GESPREKSNOTITIE OVER VERSTERKING VAN HET SALLANDSE LANDSCHAP DOOR AANLEG, HERSTEL EN BEHEER VAN LANDSCHAPSELEMENTEN. in de periode

Save this PDF as:
Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GESPREKSNOTITIE OVER VERSTERKING VAN HET SALLANDSE LANDSCHAP DOOR AANLEG, HERSTEL EN BEHEER VAN LANDSCHAPSELEMENTEN. in de periode"

Transcriptie

1 GESPREKSNOTITIE OVER VERSTERKING VAN HET SALLANDSE LANDSCHAP DOOR AANLEG, HERSTEL EN BEHEER VAN LANDSCHAPSELEMENTEN in de periode (versie 3 mei 2014) situatie per SAMEN STERKER Werkgroep Een kleine werkgroep (Jaap Starkenburg, Hennie Rodijk, Eibert Jongsma en Gerard Jutten) heeft in oriënterende zin gesproken over de mogelijkheden die zij zien. Dit is een korte weergave van de hoofdlijnen, geen blauwdruk. Bedoeld om met diverse betrokkenen te bespreken en daarna nader uit te werken. Gespreksnotitie versterking van het Sallandse landschap Pagina 1

2 Uitgangssituatie In Salland zijn sinds 2009 ruim 230 contracten gesloten door de stichting Kostbaar Salland met eigenaren van landschapselementen. Gericht op aanleg, herstel en beheer van bijvoorbeeld houtwallen, singels en lanen, maar ook van hoogstamboomgaarden, solitaire bomen en boomgroepen. We hebben het over onder anderen ca. 65 kilometer aan houtwallen en singels, 40 hectare geriefhoutbosjes, 1800 knotbomen, 300 solitaire bomen en 11 hectare aan hoogstamfruitboomgaarden! Al doende is ca. 30% van de aanwezige landschapselementen duurzaam onder contract gebracht: 21 jaar beheer is verankerd. Een prima basis om op voort te bouwen. Er is nog veel te doen. We willen aansluitend aan deze bestaande contracten nog een slag maken! Op naar de 50% duurzaam beheer doelstelling. Als streekfonds voor Salland verwerft Kostbaar Salland meer financiële middelen in de komende jaren, evenals via het rendement op het fondsvermogen. De provincie Overijssel overweegt een interim-regeling Groene en Blauwe Diensten Voor het Sallandse landschap is het van belang daar optimaal op in te spelen. Voor zover bekend gaat de provincie thans uit van cofinanciering door gemeenten van 25% dan wel bij provinciaal belang van 10%. Deze nieuwe regeling komt in mei Het is wenselijk daarop in te spelen. De provincie gaat uit van de bekende doelstellingen / thema s zoals groen blauwe dooradering, natuur en water. Mogelijkheden van pilots worden verkend. Belangrijk blijft de gebiedsopgave en het bij voorkeur werken in / met groepen, participatie van burgers/ vrijwilligers. De doelstelling 50% onder duurzaam beheer in 2018 blijft staan als provinciale doelstelling. Salland breed is er het initiatief van de partijen betrokken bij de Salland Deal: inzet en planvorming op het gebied van natuur en landschap, boeren met water, vitale landbouw. Een breed perspectief waarbij / waaraan versterking van het landschap goed bij aan kan sluiten, bijvoorbeeld via een deelplan landschapselementen onder regie van het streekfonds Kostbaar Salland. Voorbeeld is de koppeling van akkerrandenbeheer, het vrij maken van stroken landbouwgrond voor flora en fauna in combinatie met duurzaam beheerde landschapselementen. IJssellandschap en de agrarische natuurvereniging Groen Salland, LTO en het waterschap Groot Salland zetten zich daarvoor in. Er zijn mogelijkheden om ten behoeve van natuur en landschap meer middelen aan te spreken, eventueel ook als ontwikkelgelden. Te denken valt aan gelden van de Postcode Loterij (Landschap Overijssel), POP-middelen, de zogenoemde Koopmansgelden. Er is nog een hele weg te gaan om de doelstellingen van het LandschapsOntwikkelingsPlan Salland (LOP) te halen en deze bovengenoemde ontwikkelingen, kansen en wensen passen daar uitstekend in. Kern van het LOP: versterking van het al bestaande landschap, behoud van streekeigenheid en het tegengaan van verloedering en verrommeling. Samen kunnen we daar meer werk van maken, aansluitend bij ook de Kracht van Salland. Waterschappen hebben grote opgaven in deze tijd die aansluiten bij onze wens van een groene en blauwe dooradering: denk aan het programma Ruimte om te leven met water. Niet onvermeld mag blijven in dit kader het Deltaplan Agrarisch waterbeheer van LTO. Gespreksnotitie versterking van het Sallandse landschap Pagina 2

3 Wat is ons doel? Landschapselementen vormen een belangrijke drager van de kwaliteit van natuur en landschap in Salland. Het Sallandse landschap draagt bij aan de belevingseconomie (recreatie), aan de ruimtelijke kwaliteit, aan biodiversiteit, aan de gezondheid van mensen en de eigen identiteit van het gebied. Aansluitend aan ontwikkelingen in de samenleving en aan bestaande activiteiten en toekomstige kansen die we zien, willen we minimaal 50% van de landschapselementen in Salland onder duurzaam beheer brengen. We zien dit doel daarbij als volwaardig onderdeel van de Kracht van Salland en de Salland Deal. De bestaande situatie De kaart op de voorzijde van deze notitie geeft aan welke landschapselementen onder contract staan bij Kostbaar Salland. Er is een goede basis gelegd voor verdere ontwikkeling van een duurzaam landschapsbeheer. Een interessante uitdaging is om na te gaan waar welke landschapselementen nog extra aandacht vragen wat betreft aanleg, herstel en beheer. Er is nog veel te doen. Die inventarisatie van kansen en mogelijkheden heeft prioriteit. Wij vinden het een inspirerende gedachte om de ideeën en de uitwerking daarvan te koppelen aan het LOP. Wat is er bijvoorbeeld aan vitale landschapsonderdelen verdwenen? Kansen en mogelijkheden De werkgroep ziet veel kansen, mogelijkheden en aanknopingspunten. Een belangrijke basisgedachte is, dat inzet voor duurzaam beheer van landschapselementen, mede als drager voor natuurwaarden, kansen biedt voor grondgebruikers (landschap krijgt immers weer een economische functie). Duurzaam beheer van landschapselementen geeft ook invulling aan behoud van de Sallandse identiteit voor bewoners en bezoekers/recreanten en heeft daarmee economische, sociale en landschappelijke meerwaarde. We zien daarbij kansen om de wens voor verkaveling te combineren met de wens om het landschap, het groenblauwe netwerk, te versterken. Aanleg van nieuwe landschapselementen in combinatie met kavelruil. We zien kansen bij elkaar versterkende combinaties: landschapsonderhoud in combinatie met randenbeheer en / of in combinatie met waterbeheer (Deltaplan agrarisch waterbeheer). We zien mogelijkheden om andere thema s te verbinden aan het landschap: te denken valt aan inzet van werkzoekenden, aan participatie van zorgboeren en vrijwilligers, aan koppeling met de behoefte aan biomassa. Dat biedt kansen op vergroting van het draagvlak en op cofinanciering. We zullen bij onze inventarisatie van kansen en mogelijkheden ook analyseren wie er voor beheer van landschapselementen op de wachtlijst bij SKS staan, zich al gemeld hebben bij een gemeente en of er meer interessante aanknopingspunten zijn te vinden. Gespreksnotitie versterking van het Sallandse landschap Pagina 3

4 Werkwijze We willen in onze werkwijze meer toe naar een participatiemodel: buurten of groepen van grondeigenaren verantwoordelijk maken voor hun landschap. We geloven in een meer buurtgerichte aanpak : betrokkenheid van plaatselijk gemotiveerde burgers en van grondgebruikers zien we als een belangrijke succesfactor. Met en door de streek is de kern: samen sterker. Organisaties als Kostbaar Salland, Landschap Overijssel en anderen kunnen faciliteren, mede-financieren, begeleiden, kortom de ambities van de buurt en de grondgebruiker mede-mogelijk maken. De moeilijke situatie wat betreft (co-)financiering van activiteiten door gemeenten zien we als een gegeven, maar betrokkenheid en ambtelijke en bestuurlijke ondersteuning blijven zeer gewenst. We zullen zoeken naar nieuwe vormen van (extra) financiering van landschapsbeheer, waar mogelijk in combinatie met inzet van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, met betrokkenheid van vrijwilligers, door inzet en betrokkenheid van zorgboeren, in vormen van cofinanciering door fondsen, door landgoedeigenaren en andere grotere eigenaren in geld dan wel in werk / uren. Natuurlijk blijven we zeer alert op de efficiëntie van het landschapsbeheer. Indien er mogelijkheden zijn om met hetzelfde geld meer te doen zullen we dat absoluut oppakken. We stellen ons voor dat er een Salland Brede Gebiedsaanpak komt, waarbinnen de verschillende onderdelen (permanente kavelruil / gebiedscoördinator; natuurgericht stroken of randen; landschapsbeheer, waterbeheer en landbouw) een plek kunnen krijgen in een uitwerking met deelplannen. Onze ambitie is dat landschap een volwaardig onderdeel wordt van de Kracht van Salland en van de Salland Deal. In die aanpak staan ruimte voor participatie en voor ideeën van onderop centraal. We denken een participatiemodel te ontwikkelen en te hanteren door bijvoorbeeld plaatselijk belang of werkgroepen daarvan in de dorpen in te schakelen of andere vormen van participatie toe te passen zoals: - Samenwerking met kringen van boeren in kavelruil of rondom Deltaplan Agrarisch waterbeheer. - Het samenwerkingsmodel Patrijs van Salland - het Heetense model voor de ontwikkeling van recreatieve fiets- en wandelpaden - Het model Eschmarke bij Enschede (stichting agrarisch landschapsbeheer) waarbij plaatselijke eigenaren en betrokkenen samen verantwoordelijkheid dragen (en controle uitoefenen door middel van een jaarlijkse schouw) - Samenwerking met particuliere landgoedeigenaren en burgers in het buitengebied Voordat we een en ander uitwerken willen we in gesprek met mogelijke betrokkenen. Wat zijn uw ideeën en wensen? Welke mogelijkheden ziet U. Welke bijdrage kunt u leveren? Gespreksnotitie versterking van het Sallandse landschap Pagina 4

5 Samengevat en vervolg We streven naar het onderbrengen van structureel landschapsonderhoud tot 50 % van de totale omvang. Naast de reguliere opbrengsten uit het fonds Kostbaar Salland zet Kostbaar Salland zich in om extra fondsen hiervoor te verwerven, o.a. uit de interim regeling landschapsonderhoud van provincie Overijssel. Het Sallandse plan tot landschapsonderhoud wordt in samenhang gezien en met de overige plannen voor de groene omgeving in het kader van de Salland Deal (onderdeel Kracht van Salland). Het landschapsonderhoud voeren we uit in directe samenwerking met boeren, burgers, natuurbeschermers en relevante organisaties. Communicatie Met deze notitie onder de arm geven we een toelichting op diverse plekken en in diverse overlegsituaties. (april en mei 2014). Daarvoor worden ook de website en andere communicatiemiddelen benut. Ook is dit mogelijk een interessant onderwerp in een komende bijeenkomst van het Salland Café en op bijeenkomsten voor (nieuwe) raadsleden en colleges van B&W. Daarna werken we een en ander (graag samen met anderen) verder uit, inspelend op de kansen en mogelijkheden die we dan effectief kunnen benutten (juni en juli). Dan is ook een nadere prioritering aan de orde, zodat duidelijk wordt wat we met name in 2014 en 2015 gaan realiseren. Wordt vervolgd dus! Jaap Starkenburg (IJssellandschap) Hennie Rodijk (gemeente Raalte) Eibert Jongsma (Landschap Overijssel) Gerard Jutten (Kostbaar Salland). Contactadres: G.J. Jutten Gespreksnotitie versterking van het Sallandse landschap Pagina 5

JAARVERSLAG 2014 JAARVERSLAG SKS 2014 1

JAARVERSLAG 2014 JAARVERSLAG SKS 2014 1 JAARVERSLAG 2014 JAARVERSLAG SKS 2014 1 INHOUDSOPGAVE Van het bestuur 3 SKS het jaar in vogelvlucht 4 SKS Jaarcijfers 2014 12 SKS Bestuur en organisatie 14 Bijlage 15 overzicht contracten per eind 2013

Nadere informatie

Inhoud presentatie. Waarom groene diensten in Overijssel? Hoe werkt het systeem? Resultaten in de uitvoering. De toekomst...

Inhoud presentatie. Waarom groene diensten in Overijssel? Hoe werkt het systeem? Resultaten in de uitvoering. De toekomst... 22-3-2010 Groene en (Blauwe) Diensten Overijssel Inhoud presentatie Waarom groene diensten in Overijssel? Hoe werkt het systeem? Resultaten in de uitvoering Duurzame financiering voor het beheer van landschap(selementen)

Nadere informatie

www.salland.ltonoord.nl

www.salland.ltonoord.nl Workshop Gebiedscoalities door Ben Haarman voorzitter LTO Salland en Herman Menkveld voorzitter ANV Salland LTO Salland Beter samen Ondernemen Dan samen Ondergaan! ltosalland1@gmail.com www.salland.ltonoord.nl

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Groene en Blauwe Diensten

Beleidsplan Stichting Groene en Blauwe Diensten Beleidsplan Stichting Groene en Blauwe Diensten Inleiding Overijssel heeft prachtige landschappen; landschappen die de identiteit van de streken van Overijssel in belangrijke mate bepalen, zoals Salland,

Nadere informatie

Landschap en Ruimtelijke Kwaliteit

Landschap en Ruimtelijke Kwaliteit Landschap en Ruimtelijke Kwaliteit Even terugkijken Successen van de afgelopen tijd Uniek systeem voor duurzaam beheer Zelfstandige Landschapsfondsen Betrokkenheid ANV s en andere lokale partijen Voorbeeld

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp : uitvoeringsprogramma Groen Blauwe Diensten

Raadsvoorstel. Onderwerp : uitvoeringsprogramma Groen Blauwe Diensten Raadsvoorstel Vergadering: : 28 april 2008 Agendanummer : 7 Opiniërende vergadering : 14 april 2008 Portefeuillehouder : L.C.J. Lijmbach Onderwerp : uitvoeringsprogramma Groen Blauwe Diensten Aan de raad,

Nadere informatie

Inleiding. Uitgangspunten Groenblauw Stimuleringskader. Aanleiding stimuleringskader. Provinciale stimuleringsregeling buiten de EHS

Inleiding. Uitgangspunten Groenblauw Stimuleringskader. Aanleiding stimuleringskader. Provinciale stimuleringsregeling buiten de EHS Inleiding Aanleiding Groenblauw Stimuleringskader Systematiek, pakketten, vergoedingen Start veldcoördinatie Het landschap verandert zichtbaar Morgen en verder De Agrarische Natuurverenigingen Raamvallei

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Deltaplan voor het Landschap, Moerenburg-Heukelom-Koningshoeven

Nieuwsbrief. Deltaplan voor het Landschap, Moerenburg-Heukelom-Koningshoeven Moerenburg- Inhoud: Zichtbare resultaten Kavelruil Heukelom 6 Kavelruil belangrijk voor realisatie doelstellingen Toekomstige plannen Deelname aan de Nationale Natuurwerkdag Procesmanager Nellie Raedts

Nadere informatie

MASTERCLASS Participatief plannen van groenblauwe netwerken voor ecosysteemdiensten

MASTERCLASS Participatief plannen van groenblauwe netwerken voor ecosysteemdiensten MASTERCLASS Participatief plannen van groenblauwe netwerken voor ecosysteemdiensten Radio Kootwijk, 7 september 2011 Sabine van Rooij, Ingrid Coninx, Gilbert Maas, Eveliene Steingröver (Alterra) Judith

Nadere informatie

Blijvend geld en aandacht nodig voor Nationale landschappen, Provincies doen meer dan het Rijk

Blijvend geld en aandacht nodig voor Nationale landschappen, Provincies doen meer dan het Rijk Nationale landschappen: aandacht en geld nodig! 170610SC9 tk 7 Blijvend geld en aandacht nodig voor Nationale landschappen, Provincies doen meer dan het Rijk De Rekenkamer Oost-Nederland heeft onderzoek

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum: 11 januari 2011 Agendapunt: 8

Registratienummer: GF Datum: 11 januari 2011 Agendapunt: 8 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF11.20007 Datum: 11 januari 2011 Agendapunt: 8 Portefeuillehouder: de heer S. Siebenga Behandelend ambtenaar: Rene Vree Egberts Onderwerp: Stichting Lânskipsfûns

Nadere informatie

Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader Uitvoeringsprogramma Brabantse Delta e.o.

Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader Uitvoeringsprogramma Brabantse Delta e.o. 4 - Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader Uitvoeringsprogramma Brabantse Delta e.o. t Hl i ifi ; : i :>! ui 5 /,,,,,, Wm > mmffl i f r.-v : i. 1,1 I : Het landschap in Brabant is vandaag de dag

Nadere informatie

VNG. 9 maart 2017 T.E.P.A. Lam

VNG. 9 maart 2017 T.E.P.A. Lam VNG 9 maart 2017 T.E.P.A. Lam Kerntaken provincies Duurzame ruimtelijke ontwikkeling (o.a. waterbeheer) Milieu, energie en klimaat Vitaal platteland, natuurbeheer en ontwikkeling natuurgebieden Regionale

Nadere informatie

Meer biodiversiteit door samenwerking

Meer biodiversiteit door samenwerking Carel van Dijck (Gemeente Oirschot) en Eric Sessink (Stichting Food4Bees) Is Oirschot biodivers? 1 Inhoud Geschiedenis / Projecten Biodiversiteitsactieplan Oirschot Rol van de gemeente Nieuwe kansen en

Nadere informatie

Subsidies voor landschap & natuur

Subsidies voor landschap & natuur Gemeente Aalten Subsidies voor landschap & natuur Versterking landschap De provincie Gelderland en de gemeente Aalten streven naar een gevarieerder, aantrekkelijker en beter beleefbaar landschap. Vandaar

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2015/21

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2015/21 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 3-3-2015 Nummer voorstel: 2015/21 Voor raadsvergadering d.d.: 17-03-2015 Agendapunt: Onderwerp:

Nadere informatie

Visie op Groene en Blauwe Diensten 2.0

Visie op Groene en Blauwe Diensten 2.0 Visie op Groene en Blauwe Diensten 2.0 Een passend vervolg voor ons landschap! 19 oktober 2016 Van 1. Inleiding Een gezamenlijke ambitie en visie van de Stichting Groene en Blauwe Diensten Overijssel,

Nadere informatie

Het wordt mooier als u meedoet! Voorbeeld van samenwerking : Een Landschapscoördinator, (hoe) werkt dat???

Het wordt mooier als u meedoet! Voorbeeld van samenwerking : Een Landschapscoördinator, (hoe) werkt dat??? Het wordt mooier als u meedoet! Voorbeeld van samenwerking : Een Landschapscoördinator, (hoe) werkt dat??? Gemeente Houten 14 december 2010 Koen Helling Afdeling RBL Werk in uitvoering De Landschapscoördinator

Nadere informatie

Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader

Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader De boer als groen-blauwe dienstverlener Het Brabantse landschap is vandaag de dag een uniek en divers geheel. Een geheel dat niet tot stand zou zijn gekomen

Nadere informatie

Deelsessie werkroute Natuur Kirsten Haanraads & Hank Bartelink 22 mei 2019

Deelsessie werkroute Natuur Kirsten Haanraads & Hank Bartelink 22 mei 2019 Deelsessie werkroute Natuur Kirsten Haanraads & Hank Bartelink 22 mei 2019 Wat gaan we vandaag doen? Toelichting: informeren over de werkroute Natuur (waar staan we nu, en wat willen we bereiken?) Geïntegreerd

Nadere informatie

Samen naar een toekomstbestendige vrijetijdseconomie

Samen naar een toekomstbestendige vrijetijdseconomie Samen naar een toekomstbestendige vrijetijdseconomie Zuid-Limburg Position Paper van de 16 Zuid-Limburgse gemeenten, aangeboden door de voorzitters van het Bestuurlijk Overleg Ruimtelijke Economie en Nationaal

Nadere informatie

Boswet en kapvergunningen

Boswet en kapvergunningen Boswet en kapvergunningen Veranderingen in de nieuwe wet Natuurbescherming Gerrit-Jan van Herwaarden en Eibert Jongsma Wat is LandschappenNL? Faciliteert provinciale Landschapsbeheer organisaties en provinciale

Nadere informatie

Plan van aanpak Natuurvisie Gelderland

Plan van aanpak Natuurvisie Gelderland Bijlage bij Statenbrief Plan van aanpak Natuurvisie- zaaknummer 2016-012209 Plan van aanpak Natuurvisie Gelderland 1. Aanleiding In 2012 hebben Provinciale Staten de Beleidsuitwerking Natuur en Landschap

Nadere informatie

Samen houden we het landschap in de gemeente Dalfsen mooi!

Samen houden we het landschap in de gemeente Dalfsen mooi! De Stichting Groene en lauwe Diensten Overijssel De stichting Groene en lauwe Diensten Overijssel is opgericht door Landschap Overijssel en Natuurlijk Platteland Oost (de koepelorganisatie van Agrarische

Nadere informatie

Selectief maar voortvarend investeren in effectief agrarisch natuurbeheer

Selectief maar voortvarend investeren in effectief agrarisch natuurbeheer Selectief maar voortvarend investeren in effectief agrarisch natuurbeheer De breedte van het speelveld Betaald beheer (SNL): 179.000 ha, 64 mln. (excl. ganzen) 13.500 bedrijven = 27% van grondgebonden

Nadere informatie

3) Vitaal platteland, natuurbeheer en ontwikkeling natuurgebieden

3) Vitaal platteland, natuurbeheer en ontwikkeling natuurgebieden 3) Vitaal platteland, natuurbeheer en ontwikkeling natuurgebieden Wat willen we bereiken in deze coalitieperiode? Het landelijk gebied van Gelderland heeft een grote economische en maatschappelijke betekenis.

Nadere informatie

IGP Laarakkerse Waterleiding: nieuw perspectief

IGP Laarakkerse Waterleiding: nieuw perspectief Nieuwsbrief IGP Laarakkerse Waterleiding: nieuw perspectief Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van het Integraal Gebiedsprogramma (IGP) Laarakkerse Waterleiding. In deze brief vindt u informatie over een

Nadere informatie

Mei 2016. Erf & landschap. Wat zijn uw mogelijkheden?

Mei 2016. Erf & landschap. Wat zijn uw mogelijkheden? Mei 2016 Erf & landschap Wat zijn uw mogelijkheden? Erf & landschap Wat zijn uw mogelijkheden? Peel en Maas is een mooie en uitgestrekte plattelandsgemeente met veel ruimte voor groen. We streven naar

Nadere informatie

Samen sterk in landbouw, water, natuur en landschap

Samen sterk in landbouw, water, natuur en landschap Samen sterk in landbouw, water, natuur en landschap Bidboek Salland Deal november 2014 Inhoud 1. Inleiding 3 1.1. Sallandse vergezichten... 3 1.2. Buren maken in het Sallandse natuurrijke cultuurlandschap...

Nadere informatie

1. We willen doorgaan met behoud en versterking van de kwaliteiten van de IJsseldelta

1. We willen doorgaan met behoud en versterking van de kwaliteiten van de IJsseldelta Resultaten Advies en Initiatiefraad Nationaal Landschap IJsseldelta 29 november 2013 Nationaal Landschap IJsseldelta is in verandering. Transitie noemen we dat. We bereiden ons voor op een andere manier

Nadere informatie

Glasvezel Ommen-Hardenberg Nieuwsbrief januari 2014

Glasvezel Ommen-Hardenberg Nieuwsbrief januari 2014 Glasvezel Ommen-Hardenberg Nieuwsbrief januari 2014 Afgelopen jaar bent u geïnformeerd over de mogelijkheden voor aanleg van glasvezel in de buitengebieden van de gemeenten Ommen en Hardenberg. In de tweede

Nadere informatie

Thema van vandaag: toekomst boeren bedrijf (in Midden Delfland) situatie voor de landbouw verbeteren.

Thema van vandaag: toekomst boeren bedrijf (in Midden Delfland) situatie voor de landbouw verbeteren. Thema van vandaag: toekomst boeren bedrijf (in Midden Delfland) Strategie van de vereniging Nu eerst het NNB realiseren + Visie van de vereniging: Tegelijk met NNB en KRW de situatie voor de landbouw verbeteren.

Nadere informatie

AGRARISCH NATUUR- EN LANDSCHAPSBEHEER EN STARING ADVIES

AGRARISCH NATUUR- EN LANDSCHAPSBEHEER EN STARING ADVIES AGRARISCH NATUUR- EN LANDSCHAPSBEHEER EN STARING ADVIES De provincies willen waardevolle landbouwgebieden en natuurterreinen verder ontwikkelen. Staring Advies kan eigenaren van agrarische bedrijven en

Nadere informatie

Actieve informatievoorzieningc

Actieve informatievoorzieningc Actieve informatievoorzieningc INT19-39054 aan : de gemeenteraad kopie aan : van : college van burgemeester en wethouders beh. ambtenaar : C.R. Elferink portefeuillehouder : P.L.P.S. Hofman datum : 21

Nadere informatie

Groene diensten Leveren van biodiversiteit. Jetze Genee, 11 april 2019

Groene diensten Leveren van biodiversiteit. Jetze Genee, 11 april 2019 Leveren van biodiversiteit Jetze Genee, 11 april 2019 (ANLb pakketten) WAT zijn dat? 6-jarige pakketten natuur en landschapsbeheer Conform via de landelijke catalogus Groen Blauwe diensten vastgesteld.

Nadere informatie

Mei Erf & landschap. Wat zijn uw mogelijkheden?

Mei Erf & landschap. Wat zijn uw mogelijkheden? Mei 2018 Erf & landschap Wat zijn uw mogelijkheden? Erf & landschap Wat zijn uw mogelijkheden? Peel en Maas is een mooie en uitgestrekte plattelandsgemeente met veel ruimte voor groen. We streven naar

Nadere informatie

POP-3. Plattelands Ontwikkelings Programma 2014-2020. Informatiebijeenkomst Europese Fondsen november 2014 POP3

POP-3. Plattelands Ontwikkelings Programma 2014-2020. Informatiebijeenkomst Europese Fondsen november 2014 POP3 Informatiebijeenkomst Europese Fondsen november 2014 POP3 POP-3 Plattelands Ontwikkelings Programma 2014-2020 1 Provincie Zeeland Uitvoering POP-3: Johan Wandel Boy Saija Arjon Copper Programma Zeeuws

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Nieuwe aanpak Noordrand Krimpenerwaard: Ruimte voor ondernemen. Oktober Partijen in de Krimpenerwaard en de provincie

NIEUWSBRIEF. Nieuwe aanpak Noordrand Krimpenerwaard: Ruimte voor ondernemen. Oktober Partijen in de Krimpenerwaard en de provincie NIEUWSBRIEF Nieuwe aanpak Noordrand Krimpenerwaard: Ruimte voor ondernemen Oktober 2014 Partijen in de Krimpenerwaard en de provincie Zuid-Holland gaan op een andere manier samenwerken aan de ontwikkeling

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009-2010

JAARVERSLAG 2009-2010 JAARVERSLAG 2009-2010 De Stichting Kostbaar Salland heeft ten doel het ten algemeen nut stimuleren en actief promoten, coördineren, en financieren van aanleg, herstel en onderhoud van het Sallandse landschap,

Nadere informatie

Ruimtelijke Visie Duurzame Energie Heumen

Ruimtelijke Visie Duurzame Energie Heumen Ruimtelijke Visie Duurzame Energie Heumen Samenvatting De gemeente Heumen wil in 2050 energie- en klimaatneutraal zijn. Om dit doel te bereiken is het noodzakelijk dat de gemeente en haar inwoners ook

Nadere informatie

werkatelier Mestbassins en nieuwe erven door schaalvergroting landbouw 27 april 2011 Coevorden

werkatelier Mestbassins en nieuwe erven door schaalvergroting landbouw 27 april 2011 Coevorden werkatelier Mestbassins en nieuwe erven door schaalvergroting landbouw 27 april 2011 Coevorden Inhoud Het concept werkatelier 3 Werkatelier Mestbassins en nieuwe erven door schaalvergroting landbouw 3

Nadere informatie

Stivas December 2016 Projectnummer 16ADV04 Plan van aanpak vervolgproces Integrale ontwikkeling Oostrand Dronten Plan van aanpak vervolgproces Oostrand Dronten 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Beschrijving

Nadere informatie

Rondetafelgesprek. Zonneparken passend bij Drenthe

Rondetafelgesprek. Zonneparken passend bij Drenthe Rondetafelgesprek Zonneparken passend bij Drenthe Agenda 17.00 Opening en voorstelronde 17.10 Blok 1: Actuele voorbeelden uit het Drentse veld 17.40 Lichte maaltijd 17.50 Blok 2: Ingrediënten voor een

Nadere informatie

Wat is Boeren voor Natuur?

Wat is Boeren voor Natuur? Wat is Boeren voor Natuur? Meer natuur en landschap wordt beheerd door boeren Een (deel)inkomen verdienen met groene diensten Lange termijnafspraken voor natuurontwikkeling en betaling hiervoor Zelf beslissen

Nadere informatie

Raamovereenkomst Plattelandsontwikkeling Drenthe

Raamovereenkomst Plattelandsontwikkeling Drenthe Raamovereenkomst Plattelandsontwikkeling Drenthe Ondertekenden, Natuur en Milieu Federatie Drenthe, bij deze vertegenwoordigd door R. Hoekstra, hierna te noemen als NMFD Staatsbosbeheer, bij deze vertegenwoordigd

Nadere informatie

Datum 18 december 2014 Betreft Aansluiting vergroening GLB en agrarisch natuur- en landschapsbeheer

Datum 18 december 2014 Betreft Aansluiting vergroening GLB en agrarisch natuur- en landschapsbeheer > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Ministerie van Economische Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den

Nadere informatie

Gebiedsprogramma 2016-2020. Dit document geeft schematisch de hoofdlijnen weer van het Gebiedsprogramma 2016 2020.

Gebiedsprogramma 2016-2020. Dit document geeft schematisch de hoofdlijnen weer van het Gebiedsprogramma 2016 2020. Gebiedsprogramma 2016-2020 Dit document geeft schematisch de hoofdlijnen weer van het Gebiedsprogramma 2016 2020. 1 Integrale gebiedsopgaven Initiëren, faciliteren en uitvoeren van integrale gebiedsopgaven

Nadere informatie

Jij kleurt Overijssel. Ontwerp - Omgevingsvisie en - Omgevingsverordening september 2016

Jij kleurt Overijssel. Ontwerp - Omgevingsvisie en - Omgevingsverordening september 2016 Jij kleurt Overijssel Ontwerp - Omgevingsvisie en - Omgevingsverordening september 2016 Jij kleurt Overijssel In 2030 ziet Overijssel er anders uit dan nu. En in 2050 zal er weer van alles veranderd zijn.

Nadere informatie

Checklist.

Checklist. Wandelnetwerk Zeeland Checklist www.zeeland.nl Checklist Wandelnetwerk Zeeland De inzet van het Wandelnetwerk Zeeland is drieledig, namelijk het ontsluiten van het platteland voor de wandelaar, de realisatie

Nadere informatie

Meer doelbereik met minder geld

Meer doelbereik met minder geld Meer doelbereik met minder geld Hoe meet je dat? 28-10-2014, Vincent Linderhof Aanleiding Bron: Waterschap 2012 nr. 10, p. 22 23 Combineren: waarom? Synergievoordelen: goedkoper doelen realiseren Wegnemen

Nadere informatie

Samenwerking rondom Bodem De praktijk in Noord-Brabant

Samenwerking rondom Bodem De praktijk in Noord-Brabant Samenwerking rondom Bodem De praktijk in Noord-Brabant Harrie Vissers 21 september 2017 Congres SIKB Varkensdichtheid per gemeente (aantal varkens per ha landbouwgrond) aantal varkens Nederland: 12,5 mln

Nadere informatie

Duurzame ontwikkeling van Het Groene Woud

Duurzame ontwikkeling van Het Groene Woud Duurzame ontwikkeling van Het Groene Woud Veldloket Groenblauwe Diensten door de Agrarische Natuurvereniging Het Groene Woud Streekrekening Het Groene Woud door Stichting Streekrekening Het Groene Woud

Nadere informatie

RESULTATEN LANDGOEDERENBELEID

RESULTATEN LANDGOEDERENBELEID Deze folder is opgesteld door OPG en adviesbureau Wing en is gefinancierd door de provincie Overijssel. Het geeft een indicatief beeld van de resultaten van het landgoederenbeleid van de provincie Overijssel

Nadere informatie

Terugkoppeling Routeschets GLB 2025 Berkelland. Pieter Boone Warmelt Swart Riena Tienkamp Dienst Landelijk Gebied

Terugkoppeling Routeschets GLB 2025 Berkelland. Pieter Boone Warmelt Swart Riena Tienkamp Dienst Landelijk Gebied Terugkoppeling Routeschets GLB 2025 Berkelland Pieter Boone Warmelt Swart Riena Tienkamp Dienst Landelijk Gebied Agenda 1.Mogelijkheden voor inspelen op veranderingen in GLB 2. Schetsbeelden 3.Aanbevelingen/boodschappenlijstje

Nadere informatie

www.landschapsbeheergelderland.nl Twitter: @SLGelderland Startavond Klompenpad Beekbergen Stichting Landschapsbeheer Gelderland Programma Uitleg klompenpaden (wat, waarom, hoe) Ervaringen Gerard Nijhof

Nadere informatie

Beplantingsproject Loil in het Groen

Beplantingsproject Loil in het Groen Beplantingsproject Loil in het Groen Agenda Welkom Aanleiding project Loil in het Groen Landschap Loil Pauze Cultuurhistorisch erfinrichtingsprincipe Werkwijze project Loil in het Groen Intekenen voor

Nadere informatie

Het Brabantse natuurbeleid onder de loep Bijstelling noodzakelijk?

Het Brabantse natuurbeleid onder de loep Bijstelling noodzakelijk? Het Brabantse natuurbeleid onder de loep Bijstelling noodzakelijk? Conclusie Er zijn veel ontwikkelingen in het natuurbeleid sinds 2010 Er zijn aanpassingen doorgevoerd of noodzakelijk Natuurbeleid in

Nadere informatie

zorg voor ons landschap

zorg voor ons landschap Rosendael 2a 6891 DA Rozendaal www.landschapsbeheergelderland.nl zorg voor ons landschap Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG): Stichting met ideële doelstelling. Missie: Zorg voor een vitaal, beleefbaar

Nadere informatie

Het werken met groene vrijwilligers in Zeeland. Joan van der Velden Stichting Landschapsbeheer Zeeland

Het werken met groene vrijwilligers in Zeeland. Joan van der Velden Stichting Landschapsbeheer Zeeland Het werken met groene vrijwilligers in Zeeland Joan van der Velden Stichting Landschapsbeheer Zeeland Contactdag Erfgoed en Ruimte, 25 april 2018 Opbouw presentatie Kennismaking SLZ Vrijwilligersgroepen

Nadere informatie

SCAN. Organisatiemodellen agrarisch collectief. Beschrijving van de mogelijke partijen

SCAN. Organisatiemodellen agrarisch collectief. Beschrijving van de mogelijke partijen STICHTING COLLECTIEF AGRARISCH NATUURBEHEER SCAN Organisatiemodellen agrarisch collectief In deze handreiking wordt een overzicht geven van de betrokken partijen in het subsidieproces agrarisch natuurbeheer

Nadere informatie

Vervolg en gebiedsproces WBP 5

Vervolg en gebiedsproces WBP 5 Vervolg en gebiedsproces WBP 5 1 Inleiding Het WBP5 strategisch deel ligt voor. Hiermee is het WBP 5 niet af, maar staat het aan het begin van het gebiedsproces en het interne proces om tot een uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

Opgesteld in opdracht van:

Opgesteld in opdracht van: Bijlage A Verkenning streekfondsen Doel Aanleiding Eigen financieringsstroom voor duurzame ontwikkeling HGW (2007) Doel Betrokken partijen Beleidskader Versterken van de kernkwaliteiten van Nationaal Landschap

Nadere informatie

Plan van Aanpak Groenblauwe Schakels

Plan van Aanpak Groenblauwe Schakels Plan van Aanpak Groenblauwe Schakels Samenwerkende Projectpartners GBS 30 mei 2013, Samenwerkende Projectpartners GBS Samenwerkende Projectpartners Groenblauwe Schakels: Waarom deze samenwerking? Provincie:

Nadere informatie

Gemeente Renswoude Beleidsvisie Natuur en Landschap

Gemeente Renswoude Beleidsvisie Natuur en Landschap Gemeente Renswoude Beleidsvisie Natuur en Landschap Afdeling milieu September 2007 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 4 1.1. Begripsomschrijvingen... 4 1.2. Werkingssfeer beleidsvisie...

Nadere informatie

Analyse Jaarplan 2018 Vrienden van Park Hartenstein e.o.

Analyse Jaarplan 2018 Vrienden van Park Hartenstein e.o. Hoofdstuk: ALV 19-04-2018 Inhoudsopgave. Analyse 2017 + Jaarplan 2018 Vrienden van Park Hartenstein e.o. VVPH e.o. ALV 19-04-2018 1 INHOUDSOPGAVE INLEIDING...3 ANALYSE 2017... 4 1.1 EVALUATIESCHEMA 2017...

Nadere informatie

Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening

Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening ** Vastgesteld oktober 2014 Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening Visie verplaatsing nietagrarische bedrijven binnen het buitengebied Status: vastgesteld door de gemeenteraad van Houten d.d.

Nadere informatie

De Voorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG. Datum 11 februari 2019 Betreft Reactie Deltaplan Biodiversiteitsherstel

De Voorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG. Datum 11 februari 2019 Betreft Reactie Deltaplan Biodiversiteitsherstel > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres Postbus 20401 2500 EK

Nadere informatie

Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer provincie Utrecht Invulling regionaal maatwerk

Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer provincie Utrecht Invulling regionaal maatwerk Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer provincie Utrecht Invulling regionaal maatwerk 1. Aanleiding en doel De huidige subsidieregelingen voor natuur- en landschapsbeheer worden als bureaucratisch

Nadere informatie

Herstel boerenerven. Boerenerven Valthe

Herstel boerenerven. Boerenerven Valthe Herstel boerenerven Boerenerven Valthe 1 Colofon Titel Boerenerven Valthe Opdrachtgever Opdrachtnemer Contactpersonen Bert Dijkstra Status Conceptvoorstel Datum 09-11-16 2 3 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

MANIFEST NOVI NAAR EEN NIEUW NEDER LAND

MANIFEST NOVI NAAR EEN NIEUW NEDER LAND MANIFEST NOVI NAAR EEN NIEUW NEDER LAND WERK ALS ÉÉN OVERHEID De fysieke en sociale leefomgeving van Nederland gaan de komende decennia ingrijpend veranderen. Transities in de energievoorziening, de landbouw,

Nadere informatie

Ruimte om te leven met water

Ruimte om te leven met water Ruimte om te leven met water Het huidige watersysteem is volgens de nieuwe In de toekomst wil het waterschap een zoveel Om de benodigde ruimte aan hectares te verwerven inzichten niet meer op orde. Aanpassingen

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 1 December 2015 Coöperatief Collectief Agrarisch Natuurbeheer Oost-Brabant

Nieuwsbrief nr. 1 December 2015 Coöperatief Collectief Agrarisch Natuurbeheer Oost-Brabant Nieuwsbrief nr. 1 December 2015 Coöperatief Collectief Agrarisch Natuurbeheer Oost-Brabant Voorwoord Beste lezer, Na eerdere informatie in bijeenkomsten, brieven en e-mails ontvangt u hierbij de eerste

Nadere informatie

Perspectief voor Strijbeek. 26 februari 2014

Perspectief voor Strijbeek. 26 februari 2014 Perspectief voor Strijbeek 26 februari 2014 programma vanavond 20.00 welkom (Mariëtte Jansen) 20.05 uitleg over Perspectief voor Strijbeek (Chanan Hornstra, Sjef Langeveld) 20.45 koffie/thee 21.00 gelegenheid

Nadere informatie

Infrastructuur in het Vechtdal

Infrastructuur in het Vechtdal Infrastructuur in het Vechtdal Natuur en Milieu Overijssel Circulaire economie Vitale leefomgeving Kracht van de samenleving Inhoud Historie Planvorming N35 (Marsroute) Planvorming N340/N377 Planvorming

Nadere informatie

Deel 1 voor mensen die niet aanwezig waren op 14 mei

Deel 1 voor mensen die niet aanwezig waren op 14 mei route naar Deel 1 voor mensen die niet aanwezig waren op 14 mei Ambitie Oost Gelre energieneutraal in 2030 Nu ca 6%, straks 100% Vraag en doel Gemeenteraad: op korte termijn een grote stap in de energietransitie

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Deltaplan voor het Landschap, Moerenburg-Heukelom-Koningshoeven

Nieuwsbrief. Deltaplan voor het Landschap, Moerenburg-Heukelom-Koningshoeven Moerenburg- Inhoud: Grondeigenaren die bijdragen aan een mooi landschap Een bedrijfslandschapsplan in de praktijk Nieuw wandelpad vormt ingang Duurzaamheidsvallei, Moerenburg- Opening Duurzaamheidsvallei

Nadere informatie

Scholder an Scholder Verenigen voor de toekomst Werken met de methodiek scholder an scholder 2.0

Scholder an Scholder Verenigen voor de toekomst Werken met de methodiek scholder an scholder 2.0 Scholder an Scholder 2.0 - Verenigen voor de toekomst Werken met de methodiek scholder an scholder 2.0 Opdracht Bestuurlijk Overleg Sport; 7 december 2016 Evaluatie van scholder an scholder (1.0) leert

Nadere informatie

Oplegnotitie NNN-gebied, IJsselzone, Veerweg Olst

Oplegnotitie NNN-gebied, IJsselzone, Veerweg Olst Oplegnotitie NNN-gebied, IJsselzone, Veerweg Olst Project: 16M8038 Onderwerp: Oplegnotitie NNN-gebied, IJsselzone, Veerweg Olst Datum: 15 maart 2018 Auteur: Ing. D. van der Veen (ecoloog LievenseCSO) Bestemd

Nadere informatie

PROCESPLAN INTERACTIEF WERKEN LANGEDIJK ONTWIKKELT MET WATER Vastgesteld door college van B&W d.d. 26 april 2016

PROCESPLAN INTERACTIEF WERKEN LANGEDIJK ONTWIKKELT MET WATER Vastgesteld door college van B&W d.d. 26 april 2016 PROCESPLAN INTERACTIEF WERKEN LANGEDIJK ONTWIKKELT MET WATER Vastgesteld door college van B&W d.d. 26 april 2016 Conform: De Langedijker werkwijze, Notitie interactief werken gemeente Langedijk op basis

Nadere informatie

Inpassingsplan Zelhemseweg 37, Hummelo. Opdrachtgevers: De heer A.G. Weijers en Mevrouw M.F. Weijers-Robben Zelhemseweg DP Hummelo

Inpassingsplan Zelhemseweg 37, Hummelo. Opdrachtgevers: De heer A.G. Weijers en Mevrouw M.F. Weijers-Robben Zelhemseweg DP Hummelo Inpassingsplan Zelhemseweg 37, Hummelo Opdrachtgevers: De heer A.G. Weijers en Mevrouw M.F. Weijers-Robben Zelhemseweg 37 6999 DP Hummelo Opdrachtnemer: Agrarische Natuurvereniging t Onderholt G.J. de

Nadere informatie

ECOlogie X ECOnomie =

ECOlogie X ECOnomie = Symposium biodiversiteit Antwerpen Agrarisch natuur en landschapsbeheer als economische activiteit Kansen creëren voor landbouw, natuur en landschap Sven Defrijn ECOlogie X ECOnomie = Samenwerking tussen

Nadere informatie

Bijeenkomst groenblauwe leefomgeving donderdag 1 maart 2018 Samenvatting opgehaalde inbreng

Bijeenkomst groenblauwe leefomgeving donderdag 1 maart 2018 Samenvatting opgehaalde inbreng Bijeenkomst groenblauwe leefomgeving donderdag 1 maart 2018 Samenvatting opgehaalde inbreng Inleiding De provincie Zuid-Holland werkt samen met haar partners aan het opstellen van een nieuwe visie op de

Nadere informatie

Provincie Vlaams Brabant

Provincie Vlaams Brabant 156 Provincie Vlaams Brabant OPEN RUIMTE Open ruimte is de zuurstof van onze ruimte. Het is dus een kostbaar goed, dat we moeten beschermen. Voor de Visienota Ruimte betekent dit dat we de verdere inname

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering ELAN Agrarische Natuurverenigingen Zuidoost-Friesland Algemene Ledenvergadering Collectief ELAN Nijeholtpade, 28-06-2017 Opgericht in 2010 Vijf inliggende Agrarische natuurverenigingen (ANV s): Gagelvenne

Nadere informatie

Doe mee voor een mooi en duurzaam Overijssel. Beleidsplan Natuur en Milieu Overijssel

Doe mee voor een mooi en duurzaam Overijssel. Beleidsplan Natuur en Milieu Overijssel Doe mee voor een mooi en duurzaam Overijssel Beleidsplan Natuur en Milieu Overijssel 2017-2019 Duurzaam samen Samen met inwoners, overheden en bedrijven werkt Natuur en Milieu Overijssel aan een mooi en

Nadere informatie

Zelfstandig Oudewater pakt door!

Zelfstandig Oudewater pakt door! Zelfstandig Oudewater pakt door! Coalitieprogramma 2016-2018 Onze stad is al meer dan 750 jaar een stad om trots op te zijn. We zijn trots op onze dorpskernen, ons buitengebied, onze monumenten en onze

Nadere informatie

Ruimtelijke Visie Duurzame Energie Heumen

Ruimtelijke Visie Duurzame Energie Heumen Ruimtelijke Visie Duurzame Energie Heumen Samenvatting De gemeente Heumen wil in 2050 energie- en klimaatneutraal zijn. Om dit doel te bereiken is het noodzakelijk dat de gemeente en haar inwoners ook

Nadere informatie

Beleidskader Groene en Blauwe diensten

Beleidskader Groene en Blauwe diensten Landelijk Gebied Beleidskader Groene en Blauwe diensten 2006-2015 Overijssel (kans)rijk in het groen Vastgesteld door Provinciale Staten van Overijssel op 24 mei 2006 Aangepast door Provinciale Staten

Nadere informatie

Landschap en biodiversiteit

Landschap en biodiversiteit Landschap en biodiversiteit Een aantrekkelijk landschap is meer dan een mooie omlijsting voor het bedrijf. De klant ziet het als onderdeel van het product, waarnaar hij op zoek is. Bij plattelandsrecreatie

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2014 NR. 2

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2014 NR. 2 Vanaf 1 januari 2016 gaat Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb2016) van start. Vanuit een collectieve aanpak van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer willen overheid, koepels en collectieven

Nadere informatie

Ontvangst Samen sterk rond landschapswerk. Welkom. Onze diensten Rondgang in het veld Napraten. 27 oktober Uitvoering

Ontvangst Samen sterk rond landschapswerk. Welkom. Onze diensten Rondgang in het veld Napraten. 27 oktober Uitvoering Ontvangst Samen sterk rond landschapswerk Welkom Wat is en doet een ANV Onze diensten Rondgang in het veld Napraten 27 oktober 2011 Natuur en landschap Steeds prominenter op de agenda Signalen maatschappij

Nadere informatie

Samen Ontwikkelen. Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart i.o. 19 september 2012 / concept

Samen Ontwikkelen. Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart i.o. 19 september 2012 / concept Samen Ontwikkelen Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart i.o. 19 september 2012 / concept Samen Ontwikkelen 2. Water Bodem & Gebruik 3. Het Groene Hart, met zijn veenweiden, Over de realisatie van

Nadere informatie

Terugblik gebiedsbijeenkomst Berkel Almen-Borculo

Terugblik gebiedsbijeenkomst Berkel Almen-Borculo Terugblik gebiedsbijeenkomst Berkel Almen-Borculo Hoe leggen we samen de puzzel? Op 1 februari was de gebiedsbijeenkomst Berkel Almen-Borculo bij Camping De Heksenlaak in Barchem. Ruim 140 belangstellenden

Nadere informatie

Notitie gevolgen inrichting natuur en landschap voor agrarische bedrijfsvoering

Notitie gevolgen inrichting natuur en landschap voor agrarische bedrijfsvoering Notitie gevolgen inrichting natuur en landschap voor agrarische bedrijfsvoering Pina Dekker Gemeente Ooststellingwerf, beleidsmedewerker en ondersteunend lid van de werkgroep Es van Tronde. Deze notitie

Nadere informatie

BOEREN BOUWEN AAN HET LANDSCHAP Streven naar kwaliteitsvol agrarisch landschap

BOEREN BOUWEN AAN HET LANDSCHAP Streven naar kwaliteitsvol agrarisch landschap Samenwerking Voor Agrarisch Landschap context beheer van oeverzones constructie van de maaier SVAL en doelstellingen Project naar aangepast oeverbeheer ideeën en participatie Vande Ryse Luc Samenwerken

Nadere informatie

Ruimte voor Limburg. Limburg in VORm: Ruimtelijke ontwikkelingen in balans

Ruimte voor Limburg. Limburg in VORm: Ruimtelijke ontwikkelingen in balans Ruimte voor Limburg Limburg in VORm: Ruimtelijke ontwikkelingen in balans Colofon Uitgave: Provincie Limburg Postbus 5700 6202 MA Maastricht Tel.: +31 (0)43 389 99 99 Fax: +31 (0)43 361 80 99 E-mail: postbus@prvlimburg.nl

Nadere informatie

Gebiedsontwikkeling De Logt / Landgoed Rozephoeve Raadsvergadering Oirschot 24 januari Arend Dijkstra, rentmeester Landgoed Rozephoeve

Gebiedsontwikkeling De Logt / Landgoed Rozephoeve Raadsvergadering Oirschot 24 januari Arend Dijkstra, rentmeester Landgoed Rozephoeve Gebiedsontwikkeling De Logt / Landgoed Rozephoeve Raadsvergadering Oirschot 24 januari 2012 Arend Dijkstra, rentmeester Landgoed Rozephoeve Landgoed Rozephoeve Landgoed Rozephoeve Oppervlakte Landgoed

Nadere informatie

Toekomst agrarisch natuur- en landschapsbeheer rond Winterswijk. Jan Stronks

Toekomst agrarisch natuur- en landschapsbeheer rond Winterswijk. Jan Stronks Toekomst agrarisch natuur- en landschapsbeheer rond Winterswijk Jan Stronks Stand van zaken huidig landschap Bos en natuur in de plus! Agrarisch cultuurlandschap sterk in de min: Natuurwaarde holt achteruit

Nadere informatie

OOGST KENNISWERKPLAATS VEENKOLONIëN

OOGST KENNISWERKPLAATS VEENKOLONIëN OOGST KENNISWERKPLAATS VEENKOLONIëN 2012-2013 Contact: Raadhuisplein 1 9501 SZ Stadskanaal Contactpersoon: Rosalie Rooze 058-2846206 Wat is de kenniswerkplaats De kenniswerkplaats is een schakel tussen

Nadere informatie

ENERGIE UIT HET LANDSCHAP

ENERGIE UIT HET LANDSCHAP ENERGIE UIT HET LANDSCHAP DE LOGISTIEKE UITDAGING VOOR MORGEN BEON 15 juni De Haere, Olst GEORGE BORGMAN Praktisch advies Bosbeheer Blessen en houtmeten Oogstvoorbereiding/-begeleiding Logistiek Beheerplanning

Nadere informatie