HLB Van Daal & Partners is a member of HLB International. A world-wide network of independant accounting firms and business advisors.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HLB Van Daal & Partners is a member of HLB International. A world-wide network of independant accounting firms and business advisors."

Transcriptie

1 WHITEPAPER HLB Van Daal & Partners is a member of HLB International. A world-wide network of independant accounting firms and business advisors. #4 Wet Werk en Zekerheid April 2014 In dit nummer 1. Wetsvoorstel Wet Werk & Zekerheid 2. Wijzigingen flexwerkers 4. Ontslagrecht per 1 juli Beperking duur WWuitkering per 1 januari Contactgegevens Werkgevers opgelet! Het wetsvoorstel Wet werk en zekerheid is aangenomen door de Tweede Kamer en de Eerste Kamer. De eerste wijzigingen in het arbeidsrecht treden al per 1 januari 2015 in werking. Dit betekent dat u nu reeds rekening dient te houden met deze aanstaande wetswijziging. Wijzigingen arbeidsrecht Het wetsvoorstel Wet werk en zekerheid vloeit voort uit het Sociaal Akkoord dat kabinet en sociale partners op 11 april 2013 sloten en bevat ingrijpende wijzigingen in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht. Met de wijzigingen beoogt de regering het ontslagrecht sneller, goedkoper en eerlijker te maken en de rechtspositie van flexwerkers te versterken. De WW wordt in duur verkort en wordt er meer op gericht werklozen weer snel aan het werk te krijgen. In deze eerste whitepaper over de Wet werk en zekerheid komen de belangrijkste wijzigingen voor zogenaamde flexwerkers aan bod en blikken we alvast vooruit naar de wijzigingen in het ontslagrecht. Flexwerkers Flexwerkers zijn werknemers zoals een uitzendkracht of een payroller, maar ook een werknemer met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of een nulurencontract. Het kabinet is van mening dat deze groep van werknemers onvoldoende beschermt is in de huidige arbeidsmarkt en dat deze werknemers zoveel mogelijk hetzelfde behandeld moeten worden als werknemers met een vast dienstverband, bijvoorbeeld door sneller door te stromen naar een vaste baan met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Om dit laatste te realiseren worden een aantal wijzigingen in de wet aangebracht. Deze wijzigingen treden, op één uitzondering na, in werking per 1 januari HLB beschikt over een uitgebreide vragenlijst die wij in een gesprek met u hanteren om te beoordelen of uw huidige arbeidsovereenkomst nog up to date is of dat er wellicht zaken gewijzigd dienen te worden als gevolg van de huidige wetswijzigingen. Neem hiervoor contact op met uw HLB adviseur. Disclaimer Deze whitepaper bevat algemene informatie en is gebaseerd op de actuele wet- en regelgeving. Neem altijd van te voren contact op met een deskundige. HLB Van Daal & Partners N.V. is niet aansprakelijk voor handelen of nalaten naar aanleiding van deze uitgave. 1

2 Wijzigingen flexwerkers Als werkgever dient u rekening te houden met de wetswijzigingen per 1 januari Deze wijzigingen hebben gevolgen voor alle nieuwe (tijdelijke) arbeidscontracten vanaf 1 januari a.s. De belangrijkste wijzigingen nemen wij hieronder met u door. Nieuwe ketenregeling Op dit moment is het nog toegestaan om een werknemer drie opeenvolgende tijdelijke contracten aan te bieden met een maximale termijn van drie jaar; dit wordt ook wel de ketenregeling genoemd. Zit tussen twee contracten een periode van langer dan drie maanden dan wordt deze keten onderbroken en start een nieuwe keten. Onder de nieuwe wetgeving zal deze ketenregeling worden aangepast. Het is dan nog steeds mogelijk om drie tijdelijke contracten te sluiten met een werknemer maar de maximale termijn wordt ingekort naar twee jaar. Afwijking bij CAO is overigens nog steeds mogelijk maar wordt sterk ingeperkt. Ook het doorbreken van de keten wordt lastiger: de termijn van drie maanden wordt namelijk verlengd naar 6 maanden en afwijking bij CAO op dit punt is niet langer mogelijk. Let op, op verzoek van de Tweede Kamer is de ingangsdatum van deze maatregel verschoven naar 1 juli 2015, in tegenstelling tot de overige bepalingen voor flexwerkers die allemaal al ingaan per 1 januari Praktijkcase Slagerij Van Oosten heeft per 1 juli 2013 een nieuwe slager in dienst genomen, de heer De Groot, met een arbeidsovereenkomst voor de duur van één jaar. Per 1 juli 2014 wordt deze verlengd voor één jaar. Per 1 juli 2015 wordt de overeenkomst door de heer Van Oosten nogmaals verlengd voor een periode van 6 maanden. De heer Van Oosten wil de arbeidsovereenkomst vervolgens per 31 december 2015 niet verlengen naar een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. De heer De Groot geeft echter aan reeds een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd te hebben. Immers, met ingang van 1 juli 2015 zijn er nog wel 3 tijdelijke contracten mogelijk maar met een maximale duur van 2 jaar en deze maximale termijn is overschreden. Conclusie: er is een arbeidsovereenkomst ontstaan voor onbepaalde tijd. Stel dat de heer Van Oosten de heer De Groot een tweede contract had aangeboden voor de duur van 11 maanden. De derde verlenging vindt dan plaats per 1 juni 2015, en dus vóór 1 juli 2015, waardoor voor die lopende overeenkomst het huidige recht van toepassing blijft. De derde overeenkomst zou dan bijvoorbeeld voor een periode van 7 maanden kunnen worden aangegaan waarna de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt per 31 december De heer De Groot is dan dus nog niet voor onbepaalde tijd in dienst. Wilt u als werkgever nog gebruik kunnen maken van de maximale termijn van 3 jaar voor opeenvolgende tijdelijke contracten dan dient u daar nu reeds rekening mee te houden. Een eerste of tweede contract dient in dat geval vóór 1 juli 2015 te eindigen. In dat geval kan er nog een laatste tijdelijke arbeidsovereenkomst worden aangegaan die de resterende tijd tot 3 jaar kan vol maken. Proeftijd Het opnemen van een proeftijd brengt volgens de regering veel onzekerheid met zich mee, zeker bij kortdurende contracten. Het is per 1 januari a.s. dan ook niet langer toegestaan om in contracten van zes maanden of korter een proeftijdbeding op te nemen. Wil een werkgever toch een proeftijd opnemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd dan dient deze minimaal zes maanden en één dag te duren. Slagerij Van Oosten neemt per 1 januari 2015 een nieuwe slager in dienst, de heer De Groot, met een arbeidsovereenkomst voor de duur van 6 maanden. Na een week blijkt dat de heer De Groot niet goed met enkele collega s kan samenwerken, bovendien komt hij iedere dag te laat op zijn werk. De heer Van Oosten is blij dat hij in de arbeidsovereenkomst een proeftijd heeft opgenomen en geeft richting de heer De Groot aan dat hij de arbeidsovereenkomst onmiddellijk wenst te beëindigen. De heer De Groot is het daarmee niet eens. In een tijdelijke arbeidsovereenkomst van 6 maanden of korter kan volgens hem immers geen proeftijd worden opgenomen. De proeftijd is derhalve nietig en de heer De Groot eist loon en wedertewerkstelling. Conclusie: de proeftijd is nietig, de arbeidsovereenkomst blijft 2

3 bestaan, de heer Van Oosten zal de heer De Groot loon moeten doorbetalen en weer aan het werk moeten laten gaan. Wilt u toch de zekerheid hebben om gedurende korte tijd te kunnen beoordelen of een nieuwe werknemer voldoet aan de verwachtingen kunt u er voor kiezen een korte tijdelijke arbeidsovereenkomst aan te gaan voor bijvoorbeeld de duur van 3 maanden of een tijdelijke arbeidsovereenkomst aan te gaan langer dan 6 maanden waar wel een proeftijd in kan worden opgenomen. Verplichte aanzegtermijn Er wordt een aanzegtermijn geïntroduceerd in het arbeidsrecht. Deze aanzegtermijn moet niet verward worden met de huidige opzegtermijn die geldt bij het opzeggen van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Een werkgever kan nu nog op de laatste dag van het tijdelijke contract de werknemer mededelen dat de arbeidsovereenkomst niet zal worden verlengd. Het tijdelijke contract eindigt dan van rechtswege. Een werknemer met een tijdelijk contract is volgens de wetgever echter gebaat bij tijdige informatie van de werkgever over het al dan niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst. Bij tijdelijke contracten met een duur van zes maanden of langer geldt dan ook vanaf 1 januari 2015 een zogenaamde aanzegplicht. De werkgever moet uiterlijk een maand voor het einde van het contract de werknemer schriftelijk laten weten of, en onder welke voorwaarden, het contract zal worden verlengd. Vergeet de werkgever de werknemer tijdig te informeren dan eindigt het contract nog wel maar is de werkgever een vergoeding verschuldigd gelijk aan het loon over de periode dat de werkgever te laat heeft aangezegd, met een maximum van één maand. Let op! De werkgever dient dus niet alleen schriftelijk een melding te doen van het niet verlengen van de arbeidsovereenkomst maar ook wanneer hij de arbeidsovereenkomst wel wenst te verlengen en onder welke voorwaarden (zoals de duur van het nieuwe contract en de wekelijkse arbeidsduur). Ook hier geldt dat indien de werkgever vergeet tijdig te vermelden dat de overeenkomst wordt verlengd de werkgever een boete verschuldigd is aan de werknemer. De werknemer dient overigens zelf aanspraak te maken op deze boete, hij dient dit te doen binnen twee maanden na afloop van de tijdelijke arbeidsovereenkomst. Slagerij Van Oosten neemt per 1 januari 2015 een nieuwe slager in dienst, de heer De Groot, met een arbeidsovereenkomst voor de duur van 6 maanden. Op de laatste werkdag van de heer De Groot deelt de heer Van Oosten hem mede dat de arbeidsovereenkomst niet zal worden verlengd. De aanzegging heeft te laat plaats gevonden, de arbeidsovereenkomst eindigt van rechtswege maar de heer De Groot eist van Van Oosten een vergoeding ter hoogte van één maandsalaris. HLB kan, indien wij de loonadministratie voor u verzorgen, u van een tijdige signalering voorzien wanneer tijdelijke contracten eindigen. U voorkomt hiermee dat arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd te laat worden aangezegd. Neem hiervoor contact op met uw HLB adviseur. De minister heeft aangegeven dat de schriftelijke aanzegging reeds opgenomen kan worden in de arbeidsovereenkomst. Concurrentiebeding Een concurrentiebeding werkt volgens de regering erg belemmerend bij werknemers met een tijdelijk contract. Door het concurrentiebeding kan een werknemer niet of slechts onder bepaalde voorwaarden in dienst treden bij een andere werkgever of als zelfstandige aan de slag gaan in dezelfde branche. De mogelijkheid tot het opnemen van een concurrentiebeding (alsook het relatiebeding) in een tijdelijke arbeidsovereenkomst is daarom niet langer toegestaan. Er geldt nog wel een uitzondering wanneer de werkgever in de arbeidsovereenkomst gemotiveerd aangeeft dat er sprake is van zwaarwichtige bedrijfsof dienstbelangen die een concurrentiebeding vereisen. Zonder deze motivering in de arbeidsovereenkomst is het concurrentiebeding overigens nietig. Slagerij Van Oosten neemt per 1 januari 2015 een nieuwe slager in dienst, de heer De Groot, met een arbeidsovereenkomst voor de duur van één jaar. In de arbeidsovereenkomst is een concurrentiebeding opgenomen waarin staat dat de heer De Groot geen slagerij mag beginnen binnen een straal van 10 kilometer rondom Slagerij Van Oosten. Het dienstverband eindigt na één jaar en de heer De Groot geeft aan in dezelfde straat een eigen slagerij te vestigen. Als de heer Van Oosten hem op zijn concurrentiebeding wijst geeft de heer De Groot aan dat dit concurrentiebeding nietig is aangezien er in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd geen concurrentiebeding mag worden opgenomen. De heer De Groot heeft gelijk waardoor de heer Van Oosten in deze situatie dus niet kan verhinderen dat zijn werknemer op korte afstand een slagerij vestigt. Let op! Een relatiebeding is ook een vorm van een concurrentiebeding en mag derhalve ook niet meer worden opgenomen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. 3

4 Ontslagrecht per 1 juli 2015 Per 1 juli 2015 wordt het ontslagstelsel herzien. Met deze wijzigingen beoogt de regering het ontslagrecht sneller, goedkoper en eerlijker te maken. In de praktijk, zo zijn de verwachtingen, betekent dit met name voor het MKB dat het ontslag vaak duurder zal uitpakken voor de werkgever. UWV of kantonrechter Op dit moment kan er, naast een ontslag met wederzijds goedvinden, door de werkgever op twee manieren afscheid worden genomen van een werknemer. Allereerst door opzeggen (ontslagvergunning via UWV) en daarnaast ontbinding (door de kantonrechter). De werkgever heeft daarbij de keuze welke route hij neemt. Per 1 juli 2015 is die keuze er niet meer. Afhankelijk van de reden van ontslag is de werkgever verplicht de route via het UWV of de kantonrechter te doorlopen. Is de reden voor ontslag bijvoorbeeld gelegen in bedrijfseconomische omstandigheden dan dient er een ontslag aangevraagd te worden via het UWV, betreft het een verstoorde arbeidsrelatie dan is de kantonrechter bevoegd. Wel is er altijd een hoger beroep mogelijk, dus ook tegen de uitspraak van het UWV, wat nu niet het geval is. Ontslagvergoeding Als een arbeidsovereenkomst die twee jaar of langer heeft geduurd wordt beëindiging door opzegging door de werkgever (UWV route), ontbinding door de kantonrechter of eindigt van rechtswege, heeft de werknemer recht op een ontslagvergoeding, de zogenaamde transitievergoeding. De hoogte van de transitievergoeding bedraagt gedurende de eerste 10 jaar van de arbeidsovereenkomst 1/3 maandsalaris per jaar. Na de eerste 10 jaar bedraagt de transitievergoeding 1/2 maandsalaris per dienstjaar. De vergoeding is gemaximeerd op of bij een hoger salaris maximaal 1 jaarsalaris. Let op De komst van deze transitievergoeding betekent het einde van de kantonrechtersformule. Er bestaat geen recht op een transitievergoeding indien: De arbeidsovereenkomst eindigt voordat de werkne mer 18 jaar wordt en de gemiddelde arbeidsduur niet meer dan 12 uur per week was. De arbeidsovereenkomst eindigt in verband met het bereiken van de AOW gerechtigde leeftijd. Als er sprake is van faillissement of surseance van betaling of wettelijke schuldsanering. Als er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer. Werknemer voortzetting van de arbeidsovereenkomst weigert terwijl het aanbod van de werkgever gelijkwaardig of beter is. De heer De Groot, 45 jaar, is 15 jaar in dienst bij Slagerij Van Oosten en heeft een salaris van per maand (inclusief vakantietoeslag). Vanwege bedrijfseconomische redenen is Van Oosten genoodzaakt een ontslagvergunning aan te vragen bij het UWV Werkbedrijf. Na ontvangst van de ontslagvergunning wordt de arbeidsovereenkomst met de heer De Groot opgezegd. De verschuldigde transitievergoeding bedraagt: 10 jaar x 1/3 maand = 3 maanden 5 jaar x 1/2 maand = 2 1/2 maand Totale vergoeding 5 1/2 x = Let wel, op dit moment is er geen ontslagvergoeding verschuldigd bij een ontslagprocedure via het UWV. Per 1 juli 2015 is er een transitievergoeding verschuldigd! Vergelijken we de vergoeding vervolgens met de kantonrechtersformule, dan bedraagt deze: 5 jaar x 1/2 maand = 2 1/2 maand 10 jaar x 1 maand = 10 maanden Totale vergoeding 12 1/2 maand x = Let wel, bij een toekomstig ontslag via de kantonrechter is de rechter voor de bepaling van de vergoeding gebonden aan de transitievergoeding. De transitievergoeding is bedoeld voor de overgang van werk naar werk zoals scholing of outplacement en daarnaast ter compensatie van de gevolgen van het ontslag. De kosten die de werkgever heeft gemaakt voor scholing en outplacement kunnen in mindering komen op de transitievergoeding. Het is overigens niet verplicht de vergoeding hiervoor te gebruiken, de werknemer kan vrij over het geld beschikken. 4 Er geldt een overgangsrecht voor kleine bedrijven met minder dan 25 werknemers, deze betalen een lagere ontslagvergoeding als personeel wordt ontslagen vanwege bedrijfseconomische omstandigheden. Daarnaast geldt een overgangsregeling voor oudere werknemers. Informeer hiervoor bij uw HLB adviseur.

5 Beperking duur WW-uitkering per 1 januari 2016 Op dit moment heeft een werknemer recht op minimaal 3 maanden en maximaal 38 maanden WW. Hoe lang iemand een WW-uitkering krijgt is afhankelijk van het arbeidsverleden. Kort gezegd geldt voor ieder jaar arbeidsverleden 1 maand WW. De gegevens met betrekking tot uw arbeidsverleden kunt u inzien via de website van het UWV. U kunt hier met behulp van uw DigiD inloggen. Vanaf 1 januari 2016 wordt de duur van de WW-uitkering gemaximeerd tot 2 jaar (24 maanden). Dit gebeurt stapsgewijs door de maximale WW-duur ieder kwartaal met 1 maand terug te brengen. Vanaf 2019 wordt dan de maximale duur 2 jaar. Daarnaast wordt de opbouw beperkt. Gedurende de eerste 10 jaar bouw je nog steeds 1 maand WW op per jaar, daarna wordt per jaar nog maar een halve maand WW opgebouwd. Waar je nu dus na 38 arbeidsjaren een maximale WW-duur van 38 maanden bereikt, wordt straks na 38 arbeidsjaren de maximale WW-duur van 24 maanden bereikt. Werkgevers en werknemers kunnen voor een uitkering na 2 jaar afspraken maken via de cao tot een maximale duur van de huidige 38 maanden. Deze vervolguitkering dient wel collectief door de werkgevers en werknemers te worden gefinancierd. Het begrip passende arbeid wordt met ingang van 1 juli 2015 overigens aangescherpt. Na een half jaar WW-uitkering wordt alle arbeid als passend gezien. Dit betekent dat het salaris of het werkniveau geen belemmering meer mag zijn om een eventuele baan te accepteren of daarop te solliciteren. Je zult dus in de toekomst sneller een baan onder je eigen niveau moeten accepteren. 5

6 Vestigingen: Breda: St. Ignatiusstraat KK Breda T Dongen: Lage Ham AC Dongen T Heerlen: Nieuw Eyckholt DJ Heerlen T s-hertogenbosch: Pettelaarpark PR s-hertogenbosch T Schijndel: Nieuwe Eerdsebaan VS Schijndel T Tilburg - Waalwijk Prof. Asserweg 8, 5144 NC Waalwijk T Amsterdam WTC Amsterdam H Tower Level 5 Zuidplein XV Amsterdam T Geleen: Rijksweg Noord AB Geleen T Maastricht: Raadhuisplein CW Cadier en Keer T Uden: Losplaats NJ Uden T Gemert: Dommel VH Gemert T Oss: Obrechtstraat 43f 5344 AT Oss T Veghel : Eisenhowerweg 14a 5466 AC Veghel T mr. R.A. (Reinier) Meesters Belastingadviseur In 2000 ben ik begonnen in de belastingadviespraktijk en heb een aantal jaren gewerkt bij een big-4 kantoor. In 2008 heb ik mijn studie fiscaal recht afgerond aan de Universiteit van Tilburg. Vanaf 2007 ben ik als belastingadviseur werkzaam voor HLB Van Daal & Partners vanuit het kantoor in Gemert. Als adviseur houd ik me voornamelijk bezig met fiscale en juridische vraagstukken van onze klanten uit de MKB-praktijk. Daarnaast heb ik een specialisme in arbeidsrecht en loonheffingen (HR), variërend van ontslagzaken tot het opstellen van arbeidsovereenkomsten en arbeidsvoorwaarden. Ik hou van een praktische manier van werken en bedenken van oplossingen bij problemen waar mijn klanten tegenaan lopen, zonder daarbij de relevante wetgeving uit het oog te verliezen. HLB Van Daal & Partners heeft vestigingen in Breda, Dongen, Geleen, Gemert, Heerlen, s-hertogenbosch, Maastricht, Oss, Schijndel, Uden, Veghel en Waalwijk. Er werken ruim 300 medewerkers die uit de regio komen, de taal spreken en betrokken zijn bij lokale bedrijven. HLB Van Daal & Partners maakt deel uit van het (inter)nationale HLB-netwerk met collega s in meer dan honderd landen. De klantenkring bestaat uit ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf, die zowel lokaal als internationaal opereren. 6

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid 24 november 2014 Wet Werk en Zekerheid Artikel uit Leo informeert november 2014 Op 10 juni 2014 is de omvangrijke Wet werk en zekerheid aangenomen door de Eerste Kamer. Met de gevolgen van deze wet krijgen

Nadere informatie

Wetsvoorstel flexibele arbeid

Wetsvoorstel flexibele arbeid Wetsvoorstel flexibele arbeid Audit І Tax І Advisory Werkkostenregeling Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Wijziging ontslagrecht 3 3. Werkloosheidswet 6 4. Flexibele Arbeid 7 5. Wet beperking Ziekteverzuim

Nadere informatie

ARBEIDSRECHT WWZ #02 MAGNA CHARTA MAGAZINE JANUARI 2015 DE NIEUWE AANZEGGING ; EEN OPLOSSING ARBEIDSRECHT EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID EN DE WWZ

ARBEIDSRECHT WWZ #02 MAGNA CHARTA MAGAZINE JANUARI 2015 DE NIEUWE AANZEGGING ; EEN OPLOSSING ARBEIDSRECHT EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID EN DE WWZ MAGNA CHARTA MAGAZINE ARBEIDSRECHT WWZ #02 JANUARI 2015 DE NIEUWE AANZEGGING ; EEN OPLOSSING ARBEIDSRECHT EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID EN DE WWZ HET NIEUWE ONTSLAGRECHT REFORMATIO IN PEIUS? VAN DE REGEN IN

Nadere informatie

WET WERK EN ZEKERHEID

WET WERK EN ZEKERHEID WET WERK EN ZEKERHEID Overzicht van een aantal wijzigingen in het arbeidsrecht ten gevolge van de Wet werk en zekerheid Dit overzicht is met zorg opgesteld. Voor mogelijke onjuistheid en/of onvolledigheid

Nadere informatie

WET WERK EN ZEKERHEID

WET WERK EN ZEKERHEID SPECIAL WET WERK EN ZEKERHEID Voorwoord Voor alle werkgevers dus ook voor u als watersportondernemer gaat er veel veranderen op het gebied van personeel. De nieuwe Wet Werk en Zekerheid gaat in op 1 juli

Nadere informatie

Whitepaper Wet werk en zekerheid

Whitepaper Wet werk en zekerheid Whitepaper Wet werk en zekerheid Als gevolg van de Wet Werk en Zekerheid staat u als directeur of bestuur een aantal ingrijpende veranderingen te wachten, onder meer ten aanzien van het ontslagrecht, sociale

Nadere informatie

Advieswijzer Ontslagrecht: nieuwe regels Wet werk en zekerheid

Advieswijzer Ontslagrecht: nieuwe regels Wet werk en zekerheid Advieswijzer Ontslagrecht: nieuwe regels Wet werk en zekerheid Door de invoering van de Wet werk en zekerheid per 1 januari 2015 zijn de ontslagregels gewijzigd. Per 1 juli 2015 zullen weer nieuwe wijzigingen

Nadere informatie

De nieuwe arbeidswetgeving 23 april 2015. De belangrijkste wijzigingen op hoofdlijnen

De nieuwe arbeidswetgeving 23 april 2015. De belangrijkste wijzigingen op hoofdlijnen De nieuwe arbeidswetgeving 23 april 2015 De belangrijkste wijzigingen op hoofdlijnen Arbeidsrecht De door de overheid vastgestelde regels betreffende arbeidsverhoudingen tussen werkgevers en werknemers.

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid: wat is de impact op uw organisatie?

Wet werk en zekerheid: wat is de impact op uw organisatie? Wet werk en zekerheid: wat is de impact op uw organisatie? De relatie tussen werkgevers en werknemers verandert. De tijden dat mensen hun hele carrière bij dezelfde organisatie werkten, liggen achter ons.

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Law Alert Juni 2014 Wet werk en zekerheid Vandaag heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Wet werk en zekerheid aangenomen. Dit betekent dat het ontslagrecht, het flexrecht en de Werkloosheidswet zullen

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid in het onderwijs

Wet werk en zekerheid in het onderwijs Wet werk en zekerheid in het onderwijs 1 Wet werk en zekerheid in het onderwijs Door de nieuwe wet wet werk en zekerheid (Wwz) is een aantal regels rondom flexibele arbeid, WW en ontslag ingrijpend veranderd.

Nadere informatie

Advieswijzer ontslagrecht

Advieswijzer ontslagrecht Advieswijzer ontslagrecht Wijzigingen Wet werk en zekerheid voor u samengevat In deze advieswijzer komen de volgende zaken aan bod: 1. Nieuw vanaf 1 januari 2015 2 1.1 Versterking rechten tijdelijke arbeidscontracten

Nadere informatie

Wwz: wat moet u weten!

Wwz: wat moet u weten! Wwz: wat moet u weten! De Wet werk en zekerheid (Wwz) is in werking getreden op 1 januari 2015 en geldt uitsluitend voor het bijzonder onderwijs. Een aantal wijzigingen is al in werking getreden. De belangrijkste

Nadere informatie

WWZ en cao voor uitzendkrachten. Wat verandert er in 2015 voor jou? De belangrijkste regels en veranderingen op een rij gezet

WWZ en cao voor uitzendkrachten. Wat verandert er in 2015 voor jou? De belangrijkste regels en veranderingen op een rij gezet WWZ en cao voor uitzendkrachten Wat verandert er in 2015 voor jou? De belangrijkste regels en veranderingen op een rij gezet De belangrijkste regels en veranderingen in één overzicht In 2015 verandert

Nadere informatie

Wijzigingen arbeidsrecht: de nieuwe Wet Werk & Zekerheid

Wijzigingen arbeidsrecht: de nieuwe Wet Werk & Zekerheid Onze ref: 28-mar-2-wpa Wijzigingen arbeidsrecht: de nieuwe Wet Werk & Zekerheid Welke veranderingen vinden plaats? In juli 2014 is de nieuwe Wet Werk en zekerheid aangenomen. Vanaf 1 januari 2015 worden

Nadere informatie

Ketenregeling. Opzegtermijn. Rechtspos. Flexwerker GOED VOORBEREID OP DE WET WERK EN ZEKERHEID DA AROM EEN ACCOUNTANT

Ketenregeling. Opzegtermijn. Rechtspos. Flexwerker GOED VOORBEREID OP DE WET WERK EN ZEKERHEID DA AROM EEN ACCOUNTANT Ketenregeling Opzegtermijn Rechtspos Flexwerker GOED VOORBEREID OP DE WET WERK EN ZEKERHEID DA AROM EEN ACCOUNTANT September 2014 WET WERK EN ZEKERHEID Laat u niet verrassen! De Wet werk en zekerheid brengt

Nadere informatie

HLB Van Daal & Partners is a member of HLB International. A world-wide network of independent accounting firms and business advisers.

HLB Van Daal & Partners is a member of HLB International. A world-wide network of independent accounting firms and business advisers. AKTUELE INFORMATIE HLB Van Daal & Partners is a member of HLB International. A world-wide network of independent accounting firms and business advisers. Nr. 126 Maart 2014 Knap dat de overname op een familiaire

Nadere informatie

De transitievergoeding

De transitievergoeding De transitievergoeding Met de invoering van de Wet werk en zekerheid hebben werknemers vanaf 1 juli 2015 bij ontslag recht op een Dit recht geldt ook als een tijdelijk contract niet verlengd wordt. In

Nadere informatie

1.1 Proeftijd Er kan geen proeftijd meer worden afgesproken in een arbeidsovereenkomst van zes maanden of korter.

1.1 Proeftijd Er kan geen proeftijd meer worden afgesproken in een arbeidsovereenkomst van zes maanden of korter. WWZ van A tot Z Inleiding Zoals u in onze eerdere nieuwsbrieven heeft kunnen lezen, brengt de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) ingrijpende veranderingen aan op het gebied van flexibele arbeid, het ontslagrecht

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid de veranderingen op een rij

Wet werk en zekerheid de veranderingen op een rij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn advocaten en notarissen stand makkelijker aanpassen aan de dynamiek in de afzetmarkt als werknemers goed in staat zijn elders nieuw werk te vinden. Duurzame arbeidsrelaties

Nadere informatie

Wwz: wat moet u weten!

Wwz: wat moet u weten! Wwz: wat moet u weten! De Wet werk en zekerheid (Wwz) is voor een deel op 1 januari 2015 in werking getreden en de belangrijkste wijzigingen op 1 juli 2015. De Wwz geldt uitsluitend voor het bijzonder

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid een overzicht 1

Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Vanaf 1 januari 2015: wijzigingen voor flexwerkers Op 1 januari 2015 veranderen de regels voor tijdelijke arbeidscontracten, oproepcontracten en payrollcontracten.

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. wijzigingen voor eigen personeel en uitzendkrachten

Wet Werk en Zekerheid. wijzigingen voor eigen personeel en uitzendkrachten Wet Werk en Zekerheid wijzigingen voor eigen personeel en uitzendkrachten Inhoudsopgave Ketenbepaling 4 Onderbrekingstermijnen 5 Aanzegtermijn 6 Proeftijd 6 Concurrentiebeding 7 Oproepcontracten 7 Regatlieregel

Nadere informatie

Contracten voor bepaalde tijd

Contracten voor bepaalde tijd Contracten voor bepaalde tijd onderneem actie Per 1 januari en 1 juli 2015 is het nodige veranderd voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. In deze whitepaper lichten wij toe welke wijzigingen doorgevoerd

Nadere informatie

Actueel - Aannemersfederatie: geen gezamenlijke cao-koers, dan eigen koers! 2. Arbeidsomstandigheden - Het gevaar van werken op hoogte 2

Actueel - Aannemersfederatie: geen gezamenlijke cao-koers, dan eigen koers! 2. Arbeidsomstandigheden - Het gevaar van werken op hoogte 2 Ledenbulletin nr. 2-2015 Februari 2015 Inhoudsopgave Actueel - Aannemersfederatie: geen gezamenlijke cao-koers, dan eigen koers! 2 Arbeidsomstandigheden - Het gevaar van werken op hoogte 2 Arbeidsrecht

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Special Lonen 2015. Inhoudsopgave

Special Lonen 2015. Inhoudsopgave Special Lonen 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Wet werk en zekerheid... 3 3. Werkkostenregeling: de stand van zaken... 7 4. Stimuleringsmaatregelen: laat geen geld liggen!... 8 5. Pensioenupdate...

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid (WWZ)

Wet Werk en Zekerheid (WWZ) Wet Werk en Zekerheid (WWZ) De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) wijzigt de regels in het flexrecht, het ontslagrecht en de regels rondom de WW. In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de wijzigingen welke

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk Zekerheid wijziging 2015 bij personeel voor aanname, ontslag contract. December 2014 Boersma Adviseurs is e maatschap van erkde fiscaal adviseurs administratiedeskundig lid van Wijziging 2015

Nadere informatie

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten?

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten? werk.nl uwv.nl Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u weten wat voor u in uw situatie geldt? Kijk dan op werk.nl. Als u

Nadere informatie