SCHOOLGIDS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SCHOOLGIDS 2003-2004"

Transcriptie

1 SCHOOLGIDS Kardinaal Alfrinkschool Maassluis Aangepaste lay-out Adressen, etc. overige scholen van de SKOR toegevoegd Medezeggenschapsraad Kardinaal Alfrinkschool Maassluis Blad 1 van 24

2 VOORWOORD Beste ouders en verzorgers, Scholen verschillen steeds meer, in de manier van werken, in sfeer en in wat kinderen er leren. Scholen hebben verschillende kwaliteiten en faciliteiten. Deze gids geeft aan waar de Kardinaal Alfrinkschool voor staat, zodat u weet waar u ons op kunt aanspreken. De informatie in de schoolgids bestaat uit: De doelstellingen van de school; Uitwerking van die doelstellingen in activiteiten, faciliteiten, zorg; De resultaten van het gegeven onderwijs. Daarnaast staat er overige informatie in de gids, die voor u van belang zijn, maar die niet wettelijk voorgeschreven zijn. De schoolgids is samengesteld in nauw overleg met onze collega-school De Dijck en vastgesteld door het team en de Medezeggenschapsraad. Wij hopen dat u deze schoolgids als een zinvolle informatiebron beschouwt. Naast de schoolgids wordt er aan het begin van het schooljaar een kalender uitgegeven, waarin informatie staat, wat alleen van toepassing is op het dan lopende schooljaar. Medezeggenschapsraad Kardinaal Alfrinkschool Maassluis Blad 2 van 24

3 1. DE SCHOOL 1.1. Richting Onze school op katholieke grondslag draagt de naam van Kardinaal Alfrink. Deze kardinaal leefde van 1900 tot Zijn levensgeschiedenis geeft ons een beeld van een man, die toegewijd was aan zijn opdracht, gericht op samenwerken en oog had voor mensen, zoals ze waren. Bovendien zat hij vol humor en stelde zich strijdbaar op ten opzichte van behoudende elementen. Zo is deze kardinaal een belangrijke inspiratiebron voor onze school. De Kardinaal Alfrinkschool maakt deel uit van Stichting Katholiek Onderwijs Riviersteden. Ook RK Basisschool De Dijck aan de Dennendal valt onder dit bestuur, naast nog drie scholen in Brielle en Hellevoetsluis. De katholieke levensvisie wordt in de school actief uitgedragen, onder andere doordat er catechese wordt gegeven. Toch is een deel van de ouders en kinderen niet katholiek. Voor ouders blijkt de goede zorg voor het kind, de duidelijke structuren en de onderlinge sfeer de eerste reden te zijn om voor onze school te kiezen. Voor ouders en team is het belangrijk dat de school haar katholieke identiteit actief uitdraagt. Alle kinderen doen dus mee aan activiteiten die het katholieke karakter van de school onderstrepen. Adres: Dr. Jan Schoutenlaan 3 Postcode: 3145 SX Maassluis Telefoon: (010) Telefax: (010) Homepage: Deze schoolgids is goedgekeurd op 2 juli 2003 Getekend: (Voorzitter Medezeggenschapsraad) 1.2 Directie De directie van de school bestaat uit de volgende functies: De meerschoolse directeur is eindverantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken De adjunct-directeur voert specifieke directietaken uit en leidt de locatie. De directie heeft de verantwoordelijkheid voor de extra zorg voor leerlingen gedelegeerd aan de Interne Begeleidster, die het onderwijs in het algemeen op school en aan individuele leerlingen coördineert. De directie wordt ondersteund door bouwcoördinatoren van de onder-, midden- en bovenbouw Situering van de school De Kardinaal Alfrinkschool staat in het westelijk deel van Maassluis. Het hoofdgebouw met 16 lokalen staat aan de Dr. Jan Schoutenlaan. Het heeft een ruime speelplaats en wordt omgeven door ruime grasvelden. Bij meer dan 16 groepen moet de gemeente zorgdragen voor meer lokaliteiten in de nabijheid van het hoofdgebouw. In Maassluis-West wonen veel verschillende milieus, zowel binnen de autochtone als de allochtone gemeenschap. Medezeggenschapsraad Kardinaal Alfrinkschool Maassluis Blad 3 van 24

4 1.4. Schoolgrootte Door een aanname beleid komt de school uit op 44 leerlingen per leeftijd: 44 vierjarige kinderen, 44 vijfjarige kinderen et cetera. Dat houdt in dat het aantal leerlingen min of meer stabiel blijft rond de 350 leerlingen. Het onderwijs wordt gegeven door daarvoor gekwalificeerde leerkrachten ondersteund door een onderwijsassistenten, een Remedial Teacher en een taalcoördinator. Een schoolassistent geeft ondersteuning bij huishoudelijke en administratieve werkzaamheden. 2. ONZE SCHOOL EN WAT WE WILLEN BEREIKEN 2.1. Missie Kort samengevat kunnen wij de missie van onze school als volgt formuleren: Wij dragen zorg voor kwalitatief goed onderwijs in een deskundige en flexibele schoolorganisatie, die rekening houdt met de leefstijl van ouders in de huidige maatschappij, waarbij wij vanuit onze katholiekchristelijke levensbeschouwing bijdragen aan de ontwikkeling van de kinderen op weg naar het kunnen en willen dragen van eigen verantwoordelijkheid Het klimaat van de school Het Pedagogisch Klimaat (hoe leerkrachten met kinderen omgaan maar ook hoe kinderen onderling met elkaar omgaan), sfeer en onderlinge contacten staan hoog in het vaandel van de Kardinaal Alfrinkschool. Er is bij ons plaats voor elk kind, er is respect voor ieders eigenheid, zoals er ook respect verwacht wordt voor de uitgangspunten van de school. Wij waken ervoor dat sterke karakters niet gaan heersen over anderen en er kinderen buiten de groep vallen. Om dit concreet te regelen zijn er duidelijke regels binnen de school. Ieder heeft zich daaraan te houden. Verder maakt elke leerkracht in samenspraak met zijn/ haar groep een gedragsprotocol, die de leerkracht en leerlingen ondertekenen. Daarnaast worden de leerlingen aangesproken op ongewenst gedrag. Grof taalgebruik en lichamelijk geweld worden niet geduld. Omdat de school geen eiland is, zullen ook ouders betrokken worden bij ongewenst gedrag van hun kind(eren). Ondanks het feit dat de maatschappij verruwt en verder individualiseert, leren wij de kinderen gemeenschapszin en verantwoordelijkheid voor elkaar aan. Wij streven naar een klimaat, waarin iedereen meetelt, meedoet en ervoor zorgt, dat de ander er ook bij hoort. Om al onze pedagogische doelstellingen te bereiken, hebben we de organisatie aangepast. De school is opgedeeld in 3 zelfsturende units. De onderwijspersoneel van de betreffende unit hebben veel invloed op de organisatie, de onderlinge contacten en de sfeer in de unit. Alle leerkrachten van een unit zijn verantwoordelijk voor het wel en wee van alle leerlingen binnen hun unit. Een coördinator is aanspreekpunt voor ouders, de Interne Begeleidster en directie. Door ouders intensief te betrekken bij de unit hopen we de afstand tussen school en ouders te verkleinen. Daarnaast starten we komend jaar als enige school in de regio met het project "De Vreedzame School", waarbij gericht alle kinderen begeleid worden te leven in een ingewikkeld maatschappij. Het moet helpen dat ieder kind met plezier naar school gaat en zich daar veilig voelt. 3. ONZE SCHOOL EN DE WET Medezeggenschapsraad Kardinaal Alfrinkschool Maassluis Blad 4 van 24

5 3.1. Wat zijn in het kort de regels van de leerplicht. 4 jaar Als uw kind vier jaar wordt mag het naar school. In de laatste weken voor de vierde verjaardag mag uw kind een aantal dagdelen op school komen wennen. 5 jaar Tot uw kind zes jaar wordt, mag u, als u dat nodig vindt, uw kind met medeweten van de leerkracht, vijf uren per week thuishouden. Extra vrij Wij moeten uw kinderen vrij geven wanneer het belangrijke familieverplichtingen betreft. Eén dag per schooljaar geven wij vrij wanneer uw kinderen vanwege uw geloofsovertuiging niet op school kunnen zijn. Vakantie U moet zich houden aan de vastgestelde vakanties. Dat geldt ook voor wintersportvakantie of bezoek van buitenlandse leerlingen aan hun eigen land. Als u vanwege uw beroep beslist niet in de schoolvakanties vakantie kunt nemen, dan kunt u maximaal tien dagen per schooljaar buiten de normale vakantie met uw kinderen op vakantie. Extra vrije dagen van uw kinderen nemen onder schooltijd kan nooit betekenen, dat de leerkracht daar extra werk voor moet doen. Het verzoek om vrije dagen op te nemen aansluitend aan de vakantie wordt in principe nooit gehonoreerd. Deze verzoeken moeten voorgelegd worden aan de leerplichtambtenaar. Ziek Als uw kind ziek is, kan en mag het niet naar school. Wij verwachten, dat u dat voor schooltijd meldt. Wordt afwezigheid niet gemeld, dan nemen wij contact op met de ouders om te voorkomen, dat een kind "zoek" is zonder dat hij gemist wordt. Vrijstelling van lessen op godsdienstige gronden Op onze school zijn alle kinderen verplicht alle vakken te volgen, die op het rooster staan. Willen ouders ontheffing van het volgen van lessen op grond van godsdienstige overwegingen dan moet dat schriftelijk aangevraagd worden aan het schoolbestuur. Wij gaan er vanuit dat alle leerlingen ook deelnemen aan alle activiteiten, zoals een kerstviering, schoolkamp, paasontbijt, enzovoorts. Ontheffing kan aangevraagd worden bij de directie. Controle De gemeente heeft een leerplichtambtenaar aangesteld, die controleert of u zich en wij ons aan de leerplichtregels houden Inschrijven van leerlingen Voor het inschrijven van leerlingen moet u een afspraak maken met de directeur van de school. Tijdens de rondleiding kunt u leerkrachten aanspreken over hun werk, indien het de les niet verstoort. Omdat inschrijving niet automatisch leidt tot plaatsing is het belangrijk zeer tijdig in te schrijven. U hoort bij inschrijving of uiterlijk 4 maanden voor de vierde verjaardag van uw kind of het ook daadwerkelijk geplaatst is. Medezeggenschapsraad Kardinaal Alfrinkschool Maassluis Blad 5 van 24

6 Hoeveel tijd zit uw kind op school Een schooldag mag maximaal vijf en een half uur duren. De eerste vier jaar gaan kinderen per jaar gemiddeld 880 uren naar school. De laatste vier jaar gaan de kinderen gemiddeld 1000 uren naar school. De schooltijden zijn: De hele schooldag voor groep 1 t/m uur Op woensdag groep 1 t/m uur groep 5 t/m uur Alle kinderen kunnen op school blijven eten. De middagpauze bedraagt 30 minuten Tot welke leeftijd zit uw kind op onze school Een kind mag tot en met maximaal haar/ zijn dertiende jaar op onze school zitten. Het verschil in leeftijd wordt ons inziens te groot naarmate kinderen na hun 13e jaar nog op onze school zijn. Mocht vooraf duidelijk worden dat kinderen in groep 8 veertien jaar worden, dan wordt met de ouders besproken hoe en wanneer hun kind overstapt naar het vervolgonderwijs Studiedagen Een aantal malen per jaar zijn de leerkrachten bijeen om zich gezamenlijk met een studieonderwerp bezig te houden. Uw kind heeft dan vrij. U ontvangt daarover van de school tijdig bericht Aansprakelijkheid De vraag of de school altijd aansprakelijk is voor eventuele schade die uw kind oploopt of een ander toebrengt is niet zomaar te beantwoorden. Het gaat bij aansprakelijkheid namelijk om de vraag wat redelijk en billijk is. Er kunnen dus ook situaties zijn, waarin u als ouder aansprakelijk bent. In dat geval brengt uw eigen WA-verzekering uitkomst. De school is nooit aansprakelijk voor het kwijt raken van of schade aan schrijfgerei, speelgoed, walkmans etc. die uw kind ongevraagd mee naar school neemt Klachten en vragen Onze school heeft een klachtenregeling. De klachten kunnen gaan over het bevoegd gezag en de onderwijsinstelling. Allereerst is het de bedoeling dat u de klachten bespreekt met de school. Dit kan zijn met de betreffende leerkracht en/ of de directie. Als de klacht naar inzicht van de klager onvoldoende opgelost wordt, kan de klager naar de klachtencommissie. Bij deze klachtencommissie kunnen ouders dan wel verzorgers en personeelsleden klachten indienen over gedragingen en beslissingen van de school, het bevoegd gezag en het personeel. Deze klachtencommissie bestaat uit ten minste drie leden o.l.v. een voorzitter, die geen deel uitmaakt van het bevoegd gezag en ook niet werkzaam is bij het bevoegd gezag. Verder wordt aan de behandeling van de klacht niet deelgenomen door de persoon op wiens gedragingen de klacht betrekking heeft. Met uw klacht kunt u zich schriftelijk richten tot "Klachtencommissie voor Katholiek Onderwijs in Noord Nederland", Postbus 82324, 2508 EH Den Haag. De klager kan haar of zijn zienswijze mondeling of schriftelijk toelichten en zich bij behandeling van de klacht laten bijstaan. Medezeggenschapsraad Kardinaal Alfrinkschool Maassluis Blad 6 van 24

7 De klachtencommissie vormt zich een oordeel over de gegrondheid van de klacht en deelt dit oordeel, al dan niet vergezeld van aanbevelingen, schriftelijk mede aan de klager, degene over wie geklaagd is en het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag deelt de klager en de klachtencommissie binnen 4 weken na ontvangst van het oordeel schriftelijk mee dat het bevoegd gezag het oordeel over de gegrondheid van de klacht deelt en of hij naar aanleiding van de klacht maatregelen zal nemen en zo ja welke. Als het bestuur niet binnen 4 weken kan reageren, meldt hij dit aan de commissie en de klager met redenen omkleedt onder vermelding van de termijn waarbinnen het bevoegd gezag zijn standpunt bekend zal maken. Na behandeling van de klacht door de klachtencommissie kunt u de inspectie inschakelen, als uw klacht naar uw oordeel niet zorgvuldig is afgehandeld. De Inspectie. Als u de inspectie inschakelt, moet u bij voorkeur schriftelijk, het volgende melden: - uw naam, adres en telefoonnummer - de naam en adres van de onderwijsinstelling - een duidelijke formulering van de klacht - de uitslag van de behandeling van uw klacht door de klachtencommissie - het doel dat u met uw klacht hoopt te bereiken. De inspecteur onderzoekt of de juiste procedure in het afhandelen van de klacht is gevolgd en stelt u schriftelijk van de uitkomst van het onderzoek in kennis. Meestal gebeurt dat binnen enkele weken en maximaal binnen 6 weken na ontvangst van de klacht. In spoedeisende gevallen zijn deze termijnen korter. Als de inspecteur van mening is dat door de onderwijsinstelling bepaalde maatregelen dienen te worden genomen, krijgt u daarover bericht. Het adres van de inspectie is: Inspectie voor het basisonderwijs RIK Bao-4, Postbus 84157, 3009 CD Rotterdam Klachtenregeling voor ongewenst gedrag en seksuele intimidatie. Heeft u een klacht, die gaat over een ongewenste omgang tussen een leerkracht en uw kind of tussen een kind en een ander kind, dan kunt u dit melden bij de vertrouwenspersonen van onze school, te weten de Remedial Teacher of de Interne Begeleidster. U kunt zelf kiezen bij wie u zich meldt. De vertrouwenspersoon legt de klacht zonder beoordeling neer bij de schoolarts. Hij/ zij heeft: geen enkele band met onze school en het bevoegd gezag. Hij/ zij zal de klacht onderzoeken en eventueel verdere stappen ondernemen. Indien nodig kan hij deze klacht voorleggen aan de daarvoor aangemelde rijksinspecteur, op dit moment (juli 2003) de heer Storimans van RIK Bao-4. Uiteindelijk kan de inspecteur overgaan tot het nemen van maatregelen. Dit alles zal binnen zo'n kort mogelijke termijn afgehandeld worden Ouderraad en Medezeggenschapsraad Vragen over de ouderbijdrage kunt u voorleggen aan de Ouderraad. De Medezeggenschapsraad waakt over beleidszaken en gevolgde procedures Bij afwezigheid van groepsleerkrachten Wanneer een leerkracht afwezig is, zal de leerkracht vervangen worden door een andere leerkracht of een onderwijsassistent onder verantwoordelijkheid van een leerkracht. Indien het niet mogelijk is een vervanger voor de klas te plaatsen, kan het voorkomen dat er aan één groep die dag geen onderwijs gegeven wordt. Duurt dit een aantal dagen, dan wordt Medezeggenschapsraad Kardinaal Alfrinkschool Maassluis Blad 7 van 24

8 elke dag aan een andere groep geen onderwijs gegeven. Tot aan de kerstvakantie geldt dit niet voor groep 3, tot aan de maand maart geldt deze regel niet voor groep 8. De ouders worden tijdig geïnformeerd. Ouders die hun kinderen thuis niet kunnen opvangen, kunnen hun kinderen naar school sturen, waar opvang geregeld is. 3.8 Het beleid rond sponsoring De overheid draagt zorg voor voldoende middelen om onderwijs te geven, ouders dragen vrijwillig bij om extra activiteiten voor de leerlingen te organiseren. De school heeft en zoekt geen sponsors ter verbetering of uitbreiding van het onderwijs. Alleen voor specifieke doelen worden ouders en/ of bedrijven verzocht een project, bijvoorbeeld een goede lichtinstallatie voor het toneel, te sponsoren. Als tegenprestatie worden de sponsors genoemd en/ of bedankt in de lokale pers. 4. ONZE SCHOOL EN DE ORGANISATIE 4.1. De organisatie van de school De school geeft onderwijs aan leerlingen van 4 t/m 12 jaar. De school is verdeeld in drie units: een onder-, midden- en bovenbouw met ieder een eigen coördinator. De groepen in de onderbouw zijn heterogeen samengesteld, in midden- en bovenbouw homogeen. De onderbouw bestaat uit de groepen 1 en 2. De middenbouw omvat de groepen 3 en 4, terwijl groep 5 t/m 8 gerekend worden tot de bovenbouw. De Buitenschoolse Opvangregeling stelt tegen betaling ouders in staat hun kind(eren) vanaf 07:30 uur op school op te laten vangen. Daarnaast kunnen de kinderen na schooltijd tot 17:45 uur deskundig opgevangen worden. Ook tijdens vakanties is deze regeling van kracht. * Groepering De groepsgrootte is afhankelijk van beschikbare ruimte en aan te stellen personeel volgens de richtlijnen van het ministerie. De voorkeur gaat uit naar jaargroepen, waarbinnen naar niveau en tempo gedifferentieerd wordt. * Groepsgrootte Door een gerichte aanname van het aantal leerlingen voert de school een beleid van herkenbaarheid en stabiliteit. Wijzigingen in het beleid van de rijksoverheid kan betekenen, dat het aantal aan te nemen leerlingen wijzigt. Per jaar neemt het bestuur van de school 44 vierjarigen aan. De school bestaat dan uit vijf kleutergroepen, twee groepen 3 en twee groepen 4 samen te stellen zijn tussen de 20 en 25 leerlingen. In de groepen 5 t/m 8 zullen tussen de 25 en 30 kinderen zitten. Er zullen in de bovenbouw hooguit twee groepen gecombineerd worden. * Het Aannamebeleid Per jaar worden er 44 vierjarigen aangenomen. Op de eerste plaats worden broertjes/ zusjes en de kinderen met een katholieke achtergrond geplaatst. Bij de overige plaatsen telt het tijdstip van aanmelding. Wij vinden het daarnaast heel belangrijk, dat de kinderen de peuterspeelzaal hebben bezocht. Tussentijdse plaatsingen is alleen mogelijk, indien de maximale groepsgrootte nog niet bereikt is. Afspraken met de gemeente kunnen bewerkstelligen, dat er uitzonderingen op bovengenoemd beleid gemaakt worden. Tijdens het Medezeggenschapsraad Kardinaal Alfrinkschool Maassluis Blad 8 van 24

9 aannamegesprek krijgen de ouders het door het bestuur vastgestelde beleid daaromtrent op papier uitgereikt. * Organisatie van de zorg voor leerlingen met specifieke behoeften Kinderen die extra zorg behoeven, worden in eerste instantie ondersteund en/ of gestimuleerd door de groepsleerkracht. Meer specifieke ondersteuning kan gegeven worden door de Remedial Teacher in de klas of in de aparte daarvoor ingerichte kamer. De Interne Begeleider, eventueel in samenspraak met de Onderwijs Begeleidingsdienst, coördineert de hele zorg voor deze leerlingen. De onderwijsassistent geeft gerichte taalondersteuning aan allochtone leerlingen met een taalachterstand. Daarnaast helpt zij leerlingen met specifieke behoeften of stelt de groepsleerkracht in staat dat te doen Wie werken er op onze school De meerschoolse directeur De directeur is eindverantwoordelijk voor de gang van zaken op school. DE meerschoolse directeur is ook verantwoordelijk voor de gang van zaken op De Dij ck. Adjunct -directeur De adjunct-directeur geeft leiding aan het team en de lopende zaken op school. Groepsleerkrachten Ouders en kinderen krijgen op onze school te maken met een team van leerkrachten. Iedere groep heeft ten minste één vaste leerkracht, een gering aantal groepen heeft twee vaste leerkrachten die in deeltijd werken. Interne Begeleidster De Interne Begeleidster houdt voor de hele school de vorderingen bij van leerlingen. In overleg met de groepsleerkracht en ondersteund door de Onderwijs Begeleidingsdienst kan zij na observatie en/ of het afnemen van een onderzoek een apart leerprogramma aan het kind aanbieden. Hierover is altijd overleg met de ouders. Bovendien is zij eindverantwoordelijk voor het onderwijs van de Nederlandse taal aan anderstaligen. Remedial Teacher De Remedial Teacher is een leerkracht, die werkt met leerlingen die speciale zorg nodig hebben. Zij stelt samen met de groepsleerkracht hulpprogramma's op. Leerkracht voor taalstimulering Deze leerkracht is vrij geroosterd om kinderen met taalachterstanden gericht taalonderwijs te geven. Daarnaast is zij coördinator van het taalbeleid en de Voor- en Vroegschoolse Educatie binnen de school. Unit coördinator Omdat de groepen verdeeld zijn in een onderbouw (groepen 1/2), middenbouw 3, 4 en 4/5) en bovenbouw (groepen 5/6/7/8) zijn er 3 leerkrachten ook unit coördinator. Zij dragen de verantwoordelijkheid voor de unit en zijn het aanspreekpunt voor anderen. Administratieve kracht Medezeggenschapsraad Kardinaal Alfrinkschool Maassluis Blad 9 van 24

10 Voor alle voorkomende administratieve zaken op schoolniveau is een administratieve kracht aan de school verbonden. Ziekmeldingen, afspraken en contante betaling van de ouderbijdrage kunnen bij dit personeelslid gedaan worden, Onderwijsassistente Op onze school werkt ten minste één gediplomeerde onderwijsassistente, die de groepsleerkrachten in de groepen ondersteunt bij het onderwijs. Zij kan ook groepen overnemen, zodat de leerkracht een kind of een groepje kinderen specialistische ondersteuning kan geven. Stagiaires Onze school staat altijd open voor aanvragen voor een stageplaats. De stagiaires zijn in opleiding voor het beroep van groepsleerkracht of van onderwijsassistent. Zij ondersteunen daarmee ook het onderwijs op onze school. Om het personeel van de Kardinaal Alfrinkschool op alle gebieden bij de tijd te laten zijn, worden de mogelijkheden van nascholing en studie intensief benut. Daarvoor is er een speciaal nascholingsbudget. Daarnaast investeert het bestuur actief in de langdurige studies. 4.3 Vervanging bij ziekte Iedere school worstelt wel eens met het probleem van leerkrachten die door ziekte of zwangerschap gedurende een bepaalde periode hun werk op school niet kunnen verrichten. Dat is ook bij ons het geval. Onmiddellijk na de melding gaat de schoolleiding op zoek naar vervangers. Helaas hebben wij niet altijd succes. Als er geen vervanging mogelijk is, worden er groepen naar huis gestuurd. Is er onverwacht geen vervanging, dan worden de kinderen naar huis gestuurd, die normaal gesproken door hun ouders gebracht worden. Weten wij van tevoren dat er geen vervanger te vinden is, dan worden de ouders tijdig geïnformeerd. De kinderen van groep 3 worden tot de kerstvakantie niet naar huis gestuurd, de kinderen van groep 8 niet tot zij de eindtoets van het CITO hebben gemaakt. 5. ONZE SCHOOL EN ONZE MANIER VAN WERKEN In dit hoofdstuk geven we kort aan wat we de kinderen willen leren, waarom en hoe het gebeurt. Indien u uitgebreidere informatie wilt over de leerstof dan kunt u op school daarnaar vragen. Op onze school werken we in klassen met leerlingen van ongeveer dezelfde leeftijd, waarbij de uitleg in eerste instantie klassikaal is. Vervolgens wordt ingespeeld op verschillen tussen leerlingen, waardoor de eisen, die gesteld worden aan de kinderen niet hetzelfde zijn. Aan het begin van ieder schooljaar is er een ouderavond waarin uitgebreid wordt ingegaan op de vakken en regels. Hieronder geven we aan welke vakken we op school hebben en in welke klassen de vakken worden gegeven Verdeling van de vakken over de groepen NEDERLANDSE TAAL Medezeggenschapsraad Kardinaal Alfrinkschool Maassluis Blad 10 van 24

11 Taal- en denkontwikkeling Spreken en luisteren Voorbereidend lezen Aanvankelijk technisch lezen Voortgezet technisch lezen Begrijpend lezen Stellen (opstel) Spelling I (dictee) Spelling 2 (dictee) Taalbeschouwing I Taalbeschouwing 2 Voorbereidend schrijven Aanvankelijk schrijven Voortgezet schrijven REKENEN / WISKUNDE Voorbereidend rekenen De kinderen zijn bezig met: vertellen, prentenboek, opzegversjes, taalspelletjes, poppenkast, rekenspelletjes etc. Gespreksvormen en luisteroefeningen Er wordt belangstelling gewekt voor boeken en het lezen van boeken. De kinderen oefenen in het verklanken van tekens en leren woordjes te lezen. De kinderen oefenen en versnellen het leesproces de verhalen lopen op in moeilijkheidsgraad De kinderen leren teksten en gedichten begrijpen. De kinderen leren een verhaal, brief, verslag, werkstuk enz. te schrijven. De kinderen leren onveranderlijke woorden foutloos te schrijven. De kinderen leren veranderlijke woorden (werkwoordsvormen) foutloos te schrijven. De kinderen leren o.a. tegenstellingen, synoniemen, nieuwe woorden en voorbereidend ontleden. De kinderen leren zinnen taal- en redekundig te ontleden. Er wordt belangstelling gewekt voor letters en geschreven tekst. De kinderen beginnen met het schrijven van letters en woorden. De kinderen ontwikkelen door oefening een (eigen) handschrift. De kinderen leren de be- Medezeggenschapsraad Kardinaal Alfrinkschool Maassluis Blad 11 van 24

12 Rekenen I Rekenen 2 ENGELS BESTAANSORIENTATIE WERELDORIENTATlE CATECHESE SOCIALE REDZAAMHEID VERKEER GEZOND GEDRAG TEKENEN SPEL EN DRAMA HANDVAARDIGHEID EN TEX- TIELE WERKVORMEN GYMNASTIEK COMPUTERGEBRUIK Computergebruik 1 grippen: meer, minder etc De kinderen leren werken met en het bewerken van getallen De kinderen verdiepen zich in het meten, wegen en in tijd. Een inleiding in het spreken, schrijven en begrijpen van de Engelse taal. De kinderen verkennen de wereld aan de hand van thema's. De kinderen oriënteren zich in de wereld via onderwijs in biologie aardrijkskunde, geschiedenis, natuurkunde, staatsinrichting en geestelijke stromingen. De kinderen denken met elkaar na over hun leven. Het leren van sociale vaardigheden, met elkaar omgaan en jezelf kunnen redden. Het kennen van verkeersregels en het bevorderen van veilig gedrag in het verkeer. De kinderen denken na over hoe je gezond kunt leven. De kinderen leren de wereld en hun fantasie te verbeelden. De kinderen leren zich in woord en gebaar uit te drukken. De kinderen maken kennis met verschillende materialen en technieken. De kinderen krijgen lichamelijke oefeningen op het gebied van spel en toestellen. De kinderen maken ken- Medezeggenschapsraad Kardinaal Alfrinkschool Maassluis Blad 12 van 24

13 Computergebruik 2 nis met het gebruik van de computer. De kinderen leren tekstverwerken en communiceren met de computer via internet Het werken in de kleutergroepen In de eerste twee groepen helpt de groepsleerkracht de vier-, vijf- en zesjarigen vooral met het opdoen van ervaringen waaruit de kinderen zelf spontaan kunnen leren. De kinderen doen deze ervaringen spelend op: vandaar de term 'spelend leren.' Spelen is zo wezenlijk voor kinderen, dat er gezegd zou kunnen worden dat kinderen eigenlijk in een speelwereld leven. Toch zien veel volwassenen het spel vaak als ontspanning van een teveel aan energie. Zij lijken hiermee aan te geven dat spelen niet zo erg belangrijk is. Maar wist u dat het spelen: 1. De lichamelijke ontwikkeling bevordert? Door het spelen leert het kind springen, grijpen, verfijnd te pakken en te plaatsen. De motoriek wordt spelenderwijs steeds beheerster en verfijnder. De met de lichamelijke ontwikkeling verbonden belangrijke zintuiglijke ontwikkeling kan door spelen worden ontwikkeld. 2. De taal- en denkontwikkeling bevordert? Mede door het spelen worden taal en verstand ontwikkeld. Tijdens het spelen zijn er veel mogelijkheden taal te hanteren voor jezelf, in contact met anderen en in het kader van spelhandelingen. Ook zijn er veel spelmogelijkheden waarbij verhoudingen, oorzaak en gevolg en meten aan de orde komen. 3. De sociale en emotionele ontwikkeling bevordert? Door het spelen doet het kind ervaringen op en leert het vaardigheden die het nodig heeft om met anderen om te kunnen gaan. Het kind leert hierdoor 'weerbaar' te zijn in de samenleving (b.v. tegen je verlies kunnen en op je beurt wachten). Naast het samenspelen heeft ook het alleen spelen een waarde voor de ontwikkeling Het werken in de groepen 3 t/m 8 Vanaf groep 3 zien we het spelende (incidentele of toevallige) leren langzaam overgaan in een meer intentioneel of doelgericht leren. De kinderen mogen nog wel spelen, maar het accent wordt steeds meer gelegd op vastgestelde doelen en taken. Het werken wordt meer leerstof gericht. Hierbij gaat het niet alleen om het vergaren van kennis, maar ook om het verwerven van inzicht, vaardigheden en integratie van die drie in zelfstandig ofwel verantwoordelijk gedrag. 6. ONZE SCHOOL EN ALS HET WAT MOEILIJKER OF MAKKELIJKER GAAT 6.1. Interne zorgverlening Medezeggenschapsraad Kardinaal Alfrinkschool Maassluis Blad 13 van 24

14 Naar schatting heeft ongeveer één op de vijf kinderen op de basisschool gedurende korte of langere tijd extra aandacht nodig. Het gaat dan niet altijd om grote problemen en ook niet altijd om zwakke leerlingen. Ook de sterkere leerlingen kunnen het soms knap moeilijk hebben. Sommige meerbegaafde kinderen bijvoorbeeld verliezen hun interesse en concentratie als ze te weinig uitgedaagd worden. De moeilijkheden lopen vaak sterk uiteen. Het is een belangrijke taak van onze school om de werkelijke problemen te ontdekken. Daar besteden wij dan ook veel aandacht aan. Hoe eerder een kind geholpen is hoe beter. Wij noemen dat zorgverbreding. Als het niet goed gaat met uw kind, is het allereerst zaak dat u samen met de groepsleerkracht nagaat wat de werkelijke problemen zijn en hoe ernstig ze zijn. Het kan zijn dat de omstandigheden in de klas zodanig zijn dat de leerkracht zelf, al dan niet gesteund door de Remedial Teacher, aan de slag kan gaan om te proberen het probleem op te lossen. Jammer genoeg lukt dat niet altijd. Wij gaan dan niet bij de pakken neerzitten, maar laten ons systeem van de zorgverbreding in werking treden. Het systeem van de zorgverbreding werkt als volgt. De leerkracht die het probleem heeft opgemerkt (gesignaleerd), neemt contact op met de Interne Begeleider op onze school. Zij bespreekt het probleem eerst met de groepsleerkracht, noteert een aantal belangrijke gegevens en spreekt een en ander regelmatig door met de leerlingbegeleider van de Centrale Educatieve Dienst (CED). Samen adviseren zij een mogelijke oplossing naar leerkracht en ouders toe. Af en toe blijkt dat meer onderzoek nodig is. De leerkracht bespreekt vervolgens het een en ander met de Remedial Teacher. Er wordt een hulpplan, handelingsplan genoemd, voor uw kind opgesteld. Eenvoudige hulp wordt doorgaans zonder handelingsplan gelijk in de klas gestart. In het handelingsplan wordt aangegeven op welk gebied de hulp wordt verleend, welke hulpprogramma' s er zullen worden gebruikt, wie de hulp zal geven en hoe lang het zal duren. Soms voert de groepsleerkracht het handelingsplan uit, soms is dat de Remedial Teacher in een aparte ruimte. Als er op een bepaald moment enkele kinderen zijn, die dezelfde hulp nodig hebben, dan wordt er een hulpgroepje gevormd. Na afloop van het programma wordt bekeken of het probleem is afgenomen of verdwenen. Het kan zijn dat het probleem dieper ligt dan het zich aanvankelijk liet aanzien. In dat geval is hernieuwd onderzoek nodig om te kunnen bepalen of vervolghulp nodig is. 6.2 Externe Zorgverlening. Externe deskundige hulp kan aangevraagd worden. De school werkt nauw samen met een leerlingbegeleider van het CED en de CLZ. We onderscheiden verschillende trajecten: CLB: Consultatieve Leerlingbegeleiding Aanmelden bij het CED Aanmelden bij de CLZ: Commissie Leerlingenzorg. Aanmelden bij de PLZ: Permanente Commissie Leerlingenzorg. Deze aanmeldingen gaan vooraf aan een (schriftelijke) toestemming van de ouders. Informatie en folders over de trajecten en overige instanties zijn in te winnen bij de Interne Begeleidster. 6.3 Meerbegaafde kinderen Kinderen voor wie de kerndoelen van de school eerder te halen zijn dan de acht jaar, die daarvoor staan, laten we toch acht jaar basisonderwijs volgen. In eerste instantie krijgen zij verrijkingsstof binnen het vakgebied. Als blijkt dat de leerling echt meerbegaafd is, krijgt Medezeggenschapsraad Kardinaal Alfrinkschool Maassluis Blad 14 van 24

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord blz. 3 2. De School blz. 4 Situering Waar komt onze naam vandaan? Het bestuur Het team Gezonde school Scholing leerkrachten Compensatieverlof 3. Waar de school voor staat blz.

Nadere informatie

schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen

schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen 1 De basisschooltijd is een fijne tijd! In deze schoolgids treft u informatie aan over de uitgangspunten van ons onderwijs. De informatie is niet

Nadere informatie

Woord vooraf. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Veel leesplezier!

Woord vooraf. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Veel leesplezier! Schoolgids Woord vooraf Hierbij bieden wij u onze schoolgids aan. In deze gids willen wij u informeren over het onderwijs en de wijze waarop dit op OBS Mettegeupel wordt gerealiseerd. Gaat uw kind binnenkort

Nadere informatie

1.1. Schoolgids 2015-2016

1.1. Schoolgids 2015-2016 1.1 Schoolgids 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Een woord vooraf 1. DE SCHOOL... 4 1.1 1.2 1.3 Schoolgegevens... 4 De Rakt-geschiedenis... 4 Schoolgrootte... 4 2. WAAR STAAT DE SCHOOL VOOR... 5 2.1 Visie op maatschappij,

Nadere informatie

SCHOOLGIDS van. Openbare basisschool De Kiekendief. Zeewolde

SCHOOLGIDS van. Openbare basisschool De Kiekendief. Zeewolde SCHOOLGIDS van Openbare basisschool De Kiekendief te Zeewolde Inhoudsopgave een woord vooraf 1 de school 2 waar de school voor staat 3 de organisatie van het onderwijs 4 de zorg voor de kinderen 5 de leerkrachten

Nadere informatie

Schoolgids Petrusschool

Schoolgids Petrusschool Petrusschool Schooljaar 2014 / 2015 Juli 2014 Schoolgids Petrusschool R.K. Petrusschool Bekkampstraat 49, 7496 AH Hengevelde telefoon 0547-333 420 E-mail: directie@petrushv.nl directie: Dineke Hek (directeur)

Nadere informatie

Inhoud Schoolgids Schoolgids van de RK Basisschool Bernardus... 2 Inleiding... 3 1. Wie zijn wij... 4 1.1 Onze school... 4 1.2 Ons bestuur... 4 1.

Inhoud Schoolgids Schoolgids van de RK Basisschool Bernardus... 2 Inleiding... 3 1. Wie zijn wij... 4 1.1 Onze school... 4 1.2 Ons bestuur... 4 1. SCHOOLGIDS RK Basisschool Bernardus 2013 2014 Hoflaan 6 7597 LS Saasveld Tel. 074 3494327 Fax. 074 3494697 E-mail dir.bernardus@konot.nl www.bernardussv.nl 2014-2015 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs

SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs VOORWOORD BESTUUR Zutphen, juli 2014 Geachte ouders, verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van SBO Het Mozaïek. SBO Het Mozaïek

Nadere informatie

Woord vooraf. Beste ouders en/of verzorgers*,

Woord vooraf. Beste ouders en/of verzorgers*, Woord vooraf Beste ouders en/of verzorgers*, Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Cirkel in Haarlem. In deze gids wordt beschreven waar basisschool De Cirkel voor staat. Verder kunt u lezen wat

Nadere informatie

Schoolgids O.b.s. de Bascule 2008-2009. Inhoudsopgave

Schoolgids O.b.s. de Bascule 2008-2009. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord 1 De school 2 Visie en missie 3 De organisatie van ons onderwijs 4 De zorg voor kinderen 5 De leerkrachten 6 De ouders 7 De ontwikkeling van het onderwijs in de school 8 De resultaten

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes SCHOOLGIDS 2013-2014 t Noorderlicht Goes 1 Een nieuwe schoolgids Advertentie Gegevens PCBS t Noorderlicht P.C.B.S. t Noorderlicht De Spinne 70 T 0113 270 790 EEN NIEUWE SCHOOLGIDS 4463 CW Goes F 0113 270

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2 0 1 3-2 0 1 4. Een fijne school waar onderwijs op 1 staat!

SCHOOLGIDS 2 0 1 3-2 0 1 4. Een fijne school waar onderwijs op 1 staat! Een fijne school waar onderwijs op 1 staat! SCHOOLGIDS 2 0 1 3-2 0 1 4 Basisschool.Willibrordus Kerkweg 1 Tel. 0742780314 E-mail:dir.willibrordus@konot.nl www.willibrordusdn.nl Inhoud Schoolgids Schoolgids

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Basisschool: De Maten Adres: Guido Gezellestraat 35

SCHOOLGIDS. Basisschool: De Maten Adres: Guido Gezellestraat 35 SCHOOLGIDS Basisschool: De Maten Adres: Guido Gezellestraat 35 1 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de Maten... 4 Inleiding... 4 1. Wie zijn wij... 5 1.1 Onze school... 5 1.2 Ons bestuur... 5 1.3 Missie/visie...

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden.

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden. 1 P a g i n a Secretariaat schoolbestuur Postbus 67014 1060 JA Amsterdam IBS El Amien I Saaftingestraat 312 1069 BW Amsterdam Tel: 020-619-9970 Fax: 020-367-0145 IBS El Amien II (1) Van Gentstraat 16a

Nadere informatie

RK Basisschool de Wendakker Zandhorstlaan 95 7576 VR Oldenzaal. Tel. 0541 517584 E-mail dir.wendakker@konot.nl www.wendakker.nl

RK Basisschool de Wendakker Zandhorstlaan 95 7576 VR Oldenzaal. Tel. 0541 517584 E-mail dir.wendakker@konot.nl www.wendakker.nl RK Basisschool de Wendakker Zandhorstlaan 95 7576 VR Oldenzaal Tel. 0541 517584 E-mail dir.wendakker@konot.nl www.wendakker.nl 1 Inhoud Schoolgids van de Wendakker Inleiding... 3 1. Wie zijn wij... 4 1.1

Nadere informatie

schoolgids De Cirkel 2015-2016

schoolgids De Cirkel 2015-2016 1 Inhoud EEN WOORD VOORAF... 4 1. DE SCHOOL... 5 1.1 SITUERING VAN DE SCHOOL... 5 1.2 DE SCHOOLGROOTTE... 5 1.3 DE DIRECTIE... 5 1.4 MEDEWERKERS... 5 2. WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT.... 6 2.1 IDENTITEIT...

Nadere informatie

Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool

Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool Schoolgids 2014-2015 2 Inhoudsopgave Een woord vooraf 3 Hoofdstuk 1: De school 4 1.1 De naam

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e

B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e Schoolgids B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e Woord vooraf Met veel plezier presenteren wij u onze schoolgids. U vindt hierin praktische informatie, maar ook achtergronden

Nadere informatie

SCHOOLGIDS DE TWEEMASTER 2014-2015

SCHOOLGIDS DE TWEEMASTER 2014-2015 2014-2015 verbreedt je horizon 1 Inhoud Onze visie op onderwijs... 8 Missie van onze school... 8 Visie van onze school... 8 Visie op levensbeschouwing... 8 Visie op sociaalpedagogisch klimaat... 8 Visie

Nadere informatie

Waar leren meer is! Schoolgids 2013-2014

Waar leren meer is! Schoolgids 2013-2014 Waar leren meer is! Schoolgids 2013-2014 Inhoudsopgave Een woord vooraf 2 1 De school 3 2 Waar de school voor staat 4 3 De organisatie van het onderwijs 5 4 De zorg voor de kinderen 10 5 Kwaliteitszorg

Nadere informatie

RK Basisschool Maria Beuningerstraat 63 7588 RG Beuningen. Tel. 0541-341948 E-mail dir.mariaschool@konot.nl www.mariabeuningen.nl

RK Basisschool Maria Beuningerstraat 63 7588 RG Beuningen. Tel. 0541-341948 E-mail dir.mariaschool@konot.nl www.mariabeuningen.nl RK Basisschool Maria Beuningerstraat 63 7588 RG Beuningen Tel. 0541-341948 E-mail dir.mariaschool@konot.nl www.mariabeuningen.nl Versie 31 maart 2014 Schoolgids sjabloon Konot Inhoud Schoolgids Schoolgids

Nadere informatie

Rooms Katholieke basisschool De Springplank www.rkbsdespringplank.nl - info@www.rkbsdespringplank.nl

Rooms Katholieke basisschool De Springplank www.rkbsdespringplank.nl - info@www.rkbsdespringplank.nl Schoolgids 2015/2016 Algemene informatie Rooms Katholieke basisschool De Springplank www.rkbsdespringplank.nl - info@www.rkbsdespringplank.nl Aristoteleslaan 135, 1277 AV Huizen Telefoon: 035-5256960 Schoolgids

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Foto van het schoolgebouw. Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM

SCHOOLGIDS. Foto van het schoolgebouw. Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM Foto van het schoolgebouw SCHOOLGIDS Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM Tel. 0451 512279 / 0541 532398 E-mail dir.drieeenheid@konot.n www.drie1.nl 2015-2019 Inhoud

Nadere informatie

Schoolgids 2012-2013. Taal, Talent en Toekomst. Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa.

Schoolgids 2012-2013. Taal, Talent en Toekomst. Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa. Schoolgids 2012-2013 Taal, Talent en Toekomst Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa.nl 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. De school 4 2. Identiteit

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Basisschool Sint Maarten Lage Weide 2 1906 XC Limmen Tel 072 505 7570 info@sintmaartenschool.nl www.sintmaartenschool.

SCHOOLGIDS. Basisschool Sint Maarten Lage Weide 2 1906 XC Limmen Tel 072 505 7570 info@sintmaartenschool.nl www.sintmaartenschool. SCHOOLGIDS 2009 2010 Basisschool Sint Maarten Lage Weide 2 1906 XC Limmen Tel 072 505 7570 info@sintmaartenschool.nl www.sintmaartenschool.nl VOORWOORD Beste ouders of geïnteresseerden, Met veel plezier

Nadere informatie

Er is ook een schoolkalender, hierin staan de belangrijkste gegevens per cursusjaar vermeld.

Er is ook een schoolkalender, hierin staan de belangrijkste gegevens per cursusjaar vermeld. Geachte ouders, In deze schoolgids willen wij u informatie geven over de Heijenoordschool. Hierin staat alle informatie die u nodig heeft om een goed beeld van het onderwijs op onze school te krijgen.

Nadere informatie

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt.

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. Schoolgids Basisschool Park16Hoven Alles wat aandacht krijgt, groeit Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. 2014-2015 0 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 2. De school

Nadere informatie