INVESTEREN IN LANDSCHAP EN LEEFOMGEVING. Plan van aanpak voor een investeringsprogramma N340 en omgeving. 21 juni 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INVESTEREN IN LANDSCHAP EN LEEFOMGEVING. Plan van aanpak voor een investeringsprogramma N340 en omgeving. 21 juni 2010"

Transcriptie

1 INVESTEREN IN LANDSCHAP EN LEEFOMGEVING Plan van aanpak voor een investeringsprogramma N340 en omgeving 21 juni 2010

2 Inhoudsopgave 1. Aanleiding en relatie met andere projecten en ontwikkelingen Kwaliteitsimpuls voor weg en omgeving Belang van investeren in landschap en leefomgeving Voor en door bewoners Relatie met overige (stimulerings)projecten in het gebied Het gebied Gebiedsafbakening Deelgebieden Beschrijving van de gebiedskenmerken Werkwijze Uitgangspunt: een participatief proces Stap 1: vastleggen overkoepelende kaders investeringsprogramma Stap 2: aankondigen van het programma per deelgebied Stap 3: werkgroepen geven invulling aan investeringsprogramma per deelgebied Stap 4: coördinatiegroep stemt maatregelen investeringsprogramma af Stap 5: GS stelt maatregelen investeringsprogramma vast Stap 6: opstellen informatiebrochure door werkgroep (per deelgebied) Stap 7: presentatie definitief programma (per deelgebied) Stap 8: begeleiding bij uitvoering Stap 9: uitvoering Stap 10: evaluatie en feestelijke afsluiting Organisatie en sturing Uitwerking investeringsprogramma met werkgroepen per deelgebied Coördinatiegroep Planning en organisatiekosten Planning Organisatiekosten...11 Bijlage 1: verslag bijeenkomst gebiedstafel 29 maart Bijlage 2: Verslag consultatiegroep N mei Bijlage 3: Annotatie Investeren in Landschap en Leefomgeving stuurgroep 16 juni Bijlage 4: Gebiedskenmerken uit de omgevingsvisie...26 Colofon

3 1. Aanleiding en relatie met andere projecten en ontwikkelingen 1.1 Kwaliteitsimpuls voor weg en omgeving De provinciale weg de N 340 Zwolle Ommen is een belangrijke regionale oost-west verbinding. Het huidige tracé voldoet niet langer aan de eisen die onder andere vanuit verkeersveiligheid en doorstroming aan de route worden gesteld. De provincie heeft als wegbeheerder een project gestart waarbij wordt ingezet op een opwaardering van de N 340. Naast een betere verkeersveiligheid en doorstroming, stelt de provincie als voorwaarde dat er ook geïnvesteerd wordt in gebiedsontwikkeling en ruimtelijke kwaliteit van de naaste omgeving. Om dit doel te bereiken is de provincie voornemens een programma investeren in landschap en leefomgeving uit te voeren met als resultaat fysieke en zichtbare maatregelen in een brede zone langs de weg. Deze maatregelen dienen het landschap te versterken en een kwaliteitsimpuls op te leveren voor weg en omgeving. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het versterken of herstellen van aanwezige landschappelijke, cultuurhistorische en natuurlijke waarden. De landschapsontwikkelingsplannen van de gemeenten, de omgevingsvisie van de provincie Overijssel en de landschapsvisie op weg en omgeving die wordt opgesteld in het kader van de Planstudie / BesluitMER bieden het kader voor de inhoud van het programma. 1.2 Belang van investeren in landschap en leefomgeving Het programma Investeren in landschap en leefomgeving dient bij te dragen aan het versterken van de ruimtelijke kwaliteit in de directe omgeving van de weg. Bij de gewenste ruimtelijke kwaliteit gaat het om gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde. Het investeringsprogramma is om meerdere reden van belang: - Het risico ontstaat dat de weg los komt te liggen van de omgeving en als een autonoom element het landschapsbeeld gaat bepalen. Met het investeringsprogramma wordt ingezet op een goede samenhang tussen weg en omgeving. - Het investeringsprogramma biedt kansen om ecologische kwaliteiten in het gebied te versterken. - De N 340 loopt door een landschappelijk en cultuurhistorisch interessant gebied. De huidige weg markeert grofweg de overgang tussen twee cultuurlandschappen. Het oude, kleinschalige cultuurlandschap in het Vechtdal, dat gekenmerkt wordt door een afwisseling van hooggelegen essen, kampen en buurtschappen en laaggelegen hooi- en weilanden, ligt grotendeels ten zuiden van de weg. Aan de noordzijde van de weg ligt het heideontginningenlandschap. Dit landschapstype wordt gekenmerkt door openheid, een rechthoekige verkavelingstructuur en bewoning op verspreid liggende erven. Door jarenlange ontwikkelingen in het landschap (uitbreidingen bebouwing, weghalen van landschapselementen tbv efficiëntere landbouw, etc) verdwijnen de typische kenmerken van beide cultuurlandschappen. Met het investeringsprogramma kan ingezet worden op het versterken van de eigen identiteit per gebied. - Met het investeringsprogramma doen zich kansen voor om nieuwe ontwikkelingen in het gebied goed aan te laten sluiten op de omgeving (zoals nieuwe woningen op een goede manier een plek geven in het landschap). 1.3 Voor en door bewoners Burgerparticipatie is een belangrijke pijler in het N 340 project. Zo zijn twee consultatiegroepen opgericht bestaande uit bewoners en maatschappelijke organisaties, die vanaf 2008 door de provincie betrokken zijn bij de planvoorbereidingen. Het plan van aanpak Investeren in landschap en leefomgeving is opgesteld in samenwerking met o.a. vertegenwoordigers van de consultatiegroepen. Zij gaven de richting aan voor dit plan van aanpak. Bovendien is op 11 mei 3

4 2010 is het plan van aanpak in concept voorgelegd aan alle leden van de consultatiegroep (zie bijlage 2). Bij het opstellen en realiseren van het programma investeren in landschap en leefomgeving is het eveneens de bedoeling dat de inwoners van het gebied zelf actief betrokken zijn. Dit vraagt om een proces van onderop. Het doel hiervan is tweeledig: enerzijds wordt op deze manier optimaal gebruik gemaakt van de kennis die in het gebied aanwezig is, anderzijds kan de aanwezige kennis breder verspreid worden onder alle inwoners. Bewoners kennen hun eigen omgeving het beste. Het bepalen welke ruimtelijke maatregelen vanuit het investeringsprogramma gefinancierd worden, is dan ook in eerste instantie aan de bewoners zelf. Uitgangspunt daarbij is dat het gaat om fysieke en zichtbare maatregelen. De volgende thema s zijn daarbij genoemd: - ecologie (versterken en herstellen van de ecologische waarden) - cultuurhistorie (versterken, herstellen en beter beleefbaar maken van de cultuurhistorische waarden) - beleving van het landschap (zoals landschapselementen, randen van dorpen en bedrijven, donkerte) - economie (zoals eenduidige presentatie van bedrijven langs de weg) De wijze waarop invulling wordt gegeven aan het programma investeren in landschap en leefomgeving (voor en door burgers) versterkt tevens de sociale cohesie in het gebied. Ook bestuurlijk is er veel draagvlak voor een proces van onderop. Op 16 juni 2010 stemde de stuurgroep N340 in met de werkwijze zoals beschreven in dit plan van aanpak (zie bijlage 3). 1.4 Relatie met overige (stimulerings)projecten in het gebied In het gebied lopen meerdere (stimulerings)projecten. Het is van belang het investeringsprogramma goed af te stemmen op deze projecten. Zo wordt voorkomen dat er zaken worden vergeten of dubbel gedaan. De projecten die tot nu toe bekend zijn: Groenblauwe diensten Ruimte voor de Vecht Subsidieregelingen gemeenten (boeren planten bomen) Reconstructie Varsen en Arriërveld Countryside exchange (2008) Dorpsplan Oudleusen Landschapsvisie Dijkzicht Concept LandschapOntwikkelingPlan (LOP) Dalfsen LOP Zwolle 4

5 2. Het gebied 2.1 Gebiedsafbakening Het investeringsprogramma zal gelden voor het gebied, dat als volgt wordt afgebakend: - Begin en eind: aantakking van de N340 op de A28 tot rotonde ten noorden van Ommen (N48) - Aan weerszijden van de weg: De relatie met de weg staat centraal, vandaar dat wordt gekozen voor een zone langs het nieuwe tracé van 1 km breed (500 meter ten noorden en 500 meter ten zuiden van de weg). Waar de omgeving daar aanleiding toe geeft, wordt van deze 500 meter afgeweken. Dit is bijvoorbeeld het geval bij: o sociale relaties (zoals ter hoogte van Varsen) o o ecologische relaties (zoals ter hoogte van de Zandbelten en de Vlierbelten) pragmatische grenzen van wegen, van het bedrijventerrein Hessenpoort of van elementen (lanen, singels, routes) De kernen Ommen en Dalfsen zijn geen onderdeel van het programma, de randen van de kernen wel. De werkgroepen doen zelf een voorstel voor de exacte begrenzing aan weerszijden van de weg per deelgebied, op basis van bovenstaande criteria. Wanneer wordt afgeweken van de 500 meter-grens dient de werkgroep dit beargumenteerd voor te leggen aan de coördinatiegroep. 2.2 Deelgebieden Het voorstel is om het gebied op te knippen in deelgebieden, o.a. vanwege de benodigde directe betrokkenheid van de bewoners. Het handigst is om daarvoor de huidige indeling aan te houden zoals de provincie die bij het hele project rond de N340 heeft gehanteerd. Deze indeling is gedaan op basis van logische ruimtelijke en sociale eenheden. Er worden 5 deelgebieden onderscheiden Het totaalbudget dat beschikbaar is voor de uitvoering van het investeringsprogramma wordt verdeeld over de 5 deelgebieden. Er zijn verschillende mogelijkheden om het budget over de vijf gebieden te verdelen. De coördinatiegroep legt verschillende opties voor en de financier (provincie) bepaalt. De volgende opties zijn genoemd: - alle deelgebieden 1/5 van het totaalbudget; 5

6 - alle deelgebieden krijgen een basisbedrag. Op basis van de (door de werkgroepen opgestelde) plannen wordt dit bedrag aangevuld: - waar de gemeenschap het meeste aan heeft, daar gaat het grootste percentage naar toe; - waar het meeste dient te gebeuren, daar het meeste geld beschikbaar stellen; - aan de hand van de bevolkingsdichtheid per strekkende meter tracé; - per strekkende meter tracé; - af laten hangen van waar je het budget het beste kunt vermeerderen (met andere subsidies/particuliere bijdragen). 2.3 Beschrijving van de gebiedskenmerken Het hierboven afgebakende gebied herbergt verschillende kenmerken. Als we door onze oogharen naar het gebied bekijken, valt ons het volgende op: - het gebied herbergt een rijke ontstaansgeschiedenis (Hessenweg, havezaten, Vecht als handelsroute); - het gebied bevindt zich op een overgang van hoog naar laag en van droog naar nat; - het gebied kent een rijke afwisseling van cultuurlandschappen (essen en kampen, jonge ontginningen, maten en flieren, hoeven); - het gebied herbergt een scala aan verschillende natuur- en landschapselementen (houtwallen, bosjes, lanen, zandduinen, erven, waterlopen, etc.). De Provincie Overijssel heeft in de gebiedscatalogus van de Omgevingsvisie voor heel Overijssel gebiedskenmerken beschreven. Ook de landschapsvisie voor de N340 is deels gebaseerd op deze gebiedskenmerken. Wij geven in bijlage 4 een verkorte weergave van hetgeen in de landschapsvisie staat opgenomen over gebiedskenmerken en de bijbehorende ambities in het betreffende gebied. 6

7 3. Werkwijze 3.1 Uitgangspunt: een participatief proces Het investeringsprogramma is een programma voor en door bewoners. De bewoners hebben dan ook de meest zwaarwegende stem in de beslissing welke maatregelen uiteindelijk genomen gaan worden. Mensen kennen hun eigen gebied het beste en deze knowhow kan uitstekend ingezet worden bij de bepaling van het investeringsprogramma. Het gebied wordt daarom opgedeeld in deelgebieden. Bewoners bepalen voor hun directe omgeving, welke maatregelen in het investeringsprogramma worden opgenomen. In het ene gebied kan het accent komen te liggen op bijvoorbeeld het opknappen van erven, terwijl een ander gebied kiest voor aanleg van poelen of natuurvriendelijke oevers. Deelnemers aan het investeringsprogramma zijn: bewoners, gebruikers en grondeigenaren binnen de grenzen van het gebied (500 meter aan weerszijden van de weg). We onderscheiden in het plan van aanpak de volgende stappen, verdeeld over drie fasen: FASE 1: organisatie opzetten 3.2 Stap 1: vastleggen overkoepelende kaders investeringsprogramma Allereerst legt een overkoepelende groep ( = een voorloper van de coördinatiegroep, bestaande uit bewoners (2 vertegenwoordigers per deelgebied), provincie, waterschappen en gemeenten) afspraken over de kaders en uitvoering van het investeringsprogramma vast in een overeenkomst. De definitieve coördinatiegroep kan later worden opgericht (nadat de werkgroepen zijn samengesteld). De tijdelijke coördinatiegroep maakt afspraken over o.a. het volgende: - definitieve keuze van de hoofdthema s waarbinnen het investeringsprogramma kan vallen (ecologie, cultuurhistorie, landschapsbeleving, sociaal); - inhoudelijke kaders (hierbij sluiten we aan bij de landschapsontwikkelingsplannen van de gemeenten, de omgevingsvisie van de provincie Overijssel en de Landschapsvisie van weg en omgeving); - verdeling budget per deelgebied (en werkwijze bij overvragen door bepaalde deelgebieden); - aanpak in de deelgebieden; - spelregels voor deelnemers (eventueel onderscheid tussen particulieren en grondeigenaren); - praktische zaken rondom de uitvoering van het investeringsprogramma (o.a. tot hoelang kunnen deelnemers zich inschrijven?); - analyseren welke regelingen of projecten al lopen in een bepaald gebied (bijv. in het Vechtdal), zodat daar rekening mee gehouden kan worden bij de vaststelling van de inhoud van het investeringsprogramma; - communicatie naar alle deelgebieden. 3.3 Stap 2: aankondigen van het programma per deelgebied Alle mogelijke deelnemers uit een deelgebied worden per brief persoonlijk op de hoogte gesteld van de komst van een investeringsprogramma voor het gebied. De brief is ondertekend door de leden van de tijdelijke coördinatiegroep. In deze brief worden de bewoners uitgenodigd voor een bijeenkomst in hun deelgebied (totaal 5 bijeenkomsten). Deze bijeenkomsten zijn bedoeld om: - aan te kondigen dat er gewerkt wordt aan een programma investeren in landschap en leefomgeving ; 7

8 - te brainstormen welke maatregelen in het deelgebied in aanmerking zouden kunnen komen voor het investeringsprogramma (op hoofdlijnen); - bewoners te enthousiasmeren om in een werkgroep verder vorm te geven aan de inhoud van het investeringsprogramma voor het betreffende deelgebied. Tijdens deze bijeenkomsten kunnen mensen zich opgeven voor deelname aan de werkgroepen. Waarschijnlijk melden mensen op die bijeenkomst zich spontaan aan die enthousiast zijn om mee te denken. (Eventueel kan er al voorwerk worden verricht door via de Plaatselijke Belangen interesse te polsen onder een aantal inwoners). Na deze bijeenkomsten worden de werkgroepen samengesteld. Iedere werkgroep levert twee leden voor de coördinatiegroep. De tijdelijke coördinatiegroep gaat hierna over in een nieuwe samenstelling (definitieve coördinatiegroep). FASE 2: investeringsprogramma samenstellen 3.4 Stap 3: werkgroepen geven invulling aan investeringsprogramma per deelgebied De mensen die zich aangemeld hebben voor één van de werkgroepen werken de voorstellen die gedaan zijn tijdens de bijeenkomsten uit. Zij werken aan de volgende zaken: - hoe zit het deelgebied in elkaar? - wat wil je aanpakken in het deelgebied? (visie) En op welke manier? (maatregelen) - samenstellen pakket van te subsidiëren maatregelen + prioriteiten aangeven De werkgroepen kunnen gebruik maken van verschillende deskundigen om ondersteuning te krijgen bij bovengenoemde drie stappen. Voorbeeld: als tijdens de bewonersavond wordt aangegeven dat herstel van streekeigen landschapselementen opgenomen zou moeten worden in het investeringsprogramma, dan heeft de werkgroep nadere informatie nodig over welke landschapselementen in het gebied streekeigen zijn en hoe je deze het beste kunt herstellen en beheren en welke kosten hiermee gemoeid zijn. De werkgroep heeft een budget beschikbaar om hiervoor hulp in te schakelen (op afroepbasis) van deskundigen op het gebied van economie/ ondernemerschap, landschap, cultuurhistorie, ecologie, etc. Ook kan de werkgroep ervoor kiezen een procesbegeleider in te schakelen. De werkgroep legt aan de voorzitter van de coördinatiegroep voor wat voor ondersteuning er nodig is. 3.5 Stap 4: coördinatiegroep stemt maatregelen investeringsprogramma af De werkgroepen leggen de resultaten (het investeringsprogramma) vervolgens voor aan de coördinatiegroep. Deze bundelt het pakket aan maatregelen, inclusief de financiële onderlegger. De coördinatiegroep waakt voor het ontstaan van grote verschillen in aanpak tussen de deelgebieden en bewaakt de samenhang bij deelgebiedoverstijgende maatregelen. 3.6 Stap 5: GS stelt maatregelen investeringsprogramma vast De coördinatiegroep legt het totaalpakket tenslotte voor aan Gedeputeerde Staten (GS). GS stelt het programma Investeren in landschap en leefomgeving en het benodigde budget vast. 3.7 Stap 6: opstellen informatiebrochure door werkgroep (per deelgebied) Nadat het programma door de werkgroepen is opgezet (en is vastgesteld door de coördinatiegroep en GS) wordt er per deelgebied een aansprekende brochure opgesteld en huis aan huis verspreid. De brochure biedt allereerst korte achtergrondinformatie over hoe het landschap in elkaar zit en wat de belangrijkste kwaliteiten en opgaven in het deelgebied zijn. In deze brochure komen vervolgens de verschillende maatregelen van het investeringsprogramma aan bod. Ook wordt duidelijk gemaakt wat het de deelnemers exact biedt (subsidie etc.) en aan welke voorwaarden de subsidie is verbonden. 8

9 De coördinatiegroep zorgt ervoor dat de brochures per deelgebied een vergelijkbare lay-out en opzet hebben. Hiervoor levert de coördinatiegroep een deskundige. 3.8 Stap 7: presentatie definitief programma (per deelgebied) Nadat de brochure is opgesteld, wordt deze, samen met een uitnodiging voor een tweede informatiebijeenkomst (per deelgebied), huis-aan-huis verspreid onder potentiële deelnemers. De informatiebijeenkomst is bedoeld om nadere uitleg te geven bij de verschillende maatregelen. Tevens start vanaf dit moment de inschrijving voor deelname. FASE 3: investeringsprogramma uitvoeren en evalueren 3.9 Stap 8: begeleiding bij uitvoering Wanneer de deelnemers zich hebben ingeschreven, kan het uitkeren van de subsidies plaatsvinden. Echter, mogelijk is hier nog een tussenstap nodig, want wanneer iemand deelneemt aan het investeringsprogramma, dan wil je ook zeker weten dat het geld goed wordt besteed. Hoe zorg je ervoor dat de dingen op de juiste wijze gedaan worden? De coördinatiegroep gaat deze vraag nader uitwerken, wanneer dit in het traject aan de orde komt en afhankelijk van het type en de complexiteit van de maatregel. Sommige maatregelen zijn eenvoudig door de werkgroepen of coördinatiegroep zelf te controleren, andere maatregelen vragen wellicht om externe begeleiding. Er zijn verschillende opties denkbaar: - sociale binding (In de brochure staat duidelijk aangegeven aan welke voorwaarden je moet voldoen voor subsidie. De sociale binding voorkomt dat er niet goed mee wordt omgegaan). Bij erfbeplanting kun je inkoop en uitgave gezamenlijk organiseren. Dit verstrekt ook de sociale binding; - een tekening of plan indienen en toetsing door een derde (werkgroep, coördinatiegroep, provincie, gemeente of externe) (vergelijkbaar met toetsen bouwplan); - een bindend advies door een derde (vergelijkbaar met het erfadvies dat Landschap Overijssel geeft in streekeigen huis en erf) Stap 9: uitvoering De uiteindelijke uitvoering wordt begeleid door de werkgroep en de coördinatiegroep. Zij bepalen bijvoorbeeld: - voeren inwoners zelf de maatregelen uit of wordt dit door een aannemer gedaan? - hoe lang mogen deelnemers erover doen om uit te voeren? - wat als mensen zich na de inschrijfdatum nog aanmelden? - etc Stap 10: evaluatie en feestelijke afsluiting Wanneer het programma afloopt, wordt er een evaluatie georganiseerd onder de werkgroepen, de coördinatiegroep, de financier(s) en de deelnemers. Mogelijk kunnen er ook tussentijdse evaluatiemomenten plaatsvinden, om gedurende het programma bij te sturen. Een gezamenlijke excursie langs een aantal deelnemers om in het veld de concrete resultaten van het investeringsprogramma te zien, is een leuke manier om het programma af te sluiten. 9

10 4. Organisatie en sturing 4.1 Uitwerking investeringsprogramma met werkgroepen per deelgebied De bewoners bepalen zelf welke maatregelen onderdeel zijn van het investeringsprogramma. Zij kennen hun gebied het beste en hebben dan ook een doorslaggevende stem. Omdat die kennis veelal lokaal is, is ervoor gekozen het gehele gebied op te delen in deelgebieden. Per deelgebeid wordt een werkgroep opgericht. De werkgroep geeft invulling aan het investeringsprogramma. In het ene gebied heeft men vanuit het verleden meer ervaring met (het uitvoeren van) projecten op het gebied van ruimtelijke kwaliteit dan in andere gebieden. De mate van begeleiding in deelgebieden is dan ook afhankelijk van de wensen van de werkgroep. Alle bewoners uit de deelgebieden worden per brief persoonlijk op de hoogte gesteld van de komst van een investeringsprogramma voor het gebied. De werkwijze die gevolgd zou moeten worden is als volgt: voor de eerste bijeenkomst worden alle bewoners uit het deelgebied persoonlijk uitgenodigd (+ een advertentie in de regionale krant). Buurtverenigingen en Plaatselijk Belang kunnen ingezet worden bij de informatieverspreiding, maar dan moet het helder zijn dat bewoners individueel beslissen en niet een collectief. Bij het deel op het grondgebied van Zwolle zou het ondernemersplatform Dijkzigt ook nog een te benaderen groep zijn, omdat deze mensen een bedrijf in het gebied hebben. Als iedereen in de gelegenheid geweest is om mee te denken tijdens de eerste bijeenkomst, werkt een werkgroep de inhoud van het programma verder uit (tussentijds voert de werkgroep hierover overleg met de coördinatiegroep. Hier wordt de afstemming tussen de deelgebieden geborgd). Uiteindelijk wordt het definitieve programma weer gepresenteerd aan alle inwoners van het deelgebied, zodat iedereen op de hoogte is van het investeringsprogramma. Vanaf dan kunnen mensen zich inschrijven voor onderdelen van het investeringsprogramma. 4.2 Coördinatiegroep In een overkoepelend orgaan (een coördinatiegroep) komen leden (vertegenwoordigers) van alle werkgroepen samen om de voorstellen per deelgebied te bespreken en de plannen op elkaar af te stemmen. Een voorloper van de coördinatiegroep komt al eerder bijeen om de kaders voor het gehele gebied aan te geven (de thema s waarbinnen het investeringsprogramma verder kan worden uitgewerkt). De coördinatiegroep bestaat in ieder geval uit vertegenwoordigers van alle werkgroepen (twee personen per deelgebied). Gezocht wordt naar integrale, strategische denkers; mensen die in staat zijn om de grote lijnen te bewaken. Daarnaast nemen ambtelijke vertegenwoordigers van de gemeenten, de waterschappen en de provincie deel aan deze groep (zie afbeelding). Op die manier is er een goede, snelle afstemming met andere initiatieven in het gebied. De provincie, betrokken bewoners en de consultatiegroep hechten aan een goede, onafhankelijke voorzitter/ procesbegeleider. Het betreft iemand die de bijeenkomsten organiseert, leidt en zorgt voor goede afspraken, zodat het proces soepel verloopt. Kernwoorden: onafhankelijk, zekere kennis, goede facilitator, geen belangen, netwerker. Tevens is de voorzitter het eerste aanspreekpunt voor alle betrokkenen in het gebied met vragen omtrent het investeringsprogramma. De voorzitter wordt ondersteund door een projectsecretaris voor allerlei organisatorische zaken. 10

11 5. Planning en organisatiekosten 5.1 Planning Verwacht wordt dat in juni 2011 gestart kan worden met de eerste fase van dit plan van aanpak. In het eerste half jaar van het project kan dan gewerkt worden aan de organisatorische zaken met de tijdelijke coördinatiegroep. Er is gekozen om niet te snel te beginnen. Het is namelijk zaak om de verschillende fasen in de tijd zo goed mogelijk aan te laten sluiten op elkaar. Op die manier houden we de snelheid erin. Bovendien willen we pas van start gaan met het actief benaderen van de werkgroepen, wanneer het Provinciaal Inpassingsplan voor de N340 is vastgesteld. Dit is eind stap begindatum einddatum Stap 1: vastleggen overkoepelende kaders investeringsprogramma Stap 2: aankondigen van het programma per deelgebied/ werkgroepen en coördinatiegroep vastgesteld Stap 3: werkgroepen geven invulling aan investeringsprogramma per deelgebied Stap 4: coördinatiegroep stemt maatregelen investeringsprogramma af Stap 5: GS stelt maatregelen investeringsprogramma vast Stap 6: opstellen informatiebrochure door werkgroep (per deelgebied) Stap 7: presentatie definitief programma (per deelgebied) Stap 8 en 9 : uitvoering * Stap 10: evaluatie en feestelijke afsluiting Medio 2014 * De duur van de uitvoering hangt samen met de inhoud van het investeringsprogramma (type maatregelen) en met de uitvoeringswerkzaamheden aan de N340. Het jaar 2014 is hier als richtlijn aangegeven. 5.2 Organisatiekosten We zijn bij de begroting uitgegaan van de kosten voor een voorzitter/ procesbegeleider ( 90,- /uur) en een projectsecretaris ( 60,-/uur). Daarnaast zijn er kosten nodig voor de inhuur van deskundigen. De kosten die nodig zijn voor de uitvoering van het investeringsprogramma kunnen op dit moment nog niet worden ebgroot. Deze kosten hangen af van het type maatregelen en het subsidiepercentage per maatregel. De kosten hiervan worden inzichtelijk gemaakt in stap 3 en 4. Daarna wordt het gehele pakket aan maatregelen inclusief de begroting voorgelegd aan GS. 11

12 Stappen: stap 1: vastleggen overkoepelende kaders 4 bijeenkomsten van de tijdelijke coordinatiegroep voorbereiden, deelname en verslaglegging opstellen overeenkomst met afspraken zaalhuur stap 2: aankondigen en samenstellen werkgroepen voorwerk bij PB voorbereiding, deelname en verslaglegging van de avonden (5x) zaalhuur stap 3: werkgroepen geven invulling aan programma voorbereiding deelname (6 avonden per deelgebied) redigeren voorstel programma inhuur derden (50 uur per groep) zaalhuur stap 4 en 5: coordinatiegroep 2 bijeenkomsten voorbereiden, deelname en verslaglegging zaalhuur schrijven voorstel GS stap 6: brochure redigeren evt inhuur derden voor inhoudelijke check (20 uur per groep) overleg werkgroep kosten vormgeving en drukwerk stap 7: presentatie definitief programma 5 bijeenkomsten per deelgebied inhoudelijk voorbereiden en deelnemen zaalhuur Personele kosten voorzitter Personele kosten projectsecretaris Inhuur derden Materiële kosten stap 8, 9 en 10: uitvoering en evaluatie PM PM PM PM TOTAAL De totale organisatiekosten bedragen: Dit bedrag is exclusief BTW. 12

13 Bijlage 1: verslag bijeenkomst gebiedstafel 29 maart 2010 Speerpunten van het ruimtelijk kwaliteitsprogramma Er is een aantal hoofdcategorieën onderscheiden, waarbinnen de maatregelen van het RK programma zich dienen af te spelen. Deze categorieën zijn: - ecologie (versterken en herstellen van de ecologische waarden) - cultuurhistorie (versterken, herstellen en beter beleefbaar maken van de cultuurhistorische waarden) - economie (versterken van de economie in het gebied, o.a. ondernemerschap versterken, recreatie/ toerisme ontwikkelen) - sociaal (versterken van sociale component) - beleving van het landschap (landschapselementen, randen van dorpen en bedrijven, donkerte, ) Gebiedsafbakening Het RK programma zal gelden voor het gebied, dat als volgt wordt afgebakend: - In de richting oost-west: aantakking van de N340 op de A28 tot rotonde ten noorden van Ommen (N48) - In de richting noord-zuid: De relatie met de weg staat centraal, vandaar dat wordt gekozen voor een zone langs het nieuwe tracé van 1 km breed (500 meter ten noorden en 500 meter ten zuiden van de weg). Waar de omgeving daar aanleiding toe geeft, wordt van deze 500 meter afgeweken. Dit is bijvoorbeeld het geval bij: o sociale relaties (zoals ter hoogte van Varsen) o ecologische relaties (zoals ter hoogte van de Zandbelten en de Vlierbelten) o pragmatische grenzen van wegen of van het bedrijventerrein Hessenpoort de kernen zijn geen onderdeel van het programma, de randen wel. Werkwijze (groep 1) Hoe bepalen we wat er in het RK programma wordt opgenomen? De bewoners bepalen zelf per deelgebied welke maatregelen onderdeel zijn van het ruimtelijk kwaliteitsprogramma. Zij kennen hun gebied het beste en hebben dan ook een doorslaggevende stem. In het ene gebied kan het accent komen te liggen op bijvoorbeeld het opknappen van erven, terwijl een ander gebied kiest voor de aanleg van recreatieve routes of natuurvriendelijke oevers. Wel is het van belang dat de grote lijnen worden bewaakt, en dat het doel van het ruimtelijk kwaliteitsprogramma wordt bewaakt. Daarvoor staat een coördinatiegroep aan de lat. Deze coördinatiegroep geeft de kaders aan voor het gehele gebied (de thema s waarbinnen het ruimtelijk kwaliteitsprogramma verder kan worden uitgewerkt). De groep bestaat in ieder geval uit vertegenwoordigers van alle deelgebieden. Gezocht wordt naar integrale, strategische denkers; mensen die in staat zijn om de grote lijnen te bewaken. Daarnaast nemen ambtelijke vertegenwoordigers van de gemeenten en de provincie deel aan deze groep. De coördinatiegroep en de deelgebiedgroepen communiceren over-en-weer over de inhoud van het RK-programma. Welke (ondersteunende) kennis en vaardigheden zijn nodig om de inhoud van het RK programma vast te kunnen leggen? Er is veel kennis aanwezig in het gebied, die ingezet kan worden bij het bepalen van de inhoud van het RK programma. Wel is er behoefte aan kennis van professionals op afroepbasis, wanneer er bijvoorbeeld hiaten of meningsverschillen zijn. De coördinatiegroep en de deelgebiedgroepen moeten, wanneer zij dat nodig achten, gebruik kunnen maken van een landschapsarchitect, cultuurhistoricus, ecoloog, etc. om bepaalde vragen over het gebied aan voor te leggen. Voor beide groepen kan een budget gereserveerd worden, die naar eigen inzicht te besteden is. 13

14 Een goede, onafhankelijke voorzitter/ procesbegeleider is van groot belang. Het betreft iemand die de bijeenkomsten organiseert, leidt en zorgt voor goede afspraken, zodat het proces soepel verloopt. Tevens is de voorzitter het eerste aanspreekpunt voor alle betrokkenen in het gebied met vragen omtrent het RK programma. Er is tevens behoefte aan een landschappelijke onderlegger; beknopte informatie over hoe het gebied in elkaar zit (per deelgebied). Deze informatie vormt de basis voor het RK programma. Voor sommige deelgebieden is die informatie makkelijk te verzamelen, maar er zijn een paar witte vlekken (genoemd is het gebied Emsland), waar weinig informatie over het landschap, de cultuurhistorie, de gebiedskenmerken, etc beschikbaar is. Hier is extra inspanning nodig. Hoe vindt verdeling van geld plaats over de verschillende maatregelen in het RK programma? opties: - subsidiepercentage bepalen per maatregel (bijvoorbeeld: aanleg van nieuwe beplanting op het erf met 80% subsidie, herstel rieten daken met 20% subsidie, aanleg natuurvriendelijke oevers met 50% subsidie, etc). Op die manier voorkom je dat relatief dure maatregelen zwaar op de begroting gaan drukken. - gebiedsfonds opstellen met provinciaal geld, geld uit programma ruimte voor de vecht, gemeentelijk geld, etc. Per deelgebied kunnen bewoners voorstellen indienen en zodoende aanspraak maken op dit gebiedsfonds, tot een maximum per deelgebied. (zoals wijkwaardebonnen Almelo). De coördinatiegroep + deelgebiedgroep keuren de voorstellen aan vooraf opgezette criteria. - andere opties? Wie bepaalt verdeelsleutel bij meer animo dan budget?wat te doen als bijvoorbeeld 1 maatregel overvraagd wordt, terwijl een ander achterblijft? 3 scenario s - de coördinatiegroep zet vooraf de kaders op en bepaalt (binnen die kaders) hoe om te gaan met dergelijke zaken. Mocht er sprake zijn van verdeeldheid, dan geldt een meerderheid van stemmen; - een andere optie is dat de provincie in dit geval de knoop doorhakt; - of de provincie (subsidiegever) bepaalt zelf of er geschoven mag worden in de budgetten. Wat is een goed moment om van start te gaan? zo snel mogelijk, om in te kunnen spelen op bepaalde ontwikkelingen in het gebied (zoals verplaatsen van woningen en nieuwbouw, ruimte voor de vecht). Bovendien, de inhoud bepalen in de deelgebieden kost ook tijd. Voordat je met de schop in de grond kan, ben je een jaar verder. Wanneer ben je klaar? als het geld op is 1 jaar nadat de weg gereed is afhankelijk van het succes (zolang er voldoende animo voor is) Participatie (groep 2) Welke bewoners? - deelgebied versus hele gebied - buitengebied of kernen - persoonlijke titel of achterban Enthousiasmeren - hoe? o Ideeënbox 14

15 o o o - wie? o o o Brochure Website Bijeenkomst met voorlichting Voortouw bij provincie? Onafhankelijke procesbegeleider, bijv Het Oversticht Werkgroep van burgers Welke bewoners beslissen mee over de inhoud van het RK? Deelgebieden vs hele gebied Het voorstel is om het gebied op te knippen in deelgebieden. Het handigst is om daarvoor de huidige indeling aan te houden zoals de provincie die bij het hele project rond de N340 heeft gehanteerd. Het is een programma voor en door bewoners en zij hebben de meest zwaarwegende stem in de beslissing welke maatregelen uiteindelijk genomen gaan worden. Mensen kennen hun eigen gebied het beste en deze knowhow kan uitstekend ingezet worden bij de bepaling van het investeringsprogramma. In het ene gebied heeft men daarentegen vanuit het verleden meer ervaring met (het uitvoeren van) projecten op het gebied van ruimtelijke kwaliteit (bijv. Varssen) dan in andere gebieden. Dit pleit voor het opdelen in de deelgebieden, omdat het de efficiëntie van het proces bevordert. Als er een goed functionerende organisatiestructuur in een deelgebied aanwezig is, kan hier gebruik van gemaakt worden, mits alle bewoners op de hoogte van de plannen worden gesteld. Het is ook relevant om te analyseren welke regelingen of projecten al lopen in een bepaald gebied (bijv. in het Vechtdal), zodat daar rekening mee gehouden kan worden bij de vaststelling van de inhoud van het investeringsprogramma. Dorpskernen/randen en/of landelijk gebied De mensen uit de dorpskernen Dalfsen en Ommen worden geïnformeerd over de plannen, maar beslissen niet mee over de inhoud van het investeringsprogramma. Een twistpunt zijn de randen van de dorpen. Vooral bij Ommen kijken de mensen aan de uiterste randen van de wijk Dante uit op het gebied rond de N340. Een oplossing is deze mensen via een advertentie op de hoogte te stellen van de werkwijze van het investeringsprogramma en zij zelf laten bepalen of ze willen participeren in bijv. werkgroepen. Hetzelfde geldt voor particulieren langs de aanrijroutes naar de N340, maar de verwachting is dat deze tracés grotendeels binnen de zone van 500 m aan weerszijden van de weg vallen. Persoonlijke titel of achterban Alle bewoners uit de deelgebieden worden per brief persoonlijk op de hoogte gesteld van de komst van een investeringsprogramma voor het gebied. De werkwijze die gevolgd zou moeten worden is als volgt: voor de eerste bijeenkomst worden alle bewoners uit het deelgebied persoonlijk uitgenodigd (+ een advertentie in de regionale krant). Buurtverenigingen en Plaatselijk Belang kunnen ingezet worden bij de informatieverspreiding, maar dan moet het helder zijn dat bewoners individueel beslissen en niet een collectief! Bij het deel op het grondgebied van Zwolle zou het ondernemersplatform Dijkzigt ook nog een te benaderen groep zijn, omdat deze mensen een bedrijf in het gebied hebben. Als iedereen in de gelegenheid geweest is om mee te denken tijdens de eerste bijeenkomst, vormen uiteindelijk kleine werkgroepjes de kern. Deze werkgroep gaat de inhoud van het programma bepalen. In een overkoepelend orgaan komen leden van alle werkgroepen samen om terug te koppelen wat er per regio wordt besproken en de plannen op elkaar af te stemmen. Uiteindelijk wordt het definitieve programma weer gepresenteerd aan alle inwoners van het deelgebied, zodat iedereen op de hoogte is van het investeringsprogramma. Op dit moment wordt het belangrijk hoe je individuele mensen enthousiasmeert om zich in te schrijven voor onderdelen van het investeringsprogramma. Hoe maak je bewoners enthousiast om deel te nemen aan het investeringsprogramma? 15

16 In eerste instantie betrokkenen een bevlogen brief sturen waarin ze persoonlijk worden uitgenodigd, zodat ze gemotiveerd zijn om naar de eerste bijeenkomst te komen. Een mooie presentatie op de avond zelf met voorbeelden hoe een investeringsprogramma eruit zou kunnen zien is dan een overtuigend middel. Waarschijnlijk melden mensen op die bijeenkomst zich spontaan aan die enthousiast zijn om mee te denken in de werkgroepjes. Nadat het programma bepaalt is zou er een aansprekende brochure moeten komen die duidelijk de verschillende onderdelen van het investeringsprogramma uitlegt en ook duidelijk maakt wat het de mensen exact biedt (subsidie etc.). Ook een website is een dynamisch communicatiemiddel. Hierop kan de stand van zaken in alle deelgebieden geplaatst worden. Belangrijk is wel om te beseffen dat niet iedereen bedreven is met internet. Vandaar dat ook artikelen in plaatselijke kranten (bijv. de Vechtanjer voor het gebied Oud-Leusen) de mensen zouden moeten informeren en enthousiasmeren. Ook buurtverenigingen en andere groepen kunnen hier een rol in spelen. De start van het eerste project kan feestelijk aangekleed worden (veel aandacht generen). Wie is de aanjager van het proces rondom het investeringsprogramma? Neemt de provincie het voortouw? Wordt het proces begeleidt door een onafhankelijke procesbegeleider? Of organiseert een werkgroep van burgers het zelf? Unaniem is men voor een onafhankelijke procesbegeleider met inhoudelijke kennis en ervaring met het begeleiden van dergelijke processen! Het Oversticht wordt genoemd als wenselijke procesbegeleider. Wanneer kan het investeringsprogramma het beste van start gaan? De helft van de deelnemers is de mening toegedaan dat het beste zo snel mogelijk gestart kan worden, omdat de ervaring leert dat dergelijke denkprocessen lang kunnen duren. In ieder geval kan gestart worden met het doen van voorstellen over de inhoud en het betrekken van deskundigen. De andere helft stelt dat pas begonnen kan worden met het vaststellen van de inhoud van het investeringsprogramma zodra het definitieve tracé bekend is (eind 2011?). Voor een aantal betrokkenen (ca. 30 personen) geldt dat niet duidelijk is of hun huis en/of erf in tact blijft. Zij zullen daardoor nog niet gemotiveerd zijn voor het investeringsprogramma, omdat het te emotioneel voor hen is. Naar alle waarschijnlijkheid is de animo om te participeren in het proces hoger als dit achter de rug is. De wens is wel om te zorgen dat in relatief korte tijd een goed programma klaarligt, zodat mensen niet het gevoel hebben dat er van alles wordt geïnitieerd maar dat er in de praktijk weinig van terecht komt (projectmoeheid). 16

17 Bijlage 2: Verslag consultatiegroep N mei 2010 Verslag bijeenkomst 11 mei 2010 Consultatiegroep N 340 definitief Aan de deelnemers van de consultatiegroep Van Joyce von Oerthel Bijeenkomst Consultatiegroep N mei 2010, om uur - De Wiekelaar Oudleusen 1. Opening De voorzitter, Ruud Schuuring, opent de bijeenkomst en heet een ieder van harte welkom. In het bijzonder de heren Co Looijen, Vanya Berk en Bart Buis. Co Looijen is vanuit Witteveen+Bos projectleider N 340 voor wat betreft het op te stellen Provinciaal Inpassingsplan. Hij is vanavond aanwezig om te zien hoe de bijeenkomst van de consultatiegroep verloopt en om de sfeer te proeven. Hij zal in de toekomst vaker aanwezig zijn. Vanya Berk is sinds 3 mei 2010 werkzaam bij de Provincie Overijssel als deelprojectleider N 340. Ook hij zal in de toekomst de vergaderingen van de consultatiegroep vaker bijwonen. Bart Buis is teamleider binnen het Oversticht. Omdat Tamara Ekamper en Hélène Meelissen verhinderd zijn, verzorgt Bart de presentatie Investeren in de leefomgeving. Mededelingen Van een aantal deelnemers is verhindering van deelname aan dit overleg ontvangen. Naar aanleiding van het bericht van de initiatiefgroep Red het Vechtdal om niet meer te participeren in de overleggen binnen het project N 340, geeft de heer Ab Dekker (nam ook deel namens Red het Vechtdal ) aan dat hij er anders tegen aan kijkt en op persoonlijke titel blijft deelnemen met speciale aandacht voor de belangen van de Wildbaan. Op de vraag wanneer het plan van aanpak N 377 wordt besproken, geeft Gerard van Weerd aan dat dat mogelijk in juni zal zijn. Vaststellen agenda De agenda wordt vastgesteld. 2. Verslag bijeenkomst 13 april 2010 Naar aanleiding van en tekstueel: Aangegeven wordt dat er stellingen zijn gepresenteerd die het vertrouwen niet bevorderen. De heer Wevers benadruk dat hij de stellingen 1 en 2 te onzinnig vindt om te bediscussiëren. Hierop wordt gereageerd dat het er om ging en gaat de discussie uit te lokken en er wordt benadrukt dat het stellingen- betreft waar je het gerust mee oneens kan zijn. Het gaat er niet om of ze waar of niet-waar zijn. Het op deze wijze van organiseren van de discussie heeft voor- en nadelen, maar het geeft de provincie zeker informatie om te betrekken bij haar overwegingen om te komen tot een voorkeursvariant voor de inrichting. Pag. 5, r. 54: Het betreft de stelling Een viaduct bij Hessenweg-West heeft een positief effect op de sociale cohesie van het buurtschap Varsen, maar heeft ook een toename van het verkeer tot gevolg. Het antwoord van groep 1 [Ruud Schuuring] is dat men het wel 17

18 eens is met de stelling. Men wil een fietstunnel in beide varianten en een noordelijk gelegen parallelweg. In de vergadering komt naar voren dat dat wel afhankelijk is van de keuze van de variant en de hoeveelheid verkeer. Pag. 5, r. 62: het woord geen vervangen door een. Pag. 6: Jolande Onderdijk geeft aan een samenvatting van de discussie te missen. Met bovengenoemde opmerkingen c.q. wijzigingen wordt het verslag vastgesteld. 3. Presentatie Investeren in de leefomgeving Bart Buis geeft aan Hélène en Tamara te vervangen, omdat zij beide verhinderd zijn. Als teamleider binnen het Oversticht heeft hij het project N 340 op afstand gevolgd. In de presentatie geeft Bart een toelichting op het Plan van Aanpak in wording- voor dit onderwerp. Het concept is toegezonden aan de leden van de consultatiegroep en aan de hand van een aantal opgestelde vragen zal ná de presentatie de inhoud van het concept worden besproken. Aangegeven wordt dat een weg niet alleen komt. Het is een belangrijke ingreep voor mens en omgeving. Het doet fysiek iets met het landschap en de leefomgeving. Daarom is het van belang hiermee zorgvuldig om te gaan en om mensen erbij te betrekken, op een wijze waarbij ze hun inbreng ook terug zien. Opdracht voor het burgerproject: - Maak een plan van aanpak - Programma voor versterken en herstellen - Kwaliteiten van de omgeving - Brede zone langs N Fysieke en zichtbare maatregelen - Voor en door burgers Aangegeven wordt dat naast de directe inpassing ook gekeken wordt naar de ingreep en wat het betekent voor de omgeving en betrokkenen. Proces tot nu toe: - Twee gebiedstafels - Met betrokkenen uit het gebied - Items: gebiedsafbakening; deelgebieden; inhoud; organisatie; uitvoering; planning - Concept van Aanpak Toegelicht wordt dat een concept aanpak is opgesteld met een 8-tal betrokkenen, die ook lid zijn van de consultatiegroep. Deze mensen worden hartelijk bedankt voor hun inbreng en de tijdsinvestering. Items die binnen de overleggen zijn besproken zijn hieronder weergegeven en hebben geleid tot het plan van aanpak. - Wat doet wel en wat doet niet mee? - Waar gaat het over? - Hoe verdeel je de verschillende deelgebieden? - Er is geld beschikbaar gesteld voor de uitvoering, en dat moet ook daar terecht komen. Het geld moet goed benut worden en niet aan een strijkstok blijven hangen. - Een goede planning is van belang. Gebied: - Begin en eind: A28 tot rotonde N48 bij Ommen - Weerszijde N 340: 500 mtr tenzij. - Vijf [bestaande] deelgebieden Het gebied is bekend. Het loopt van Zwolle tot Ommen. Het betreft het gebied aan weerszijden van de N 340. Zo n 500 meter, tenzij Tenzij-voorbeelden : - Een plek waar het omwille van de sociale cohesie een belangrijke plek is; als voorbeeld wordt buurtschap Varsen genoemd. - Een plek waar de ecologische relatie van belang is [flora, fauna, hydrologische cyclus]. Waaraan kunt u denken? [inhoud] - Behoud en versterken landschapselementen m.b.t. houtwallen, sloten en paden e.d. 18

19 - Behoud en versterken cultuurhistorische elementen. - Behoud en versterken natuurwaarden kwaliteit van flora en fauna; maatregelen die de natuur verbeteren. - Inpassing nieuwe ontwikkelingen een punt dat door omwonenden is ingebracht: extra aandacht besteden aan bedrijvigheid en dorpsranden, moderne landbouw en recreatieve maatregelen. - Extra kwaliteit bij nieuwe woningen. Bart geeft aan de hand van huidige en bewerkte foto s weer hoe verbetering kan worden gebracht in landschapselementen, cultuurhistorische elementen, economische elementen, erfbeplanting, en natuurwaarden. Organisatie: - Werkgroep van bewoners per deelgebied - Coördinatiegroep Het idee is om verschillende werkgroepen samen te stellen van bewoners per deelgebied. Een afgevaardigde vanuit de werkgroep neemt zitting in de coördinatiegroep. Ook zullen vanuit de verschillende gemeenten, de provincie Overijssel en het Waterschap Groot Salland als afgevaardigden in de coördinatiegroep zitting nemen. Van belang is dat de bewoners in de werkgroepen zelf aan de slag gaan. De ideeën worden bedacht door en voor de mensen in het gebied. Ideeën waar zij trots op moeten kunnen zijn. Zie het organisatie schema hierna: Uitvoering: - Werkgroep doet voorstel voor inhoud van het programma voor hun deelgebied er zullen 5 voorstellen worden opgesteld. - Coördinatiegroep stemt onderlinge programma s af en worden vervolgens aan de provincie voorgelegd. - Provincie stelt vast. - Brochure[s] met subsidiemaatregelen per deelgebied duidelijk gemaakt moet worden wat de mogelijkheden zijn. Mogelijkheden per deelgebied, en als onderdeel van het gehele werkproces. - Bewoners schrijven in en zullen deelnemen om mee te werken. Planning: - Start januari 2012 als definitieve tracering/inrichting is vastgesteld in provinciaal inpassingsplan of - Zo snel mogelijk? Plannen is moeilijk als de definitieve tracering/inrichting nog niet bekend is. Realisatie is belangrijk. Kan er eerder mee begonnen worden, van buiten naar binnen? 19

20 Opgemerkt wordt dat de werkzaamheden aan de weg niet in 2012 starten. Op z n vroegst zal dat in 2014 zijn. Begin je dan ook met de maatregelen of al vanaf 2012? Aan de hand van vier vragen wordt het concept Investeren in de leefomgeving met de aanwezigen besproken. Deze vier vragen zijn: - Wanneer starten met het programma? - Hoe bewoners enthousiasmeren voor deelname aan werkgroepen? - Hoe geld verdelen over de vijf deelgebieden? [per kilometer?] - Hoe borgen we goed resultaat [wel de juiste bomen geplant?] controle en/of sociale binding/controle? In twee groepen worden deze vragen besproken. Van belang is dat de voor- en nadelen worden beargumenteerd. Hieronder volgende resultaten van de groepsgesprekken: Na de presentatie wordt ingegaan op de vraag of dit plan laagdrempelig genoeg is. Zullen er voldoende mensen zijn die hieraan mee willen doen? Bart geeft aan dat de ervaring leert dat mensen toch enthousiast te krijgen zijn. Het gaat om hun eigen omgeving c.q. dorp en zij vinden het van belang dat de omgeving mooi is en blijft. Over het algemeen zijn dit soort trajecten een succes. Echter, 100% participatie bestaat niet. Toch wordt ook opgemerkt dat gezien de plannen met de N 340, de weg een barrière vormt voor de omwonenden. Hoe speel je in op zo n barrière voor mens en dier? Kan dat via dit plan voor Investeren in de leefomgeving/landschap. Enerzijds is er het planvorming- en besluitvormingsproces m.b.t. de weg zelf en anderzijds het proces om te komen tot investeringen in landschap en leefomgeving in de omgeving. Dit zijn parallelle maar verschillende processen die onderling afgestemd moeten worden. Beslissingen over bijvoorbeeld fietstunnels worden na inspraak en zienswijzen- door de overheid genomen, in het kader van de besluitvorming over de weg zelf. Over het budget voor dit proces wordt aangegeven dat momenteel gedacht wordt aan 1 miljoen. Dit bedrag is op dit moment niet onderbouwd maar het geeft een orde van grootte aan waar aan gedacht kan worden. Verder wordt aanbevolen op lopende gemeentelijke ontwikkelingen in te spelen en op tijd met het proces te starten. In het algemeen wordt opgemerkt dat er wel een ondersteunende organisatie moet zijn die de kar helpt trekken. Ook om de professionaliteit van de plannen te waarborgen. 4. Bespreking concept Investeren in de leefomgeving Groep Henry Uiterwijk: Wanneer starten met het programma? Hierover zijn drie gedachten in de groep. Een deel wil graag nu aan de slag, ondanks dat het tracé/de inrichting nog niet vaststaat. Het andere deel geeft aan nu nog bezig te zijn met andere zaken rondom de weg (waar komt de weg nu precies en wat betekent dit voor mij en de omgeving), hierdoor is men ook mentaal- nog niet toe aan het aankleden van de omgeving van de weg. Wanneer de voorkeursvariant is vastgesteld kan men starten met het programma Investeren in de leefomgeving. Als derde optie wordt een gefaseerde aanpak voorgesteld. Start aan de buitenkant (500m vanaf de weg) en werk vervolgens verder naar de weg toe. Het (eventuele) conflictpunt met de uitvoering van de weg is alleen de laatste 10-20m en deze wordt uitgevoerd wanneer de weg gereed is, cq. wanneer het provinciaal inpassingsplan is vastgesteld, dit is gepland voor eind Het daadwerkelijk starten met de realisering van de weg is op zijn vroegst in 2014, wanneer tot dan gewacht wordt met het uitrollen van dit programma is het moeilijk hiervoor draagvlak te creëren en ook vast te houden. De totale termijn van initiatief tot en met uitvoering wordt dan te lang. De planning moet wel realistisch zijn, met andere woorden er moet worden gestart met de planvorming als er daarna ook daadwerkelijk uitgevoerd kan gaan worden. Duidelijkheid over het proces/de planning zal ten goede komen aan het creëren van draagvlak en het behouden hiervan. Als aandachtspunten hierbij worden genoemd: - In de planning (start uitvoering) dient ook rekening gehouden te worden met het plantseizoen (grofweg van oktober tot mei). 20

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland Inwoners aan zet Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland 1 Voorwoord De gemeenteraad en het college van Lansingerland

Nadere informatie

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 We houden contact Burgerparticipatie in Velsen Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 College van Burgemeester en wethouders van Velsen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING INHOUD 1. INTRODUCTIE 3 2. AANLEIDING BASIS PROGRAMMA 4 2.1 Inspelen op ontwikkelingen 6 2.2 Wat wil de gemeen(te)schap 7 2.3 Wat is er al besloten? 8 3. DOEL VAN DIT PROGRAMMA

Nadere informatie

GEBIEDSONTWIKKELING OOIJEN~WANSSUM

GEBIEDSONTWIKKELING OOIJEN~WANSSUM TWEEDE EDITIE JUNI INFORMATIEKRANT GEBIEDSONTWIKKELING OOIJEN~WANSSUM Vanaf deze week liggen twee belangrijke documenten ter inzage: het Milieueffectrapport (MER) en het ontwerp-provinciaal Inpassingsplan

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Gids voor: Het Nieuwe Werken

Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken 1 Inhoud Voorwoord... 4 Inleiding 7 Wat is het nieuwe werken?... 7 Argumenten om met het nieuwe werken aan de slag te gaan... 7 Investeren voor

Nadere informatie

Cultuurhistorisch onderzoek in de vormgeving van de ruimtelijke ordening. Aanwijzingen en aanbevelingen

Cultuurhistorisch onderzoek in de vormgeving van de ruimtelijke ordening. Aanwijzingen en aanbevelingen Cultuurhistorisch onderzoek in de vormgeving van de ruimtelijke ordening Aanwijzingen en aanbevelingen 2 Inhoud 1 De ruimtelijke ordening en cultuurhistorisch onderzoek 3 2 Producent, participant, proces

Nadere informatie

CONCEPT-KADERNOTA OP WEG. Visie en kaders voor regionale samenwerking op Basismobiliteit 2015-2019

CONCEPT-KADERNOTA OP WEG. Visie en kaders voor regionale samenwerking op Basismobiliteit 2015-2019 CONCEPT-KADERNOTA OP WEG Visie en kaders voor regionale samenwerking op Basismobiliteit 2015-2019 Datum: 3 februari 2015 Inspraakperiode: 10 februari tot 17 maart 2015 Van de gemeenten: Apeldoorn, Brummen,

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam. Stadsdeel Nieuw-West. Gezien de voordracht van het dagelijks bestuur van 14 februari 2012

Gemeente Amsterdam. Stadsdeel Nieuw-West. Gezien de voordracht van het dagelijks bestuur van 14 februari 2012 Bezoekadres Pieter Calandlaan 1 1065 KH Amsterdam Gemeente Amsterdam Stadsdeel Nieuw-West Postbus 2003 1000 CA Amsterdam Telefoon 14 020 Fax 020 253 6009 www.nleuwwest.amsterdam.nl Datum 25-04-2012 Reg.nr./DECOS

Nadere informatie

Burgerinitiatieven. Kati Dijk KuiperCompagnons Februari 2014. Een onderzoek naar maatschappelijke burgerinitiatieven in de ruimtelijke planning

Burgerinitiatieven. Kati Dijk KuiperCompagnons Februari 2014. Een onderzoek naar maatschappelijke burgerinitiatieven in de ruimtelijke planning Burgerinitiatieven Kati Dijk KuiperCompagnons Februari 2014 Een onderzoek naar maatschappelijke burgerinitiatieven in de ruimtelijke planning Voorwoord Dit document, Burgerinitiatieven, een onderzoek naar

Nadere informatie

HEADwerk: Een regionale en multidisciplinaire aanpak voor de re-integratie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel

HEADwerk: Een regionale en multidisciplinaire aanpak voor de re-integratie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel HEADwerk: Een regionale en multidisciplinaire aanpak voor de re-integratie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel Bevindingen van een experiment in de regio Oost-Brabant Wilma Ritzen, Branko Hagen,

Nadere informatie

Digitale gereedschapskist Energieaanpak particuliere woningeigenaren

Digitale gereedschapskist Energieaanpak particuliere woningeigenaren Digitale gereedschapskist Energieaanpak particuliere woningeigenaren Digitale gereedschapskist Energieaanpak particuliere woningeigenaren Gemeenten kunnen een belangrijke initiërende en ondersteunende

Nadere informatie

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd.

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd. Vergadering: Ambtelijk Overleg Jeugd Datum: 13 oktober 2009 9.15 12.15 uur Locatie: Raadzaal Voorhout Raadhuisplein 1, 2215 MA Voorhout Onderwerp: Agenda AO Jeugd Holland Rijnland en Rijnstreek 01 Opening

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Lokale economische agenda Oegstgeest 2014-2016 Januari 2014

Lokale economische agenda Oegstgeest 2014-2016 Januari 2014 Januari 2014 Hoofdstuk 1: Inleiding 1.1. Aanleiding De aanleiding om dit beleid op te stellen is meerledig geweest. Ten eerste heeft de gemeenteraad in januari 2013 de startnotitie economisch beleid gemeente

Nadere informatie

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Een procesbeschrijving van een pedagogische dialoog in Brede School Oud Zuid in Tilburg Brede School Oud Zuid Wassenaerlaan 38, 5021 VS Tilburg Telefoon:

Nadere informatie

Verslag raadsconferentie Regio Rivierenland

Verslag raadsconferentie Regio Rivierenland Verslag raadsconferentie Regio Rivierenland Datum 9 december 2013 Locatie Regionaal Archief Rivierenland (RAR) J.S. de Jongplein 3, 4001 WG TIEL Tijd 19.00 20.40 uur AB Regio Directie Ondersteuning Verslag

Nadere informatie

Werken aan programma s

Werken aan programma s Werken aan programma s Hoofdstuk 4: Beslissen Een programma vraagt voortdurend om het maken van keuzes. Starten we deze nieuwe activiteiten op, gaan we door op de ingezette koers of moeten we die misschien

Nadere informatie

Opzet OV in het landelijk gebied

Opzet OV in het landelijk gebied Opzet OV in het landelijk gebied Samenvatting Aanleiding Gedeputeerde Kramer heeft in de Commissievergadering Lân, Loft en Wetter van 4 april 2012 toegezegd de Staten te informeren over het beleid ten

Nadere informatie

Draaiboek Parkmanagement

Draaiboek Parkmanagement Draaiboek Parkmanagement Draaiboek Parkmanagement Basis Oost NV Provincie Gelderland Provincie Overijssel 1 Parkmanagement in de praktijk 2 Voorwoord Op sociaal-economisch gebied werken de provincies Gelderland

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Toolkit Digitale Informele Zorgdiensten

Toolkit Digitale Informele Zorgdiensten februari 2014 Toolkit Digitale Informele Zorgdiensten TransitieBureau Wmo Een digitale versie van de toolkit is te vinden op http://zorgendestad.digitalestedenagenda.nl/toolkit en op www.invoeringwmo.nl.

Nadere informatie

Dienstverleningsconcept Woudenberg

Dienstverleningsconcept Woudenberg Dienstverleningsconcept Woudenberg augustus 2010 Dienstverleningsconcept Woudenberg Marije Eillebrecht-van der Kam Besproken in MT: 31 augustus 2010 Besproken in College: 5 oktober 2010 Augustus 2010 2

Nadere informatie

PROJECTPLAN. Een gezamenlijke aanpak van bedrijfsleven en overheid om het ondernemerschap in de werkgelegenheid in Noord Groningen te stimuleren.

PROJECTPLAN. Een gezamenlijke aanpak van bedrijfsleven en overheid om het ondernemerschap in de werkgelegenheid in Noord Groningen te stimuleren. PROJECTPLAN Een gezamenlijke aanpak van bedrijfsleven en overheid om het ondernemerschap in de werkgelegenheid in Noord Groningen te stimuleren. GEINITIEERD DOOR IN SAMENWERKING MET Stichting DBF Anno

Nadere informatie

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas 24 augustus 2012 Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones

Nadere informatie

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF MEERJARENPROGRAMMA GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF een nadere uitwerking van de toekomstvisie en het collegeprogramma 2014 2018 Hardenberg September 2014 I N LEIDING Op 23 april 2013

Nadere informatie

Procesevaluatie blok voor blok

Procesevaluatie blok voor blok Procesevaluatie blok voor blok Rapportage kwalitatief onderzoek 2013 Lieke Dreijerink Jan Uitzinger Amsterdam, 28 april 2014 IVAM research and consultancy on sustainability Plantage Muidergracht 14-1018

Nadere informatie

Draagvlak voor duurzame energie

Draagvlak voor duurzame energie Draagvlak voor duurzame energie Stappenplan voor een succesvolle aanpak in uw gemeente 2 Draagvlak voor duurzame energie Inhoud Introductie s Als het eerste idee ontstaat Verkenning of haalbaarheids Van

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie