Bodemrecht en bodembeslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bodemrecht en bodembeslag"

Transcriptie

1 AKTUELE INFORMATIE HLB Den Hartog is a member of HLB International. A world-wide network of independent accounting firms and business advisers. Nr. 69 Maart 2014 Bodemrecht en bodembeslag Met ingang van 1 januari 2013 heeft de Belastingdienst nog meer mogelijkheden om belastingschulden te innen. Zo heeft de Belastingdienst als enige het zogenaamde bodemrecht. Het bodemrecht geeft de Belastingdienst het recht om belastingschulden te verhalen op roerende zaken van een derde, die zich op de bodem van de belastingschuldige bevinden, maar die niet van de belastingschuldige zijn. Als de belastingschuldige bijvoorbeeld een machine in gebruik heeft waarvan het eigendom nog is voorbehouden door een derde, dan kan die derde deze machine ophalen als de belastingschuldige in gebreke blijft. De Belastingdienst kan echter ook bodembeslag op deze machine leggen bij de belastingschuldige. En als de Belastingdienst sneller is, dan heeft de leverancier vervolgens meestal het nakijken. En als de Belastingdienst sneller is, dan heeft de leverancier vervolgens meestal het nakijken. Dit bodemrecht van de Belastingdienst is zoals gezegd enkel een privilege van de Belastingdienst. Zo kan een gewone schuldeiser van meneer X zich niet verhalen op bezittingen van mevrouw Y als die bezittingen zich toevallig op de grond van meneer X bevinden. Dit bodembeslag of bodemrecht heeft vanzelfsprekend verstrekkende gevolgen. Want indien bijvoorbeeld de belastingschuldige zelf huurder van de bodem is, kan ook de verhuurder te maken krijgen met het bodembeslag ten laste van de huurder. Er kunnen zich immers ook roerende zaken welke in eigendom toebehoren aan de verhuurder, in het gehuurde bevinden. Niet zelden is daarbij de vraag aan de orde of iets al dan niet bestanddeel is van de gehuurde onroerende zaak, dan wel dat sprake is van een makkelijk (zonder beschadiging van betekenis) te verwijderen zaak. De verhuurder kan administratief beroep instellen bij de directeur der belastingen indien hij het met de uitoefening van het bodemrecht ten laste van de huurder niet eens is. Omdat hoger beroep niet mogelijk is, doet de verhuurder er goed aan tegelijkertijd ook bij de burgerlijke rechter verzet aan te tekenen. Bij die rechtsgang is namelijk wel in hoger beroep voorzien. Slaagt de verhuurder er in zijn eigendomsrecht aan te tonen, dan vallen die spullen niet onder het beslag. Onder het bodembeslag vallen alle roerende zaken die zich op de bodem van de belastingschuldige bevinden, zoals de inventaris en machines. Geen bodemzaken zijn onder meer voorraad, grondstoffen en het wagenpark. Lees verder op pagina 2 mr. P.M. (Pieter) Rigter FB In dit nummer 1 Bodemrecht en bodembeslag 2 Adresinformatie 2 Mogelijk twee jaar uitstel voor SEPA 3 Wet Werk en Zekerheid: flexwerkers 4 Nieuw: gevangenisstraf bij niet of te laat betalen van btw? 4 Tegenstrijdig belang, hoe werkt het nu? 5 De Energiebespaarlening: verbeter uw woning en bespaar op kosten 6 Vanaf 1 januari 2014 nieuwe voorwaarden voor een ANBI 7 Tegemoetkoming OZB voor de zorg 8 Wist u dat? 1

2 Bij het samenstellen van deze Aktuele Informatie hebben wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Onze wetgeving is echter regelmatig aan verandering onderhevig, terwijl het civiele en fiscale recht enorm gecompliceerd zijn. Wij kunnen daarom geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden voor de gevolgen van de acties die u onderneemt naar aanleiding van in deze uitgave opgenomen artikelen. Raadpleeg dus altijd eerst even uw vaste contactpersoon. Aktuele Informatie is een periodieke uitgave van HLB Den Hartog Accountants & Consultants Vestigingen: Rotterdam: Grindweg VD Rotterdam Postbus GB Rotterdam Tel Fax Vervolg van pagina 1 Bodembeslag kan zowel voor als na faillissement worden gelegd. Het bodembeslag gaat bij een faillissement op in het faillissementsbeslag en komt aldus aan de curator toe. De Belastingdienst kan zich dan op die goederen niet meer zelfstandig verhalen. Maar het bodembeslag dat gelegd is op goederen van een derde wordt niet getroffen door het faillissementsbeslag; die derde is immers niet failliet. De Belastingdienst kan dus de goederen c.q. roerende zaken van derden gewoon uitwinnen en verkopen. Omdat de Belastingdienst in de praktijk gewoon bodembeslag legt zonder de eigendomsverhoudingen vooraf goed te onderzoeken, is het zaak als eigenaar van goederen die zich op de bodem van een ander bevinden, zeer snel te handelen. Uw adviseur kan u daarover nader informeren. s-gravenhage: Prins Willemstraat HT s-gravenhage Tel S.T.M. (Steven) ten Hagen RA kantoor Den Haag Internet: Lay-out: Tilia cordata, Spijkenisse Mogelijk twee jaar uitstel voor SEPA SEPA (Single Euro Payments Area) is het initiatief van de Europese Unie en gezamenlijke Europese banken om te komen tot harmonisatie van het euro betalingsverkeer binnen Europa. Belangrijke onderdelen van SEPA zijn de Europese Overschrijving en de Europese Incasso. Het was de bedoeling dat de huidige Nederlandse girale betaalmiddelen per 1 februari 2014 zouden overgaan naar SEPA. Inmiddels is een overgangsperiode tot 1 augustus 2014 afgesproken zodat ondernemers een half jaar extra de tijd krijgen om over te stappen. 2 Minister Dijsselbloem van Financiën heeft aangegeven deze datum ook te vroeg te vinden en hij gaat voor Nederland uitstel aanvragen tot 1 februari Hoewel hij dat verzoek had moeten indienen vóór februari 2013, denkt de minister een goede kans te maken omdat vijf andere landen intussen ook om uitstel hebben gevraagd. Boete onterechte incasso Voor ondernemers die gebruik maken van een automatische incasso is het extra van belang om tijdig over te gaan op SEPA. Er dient rekening te worden gehouden met een flink hogere boete voor een onterechte incasso. De banken die hun tarieven 2014 al bekend hebben gemaakt, rekenen voor een onterechte incasso t 55 à t 60, terwijl dit tot 2014 nog gratis was. Van een onterechte incasso is niet alleen sprake als de betaler geen geldige machtiging heeft afgegeven, maar ook indien er een verkeerd bedrag geïncasseerd is. De betaler kan tot 13 maanden na de datum van de incasso melding maken van een onterechte incasso. Voorkom kosten De administratie van incasso-machtigingen wordt voor u dus nog belangrijker dan die nu al is. In de administratie dient in elk geval uw incassant-id en het unieke kenmerk van de machtiging te zijn vastgelegd. U moet de papieren of digitale versie van de originele machtiging minstens 14 maanden na de beëindiging er van bewaren. Uit uw administratie moet dus een terechte incasso blijken ter voorkoming van kosten. Een onterechte incasso ontslaat de betaler overigens niet van zijn verplichting om te betalen. Het gaat er alleen om dat de manier waarop hij betaalt dan niet juist is. Let op: alleen ondertekende papieren machtigingen zijn geldig. De praktijk van machtigingen op het internet door met een vinkje toestemming te verlenen, komt te vervallen. Op korte termijn komt er wel een digitale machtiging, de e-mandate. Dit is geen verplicht onderdeel van SEPA en wordt ontwikkeld voor bedrijven en banken om de efficiëntie van de incasso s te verhogen.

3 J. (Joost) Koedoot RA Wet Werk en Zekerheid: flexwerkers Het wetsvoorstel Wet Werk en Zekerheid omvat een aantal ingrijpende wijzigingen in het ontslagrecht, de rechtspositie van flexwerkers en hervorming van de Werkloosheidswet (WW). Het wetsvoorstel is inmiddels aangenomen door de Tweede Kamer en wordt binnenkort behandeld in de Eerste Kamer. Het voornemen bestaat om de bepalingen die verband houden met de versterking van de positie van flexwerkers al per 1 juli a.s. in te voeren. Tijdelijke contracten Momenteel is het toegestaan om een werknemer drie opeenvolgende tijdelijke contracten aan te bieden met een maximale termijn van drie jaar. Ligt tussen twee contracten een periode van langer dan drie maanden dan wordt deze keten onderbroken en start een nieuwe keten. Onder de nieuwe wetgeving is het nog steeds mogelijk om drie tijdelijke contracten te sluiten maar de maximale termijn wordt ingekort naar twee jaar. Afwijking bij CAO is overigens nog steeds mogelijk maar wordt sterk ingeperkt. Ook het doorbreken van de keten wordt lastiger. De termijn van drie maanden wordt namelijk verlengd naar zes maanden en afwijking bij CAO op dit punt is niet langer mogelijk. Let op, op verzoek van de Tweede Kamer is de ingangsdatum van deze maatregel verschoven naar 1 juli 2015 in tegenstelling tot de overige bepalingen voor flexwerkers die allemaal al ingaan per 1 juli Wilt u als werkgever nog gebruik kunnen maken van de maximale termijn van 2 jaar voor opeenvolgende tijdelijke contracten dan kunt u daar nu reeds rekening mee houden. Een eerste of tweede contract dient in dat geval vóór 1 juli 2015 te eindigen. In dat geval kan er nog een laatste tijdelijke arbeidsovereenkomst worden aangegaan die de resterende tijd tot 3 jaar kan vol maken. Proeftijd In contracten van zes maanden of korter is het per 1 juli a.s. niet langer toegestaan een proeftijd op te nemen. Verplichte aanzegtermijn Er wordt een aanzegtermijn (niet te verwarren met opzegtermijn) geïntroduceerd bij beëindiging van tijdelijke contracten. Een werkgever kan nu nog op de laatste dag van het tijdelijke contract de werknemer mededelen dat de arbeidsovereenkomst niet zal worden verlengd; het tijdelijke contract eindigt dan van rechtswege. Een werknemer met een tijdelijk contract is echter gebaat bij tijdige informatie over het al dan niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst. Bij tijdelijke contracten met een duur van zes maanden of langer geldt dan ook vanaf 1 juli 2014 een zogenaamde aanzegplicht. De werkgever moet uiterlijk een maand voor het einde van het contract de werknemer schriftelijk laten weten of, en onder welke voorwaarden, het contract zal worden verlengd. Vergeet de werkgever de werknemer tijdig te informeren dan eindigt weliswaar het contract, maar is de werkgever een vergoeding verschuldigd gelijk aan het loon over de periode dat de werkgever te laat heeft aangezegd. Door zorgvuldig de termijnen van tijdelijke contracten te kiezen kunt u als werkgever in ieder geval optimaal inspelen op deze nieuwe wetgeving. Concurrentiebeding De mogelijkheid tot het opnemen van een concurrentiebeding (alsook het relatiebeding) in een tijdelijke arbeidsovereenkomst wordt niet langer toegestaan. Een uitzondering geldt wanneer de werkgever in de arbeidsovereenkomst gemotiveerd aangeeft dat er sprake is van zwaarwichtige bedrijfs- of dienstbelangen die een concurrentiebeding vereisen. Zonder deze motivering in de arbeidsovereenkomst is het concurrentiebeding nietig. Oproepcontracten Een vorm van een flexibele arbeidsrelatie is het verrichten van arbeid op oproepbasis (bijv. een nulurencontract). In de arbeidsovereenkomst kan worden opgenomen dat gedurende de eerste zes maanden van het oproepcontract er geen loondoorbetalingsverplichting bestaat. Concreet betekent dit voor de werknemer dat als hij niet wordt opgeroepen er ook geen salaris wordt betaald. In de CAO mag deze termijn onbeperkt worden verlengd. Deze mogelijkheid tot afwijken via de CAO wordt beperkt. Dit is voortaan enkel nog toegestaan voor functies die incidenteel van aard zijn en geen vaste omvang kennen. In de zorgsector is afwijking van de loondoorbetalingsverplichting na 1 juli 2014 zelfs helemaal niet meer toegestaan. Tot slot Meer zekerheid voor flexwerkers moet er voor zorgen dat werknemers minder lang met opeenvolgende contracten voor dezelfde werkgever werken. Of deze maatregelen daar ook toe leiden is af te vragen. Werkgevers kunnen namelijk ook kiezen voor het aannemen van een nieuwe werknemer. Door zorgvuldig de termijnen van tijdelijke contracten te kiezen kunt u als werkgever in ieder geval optimaal inspelen op deze nieuwe wetgeving. 3

4 mr. J.M.L.R. (Jenny) Roest-Slooter FB Nieuw: gevangenisstraf bij niet of te laat betalen van btw? De overheid probeert met steeds meer middelen belastingfraude tegen te gaan. Fraude vindt plaats door bijvoorbeeld inkomstenbelasting te ontduiken, door met toeslagen te knoeien of in de btw, denk hierbij aan carrouselfraude. Om dit te bestrijden is er op 1 januari 2014 een nieuwe regel in werking getreden. Maar deze regeling treft niet alleen de fraudeurs! Elke ondernemer moet op tijd btw-aangifte doen en tevens tijdig het aangegeven bedrag betalen. Sinds 2014 is dit nog meer van belang. Het bewust niet, of deels te laat betalen is nu strafbaar en kan ervoor zorgen dat de ondernemer in de gevangenis terechtkomt. De gevangenisstraf is maximaal 4 jaar. Een ondernemer is wettelijk verplicht om een btw suppletie in te dienen als hij teveel of te weinig btw heeft afgedragen. Tot en met 2013 kon een ondernemer op een later tijdstip alsnog aangifte doen en was er niks aan de hand. Het niet of te laat betalen van de btw was dan niet strafbaar. Sinds 2014 is dit wel het geval. Wanneer kan dit zich voordoen? Een bedrijf doet nihilaangifte omdat ze even de liquiditeit niet kunnen missen. Of er wordt wel op tijd aangifte gedaan maar te laat betaald. Het strafbare feit is niet aan de orde bij een btw teruggaaf of voor aangiftes die echt op nihil uitkomen. Wat kan een ondernemer dan beter doen bij liquiditeitsproblemen? De straf is niet aan de orde als een correcte aangifte wordt ingediend en aan de ontvanger van de Belastingdienst op tijd uitstel van betaling wordt gevraagd. Het zomaar indienen van een nihilaangifte en deze nadien corrigeren kan dus grote gevolgen hebben. Wat als er toch iets fout is gegaan? Als er de afgelopen vijf jaar te weinig btw is aangegeven en afgedragen, is de ondernemer verplicht om een btw suppletie in te dienen. Dit loopt via de website van de Belastingdienst. De Belastingdienst legt vervolgens een naheffingsaanslag op. Als de suppletie binnen 3 maanden na afloop van het jaar wordt ingediend is er geen rente verschuldigd, maar waarschijnlijk wel een verzuimboete van 5% van het btw-bedrag. Dien deze suppletie (als het kan) dus in vóór 1 april! Een ondernemer is wettelijk verplicht om een btw suppletie in te dienen als hij teveel of te weinig btw heeft afgedragen. Doet hij dat niet, dan riskeert hij een vergrijpboete van maximaal 100% van de met de suppletie gemoeide btw. Klein lichtpuntje: Als de suppletie maximaal t bedraagt, dan mag deze worden verwerkt in de eerstvolgende aangifte. Tegenstrijdig belang, hoe werkt het nu? 4 Van een tegenstrijdig belang is sprake als een bestuurder van een vennootschap een handeling verricht waarbij hij een persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap. Denk bijvoorbeeld aan het sluiten van een lening door de bestuurder met de (eigen) bv. De bestuurder zal vermoedelijk een zo laag mogelijke rente willen vastleggen, terwijl het belang voor de bv uiteraard kan zijn dat een zo hoog mogelijk rendement met zoveel mogelijk zekerheid wordt behaald. In deze situaties dient de bv niet door de bestuurder, maar door de Raad van Commissarissen te worden vertegenwoordigd, tenzij in de statuten is bepaald dat de bestuurder toch vertegenwoordigingsbevoegd is (het tegenstrijdig belang is dan zgn. weggeschreven). Een andere optie is dat de vergadering van aandeelhouders uitdrukkelijk een bijzondere vertegenwoordiger heeft aangewezen; dat kan dan wel weer de bestuurder zijn. Deze regel geldt ook voor vennootschappen waarin de bestuurder en (enig) aandeelhouder dezelfde persoon is. Per 1 januari 2013 is de regeling omtrent tegenstrijdig belang gewijzigd. Vanaf 1 januari 2013 ziet de tegenstrijdig belangregeling toe op de besluitvormingsfase en niet meer op de vertegenwoordigingsfase. Oftewel een bestuurder met een tegenstrijdig belang dient zich (in beginsel) te onttrekken van de besluitvorming omtrent aangelegenheden waarbij voor deze bestuurder een tegenstrijdig belang speelt. Indien vervolgens (de rest van) het bestuur een positief besluit neemt, mag de bestuurder waarbij het tegenstrijdig belang speelde, de vennootschap wel vertegenwoordigen bij het verrichten van de uiteindelijke rechtshandeling die een gevolg is van het besluit (bijv. het tekenen van de leningsovereenkomst).

5 R. (Rob) Meijer AA De Energiebespaarlening: verbeter uw woning en bespaar op kosten Particuliere woningeigenaren die hun voornemen om te investeren in een energiezuiniger huis in 2014 willen verwezenlijken, kunnen de daad bij het woord voegen. Vanaf 21 januari jl. is het mogelijk een Energiebespaarlening af te sluiten teneinde slim te investeren in energiebesparende maatregelen in de eigen woning. Dit biedt verschillende voordelen: een lagere energierekening, een verhoging van de woningwaarde met een beter energielabel, een verhoogd wooncomfort en een bijdrage aan het verminderen van de CO 2 -uitstoot. De Energiebespaarlening is vanwege de lage rente aantrekkelijk voor particuliere woningeigenaren. De lening wordt verstrekt uit het Nationaal Energiebespaarfonds. Energiebesparende maatregelen Met de lening kunnen diverse energiebesparende maatregelen worden gefinancierd. Denk aan het isoleren van de woning of de aanschaf van een HR-ketel of een zonneboiler. Ook zonnepanelen horen tot de mogelijkheden. Voorwaarde bij zonnepanelen is dat hiervoor maximaal 50% van de lening gebruikt mag worden. De andere 50% van het leenbedrag moet geïnvesteerd worden in andere maatregelen. Rentepercentage Woningeigenaren kunnen de lening aanvragen via De annuïtaire lening van minimaal t 2.500,- en maximaal t ,- is alleen beschikbaar voor particuliere eigenaren van bestaande woningen. De looptijd is 7 of 10 jaar, afhankelijk van de hoogte van de lening. De rente van de Energiebespaarlening staat vast gedurende de looptijd van de lening. Op dit moment bedraagt de rente voor leningen met een looptijd van 7 jaar 3,4% en voor leningen met een looptijd van 10 jaar 3,8%. De rente van de lening is onder de gewone voorwaarden fiscaal aftrekbaar als eigenwoningrente. Nationaal Energiebespaarfonds De Energiebespaarlening wordt verstrekt uit het Nationaal Energiebespaarfonds, dat een uitvloeisel van het Woonakkoord 2013 en invulling Energieakkoord 2013 is. Het fonds heeft tot doel meer energiebesparende maatregelen in bestaande woningen mogelijk te maken. Tegelijkertijd worden ook de bouw- en installatiesector aan nieuwe opdrachten geholpen. Wat levert de energiebesparing op? Een indicatieve berekening van uw energiebesparing kan gemaakt worden via Doel van deze website is huishoudens inzicht te geven in de kosten en opbrengsten van verschillende energiebesparende maatregelen in of aan hun woning. U kunt via deze website op eenvoudige wijze aangeven wat uw woonsituatie is en in welke energiebesparende maatregelen u wenst te investeren. Het programma berekent vervolgens voor u hoe groot uw investering wordt en wat de hieraan gekoppelde geschatte jaarlijkse energiebesparing is. Op deze wijze kunt u snel bepalen in hoeveel jaar u uw investering terug verdiend heeft. M.H. (Mees) Luichies RA Onder de nieuwe wetgeving is de tegenstrijd belangregeling dan ook slechts een interne aangelegenheid, welke de vertegenwoordiging en daarmee rechtshandelingen niet meer kan aantasten. Overeenkomsten van vóór 1 januari 2013 Onder de oude wetgeving werd vaak aangenomen dat wanneer de statuten de tegenstrijdig belangregeling wegschreven (vaak omschreven als: mocht er sprake zijn van tegenstrijdig belang met een bestuurder dan wordt de vennootschap desalniettemin op de voormelde wijze vertegenwoordigd) dat het niet noodzakelijk was om zogenaamde notulen tegenstrijdig belang op te maken. Het tegendeel is echter waar! Gelukkig kan de vertegenwoordiging door de bestuurder met een tegenstrijdig belang achteraf wel worden bekrachtigd door de algemene vergadering. Het is dan ook zaak om overeenkomsten van vóór 1 januari 2013 (met name bijv. pandovereenkomsten) nog eens onder de loep te nemen en waar nodig alsnog te bekrachtigen. Is er sprake van één aandeelhouder, dan ligt de zaak volgens de Hoge Raad iets genuanceerder waardoor in de meeste gevallen bekrachtiging achterwege kan blijven. Raadpleeg uw adviseur. 5

6 J.P. (Joke) Troost-Storm FB kantoor Den Haag Vanaf 1 januari 2014 nieuwe voorwaarden voor een ANBI Zoals u weet kunnen Algemeen nut beogende instellingen (ANBI s) gebruik maken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en de energiebelasting. Om een instelling als ANBI aan te laten merken, dient u een verzoek in bij de Belastingdienst. Een ANBI heeft een aantal belastingvoordelen: - een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang; - als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemeen belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen; - een ANBI komt in aanmerking voor teruggaaf van energiebelasting; - vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een gift aan een ANBI; - donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting; - voor donateurs van culturele ANBI s geldt er een extra giftenaftrek. Vanaf 1 januari 2014 gelden er nieuwe (naast de reeds bestaande) voorwaarden voor een ANBI. Vanaf die datum is een ANBI verplicht een aantal gegevens te publiceren op een internetsite. Het volgende moet gepubliceerd worden: - de naam van de instelling. Is de instelling bij het publiek bekend onder een andere naam dan die in de statuten staat? Publiceer dan beide namen; - het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/ fiscaal nummer; - het post- of bezoekadres van de instelling; - een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de ANBI; - de hoofdlijnen van het beleidsplan; - de functie van de bestuurders zoals die staan in de statuten, bijvoorbeeld voorzitter, penningmeester en secretaris ; - de namen van de bestuurders; - het beloningsbeleid. Publiceer hierbij zowel het beloningsbeleid voor het bestuur zoals dat in de statuten staat, als voor de directie van de instelling. Publiceer ook het beloningsbeleid voor het personeel. Voor deze laatste groep kunt u volstaan met een verwijzing naar de CAO of salarisregeling voor het personeel, als dat van toepassing is; - een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten; - een financiële verantwoording. Kerkgenootschappen behoeven pas met ingang van 1 januari 2016 hieraan te voldoen. Ons advies: zorg dat uw ANBI ook aan de nieuwe voorwaarden voldoet! 6

7 P.M. (Paul) Flikweert RA Tegemoetkoming OZB voor de zorg Goed nieuws voor de zorgsector. De nieuwe aanslag Onroerende zaakbelasting (OZB) kan lager uitvallen op grond van een uitspraak van de Hoge Raad. De Hoge Raad heeft namelijk beslist dat de eigen kamers van de bewoners van een verzorgings- of verpleeghuis onder de voor de OZB geldende woondelenvrijstelling dienen te worden gerangschikt. In het bewuste arrest stelt de Hoge Raad dat in tegenstelling tot de bewoners van een ziekenhuis of hospice, de bewoning van een verzorgings- of verpleegtehuis doorgaans niet van tijdelijke aard is. In een verzorgings- of verpleeghuis zijn de gedeelten die in hoofdzaak dezelfde functie hebben als de vergelijkbare gedeelten van een gewone woning daarom, aldus de Hoge Raad, vrijgesteld van OZB-gebruikersbelasting. De Hoge Raad rekt dit begrip nog op. De vrijstelling geldt namelijk niet alleen voor de slaap/zitkamers van de bewoners, maar ook voor de door de bewoners gezamenlijk gebruikte ruimten, zoals een gemeenschappelijke woonkamer, de eetzaal en de recreatieruimten. Ook de door de bewoners gebruikte sanitaire ruimten, inclusief de verkeersruimten die nodig zijn voor toegang zoals de hal, gangen, liften en trappenhuizen, vallen onder de vrijstelling. Dat van die ruimten ook gebruik wordt gemaakt door het verplegend en verzorgend personeel is volgens de Hoge Raad niet van belang. Deze verruimde OZB-vrijstelling is ook relevant voor de waardering van de ondergrond van het verpleeg- of verzorgingshuis. De Hoge Raad heeft namelijk tevens aangegeven dat de waarde van die ondergrond (dus enkel de grond waarop het verpleeg- of verzorgingstehuis staat) naar evenredigheid moet worden toegerekend aan de waarde van de bovengenoemde ruimten. Dus ook voor een gedeelte van de ondergrond geldt dan naar evenredigheid de woonruimtevrijstelling voor de OZB. Voor de onbebouwde gedeelten van de onroerende zaak, bijvoorbeeld het parkeerterrein, geldt hetzelfde. Ook daarvoor dient een toerekening plaats te vinden, zodat ook daar een gedeeltelijke vrijstelling geldt. En indien gedeelten van het parkeerterrein uitdrukkelijk zijn aangewezen om enkel te worden gebruikt door de bewoners van het tehuis en/of hun gasten, wordt zelfs de gehele grondwaarde van die gedeelten vrijgesteld van het OZBgebruikersgedeelte. Verpleeg- en verzorgingstehuizen doen er dan ook goed aan de binnenkort te ontvangen nieuwe aanslag OZB kritisch te beoordelen. Door het opvragen bij de gemeente van het taxatierapport kan eenvoudig worden vastgesteld of, en zo ja, in hoeverre, bij het opleggen van de aanslag rekening is gehouden met de gevolgen van de aangehaalde uitspraak van de Hoge Raad. 7

8 WIST U DAT? drs. K. (Kees-Jan) in t Veld FB Vestiging Rotterdam... de Belastingdienst sinds 1 januari 2014 geen aangiftebrief en acceptgiro omzetbelasting meer stuurt? U moet voortaan zelf in de gaten houden dat u op tijd uw aangifte indient en betaald.... er veel klachten zijn over werkgevers die hun werknemers bespioneren? Bedrijven gaan vaak niet goed om met privégegevens van hun werknemers. Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) kreeg daar vorig jaar 900 klachten over, 17 procent meer dan in Voorbeelden van klachten zijn het inzetten van verborgen camera s, het vragen naar medische gegevens en het screenen via sociale media. Het CBP onderzoekt niet alle klachten en weet daarom niet hoe vaak bedrijven daadwerkelijk in de fout zijn gegaan. Duidelijk is wel dat bedrijven vooraf goed moeten onderzoeken wat wel en niet kan.... de werkkostenregeling per 1 januari 2015 verplicht moet worden toegepast? De overgangsregeling komt per die datum te vervallen.... indien u uw woning verkoopt en er een restschuld ontstaat, u onder voorwaarden toch recht houdt op maximaal 10 jaar aftrek van de hypotheekrente, ook als er geen sprake meer is van een eigen woning?... er mogelijk weer een nieuwe fraude aan het licht komt bij banken: valutamanipulatie en manipulatie van grondstofprijzen? De valutamanipulatie door internationale banken zou groter zijn dan het Liborschandaal. Ook de Amerikaanse toezichthouder doet nu onderzoek naar de rol van de banken bij de valutamanipulatie. Dat internationale banken de waarde van valuta manipuleerden, werd afgelopen zomer al bekend, maar de omvang ervan begint nu pas duidelijk te worden. En in Duitsland is toezichthouder BaFin een onderzoek gestart naar het manipuleren van grondstofprijzen. Vijf banken stellen tweemaal per dag de prijs van goud en zilver vast via een telefonische vergadering.... het plaatsten van zonnepanelen een stuk goedkoper is geworden? Als gevolg van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie kunt u ook als particulier onder voorwaarden de btw op de aanschafkosten terugvragen.... er een tijdelijke hogere schenkvrijstelling is van t indien de schenking wordt gebruikt voor de aflossing van de eigen woningschuld of aankoop van een eigen woning? De regeling geldt sinds 1 oktober 2013 en loopt tot 1 januari Deze vrijstelling geldt ook als er geen enkele familieband is tussen schenker en begiftigde.... tot een bedrag van t (fiscale partners t ) het tarief in Box II (inkomen uit aanmerkelijk belang) in 2014 eenmalig is verlaagd van 25% naar 22%? Bij het uitkeren van een dividend uit de eigen bv kan er hierdoor een belastingbesparing worden gerealiseerd van maximaal t per belastingplichtige.... indien u een aanmerkelijk belang heeft in een bv en u ook in dienst van die bv arbeid verricht, u dan rekening moet houden met het gebruikelijk loon? Dit gebruikelijk loon is voor 2014 gestegen naar een bedrag van t mkb-ondernemers vooral bezig zijn met overleven? Uit onderzoek komt naar voren dat het voortbestaan van de eigen onderneming de belangrijkste doelstelling is voor de meeste mkb-ondernemers. Sinds de crisis in 2008 zijn mkb-bedrijven meer bezig met overleven, break-even draaien of het verlies beperken (continuïteit en zelfstandigheid) dan met het maken van winst of het realiseren van groei.... werkgevers een premiekorting kunnen ontvangen van t per jaar indien ze jongeren (18 tot 27 jaar) aannemen die op dat moment een WW- of bijstandsuitkering ontvangen?... het antwoord van de eigen informatielijn van de belastingdienst vaak fout of onvolledig is? Wie belt met de Belastingtelefoon krijgt in twee op de drie gevallen een fout of onvolledig antwoord op zijn vragen. Dit is een conclusie uit een onderzoek van de consumentenbond. 8

Edwin Wolters, fiscalist

Edwin Wolters, fiscalist AKTUELE INFORMATIE HLB Nannen is a member of HLB International. A world-wide network of independent accounting firms and business advisers. Nr. 69 Maart 2014 Aangenaam kennismaken, Edwin Wolters, fiscalist

Nadere informatie

Verenigingen en stichtingen Fiscale actualiteiten 2014. Denk ondernemend. Denk Bol.

Verenigingen en stichtingen Fiscale actualiteiten 2014. Denk ondernemend. Denk Bol. Verenigingen en stichtingen Fiscale actualiteiten 2014 Denk ondernemend. Denk Bol. Als bestuurder zet u zich in voor uw vereniging of stichting. Daarom wilt u op de hoogte blijven van alle actualiteiten.

Nadere informatie

PE+ Actualiteiten 2015 Wft Basis

PE+ Actualiteiten 2015 Wft Basis PE+ Actualiteiten 2015 Wft Basis Onderdeel van Wft PE+ modules zijn actualiteiten. Dat zijn de meest recente ontwikkeling in het betreffende vakgebied. De minister heeft deze actualiteiten op 6 oktober

Nadere informatie

STAPPENPLAN AANSCHAF ZONNE-COLLECTOREN INDIVIDUEEL

STAPPENPLAN AANSCHAF ZONNE-COLLECTOREN INDIVIDUEEL STAPPENPLAN AANSCHAF ZONNE-COLLECTOREN INDIVIDUEEL Introductie De ontwikkelingen op het gebied van zonne-energie staan nooit stil. Heeft u ook belangstelling, dan kunt u zich als deelnemer aansluiten bij

Nadere informatie

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd.

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd. Particulier Toeslagen op tijd aanvragen Zorg ervoor dat de toeslagen op tijd worden aangevraagd. Als de deadline gepasseerd is heeft u geen recht meer op uitbetaling. Als u bij ons op de uitstellijst staat

Nadere informatie

HLB Van Daal & Partners is a member of HLB International. A world-wide network of independent accounting firms and business advisers.

HLB Van Daal & Partners is a member of HLB International. A world-wide network of independent accounting firms and business advisers. AKTUELE INFORMATIE HLB Van Daal & Partners is a member of HLB International. A world-wide network of independent accounting firms and business advisers. Nr. 126 Maart 2014 Knap dat de overname op een familiaire

Nadere informatie

Arbeidsrecht Actueel. In deze uitgave: Bescherming van flexwerkers. Jaargang 19 (2014) november nr. 234

Arbeidsrecht Actueel. In deze uitgave: Bescherming van flexwerkers. Jaargang 19 (2014) november nr. 234 In deze uitgave: Jaargang 19 (2014) november nr. 234 Arbeidsrecht Actueel Bescherming van flexwerkers Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd Proeftijd Concurrentiebeding Uitzendbeding Nulurencontracten

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel met veranderingen in het arbeidsrecht aangenomen. Aanvankelijk zou een deel van de wijzigingen ingaan op 1 juli 2014,

Nadere informatie

Verenigingen en Stichtingen Blijf op de hoogte. whitepaper

Verenigingen en Stichtingen Blijf op de hoogte. whitepaper Verenigingen en Stichtingen 2017 Blijf op de hoogte whitepaper In dit whitepaper: Als bestuurder zet u zich in voor uw vereniging of stichting. Daarom wilt u op de hoogte blijven van alle actualiteiten.

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid een overzicht 1

Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Vanaf 1 januari 2015: wijzigingen voor flexwerkers Op 1 januari 2015 veranderen de regels voor tijdelijke arbeidscontracten, oproepcontracten en payrollcontracten.

Nadere informatie

Algemeen nut beogende instellingen: algemeen nuttige en commerciële activiteiten

Algemeen nut beogende instellingen: algemeen nuttige en commerciële activiteiten Algemeen nut beogende instellingen: algemeen nuttige en commerciële activiteiten 5 april 2013 mr. Carina Vrieling cv@carinavrieling.nl 1 ANBI-kwalificatie Vereisten: algemeen nut > 90% ( nagenoeg uitsluitend,

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid een overzicht 1

Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Vanaf 1 januari 2015: wijzigingen voor flexwerkers Op 1 januari 2015 veranderen de regels voor tijdelijke arbeidscontracten, oproepcontracten en payrollcontracten.

Nadere informatie

Eigen woning in Strop of paradijs? advieswijzer

Eigen woning in Strop of paradijs? advieswijzer Eigen woning in 2017 Strop of paradijs? advieswijzer In deze advieswijzer: Voor de eigen woning gelden stringente fiscale regels. Een lening voor de eigen woning moet bijvoorbeeld aan aflossingseisen voldoen

Nadere informatie

Slim Schenken en nalaten

Slim Schenken en nalaten Slim Schenken en nalaten U wilt geld schenken aan bijvoorbeeld uw kind, kleinkind, een willekeurig persoon of een goed doel. Op die manier kunt u hen financieel ondersteunen. Afhankelijk van aan wie u

Nadere informatie

RSW Special wet werk en zekerheid 2014. Special wet werk en zekerheid INFORMATIE VOOR WERKGEVERS

RSW Special wet werk en zekerheid 2014. Special wet werk en zekerheid INFORMATIE VOOR WERKGEVERS Special wet werk en zekerheid INFORMATIE VOOR WERKGEVERS 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 WIJZIGINGEN PER 1 JULI 2014... 3 Wijzigingen flexibele arbeid... 3 1. Proeftijd... 3 2. Aanzegtermijn... 3 3. Concurrentiebeding...

Nadere informatie

Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten

Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten 18 september 2014 Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten Op Prinsjesdag 2014 is het Belastingplan 2015 gepresenteerd. Het Belastingplan 2015 bevat voor specifiek de vastgoedsector weinig belangrijke

Nadere informatie

Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting

Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting Schaap & Van Dijk wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

de Wet werk en zekerheid Praktische informatie over de nieuwe wet Werk en Zekerheid Deel 1

de Wet werk en zekerheid Praktische informatie over de nieuwe wet Werk en Zekerheid Deel 1 de Wet werk en zekerheid Praktische informatie over de nieuwe wet Werk en Zekerheid Deel 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 - Proeftijd 4 Hoofdstuk 2 - Concurrentiebeding 6 Hoofdstuk 3 - Aanzegtermijn

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Ouwersloot Kerkhoven Witte Paal 320 a, 1742 LE Schagen. info@okadviseurs.nl www.okadviseurs.nl T 0224 274500 F 0224 274519

NIEUWSBRIEF. Ouwersloot Kerkhoven Witte Paal 320 a, 1742 LE Schagen. info@okadviseurs.nl www.okadviseurs.nl T 0224 274500 F 0224 274519 Wet Werk en Zekerheid, bevat: - Rechtspositie van flexerkers - Hervorming Ontslagrecht - Aanpassing Werkloosheidset (WW) Informatie m.b.t. de rechtspositie flexerkers, ingang 1 januari 2015: 1) Proeftijd

Nadere informatie

Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid

Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid Beste Klant, Per 1 januari en 1 juli 2015 zullen er diverse wijzigingen plaatsvinden op het gebied van arbeidsrecht. Hiervan willen wij u graag op de hoogte brengen. De

Nadere informatie

HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen

HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen Introductie Met de komst van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) vinden per 1 januari en 1 juli 2015 ingrijpende veranderingen in het arbeids-

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012. www.abincontrol.nl. Erven en schenken

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012. www.abincontrol.nl. Erven en schenken Erven en schenken Voordelen van schenken Uw erfgenamen kunnen een aanzienlijke besparing van schenk- en erfbelasting behalen als u tijdens uw leven (periodiek) aan hen schenkt. Voor de schenkbelasting

Nadere informatie

MEMO WIJZIGINGEN ARBEIDSRECHT 2015

MEMO WIJZIGINGEN ARBEIDSRECHT 2015 Van : mr. Inka de Jong Datum : 12 december 2014 Betreft : Wijzigingen in het arbeidsrecht met ingang van 1 januari 2015 Geachte relatie, Met ingang van 1 januari 2015 vinden er gefaseerd belangrijke wijzigingen

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5 EINDEJAARSTIPS 2015 Particulieren...2 Vermogenstoets voor zorgtoeslag en kindgebonden budget... 2 Verlaag uw box 3 grondslag... 2 Hypotheekrente vooruit betalen... 2 Let op lagere hypotheekrente in hoogste

Nadere informatie

HLB Van Daal & Partners is a member of HLB International. A world-wide network of independant accounting firms and business advisors.

HLB Van Daal & Partners is a member of HLB International. A world-wide network of independant accounting firms and business advisors. WHITEPAPER HLB Van Daal & Partners is a member of HLB International. A world-wide network of independant accounting firms and business advisors. #4 Wet Werk en Zekerheid April 2014 In dit nummer 1. Wetsvoorstel

Nadere informatie

Wijziging ontslagrecht / Flexrecht. Juni 2014

Wijziging ontslagrecht / Flexrecht. Juni 2014 Wijziging ontslagrecht / Flexrecht Juni 2014 Idee politiek en vakbonden: De rechtspositie van flexwerkers wordt versterkt. Het ontslagrecht wordt sneller, goedkoper en eerlijker. De WW wordt er meer op

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 Erf- en schenkbelasting Erf- en schenkbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Door tijdens leven (periodiek) te schenken

Nadere informatie

Ontslagrecht. Opzegtermijn. Rechtspositie. Veranderingen per 1 juli 2015 WET WERK EN ZEKERHEID. Flexwerker DAAROM EEN ACCOUNTANT. Transitievergoeding

Ontslagrecht. Opzegtermijn. Rechtspositie. Veranderingen per 1 juli 2015 WET WERK EN ZEKERHEID. Flexwerker DAAROM EEN ACCOUNTANT. Transitievergoeding Opzegtermijn Rechtspositie Ontslagrecht Transitievergoeding Flexwerker Veranderingen per 1 juli 2015 WET WERK EN ZEKERHEID DAAROM EEN ACCOUNTANT Maart 2015 WET WERK EN ZEKERHEID Laat u niet verrassen!

Nadere informatie

Ook dit jaar verstrekken wij u graag de eindejaarstips voor 2014, praktische tips voor u als ondernemer en/of particulier.

Ook dit jaar verstrekken wij u graag de eindejaarstips voor 2014, praktische tips voor u als ondernemer en/of particulier. Ook dit jaar verstrekken wij u graag de eindejaarstips voor 2014, praktische tips voor u als ondernemer en/of particulier. Inhoudsopgave: Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen pensioen en lijfrente Werkkostenregeling

Nadere informatie

Fiscale voordelen voor Algemeen Nut Beogende Instellingen. mr. Gideon Gruijters ANBI-REGELING

Fiscale voordelen voor Algemeen Nut Beogende Instellingen. mr. Gideon Gruijters ANBI-REGELING Fiscale voordelen voor Algemeen Nut Beogende Instellingen mr. Gideon Gruijters ANBI-REGELING Inhoud 1. Voorwaarden om als ANBI-instelling te kunnen worden aangemerkt 2. Nieuwe voorwaarde per 1 januari

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 januari 2015 De plannen om het arbeidsrecht te hervormen gaan nu concrete vormen aannemen. De Eerste en Tweede Kamer hebben ingestemd met het wetsvoorstel Wet Werk

Nadere informatie

Wetsvoorstel Werk en Zekerheid. mei 2014

Wetsvoorstel Werk en Zekerheid. mei 2014 Wetsvoorstel Werk en Zekerheid mei 2014 Nieuw ontslag systeem Peter de Boer Vergoedingen en sancties Debby Hermans Ketenregeling en wijzigingen per 1 juli 2014 Debbie van de Laar Nieuw ontslag systeem

Nadere informatie

Overeenkomst Periodieke gift in geld

Overeenkomst Periodieke gift in geld Overeenkomst Periodieke gift in geld 1 Verklaring gift De ondergetekende (naam schenker) Verklaart een gift te doen aan: WereldOuders De gift bestaat uit vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen van

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken

Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Door tijdens leven (periodiek) te schenken aan de erfgenamen kan een aanzienlijke besparing van

Nadere informatie

De BTW-verhoging: wat te doen? www.hlb-van-daal.nl

De BTW-verhoging: wat te doen? www.hlb-van-daal.nl De BTW-verhoging: wat te doen? In deze brochure bespreken wij kort een aantal ins en outs van de BTW-verhoging per 1 oktober 2012. Meer informatie en de actuele stand van zaken vindt u op onze website

Nadere informatie

Nieuwsbericht 24 maart 2014. BOF: ook voor aandelen in vastgoed-bv

Nieuwsbericht 24 maart 2014. BOF: ook voor aandelen in vastgoed-bv BOF: ook voor aandelen in vastgoed-bv Hof Den Haag heeft onlangs een voor de fiscale praktijk zeer belangrijke uitspraak gedaan en beslist dat de bedrijfsopvolgingsfaciliteit uit de Successiewet (BOF)

Nadere informatie

! Er is geen notariële schenkingsakte vereist.! Ook schenkingen voor de aflossing van restschulden die zijn ontstaan vóór 29 oktober 2012

! Er is geen notariële schenkingsakte vereist.! Ook schenkingen voor de aflossing van restschulden die zijn ontstaan vóór 29 oktober 2012 Erf- en schenkbelasting - eindejaarstips Tijdelijk ruimere vrijstelling schenking voor eigen woning Vanaf 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 geldt een verruimde schenkingsvrijstelling van 100.000 als het

Nadere informatie

Data inwerkingtreding. Proeftijd. Overzicht wijzigingen 1-1-2015. Wijzigingen arbeidsrecht 5-12-2014

Data inwerkingtreding. Proeftijd. Overzicht wijzigingen 1-1-2015. Wijzigingen arbeidsrecht 5-12-2014 Data inwerkingtreding 1 januari 2015 1 juli 2015 1 januari 2016 Wijzigingen arbeidsrecht Bepalingen gericht op de versterking van de positie van flexibele arbeiders Nieuwe ketenregeling Herziening ontslagrecht

Nadere informatie

Dossier Wet werk en zekerheid per 01-01-2015

Dossier Wet werk en zekerheid per 01-01-2015 Dossier Wet werk en zekerheid per 01-01-2015 De arbeidsmarkt is de afgelopen decennia sterk veranderd. De nieuwe Wet werk en zekerheid (Wwz) biedt werkgevers en werknemers de mogelijkheid mee te groeien

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid in het onderwijs

Wet werk en zekerheid in het onderwijs Wet werk en zekerheid in het onderwijs 1 Wet werk en zekerheid in het onderwijs Door de nieuwe wet wet werk en zekerheid (Wwz) is een aantal regels rondom flexibele arbeid, WW en ontslag ingrijpend veranderd.

Nadere informatie

Spaanse belastingen Fiscale hervorming per 2015

Spaanse belastingen Fiscale hervorming per 2015 Spaanse belastingen Fiscale hervorming per 2015 Onlangs heeft de Spaanse fiscus (Hacienda) de geplande belastingherzieningen voor 2015 (en voor een deel zelfs al met onmiddellijke ingang in 2014) gepubliceerd.

Nadere informatie

Toelichting op de wet Werk en Zekerheid

Toelichting op de wet Werk en Zekerheid Whitepaper: Toelichting op de wet Werk en Zekerheid Op 10 juni 2014 is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) aangenomen. De WWZ beoogt het arbeidsrecht aan te passen aan de veranderende arbeidsverhoudingen in

Nadere informatie

! Het kan voordelig zijn om de ingebruikname van een nieuw pand dat gaat worden gebruikt

! Het kan voordelig zijn om de ingebruikname van een nieuw pand dat gaat worden gebruikt Omzetbelasting - eindejaarstips Geen integratieheffing meer vanaf 2014 De integratieheffing voor de btw wordt met ingang van 1 januari 2014 afgeschaft. Hiermee komt een einde aan de heffing van btw over

Nadere informatie

Derek Sivers: How to start a movement https://www.youtube.com/watch?v=v74axcqotvg

Derek Sivers: How to start a movement https://www.youtube.com/watch?v=v74axcqotvg 2-3-2015 1 Derek Sivers: How to start a movement https://www.youtube.com/watch?v=v74axcqotvg 2-3-2015 2 4 wijzigingen die van belang zijn: 1. Modernisering Ziektewet januari 2014 2. Participatiewet januari

Nadere informatie

Nieuwsbrief, december 2014

Nieuwsbrief, december 2014 Nieuwsbrief, december 2014 Wijzigingen arbeidsrecht in 2015 Door de invoering van de Wet Werk en Zekerheid wordt het arbeidsrecht ingrijpend gewijzigd. De wijzigingen hebben gevolgen voor het bestaande

Nadere informatie

Bent u klaar voor de Wet Werk en Zekerheid? Doe de WWZ-check!

Bent u klaar voor de Wet Werk en Zekerheid? Doe de WWZ-check! De WWZ-check Bent u klaar voor de Wet Werk en Zekerheid? Doe de WWZ-check! Scan de QR-code voor een korte video Er staat binnen het arbeidsrecht een aantal vrij ingrijpende wijzigingen op stapel, welke

Nadere informatie

Contracten voor bepaalde tijd

Contracten voor bepaalde tijd Contracten voor bepaalde tijd onderneem actie Per 1 januari en 1 juli 2015 is het nodige veranderd voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. In deze whitepaper lichten wij toe welke wijzigingen doorgevoerd

Nadere informatie

3 WIJZIGINGEN PER 1 JULI

3 WIJZIGINGEN PER 1 JULI Inhoudsopgave Special wet werk en zekerheid... 3 WIJZIGINGEN PER 1 JULI 2014... 4 Flexibele arbeid... 4 1. Proeftijd... 4 2. Aanzegtermijn... 4 3. Concurrentiebeding... 4 4. Ketenbepaling... 5 5. Payrolling...

Nadere informatie

Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2014, 3 e jaargang, 7 e editie

Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2014, 3 e jaargang, 7 e editie Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2014, 3 e jaargang, 7 e editie Inhoud 1. Erfenis: overtreffen de schulden de bezittingen? 2. Schenken: de huidige situatie en mogelijkheden 3. Ondernemer

Nadere informatie

Nieuwe Successiewet 2010 (Schenk- en Erfbelasting)

Nieuwe Successiewet 2010 (Schenk- en Erfbelasting) Nieuwe Successiewet 2010 (Schenk- en Erfbelasting) 2 Nieuwe Successiewet 2010 Met ingang van 1 januari 2010 is de Successiewet gewijzigd. Om te beginnen verdwijnt al de naam successieen schenkings recht.

Nadere informatie

IPA-ACON GROEP nieuwsbrief 3-2015

IPA-ACON GROEP nieuwsbrief 3-2015 INHOUD 2 3 4 5 Einde voordeel personeelslening eigen woning Betere bescherming voor erfgenamen AOW-leeftijd definitief versneld omhoog Lagere transitievergoeding voor kleine werkgever 6 & 7 KORT NIEUWS

Nadere informatie

Hoe in 2017 optimaal geld uit uw BV halen? DEEL 9 DEEL 9. Lenen van de BV

Hoe in 2017 optimaal geld uit uw BV halen? DEEL 9 DEEL 9. Lenen van de BV Hoe in 2017 optimaal geld uit uw BV halen? DEEL 9 DEEL 9 Lenen van de BV HOOFDSTUK 1: BEGRIP Wat bedoelen we hier met lenen? Met lenen bedoelen we, dat u geld of andere goederen ter beschikking krijgt

Nadere informatie

MIA/Vamillijst 2014 gepubliceerd. Inhoudsopgave Nieuwsbrief Februari 2014.

MIA/Vamillijst 2014 gepubliceerd. Inhoudsopgave Nieuwsbrief Februari 2014. nieuwsbrief februari 2014 Inhoudsopgave Nieuwsbrief Februari 2014. MIA/Vamillijst 2014 gepubliceerd Regresvordering op BV volgens Hof niet onzakelijk Invloed premieheffing op middelingsteruggaaf Ondanks

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 Omzetbelasting Omzetbelasting Benut verlaagd BTW-tarief voor renovatie en onderhoud tot 1 juli 2015 Het BTW-tarief op arbeidskosten bij renovatie, herstel

Nadere informatie

Avondje Legal. 3 Advocaten

Avondje Legal. 3 Advocaten Avondje Legal 3 Advocaten Wat gaan we doen? Werkkostenregeling en de wijziging van arbeidsvoorwaarden Wet werk en zekerheid Wijziging arbeidsvoorwaarden Werkostenregeling: Iedereen kosten arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

VERZOEK. vermindering loon. Jaar: 2015. A Verzoeker. Persoonsnummer. Aantal kinderen jonger dan 17 jaar op 1 januari 2015

VERZOEK. vermindering loon. Jaar: 2015. A Verzoeker. Persoonsnummer. Aantal kinderen jonger dan 17 jaar op 1 januari 2015 VERZOEK vermindering loon Jaar: 2015 Gebruik dit formulier om een vermindering van uw zuiver voljaarsloon aan te vragen. Raadpleeg eerst de toelichting op pagina 3 voordat u de gegevens invult. Vul uw

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid Bijeenkomst MOVe Door: Marlies Ferwerda Ellen Metselaar 25 maart 2015 Introductie 2 Wet Werk en Zekerheid Onderwerpen die aan bod komen: Wijzigingen per 1 januari 2015: Proeftijd

Nadere informatie

Overeenkomst periodieke gift

Overeenkomst periodieke gift Overeenkomst periodieke gift Exemplaar voor de schenker 1. Verklaring gift De ondertekende (naam schenker) verklaart een gift te doen aan Ecomare De gift bestaat uit vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Wet werk en zekerheid Wijzigingen per 1 januari 2015 1. Proeftijd Een proeftijd bij een arbeidsovereenkomst voor zes maanden of korter is nietig. Hiervan kan niet bij cao worden afgeweken. Bij een arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Wetsvoorstel werk en zekerheid

Wetsvoorstel werk en zekerheid Wetsvoorstel werk en zekerheid De belangrijkste gevolgen op een rij Geachte relatie, Vrijdag 29 november jl. is het wetsvoorstel met betrekking tot de Wet werk en zekerheid ingediend. De voorstellen van

Nadere informatie

Ketenregeling. Opzegtermijn. Rechtspos. Flexwerker GOED VOORBEREID OP DE WET WERK EN ZEKERHEID DA AROM EEN ACCOUNTANT

Ketenregeling. Opzegtermijn. Rechtspos. Flexwerker GOED VOORBEREID OP DE WET WERK EN ZEKERHEID DA AROM EEN ACCOUNTANT Ketenregeling Opzegtermijn Rechtspos Flexwerker GOED VOORBEREID OP DE WET WERK EN ZEKERHEID DA AROM EEN ACCOUNTANT September 2014 WET WERK EN ZEKERHEID Laat u niet verrassen! De Wet werk en zekerheid brengt

Nadere informatie

Toelichting bij de suppletie omzetbelasting

Toelichting bij de suppletie omzetbelasting Toelichting bij de suppletie omzetbelasting Algemene informatie Wanneer doet u een suppletie omzetbelasting? Hebt u te veel of te weinig btw aangegeven? Als dit bedrag meer dan 1.000 is, meldt u dit aan

Nadere informatie

4. Wat moet ik als lid doen om een lijfrenteschenking te verstrekken?

4. Wat moet ik als lid doen om een lijfrenteschenking te verstrekken? VEELGESTELDE VRAGEN OVER DE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN DOOR LEDEN 1. Zijn er methoden waarbij een lening of schenking voor ons leden fiscaal aantrekkelijk gemaakt kan worden? Ja er zijn enkele financieringsmogelijkheden

Nadere informatie

WET WERK EN ZEKERHEID

WET WERK EN ZEKERHEID WET WERK EN ZEKERHEID Stefan Verdonk Bedrijfsjurist 4 december 2014 0495-454444 s.verdonk@smitsvandenbroek.nl Achtergrond WWZ - algemene rechtsgelijkheid en rechtszekerheid bevorderen - rechtspositie flexwerkers

Nadere informatie

Het nieuwe ontslagrecht / WWZ

Het nieuwe ontslagrecht / WWZ Het nieuwe ontslagrecht / WWZ Actualiteiten arbeidsrecht (33 818) Het nieuwe ontslagrecht Tim de Klerck Waar gaan we het over hebben? Waarom een hervorming van het ontslagrecht? Vernieuwing ontslagrecht

Nadere informatie

Nieuwsbrief van 9 februari 2017

Nieuwsbrief van 9 februari 2017 Nieuwsbrief van 9 februari 2017 Behandelde onderwerpen in deze nieuwsbrief: WOZ-beschikking 2017 Vervallen tijdklem bij Kapitaalverzekering Eigen Woning Autobelastingen 2017 Geen aftrek BTW bij postbusnummer

Nadere informatie

Belastingvrij schenken

Belastingvrij schenken Belastingvrij schenken extra voordelig? Heeft u de mogelijkheid, dan kan schenken bij leven verstandig zijn. Dat is niet alleen leuk voor kinderen en kleinkinderen, maar zo beperkt u ook de toekomstige

Nadere informatie

OKTOBER 2016 TAK NIEUWSBRIEF

OKTOBER 2016 TAK NIEUWSBRIEF OKTOBER 2016 TAK NIEUWSBRIEF Algemeen Verzekeringscontrole Het was een ramp in Zuid-Oost Brabant na de storm die hier gewoed heeft. Er waren mensen niet goed of helemaal niet verzekerd voor deze schade.

Nadere informatie

FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014)

FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014) FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014) Het einde van het jaar is weer in zicht. Bedrijfsopvolging.nl heeft wat fiscale tips voor familiebedrijven op een rij gezet. Schenken Ieder jaar kunt

Nadere informatie

BEGRIPPENLIJST BIERCONTRACTEN

BEGRIPPENLIJST BIERCONTRACTEN BEGRIPPENLIJST BIERCONTRACTEN Dit document bevat een lijst van begrippen zoals u die kunt tegenkomen in de verschillende contracten en uitingen van de brouwerijen richting horecaondernemers. Omwille van

Nadere informatie

De overheid verandert de regels voor hypotheken, zodat minder woningbezitters in financiële problemen komen.

De overheid verandert de regels voor hypotheken, zodat minder woningbezitters in financiële problemen komen. Hypotheekregels 2015 Hypotheekregels 2015 De overheid verandert de regels voor hypotheken, zodat minder woningbezitters in financiële problemen komen. Wijziging hypotheekrenteaftrek 4e schijf De maximale

Nadere informatie

ONTSLAGRECHT VERNIEUWD. 5 februari 2014 Richard Geurts Annemarie van Woudenberg

ONTSLAGRECHT VERNIEUWD. 5 februari 2014 Richard Geurts Annemarie van Woudenberg ONTSLAGRECHT VERNIEUWD 5 februari 2014 Richard Geurts Annemarie van Woudenberg Wijzigingen Wetgeving 1-1-2014: - Verhoging AOW-leeftijd: 65 jaar en 2 maanden - Afschaffing stamrechtvrijstelling: ontslagvergoeding

Nadere informatie

Wat verandert er in 2014?

Wat verandert er in 2014? Wat verandert er in 2014? In 2014 veranderen een aantal belastingregels en zijn er veranderingen voor toeslagen. Zo kunt u nog maar 1 rekeningnummer gebruiken voor de meeste belastingteruggaven en toeslagen.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 06-2015. 1. Einde voordeel personeelslening eigen woning

NIEUWSBRIEF 06-2015. 1. Einde voordeel personeelslening eigen woning NIEUWSBRIEF 06-2015 De media staan er vol van: uitgelekte plannen voor de belastinghervormingen waaronder een btw-verhoging voor honderden producten en diensten. De hoofdlijnen van de belastingherziening

Nadere informatie

Zonnig BTW-nieuws. Roza Belastingadviseurs BV

Zonnig BTW-nieuws. Roza Belastingadviseurs BV Zonnig BTW-nieuws Omzetbelasting op zonnepanelen Op 20 juni 2013 heeft de hoogste Europese rechter een arrest gewezen, waarin is beslist dat eigenaren van zonnepanelen die duurzaam tegen vergoeding de

Nadere informatie

Stichting Nationaal Ouderenfonds. het overlijden van de schenker. 2a Wat is de looptijd van de gift? 5 jaar jaar (minimaal 5 jaar) onbepaalde tijd

Stichting Nationaal Ouderenfonds. het overlijden van de schenker. 2a Wat is de looptijd van de gift? 5 jaar jaar (minimaal 5 jaar) onbepaalde tijd Exemplaar voor de schenker Overeenkomst Met deze overeenkomst legt de schenker zich vast voor een periodieke gift van minimaal vijf jaar aan het Nationaal Ouderenfonds. Periodieke giften die zijn vastgelegd

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips

Fiscale eindejaarstips Fiscale eindejaarstips 1. Energiezuinig- en milieubewust investeren? Beter nu dan later Investeringen in bedrijfsmiddelen met een waarde van minder dan 2.500 komen vanaf 1 januari 2014 niet meer in aanmerking

Nadere informatie

Zakendoen met uw eigen bv in De kansen en mogelijkheden. whitepaper

Zakendoen met uw eigen bv in De kansen en mogelijkheden. whitepaper 28.06.16 Zakendoen met uw eigen bv in 2016 De kansen en mogelijkheden whitepaper In dit whitepaper: Als directeur-grootaandeelhouder bent u in de unieke positie om zaken te doen met uw eigen bv. Partijen

Nadere informatie

Vragen&Antwoorden particulieren

Vragen&Antwoorden particulieren Vragen&Antwoorden particulieren Om een beroep te doen op de voordelen van de Geefwet, gelden bepaalde criteria. Hieronder een overzicht van de belangrijkste vragen: 2. Gedurende welke periode kan ik gebruik

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MEI 2014

NIEUWSBRIEF MEI 2014 NIEUWSBRIEF MEI 2014 Hervormingen arbeidsmarkt in aantocht Nieuwe regels voor ontslag, meer en sneller zekerheid voor werknemers met flexibele contracten en een stapsgewijze verkorting van de ww. Dit zijn

Nadere informatie

Uitstel voor aangifte IB. Wanneer is uw aangifte op tijd? Wanneer is uw aangifte te laat?

Uitstel voor aangifte IB. Wanneer is uw aangifte op tijd? Wanneer is uw aangifte te laat? Uitstel voor aangifte IB Vraagt u uitstel aan voor het doen van uw aangifte inkomstenbelasting? Voortaan geldt hiervoor een nieuwe regeling. Moest u vorig jaar aangifte doen, maar hebt u dit niet of te

Nadere informatie

Vervallen tijdelijke verlenging doorleveringstermijn overdrachtsbelasting.

Vervallen tijdelijke verlenging doorleveringstermijn overdrachtsbelasting. 11 november 2014 Eindejaarstips 2014 Deze nieuwsbrief staat in het teken van fiscale eindejaarstips. Hieronder treft u eerst een aantal actiepunten aan. Vervolgens zijn deze actiepunten verderop in deze

Nadere informatie

Wijzigingen arbeidsrecht: de nieuwe Wet Werk & Zekerheid

Wijzigingen arbeidsrecht: de nieuwe Wet Werk & Zekerheid Onze ref: 28-mar-2-wpa Wijzigingen arbeidsrecht: de nieuwe Wet Werk & Zekerheid Welke veranderingen vinden plaats? In juli 2014 is de nieuwe Wet Werk en zekerheid aangenomen. Vanaf 1 januari 2015 worden

Nadere informatie

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning Hieronder wordt ingegaan op de fiscale consequenties van de aankoop en het bezit van een recreatiewoning die zodanig met de (onder)grond is verbonden

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2012

Nieuwsbrief december 2012 Eindejaar tips voor de onderneming Voorkom toepassing van thin capitalization Zijn er in uw concern groepsleningen afgesloten? U kunt toepassing van de renteaftrekbeperking voor groepsleningen op grond

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid Ontslagrecht

Wet Werk en Zekerheid Ontslagrecht Wet Werk en Zekerheid - December 2014. De wet Werk en Zekerheid bevat drie hoofdthema s. 1. Het ontslagrecht wordt aangepast. 2. De rechtspositie van flexwerkers wordt versterkt. 3. De Werkloosheidswet

Nadere informatie

Als u een belastingaanslag

Als u een belastingaanslag Als u een belastingaanslag Het kan gebeuren dat u uw belastingaanslag niet kunt betalen. Wat komt er dan allemaal op u af? Mag u nog even wachten met betalen? Kunt u helemaal niet betalen? Krijgt u een

Nadere informatie

mr. S.H. Hoogeveen Kandidaat-notaris

mr. S.H. Hoogeveen Kandidaat-notaris mr. S.H. Hoogeveen Kandidaat-notaris Uw vermogen in 2015, voorbereid op de toekomst Het beheren van uw vermogen Belastingen Eigen bijdrages De volgende generatie Het beheren van uw vermogen Wie mag uw

Nadere informatie

De positie van de tijdelijke krachten (flexwerkers):

De positie van de tijdelijke krachten (flexwerkers): VAN : Willem van Teeseling AAN : Bestuur en leden SNF BETREFT : Vernieuwingen in wetgeving in kader Wet werk en inkomen. DATUM : 13 juni 2014 C.C. : Op 11 juni 2014 is door de Eerste Kamer de wet aangenomen.

Nadere informatie

ESTATE PLANNING. I. Schenking

ESTATE PLANNING. I. Schenking ESTATE PLANNING Estate planning, ofwel nalatenschapsplanning, wordt wel omschreven als een geheel van maatregelen om te bereiken dat het vermogen op zo goed mogelijke wijze overgaat op de erfgenamen. Vaak

Nadere informatie

Informatie over schenken aan de Haastrechtse Kring

Informatie over schenken aan de Haastrechtse Kring Informatie over schenken aan de Haastrechtse Kring ANBI en belastingvoordeel Stichting De Haastrechtse Kring Stichting Voor Culturele Belangen is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent

Nadere informatie

ALLE ONDERNEMINGSVORMEN

ALLE ONDERNEMINGSVORMEN Eindejaarstips 2013 ALLE ONDERNEMINGSVORMEN Laat uw verliezen niet op 31 december in rook op gaan Zoals inmiddels bekend mag u uw bedrijfsverliezen helaas niet onbeperkt verrekenen met positieve resultaten.

Nadere informatie

Whitepaper: wijzigingen rondom Wet werk en zekerheid

Whitepaper: wijzigingen rondom Wet werk en zekerheid Whitepaper: wijzigingen rondom Wet werk en zekerheid Inleiding Er gaat geen dag voorbij of er is nieuws op social media, in de krant of op televisie over de Wet werk en zekerheid (Wwz) en de gevolgen van

Nadere informatie

Tarief Box 2 tijdelijk 3% lager in 2014

Tarief Box 2 tijdelijk 3% lager in 2014 Tarief Box 2 tijdelijk 3% lager in 2014 Het aanmerkelijkbelang-tarief (box 2) gaat per 1 januari 2014 met 3% omlaag, van 25% naar 22%. De tariefsverlaging geldt uitsluitend voor 2014, tot een maximum dividenduitkering

Nadere informatie

Administratiekantoor Koch & Zn. - Fiscale tips Aftrek lijfrentepremie in 2014: betaal ook in 2014! Als u in uw aangifte inkomstenbelasting 2014 premies voor lijfrente als aftrekpost op wilt nemen, moet

Nadere informatie

info &boon tips & boon

info &boon tips & boon tips & boon Uw positie als DGA Fiscale actualiteiten 2010 Ruim één op de vijf ondernemers is directeur-grootaandeelhouder (dga). Voor het kabinet aanleiding om, zeker in het huidige economische klimaat,

Nadere informatie

Eindejaarstips Let op! De eenmalige verhoging van ten behoeve van de eigen woning geldt ook voor andere personen dan de eigen kinderen.

Eindejaarstips Let op! De eenmalige verhoging van ten behoeve van de eigen woning geldt ook voor andere personen dan de eigen kinderen. Eindejaarstips 2017 In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen is echter nog niet definitief, omdat ze nog

Nadere informatie

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2014

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2014 Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2014 Arbeidsrecht Wetsvoorstel Wet Werk en Zekerheid Flexibele arbeid 1 juli 2014 Ontslagrecht 1 juli 2015 WW 1 januari 2016 3 Flexibele arbeid I Ketenbepaling

Nadere informatie

Cliëntennieuwsbrief mei 2014

Cliëntennieuwsbrief mei 2014 Cliëntennieuwsbrief mei 2014 In dit nummer onder andere: - Schenkingsvrijstelling eigen woning wetenswaardigheden - Belastingplicht voor overheidsbedrijven - Werkkostenregeling per 1 januari 2015 definitief?

Nadere informatie

Wat verandert er voor u?

Wat verandert er voor u? Whitepaper Najaar 2014 Wet werk en zekerheid Wat verandert er voor u? De nieuwe Wet werk en zekerheid legt meer druk op werkgevers. Zo moeten zij werknemers tijdig laten weten dat hun tijdelijk contract

Nadere informatie