VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN"

Transcriptie

1 VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN Waarom de overstap naar andere schooltijden? We verwachten dat bij invoering van Andere Schooltijden met korte middagpauze er meer rust en regelmaat voor de kinderen komt en de overgangen tussen pauze en les soepeler gaan. Hierdoor kan het lesgeven prettiger en effectiever verlopen, wat wellicht ook tot betere resultaten zal leiden. Door de korte pauze is er ook een meer eenduidige pedagogische aanpak voor alle kinderen.. Er is in de presentatie steeds gesproken dat het kind centraal staat, maar ik zie de voordelen voor het kind nog niet. Wat is het belang voor het kind? Eén pedagogisch klimaat, de hele schooldag door de vaste leerkracht en groep, een overzichtelijke dag. Alle kinderen eten op school dus er zijn geen onderlinge verschillen meer, de lunchtijd kan worden gebruikt voor sociale activiteiten in de groep, kinderen vinden samen eten gezellig en ervaren het als 1 keer naar school gaan per dag. Er is rust en overzicht tijdens de lunch, er zijn minder opstartproblemen na de lunchpauze. Het is mogelijk de lessen evenwichtiger te spreiden over de dag. Een langere vrije middag maakt het makkelijker om spelen en sporten te verdelen over de hele week. Er is meer onderwijstijd voor de groepen 1 t/m 4 waardoor de werkdruk voor deze kinderen lager wordt, met andere woorden er is meer tijd voor het verwerken van dezelfde jaar-leerstof. Kinderen met extra zorg ervaren meer rust en structuur, niet voor niets wordt dit model al sinds jaar en dag toegepast in het Speciaal Onderwijs. De invoering van andere schooltijden heeft volgens de scholen vooral meer rust en regelmaat in de schooldag opgeleverd. Dat biedt volgens hen ook mogelijkheden om de lestijd effectiever te besteden. Hoe zijn de resultaten van leerlingen van scholen die al op Andere Schooltijden zijn overgestapt? In de ervaringen van scholen die zijn overgegaan op andere schooltijden komt niet naar voren dat de leerprestaties van de kinderen zijn verminderd, wel wordt veelal gesproken over een verbetering. Hoe zit het met de pauze van de leerkrachten, krijgen zij nog wel voldoende rust? Uiteraard zal bij het uitwerken van een concreet model vast worden gehouden aan hetgeen is geregeld in de wetgeving hierover met betrekking tot werk- en rusttijden, net zoals in het huidige model. In de praktijk zal dit vermoedelijk neerkomen op één korte pauze (15 min.) in de ochtend, een wat langere (30 min.)tussen de middag, gevolgd door een langere, latere (lunch-)pauze na schooltijd.

2 Bij Andere Schooltijden zijn er in de bovenbouw minder lesuren en in de onderbouw meer, kan alle lesstof van de bovenbouw dan nog wel behandeld worden? Bij andere schooltijden gaan de kinderen van groep 1 t/m 4 inderdaad iets meer naar school en de kinderen van groep 5 t/m 8 iets minder. Groep 1 t/m 4 nu: 23 uur en 45 min. per week bij continurooster: 24 uur + 45 min. per week bij vijf gelijke dagen: 25 uur per week Groep 5 t/m 8 nu: 25 uur en 45 min. per week bij continurooster: 24 uur en 45 min. per week bij vijf gelijke dagen model: 2: 25 uur per week Bij een aantal vakken zal na invoering van Andere Schooltijden een klein beetje van de huidige uren worden afgesnoept zodat het niet ten koste gaat van één bepaald vakgebied of activiteit. Er is overigens aangetoond dat wanneer kinderen in de eerste leerjaren meer effectieve onderwijstijd genieten, dit zich later terugverdient, waardoor in de bovenbouw minder tijd nodig is voor de basisvakken taal en rekenen. Hoe zit het met de extra belasting van het jonge kind bij Andere Schooltijden, vragen we niet te veel van deze groep kinderen? Kinderen van 4 jaar zijn nog niet leerplichtig en mogen dus naar behoefte nog een dag of middag vrij nemen. Kinderen van 5 jaar mogen volgens de leerplichtwet in overleg met de directie nog maximaal 5 uur per week verzuimen. In de praktijk blijkt overigens dat van deze mogelijkheid bij het huidige schooltijden model, maar óók bij een ander schooltijdenmodel, nauwelijks gebruik wordt gemaakt. Het is voor ouders belangrijk om bij twijfel altijd contact op te nemen met de leerkracht. We zoeken dan samen naar een goede oplossing. Zijn er al veel andere scholen over gestapt op Andere Schooltijden? Volgens de Monitor Andere schooltijden, zijn er inmiddels ruim 1750 basisscholen met andere schooltijden en wordt er in een grote groep scholen gewerkt aan de overstap naar een nieuw model. Binnen Konot zijn basisschool de Drie-eenheid (Oldenzaal), basisschool St. Plechelmus (de Lutte) en Basisschool t Keampe (Lattrop) al overgegaan op Andere Schooltijden. SBO de Windroos werkt al jaren met een continurooster. Alle overige Konotscholen zitten in het proces richting Andere Schooltijden. Sommige scholen zullen volgend jaar waarschijnlijk overgaan. Andere scholen stellen het besluit hierover nog uit.

3 Wat betekent een wijziging van schooltijden voor mij als ouder, moet ik extra kosten gaan maken? Ouders vragen vaak of hun kosten voor kinderopvang meer zullen worden als op de school van hun kinderen het vijf gelijke dagenmodel wordt ingevoerd. De maandag, dinsdag, donderdag en evt. vrijdag gaan de kinderen korter naar school en zullen, als zij naar de Buitenschoolse Opvang (BSO) gaan, hier langer gebruik van moeten maken. Hiervoor is een korte vragenronde gestart langs enkele kinderopvangorganisaties in het land, waaruit blijkt dat het heel erg situationeel geregeld is. Er is geen eenduidige regeling. Sommige organisaties voor kinderopvang hanteren een systeem van meer uren afname-dan goedkoper en minder uren afname-dan duurder. Andere regelen het zo dat ouders kunnen kiezen in twee blokken: het eerste blok van uur en het tweede blok aanvullend tot uur. Dan betaal je als ouder alleen meer met het tweede blok erbij. Hoe de kinderopvangorganisaties waar wij als de Leemstee mee te maken hebben dit gaan aanpakken, is door één van de aanbieders (Columbus Junior) uitgelegd tijdens de informatieavond (zie powerpoint). U kunt hiervoor contact ook opnemen met de kinderopvangorganisaties zelf. Wel is zeker dat in veel gevallen de eventueel hogere kosten voor de BSO gecompenseerd zullen worden door het wegvallen van de kosten voor de TSO (het overblijven), aangezien deze laatste niet onder de Wet op de Kinderopvang vallen en niet worden gecompenseerd door Kinderopvangtoeslag, waar dat bij de extra kosten voor de BSO wél het geval is.. Het kan echter ook voor ouders betekenen, dat de opvang in totaliteit duurder wordt, omdat er meer uren afgenomen moeten worden. Ook weer gerelateerd aan de inkomsten van de ouders i.v.m. de inkomstenafhankelijke Kinderopvangtoeslag via de belastingdienst. Meer hierover op Bron: Hoe ziet het nieuwe lesrooster met Andere Schooltijden er precies uit? In het nieuwe lesrooster duurt de schooldag voor alle leerlingen van alle groepen op alle dagen van de week van 8.30 uur tot uur met de woensdagmiddag vrij (continurooster) of alle dagen van 8.30 uur tot uur (5 gelijke dagen model) In de ochtend is er 15 minuten pauze, tussen de middag 30 minuten. De kinderen eten tussen de middag eerst 15 minuten samen met de leerkracht in de klas. Tijdens het eten zijn er educatieve activiteiten (bijv. voorlezen, schooltv kijken, zelfstandig werken). Daarna gaan alle kinderen 30 minuten buiten spelen. Per wanneer worden de nieuwe schooltijden (na instemming van M.R.) ingevoerd? De invoering van het nieuwe rooster zal na instemming plaatsvinden vanaf het schooljaar Waarom overstap per schooljaar ? De invoering van een nieuw lesrooster heeft voor ouders en docenten soms ingrijpende gevolgen. Er zullen soms nieuwe afspraken gemaakt moeten worden met werkgevers of kinderopvang. Er is tijd nodig om dat te regelen. Daarom wordt tenminste ruim een half jaar aangehouden tussen besluitvorming en daadwerkelijke invoering van het nieuwe rooster.

4 Wie beslist er over invoering van de invoering van Andere Schooltijden? De directie van de Leemstee beslist over invoering van Andere Schooltijden. De directie laat zich adviseren door team, ouders, projectgroep Andere Schooltijden en legt een voorgenomen besluit voor aan de M.R. Is de beslissing al genomen? Nee. De directie zal het voorgenomen besluit binnenkort (december 2012) voorleggen aan de Medezeggenschapsraad (MR). Onlangs zijn de leerkrachten van de Leemstee geraadpleegd. Op dit moment worden ouders geïnformeerd en geraadpleegd middels een bijeenkomst en een digitale peiling. De reactie van de ouders en het team zal een belangrijke rol spelen bij het nemen van een beslissing. Uiterlijk voor de kerstvakantie van dit jaar zal de directie de beslissing nemen. Wat is de rol van de Medezeggenschapsraad (MR) bij deze verandering? De MR moet instemmen met de verandering van het lesrooster, zonder instemming mag de directie de verandering niet doorvoeren. De MR bestaat uit vier ouders (de oudergeleding) en vier leerkrachten (de personeelsgeleding), die door verkiezingen zijn benoemd. Artikel 12 van de Wet medezeggenschap scholen (Wms) regelt dat de oudergeleiding instemmingsrecht op wijziging van de schooltijden heeft. Daarnaast wordt voorafgaande aan deze beslissing een ouderraadpleging voorgeschreven. Artikel 14 van de Wms regelt dat de personeelsgeleiding instemmingsrecht heeft bij wijziging van de arbeidstijden. Bij wijziging naar Andere Schooltijden moeten beide geledingen dus hun instemming geven. Welke inspraak hebben de ouders bij deze verandering? De Wet Medezeggenschap (Wms) schrijft een ouderraadpleging voor. Deze raadpleging moet plaatsvinden voordat de Medezeggenschapsraad (MR) beslist over instemming met de verandering. Voor de ouderraadpleging heeft de projectgroep gekozen voor een digitale peiling. De digitale peiling start op 20 november en sluit op 7 december. Ouders kunnen vragen over Andere Schooltijden stellen via Na sluiting van de reactietermijn voor de digitale peiling zullen de resultaten bekend worden gemaakt. De resultaten van de digitale peiling spelen een belangrijke rol bij de beslissing over invoering van het nieuwe rooster. De Wet op medezeggenschap schrijft niet voor dat de ouderraadpleging bindend is. Dat kan ook niet, omdat naast de mening van de ouders van de huidige leerlingen ook de mening van de leerkrachten en de mening van de ouders van de toekomstige leerlingen van belang is bij het nemen van de uiteindelijke beslissing. Heeft de projectgroep vooraf percentages gesteld m.b.t. tot het aantal ouders/personeelsleden dat minimaal moet deelnemen aan de peiling en het aantal ouders/personeelsleden dat minimaal voor invoering van Andere Schooltijden moet zijn om een besluit te nemen? Nee. De projectgroep heeft gekozen voor een peiling. D.m.v. een peiling wordt de mening van de deelnemers in kaart te gebracht. Het is geen stemming of referendum. De directie legt de uitkomsten van de peilingen naast de ambities die vooraf zijn gesteld (zie powerpoint presentatie). Als de directie van mening is dat de uitkomsten van het totale onderzoek voldoende tegemoet komen aan de vooraf

5 gestelde ambities zal een positief (voorgenomen) besluit aan de M.R. worden voorgelegd. Mocht de directie van mening zijn dat de uitkomsten van het onderzoek geen basis bieden voor een positief besluit dan zal dit ook worden voorgelegd aan de M.R. Wat gaat de school doen als blijkt dat er onvoldoende draagvlak is bij ouders en/of personeel? Voldoende draagvlak is voor de projectgroep en directie één van de meest belangrijke voorwaarden bij het invoeren van Andere Schooltijden. Mocht blijken dat er onvoldoende draagvlak is bij ouders en/of personeel dan zal de invoering (voorlopig) niet doorgaan. Hoe kan ik zelf controleren of mijn kind voldoende lesuren krijgt? Wettelijk is bepaald dat een kind in het basisonderwijs na 8 schooljaren minimaal 7520 lesuren moet krijgen. De verplichting om in de bovenbouw meer lesuren te geven dan in de onderbouw is enige jaren geleden vervallen. Om te controleren of alle leerlingen voldoende lesuren maken is een tabel (cohortmodel) gemaakt. Hierin is aangegeven hoeveel lesuren de kinderen op de Leemstee de afgelopen jaren hebben gemaakt en hoeveel lesuren de kinderen na (mogelijke) invoering van een nieuw lestijden model gaan maken. Met deze tabel kunt u voor de situatie van uw eigen kind(eren) narekenen hoeveel lesuren er volgens het rooster gegeven worden. De tabel is via de directie van de Leemstee te verkrijgen. Wie houdt er toezicht op de kinderen tijdens de korte lunchpauze? De kinderen hebben de lunchpauze in en met de eigen klas onder toezicht van de eigen leerkracht. Het toezicht tijdens het buitenspelen zal door leerkrachten en overig personeel van de Leemstee worden uitgevoerd. Hoe denkt de school om te gaan met kinderen die niet voldoende hebben aan 15 minuten om hun eten en drinken te nuttigen? De ervaring op andere scholen heeft geleerd dat het de meeste kinderen lukt om binnen 15 minuten te lunchen. Neem als ouder contact op met de leerkracht als u het idee heeft dat uw kind hier moeite mee heeft. We zoeken dan samen naar een oplossing. Komen er speciale voorzieningen voor kinderen met een vorm van voedselallergie? Mochten er speciale voorzieningen nodig zijn voor deze categorie kinderen dan proberen we daar als school zoveel mogelijk aan tegemoet te komen. Neem bij twijfel altijd contact op met de leerkracht van uw kind, we zoeken dan samen naar een goede oplossing. Hoe gaat de Leemstee om met Andere Schooltijden bij slecht weer? Kinderen kunnen dan tijdens de middagpauze niet naar buiten. Gelukkig komt het niet vaak voor dat het zulk slecht weer is dat kinderen niet naar buiten kunnen. Mocht het toch voorkomen dan wordt er uiteraard gezorgd voor een alternatief programma in de klas. Ook zal toezicht worden geregeld. Indien mogelijk gaan kinderen bij slecht weer wat later (als de bui voorbij is) naar buiten dan gepland.

6 Gaan de kosten van de vrijwillige ouderbijdrage omhoog i.v.m. Andere Schooltijden? Dit omdat er bijvoorbeeld spullen moeten worden aangeschaft door school. Nee de ouderbijdrage zal niet worden verhoogd vanwege Andere Schooltijden. De O.R. kan altijd besluiten tot een kleine verhoging op het moment dat de algemene kosten van de O.R. niet meer betaald kunnen worden uit de ouderbijdrage. Maar dit staat los van Andere Schooltijden. Voor een wijziging van de vrijwillige ouderbijdrage is instemming nodig van de M.R. BSO Columbus kies voor kleinschaligheid. Blijft de BSO van Columbus zo kleinschalig als er veel kinderen gebruik gaan maken van de opvang? Ja Columbus Junior kies bewust voor kleinschaligheid. Wanneer een locatie vol zit zal Columbus proberen op een ander locatie binnen de wijk een nieuwe kleinschalige opvangmogelijkheid te realiseren. Ook zijn er wellicht mogelijkheden om na schooltijd andere ruimten binnen de Brede school in te richten als opvanglocatie. Dit uiteraard in overleg met de partners. Wordt op alle Konotscholen hetzelfde model Andere Schooltijden ingevoerd? Nee, Konot heeft er tot op heden voor gekozen om scholen vrij te laten in het wel of niet kiezen voor Andere Schooltijden. Scholen mogen ook zelf bepalen welk model wordt ingevoerd. Wat is de reden dat het in 2009 niet is gelukt om over te gaan op Andere Schooltijden. In 2009 was vooraf gesteld dat 70% van de ouders moest deelnemen aan de ouderraadpleging en dat 70% van de deelnemende ouders voor het invoeren van Andere Schooltijden moest zijn. Deze percentages werden niet gehaald. Van de uitgedeelde formulieren kwam 65% retour en 59,8 % van de ouders die deel namen was op dat moment voor invoering van Andere Schooltijden. Waar kan ik meer informatie vinden over Andere Schooltijden en de invoering daarvan? De website geeft veel informatie over andere lesroosters in het basisonderwijs. Voor ouders zijn op deze website met name de rubrieken Veelgestelde vragen en Praktische adviezen interessant. 20 november 2012 Projectgroep Andere Schooltijden

5 gelijke dagen. Naar alle waarschijnlijkheid zullen de leerkrachten van de groepen 3 t/m 8 om en

5 gelijke dagen. Naar alle waarschijnlijkheid zullen de leerkrachten van de groepen 3 t/m 8 om en Nieuwsbrief 5 3 december 2014 Beste ouders, verzorgers, Dinsdag 25 november was de 2 e de voorlichtingsavond. De inhoud van de informatie was vrijwel gelijk aan de eerdere voorlichtingsavond van 3 november.

Nadere informatie

Tijd voor nieuwe schooltijden? Leerkrachten over de. nieuwe schooldag

Tijd voor nieuwe schooltijden? Leerkrachten over de. nieuwe schooldag Andere Tijden Tijd voor nieuwe schooltijden? Leerkrachten over de nieuwe schooldag 2 Inhoud Initatiefgroep Andere Tijden Iedereen heeft baat bij rustiger schooldag...3 Drie modellen De karakteristieken

Nadere informatie

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel.

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel. Inleiding De schoolgids van de openbare Jenaplanschool de Vuurvogel is speciaal gemaakt voor de ouders van onze huidige en toekomstige leerlingen. Er staat in wat basisschool de Vuurvogel, werkend vanuit

Nadere informatie

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt.

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. Schoolgids Basisschool Park16Hoven Alles wat aandacht krijgt, groeit Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. 2014-2015 0 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 2. De school

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Schoolgids 2014-2015 RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur 12 5. Ouders en de school

Nadere informatie

Voor het eerst naar de basisschool!

Voor het eerst naar de basisschool! Voor het eerst naar de basisschool! Wat moet ik weten? OBS De Wilgenhoek Steurstraat 3 4273EN Hank 0162-402 947 wilghoek@xs4all.nl 1 Inleiding Oei, wat spannend, de eerste schooldag! Hoewel uw kleuter

Nadere informatie

EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014

EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014 EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014 EINDRAPPORT VAN HET ONDERZOEK OP ELF SCHOLEN NAAR DE EFFECTEN VAN FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN OP DE KWALITEIT VAN HET ONDERWIJS september 2014 2 3 4 Voorwoord

Nadere informatie

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden.

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden. 1 P a g i n a Secretariaat schoolbestuur Postbus 67014 1060 JA Amsterdam IBS El Amien I Saaftingestraat 312 1069 BW Amsterdam Tel: 020-619-9970 Fax: 020-367-0145 IBS El Amien II (1) Van Gentstraat 16a

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015

schoolgids 2014-2015 schoolgids 2014-2015 Waar elk kind wordt gezien! Instemming en vaststelling van deze schoolgids De Medezeggenschapsraad van de St.Corneliusschool heeft op 16 juni 2014 ingestemd met de tekst van deze schoolgids.

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO mei 2012 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied

Nadere informatie

De MR en zijn achterban Wat, en Hoe?

De MR en zijn achterban Wat, en Hoe? De MR en zijn achterban Wat, en Hoe? Januari 2011 7.0035 MK Inhoud Voorwoord Wie zijn de achterban? WAT heeft de MR met zijn achterban? HOE bereikt de MR zijn achterban? Communicatiemiddelen Relevante

Nadere informatie

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers DE OUDER CENTRAAL! Dagelijks staat uw zoon of dochter centraal binnen ons werk. Wij zetten ons in voor vorming, onderwijs en behandeling om daarmee

Nadere informatie

Werken met zorg. Advies over het combineren van arbeid en zorg

Werken met zorg. Advies over het combineren van arbeid en zorg Werken met zorg Advies over het combineren van arbeid en zorg Maart 2010 2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1. Inleiding 7 2. Combineren van arbeid en zorg 11 2.1 Zorg voor kinderen 11 2.2 Mantelzorg 13 3. Faciliteren

Nadere informatie

FNV Bondgenoten. Zo gepiept? Consignatie: noodzaak, organisatie, grenzen en arbeidsvoorwaarden

FNV Bondgenoten. Zo gepiept? Consignatie: noodzaak, organisatie, grenzen en arbeidsvoorwaarden FNV Bondgenoten Zo gepiept? Consignatie: noodzaak, organisatie, grenzen en arbeidsvoorwaarden Zo gepiept? Praktische tips voor ondernemingsraad en kaderleden Colofon Dit is een uitgave van Stichting FNV

Nadere informatie

Onderwijstechnieken.nl. Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan!

Onderwijstechnieken.nl. Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan! Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan! 1 Inhoudsopgave: Voorwoord pagina 3 Inleiding pagina 4 Hoofdstuk 1 Hoe een middel een doel werd pagina 5 Hoofdstuk 2 Waar het eigenlijk om gaat pagina

Nadere informatie

Voorschoolse educatie: waarom wel, waarom niet?

Voorschoolse educatie: waarom wel, waarom niet? Voorschoolse educatie: waarom wel, waarom niet? Mhiera den Blanken Anne Luc van der Vegt i.s.m. FORUM juni 2007 Voorschoolse educatie: waarom wel, waarom niet? Overwegingen van ouders om hun kinderen al

Nadere informatie

Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo

Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Opdrachtgever: Vo-raad Utrecht, oktober 2014 Oberon Dr. Joke Kruiter & dr. Marleen

Nadere informatie

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI - EINDRAPPORT- Jonneke Bolhaar, Nadine Ketel, Bas van der Klaauw (Vrije Universiteit) Februari 2014 Dit rapport geeft een verslag van het

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

MIJN KIND HEEFT EEN HANDICAP. Wat betekent Passend Onderwijs voor ons?

MIJN KIND HEEFT EEN HANDICAP. Wat betekent Passend Onderwijs voor ons? MIJN KIND HEEFT EEN HANDICAP Wat betekent Passend Onderwijs voor ons? Wat is er aan de hand? Elk kind in Nederland heeft recht op goed onderwijs. Voor kinderen met een lichamelijke of meervoudige handicap

Nadere informatie

EXAMENS IN EXTRA VAKKEN EN VAKKEN OP EEN HOGER NIVEAU

EXAMENS IN EXTRA VAKKEN EN VAKKEN OP EEN HOGER NIVEAU EXAMENS IN EXTRA VAKKEN EN VAKKEN OP EEN HOGER NIVEAU EXAMENS IN EXTRA VAKKEN EN VAKKEN OP EEN HOGER NIVEAU - eindrapport - drs. J. Brekelmans dr. B. Dekker drs. J. van der Wel Amsterdam, februari 2012

Nadere informatie

ONBEVOEGD LESGEVEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS EEN ONDERZOEK NAAR DE RECHTVAARDIGINGSGRONDEN

ONBEVOEGD LESGEVEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS EEN ONDERZOEK NAAR DE RECHTVAARDIGINGSGRONDEN ONBEVOEGD LESGEVEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS EEN ONDERZOEK NAAR DE RECHTVAARDIGINGSGRONDEN Voorwoord Onbevoegd lesgeven is al jaren een bron van zorg in het voortgezet onderwijs. Tot nu toe is vooral

Nadere informatie

Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Basisschool De Borgwal

Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Basisschool De Borgwal Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Binn-Borgwal-C-100809.indd 1 09-08-2010 13:17:57 Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 3 1.2 Schoolbeschrijving 3 1.3 Naam en logo

Nadere informatie

Onderzoek passend onderwijs; handelingsgericht werken Van handelingsplan en themavoorbereiding naar een groepsplan?!

Onderzoek passend onderwijs; handelingsgericht werken Van handelingsplan en themavoorbereiding naar een groepsplan?! Onderzoek passend onderwijs; handelingsgericht werken Van handelingsplan en themavoorbereiding naar een groepsplan?! groepsplan Naam: Femke portman Klas: 3F Leerjaar: 2010/2011 SLB er: Anda de Vries Stageschool:

Nadere informatie

Zo zien wij het onderwijs!

Zo zien wij het onderwijs! vanuit bekeken Zo zien wij het onderwijs! Onderzoek naar de schoolbeleving van kinderen met autisme Lieske Carrière Lindy van Dorst Suzanne Boomsma september 2014 "Zo zien wij het onderwijs!" Onderzoek

Nadere informatie

Observeren en volgen. Hoofdstuk 17

Observeren en volgen. Hoofdstuk 17 224 Observeren en volgen Bernadette (8 jaar) en haar broertje Koos (5 jaar) komen samen binnen. Bernadette kijkt dadelijk waar haar vriendinnen zitten. Er zit een groepje meisjes bij elkaar aan tafel.

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2-3

Informatieboekje groep 1-2-3 Informatieboekje groep 1-2-3 Welkom op de Vlieger! De basisschool is een stukje van je leven. Voor de kinderen en ouders. Jarenlang is er diezelfde weg, van huis naar school en weer terug. In de loop van

Nadere informatie

Studenten over succesfactoren en verbeterpunten in hun rekenonderwijs

Studenten over succesfactoren en verbeterpunten in hun rekenonderwijs Studenten over succesfactoren en verbeterpunten in hun rekenonderwijs Amsterdam, 28 april 2015 Voorwoord Ook wel eens gehad dat je docent een cruciale rekenfout maakte, waardoor de klas dacht dat ze het

Nadere informatie

Verwachtingen en doeltreffendheid van het vak science Abstract Introductie

Verwachtingen en doeltreffendheid van het vak science Abstract Introductie Verwachtingen en doeltreffendheid van het vak science Nicole J. P. Smits Universiteit Utrecht, Centrum voor Onderwijs en Leren, Bèta cluster (start aug 2012) juli, 2013 Abstract In dit onderzoek is gekeken

Nadere informatie

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Goed worden en goed blijven Communicatie met ouders Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Over het informeren van ouders over de kwaliteit van de school en het betrekken

Nadere informatie