V E R K O O P D O C U M E N T A T I E U I T G I F T E K A V E L S O O S T E R H U I S E N B A F L O

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "V E R K O O P D O C U M E N T A T I E U I T G I F T E K A V E L S O O S T E R H U I S E N B A F L O"

Transcriptie

1 V E R K O O P D O C U M E N T A T I E U I T G I F T E K A V E L S O O S T E R H U I S E N B A F L O

2 Inhoudsopgave 1. Introductie 3 2. Wijze van uitgifte / Procedure Procedure Uitgifte / optievoorwaarden Voorwaarden en Bouwmogelijkheden Prijslijst 6 3. Een bouwkavel in Baflo Oosterhuisen Hoe verder Akte van Levering Hypotheekakte Bouwvergunning Bestemmingsplan Welstand Sonderingsgegevens Bouwbesluit Tijd Uitzetten kavel en woning Bouw- en woonklaar maken Rioolaansluiting Aansluitkosten Adressen nutsbedrijven Architectenkosten Constructeur Rente tijdens de bouw Bouwactiviteiten Duurzaam bouwen Politiekeurmerk veilig wonen 10 Bijlage 1: VERKOOPVOORWAARDEN Bijlage 2: ALGEMENE REGELS EN PROCEDURES VOOR DE UITGIFTE VAN BOUWKAVELS VOOR WONINGBOUW 1998 Bijalge 3: (gedeelten uit) HET BESTEMMINGSPLAN Bijlage 4: (gedeelten uit) HET BEELDKWALITEITPLAN Bijlage 5: (gedeelten uit) DE EXPLOITATIE-OVEREENKOMST

3 1. Introductie In deze verkoopdocumentatie vindt u relevante informatie voor de verkoop van de kavels. Hiervoor zijn in de bijlagen de relevante onderdelen uit het bestemmingsplan, beeldkwaliteitsplan en exploitatie-overeenkomst weergegeven. U kunt deze documenten in zijn volledigheid inzien bij de gemeente Winsum. Aan deze verkoopdocumentatie kunnen dan ook geen rechten ontleend worden. Op onderstaande tekening is aangegeven welke kavels in deze fase uitgegeven zullen worden. Op de tekening is te zien welke kavels particulier uitgeefbaar zijn. Situatietekening plan Baflo Oosterhuisen vrije kavels fase 3a N Uit te geven kavels in fase 3a 3

4 2. Wijze van uitgifte / Procedure De uitgifte van de kavels vindt plaats conform de ALGEMENE REGEL EN PROCEDURES VOOR DE UITGIFTE VAN BOUWKAVELS VOOR WONINGBOUW 1998 (zie bijlage 2), uitgifteregels woningbouwkavels van de gemeente Winsum zoals door de Raad vastgesteld op 16 juni De uitgifte/verkoop van kavels wordt uitgevoerd door de ontwikkelingscombinatie en begeleid door de gemeente Winsum 2.1 Procedure 1 Middels een aanmeldingsformulier kunt u uw belangstelling melden aan Burgemeester en Wethouders van de gemeente Winsum. Tot en met 12 juni 2007 kan iedereen door middel van een aanmeldingsformulier, een schriftelijk verzoek voor de koop van een kavel indienen bij het college van Burgemeesters en Wethouders van de gemeente Winsum. Het ingevulde formulier moet in een gesloten envelop uiterlijk 12 juni 2007 voor 17.00uur worden ingediend. In de linker bovenhoek van de gesloten envelop moet worden vermeld verkoop / optie uitgifte kavels Oosterhuisen/Baflo. 2 In de openbare bijeenkomst op 14 juni 2007 om 19.00uur, in de raadzaal van het gemeentehuis te Winsum, worden de ontvangen aanmeldingen conform de uitgifte regels in de algemene regels en procedures voor de uitgifte van bouwkavels voor woningbouw 1998, ingedeeld in de uitgiftecategorieën 1 t/m 3 en wordt binnen deze categorieën via loting de uitgifte volgorde bepaald. 3 Aansluitend aan deze openbare bijeenkomst worden, op dezelfde avond, in volgorde van de uitgiftecategorieën en in uitgiftevolgorde optie-/uitgifte(verkoop) overeenkomsten gesloten. De persoonlijke aanwezigheid van (een formeel gemachtigde van) degene die zich als belangstellende voor koop/optie heeft aangemeld, is daarom noodzakelijk. 4 Van de aanmeldingen die niet gehonoreerd kunnen worden wordt een wachtlijst aangelegd. De bepaalde uitgiftevolgorde blijft ook van toepassing op deze wachtlijst. 5 Van de openbare bijeenkomst en de uitgifte wordt een proces verbaal opgemaakt. 2.2 Uitgifte / optievoorwaarden 1 Het is mogelijk direct tot koop te besluiten. In dat geval wordt zo spoedig mogelijk een voorlopige koopakte gesloten. 2 Als alternatief kan een optieovereenkomst worden aangegaan. Een optie wordt vastgelegd in een optieovereenkomst en geldt voor 1 maand. Voor deze optie wordt een bedrag van 455,-- in rekening gebracht. Bij aankoop van de bouwkavel wordt dit bedrag verrekend met de koopprijs. Wanneer aan het einde van de optieperiode niet tot aankoop wordt overgegaan wordt dit bedrag met u verrekend. Verlenging van de optie voor een periode van maximaal 3 maanden is mogelijk. Voor deze verlenging wordt, bij vooruitbetaling, een optierente in rekening gebracht van 1% per maand, berekend over de kavelprijs inclusief BTW. Bij aankoop van de bouwkavel wordt de optierente niet verrekend met de koopprijs. Een Optiehouder die dat expliciet en met vermelding van de/het kavel(nummer), tijdens de uitgiftebijeenkomst, kenbaar maakt krijgt éénmalig de mogelijkheid alsnog een vervangende optie te nemen op een vrijkomende kavel ( vrijkomen doordat een optie niet leidt tot koop). In dit geval blijft de eerder overeengekomen optieperiode gehandhaafd. Hebben meerdere optiehouders belangstelling voor dezelfde vervangende optie dan is de, tijdens de openbare bijeenkomst bepaalde, uitgiftevolgorde bepalend. 4

5 2.3 Voorwaarden en Bouwmogelijkheden Verkoopvoorwaarden :Zie bijlage 1: Zie bijlage 2: Verkoopprocedure Algemene regels en procedures voor de uitgifte van bouwkavels voor woningbouw 1998 Bestemmingsplan :Zie bijlage 3: (gedeelten uit) het bestemmingsplan Baflo Beeldkwaliteitplan :Zie bijlage 4: (gedeelten uit) het beeldkwaliteitplan Baflo In bijlage 3 en 4 zijn de relevante onderdelen van het bestemmings- en het beeldkwaliteitsplan samengevat. Het volledige bestemmings- en het beeldkwaliteitsplan is in te zien bij de gemeente Winsum. 5

6 2.4 Prijslijst Kavelnummer Kavel circa in m² Vrij op Naam Prijs De verkoopprijzen zijn vrij op naam (v.o.n.). Dat wil zeggen dat volgende kosten in de prijs zijn inbegrepen: - grondkosten; - notaris- en overdrachtkosten; - makelaarscourtage; - omzetbelasting. Niet in de vrij op naam -prijs zijn opgenomen: - rente over grondkosten (vanaf 1 september 2007) - financieringskosten (afsluitprovisie en kosten hypotheekakte) De kaveloppervlakten zijn circa. De juiste kavelgrenzen zullen na oplevering worden vastgesteld door het kadaster. Afwijkingen in kaveloppervlakten worden niet verrekend. Al onze aanbiedingen zijn, tenzij anders aangegeven, geheel vrijblijvend. Plegt-Vos Vastgoed ontwikkeling B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen op de inhoud van deze prijslijst aan te brengen. Betaling vindt plaats op het moment dat u de notaris verzoekt tot levering van de kavel. Wanneer u nog niet tot levering van de kavels over kunt of wenst te gaan, zal vanaf 1 september 2007 een rentepercentage worden berekend van 8 % per jaar over de v.o.n. prijzen tot aan de datum van levering. Deze rente dient samen met de v.o.n. prijzen van de kavel te worden voldaan op het moment van levering. 6

7 3. Een bouwkavel in Baflo Oosterhuisen 3.1 Hoe verder Hoe gaat het verder wanneer u in aanmerking komt voor een kavel in Baflo Oosterhuisen. De makelaar zal de optie of koop van uw kavel schriftelijk vastleggen middels een optieverklaring of koopovereenkomst. Vervolgens zult u worden uitgenodigd om deze te komen ondertekenen bij de makelaar op kantoor. Tevens kunnen tijdens dit gesprek overige zaken aan bod komen welke van belang zijn bij het kopen van een kavel. 3.2 Akte van levering De notaris maakt voor u en de verkopende partij een zogenaamde akte van levering op. Als beide partijen akkoord zijn gegaan met de akte, zorgt de notaris er vervolgens voor dat de akte gepasseerd wordt. U krijgt dan een uitnodiging van de notaris om bij hem op kantoor de akte te komen ondertekenen. Daarna regelt hij dat in de kadastrale registers van de overheid officieel vermeld wordt dat u de eigenaar bent van dat ene stuk grond waarop u gaat bouwen. 3.3 Hypotheekakte Ook wanneer u een hypotheek wilt afsluiten voor de aankoop van de bouwkavel en het laten bouwen van het huis, komt u bij de notaris terecht. Hij maakt voor u de hypotheekakte op. Ook daaraan zijn voor u kosten verbonden. Wilt u er meer over weten? Notariskantoor Greven geeft u alle gewenste informatie. Greven Netwerk notarissen Wierde TA Leens Tel: Bouwvergunning Voordat u aan het bouwen gaat, hebt u een bouwvergunning nodig. Die vraagt u aan bij de gemeente, bij de afdeling Ruimte. Deze afdeling zorgt niet alleen voor de handhaving van de (noodzakelijke) voorschriften en regels op het gebied van bouwen, maar helpt u ook met informatie en adviezen. U doet er dan ook verstandig aan eerst bij deze afdeling aan te kloppen, voordat u een bouwaanvraag indient. De deskundigen van de afdeling zijn graag bereid antwoord te geven op uw vragen. Ze kunnen u uitleggen hoe u het beste te werk kunt gaan en welke regels gelden. Dit kan tijd, geld en teleurstelling besparen. Natuurlijk kunt u dit ook allemaal aan uw architect of aannemer overlaten. Voor het aanvragen van een bouwvergunning bent u legeskosten verschuldigd aan de gemeente. Het tarief hiervoor kunt u opvragen bij de gemeente Winsum. Voor het aanvragen van een bouwvergunning moet u gebruik maken van een formulier van de gemeente. Dit formulier kunt u krijgen bij de centrale balie van de gemeente (telefonisch aanvragen is ook mogelijk). Daarnaast kunt u de brochure bouwregels krijgen waarin u ziet wat de gemeente nodig heeft om uw aanvraag te kunnen beoordelen. 3.5 Bestemmingsplan Als u de aanvraagformulieren hebt ingevuld en ingediend bij de afdeling Ruimte, gaan de deskundigen van de gemeente vervolgens bekijken of uw bouwplan voldoet aan allerlei regels en voorschriften. Zij kijken onder andere naar veiligheid en degelijkheid, maar ook of het ontwerp van uw huis bij de buurt en het landschap past. Met dit laatste beginnen ze. Het bestemmingsplan voor Baflo Oosterhuisen (bijlage 3) en de uitwerkingen daarvan in beeldkwaliteitplannen (bijlage 4) worden er dan bijgehaald. Daarin staat nauwkeurig beschreven waarvoor de grond gebruikt mag worden, hoe groot het huis mag worden enzovoort. Is alles in orde dan wordt uw bouwplan verder in behandeling genomen. Strookt uw bouwplan niet met het bestemmingsplan en de uitwerkingen, dan moet u uw bouwplan aanpassen. In sommige gevallen, bijvoorbeeld als het om kleine verschillen gaat, kan de gemeente u vrijstelling van het bestemmingsplan geven. 7

8 3.6 Welstand Als uw bouwplan de toets aan het bestemmingplan doorstaan heeft, komt de volgende stap: de beoordeling van de zogenaamde welstandscommissie Dit is een onafhankelijke commissie van architecten en stedenbouwkundige. Is het advies van de welstandscommissie afwijzend, dan zal de gemeente u vragen het bouwplan aan te passen. U kunt zo n vervelend oponthoud trouwens voorkomen door in een veel eerder stadium desnoods nog voordat u de bouwkavel koopt bij de afdeling Ruimte te komen praten en een schetsontwerp in te dienen. Dit kan dan met de deskundigen van de welstandscommissie worden besproken. De leges voor welstandsadvisering zijn begrepen in de leges voor de bouwaanvraag. 3.7 Sonderingsgegevens De grond is niet overal stevig genoeg om erop te bouwen. Daarom moet de koper zelf laten onderzoeken of de grond voldoende draagkracht heeft voor een woning. Aan de hand van zo n sonderingsonderzoek kan bepaald worden wat voor soort fundering onder het te bouwen huis moet komen. Voor zo n sonderingsonderzoek moet u als koper van de kavel zelf opdracht geven; de kosten van het onderzoek zijn ook voor u. De resultaten van het onderzoek, het sonderingsrapport, moet u samen met de bouwaanvraag bij de gemeente inleveren. 3.8 Bouwbesluit De laatste stap in de beoordeling van uw bouwplan is de toetsing aan het Bouwbesluit. Dit is een wettelijke regeling van de rijksoverheid. Hierin staat aan welke eisen (o.a. voor veiligheid en duurzaamheid) bouwplannen moeten voldoen. 3.9 Tijd De wet schrijft voor dat de gemeente binnen dertien weken een beslissing moet nemen op uw bouwaanvraag. Deze regel geldt niet als een vrijstelling van het bestemmingsplan nodig is, dan mag het langer duren Uitzetten kavel en woning De kavels worden eenmalig uitgezet door Plegt-Vos Infra en Milieu. Bij het uitzetten zullen alle hoekpunten duidelijk worden gemarkeerd. Nadat de bouwvergunning is verleend gaat, of laat de eigenaar de woning overeenkomstig de bouwvergunning uitzetten. Hiervan geeft de eigenaar vooraf bericht aan de afdeling ruimte van de gemeente Winsum. De medewerker van de gemeente gaat dan na of de woning goed is uitgezet en geeft tevens de hoogte aan van de begane grondvloer (peilhoogte) Bouw- en woonklaar maken Het plangebied waar u gaat bouwen, levert Plegt-Vos Infra en Milieu bouwrijp op. Dat wil zeggen dat de rioleringen, kabels, gasleidingen e.d. al in de grond liggen. Ook zijn dan al voorlopige bouwstraten aangelegd. Als het grootste deel van alle woningen gereed zijn, wordt het gebied woonklaar gemaakt. De definitieve bestrating komt er in. De straatlantaarns worden geplaatst. De bomen en struiken worden geplant, gras wordt ingezaaid. Kortom, de laatste hand aan uw buurt. Op het moment dat een fase woonrijp is, wordt het openbare gebeid opgeleverd aan de gemeente Winsum. Indien uw bouwwerkzaamheden dan nog niet gereed zijn, zal de gemeente een borg van u vragen om de schade aan de wegen zoveel mogelijk te beperken. De gemeente kan u hierover informeren Rioolaansluiting De vuilwaterriolering van uw woning moet uitkomen op het gemeentelijk riool. Bij de prijs van uw kavel is de aanleg van het riool vanaf de erfgrens tot aan de woning niet inbegrepen. De dakafvoerleidingen mogen niet lozen op de riolering, maar moeten lozen via molgoten of dergelijke, aflopend over het eigen terrein op de waterpartijen. Hiervoor moet de koper zelf zorg dragen. 8

9 3.13 Aansluitkosten In verband met aansluiting van uw woning op de nutsvoorzieningen dient u rekening te houden met de aansluitkosten voor onderstaande voorzieningen. - Elektriciteit, Gas en Kabelaansluiting - Waterleiding - Telefoon 3.14 Adressen nutsbedrijven Gas, Electra, Kabel Essent Energie Aanvraag aansluitingen consumenten Tel Telefoon KPN Telecom BV Consumenten, verkoop en informatie Tel (gratis) 3.15 Architectenkosten Indien u zowel qua vorm als qua bruikbaarheid een goede woning wenst, is het inschakelen van een architect zeker zinvol. Bovendien kan een architect meer voor u doen: bouwvergunningen aanvragen, overleggen met nutsbedrijven, toezicht houden op de bouw, etc. De brochure een architect kiezen op aanvraag verkrijgbaar bij de BNA, Keizergracht 321, 1016 EE Amsterdam, Constructeur De constructeur bepaalt o.a. de sterkte en stabiliteit van alle dragende constructieonderdelen. Bijvoorbeeld, de lengte en dikte van de fundering aan de hand van bodem- en bouwgegevens Rente tijdens de bouw U moet de grond al in eigendom en betaald hebben voor de eerste spa de grond in mag. Daarna moet u waarschijnlijk de aannemer in termijnen tijdens de bouw betalen. U hebt dus al met kosten te maken voordat u in uw nieuwe huis woont. Heeft u (een deel van) de totale stichtingskosten geleend, dan moet u hierover tijdens de bouw al rente gaan betalen. Het is verstandig daar in uw budget rekening mee te houden Bouwactiviteiten Wanneer u gaat bouwen op uw kavel dient u er voor te zorgen dat tijdens de bouw de naastliggende kavels en de straat (inclusief berm) in nette staat worden gehouden. Het is in ieders belang dat geen overlast wordt veroorzaakt dan wel ondervonden Duurzaam bouwen De gemeente wenst het duurzaam bouwen te stimuleren. De gemeente en de exploitanten zijn overeengekomen om een fonds voor duurzaam bouwen in te stellen, daarmee kunnen financiële drempels voor toepassing van duurzaam bouwen worden verkleind, c.q. weggenomen. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte van de gemeente Winsum Politiekeurmerk veilig wonen Veel mensen hebben het idee dat ze veilig wonen. Maar helaas ondervinden steeds meer Nederlanders het tegendeel. Er is nu echter een manier om zeker te weten dat u veilig woont, namelijk het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Dit keurmerk is een soort meetlat voor veilig wonen. Het is ontwikkeld door de politie, in samenwerking met een groot aantal deskundigen en belanghebbende partijen. Samen hebben ze in beeld gebracht hoe woningen en buurten zo veilig mogelijk zijn te maken. In Baflo Oosterhuisen is het Politiekeurmerk Veilig Wonen verplicht gesteld. 9

10 BIJLAGE 1: VERKOOPVOORWAARDEN: VAN TOEPASSING VERKLAARDE ARTIKELEN UIT DE ALGEMENE UITGIFTEVOORWAARDEN VAN DE GEMEENTE WINSUM ARTIKEL 1.1. GELDIGHEID a. Deze algemene uitgifte voorwaarden behoren bij iedere uitgifteovereenkomst tussen de gemeente Winsum en haar wederpartij(en) waarin deze uitdrukkelijk van toepassing zijn verklaard, en vormen daarmee één onverbrekelijk geheel. b. Alleen die hoofdstukken en artikelen die in de uitgifteovereenkomst van toepassing zijn verklaard gelden tussen partijen. ARTIKEL 1.2. DEFINITIES OMSCHRIJVING DEFINITIES. AFLEVERING: feitelijke ter beschikkingstelling van de onroerende zaak. ALGEMENE UITGIFTEVOORWAARDEN: deze voorwaarden van de gemeente Winsum die bestemd zijn om te gelden bij gemeentelijke uitgifteovereenkomsten. BURGEMEESTER EN WETHOUDERS: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum. INGEBRUIKNEMING: het moment waarop de wederpartij voor het eerst feitelijk over de onroerende zaak beschikt door deze te betrekken, er feitelijke werkzaamheden in of uit te voeren of er een afrastering omheen te zetten. Het uitvoeren van een sonderingsonderzoek of een milieukundig bodemonderzoek valt hier echter niet onder. NOTARIËLE AKTE: de voor overdracht vereiste akte van levering. ONROERENDE ZAAK: de grond en/of de opstallen die het object van de uitgifteovereenkomst vormen waarbij deze algemene voorwaarden behoren. OVERDRACHT: juridische eigendomsovergang door inschrijving van de akte van levering in de openbare registers. UITGIFTEOVEREENKOMST: de overeenkomst tot verkoop waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn. VERKOOP: de overeenkomst waarbij de gemeente zich verbindt een onroerende zaak te leveren en de wederpartij om daarvoor een prijs in geld te betalen. WEDERPARTIJ: koper. 10

11 ARTIKEL 2.9. KAPVERBOD De wederpartij verklaart ermee bekend te zijn dat het zich eventueel op de uitgegeven grond bevindende boombestand zoveel mogelijk moet worden gespaard. Zich op de grond bevindende bomen mogen niet worden gekapt tenzij daarvoor door burgemeester en wethouders krachtens de bepalingen in de Algemene Plaatselijke Verordening een kapvergunning is verleend en de in die kapvergunning vermelde wachttijd is verstreken. ARTIKEL RADIO- EN TV ANTENNES De wederpartij verklaart ermee bekend te zijn, dat in de gemeentelijke bouwverordening de plaatsing van antenneconstructies van meer dan 5 meter hoogte, gemeten vanaf de voet van de antenne slechts onder bepaalde voorwaarden is toegestaan. BEBOUWING ARTIKEL 3.2. BEBOUWING a. De koper is verplicht de grond te bebouwen met de in de uitgifteovereenkomst aangegeven bebouwing, welke al naar gelang de bestemming van de grond (een) woning(en), bedrijfsgebouw(en) of kanto(o)r(en) of bijzondere- of andere nader omschreven bebouwing kan betreffen. b. Binnen twee jaar na datum van het ondertekenen van de notariële akte moet de op de grond te stichten bebouwing voltooid en gebruiksklaar zijn; indien daartoe aanleiding bestaat, kan deze termijn door Burgemeester en Wethouders worden verlengd. c. Zolang niet is voldaan aan de in lid b vermelde verplichting mag de koper de grond niet zonder toestemming van Burgemeester en Wethouders in eigendom of economische eigendom overdragen, met beperkte rechten bezwaren, verhuren of verpachten. Aan deze toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden. Voor vestiging van het recht van hypotheek is geen toestemming nodig. d. Het bepaalde in lid c. is niet van toepassing in geval van executoriale verkoop en van verkoop op grond van artikel 3:174 NBW. e. De in lid c. bedoelde toestemming wordt geacht te zijn verleend als de overdracht van de onderhavige grond geschiedt ter uitvoering van een tussen de in uitgifteovereenkomst genoemde koper en diens wederpartij(en) gesloten koop-aannemingsovereenkomst, waarbij genoemde koper zich tegenover die wederpartij verplicht, de in de uitgifteovereenkomst genoemde en in de daarbij vermelde tekening nader gedetailleerde opstallen te bouwen. f. Het in dit artikel in lid e gestelde, geldt uitsluitend voor de in de uitgifteovereenkomst genoemde koper(s) en gaat niet over op diens rechtsopvolgers. g. Indien na verloop van de in lid b genoemde termijn de bebouwing wel is aangevangen maar nog geen 50% van de geschatte bouwtijd is verlopen, is de koper aan de gemeente een schadevergoeding verschuldigd ter grootte van 10 % van de koopsom. h. Indien na verloop van de in lid b genoemde termijn de bebouwing is aangevangen, maar meer dan 50% van de bebouwing gereed is, verlenen Burgemeester en Wethouders uitstel van de bouwplicht voor de periode van de geschatte bouwtijd van het restant van de bebouwing. Indien na verloop van die verlenging nog steeds een wezenlijk deel van de bebouwing moet geschieden is de koper aan de gemeente een schadevergoeding verschuldigd overeenkomstig het bepaalde in lid g., onverminderd het recht van de gemeente om de volledige nakoming van de bouwplicht te vorderen. 11

12 WONINGEN ARTIKEL 3.3. VERPLICHTING ZELFBEWONING EN VERBOD DOORVERKOOP a. De wederpartij verplicht zich de op de verkochte grond te bouwen woning uitsluitend te zullen gebruiken om die zelf (met zijn eventuele gezinsleden) te bewonen en die woning met de daartoe behorende grond niet aan derden te zullen doorverkopen, één en ander behoudens het vermelde in de hierna volgende leden. Artikel is van toepassing. b. Het bepaalde in het vorige lid is niet van toepassing in geval van: 1. verkoop op grond van een machtiging van de rechter als bedoeld in artikel 3:174 NBW; 2. executoriale verkoop; 3. schriftelijke ontheffing door burgemeester en wethouders als bedoeld in lid d.; 4. faillissement. c. Het bepaalde in lid a. en b. vervalt nadat de wederpartij de desbetreffende woning gedurende één jaar heeft bewoond. Als maatstaf geldt hierbij de datum waarop en de tijd gedurende welke de wederpartij als bewoner van het desbetreffende adres in het bevolkingsregister is ingeschreven. d. Burgemeester en Wethouders kunnen schriftelijk ontheffing verlenen van het bepaalde in dit artikel. Deze ontheffing wordt echter steeds verleend in geval van: 1. verandering van werkkring van de wederpartij op grond waarvan redelijkerwijs verhuisd dient te worden; 2. overlijden van de wederpartij of diens echtgenootje of partner; 3. ontbinding van het huwelijk van de wederpartij door echtscheiding of ontbinding van een samenlevingsverband; 4. verhuizing waartoe wordt genoodzaakt door de gezondheid van de wederpartij of van een van zijn gezinsleden. ARTIKEL 3.4. AANLEG PARKEERPLAATS De wederpartij verbindt zich tegenover de gemeente om gelijktijdig met het gereedkomen van de woning(en), voor zijn rekening een van de openbare weg af met een auto toegankelijke parkeerplaats (bij elke woning) aan te leggen en in stand te houden. Bij niet nakoming van de verplichting tot het aanleggen en/of instandhouden van bedoelde parkeerplaats(en) is koper aan de gemeente een boete verschuldigd van 45,38 voor elke dag dat de wederpartij in gebreke is. ARTIKEL KABELS, LEIDINGEN EN DERGELIJKE a. De koper van het verkochte moet duiden dat op-, in-, aan- of boven de uitgegeven grond en de daarop te bouwen opstallen kabels, leidingen, verdeelkasten, brandkranen alsmede aanduidingsborden voor openbare doeleinden worden aangelegd, geïnspecteerd onderhouden en vernieuwd op de plaatsen waar en de wijze waarop het college van burgemeester en wethouders dit nodig zal achten. Omtrent de plaats en de wijze waarop wordt tevoren met de eigenaar overlegd. b. Het is de koper van het verkochte niet toegestaan op respectievelijk in of boven die plaatsen van het verkochte als hierboven sub a bedoeld, bouwwerken op te richten, een gesloten wegdek aan te brengen, ontgrondingen te verrichten, bomen danwel diepwortelende struiken te planten noch aan derden toestemming tot zulke handelingen te verlenen. c. Indien koper niet meewerkt aan het onder a. bepaalde danwel in strijd handelt met het onder b bepaalde, verbeurt koper ten behoeve van de gemeente een dadelijk opeisbare boete van 113,45 voor elke week of gedeelte van een week dat het niet meewerken danwel het in strijd handelen voortduurt. d. De kosten van noodzakelijke verplaatsing casu quo verlegging van de onder a. genoemde voorzieningen welke op verzoek van koper plaatsvindt, komen voor rekening van de koper. 12

13 ARTIKEL ERFDIENSTBAARHEDEN OVER EN WEER VOOR OPSTALLEN. a. Ten behoeve en ten laste van het (de) in de uitgifteovereenkomst vermelde uit te geven onroerende zaak (zaken) en ten behoeve en ten laste van het (de) in de uitgifteovereenkomst vermelde naastgelegen onroerende zaak (zaken), worden gevestigd en aangenomen, al zodanige erfdienstbaarheden, waardoor de toestand waarin die percelen zich ten opzichte van elkaar bevinden, gehandhaafd blijft. b. Onder andere geldt dit voor wat betreft de aanwezigheid van ondergrondse en bovengrondse kabels en leidingen, rioleringen, waterafvoeren, ventilatiesystemen, lichtinval, inankeringen, inbalkingen en overbouwingen. Hieronder kan echter nimmer een verbod tot bouwen of verbouwen worden verstaan. ARTIKEL KETTINGBEDING a. De wederpartij is verplicht en verbindt zich jegens de gemeente, die dit voor zich aanvaardt, het bepaalde in de daartoe in de uitgifteovereenkomst aangewezen artikelen bij overdracht van het geheel of een gedeelte van de onroerende zaak, alsmede bij de verlening daarop van een beperkt recht, aan de nieuwe eigenaar of beperkt gerechtigde op te leggen en in verband daarmee, om het in die artikelen bepaalde in de notariële akte woordelijk op te nemen, zulks op verbeurte van een direct opeisbare boete van ,-- ten behoeve van de gemeente, met bevoegdheid voor deze laatste om daarnaast nakoming en/of de eventueel meer geleden schade te vorderen. b. Op gelijke wijze als hierboven onder lid a. bepaald, verbindt de wederpartij zich jegens de gemeente tot het bedingen bij wijze van derdenbeding van de nieuwe eigenaar of beperkt gerechtigde dat ook deze zowel het bepaalde in de in lid a. bedoelde artikelen, als de in lid a. en in het onderhavige lid b. opgenomen verplichting om dit door te geven zal opleggen aan diens rechtsopvolgers/beperkt gerechtigden. Elke opvolgende vervreemder dient daarbij namens en ten behoeve van de gemeente het beding aan te nemen. ARTIKEL KWALITATIEVE VERPLICHTING De in de uitgifteovereenkomst aangewezen artikelen blijven rusten op het registergoed en zullen van rechtswege overgaan op degene(n) die het goed onder bijzondere titel zal/zullen verkrijgen, waarbij tevens wordt bepaald dat mede gebonden zullen zijn degenen die van de rechthebbenden een recht tot gebruik van het goed zullen verkrijgen. Aangezien van deze overeenkomst tussen partijen een notariële akte wordt opgemaakt die daarna zal worden ingeschreven in de openbare registers, is voldaan aan de eis van artikel 6:252 lid 2 NBW. ARTIKEL KWALITEIT BEBOUWING De wederpartij verklaart ermee bekend te zijn, dat de kwaliteit van de toekomstige bebouwing door de Welstandscommissie zal worden getoetst. 13

14 BIJLAGE 2: (gedeelten uit) ALGEMENE REGELS EN PROCEDURES VOOR DE UITGIFTE VAN BOUWKAVELS VOOR WONINGBOUW 1998 I. Bepalingen Algemeen a. Deze 'Algemene regels en procedures voor de uitgifte van bouwkavels voor woningbouw' (verder aan te duiden als "Uitgifteregels Woningbouwkavels") gelden bij iedere uitgifte van één of meer bouwkavels in een in- of uitbreidingsplan voor woningbouw, dat door de gemeente Winsum wordt geëxploiteerd. b. Bij een particuliere exploitatie maken deze "Uitgifteregels Woningbouw'onderdeel uit van de exploitatie-overeenkomst die de gemeente Winsum sluit. De gemeente Winsum kan de particuliere exploitant toestaan om een deel van de kavels voor vrijstaande woningen aan bouwondernemingen/projectontwikkelaars aan te bieden. Dit uitsluitend onder toepassing van de "Uitgifteregels voor Woningbouw". c. Bij verkoop zijn de "Algemene uitgiftevoorwaarden van de gemeente Winsum" (verder aan te duiden als "Uitgiftevoorwaarden') van toepassing. Deze zijn vastgesteld door de Raad van de gemeente Winsum op 25 mei 1992 en 25 augustus De uitgiftevoorwaarden zijn opgenomen in een notariële akte (op 26 augustus 1992 door notaris Hoenders verleden). Deze akte is ingeschreven ten Kantore van de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers te Groningen op 27 augustus 1992 in deel 4888, nummer 29. II. Uitgifteregels categorie 1 Voor de bouwkavels geleden de volgende regels: In eerste instantie worden resterende bouwkavels uitgegeven aan (particuliere) inwoners wonende in of in de directe omgeving van het dorp waar bouwkavels worden uitgegeven *) en die: gedurende een periode van minimaal 1 jaar, voorafgaand aan de start van de uitgifte, woonachtig zijn in het betreffende dorp van de gemeente Winsum; zich verplichten om de op de kavel te bouwen woning uitsluitend te zullen gebruiken om die zelf (met zijn/haar eventuele gezinsleden) te zullen bewonen; de woning en de daartoe behorende grond niet aan derden zullen doorverkopen (één en ander met inachtneming van het vermelde in de 'Uitgiftevoorwaarden"). categorie 2 In tweede instantie worden resterende bouwkavels uitgegeven aan (particuliere) inwoners van de gemeente Winsum die: gedurende een periode van minimaal 1 jaar, voorafgaand aan de start van de uitgifte, woonachtig zijn in de gemeente Winsum; zich verplichten om de op de kavel te bouwen woning uitsluitend te zullen gebruiken om die zelf (met zijn/haar eventuele gezinsleden) te zullen bewonen; de woning en de daartoe behorende grond niet aan derden zullen doorverkopen (één en ander met inachtneming van het vermelde in de 'Uitgiftevoorwaarden'). 14

15 categorie 3 In derde instantie worden de resterende bouwkavels uitgegeven aan particulieren buiten de gemeente Winsum die: zich verplichten om de op de kavel te bouwen woning uitsluitend te zullen gebruiken om die zelf (met zijn/haar eventuele gezinsleden) te zullen bewonen; de woning en de daartoe behorende grond niet aan derden zullen doorverkopen (één en ander met inachtneming van het vermelde in de "Uitgiftevoorwaarden"). In gevallen waarin deze beleidsnotitie niet voorziet beslist het College van Burgemeester en Wethouders. 15

16 BIJLAGE 3: (gedeelten uit) BESTEMMINGSPLAN Baflo Oosterhuisen 31 oktober 2002 Artikel 1 Begripsbepalingen In deze voorschriften wordt verstaan onder: a. het plan: het bestemmingsplan Baflo Oosterhuisen, gemeente Winsum; b. de plankaart: de kaart met bijbehorende verklaring waarop de bestemmingen van de in het plan begrepen gronden zijn aangewezen; c. bouwen: het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een bouwwerk; d. bouwwerk: elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, welke hetzij direct of indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond; e. gebouw: elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt; f. bebouwing: een of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde; g. bouwperceel: een aaneengesloten stuk grond, waarop krachtens het plan een zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing is toegelaten; h. peil: 1. voor een bouwwerk, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst: de bouwhoogte van de weg ter plaatse van die hoofdtoegang; 2. voor een bouwwerk, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg grenst: de bouwhoogte van het terrein ter plaatse van die hoofdtoegang bij voltooiing van de bouw; 16

17 i. woning/wooneenheid: een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden; j. hoofdgebouw: een gebouw dat op een bouwperceel door zijn constructie en afmetingen als het belangrijkste gebouw valt aan te merken, met inbegrip van aan- en uitbouwen; k. bijgebouw: een gebouw dat in bouwkundig en functioneel opzicht ondergeschikt is aan een op hetzelfde bouwperceel gelegen hoofdgebouw; l. aan- en uitbouw: een onderdeel van een hoofdgebouw dat een gebruikseenheid vormt met de woning waartoe het behoort, zoals een (bij)keuken, een serre, een werkkamer, een uitbouw van de kamer, een bad- en doucheruimte; m. bestaand bouwwerk: een bouwwerk dat ten tijde van terinzagelegging van het ontwerp van dit plan bestaat, wordt gebouwd, dan wel nadien krachtens een melding of bouwvergunning, waarvoor de aanvraag voor dat tijdstip is ingediend, kan worden gebouwd; n. bestaand gebruik: het gebruik dat bestaat ten tijde van het van kracht worden van het betreffende gebruiksverbod; o. indelingslijn: een als zodanig op de plankaart aangegeven lijn ten behoeve van het indelen van een bestemmingsvlak met het oog op een verschil in gebruik en/of maatvoering; p. seksinrichting: de voor publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig of in een omvang als of zij bedrijfsmatig was seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van erotischpornografische aard plaatsvinden. Onder een seksinrichting worden in elk geval verstaan: een seksbioscoop, seksautomatenhal, een sekstheater, een parenclub of een prostitutiebedrijf waaronder tevens begrepen een erotische massagesalon, al dan niet in combinatie met elkaar; q. aan huis verbonden beroep en/of bedrijf: een dienstverlenend beroep en/of bedrijf, dat in een woning wordt uitgeoefend, waarbij de woning in overwegende mate haar woonfunctie behoudt en dat een ruimtelijke uitwerking of uitstraling heeft die met de woonfunctie in overeenstemming is; r. bouwgrens: een als zodanig op de plankaart aangegeven lijn; s. bouwvlak: een door bouwgrenzen omgeven vlak. 17

18 Artikel 2 Wijze van meten Bij toepassing van deze voorschriften wordt als volgt gemeten: a. de bouwhoogte van een bouwwerk: vanaf het peil tot aan het hoogste punt van het bouwwerk, ondergeschikte bouwdelen als schoorstenen en antennes niet meegerekend; b. de oppervlakte van een bouwwerk: tussen de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de scheidsmuren); c. de inhoud van een bouwwerk: boven peil tussen de bovenzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de scheidsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen; d. dakhelling: langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak; voorzover in de voorschriften een dakhelling is voorgeschreven is deze niet van toepassing op horizontale gedeelten van afgeknotte daken, de bovenste dakvlakken van mansardekappen en op dakvlakken welke niet evenwijdig aan de noklijn zijn gelegen. Bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van de plaatsing van gebouwen worden ondergeschikte bouwdelen als plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, schoorstenen, gevel- en kroonlijsten, luifels, erkers, balkons en overstekende daken buiten beschouwing gelaten, mits de overschrijding niet meer dan 1 m bedraagt. Bestemmingsbepalingen Artikel 3 Woongebied 1. Doeleindenomschrijving De op de plankaart voor woongebied aangewezen vrije kavels zijn bestemd voor: - wonen; - aan huis verbonden beroepen en/of bedrijven; 2. Beschrijving in hoofdlijnen Stedenbouwkundige structuur Een samenhangende verhouding tussen zowel de bebouwing als het patroon van groenvoorzieningen, straten, landschapselementen en doorzichten dient in belangrijke mate het ruimtelijk beeld te bepalen. Er mogen geen te grote woningen op relatief kleine kavels worden gebouwd. Bij de inrichting van de kavels dienen uitsluitend vrijstaande woningen te worden gerealiseerd. 18

19 3. Bebouwingsbepalingen a. Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen: 1. de gebouwen worden gebouwd binnen het bouwvlak met dien verstande dat de afstand tussen enig deel van de bebouwing op een bouwperceel en de aansluitende zijkant van de verharding van voor- en/of naastgelegen wegen en/of paden ten minste 5 m bedraagt, met uitzondering van het bepaalde onder 7; 2. de afstand van hoofdgebouwen tot de erfscheidingen bedraagt, met uitzondering van garages, ten minste 3 m; 3. niet van toepassing; 4. De kavels zijn aangeduid als "vrijstaande woningen". De woningen mogen uitsluitend vrijstaand worden gebouwd; 5. van de woningen mogen de goot- en bouwhoogte ten hoogste 6,5 m respectievelijk 10,5 m bedragen; 6. van de woningen bedraagt de dakhelling, met uitzondering van aan- en uitbouwen ten minste 20 en ten hoogste 55 ; 7. bijgebouwen moeten met een redelijke verspringing (minimaal 2 m) achter de naar de weg gekeerde gevel van de woning worden gebouwd; in een daarop afgestemde vormgeving mogen aanbouwen, uitbouwen en bijgebouwen voor een naar de weg gekeerde gevel worden gebouwd, mits de onder 1 omschreven afstand wordt gehandhaafd; in hoeksituaties waarbij woningen met de achtergevel tegenover elkaar zijn geplaatst bedraagt in afwijking van het bepaalde onder 1 de afstand van voor aan de zijgevel gebouwde aan- en uitbouwen en aangebouwde bijgebouwen minimaal 2 m tot naastgelegen paden of parkeerplaatsen en minimaal 5 m tot naastgelegen wegen; 8. de oppervlakte van bijgebouwen bedraagt ten hoogste 50 m²; 9. de oppervlakte van aan- en uitbouwen bedraagt niet meer dan 50% van het bebouwde oppervlakte van de woning; 10. ten hoogste 50% van een bouwperceel mag worden bebouwd; 11. de goot- en bouwhoogte van aan- en uitbouwen en al dan niet vrijstaande bijgebouwen bedragen ten hoogste 3.5 m respectievelijk 5 m; 12. de inhoud van gebouwen ten behoeve van nutsvoorzieningen en verkeers- en verblijfsdoeleinden bedraagt ten hoogste 20 m³. b. Voor het bouwen van bouwwerken geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen: 1. de bouwhoogte bedraagt voor vlaggenmasten ten hoogste 9 m; 2. de bouwhoogte bedraagt voor lichtmasten ten hoogste 6 m; 3. de bouwhoogte bedraagt voor overige bouwwerken ten hoogste 3 m. 19

20 4. Nadere eisen Burgemeester en Wethouders kunnen met het oog op: - de invloed van de bebouwing op het stedenbouwkundig beeld; - het streven naar een zo hoog mogelijk rendement van instraling van de zon; - de belangen ten opzichte van de bewoonbaarheid van aangrenzende woningen en tuinen waaronder bezonning, lichtval en privacy; - de verkeersveiligheid; nadere eisen stellen aan: a. de oriëntatie van gebouwen op de percelen; b. de afstand van de gebouwen tot de kant van de weg; c. de onderlinge afstand van de gebouwen; d. de goothoogte van woningen binnen de gronden op de plankaart aangegeven met "vrijstaande woningen", indien de goothoogte voor meer dan 50% van de goothoogte meer dan 3,5 m bedraagt. 5. Gebruiksbepalingen Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken in strijd met de in lid 1 gegeven doeleindenomschrijving. 6. Vrijstelling van de gebruiksbepalingen a. Burgemeester en Wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in lid 5 indien strikte toepassing van dit voorschrift leidt tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, die niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd. 7. Strafbepaling Overtreding van het bepaalde in lid 5 wordt aangemerkt als een strafbaar feit, in de zin van artikel 59 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Het volledige bestemmingsplan Baflo Oosterhuisen d.d. 31 oktober 2002, is op te vragen bij de gemeente Winsum, Afdeling Ruimte 20

Concept Verkoopovereenkomst De Schaker (kx/f1)

Concept Verkoopovereenkomst De Schaker (kx/f1) Concept Verkoopovereenkomst De Schaker (kx/f1) Ondergetekenden: a. De gemeente Voorst, gevestigd H.W. Iordensweg 17, 7390 HA te Twello te dezen vertegenwoordigd door de heer B.M. Hoogeslag, senior grondzaken

Nadere informatie

N.B. Op 15 januari 2014 zal de voorzieningsrechter beschikking wijzen met betrekking tot het huurbeding. Nadere informatie volgt nog.

N.B. Op 15 januari 2014 zal de voorzieningsrechter beschikking wijzen met betrekking tot het huurbeding. Nadere informatie volgt nog. N.B. Op 15 januari 2014 zal de voorzieningsrechter beschikking wijzen met betrekking tot het huurbeding. Nadere informatie volgt nog. Onderstaande bijzondere veilingvoorwaarden zijn nog niet definitief

Nadere informatie

Regels. Bestemmingsplan Erve Wezenberg

Regels. Bestemmingsplan Erve Wezenberg Regels Bestemmingsplan Erve Wezenberg Inhoudsopgave Regels Regels 3 Hoofdstuk 1 Inleidende regels 4 Artikel 1 Begrippen 4 Artikel 2 Wijze van meten 11 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 12 Artikel 3 Bos 12

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN locatie Emmelhage te Emmeloord

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN locatie Emmelhage te Emmeloord - 1 - BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN locatie Emmelhage te Emmeloord OMSCHRIJVING TE VEILEN REGISTERGOED. 1. negen (9) percelen bouwgrond ten behoeve van de ontwikkeling van nieuwbouwwoningen, plaatselijk

Nadere informatie

Ga mee naar buiten. Bouwveld informatie Blixembosch Buiten. CPO-paspoort Samen bouwen Bouwveld 3

Ga mee naar buiten. Bouwveld informatie Blixembosch Buiten. CPO-paspoort Samen bouwen Bouwveld 3 Ga mee naar buiten Bouwveld informatie Blixembosch Buiten CPO-paspoort Samen bouwen Bouwveld 3 1 Inleiding 4 2 Overzichtskaart 5 3 Wat is Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)? 8 3.1 Definitie

Nadere informatie

HUIS TE KOOP VOORAF. Voorkom problemen

HUIS TE KOOP VOORAF. Voorkom problemen HUIS TE KOOP VOORAF Voorkom problemen Een huis kopen of verkopen is een belangrijke stap in iemands leven. Het komt immers niet zo vaak voor. Er wordt vooraf lang over nagedacht en over gesproken. Hebt

Nadere informatie

KOOPOVEREENKOMST. Datum overeenkomst: *

KOOPOVEREENKOMST. Datum overeenkomst: * 1 KOOPOVEREENKOMST Datum overeenkomst: * De ondergetekenden: 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Profund Ontwikkeling B.V., statutair gevestigd te Amersfoort, feitelijk adres: Bergstraat

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE KOOPOVEREENKOMST VOOR DE CONSUMENT*) *) Behorende bij model koopovereenkomst voor een bestaande eengezinswoning (model 2014)

TOELICHTING OP DE KOOPOVEREENKOMST VOOR DE CONSUMENT*) *) Behorende bij model koopovereenkomst voor een bestaande eengezinswoning (model 2014) TOELICHTING OP DE KOOPOVEREENKOMST VOOR DE CONSUMENT*) *) Behorende bij model koopovereenkomst voor een bestaande eengezinswoning (model 2014) 1. Model koopovereenkomst met toelichting De model koopovereenkomst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden erfpacht en opstal Staatsbosbeheer 2012

Algemene voorwaarden erfpacht en opstal Staatsbosbeheer 2012 Algemene voorwaarden erfpacht en opstal Staatsbosbeheer 2012 Geldend voor: Erfpacht Erfpacht in combinatie met recht van opstal 2.1.av.12.1 INHOUD Algemeen, vestiging Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN (Scheepmakerskade 126 te 3011 VX Rotterdam)

VEILINGVOORWAARDEN (Scheepmakerskade 126 te 3011 VX Rotterdam) - 1 - MLA\THO\00322791-000325\1066915 VEILINGVOORWAARDEN (Scheepmakerskade 126 te 3011 VX Rotterdam) Definities. Artikel 1. In deze akte wordt verstaan onder: - Aflevering: de inbezitstelling van het Registergoed

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM TOELICHTING OP DE NVM-KOOPAKTE VOOR DE CONSUMENT *) *) Behorende bij model koopakte voor een appartementsrecht (model

Nadere informatie

Productvoorwaarden Nuon Stroom Actieprijs en Nuon Gas Actieprijs (Nuon Energie Actieprijs)

Productvoorwaarden Nuon Stroom Actieprijs en Nuon Gas Actieprijs (Nuon Energie Actieprijs) Stroom Nuon garandeert dat uw leveringstarieven en het vastrecht voor stroom gedurende het eerste jaar van het contract tenminste 20% lager zijn dan de Nuon-stroomtarieven bij een contract voor onbepaalde

Nadere informatie

ALGEMENE OMSCHRIJVING. Project Megenseind te Afferden (Gld.)

ALGEMENE OMSCHRIJVING. Project Megenseind te Afferden (Gld.) ALGEMENE OMSCHRIJVING Project Megenseind te Afferden (Gld.) Datum: 03-12-2012 / Pagina 1 van 10 Inhoudsopgave 1. Projectgegevens... 3 2. Algemeen... 4 3. Koopsom Vrij Op Naam (VON)... 4 4. Een woning met

Nadere informatie

algemene voorwaarden woonruimte

algemene voorwaarden woonruimte algemene voorwaarden woonruimte toepassingsbereik 1 huurovereenkomst en overige voorwaarden 5 2 appartementsrechten, huishoudelijk reglement, bewonersinformatie 5 aanvang huurovereenkomst 3 één of meerdere

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Hoe functioneert mandeligheid in de Gemeente Almere?

Onderzoeksrapport Hoe functioneert mandeligheid in de Gemeente Almere? Onderzoeksrapport Hoe functioneert mandeligheid in de Gemeente Almere? Student: Stephanie Elfert Studentnummer: 1555566 Stagebegeleider: Talien van der Dussen Praktijkbegeleider: Daniëlle van Norel Inhoudsopgave

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden zelfstandige woonruimte Standvast Wonen per 1 januari 2014 Uw rechten en plichten In deze algemene huurvoorwaarden zijn de rechten en plichten geregeld van u,

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Snoek 20 en 24 te Borne

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Snoek 20 en 24 te Borne - 1 - BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Snoek 20 en 24 te Borne OMSCHRIJVING TE VEILEN REGISTERGOED. 1. het perceel grond met de zich daarop bevindende nieuwbouwwoning met aanhorigheden, plaatselijk bekend

Nadere informatie

Punt Makelaars BV Weerdsingel O.Z. 48 3514 AD Utrecht Telefoon 030 273 74 64 Fax 030 273 74 63. info@puntmakelaars.nl www.puntmakelaars.

Punt Makelaars BV Weerdsingel O.Z. 48 3514 AD Utrecht Telefoon 030 273 74 64 Fax 030 273 74 63. info@puntmakelaars.nl www.puntmakelaars. Punt Makelaars BV Weerdsingel O.Z. 48 3514 AD Utrecht Telefoon 030 273 74 64 Fax 030 273 74 63 info@puntmakelaars.nl www.puntmakelaars.nl Dirck van Zuylenstraat 17 3511 RE Utrecht 179.000,- k.k. circa

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden huurovereenkomst zelfstandige woonruimte d.d. 1 januari 2012

Algemene huurvoorwaarden huurovereenkomst zelfstandige woonruimte d.d. 1 januari 2012 Algemene huurvoorwaarden huurovereenkomst zelfstandige woonruimte d.d. 1 januari 2012 Uw rechten en plichten In deze algemene huurvoorwaarden zijn de rechten en plichten geregeld van u, als huurder, en

Nadere informatie

Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht 2000

Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht 2000 Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht 2000 Deze Algemene Bepalingen zijn vastgesteld door de Raad van de Gemeente Amsterdam bij zijn besluit van 15 november 2000 nummer 689 en opgenomen in een

Nadere informatie

Leeuwerik 7 RAALTE. Vraagprijs: 165.000,- kosten koper. Leeuwerik 7 8103 AA RAALTE NL

Leeuwerik 7 RAALTE. Vraagprijs: 165.000,- kosten koper. Leeuwerik 7 8103 AA RAALTE NL Leeuwerik 7 RAALTE Vraagprijs: 165.000,- kosten koper Woninginformatie Leeuwerik 7 te RAALTE Indeling Bestaand huis kopen en zelf bepalen hoe nieuw je het huis laat opleveren? Deze woning kun je

Nadere informatie

Algemene voorwaarden geldend vanaf 2013 voor de levering van energie aan kleinverbruikers

Algemene voorwaarden geldend vanaf 2013 voor de levering van energie aan kleinverbruikers 2013 Robin Energie B.V. Standaardruiter 7 3905 PT Veenendaal Postbus 116 3900 AC Veenendaal ROBIN ENERGIE ALGEMENE VOORWAARDEN 2013 Algemene voorwaarden geldend vanaf 2013 voor de levering van energie

Nadere informatie

Reglement Z elf A angebrachte V oorzieningen

Reglement Z elf A angebrachte V oorzieningen Reglement Z elf A angebrachte V oorzieningen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Woningbouwvereniging 4 Hoofdstuk 3 Voorwaarden 5 Hoofdstuk 4 Procedure 8 Hoofdstuk 5 Overzicht ZAV s en nadere

Nadere informatie

ALGEMENE KOPERSINFORMATIE EN TECHNISCHE OMSCHRIJVING Parkbos Stadhouderspark Vught. Rij- en hoekwoningen type 3. Twee onder één kap woningen type 4

ALGEMENE KOPERSINFORMATIE EN TECHNISCHE OMSCHRIJVING Parkbos Stadhouderspark Vught. Rij- en hoekwoningen type 3. Twee onder één kap woningen type 4 ALGEMENE KOPERSINFORMATIE EN TECHNISCHE OMSCHRIJVING Parkbos Stadhouderspark Vught Rij- en hoekwoningen type 3 (bouwnummer 32 t/m 36 en 43 t/m 48) Twee onder één kap woningen type 4 (bouwnummer 49 t/m

Nadere informatie

ROBIN ENERGIE ALGEMENE VOORWAARDEN 2013

ROBIN ENERGIE ALGEMENE VOORWAARDEN 2013 Robin Energie B.V. Landjuweel 44 Veenendaal 3905 PH ROBIN ENERGIE ALGEMENE VOORWAARDEN 2013 Algemene voorwaarden geldend vanaf 2013 voor de levering van energie aan kleinverbruikers Beste klant, Wij heten

Nadere informatie

Bestemmingsplan Lith Centrum - 2014. regels

Bestemmingsplan Lith Centrum - 2014. regels Bestemmingsplan Lith Centrum - 2014 regels Lith Centrum - 2014 Plannaam: Lith Centrum - 2014 Plannummer: Datum vaststelling: Datum goedkeuring: BPlithcentrum2014 nvt nvt Versie: voorontw erp d.d. 10 december

Nadere informatie

Punt Makelaars BV Weerdsingel O.Z. 48 3514 AD Utrecht Telefoon 030 273 74 64 Fax 030 273 74 63. info@puntmakelaars.nl www.puntmakelaars.

Punt Makelaars BV Weerdsingel O.Z. 48 3514 AD Utrecht Telefoon 030 273 74 64 Fax 030 273 74 63. info@puntmakelaars.nl www.puntmakelaars. Punt Makelaars BV Weerdsingel O.Z. 48 3514 AD Utrecht Telefoon 030 273 74 64 Fax 030 273 74 63 info@puntmakelaars.nl www.puntmakelaars.nl Pagelaan 24 3525 GW Utrecht 85.000,- k.k. circa 49 m² circa 147

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Alsmede de kwaliteitscriteria van WoonEnergie Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Deze algemene voorwaarden worden u aangeboden door uw Erkende Verhuizer.

ALGEMENE VOORWAARDEN Deze algemene voorwaarden worden u aangeboden door uw Erkende Verhuizer. ALGEMENE VOORWAARDEN Deze algemene voorwaarden worden u aangeboden door uw Erkende Verhuizer. Algemene voorwaarden 2006 versie 2012 Binnenkort gaat u verhuizen Binnenkort gaat u verhuizen en natuurlijk

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in juli 2003 vastgesteld en op 11 juli 2003 gedeponeerd

Nadere informatie