Sneller Beter draaiboek Doorbraak Postoperatieve Wondinfecties (POWI)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sneller Beter draaiboek Doorbraak Postoperatieve Wondinfecties (POWI)"

Transcriptie

1 Sneller Beter draaiboek Doorbraak Postoperatieve Wondinfecties (POWI) Publieksversie 0 - december 2007

2 2 INHOUDSOPGAVE 1. Het Sneller Beter draaiboek Het programma Sneller Beter Postoperatieve wondinfectie Vragen? 3 2. Achtergrond Prestatie-indicator Doorbraakproject POWI 4 3. Doelstelling Centrale doelstelling Nevendoelstelling Onderbouwing 7 4. Projectorganisatie in het ziekenhuis Keuze operatiegroepen en fasering Projectorganisatie in het ziekenhuis Projectgroep POWI Rol van de medisch specialist 9 5. Businesscase Opbrengsten Kosten Opstellen van een businesscase Succesfactoren Datamanagement Advies bij inrichten datamanagement Samenhang met andere verbetertrajecten OK oké Patiëntenparticipatie Informatie Website Sneller Beter ziekenhuizen 17 Bijlage 1. Literatuur 18 Bijlage 2. Lijst van afkortingen 19

3 1. HET SNELLER BETER DRAAIBOEK 3 In de afgelopen jaren is in de Sneller Beter ziekenhuizen veel kennis en ervaring opgedaan met verbeterprojecten op de gebieden veiligheid en logistiek. Om de kennis en ervaring voor alle ziekenhuizen en instellingen in Nederland beschikbaar te maken, zijn er publieksversies ontwikkeld van de draaiboeken waarmee de Sneller Beter ziekenhuizen hebben gewerkt. De publieksversie van het Sneller Beter draaiboek Postoperatieve Wondinfecties (POWI) geeft een goede eerste indruk van wat er allemaal bij komt kijken om een verbeterproject Medicatieveiligheid volgens het concept Sneller Beter op te zetten. In 2008 worden de Sneller Beter draaiboeken op basis van evaluatie en ervaringen van de afgelopen jaren verder doorontwikkeld en bijgesteld. 1.1 Het programma Sneller Beter Het Sneller Beter programma in de Nederlandse ziekenhuizen, een landelijk verbeterprogramma voor de kwaliteit van zorg, loopt in drie ronden van acht ziekenhuizen in de periode In totaal spannen 24 ziekenhuizen (20% van de Nederlandse ziekenhuizen) zich in om op de gebieden veiligheid en logistiek in twee jaar tijd aanzienlijke kwaliteitsverbeteringen te realiseren voor zowel patiënten als zorgverleners. De laatste groep van acht ziekenhuizen is in oktober 2006 van start gegaan en eindigt in oktober Het programma Sneller Beter is een gezamenlijk initiatief van het ministerie van VWS, NVZ vereniging van ziekenhuizen, de Orde van Medisch Specialisten en de Algemene Vereniging Verpleegkundigen en Verzorgenden. ZonMw is in opdracht van het ministerie van VWS verantwoordelijk voor pijler 3 van het Sneller Beter programma. De 24 ziekenhuizen worden in de uitvoering van het Sneller Beter project ondersteund door het Consortium Sneller Beter pijler 3. Dit consortium bestaat uit het Kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg CBO, het instituut Beleid en Management Gezondheidszorg en de Orde van Medisch Specialisten. 1.2 Postoperatieve wondinfecties Binnen het programma Sneller Beter valt het Doorbraakproject Postoperatieve Wondinfecties (POWI) onder de veiligheidsprojecten. Iedere patiënt die geopereerd wordt, loopt het risico om als gevolg van de behandeling een wondinfectie op te lopen. Het risico op het ontstaan van een POWI is sterk afhankelijk van de soort operatie. 1.3 Vragen? Heeft u vragen over de Sneller Beter projecten en/of wilt u een project Postoperatieve Wondinfecties (POWI) in uw zorginstelling opstarten, dan kunt u contact opnemen met de programmaleiding van Sneller Beter pijler 3, telefoon (030) of via

4 4 2. ACHTERGROND De meeste POWI s zijn gelukkig niet zo ernstig. Er zijn twee soorten POWI s: oppervlakkige en diepe wondinfecties. Bij oppervlakkige wondinfecties is de huid of het onderhuidse bindweefsel geïnfecteerd. Bij diepe wondinfecties is sprake van een infectie van het dieper gelegen weefsel, bijvoorbeeld een infectie van de spieren, de gewrichten, het bot of een orgaan. Diepe wondinfecties hebben veelal ernstigere consequenties dan oppervlakkige infecties. Een patiënt met een POWI herstelt minder snel van een operatie en veroorzaakt voor de patiënt onnodig veel pijn, angst en ongemak. Soms zijn de gevolgen zo ernstig dat er sprake is van een minder goed operatieresultaat of blijvende invaliditeit van de patiënt. Uit de literatuur blijkt bovendien dat patiënten met een POWI een tweemaal zo grote kans hebben om te overlijden dan patiënten zonder een POWI. De langere opnameduur en de aanvullende behandeling ten gevolge van een POWI brengen hoge kosten met zich mee. Ondanks het feit dat een POWI niet altijd is te vermijden, geeft de grote spreiding in infectiefrequenties aan dat binnen de Nederlandse ziekenhuizen nog veel verbetering mogelijk is. Uit de cijfers van het surveillancenetwerk PREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance (PREZIES) blijkt dat POWI s nog steeds veel voorkomen. Het PREZIES netwerk is een samenwerkingsverband van deelnemende ziekenhuizen, het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO (CBO) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De resultaten van PREZIES laten zien dat het risico op ziekenhuisinfecties inderdaad afneemt door surveillance (PREZIES 2006). 2.1 Prestatie-indicator De deelname aan het PREZIES netwerk is opgenomen als één van de prestatie-indicatoren. Binnen het landelijke netwerk PREZIES worden gegevens over ziekenhuisinfecties geregistreerd, geanalyseerd en teruggerapporteerd, zodat ziekenhuismedewerkers acties kunnen ondernemen om deze infecties zoveel mogelijk te voorkomen. Voor een goede benchmark met de andere Nederlandse ziekenhuizen verdient het de voorkeur dat men data aanlevert aan PREZIES. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) adviseert om de actieve surveillance van infecties in ziekenhuizen te bevorderen door deelname aan ten minste één module van het PREZIES netwerk per jaar (2004). Bij deelname aan het Doorbraakproject POWI is het aan te raden om deel te nemen aan PREZIES voor de surveillance van POWI s. De ziekenhuisdirectie is verantwoordelijk voor het opzetten van een registratie voor POWI volgens de aanpak van PREZIES. Hierin worden minimaal de gekozen operatiegroepen meegenomen. Het is aan te raden om deze registratie voor de aanvang van het project op te zetten. 2.2 Doorbraakproject POWI In de periode hebben zeventien ziekenhuizen in de eerste twee Doorbraakprojecten POWI van het CBO aanzienlijke verbeteringen doorgevoerd (Wille en Van den Hof 2006). Hierna zijn zestien respectievelijk vierentwintig ziekenhuizen binnen de het programma Sneller Beter met het Doorbraakproject POWI. De Doorbraakmethodiek richt zich op het overbruggen van de kloof tussen bestaande kennis en de toepassing daarvan in de praktijk. De kracht van de Doorbraakprojecten zit, naast de samenwerking over de muren van het eigen ziekenhuis heen, vooral in de multidisciplinaire samenwerking binnen het ziekenhuis.

5 5 In ieder Doorbraakproject speelt het Nolan-verbetermodel een centrale rol. Dit model is een belangrijk hulpmiddel voor de teams bij het invoeren van veranderingen. En het geeft houvast om de doelen en de projectvoortgang te waarborgen. Het Nolan-verbetermodel bestaat uit twee delen: een set van drie vragen en de Plan-Do-Study-Act cyclus (PDSA-cyclus). Na het beantwoorden van de drie hoofdvragen wordt voor elk verbeteridee de kwaliteitscirkel doorlopen (Van Splunteren et al. 2003: 30). Verbetermodel 1. Doel: wat willen we bereiken? Figuur 1. Het Nolan-model 2. Meten: hoe weten we dat een verandering een verbetering is? 3. Veranderen: welke veranderingen leiden tot een verbetering? act study plan do Binnen het Doorbraakproject POWI worden de richtlijnen gebruikt van de Werkgroep Infectie Preventie (WIP) als belangrijkste bron voor verbeterideeën (www.wip.nl). Gegevens uit het PREZIES netwerk (www.prezies.nl) worden gebruikt als referentiewaarden voor het stellen van doelen op het verminderen van het aantal POWI s bij een gekozen operatiegroep (interne kwaliteitsindicator). De P25 waarde (of het 25e percentiel) geeft de grenswaarde aan van de 25% ziekenhuizen met het laagste infectiepercentage. De doelstelling reductie van het infectiepercentage van totale heup en totale knie protheses tot onder de P25-waarde van PREZIES bijvoorbeeld verdient de voorkeur boven de doelstelling een reductie van 50% ten opzichte van het POWI percentage van het eigen ziekenhuis. Het kan immers zijn dat in een ziekenhuis 50% reductie van POWI niet leidt tot een reductie onder de P25. Het aantoonbaar reduceren van POWI met 50% is vrijwel onmogelijk voor een ziekenhuis met een infectiepercentage dat al in de buurt van de P25-waarde ligt. Gedurende de uitvoering van project ligt voor het projectteam en de betrokken afdelingen de nadruk echter op het niveau van het zorgproces. Het kan vrij lang duren voor voldoende data beschikbaar zijn rondom het percentage POWI van de gekozen operatiegroepen. De ervaring leert dat het optimaliseren van de discipline op de OK en het optimaliseren van het tijdstip van het toedienen van de antibioticaprofylaxe hebben geleid tot een vermindering van het ontstaan van een POWI (Steegh 2003).

6 6 3. DOELSTELLING Het is belangrijk dat doelstellingen SMART (specifiek, meetbaar, appellerend, realistisch, tijdgebonden) geformuleerd worden op basis van wetenschappelijke literatuur en/of richtlijnen (Van Splunteren et al. 2003). Als daar behoefte aan is, kunnen voor het ziekenhuis ook nog specifieke doelstellingen op procesniveau worden geformuleerd. Deze kunnen gericht zijn op de dagelijkse praktijk of op verbeterconcepten die nog niet wetenschappelijk aangetoond zijn. Bij het formuleren van SMART doelstellingen is het van belang dat deze ambitieus zijn (appellerend). Het is echter aan te raden om flexibel om te gaan met ambitieuze doelstellingen. De doelstellingen zullen daar waar nodig bijgesteld moeten kunnen worden als deze té ambitieus zijn. De surveillance van ziekenhuisinfecties vervult hierbij een sleutelrol (Wille 2004). 3.1 Centrale doelstelling Er wordt in het Doorbraakproject POWI een ambitieuze doelstelling geformuleerd: Het ziekenhuis bevindt zich na anderhalf jaar voor de betrokken diagnosegroepen onder de P25 van PREZIES. In de periode van twee jaar, gaat een multidisciplinair samengesteld verbeterteam van het ziekenhuis als projectgroep POWI aan de slag met vier grote operatiegroepen (zie hoofdstuk 4 paragraaf 4.1). De projectgroep formuleert (een) doelstelling(en) met betrekking tot het te behalen percentage POWI per operatiegroep. Uit de ervaringen van de Sneller Beter ziekenhuizen is gebleken dat de doelstelling kan worden bereikt als daadwerkelijk een cultuurverandering op gang wordt gebracht. Hiervoor komt een nadrukkelijker focus te liggen op het werkproces van de OK in plaats van op de uitkomstindicator. Het behalen van de doelstelling op uitkomstniveau wordt over het algemeen pas na 3 tot 4 jaar bereikt. De borging van POWI op de lange termijn is de eindverantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur die ook voor de beschikbaarheid van een projectleider, een procesbegeleider en een ziekenhuishygiënist zorgt. Voor het slagen van een Doorbraakproject POWI is het van groot belang dat het management meedenkt in het formuleren van een doelstelling. 3.2 Nevendoelstelling Zoals in hoofdstuk 2 naar voren is gekomen wordt tijdens het project de nadruk gelegd op verbeteringen in het zorgproces. Wat de procesindicatoren betreft is een keuze gemaakt uit beschikbare veranderconcepten. De procesindicatoren zijn afkomstig uit de literatuur en/of zijn succesvol gebleken in een ander ziekenhuis ( best practices ). Het is aan te bevelen de onderstaande procesindicatoren aan te houden en te meten. Aantal deurbewegingen In de periode tussen opening van de netten en einde van wondsluiting blijft het aantal deurbewegingen gelijk aan of onder een genormeerd aantal. Aantal personen op de OK In de periode tussen opening van de netten/eerste incisie en einde van wondsluiting bevindt er zich een genormeerd minimum aantal personen in de operatiekamer. Antibioticaprofylaxe (uitgezonderd sectio s) Antibioticaprofylaxe wordt daadwerkelijk toegediend. Het juiste middel wordt toegediend in de juiste dosering. Antibioticaprofylaxe wordt tussen de minuten voor incisie of bloedleegte toegediend. Ontharen Voor de genoemde doelgroepen wordt niet meer onthaard. Indien ontharen in voorkomende gevallen toch noodzakelijk is wordt een medische tondeuse gehanteerd.

7 7 Luchtbeheersing Daarnaast is het goed om uitgebreid aandacht te besteden aan de luchtbeheersing op de OK. Als de luchtbeheersing wordt aangepast aan de geldende standaard dan kan dat een groot effect hebben op preventie van POWI s. 3.3 Onderbouwing Op basis van de richtlijnen van de WIP zijn verbeterconcepten bepaald om het gestelde doel te bereiken. Het wetenschappelijke bewijs voor deze onderwerpen is geleverd. Het verdient de voorkeur dat in eerste instantie een keus gemaakt wordt uit deze verbeterconcepten (Mintjes et al. 2001). Voor een electieve operatie worden infecties in het lichaam opgespoord en zo mogelijk behandeld. Verwijdering van lichaamshaar vindt alleen plaats om operatietechnische redenen met medische tondeuse of crème, zo kort mogelijk voor de operatie. Optimalisatie van de toediening van antibioticaprofylaxe (de keuze van het gebruikte middel, de dosering, de timing van toediening en de gebruiksduur). De duur van de operatie zo kort mogelijk houden. Optimalisatie van de discipline en algemene hygiëne tijdens operatieve ingrepen: Naleving kledingvoorschrift; Omgang met afdekmateriaal; Aantal aanwezigen; Bezoekers; Heen en weer lopen (logistiek); Aantal malen deur open en dicht; Communicatie per intercom, opruimen voordat wond is gesloten. Om de motivatie van het multidisciplinaire projectteam te behouden bleek bovendien behoefte te zijn aan nieuwe verbeterconcepten: Enkele ziekenhuizen hebben de bewaking van normothermie als procesindicator opgepakt; In de VS is in vergelijkbare projecten ook een nauwgezette perioperatieve glucosecontrole als nieuwe procesindicator opgepakt.

8 8 4. PROJECTORGANISATIE IN HET ZIEKENHUIS 4.1 Keuze operatiegroepen en fasering Als een Doorbraakproject POWI wordt gestart dan is de aanbeveling in onderstaand figuur genoemde specialismen/operatiegroepen deel te laten nemen Ziekenhuizen worden geacht voor deze operatiegroepen een registratie volgens de methodiek van PREZIES uit te voeren en om voor deze groepen de genoemde procesindicatoren te meten. Er is gekozen voor schone ingrepen die frequent worden uitgevoerd. Bij vieze operaties speelt de operatietechniek een belangrijke rol en deze is moeilijk te meten. Specialisme Operatiegroep Operatiegroep Orthopedie Totale Heup Operatie Totale Knie Operatie Gynaecologie Sectio Chirurgie Mammaoperaties Figuur 2. Keuze operatiegroepen POWI Tijdens het Doorbraakproject POWI zijn vier fasen te onderscheiden, die eventueel door het ziekenhuis naar eigen inzicht kan worden gewijzigd: Fase1: ongeveer zes maanden Voor de eerste maatschap: Operatiegroepen monitoren volgens de methode van de PREZIES registratie; Procesindicatoren voor gekozen operatiegroepen meten en verbeteren; De business case uitwerken; Een verbeterplan opzetten en uitvoeren voor de luchtbeheersing als blijkt dat de luchtbeheersing niet voldoet. Fase 2: ongeveer zes maanden De tweede maatschap start met PREZIES en de procesindicatoren (zie fase 1); De maatschap uit fase 1 gaat op patiëntniveau meten of aan alle procesindicatoren (en interne kwaliteitsindicator) wordt voldaan en hierop de prestatie verbeteren. Fase 3: ongeveer zes maanden De derde maatschap start met PREZIES en de procesindicatoren (zie fase 1); De tweede maatschap gaat op patiëntniveau de compliance meten en verbeteren; De eerste maatschap gaat de procesindicatoren ook toepassen op de overige operaties (waarbij antibioticaprofylaxe alleen meegenomen wordt indien geïndiceerd). Fase 4: ongeveer zes maanden De procesindicatoren worden OK breed ingevoerd.

9 9 4.2 Projectorganisatie in het ziekenhuis Het draagvlak voor deelname aan het Doorbraakproject POWI kan binnen het ziekenhuis het beste worden gecreëerd vanuit de Infectiecommissie, de OK commissie en/of de Kwaliteitscommissie. Daarnaast worden bij Doorbraakprojecten sleutelfiguren in de organisatie aangewezen die verbeterteams kunnen helpen bij het nemen van financiële en/of materiële hindernissen en/of bij het overtuigen van bepaalde disciplines om deel te nemen aan interventies. De directie én de medisch specialisten zijn belangrijke sleutelfiguren in de ondersteuning van het project. Tijdens de looptijd van het project zal de ziekenhuisdirectie een grotere rol spelen dan normaal het geval is bij Doorbraakprojecten. Het management heeft een taak in het creëren van draagvlak en het vaststellen van de doelstellingen. Het is een enorme stap voorwaarts als de medisch specialisten én het management samen de doelstellingen voor infectiepreventiebeleid van het ziekenhuis opstellen (Wille 2004). Daarbij is het belangrijk dat het verbeterteam POWI ondersteuning krijgt in de vorm van procesbegeleiding vanuit het ziekenhuis om de verander-technische aspecten en het projectmanagement uit te voeren. Het creëren van draagvlak is voor een Doorbraakproject POWI belangrijk voor het doen slagen van het project. 4.3 Projectgroep POWI In het ziekenhuis wordt een centrale projectgroep POWI opgericht die in staat is om het project voor de in dit hoofdstuk genoemde maatschappen/ operatiegroepen te begeleiden (paragraaf 3.1). Deze projectgroep beschikt over advieskracht naar de rest van de organisatie toe voor een ziekenhuisbrede verspreiding. In het ziekenhuis zou het verbeterteam samengesteld kunnen worden uit de personen weergegeven in figuur Rol van de medisch specialist Naar eigen keuze van het ziekenhuis is een van de medisch specialisten uit de deelnemende maatschappen projectleider van de projectgroep POWI. De projectleider is de trekker van het Doorbraakproject POWI. De specialisten zijn verantwoordelijk voor het creëren van draagvlak en motivatie voor het Doorbraakproject POWI binnen hun eigen maatschap en op de OK. Buiten de maatschap treden de specialisten op als ambassadeur voor de verspreiding en borging van de behaalde resultaten naar andere maatschappen en disciplines binnen het ziekenhuis. De betrokkenheid van medisch specialisten bij Doorbraakprojecten en een enthousiaste projectleider zijn enkele succesfactoren van de Doorbraakmethodiek (Van Splunteren et al. 2003).

10 10 Discipline Functie Verantwoordelijkheid Communicatie Hoofd OK Draagvlak OK Voortgang project OK breed Borgen & verspreiden Relatie OK oké & POWI Kwaliteits- Procesbegeleider Voortgang project Stuurgroep medewerker Borgen & verspreiden Kernteam Ambassadeur voor Relatie OK oké verspreiding & POWI Teamleider Lijnverant- Achterban Ziekenhuisbreed woordelijke Ambassadeur voor verspreiding Medewerker OK Meten Achterban OK breed Expert dagelijkse Ambassadeur voor praktijk verspreiding Verpleegkundige Draagvlak kliniek Achterban Kliniek kliniek Expert dagelijkse Ambassadeur voor praktijk verspreiding Specialist Proces- Maatschap Maatschap orthopedie* verantwoordelijke Ambassadeur voor Ziekenhuisbreed en/of projectleider verspreiding Ziekenhuishygiënist PREZIES zaken PREZIES registratie POWI Ziekenhuisbreed Expert intern Ambassadeur voor verspreiding Artsmicrobioloog Expert Borgen & verspreiden Ziekenhuisbreed Expert Ambassadeur voor verspreiding Anesthesist Expert Maatschap Maatschap Ambassadeur voor Ziekenhuisbreed verspreiding Specialist Proces- Maatschap Maatschap gynaecologie* verantwoordelijke Ambassadeur voor Ziekenhuisbreed en/of projectleider verspreiding Specialist chirurgie* Proces- Maatschap Maatschap verantwoordelijke Ambassadeur voor Ziekenhuisbreed en/of projectleider verspreiding lid Raad Eind- PREZIES Managementteam van Bestuur verantwoordelijke Formatie Externe Ambassadeur voor verantwoording verspreiding Figuur 4. Overzicht teamleden * Een van de specialisten naar keuze van het ziekenhuis is projectleider van het team.

11 5. BUSINESSCASE Opbrengsten De kosten die samenhangen met een POWI variëren van euro bij een oppervlakkige wondinfectie tot euro bij een ernstige, diepe wondinfectie (zie tabel 1 en 2 [Notitie PREZIES 2002]). Deze kosten hebben betrekking op de directe ziekenhuiskosten, zoals extra ligdagen, diagnostiek, medicatie en heroperaties (Wille 2003). Specialisme Extra ligdagen Extra diag. Extra med. Extra ok s Totaal Academisch Perifeer Academisch Perifeer Vaatchirurgie 2,5 1,2 0,1 0,1-2,6 1,4 Orthopedie 2,4 1,2?? - 2,4 1,2 Maag-darm chirurgie 1,7 0,9?? - 1,7 0,9?: gegevens niet beschikbaar. Tabel 1. Kosten postoperatieve oppervlakkige wondinfecties in Specialisme Extra ligdagen Extra diag. Extra med. Extra ok s Totaal Academisch Perifeer Academisch Perifeer Vaatchirurgie prothese infecties 13, ,6 0,2 5,4 19,9 15,8 diepe infecties 4,1 2,0 0,6 0,2 0,5 5,4 3,3 Orthopedie 5,8 2,9 0,6 0,4 0,9 7,7 4,8 Maag-darm chirurgie 5,4 2,6 1,2 3,2 0,1 9,9 7,1 Tabel 2. Kosten postoperatieve diepe wondinfecties in De grootste kostenpost wordt gevormd door extra ligdagen. Het aantal extra ligdagen kan variëren van zes tot zeventien dagen. De kosten van een ligdag in een academisch ziekenhuis zijn hoger dan de kosten van een ligdag in een perifeer ziekenhuis. Daarom komen de kosten in academische centra als het gevolg van extra ligdagen door POWI aanmerkelijk hoger uit. Naast de directe ziekenhuiskosten voor extra ligdagen brengt de aanvullende behandeling extra directe ziekenhuiskosten met zich mee. Dit zijn bijvoorbeeld de kosten voor het gebruik van antibiotica, aanvullend onderzoek en/ of voor een eventuele heroperatie. Buiten de directe ziekenhuiskosten kunnen nog extra kosten ontstaan door bijvoorbeeld een opname in een verpleeghuis of revalidatiecentrum, thuiszorg en/ of door revalidatie van de patiënt. Maatschappelijke kosten kunnen ontstaan als de werkende patiënt gedurende langere tijd wordt onttrokken aan het arbeidsproces (Oskam & Voskuilen 2006: 282). 5.2 Kosten De personele inzet binnen het Doorbraakproject POWI voor een deelnemend ziekenhuis bedraagt ongeveer 1 fte. Deze formatie kan in de praktijk door meerdere functionarissen worden ingevuld. De ervaring leert dat met name de ziekenhuishygiënist een groot deel van de uren hiervan invult. De formatie hygiëne voor de metingen volgens PREZIES is daarbij buiten beschouwing gelaten.

12 12 Het is belangrijk om aan de start budget vrij te maken voor de aanschaf van materialen, zoals deurtellers en/of kleine bouwtechnische wijzigingen in het OK-complex. Een eventuele aanpassing van de luchtbeheersing op de OK aan de geldende standaard gaat vaak gepaard met aanzienlijke investeringskosten. 5.3 Opstellen van een businesscase Een businesscase is een instrument om de relatie tussen de verbeterde kwaliteit van zorg en kosten/baten van een project of organisatie in kaart te brengen. Daarbij worden verschillende invalshoeken meegenomen: de patiënt, het ziekenhuis, de medisch specialist, de medewerker/- verpleegkundige, de zorgverzekeraar. Door het gebruik van de businesscase kan een afgewogen besluit worden genomen om een project al dan niet te starten. Tevens kan de businesscase het startpunt vormen voor een discussie over de bestemming van de verwachte financiële baten. Van ieder team wordt verwacht dat een business case wordt opgesteld voor het Doorbraakproject POWI.

13 6. SUCCESFACTOREN 13 Uit evaluaties van Nederlandse Doorbraakprojecten blijkt dat er, naast een gevoel van trots bij de teams over de bereikte resultaten, ook waardering is voor de Doorbraakmethode. Zowel elementen uit de methode, als kenmerken van het/de eigen team/organisatie dragen bij aan het succes van een Doorbraak. De belangrijkste succesfactoren staan hieronder aangegeven: Kenmerken teams Een goed samengesteld multidisciplinair team; Onderlinge samenwerking team en betrokken projectleider (bij voorkeur een specialist. Enthousiasme van specialisten; specialisten in the lead; (als projectleider en ambassadeur) Continuïteit in het team; Ervaring in kwaliteitsverbetering; Ondersteuning van een procesbegeleider die ervaring heeft met kwaliteitsprojecten, verandermanagement en omgaan met weerstand en die de juiste interne lijnen weet te leggen richting Raad van Bestuur en andere organisatieonderdelen. Doorbraakmethode Meten is weten; Formeren multidisciplinair team; Smart doelen stellen; Analyseren van knelpunten en huidige zorg; Snelle verbetercycli met interventies. (geen papierwerk, maar actie); Ervaringen uitwisselen met teams uit andere ziekenhuizen; Experts uit het veld die als ervaringsdeskundigen kunnen optreden. Daarnaast is betrokkenheid van het (lijn)management en de Raad van Bestuur van doorslaand belang voor zowel de uitvoering als voor het vasthouden van de resultaten.

14 14 7. DATAMANAGEMENT Eén van de belangrijkste succesfactoren voor het slagen en borgen van een verbeterproject, is dat er rond het projectonderwerp een structuur en cultuur van resultaatmanagement ontstaat. Het ziekenhuis wil transparant zijn over de inspanningen en resultaten. Dit kan door een adequate aanpak van datamanagement. Om tot datamanagement te komen zijn de volgende stappen nodig: Benoemen en uitwerken van de lijst indicatoren die in het project vereist zijn; Specificeren van de indicatoren en de daarbij behorende databronnen; Vaststellen van de informatie- en rapportagebehoeften op de diverse niveaus in uw ziekenhuis (wat?, naar wie?, in welk format?, met welke frequentie?, feedback- en feedforward-methodieken?); Programma van eisen voor het ontwerp van datamanagement: dataregistratie, dataretrieval, databewerking, benodigde ICT, rapportagemethodiek; Het operationeel maken van het datamanagementsysteem; Dagelijkse operationele uitvoering (inclusief bemensing). In het Doorbraakproject POWI worden de volgende indicatoren gehanteerd en gemeten: Percentage POWI prestatie-indicator (dit is juist extern) /uitkomstindicator; Discipline indicatoren: o Aantal deurbewegingen (procesindicator); o Aantal personen op de OK (procesindicator); Antibiotica profylaxe (uitgezonderd sectio s) (procesindicator); Ontharen (procesindicator). Voor het meten van het infectiepercentage wordt aangeraden om een surveillance volgens de methodiek van PREZIES uit te voeren. De meetperiode zal prospectief worden ingezet. Retrospectief is alleen mogelijk als een ziekenhuis reeds lid is van het PREZIES netwerk. Voor ziekenhuizen die nog geen lid zijn van dit netwerk is het niet haalbaar om van een grote groep patiënten de infectiegegevens op betrouwbare wijze te achterhalen. Het probleem dat zich kan voordoen bij het meten van een interne kwaliteitsindicator is de lage incidentie van wondinfecties, waardoor een ziekenhuis gedwongen wordt data te verzamelen over een lange periode. 7.1 Advies bij inrichten datamanagement Voor advisering over de inrichting van datamanagement rondom het Sneller Beter project OK oké in uw ziekenhuis, kunt u contact opnemen met de programmaleiding Sneller Beter pijler 3 telefoon (030) of via

15 8. SAMENHANG MET ANDERE VERBETERTRAJECTEN OK oké Mocht er in het ziekenhuis ook een OK oké Doorbraakproject plaatsvinden dan is het aan te bevelen van beide projectteams zowel de leidinggevende op de OK als OK medewerkers zitting te laten nemen, omdat beide projecten op de OK plaatsvinden. Zie ook het Sneller Beter draaiboek OK oké. 8.2 Patiëntenparticipatie Patiëntenparticipatie binnen kwaliteitsverbetering is het benutten van de unieke ervaringsdeskundigheid van patiënten, met als doel de kwaliteit en de implementatie van activiteiten op het gebied van kwaliteitsverbetering te verhogen. Bij participatieprocessen kan het zowel gaan om de betrokkenheid bij besluiten van individuen als om vertegenwoordigers van groepen (al dan niet georganiseerd) of om hele gemeenschappen. De vragen die met betrekking tot patiëntenparticipatie bij elk verbeterproject kunnen worden gesteld zijn (Binkhorst & Van Veenendaal 2006): (Hoe) Weet je wat de patiënt wil? (wens/verwachting en behoefte/prioriteit); (Hoe) Kan de patiënt ons helpen met hoe het beter kan?; (Hoe) Kan bij het verlenen van deze zorg, de patiënt als partner worden betrokken?; Hoe beoordeelt de patiënt de gerealiseerde verandering? Bij het beantwoorden van elke vraag kan naar een geschikte methode worden gezocht die past bij het verbeteronderwerp en het team (ibid.). De simple rules voor patiëntenparticipatie binnen elk verbeterproject zijn (ibid.): Betrek het patiëntenperspectief vanaf het begin in het project; Ga op zoek naar een goede patiënt in het projectteam; ( Patient in the room ); Denk niet te snel dat het voor jouw onderwerp niet relevant is; Dé patiënt bestaat niet (individualiseer zorg, varieer); Familie is ook patiënt; Patiënten zijn eigenlijk mensen met zorgen en wensen. Het project POWI is gericht op het verbeteren van zorg voor de patiënt. Het doel van patiëntenparticipatie binnen het Doorbraakproject POWI is (ibid.): OK Medewerkers krijgen inzicht in ervaringen van patiënten die een POWI hebben gehad. Zij zien aan welke problematiek een Doorbraakproject bijdraagt. Dit heeft een sterke invloed op de attitude en het bewustwordingsproces van deze medewerkers en kan bijdragen aan procesverbeteringen op de OK. Enkele suggesties voor methoden van patiëntenparticipatie binnen het Doorbraakproject POWI zijn (ibid.): Ervaringen delen In de praktijk blijkt dat het verhaal van een eigen patiënt het meest effectief is voor de bewustwording van OK medewerkers en specialisten over de gevlogen van POWI s voor de patiënt. Dit kan bijvoorbeeld door een patiënt die een POWI heeft (gehad) in een (bestaande) bijeenkomst van de projectgroep met specialisten en ander OK personeel uit te nodigen zijn of haar ervaring te vertellen.

16 16 In eerdere Doorbraakprojecten POWI is het delen van ervaringen succesvol gebleken door een interview met een patiënt die een POWI heeft (gehad) op video op te nemen en te laten zien aan OK medewerkers en specialisten. In dit interview vertelt de patiënt over de gevolgen van infectie. Spiegelgesprek Een spiegelgesprek bestaat uit een groepsgesprek met patiënten onder leiding van een gespreksleider waarbij professionals (specialisten en ander OK personeel) als toehoorder aanwezig zijn. In dit geval zal het gesprek gericht zijn op de ervaringen van patiënten met een POWI. Aansluitend aan het spiegelgesprek kunnen professionals de verbeterpunten benoemen die zij mee willen nemen in het project. Zie voor meer informatie ook het Sneller Beter draaiboek Patiëntenparticipatie.

17 9. INFORMATIE 17 Voor meer informatie over dit draaiboek kunt u contact opnemen met het Consortium Sneller Beter pijler 3. Sneller Beter pijler 3 t.a.v. het secretariaat Postbus LB Utrecht Telefoon (030) Leiden Capelle aan de IJssel 9.1 Website Het programma Sneller Beter is een gezamenlijk initiatief van het ministerie van VWS, de NVZ vereniging van ziekenhuizen, de Orde van Medisch Specialisten en de Algemene Vereniging Verpleegkundigen en Verzorgenden. ZonMw is in opdracht van het ministerie van VWS verantwoordelijk voor het verbeterprogramma in de Sneller Beter ziekenhuizen. De 24 ziekenhuizen worden ondersteund en begeleid door het Consortium Sneller Beter pijler 3. Deze partijen hebben de afgelopen jaren een website onderhouden met waardevolle informatie, kennis en ervaring. U kunt deze informatie vinden op Daarnaast kunt ook terecht bij 9.2 Sneller Beter ziekenhuizen In totaal hebben 24 Sneller Beter ziekenhuizen meegedaan aan het programma. De kennis en kunde die zij hebben opgedaan, worden zoveel mogelijk gebundeld. Het kan echter zijn dat een persoonlijk contact met een Sneller Beter ziekenhuis u de informatie geeft die u nodig heeft. Voor contactpersonen kunt u contact opnemen met het secretariaat van Sneller Beter pijler 3. Den Helder Gouda Zaandam Amsterdam Breda Hoorn s-hertogenbosch Tilburg Almere Amersfoort Oss Harderwijk Veghel Boxmeer Venray Heerlen Venlo Stadskanaal Emmen Winschoten De Sneller Beter ziekenhuizen 24 ziekenhuizen - 3 tranches Tranche I ( ) Atrium Medisch Centrum Jeroen Bosch Ziekenhuis Groene Hart Ziekenhuis Meander Medisch Centrum St. Elisabeth ziekenhuis TweeSteden ziekenhuis VU medisch centrum Westfries Gasthuis Tranche II ( ) Amphia Ziekenhuis Diaconessenhuis IJsselland ziekenhuis Scheper Ziekenhuis St. Lucas ziekenhuis Zaans Medisch Centrum Ziekenhuis Bernhoven Ziekenhuis St. Jansdal Tranche III ( ) Elkerliek Ziekenhuis Erasmus MC Flevoziekenhuis Gemini Ziekenhuis Maasziekenhuis Pantein Refaja ziekenhuis St. Lucas Andreas Ziekenhuis Viecuri Medisch Centrum Heerlen s-hertogenbosch Gouda Amersfoort Tilburg Tilburg Amsterdam Hoorn Breda/Oosterhout Leiden Capelle aan de IJssel Emmen Winschoten Zaandam Oss/Veghel Harderwijk Helmond/Deurne Rotterdam Almere Den Helder Boxmeer Stadskanaal Amsterdam Venlo/Venray

18 18 BIJLAGE 1. LITERATUUR Binkhorst, T. en H. van Veenendaal Draaiboek Patiëntenparticipatie tranche 3 Sneller Beter pijler 3. Utrecht: SB p3. IGZ Infectiepreventie in ziekenhuizen; hiaat tussen kennis en gedrag. In: Rapport Inspectie voor de Gezondheidszorg. Den Haag: IGZ. Mintjes, J., E. van Leer, P.J. van den Broek, J. Wille Indicatoren voor naleving van richtlijnen. Tijdschrift voor Hygiëne en Infectiepreventie (4): Oskam, J. en B.M.A.M. Voskuilen In: J.J.E. van Everdingen et al. (red.) Doorbraak/ Nolan-methode: preventie van postoperatieve wondinfecties (POWI). In: Praktijkboek patiëntveiligheid, Houten: Bohn Stafleu van Loghum. PREZIES De surveillance van ziekenhuisinfecties in Nederland. Wat is PREZIES? [Internet]. PREZIES, [aangehaald 1 juli 2006]. bereikbaar op Splunteren, P. van et al Doorbreken met resultaten. Verbetering van de patiëntenzorg met de Doorbraakmethode. Assen: Koninklijke Van Gorcum. Steegh, P.J Doorbraakproject reductie postoperatieve wondinfectie na sectio caesarea. Tijdschrift voor Hygiëne en infectiepreventie (3): Wien, J Draaiboek Business cases tranche 3 Sneller Beter pijler 3. Utrecht: SB p3. Wille, J.C. en A.S. de Boer Risico op ziekenhuisinfecties gehalveerd door surveillance. Kwaliteit in Beeld (1): 3-5. Wille, J.C Ziekenhuisinfecties beter bestrijden: Professionals en management moeten samen preventiebeleid opstellen. Medisch Contact (21): Wille, J.C. en S. van den Hof In: J.J.E. van Everdingen et al. (red.) Het PREZIES-netwerk; surveillance als kwaliteitssysteem ter preventie van ziekenhuisinfecties. In: Praktijkboek patiëntveiligheid, Houten: Bohn Stafleu van Loghum

19 BIJLAGE 2. LIJST VAN AFKORTINGEN 19 CBO Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO IGZ Inspectie voor de Gezondheidszorg PDSA Plan, Do, Study, Act - cyclus POWI Postoperatieve Wondinfectie PREZIES PREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu SMART Specifiek, Meetbaar, Appellerend, Realistisch, Tijdgebonden WIP Werkgroep Infectie Preventie

20 Sneller Beter Draaiboeken Werken Zonder Wachtijst (WZW) Postoperatieve Wondinfecties (POWI) Medicatieveiligheid OK oké Veilig Incidenten Melden (VIM) Patiëntenparticipatie Decubitus Procesinrichting (PHI) Professionele Kwaliteit Leiderschap & Organisatieontwikkeling (L&O) Dit Sneller Beter draaiboek is een uitgave van het Consortium Sneller Beter pijler 3, dat bestaat uit het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO, het instituut Beleid en Management Gezondheidszorg en de Orde van Medisch Specialisten. Ontwerp en lay-out Berkhout Grafische Ontwerpen BNO, Harmelen Sneller Beter pijler 3 Postbus LB Utrecht Telefoon (030)

Samen werken is Samenwerken. Gerda Lelieveld en Peter van Diemen Deskundigen Infectiepreventie, Rijnland Zorggroep

Samen werken is Samenwerken. Gerda Lelieveld en Peter van Diemen Deskundigen Infectiepreventie, Rijnland Zorggroep Samen werken is Samenwerken Gerda Lelieveld en Peter van Diemen Deskundigen Infectiepreventie, Rijnland Zorggroep Aandachtsvelder/HKM er Afdelingsgebonden medewerker Onder leiding van teamleider Onder

Nadere informatie

De interventiebundels POWI en Lijnsepsis: toe aan verandering?

De interventiebundels POWI en Lijnsepsis: toe aan verandering? De interventiebundels POWI en Lijnsepsis: toe aan verandering? Jan Wille, coördinator infectiepreventie Titia Hopmans, senior adviseur PREZIES RIVM, Centrum voor Infectieziektebestrijding 1 Patiëntveiligheid

Nadere informatie

Ruwe sterftecijfers ziekenhuizen

Ruwe sterftecijfers ziekenhuizen Ruwe sterftecijfers ziekenhuizen Klinische opname Ziekenhuis Plaats Dagopname Dagmortaliteit Klinische mortaliteit % dag % kliniek Stg. Medisch Centrum Alkmaar Alkmaar 30.641 33.947 0 765 0,00 2,25 Ziekenhuisgroep

Nadere informatie

Sneller Beter draaiboek. Doorbraak Medicatieveiligheid

Sneller Beter draaiboek. Doorbraak Medicatieveiligheid Sneller Beter draaiboek Doorbraak Medicatieveiligheid Publieksversie 0 - december 2007 2 INHOUDSOPGAVE 1. Het Sneller Beter draaiboek 3 1.1 Het programma Sneller Beter 3 1.2 Verbeterprojecten medicatieveiligheid

Nadere informatie

Ziekenhuis: positie op ranglijst plus plaatsnaam

Ziekenhuis: positie op ranglijst plus plaatsnaam Ziekenhuis: positie op ranglijst plus plaatsnaam Percentage van de ondervraagden dat specialisme goed vindt Anaesthesie/pijnbestrijding Oss, Ziekenhuis Bernhoven 56 Rotterdam, Ikazia ziekenhuis 47 Nieuwegein/Utrecht,

Nadere informatie

Samen werken aan betere zorg. Handreiking voor begeleiding van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten

Samen werken aan betere zorg. Handreiking voor begeleiding van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten Samen werken aan betere zorg van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 Participatie van cliënten... 4 De rol van de cliëntenraad in verbetertrajecten... 6 Het stappenplan:

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Evaluatie Sneller Beter pijler 3: Resultaten van een verbeterprogramma voor ziekenhuizen Leti Vos Michel

Nadere informatie

EEN MEERJARIG BELEIDSPLAN MET SMART DOELSTELLINGEN

EEN MEERJARIG BELEIDSPLAN MET SMART DOELSTELLINGEN VOORBEELD VEILIGHEIDSPLAN EEN MEERJARIG BELEIDSPLAN MET SMART DOELSTELLINGEN Hieronder ziet u de hoofdstukken en paragrafen van het veiligheidsplan. Per paragraaf ziet u welke informatie u moet geven.

Nadere informatie

De zorg is onze passie, verbeteren ons vak. Productive Ward

De zorg is onze passie, verbeteren ons vak. Productive Ward Productive Ward Verbeter de kwaliteit, veiligheid en doelmatigheid van uw zorg door reductie van verspilling Brochure Productive Ward CBO 2012 CBO, Postbus 20064, 3502 LB UTRECHT Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

In 10 stappen van project naar effect!

In 10 stappen van project naar effect! In 10 stappen van project naar effect! een handleiding voor slim zorgen > Betrek de belangrijke sleutelpersonen > Stel projectteam samen & kies pilotteams > Screen de huidige situatie > Organiseer een

Nadere informatie

STAPPENPLAN BIJ HET MODEL STUURYSTEEM DECUBITUS (PROJECT DECUBITUSZORG IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK; DOOR STUREN STEEDS BETER)

STAPPENPLAN BIJ HET MODEL STUURYSTEEM DECUBITUS (PROJECT DECUBITUSZORG IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK; DOOR STUREN STEEDS BETER) STAPPENPLAN BIJ HET MODEL STUURYSTEEM DECUBITUS (PROJECT DECUBITUSZORG IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK; DOOR STUREN STEEDS BETER) Juni 2004 INLEIDING Voor u ligt een stappenplan dat gebaseerd is op de CBO-richtlijn

Nadere informatie

Belangen spreker. Kwaliteitsregistratie: het werkt! 1-11-2013. Marc van Tilburg chirurg 30 oktober 2013

Belangen spreker. Kwaliteitsregistratie: het werkt! 1-11-2013. Marc van Tilburg chirurg 30 oktober 2013 --23 Kwaliteitsregistratie: het werkt! Marc van Tilburg chirurg 3 oktober 23 Belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Geen Voor bijeenkomst

Nadere informatie

Medisch Centrum - Alkmaar Maaltijdencomponenten worden geleverd door een onbekende externe leverancier.

Medisch Centrum - Alkmaar Maaltijdencomponenten worden geleverd door een onbekende externe leverancier. Kassa inventariseerde de standaard warme maaltijden die worden geserveerd in de Nederlandse ziekenhuizen. Ontkoppeld koken betekent dat het ziekenhuis de maaltijden bereidt, koelt en later weer opwarmt.

Nadere informatie

voortgangsbrief > Fonds ZiekenhuisOpleidingen Eerste subsidiejaar FZO afgesloten

voortgangsbrief > Fonds ZiekenhuisOpleidingen Eerste subsidiejaar FZO afgesloten voortgangsbrief > Fonds ZiekenhuisOpleidingen 6 september 2011 Regionale samenwerkingsverbanden > Samenwerkingsverbanden Opleidingsregio s > Overzicht Ziekenhuizen > Eerste subsidiejaar FZO afgesloten

Nadere informatie

ZELFEVALUATIE VAN DE THEMA S HOOG RISICO MEDICATIE IDENTITOVIGILANTIE

ZELFEVALUATIE VAN DE THEMA S HOOG RISICO MEDICATIE IDENTITOVIGILANTIE COÖRDINATIE KWALITEIT EN PATIËNTVEILIGHEID TWEEDE MEERJARENPLAN 2013-2017 Contract 2013 ZELFEVALUATIE VAN DE THEMA S HOOG RISICO MEDICATIE IDENTITOVIGILANTIE Sp-ziekenhuizen 1 1. Inleiding Hierna volgt

Nadere informatie

PROJECTPLAN Vroege herkenning en behandeling ondervoeding in revalidatiecentra

PROJECTPLAN Vroege herkenning en behandeling ondervoeding in revalidatiecentra PROJECTPLAN Vroege herkenning en behandeling in revalidatiecentra Voorbeeldversie A. Inleiding en deelnemende afdelingen Inleiding Ondervoeding is sinds 2010 een prestatie indicator voor de revalidatiecentra.

Nadere informatie

Verbetertraject Medicatieveiligheid in de GGZ. Marijke Wigboldus, Marjolein van Vliet Vilans Informatiebijeenkomst Amersfoort, 23 februari 2010

Verbetertraject Medicatieveiligheid in de GGZ. Marijke Wigboldus, Marjolein van Vliet Vilans Informatiebijeenkomst Amersfoort, 23 februari 2010 Verbetertraject Medicatieveiligheid in de GGZ Marijke Wigboldus, Marjolein van Vliet Vilans Informatiebijeenkomst Amersfoort, 23 februari 2010 Inhoud presentatie Inleiding Doel van het traject Werkwijze

Nadere informatie

GIDS DE BESTE ZIEKENHUIZEN ZIEKENHUIZEN BEOORDEELD. beste ziekenhuizen 74 Zware of lichte patiënt? 80

GIDS DE BESTE ZIEKENHUIZEN ZIEKENHUIZEN BEOORDEELD. beste ziekenhuizen 74 Zware of lichte patiënt? 80 GIDS WWW.ELSEVIER.NL 22 OKTOBER 2011 93 H ZIEKENHUIZEN BEOORDEELD DE BESTE ZIEKENHUIZEN 2011 De beste ziekenhuizen 74 Zware of lichte patiënt? 80 De patiënt moet op reis 83 Wat de patiënt wil weten 84

Nadere informatie

Patiëntveiligheidsprogramma

Patiëntveiligheidsprogramma Patiëntveiligheidsprogramma Sector Geestelijke Gezondheidszorg Contouren programma 2008 2011 22 november 2007 Vereniging GGZ Nederland Brancheorganisatie voor geestelijke gezondheids- en verslavingszorg

Nadere informatie

Theo van der Meer. +31 6 14 68 79 68 theovandermeer@vandepraktijk.nl

Theo van der Meer. +31 6 14 68 79 68 theovandermeer@vandepraktijk.nl De Praktijk BV Kromme Nieuwegracht 13 3512 HC Utrecht Telefoon 088-116 42 00 Internet www.vandepraktijk.nl E-mail secretariaat@vandepraktijk.nl Theo van der Meer +31 6 14 68 79 68 theovandermeer@vandepraktijk.nl

Nadere informatie

Erkende opleidingen per opleiding

Erkende opleidingen per opleiding Opleiding Instelling geldigheidsduur Ambulanceverpleegkundige Academie voor Ambulancezorg Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid 31-3-2014 AmbulanceZorg Limburg Noord 30-5-2014 AmbulanceZorg Rotterdam 31-3-2014

Nadere informatie

voldoet niet aan minimale kwaliteitsnormen van CZ

voldoet niet aan minimale kwaliteitsnormen van CZ Overzicht kwaliteitscategorieën bariatrische chirurgie (revisie 01-01-2012) beste zorg Ziekenhuizen die volgens de kwaliteitskaders van CZ als beste scoren worden als voorkeursziekenhuis bestempeld: deze

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 31 016 Ziekenhuiszorg Nr. 59 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

HANDLEIDING INDICATORENONTWIKKELING

HANDLEIDING INDICATORENONTWIKKELING HANDLEIDING INDICATORENONTWIKKELING VERSIE VOOR WERKGROEPLEDEN Versie juni 2013 VERANTWOORDING De handleiding indicatorenontwikkeling voor werkgroepleden is gemaakt door medewerkers van het Kennisinstituut

Nadere informatie

Nr Naam Beschrijving Mogelijke waarden of verwijzingen 1 Patiëntidentificatie Een uniek patiëntidentificatienummer Vrije tekst

Nr Naam Beschrijving Mogelijke waarden of verwijzingen 1 Patiëntidentificatie Een uniek patiëntidentificatienummer Vrije tekst Toelichting op het registratieformulier oktober 2014 Optionele variabelen zijn in donkergrijs weergegeven op het registratieformulier en in deze toelichting. Nr Naam Beschrijving Mogelijke waarden of verwijzingen

Nadere informatie

GIDS DE BESTE ZIEKENHUIZEN ZIEKENHUIZEN BEOORDEELD. Hoe goed zijn de umc s? 76 Gezonder zonder groei 78 Wie vertelt het de patiënt?

GIDS DE BESTE ZIEKENHUIZEN ZIEKENHUIZEN BEOORDEELD. Hoe goed zijn de umc s? 76 Gezonder zonder groei 78 Wie vertelt het de patiënt? GIDS WWW.ELSEVIER.NL 3 NOVEMBER 2012 93 H ZIEKENHUIZEN BEOORDEELD DE BESTE ZIEKENHUIZEN 2012 INHOUD De beste ziekenhuizen 64 Ervaring van patiënt telt 74 Hoe goed zijn de umc s? 76 Gezonder zonder groei

Nadere informatie

Goede scores voor het OLV Ziekenhuis

Goede scores voor het OLV Ziekenhuis Toelichting bij de resultaten van het OLV Ziekenhuis voor de kwaliteitsindicatoren van het Vlaams Ziekenhuisnetwerk Goede scores voor het OLV Ziekenhuis Het project Sinds enkele jaren is er meer aandacht

Nadere informatie

Toetsingskader Follow-up Toezicht operatief proces (FU TOP)

Toetsingskader Follow-up Toezicht operatief proces (FU TOP) Toetsingskader Follow-up Toezicht operatief proces (FU TOP) Communicatie en overdracht Preoperatieve voortgang Binnen het ziekenhuis moet een sluitend systeem aanwezig zijn dat te allen tijde inzichtelijk

Nadere informatie

Hygiëne en Infectiepreventie

Hygiëne en Infectiepreventie Hygiëne en Infectiepreventie Wat betekent dit voor jou als doktersassistente? donderdag 12 november 2015 Wat is Infectiepreventie? Wie/wat zijn deskundigen infectiepreventie? Wat is de rol van medewerkers

Nadere informatie

aan Plan van aanpak Vroege herkenning en behandeling van de vitaal bedreigde patiënt Pub.nr. 2010.5200

aan Plan van aanpak Vroege herkenning en behandeling van de vitaal bedreigde patiënt Pub.nr. 2010.5200 aan Plan van aanpak Vroege herkenning en behandeling van de vitaal bedreigde patiënt Pub.nr. 2010.5200 Inhoud Gegevens 3 1. Stel een veranderteam samen 4 2. Definieer het probleem, de uitdaging of de kans

Nadere informatie

Erkende opleidingen per zorginstelling

Erkende opleidingen per zorginstelling Instelling Academisch Medisch Centrum academisch ziekenhuis Maastricht Ambulance Amsterdam B.V. Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid Connexxion ambulance Services B.V. Coöperatie RAV Fryslân U.A. Coöperatie

Nadere informatie

Q&A Kwaliteitsvenster - Communicatie

Q&A Kwaliteitsvenster - Communicatie Q&A Kwaliteitsvenster - Communicatie Q Wat is het Kwaliteitsvenster? A Het Kwaliteitsvenster geeft patiënten op een heldere en eenduidige manier inzicht in de ziekenhuisbrede kwaliteit van zorg. Aan de

Nadere informatie

Kwaliteit meetbaar maken en verantwoorden

Kwaliteit meetbaar maken en verantwoorden Kwaliteit meetbaar maken en verantwoorden Inspectie voor de Gezondheidszorg drs. Jenneke van Veen Algemene leden vergadering VGN 27 juni 2006 Hoofdinspecteur Verpleging en chronische zorg www.igz.nl WAT

Nadere informatie

De Infectie preventie RIsico Scan (IRIS), een tool waar we allemaal mee aan de slag moeten?

De Infectie preventie RIsico Scan (IRIS), een tool waar we allemaal mee aan de slag moeten? 24 e dag van de ziekenhuishygiene, 15 december Gent De Infectie preventie RIsico Scan (IRIS), een tool waar we allemaal mee aan de slag moeten? dr. Ina (L.E.) Willemsen Consultant Infectiepreventie Amphia

Nadere informatie

Voorkomen van wondinfecties na een operatie

Voorkomen van wondinfecties na een operatie Voorkomen van wondinfecties na een operatie 1 Het VMS Veiligheidsprogramma is bedoeld voor alle Nederlandse ziekenhuizen. Door de deelname van maar liefst 93 ziekenhuizen, belooft het VMS Veiligheidsprogramma

Nadere informatie

Handen uit de mouwen: 11+1 x sterk. 11+1 x veilig

Handen uit de mouwen: 11+1 x sterk. 11+1 x veilig Handen uit de mouwen: 11+1 x sterk 11+1 x veilig Greet Vos, Erasmus MC Namens de stuurgroep en werkgroep Handen uit de Mouwen HANDEN UIT DE MOUWEN Historie/aanleiding SRZ convenant 12/2/09 Netwerk Veiligheids

Nadere informatie

STILZWIJGENDE VERLENGING VAN HET CONTRACT COÖRDINATIE KWALITEIT EN PATIËNTVEILIGHEID

STILZWIJGENDE VERLENGING VAN HET CONTRACT COÖRDINATIE KWALITEIT EN PATIËNTVEILIGHEID STILZWIJGENDE VERLENGING VAN HET CONTRACT COÖRDINATIE KWALITEIT EN PATIËNTVEILIGHEID Het contract coördinatie kwaliteit en patiëntveiligheid 2013 wordt stilzwijgend verlengd voor een periode van 12 maanden

Nadere informatie

KWALITEITSNETWERKEN: leren van elkaar. Een methode om de kwaliteit van forensische zorg te verhogen.

KWALITEITSNETWERKEN: leren van elkaar. Een methode om de kwaliteit van forensische zorg te verhogen. KWALITEITSNETWERKEN: leren van elkaar Een methode om de kwaliteit van forensische zorg te verhogen. CONTACT Voor meer informatie over de kwaliteitsnetwerken kunt u contact opnemen met: Diewke de Haen (ddehaen@efp.nl)

Nadere informatie

} EBM. De vertaalslag van de richtlijn naar de diabeteszorg. Implementatie van weerstand naar commitment. Doel richtlijn.

} EBM. De vertaalslag van de richtlijn naar de diabeteszorg. Implementatie van weerstand naar commitment. Doel richtlijn. De vertaalslag van de richtlijn naar de diabeteszorg van weerstand naar commitment Evidence level Diabeteszorg We doen het al jaren zo Het gaat toch goed. dr. R.P.J. Michels, internist Kwaliteit(s) zorg

Nadere informatie

Eindopdracht Verbeterplan zorg aan chronisch zieken

Eindopdracht Verbeterplan zorg aan chronisch zieken OEFENTOETS 1 Dit document bevat een uitwerking van de eindopdracht behorende bij de Praktijkcursus Gezondheidszorg, namelijk het schrijven van een verbeterplan voor de zorg aan chronisch zieke patiënten

Nadere informatie

Het optimaliseren van het zorgpad chronisch hartfalen met inzet van telemonitoring. Effect onderzoek

Het optimaliseren van het zorgpad chronisch hartfalen met inzet van telemonitoring. Effect onderzoek Het optimaliseren van het zorgpad chronisch hartfalen met inzet van telemonitoring Effect onderzoek Inhoud Wat is telemonitoring Aanleiding en doelstelling project Onderzoeksopzet Tussentijdse resultaten

Nadere informatie

Erkende opleidingen per zorginstelling

Erkende opleidingen per zorginstelling Instelling Academisch Medisch Centrum academisch ziekenhuis Maastricht Ambulance Amsterdam B.V. Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid Connexxion ambulance Services B.V. Coöperatie RAV Fryslân U.A. Coöperatie

Nadere informatie

http://www.health.fgov.be/pls/apex/f?p=225:1:1754521204855099.

http://www.health.fgov.be/pls/apex/f?p=225:1:1754521204855099. STILZWIJGENDE VERLENGING VAN HET CONTRACT COÖRDINATIE KWALITEIT EN PATIËNTVEILIGHEID Het contract coördinatie kwaliteit en patiëntveiligheid 2013 wordt stilzwijgend verlengd voor een periode van 12 maanden

Nadere informatie

Succesvol implementeren

Succesvol implementeren Succesvol implementeren Waarom begeleiding bij implementeren? Idealiter wordt een verandering op een school ingezet vanuit de onderwijsvisie. Deze veranderingen zijn veelal geformuleerd in het schoolplan

Nadere informatie

Hoe kan worden gegarandeerd dat mensen met osteoartritis en reumatoïde artritis overal in Europa optimale zorg krijgen: aanbevelingen van EUMUSC.

Hoe kan worden gegarandeerd dat mensen met osteoartritis en reumatoïde artritis overal in Europa optimale zorg krijgen: aanbevelingen van EUMUSC. Hoe kan worden gegarandeerd dat mensen met osteoartritis en reumatoïde artritis overal in Europa optimale zorg krijgen: van EUMUSC.NET In partnerverband met EULAR en 22 centra in Europa - Met steun van

Nadere informatie

PROJECTPLAN MONDZORG IS HOOFDZAAK dd 30 maart 2011

PROJECTPLAN MONDZORG IS HOOFDZAAK dd 30 maart 2011 PROJECTPLAN MONDZORG IS HOOFDZAAK dd 30 maart 2011 A. Inleiding en deelnemende locaties en/of afdelingen Inleiding Aanleiding project Uit onderzoek in 2002 is gebleken dat de mondhygiënische zorg van verpleeghuisbewoners

Nadere informatie

Projectinformatie Code Z. Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis

Projectinformatie Code Z. Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis Projectinformatie Code Z Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis December 2014 Inleiding In regio Haaglanden zijn vanuit de Stichting Transmurale Zorg Den

Nadere informatie

Disclosure slide. (potentiële) belangenverstrengeling

Disclosure slide. (potentiële) belangenverstrengeling Disclosure slide (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium of andere (financiële) vergoeding Aandeelhouder Andere

Nadere informatie

Meten is weten: Inzicht krijgen in de opbrengsten van jouw inspanningen in de buurt

Meten is weten: Inzicht krijgen in de opbrengsten van jouw inspanningen in de buurt Meten is weten: Inzicht krijgen in de opbrengsten van jouw inspanningen in de buurt Vandaag Vandaag Reden voor Monitoring en Evaluatie: M&E Wat is M&E? Monitoren en evalueren: theorie en praktijk Tips

Nadere informatie

PERSOONLIJKE GEGEVENS

PERSOONLIJKE GEGEVENS Naam: Klazien Verboom-Teeuwissen Geboortedatum: 08-10-1961 Curriculum Vitae Klazien Verboom PERSOONLIJKE GEGEVENS Naam Klazien Verboom-Teeuwissen Adres Stadhouderslaan 22 3761 EL Soest Geboortedatum 08

Nadere informatie

Eindopdracht Verbeterplan zorg aan chronisch zieken

Eindopdracht Verbeterplan zorg aan chronisch zieken OEFENTOETS 2 Dit document bevat een uitwerking van de eindopdracht behorende bij de Praktijkcursus Gezondheidszorg, namelijk het schrijven van een verbeterplan voor de zorg aan chronisch zieke patiënten

Nadere informatie

LVB EN VERSLAVING INFORMATIEBIJEENKOMST. Welkom en voorstellen Projectteam Trimbos-instituut Adviseurs projectteam Expertgroep Stuurgroep

LVB EN VERSLAVING INFORMATIEBIJEENKOMST. Welkom en voorstellen Projectteam Trimbos-instituut Adviseurs projectteam Expertgroep Stuurgroep LVB EN VERSLAVING INFORMATIEBIJEENKOMST Welkom en voorstellen Projectteam Trimbos-instituut Adviseurs projectteam Expertgroep Stuurgroep Projectteam Trimbos Projectleiding Els Bransen Projectuitvoering

Nadere informatie

Plan van aanpak & evaluatie

Plan van aanpak & evaluatie format Plan van aanpak & evaluatie voor projecten van het Regionaal Verloskundig Consortium Noordelijk Zuid-Holland 1 Plan van aanpak Doel van dit format Doelgroep Toelichting Themagroep Plan van aanpak

Nadere informatie

Sneller Beter draaiboek. Doorbraak Werken Zonder Wachtlijst

Sneller Beter draaiboek. Doorbraak Werken Zonder Wachtlijst Sneller Beter draaiboek Doorbraak Werken Zonder Wachtlijst Publieksversie 0 - december 2007 2 INHOUDSOPGAVE 1. Het Sneller Beter draaiboek 3 1.1 Het programma Sneller Beter 3 1.2 Werken Zonder Wachtlijst

Nadere informatie

Warmtemanagement. Een snel herstel. door optimaal warmtemanagement

Warmtemanagement. Een snel herstel. door optimaal warmtemanagement Warmtemanagement Een snel herstel door optimaal warmtemanagement Een warme patiënt herstelt sneller 1,2 Een goed warmtemanagement betekent vaak verandermanagement. Met een warmteadvies op maat, focus op

Nadere informatie

SAMENVATTING 149 Samenvatting In hoofdstuk 1 wordt een algemene introductie gegeven omtrent biomateriaal-gerelateerde infecties in de Orthopedie. Als doelstelling van dit proefschrift wordt geformuleerd

Nadere informatie

Meetbaar verband tussen preventieve interventies en de incidentie van postoperatieve wondinfecties

Meetbaar verband tussen preventieve interventies en de incidentie van postoperatieve wondinfecties Onderzoek Meetbaar verband tussen preventieve interventies en de incidentie van postoperatieve wondinfecties Frederik J. Prakken, Gerda M.M. Lelieveld-Vroom, Gordana Milinovic, Catharina E. Jacobi, Michel

Nadere informatie

IMAGINE. De leernetwerken

IMAGINE. De leernetwerken IMAGINE De leernetwerken Het IMAGINE programma richt zich op het beter, veiliger en goedkoper maken van de zorg. Het unieke van het programma is dat binnen de deelnemende ziekenhuizen bestuurders samen

Nadere informatie

Benchmarkmodel. Bedrijf XYZ. eindresultaten klanten beleid. Analyse en leggen verbanden. Kwaliteit Tevredenheid Kosten. Waardering.

Benchmarkmodel. Bedrijf XYZ. eindresultaten klanten beleid. Analyse en leggen verbanden. Kwaliteit Tevredenheid Kosten. Waardering. Benchmarken In feite is benchmarken meten, vergelijken, leren en vervolgens verbeteren. Dit kan op zeer uiteenlopende gebieden. Van de behandelresultaten van een zorgmedewerker tot de resultaten van het

Nadere informatie

Ziekenhuizen. Persoonlijke hygiëne patiënt en bezoeker

Ziekenhuizen. Persoonlijke hygiëne patiënt en bezoeker Ziekenhuizen Persoonlijke hygiëne patiënt en bezoeker Werkgroep Infectiepreventie Vastgesteld: juli 2012 Revisiedatum: juli 2017 Dit document mag vrijelijk worden vermenigvuldigd en verspreid mits steeds

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport > Retouradres Postbus 2680 3500 GR Utrecht OMS, NVZ St. Jacobsstraat 16 3511 OS Utrecht Postbus 2680 3500 GR Utrecht T

Nadere informatie

Infectiepreventie in ziekenhuizen. Hiaat tussen kennis en gedrag

Infectiepreventie in ziekenhuizen. Hiaat tussen kennis en gedrag Infectiepreventie in ziekenhuizen Hiaat tussen kennis en gedrag Den Haag, mei 2004 Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Hierbij bied ik u het rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg

Nadere informatie

Inhoud de klokken gelijk.. Innovatieproject Beoogde doelen Opzet Waarom nu deelnemen? Aanmelding

Inhoud de klokken gelijk.. Innovatieproject Beoogde doelen Opzet Waarom nu deelnemen? Aanmelding Inhoud de klokken gelijk.. Innovatieproject Beoogde doelen Opzet Waarom nu deelnemen? Aanmelding Innovatieproject Toepassing advies BiBo bij totale heup-en knieoperaties (BiBo- THA/TKA) 10 regio s in Nederland,

Nadere informatie

Wat ziet de inspecteur: infectiepreventie vanuit het oogpunt van de IGZ. Marijke Bilkert Senior inspecteur

Wat ziet de inspecteur: infectiepreventie vanuit het oogpunt van de IGZ. Marijke Bilkert Senior inspecteur Wat ziet de inspecteur: infectiepreventie vanuit het oogpunt van de IGZ Marijke Bilkert Senior inspecteur Wat ziet de inspecteur: infectiepreventie vanuit het oogpunt van de IGZ De inhoud van deze presentatie

Nadere informatie

Geachte heer/mevrouw,

Geachte heer/mevrouw, Titel onderzoek: Kosteneffectiviteit van vroege chirurgie versus fysiotherapie met optionele verlate meniscectomie in oudere patiënten. Een gerandomiseerde multicenter studie. Geachte heer/mevrouw, Via

Nadere informatie

Heijneman Medical BV Referentielijst compleet

Heijneman Medical BV Referentielijst compleet Amsterdam, 2015 1 st. Wandpaneel, EKZ, 2 st. Verzorgingszuil EKZ Breda, Amphia Ziekenhuis 2015 2 st. Plafondpendels, hybride OK Helmond 2015 12 st. Voorzieningenbrug, IC Elkerliek Ziekenhuis 2 st. Wandvoorzieningsgoot,

Nadere informatie

LEIDRAAD. Verantwoordelijkheid medisch specialist bij aanschaf, ingebruikname en gebruik van medische apparatuur

LEIDRAAD. Verantwoordelijkheid medisch specialist bij aanschaf, ingebruikname en gebruik van medische apparatuur LEIDRAAD Verantwoordelijkheid medisch specialist bij aanschaf, ingebruikname en gebruik van medische apparatuur 1 Januari 2014 1 INLEIDING Medisch specialisten zijn voor een goede en veilige uitoefening

Nadere informatie

HKM-er via het oog van de inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ)

HKM-er via het oog van de inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ) HKM-er via het oog van de inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ) Marijke Bilkert inspecteur HKM-ers-Fontis 26 april 2 De inhoud van deze presentatie De rol van de inspectie voor de gezondheidszorg Relevante

Nadere informatie

A. Opbrengsten B. Onderwijsleerproces nl. C. Zorg en begeleiding nl. D. Kwaliteitszorg E. Wet- en regelgeving

A. Opbrengsten B. Onderwijsleerproces nl. C. Zorg en begeleiding nl. D. Kwaliteitszorg E. Wet- en regelgeving DEELPROJECT PUBERBREIN LOCATIE CHRISTOFFEL ACTIVITEIT NAAM DEELPROJECT DE MUSICAL KWALITEITSASPECT TOEZICHTKADER A. Opbrengsten B. Onderwijsleerproces nl. C. Zorg en begeleiding nl. D. Kwaliteitszorg E.

Nadere informatie

15 Mate van dekkingsgraad, een eerste aanzet tot baten

15 Mate van dekkingsgraad, een eerste aanzet tot baten 15 Mate van dekkingsgraad, een eerste aanzet tot baten Sanneke van der Linden Sinds 2007 organiseert M&I/Partners de ICT Benchmark Ziekenhuizen. Op hoofdlijnen zijn de doelstellingen en aanpak van de ICT

Nadere informatie

Vragen naar aanleiding van informatiebijeenkomsten

Vragen naar aanleiding van informatiebijeenkomsten UMC St Radboud bouwt gespecialiseerde MS-zorg af De afdeling Neurologie van het UMC St Radboud heeft besloten om de gespecialiseerde MS-zorg die we de afgelopen jaren boden af te gaan bouwen. MS zal geen

Nadere informatie

Programma Veiligheid

Programma Veiligheid Programma Veiligheid Verpleging Verzorging Thuiszorg Plan van Aanpak 2008 en verder 22 november 2007 ActiZ, vereniging van zorgondernemers In afstemming en samenwerking met: LOC, Landelijke Organisatie

Nadere informatie

Beleidswijziging LA-MRSA

Beleidswijziging LA-MRSA Beleidswijziging LA-MRSA Een project over veegerelateerde MRSA in het Jeroen Bosch Ziekenhuis en ziekenhuis Bernhoven Jamie Meekelenkamp, deskundige infectiepreventie Wat is MRSA? Staphylococcus aureus

Nadere informatie

6.3 Hoofdstuk 4 en de bijlage van het verbeterplan

6.3 Hoofdstuk 4 en de bijlage van het verbeterplan 6.3 Hoofdstuk 4 en de bijlage van het verbeterplan Tabel 6.2 Beoordelingscriteria inspectie voor de succesfactor Projectorganisatie Zijn de activiteiten en de doelen voldoende concreet en SMART? Is er

Nadere informatie

Zorg voor Betere Regio een krachtige leeromgeving.

Zorg voor Betere Regio een krachtige leeromgeving. Zorg voor Betere Regio een krachtige leeromgeving. Een Good Practice beschrijving van een krachtige leeromgeving voor hbo-studenten Lectoraat Innoveren in de Ouderenzorg Annelies Harps-Timmerman Carolien

Nadere informatie

Naam project :Ontslag matrix Zorgeenheid : VCCH Namen indiener(s) : Mirjam Al en Simone Kok Hoofd zorgeenheid : Hilda Ket

Naam project :Ontslag matrix Zorgeenheid : VCCH Namen indiener(s) : Mirjam Al en Simone Kok Hoofd zorgeenheid : Hilda Ket verpleegkunde prijs 2014 VU medisch centrum Naam project :Ontslag matrix Zorgeenheid : VCCH Namen indiener(s) : Mirjam Al en Simone Kok Hoofd zorgeenheid : Hilda Ket Mailadres contactpersoon : m.al@vumc.nl

Nadere informatie

Projectmanagement De rol van een stuurgroep

Projectmanagement De rol van een stuurgroep Projectmanagement De rol van een stuurgroep Inleiding Projecten worden veelal gekenmerkt door een relatief standaard projectstructuur van een stuurgroep, projectgroep en enkele werkgroepen. De stuurgroep

Nadere informatie

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK INHOUDSOPGAVE 1. FORMAT PLAN VAN AANPAK 1.1. Op weg naar een kwaliteitsmanagementsysteem 1.2. Besluit tot realisatie van een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) 1.3. Vaststellen van meerjarenbeleid en SMART

Nadere informatie

Vragenlijst SAFE SURGERY voor het uitvoeren van een zelfevaluatie in contractjaar 2013

Vragenlijst SAFE SURGERY voor het uitvoeren van een zelfevaluatie in contractjaar 2013 Vragenlijst SAFE SURGERY voor het uitvoeren van een zelfevaluatie in contractjaar 2013 De vragen zijn opgedeeld in verschillende rubrieken en betreffen het thema safe surgery. Het is de bedoeling dat de

Nadere informatie

Grip op Zorgpaden. Best of both worlds!

Grip op Zorgpaden. Best of both worlds! Grip op Zorgpaden Best of both worlds! Christiaan Hol Business Partner Zorglogistiek, Amphia Ziekenhuis Robert Klingens Senior Consultant, Process Express [1] Agenda 1. Het ziekenhuis: een complexe organisatie

Nadere informatie

Veilig leren werken met medische hulpmiddelen

Veilig leren werken met medische hulpmiddelen Uw medewerkers aantoonbaar bekwaam: Veilig leren werken met medische hulpmiddelen Hazelwood Sanatorium, Louisville (USA), rond 1930. Voor het leveren van veilige zorg is kennis van de juiste toepassing

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan Van Linschoten Specialisten op 18 juni 2013 te Hilversum

Rapportage van het inspectiebezoek aan Van Linschoten Specialisten op 18 juni 2013 te Hilversum Rapportage van het inspectiebezoek aan Van Linschoten Specialisten op 18 juni 2013 te Hilversum Juni 2013 Inhoudsopgave 1 Aanleiding inspectiebezoek 3 2 Conclusies en te nemen maatregelen 4 3. Resultaten

Nadere informatie

De rol van verpleegkundig specialisten bij zorginnovatie

De rol van verpleegkundig specialisten bij zorginnovatie De rol van verpleegkundig specialisten bij zorginnovatie College bij MANP lustrum congres op vrijdag 24 januari 2014 te Doorn door prof. Guus Schrijvers, gezondheidseconoom Zorginnovaties Productinnovaties

Nadere informatie

Notitie consultatiebijeenkomst 20 april 2011 honorarium medische specialisten DOT 2012

Notitie consultatiebijeenkomst 20 april 2011 honorarium medische specialisten DOT 2012 Notitie consultatiebijeenkomst 20 april 2011 honorarium medische specialisten DOT 2012 Achtergrond DHD enquête 1. Inleiding Tijdens de klankbordgroepbijeenkomst van 14 maart 2011 is de NZa verzocht om

Nadere informatie

Methodisch werken met zorgleefplan, ondersteuningsplan of begeleidingsplan

Methodisch werken met zorgleefplan, ondersteuningsplan of begeleidingsplan Zorgleefplan, ondersteuningsplan en begeleidingsplan Methodisch werken met zorgleefplan, ondersteuningsplan of begeleidingsplan Om goede zorg en/of ondersteuning te kunnen geven aan een cliënt is het werken

Nadere informatie

Palliatieve Pijnbestrijding regio s-hertogenbosch /Bommelerwaard. Ambitie Jeroen Bosch Ziekenhuis. Patiëntveiligheid

Palliatieve Pijnbestrijding regio s-hertogenbosch /Bommelerwaard. Ambitie Jeroen Bosch Ziekenhuis. Patiëntveiligheid Palliatieve Pijnbestrijding regio s-hertogenbosch /Bommelerwaard Sylvia Verhage Verpleegkundig specialist oncologie / projectleider Pijn & Palliatieve zorg / consulent Consultatieteam Noord-West Brabant

Nadere informatie

EPD Epic. (Inbare) Baten met het nieuwe EPD

EPD Epic. (Inbare) Baten met het nieuwe EPD EPD Epic (Inbare) Baten met het nieuwe EPD Agenda 1. De baten in de business Case 2. Voorbereiding realisatie gedurende implementatie Epic Business Case Epic MCL Opdracht: werk een business case integraal

Nadere informatie

Poliklinische operatie plastische chirurgie. Voorbereiding en nazorg bij poliklinische operaties onder plaatselijke verdoving

Poliklinische operatie plastische chirurgie. Voorbereiding en nazorg bij poliklinische operaties onder plaatselijke verdoving Poliklinische operatie plastische chirurgie Voorbereiding en nazorg bij poliklinische operaties onder plaatselijke verdoving 2 Uw huisarts of specialist heeft u naar de plastische chirurgie van het Canisius-Wilhelmina

Nadere informatie

Box 2: Vaststellen beginsituatie Handelingsgericht werken op PABO s en lerarenopleidingen VO

Box 2: Vaststellen beginsituatie Handelingsgericht werken op PABO s en lerarenopleidingen VO Kees Dijkstra (Windesheim), Els de Jong (Hogeschool Utrecht) en Elle van Meurs (Fontys OSO). 31 mei 2012 Box 2: Vaststellen beginsituatie Handelingsgericht werken op PABO s en lerarenopleidingen VO Doel

Nadere informatie

Status per 19-08-2013

Status per 19-08-2013 Statusoverzicht naleving geclusterde voorschriften per ziekenhuis in 2012/2013 Nr. Naam Adres Inspectie onderdeel 1 Instelling voldoet aan voorschriften op het moment van: 1 Sint Lucas Andreas Jan Tooropstraat

Nadere informatie

Hoe motivatie werkt en draagvlak groeit

Hoe motivatie werkt en draagvlak groeit Hoe motivatie werkt en draagvlak groeit Toelichting Hierbij een compilatie van diverse artikelen over motivatie, draagvlak en verandertrajecten voor de interne coördinator cultuureducatie ICC. 1 Hoe werkt

Nadere informatie

PROJECT DE OUDER WORDENDE CLIËNT / aanmelding

PROJECT DE OUDER WORDENDE CLIËNT / aanmelding PROJECT DE OUDER WORDENDE CLIËNT / aanmelding Mensen worden steeds ouder, ook de mensen met een beperking. Ouder worden raakt alle aspecten van het leven en stelt andere eisen aan de zorg en ondersteuning

Nadere informatie

Wat heeft Qmentum te vertellen over ziekenhuisbestuur? Zorgnet Studiedag ziekenhuisgovernance Woensdag 17 juni 2015 Jo Leysen

Wat heeft Qmentum te vertellen over ziekenhuisbestuur? Zorgnet Studiedag ziekenhuisgovernance Woensdag 17 juni 2015 Jo Leysen Wat heeft Qmentum te vertellen over ziekenhuisbestuur? Zorgnet Studiedag ziekenhuisgovernance Woensdag 17 juni 2015 Jo Leysen Nalevingstoezicht Accreditering Indicatoren Continue verbetering van kwaliteit,

Nadere informatie

Handhygiëne in Nederlandse ziekenhuizen

Handhygiëne in Nederlandse ziekenhuizen Handhygiëne in Nederlandse ziekenhuizen Elise van Beeck Maatschappelijke Gezondheidszorg & Medische Microbiologie en Infectieziekten Erasmus MC Rotterdam Overzicht presentatie Introductie: waar is het

Nadere informatie

6.4 Evaluatie na inbrengen Pacemakers en ICD s

6.4 Evaluatie na inbrengen Pacemakers en ICD s 6.4 Evaluatie na inbrengen Pacemakers en ICD s Vraagstelling en definities vindt u in de basisset kwaliteitsindicatoren ziekenhuizen van 2014, paragraaf 6.3. Indicatoren Evaluatie van het inbrengen van

Nadere informatie

Lean Six Sigma Black Belt als pakket (Blended)

Lean Six Sigma Black Belt als pakket (Blended) Lean Six Sigma Black Belt als pakket (Blended) 8 Maanden ICM biedt u de mogelijkheid om het Lean Six Sigma Black Beltdiploma als pakket in 8 maanden tijd te te behalen. U start met Lean Six Sigma Green

Nadere informatie

Better in, Better out, ervaringen uit de praktijk. Ellen Oosting, 2013

Better in, Better out, ervaringen uit de praktijk. Ellen Oosting, 2013 Better in, Better out, ervaringen uit de praktijk Ellen Oosting, 2013 Ziekenhuis Gelderse Vallei 650 gewrichtsvervangende operaties per jaar 6 orthopeden Zorgpad Joint Care : THP / TKA Opnameduur gemiddeld

Nadere informatie

Doorbraakprojecten voor verbetering van hepatitiszorg in Nederland

Doorbraakprojecten voor verbetering van hepatitiszorg in Nederland Improving Mental Health by Sharing Knowledge Doorbraakprojecten voor verbetering van hepatitiszorg in Nederland Esther Croes, MD PhD arts-epidemioloog Knelpunten (ochtend) Ondanks sterfte en ziektelast

Nadere informatie

Inhoud. Doel en uitgangspunten Aanpak en gegevensverzameling Resultaten Tot slot

Inhoud. Doel en uitgangspunten Aanpak en gegevensverzameling Resultaten Tot slot Onderzoek naar potentiële besparingen van innovatieve complexe wondzorg September 2014 Transform to the power of digital Inhoud Doel en uitgangspunten Aanpak en gegevensverzameling Resultaten Tot slot

Nadere informatie

Afspraken ketenzorgindicatoren in S3

Afspraken ketenzorgindicatoren in S3 Afspraken ketenzorgindicatoren in S3 De nieuwe bekostiging voor huisartsen- en multidisciplinaire zorg voorziet in honorering via drie segmenten (S1, S2 en S3). Segment 3 biedt de mogelijkheid voor het

Nadere informatie