SCHOOLGIDS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SCHOOLGIDS 2003-2004"

Transcriptie

1 SCHOOLGIDS Kardinaal Alfrinkschool Maassluis Aangepaste lay-out Adressen, etc. overige scholen van de SKOR toegevoegd Medezeggenschapsraad Kardinaal Alfrinkschool Maassluis Blad 1 van 24

2 VOORWOORD Beste ouders en verzorgers, Scholen verschillen steeds meer, in de manier van werken, in sfeer en in wat kinderen er leren. Scholen hebben verschillende kwaliteiten en faciliteiten. Deze gids geeft aan waar de Kardinaal Alfrinkschool voor staat, zodat u weet waar u ons op kunt aanspreken. De informatie in de schoolgids bestaat uit: De doelstellingen van de school; Uitwerking van die doelstellingen in activiteiten, faciliteiten, zorg; De resultaten van het gegeven onderwijs. Daarnaast staat er overige informatie in de gids, die voor u van belang zijn, maar die niet wettelijk voorgeschreven zijn. De schoolgids is samengesteld in nauw overleg met onze collega-school De Dijck en vastgesteld door het team en de Medezeggenschapsraad. Wij hopen dat u deze schoolgids als een zinvolle informatiebron beschouwt. Naast de schoolgids wordt er aan het begin van het schooljaar een kalender uitgegeven, waarin informatie staat, wat alleen van toepassing is op het dan lopende schooljaar. Medezeggenschapsraad Kardinaal Alfrinkschool Maassluis Blad 2 van 24

3 1. DE SCHOOL 1.1. Richting Onze school op katholieke grondslag draagt de naam van Kardinaal Alfrink. Deze kardinaal leefde van 1900 tot Zijn levensgeschiedenis geeft ons een beeld van een man, die toegewijd was aan zijn opdracht, gericht op samenwerken en oog had voor mensen, zoals ze waren. Bovendien zat hij vol humor en stelde zich strijdbaar op ten opzichte van behoudende elementen. Zo is deze kardinaal een belangrijke inspiratiebron voor onze school. De Kardinaal Alfrinkschool maakt deel uit van Stichting Katholiek Onderwijs Riviersteden. Ook RK Basisschool De Dijck aan de Dennendal valt onder dit bestuur, naast nog drie scholen in Brielle en Hellevoetsluis. De katholieke levensvisie wordt in de school actief uitgedragen, onder andere doordat er catechese wordt gegeven. Toch is een deel van de ouders en kinderen niet katholiek. Voor ouders blijkt de goede zorg voor het kind, de duidelijke structuren en de onderlinge sfeer de eerste reden te zijn om voor onze school te kiezen. Voor ouders en team is het belangrijk dat de school haar katholieke identiteit actief uitdraagt. Alle kinderen doen dus mee aan activiteiten die het katholieke karakter van de school onderstrepen. Adres: Dr. Jan Schoutenlaan 3 Postcode: 3145 SX Maassluis Telefoon: (010) Telefax: (010) Homepage: Deze schoolgids is goedgekeurd op 2 juli 2003 Getekend: (Voorzitter Medezeggenschapsraad) 1.2 Directie De directie van de school bestaat uit de volgende functies: De meerschoolse directeur is eindverantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken De adjunct-directeur voert specifieke directietaken uit en leidt de locatie. De directie heeft de verantwoordelijkheid voor de extra zorg voor leerlingen gedelegeerd aan de Interne Begeleidster, die het onderwijs in het algemeen op school en aan individuele leerlingen coördineert. De directie wordt ondersteund door bouwcoördinatoren van de onder-, midden- en bovenbouw Situering van de school De Kardinaal Alfrinkschool staat in het westelijk deel van Maassluis. Het hoofdgebouw met 16 lokalen staat aan de Dr. Jan Schoutenlaan. Het heeft een ruime speelplaats en wordt omgeven door ruime grasvelden. Bij meer dan 16 groepen moet de gemeente zorgdragen voor meer lokaliteiten in de nabijheid van het hoofdgebouw. In Maassluis-West wonen veel verschillende milieus, zowel binnen de autochtone als de allochtone gemeenschap. Medezeggenschapsraad Kardinaal Alfrinkschool Maassluis Blad 3 van 24

4 1.4. Schoolgrootte Door een aanname beleid komt de school uit op 44 leerlingen per leeftijd: 44 vierjarige kinderen, 44 vijfjarige kinderen et cetera. Dat houdt in dat het aantal leerlingen min of meer stabiel blijft rond de 350 leerlingen. Het onderwijs wordt gegeven door daarvoor gekwalificeerde leerkrachten ondersteund door een onderwijsassistenten, een Remedial Teacher en een taalcoördinator. Een schoolassistent geeft ondersteuning bij huishoudelijke en administratieve werkzaamheden. 2. ONZE SCHOOL EN WAT WE WILLEN BEREIKEN 2.1. Missie Kort samengevat kunnen wij de missie van onze school als volgt formuleren: Wij dragen zorg voor kwalitatief goed onderwijs in een deskundige en flexibele schoolorganisatie, die rekening houdt met de leefstijl van ouders in de huidige maatschappij, waarbij wij vanuit onze katholiekchristelijke levensbeschouwing bijdragen aan de ontwikkeling van de kinderen op weg naar het kunnen en willen dragen van eigen verantwoordelijkheid Het klimaat van de school Het Pedagogisch Klimaat (hoe leerkrachten met kinderen omgaan maar ook hoe kinderen onderling met elkaar omgaan), sfeer en onderlinge contacten staan hoog in het vaandel van de Kardinaal Alfrinkschool. Er is bij ons plaats voor elk kind, er is respect voor ieders eigenheid, zoals er ook respect verwacht wordt voor de uitgangspunten van de school. Wij waken ervoor dat sterke karakters niet gaan heersen over anderen en er kinderen buiten de groep vallen. Om dit concreet te regelen zijn er duidelijke regels binnen de school. Ieder heeft zich daaraan te houden. Verder maakt elke leerkracht in samenspraak met zijn/ haar groep een gedragsprotocol, die de leerkracht en leerlingen ondertekenen. Daarnaast worden de leerlingen aangesproken op ongewenst gedrag. Grof taalgebruik en lichamelijk geweld worden niet geduld. Omdat de school geen eiland is, zullen ook ouders betrokken worden bij ongewenst gedrag van hun kind(eren). Ondanks het feit dat de maatschappij verruwt en verder individualiseert, leren wij de kinderen gemeenschapszin en verantwoordelijkheid voor elkaar aan. Wij streven naar een klimaat, waarin iedereen meetelt, meedoet en ervoor zorgt, dat de ander er ook bij hoort. Om al onze pedagogische doelstellingen te bereiken, hebben we de organisatie aangepast. De school is opgedeeld in 3 zelfsturende units. De onderwijspersoneel van de betreffende unit hebben veel invloed op de organisatie, de onderlinge contacten en de sfeer in de unit. Alle leerkrachten van een unit zijn verantwoordelijk voor het wel en wee van alle leerlingen binnen hun unit. Een coördinator is aanspreekpunt voor ouders, de Interne Begeleidster en directie. Door ouders intensief te betrekken bij de unit hopen we de afstand tussen school en ouders te verkleinen. Daarnaast starten we komend jaar als enige school in de regio met het project "De Vreedzame School", waarbij gericht alle kinderen begeleid worden te leven in een ingewikkeld maatschappij. Het moet helpen dat ieder kind met plezier naar school gaat en zich daar veilig voelt. 3. ONZE SCHOOL EN DE WET Medezeggenschapsraad Kardinaal Alfrinkschool Maassluis Blad 4 van 24

5 3.1. Wat zijn in het kort de regels van de leerplicht. 4 jaar Als uw kind vier jaar wordt mag het naar school. In de laatste weken voor de vierde verjaardag mag uw kind een aantal dagdelen op school komen wennen. 5 jaar Tot uw kind zes jaar wordt, mag u, als u dat nodig vindt, uw kind met medeweten van de leerkracht, vijf uren per week thuishouden. Extra vrij Wij moeten uw kinderen vrij geven wanneer het belangrijke familieverplichtingen betreft. Eén dag per schooljaar geven wij vrij wanneer uw kinderen vanwege uw geloofsovertuiging niet op school kunnen zijn. Vakantie U moet zich houden aan de vastgestelde vakanties. Dat geldt ook voor wintersportvakantie of bezoek van buitenlandse leerlingen aan hun eigen land. Als u vanwege uw beroep beslist niet in de schoolvakanties vakantie kunt nemen, dan kunt u maximaal tien dagen per schooljaar buiten de normale vakantie met uw kinderen op vakantie. Extra vrije dagen van uw kinderen nemen onder schooltijd kan nooit betekenen, dat de leerkracht daar extra werk voor moet doen. Het verzoek om vrije dagen op te nemen aansluitend aan de vakantie wordt in principe nooit gehonoreerd. Deze verzoeken moeten voorgelegd worden aan de leerplichtambtenaar. Ziek Als uw kind ziek is, kan en mag het niet naar school. Wij verwachten, dat u dat voor schooltijd meldt. Wordt afwezigheid niet gemeld, dan nemen wij contact op met de ouders om te voorkomen, dat een kind "zoek" is zonder dat hij gemist wordt. Vrijstelling van lessen op godsdienstige gronden Op onze school zijn alle kinderen verplicht alle vakken te volgen, die op het rooster staan. Willen ouders ontheffing van het volgen van lessen op grond van godsdienstige overwegingen dan moet dat schriftelijk aangevraagd worden aan het schoolbestuur. Wij gaan er vanuit dat alle leerlingen ook deelnemen aan alle activiteiten, zoals een kerstviering, schoolkamp, paasontbijt, enzovoorts. Ontheffing kan aangevraagd worden bij de directie. Controle De gemeente heeft een leerplichtambtenaar aangesteld, die controleert of u zich en wij ons aan de leerplichtregels houden Inschrijven van leerlingen Voor het inschrijven van leerlingen moet u een afspraak maken met de directeur van de school. Tijdens de rondleiding kunt u leerkrachten aanspreken over hun werk, indien het de les niet verstoort. Omdat inschrijving niet automatisch leidt tot plaatsing is het belangrijk zeer tijdig in te schrijven. U hoort bij inschrijving of uiterlijk 4 maanden voor de vierde verjaardag van uw kind of het ook daadwerkelijk geplaatst is. Medezeggenschapsraad Kardinaal Alfrinkschool Maassluis Blad 5 van 24

6 Hoeveel tijd zit uw kind op school Een schooldag mag maximaal vijf en een half uur duren. De eerste vier jaar gaan kinderen per jaar gemiddeld 880 uren naar school. De laatste vier jaar gaan de kinderen gemiddeld 1000 uren naar school. De schooltijden zijn: De hele schooldag voor groep 1 t/m uur Op woensdag groep 1 t/m uur groep 5 t/m uur Alle kinderen kunnen op school blijven eten. De middagpauze bedraagt 30 minuten Tot welke leeftijd zit uw kind op onze school Een kind mag tot en met maximaal haar/ zijn dertiende jaar op onze school zitten. Het verschil in leeftijd wordt ons inziens te groot naarmate kinderen na hun 13e jaar nog op onze school zijn. Mocht vooraf duidelijk worden dat kinderen in groep 8 veertien jaar worden, dan wordt met de ouders besproken hoe en wanneer hun kind overstapt naar het vervolgonderwijs Studiedagen Een aantal malen per jaar zijn de leerkrachten bijeen om zich gezamenlijk met een studieonderwerp bezig te houden. Uw kind heeft dan vrij. U ontvangt daarover van de school tijdig bericht Aansprakelijkheid De vraag of de school altijd aansprakelijk is voor eventuele schade die uw kind oploopt of een ander toebrengt is niet zomaar te beantwoorden. Het gaat bij aansprakelijkheid namelijk om de vraag wat redelijk en billijk is. Er kunnen dus ook situaties zijn, waarin u als ouder aansprakelijk bent. In dat geval brengt uw eigen WA-verzekering uitkomst. De school is nooit aansprakelijk voor het kwijt raken van of schade aan schrijfgerei, speelgoed, walkmans etc. die uw kind ongevraagd mee naar school neemt Klachten en vragen Onze school heeft een klachtenregeling. De klachten kunnen gaan over het bevoegd gezag en de onderwijsinstelling. Allereerst is het de bedoeling dat u de klachten bespreekt met de school. Dit kan zijn met de betreffende leerkracht en/ of de directie. Als de klacht naar inzicht van de klager onvoldoende opgelost wordt, kan de klager naar de klachtencommissie. Bij deze klachtencommissie kunnen ouders dan wel verzorgers en personeelsleden klachten indienen over gedragingen en beslissingen van de school, het bevoegd gezag en het personeel. Deze klachtencommissie bestaat uit ten minste drie leden o.l.v. een voorzitter, die geen deel uitmaakt van het bevoegd gezag en ook niet werkzaam is bij het bevoegd gezag. Verder wordt aan de behandeling van de klacht niet deelgenomen door de persoon op wiens gedragingen de klacht betrekking heeft. Met uw klacht kunt u zich schriftelijk richten tot "Klachtencommissie voor Katholiek Onderwijs in Noord Nederland", Postbus 82324, 2508 EH Den Haag. De klager kan haar of zijn zienswijze mondeling of schriftelijk toelichten en zich bij behandeling van de klacht laten bijstaan. Medezeggenschapsraad Kardinaal Alfrinkschool Maassluis Blad 6 van 24

7 De klachtencommissie vormt zich een oordeel over de gegrondheid van de klacht en deelt dit oordeel, al dan niet vergezeld van aanbevelingen, schriftelijk mede aan de klager, degene over wie geklaagd is en het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag deelt de klager en de klachtencommissie binnen 4 weken na ontvangst van het oordeel schriftelijk mee dat het bevoegd gezag het oordeel over de gegrondheid van de klacht deelt en of hij naar aanleiding van de klacht maatregelen zal nemen en zo ja welke. Als het bestuur niet binnen 4 weken kan reageren, meldt hij dit aan de commissie en de klager met redenen omkleedt onder vermelding van de termijn waarbinnen het bevoegd gezag zijn standpunt bekend zal maken. Na behandeling van de klacht door de klachtencommissie kunt u de inspectie inschakelen, als uw klacht naar uw oordeel niet zorgvuldig is afgehandeld. De Inspectie. Als u de inspectie inschakelt, moet u bij voorkeur schriftelijk, het volgende melden: - uw naam, adres en telefoonnummer - de naam en adres van de onderwijsinstelling - een duidelijke formulering van de klacht - de uitslag van de behandeling van uw klacht door de klachtencommissie - het doel dat u met uw klacht hoopt te bereiken. De inspecteur onderzoekt of de juiste procedure in het afhandelen van de klacht is gevolgd en stelt u schriftelijk van de uitkomst van het onderzoek in kennis. Meestal gebeurt dat binnen enkele weken en maximaal binnen 6 weken na ontvangst van de klacht. In spoedeisende gevallen zijn deze termijnen korter. Als de inspecteur van mening is dat door de onderwijsinstelling bepaalde maatregelen dienen te worden genomen, krijgt u daarover bericht. Het adres van de inspectie is: Inspectie voor het basisonderwijs RIK Bao-4, Postbus 84157, 3009 CD Rotterdam Klachtenregeling voor ongewenst gedrag en seksuele intimidatie. Heeft u een klacht, die gaat over een ongewenste omgang tussen een leerkracht en uw kind of tussen een kind en een ander kind, dan kunt u dit melden bij de vertrouwenspersonen van onze school, te weten de Remedial Teacher of de Interne Begeleidster. U kunt zelf kiezen bij wie u zich meldt. De vertrouwenspersoon legt de klacht zonder beoordeling neer bij de schoolarts. Hij/ zij heeft: geen enkele band met onze school en het bevoegd gezag. Hij/ zij zal de klacht onderzoeken en eventueel verdere stappen ondernemen. Indien nodig kan hij deze klacht voorleggen aan de daarvoor aangemelde rijksinspecteur, op dit moment (juli 2003) de heer Storimans van RIK Bao-4. Uiteindelijk kan de inspecteur overgaan tot het nemen van maatregelen. Dit alles zal binnen zo'n kort mogelijke termijn afgehandeld worden Ouderraad en Medezeggenschapsraad Vragen over de ouderbijdrage kunt u voorleggen aan de Ouderraad. De Medezeggenschapsraad waakt over beleidszaken en gevolgde procedures Bij afwezigheid van groepsleerkrachten Wanneer een leerkracht afwezig is, zal de leerkracht vervangen worden door een andere leerkracht of een onderwijsassistent onder verantwoordelijkheid van een leerkracht. Indien het niet mogelijk is een vervanger voor de klas te plaatsen, kan het voorkomen dat er aan één groep die dag geen onderwijs gegeven wordt. Duurt dit een aantal dagen, dan wordt Medezeggenschapsraad Kardinaal Alfrinkschool Maassluis Blad 7 van 24

8 elke dag aan een andere groep geen onderwijs gegeven. Tot aan de kerstvakantie geldt dit niet voor groep 3, tot aan de maand maart geldt deze regel niet voor groep 8. De ouders worden tijdig geïnformeerd. Ouders die hun kinderen thuis niet kunnen opvangen, kunnen hun kinderen naar school sturen, waar opvang geregeld is. 3.8 Het beleid rond sponsoring De overheid draagt zorg voor voldoende middelen om onderwijs te geven, ouders dragen vrijwillig bij om extra activiteiten voor de leerlingen te organiseren. De school heeft en zoekt geen sponsors ter verbetering of uitbreiding van het onderwijs. Alleen voor specifieke doelen worden ouders en/ of bedrijven verzocht een project, bijvoorbeeld een goede lichtinstallatie voor het toneel, te sponsoren. Als tegenprestatie worden de sponsors genoemd en/ of bedankt in de lokale pers. 4. ONZE SCHOOL EN DE ORGANISATIE 4.1. De organisatie van de school De school geeft onderwijs aan leerlingen van 4 t/m 12 jaar. De school is verdeeld in drie units: een onder-, midden- en bovenbouw met ieder een eigen coördinator. De groepen in de onderbouw zijn heterogeen samengesteld, in midden- en bovenbouw homogeen. De onderbouw bestaat uit de groepen 1 en 2. De middenbouw omvat de groepen 3 en 4, terwijl groep 5 t/m 8 gerekend worden tot de bovenbouw. De Buitenschoolse Opvangregeling stelt tegen betaling ouders in staat hun kind(eren) vanaf 07:30 uur op school op te laten vangen. Daarnaast kunnen de kinderen na schooltijd tot 17:45 uur deskundig opgevangen worden. Ook tijdens vakanties is deze regeling van kracht. * Groepering De groepsgrootte is afhankelijk van beschikbare ruimte en aan te stellen personeel volgens de richtlijnen van het ministerie. De voorkeur gaat uit naar jaargroepen, waarbinnen naar niveau en tempo gedifferentieerd wordt. * Groepsgrootte Door een gerichte aanname van het aantal leerlingen voert de school een beleid van herkenbaarheid en stabiliteit. Wijzigingen in het beleid van de rijksoverheid kan betekenen, dat het aantal aan te nemen leerlingen wijzigt. Per jaar neemt het bestuur van de school 44 vierjarigen aan. De school bestaat dan uit vijf kleutergroepen, twee groepen 3 en twee groepen 4 samen te stellen zijn tussen de 20 en 25 leerlingen. In de groepen 5 t/m 8 zullen tussen de 25 en 30 kinderen zitten. Er zullen in de bovenbouw hooguit twee groepen gecombineerd worden. * Het Aannamebeleid Per jaar worden er 44 vierjarigen aangenomen. Op de eerste plaats worden broertjes/ zusjes en de kinderen met een katholieke achtergrond geplaatst. Bij de overige plaatsen telt het tijdstip van aanmelding. Wij vinden het daarnaast heel belangrijk, dat de kinderen de peuterspeelzaal hebben bezocht. Tussentijdse plaatsingen is alleen mogelijk, indien de maximale groepsgrootte nog niet bereikt is. Afspraken met de gemeente kunnen bewerkstelligen, dat er uitzonderingen op bovengenoemd beleid gemaakt worden. Tijdens het Medezeggenschapsraad Kardinaal Alfrinkschool Maassluis Blad 8 van 24

9 aannamegesprek krijgen de ouders het door het bestuur vastgestelde beleid daaromtrent op papier uitgereikt. * Organisatie van de zorg voor leerlingen met specifieke behoeften Kinderen die extra zorg behoeven, worden in eerste instantie ondersteund en/ of gestimuleerd door de groepsleerkracht. Meer specifieke ondersteuning kan gegeven worden door de Remedial Teacher in de klas of in de aparte daarvoor ingerichte kamer. De Interne Begeleider, eventueel in samenspraak met de Onderwijs Begeleidingsdienst, coördineert de hele zorg voor deze leerlingen. De onderwijsassistent geeft gerichte taalondersteuning aan allochtone leerlingen met een taalachterstand. Daarnaast helpt zij leerlingen met specifieke behoeften of stelt de groepsleerkracht in staat dat te doen Wie werken er op onze school De meerschoolse directeur De directeur is eindverantwoordelijk voor de gang van zaken op school. DE meerschoolse directeur is ook verantwoordelijk voor de gang van zaken op De Dij ck. Adjunct -directeur De adjunct-directeur geeft leiding aan het team en de lopende zaken op school. Groepsleerkrachten Ouders en kinderen krijgen op onze school te maken met een team van leerkrachten. Iedere groep heeft ten minste één vaste leerkracht, een gering aantal groepen heeft twee vaste leerkrachten die in deeltijd werken. Interne Begeleidster De Interne Begeleidster houdt voor de hele school de vorderingen bij van leerlingen. In overleg met de groepsleerkracht en ondersteund door de Onderwijs Begeleidingsdienst kan zij na observatie en/ of het afnemen van een onderzoek een apart leerprogramma aan het kind aanbieden. Hierover is altijd overleg met de ouders. Bovendien is zij eindverantwoordelijk voor het onderwijs van de Nederlandse taal aan anderstaligen. Remedial Teacher De Remedial Teacher is een leerkracht, die werkt met leerlingen die speciale zorg nodig hebben. Zij stelt samen met de groepsleerkracht hulpprogramma's op. Leerkracht voor taalstimulering Deze leerkracht is vrij geroosterd om kinderen met taalachterstanden gericht taalonderwijs te geven. Daarnaast is zij coördinator van het taalbeleid en de Voor- en Vroegschoolse Educatie binnen de school. Unit coördinator Omdat de groepen verdeeld zijn in een onderbouw (groepen 1/2), middenbouw 3, 4 en 4/5) en bovenbouw (groepen 5/6/7/8) zijn er 3 leerkrachten ook unit coördinator. Zij dragen de verantwoordelijkheid voor de unit en zijn het aanspreekpunt voor anderen. Administratieve kracht Medezeggenschapsraad Kardinaal Alfrinkschool Maassluis Blad 9 van 24

10 Voor alle voorkomende administratieve zaken op schoolniveau is een administratieve kracht aan de school verbonden. Ziekmeldingen, afspraken en contante betaling van de ouderbijdrage kunnen bij dit personeelslid gedaan worden, Onderwijsassistente Op onze school werkt ten minste één gediplomeerde onderwijsassistente, die de groepsleerkrachten in de groepen ondersteunt bij het onderwijs. Zij kan ook groepen overnemen, zodat de leerkracht een kind of een groepje kinderen specialistische ondersteuning kan geven. Stagiaires Onze school staat altijd open voor aanvragen voor een stageplaats. De stagiaires zijn in opleiding voor het beroep van groepsleerkracht of van onderwijsassistent. Zij ondersteunen daarmee ook het onderwijs op onze school. Om het personeel van de Kardinaal Alfrinkschool op alle gebieden bij de tijd te laten zijn, worden de mogelijkheden van nascholing en studie intensief benut. Daarvoor is er een speciaal nascholingsbudget. Daarnaast investeert het bestuur actief in de langdurige studies. 4.3 Vervanging bij ziekte Iedere school worstelt wel eens met het probleem van leerkrachten die door ziekte of zwangerschap gedurende een bepaalde periode hun werk op school niet kunnen verrichten. Dat is ook bij ons het geval. Onmiddellijk na de melding gaat de schoolleiding op zoek naar vervangers. Helaas hebben wij niet altijd succes. Als er geen vervanging mogelijk is, worden er groepen naar huis gestuurd. Is er onverwacht geen vervanging, dan worden de kinderen naar huis gestuurd, die normaal gesproken door hun ouders gebracht worden. Weten wij van tevoren dat er geen vervanger te vinden is, dan worden de ouders tijdig geïnformeerd. De kinderen van groep 3 worden tot de kerstvakantie niet naar huis gestuurd, de kinderen van groep 8 niet tot zij de eindtoets van het CITO hebben gemaakt. 5. ONZE SCHOOL EN ONZE MANIER VAN WERKEN In dit hoofdstuk geven we kort aan wat we de kinderen willen leren, waarom en hoe het gebeurt. Indien u uitgebreidere informatie wilt over de leerstof dan kunt u op school daarnaar vragen. Op onze school werken we in klassen met leerlingen van ongeveer dezelfde leeftijd, waarbij de uitleg in eerste instantie klassikaal is. Vervolgens wordt ingespeeld op verschillen tussen leerlingen, waardoor de eisen, die gesteld worden aan de kinderen niet hetzelfde zijn. Aan het begin van ieder schooljaar is er een ouderavond waarin uitgebreid wordt ingegaan op de vakken en regels. Hieronder geven we aan welke vakken we op school hebben en in welke klassen de vakken worden gegeven Verdeling van de vakken over de groepen NEDERLANDSE TAAL Medezeggenschapsraad Kardinaal Alfrinkschool Maassluis Blad 10 van 24

11 Taal- en denkontwikkeling Spreken en luisteren Voorbereidend lezen Aanvankelijk technisch lezen Voortgezet technisch lezen Begrijpend lezen Stellen (opstel) Spelling I (dictee) Spelling 2 (dictee) Taalbeschouwing I Taalbeschouwing 2 Voorbereidend schrijven Aanvankelijk schrijven Voortgezet schrijven REKENEN / WISKUNDE Voorbereidend rekenen De kinderen zijn bezig met: vertellen, prentenboek, opzegversjes, taalspelletjes, poppenkast, rekenspelletjes etc. Gespreksvormen en luisteroefeningen Er wordt belangstelling gewekt voor boeken en het lezen van boeken. De kinderen oefenen in het verklanken van tekens en leren woordjes te lezen. De kinderen oefenen en versnellen het leesproces de verhalen lopen op in moeilijkheidsgraad De kinderen leren teksten en gedichten begrijpen. De kinderen leren een verhaal, brief, verslag, werkstuk enz. te schrijven. De kinderen leren onveranderlijke woorden foutloos te schrijven. De kinderen leren veranderlijke woorden (werkwoordsvormen) foutloos te schrijven. De kinderen leren o.a. tegenstellingen, synoniemen, nieuwe woorden en voorbereidend ontleden. De kinderen leren zinnen taal- en redekundig te ontleden. Er wordt belangstelling gewekt voor letters en geschreven tekst. De kinderen beginnen met het schrijven van letters en woorden. De kinderen ontwikkelen door oefening een (eigen) handschrift. De kinderen leren de be- Medezeggenschapsraad Kardinaal Alfrinkschool Maassluis Blad 11 van 24

12 Rekenen I Rekenen 2 ENGELS BESTAANSORIENTATIE WERELDORIENTATlE CATECHESE SOCIALE REDZAAMHEID VERKEER GEZOND GEDRAG TEKENEN SPEL EN DRAMA HANDVAARDIGHEID EN TEX- TIELE WERKVORMEN GYMNASTIEK COMPUTERGEBRUIK Computergebruik 1 grippen: meer, minder etc De kinderen leren werken met en het bewerken van getallen De kinderen verdiepen zich in het meten, wegen en in tijd. Een inleiding in het spreken, schrijven en begrijpen van de Engelse taal. De kinderen verkennen de wereld aan de hand van thema's. De kinderen oriënteren zich in de wereld via onderwijs in biologie aardrijkskunde, geschiedenis, natuurkunde, staatsinrichting en geestelijke stromingen. De kinderen denken met elkaar na over hun leven. Het leren van sociale vaardigheden, met elkaar omgaan en jezelf kunnen redden. Het kennen van verkeersregels en het bevorderen van veilig gedrag in het verkeer. De kinderen denken na over hoe je gezond kunt leven. De kinderen leren de wereld en hun fantasie te verbeelden. De kinderen leren zich in woord en gebaar uit te drukken. De kinderen maken kennis met verschillende materialen en technieken. De kinderen krijgen lichamelijke oefeningen op het gebied van spel en toestellen. De kinderen maken ken- Medezeggenschapsraad Kardinaal Alfrinkschool Maassluis Blad 12 van 24

13 Computergebruik 2 nis met het gebruik van de computer. De kinderen leren tekstverwerken en communiceren met de computer via internet Het werken in de kleutergroepen In de eerste twee groepen helpt de groepsleerkracht de vier-, vijf- en zesjarigen vooral met het opdoen van ervaringen waaruit de kinderen zelf spontaan kunnen leren. De kinderen doen deze ervaringen spelend op: vandaar de term 'spelend leren.' Spelen is zo wezenlijk voor kinderen, dat er gezegd zou kunnen worden dat kinderen eigenlijk in een speelwereld leven. Toch zien veel volwassenen het spel vaak als ontspanning van een teveel aan energie. Zij lijken hiermee aan te geven dat spelen niet zo erg belangrijk is. Maar wist u dat het spelen: 1. De lichamelijke ontwikkeling bevordert? Door het spelen leert het kind springen, grijpen, verfijnd te pakken en te plaatsen. De motoriek wordt spelenderwijs steeds beheerster en verfijnder. De met de lichamelijke ontwikkeling verbonden belangrijke zintuiglijke ontwikkeling kan door spelen worden ontwikkeld. 2. De taal- en denkontwikkeling bevordert? Mede door het spelen worden taal en verstand ontwikkeld. Tijdens het spelen zijn er veel mogelijkheden taal te hanteren voor jezelf, in contact met anderen en in het kader van spelhandelingen. Ook zijn er veel spelmogelijkheden waarbij verhoudingen, oorzaak en gevolg en meten aan de orde komen. 3. De sociale en emotionele ontwikkeling bevordert? Door het spelen doet het kind ervaringen op en leert het vaardigheden die het nodig heeft om met anderen om te kunnen gaan. Het kind leert hierdoor 'weerbaar' te zijn in de samenleving (b.v. tegen je verlies kunnen en op je beurt wachten). Naast het samenspelen heeft ook het alleen spelen een waarde voor de ontwikkeling Het werken in de groepen 3 t/m 8 Vanaf groep 3 zien we het spelende (incidentele of toevallige) leren langzaam overgaan in een meer intentioneel of doelgericht leren. De kinderen mogen nog wel spelen, maar het accent wordt steeds meer gelegd op vastgestelde doelen en taken. Het werken wordt meer leerstof gericht. Hierbij gaat het niet alleen om het vergaren van kennis, maar ook om het verwerven van inzicht, vaardigheden en integratie van die drie in zelfstandig ofwel verantwoordelijk gedrag. 6. ONZE SCHOOL EN ALS HET WAT MOEILIJKER OF MAKKELIJKER GAAT 6.1. Interne zorgverlening Medezeggenschapsraad Kardinaal Alfrinkschool Maassluis Blad 13 van 24

14 Naar schatting heeft ongeveer één op de vijf kinderen op de basisschool gedurende korte of langere tijd extra aandacht nodig. Het gaat dan niet altijd om grote problemen en ook niet altijd om zwakke leerlingen. Ook de sterkere leerlingen kunnen het soms knap moeilijk hebben. Sommige meerbegaafde kinderen bijvoorbeeld verliezen hun interesse en concentratie als ze te weinig uitgedaagd worden. De moeilijkheden lopen vaak sterk uiteen. Het is een belangrijke taak van onze school om de werkelijke problemen te ontdekken. Daar besteden wij dan ook veel aandacht aan. Hoe eerder een kind geholpen is hoe beter. Wij noemen dat zorgverbreding. Als het niet goed gaat met uw kind, is het allereerst zaak dat u samen met de groepsleerkracht nagaat wat de werkelijke problemen zijn en hoe ernstig ze zijn. Het kan zijn dat de omstandigheden in de klas zodanig zijn dat de leerkracht zelf, al dan niet gesteund door de Remedial Teacher, aan de slag kan gaan om te proberen het probleem op te lossen. Jammer genoeg lukt dat niet altijd. Wij gaan dan niet bij de pakken neerzitten, maar laten ons systeem van de zorgverbreding in werking treden. Het systeem van de zorgverbreding werkt als volgt. De leerkracht die het probleem heeft opgemerkt (gesignaleerd), neemt contact op met de Interne Begeleider op onze school. Zij bespreekt het probleem eerst met de groepsleerkracht, noteert een aantal belangrijke gegevens en spreekt een en ander regelmatig door met de leerlingbegeleider van de Centrale Educatieve Dienst (CED). Samen adviseren zij een mogelijke oplossing naar leerkracht en ouders toe. Af en toe blijkt dat meer onderzoek nodig is. De leerkracht bespreekt vervolgens het een en ander met de Remedial Teacher. Er wordt een hulpplan, handelingsplan genoemd, voor uw kind opgesteld. Eenvoudige hulp wordt doorgaans zonder handelingsplan gelijk in de klas gestart. In het handelingsplan wordt aangegeven op welk gebied de hulp wordt verleend, welke hulpprogramma' s er zullen worden gebruikt, wie de hulp zal geven en hoe lang het zal duren. Soms voert de groepsleerkracht het handelingsplan uit, soms is dat de Remedial Teacher in een aparte ruimte. Als er op een bepaald moment enkele kinderen zijn, die dezelfde hulp nodig hebben, dan wordt er een hulpgroepje gevormd. Na afloop van het programma wordt bekeken of het probleem is afgenomen of verdwenen. Het kan zijn dat het probleem dieper ligt dan het zich aanvankelijk liet aanzien. In dat geval is hernieuwd onderzoek nodig om te kunnen bepalen of vervolghulp nodig is. 6.2 Externe Zorgverlening. Externe deskundige hulp kan aangevraagd worden. De school werkt nauw samen met een leerlingbegeleider van het CED en de CLZ. We onderscheiden verschillende trajecten: CLB: Consultatieve Leerlingbegeleiding Aanmelden bij het CED Aanmelden bij de CLZ: Commissie Leerlingenzorg. Aanmelden bij de PLZ: Permanente Commissie Leerlingenzorg. Deze aanmeldingen gaan vooraf aan een (schriftelijke) toestemming van de ouders. Informatie en folders over de trajecten en overige instanties zijn in te winnen bij de Interne Begeleidster. 6.3 Meerbegaafde kinderen Kinderen voor wie de kerndoelen van de school eerder te halen zijn dan de acht jaar, die daarvoor staan, laten we toch acht jaar basisonderwijs volgen. In eerste instantie krijgen zij verrijkingsstof binnen het vakgebied. Als blijkt dat de leerling echt meerbegaafd is, krijgt Medezeggenschapsraad Kardinaal Alfrinkschool Maassluis Blad 14 van 24

15 hij/ zij verrijkingsstof aangeboden naar eigen keuze. In sommige gevallen mag de leerling versneld door de leerstof. Tijd, die aan het einde van de basisschool overblijft, kan de leerling invullen door de laatste periode een aparte leergang te volgen. Onze school beschikt over een leergang Sterrenkunde, Internet en Spaans. Andere leergangen kunnen wij tijdelijk opvragen bij School Begeleidingsdienst Midden Nederland. 6.4 Leerling gebonden financiering (De rugzak) Ieder kind met of zonder handicap is in principe welkom op onze school. Onze school heeft tot taak voor ieder kind adequaat onderwijs te realiseren. Daaronder wordt verstaan een voor het kind passend onderwijsaanbod, zowel in opvoedkundig als onderwijskundig opzicht. Daarbij komen vragen aan de orde als: wat heeft het kind precies nodig; welke kennis heeft het al; welke knelpunten moeten worden opgelost; wie kunnen ons daarbij helpen enz. Onze school heeft echter ook haar beperkingen in het opvangen van kinderen. De volgende grenzen worden onderscheiden: op de eerste plaats zijn we een katholieke school rust en veiligheid voor de kinderen moet gegarandeerd kunnen worden kinderen (met een lichamelijke handicap) moeten verzorgd kunnen worden het leerproces mag niet verstoord worden het aannamebeleid Alvorens wij overgaan tot de toelating van een leerling die volgens de toelatingscommissie van een Regionaal Expertise Centrum (REC) toelaatbaar is, zal er een zorgvuldige afweging plaatsvinden. Een dergelijke plaatsing op onze school mag de ontwikkeling van het kind niet schaden. Sommige kinderen kunnen zich beter ontwikkelen op het SBO of SO. Teneinde tot een dergelijke zorgvuldige afweging te komen, wordt in de regio Schiedam, Vlaardingen en Maassluis het volgende stappenplan gehanteerd: 1. Een gesprek met de ouders/ verzorgers en het opvragen van informatie bij het REC 2. De directeur informeert het bestuur, de MR en de inspectie 3. De directeur en het team bespreken de verzamelde informatie en demogelijkheden binnen de school 4. De directeur bespreekt met de ouders/ verzorgers de stand van zaken. Wellicht is verder onderzoek nodig. 5. De directeur neemt na overleg met het bestuur een formeel besluit. Dit besluit kan inhouden: - verder onderzoek - plaatsen - niet plaatsen 6. Indien er sprake is van verder onderzoek wordt aanvullende informatie opgevraagd, vindt overleg plaats met de ouders/ verzorgers, bestuur, eventueel MR, en inspectie, alvorens er een formeel besluit genomen wordt. 7. Indien er tot plaatsing wordt overgegaan volgt een gesprek met de ouders/ verzorgers, worden afspraken vastgelegd en worden bestuur, de CLZ, de MR en de inspectie geinformeerd. 8. Indien er niet geplaatst wordt, ontvangen de ouders/ verzorgers de motivering van dit besluit op schrift en wordt met hen gezocht naar alternatieven. Het bestuur, de MR en de inspectie worden geïnformeerd. Medezeggenschapsraad Kardinaal Alfrinkschool Maassluis Blad 15 van 24

16 Met vragen hierover kunt u zich wenden tot de leerplichtambtenaar van Maassluis of de CLZ-helpdesk: Voor meer informatie: "Ruggesteun bij de Rugzak" een handreiking voor ouders bij de schoolkeuze. Te bestellen bij Ouder en Coo, telefoonnummer Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Dit is een landelijk project, waaraan Maassluis ook deelneemt. Het doel van het project is door heel Maassluis een doorgaande didactische lijn op te zetten. Dit ten behoeve van allochtone en Nederlandse kinderen van 2 tot 6 jaar met een taalachterstand. Alle peuterspeelzalen en basisscholen doen eraan mee. Vanuit de CED, afdeling Vlaardingen wordt het hele project begeleid. De opzet is om telkens de leeromgeving te koppelen aan talige activiteiten. Er wordt gewerkt met basisontwikkeling. Binnen de school is er één contactpersoon, in principe degene die zorg draagt voor de taal stimulering binnen de school. Het project. zal doorlopen tot ONZE LEERLINGEN Ondanks het feit dat onze primaire taak is onderwijs te geven, vinden wij het een uiterst belangrijke zaak te weten aan wie we onderwijs geven. Wij hebben veel belangstelling voor de kinderen, voor hun interesses, voor hun thuissituatie. Niet omdat we nieuwsgierig zijn, maar omdat we ieder kind een veilig, eigen plekje willen geven, zodat het ook in staat is het gegeven onderwijs onbevangen te ontvangen Leerresultaten Vanaf het moment dat uw kind bij ons op school is, worden de ontwikkelingen gevolgd. Vooral bij de kleuters gebeurt dat door observaties door de leerkrachten. Wanneer de kinderen ouder worden, kunnen de kinderen werkjes maken, die te beoordelen zijn. In een later stadium maken de kinderen schriftelijk werk wat nagekeken en beoordeeld wordt. Wij geven cijfers wanneer er sprake is van een meetbaar resultaat. Wanneer wij beoordelen door middel van observatie, een persoonlijke indruk of inschatting gebruiken wij een letter (goed, voldoende, matig, onvoldoende). Vanaf groep 3 krijgen de kinderen drie keer per jaar een rapport mee naar huis, waar de gemiddelde cijfers, letters en CITO scores worden vermeld Het Leerlingvolgsysteem Onze school hanteert het CITO leerlingvolgsysteem om de resultaten van de leerlingen te volgen. Daarnaast wordt bij de kleuters ook de Bosos en Pravoo observatielijst gehanteerd. Gaan de kinderen lezen, dan worden hun vorderingen gemeten met de AVI-testen. Dit alles houdt in dat alle leerlingen regelmatig worden getoetst of geobserveerd om na te gaan welke leerlingen extra zorg behoeven op welk leeronderdeel. Mede dankzij het leerlingvolgsysteem en de daaraan gekoppelde hulp, hebben wij bereikt dat de meeste kinderen met leerproblemen toch bij ons op school konden blijven. Gedrag is niet door middel van toetsen of te volgen. Toch volgen wij heel nadrukkelijk ook het gedrag. Tijdens de speciale vergaderingen over leerlingen wordt naast de leerresultaten het gedrag besproken. Soms worden speciale hulpprogramma's opgezet om het gedrag te beïnvloeden. Het kan ook zijn, dat externe hulp wordt ingeroepen. In alle gevallen wordt u erbij betrokken, Medezeggenschapsraad Kardinaal Alfrinkschool Maassluis Blad 16 van 24

17 want opvoeden is op de eerste plaats uw taak. Het gedrag van de leerlingen komt in z'n algemeenheid tijdens iedere teamververgadering ter sprake Interne doorstroming Wij staan kritisch tegenover "zittenblijven" en wij streven ernaar het zittenblijven van leerlingen te voorkomen. Wij bieden het kind alleen de gelegenheid voor een extra leerjaar als wij verwachten dat zo'n extra jaar zowel cognitief als emotioneel zinvol voor het kind kan zijn Het leerling-dossier In het leerling-dossier staan onder meer: notities over de besprekingen over uw kind met het team, van gesprekken met u, van speciale onderzoeken, de toets- en rapportgegevens en de plannen voor extra hulp aan uw kind. Het dossier is vertrouwelijk. U hebt als ouder het recht om het in te zien na een afspraak met de directie. Het kan zijn dat de school het leerling-dossier van uw kind aan bijvoorbeeld de advies- en begeleidingscommissie wil laten zien. Dat kan alleen als u daarvoor schriftelijk toestemming hebt gegeven. Bij verhuizing naar een andere school, zowel naar een andere basisschool of een basisschool voor speciaal onderwijs, hebben de ouders recht op een onderwijskundig rapport. De ontvangende school krijgt standaard een onderwijskundig rapport toegestuurd Huiswerk In z'n algemeenheid vinden wij dat kinderen op school moeten leren en zich na schooltijd moeten ontspannen. Wij proberen dan ook de leerstof in de beschikbare uren aan uw kind aan te bieden. Kinderen die al moeite hebben met leren, hebben hun ontspanning zeker nodig. Toch geven wij ook huiswerk, omdat met name leerwerk het beste thuis kan gebeuren. Daarnaast willen we de kinderen ook goed voorbereiden op het Voortgezet Onderwijs. In de groepen 4 en 5 zal huiswerk beperkt blijven tot het leren van tafels en woordpakketten. Vanaf groep 6 komt daar o.a. topografie en toetsen voor zaakvakken bij Groep 8 Het onderwijs en de activiteiten in groep 8 staan in het teken van de overgang naar het Voortgezet Onderwijs en het afscheid van hun basisschoolperiode. Tijdens de 10- minutengesprekken in het najaar zal een kijkadvies gegeven worden. Dat wil zeggen dat de leerkracht aan u aangeeft op welke typen onderwijs u zich kunt richten tijdens de open dagen bij het Voortgezet Onderwijs. U wordt op de hoogte gehouden van alle open dagen en informatieavonden. Aan de leerlingen wordt alle medewerking verleend om de open dagen onder schooltijd te bezoeken. In de maand februari wordt de CITO eindtoets afgenomen. Met deze uitslag en het schooladvies gaat de leerkracht van groep 8 in overleg met de ouders in de maand maart een definitief advies vaststellen, wat gegeven wordt aan de ontvangende school. De leerkracht van groep 8 kan de ouders ook adviseren om hun kind voor gericht onderzoek aan te melden bij het Steunpunt Onderwijs. Dit is bedoeld voor anderstalige leerlingen die kort in Nederland zijn en leerlingen met leerachterstanden. Daarna gaan de kinderen zich gericht voorbereiden op hun toekomstige onderwijs. Ook komen dan de activiteiten die de groep onderneemt als afsluiting van hun basisschoolperiode. Een paar weken voordat de kinderen van school gaan, gaan ze op een schoolverlaterskamp. De kinderen oefenen dan al een aantal weken om tijdens hun afscheidsavond een musical voor de ouders op te voeren. Er wordt op een zeer feestelijke wijze afscheid Medezeggenschapsraad Kardinaal Alfrinkschool Maassluis Blad 17 van 24

18 genomen, omdat de kinderen uiteindelijk een periode in hun leven afsluiten en staan voor een nieuwe levensfase Uitstroom In Maassluis is afgesproken, dat we geen exacte uitstroomcijfers in de schoolgids zetten. Een school, die veel kinderen kan verwijzen naar het VWO. is niet op voorhand een kwalitatief goede school. Het kan gewoon wat zeggen over de instroom van de leerlingen. Zo zou een school met veel minder kansrijke kinderen getypeerd kunnen worden als een slechte school. Ons doel is om iedere "Havo-leerling" die binnenkomt na 8 jaar ten minste naar de Havo te laten gaan. Onze leerlingen gaan vooral naar Het Accentcollege. Daarnaast gaat een minderheid naar scholengemeenschap Het Westland, de Josefmavo en Spieringshoek. Als uitzondering wordt er jaarlijks gekozen voor Schravelant en het Stedelijk Gymnasium in Schiedam. Na uitstroom blijven wij de leerlingen volgen, intensief in het eerste jaar, voor eventuele nazorg en om te kijken of ons onderwijs en ons advies overeenkomt met het vervolg Slotavond Aan het einde van het schooljaar wordt er een grote slotavond gehouden in de Wethouder Smithal. Alle ouders worden dan met hun kinderen uitgenodigd. De kinderen komen met een grote voorstelling, waarin ze allemaal een rol spelen. 8. ONZE SCHOOL EN ONZE OUDERS Wanneer je vindt dat onderwijs en opvoeding met elkaar verbonden zijn, zal de school ervoor moeten zorgen een goed contact met de ouders te onderhouden. Ouders en school wensen het beste voor de kinderen. Vanuit ieders verantwoordelijkheid staan wij samen voor een taak. De zorg voor de kinderen moet de basis zijn voor onze samenwerking. U mag ons altijd aanspreken over ons onderwijs en onze aanpak van uw kind. Daarnaast vinden wij, dat wij u ook mogen aanspreken op uw opvoeding. Verder hebben wij u hard nodig om allerlei leuke activiteiten als sinterklaas, creamiddagen, sportdag etc. te organiseren. Iedere ouder heeft volgens de wet recht op medezeggenschap. Maak daar gebruik van als u wilt dat wij op school rekening houden met uw wensen. Als u echt wilt meepraten en meebeslissen over de school kunt u het beste deelnemen aan de medezeggenschapsraad of de ouderraad Communicatie Voor zaken die van direct belang zijn, kunt u altijd een leerkracht na schooltijd aanspreken. Wij stellen het op prijs als u daarvoor eerst een afspraak maakt. Datzelfde geldt voor schoolse zaken bij de directeur. Twee maal per jaar wordt u uitgenodigd specifiek met de leerkracht van gedachten te wisselen over de ontwikkeling van uw kind. Het is dan ook van belang, dat de leerkracht wat te weten komt over de thuissituatie. Daarnaast wordt er aan het begin groepsinformatie gegeven. Over alle lopende zaken wordt u wekelijks op de hoogte gehouden d.m.v. de weekbrief. Daarnaast kunt u veel wetenswaardigheden vinden op onze homepage (www.alfrinkschool.nl). Aan het einde van het schooljaar komt een Eindejaarskrant uit. Aan het begin van het schooljaar ontvangt u een kalender, waarop vakanties, speelgoedmiddagen etc. vermeld staan. Daarnaast staan op deze kalender de schooljaarafhankelijke zaken, zoals de namenlijst van de leerkrachten, het gymrooster etc. Medezeggenschapsraad Kardinaal Alfrinkschool Maassluis Blad 18 van 24

19 van het schooljaar algemene 8.2. De Medezeggenschapsraad (MR) Onze school heeft een medezeggenschapsraad. Deze raad bestaat uit twee geledingen: 3 vertegenwoordigers van de ouders; 3 vertegenwoordigers van het onderwijzend personeel. U kunt zich verkiesbaar stellen voor de MR. De MR overlegt met de directie over belangrijke schoolzaken. Eén vertegenwoordiger van de personeelsgeleding en één vertegenwoordiger van de oudergeleding hebben zitting in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR overlegt met het bevoegd gezag over belangrijke schoolse en bovenschoolse zaken. Over zaken die voor de ouders van wezenlijk belang zijn, heeft de oudergeleding instemmingsrecht. Deze geleding heeft het recht een voorstel dat strijdig lijkt met de ouderbelangen af te wijzen. Datzelfde geldt voor de personeelsgeleding, als het gaat over personeelsbelangen. Het bevoegd gezag vraagt in een aantal gevallen advies over plannen en uit te stippelen beleid Ouderraad (OR) De ouderraad beheert het schoolfonds, dat wordt gevuld met ouderbijdragen. De ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld en bedroeg in 2001/ Euro. Dat bedrag is als volgt opgebouwd: 10 Euro: activiteiten voor de kinderen, zoals kerstontbijt, creamiddagen, sporttoernooien. 10 Euro: extra ondersteuning voor de leef omstandigheid van uw kind op school (bijv. hygiëne) en extra ondersteuning bij het te geven onderwijs. Te denken valt aan leerling-boekjes bij schooltelevisie uitzendingen, onderwijs op Internet, professionele ondersteuning bij dramatische en muzikale ontwikkeling. 20 Euro: schoolreisje groep 3 t/m Euro: diversen, zoals verzekeringen, materialen creatieve vakken, mediatheek, feesten. Voor mensen voor wie het bedrag aan de hoge kant is, kan er een regeling getroffen worden. U moet dan contact opnemen met de directeur. Hoewel de bijdrage vrijwillig is, betekent het niet betalen daarvan, dat uw kind niet kan deelnemen aan de uit dit fonds betaalde activiteiten. Betalende ouders hoeven niet te betalen voor hen, die niet willen betalen. Daarnaast helpt de O.R. bij allerlei activiteiten. Een andere belangrijke functie van de ouderraad is het dienen als klankbord van de ouders, zodat het team en de directie op de hoogte blijft met wat er speelt onder de ouders. De ouderraad bestaat uit een onafhankelijke voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De overige leden zijn vertegenwoordigers van de klassenouders uit de verschillende units Klassenouders Elke klas heeft een klassenouder, die de leerkracht behulpzaam is bij het organiseren van activiteiten, die betrekking hebben op de betreffende klas. De klassenouder kan rechtstreeks hulp van andere ouders inroepen, daarbij erop lettend, dat iedereen een bijdrage levert aan onze school. De klassenouders van iedere unit vormen samen een unitraad en een vertegenwoordiger van hen zit in de ouderraad van de school Hulpouders Medezeggenschapsraad Kardinaal Alfrinkschool Maassluis Blad 19 van 24

20 Ons onderwijs zou er anders uitzien als er geen hulp ouders bestonden. Hulpouders zijn niet meer uit de school weg te denken. Ook wij maken er graag gebruik van en niet alleen om de kinderen te helpen, maar ook vanwege het informele contact. Aan het begin van het schooljaar krijgt u een lijst, waarop u kunt invullen aan welke activiteiten u deel wilt nemen Hoofdluis Hoofdluis komt op vrijwel elke school eens een keer voor en gaat ook aan onze school niet voorbij. Na iedere vakantie worden alle kinderen door een vaste groep ouders gecontroleerd op hoofdluis. U wordt daarover vooraf geïnformeerd. Wordt er bij uw kind hoofdluis geconstateerd, dan wordt er contact met u opgenomen en advies gegeven wat u moet doen. Wij gaan ervan uit dat u actief ervoor zorgt dat de hoofdluis verdwijnt. Na een week wordt uw kind opnieuw gecontroleerd. 9. ONZE SCHOOL EN HAAR EXTRA'S Onze school heeft heel vaak rekening gehouden met de wensen van ouders en hun leefstijl. Wij proberen mee te groeien met de maatschappelijke ontwikkelingen. Wij zullen dit ook blijven doen. Het moet echter wel financieel en organisatorisch uitvoerbaar zijn Continurooster Onze school heeft een continurooster, dat wil zeggen, dat alle kinderen op school kunnen blijven eten. De kinderen eten onder schooltijd onder toezicht van de leerkracht of een ingehuurde overblijfkracht. Deze tijd wordt in de groepen 3 t/m 8 gelijk gebruikt als onderdeel van ons lesonderdeel Sociale Redzaamheid. Tijdens het eten kan er voorgelezen worden, lopende zaken doorgesproken worden e.d. Omdat de kwaliteit van het onderwijs mede bepaald wordt door het welbevinden van de leerkracht, wordt er niet getornd aan zijn/ haar pauze. Elke leerkracht heeft een half uur pauze, waardoor betaalde krachten toezicht houden op de kinderen. Dit is de reden dat het continurooster niet gratis is. Jaarlijks worden de kosten van het continurooster vastgesteld. Er is een boekje waarin alle informatie staat over het continurooster. Die kunt u op school afhalen. De kosten voor het continurooster waren in schooljaar 2001/ ,50 Euro per jaar Buitenschoolse Opvang Regeling (BOR) Op onze school is het mogelijk de kinderen voor en na schooltijd te laten opvangen door een professionele leidster. De Stichting Kindvoorzieningen draagt hiervoor de verantwoordelijkheid. De directeur van de school is tevens directeur van deze opvangregeling. De opvang is elke schooldag mogelijk van 07: uur en na schooltijd tot uur. Ook op woensdagmiddag en in vakanties kan uw kind opgevangen worden. Dit kan zowel structureel als incidenteel. Reglement, kosten, inschrijfformulieren en samenstelling van het bestuur zijn na schooltijd af te halen bij de leidster. 10. DE EERSTE STAPJES IN ONZE SCHOOL Wanneer uw kind voor het eerst naar school komt, zijn er een aantal afspraken over praktische zaken. Speciaal voor nieuwe kleuters staan ze hier op een rijtje. Medezeggenschapsraad Kardinaal Alfrinkschool Maassluis Blad 20 van 24

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

1 Hier staan wij voor

1 Hier staan wij voor 1 Hier staan wij voor Richting van de school De Tweemaster is een kleine openbare school waar veel persoonlijke aandacht is voor de kinderen en hun ouders/verzorgers. We vinden het belangrijk dat er verschillende

Nadere informatie

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs Informatieboekje Voortgezet Onderwijs 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens over het VMBO, Havo en VWO. Hoe het VMBO is opgebouwd, welke vakken in de onderbouw

Nadere informatie

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht.

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht. De zorg voor onze leerlingen Zorgbreedte Op de Koningin Emmaschool streven we ernaar om alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. Naast de normale zorg die de leerkrachten aan de kinderen besteden,

Nadere informatie

Het huiswerk heeft de volgende functies: - Het kan er toe bijdragen dat kinderen niet achterop raken met het onderwijsprogramma

Het huiswerk heeft de volgende functies: - Het kan er toe bijdragen dat kinderen niet achterop raken met het onderwijsprogramma Huiswerk op De Springplank Informatiebrochure voor ouders / verzorgers Deze brochure is opgezet om u als ouders/verzorgers te informeren over de rol van huiswerk op De Springplank. We hopen dat deze informatie

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Het heeft de voorkeur

Nadere informatie

Doorstromen, vertragen en versnellen.

Doorstromen, vertragen en versnellen. Doorstromen, vertragen en versnellen. Openbare Basisschool t Koppel Nieuw-Weerdinge Vastgesteld op: 7 maart 2011 Evalueren op: schooljaar 2011-2012 Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel

Nadere informatie

Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave

Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave Inleiding pag 2 Halen en brengen pag 3 Bewegingsonderwijs in het speellokaal pag 4 Afspraken rondom eten en drinken pag 5 Verjaardag pag 6 Wennen op school pag 7 Klassenouder

Nadere informatie

Huiswerkbeleid op basisschool De Leerlingst

Huiswerkbeleid op basisschool De Leerlingst Basisschool De Leerlingst Postbus 4052 6080 AB Haelen 0475-300989 info@deleerlingst.nl Huiswerkbeleid op basisschool De Leerlingst Inhoud: 1. Waarom geven wij huiswerk? 2. In welke groepen krijgen de kinderen

Nadere informatie

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs Informatieboekje Voortgezet Onderwijs 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens over het VMBO, Havo en VWO. Hoe het VMBO is opgebouwd, welke vakken in de onderbouw

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2 basisschool LeerRijk

Informatieboekje groep 1-2 basisschool LeerRijk Informatieboekje groep 1-2 basisschool LeerRijk Welkom op basisschool LeerRijk! Wij rollen de loper voor je uit! Introductie Met dit boekje willen wij u welkom heten en u zo goed mogelijk informeren over

Nadere informatie

5. Contacten met ouders

5. Contacten met ouders 5. Contacten met ouders 5.1 Hoe wordt u geïnformeerd over ons onderwijs Wij vinden het erg belangrijk om de ouders/verzorgers van de kinderen van onze school goed op de hoogte te houden over ons onderwijs.

Nadere informatie

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof BS de Veldhof 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Inschrijving 2.1 0 4 jaar 2.2 Kinderen van 4 jaar en ouder 2.3 Inschrijving van kinderen met speciale onderwijsbehoeften.

Nadere informatie

Klachtenprotocol Montessori Scholengemeenschap Amsterdam voor klachten inzake vermoeden tot zeden misdrijf

Klachtenprotocol Montessori Scholengemeenschap Amsterdam voor klachten inzake vermoeden tot zeden misdrijf Klachtenprotocol Montessori Scholengemeenschap Amsterdam voor klachten inzake vermoeden tot zeden misdrijf 24 november 2015 Pagina 1 van 10 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. stroomschema 3. de rol van de medewerker

Nadere informatie

K.b.s. de Polhaar ISH:/nwkl./infoboek juni 2015 1

K.b.s. de Polhaar ISH:/nwkl./infoboek juni 2015 1 K.b.s. de Polhaar ISH:/nwkl./infoboek juni 2015 1 NAAR DE BASISSCHOOL SCHOOLTIJDEN Dag Morgen Middag Maandag 8.30-12.00 13.15-15.15 uur Dinsdag 8.30-12.00 Woensdag 8.30-12.30 Donderdag 8.30-12.00 Vrijdag

Nadere informatie

Protocol schooladvies groep 8

Protocol schooladvies groep 8 Protocol schooladvies groep 8 Augustus 2016 PROCEDURE SCHOOLADVIES GROEP 8 INLEIDING De overstap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs (VO) is een belangrijke stap. Tenslotte willen we graag

Nadere informatie

Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7

Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 Inleiding: Het onderwijs op school is er onder meer op gericht de verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van de leerlingen te vergroten. Ook het maken van huiswerk levert

Nadere informatie

Klachtenregeling Vereniging van Scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor

Klachtenregeling Vereniging van Scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor Klachtenregeling Vereniging van Scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor Vooraf De klachtenregeling zoals door het bevoegd gezag (=schoolbestuur) is vastgesteld is gebaseerd op de modelklachtenregeling van

Nadere informatie

Een klacht, wat nu? Klachtenregeling bestemd voor ouders, voogden, verzorgers en medewerkers

Een klacht, wat nu? Klachtenregeling bestemd voor ouders, voogden, verzorgers en medewerkers Een klacht, wat nu? Klachtenregeling bestemd voor ouders, voogden, verzorgers en medewerkers Vastgesteld in de vergadering van: 1 Inhoudsopgave Inleiding p. 3 Bij wie kan ik terecht? p. 4 Wie kan er klagen?

Nadere informatie

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Leerkrachten: 4/5 Anja Smits en Jennie van Laarhoven 5A Marloes Bongers ALGEMEEN GEDEELTE Zelfstandig werken In de groepen 5 werken de leerlingen

Nadere informatie

Hoe kies ik de juiste basisschool voor mijn kind? s t a d m e t e e n h a r t

Hoe kies ik de juiste basisschool voor mijn kind? s t a d m e t e e n h a r t Hoe kies ik de juiste basisschool voor mijn kind? Amersfoor t s t a d m e t e e n h a r t 2 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Vraag tijdig op welke leeftijd u uw kind moet inschrijven! 5 3 De juiste school 5 4 Een

Nadere informatie

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1 1. Voorwoord... 2 2. Bewaking communicatie processen... 2 3. Communicatie... 2 4. Het doel van communicatie... 3 5. Betrokkenen... 3 6. Middelen... 3 6.1. Mondelinge communicatie... 3 6.2. Schriftelijke

Nadere informatie

CP3. Naar de basisschool

CP3. Naar de basisschool CP Naar de basisschool In Nederland gaan de meeste kinderen als ze vier jaar zijn, naar de basisschool. Vanaf hun vijfde jaar zijn kinderen leerplichtig. Dan moeten ze naar school. In deze cruciale praktijksituatie

Nadere informatie

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius 2016-2017 Inhoudsopgave - Procedure schooladvies VO basisschool St. Dionysius 1. Doel van de procedure... 2 2. Hoe komt het schooladvies tot stand?...

Nadere informatie

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs 3. De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Onze scholen zijn aangesloten

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 5

Informatieboekje Groep 5 Informatieboekje Groep 5 Schooljaar 2016-2017 Markelo, september 2016 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 5 van Oecumenische Basisschool De Welp. In dit boekje vindt

Nadere informatie

Waar mensen werken ontstaan misverstanden, worden fouten gemaakt en kan er iets misgaan in de communicatie. Dat geldt ook voor het onderwijs.

Waar mensen werken ontstaan misverstanden, worden fouten gemaakt en kan er iets misgaan in de communicatie. Dat geldt ook voor het onderwijs. Klachtenregeling Waar mensen werken ontstaan misverstanden, worden fouten gemaakt en kan er iets misgaan in de communicatie. Dat geldt ook voor het onderwijs. In beginsel kan iemand met een klacht zich

Nadere informatie

Begeleiding op basis van meten en observatie

Begeleiding op basis van meten en observatie Van kleuter tot Voortgezet Onderwijs Begeleiding op basis van meten en observatie Toetsen volgens het Leerling Volg Systeem opgenomen in de toetskalender Advisering overgang van kleutergroepen naar groep

Nadere informatie

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 De Marcusschool is een Vreedzame School Inleiding In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. Indien u meer informatie

Nadere informatie

Ik ga naar de basisschool!

Ik ga naar de basisschool! Ik ga naar de basisschool! Informatieboekje voor groep 1 en 2 van Basisschool De Wegwijzer Welkom op de Wegwijzer! U hebt gekozen voor onze school om uw kind een goede, leerzame en leuke tijd te geven.

Nadere informatie

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Pag.2 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2 4. Observatie en Overdracht naar de basisschool Pag.3 4.1 Observatie 4.2 Overdracht naar de basisschool

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 6

Informatieboekje Groep 6 Informatieboekje Groep 6 Schooljaar 2016-2017 Markelo, september 2016 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 6 van Oecumenische Basisschool De Welp. In dit boekje vindt

Nadere informatie

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs.

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. De Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs in Spijkenisse bestaat ruim 100 jaar. Gedurende die honderd jaar hebben wij

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr.1 We gaan weer beginnen Het komende schooljaar start het continurooster

Nieuwsbrief nr.1 We gaan weer beginnen Het komende schooljaar start het continurooster Nieuwsbrief nr.1 We gaan weer beginnen Maandag begint de school weer. We hopen dat alle kinderen en hun ouders een fijne vakantie hebben gehad en dat de kinderen net zo enthousiast zijn om weer op school

Nadere informatie

6. Ondersteuning voor de leerlingen

6. Ondersteuning voor de leerlingen 6. Ondersteuning voor de leerlingen 6.1 Passend onderwijs SWV Unita Op 1 augustus 2014 gaat de wet Passend Onderwijs van kracht. Deze wet regelt de samenwerking tussen het regulier en het speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

klachtenregeling jan arentsz 2017/2018

klachtenregeling jan arentsz 2017/2018 klachtenregeling jan arentsz 2017/2018 Hoe nauwkeurig we ons werk ook willen doen, het is mensenwerk. Fouten en verschil van mening zijn mogelijk. Daarom zijn er klachtenregelingen. Overzicht klachten/klachtenregelingen

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN Waarom de overstap naar andere schooltijden? We verwachten dat bij invoering van Andere Schooltijden met korte middagpauze er meer rust en regelmaat voor de

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

Presentatie Andere Tijden

Presentatie Andere Tijden Presentatie Andere Tijden Medezeggenschapsraad van tijdschema 20.00 uur achtergrondinformatie in de hal 20.20 uur opdracht: in gesprek in lokalen 20.50 uur vervolg in de hal 21.00 uur afsluiting 1 geschiedenis

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 5

Informatieboekje Groep 5 Informatieboekje Groep 5 Schooljaar 2015-2016 Markelo, augustus 2015 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 5 van Oecumenische Basisschool De Welp. In dit boekje vindt

Nadere informatie

In deze folder lees je alles wat je weten moet over ons.

In deze folder lees je alles wat je weten moet over ons. In deze folder lees je alles wat je weten moet over ons. Wie enthousiast is, presteert beter. Dat geldt voor volwassenen, maar natuurlijk ook voor jonge kinderen. Op de Rudolf Steinerschool ervaren wij

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN Waarom de overstap naar andere schooltijden? We verwachten dat bij invoering van Andere Schooltijden met korte middagpauze er meer rust en regelmaat voor de

Nadere informatie

School Leerlingen Ouders Leraren Onderwijs ondersteunend personeel Directeur Adjunct - directeur Bevoegd gezag

School Leerlingen Ouders Leraren Onderwijs ondersteunend personeel Directeur Adjunct - directeur Bevoegd gezag Leerlingenstatuut 1.0. Uitgangspunt De Praktijkschool Apeldoorn wil een school zijn waar leerlingen, hun ouders/ verzorgers en het schoolteam met plezier naar toe gaan om er in een goede sfeer met elkaar

Nadere informatie

Continurooster Protocol. Met extra informatie over op tijd komen en ouders in de groep.

Continurooster Protocol. Met extra informatie over op tijd komen en ouders in de groep. Continurooster Protocol Met extra informatie over op tijd komen en ouders in de groep. Juni 2015 Voorwoord De Thomas van Aquinoschool hanteert vanaf schooljaar 2015 2016 een continurooster. Een continurooster

Nadere informatie

Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7

Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 Inleiding: Het onderwijs op school is er onder meer op gericht de verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van de leerlingen te vergroten. Ook het maken van huiswerk levert

Nadere informatie

Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 it Bynt Winsum

Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 it Bynt Winsum Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 it Bynt Winsum Inleiding: Het onderwijs op school is er onder meer op gericht de verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van de leerlingen te vergroten. Ook het maken van

Nadere informatie

Informatieboekje Informatieboekje groep 7 Beekpark Schooljaar

Informatieboekje Informatieboekje groep 7 Beekpark Schooljaar Informatieboekje Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 7 van Basisschool Beekpark. In dit boekje vindt u allerlei informatie: informatie over onze school, ons onderwijs

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad Josephschool Pijnacker. Jaarverslag 2013-2014

Medezeggenschapsraad Josephschool Pijnacker. Jaarverslag 2013-2014 Medezeggenschapsraad Josephschool Pijnacker Jaarverslag 2013-2014 Januari 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 De medezeggenschapsraad...4 2.1 Doel en bevoegdheden medezeggenschapsraad...4 2.2 Samenstelling

Nadere informatie

Reglement voorfase klachtbehandeling H 3 O ten behoeve van het primair en voortgezet onderwijs

Reglement voorfase klachtbehandeling H 3 O ten behoeve van het primair en voortgezet onderwijs 1600 Reglement voorfase klachtbehandeling H 3 O ten behoeve van het primair en voortgezet onderwijs Artikel 1 1. In dit reglement wordt verstaan onder betrokkene: een lid van het personeel, een lid van

Nadere informatie

Informatieboekje. tussenschoolse opvang. De Klim

Informatieboekje. tussenschoolse opvang. De Klim Informatieboekje tussenschoolse opvang De Klim Inhoud Voorwoord, contactgegevens... 4 Over Ludens... 5 Tussenschoolse opvang door Ludens... 5 Team TSO De Klim... 5 Tussenschoolse opvang op De Klim...

Nadere informatie

Huiswerkbeleid Daltonschool Meander

Huiswerkbeleid Daltonschool Meander Huiswerkbeleid Daltonschool Meander Inhoud : 1. Waarom geven wij op school huiswerk? 2. In welke groepen krijgen de kinderen huiswerk en waar bestaat het uit? 3. Wat kunnen de ouders van de school verwachten?

Nadere informatie

Beleid najaarskinderen in groep ½

Beleid najaarskinderen in groep ½ Beleid najaarskinderen in groep ½ De doorstroom van groep 1/2/3 2013 Stichting Katholieke Scholen Westelijk Weidegebied Inhoud Hoofdstuk Pagina Inleiding 3 Praktische invulling Groep 1 Groep 2 Kleuterverlenging

Nadere informatie

SCHOOLGIDS OPENBARE MONTESSORISCHOOL DE TRINOOM

SCHOOLGIDS OPENBARE MONTESSORISCHOOL DE TRINOOM SCHOOLGIDS OPENBARE MONTESSORISCHOOL DE TRINOOM 2016-2017 1. Inleiding: karakterisering van de school. Wij staan als team van Montessorischool De Trinoom elke dag met veel plezier klaar voor onze leerlingen

Nadere informatie

pit de school met Schoolkalender 2007-2008 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft T 015-256 83 65 info@cornelismusius.

pit de school met Schoolkalender 2007-2008 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft T 015-256 83 65 info@cornelismusius. de school met pit Schoolkalender 0-0 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat SR Delft T 0- info@cornelismusius.nl Peuterspeelzaal Het Muizenhuis Prins Mauritsstraat SR Delft T 0-0 0 muizenhuis@laurentiusstichting.nl

Nadere informatie

HUISWERKBELEID. Inhoudsopgave... 1. Inleiding... 2. Het doel van dit huiswerkbeleid... 2. Voorwaarden huiswerkbeleid... 2

HUISWERKBELEID. Inhoudsopgave... 1. Inleiding... 2. Het doel van dit huiswerkbeleid... 2. Voorwaarden huiswerkbeleid... 2 HUISWERKBELEID Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 Het doel van dit huiswerkbeleid... 2 Voorwaarden huiswerkbeleid... 2 Doelstellingen huiswerk... 3 Opbouw van het huiswerk... 3 Incidenteel huiswerk... 6

Nadere informatie

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek: een kleine school met een groot karakter! Een school kiezen voor uw kind

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek mei 2013

Oudertevredenheidsonderzoek mei 2013 Basisschool Bocholtz Wijngracht 11 6351 HJ Bocholtz 045 5443614 045 5445952 info.rkbsbocholtz@movare.nl Oudersonderzoek mei 2013 Doelstellingen van het onderzoek De onderzoeksdoelstellingen van het Landelijk

Nadere informatie

Voor klachten op overige terreinen geldt de klachtenprocedure. Deze procedure is hieronder beschreven:

Voor klachten op overige terreinen geldt de klachtenprocedure. Deze procedure is hieronder beschreven: De klachtenregeling Elke school is verplicht een klachtenregeling te hebben, waarin staat hoe de school omgaat met klachten. Een goed informatiebeleid voorkomt klachten. Wij informeren ouders, leerlingen

Nadere informatie

STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS WEST-FRIESLAND

STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS WEST-FRIESLAND STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS WEST-FRIESLAND Beleid Overblijven Inleiding Vanaf augustus 2006 zijn schoolbesturen verantwoordelijk voor het overblijven en zij moeten er dus voor zorgen dat dit goed geregeld

Nadere informatie

DE PROCEDURE BIJ DE KLACHTENCOMMISSIE

DE PROCEDURE BIJ DE KLACHTENCOMMISSIE DE PROCEDURE BIJ DE KLACHTENCOMMISSIE De Landelijke klachtencommissie voor het katholiek onderwijs behandelt klachten die afkomstig zijn uit het primair en speciaal onderwijs, het beroepsonderwijs, de

Nadere informatie

1. Er zijn op iedere school ten minste twee contactpersonen die de klager verwijzen

1. Er zijn op iedere school ten minste twee contactpersonen die de klager verwijzen Bijlage 1 a klachtenregeling Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. school: een school als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs; b. klachtencommissie:

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Lunchkids

Pedagogisch beleid Lunchkids Pedagogisch beleid Lunchkids 1 Inleiding Voor u ligt het pedagogisch beleid van Lunchkids onderdeel van De Kinderkoepel. Het pedagogisch beleid geeft aan ouders, scholen, medewerkers en andere betrokkenen

Nadere informatie

Zorg voor onze kinderen

Zorg voor onze kinderen Zorg voor onze kinderen Versie 5.0 juni 2011 Gelukkig de kinderen, die zonder angst, naar school gaan. Gelukkig de kinderen, die zonder hoge cijfers zich geaccepteerd weten. Gelukkig de kinderen, die ondanks

Nadere informatie

Werkgroepen Herman Jozef school 2008-2009.

Werkgroepen Herman Jozef school 2008-2009. INSPRAAK Schoolbestuur. De Herman Jozefschool maakt onderdeel uit van de Stichting voor Katholiek en Interconfessioneel Primair Onderwijs in de gemeente Sint-Michielsgestel. De Stichting heeft de zorg

Nadere informatie

OORDEEL VAN DE LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE VOOR HET ALGEMEEN BIJZONDER ONDERWIJS INZAKE KLACHT 09-09

OORDEEL VAN DE LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE VOOR HET ALGEMEEN BIJZONDER ONDERWIJS INZAKE KLACHT 09-09 OORDEEL VAN DE LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE VOOR HET ALGEMEEN BIJZONDER ONDERWIJS INZAKE KLACHT 09-09 De Landelijke Klachtencommissie voor het algemeen bijzonder onderwijs (verder: de commissie) heeft

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat op basisschool Hulsberg gevolgd wordt om tot een goed

Nadere informatie

De leerkrachten willen de kinderen het gevoel geven van veiligheid en geborgenheid.

De leerkrachten willen de kinderen het gevoel geven van veiligheid en geborgenheid. 1. Doelen van ons onderwijs De Burchtgaarde wil bereiken dat ieder kind via een ononderbroken leer-en ontwikkelingsproces, die kennis en vaardigheden verwerft die het nodig heeft om een zelfstandig, sociaal

Nadere informatie

Protocol contact ouders - school

Protocol contact ouders - school Het Mozaïek Houten. Protocol contact ouders - school Wederzijds vertrouwen en openheid naar elkaar toe Dit is uitgangspunt in het contact tussen ouders en leerkrachten/directie. Bij vragen en/of opmerkingen:

Nadere informatie

KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS

KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS Inleiding Stichting KPO Sint Antonius heeft de klachtenregeling geactualiseerd. Deze klachtenregeling streeft ernaar zorgvuldig met klachten van een klager

Nadere informatie

Méér dan Spelen. Hier houden wij ons aan bij Spring! Ouderinformatieboekje

Méér dan Spelen. Hier houden wij ons aan bij Spring! Ouderinformatieboekje Méér dan Spelen Hier houden wij ons aan bij Spring! Ouderinformatieboekje 2 Inhoudsopgave 1. De mentorleidster... 4 2. Spelenderwijs leren en ontwikkelen met Piramide... 4 2.1 Ouderbijeenkomst, spelinloop

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke

Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke Inhoud 1. Inleiding 2. Onze visie 3. Doelstellingen 4. Pedagogische uitgangspunten voor het kind 5. Pedagogische uitgangspunten voor de groepsleiding

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 6

Informatieboekje Groep 6 Informatieboekje Groep 6 Schooljaar 2014-2015 Markelo, september 2014 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 6 van Oecumenische Basisschool Ichthus. In dit boekje vindt

Nadere informatie

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013 7 Passend onderwijs 7.1 Algemeen Kinderen zijn nieuwsgierig en willen graag leren. Deze eigenschap hoort bij het kind zijn. Alle kinderen verdienen aandacht en zorg, maar zeker ook diegenen die moeite

Nadere informatie

Kleuterboekje De Hoeksteen. Vandaag peuter, morgen kleuter

Kleuterboekje De Hoeksteen. Vandaag peuter, morgen kleuter Kleuterboekje De Hoeksteen Vandaag peuter, morgen kleuter Welkom op de Hoeksteen! En dan is het ineens zover: Uw kind mag (bijna) naar de basisschool! In dit boekje leest u hoe het eraan toe gaat bij de

Nadere informatie

Kwaliteitsvragenlijst

Kwaliteitsvragenlijst Samenvatting Kwaliteitsvragenlijst Ouders September 2011 Vragenlijst ingevuld door 79 ouders in september 2011 De ouders geven Octant een 7,2 als algemeen rapportcijfer We scoren het best op: Leer- en

Nadere informatie

Klachtenregeling Stedelijk Dalton Lyceum Inleiding. 1 Mondelinge klachten. 2 schriftelijke klachten. 2.1 Interne afhandeling op locatieniveau

Klachtenregeling Stedelijk Dalton Lyceum Inleiding. 1 Mondelinge klachten. 2 schriftelijke klachten. 2.1 Interne afhandeling op locatieniveau Klachtenregeling Stedelijk Dalton Lyceum Inleiding Uitgangspunt van het Stedelijk Dalton Lyceum is klachten zoveel mogelijk te voorkomen. In een schoolomgeving waarin zoveel mensen met elkaar samen leven

Nadere informatie

HORN. Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015

HORN. Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015 HORN Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015 WELKOM GEACHTE OUDERS Dit boekje bevat een beknopte, zakelijke weergave van de informatie

Nadere informatie

Continurooster. m.i.v. schooljaar 2013-2014. PC Basisschool van Asch van Wijck Louis Couperusstraat 85 3532 CX Utrecht www.aschvanwijckschool.

Continurooster. m.i.v. schooljaar 2013-2014. PC Basisschool van Asch van Wijck Louis Couperusstraat 85 3532 CX Utrecht www.aschvanwijckschool. Continurooster m.i.v. schooljaar 2013-2014 PC Basisschool van Asch van Wijck Louis Couperusstraat 85 3532 CX Utrecht www.aschvanwijckschool.nl Inhoudsopgave Voorwoord 1. Waarom een continurooster 1.1 Inleiding

Nadere informatie

Klachtenregeling Stichting PrimAH

Klachtenregeling Stichting PrimAH Klachtenregeling Stichting PrimAH Inhoud Inleiding... 3 Voorkomen van klachten... 3 Begripsbepalingen... 3 De contactpersoon... 3 De externe vertrouwenspersoon... 4 De klachtencommissie... 4 De procedure

Nadere informatie

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Aantal respondenten: 134 14-11-2010 Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders 1 / 9 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek. De vragen gaan over

Nadere informatie

Klachtenregelingen. Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs

Klachtenregelingen. Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Klachtenregelingen Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Preambule Per 1 januari 2018 vallen alle peuterspeelzalen onder de wettelijke term kinderopvang. Vooruitlopend daarop wordt, waar nog

Nadere informatie

Overgangsprotocol OPO Ameland Groep 1 tot en met 4

Overgangsprotocol OPO Ameland Groep 1 tot en met 4 Overgangsprotocol OPO Ameland Groep 1 tot en met 4 januari 2010 5 januari 2011 informeren MT 26 januari 2011 informeren teams 10 maart 2011 voornemen besluit BC 22 maart 2011 besluitvormend GMR 21 april

Nadere informatie

Regeling en reglement

Regeling en reglement Regeling en reglement 1.1 Regeling van de TSO op de Vennegötte te Lochem 1.2 Inleiding De overheid heeft wettelijk vastgelegd dat de Tussen Schoolse Opvang (TSO) vanaf 1 augustus 2006 onder de verantwoording

Nadere informatie

9. De betrokkenheid van ouders.

9. De betrokkenheid van ouders. 9. De betrokkenheid van ouders. 9.1 Contacten ouders-school Er zijn verschillende manieren waarop ouders bij de school betrokken kunnen zijn. Die zetten we hieronder nog eens op een rij. Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014 Ouderbeleidsplan Sbo de Bonte Vlinder September 2014 1 Inleiding De meerwaarde van een ouderbeleidsplan Een ouderbeleidsplan vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit.

Nadere informatie

*Daar waar ouders staat geschreven, wordt bedoeld de ouder/ouders en/of de verzorger/verzorgers.

*Daar waar ouders staat geschreven, wordt bedoeld de ouder/ouders en/of de verzorger/verzorgers. Partnerschap met ouders op basisschool de Hien november 2016 Inleiding In deze tekst wordt beschreven wat de visie van basisschool De Hien is op de samenwerking met ouders van onze school. Wij willen graag

Nadere informatie

Kleine en grote pauze voorzien van de naam Gymnastiek.

Kleine en grote pauze voorzien van de naam Gymnastiek. Beste ouders, Met deze brief willen wij u informeren over zaken die betrekking hebben op uw kind(eren). Bovendien willen we een aantal onderdelen van het lesprogramma van de groepen graag kort toelichten.

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink Aantal respondenten: 28 02-10-2015 Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink

Nadere informatie

Inhoudsopgave Pagina Vooraf 2 Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 2 Hoofdstuk 2 Behandeling van de klachten Paragraaf 1 De contactpersoon Artikel

Inhoudsopgave Pagina Vooraf 2 Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 2 Hoofdstuk 2 Behandeling van de klachten Paragraaf 1 De contactpersoon Artikel Inhoudsopgave Pagina Vooraf 2 Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 2 Hoofdstuk 2 Behandeling van de klachten Paragraaf 1 De contactpersoon Artikel 2 Aanstelling en taak contactpersoon 2 Paragraaf 2

Nadere informatie

Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3

Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3 Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3 Februari 2011 1 Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3. Hoofdstuk 1 Inleiding p. 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Klachtenregeling (versie 2015)

Klachtenregeling (versie 2015) Klachtenregeling (versie 2015) Scholen Onze Wijs Acaciahof De Aventurijn De Burcht-Rietheim Cypressenhof Het Kompas Louise de Colignyschool Oleanderhof Palmenhof Het Vlot/Ichtusschool Wilgenhof De Wissel

Nadere informatie

Uiteraard wordt met de informatie zorgvuldig en discreet omgegaan

Uiteraard wordt met de informatie zorgvuldig en discreet omgegaan P.C. Basisschool Driestromenland Voorstraat 336 8226 KA Lelystad Woensdag 19 augustus 2015 nummer 1 Opening schooljaar Vorige week hebben de meesters en juffen hard gewerkt om de klassen in te richten.

Nadere informatie

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 1 Algemeen In 2010 is er een Grote Ouder- en Leerlingenenquete geweest. Het onderzoek is uitgevoerd door het bekende bureau Beekveld en Terpstra. Alle ouders en de

Nadere informatie

KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS

KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS Inleiding Stichting KPO Sint Antonius heeft de klachtenregeling geactualiseerd. Deze klachtenregeling streeft ernaar zorgvuldig met klachten van een klager

Nadere informatie

Ouderinfo aug./ sept. 2013-2014

Ouderinfo aug./ sept. 2013-2014 Ouderinfo aug./ sept. 2013-2014 Beste Ouders, Verzorgers, Van de directie Het is weer begonnen! Het nieuwe schooljaar 2013 2014. Voor enkelen weer even wennen, voor anderen weer heel vertrouwd. We hopen

Nadere informatie

Beleidsnotitie Ouderbetrokkenheid OBS DE BOUWSTEEN

Beleidsnotitie Ouderbetrokkenheid OBS DE BOUWSTEEN Beleidsnotitie Ouderbetrokkenheid OBS DE BOUWSTEEN ouderbetrokkenheid Pagina 1 De identiteit van de school Obs de Bouwsteen is een openbare basisschool. Een school met ruimte en respect voor alle levensbeschouwingen.

Nadere informatie

Inschrijven van leerlingen: beschrijf de manier van afwijzen van een leerling i.p.v correcte manier.

Inschrijven van leerlingen: beschrijf de manier van afwijzen van een leerling i.p.v correcte manier. Schoolgids aanbevelingen tot wijziging of verduidelijking Blz 4: Inschrijven van leerlingen: beschrijf de manier van afwijzen van een leerling i.p.v correcte manier. Schrappen van de schooltijden. De MR

Nadere informatie

Tussen Schoolse Opvang (TSO) Protocol. van o.b.s. De Vuurtoren

Tussen Schoolse Opvang (TSO) Protocol. van o.b.s. De Vuurtoren Tussen Schoolse Opvang (TSO) Protocol van o.b.s. De Vuurtoren 2 TSO Protocol o.b.s. de Vuurtoren Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Organisatie... 3 Opvang... 5 TSO vergoeding... 6 Overdracht...

Nadere informatie

Klachtenregeling ENMS. 2 Begripsbepalingen. 3 Behandeling van de klachten. Het bevoegd gezag,

Klachtenregeling ENMS. 2 Begripsbepalingen. 3 Behandeling van de klachten. Het bevoegd gezag, Klachtenregeling ENMS Het bevoegd gezag, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs; gehoord de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad;

Nadere informatie