Where innovation starts. Vakken eerste jaar Technische Bedrijfskunde Where innovation starts Vakken eerste jaar Vakken eerste jaar In de major krijg je uiteenlopende vakken en projecten op het gebied van wiskunde, technische bedrijfskunde en integratie (het toepassen van

Nadere informatie

Introductie Methoden Bevindingen

Introductie Methoden Bevindingen 2 Introductie De introductie van e-health in de gezondheidszorg neemt een vlucht, maar de baten worden onvoldoende benut. In de politieke en maatschappelijke discussie over de houdbaarheid van de gezondheidszorg

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Nederlandse samenvatting Wereldwijd zijn meer dan 3 miljard mensen afhankelijk van biomassa brandstoffen zoals hout en houtskool om in hun dagelijkse energie behoefte te voorzien. Het gebruik van deze

Nadere informatie

De invloed van Vertrouwen, Relatietevredenheid en Commitment op Customer retention

De invloed van Vertrouwen, Relatietevredenheid en Commitment op Customer retention De invloed van Vertrouwen, Relatietevredenheid en Commitment op Customer retention Samenvatting Wesley Brandes MSc Introductie Het succes van CRM is volgens Bauer, Grether en Leach (2002) afhankelijk van

Nadere informatie

1 Inleiding. 1.1 De thematiek

1 Inleiding. 1.1 De thematiek 1 Inleiding 1.1 De thematiek Voor ondernemers is de relatie tussen organisatie en markt van cruciaal belang. De organisatie ontleent haar bestaansrecht aan de markt. De omzet wordt tenslotte op de markt

Nadere informatie

VERTROUWEN & VERANTWOORDELIJKHEID WIM VANDERSTRAETEN

VERTROUWEN & VERANTWOORDELIJKHEID WIM VANDERSTRAETEN VERTROUWEN & VERANTWOORDELIJKHEID WIM VANDERSTRAETEN VAN WAAR KOMT VERTROUWEN? De EU markt (economisch): groei staat onder druk Voor het eerst sinds jaren Oorzaken? Opvoeding? Opleiding? Economie? Waarom?

Nadere informatie

Visie op duurzaam Veranderen

Visie op duurzaam Veranderen Visie op duurzaam Veranderen Ruysdael Ruysdael is een gerenommeerd bureau dat zich sinds haar oprichting in 1994 heeft gespecialiseerd in het managen van veranderingen. Onze dienstverlening kent talloze

Nadere informatie

Een brede kijk op onderwijskwaliteit Samenvatting

Een brede kijk op onderwijskwaliteit Samenvatting Een brede kijk op onderwijskwaliteit E e n o n d e r z o e k n a a r p e r c e p t i e s o p o n d e r w i j s k w a l i t e i t b i n n e n S t i c h t i n g U N 1 E K Samenvatting Hester Hill-Veen, Erasmus

Nadere informatie

Strategic Decisions Monitor Februari 2014 Ketenmanagement in klantinteractie

Strategic Decisions Monitor Februari 2014 Ketenmanagement in klantinteractie Strategic Decisions Monitor Februari 2014 Ketenmanagement in klantinteractie In samenwerking met KIRC 2014 Niets uit deze publicatie mag geheel of gedeeltelijk op enigerlei schriftelijke, elektronische

Nadere informatie

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent Management Development is een effectieve manier om managementpotentieel optimaal te benutten en te ontwikkelen in een stimulerende en lerende omgeving. De manager van vandaag moet immers adequaat kunnen

Nadere informatie

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel ORGANISATIE EN MANAGEMENT DONDERDAG 18 JUNI UUR UUR

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel ORGANISATIE EN MANAGEMENT DONDERDAG 18 JUNI UUR UUR SPD Bedrijfsadministratie Correctiemodel ORGANISATIE EN MANAGEMENT DONDERDAG 18 JUNI 2015 11.45 UUR 14.15 UUR SPD Bedrijfsadministratie Organisatie en management Donderdag 18 juni 2015 B / 7 2015 NGO -

Nadere informatie

Boreas brengt verfrissing en is gedegen in zijn dienstverlening

Boreas brengt verfrissing en is gedegen in zijn dienstverlening fris en gedegen Boreas brengt verfrissing en is gedegen in zijn dienstverlening Profiel Boreas is een adviesbureau voor bestuur en management van professionele organisaties. Boreas levert maatwerk. U

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School Beoordeling Afstudeeronderzoek eindfase 2014-2015 VT-DT ONDERZOEKSVERSLAG 1 Bijlage 5c Beoordelingsformulier onderzoeksverslag

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Inkoopmanagement & Procurement De cursus Inkoopmanagement & Procurement duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Veranderen en Beïnvloeden. Koen Toye VSPW Kortrijk

Veranderen en Beïnvloeden. Koen Toye VSPW Kortrijk Veranderen en Beïnvloeden Koen Toye VSPW Kortrijk Veranderende maatschappij De organisatie als ding(vroeger) Sterke verdeling in hokjes Helder Stevige structuur Weinig flexibiliteit Sterke duidelijkheid

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

VERANDER- MANAGEMENT. Direct aan de slag met veranderprocessen, randvoorwaarden en weerstanden tegen veranderingen

VERANDER- MANAGEMENT. Direct aan de slag met veranderprocessen, randvoorwaarden en weerstanden tegen veranderingen VERANDER- MANAGEMENT Direct aan de slag met veranderprocessen, randvoorwaarden en weerstanden tegen veranderingen Dit rapport behandelt alle aspecten rondom het begrip verandermanagement. Meer weten over

Nadere informatie

KONING ARTHUR visie en organisatieprincipes

KONING ARTHUR visie en organisatieprincipes KONING ARTHUR visie en organisatieprincipes Ed Knies Koning Arthur; visie en organisatieprincipes Welkom Dit boek is een moreel boek voor professionals. Met moreel bedoelen we dat er binnen organisaties

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Management & Organisatie Code C2 Lestijden 60 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Merkstrategie & Reputatie De cursus Merkstrategie & Reputatie Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Middelen Proces Producten / Diensten Klanten

Middelen Proces Producten / Diensten Klanten Systeemdenken De wereld waarin ondernemingen bestaan is bijzonder complex en gecompliceerd en door het gebruik van verschillende concepten kan de werkelijkheid nog enigszins beheersbaar worden gemaakt.

Nadere informatie

EFP CONGRES 'THE FUTURE OF FORENSIC CARE, SOLUTIONS WORTH SHARING' MANAGEMENT IN PROGRESS WOUTER TEN HAVE 7 JUNI 2012. 29 mei 2012

EFP CONGRES 'THE FUTURE OF FORENSIC CARE, SOLUTIONS WORTH SHARING' MANAGEMENT IN PROGRESS WOUTER TEN HAVE 7 JUNI 2012. 29 mei 2012 EFP CONGRES 'THE FUTURE OF FORENSIC CARE, SOLUTIONS WORTH SHARING' 1 MANAGEMENT IN PROGRESS WOUTER TEN HAVE 7 JUNI 2012 2 DE STRATEGY-TO-PERFORMANCE GAP (MANKINS EN STEELE) 3 37% Gemiddelde prestatie verliezen

Nadere informatie

Van dromen... Finext. 72 Het Nieuwe Werken

Van dromen... Finext. 72 Het Nieuwe Werken Finext Finext is een club van hondertachtig mensen die diensten verlenen aan financiële afdelingen binnen profit en non-profit organisaties. Eén van de echte kenmerken van Finext is dat er geen regels

Nadere informatie

MISSIE - VISIE - MOTTO

MISSIE - VISIE - MOTTO MISSIE - VISIE - MOTTO Mei 2015 Versie 4.0 Inhoudsopgave INLEIDING 3 WAAR KOMT DIT VANDAAN? 3 MISSIE: WAAR STAAN WE VOOR? 4 VISIE: WAT DOEN WE EN WAAROM? 4 MOTTO, KORT EN KRACHTIG 5 2 INLEIDING Elke organisatie,

Nadere informatie

Themaboek IBL2 Beleidsadviseur 5

Themaboek IBL2 Beleidsadviseur 5 Project Balanced Scorecard Vakcode 56012 Verantwoordelijke dhr. H. Kevelham ECTS 6 Kwartiel 1.3 en 1.4 Competenties IBL1, IBL2, IBL3, IBL7 Prestatie-indicatoren 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 2.2, 2.3,

Nadere informatie

QUINN-MODEL. CompetenZa info@competenza.nu www.competenza.nu

QUINN-MODEL. CompetenZa info@competenza.nu www.competenza.nu QUINN-MODEL In onze adviestrajecten en gesprekken met opdrachtgevers maken wij vaak gebruik van het zgn. Quinn-model. Een handig hulpmiddel om samen, met een zo objectief mogelijke blik, naar het bedrijf

Nadere informatie

WHITEPAPER De nieuwe relatie tussen organisaties en hun klanten

WHITEPAPER De nieuwe relatie tussen organisaties en hun klanten WHITEPAPER De nieuwe relatie tussen organisaties en hun klanten Expectations Management B.V. Burg. Van Nispenstraat 8A 7001 BS Doetinchem 0314-640523 mvb@expectations.nl Inleiding Deze White Paper beschrijft

Nadere informatie

Investors in People. Willem E.A.J. Scheepers MBA

Investors in People. Willem E.A.J. Scheepers MBA Investors in People. Willem E.A.J. Scheepers MBA LINCOLN STEFFENS I have seen the future and it works IiP = Meer dan Opleiden! (veel meer.) Recent Onderzoek Informeel Leren ( Research voor Onderwijs &

Nadere informatie

Where innovation starts. Vakken eerste jaar major Technische Bedrijfskunde

Where innovation starts. Vakken eerste jaar major Technische Bedrijfskunde Where innovation starts Vakken eerste jaar major Technische Bedrijfskunde TU/e Bachelor College De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) bundelt haar bacheloronderwijs in het Bachelor College. Als student

Nadere informatie

Pedagogisch beleid in Brede School de Waterlelie, Prinsenhof te Leidschendam

Pedagogisch beleid in Brede School de Waterlelie, Prinsenhof te Leidschendam Pedagogisch beleid in Brede School de Waterlelie, Prinsenhof te Leidschendam Inleiding: ATB de Springplank, een algemeen toegankelijke basisschool en Vlietkinderen, maatwerk in kinderopvang, beiden gehuisvest

Nadere informatie

Beter werken door arbeidsvreugde

Beter werken door arbeidsvreugde Beter werken door arbeidsvreugde De zeven bronnen van arbeidsvreugde Landelijk Arbo Congres 24 oktober 2011 Programma Beter werken door arbeidsvreugde Ontdekken van De zeven bronnen van arbeidsvreugde

Nadere informatie

De controller met ICT competenties

De controller met ICT competenties De controller met ICT competenties Whitepaper door Rob Berkhof Aangeboden door NIVE Opleidingen De controller met ICT competenties De huidige samenleving is nauwelijks meer voor te stellen zonder informatisering.

Nadere informatie

Change. Making Change Happen!

Change. Making Change Happen! Change MANaGEMENT Making Change Happen! 2 Uw organisatie verandert. Vaak onder druk van de markt, aandeelhouders of belanghebbenden. Maar soms gewoon omdat u zelf gelooft dat het beter kan. Het merendeel

Nadere informatie

Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden

Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden STUDIEDAG Projectmatig werken in lokale overheden LEUVEN 27 oktober 2011 Projectmatig werken in de lokale sector Katlijn Perneel, Partner, ParFinis Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden 1 Inhoud

Nadere informatie

Laag Vaardigheden Leerdoelen Formulering van vragen /opdrachten

Laag Vaardigheden Leerdoelen Formulering van vragen /opdrachten Blooms taxonomie Laag Vaardigheden Leerdoelen Formulering van vragen /opdrachten Evalueren Evalueren = de vaardigheid om de waarde van iets (literatuur, onderzoeksrapport, presentatie etc) te kunnen beoordelen

Nadere informatie

R E N É H E R R E M A N S - C R E D E N T I A L S. Employer Branding en Merkrelaties fundament van duurzame business

R E N É H E R R E M A N S - C R E D E N T I A L S. Employer Branding en Merkrelaties fundament van duurzame business R E N É H E R R E M A N S - C R E D E N T I A L S Employer Branding en Merkrelaties fundament van duurzame business Merkrelaties: Brandstof voor moderne organisaties Niet de individuen maar hun relaties

Nadere informatie

Strategische Issues in Dienstverlening

Strategische Issues in Dienstverlening Strategische Issues in Dienstverlening Strategisch omgaan met maatschappelijke issues Elke organisatie heeft issues. Een definitie van de term issue is: een verschil tussen de verwachting van concrete

Nadere informatie

Stichting VraagWijzer Nederland. Notitie Resultaatgericht werken in het Sociale Domein

Stichting VraagWijzer Nederland. Notitie Resultaatgericht werken in het Sociale Domein Stichting VraagWijzer Nederland Notitie Resultaatgericht werken in het Sociale Domein Per 1 januari 2015 hebben de Jeugdwet, de Participatiewet en de Wmo 2015 hun intrede gedaan. De invoering van deze

Nadere informatie

22 Kwaliteit en kwaliteitszorg 23

22 Kwaliteit en kwaliteitszorg 23 22 Kwaliteit en kwaliteitszorg 23 Waarom aandacht voor kwaliteit? Verhoudingen in de non-profit sector worden steeds zakelijker, ook bij organisaties die met vrijwilligers werken. De klant wil kwaliteit.

Nadere informatie

HET NIEUWE WERKEN IN RELATIE TOT PERSOONLIJKE DRIJFVEREN VAN MEDEWERKERS. Onderzoek door TNO in samenwerking met Profile Dynamics

HET NIEUWE WERKEN IN RELATIE TOT PERSOONLIJKE DRIJFVEREN VAN MEDEWERKERS. Onderzoek door TNO in samenwerking met Profile Dynamics HET NIEUWE WERKEN IN RELATIE TOT PERSOONLIJKE DRIJFVEREN VAN MEDEWERKERS Onderzoek door TNO in samenwerking met Profile Dynamics 1 Inleiding Veel organisaties hebben de afgelopen jaren geïnvesteerd in

Nadere informatie

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/33081 holds various files of this Leiden University dissertation.

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/33081 holds various files of this Leiden University dissertation. Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/33081 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Stettina, Christoph Johann Title: Governance of innovation project management

Nadere informatie

Veranderen als avontuurlijke tocht. PBLQ Jaap Boonstra 25 november 2013

Veranderen als avontuurlijke tocht. PBLQ Jaap Boonstra 25 november 2013 Veranderen als avontuurlijke tocht PBLQ Jaap Boonstra 25 november 2013 Opbouw Veranderen als avontuurlijke tocht Wat is er gaande in de wereld om ons heen Zijnswaarde en publieke waarde PBLQ Professionele

Nadere informatie

Post HBO opleiding Management in Zorg en Welzijn

Post HBO opleiding Management in Zorg en Welzijn Zorg en Welzijn Algemeen De post-hbo opleiding Management in Zorg en Welzijn is een opleiding van 1,5 jaar voor mensen met een afgeronde hbo-opleiding die werkzaam zijn in de sector zorg en welzijn en

Nadere informatie

Professioneel facility management. Competenties en veranderstrategieën om waarde toe te voegen aan het primaire proces

Professioneel facility management. Competenties en veranderstrategieën om waarde toe te voegen aan het primaire proces Professioneel facility management Competenties en veranderstrategieën om waarde toe te voegen aan het primaire proces Inhoud Voorwoord Professionele frontliners 1. Theoretisch kader 2. Competenties en

Nadere informatie

Masterclass IT Savvy. Impact van trends

Masterclass IT Savvy. Impact van trends Masterclass IT Savvy Impact van trends Regelmatig komen onderzoeksbureaus zoals Gartner en McKinsey met rapporten waarin nieuwe trends worden aangekondigd. Belangrijke vraag, en niet eenvoudig te beantwoorden,

Nadere informatie

Investeren in de dialoog. -drs. Jan Roddeman-

Investeren in de dialoog. -drs. Jan Roddeman- Investeren in de dialoog -drs. Jan Roddeman- Investeren in de dialoog: inhoud economische/maatschappelijke ontwikkelingen en de eisen die dit aan organisaties en medewerkers stelt; relatie tussen personality

Nadere informatie

Organisatie principes

Organisatie principes Organisatie principes Een overzicht van organisatie principes die als richtsnoer dienen bij het vormgeven van flexibele, innovatieve organisaties. Deze principes zijn gebaseerd op de Moderne Sociotechniek.

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

Procesdenken en de cultuur van de organisatie

Procesdenken en de cultuur van de organisatie INLEIDING Procesmanagement dient bij te dragen aan de organisatiedoelstellingen zoals HRM en Finance bijdragen aan de organisatiedoelen. Procesmanagement, ook procesgericht werken genoemd, maakt iets bestuurbaar

Nadere informatie

Bantopa Terreinverkenning

Bantopa Terreinverkenning Bantopa Terreinverkenning Het verwerven en uitwerken van gezamenlijke inzichten Samenwerken als Kerncompetentie De complexiteit van producten, processen en services dwingen organisaties tot samenwerking

Nadere informatie

Total Respect Management Cyclus

Total Respect Management Cyclus Total Respect Management Cyclus Leer excellent leiding te geven en onderneem op een duurzame manier, met excellente resultaten als gevolg Hoe komt het dat bedrijven zoals Torfs, Colruyt, Umicore of Apple

Nadere informatie

Abstract Waaier van Merken Een inventarisatie van branding in de Nederlandse gesubsidieerde theatersector Margriet van Weperen

Abstract Waaier van Merken Een inventarisatie van branding in de Nederlandse gesubsidieerde theatersector Margriet van Weperen Abstract Waaier van Merken Een inventarisatie van branding in de Nederlandse gesubsidieerde theatersector Margriet van Weperen Bachelorscriptie Kunsten, Cultuur en Media Rijksuniversiteit Groningen Begeleider:

Nadere informatie