Project Trage wegen Ingelmunster. Startnota

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Project Trage wegen Ingelmunster. Startnota"

Transcriptie

1 Project Trage wegen Ingelmunster Startnota Juni 2007

2 1 PROJECT TRAGE WEGEN Reden tot opmaak Projectteam Naar een actuele inventaris Opmaken van een basiskaart Opzoeken juridische toestand Potentiële verbindingen volgens topografische kaarten Terreinonderzoek Thematische kaarten op basis van inventarisatie en actuele toestand Trage wegen volgens hun juridische en feitelijke toestand Bestaande en potentiële trage wegen Trage wegen volgens het type verharding Trage wegen volgens toegankelijkheid Trage wegen volgens breedte Trage wegen volgens landschap Trage wegen met nummering en fotonummering 9

3 1 PROJECT TRAGE WEGEN 1.1 Reden tot opmaak De opmaak van een gemeentelijk project inzake trage wegen komt niet uit de lucht vallen. De opmaak ervan is een geplande actie zowel uit het mobiliteitsplan, uit het structuurplan en uit het milieubeleidsplan. 1.2 Projectteam Aangezien de trage wegen niet binnen één thema (mobiliteit, milieu, ruimtelijke ordening, recreatie, toerisme, ) kunnen ondergebracht worden, werd gekozen om multidisciplinair team samen te stellen dat de opmaak van het trage wegen project zal sturen. Dit projectteam bestaat uit volgende leden : de schepen van Openbare werken; de schepen van Mobiliteit; de gemeentesecretaris; de mobiliteitsambtenaar, ingenieur technische dienst; de duurzaamheidsambtenaar, stedenbouwkundige ambtenaar. Voor de opmaak van de inventaris werd gebruik gemaakt van de richtlijnen uit het Praktijkboek Trage Wegen voor lokale besturen van Trage wegen vzw. 1.3 Naar een actuele inventaris Om een grondige analyse te kunnen doen moet er eerst een accuraat en actueel beeld zijn van huidige toestand. Om hiertoe te komen werden een aantal stappen doorlopen Opmaken van een basiskaart Om een actueel en juist beeld te krijgen van de trage verbindingen binnen de gemeente werd van start gegaan met het creëren van GIS-project voor trage wegen. Met behulp van de digitale kadasterbestanden (Cadmap 2006) werden de gescande kaartbladen uit de Atlas der Buurtwegen die wij van de provinciale technische dienst der wegen konden bekomen, gegeorefereerd. Hierdoor werd het mogelijk om de Atlas der buurtwegen te vergelijken met andere kaarten of digitale bestanden zoals bijzonder plannen van aanleg, luchtfoto s, topografische kaarten,. Vervolgens werden alle sentiers en chemins gevectoriseerd en aldus als lijnen (polyline) ingetekend in het GIS-project. Bij het intekenen van de lijndelen werd ook het nummer en de Project trage wegen Ingelmunster 3

4 naam van de betreffende weg uit de Atlas der buurtwegen in de achterliggende databank opgenomen. Hiermee werd een basiswerkkaart bekomen die moet dienen als basis voor de volgende stappen Opzoeken juridische toestand Een tweede belangrijke stap in het opmaakproces is een onderzoek naar de juridische toestand. In het gemeentelijk archief werden slechts enkele beslissingen teruggevonden die het verleggen of afschaffen van buurtwegen tot voorwerp hadden. Aldus was er een vermoeden dat op dit vlak informatie ontbrak. Om hierin duidelijkheid te brengen werd opzoekingswerk verricht in het provinciaal archief. De oudste documenten die werden teruggevonden dateren van het jaar Gezien de Atlas der buurtwegen werd opgemaakt rond kan verondersteld worden dat bijna alle beslissingen die verband houden met afschaffing of verplaatsing werden teruggevonden. Project trage wegen Ingelmunster 4

5 De gevonden informatie over afschaffing of verlegging werd ingevoerd in het GIS-project. De betreffende documenten die teruggevonden werden in het provinciaal archief werd gescand en onder de vorm van pdf-formaat. Door middel van een hyperlink worden deze pdf-bestanden gekoppeld aan de verschillende weggedeelten in het GIS-project. Project trage wegen Ingelmunster 5

6 1.3.3 Potentiële verbindingen volgens topografische kaarten Met behulp van het overlay-principe in het GIS-project werden alle mogelijke verbindingen die terug te vinden zijn op de huidige kleuren topografische kaarten of de vroegere zwart/wit topografische kaarten van het NGI toegevoegd aan onze basiskaart. Als resultaat hebben we nu een werkkaart met daarop alle verbindingen uit de Atlas der Buurtwegen met de bijhorende juridische toestand, alsook alle volgens de topografische kaarten potentiële verbindingen Terreinonderzoek Om een actuele toestand van de trage wegen te kennen is een terreinonderzoek onontbeerlijk. Een kleine werkgroep van 4 personen is daarom alle op de werkkaart aangeduide verbindingen op het terrein gaan bekijken en beschrijven. Voor de beschrijving werd gebruik gemaakt van een terreinfiche (zie bijlage). Via een duidelijke taakverdeling (invullen terreinfiche, foto s nemen en breedte meten en nummering van foto s en wegen) werden ongeveer 245 wegen of weggedeelten geïnventariseerd. Van alle geïnventariseerde weggedeelten krijgt men op die manier volgende informatie: een identificatienummer of ID; het nummer van de sentier uit de Atlas der buurtwegen; de naam van de sentier uit de Altlas der buurtwegen; de juridische en feitelijke toestand van de weg (opgenomen in atlas, fysisch aanwezig; in atlas, fysisch niet (meer) aanwezig; in atlas, verplaatst; niet in atlas, fysisch aanwezig; niet in atlas, potentieel bruikbaar.) de breedte van de weg volgens een categorie (< 1m, 1 à 2m, 2 à 3m, > 3m); de exacte breedte van de weg zoals gemeten op het terrein; het type verharding (aardeweg, gras, kws, dolomiet, houtsnippers, beton, grint of kiezel, tegels, karrenspoor); de toegankelijkheid van de weg voor voetgangers, fietsers, wagens en landbouwvoertuigen; de beplanting langs de weg (geen, bomenrij, houtkant, struweel, bramen, gras); een beschrijving van het landschap waarin de weg gelegen is (landelijk, stedelijk, bos, vallei) een waardering van het landschap (sterk, aangenaam, niet opvallend, onaantrekkelijk) Alle eigenschappen van de verschillende weggedeelten werden opgenomen in een databank die kan gekoppeld worden met het GIS-project. Ook alle foto s die tijdens het terreinonderzoek werden genomen kunnen via een hyperlink in het GIS-project opgevraagd worden. Project trage wegen Ingelmunster 6

7 1.4 Thematische kaarten op basis van inventarisatie en actuele toestand Op basis van de gegevens uit de inventarisatie kan een eerste analyse gemaakt worden. Als resultaat hiervan kunnen een aantal thematische kaarten ontworpen worden die de verdere analyse en de publieke consultatie op weg helpen. De kaarten, foto s en fiches kan u terug vinden in de bijlagen Trage wegen volgens hun juridische en feitelijke toestand Een eerste analyse is deze die verband houdt met de juridische toestand (in atlas, al dan niet officieel afgeschaft of verlegd) en de feitelijke toestand (aanwezig op het terrein of niet). Van de 245 onderzochte lijngedeelten werden volgende gegevens bekomen: Juridsche/feitelijke toestand aantal in atlas, fysisch niet (meer) aanwezig 33 in atlas, officieel afgeschaft 18 in atlas, officieel verplaatst 4 in atlas, fysisch aanwezig 79 Project trage wegen Ingelmunster 7

8 niet in atlas, potentieel bruikbaar 111 Wanneer er sprake is van een weg die verplaatst is, wordt het oude tracé ingetekend als in atlas, officieel afgeschaft en wordt het nieuwe tracé ingetekend als in atlas, officieel verplaatst. Met andere woorden kunnen we stellen dat er 130 ( ) tracé-gedeelten werden ingetekend die oorspronkelijk in de atlas opgenomen waren. Hiervan zijn er 14 afgeschaft zonder dat er een nieuw tracé in de plaats is gekomen en zijn er 4 afgeschaft die wel een nieuw tracé hebben gekregen. Ruim meer dan de helft, namelijk 79, tracégedeelten zijn nog terug te vinden op het terrein en zijn minstens toegankelijk voor voetgangers. Van de 130 tracé-gedeelten zijn er 33 die niet op het terrein werden teruggevonden Bestaande en potentiële trage wegen Omdat het doel van het Trage wegen-project er uiteindelijk toch in bestaat om te kijken welke trage verbindingen op het grondgebied van de gemeente kunnen gerealiseerd worden, is het ook nuttig een kaart te maken met daarop de bestaande en potentiële trage wegen. De bestaande wegen zijn deze die in de atlas staan een aanwezig zijn op het terrein, de potentiële zijn de terug open te maken verbindingen uit de atlas en de mogelijke verbindingen die op het terrein werden geïnventariseerd. Verdere analyse zal moeten uitmaken voor welke fysisch niet meer aanwezige verbindingen het al dan niet nuttig is ze terug open te stellen alsook welke private eigenaars moeten aangesproken worden om de potentiële verbindingen proberen mee op te nemen in het gemeentelijk netwerk van trage wegen Trage wegen volgens het type verharding Omdat voor bepaalde gebruikersgroepen (moutainbikers, paarden, ) de verharding van de verbindingen een belangrijke rol speelt, is het ook interessant om een kaart te maken waarop een onderscheid wordt gemaakt tussen verhard en onverhard. Worden als verhard beschouwd, kws, beton en tegels. Worden als onverhard beschouwd, aardeweg, gras, dolomiet, houtsnippers, grint of kiezel en karrenspoor. Op deze kaart is ook een derde categorie toegevoegd, namelijk variërend. Het betref hier de verharding op wijkniveau. Deze kleine en korte verhardingen tussen en naast woonpercelen zijn variërend in type verharding. Omdat alle aaneengesloten wijkverbindingen binnen een bepaalde wijk als één lijndeel (1 van de 245) worden beschouwd kan niet voor ieder stuk een andere verharding aangeduid worden Trage wegen volgens toegankelijkheid Bij het terreinonderzoek werd per wegdeel ook aangeduid voor welke vervoersmodi het toegankelijk is. Hierin werden volgende categorieën aangeduid, voetgangers, fietsers, wagens en Project trage wegen Ingelmunster 8

9 landbouwvoertuigen. Aangezien landbouwvoertuigen als niet frequent gemotoriseerd kunnen beschouwd worden, werd ervoor gekozen om op de thematische kaart slechts twee categorieën aan te duiden. De wegen die volgens het terreinonderzoek toegankelijk zijn voor wagens worden beschouwd als toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer. Alle andere wegen worden beschouwd als ontoegankelijk voor gemotoriseerd verkeer. Bij de terreininventarisatie werd bewust geopteerd om bromfietsen niet als categorie op te nemen omdat deze vorm van toegankelijkheid heel moeilijk vast te leggen is. De reden voor deze thematische kaart bestaat er vooral in aan te geven waar fietsers en voetgangers, voor wie de trage wegen in eerste instantie bedoeld zijn, wagens kunnen aantreffen en waar niet Trage wegen volgens breedte Aansluitend bij de vorige kaart is het logisch dat de toegankelijkheid voor wagens en landbouwvoertuigen met een grotere breedte gepaard gaat. Vertrekkend van de categorisering van de wegen zoals tijdens het terreinonderzoek werd een themakaart gemaakt. Daar waar dit in eerste instantie een weinig interessante kaart lijkt, kan de combinatie ervan met andere kaarten wel een meerwaarde bieden. Voor tochten met paard en koets zal men op zoek moeten naar (bij voorkeur) onverharde wegen met een voldoende breedte Trage wegen volgens landschap Het type landschap waarin een weg gelegen is, bepaalt in vele gevallen het gevoel dat er mee samen gaat. Omdat het gebruik van wegen ook kan kaderen in een bepaald thema, bijvoorbeeld een wandeltocht over landelijk wegen, kan deze informatie zeker nuttig zijn. Op de kaart is de grens van de ring duidelijk zichtbaar. Het gebied waarbinnen het landschap als stedelijk wordt omschreven valt ook grotendeels samen met de kern van de gemeente Trage wegen met nummering en fotonummering Om steeds de terugkoppeling te kunnen maken naar de fiches van het terreinonderzoek werd een kaart gemaakt met daarop de ID s. Om anderzijds ook de foto s die werden genomen te linken aan bepaalde tracés, werd een kaart gemaakt met de nummering van de foto-opnamen. Project trage wegen Ingelmunster 9

Project Trage wegen Ingelmunster. Visie

Project Trage wegen Ingelmunster. Visie Project Trage wegen Ingelmunster Visie Juni 2008 1.1 Beleidsvisie trage wegen 1.1.1 Algemeen De visie voor het beleidsplan bestaat erin, rekening houdend met de landbouw-economische aspecten, de oorspronkelijke

Nadere informatie

LAR- Zuid - Tracé- wijziging buurtwegen Toelichting. Menen / Kortrijk : Buurtwegen SRBT LAR- Zuid 1

LAR- Zuid - Tracé- wijziging buurtwegen Toelichting. Menen / Kortrijk : Buurtwegen SRBT LAR- Zuid 1 LAR- Zuid - Tracé- wijziging buurtwegen Toelichting Menen / Kortrijk : Buurtwegen SRBT LAR- Zuid 1 Situering : De projectzone opgenomen in voorliggend dossier is gelegen op de grens tussen de stad Kortrijk

Nadere informatie

Herstelplan trage wegen Eeklo Viola van Rossum. Regionaal Landschap Meetjesland. ism Provincie Oost-Vlaanderen

Herstelplan trage wegen Eeklo Viola van Rossum. Regionaal Landschap Meetjesland. ism Provincie Oost-Vlaanderen Herstelplan trage wegen Eeklo Viola van Rossum Regionaal Landschap Meetjesland ism Provincie Oost-Vlaanderen Regionaal Landschap Meetjesland vzw www.rlm.be Inleiding Uitgangspunt Trage Wegen Herstelplan:

Nadere informatie

RUP KLAARSTRAAT (HERZIENING EN UITBREIDING VAN HET RUP ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN-

RUP KLAARSTRAAT (HERZIENING EN UITBREIDING VAN HET RUP ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN- GEMEENTE OPWIJK RUP KLAARSTRAAT (HERZIENING EN UITBREIDING VAN HET RUP ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN- Deelplan voetbalterrein Klaarstraat ) DEEL 2: ONTWERPPLANNEN

Nadere informatie

RECREATIE- SITE WACHTEBEKE

RECREATIE- SITE WACHTEBEKE RECREATIE- SITE WACHTEBEKE 06.09.2017 Startvergadering workshop VERLOOP Wie is wie? Aanleiding en timing workshop inrichting recreatiesite RUP recreatie - ontstaan Scenario s masterplan RUP recreatie grafisch

Nadere informatie

Focus op trage wegen in Gijzenzele, Moortsele en Landskouter Adviesnota

Focus op trage wegen in Gijzenzele, Moortsele en Landskouter Adviesnota Focus op trage wegen in Gijzenzele, Moortsele en Landskouter Deze adviesnota en de bijhorende kaart zijn een onderdeel van het tragewegenproject van de gemeente Oosterzele en Trage Wegen vzw. Ze krijgen

Nadere informatie

Wijziging van de wet op de buurtwegen

Wijziging van de wet op de buurtwegen Wijziging van de wet op de buurtwegen Vernieuwde procedure voor wijzigingen aan de Atlas van de Buurtwegen De wet op de buurtwegen De wet op de buurtwegen - 10 april 1841 - Doel: betere bescherming van

Nadere informatie

PROVINCIE ANTWERPEN STAD HERENTALS GEMEENTE GROBBENDONK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN HAZENPAD VERZOEK TOT RAADPLEGING BIJLAGE BUNDELING ADVIEZEN

PROVINCIE ANTWERPEN STAD HERENTALS GEMEENTE GROBBENDONK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN HAZENPAD VERZOEK TOT RAADPLEGING BIJLAGE BUNDELING ADVIEZEN PROVINCIE ANTWERPEN STAD HERENTALS GEMEENTE GROBBENDONK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN HAZENPAD VERZOEK TOT RAADPLEGING BIJLAGE BUNDELING ADVIEZEN bvba Advies Ruimtelijke Kwaliteit (bvba ARK) Augustijnenlaan

Nadere informatie

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan AFBAKENING VAN HET STRUCTUURONDERSTEUNEND KLEINSTEDELIJK GEBIED KNOKKE-HEIST

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan AFBAKENING VAN HET STRUCTUURONDERSTEUNEND KLEINSTEDELIJK GEBIED KNOKKE-HEIST Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan AFBAKENING VAN HET STRUCTUURONDERSTEUNEND KLEINSTEDELIJK GEBIED KNOKKE-HEIST DEFINITIEVE VASTSTELLING SEPTEMBER 2011 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Inhoudstafel

Nadere informatie

1. Wijzigingen wetgeving

1. Wijzigingen wetgeving [1] Rondzendbrief provincie Vlaams-Brabant over buurt- en voetwegen en rooilijnplannen in het kader van de nieuwe Codex Ruimtelijke Ordening 23 oktober 2014 1. Wijzigingen wetgeving Naar aanleiding van

Nadere informatie

Stappenplan wijziging buurt- en voetwegen

Stappenplan wijziging buurt- en voetwegen [1] Stappenplan wijziging buurt- en voetwegen 1. Informeel overleg Het is aangewezen om vóór de dossieropmaak de dienst mobiliteit van de provincie te contacteren om de duidelijkheid te scheppen. De provinciale

Nadere informatie

Werkgroep Recreatie Wortelkolonie

Werkgroep Recreatie Wortelkolonie Werkgroep Recreatie Wortelkolonie donderdag 12 juni 2008 Hoogstraten Agenda 1. Inleiding en situering 2. Het inrichtingsconcept / inrichtingsplan 3. Toegankelijkheid gemotoriseerd verkeer 4. Recreatief

Nadere informatie

Trage wegen? De weg naar een beleidsplan Trage Wegen. Twee kenmerken. 1) traag verkeer 2) openbaar karakter

Trage wegen? De weg naar een beleidsplan Trage Wegen. Twee kenmerken. 1) traag verkeer 2) openbaar karakter Trage Wegen Laure Agten, IGO Dries Elst, Trage Wegen vzw Trage wegen? Twee kenmerken 1) traag verkeer 2) openbaar karakter 1 1000 vormen Vele functies 2 Nog meer functies Trage wegen? Gezondheid! 3 Trage

Nadere informatie

30/09/2010. Inrichten en aanleggen volgens de regels Steven Clays, Trage Wegen vzw. Overzicht van de presentatie

30/09/2010. Inrichten en aanleggen volgens de regels Steven Clays, Trage Wegen vzw. Overzicht van de presentatie Titelblad Steven 30/09/ Inrichten en aanleggen volgens de regels Steven Clays, Trage Wegen vzw Overzicht van de presentatie Vergunningen Normalisatie Concrete ervaringen en vragen - Welke partijen moeten

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14 PROVINCIE LIMBURG 63-34001 STAD TONGEREN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG "ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN" Opgesteld volgens artikel 14 van het decreet betreffende

Nadere informatie

Trage wegen? 1000 vormen. Herwaarderen van trage wegen: kansen voor plattelandsmobiliteit. Twee kenmerken. 1) traag verkeer 2) openbaar karakter

Trage wegen? 1000 vormen. Herwaarderen van trage wegen: kansen voor plattelandsmobiliteit. Twee kenmerken. 1) traag verkeer 2) openbaar karakter Trage wegen? Twee kenmerken 1) traag verkeer 2) openbaar karakter Herwaarderen van trage wegen: kansen voor plattelandsmobiliteit Ilse Mertens Trage Wegen vzw 1000 vormen Nog meer functies Vele functies

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14 PROVINCIE LIMBURG 63-34001 STAD TONGEREN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG "ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN" Opgesteld volgens artikel 14 van het decreet betreffende

Nadere informatie

Infovergadering woensdag 15 september 2010

Infovergadering woensdag 15 september 2010 Infovergadering woensdag 15 september 2010 RUP Mussenhoeve 1 Overzicht Verwelkoming Koen T Sijen, burgemeester Situering Ria Van Den Heuvel, schepen ruimtelijke ordening Voorstelling RUP Etienne Symens,

Nadere informatie

Provincie ondersteunt gemeenten voor het realiseren van een beleid Trage wegen

Provincie ondersteunt gemeenten voor het realiseren van een beleid Trage wegen Provincie ondersteunt gemeenten voor het realiseren van een beleid Trage wegen Maandag 26 januari 2015 Infomoment Trage wegen Provinciehuis Boeverbos Tom Vermeersch Dienst Gebiedsgerichte werking 1 Achtergrond

Nadere informatie

Trage wegen in West-Vlaanderen Wegwijs in de nieuwe regelgeving

Trage wegen in West-Vlaanderen Wegwijs in de nieuwe regelgeving Trage wegen in West-Vlaanderen Wegwijs in de nieuwe regelgeving 1 Trage wegen in West-Vlaanderen. Wegwijs in de nieuwe regelgeving Inhoud Inleiding 5 Provinciaal beleid trage wegen 7 A Herziening PRS 7

Nadere informatie

Beleidsplan Trage Wegen

Beleidsplan Trage Wegen Beleidsplan Trage Wegen Inhoudstafel 1 1. Inleiding 2 2. Adviesnota Rustige verbinding van Hoogstraat naar de wijk (1a) Veilige doosteek naar sportpark: de wijk en heel het achterliggend dorp kan langs

Nadere informatie

Aanpassingen naar aanleiding van het openbaar onderzoek en het advies van de GECORO.

Aanpassingen naar aanleiding van het openbaar onderzoek en het advies van de GECORO. RUP GGR-H7 Sportvelden Heverlee Aanpassingen naar aanleiding van het openbaar onderzoek en het advies van de GECORO. Op 27 juni 2016 stelde de gemeenteraad het RUP GGR-H7 Sportvelden Heverlee voorlopig

Nadere informatie

IHOUDSTAFEL. Voorschriften BPA Rode Kruislaan. Stad Antwerpen

IHOUDSTAFEL. Voorschriften BPA Rode Kruislaan. Stad Antwerpen IHOUDSTAFEL IHOUDSTAFEL... 1 ALGEMEENHEDEN...1 ARTIKEL 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 1 ARTIKEL 2 - GEBRUIK VAN MATERIALEN... 1 BESTEMMINGSVOORSCHRIFTEN... 2 ARTIKEL 3 - ZONE VOOR OPENBARE WEGENIS... 2 ARTIKEL

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING INZAKE PARKEERPLAATSEN EN FIETSSTALPLAATSEN BIJ HET CREËREN VAN MEERDERE WOONGELEGENHEDEN

STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING INZAKE PARKEERPLAATSEN EN FIETSSTALPLAATSEN BIJ HET CREËREN VAN MEERDERE WOONGELEGENHEDEN STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING INZAKE PARKEERPLAATSEN EN FIETSSTALPLAATSEN BIJ HET CREËREN VAN MEERDERE WOONGELEGENHEDEN Art. 1 - Toelichting Sedert de afschaffing van de omzendbrief van 17 juni 1970 betreffende

Nadere informatie

Actieplan Verkeersveiligheid Heusden-Zolder

Actieplan Verkeersveiligheid Heusden-Zolder Actieplan Verkeersveiligheid Heusden-Zolder Er moet de nadruk worden gelegd op het creëren van een veiligheidscultuur in de gemeente Heusden-Zolder. Het is beter dat er een beperkt aantal acties worden

Nadere informatie

N16 Scheldebrug Temse-Bornem

N16 Scheldebrug Temse-Bornem gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Bijlage III: toelichtingsnota tekst colofon Vlaams Ministerie Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed Departement RWO - Ruimtelijke Planning Phoenixgebouw

Nadere informatie

Een blik op de ruimtelijke planning in Vlaanderen

Een blik op de ruimtelijke planning in Vlaanderen Een blik op de ruimtelijke planning in Vlaanderen Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed Afdeling ruimtelijke planning Een blik op de ruimtelijke planning in Vlaanderen 1. Krijtlijnen

Nadere informatie

Oudenaarde. 1. Vallei of brongebieden (KB 24/02/77)

Oudenaarde. 1. Vallei of brongebieden (KB 24/02/77) Oudenaarde 1. Vallei of brongebieden (KB 24/02/77) 0912 De agrarische gebieden met landschappelijke waarde, die op de kaart welke de bestemmingsgebieden omschrijven overdrukt zijn met de letters V of B,

Nadere informatie

Agentschap Zorg en Gezondheid

Agentschap Zorg en Gezondheid Agentschap Zorg en Gezondheid Luchtverontreiniging en geluidshinder in lokale mobiliteitsplannen en lokale ruimtelijke-ordeningsplannen. Resultaten gemeentebevraging 14 december 2016 Wouter Samyn Partner

Nadere informatie

TOEGANGSPOORT BAARSCHOT 6, ESCH

TOEGANGSPOORT BAARSCHOT 6, ESCH ruimtelijke onderbouwing TOEGANGSPOORT BAARSCHOT 6, ESCH datum 21 april 2015 projectnummer 14013039B Inleiding Het perceel Baarschot 6 te Esch betreft een ruim woonperceel met een woonboerderij en twee

Nadere informatie

Subsidiereglement voor de ondersteuning van het tragewegenbeleid van de gemeenten. Doel van het subsidiereglement.

Subsidiereglement voor de ondersteuning van het tragewegenbeleid van de gemeenten. Doel van het subsidiereglement. Subsidiereglement voor de ondersteuning van het tragewegenbeleid van de gemeenten Doel van het subsidiereglement Steden en gemeenten inhoudelijk ondersteunen bij het structurele tragewegenbeleid Tragewegenbeleid

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14 PROVINCIE LIMBURG 63-34001 STAD TONGEREN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG "ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN" 17 - Freya Vreren vzw Opgesteld volgens artikel 14 van

Nadere informatie

provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan

provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ZUID-OOST CENTRUM Hoogstraten Stedenbouwkundige voorschriften Ruimtelijke planner: Peter Peeters Dienst Ruimtelijke Planning Gezien en definitief vastgesteld door

Nadere informatie

Bijlage 2: De terreininventarisatie: handleiding

Bijlage 2: De terreininventarisatie: handleiding Wegwijs in de inventarisatie Wil je gemeente een tragewegenplan opmaken? Dan is het belangrijk om eerst een zicht te hebben om de trage wegen van je gemeente. Dat doe je door je trage wegen te inventariseren,

Nadere informatie

Toelichtingsnota: Beslissingsbevoegdheid van de gemeenteraad over de zaak van de wegen

Toelichtingsnota: Beslissingsbevoegdheid van de gemeenteraad over de zaak van de wegen Toelichtingsnota: Beslissingsbevoegdheid van de gemeenteraad over de zaak van de wegen De laatste maanden rijzen vragen omtrent de toepassing van artikel 4.2.25 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14 PROVINCIE LIMBURG 63-34001 STAD TONGEREN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG "ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN" 10 - Honden Sport Club Tongeren Opgesteld volgens artikel

Nadere informatie

Vlaamse overheid -~~im--= Agentschap voor Natul.,fr en Bos

Vlaamse overheid -~~im--= Agentschap voor Natul.,fr en Bos Vlaamse overheid -~~im--= *1 =,~n-- Agentschap voor Natul.,fr en Bos Besluit van de administrateur-generaal houdende goedkeuring van de toegankelijkheidsregeling voor het Philipsbos en het deel Konijnenbergen-Ter

Nadere informatie

gericht aan PROCORO Koningin Elisabethlei 22 2018 Antwerpen

gericht aan PROCORO Koningin Elisabethlei 22 2018 Antwerpen Dit bezwaarschrift telt 26 pagina s Bezwaarschrift 07 april 2011 gericht aan PROCORO Koningin Elisabethlei 22 2018 Antwerpen Aangaande het openbaar onderzoek Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan PRUP

Nadere informatie

Bestaand regionaal bedrijf

Bestaand regionaal bedrijf gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Bestaand regionaal bedrijf Makro te Antwerpen Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

Nadere informatie

OUD MAAr niet AfGescHreVen

OUD MAAr niet AfGescHreVen DOssIer OUD MAAr niet AfGescHreVen Buurt- en voetwegen geschiedenis eigenaars provinciaal beleid wedstrijd Woordenlijst Buurt- en voetwegen, van zodra u die titel las, vroeg u zich wellicht al af wat dat

Nadere informatie

RUP Stedelijk Wonen versterkt woonbeleid Stad Gent

RUP Stedelijk Wonen versterkt woonbeleid Stad Gent RUP Stedelijk Wonen versterkt woonbeleid Stad Gent Het Gentse stadsbestuur maakt een thematisch ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op, het RUP Stedelijk Wonen. Daarmee wil de Stad stedenbouwkundige problemen

Nadere informatie

~ - Vlaamse overheid (~ ~ - ),~~= Vlaams Ministerie van Leefmilieu. Natuur en Energie Agentschap voor Natuur en Bos

~ - Vlaamse overheid (~ ~ - ),~~= Vlaams Ministerie van Leefmilieu. Natuur en Energie Agentschap voor Natuur en Bos Vlaamse overheid (~ ~ - ),~~= ~ - =~~ Vlaams Ministerie van Leefmilieu. Natuur en Energie Agentschap voor Natuur en Bos Besluit van de administrateur-generaal houdende goedkeuring van de toegankelijkheidsregeling

Nadere informatie

1. KORTENBERG ALS VERZAMELING VAN STERKE KERNEN

1. KORTENBERG ALS VERZAMELING VAN STERKE KERNEN 1. KORTENBERG ALS VERZAMELING VAN STERKE KERNEN Kortenberg bestaat uit verschillende kernen, de 5 deelgemeentes; Meerbeek, Everberg, Kwerps, Erps en Kortenberg. De deelkernen worden omkaderd door de nog

Nadere informatie

Historisch gegroeid bedrijf De Kaasboerin in Mol

Historisch gegroeid bedrijf De Kaasboerin in Mol gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch gegroeid bedrijf De Kaasboerin in Mol Bijlage II: Stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch gegroeid bedrijf De

Nadere informatie

Buurtwegen. Instrument voor duurzame mobiliteit? Bert Meulemans, Landelijke Gilden, schepen

Buurtwegen. Instrument voor duurzame mobiliteit? Bert Meulemans, Landelijke Gilden, schepen Buurtwegen Instrument voor duurzame mobiliteit? Bert Meulemans, Landelijke Gilden, schepen Inhoud Buurtwegen, redder des vaderland? Hazenpad of ganzenpad? Meer buurt meer wegen? Moeite noch geld gespaard?

Nadere informatie

TOELICHTEND. VERORDENEND Stedenbouwkundige voorschriften. toelichting en visie. 1. bestemmingsvoorschriften. 2. inrichting en beheer

TOELICHTEND. VERORDENEND Stedenbouwkundige voorschriften. toelichting en visie. 1. bestemmingsvoorschriften. 2. inrichting en beheer voorschriften art. 1: natuurgebied VERORDENEND Stedenbouwkundige voorschriften 1. bestemmingsvoorschriften Onderhavige zone wordt bestemd voor de instandhouding, de ontwikkeling en het herstel van de

Nadere informatie

Notitie. Watersysteem Planvorming en Realisatie. Wetenschappelijke begeleidingscie gebiedsproces Horstermeerpolder. 14 februari 2013. J.J.

Notitie. Watersysteem Planvorming en Realisatie. Wetenschappelijke begeleidingscie gebiedsproces Horstermeerpolder. 14 februari 2013. J.J. Aan Wetenschappelijke begeleidingscie gebiedsproces Horstermeerpolder Kopie aan Projectteam Waternet Contactpersoon J.J. Hofstra Doorkiesnummer 020 608 36 14 Onderwerp Analyse van het open water in het

Nadere informatie

André Rummens Jean Michotte Gemeente Bekkevoort Projectverantwoordelijke

André Rummens Jean Michotte Gemeente Bekkevoort Projectverantwoordelijke Eugeen Coolsstraat 17 3460 Bekkevoort t 013 46 05 60 f 013 32 29 77 Dexia 091-001340-11 VERSLAG VERGADERING onderwerp: Commissie Trage Wegen datum: 17.11.2011 20u verslaggever: Marijke Van Hoofstat Aanwezigheidslijst

Nadere informatie

Korte studie rond buurtweg 50

Korte studie rond buurtweg 50 Korte studie rond buurtweg 50 naar aanleiding van de vraag tot omlegging en de geplande bespreking hiervan op de gemeenteraad van 30 juni 2005. Frank Vermoesen Mechelbaan 18, 1860 Meise Korte studie rond

Nadere informatie

Vlaamse overheid. Agentschap voor Natuur en Bos

Vlaamse overheid. Agentschap voor Natuur en Bos Vlaamse overheid Agentschap voor Natuur en Bos Besluit van de administrateur-generaal houdende goedkeuring van de toegankelijkheidsregeling voor het domein Zorgvliet, gelegen op het grondgebied van de

Nadere informatie

RUP Ter Beke. Stedenbouwkundige voorschriften. ontwerp. mei Departement ruimte en milieu Dienst ruimtelijke ordening Cel ruimtelijke planning

RUP Ter Beke. Stedenbouwkundige voorschriften. ontwerp. mei Departement ruimte en milieu Dienst ruimtelijke ordening Cel ruimtelijke planning RUP Ter Beke ontwerp mei 2012 Stedenbouwkundige voorschriften Departement ruimte en milieu Dienst ruimtelijke ordening Cel ruimtelijke planning Gezien en voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in zitting

Nadere informatie

23070_E_0141_V_000_00

23070_E_0141_V_000_00 IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAGER Naam: Carl Ockerman Beroep: Notaris Adres: Lloyd Georgelaan 11 1000 Brussel Datum van aanvraag: 25 september 2015 IDENTIFICATIE VAN HET PERCEEL Gemeente: DILBEEK Postnummer:

Nadere informatie

provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan

provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan LEEMSTRAAT Hoogstraten Stedenbouwkundige voorschriften Ruimtelijke planner: Peter Peeters Dienst Ruimtelijke Planning Gezien en definitief vastgesteld door de provincieraad

Nadere informatie

3. Hoeveel van het WUG op het gewestplan valt onder de volgende categorieën:

3. Hoeveel van het WUG op het gewestplan valt onder de volgende categorieën: SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 180 van LYDIA PEETERS datum: 1 december 2016 aan JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW Woonuitbreidingsgebieden en woonreservegebieden - Ontwikkeling

Nadere informatie

Aanbevelingen voorbehouden parkeerplaatsen

Aanbevelingen voorbehouden parkeerplaatsen Abdijbekestraat 9 8200 Brugge tel 050 40 73 73 fax 050 40 71 00 info@westkans.be www.westkans.be btw BE 476 429 554 BE66 7330 4988 8443 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Aangepaste en voorbehouden parkeerplaatsen...

Nadere informatie

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Handelsdokbrug. Infovergadering 2 februari 2012 Openbaar onderzoek

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Handelsdokbrug. Infovergadering 2 februari 2012 Openbaar onderzoek Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Handelsdokbrug Infovergadering 2 februari 2012 Openbaar onderzoek Panel Marc De Buck gedeputeerde, Provincie Oost-Vlaanderen Tom Balthazar schepen van Milieu, Stadsontwikkeling

Nadere informatie

Actieplan Burgemeestersconvenant

Actieplan Burgemeestersconvenant Actieplan Burgemeestersconvenant Wat is het burgemeestersconvenant? Engagement van 6735 steden en gemeenten Om minimum 20 % CO 2 te gaan besparen tegen 2020 20 % CO 2 over het volledige grondgebied Opmaak

Nadere informatie

Collegawerkgroep 1: uitdagingen voor het Oost-Vlaamse tragewegenbeleid. 18/11/2014 Inspiratiedag Leg de Link

Collegawerkgroep 1: uitdagingen voor het Oost-Vlaamse tragewegenbeleid. 18/11/2014 Inspiratiedag Leg de Link Collegawerkgroep 1: uitdagingen voor het Oost-Vlaamse tragewegenbeleid Methodiek opmaak en uitvoering tragewegenplan door het Regionaal Landschap Schelde-Durme Opmaak tragewegenplan adviesnota wenselijkheidskaart

Nadere informatie

Verontschuldigd: Johan Groven (brandweer), Tom Geunes (Technische dienst), Diego Nogales (Clustercoördinator Ruimte)

Verontschuldigd: Johan Groven (brandweer), Tom Geunes (Technische dienst), Diego Nogales (Clustercoördinator Ruimte) : : Schoolomgeving Sint-Michiel Aanwezig ig: Op de bijeenkomst van de Gecomove van 31 maart 2017 werd de schoolomgeving van Sint-Michiel besproken. De Gecomove heeft toen volgend advies geformuleerd: De

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om de notulen van de gemeenteraad van 27 september 2017 goed te keuren.

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om de notulen van de gemeenteraad van 27 september 2017 goed te keuren. Provincie Vlaams-Brabant TOELICHTINGSLIJST GEMEENTERAAD VAN 25 OKTOBER 2017 Openbare zitting Stafdiensten Secretariaat 1. Goedkeuring notulen gemeenteraad van 27 september 2017 Aan de gemeenteraad wordt

Nadere informatie

Raadpleging startnota en procesnota Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Groen

Raadpleging startnota en procesnota Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Groen Raadpleging startnota en procesnota Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Groen Het Gentse stadsbestuur maakt een thematisch ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op, het RUP Groen. Dit RUP wil de bestaande groengebieden

Nadere informatie

De Missing Link op de Groene Ring ten zuiden van Antwerpen

De Missing Link op de Groene Ring ten zuiden van Antwerpen Fietsersbond vzw Afdeling Kontich De Missing Link op de Groene Ring ten zuiden van Antwerpen De zuidrand van Antwerpen is een dicht bevolkt gebied. Gelukkig zijn er toch nog enkele groene gebieden. Tussen

Nadere informatie

Adviesnota i.v.m het herstel en de ontwikkeling van het trage wegennetwerk in Laarne

Adviesnota i.v.m het herstel en de ontwikkeling van het trage wegennetwerk in Laarne Adviesnota i.v.m het herstel en de ontwikkeling van het trage wegennetwerk in Laarne Op 6 april 2009 deelde de projectwerkgroep (Milieudienst, Regionaal Landschap Schelde durme en Trage Wegen vzw) evaluatieformulieren

Nadere informatie

Bromfiets klasse B op de rijbaan

Bromfiets klasse B op de rijbaan 2 technische fiche juni 2006 klasse B op de rijbaan binnen de bebouwde kom Sinds 1 januari 2005 moeten de bromfietsers klasse B binnen de bebouwde kom op de rijbaan rijden. klasse B op de rijbaan 2 1.

Nadere informatie

Handelsdokbrug. Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan. Informatievergadering Donderdag 2 februari 2012, om 20 uur

Handelsdokbrug. Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan. Informatievergadering Donderdag 2 februari 2012, om 20 uur Nero Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Handelsdokbrug Informatievergadering Donderdag 2 februari 2012, om 20 uur De Centrale, Kraankindersstraat 2, 9000 Gent Openbaar onderzoek van 9 januari tot 8

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Beleidsregel langzaam gemotoriseerd verkeer op wegen Noord-Brabant Bijlage(n) Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Gelet op artikel 4:81 van

Nadere informatie

Focus op trage wegen in Lembeke Evaluatiebundel

Focus op trage wegen in Lembeke Evaluatiebundel Evaluatiebundel JOUW GEGEVENS Naam:.. Adres: Telefoon:.. e-mail:... Ik vertegenwoordig volgende organisatie:. Ik bezocht de trage wegen in de periode: zomer/ najaar/ winter/ voorjaar Deze bundel graag

Nadere informatie

Leeswijzer cluster Hinder. Onderdeel van de handleiding 2005-2007. Cluster Hinder

Leeswijzer cluster Hinder. Onderdeel van de handleiding 2005-2007. Cluster Hinder Leeswijzer cluster Hinder Cluster Hinder Samenwerkingsovereenkomst. 'Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling.' Uitvoeringsfase 2005-2007 Toelichting Leeswijzer. De leeswijzer is een onderdeel van

Nadere informatie

Bulletin van Vragen en Antwoorden juli 2014

Bulletin van Vragen en Antwoorden juli 2014 1 Provincieraad van West-Vlaanderen Bulletin van Vragen en Antwoorden juli 2014 INHOUDSOPGAVE I. SCHRIFTELIJKE VRAGEN I.1. Vragen van de provincieraadsleden en antwoorden van de gouverneur of gedeputeerden

Nadere informatie

RUP SPORTHAL STEDENBOUWKUNDIGE

RUP SPORTHAL STEDENBOUWKUNDIGE PROVINCIE: Oost-Vlaanderen GEMEENTE: Laarne RUP SPORTHAL STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 42010 DATUM ONTWERPFASE OPGEMAAKT DOOR 30/03/05 Opmaak Sandrien Paeleman 29/06/05 Aanpassingen na plenaire vergadering

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14 PROVINCIE LIMBURG 63-34001 STAD TONGEREN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG "ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN" 2 - KV s Herenelderen Opgesteld volgens artikel 14 van

Nadere informatie

Reactienota. Behorende bij de Structuurvisie "Wernhout 2025"

Reactienota. Behorende bij de Structuurvisie Wernhout 2025 Reactienota Behorende bij de Structuurvisie "Wernhout 2025" 1. Inleiding De ontwerp structuurvisie "Wernhout 2025" is op dinsdag 22 oktober 2013 gepresenteerd aan de bewoners en de Dorpsraad van Wernhout.

Nadere informatie

naam: gedeeltelijke wijziging van het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse datum: 17/07/2000 met bestemming:

naam: gedeeltelijke wijziging van het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse datum: 17/07/2000 met bestemming: naam: gedeeltelijke wijziging van het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse datum: 17/07/2000 met bestemming: bufferzones 1.1.1.2 een algemeen plan van aanleg (A.P.A) Niet van toepassing in Dilbeek 1.1.1.3 een

Nadere informatie

memo Verlegging rode contour ter plaatse van de Driebergsestraatweg 63 en 65 te Doorn

memo Verlegging rode contour ter plaatse van de Driebergsestraatweg 63 en 65 te Doorn memo aan: van: c.c.: Inge Eising Gemeente Utrechtse Heuvelrug Mariël Gerritsen Pieter Birkhoff Van Wijnen Groep N.V. datum: 14 december 2015 betreft: Verlegging rode contour ter plaatse van de Driebergsestraatweg

Nadere informatie

BALEN: N18 STEENWEG OP LEOPOLDSBURG Aanleg fietspaden en riolering. 24 augustus 2016

BALEN: N18 STEENWEG OP LEOPOLDSBURG Aanleg fietspaden en riolering. 24 augustus 2016 BALEN: N18 STEENWEG OP LEOPOLDSBURG Aanleg fietspaden en riolering 24 augustus 2016 BALEN: N18 STEENWEG OP LEOPOLDSBURG Aanleg fietspaden en riolering Waar zijn de werken gepland? De werken zijn voorzien:

Nadere informatie

Naam:... Adres:... Telefoon:

Naam:... Adres:... Telefoon: Trage wegen in Zottegem (deelgemeenten: Strijpen en Velzeke) Evaluatiebundel Jouw gegevens Naam:... Adres:...... Telefoon:... E-mail:... Ik vertegenwoordig volgende organisatie:... Ik bezocht de trage

Nadere informatie

23016_D_0145_X_003_00

23016_D_0145_X_003_00 IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAGER Naam: Dirk Van Den Haute Beroep: Notaris Adres: Gustaaf Vandersteenstraat 10 1750 Sint-Kwintens-Lennik Datum van aanvraag: 31/08/2017 IDENTIFICATIE VAN HET PERCEEL Gemeente:

Nadere informatie

Notaris Ines van Opstal

Notaris Ines van Opstal SW/BUR/SV Alle briefwisseling te richten aan Stad Antwerpen - / Stedenbouwkundige vergunningen, Jan Van Rijswijcklaan 162, 2020 Antwerpen Notaris Ines van Opstal Louisalei 60 2660 HOBOKEN uw bericht van

Nadere informatie

Vlaamse Regering ~~~ HET HOOFD VAN HET AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS,

Vlaamse Regering ~~~ HET HOOFD VAN HET AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS, Vlaamse Regering ~~~ = ~ n~- Besluit van het hoofd van het Agentschap voor Natuur en Bos houdende goedkeuring van de toegankelijkheidsregeling voor openbaar en privaat bos gelegen op het grondgebied van

Nadere informatie

BALEN: N18 STEENWEG OP LEOPOLDSBURG Aanleg fietspaden en riolering. 24 augustus 2016

BALEN: N18 STEENWEG OP LEOPOLDSBURG Aanleg fietspaden en riolering. 24 augustus 2016 BALEN: N18 STEENWEG OP LEOPOLDSBURG Aanleg fietspaden en riolering 24 augustus 2016 BALEN: N18 STEENWEG OP LEOPOLDSBURG Aanleg fietspaden en riolering Waar zijn de werken gepland? De werken zijn voorzien:

Nadere informatie

Stad Gent werkt aan Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Stedelijk Wonen

Stad Gent werkt aan Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Stedelijk Wonen Stad Gent werkt aan Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Stedelijk Wonen Het Gentse stadsbestuur maakt een thematisch ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op, het RUP 167 Stedelijk Wonen. Met dit RUP wil

Nadere informatie

Vastgoedinformatie Arendstraat te 8000 Brugge. Kadastrale gegevens: 17 e Afdeling, sectie B, perceelnummer 221C.

Vastgoedinformatie Arendstraat te 8000 Brugge. Kadastrale gegevens: 17 e Afdeling, sectie B, perceelnummer 221C. Stad Brugge Huis van de Bruggeling / Wonen & Omgeving Aan Stad Brugge - Dienst Eigendommen Tav Ann Valcke Burg 11 8000 Brugge uw kenmerk ons kenmerk bijlagen verz.nr. datum mail van 16/06/2017 (Ann Valcke)

Nadere informatie

Vlaamse overheid ~ = Agentschap voor Natuur en Bos

Vlaamse overheid ~ = Agentschap voor Natuur en Bos Vlaamse overheid ~ = ~ -,. ~ - I Agentschap voor Natuur en Bos Besluit van de administrateur-generaal houdende goedkeuring van de toegankelijkheidsregeling voor het domeinbos Inslag en de openbare bossen

Nadere informatie

GEMEENTERAAD Zitting van 28 november 2016 Besluit

GEMEENTERAAD Zitting van 28 november 2016 Besluit GEMEENTERAAD Zitting van 28 november 2016 Besluit Samenstelling: Aanwezig: de heer Hugo Biets, Voorzitter; de heer Patrick Dewael, Burgemeester; de heer Gerard Stassen, Schepen; mevrouw An Christiaens,

Nadere informatie

Betreft: Advies over de planmer-screening met betrekking tot wijziging RUP zonevreemd bedrijf Nieuwmoer te Kalmthout Aanvrager: gemeente Kalmthout

Betreft: Advies over de planmer-screening met betrekking tot wijziging RUP zonevreemd bedrijf Nieuwmoer te Kalmthout Aanvrager: gemeente Kalmthout Vlaamse Overheid Koning Albert II laan 20 bus 16 1000 BRUSSEL T 02 214 21 11 F 02 553 21 05 www.vmm.be Urbis et Terra Schaffensestraat 3 3290 DIEST uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlagen 2/2/2017

Nadere informatie

AANVULLENDE NOTA VERZOEK TOT ONTHEFFING VAN DE PLAN-MER PLICHT

AANVULLENDE NOTA VERZOEK TOT ONTHEFFING VAN DE PLAN-MER PLICHT Aanvullende nota screeningsnota PRUP Regionaal bedrijf Waeyaert - Vermeersch - Kortemark PROVINCIE WEST-VLAANDEREN Dienst Ruimtelijke Planning AANVULLENDE NOTA VERZOEK TOT ONTHEFFING VAN DE PLAN-MER PLICHT

Nadere informatie

1. Kan de minister een stand van zaken geven over de uitvoering van het actieplan? Welke acties zijn nog niet afgerond?

1. Kan de minister een stand van zaken geven over de uitvoering van het actieplan? Welke acties zijn nog niet afgerond? VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN GEERT BOURGEOIS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, TOERISME EN VLAAMSE RAND Vraag

Nadere informatie

De Ichtegemse Buurtwegen

De Ichtegemse Buurtwegen De Ichtegemse Buurtwegen afschaffing boven water: de eendenjacht. De eigenaar is deze openbare weg liever kwijt dan rijk, omdat het jachtwild in de nabijgelegen vijvers anders verstoord zou kunnen worden.

Nadere informatie

Ingevolge de wet op de ruimtelijke ordening en stedenbouw dd. 29 maart Nog steeds hét juridisch planninginstrument in Watou

Ingevolge de wet op de ruimtelijke ordening en stedenbouw dd. 29 maart Nog steeds hét juridisch planninginstrument in Watou Structuurplan "De Watounaar" Bewonersplatform Watou. Ruimtelijke Ordening Watou. De diverse planinstrumenten van toepassing op het grondgebied van Poperinge. Ingevolge de wet op de ruimtelijke ordening

Nadere informatie

Beleidsregel bebouwde kommen De Fryske Marren

Beleidsregel bebouwde kommen De Fryske Marren Beleidsregel bebouwde kommen De Fryske Marren 1. Inleiding In het kader van de Wet geurhinder en veehouderij (hierna Wgv), het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna Activiteitenbesluit) en het Besluit

Nadere informatie

Toetsing signaalgebieden Uitvoering actie A4 bekkenbeheerplan Demer. Actorenoverleg 27/02/2012

Toetsing signaalgebieden Uitvoering actie A4 bekkenbeheerplan Demer. Actorenoverleg 27/02/2012 Toetsing signaalgebieden Uitvoering actie A4 bekkenbeheerplan Demer Actorenoverleg 27/02/2012 1 - Inleiding - Bekkenbeheerplan Demer: actie A4 Inventariseren van het effectieve bodemgebruik in zones bestemd

Nadere informatie

Agentschap voor Natuur en Bos

Agentschap voor Natuur en Bos I Agentschap voor Natuur en Bos Besluit van de administrateur-generaal houdende goedkeuring van de toegankelijkheidsregeling voor het domeinbos Uitlegger, gelegen op het grondgebied van de gemeente Kapellen

Nadere informatie

LICHTE GEMOTORISEERDE TWEEWIELERS: FIETS, BROMFIETS OF? Werner De Dobbeleer, VSV Politiecongres 26 oktober 2015

LICHTE GEMOTORISEERDE TWEEWIELERS: FIETS, BROMFIETS OF? Werner De Dobbeleer, VSV Politiecongres 26 oktober 2015 LICHTE GEMOTORISEERDE TWEEWIELERS: FIETS, BROMFIETS OF? Werner De Dobbeleer, VSV Politiecongres 26 oktober 2015 INHOUD Context Europese verordening: inhoud Gevolgen voor Belgische reglementering Conclusies

Nadere informatie

GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT PROCES-VERBAAL VAN DE GEMEENTERAAD VERGADERING VAN 10 JANUARI 2008 Tegenwoordig : J. Meeus Burgemeester Voorzitter K. Leaerts, S. Peremans, G. Willems, G. De

Nadere informatie

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN ARREST nr. A/2014/0524 van 5 augustus 2014 in de zaak 1213/0539/A/2/0507 In zake: de heer Marc ALLOING verzoekende partij tegen: de deputatie van de provincieraad van

Nadere informatie

13 Bedrijventerrein voor kantoren en kantoorachtigen en bedrijven van lokaal belang Keppekouter

13 Bedrijventerrein voor kantoren en kantoorachtigen en bedrijven van lokaal belang Keppekouter 13 Bedrijventerrein voor kantoren en kantoorachtigen en bedrijven van lokaal belang Keppekouter 84 A Relatie met het afbakeningsproces In de hypothese van gewenste ruimtelijke structuur van het regionaalstedelijk

Nadere informatie

Limburg Maasland. 1. Gebieden voor jeugdcamping (KB 1/09/80)

Limburg Maasland. 1. Gebieden voor jeugdcamping (KB 1/09/80) Limburg Maasland 1. Gebieden voor jeugdcamping (KB 1/09/80) 0430 De gebieden die als "gebieden voor jeugdcamping" zijn aangeduid, zijn bestemd voor de aanleg van groenbeplantingen en het aanbrengen van

Nadere informatie

tekst van: www.binnenland.vlaanderen.be/patrimonium/modellen/bestandeninhtm/wegen/jurtekstwegen.doc WEGEN

tekst van: www.binnenland.vlaanderen.be/patrimonium/modellen/bestandeninhtm/wegen/jurtekstwegen.doc WEGEN tekst van: www.binnenland.vlaanderen.be/patrimonium/modellen/bestandeninhtm/wegen/jurtekstwegen.doc I Openbare wegen versus private wegen WEGEN In de wetgeving wordt er geen definitie gegeven van het begrip

Nadere informatie

Notaris Hans Van Overloop

Notaris Hans Van Overloop Nieuwe contactgegevens vanaf 10 maart 2010 Stedenbouwkundige vergunningen Loketadres op afspraak Postadres Grote Markt 1 2000 Antwerpen Tel 03 338 67 45 notaria@stad.antwerpen.be SW/V/SV Alle briefwisseling

Nadere informatie

CULTUURHISTORISCHE WAARDENKAART TERNEUZEN

CULTUURHISTORISCHE WAARDENKAART TERNEUZEN CULTUURHISTORISCHE WAARDENKAART TERNEUZEN Terneuzen Cultuurhistorische Waardenkaart Datum: februari 2013 Opgesteld door: Gemeente Terneuzen Gemeente Terneuzen Stadhuisplein 1 Postbus 35 4530 AA Terneuzen

Nadere informatie