SCHOOLGIDS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SCHOOLGIDS 2003-2004"

Transcriptie

1 SCHOOLGIDS Kardinaal Alfrinkschool Maassluis Aangepaste lay-out Adressen, etc. overige scholen van de SKOR toegevoegd Medezeggenschapsraad Kardinaal Alfrinkschool Maassluis Blad 1 van 24

2 VOORWOORD Beste ouders en verzorgers, Scholen verschillen steeds meer, in de manier van werken, in sfeer en in wat kinderen er leren. Scholen hebben verschillende kwaliteiten en faciliteiten. Deze gids geeft aan waar de Kardinaal Alfrinkschool voor staat, zodat u weet waar u ons op kunt aanspreken. De informatie in de schoolgids bestaat uit: De doelstellingen van de school; Uitwerking van die doelstellingen in activiteiten, faciliteiten, zorg; De resultaten van het gegeven onderwijs. Daarnaast staat er overige informatie in de gids, die voor u van belang zijn, maar die niet wettelijk voorgeschreven zijn. De schoolgids is samengesteld in nauw overleg met onze collega-school De Dijck en vastgesteld door het team en de Medezeggenschapsraad. Wij hopen dat u deze schoolgids als een zinvolle informatiebron beschouwt. Naast de schoolgids wordt er aan het begin van het schooljaar een kalender uitgegeven, waarin informatie staat, wat alleen van toepassing is op het dan lopende schooljaar. Medezeggenschapsraad Kardinaal Alfrinkschool Maassluis Blad 2 van 24

3 1. DE SCHOOL 1.1. Richting Onze school op katholieke grondslag draagt de naam van Kardinaal Alfrink. Deze kardinaal leefde van 1900 tot Zijn levensgeschiedenis geeft ons een beeld van een man, die toegewijd was aan zijn opdracht, gericht op samenwerken en oog had voor mensen, zoals ze waren. Bovendien zat hij vol humor en stelde zich strijdbaar op ten opzichte van behoudende elementen. Zo is deze kardinaal een belangrijke inspiratiebron voor onze school. De Kardinaal Alfrinkschool maakt deel uit van Stichting Katholiek Onderwijs Riviersteden. Ook RK Basisschool De Dijck aan de Dennendal valt onder dit bestuur, naast nog drie scholen in Brielle en Hellevoetsluis. De katholieke levensvisie wordt in de school actief uitgedragen, onder andere doordat er catechese wordt gegeven. Toch is een deel van de ouders en kinderen niet katholiek. Voor ouders blijkt de goede zorg voor het kind, de duidelijke structuren en de onderlinge sfeer de eerste reden te zijn om voor onze school te kiezen. Voor ouders en team is het belangrijk dat de school haar katholieke identiteit actief uitdraagt. Alle kinderen doen dus mee aan activiteiten die het katholieke karakter van de school onderstrepen. Adres: Dr. Jan Schoutenlaan 3 Postcode: 3145 SX Maassluis Telefoon: (010) Telefax: (010) Homepage: Deze schoolgids is goedgekeurd op 2 juli 2003 Getekend: (Voorzitter Medezeggenschapsraad) 1.2 Directie De directie van de school bestaat uit de volgende functies: De meerschoolse directeur is eindverantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken De adjunct-directeur voert specifieke directietaken uit en leidt de locatie. De directie heeft de verantwoordelijkheid voor de extra zorg voor leerlingen gedelegeerd aan de Interne Begeleidster, die het onderwijs in het algemeen op school en aan individuele leerlingen coördineert. De directie wordt ondersteund door bouwcoördinatoren van de onder-, midden- en bovenbouw Situering van de school De Kardinaal Alfrinkschool staat in het westelijk deel van Maassluis. Het hoofdgebouw met 16 lokalen staat aan de Dr. Jan Schoutenlaan. Het heeft een ruime speelplaats en wordt omgeven door ruime grasvelden. Bij meer dan 16 groepen moet de gemeente zorgdragen voor meer lokaliteiten in de nabijheid van het hoofdgebouw. In Maassluis-West wonen veel verschillende milieus, zowel binnen de autochtone als de allochtone gemeenschap. Medezeggenschapsraad Kardinaal Alfrinkschool Maassluis Blad 3 van 24

4 1.4. Schoolgrootte Door een aanname beleid komt de school uit op 44 leerlingen per leeftijd: 44 vierjarige kinderen, 44 vijfjarige kinderen et cetera. Dat houdt in dat het aantal leerlingen min of meer stabiel blijft rond de 350 leerlingen. Het onderwijs wordt gegeven door daarvoor gekwalificeerde leerkrachten ondersteund door een onderwijsassistenten, een Remedial Teacher en een taalcoördinator. Een schoolassistent geeft ondersteuning bij huishoudelijke en administratieve werkzaamheden. 2. ONZE SCHOOL EN WAT WE WILLEN BEREIKEN 2.1. Missie Kort samengevat kunnen wij de missie van onze school als volgt formuleren: Wij dragen zorg voor kwalitatief goed onderwijs in een deskundige en flexibele schoolorganisatie, die rekening houdt met de leefstijl van ouders in de huidige maatschappij, waarbij wij vanuit onze katholiekchristelijke levensbeschouwing bijdragen aan de ontwikkeling van de kinderen op weg naar het kunnen en willen dragen van eigen verantwoordelijkheid Het klimaat van de school Het Pedagogisch Klimaat (hoe leerkrachten met kinderen omgaan maar ook hoe kinderen onderling met elkaar omgaan), sfeer en onderlinge contacten staan hoog in het vaandel van de Kardinaal Alfrinkschool. Er is bij ons plaats voor elk kind, er is respect voor ieders eigenheid, zoals er ook respect verwacht wordt voor de uitgangspunten van de school. Wij waken ervoor dat sterke karakters niet gaan heersen over anderen en er kinderen buiten de groep vallen. Om dit concreet te regelen zijn er duidelijke regels binnen de school. Ieder heeft zich daaraan te houden. Verder maakt elke leerkracht in samenspraak met zijn/ haar groep een gedragsprotocol, die de leerkracht en leerlingen ondertekenen. Daarnaast worden de leerlingen aangesproken op ongewenst gedrag. Grof taalgebruik en lichamelijk geweld worden niet geduld. Omdat de school geen eiland is, zullen ook ouders betrokken worden bij ongewenst gedrag van hun kind(eren). Ondanks het feit dat de maatschappij verruwt en verder individualiseert, leren wij de kinderen gemeenschapszin en verantwoordelijkheid voor elkaar aan. Wij streven naar een klimaat, waarin iedereen meetelt, meedoet en ervoor zorgt, dat de ander er ook bij hoort. Om al onze pedagogische doelstellingen te bereiken, hebben we de organisatie aangepast. De school is opgedeeld in 3 zelfsturende units. De onderwijspersoneel van de betreffende unit hebben veel invloed op de organisatie, de onderlinge contacten en de sfeer in de unit. Alle leerkrachten van een unit zijn verantwoordelijk voor het wel en wee van alle leerlingen binnen hun unit. Een coördinator is aanspreekpunt voor ouders, de Interne Begeleidster en directie. Door ouders intensief te betrekken bij de unit hopen we de afstand tussen school en ouders te verkleinen. Daarnaast starten we komend jaar als enige school in de regio met het project "De Vreedzame School", waarbij gericht alle kinderen begeleid worden te leven in een ingewikkeld maatschappij. Het moet helpen dat ieder kind met plezier naar school gaat en zich daar veilig voelt. 3. ONZE SCHOOL EN DE WET Medezeggenschapsraad Kardinaal Alfrinkschool Maassluis Blad 4 van 24

5 3.1. Wat zijn in het kort de regels van de leerplicht. 4 jaar Als uw kind vier jaar wordt mag het naar school. In de laatste weken voor de vierde verjaardag mag uw kind een aantal dagdelen op school komen wennen. 5 jaar Tot uw kind zes jaar wordt, mag u, als u dat nodig vindt, uw kind met medeweten van de leerkracht, vijf uren per week thuishouden. Extra vrij Wij moeten uw kinderen vrij geven wanneer het belangrijke familieverplichtingen betreft. Eén dag per schooljaar geven wij vrij wanneer uw kinderen vanwege uw geloofsovertuiging niet op school kunnen zijn. Vakantie U moet zich houden aan de vastgestelde vakanties. Dat geldt ook voor wintersportvakantie of bezoek van buitenlandse leerlingen aan hun eigen land. Als u vanwege uw beroep beslist niet in de schoolvakanties vakantie kunt nemen, dan kunt u maximaal tien dagen per schooljaar buiten de normale vakantie met uw kinderen op vakantie. Extra vrije dagen van uw kinderen nemen onder schooltijd kan nooit betekenen, dat de leerkracht daar extra werk voor moet doen. Het verzoek om vrije dagen op te nemen aansluitend aan de vakantie wordt in principe nooit gehonoreerd. Deze verzoeken moeten voorgelegd worden aan de leerplichtambtenaar. Ziek Als uw kind ziek is, kan en mag het niet naar school. Wij verwachten, dat u dat voor schooltijd meldt. Wordt afwezigheid niet gemeld, dan nemen wij contact op met de ouders om te voorkomen, dat een kind "zoek" is zonder dat hij gemist wordt. Vrijstelling van lessen op godsdienstige gronden Op onze school zijn alle kinderen verplicht alle vakken te volgen, die op het rooster staan. Willen ouders ontheffing van het volgen van lessen op grond van godsdienstige overwegingen dan moet dat schriftelijk aangevraagd worden aan het schoolbestuur. Wij gaan er vanuit dat alle leerlingen ook deelnemen aan alle activiteiten, zoals een kerstviering, schoolkamp, paasontbijt, enzovoorts. Ontheffing kan aangevraagd worden bij de directie. Controle De gemeente heeft een leerplichtambtenaar aangesteld, die controleert of u zich en wij ons aan de leerplichtregels houden Inschrijven van leerlingen Voor het inschrijven van leerlingen moet u een afspraak maken met de directeur van de school. Tijdens de rondleiding kunt u leerkrachten aanspreken over hun werk, indien het de les niet verstoort. Omdat inschrijving niet automatisch leidt tot plaatsing is het belangrijk zeer tijdig in te schrijven. U hoort bij inschrijving of uiterlijk 4 maanden voor de vierde verjaardag van uw kind of het ook daadwerkelijk geplaatst is. Medezeggenschapsraad Kardinaal Alfrinkschool Maassluis Blad 5 van 24

6 Hoeveel tijd zit uw kind op school Een schooldag mag maximaal vijf en een half uur duren. De eerste vier jaar gaan kinderen per jaar gemiddeld 880 uren naar school. De laatste vier jaar gaan de kinderen gemiddeld 1000 uren naar school. De schooltijden zijn: De hele schooldag voor groep 1 t/m uur Op woensdag groep 1 t/m uur groep 5 t/m uur Alle kinderen kunnen op school blijven eten. De middagpauze bedraagt 30 minuten Tot welke leeftijd zit uw kind op onze school Een kind mag tot en met maximaal haar/ zijn dertiende jaar op onze school zitten. Het verschil in leeftijd wordt ons inziens te groot naarmate kinderen na hun 13e jaar nog op onze school zijn. Mocht vooraf duidelijk worden dat kinderen in groep 8 veertien jaar worden, dan wordt met de ouders besproken hoe en wanneer hun kind overstapt naar het vervolgonderwijs Studiedagen Een aantal malen per jaar zijn de leerkrachten bijeen om zich gezamenlijk met een studieonderwerp bezig te houden. Uw kind heeft dan vrij. U ontvangt daarover van de school tijdig bericht Aansprakelijkheid De vraag of de school altijd aansprakelijk is voor eventuele schade die uw kind oploopt of een ander toebrengt is niet zomaar te beantwoorden. Het gaat bij aansprakelijkheid namelijk om de vraag wat redelijk en billijk is. Er kunnen dus ook situaties zijn, waarin u als ouder aansprakelijk bent. In dat geval brengt uw eigen WA-verzekering uitkomst. De school is nooit aansprakelijk voor het kwijt raken van of schade aan schrijfgerei, speelgoed, walkmans etc. die uw kind ongevraagd mee naar school neemt Klachten en vragen Onze school heeft een klachtenregeling. De klachten kunnen gaan over het bevoegd gezag en de onderwijsinstelling. Allereerst is het de bedoeling dat u de klachten bespreekt met de school. Dit kan zijn met de betreffende leerkracht en/ of de directie. Als de klacht naar inzicht van de klager onvoldoende opgelost wordt, kan de klager naar de klachtencommissie. Bij deze klachtencommissie kunnen ouders dan wel verzorgers en personeelsleden klachten indienen over gedragingen en beslissingen van de school, het bevoegd gezag en het personeel. Deze klachtencommissie bestaat uit ten minste drie leden o.l.v. een voorzitter, die geen deel uitmaakt van het bevoegd gezag en ook niet werkzaam is bij het bevoegd gezag. Verder wordt aan de behandeling van de klacht niet deelgenomen door de persoon op wiens gedragingen de klacht betrekking heeft. Met uw klacht kunt u zich schriftelijk richten tot "Klachtencommissie voor Katholiek Onderwijs in Noord Nederland", Postbus 82324, 2508 EH Den Haag. De klager kan haar of zijn zienswijze mondeling of schriftelijk toelichten en zich bij behandeling van de klacht laten bijstaan. Medezeggenschapsraad Kardinaal Alfrinkschool Maassluis Blad 6 van 24

7 De klachtencommissie vormt zich een oordeel over de gegrondheid van de klacht en deelt dit oordeel, al dan niet vergezeld van aanbevelingen, schriftelijk mede aan de klager, degene over wie geklaagd is en het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag deelt de klager en de klachtencommissie binnen 4 weken na ontvangst van het oordeel schriftelijk mee dat het bevoegd gezag het oordeel over de gegrondheid van de klacht deelt en of hij naar aanleiding van de klacht maatregelen zal nemen en zo ja welke. Als het bestuur niet binnen 4 weken kan reageren, meldt hij dit aan de commissie en de klager met redenen omkleedt onder vermelding van de termijn waarbinnen het bevoegd gezag zijn standpunt bekend zal maken. Na behandeling van de klacht door de klachtencommissie kunt u de inspectie inschakelen, als uw klacht naar uw oordeel niet zorgvuldig is afgehandeld. De Inspectie. Als u de inspectie inschakelt, moet u bij voorkeur schriftelijk, het volgende melden: - uw naam, adres en telefoonnummer - de naam en adres van de onderwijsinstelling - een duidelijke formulering van de klacht - de uitslag van de behandeling van uw klacht door de klachtencommissie - het doel dat u met uw klacht hoopt te bereiken. De inspecteur onderzoekt of de juiste procedure in het afhandelen van de klacht is gevolgd en stelt u schriftelijk van de uitkomst van het onderzoek in kennis. Meestal gebeurt dat binnen enkele weken en maximaal binnen 6 weken na ontvangst van de klacht. In spoedeisende gevallen zijn deze termijnen korter. Als de inspecteur van mening is dat door de onderwijsinstelling bepaalde maatregelen dienen te worden genomen, krijgt u daarover bericht. Het adres van de inspectie is: Inspectie voor het basisonderwijs RIK Bao-4, Postbus 84157, 3009 CD Rotterdam Klachtenregeling voor ongewenst gedrag en seksuele intimidatie. Heeft u een klacht, die gaat over een ongewenste omgang tussen een leerkracht en uw kind of tussen een kind en een ander kind, dan kunt u dit melden bij de vertrouwenspersonen van onze school, te weten de Remedial Teacher of de Interne Begeleidster. U kunt zelf kiezen bij wie u zich meldt. De vertrouwenspersoon legt de klacht zonder beoordeling neer bij de schoolarts. Hij/ zij heeft: geen enkele band met onze school en het bevoegd gezag. Hij/ zij zal de klacht onderzoeken en eventueel verdere stappen ondernemen. Indien nodig kan hij deze klacht voorleggen aan de daarvoor aangemelde rijksinspecteur, op dit moment (juli 2003) de heer Storimans van RIK Bao-4. Uiteindelijk kan de inspecteur overgaan tot het nemen van maatregelen. Dit alles zal binnen zo'n kort mogelijke termijn afgehandeld worden Ouderraad en Medezeggenschapsraad Vragen over de ouderbijdrage kunt u voorleggen aan de Ouderraad. De Medezeggenschapsraad waakt over beleidszaken en gevolgde procedures Bij afwezigheid van groepsleerkrachten Wanneer een leerkracht afwezig is, zal de leerkracht vervangen worden door een andere leerkracht of een onderwijsassistent onder verantwoordelijkheid van een leerkracht. Indien het niet mogelijk is een vervanger voor de klas te plaatsen, kan het voorkomen dat er aan één groep die dag geen onderwijs gegeven wordt. Duurt dit een aantal dagen, dan wordt Medezeggenschapsraad Kardinaal Alfrinkschool Maassluis Blad 7 van 24

8 elke dag aan een andere groep geen onderwijs gegeven. Tot aan de kerstvakantie geldt dit niet voor groep 3, tot aan de maand maart geldt deze regel niet voor groep 8. De ouders worden tijdig geïnformeerd. Ouders die hun kinderen thuis niet kunnen opvangen, kunnen hun kinderen naar school sturen, waar opvang geregeld is. 3.8 Het beleid rond sponsoring De overheid draagt zorg voor voldoende middelen om onderwijs te geven, ouders dragen vrijwillig bij om extra activiteiten voor de leerlingen te organiseren. De school heeft en zoekt geen sponsors ter verbetering of uitbreiding van het onderwijs. Alleen voor specifieke doelen worden ouders en/ of bedrijven verzocht een project, bijvoorbeeld een goede lichtinstallatie voor het toneel, te sponsoren. Als tegenprestatie worden de sponsors genoemd en/ of bedankt in de lokale pers. 4. ONZE SCHOOL EN DE ORGANISATIE 4.1. De organisatie van de school De school geeft onderwijs aan leerlingen van 4 t/m 12 jaar. De school is verdeeld in drie units: een onder-, midden- en bovenbouw met ieder een eigen coördinator. De groepen in de onderbouw zijn heterogeen samengesteld, in midden- en bovenbouw homogeen. De onderbouw bestaat uit de groepen 1 en 2. De middenbouw omvat de groepen 3 en 4, terwijl groep 5 t/m 8 gerekend worden tot de bovenbouw. De Buitenschoolse Opvangregeling stelt tegen betaling ouders in staat hun kind(eren) vanaf 07:30 uur op school op te laten vangen. Daarnaast kunnen de kinderen na schooltijd tot 17:45 uur deskundig opgevangen worden. Ook tijdens vakanties is deze regeling van kracht. * Groepering De groepsgrootte is afhankelijk van beschikbare ruimte en aan te stellen personeel volgens de richtlijnen van het ministerie. De voorkeur gaat uit naar jaargroepen, waarbinnen naar niveau en tempo gedifferentieerd wordt. * Groepsgrootte Door een gerichte aanname van het aantal leerlingen voert de school een beleid van herkenbaarheid en stabiliteit. Wijzigingen in het beleid van de rijksoverheid kan betekenen, dat het aantal aan te nemen leerlingen wijzigt. Per jaar neemt het bestuur van de school 44 vierjarigen aan. De school bestaat dan uit vijf kleutergroepen, twee groepen 3 en twee groepen 4 samen te stellen zijn tussen de 20 en 25 leerlingen. In de groepen 5 t/m 8 zullen tussen de 25 en 30 kinderen zitten. Er zullen in de bovenbouw hooguit twee groepen gecombineerd worden. * Het Aannamebeleid Per jaar worden er 44 vierjarigen aangenomen. Op de eerste plaats worden broertjes/ zusjes en de kinderen met een katholieke achtergrond geplaatst. Bij de overige plaatsen telt het tijdstip van aanmelding. Wij vinden het daarnaast heel belangrijk, dat de kinderen de peuterspeelzaal hebben bezocht. Tussentijdse plaatsingen is alleen mogelijk, indien de maximale groepsgrootte nog niet bereikt is. Afspraken met de gemeente kunnen bewerkstelligen, dat er uitzonderingen op bovengenoemd beleid gemaakt worden. Tijdens het Medezeggenschapsraad Kardinaal Alfrinkschool Maassluis Blad 8 van 24

9 aannamegesprek krijgen de ouders het door het bestuur vastgestelde beleid daaromtrent op papier uitgereikt. * Organisatie van de zorg voor leerlingen met specifieke behoeften Kinderen die extra zorg behoeven, worden in eerste instantie ondersteund en/ of gestimuleerd door de groepsleerkracht. Meer specifieke ondersteuning kan gegeven worden door de Remedial Teacher in de klas of in de aparte daarvoor ingerichte kamer. De Interne Begeleider, eventueel in samenspraak met de Onderwijs Begeleidingsdienst, coördineert de hele zorg voor deze leerlingen. De onderwijsassistent geeft gerichte taalondersteuning aan allochtone leerlingen met een taalachterstand. Daarnaast helpt zij leerlingen met specifieke behoeften of stelt de groepsleerkracht in staat dat te doen Wie werken er op onze school De meerschoolse directeur De directeur is eindverantwoordelijk voor de gang van zaken op school. DE meerschoolse directeur is ook verantwoordelijk voor de gang van zaken op De Dij ck. Adjunct -directeur De adjunct-directeur geeft leiding aan het team en de lopende zaken op school. Groepsleerkrachten Ouders en kinderen krijgen op onze school te maken met een team van leerkrachten. Iedere groep heeft ten minste één vaste leerkracht, een gering aantal groepen heeft twee vaste leerkrachten die in deeltijd werken. Interne Begeleidster De Interne Begeleidster houdt voor de hele school de vorderingen bij van leerlingen. In overleg met de groepsleerkracht en ondersteund door de Onderwijs Begeleidingsdienst kan zij na observatie en/ of het afnemen van een onderzoek een apart leerprogramma aan het kind aanbieden. Hierover is altijd overleg met de ouders. Bovendien is zij eindverantwoordelijk voor het onderwijs van de Nederlandse taal aan anderstaligen. Remedial Teacher De Remedial Teacher is een leerkracht, die werkt met leerlingen die speciale zorg nodig hebben. Zij stelt samen met de groepsleerkracht hulpprogramma's op. Leerkracht voor taalstimulering Deze leerkracht is vrij geroosterd om kinderen met taalachterstanden gericht taalonderwijs te geven. Daarnaast is zij coördinator van het taalbeleid en de Voor- en Vroegschoolse Educatie binnen de school. Unit coördinator Omdat de groepen verdeeld zijn in een onderbouw (groepen 1/2), middenbouw 3, 4 en 4/5) en bovenbouw (groepen 5/6/7/8) zijn er 3 leerkrachten ook unit coördinator. Zij dragen de verantwoordelijkheid voor de unit en zijn het aanspreekpunt voor anderen. Administratieve kracht Medezeggenschapsraad Kardinaal Alfrinkschool Maassluis Blad 9 van 24

10 Voor alle voorkomende administratieve zaken op schoolniveau is een administratieve kracht aan de school verbonden. Ziekmeldingen, afspraken en contante betaling van de ouderbijdrage kunnen bij dit personeelslid gedaan worden, Onderwijsassistente Op onze school werkt ten minste één gediplomeerde onderwijsassistente, die de groepsleerkrachten in de groepen ondersteunt bij het onderwijs. Zij kan ook groepen overnemen, zodat de leerkracht een kind of een groepje kinderen specialistische ondersteuning kan geven. Stagiaires Onze school staat altijd open voor aanvragen voor een stageplaats. De stagiaires zijn in opleiding voor het beroep van groepsleerkracht of van onderwijsassistent. Zij ondersteunen daarmee ook het onderwijs op onze school. Om het personeel van de Kardinaal Alfrinkschool op alle gebieden bij de tijd te laten zijn, worden de mogelijkheden van nascholing en studie intensief benut. Daarvoor is er een speciaal nascholingsbudget. Daarnaast investeert het bestuur actief in de langdurige studies. 4.3 Vervanging bij ziekte Iedere school worstelt wel eens met het probleem van leerkrachten die door ziekte of zwangerschap gedurende een bepaalde periode hun werk op school niet kunnen verrichten. Dat is ook bij ons het geval. Onmiddellijk na de melding gaat de schoolleiding op zoek naar vervangers. Helaas hebben wij niet altijd succes. Als er geen vervanging mogelijk is, worden er groepen naar huis gestuurd. Is er onverwacht geen vervanging, dan worden de kinderen naar huis gestuurd, die normaal gesproken door hun ouders gebracht worden. Weten wij van tevoren dat er geen vervanger te vinden is, dan worden de ouders tijdig geïnformeerd. De kinderen van groep 3 worden tot de kerstvakantie niet naar huis gestuurd, de kinderen van groep 8 niet tot zij de eindtoets van het CITO hebben gemaakt. 5. ONZE SCHOOL EN ONZE MANIER VAN WERKEN In dit hoofdstuk geven we kort aan wat we de kinderen willen leren, waarom en hoe het gebeurt. Indien u uitgebreidere informatie wilt over de leerstof dan kunt u op school daarnaar vragen. Op onze school werken we in klassen met leerlingen van ongeveer dezelfde leeftijd, waarbij de uitleg in eerste instantie klassikaal is. Vervolgens wordt ingespeeld op verschillen tussen leerlingen, waardoor de eisen, die gesteld worden aan de kinderen niet hetzelfde zijn. Aan het begin van ieder schooljaar is er een ouderavond waarin uitgebreid wordt ingegaan op de vakken en regels. Hieronder geven we aan welke vakken we op school hebben en in welke klassen de vakken worden gegeven Verdeling van de vakken over de groepen NEDERLANDSE TAAL Medezeggenschapsraad Kardinaal Alfrinkschool Maassluis Blad 10 van 24

11 Taal- en denkontwikkeling Spreken en luisteren Voorbereidend lezen Aanvankelijk technisch lezen Voortgezet technisch lezen Begrijpend lezen Stellen (opstel) Spelling I (dictee) Spelling 2 (dictee) Taalbeschouwing I Taalbeschouwing 2 Voorbereidend schrijven Aanvankelijk schrijven Voortgezet schrijven REKENEN / WISKUNDE Voorbereidend rekenen De kinderen zijn bezig met: vertellen, prentenboek, opzegversjes, taalspelletjes, poppenkast, rekenspelletjes etc. Gespreksvormen en luisteroefeningen Er wordt belangstelling gewekt voor boeken en het lezen van boeken. De kinderen oefenen in het verklanken van tekens en leren woordjes te lezen. De kinderen oefenen en versnellen het leesproces de verhalen lopen op in moeilijkheidsgraad De kinderen leren teksten en gedichten begrijpen. De kinderen leren een verhaal, brief, verslag, werkstuk enz. te schrijven. De kinderen leren onveranderlijke woorden foutloos te schrijven. De kinderen leren veranderlijke woorden (werkwoordsvormen) foutloos te schrijven. De kinderen leren o.a. tegenstellingen, synoniemen, nieuwe woorden en voorbereidend ontleden. De kinderen leren zinnen taal- en redekundig te ontleden. Er wordt belangstelling gewekt voor letters en geschreven tekst. De kinderen beginnen met het schrijven van letters en woorden. De kinderen ontwikkelen door oefening een (eigen) handschrift. De kinderen leren de be- Medezeggenschapsraad Kardinaal Alfrinkschool Maassluis Blad 11 van 24

12 Rekenen I Rekenen 2 ENGELS BESTAANSORIENTATIE WERELDORIENTATlE CATECHESE SOCIALE REDZAAMHEID VERKEER GEZOND GEDRAG TEKENEN SPEL EN DRAMA HANDVAARDIGHEID EN TEX- TIELE WERKVORMEN GYMNASTIEK COMPUTERGEBRUIK Computergebruik 1 grippen: meer, minder etc De kinderen leren werken met en het bewerken van getallen De kinderen verdiepen zich in het meten, wegen en in tijd. Een inleiding in het spreken, schrijven en begrijpen van de Engelse taal. De kinderen verkennen de wereld aan de hand van thema's. De kinderen oriënteren zich in de wereld via onderwijs in biologie aardrijkskunde, geschiedenis, natuurkunde, staatsinrichting en geestelijke stromingen. De kinderen denken met elkaar na over hun leven. Het leren van sociale vaardigheden, met elkaar omgaan en jezelf kunnen redden. Het kennen van verkeersregels en het bevorderen van veilig gedrag in het verkeer. De kinderen denken na over hoe je gezond kunt leven. De kinderen leren de wereld en hun fantasie te verbeelden. De kinderen leren zich in woord en gebaar uit te drukken. De kinderen maken kennis met verschillende materialen en technieken. De kinderen krijgen lichamelijke oefeningen op het gebied van spel en toestellen. De kinderen maken ken- Medezeggenschapsraad Kardinaal Alfrinkschool Maassluis Blad 12 van 24

13 Computergebruik 2 nis met het gebruik van de computer. De kinderen leren tekstverwerken en communiceren met de computer via internet Het werken in de kleutergroepen In de eerste twee groepen helpt de groepsleerkracht de vier-, vijf- en zesjarigen vooral met het opdoen van ervaringen waaruit de kinderen zelf spontaan kunnen leren. De kinderen doen deze ervaringen spelend op: vandaar de term 'spelend leren.' Spelen is zo wezenlijk voor kinderen, dat er gezegd zou kunnen worden dat kinderen eigenlijk in een speelwereld leven. Toch zien veel volwassenen het spel vaak als ontspanning van een teveel aan energie. Zij lijken hiermee aan te geven dat spelen niet zo erg belangrijk is. Maar wist u dat het spelen: 1. De lichamelijke ontwikkeling bevordert? Door het spelen leert het kind springen, grijpen, verfijnd te pakken en te plaatsen. De motoriek wordt spelenderwijs steeds beheerster en verfijnder. De met de lichamelijke ontwikkeling verbonden belangrijke zintuiglijke ontwikkeling kan door spelen worden ontwikkeld. 2. De taal- en denkontwikkeling bevordert? Mede door het spelen worden taal en verstand ontwikkeld. Tijdens het spelen zijn er veel mogelijkheden taal te hanteren voor jezelf, in contact met anderen en in het kader van spelhandelingen. Ook zijn er veel spelmogelijkheden waarbij verhoudingen, oorzaak en gevolg en meten aan de orde komen. 3. De sociale en emotionele ontwikkeling bevordert? Door het spelen doet het kind ervaringen op en leert het vaardigheden die het nodig heeft om met anderen om te kunnen gaan. Het kind leert hierdoor 'weerbaar' te zijn in de samenleving (b.v. tegen je verlies kunnen en op je beurt wachten). Naast het samenspelen heeft ook het alleen spelen een waarde voor de ontwikkeling Het werken in de groepen 3 t/m 8 Vanaf groep 3 zien we het spelende (incidentele of toevallige) leren langzaam overgaan in een meer intentioneel of doelgericht leren. De kinderen mogen nog wel spelen, maar het accent wordt steeds meer gelegd op vastgestelde doelen en taken. Het werken wordt meer leerstof gericht. Hierbij gaat het niet alleen om het vergaren van kennis, maar ook om het verwerven van inzicht, vaardigheden en integratie van die drie in zelfstandig ofwel verantwoordelijk gedrag. 6. ONZE SCHOOL EN ALS HET WAT MOEILIJKER OF MAKKELIJKER GAAT 6.1. Interne zorgverlening Medezeggenschapsraad Kardinaal Alfrinkschool Maassluis Blad 13 van 24

14 Naar schatting heeft ongeveer één op de vijf kinderen op de basisschool gedurende korte of langere tijd extra aandacht nodig. Het gaat dan niet altijd om grote problemen en ook niet altijd om zwakke leerlingen. Ook de sterkere leerlingen kunnen het soms knap moeilijk hebben. Sommige meerbegaafde kinderen bijvoorbeeld verliezen hun interesse en concentratie als ze te weinig uitgedaagd worden. De moeilijkheden lopen vaak sterk uiteen. Het is een belangrijke taak van onze school om de werkelijke problemen te ontdekken. Daar besteden wij dan ook veel aandacht aan. Hoe eerder een kind geholpen is hoe beter. Wij noemen dat zorgverbreding. Als het niet goed gaat met uw kind, is het allereerst zaak dat u samen met de groepsleerkracht nagaat wat de werkelijke problemen zijn en hoe ernstig ze zijn. Het kan zijn dat de omstandigheden in de klas zodanig zijn dat de leerkracht zelf, al dan niet gesteund door de Remedial Teacher, aan de slag kan gaan om te proberen het probleem op te lossen. Jammer genoeg lukt dat niet altijd. Wij gaan dan niet bij de pakken neerzitten, maar laten ons systeem van de zorgverbreding in werking treden. Het systeem van de zorgverbreding werkt als volgt. De leerkracht die het probleem heeft opgemerkt (gesignaleerd), neemt contact op met de Interne Begeleider op onze school. Zij bespreekt het probleem eerst met de groepsleerkracht, noteert een aantal belangrijke gegevens en spreekt een en ander regelmatig door met de leerlingbegeleider van de Centrale Educatieve Dienst (CED). Samen adviseren zij een mogelijke oplossing naar leerkracht en ouders toe. Af en toe blijkt dat meer onderzoek nodig is. De leerkracht bespreekt vervolgens het een en ander met de Remedial Teacher. Er wordt een hulpplan, handelingsplan genoemd, voor uw kind opgesteld. Eenvoudige hulp wordt doorgaans zonder handelingsplan gelijk in de klas gestart. In het handelingsplan wordt aangegeven op welk gebied de hulp wordt verleend, welke hulpprogramma' s er zullen worden gebruikt, wie de hulp zal geven en hoe lang het zal duren. Soms voert de groepsleerkracht het handelingsplan uit, soms is dat de Remedial Teacher in een aparte ruimte. Als er op een bepaald moment enkele kinderen zijn, die dezelfde hulp nodig hebben, dan wordt er een hulpgroepje gevormd. Na afloop van het programma wordt bekeken of het probleem is afgenomen of verdwenen. Het kan zijn dat het probleem dieper ligt dan het zich aanvankelijk liet aanzien. In dat geval is hernieuwd onderzoek nodig om te kunnen bepalen of vervolghulp nodig is. 6.2 Externe Zorgverlening. Externe deskundige hulp kan aangevraagd worden. De school werkt nauw samen met een leerlingbegeleider van het CED en de CLZ. We onderscheiden verschillende trajecten: CLB: Consultatieve Leerlingbegeleiding Aanmelden bij het CED Aanmelden bij de CLZ: Commissie Leerlingenzorg. Aanmelden bij de PLZ: Permanente Commissie Leerlingenzorg. Deze aanmeldingen gaan vooraf aan een (schriftelijke) toestemming van de ouders. Informatie en folders over de trajecten en overige instanties zijn in te winnen bij de Interne Begeleidster. 6.3 Meerbegaafde kinderen Kinderen voor wie de kerndoelen van de school eerder te halen zijn dan de acht jaar, die daarvoor staan, laten we toch acht jaar basisonderwijs volgen. In eerste instantie krijgen zij verrijkingsstof binnen het vakgebied. Als blijkt dat de leerling echt meerbegaafd is, krijgt Medezeggenschapsraad Kardinaal Alfrinkschool Maassluis Blad 14 van 24

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht.

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht. De zorg voor onze leerlingen Zorgbreedte Op de Koningin Emmaschool streven we ernaar om alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. Naast de normale zorg die de leerkrachten aan de kinderen besteden,

Nadere informatie

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs Informatieboekje Voortgezet Onderwijs 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens over het VMBO, Havo en VWO. Hoe het VMBO is opgebouwd, welke vakken in de onderbouw

Nadere informatie

Het huiswerk heeft de volgende functies: - Het kan er toe bijdragen dat kinderen niet achterop raken met het onderwijsprogramma

Het huiswerk heeft de volgende functies: - Het kan er toe bijdragen dat kinderen niet achterop raken met het onderwijsprogramma Huiswerk op De Springplank Informatiebrochure voor ouders / verzorgers Deze brochure is opgezet om u als ouders/verzorgers te informeren over de rol van huiswerk op De Springplank. We hopen dat deze informatie

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

Hoe kies ik de juiste basisschool voor mijn kind? s t a d m e t e e n h a r t

Hoe kies ik de juiste basisschool voor mijn kind? s t a d m e t e e n h a r t Hoe kies ik de juiste basisschool voor mijn kind? Amersfoor t s t a d m e t e e n h a r t 2 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Vraag tijdig op welke leeftijd u uw kind moet inschrijven! 5 3 De juiste school 5 4 Een

Nadere informatie

Doorstromen, vertragen en versnellen.

Doorstromen, vertragen en versnellen. Doorstromen, vertragen en versnellen. Openbare Basisschool t Koppel Nieuw-Weerdinge Vastgesteld op: 7 maart 2011 Evalueren op: schooljaar 2011-2012 Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel

Nadere informatie

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs Informatieboekje Voortgezet Onderwijs 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens over het VMBO, Havo en VWO. Hoe het VMBO is opgebouwd, welke vakken in de onderbouw

Nadere informatie

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof BS de Veldhof 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Inschrijving 2.1 0 4 jaar 2.2 Kinderen van 4 jaar en ouder 2.3 Inschrijving van kinderen met speciale onderwijsbehoeften.

Nadere informatie

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Leerkrachten: 4/5 Anja Smits en Jennie van Laarhoven 5A Marloes Bongers ALGEMEEN GEDEELTE Zelfstandig werken In de groepen 5 werken de leerlingen

Nadere informatie

Begeleiding op basis van meten en observatie

Begeleiding op basis van meten en observatie Van kleuter tot Voortgezet Onderwijs Begeleiding op basis van meten en observatie Toetsen volgens het Leerling Volg Systeem opgenomen in de toetskalender Advisering overgang van kleutergroepen naar groep

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

Huiswerkbeleid op basisschool De Leerlingst

Huiswerkbeleid op basisschool De Leerlingst Basisschool De Leerlingst Postbus 4052 6080 AB Haelen 0475-300989 info@deleerlingst.nl Huiswerkbeleid op basisschool De Leerlingst Inhoud: 1. Waarom geven wij huiswerk? 2. In welke groepen krijgen de kinderen

Nadere informatie

5. Contacten met ouders

5. Contacten met ouders 5. Contacten met ouders 5.1 Hoe wordt u geïnformeerd over ons onderwijs Wij vinden het erg belangrijk om de ouders/verzorgers van de kinderen van onze school goed op de hoogte te houden over ons onderwijs.

Nadere informatie

Klachtenregeling Vereniging van Scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor

Klachtenregeling Vereniging van Scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor Klachtenregeling Vereniging van Scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor Vooraf De klachtenregeling zoals door het bevoegd gezag (=schoolbestuur) is vastgesteld is gebaseerd op de modelklachtenregeling van

Nadere informatie

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1 1. Voorwoord... 2 2. Bewaking communicatie processen... 2 3. Communicatie... 2 4. Het doel van communicatie... 3 5. Betrokkenen... 3 6. Middelen... 3 6.1. Mondelinge communicatie... 3 6.2. Schriftelijke

Nadere informatie

K.b.s. de Polhaar ISH:/nwkl./infoboek juni 2015 1

K.b.s. de Polhaar ISH:/nwkl./infoboek juni 2015 1 K.b.s. de Polhaar ISH:/nwkl./infoboek juni 2015 1 NAAR DE BASISSCHOOL SCHOOLTIJDEN Dag Morgen Middag Maandag 8.30-12.00 13.15-15.15 uur Dinsdag 8.30-12.00 Woensdag 8.30-12.30 Donderdag 8.30-12.00 Vrijdag

Nadere informatie

Ik ga naar de basisschool!

Ik ga naar de basisschool! Ik ga naar de basisschool! Informatieboekje voor groep 1 en 2 van Basisschool De Wegwijzer Welkom op de Wegwijzer! U hebt gekozen voor onze school om uw kind een goede, leerzame en leuke tijd te geven.

Nadere informatie

Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7

Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 Inleiding: Het onderwijs op school is er onder meer op gericht de verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van de leerlingen te vergroten. Ook het maken van huiswerk levert

Nadere informatie

Waar mensen werken ontstaan misverstanden, worden fouten gemaakt en kan er iets misgaan in de communicatie. Dat geldt ook voor het onderwijs.

Waar mensen werken ontstaan misverstanden, worden fouten gemaakt en kan er iets misgaan in de communicatie. Dat geldt ook voor het onderwijs. Klachtenregeling Waar mensen werken ontstaan misverstanden, worden fouten gemaakt en kan er iets misgaan in de communicatie. Dat geldt ook voor het onderwijs. In beginsel kan iemand met een klacht zich

Nadere informatie

Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave

Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave Inleiding pag 2 Halen en brengen pag 3 Bewegingsonderwijs in het speellokaal pag 4 Afspraken rondom eten en drinken pag 5 Verjaardag pag 6 Wennen op school pag 7 Klassenouder

Nadere informatie

Informatieboekje. tussenschoolse opvang. De Klim

Informatieboekje. tussenschoolse opvang. De Klim Informatieboekje tussenschoolse opvang De Klim Inhoud Voorwoord, contactgegevens... 4 Over Ludens... 5 Tussenschoolse opvang door Ludens... 5 Team TSO De Klim... 5 Tussenschoolse opvang op De Klim...

Nadere informatie

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 De Marcusschool is een Vreedzame School Inleiding In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. Indien u meer informatie

Nadere informatie

9. De betrokkenheid van ouders.

9. De betrokkenheid van ouders. 9. De betrokkenheid van ouders. 9.1 Contacten ouders-school Er zijn verschillende manieren waarop ouders bij de school betrokken kunnen zijn. Die zetten we hieronder nog eens op een rij. Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Informatieboekje groep 8 schooljaar 2015-2016

Informatieboekje groep 8 schooljaar 2015-2016 Informatieboekje groep 8 schooljaar 2015-2016 Welkomstwoordje Beste ouders / verzorgers Groep 8 is voor de kinderen en misschien ook wel voor u, een speciaal jaar. Natuurlijk omdat het het laatste jaar

Nadere informatie

Een klacht, wat nu? Klachtenregeling bestemd voor ouders, voogden, verzorgers en medewerkers

Een klacht, wat nu? Klachtenregeling bestemd voor ouders, voogden, verzorgers en medewerkers Een klacht, wat nu? Klachtenregeling bestemd voor ouders, voogden, verzorgers en medewerkers Vastgesteld in de vergadering van: 1 Inhoudsopgave Inleiding p. 3 Bij wie kan ik terecht? p. 4 Wie kan er klagen?

Nadere informatie

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Aantal respondenten: 134 14-11-2010 Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders 1 / 9 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek. De vragen gaan over

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad Josephschool Pijnacker. Jaarverslag 2013-2014

Medezeggenschapsraad Josephschool Pijnacker. Jaarverslag 2013-2014 Medezeggenschapsraad Josephschool Pijnacker Jaarverslag 2013-2014 Januari 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 De medezeggenschapsraad...4 2.1 Doel en bevoegdheden medezeggenschapsraad...4 2.2 Samenstelling

Nadere informatie

Kwaliteitsvragenlijst

Kwaliteitsvragenlijst Samenvatting Kwaliteitsvragenlijst Ouders September 2011 Vragenlijst ingevuld door 79 ouders in september 2011 De ouders geven Octant een 7,2 als algemeen rapportcijfer We scoren het best op: Leer- en

Nadere informatie

De leerkrachten willen de kinderen het gevoel geven van veiligheid en geborgenheid.

De leerkrachten willen de kinderen het gevoel geven van veiligheid en geborgenheid. 1. Doelen van ons onderwijs De Burchtgaarde wil bereiken dat ieder kind via een ononderbroken leer-en ontwikkelingsproces, die kennis en vaardigheden verwerft die het nodig heeft om een zelfstandig, sociaal

Nadere informatie

Werkgroepen Herman Jozef school 2008-2009.

Werkgroepen Herman Jozef school 2008-2009. INSPRAAK Schoolbestuur. De Herman Jozefschool maakt onderdeel uit van de Stichting voor Katholiek en Interconfessioneel Primair Onderwijs in de gemeente Sint-Michielsgestel. De Stichting heeft de zorg

Nadere informatie

HORN. Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015

HORN. Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015 HORN Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015 WELKOM GEACHTE OUDERS Dit boekje bevat een beknopte, zakelijke weergave van de informatie

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN Waarom de overstap naar andere schooltijden? We verwachten dat bij invoering van Andere Schooltijden met korte middagpauze er meer rust en regelmaat voor de

Nadere informatie

Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7

Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 Inleiding: Het onderwijs op school is er onder meer op gericht de verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van de leerlingen te vergroten. Ook het maken van huiswerk levert

Nadere informatie

Terugblik op het Schoolcafé Andere Schooltijden, 23 mei 2013

Terugblik op het Schoolcafé Andere Schooltijden, 23 mei 2013 Terugblik op het Schoolcafé Andere Schooltijden, 23 mei 2013 Op 23 mei woonden circa 30 ouders het 'Schoolcafe' over andere schooltijden bij. Net als veel andere scholen, oriënteert ook De Schelven zich

Nadere informatie

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Pag.2 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2 4. Observatie en Overdracht naar de basisschool Pag.3 4.1 Observatie 4.2 Overdracht naar de basisschool

Nadere informatie

Beleid najaarskinderen in groep ½

Beleid najaarskinderen in groep ½ Beleid najaarskinderen in groep ½ De doorstroom van groep 1/2/3 2013 Stichting Katholieke Scholen Westelijk Weidegebied Inhoud Hoofdstuk Pagina Inleiding 3 Praktische invulling Groep 1 Groep 2 Kleuterverlenging

Nadere informatie

Continurooster Protocol. Met extra informatie over op tijd komen en ouders in de groep.

Continurooster Protocol. Met extra informatie over op tijd komen en ouders in de groep. Continurooster Protocol Met extra informatie over op tijd komen en ouders in de groep. Juni 2015 Voorwoord De Thomas van Aquinoschool hanteert vanaf schooljaar 2015 2016 een continurooster. Een continurooster

Nadere informatie

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek: een kleine school met een groot karakter! Een school kiezen voor uw kind

Nadere informatie

Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3

Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3 Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3 Februari 2011 1 Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3. Hoofdstuk 1 Inleiding p. 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Tussen Schoolse Opvang (TSO) Protocol. van o.b.s. De Vuurtoren

Tussen Schoolse Opvang (TSO) Protocol. van o.b.s. De Vuurtoren Tussen Schoolse Opvang (TSO) Protocol van o.b.s. De Vuurtoren 2 TSO Protocol o.b.s. de Vuurtoren Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Organisatie... 3 Opvang... 5 TSO vergoeding... 6 Overdracht...

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Aantal respondenten: 76 02-10-2015 Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker 1

Nadere informatie

KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS

KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS Inleiding Stichting KPO Sint Antonius heeft de klachtenregeling geactualiseerd. Deze klachtenregeling streeft ernaar zorgvuldig met klachten van een klager

Nadere informatie

Zorg voor onze kinderen

Zorg voor onze kinderen Zorg voor onze kinderen Versie 5.0 juni 2011 Gelukkig de kinderen, die zonder angst, naar school gaan. Gelukkig de kinderen, die zonder hoge cijfers zich geaccepteerd weten. Gelukkig de kinderen, die ondanks

Nadere informatie

IEDEREEN NAAR SCHOOL

IEDEREEN NAAR SCHOOL IEDEREEN NAAR SCHOOL Leerplicht en aanpak van schoolverzuim Bestemd voor ouders, verzorgers en leerlingen in het voortgezet onderwijs 1. Woord vooraf Met een goede schoolopleiding en een diploma op zak

Nadere informatie

CP3. Naar de basisschool

CP3. Naar de basisschool CP Naar de basisschool In Nederland gaan de meeste kinderen als ze vier jaar zijn, naar de basisschool. Vanaf hun vijfde jaar zijn kinderen leerplichtig. Dan moeten ze naar school. In deze cruciale praktijksituatie

Nadere informatie

Kleine en grote pauze voorzien van de naam Gymnastiek.

Kleine en grote pauze voorzien van de naam Gymnastiek. Beste ouders, Met deze brief willen wij u informeren over zaken die betrekking hebben op uw kind(eren). Bovendien willen we een aantal onderdelen van het lesprogramma van de groepen graag kort toelichten.

Nadere informatie

Continurooster. m.i.v. schooljaar 2013-2014. PC Basisschool van Asch van Wijck Louis Couperusstraat 85 3532 CX Utrecht www.aschvanwijckschool.

Continurooster. m.i.v. schooljaar 2013-2014. PC Basisschool van Asch van Wijck Louis Couperusstraat 85 3532 CX Utrecht www.aschvanwijckschool. Continurooster m.i.v. schooljaar 2013-2014 PC Basisschool van Asch van Wijck Louis Couperusstraat 85 3532 CX Utrecht www.aschvanwijckschool.nl Inhoudsopgave Voorwoord 1. Waarom een continurooster 1.1 Inleiding

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Lunchkids

Pedagogisch beleid Lunchkids Pedagogisch beleid Lunchkids 1 Inleiding Voor u ligt het pedagogisch beleid van Lunchkids onderdeel van De Kinderkoepel. Het pedagogisch beleid geeft aan ouders, scholen, medewerkers en andere betrokkenen

Nadere informatie

Gemiddelde. BOp school komt mijn kind in aanraking met maatschappelijke en actuele thema's (onder andere het milieu en de politiek).

Gemiddelde. BOp school komt mijn kind in aanraking met maatschappelijke en actuele thema's (onder andere het milieu en de politiek). Aantal respondenten: 134 Ouders 2012 Onderwijs en leren On Meer on dan Meer dan on Eens? Leerstof en toetsen 3,3 BHet is mij duidelijk wat de school onderwijskundig wil bereiken. 3,5 4 9 37 79 4 BIk ben

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek mei 2013

Oudertevredenheidsonderzoek mei 2013 Basisschool Bocholtz Wijngracht 11 6351 HJ Bocholtz 045 5443614 045 5445952 info.rkbsbocholtz@movare.nl Oudersonderzoek mei 2013 Doelstellingen van het onderzoek De onderzoeksdoelstellingen van het Landelijk

Nadere informatie

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013 7 Passend onderwijs 7.1 Algemeen Kinderen zijn nieuwsgierig en willen graag leren. Deze eigenschap hoort bij het kind zijn. Alle kinderen verdienen aandacht en zorg, maar zeker ook diegenen die moeite

Nadere informatie

HUISWERKBELEID. Inhoudsopgave... 1. Inleiding... 2. Het doel van dit huiswerkbeleid... 2. Voorwaarden huiswerkbeleid... 2

HUISWERKBELEID. Inhoudsopgave... 1. Inleiding... 2. Het doel van dit huiswerkbeleid... 2. Voorwaarden huiswerkbeleid... 2 HUISWERKBELEID Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 Het doel van dit huiswerkbeleid... 2 Voorwaarden huiswerkbeleid... 2 Doelstellingen huiswerk... 3 Opbouw van het huiswerk... 3 Incidenteel huiswerk... 6

Nadere informatie

Wittevrouwen, Tevredenheidsenquete ouders 2014

Wittevrouwen, Tevredenheidsenquete ouders 2014 Wittevrouwen, Tevredenheidsenquete ouders 2014 Aantal respondenten: 157 23-10-2014 Wittevrouwen, Tevredenheidsenquete ouders 2014 1 / 12 Welkomstblad Beste ouders, Fijn dat u wilt meewerken aan dit onderzoek

Nadere informatie

STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS WEST-FRIESLAND

STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS WEST-FRIESLAND STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS WEST-FRIESLAND Beleid Overblijven Inleiding Vanaf augustus 2006 zijn schoolbesturen verantwoordelijk voor het overblijven en zij moeten er dus voor zorgen dat dit goed geregeld

Nadere informatie

RESULTATEN. Rapportage bs Overhoven, Sittard

RESULTATEN. Rapportage bs Overhoven, Sittard RESULTATEN Rapportage bs Overhoven, Sittard 2014 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school en/of het schoolbestuur in kaart

Nadere informatie

Wij gaan met plezier naar school.

Wij gaan met plezier naar school. www.schoolbranst.be Wij gaan met plezier naar school. 3...onze visie Onze school is een landelijk gelegen dorpsschool, een groene school, waar we leven in verbondenheid met de natuur en met elkaar en handelen

Nadere informatie

Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank

Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank Contact leerkrachten: Bij vragen of problemen kunt u het beste ná schooltijd

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5. Hoofdstuk 5 Doorstroming in de kleuterbouw 6

Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5. Hoofdstuk 5 Doorstroming in de kleuterbouw 6 Doorstroom Protocol Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Uitgangspunten met betrekking tot doorstroming... 4 Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5 Hoofdstuk 3 De betrokkenen...

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat op basisschool Hulsberg gevolgd wordt om tot een goed

Nadere informatie

Huiswerkbeleid Daltonschool Meander

Huiswerkbeleid Daltonschool Meander Huiswerkbeleid Daltonschool Meander Inhoud : 1. Waarom geven wij op school huiswerk? 2. In welke groepen krijgen de kinderen huiswerk en waar bestaat het uit? 3. Wat kunnen de ouders van de school verwachten?

Nadere informatie

Gemiddelde. Gemiddelde

Gemiddelde. Gemiddelde Aantal respondenten: 57 Ouders 2014 Vensters voor verantwoording PO -- - + ++ Schoolklimaat 3,2 BIn hoeverre gaat uw kind met plezier naar school? 3,3 3 32 21 BHoe veilig voelt uw kind zich op school?

Nadere informatie

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 1 Algemeen In 2010 is er een Grote Ouder- en Leerlingenenquete geweest. Het onderzoek is uitgevoerd door het bekende bureau Beekveld en Terpstra. Alle ouders en de

Nadere informatie

Reglement voorfase klachtbehandeling H 3 O ten behoeve van het primair en voortgezet onderwijs

Reglement voorfase klachtbehandeling H 3 O ten behoeve van het primair en voortgezet onderwijs 1600 Reglement voorfase klachtbehandeling H 3 O ten behoeve van het primair en voortgezet onderwijs Artikel 1 1. In dit reglement wordt verstaan onder betrokkene: een lid van het personeel, een lid van

Nadere informatie

Informatiefolder ICBS OCTANT Schooljaar 2012-2013

Informatiefolder ICBS OCTANT Schooljaar 2012-2013 Adres: I.c.b.s. Octant Blauwe Ring 90A 1566 MZ Assendelft tel: 075-6573770 dependance: Blauwe Ring 89 1566 MX Assendelft tel: 075-6226716 Email: info@icb-octant.nl Website: www.icb-octant.nl Informatiefolder

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr.1 We gaan weer beginnen Het komende schooljaar start het continurooster

Nieuwsbrief nr.1 We gaan weer beginnen Het komende schooljaar start het continurooster Nieuwsbrief nr.1 We gaan weer beginnen Maandag begint de school weer. We hopen dat alle kinderen en hun ouders een fijne vakantie hebben gehad en dat de kinderen net zo enthousiast zijn om weer op school

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

Inhoudsopgave Pagina Vooraf 2 Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 2 Hoofdstuk 2 Behandeling van de klachten Paragraaf 1 De contactpersoon Artikel

Inhoudsopgave Pagina Vooraf 2 Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 2 Hoofdstuk 2 Behandeling van de klachten Paragraaf 1 De contactpersoon Artikel Inhoudsopgave Pagina Vooraf 2 Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 2 Hoofdstuk 2 Behandeling van de klachten Paragraaf 1 De contactpersoon Artikel 2 Aanstelling en taak contactpersoon 2 Paragraaf 2

Nadere informatie

Om tot een verantwoorde beslissing te komen ten aanzien van al of niet bevorderen volgen wij het onderstaand stappenplan:

Om tot een verantwoorde beslissing te komen ten aanzien van al of niet bevorderen volgen wij het onderstaand stappenplan: Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs Rhenen Protocol besluitvorming omtrent bevorderen en doubleren. Algemeen Op de Ericaschool en De Springplank wordt gewerkt met een leerstofjaarklassensysteem.

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke

Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke Inhoud 1. Inleiding 2. Onze visie 3. Doelstellingen 4. Pedagogische uitgangspunten voor het kind 5. Pedagogische uitgangspunten voor de groepsleiding

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ 2015-2016

WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ 2015-2016 WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ Groep 8 Groepsleider: Bert van der Lijn (op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdagochtend) Groepsleider: Siete Horjus (op vrijdagmiddag) Groepsleider: Sjoukje Meijer/Kim

Nadere informatie

rapportage Portfolio Naast het rapport gebruiken de kinderen ook een portfolio, die ze eens per jaar in een gesprek presenteren aan hun ouders.

rapportage Portfolio Naast het rapport gebruiken de kinderen ook een portfolio, die ze eens per jaar in een gesprek presenteren aan hun ouders. PROTOCOLLEN rapportage pag.: 1 datum: 21-11-2012 versie: 3 Doel Het doel van dit protocol is informeren m.b.t. de vormgeving, de invulling en de gang van zaken rond rapportage. Dit protocol bundelt al

Nadere informatie

Voor klachten op overige terreinen geldt de klachtenprocedure. Deze procedure is hieronder beschreven:

Voor klachten op overige terreinen geldt de klachtenprocedure. Deze procedure is hieronder beschreven: De klachtenregeling Elke school is verplicht een klachtenregeling te hebben, waarin staat hoe de school omgaat met klachten. Een goed informatiebeleid voorkomt klachten. Wij informeren ouders, leerlingen

Nadere informatie

het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~

het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~ het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~ Visie Christelijke basisschool Het Fundament wil een school zijn: - waar ieder kind uniek

Nadere informatie

Zo gaat het in groep 8

Zo gaat het in groep 8 Zo gaat het in groep 8 Sittard, 8 september 2014 Geachte ouders en verzorgers van de Sjtadssjool, Om u een beeld te schetsen over hoe wij werken in groep 8, ontvangt u deze brief met de belangrijkste onderwerpen

Nadere informatie

Onderwijs en leren. Leerstof en toetsen 3,5 3,4. Begeleiding 3,6 3,6. Aantal respondenten: 72 Ouderenquete OPOD 2014 compleet.

Onderwijs en leren. Leerstof en toetsen 3,5 3,4. Begeleiding 3,6 3,6. Aantal respondenten: 72 Ouderenquete OPOD 2014 compleet. Aantal respondenten: 72 Ouderenquete OPOD 2014 compleet Onderwijs en leren 2010 2014 On Meer dan on Eens? Leerstof en toetsen 3,5 3,4 BHet is mij duidelijk wat de school onderwijskundig wil bereiken. 3,4

Nadere informatie

4.2. Schriftelijke informatie aan ouders Ouders worden op verschillende manieren schriftelijk geïnformeerd. Allereerst via deze schoolgids.

4.2. Schriftelijke informatie aan ouders Ouders worden op verschillende manieren schriftelijk geïnformeerd. Allereerst via deze schoolgids. De ouders 4.1. Betrokkenheid Een goede verstandhouding tussen school en gezin vinden wij erg belangrijk. We hebben immers een gemeenschappelijk doel met onze kinderen? U als ouder kiest bewust voor de

Nadere informatie

Klachtenregeling Eben-Haëzerschool Leerbroek

Klachtenregeling Eben-Haëzerschool Leerbroek Klachtenregeling Eben-Haëzerschool Leerbroek Voorwoord Voor u ligt de klachtenregeling van de Eben-Haëzerschool te Leerbroek. Deze klachtenregeling dient in nauwe samenhang te worden gezien met het door

Nadere informatie

Klachtenregeling Stedelijk Dalton Lyceum Inleiding. 1 Mondelinge klachten. 2 schriftelijke klachten. 2.1 Interne afhandeling op locatieniveau

Klachtenregeling Stedelijk Dalton Lyceum Inleiding. 1 Mondelinge klachten. 2 schriftelijke klachten. 2.1 Interne afhandeling op locatieniveau Klachtenregeling Stedelijk Dalton Lyceum Inleiding Uitgangspunt van het Stedelijk Dalton Lyceum is klachten zoveel mogelijk te voorkomen. In een schoolomgeving waarin zoveel mensen met elkaar samen leven

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op basisschool Ondersteboven om tot een

Nadere informatie

Ouderinfo aug./ sept. 2013-2014

Ouderinfo aug./ sept. 2013-2014 Ouderinfo aug./ sept. 2013-2014 Beste Ouders, Verzorgers, Van de directie Het is weer begonnen! Het nieuwe schooljaar 2013 2014. Voor enkelen weer even wennen, voor anderen weer heel vertrouwd. We hopen

Nadere informatie

VAN DE BASISSCHOOL NAAR HET MLA. Kennismaking op 11 juni 2013. Dit boekje is van: Ik zit in klas:

VAN DE BASISSCHOOL NAAR HET MLA. Kennismaking op 11 juni 2013. Dit boekje is van: Ik zit in klas: VAN DE BASISSCHOOL NAAR HET MLA Kennismaking op 11 juni 2013 Dit boekje is van: Ik zit in klas: Montessori Lyceum Amsterdam Pieter de Hoochstraat 59 1071 ED Amsterdam telefoon 020 6767 855 administratie@mla.msa.nl

Nadere informatie

Aan de ouders, Vriendelijke groet, team prinses Beatrixschool. Verbeterpunten en acties

Aan de ouders, Vriendelijke groet, team prinses Beatrixschool. Verbeterpunten en acties Aan de ouders, Voor u ligt het verbeterplan wat is opgesteld door het team naar aanleiding van de resultaten van de oudervragenlijst afgelopen november. Per onderdeel geven we aan welke items minder scoorden

Nadere informatie

Beleidsnotitie Ouderbetrokkenheid OBS DE BOUWSTEEN

Beleidsnotitie Ouderbetrokkenheid OBS DE BOUWSTEEN Beleidsnotitie Ouderbetrokkenheid OBS DE BOUWSTEEN ouderbetrokkenheid Pagina 1 De identiteit van de school Obs de Bouwsteen is een openbare basisschool. Een school met ruimte en respect voor alle levensbeschouwingen.

Nadere informatie

Aanmelding tot instroom 2014-2015

Aanmelding tot instroom 2014-2015 Aanmelding tot instroom 2014-2015 Inleiding Deze notitie is bedoeld om duidelijkheid te geven over de aanname en instroom van nieuwe leerlingen op basisschool Kadoes. Door het vastleggen van afspraken

Nadere informatie

4. Wanneer pesten ondanks alle inspanningen toch weer de kop opsteekt, beschikt de school over een directe aanpak. (Zie verderop in dit protocol)

4. Wanneer pesten ondanks alle inspanningen toch weer de kop opsteekt, beschikt de school over een directe aanpak. (Zie verderop in dit protocol) ANTI PEST PROTOCOL Er gelden drie uitgangspunten: n 1. Wij gaan met respect met elkaar om. 2. Wij pesten niet. 3. Wij accepteren niet dat er gepest wordt. Pesten op school. Hoe gaan we hier mee om? Pesten

Nadere informatie

Protocol schorsing en verwijdering van leerlingen

Protocol schorsing en verwijdering van leerlingen Protocol schorsing en verwijdering van leerlingen GMR: 2 juli 2009 Bestuur: vastgesteld d.d. 13 juli 2009 1 Dit protocol treedt in werking als er volgens de directie sprake is van ernstig ongewenst gedrag

Nadere informatie

(Mini-)Schoolgids van CBS De Poort 2015-2016. De Poort. Op Weg Naar De Toekomst

(Mini-)Schoolgids van CBS De Poort 2015-2016. De Poort. Op Weg Naar De Toekomst (Mini-)Schoolgids van CBS De Poort 2015-2016 Dorpsstraat 44 2665BJ Bleiswijk Telefoon 010-5212635 www.cbsdepoort.nl e-mail: admin@cbsdepoort.nl Twitter: @cbsdepoort (Mini) Schoolgids CBS De Poort (De Poort..

Nadere informatie

Informatieboekje schooljaar 2011-2012. groep 7. RKBS De Hofstee. Denise van den Broek. Wout Berndsen

Informatieboekje schooljaar 2011-2012. groep 7. RKBS De Hofstee. Denise van den Broek. Wout Berndsen Informatieboekje schooljaar 2011-2012 groep 7 RKBS De Hofstee Denise van den Broek & Wout Berndsen Bij wie komt uw zoon of dochter in de groep? De leerlingen van groep 7b komen bij mij, Wout Berndsen in

Nadere informatie

Huiswerkbeleid. Cluster Itter. Basisschool de Schakel Basisschool Sint Lambertus

Huiswerkbeleid. Cluster Itter. Basisschool de Schakel Basisschool Sint Lambertus Huiswerkbeleid Cluster Itter Basisschool de Schakel Basisschool Sint Lambertus Huiswerk Op onze school wordt in diverse groepen huiswerk gegeven. Onder huiswerk verstaan we werk dat vanuit de school meegegeven

Nadere informatie

Informatieboekje. Peuterspeelzaal. Het Klavertje Oosterstreek

Informatieboekje. Peuterspeelzaal. Het Klavertje Oosterstreek Informatieboekje Peuterspeelzaal Het Klavertje Oosterstreek Adres peuterspeelzaal Het Klavertje: Oosterstreek 23 8388 NA Oosterstreek Tel. 0561-432690 E-mail: pszhetklavertje@gmail.com 1 Bereikbaarheid:

Nadere informatie

1. Er zijn op iedere school ten minste twee contactpersonen die de klager verwijzen

1. Er zijn op iedere school ten minste twee contactpersonen die de klager verwijzen Bijlage 1 a klachtenregeling Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. school: een school als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs; b. klachtencommissie:

Nadere informatie

DEMOCRATISCHE SCHOOL UTRECHT VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

DEMOCRATISCHE SCHOOL UTRECHT VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BIJLAGE 2: UITKOMST ONDERZOEK DEMOCRATISCHE SCHOOL UTRECHT VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE UTRECHT INHOUD Uitkomst onderzoek Democratische School Utrecht te Utrecht 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag

Nadere informatie

Formele vaststelling Vastgesteld door het bestuur van VPCO De Viermaster op: 16-03 - 2009

Formele vaststelling Vastgesteld door het bestuur van VPCO De Viermaster op: 16-03 - 2009 Algemeen Overblijfreglement of reglement tussenschoolse opvang VPCO De Viermaster Naam school: School met de Bijbel Het Visnet Formele vaststelling Vastgesteld door het bestuur van VPCO De Viermaster op:

Nadere informatie

Protocol Overblijven Obs. De Kern Hardenberg

Protocol Overblijven Obs. De Kern Hardenberg Juli 2011. Protocol Overblijven Obs. De Kern Hardenberg Inleiding Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor het (laten) organiseren van de overblijf. De school bepaalt in overleg met de ouders de manier

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolgids Deel A

Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inleiding... 2 Even voorstellen!... 4 Foto s... 4 Gymnastiek... 4 Informatievoorziening aan gescheiden ouders... 4 Medezeggenschapsraad (MR)... 5 Ouderraad (OR)... 5 Ouderbijdrage...

Nadere informatie

Tussenschoolse opvang

Tussenschoolse opvang SBO DE HAAGSE BEEK Openbare speciale school voor basisonderwijs Tussenschoolse opvang Mei 2007 (versie 2) A. ALGEMEEN Alle leerlingen blijven tussen de middag op school. Tijdens het eten en het buitenspelen

Nadere informatie