V E R K O O P D O C U M E N T A T I E U I T G I F T E K A V E L S O O S T E R H U I S E N B A F L O

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "V E R K O O P D O C U M E N T A T I E U I T G I F T E K A V E L S O O S T E R H U I S E N B A F L O"

Transcriptie

1 V E R K O O P D O C U M E N T A T I E U I T G I F T E K A V E L S O O S T E R H U I S E N B A F L O

2 Inhoudsopgave 1. Introductie 3 2. Wijze van uitgifte / Procedure Procedure Uitgifte / optievoorwaarden Voorwaarden en Bouwmogelijkheden Prijslijst 6 3. Een bouwkavel in Baflo Oosterhuisen Hoe verder Akte van Levering Hypotheekakte Bouwvergunning Bestemmingsplan Welstand Sonderingsgegevens Bouwbesluit Tijd Uitzetten kavel en woning Bouw- en woonklaar maken Rioolaansluiting Aansluitkosten Adressen nutsbedrijven Architectenkosten Constructeur Rente tijdens de bouw Bouwactiviteiten Duurzaam bouwen Politiekeurmerk veilig wonen 10 Bijlage 1: VERKOOPVOORWAARDEN Bijlage 2: ALGEMENE REGELS EN PROCEDURES VOOR DE UITGIFTE VAN BOUWKAVELS VOOR WONINGBOUW 1998 Bijalge 3: (gedeelten uit) HET BESTEMMINGSPLAN Bijlage 4: (gedeelten uit) HET BEELDKWALITEITPLAN Bijlage 5: (gedeelten uit) DE EXPLOITATIE-OVEREENKOMST

3 1. Introductie In deze verkoopdocumentatie vindt u relevante informatie voor de verkoop van de kavels. Hiervoor zijn in de bijlagen de relevante onderdelen uit het bestemmingsplan, beeldkwaliteitsplan en exploitatie-overeenkomst weergegeven. U kunt deze documenten in zijn volledigheid inzien bij de gemeente Winsum. Aan deze verkoopdocumentatie kunnen dan ook geen rechten ontleend worden. Op onderstaande tekening is aangegeven welke kavels in deze fase uitgegeven zullen worden. Op de tekening is te zien welke kavels particulier uitgeefbaar zijn. Situatietekening plan Baflo Oosterhuisen vrije kavels fase 3a N Uit te geven kavels in fase 3a 3

4 2. Wijze van uitgifte / Procedure De uitgifte van de kavels vindt plaats conform de ALGEMENE REGEL EN PROCEDURES VOOR DE UITGIFTE VAN BOUWKAVELS VOOR WONINGBOUW 1998 (zie bijlage 2), uitgifteregels woningbouwkavels van de gemeente Winsum zoals door de Raad vastgesteld op 16 juni De uitgifte/verkoop van kavels wordt uitgevoerd door de ontwikkelingscombinatie en begeleid door de gemeente Winsum 2.1 Procedure 1 Middels een aanmeldingsformulier kunt u uw belangstelling melden aan Burgemeester en Wethouders van de gemeente Winsum. Tot en met 12 juni 2007 kan iedereen door middel van een aanmeldingsformulier, een schriftelijk verzoek voor de koop van een kavel indienen bij het college van Burgemeesters en Wethouders van de gemeente Winsum. Het ingevulde formulier moet in een gesloten envelop uiterlijk 12 juni 2007 voor 17.00uur worden ingediend. In de linker bovenhoek van de gesloten envelop moet worden vermeld verkoop / optie uitgifte kavels Oosterhuisen/Baflo. 2 In de openbare bijeenkomst op 14 juni 2007 om 19.00uur, in de raadzaal van het gemeentehuis te Winsum, worden de ontvangen aanmeldingen conform de uitgifte regels in de algemene regels en procedures voor de uitgifte van bouwkavels voor woningbouw 1998, ingedeeld in de uitgiftecategorieën 1 t/m 3 en wordt binnen deze categorieën via loting de uitgifte volgorde bepaald. 3 Aansluitend aan deze openbare bijeenkomst worden, op dezelfde avond, in volgorde van de uitgiftecategorieën en in uitgiftevolgorde optie-/uitgifte(verkoop) overeenkomsten gesloten. De persoonlijke aanwezigheid van (een formeel gemachtigde van) degene die zich als belangstellende voor koop/optie heeft aangemeld, is daarom noodzakelijk. 4 Van de aanmeldingen die niet gehonoreerd kunnen worden wordt een wachtlijst aangelegd. De bepaalde uitgiftevolgorde blijft ook van toepassing op deze wachtlijst. 5 Van de openbare bijeenkomst en de uitgifte wordt een proces verbaal opgemaakt. 2.2 Uitgifte / optievoorwaarden 1 Het is mogelijk direct tot koop te besluiten. In dat geval wordt zo spoedig mogelijk een voorlopige koopakte gesloten. 2 Als alternatief kan een optieovereenkomst worden aangegaan. Een optie wordt vastgelegd in een optieovereenkomst en geldt voor 1 maand. Voor deze optie wordt een bedrag van 455,-- in rekening gebracht. Bij aankoop van de bouwkavel wordt dit bedrag verrekend met de koopprijs. Wanneer aan het einde van de optieperiode niet tot aankoop wordt overgegaan wordt dit bedrag met u verrekend. Verlenging van de optie voor een periode van maximaal 3 maanden is mogelijk. Voor deze verlenging wordt, bij vooruitbetaling, een optierente in rekening gebracht van 1% per maand, berekend over de kavelprijs inclusief BTW. Bij aankoop van de bouwkavel wordt de optierente niet verrekend met de koopprijs. Een Optiehouder die dat expliciet en met vermelding van de/het kavel(nummer), tijdens de uitgiftebijeenkomst, kenbaar maakt krijgt éénmalig de mogelijkheid alsnog een vervangende optie te nemen op een vrijkomende kavel ( vrijkomen doordat een optie niet leidt tot koop). In dit geval blijft de eerder overeengekomen optieperiode gehandhaafd. Hebben meerdere optiehouders belangstelling voor dezelfde vervangende optie dan is de, tijdens de openbare bijeenkomst bepaalde, uitgiftevolgorde bepalend. 4

5 2.3 Voorwaarden en Bouwmogelijkheden Verkoopvoorwaarden :Zie bijlage 1: Zie bijlage 2: Verkoopprocedure Algemene regels en procedures voor de uitgifte van bouwkavels voor woningbouw 1998 Bestemmingsplan :Zie bijlage 3: (gedeelten uit) het bestemmingsplan Baflo Beeldkwaliteitplan :Zie bijlage 4: (gedeelten uit) het beeldkwaliteitplan Baflo In bijlage 3 en 4 zijn de relevante onderdelen van het bestemmings- en het beeldkwaliteitsplan samengevat. Het volledige bestemmings- en het beeldkwaliteitsplan is in te zien bij de gemeente Winsum. 5

6 2.4 Prijslijst Kavelnummer Kavel circa in m² Vrij op Naam Prijs De verkoopprijzen zijn vrij op naam (v.o.n.). Dat wil zeggen dat volgende kosten in de prijs zijn inbegrepen: - grondkosten; - notaris- en overdrachtkosten; - makelaarscourtage; - omzetbelasting. Niet in de vrij op naam -prijs zijn opgenomen: - rente over grondkosten (vanaf 1 september 2007) - financieringskosten (afsluitprovisie en kosten hypotheekakte) De kaveloppervlakten zijn circa. De juiste kavelgrenzen zullen na oplevering worden vastgesteld door het kadaster. Afwijkingen in kaveloppervlakten worden niet verrekend. Al onze aanbiedingen zijn, tenzij anders aangegeven, geheel vrijblijvend. Plegt-Vos Vastgoed ontwikkeling B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen op de inhoud van deze prijslijst aan te brengen. Betaling vindt plaats op het moment dat u de notaris verzoekt tot levering van de kavel. Wanneer u nog niet tot levering van de kavels over kunt of wenst te gaan, zal vanaf 1 september 2007 een rentepercentage worden berekend van 8 % per jaar over de v.o.n. prijzen tot aan de datum van levering. Deze rente dient samen met de v.o.n. prijzen van de kavel te worden voldaan op het moment van levering. 6

7 3. Een bouwkavel in Baflo Oosterhuisen 3.1 Hoe verder Hoe gaat het verder wanneer u in aanmerking komt voor een kavel in Baflo Oosterhuisen. De makelaar zal de optie of koop van uw kavel schriftelijk vastleggen middels een optieverklaring of koopovereenkomst. Vervolgens zult u worden uitgenodigd om deze te komen ondertekenen bij de makelaar op kantoor. Tevens kunnen tijdens dit gesprek overige zaken aan bod komen welke van belang zijn bij het kopen van een kavel. 3.2 Akte van levering De notaris maakt voor u en de verkopende partij een zogenaamde akte van levering op. Als beide partijen akkoord zijn gegaan met de akte, zorgt de notaris er vervolgens voor dat de akte gepasseerd wordt. U krijgt dan een uitnodiging van de notaris om bij hem op kantoor de akte te komen ondertekenen. Daarna regelt hij dat in de kadastrale registers van de overheid officieel vermeld wordt dat u de eigenaar bent van dat ene stuk grond waarop u gaat bouwen. 3.3 Hypotheekakte Ook wanneer u een hypotheek wilt afsluiten voor de aankoop van de bouwkavel en het laten bouwen van het huis, komt u bij de notaris terecht. Hij maakt voor u de hypotheekakte op. Ook daaraan zijn voor u kosten verbonden. Wilt u er meer over weten? Notariskantoor Greven geeft u alle gewenste informatie. Greven Netwerk notarissen Wierde TA Leens Tel: Bouwvergunning Voordat u aan het bouwen gaat, hebt u een bouwvergunning nodig. Die vraagt u aan bij de gemeente, bij de afdeling Ruimte. Deze afdeling zorgt niet alleen voor de handhaving van de (noodzakelijke) voorschriften en regels op het gebied van bouwen, maar helpt u ook met informatie en adviezen. U doet er dan ook verstandig aan eerst bij deze afdeling aan te kloppen, voordat u een bouwaanvraag indient. De deskundigen van de afdeling zijn graag bereid antwoord te geven op uw vragen. Ze kunnen u uitleggen hoe u het beste te werk kunt gaan en welke regels gelden. Dit kan tijd, geld en teleurstelling besparen. Natuurlijk kunt u dit ook allemaal aan uw architect of aannemer overlaten. Voor het aanvragen van een bouwvergunning bent u legeskosten verschuldigd aan de gemeente. Het tarief hiervoor kunt u opvragen bij de gemeente Winsum. Voor het aanvragen van een bouwvergunning moet u gebruik maken van een formulier van de gemeente. Dit formulier kunt u krijgen bij de centrale balie van de gemeente (telefonisch aanvragen is ook mogelijk). Daarnaast kunt u de brochure bouwregels krijgen waarin u ziet wat de gemeente nodig heeft om uw aanvraag te kunnen beoordelen. 3.5 Bestemmingsplan Als u de aanvraagformulieren hebt ingevuld en ingediend bij de afdeling Ruimte, gaan de deskundigen van de gemeente vervolgens bekijken of uw bouwplan voldoet aan allerlei regels en voorschriften. Zij kijken onder andere naar veiligheid en degelijkheid, maar ook of het ontwerp van uw huis bij de buurt en het landschap past. Met dit laatste beginnen ze. Het bestemmingsplan voor Baflo Oosterhuisen (bijlage 3) en de uitwerkingen daarvan in beeldkwaliteitplannen (bijlage 4) worden er dan bijgehaald. Daarin staat nauwkeurig beschreven waarvoor de grond gebruikt mag worden, hoe groot het huis mag worden enzovoort. Is alles in orde dan wordt uw bouwplan verder in behandeling genomen. Strookt uw bouwplan niet met het bestemmingsplan en de uitwerkingen, dan moet u uw bouwplan aanpassen. In sommige gevallen, bijvoorbeeld als het om kleine verschillen gaat, kan de gemeente u vrijstelling van het bestemmingsplan geven. 7

8 3.6 Welstand Als uw bouwplan de toets aan het bestemmingplan doorstaan heeft, komt de volgende stap: de beoordeling van de zogenaamde welstandscommissie Dit is een onafhankelijke commissie van architecten en stedenbouwkundige. Is het advies van de welstandscommissie afwijzend, dan zal de gemeente u vragen het bouwplan aan te passen. U kunt zo n vervelend oponthoud trouwens voorkomen door in een veel eerder stadium desnoods nog voordat u de bouwkavel koopt bij de afdeling Ruimte te komen praten en een schetsontwerp in te dienen. Dit kan dan met de deskundigen van de welstandscommissie worden besproken. De leges voor welstandsadvisering zijn begrepen in de leges voor de bouwaanvraag. 3.7 Sonderingsgegevens De grond is niet overal stevig genoeg om erop te bouwen. Daarom moet de koper zelf laten onderzoeken of de grond voldoende draagkracht heeft voor een woning. Aan de hand van zo n sonderingsonderzoek kan bepaald worden wat voor soort fundering onder het te bouwen huis moet komen. Voor zo n sonderingsonderzoek moet u als koper van de kavel zelf opdracht geven; de kosten van het onderzoek zijn ook voor u. De resultaten van het onderzoek, het sonderingsrapport, moet u samen met de bouwaanvraag bij de gemeente inleveren. 3.8 Bouwbesluit De laatste stap in de beoordeling van uw bouwplan is de toetsing aan het Bouwbesluit. Dit is een wettelijke regeling van de rijksoverheid. Hierin staat aan welke eisen (o.a. voor veiligheid en duurzaamheid) bouwplannen moeten voldoen. 3.9 Tijd De wet schrijft voor dat de gemeente binnen dertien weken een beslissing moet nemen op uw bouwaanvraag. Deze regel geldt niet als een vrijstelling van het bestemmingsplan nodig is, dan mag het langer duren Uitzetten kavel en woning De kavels worden eenmalig uitgezet door Plegt-Vos Infra en Milieu. Bij het uitzetten zullen alle hoekpunten duidelijk worden gemarkeerd. Nadat de bouwvergunning is verleend gaat, of laat de eigenaar de woning overeenkomstig de bouwvergunning uitzetten. Hiervan geeft de eigenaar vooraf bericht aan de afdeling ruimte van de gemeente Winsum. De medewerker van de gemeente gaat dan na of de woning goed is uitgezet en geeft tevens de hoogte aan van de begane grondvloer (peilhoogte) Bouw- en woonklaar maken Het plangebied waar u gaat bouwen, levert Plegt-Vos Infra en Milieu bouwrijp op. Dat wil zeggen dat de rioleringen, kabels, gasleidingen e.d. al in de grond liggen. Ook zijn dan al voorlopige bouwstraten aangelegd. Als het grootste deel van alle woningen gereed zijn, wordt het gebied woonklaar gemaakt. De definitieve bestrating komt er in. De straatlantaarns worden geplaatst. De bomen en struiken worden geplant, gras wordt ingezaaid. Kortom, de laatste hand aan uw buurt. Op het moment dat een fase woonrijp is, wordt het openbare gebeid opgeleverd aan de gemeente Winsum. Indien uw bouwwerkzaamheden dan nog niet gereed zijn, zal de gemeente een borg van u vragen om de schade aan de wegen zoveel mogelijk te beperken. De gemeente kan u hierover informeren Rioolaansluiting De vuilwaterriolering van uw woning moet uitkomen op het gemeentelijk riool. Bij de prijs van uw kavel is de aanleg van het riool vanaf de erfgrens tot aan de woning niet inbegrepen. De dakafvoerleidingen mogen niet lozen op de riolering, maar moeten lozen via molgoten of dergelijke, aflopend over het eigen terrein op de waterpartijen. Hiervoor moet de koper zelf zorg dragen. 8

9 3.13 Aansluitkosten In verband met aansluiting van uw woning op de nutsvoorzieningen dient u rekening te houden met de aansluitkosten voor onderstaande voorzieningen. - Elektriciteit, Gas en Kabelaansluiting - Waterleiding - Telefoon 3.14 Adressen nutsbedrijven Gas, Electra, Kabel Essent Energie Aanvraag aansluitingen consumenten Tel Telefoon KPN Telecom BV Consumenten, verkoop en informatie Tel (gratis) 3.15 Architectenkosten Indien u zowel qua vorm als qua bruikbaarheid een goede woning wenst, is het inschakelen van een architect zeker zinvol. Bovendien kan een architect meer voor u doen: bouwvergunningen aanvragen, overleggen met nutsbedrijven, toezicht houden op de bouw, etc. De brochure een architect kiezen op aanvraag verkrijgbaar bij de BNA, Keizergracht 321, 1016 EE Amsterdam, Constructeur De constructeur bepaalt o.a. de sterkte en stabiliteit van alle dragende constructieonderdelen. Bijvoorbeeld, de lengte en dikte van de fundering aan de hand van bodem- en bouwgegevens Rente tijdens de bouw U moet de grond al in eigendom en betaald hebben voor de eerste spa de grond in mag. Daarna moet u waarschijnlijk de aannemer in termijnen tijdens de bouw betalen. U hebt dus al met kosten te maken voordat u in uw nieuwe huis woont. Heeft u (een deel van) de totale stichtingskosten geleend, dan moet u hierover tijdens de bouw al rente gaan betalen. Het is verstandig daar in uw budget rekening mee te houden Bouwactiviteiten Wanneer u gaat bouwen op uw kavel dient u er voor te zorgen dat tijdens de bouw de naastliggende kavels en de straat (inclusief berm) in nette staat worden gehouden. Het is in ieders belang dat geen overlast wordt veroorzaakt dan wel ondervonden Duurzaam bouwen De gemeente wenst het duurzaam bouwen te stimuleren. De gemeente en de exploitanten zijn overeengekomen om een fonds voor duurzaam bouwen in te stellen, daarmee kunnen financiële drempels voor toepassing van duurzaam bouwen worden verkleind, c.q. weggenomen. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte van de gemeente Winsum Politiekeurmerk veilig wonen Veel mensen hebben het idee dat ze veilig wonen. Maar helaas ondervinden steeds meer Nederlanders het tegendeel. Er is nu echter een manier om zeker te weten dat u veilig woont, namelijk het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Dit keurmerk is een soort meetlat voor veilig wonen. Het is ontwikkeld door de politie, in samenwerking met een groot aantal deskundigen en belanghebbende partijen. Samen hebben ze in beeld gebracht hoe woningen en buurten zo veilig mogelijk zijn te maken. In Baflo Oosterhuisen is het Politiekeurmerk Veilig Wonen verplicht gesteld. 9

10 BIJLAGE 1: VERKOOPVOORWAARDEN: VAN TOEPASSING VERKLAARDE ARTIKELEN UIT DE ALGEMENE UITGIFTEVOORWAARDEN VAN DE GEMEENTE WINSUM ARTIKEL 1.1. GELDIGHEID a. Deze algemene uitgifte voorwaarden behoren bij iedere uitgifteovereenkomst tussen de gemeente Winsum en haar wederpartij(en) waarin deze uitdrukkelijk van toepassing zijn verklaard, en vormen daarmee één onverbrekelijk geheel. b. Alleen die hoofdstukken en artikelen die in de uitgifteovereenkomst van toepassing zijn verklaard gelden tussen partijen. ARTIKEL 1.2. DEFINITIES OMSCHRIJVING DEFINITIES. AFLEVERING: feitelijke ter beschikkingstelling van de onroerende zaak. ALGEMENE UITGIFTEVOORWAARDEN: deze voorwaarden van de gemeente Winsum die bestemd zijn om te gelden bij gemeentelijke uitgifteovereenkomsten. BURGEMEESTER EN WETHOUDERS: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum. INGEBRUIKNEMING: het moment waarop de wederpartij voor het eerst feitelijk over de onroerende zaak beschikt door deze te betrekken, er feitelijke werkzaamheden in of uit te voeren of er een afrastering omheen te zetten. Het uitvoeren van een sonderingsonderzoek of een milieukundig bodemonderzoek valt hier echter niet onder. NOTARIËLE AKTE: de voor overdracht vereiste akte van levering. ONROERENDE ZAAK: de grond en/of de opstallen die het object van de uitgifteovereenkomst vormen waarbij deze algemene voorwaarden behoren. OVERDRACHT: juridische eigendomsovergang door inschrijving van de akte van levering in de openbare registers. UITGIFTEOVEREENKOMST: de overeenkomst tot verkoop waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn. VERKOOP: de overeenkomst waarbij de gemeente zich verbindt een onroerende zaak te leveren en de wederpartij om daarvoor een prijs in geld te betalen. WEDERPARTIJ: koper. 10

11 ARTIKEL 2.9. KAPVERBOD De wederpartij verklaart ermee bekend te zijn dat het zich eventueel op de uitgegeven grond bevindende boombestand zoveel mogelijk moet worden gespaard. Zich op de grond bevindende bomen mogen niet worden gekapt tenzij daarvoor door burgemeester en wethouders krachtens de bepalingen in de Algemene Plaatselijke Verordening een kapvergunning is verleend en de in die kapvergunning vermelde wachttijd is verstreken. ARTIKEL RADIO- EN TV ANTENNES De wederpartij verklaart ermee bekend te zijn, dat in de gemeentelijke bouwverordening de plaatsing van antenneconstructies van meer dan 5 meter hoogte, gemeten vanaf de voet van de antenne slechts onder bepaalde voorwaarden is toegestaan. BEBOUWING ARTIKEL 3.2. BEBOUWING a. De koper is verplicht de grond te bebouwen met de in de uitgifteovereenkomst aangegeven bebouwing, welke al naar gelang de bestemming van de grond (een) woning(en), bedrijfsgebouw(en) of kanto(o)r(en) of bijzondere- of andere nader omschreven bebouwing kan betreffen. b. Binnen twee jaar na datum van het ondertekenen van de notariële akte moet de op de grond te stichten bebouwing voltooid en gebruiksklaar zijn; indien daartoe aanleiding bestaat, kan deze termijn door Burgemeester en Wethouders worden verlengd. c. Zolang niet is voldaan aan de in lid b vermelde verplichting mag de koper de grond niet zonder toestemming van Burgemeester en Wethouders in eigendom of economische eigendom overdragen, met beperkte rechten bezwaren, verhuren of verpachten. Aan deze toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden. Voor vestiging van het recht van hypotheek is geen toestemming nodig. d. Het bepaalde in lid c. is niet van toepassing in geval van executoriale verkoop en van verkoop op grond van artikel 3:174 NBW. e. De in lid c. bedoelde toestemming wordt geacht te zijn verleend als de overdracht van de onderhavige grond geschiedt ter uitvoering van een tussen de in uitgifteovereenkomst genoemde koper en diens wederpartij(en) gesloten koop-aannemingsovereenkomst, waarbij genoemde koper zich tegenover die wederpartij verplicht, de in de uitgifteovereenkomst genoemde en in de daarbij vermelde tekening nader gedetailleerde opstallen te bouwen. f. Het in dit artikel in lid e gestelde, geldt uitsluitend voor de in de uitgifteovereenkomst genoemde koper(s) en gaat niet over op diens rechtsopvolgers. g. Indien na verloop van de in lid b genoemde termijn de bebouwing wel is aangevangen maar nog geen 50% van de geschatte bouwtijd is verlopen, is de koper aan de gemeente een schadevergoeding verschuldigd ter grootte van 10 % van de koopsom. h. Indien na verloop van de in lid b genoemde termijn de bebouwing is aangevangen, maar meer dan 50% van de bebouwing gereed is, verlenen Burgemeester en Wethouders uitstel van de bouwplicht voor de periode van de geschatte bouwtijd van het restant van de bebouwing. Indien na verloop van die verlenging nog steeds een wezenlijk deel van de bebouwing moet geschieden is de koper aan de gemeente een schadevergoeding verschuldigd overeenkomstig het bepaalde in lid g., onverminderd het recht van de gemeente om de volledige nakoming van de bouwplicht te vorderen. 11

12 WONINGEN ARTIKEL 3.3. VERPLICHTING ZELFBEWONING EN VERBOD DOORVERKOOP a. De wederpartij verplicht zich de op de verkochte grond te bouwen woning uitsluitend te zullen gebruiken om die zelf (met zijn eventuele gezinsleden) te bewonen en die woning met de daartoe behorende grond niet aan derden te zullen doorverkopen, één en ander behoudens het vermelde in de hierna volgende leden. Artikel is van toepassing. b. Het bepaalde in het vorige lid is niet van toepassing in geval van: 1. verkoop op grond van een machtiging van de rechter als bedoeld in artikel 3:174 NBW; 2. executoriale verkoop; 3. schriftelijke ontheffing door burgemeester en wethouders als bedoeld in lid d.; 4. faillissement. c. Het bepaalde in lid a. en b. vervalt nadat de wederpartij de desbetreffende woning gedurende één jaar heeft bewoond. Als maatstaf geldt hierbij de datum waarop en de tijd gedurende welke de wederpartij als bewoner van het desbetreffende adres in het bevolkingsregister is ingeschreven. d. Burgemeester en Wethouders kunnen schriftelijk ontheffing verlenen van het bepaalde in dit artikel. Deze ontheffing wordt echter steeds verleend in geval van: 1. verandering van werkkring van de wederpartij op grond waarvan redelijkerwijs verhuisd dient te worden; 2. overlijden van de wederpartij of diens echtgenootje of partner; 3. ontbinding van het huwelijk van de wederpartij door echtscheiding of ontbinding van een samenlevingsverband; 4. verhuizing waartoe wordt genoodzaakt door de gezondheid van de wederpartij of van een van zijn gezinsleden. ARTIKEL 3.4. AANLEG PARKEERPLAATS De wederpartij verbindt zich tegenover de gemeente om gelijktijdig met het gereedkomen van de woning(en), voor zijn rekening een van de openbare weg af met een auto toegankelijke parkeerplaats (bij elke woning) aan te leggen en in stand te houden. Bij niet nakoming van de verplichting tot het aanleggen en/of instandhouden van bedoelde parkeerplaats(en) is koper aan de gemeente een boete verschuldigd van 45,38 voor elke dag dat de wederpartij in gebreke is. ARTIKEL KABELS, LEIDINGEN EN DERGELIJKE a. De koper van het verkochte moet duiden dat op-, in-, aan- of boven de uitgegeven grond en de daarop te bouwen opstallen kabels, leidingen, verdeelkasten, brandkranen alsmede aanduidingsborden voor openbare doeleinden worden aangelegd, geïnspecteerd onderhouden en vernieuwd op de plaatsen waar en de wijze waarop het college van burgemeester en wethouders dit nodig zal achten. Omtrent de plaats en de wijze waarop wordt tevoren met de eigenaar overlegd. b. Het is de koper van het verkochte niet toegestaan op respectievelijk in of boven die plaatsen van het verkochte als hierboven sub a bedoeld, bouwwerken op te richten, een gesloten wegdek aan te brengen, ontgrondingen te verrichten, bomen danwel diepwortelende struiken te planten noch aan derden toestemming tot zulke handelingen te verlenen. c. Indien koper niet meewerkt aan het onder a. bepaalde danwel in strijd handelt met het onder b bepaalde, verbeurt koper ten behoeve van de gemeente een dadelijk opeisbare boete van 113,45 voor elke week of gedeelte van een week dat het niet meewerken danwel het in strijd handelen voortduurt. d. De kosten van noodzakelijke verplaatsing casu quo verlegging van de onder a. genoemde voorzieningen welke op verzoek van koper plaatsvindt, komen voor rekening van de koper. 12

13 ARTIKEL ERFDIENSTBAARHEDEN OVER EN WEER VOOR OPSTALLEN. a. Ten behoeve en ten laste van het (de) in de uitgifteovereenkomst vermelde uit te geven onroerende zaak (zaken) en ten behoeve en ten laste van het (de) in de uitgifteovereenkomst vermelde naastgelegen onroerende zaak (zaken), worden gevestigd en aangenomen, al zodanige erfdienstbaarheden, waardoor de toestand waarin die percelen zich ten opzichte van elkaar bevinden, gehandhaafd blijft. b. Onder andere geldt dit voor wat betreft de aanwezigheid van ondergrondse en bovengrondse kabels en leidingen, rioleringen, waterafvoeren, ventilatiesystemen, lichtinval, inankeringen, inbalkingen en overbouwingen. Hieronder kan echter nimmer een verbod tot bouwen of verbouwen worden verstaan. ARTIKEL KETTINGBEDING a. De wederpartij is verplicht en verbindt zich jegens de gemeente, die dit voor zich aanvaardt, het bepaalde in de daartoe in de uitgifteovereenkomst aangewezen artikelen bij overdracht van het geheel of een gedeelte van de onroerende zaak, alsmede bij de verlening daarop van een beperkt recht, aan de nieuwe eigenaar of beperkt gerechtigde op te leggen en in verband daarmee, om het in die artikelen bepaalde in de notariële akte woordelijk op te nemen, zulks op verbeurte van een direct opeisbare boete van ,-- ten behoeve van de gemeente, met bevoegdheid voor deze laatste om daarnaast nakoming en/of de eventueel meer geleden schade te vorderen. b. Op gelijke wijze als hierboven onder lid a. bepaald, verbindt de wederpartij zich jegens de gemeente tot het bedingen bij wijze van derdenbeding van de nieuwe eigenaar of beperkt gerechtigde dat ook deze zowel het bepaalde in de in lid a. bedoelde artikelen, als de in lid a. en in het onderhavige lid b. opgenomen verplichting om dit door te geven zal opleggen aan diens rechtsopvolgers/beperkt gerechtigden. Elke opvolgende vervreemder dient daarbij namens en ten behoeve van de gemeente het beding aan te nemen. ARTIKEL KWALITATIEVE VERPLICHTING De in de uitgifteovereenkomst aangewezen artikelen blijven rusten op het registergoed en zullen van rechtswege overgaan op degene(n) die het goed onder bijzondere titel zal/zullen verkrijgen, waarbij tevens wordt bepaald dat mede gebonden zullen zijn degenen die van de rechthebbenden een recht tot gebruik van het goed zullen verkrijgen. Aangezien van deze overeenkomst tussen partijen een notariële akte wordt opgemaakt die daarna zal worden ingeschreven in de openbare registers, is voldaan aan de eis van artikel 6:252 lid 2 NBW. ARTIKEL KWALITEIT BEBOUWING De wederpartij verklaart ermee bekend te zijn, dat de kwaliteit van de toekomstige bebouwing door de Welstandscommissie zal worden getoetst. 13

14 BIJLAGE 2: (gedeelten uit) ALGEMENE REGELS EN PROCEDURES VOOR DE UITGIFTE VAN BOUWKAVELS VOOR WONINGBOUW 1998 I. Bepalingen Algemeen a. Deze 'Algemene regels en procedures voor de uitgifte van bouwkavels voor woningbouw' (verder aan te duiden als "Uitgifteregels Woningbouwkavels") gelden bij iedere uitgifte van één of meer bouwkavels in een in- of uitbreidingsplan voor woningbouw, dat door de gemeente Winsum wordt geëxploiteerd. b. Bij een particuliere exploitatie maken deze "Uitgifteregels Woningbouw'onderdeel uit van de exploitatie-overeenkomst die de gemeente Winsum sluit. De gemeente Winsum kan de particuliere exploitant toestaan om een deel van de kavels voor vrijstaande woningen aan bouwondernemingen/projectontwikkelaars aan te bieden. Dit uitsluitend onder toepassing van de "Uitgifteregels voor Woningbouw". c. Bij verkoop zijn de "Algemene uitgiftevoorwaarden van de gemeente Winsum" (verder aan te duiden als "Uitgiftevoorwaarden') van toepassing. Deze zijn vastgesteld door de Raad van de gemeente Winsum op 25 mei 1992 en 25 augustus De uitgiftevoorwaarden zijn opgenomen in een notariële akte (op 26 augustus 1992 door notaris Hoenders verleden). Deze akte is ingeschreven ten Kantore van de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers te Groningen op 27 augustus 1992 in deel 4888, nummer 29. II. Uitgifteregels categorie 1 Voor de bouwkavels geleden de volgende regels: In eerste instantie worden resterende bouwkavels uitgegeven aan (particuliere) inwoners wonende in of in de directe omgeving van het dorp waar bouwkavels worden uitgegeven *) en die: gedurende een periode van minimaal 1 jaar, voorafgaand aan de start van de uitgifte, woonachtig zijn in het betreffende dorp van de gemeente Winsum; zich verplichten om de op de kavel te bouwen woning uitsluitend te zullen gebruiken om die zelf (met zijn/haar eventuele gezinsleden) te zullen bewonen; de woning en de daartoe behorende grond niet aan derden zullen doorverkopen (één en ander met inachtneming van het vermelde in de 'Uitgiftevoorwaarden"). categorie 2 In tweede instantie worden resterende bouwkavels uitgegeven aan (particuliere) inwoners van de gemeente Winsum die: gedurende een periode van minimaal 1 jaar, voorafgaand aan de start van de uitgifte, woonachtig zijn in de gemeente Winsum; zich verplichten om de op de kavel te bouwen woning uitsluitend te zullen gebruiken om die zelf (met zijn/haar eventuele gezinsleden) te zullen bewonen; de woning en de daartoe behorende grond niet aan derden zullen doorverkopen (één en ander met inachtneming van het vermelde in de 'Uitgiftevoorwaarden'). 14

15 categorie 3 In derde instantie worden de resterende bouwkavels uitgegeven aan particulieren buiten de gemeente Winsum die: zich verplichten om de op de kavel te bouwen woning uitsluitend te zullen gebruiken om die zelf (met zijn/haar eventuele gezinsleden) te zullen bewonen; de woning en de daartoe behorende grond niet aan derden zullen doorverkopen (één en ander met inachtneming van het vermelde in de "Uitgiftevoorwaarden"). In gevallen waarin deze beleidsnotitie niet voorziet beslist het College van Burgemeester en Wethouders. 15

16 BIJLAGE 3: (gedeelten uit) BESTEMMINGSPLAN Baflo Oosterhuisen 31 oktober 2002 Artikel 1 Begripsbepalingen In deze voorschriften wordt verstaan onder: a. het plan: het bestemmingsplan Baflo Oosterhuisen, gemeente Winsum; b. de plankaart: de kaart met bijbehorende verklaring waarop de bestemmingen van de in het plan begrepen gronden zijn aangewezen; c. bouwen: het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een bouwwerk; d. bouwwerk: elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, welke hetzij direct of indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond; e. gebouw: elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt; f. bebouwing: een of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde; g. bouwperceel: een aaneengesloten stuk grond, waarop krachtens het plan een zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing is toegelaten; h. peil: 1. voor een bouwwerk, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst: de bouwhoogte van de weg ter plaatse van die hoofdtoegang; 2. voor een bouwwerk, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg grenst: de bouwhoogte van het terrein ter plaatse van die hoofdtoegang bij voltooiing van de bouw; 16

17 i. woning/wooneenheid: een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden; j. hoofdgebouw: een gebouw dat op een bouwperceel door zijn constructie en afmetingen als het belangrijkste gebouw valt aan te merken, met inbegrip van aan- en uitbouwen; k. bijgebouw: een gebouw dat in bouwkundig en functioneel opzicht ondergeschikt is aan een op hetzelfde bouwperceel gelegen hoofdgebouw; l. aan- en uitbouw: een onderdeel van een hoofdgebouw dat een gebruikseenheid vormt met de woning waartoe het behoort, zoals een (bij)keuken, een serre, een werkkamer, een uitbouw van de kamer, een bad- en doucheruimte; m. bestaand bouwwerk: een bouwwerk dat ten tijde van terinzagelegging van het ontwerp van dit plan bestaat, wordt gebouwd, dan wel nadien krachtens een melding of bouwvergunning, waarvoor de aanvraag voor dat tijdstip is ingediend, kan worden gebouwd; n. bestaand gebruik: het gebruik dat bestaat ten tijde van het van kracht worden van het betreffende gebruiksverbod; o. indelingslijn: een als zodanig op de plankaart aangegeven lijn ten behoeve van het indelen van een bestemmingsvlak met het oog op een verschil in gebruik en/of maatvoering; p. seksinrichting: de voor publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig of in een omvang als of zij bedrijfsmatig was seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van erotischpornografische aard plaatsvinden. Onder een seksinrichting worden in elk geval verstaan: een seksbioscoop, seksautomatenhal, een sekstheater, een parenclub of een prostitutiebedrijf waaronder tevens begrepen een erotische massagesalon, al dan niet in combinatie met elkaar; q. aan huis verbonden beroep en/of bedrijf: een dienstverlenend beroep en/of bedrijf, dat in een woning wordt uitgeoefend, waarbij de woning in overwegende mate haar woonfunctie behoudt en dat een ruimtelijke uitwerking of uitstraling heeft die met de woonfunctie in overeenstemming is; r. bouwgrens: een als zodanig op de plankaart aangegeven lijn; s. bouwvlak: een door bouwgrenzen omgeven vlak. 17

18 Artikel 2 Wijze van meten Bij toepassing van deze voorschriften wordt als volgt gemeten: a. de bouwhoogte van een bouwwerk: vanaf het peil tot aan het hoogste punt van het bouwwerk, ondergeschikte bouwdelen als schoorstenen en antennes niet meegerekend; b. de oppervlakte van een bouwwerk: tussen de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de scheidsmuren); c. de inhoud van een bouwwerk: boven peil tussen de bovenzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de scheidsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen; d. dakhelling: langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak; voorzover in de voorschriften een dakhelling is voorgeschreven is deze niet van toepassing op horizontale gedeelten van afgeknotte daken, de bovenste dakvlakken van mansardekappen en op dakvlakken welke niet evenwijdig aan de noklijn zijn gelegen. Bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van de plaatsing van gebouwen worden ondergeschikte bouwdelen als plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, schoorstenen, gevel- en kroonlijsten, luifels, erkers, balkons en overstekende daken buiten beschouwing gelaten, mits de overschrijding niet meer dan 1 m bedraagt. Bestemmingsbepalingen Artikel 3 Woongebied 1. Doeleindenomschrijving De op de plankaart voor woongebied aangewezen vrije kavels zijn bestemd voor: - wonen; - aan huis verbonden beroepen en/of bedrijven; 2. Beschrijving in hoofdlijnen Stedenbouwkundige structuur Een samenhangende verhouding tussen zowel de bebouwing als het patroon van groenvoorzieningen, straten, landschapselementen en doorzichten dient in belangrijke mate het ruimtelijk beeld te bepalen. Er mogen geen te grote woningen op relatief kleine kavels worden gebouwd. Bij de inrichting van de kavels dienen uitsluitend vrijstaande woningen te worden gerealiseerd. 18

19 3. Bebouwingsbepalingen a. Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen: 1. de gebouwen worden gebouwd binnen het bouwvlak met dien verstande dat de afstand tussen enig deel van de bebouwing op een bouwperceel en de aansluitende zijkant van de verharding van voor- en/of naastgelegen wegen en/of paden ten minste 5 m bedraagt, met uitzondering van het bepaalde onder 7; 2. de afstand van hoofdgebouwen tot de erfscheidingen bedraagt, met uitzondering van garages, ten minste 3 m; 3. niet van toepassing; 4. De kavels zijn aangeduid als "vrijstaande woningen". De woningen mogen uitsluitend vrijstaand worden gebouwd; 5. van de woningen mogen de goot- en bouwhoogte ten hoogste 6,5 m respectievelijk 10,5 m bedragen; 6. van de woningen bedraagt de dakhelling, met uitzondering van aan- en uitbouwen ten minste 20 en ten hoogste 55 ; 7. bijgebouwen moeten met een redelijke verspringing (minimaal 2 m) achter de naar de weg gekeerde gevel van de woning worden gebouwd; in een daarop afgestemde vormgeving mogen aanbouwen, uitbouwen en bijgebouwen voor een naar de weg gekeerde gevel worden gebouwd, mits de onder 1 omschreven afstand wordt gehandhaafd; in hoeksituaties waarbij woningen met de achtergevel tegenover elkaar zijn geplaatst bedraagt in afwijking van het bepaalde onder 1 de afstand van voor aan de zijgevel gebouwde aan- en uitbouwen en aangebouwde bijgebouwen minimaal 2 m tot naastgelegen paden of parkeerplaatsen en minimaal 5 m tot naastgelegen wegen; 8. de oppervlakte van bijgebouwen bedraagt ten hoogste 50 m²; 9. de oppervlakte van aan- en uitbouwen bedraagt niet meer dan 50% van het bebouwde oppervlakte van de woning; 10. ten hoogste 50% van een bouwperceel mag worden bebouwd; 11. de goot- en bouwhoogte van aan- en uitbouwen en al dan niet vrijstaande bijgebouwen bedragen ten hoogste 3.5 m respectievelijk 5 m; 12. de inhoud van gebouwen ten behoeve van nutsvoorzieningen en verkeers- en verblijfsdoeleinden bedraagt ten hoogste 20 m³. b. Voor het bouwen van bouwwerken geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen: 1. de bouwhoogte bedraagt voor vlaggenmasten ten hoogste 9 m; 2. de bouwhoogte bedraagt voor lichtmasten ten hoogste 6 m; 3. de bouwhoogte bedraagt voor overige bouwwerken ten hoogste 3 m. 19

20 4. Nadere eisen Burgemeester en Wethouders kunnen met het oog op: - de invloed van de bebouwing op het stedenbouwkundig beeld; - het streven naar een zo hoog mogelijk rendement van instraling van de zon; - de belangen ten opzichte van de bewoonbaarheid van aangrenzende woningen en tuinen waaronder bezonning, lichtval en privacy; - de verkeersveiligheid; nadere eisen stellen aan: a. de oriëntatie van gebouwen op de percelen; b. de afstand van de gebouwen tot de kant van de weg; c. de onderlinge afstand van de gebouwen; d. de goothoogte van woningen binnen de gronden op de plankaart aangegeven met "vrijstaande woningen", indien de goothoogte voor meer dan 50% van de goothoogte meer dan 3,5 m bedraagt. 5. Gebruiksbepalingen Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken in strijd met de in lid 1 gegeven doeleindenomschrijving. 6. Vrijstelling van de gebruiksbepalingen a. Burgemeester en Wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in lid 5 indien strikte toepassing van dit voorschrift leidt tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, die niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd. 7. Strafbepaling Overtreding van het bepaalde in lid 5 wordt aangemerkt als een strafbaar feit, in de zin van artikel 59 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Het volledige bestemmingsplan Baflo Oosterhuisen d.d. 31 oktober 2002, is op te vragen bij de gemeente Winsum, Afdeling Ruimte 20

V E R K O O P D O C U M E N T A T I E U I T G I F T E K A V E L S O O S T E R H U I S E N B A F L O

V E R K O O P D O C U M E N T A T I E U I T G I F T E K A V E L S O O S T E R H U I S E N B A F L O V E R K O O P D O C U M E N T A T I E U I T G I F T E K A V E L S O O S T E R H U I S E N B A F L O Inhoudsopgave 1. Introductie 3 2. Wijze van uitgifte / Procedure 4 2.1 Procedure 4 2.2 Uitgifte / optievoorwaarden

Nadere informatie

... Voorschriften ... 160.00.09.31.00.vrs

... Voorschriften ... 160.00.09.31.00.vrs Voorschriften 160.00.09.31.00.vrs Inhoudsopgave Algemene bepalingen 3 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Wijze van meten 6 Bestemmingsbepalingen 7 Artikel 3 Recreatieterrein 7 Artikel 4 Agrarische

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN ONROERENDE ZAKEN DOOR DE GEMEENTE BEDUM

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN ONROERENDE ZAKEN DOOR DE GEMEENTE BEDUM ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN ONROERENDE ZAKEN DOOR DE GEMEENTE BEDUM Bedingen die van toepassing zijn op de verkoop van alle onroerende zaken. HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 :

Nadere informatie

PROJECTBESLUIT SCHONENBURGSEIND 40

PROJECTBESLUIT SCHONENBURGSEIND 40 PROJECTBESLUIT SCHONENBURGSEIND 40 2 van 13 Inhoudsopgave Regels 3 Hoofdstuk 1 Inleidende regels 4 Artikel 1 Begrippen 4 Artikel 2 Wijze van meten 7 Hoofdstuk 2 Besluitvlakregels 8 Artikel 3 Gemengd 8

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN BOUWTERREIN IN DE GEMEENTE BORSELE 2010

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN BOUWTERREIN IN DE GEMEENTE BORSELE 2010 Burgemeester en wethouders van de gemeente Borsele; overwegende dat het aanbeveling verdient de huidige algemene voorwaarden voor de verkoop van bouwterrein aan te passen; gelet op het bepaalde in de artikelen

Nadere informatie

ARTIKEL 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 1 ARTIKEL 2. WIJZE VAN METEN 2 ARTIKEL 3. ANTI-DUBBELTELBEPALING 2 ARTIKEL 4. VERWIJZING NAAR KAART 2

ARTIKEL 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 1 ARTIKEL 2. WIJZE VAN METEN 2 ARTIKEL 3. ANTI-DUBBELTELBEPALING 2 ARTIKEL 4. VERWIJZING NAAR KAART 2 INHOUD VOORSCHRIFTEN ARTIKEL 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 1 ARTIKEL 2. WIJZE VAN METEN 2 ARTIKEL 3. ANTI-DUBBELTELBEPALING 2 ARTIKEL 4. VERWIJZING NAAR KAART 2 ARTIKEL 5. VRIJSTAANDE WONINGEN. 3 ARTIKEL 6.

Nadere informatie

het project het projectbesluit Loo, Husselarijstraat 46 in de gemeente Duiven.

het project het projectbesluit Loo, Husselarijstraat 46 in de gemeente Duiven. Artikel 1 Begrippen In deze regels wordt verstaan onder: het project het projectbesluit Loo, Husselarijstraat 46 in de gemeente Duiven. de projectkaart de analoge en digitale voorstelling van de in het

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 - ALGEMENE BEPALINGEN VOOR KOOP

HOOFDSTUK 1 - ALGEMENE BEPALINGEN VOOR KOOP HOOFDSTUK 1 - ALGEMENE BEPALINGEN VOOR KOOP Artikel 1.1 a. De onroerende zaak wordt afgeleverd in de toestand waarin zij zich bevindt op de datum van de notariële akte. Bij eerdere ingebruikname wordt

Nadere informatie

Ossenwaard (perceel tussen 3 en 5) - Cothen

Ossenwaard (perceel tussen 3 en 5) - Cothen Ossenwaard (perceel tussen 3 en 5) - Cothen regels behorende bij het bestemmingsplan Gemeente: Wijk bij Duurstede Plan status: vastgesteld Datum: september 2011 Inhoudsopgave Regels 3 Hoofdstuk 1 Inleidende

Nadere informatie

REGELS Ontwerp bestemmingsplan Boomkwekerij nabij Akkerweg 9 Gemeente Utrechtse Heuvelrug

REGELS Ontwerp bestemmingsplan Boomkwekerij nabij Akkerweg 9 Gemeente Utrechtse Heuvelrug REGELS Ontwerp bestemmingsplan Boomkwekerij nabij Akkerweg 9 Gemeente Utrechtse Heuvelrug - 1 - INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE REGELS 3 Artikel 1 Begrippen 4 Artikel 2 Wijze van meten 5 HOOFDSTUK

Nadere informatie

V E R K O O P D O C U M E N T A T I E U I T G I F T E K A V E L S D E B R A K E II W I N S U M

V E R K O O P D O C U M E N T A T I E U I T G I F T E K A V E L S D E B R A K E II W I N S U M V E R K O O P D O C U M E N T A T I E U I T G I F T E K A V E L S D E B R A K E II W I N S U M ( 3 e F A S E ) Inhoudsopgave 1. Introductie... 3 2. Wijze van uitgifte/ Procedure... 4 2.1 Procedure... 4

Nadere informatie

Artikel 19 Wonen - Karakteristiek

Artikel 19 Wonen - Karakteristiek Artikel 19 Wonen - Karakteristiek 19.1 Bestemmingsomschrijving De voor 'wonen-karakteristiek' aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. wonen; b. aan huis verbonden beroepen; c. water; d. behoud van de

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN AAN- EN VERKOOP project Oranjehof te Langbroek

OVEREENKOMST VAN AAN- EN VERKOOP project Oranjehof te Langbroek OVEREENKOMST VAN AAN- EN VERKOOP project Oranjehof te Langbroek De gemeente Wijk bij Duurstede, ten deze krachtens artikel 171 van de Gemeentewet rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer G.M.M. van den

Nadere informatie

Nog niet gecontroleerde informatie!

Nog niet gecontroleerde informatie! Nog niet gecontroleerde informatie! Het via doorschakelen beschikbare bestand is nog niet gecontroleerd en wordt zo spoedig mogelijk vervangen of aangevuld. Bij het plan horen bovendien nog: Bijzondere

Nadere informatie

Voorschriften aan projectbesluit "Hotel/appartementen Burgemeester Keijzerweg"

Voorschriften aan projectbesluit Hotel/appartementen Burgemeester Keijzerweg Voorschriften aan projectbesluit "Hotel/appartementen Burgemeester Keijzerweg" - 1 - HOOFDSTUK 1 Begrippen Artikel 1 Begrippen 1.1 het projectbesluit de geometrisch bepaalde planobjecten met bijbehorende

Nadere informatie

1 van 4 25 4 2012 13:15

1 van 4 25 4 2012 13:15 1 van 4 25 4 2012 13:15 HOOFDSTUK INLEIDENDE REGELS 1 In deze regels wordt verstaan onder: 1 Begrippen 1 Plan: het bestemmingsplan 'Mijnbouwlocatie Rodewolt' van de gemeente Winsum. 2 Bestemmingsplan:

Nadere informatie

R e g e l s. 090.00.05.31.00.rgl

R e g e l s. 090.00.05.31.00.rgl R e g e l s 090.00.05.31.00.rgl I n h o u d s o p g a v e H o o fd s tu k 1 I n l ei d ende reg e l s Artikel 1 Begrippen 7 Artikel 2 Wijze van meten 9 H o o fd s tu k 2 B e s t emmings r eg e l s Artikel

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: BEPALINGEN ALGEMEEN

HOOFDSTUK 1: BEPALINGEN ALGEMEEN No.: 6-9 Onderwerp: Algemene uitgiftevoorwaarden -------------------------------------- De raad van de gemeente Hattem; gelezen het voorstel van het college d.d. 7 februari 1995, no. 6; gelet op de Algemene

Nadere informatie

VERKOOPVOORWAARDEN BOUWTERREINEN PLAN LINDEWIJK TE WOLVEGA

VERKOOPVOORWAARDEN BOUWTERREINEN PLAN LINDEWIJK TE WOLVEGA VERKOOPVOORWAARDEN BOUWTERREINEN ARGUSVLINDER 1 T/M 13 (ONEVEN) ARGUSVLINDER 2 T/M 18 (EVEN) EIKEPAGE 2 T/M 14 (EVEN) PLAN LINDEWIJK TE WOLVEGA vastgesteld bij besluit van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

... Voorschriften ... 190.00.04.32.01.vrs Bestemmingsplan Camping De Witte Zwaan II

... Voorschriften ... 190.00.04.32.01.vrs Bestemmingsplan Camping De Witte Zwaan II Voorschriften 190.00.04.32.01.vrs Bestemmingsplan Camping De Witte Zwaan II Inhoudsopgave Algemene bepalingen 3 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Wijze van meten 6 Bestemmingsbepalingen 7 Artikel

Nadere informatie

Regels bestemmingsplan "3e herziening van het bestemmingsplan Oud- en Nieuw Krispijn, locatie Laan der VN"

Regels bestemmingsplan 3e herziening van het bestemmingsplan Oud- en Nieuw Krispijn, locatie Laan der VN Regels bestemmingsplan "3e herziening van het bestemmingsplan Oud- en Nieuw Krispijn, locatie Laan der VN" - 1 - HOOFDSTUK 1 Inleidende regels Artikel 1 Begrippen 1.1 het plan het bestemmingsplan 3e herziening

Nadere informatie

Regels. Kenmerk: R05

Regels. Kenmerk: R05 Regels Kenmerk: 1581-06-R05 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleidende regels 1 Artikel 1 Begrippen 1 Artikel 2 Wijze van meten 3 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 4 Artikel 3 Wonen 4 Hoofdstuk 3 Algemene regels

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE BEPALINGEN 1 Artikel 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 1 Artikel 2 WIJZE VAN METEN 5

HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE BEPALINGEN 1 Artikel 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 1 Artikel 2 WIJZE VAN METEN 5 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE BEPALINGEN 1 Artikel 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 1 Artikel 2 WIJZE VAN METEN 5 HOOFDSTUK 2 BESTEMMINGSBEPALINGEN 7 Artikel 3 GROEN 7 Artikel 4 TUIN 8 Artikel 5 VERKEER

Nadere informatie

bestemmingsplan "Boomkwekerij nabij Akkerweg 9"

bestemmingsplan Boomkwekerij nabij Akkerweg 9 bestemmingsplan "Boomkwekerij nabij Akkerweg 9" Inhoudsopgave Regels 3 1 Inleidende regels 4 Artikel 1 Begrippen 4 Artikel 2 Wijze van meten 6 2 Bestemmingsregels 7 Artikel 3 Agrarisch - Bomenteelt 7 3

Nadere informatie

OMSCHRIJVING BIJZONDERE BEPALINGEN (ERFDIENSTBAARHEDEN / KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN / KETTINGBEDINGEN ETC) Locatie Hengelo (Het Broek Noord)

OMSCHRIJVING BIJZONDERE BEPALINGEN (ERFDIENSTBAARHEDEN / KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN / KETTINGBEDINGEN ETC) Locatie Hengelo (Het Broek Noord) OMSCHRIJVING BIJZONDERE BEPALINGEN (ERFDIENSTBAARHEDEN / KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN / KETTINGBEDINGEN ETC) Locatie Hengelo (Het Broek Noord) Bij onderzoek naar de betrokken kadastrale percelen zijn met

Nadere informatie

Bestemmingsplan Kinderboerderij, Waspik. Hoofdstuk 1 INLEIDENDE REGELS 3 Artikel 1 Begrippen 3 Artikel 2 Wijze van meten 6

Bestemmingsplan Kinderboerderij, Waspik. Hoofdstuk 1 INLEIDENDE REGELS 3 Artikel 1 Begrippen 3 Artikel 2 Wijze van meten 6 Inhoud Hoofdstuk 1 INLEIDENDE REGELS 3 Artikel 1 Begrippen 3 Artikel 2 Wijze van meten 6 Hoofdstuk 2 BESTEMMINGSREGELS 7 Artikel 3 Cultuur en ontspanning 7 Hoofdstuk 3 ALGEMENE REGELS 9 Artikel 4 Anti-dubbeltelregel

Nadere informatie

Verkeers- en verblijfsdoeleinden. Uitsluiting aanvullende werking bouwverordening Algemene vrijstellingsbevoegdheid

Verkeers- en verblijfsdoeleinden. Uitsluiting aanvullende werking bouwverordening Algemene vrijstellingsbevoegdheid Voorschriften Bestemmingsplan "Haarboer" Inhoudsopgave Paragraaf I Paragraaf II Paragraaf III Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 8. Artikel 9. Artikel

Nadere informatie

k av e l pa s p o o r t Noorderplassen West Middeneiland kavelgegevens Gebied : Ik bouw op het Middeneiland Kavelnummer : NPW379 Oppervlakte : ca. 607 m 2 inclusief een strook water van 7,00 m. breed Prijs

Nadere informatie

het plan: het onderhavige uitgewerkte plan, zijnde de kaart en deze voorschriften;

het plan: het onderhavige uitgewerkte plan, zijnde de kaart en deze voorschriften; No. 37 243 1978 GEMEENTEBLAD NIJMEGEN Bestemmingsplanvoorschriften behorende bij de uitwerking van een gedeelte van het bestemmingsplan Groenewoud 1971-A der gemeente Nijmegen (plan Groenewoud 1971-E ),

Nadere informatie

Inhoud van de regels. Hoofdstuk 1 Inleidende regels blz. 3. Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 5. Artikel 1 Begrippen 3

Inhoud van de regels. Hoofdstuk 1 Inleidende regels blz. 3. Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 5. Artikel 1 Begrippen 3 REGELS Inhoud van de regels Hoofdstuk 1 Inleidende regels blz. 3 Artikel 1 Begrippen 3 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 5 Artikel 2 Woondoeleinden VI (WVII) 5 Artikel 3 Groen (G) 8 Adviesbureau RBOI 162100.16253.00

Nadere informatie

2. De bovenomschreven rechten worden verleend voor onbepaalde tijd en zijn niet opzegbaar.

2. De bovenomschreven rechten worden verleend voor onbepaalde tijd en zijn niet opzegbaar. OMSCHRIJVING BIJZONDERE BEPALINGEN (ERFDIENSTBAARHEDEN / KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN / KETTINGBEDINGEN ETC) Het Broek Westhoek Hengelo Alverstraat 11 t/m 19 (oneven nummers) en Kolbleistraat 16 t/m 24

Nadere informatie

Bestemmingsplan Voetgangersverbinding. Castricum Limmen REGELS

Bestemmingsplan Voetgangersverbinding. Castricum Limmen REGELS Bestemmingsplan Voetgangersverbinding Castricum Limmen REGELS Inhoudsopgave Artikel 1. BEGRIPPEN...3 Artikel 2. WIJZE VAN METEN...4 Artikel 3. VERKEER VERKEER EN VERBLIJF...5 Artikel 4. GROEN...5 Artikel

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels Regels 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleidende regels 3 Artikel 1 Begrippen 4 Artikel 2 Wijze van meten 7 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 9 Artikel 3 Bedrijf - Nutsvoorziening 10 Artikel 4 Maatschappelijk

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLANVOORSCHRIFTEN. behorende bij het bestemmingsplan der gemeente Nijmegen d.d. 29 januari 1992 afd. SI nr. 14/1992

BESTEMMINGSPLANVOORSCHRIFTEN. behorende bij het bestemmingsplan der gemeente Nijmegen d.d. 29 januari 1992 afd. SI nr. 14/1992 2 BESTEMMINGSPLANVOORSCHRIFTEN behorende bij het bestemmingsplan der gemeente Nijmegen d.d. 29 januari 1992 afd. SI nr. 14/1992 3 HOOFDSTUK I DEFINITIES In het plan wordt verstaan onder: A. B. c. 6. het

Nadere informatie

ONTWERP. VOORSCHRIFTEN Jan de Louter - Kavel 1 In het kader van een projectbesluit

ONTWERP. VOORSCHRIFTEN Jan de Louter - Kavel 1 In het kader van een projectbesluit ONTWERP VOORSCHRIFTEN Jan de Louter - Kavel 1 In het kader van een projectbesluit INHOUD HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE VOORSCHRIFTEN Artikel 1 Begrippen 1 Artikel 2 Wijze van meten 3 HOOFDSTUK 2. BESTEMMINGSVOORSCHRIFTEN

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE REGELS... 2 Artikel 1 Begrippen... 2 Artikel 2 Wijze van meten... 5

HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE REGELS... 2 Artikel 1 Begrippen... 2 Artikel 2 Wijze van meten... 5 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE REGELS... 2 Artikel 1 Begrippen... 2 Artikel 2 Wijze van meten... 5 HOOFDSTUK 2 BESTEMMINGSREGELS... 6 Artikel 3 Groen... 6 Artikel 4 Maatschappelijk... 7 HOOFDSTUK

Nadere informatie

... Voorschriften ... 116.01.00.00.11.vrs

... Voorschriften ... 116.01.00.00.11.vrs Voorschriften 116.01.00.00.11.vrs Inhoudsopgave Algemene bepalingen 3 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Wijze van meten 5 Bestemmingsbepalingen 7 Artikel 3 Verkeersdoeleinden 7 Artikel 4 Groenvoorzieningen

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN GEMEENTE BERNHEZE 2012

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN GEMEENTE BERNHEZE 2012 A 1 januari 2012 ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN GEMEENTE BERNHEZE 2012 Artikel 1 Geldigheid a Deze algemene verkoopvoorwaarden behoren bij iedere verkoopovereenkomst tussen de gemeente Bernheze en haar wederpartij(en)

Nadere informatie

V E R K O O P D O C U M E N T A T I E U I T G I F T E K A V E L S

V E R K O O P D O C U M E N T A T I E U I T G I F T E K A V E L S V E R K O O P D O C U M E N T A T I E U I T G I F T E K A V E L S Kaveluitgifte Kreken van Nibbeland, versie 23-8-2013 Inhoudsopgave 1. Overzichtskaart plangebied... 3 2. Procedure... 4 2.1 Uitgifteregels...

Nadere informatie

Artikel 1 Begrippen 2. Artikel 3 Verkeer 4. Artikel 8 Slotregel 7

Artikel 1 Begrippen 2. Artikel 3 Verkeer 4. Artikel 8 Slotregel 7 Regels Inhoud Blz. Hoofdstuk I Inleidende regels 2 Artikel 1 Begrippen 2 Artikel 2 Wijze van meten 3 Hoofdstuk II Bestemmingsregels 4 Artikel 3 Verkeer 4 Hoofdstuk III Algemene regels 5 Artikel 4 Anti-dubbeltelregel

Nadere informatie

Jaartal / nummer Opgenomen in collectie gemeentebladen in / 25

Jaartal / nummer Opgenomen in collectie gemeentebladen in / 25 Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer Opgenomen in collectie gemeentebladen in 1982 1982 / 25 Naam Bestemmingsplan Winkelsteeg I-D (benzineverkooppunt oostzijde Neerbosscheweg) Voorschriften Kaart nr.

Nadere informatie

Regels Bestemmingsplan Uitbreiding zorgcentrum Dekelhem, Gieten

Regels Bestemmingsplan Uitbreiding zorgcentrum Dekelhem, Gieten Regels Bestemmingsplan Uitbreiding zorgcentrum Dekelhem, Gieten Inhoudsopgave Regels 3 Hoofdstuk 1 INLEIDENDE REGELS 3 Artikel 1 Begrippen 3 Artikel 2 Wijze van meten 6 Hoofdstuk 2 BESTEMMINGSREGELS 7

Nadere informatie

b. beroeps- en bedrijfsmatige activiteiten, met dien verstande dat:

b. beroeps- en bedrijfsmatige activiteiten, met dien verstande dat: Artikel 8 Wonen - 2 8.1 Bestemmingsomschrijving 8.2 Bouwregels 8.3 Nadere eisen 8.4 Afwijking van de bouwregels 8.1 Bestemmingsomschrijving De voor 'Wonen - 2' aangewezen gronden zijn bestemd voor: a.

Nadere informatie

Regels bestemmingsplan "2e herziening van het bestemmingsplan Dubbeldam, locatie Haaswijkweg west 116"

Regels bestemmingsplan 2e herziening van het bestemmingsplan Dubbeldam, locatie Haaswijkweg west 116 Regels bestemmingsplan "2e herziening van het bestemmingsplan Dubbeldam, locatie Haaswijkweg west 116" - 1 - HOOFDSTUK 1 Inleidende regels Artikel 1 Begrippen 1.1 het plan het bestemmingsplan 2e herziening

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 22720 7 november 2012 Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan bouwen één woning Melkstraat 2b te Alphen, West Maas en Waal

Nadere informatie

Voorschriften januari 2007

Voorschriften januari 2007 Voorschriften januari 2007 Inhoudsopgave Paragraaf I. Definities 1 Artikel 1. Begripsbepalingen... 1 Artikel 2. Wijze van meten... 4 Paragraaf II. Gedetailleerde bestemming 5 Artikel 3. Woongebouwen...

Nadere informatie

wijzigingsplan Dr Bouwdijkstraat

wijzigingsplan Dr Bouwdijkstraat Regels wijzigingsplan Dr Bouwdijkstraat Planstatus: vastgesteld Datum: 2010-11-23 Plan identificatie: NL.IMRO.0638.BPDorpskernWY001-VAS1 Auteur: Zoeterwoude 1 Inleidende regels...4 Artikel 1 Begrippen...4

Nadere informatie

A. 1. hetplan: het onderhavige bestemmingsplan zijnde de kaart en deze voorschriften;

A. 1. hetplan: het onderhavige bestemmingsplan zijnde de kaart en deze voorschriften; No.13 97 1981 GEMEENTEBLAD NIJMEGEN Voorschriften behorende bij de herziening van het bestemmingsplan der gemeente Nijmegen (Plan Stadsdeelcentrum Dukenburg-Lindenholt-F ), vastgesteld bij besluit van

Nadere informatie

Verkoopovereenkomst De Zwaan in Teuge Kavel 1

Verkoopovereenkomst De Zwaan in Teuge Kavel 1 Verkoopovereenkomst De Zwaan in Teuge Kavel 1 Ondergetekenden: a. De gemeente Voorst, gevestigd H.W. Iordensweg 17, 7390 HA in Twello te dezen vertegenwoordigd door de heer B.M. Hoogeslag, senior grondzaken

Nadere informatie

B i j l a g e 5 : R e g e l s b e h o r ende bij de ruimtelijke onderbouwing projectb es l u i t. 300.00.00.29.00.rgl

B i j l a g e 5 : R e g e l s b e h o r ende bij de ruimtelijke onderbouwing projectb es l u i t. 300.00.00.29.00.rgl B i j l a g e 5 : R e g e l s b e h o r ende bij de ruimtelijke onderbouwing projectb es l u i t w a t er b er g i n g K o r t e B e l k m er w eg te t Z a n d 300.00.00.29.00.rgl I n h o u d s o p g a

Nadere informatie

Model Koopovereenkomst

Model Koopovereenkomst Model Koopovereenkomst 1. De Gemeente Woerden, ten deze vertegenwoordigd door het afdelingshoofd a.i. Vastgoed, de heer A.G. Renkema, handelend krachtens het mandaatregister gemeente Woerden 2008 versie

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN@ Kreken van Nibbeland te Zuidland@ (Fase 3.1, kavels 20 tot en met 33)@

ALGEMENE VOORWAARDEN@ Kreken van Nibbeland te Zuidland@ (Fase 3.1, kavels 20 tot en met 33)@ Fokkema Linssen Blad 1 Notarissen te Rotterdam Concept d.d. 25-11-2015 ALGEMENE VOORWAARDEN@ Kreken van Nibbeland te Zuidland@ (Fase 3.1, kavels 20 tot en met 33)@ Heden, @, verscheen voor mij, mr. @,

Nadere informatie

Zundertse regelgeving / Wetstechnische informatie

Zundertse regelgeving / Wetstechnische informatie Zundertse regelgeving / Wetstechnische informatie Rubriek Financiën en economie Naam regeling Algemene verkoopvoorwaarden voor woningbouwgrond van de gemeente Zundert Citeertitel Algemene verkoopvoorwaarden

Nadere informatie

Regels. Groene Scheg- Oldenzaalsestraat

Regels. Groene Scheg- Oldenzaalsestraat Regels Groene Scheg- Oldenzaalsestraat 2 bestemmingsplan Groene Scheg- Oldenzaalsestraat (vastgesteld) Inhoudsopgave Regels Groene Scheg- Oldenzaalsestraat Regels Hoofdstuk 1 Inleidende regels Artikel

Nadere informatie

Bestemmingsplan Mgr. Kuijpersplein 18, Borkel en Schaft. Hoofdstuk 1 Inleidende regels 1 Artikel 1 Begrippen 1 Artikel 2 Wijze van meten 3

Bestemmingsplan Mgr. Kuijpersplein 18, Borkel en Schaft. Hoofdstuk 1 Inleidende regels 1 Artikel 1 Begrippen 1 Artikel 2 Wijze van meten 3 Inhoud Hoofdstuk 1 Inleidende regels 1 Artikel 1 Begrippen 1 Artikel 2 Wijze van meten 3 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 5 Artikel 3 Horeca terras met tuin 5 Hoofdstuk 3 Algemene regels 8 Artikel 4 Anti-dubbeltelbepaling

Nadere informatie

- 1 - Dossier /locatie Almelo Weggeler

- 1 - Dossier /locatie Almelo Weggeler OMSCHRIJVING BIJZONDERE BEPALINGEN (ERFDIENSTBAARHEDEN / KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN / KETTINGBEDINGEN ETC) Almelo Weggeler Robijnstraat en Saffierstraat (ongenummerd) te Almelo - 1 - Bij onderzoek naar

Nadere informatie

GEMEENTE HILLEGOM REGELS. onderdeel van het bestemmingsplan Fietspad Hillegom - Bennebroek van de gemeente Hillegom

GEMEENTE HILLEGOM REGELS. onderdeel van het bestemmingsplan Fietspad Hillegom - Bennebroek van de gemeente Hillegom GEMEENTE HILLEGOM REGELS onderdeel van het bestemmingsplan Fietspad Hillegom - Bennebroek van de gemeente Hillegom Hillegom, april 2010 INHOUDOPGAVE HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE REGELS... 4 Artikel 1 Begrippen...

Nadere informatie

Nieuw-Amsterdam, bedrijfswoning Verlengde Herendijk

Nieuw-Amsterdam, bedrijfswoning Verlengde Herendijk Nieuw-Amsterdam, bedrijfswoning Verlengde Herendijk Inhoudsopgave Regels Regels 3 Hoofdstuk1 Inleidende regels Artikel 1 Begrippen 4 4 Hoofdstuk2 Bestemmingsregels Artikel 2 Groen Artikel 3 Horeca 6 6

Nadere informatie

Regels bestemmingsplan Camperstandplaatsen Balk. Planstatus: ontwerp Datum: Plan identificatie: NL.IMRO.0653.BPL2012100010-ON01 Auteur: Ontwikkeling

Regels bestemmingsplan Camperstandplaatsen Balk. Planstatus: ontwerp Datum: Plan identificatie: NL.IMRO.0653.BPL2012100010-ON01 Auteur: Ontwikkeling Regels bestemmingsplan Camperstandplaatsen Balk Planstatus: ontwerp Datum: Plan identificatie: NL.IMRO.0653.BPL2012100010-ON01 Auteur: Ontwikkeling 1 Inleidende regels... 3 Artikel 1 Begrippen... 3 Artikel

Nadere informatie

Regels bestemmingsplan 4e Herziening Wielwijk, locatie Krabbestein

Regels bestemmingsplan 4e Herziening Wielwijk, locatie Krabbestein Regels bestemmingsplan 4e Herziening Wielwijk, locatie Krabbestein - 1 - HOOFDSTUK 1 Inleidende regels Artikel 1 Begrippen 1.1 het plan het bestemmingsplan 4e Herziening Wielwijk, locatie Krabbestein van

Nadere informatie

BIJLAGE 2 - VOORSCHRIFTEN - PLANKAART

BIJLAGE 2 - VOORSCHRIFTEN - PLANKAART BIJLAGE 2 - VOORSCHRIFTEN - PLANKAART Artikel 1 Woondoeleinden W- 1. Doeleinden De gronden op de plankaart aangewezen voor Woondoeleinden W- zijn bestemd voor het wonen. Bij de realisatie van nieuwe woningen

Nadere informatie

1.1 plan: het bestemmingsplan 'Varkenshouderij Laarstraat' van de gemeente Oude IJsselstreek; 1.2 bestemmingsplan: de geometrisch bepaalde

1.1 plan: het bestemmingsplan 'Varkenshouderij Laarstraat' van de gemeente Oude IJsselstreek; 1.2 bestemmingsplan: de geometrisch bepaalde Hoofdstuk 1 Artikel 1 1.1 plan: Begrippen Inleidende regels het bestemmingsplan 'Varkenshouderij Laarstraat' van de gemeente Oude IJsselstreek; 1.2 bestemmingsplan: de geometrisch bepaalde planobjecten

Nadere informatie

In dit boekje staan de algemene verkoopvoorwaarden vermeld die door de gemeente Landerd bij de verkoop van woningbouwkavels worden gehanteerd.

In dit boekje staan de algemene verkoopvoorwaarden vermeld die door de gemeente Landerd bij de verkoop van woningbouwkavels worden gehanteerd. Algemene verkoopvoorwaarden (2011) van de gemeente Landerd voor de verkoop van bouwkavels voor woningen. In dit boekje staan de algemene verkoopvoorwaarden vermeld die door de gemeente Landerd bij de verkoop

Nadere informatie

KOOPOVEREENKOMST ONBEBOUWDE KAVEL versie 15 april 2011 (2)

KOOPOVEREENKOMST ONBEBOUWDE KAVEL versie 15 april 2011 (2) KOOPOVEREENKOMST ONBEBOUWDE KAVEL versie 15 april 2011 (2) DE ONDERGETEKENDEN: De gemeente Heiloo, te dezen op grond van artikel 171 van de Gemeentewet vertegenwoordigd door de heer T.J. Romeijn, burgemeester,

Nadere informatie

KOPERSINFORMATIE DE LAAN ZUID

KOPERSINFORMATIE DE LAAN ZUID KOPERSINFORMATIE DE LAAN ZUID Versie 01-10-2012 De kavels In het plan De Laan Zuid zijn in totaal 72 kavels beschikbaar. De kavels zijn gereed voor uitgifte. Er zijn nog kavels beschikbaar. Er zijn 64

Nadere informatie

1. INLEIDENDE REGELS 2 Artikel 1 - Begrippen 2 Artikel 2 - Wijze van meten 5

1. INLEIDENDE REGELS 2 Artikel 1 - Begrippen 2 Artikel 2 - Wijze van meten 5 Inhoudsopgave pagina 1. INLEIDENDE REGELS 2 Artikel 1 - Begrippen 2 Artikel 2 - Wijze van meten 5 2. BESTEMMINGSREGELS 6 Artikel 3 - Agrarisch (A) 6 Artikel 4 - Wonen - Vrijstaand (W-V) 7 3. ALGEMENE REGELS

Nadere informatie

Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008

Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008 Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008 Verkoopvoorwaarden bloot eigendom: Vastgesteld door burgemeester en wethouders van s-gravenhage

Nadere informatie

- 1 - Dossier 505014/locatie Hoogeveen Erflanden

- 1 - Dossier 505014/locatie Hoogeveen Erflanden - 1 - OMSCHRIJVING BIJZONDERE BEPALINGEN (ERFDIENSTBAARHEDEN / KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN / KETTINGBEDINGEN ETC) Boommarter 2-18 (even nummers), Hoogeveen Koningspage 1-27 (oneven nummers), 59-81 (oneven

Nadere informatie

In de koopovereenkomst staat vermeld welke hoofdstukken en artikelen precies voor de koper gelden of welke worden uitgesloten.

In de koopovereenkomst staat vermeld welke hoofdstukken en artikelen precies voor de koper gelden of welke worden uitgesloten. ALGEMENE UITGIFTEVOORWAARDEN VAN DE GEMEENTE OOST GELRE Inleiding Bij het sluiten van een koopovereenkomst van grond of een gebouw met de gemeente zijn de uitgiftevoorwaarden uit deze algemene uitgiftevoorwaarden

Nadere informatie

- 1 - BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Locatie Hoogeveen

- 1 - BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Locatie Hoogeveen - 1 - BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Locatie Hoogeveen OMSCHRIJVING TE VEILEN REGISTERGOED. 1. een perceel bouwgrond ten behoeve van de ontwikkeling van een nieuwbouwwoning, plaatselijk bekend als Damhert

Nadere informatie

De gemeente Menterwolde, ten deze vertegenwoordigd door.., hierna te noemen: verkoopster of gemeente,

De gemeente Menterwolde, ten deze vertegenwoordigd door.., hierna te noemen: verkoopster of gemeente, KOOPOVEREENKOMST(concept) Bouwkavel Burgemeester Venemastraat te Meeden De gemeente Menterwolde, ten deze vertegenwoordigd door.., hierna te noemen: verkoopster of gemeente, verklaart te hebben verkocht

Nadere informatie

bebouwingspercentage: een percentage, dat de grootte aangeeft van het deel van het bouwvlak van het bouwperceel dat maximaal mag worden bebouwd.

bebouwingspercentage: een percentage, dat de grootte aangeeft van het deel van het bouwvlak van het bouwperceel dat maximaal mag worden bebouwd. Deel HOOFDSTUK 1: INLEIDENDE BEPALINGEN ARTIKEL 1: Begrippen plan: (digitaal) het bestemmingsplan Lisserbroek 1 e herziening van de gemeente Haarlemmermeer. bestemmingsplan: de geometrisch bepaalde planobjecten

Nadere informatie

Bedrijvenpark Weuste Noord

Bedrijvenpark Weuste Noord Bedrijvenpark Weuste Noord VERKOOPOVEREENKOMST Ondergetekenden: 1. De heer, hierna te noemen: koper ; en 2. de, voor en namens welke de ondergetekende, de heer G.H.M. Robben, ten deze handelend als burgemeester

Nadere informatie

R e g e l s rgl

R e g e l s rgl R e g e l s 253.20.51.00.00.rgl I n h o u d s o p g a v e H o o f d s t u k 1 I n l e i d e n d e r e g e l s 5 Artikel 1 Begrippen 7 Artikel 2 Wijze van meten 10 H o o f d s t u k 2 B e s t e m m i n

Nadere informatie

V o o r s c h r i f t e n

V o o r s c h r i f t e n V o o r s c h r i f t e n 050.00.04.54.00.vrs I n h o u d s o p g a v e I n l e i d e n d e r e g e l s Artikel 1 Begrippen 7 Artikel 2 Wijze van meten 11 B e s t e m m i n g s - r e g e l s Artikel 3

Nadere informatie

GRONDVERKOOPOVEREENKOMST KAVELS DE VERWONDERING

GRONDVERKOOPOVEREENKOMST KAVELS DE VERWONDERING GRONDVERKOOPOVEREENKOMST KAVELS DE VERWONDERING Ondergetekenden, 1. De gemeente Nieuwkoop, gevestigd te Nieuwveen, Teylersplein 1, 2441 LE, te dezen krachtens artikel 171 van de Gemeentewet vertegenwoordigd

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN bloot eigendom van gronden GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN bloot eigendom van gronden GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN bloot eigendom van gronden GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE Blad 1 INHOUD Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. Art. 12. Art. 13. Art.

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN BEDRIJFSTERREINEN GEMEENTE BERNHEZE 2012

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN BEDRIJFSTERREINEN GEMEENTE BERNHEZE 2012 A ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN BEDRIJFSTERREINEN GEMEENTE BERNHEZE 2012 Artikel 1 Geldigheid a. Deze algemene verkoopvoorwaarden behoren bij iedere verkoopovereenkomst tussen de gemeente Bernheze en haar

Nadere informatie

Bestemmingsplan. Woning Hammerweg. Gemeente Ommen. Regels. Datum: 15 mei 2012 Projectnummer: ID: NL.IMRO.0175.

Bestemmingsplan. Woning Hammerweg. Gemeente Ommen. Regels. Datum: 15 mei 2012 Projectnummer: ID: NL.IMRO.0175. Bestemmingsplan Woning Hammerweg Gemeente Ommen Regels Datum: 15 mei 2012 Projectnummer: 100966 ID: NL.IMRO.0175.20111005001-on01 INHOUD REGELS 1 Inleidende regels 3 Artikel 1 Begrippen 3 Artikel 2 Wijze

Nadere informatie

Bouwkavel Nol Rendershof Nederwetten (gemeente nuenen)

Bouwkavel Nol Rendershof Nederwetten (gemeente nuenen) Bouwkavel Nol Rendershof Nederwetten (gemeente nuenen) Nodigt u uit Geachte mevrouw, mijnheer, Voor u ligt de brochure met informatie over het bouwperceel waar u interesse in heeft. U vindt hierin representatieve

Nadere informatie

A r t i k e l 1 T u i n

A r t i k e l 1 T u i n A r t i k e l 1 T u i n 1. 1 B e s t e m m i n g s o m s c h r i j v i n g De voor Tuin aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. tuinen behorende bij de op de aangrenzende gronden gelegen hoofdgebouwen,

Nadere informatie

Brummen, Mercuriusweg ong. kavels

Brummen, Mercuriusweg ong. kavels Brummen, Mercuriusweg ong. kavels OMSCHRIJVING: Te koop bouwkavels van 743 m² en 781 m². Op bedrijventerrein Rhienderen Noord gelegen bedrijfskavels ter grootte van 743 m² en 781 m². Eventueel ook beschikbaar

Nadere informatie

Zuidelijk Molenveld, Beatrixstraat - Prins Bernhardplein

Zuidelijk Molenveld, Beatrixstraat - Prins Bernhardplein Bestemmingsplan Zuidelijk Molenveld, Beatrixstraat - Prins Bernhardplein Gemeente Doesburg Datum: 16 februari 2012 Projectnummer: 110191 ID: NL.IMRO.0221.BPL11001MO-VA01 INHOUD REGELS 1 Inleidende regels

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN VERKOOP EN KOOP BOUWKAVEL STEENOVEN II FASE I

OVEREENKOMST VAN VERKOOP EN KOOP BOUWKAVEL STEENOVEN II FASE I OVEREENKOMST VAN VERKOOP EN KOOP BOUWKAVEL STEENOVEN II FASE I Ondergetekenden, mevrouw A. Saris - Bronts, leidinggevende van het werkatelier Grondzaken van de gemeente Meierijstad krachtens artikel 171,

Nadere informatie

CONCEPT. Koopovereenkomst perceel bouwterrein Vondellaan CONCEPT

CONCEPT. Koopovereenkomst perceel bouwterrein Vondellaan CONCEPT Koopovereenkomst perceel bouwterrein Vondellaan. hierna te noemen: de vereniging en de publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Amersfoort, gevestigd te 3811 LM Amersfoort, Stadhuisplein 1 (postbus 4000,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN ONROERENDE ZAKEN DOOR DE GEMEENTE LEEK

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN ONROERENDE ZAKEN DOOR DE GEMEENTE LEEK ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN ONROERENDE ZAKEN DOOR DE GEMEENTE LEEK HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE BEPALINGEN ARTIKEL 1.1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Aanbieding: een

Nadere informatie

Bestemmingsplanvoorschriften behorende het bestemmingsplan 'Brabantse Poort XI' (Van Rosenburgweg)

Bestemmingsplanvoorschriften behorende het bestemmingsplan 'Brabantse Poort XI' (Van Rosenburgweg) VOORSCHRIFTEN Bestemmingsplanvoorschriften behorende het bestemmingsplan 'Brabantse Poort XI' (Van Rosenburgweg) HOOFDSTUK I DEFINITIES In het plan wordt verstaan onder: A 1 het plan: het onderhavige bestemmingsplan,

Nadere informatie

1.1 plan: het bestemmingsplan "Nibbelinklaan 12 Sinderen: koffieboerderij "Groot-Nibbelink" van de gemeente Oude IJsselstreek; 1.

1.1 plan: het bestemmingsplan Nibbelinklaan 12 Sinderen: koffieboerderij Groot-Nibbelink van de gemeente Oude IJsselstreek; 1. Hoofdstuk 1 Artikel 1 1.1 plan: Begrippen Inleidende regels het bestemmingsplan "Nibbelinklaan 12 Sinderen: koffieboerderij "Groot-Nibbelink" van de gemeente Oude IJsselstreek; 1.2 bestemmingsplan: de

Nadere informatie

N307 Passage Dronten (9071)

N307 Passage Dronten (9071) N307 Passage Dronten (9071) blad 2 van 16 Inhoudsopgave Regels 5 Hoofdstuk 1 Inleidende regels 7 Artikel 1 Begrippen 7 Artikel 2 Wijze van meten 9 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 11 Artikel 3 Verkeer 11

Nadere informatie

R e g e l s rgl

R e g e l s rgl R e g e l s 277.37.50.00.00.rgl I n h o u d s o p g a v e H o o fd s tu k 1 I n l ei d ende reg e l s Artikel 1 Begrippen 7 Artikel 2 Wijze van meten 9 H o o fd s tu k 2 B e s t emmings r eg e l s Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Definities. Algemene verkoopvoorwaarden: deze voorwaarden van de gemeente Dalfsen zijn bestemd te gelden bij verkoop van of vestiging van een beperkt recht van erfpacht of opstal op

Nadere informatie

Regels Grooterkamp-Gorssel Gemeente Lochem

Regels Grooterkamp-Gorssel Gemeente Lochem Regels Grooterkamp-Gorssel Gemeente Lochem wissing stedebouw en ruimtelijke vormgeving b.v. Regels, behorende bij het bestemmingsplan "Grooterkamp" van de gemeente Lochem Wissing stedebouw en ruimtelijke

Nadere informatie

TE KOOP OUDE HEERWEG 54 BLITTERSWIJCK. Laatst geactualiseerd op 3 november 2015

TE KOOP OUDE HEERWEG 54 BLITTERSWIJCK. Laatst geactualiseerd op 3 november 2015 TE KOOP OUDE HEERWEG 54 BLITTERSWIJCK Laatst geactualiseerd op 3 november 2015 2 Kadastrale gegevens Kadastraal bekend gemeente Wanssum Sectie E, nummer 428 ter grootte van 2037 m². Bestemming Het perceel

Nadere informatie

Koopovereenkomst. Hierna te noemen de koper, tezamen te noemen "partijen" en afzonderlijk te noemen "partij" en "wederpartij".

Koopovereenkomst. Hierna te noemen de koper, tezamen te noemen partijen en afzonderlijk te noemen partij en wederpartij. Koopovereenkomst De ondergetekenden: de heer Ir. H. van der Hoeve MPA, handelende in zijn hoedanigheid van burgemeester der gemeente Epe en als zodanig krachtens art. 171 van de Gemeentewet deze gemeente

Nadere informatie

Voorschriften. Kenmerk: V02

Voorschriften. Kenmerk: V02 Voorschriften Kenmerk: 0856-01-V02 Inhoudsopgave 1. Inleidende bepalingen 1 Artikel 1 Begripsbepalingen 1 Artikel 2 Relatie bestemmingsplan - uitwerkings- en wijzigingsplan 2 2. Bestemmingsbepalingen

Nadere informatie

SLIJKHOEF 2 BIEZENMORTEL

SLIJKHOEF 2 BIEZENMORTEL SLIJKHOEF 2 BIEZENMORTEL TE KOOP: Een tweetal riante bouwkavels aan de Vriesdonk voor het realiseren van vrijstaande woningen met bijgebouwen. De kavels zijn gelegen aan de rand van Slijkhoef 2 in het

Nadere informatie

Bestemmingsplanvoorschriften

Bestemmingsplanvoorschriften Bestemmingsplanvoorschriften 3 Hoofdstuk I Definities In het plan wordt verstaan onder: A. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. B. 1. 2. het plan: het onderhavige wijzigingsplan, zijnde de beide kaarten en deze voorschriften;

Nadere informatie

in deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - de gemeente Ooststellingwerf;

in deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - de gemeente Ooststellingwerf; Algemene voorwaarden voor de verkoop van onroerende zaken, zijnde geen bouwterreinen voor woningbouw in de gemeente Ooststellingwerf, vastgesteld bij besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Artikel 2 Woondoeleinden IV (W IV) 5 Artikel 3 Erven III (E III) 7 Artikel 4 Tuinen II (T II) 9

Artikel 2 Woondoeleinden IV (W IV) 5 Artikel 3 Erven III (E III) 7 Artikel 4 Tuinen II (T II) 9 Inhoud van de regels Hoofdstuk 1 Inleidende en algemene bepalingen blz. 3 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Hoofdstuk 2 Bestemmingen en gebruik 5 Artikel 2 Woondoeleinden IV (W IV) 5 Artikel 3 Erven III (E

Nadere informatie

Algemene verkoopvoorwaarden voor onroerende zaken gemeente Moerdijk 2014

Algemene verkoopvoorwaarden voor onroerende zaken gemeente Moerdijk 2014 Algemene verkoopvoorwaarden voor onroerende zaken gemeente Moerdijk 2014 Artikel 1: Geldigheid 1. Deze algemene verkoopvoorwaarden behoren bij en zijn onderdeel van de koopovereenkomst tussen de gemeente

Nadere informatie