V E R K O O P D O C U M E N T A T I E U I T G I F T E K A V E L S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "V E R K O O P D O C U M E N T A T I E U I T G I F T E K A V E L S"

Transcriptie

1 V E R K O O P D O C U M E N T A T I E U I T G I F T E K A V E L S Kaveluitgifte Kreken van Nibbeland, versie

2 Inhoudsopgave 1. Overzichtskaart plangebied Procedure Uitgifteregels Koop(optie) Akte van levering Hypotheekakte Bouwvergunning Bestemmingsplan Welstand Sonderinggegevens Bouwbesluit Uitzetten kavel Bouw- en woonklaar maken Rioolaansluiting Gasaansluiting Aansluitkosten Adressen nutsbedrijven Architectenkosten Constructeur Rente tijdens de bouw Bouwactiviteiten... 7 Bijlage 1: Bijlage 2: Bijlage 3 Bijlage 4: Bijlage 5: Bijlage 6: Overzichtskaart bouwkavels Kavelprijzen Algemene voorwaarden uitgifte bouwkavels Kreken van Nibbeland Optieformulier Beeldkwaliteitsplan Bouwregels bestemmingsplan Kreken van Nibbeland te Zuidland Kaveluitgifte Kreken van Nibbeland, versie

3 1. Overzichtskaart plangebied Kaveluitgifte Kreken van Nibbeland, versie

4 2. Procedure 2.1 Uitgifteregels Voor de uitgifte van de bouwkavels gelden de volgende regels: 1. De bouwkavels worden uitgegeven aan (particuliere) inwoners van binnen en buiten de gemeente Bernisse die: zich verplichten om de op de kavel te bouwen woning uitsluitend te zullen gebruiken om die zelf (met zijn/haar eventuele gezinsleden) te zullen bewonen; de woning en de daartoe behorende grond niet aan derden zullen doorverkopen (één en ander met inachtneming van het vermelde in de 'Uitgiftevoorwaarden'). 2. Kaveltoewijzing zal geschieden op volgorde van binnenkomst van aanmelding. 2.2 Koop(optie) Als u direct besluit tot koop wordt er zo spoedig mogelijk een koopovereenkomst met u gesloten. U zult dan worden uitgenodigd om de koopovereenkomst te komen ondertekenen bij de makelaar. Ook is het mogelijk om een optie op een kavel te nemen. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden: Een optie wordt vastgelegd in een optieovereenkomst en geldt voor 1 maand. Aan deze optieverlening zijn geen kosten verbonden. Verlenging van de optie voor een periode van 2 maanden is mogelijk. Voor deze verlenging wordt, bij vooruitbetaling, een optierente in rekening gebracht van 1% per maand, berekend over de kavelprijs inclusief BTW. Bij aankoop van de bouwkavel wordt de optierente niet verrekend met de koopprijs. 2.3 Akte van levering In verband met levering vrij op naam ligt de notariskeuze bij de verkoper. De projectnotaris is Kroes Notaris te Hellevoetsluis. De notaris zendt u een concept van deze akte en maakt met u een afspraak om bij hem op kantoor de akte te komen ondertekenen. Daarna regelt hij dat in de kadastrale registers van de overheid officieel vermeld wordt dat u de eigenaar bent van dat een kavel waarop u gaat bouwen. 2.4 Hypotheekakte Ook wanneer u een hypotheek wilt afsluiten voor de aankoop van de bouwkavel en het laten bouwen van het huis, komt u bij de notaris terecht. Hij maakt voor u de hypotheekakte op. Wilt u er meer over weten? Notariskantoor Kroes geeft u alle gewenste informatie. Kroes Notaris Smitsweg AJ Hellevoetsluis Tel: Omgevingsvergunning Voordat u aan het bouwen gaat, heeft u een omgevingsvergunning nodig. Deze vraagt u aan bij de gemeente, afdeling VHV. Deze afdeling zorgt niet alleen voor de handhaving van de (noodzakelijke) voorschriften en regels op het gebied van bouwen, maar helpt u ook met informatie en adviezen. U doet er dan ook verstandig aan eerst bij deze afdeling aan te kloppen, voordat u een bouwaanvraag Kaveluitgifte Kreken van Nibbeland, versie

5 indient. De deskundigen van de afdeling zijn graag bereid antwoord te geven op uw vragen. Ze kunnen u uitleggen hoe u het beste te werk kunt gaan en welke regels gelden. Dit kan tijd, geld en teleurstelling besparen. Natuurlijk kunt u dit ook allemaal aan uw architect of aannemer overlaten. Voor het aanvragen van een omgevingsvergunning bent u legeskosten verschuldigd aan de gemeente. De tarieven kunt u opvragen bij de gemeente Bernisse. Voor het aanvragen van een omgevingsvergunning dient u gebruik te maken van een formulier van de gemeente. Dit formulier kunt u downloaden via het digitaal loket van de website (afhalen bij de gemeente is ook mogelijk). Daarnaast kunt u alles over bouwregels lezen op de website van de rijksoverheid ( 2.6 Bestemmingsplan Als u de aanvraag omgevingsvergunning bij de gemeente hebt ingediend, gaat de gemeente vervolgens bekijken of uw bouwplan voldoet aan regels en voorschriften. Gekeken wordt onder andere naar de eisen van het bouwbesluit, het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitplan. De bouwregels van het bestemmingsplan zijn de raadplegen op Het bestemmingsplan is, op afspraak, ook bij de gemeente raadpleegbaar. Het beeldkwaliteitsplan is als bijlage bij deze verkoopbrochure gevoegd. Is alles in orde dan wordt uw bouwplan verder in behandeling genomen. Strookt uw bouwplan niet met het bestemmingsplan en de uitwerkingen, dan dient u uw bouwplan aan te passen. In sommige gevallen, bijvoorbeeld als het om een kleine afwijking gaat, kan de gemeente af wijken van het bestemmingsplan. 2.7 Welstand Als uw bouwplan de toets aan het bestemmingplan doorstaan heeft, komt de volgende stap: de beoordeling van de zogenaamde welstandscommissie Dit is een onafhankelijke commissie van architecten en stedenbouwkundigen. Is het advies van de welstandscommissie afwijzend, dan zal de gemeente u vragen het bouwplan aan te passen. U kunt een dergelijk vervelend oponthoud trouwens voorkomen door in een veel eerder stadium desnoods nog voordat u de bouwkavel koopt bij de afdeling VHV te komen praten en een schetsontwerp in te dienen. Aan het beoordelen van een principeverzoek zitten wel kosten verbonden. Die kosten worden uiteindelijk bij de aanvraag omgevingsvergunning verrekend. Informatie over het indienen van een principeverzoek of bouwplan kunt u ook vinden op de gemeentelijke website: Sonderinggegevens De grond is niet overal stevig genoeg om erop te bouwen. Daarom moet de koper zelf laten onderzoeken of de grond voldoende draagkracht heeft voor een woning. Aan de hand van een dergelijk sonderingonderzoek kan bepaald worden wat voor soort fundering onder het te bouwen huis moet komen. Voor een dergelijk sonderingonderzoek moet u als koper van de kavel zelf opdracht geven; de kosten van het onderzoek zijn ook voor u. De resultaten van het onderzoek, het sonderingrapport, moet u samen met de bouwaanvraag bij de gemeente inleveren. 2.9 Bouwbesluit De laatste stap in de beoordeling van uw bouwplan is de toetsing aan het Bouwbesluit. Dit is een wettelijke regeling van de rijksoverheid. Hierin staat aan welke eisen (o.a. voor veiligheid en duurzaamheid) bouwplannen moeten voldoen Uitzetten kavel De kavels worden eenmalig uitgezet door de gemeente. Bij het uitzetten zullen alle hoekpunten duidelijk worden gemarkeerd middels piketten en digitaal worden opgeslagen. Nadat de bouwvergunning is verleend, gaat of laat de eigenaar de woning in overeenstemming met de bouwvergunning uitzetten. Hiervan geeft de eigenaar vooraf bericht aan de afdeling VHV van de Kaveluitgifte Kreken van Nibbeland, versie

6 gemeente Bernisse. De medewerker van de gemeente gaat dan na of de woning goed is uitgezet en geeft tevens de hoogte aan van de begane grondvloer (peilhoogte) Bouw- en woonklaar maken Het plangebied waarin u een perceel gaat bebouwen, levert de gemeente bouwrijp op. Dat wil zeggen dat de riolering, kabels, nutsvoorzieningen en gasleiding in het openbaar gebied zijn aangelegd. Ook is de bouwstraat aangelegd Rioolaansluiting De vuilwaterriolering van uw woning moet uitkomen op het gemeentelijk riool. Bij de prijs van uw kavel is de aanleg van het riool vanaf de erfgrens tot aan de woning niet inbegrepen. De dakafvoerleidingen moeten gescheiden van vuilwater aangesloten worden op het hemelwaterriool. Hiervoor moet de koper zelf zorg dragen Gasaansluiting De gasaansluiting wordt aangelegd nadat door u een verzoek daartoe is ingediend bij de gasleverancier. Het verzoek dient minimaal een half jaar voordat de woning wordt opgeleverd te zijn ingediend Aansluitkosten In verband met aansluiting van uw woning op de nutsvoorzieningen in het openbaar gebied dient u rekening te houden met de aansluitkosten voor onderstaande voorzieningen. - Elektriciteit, Gas en Kabelaansluiting - Waterleiding - Telefoon De huisaansluitingen ten behoeve van de onder 2.14 genoemde (nuts)voorzieningen dient u minimaal een half jaar voordat de woning wordt opgeleverd, aan te vragen bij de nutsbeheerder Adressen nutsbedrijven Gas, Electra Eneco Energie Aanvraag aansluitingen consumenten Kabel Water Telefoon UPC Evides Waterbedrijf KPN Telecom BV Consumenten, verkoop en informatie Tel (gratis) 2.16 Architect Om de kwaliteit van de woningen en het inpassen van de woningen in de wijk te waarborgen is het vereist om de bouwtekeningen te laten ontwerpen door een architect erkend door de stichting bureau Architectenregister of de BNA, ( / of een daarmee gelijk te stellen architect (aan te tonen op basis van portfolio) Constructeur De constructeur bepaalt o.a. de sterkte en stabiliteit van alle dragende constructieonderdelen. Bijvoorbeeld, de lengte en dikte van de fundering aan de hand van bodem- en bouwgegevens. Kaveluitgifte Kreken van Nibbeland, versie

7 2.18 Rente tijdens de bouw U moet de grond al in eigendom en betaald hebben voor de eerste spa de grond in mag. Daarna moet u waarschijnlijk de aannemer in termijnen tijdens de bouw betalen. U hebt dus al met kosten te maken voordat u in uw nieuwe huis woont. Hebt u (een deel van) de totale stichtingskosten (hypothecair) gefinancierd, dan moet u hierover tijdens de bouw al rente gaan betalen. Het is verstandig daar in uw budget rekening mee te houden Bouwactiviteiten Wanneer u gaat bouwen op uw kavel dient u er voor te zorgen dat tijdens de bouw de naastliggende kavels en de straat (inclusief berm) in nette staat worden gehouden. Het is in ieders belang dat geen overlast wordt veroorzaakt dan wel ondervonden. Opslagmaterialen dienen geheel op eigen kavel gestald te worden. Kaveluitgifte Kreken van Nibbeland, versie

8 BIJLAGE 2: Kavelprijzen Kavel Oppervlakte / m2 Kavelprijs inclusief btw ,00 VERKOCHT , , , , , , ,00 VERKOCHT ,00 VERKOCHT , , , ,00 VERKOCHT , Kavel nog niet beschikbaar voor verkoop 16 kavel vervallen , ,00 Gearceerde kavel van particulier ,00 kosten koper A. De kavels 1 t/m 18 worden vrij op naam geleverd. De notariële kosten voor de juridische levering en de kadastrale kosten voor de juridische levering komen voor rekening van de verkoper. C. De kavelprijzen inclusief BTW zijn gebaseerd op de veronderstelling dat over de kavelprijs 21% BTW verschuldigd is. Als dit percentage wijzigt vanuit overheidswege, wordt de BTW conform dit nieuwe tarief in rekening gebracht. D. Aan typefouten in deze prijslijst kunnen geen rechten worden ontleend. Kaveluitgifte Kreken van Nibbeland, versie

9 BIJLAGE 3: ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE UITGIFTE VAN BOUW KAVELS IN DE KREKEN VAN NIBBELAND TE ZUIDLAND HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1. Definities. Algemene Verkoopvoorwaarden. Deze voorwaarden van de gemeente Bernisse, die bestemd zijn om te gelden bij gemeentelijke uitgifte van bouwkavels in de wijk Kreken van Nibbeland Grond. De over te dragen grond die het object vormt van de verkoopovereenkomst Onroerende zaak. De grond die het object vormt van de koopovereenkomst, waarbij deze algemene voorwaarden behoren. Overdracht. Juridische eigendomsovergang door inschrijving van de akte van levering in de openbare registers. Akte van levering. De voor overdracht vereiste akte van levering. Aflevering. De feitelijke ter beschikkingstelling van de onroerende zaak. Ingebruikneming. Het moment waarop de wederpartij voor het eerst feitelijk over de onroerende zaak beschikt door deze te betrekken, er feitelijke werkzaamheden in of op uit te voeren of er een afrastering omheen te zetten. Het uitvoeren van een sonderingonderzoek of een milieukundig bodemonderzoek valt hier echter niet onder en kan gebeuren zonder dat er sprake is van ingebruikneming. Uitgifte. Verkoop van een of meer gemeentelijke onroerende zaken Koopovereenkomst De overeenkomst tot verkoop waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn wordt voorgelegd in de vorm van een conceptraadsbesluit Verkoop. De overeenkomst waarbij de gemeente zich verbindt een onroerende zaak te geven en de wederpartij om daarvoor een prijs te betalen. Gemeente: De Gemeente Bernisse Wederpartij: De natuurlijke of rechtspersoon met wie de koopovereenkomst wordt afgesloten Artikel 1.2. Geldigheid. a. Deze Algemene Verkoopvoorwaarden behoren bij iedere koopovereenkomst tussen de gemeente Bernisse en haar wederpartij(en), waarin ze uitdrukkelijk van toepassing zijn verklaard en vormen daarmee één onverbrekelijk geheel. b. Alleen die hoofdstukken en artikelen die in de koopovereenkomst van toepassing zijn verklaard gelden tussen partijen. Kaveluitgifte Kreken van Nibbeland, versie

10 Artikel 1.3. Tekening. Van elke overeenkomst tot verkoop van een gemeentelijke onroerende zaak maakt een tekening deel uit, waarop de over te dragen onroerende zaak staat aangegeven. In de koopovereenkomst wordt deze tekening met een nummer aangeduid indien de uitgifte een of meer gedeeltelijke kadastrale percelen betreft. HOOFDSTUK 2 ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN Artikel 2.1. Staat van aflevering. a. De onroerende zaak wordt afgeleverd in de staat, waarin zij zich bevindt op de datum van de akte van levering. Bij eerdere ingebruikneming wordt zij overgedragen in de toestand waarin zij zich bevindt op de datum van ingebruikneming. b. De onroerende zaak wordt vrij van hypotheken en van beslagen overgedragen. Alle eventueel aan de zaak verbonden erfdienstbaarheden, kettingbedingen, bijzondere verplichtingen en kwalitatieve verplichtingen blijven er echter op rusten. c. De gemeente staat er voor in, dat zij gerechtigd is de eigendom van de onroerende zaak over te dragen. Artikel 2.2. Overdracht en aanvaarding. a. De akte van levering zal moeten worden gepasseerd uiterlijk 2 maanden na dagtekening van de koopovereenkomst. b. Deze akte van levering dient te worden gepasseerd ten overstaan van een door de gemeente aan te wijzen notaris. c. Tenzij met de wederpartij anders is overeengekomen, kan de wederpartij de onroerende zaak in eigen gebruik en genot aanvaarden zodra de koopsom, evenals eventuele rente, boete en of schadevergoeding, volledig is betaald en de akte van levering is gepasseerd. Artikel 2.3. Lasten en belastingen. Alle zakelijke lasten en belastingen, die van de onroerende zaak worden geheven, komen met ingang van de datum van de akte van levering, voor rekening van de wederpartij. Artikel 2.4. Perceelsomschrijving, meting, terreingrenzen. a. Op de bij koopovereenkomst behorende tekening wordt de ligging van de over te dragen onroerende zaak aangegeven. De op grond van de door het kadaster te verrichten ambtshalve meting te bepalen nieuwe kadastrale gegevens treden in de plaats van de op te uitgifterekening vermelde gegevens. b. Vóór de datum van de ingebruikneming van de onroerende zaak zullen de grenzen door de gemeente met piketten in het terrein worden aangeduid en aan de wederpartij op diens verzoek worden aangewezen, tenzij de onroerende zaak betrekking heeft op een of meer volledige kadastrale percelen. Bij verstoring tijdens de bouw kan deze aanwijs slechts op kosten van wederpartij opnieuw geschieden. De wederpartij verplicht zich bij het plaatsen of doen plaatsen van gebouwen met de gemeente overleg te plegen over de juiste situering binnen de grenzen van de onroerende zaak. De digitaal opgeslagen grenzen zullen het uitgangspunt vormen bij eventuele geschillen over de kavelafmetingen. Kaveluitgifte Kreken van Nibbeland, versie

11 Artikel 2.5. Over- en ondermaat. Verschil tussen de werkelijke grootte en de grootte zoals die door de gemeente is aangegeven wordt niet verrekend, tenzij het verschil meer dan 5 % bedraagt, in welk geval verrekening zal plaatsvinden. Artikel 2.6. Milieukundig onderzoek. Wanneer de over te dragen onroerende zaak is bestemd voor woningbouw of bedrijfsvestiging, wordt omtrent de aanwezigheid van voor het milieu of de volksgezondheid gevaarlijke of niet aanvaardbare stoffen in de uit te geven grond een in de koopovereenkomst nader aangegeven indicatief bodemonderzoek verricht. De resultaten van dit onderzoek worden vastgelegd in een rapport, waarin de toestand van de grond wordt omschreven en waaruit blijkt, dat er geen reden is om aan te nemen, dat zich in de grond in onaanvaardbare mate stoffen bevinden, die naar de huidige (datum koopovereenkomst) maatstaven schadelijk zijn te achten voor het milieu of de volksgezondheid of die anderszins onaanvaardbaar zijn. De wederpartij heeft recht op inzage in het rapport. De gemeente verklaart dat er geen reden is om aan te nemen dat dergelijke stoffen zich in de grond zouden bevinden. Wanneer de resultaten van het onderzoek zodanig zijn dat deze verklaring niet kan worden afgegeven, zal met de wederpartij ter zake overleg worden gevoerd en zijn partijen niet verplicht de koopovereenkomst na te komen. Artikel 2.7.Ontbinding in geval van verontreiniging a. Indien er voor de datum van ondertekening van de akte van levering of, indien dat eerder is, voor de datum van de feitelijke ingebruikneming van de onroerende zaak, zou blijken van aanwezigheid van voor het milieu gevaarlijke of niet aanvaardbare stoffen van zodanige aard dat van de wederpartij in redelijkheid niet kan worden gevergd dat hij, zonder dat wordt gesaneerd, de onroerende zaak aanvaardt, heeft de wederpartij eenzijdig het recht de overeenkomst te ontbinden en de grond ter vrije beschikking van de gemeente te stellen, voor zover mogelijk in de toestand waarin deze zich bevond bij het aangaan van de overeenkomst. b. Onder voor het milieu gevaarlijke of niet aanvaardbare stoffen wordt niet verstaan: funderingsresten, puin of andere restanten van bouwkundige aard, noch stobben van bomen of struiken. Op deze zaken heeft dit artikel derhalve geen betrekking. c. Van dit artikel kan in de koopovereenkomst worden afgeweken. Artikel 2.8. Radio- en T.V.-antennes Wederpartij verklaart ermee bekend te zijn dat in de gemeentelijke bouwverordening de plaatsing van antenneconstructies slechts onder bepaalde voorwaarden is toegestaan. Artikel 2.9. Faillissement en beslag. a. Indien de wederpartij vóór de datum van ondertekening van de akte van levering in staat van faillissement wordt verklaard of surseance van betaling heeft aangevraagd of gekregen, alsmede wanneer er vóór de datum van ondertekening van de akte van levering executoriaal beslag op zijn roerende en onroerende zaken wordt gelegd, is de gemeente bevoegd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist. b. Reeds betaalde gedeelten van de koopsom zullen worden gerestitueerd voor zover ze het bedrag van de kosten en boeten ingevolge deze overeenkomst te boven gaan. Kaveluitgifte Kreken van Nibbeland, versie

12 Artikel Hoofdelijkheid. Indien in de koopovereenkomst omtrent één en hetzelfde object meer dan één natuurlijke- of rechtspersoon als wederpartij van de gemeente staat genoemd, zijn deze personen ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen, die uit deze overeenkomst voortvloeien. Artikel Geschillenregeling. Alle geschillen, die naar aanleiding van de koopovereenkomst mochten ontstaan, van welke aard en omvang ook, daaronder begrepen, die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen worden voorgelegd aan de volgens de wet bevoegde rechter, tenzij partijen ter zake van die geschillen arbitrage het Nederlands Arbitrage Instituut overeenkomen. HOOFDSTUK 3 BEPALINGEN VOOR KOOP Artikel 3.1. Koopsom. a. Uiterlijk op de dag van de ondertekening van de akte van levering, dient volgens factuur de restant koopsom (= volledige koopsom 10% waarborgsom) en de eventueel daarover verschuldigde omzetbelasting te zijn voldaan aan de gemeente, tenzij anders overeengekomen. c. Indien de koopsom niet binnen de in het eerste lid van dit artikel gestelde termijn door de gemeente of de notaris is ontvangen, is de wederpartij in verzuim en zal daarover, overeenkomstig het bepaalde in artikel 6:83BW zonder ingebrekestelling, over de periode vanaf die datum tot aan de datum van betaling de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119BW verschuldigd zijn. Artikel 3.2. Boetebepaling. a. Bij niet-nakoming van enige verplichting, voortvloeiende uit de koopovereenkomst en het daarin van toepassing verklaarde deel van deze algemene voorwaarden, verbeurt de wederpartij, na ingebrekestelling en na verloop van de in die ingebrekestelling bepaalde termijn, ten behoeve van de gemeente ter zake van de wanprestatie te lijden schade wederzijds onveranderlijk wordt bepaald. b. Naast het gestelde in lid a van dit artikel behouden de gemeente en wederpartij het recht om bij niet-nakoming van enige verplichting nakoming te vorderen. Artikel 3.3. Vervreemding/recht van eerste koop a. De wederpartij is gehouden elke voorgenomen vervreemding of bezwaring met een erfpachtrecht van de uitgegeven onroerende zaak per aangetekend schrijven aan burgemeester en wethouders te melden, om de gemeente als eerste in de gelegenheid te stellen tot aankoop over te gaan. b. Elke melding van voorgenomen verkoop of uitgifte in erfpacht dient vergezeld te gaan van een vraagprijs. De gemeente bevestigt de ontvangst van het aangetekend schrijven schriftelijk onder vermelding van de datum daarvan. Binnen een maand na ontvangst van de melding verzendt de gemeente een schriftelijk principebesluit omtrent acceptatie van het aanbod, eventueel met een tegenbod. Een principebesluit tot aankoop door de gemeente zal onder voorbehoud van goedkeuring door burgemeester en wethouders en /of de gemeenteraad geschieden. Kaveluitgifte Kreken van Nibbeland, versie

13 Omtrent deze goedkeuring zal ( in geval van een tegenbod: nadat onderling overeenstemming is bereikt) in de eerst mogelijke vergadering van het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad een besluit worden genomen. Indien de wederpartij binnen zes weken na ter post bezorging van het aangetekend schrijven waarbij de melding verzonden is, geen bericht ontvangen heeft van de gemeente, of er geen overeenstemming over de koopsom is bereikt, is hij vrij om met derden een overeenkomst te sluiten. c. In de koopovereenkomst kan dit artikel worden uitgesloten. HOOFDSTUK 4 BEPALINGEN DIE UITDRUKKELIJK VAN KRACHT MOETEN WORDEN VERKLAARD Artikel 4.1. Geldigheid van de artikelen in dit hoofdstuk Elk van de artikelen 4.2 tot en met 4.18 is slechts geldig, indien en voor zover dit in de koopovereenkomst uitdrukkelijk van toepassing is verklaard. Artikel 4.2. Bebouwing. a. De wederpartij is verplicht de grond te bebouwen met de in de koopovereenkomst aangegeven bebouwing, welke al naar gelang de bestemming van de grond (een) woning(en), bedrijfsgebouw(en) of kanto(o)r(en) of anders nader omschreven bebouwing kan betreffen. b. Binnen 15 maanden na datum van het ondertekenen van de akte van levering moet de op de grond te stichten bebouwing voltooid en gebruiksklaar zijn; indien daartoe aanleiding bestaat, kan deze termijn door Burgemeester en Wethouders worden verlengd. c. De wederpartij is verplicht de aanvraag voor de omgevingsvergunning in te dienen uiterlijk 1 maand na ondertekening van de akte van levering. d. Zolang niet is voldaan aan de in lid b vermelde verplichting, mag de wederpartij de grond niet zonder toestemming van Burgemeester en Wethouders in eigendom of economische eigendom overdragen, in erfpacht uitgeven, met beperkte rechten bezwaren, verhuren of verpachten. Voor vestiging van het recht van hypotheek is geen toestemming nodig. Aan deze toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden. e. Het bepaalde in lid d is niet van toepassing in geval van parate executie op grond van artikel 3:268 BW en van verkoop op grond van artikel 3:174 BW. f. De in lid d bedoelde toestemming wordt geacht te zijn verleend als de overdracht van de onderhavige grond geschiedt ter uitvoering van een tussen de in koopovereenkomst genoemde wederpartij en diens wederpartij(en) gesloten koop-/aannemingsovereenkomst, waarbij genoemde wederpartij zich tegenover die wederpartij verplicht, de in de koopovereenkomst genoemde en in de daarbij vermelde tekening nader gedetailleerde opstallen te bouwen. g. Het in dit artikel in lid f gestelde, geldt uitsluitend voor de in de koopovereenkomst genoemde wederpartij(s) en gaat niet over op diens rechtsopvolgers. h. Indien na verloop van de in lid b genoemde termijn de bebouwing wel is aangevangen, maar nog geen 50% van de geschatte bouwtijd is verlopen, is de wederpartij aan de gemeente een schadevergoeding verschuldigd ter grootte van 10% van de koopsom. Kaveluitgifte Kreken van Nibbeland, versie

14 i. Indien na verloop van de in lid b genoemde termijn de bebouwing is aangevangen, maar meer dan 50% van de bebouwing gereed is, verlenen burgemeester en wethouders uitstel van de bouwplicht voor de periode van de geschatte bouwtijd van het restant van de bebouwing. Indien na verloop van de verlenging nog steeds een wezenlijk deel van de bebouwing moet geschieden is de wederpartij aan de gemeente een schadevergoeding verschuldigd overeenkomstig het bepaalde in lid h, onverminderd het recht van de gemeente om de volledige nakoming van de bouwplicht te vorderen. Artikel 4.3. Verbod doorverkoop onbebouwd kavel a. De wederpartij verplicht zich op de gekochte grond een woning te bouwen en de gekochte grond onbebouwd niet aan derden te zullen doorverkopen, een en ander behoudens het vermelde in de hierna volgende leden. Artikel 3.3. is van toepassing. b. Het bepaalde in het vorige lid is niet van toepassing in geval van: 1. verkoop op grond van een machtiging van de rechter als bedoeld in artikel 3:174BW 2. executoriale verkoop; Artikel 4.4. Aanleg parkeerplaats De wederpartij verbindt zich tegenover de gemeente om gelijktijdig met het gereedkomen van de woning(en), op die gedeelten van de hierbij verkochte grond, welke op de in de bijzondere overeenkomst genoemde tekening met de letter p zijn aangeduid, voor zijn rekening een van de openbare weg af met een auto toegankelijke parkeerplaats (bij elke woning) aan te leggen en in stand te houden. Bij niet nakoming van de verplichting tot het aanleggen en/of in stand houden van bedoelde parkeerplaats(en) is wederpartij aan de gemeente een boete verschuldigd van 250, - voor elke dag dat de wederpartij in gebreke is. Artikel 4.5. Betaling waarborgsom. a. De wederpartij zal binnen 6 weken na dagtekening van de koopovereenkomst een aanbetaling doen in de vorm van een waarborgsom van tien procent (10%) van de koopsom, dit mag ook een bankgarantie zijn. Over dit bedrag wordt geen rente vergoed, behoudens het in sub c bedoelde geval. b. Het in lid a van dit artikel bedoelde bedrag zal worden verrekend met de verschuldigde koopsom. c. Indien de koopovereenkomst door toedoen van de gemeente niet tot stand komt, zal het in lid a bedoelde bedrag, vermeerderd met een vergoeding voor gederfde rente, berekend naar het rentepercentage voor kortlopende leningen van de Bank voor Nederlandse Gemeenten, worden terugbetaald. Artikel 4.6. Opstalrecht voor kabels en leidingen. a. De wederpartij staat toe dat, zonodig, een opstalrecht, op de onroerende zaak wordt gevestigd inhoudende het recht om nutsvoorzieningen te hebben, te houden, te inspecteren, te onderhouden en te vernieuwen. b. Bij dit opstalrecht wordt in ieder geval bepaald dat op, respectievelijk in of boven dat gedeelte van het verkochte geen bouwwerken mogen worden opgericht, noch een gesloten wegdek mag worden aangebracht, ontgrondingen mogen worden verricht of bomen, dan wel diepwortelende struiken mogen worden geplant, of aan derden toestemming tot een dergelijke handeling mag worden verleend. Voor de vestiging van dit zakelijk recht is de begunstigde geen enkele vergoeding verschuldigd. Kaveluitgifte Kreken van Nibbeland, versie

15 Artikel 4.7. Gedoogplicht a. De wederpartij is verplicht te gedogen dat al hetgeen ten behoeve van openbare voorzieningen op, in of boven de grond is aangebracht wordt onderhouden en dat al hetgeen noodzakelijk is ten behoeve van openbare voorzieningen op, in of boven de grond zal worden aangebracht en onderhouden. b. De wederpartij is verplicht al hetgeen ingevolge lid a van dit artikel is aangebracht bevestigd te laten. c. Alle schade, welke een onmiddellijk gevolg is van het aanbrengen, bestaan, herstellen of vernieuwen van de in lid a van dit artikel bedoelde zaken, zal door de gemeente op haar kosten worden hersteld. d. De wederpartij is verplicht, voor zover in redelijkheid van hem gevergd kan worden, op zijn kosten die maatregelen te nemen ter voorkoming van schade aan de aanwezige zaken, omschreven in lid a van dit artikel, welke burgemeester en wethouders dan wel de eigenaren van die zaken noodzakelijk achten. e. De wederpartij is te allen tijde aansprakelijk voor alle schade welke door beschadiging van de aanwezige zaken, bedoeld in lid a, door zijn toedoen of nalaten wordt veroorzaakt. f. Bij overtreding van de in dit artikel vermelde verplichtingen is wederpartij aan de gemeente een direct opeisbare boete verschuldigd van 250, - voor iedere dag dat wordt verzuimd aan een verplichting te voldoen. Artikel 4.8. Erfdienstbaarheden over en weer voor opstallen a. Ten behoeve en ten laste van de over te dragen onroerende zaak c.q. de daaruit te vormen kavels met de daarop te stichten opstallen alsmede ten behoeve en ten laste van bedoelde onroerende zaak c.q. kavels en aan de gemeente verblijvende perceelsgedeelten, worden gevestigd en aangenomen, al zodanige erfdienstbaarheden, waardoor de toestand waarin die percelen zich ten opzichte van elkaar bevinden, gehandhaafd blijft. b. Onder andere geldt dit voor wat betreft de aanwezigheid van ondergrondse en bovengrondse kabels en leidingen, rioleringen, waterafvoeren, ventilatiesystemen, lichtinval, inankeringen, inbalkingen en overbouwingen. Hierdoor kan echter nimmer een verbod tot bouwen of verbouwen worden verstaan. Artikel 4.9. Overdracht van rechten Het is partijen verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst en/of eventuele met deze overeenkomst samenhangende overeenkomsten tussen partijen, geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden. Partijen zijn bevoegd om aan het verlenen van toestemming voorwaarden te verbinden. Artikel Voorwaarde van financiering a. Deze overeenkomst is ontbonden, indien de wederpartij voor de in de koopovereenkomst genoemde datum geen hypothecaire lening onder naar de situatie op de geldmarkt redelijk te achten condities heeft kunnen verkrijgen, nodig voor de financiering van de aan hem verkochte onroerende zaak, en de daarop in eerste instantie te stichten bebouwing. b. Bij vervulling van deze ontbindende voorwaarde dient de wederpartij binnen 1 dag na de bedoelde datum de ontbinding van de overeenkomst bij aangetekend schrijven aan burgemeester en wethouders in te roepen en aan de gemeente bekend te maken. Kaveluitgifte Kreken van Nibbeland, versie

16 Artikel Kettingbeding a. De wederpartij is verplicht en verbindt zich jegens de gemeente, die dit voor zich aanvaardt, het bepaalde in de daartoe in de koopovereenkomst aangewezen artikelen bij overdracht van het geheel of een gedeelte van de onroerende zaak, alsmede bij de verlening daarop van een zakelijk recht, aan de nieuwe eigenaar of zakelijk gerechtigde op te leggen en in verband daarmee, om het in die artikelen bepaalde in de akte van levering of verlening van zakelijk recht woordelijk op te nemen, zulks op verbeurte van een direct opeisbare boete van vijftigduizend euro ten behoeve van de gemeente, met bevoegdheid voor deze laatste om daarnaast nakoming en/of de eventueel meer geleden schade te vorderen. b. Op gelijke wijze als hierboven onder lid a bepaald, verbindt de wederpartij zich jegens de gemeente tot het bedingen bij wijze van derdenbeding van de nieuwe eigenaar of zakelijk gerechtigde dat ook deze zowel het bepaalde in de in lid a bedoelde artikelen, als de in lid a en in het onderhavige lid b opgenomen verplichting om dit door te geven zal opleggen aan diens rechtsopvolgers/ zakelijk gerechtigden. Elke opvolgende vervreemder neemt daarbij namens en ten behoeve van de gemeente het beding aan. Artikel Kwalitatieve verplichting De in de koopovereenkomst aangewezen artikelen blijven rusten op het registergoed en zullen van rechtswege overgaan op degene(n) die het goed onder bijzondere titel zal/zullen verkrijgen, waarbij tevens wordt bepaald dat mede gebonden zullen zij degenen die van de rechthebbende een recht tot gebruik van het goed zullen verkrijgen. Aangezien van deze overeenkomst tussen partijen een akte van levering wordt opgemaakt die daarna zal worden ingeschreven in de openbare registers, is voldaan aan de eis van artikel 6:252 lid 2 BW. Kaveluitgifte Kreken van Nibbeland, versie

17 Bijlage 4: Optieformulier Optieformulier bouwkavel Kreken van Nibbeland te Zuidland Ondergetekende wenst een optie te nemen op een bouwkavel in de wijk Kreken van Nibbeland te Zuidland Naam en voorletters : Geboorteplaats en -datum : Adres : Postcode en woonplaats : Telefoonnummer : Mobiel nummer : adres : Gegevens partner (indien van toepassing) Naam en voorletters : Geboorteplaats en -datum : Adres : Postcode en woonplaats : Telefoonnummer : Mobiel nummer : adres : De optie geldt voor een periode van maximaal 1 maand na ondertekening van dit formulier. Verlenging van de optie voor een periode van 2 maanden is mogelijk tegen een optierente van 1% per maand, berekend over de kavelprijs, inclusief btw. Bij aankoop van de bouwkavel wordt de optierente niet vergoed. Ondergetekende verklaart kennis te hebben genomen van de verkoopbrochure en alle onderliggende stukken die betrekking hebben op de verkoop. Aldus ondertekend te Datum:.. Handtekening: U kunt dit formulier, samen met een kopie van een geldig legitimatiebewijs opsturen naar of persoonlijk afgeven bij: Gemeente Bernisse t.a.v. de heer G. Nieuwenhuis Gemeenlandsedijk Noord AG Abbenbroek Kaveluitgifte Kreken van Nibbeland, versie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN ONROERENDE ZAKEN DOOR DE GEMEENTE BEDUM

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN ONROERENDE ZAKEN DOOR DE GEMEENTE BEDUM ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN ONROERENDE ZAKEN DOOR DE GEMEENTE BEDUM Bedingen die van toepassing zijn op de verkoop van alle onroerende zaken. HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 :

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN GEMEENTE BERNHEZE 2012

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN GEMEENTE BERNHEZE 2012 A 1 januari 2012 ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN GEMEENTE BERNHEZE 2012 Artikel 1 Geldigheid a Deze algemene verkoopvoorwaarden behoren bij iedere verkoopovereenkomst tussen de gemeente Bernheze en haar wederpartij(en)

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE UITGIFTE VAN ONROERENDE ZAKEN DOOR DE GEMEENTE GULPEN-WITTEM (Wijziging 23 oktober 2007)

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE UITGIFTE VAN ONROERENDE ZAKEN DOOR DE GEMEENTE GULPEN-WITTEM (Wijziging 23 oktober 2007) ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE UITGIFTE VAN ONROERENDE ZAKEN DOOR DE GEMEENTE GULPEN-WITTEM (Wijziging 23 oktober 2007) HOOFDSTUK 1 : BEPALINGEN ALGEMEEN. Artikel 1.1. : Geldigheid. a. Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008

Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008 Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008 Verkoopvoorwaarden bloot eigendom: Vastgesteld door burgemeester en wethouders van s-gravenhage

Nadere informatie

KOOPOVEREENKOMST ONBEBOUWDE KAVEL versie 15 april 2011 (2)

KOOPOVEREENKOMST ONBEBOUWDE KAVEL versie 15 april 2011 (2) KOOPOVEREENKOMST ONBEBOUWDE KAVEL versie 15 april 2011 (2) DE ONDERGETEKENDEN: De gemeente Heiloo, te dezen op grond van artikel 171 van de Gemeentewet vertegenwoordigd door de heer T.J. Romeijn, burgemeester,

Nadere informatie

Zundertse regelgeving / Wetstechnische informatie

Zundertse regelgeving / Wetstechnische informatie Zundertse regelgeving / Wetstechnische informatie Rubriek Financiën en economie Naam regeling Algemene verkoopvoorwaarden voor woningbouwgrond van de gemeente Zundert Citeertitel Algemene verkoopvoorwaarden

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: BEPALINGEN ALGEMEEN

HOOFDSTUK 1: BEPALINGEN ALGEMEEN No.: 6-9 Onderwerp: Algemene uitgiftevoorwaarden -------------------------------------- De raad van de gemeente Hattem; gelezen het voorstel van het college d.d. 7 februari 1995, no. 6; gelet op de Algemene

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN BEDRIJFSTERREINEN GEMEENTE BERNHEZE 2012

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN BEDRIJFSTERREINEN GEMEENTE BERNHEZE 2012 A ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN BEDRIJFSTERREINEN GEMEENTE BERNHEZE 2012 Artikel 1 Geldigheid a. Deze algemene verkoopvoorwaarden behoren bij iedere verkoopovereenkomst tussen de gemeente Bernheze en haar

Nadere informatie

VERKOOPVOORWAARDEN BOUWTERREINEN PLAN LINDEWIJK TE WOLVEGA

VERKOOPVOORWAARDEN BOUWTERREINEN PLAN LINDEWIJK TE WOLVEGA VERKOOPVOORWAARDEN BOUWTERREINEN ARGUSVLINDER 1 T/M 13 (ONEVEN) ARGUSVLINDER 2 T/M 18 (EVEN) EIKEPAGE 2 T/M 14 (EVEN) PLAN LINDEWIJK TE WOLVEGA vastgesteld bij besluit van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN AAN- EN VERKOOP project Oranjehof te Langbroek

OVEREENKOMST VAN AAN- EN VERKOOP project Oranjehof te Langbroek OVEREENKOMST VAN AAN- EN VERKOOP project Oranjehof te Langbroek De gemeente Wijk bij Duurstede, ten deze krachtens artikel 171 van de Gemeentewet rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer G.M.M. van den

Nadere informatie

In dit boekje staan de algemene verkoopvoorwaarden vermeld die door de gemeente Landerd bij de verkoop van woningbouwkavels worden gehanteerd.

In dit boekje staan de algemene verkoopvoorwaarden vermeld die door de gemeente Landerd bij de verkoop van woningbouwkavels worden gehanteerd. Algemene verkoopvoorwaarden (2011) van de gemeente Landerd voor de verkoop van bouwkavels voor woningen. In dit boekje staan de algemene verkoopvoorwaarden vermeld die door de gemeente Landerd bij de verkoop

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN ONROERENDE ZAKEN DOOR DE GEMEENTE LEEK

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN ONROERENDE ZAKEN DOOR DE GEMEENTE LEEK ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN ONROERENDE ZAKEN DOOR DE GEMEENTE LEEK HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE BEPALINGEN ARTIKEL 1.1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Aanbieding: een

Nadere informatie

BIJLAGE 2 SINT-OEDENRODE

BIJLAGE 2 SINT-OEDENRODE BIJLAGE 2 ALGEMENE VOORWAARDEN VERKOOP WONINGBOUWTERREIN SINT-OEDENRODE Artikel 1 Begripsbepalingen 1. aflevering: de bouwgrond in het bezit stellen van de koper. 2. algemene voorwaarden: deze voorwaarden,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN BOUWTERREIN IN DE GEMEENTE BORSELE 2010

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN BOUWTERREIN IN DE GEMEENTE BORSELE 2010 Burgemeester en wethouders van de gemeente Borsele; overwegende dat het aanbeveling verdient de huidige algemene voorwaarden voor de verkoop van bouwterrein aan te passen; gelet op het bepaalde in de artikelen

Nadere informatie

in deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - de gemeente Ooststellingwerf;

in deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - de gemeente Ooststellingwerf; Algemene voorwaarden voor de verkoop van onroerende zaken, zijnde geen bouwterreinen voor woningbouw in de gemeente Ooststellingwerf, vastgesteld bij besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Algemene voorwaarden met betrekking tot de uitgifte van bouwgrond in de gemeente Opsterland

Algemene voorwaarden met betrekking tot de uitgifte van bouwgrond in de gemeente Opsterland Algemene voorwaarden met betrekking tot de uitgifte van bouwgrond in de gemeente Opsterland Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Begripsbepalingen De gemeente De gemeente Opsterland. Het college

Nadere informatie

Algemene verkoopvoorwaarden voor onroerende zaken gemeente Moerdijk 2014

Algemene verkoopvoorwaarden voor onroerende zaken gemeente Moerdijk 2014 Algemene verkoopvoorwaarden voor onroerende zaken gemeente Moerdijk 2014 Artikel 1: Geldigheid 1. Deze algemene verkoopvoorwaarden behoren bij en zijn onderdeel van de koopovereenkomst tussen de gemeente

Nadere informatie

- 1 - Dossier /locatie Almelo Weggeler

- 1 - Dossier /locatie Almelo Weggeler OMSCHRIJVING BIJZONDERE BEPALINGEN (ERFDIENSTBAARHEDEN / KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN / KETTINGBEDINGEN ETC) Almelo Weggeler Robijnstraat en Saffierstraat (ongenummerd) te Almelo - 1 - Bij onderzoek naar

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE BEPALINGEN

HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE BEPALINGEN "ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN ONROERENDE ZAKEN DOOR DE GEMEENTE MARUM" HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE BEPALINGEN Artikel 1.1 Definities: In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Aanbieding:

Nadere informatie

DEFINITIES/BEGRIPSBEPALINGEN 6 HOOFDSTUK 1 BEPALINGEN ALGEMEEN 7

DEFINITIES/BEGRIPSBEPALINGEN 6 HOOFDSTUK 1 BEPALINGEN ALGEMEEN 7 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 5 DEFINITIES/BEGRIPSBEPALINGEN 6 HOOFDSTUK 1 BEPALINGEN ALGEMEEN 7 Artikel 1.1 Geldigheid 7 Artikel 1.2 Definities 7 Artikel 1.3 Tekening 7 Artikel 1.4 Informatieplicht verkoper,

Nadere informatie

KOOPOVEREENKOMST. 2., KvK-nummer, kantoorhoudende aan, te, vertegenwoordigd door, geboren te op wonende aan,, hierna te noemen: KOPER ;

KOOPOVEREENKOMST. 2., KvK-nummer, kantoorhoudende aan, te, vertegenwoordigd door, geboren te op wonende aan,, hierna te noemen: KOPER ; BEDRIJVENTERREIN KOOPOVEREENKOMST Ondergetekenden: 1. De gemeente Wierden, voor en namens welke de ondergetekende, de heer J.H.M. Robben, ten deze handelend als burgemeester van de gemeente Wierden, ter

Nadere informatie

Algemene verkoopvoorwaarden Gemeente Hof van Twente

Algemene verkoopvoorwaarden Gemeente Hof van Twente Gemeente Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail : info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl Algemene verkoopvoorwaarden Gemeente Hof van Twente Informatie

Nadere informatie

Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden. Hoofdstuk I Toepasselijkheid voorwaarden. Hoofdstuk 2 Verkoop en levering

Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden. Hoofdstuk I Toepasselijkheid voorwaarden. Hoofdstuk 2 Verkoop en levering Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden Hoofdstuk I Toepasselijkheid voorwaarden I.1. Geldigheid Hoofdstuk 2 Verkoop en levering 2.1. Staat van overdracht 2.2. Tekening 2.3. Aanvaarding en levering 2.4. Aanbetaling

Nadere informatie

Algemene Verkoopvoorwaarden Gemeente Dinkelland

Algemene Verkoopvoorwaarden Gemeente Dinkelland Vastgesteld door het College van Burgemeester en Wethouders op 6 december 2011 Bepalingen algemeen Algemene Verkoopvoorwaarden Gemeente Dinkelland Artikel 1 Geldigheid 1. Deze Algemene Verkoopvoorwaarden

Nadere informatie

Geregistreerd partnerschap. Algemene voorwaarden voor de verkoop van grond door de gemeente Nunspeet

Geregistreerd partnerschap. Algemene voorwaarden voor de verkoop van grond door de gemeente Nunspeet Geregistreerd partnerschap Algemene voorwaarden voor de verkoop van grond door de gemeente Nunspeet 1 2 Inleiding In dit boekje staan de Algemene voorwaarden voor de verkoop van grond door de gemeente

Nadere informatie

Concept Verkoopovereenkomst Bouwkavels Nijbroek Vrijstaande woning

Concept Verkoopovereenkomst Bouwkavels Nijbroek Vrijstaande woning Concept Verkoopovereenkomst Bouwkavels Nijbroek Vrijstaande woning Ondergetekenden: a. De gemeente Voorst, gevestigd H.W. Iordensweg 17, 7390 HA te Twello te dezen vertegenwoordigd door de heer B.M. Hoogeslag,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN GROND DOOR DE GEMEENTE SINT ANTHONIS.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN GROND DOOR DE GEMEENTE SINT ANTHONIS. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN GROND DOOR DE GEMEENTE SINT ANTHONIS. In deze brochure staan de Algemene verkoopvoorwaarden van de gemeente Sint Anthonis vermeld. Als u een koopovereenkomst voor

Nadere informatie

Gemeente Staphorst. ALGEMENE UITGIFTEVOORWAARDEN VAN DE GEMEENTE STAPHORST 1993 (gewijzigd vastgesteld 21 december 2010)

Gemeente Staphorst. ALGEMENE UITGIFTEVOORWAARDEN VAN DE GEMEENTE STAPHORST 1993 (gewijzigd vastgesteld 21 december 2010) Gemeente Staphorst ALGEMENE UITGIFTEVOORWAARDEN VAN DE GEMEENTE STAPHORST 1993 (gewijzigd vastgesteld 21 december 2010) Deze voorwaarden dient u goed te bewaren. Zij maken deel uit van de notariële akte.

Nadere informatie

11. Algemene verkoopvoorwaarden (2011) van de gemeente Landerd voor de verkoop van percelen industrieterrein

11. Algemene verkoopvoorwaarden (2011) van de gemeente Landerd voor de verkoop van percelen industrieterrein 11. Algemene verkoopvoorwaarden (2011) van de gemeente Landerd voor de verkoop van percelen industrieterrein Algemene verkoopvoorwaarden (2011) van de gemeente Landerd voor de verkoop van percelen industrieterrein

Nadere informatie

Gemeente Bloemendaal ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VOOR ONROERENDE ZAKEN BLOEMENDAAL 2005

Gemeente Bloemendaal ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VOOR ONROERENDE ZAKEN BLOEMENDAAL 2005 Gemeente Bloemendaal ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VOOR ONROERENDE ZAKEN BLOEMENDAAL 2005 Inleiding In dit boekje treft u de Algemene Verkoopvoorwaarden voor onroerende zaken van de gemeente Bloemendaal

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Definities. Algemene verkoopvoorwaarden: deze voorwaarden van de gemeente Dalfsen zijn bestemd te gelden bij verkoop van of vestiging van een beperkt recht van erfpacht of opstal op

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN VERKOOP VAN GROND

OVEREENKOMST VAN VERKOOP VAN GROND OVEREENKOMST VAN VERKOOP VAN GROND De ondergetekenden: 1. De gemeente Moerdijk, ter uitvoering van artikel 160 lid e Gemeentewet en het besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 01 september

Nadere informatie

VERKOOPVOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN ONROERENDE ZAKEN DOOR DE GEMEENTE PURMEREND

VERKOOPVOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN ONROERENDE ZAKEN DOOR DE GEMEENTE PURMEREND VERKOOPVOORWAARDEN 1995 VOOR DE VERKOOP VAN ONROERENDE ZAKEN DOOR DE GEMEENTE PURMEREND Vastgesteld door de Raad van de gemeente Purmerend bij besluit van 24 mei 1995, nummer 95-63, en vastgesteld in een

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN WOONKAVELS ACKERSWOUDE FASE B2 GEMEENTE PIJNACKER-NOOTDORP 2014

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN WOONKAVELS ACKERSWOUDE FASE B2 GEMEENTE PIJNACKER-NOOTDORP 2014 ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN WOONKAVELS ACKERSWOUDE FASE B2 GEMEENTE PIJNACKER-NOOTDORP 2014 de Gemeente: 1 de Koper: Hoofdstuk 1. Definities In deze Algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: Aflevering:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE KOOPOVEREENKOMST GROND VOOR EENGEZINSHUIZEN, VERSIE

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE KOOPOVEREENKOMST GROND VOOR EENGEZINSHUIZEN, VERSIE ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE KOOPOVEREENKOMST GROND VOOR EENGEZINSHUIZEN, VERSIE 1-1-2010 Bij deze algemene voorwaarden horen: - Koopovereenkomst Grond voor eengezinshuizen, versie 1-1-2010 Definities

Nadere informatie

Algemene verkoopvoorwaarden bouwgrond

Algemene verkoopvoorwaarden bouwgrond Gemeenteblad nr. 244, 22 oktober 2015 Rectificatie aanvulling voorwaarden woningbouwkavels, 23 oktober 2015 Algemene verkoopvoorwaarden bouwgrond gemeente Deurne 2015 Bedrijfskavels Hoofdstuk 1 Bepalingen

Nadere informatie

OMSCHRIJVING BIJZONDERE BEPALINGEN (ERFDIENSTBAARHEDEN / KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN / KETTINGBEDINGEN ETC) Locatie Hengelo (Het Broek Noord)

OMSCHRIJVING BIJZONDERE BEPALINGEN (ERFDIENSTBAARHEDEN / KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN / KETTINGBEDINGEN ETC) Locatie Hengelo (Het Broek Noord) OMSCHRIJVING BIJZONDERE BEPALINGEN (ERFDIENSTBAARHEDEN / KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN / KETTINGBEDINGEN ETC) Locatie Hengelo (Het Broek Noord) Bij onderzoek naar de betrokken kadastrale percelen zijn met

Nadere informatie

Model Koopovereenkomst

Model Koopovereenkomst Model Koopovereenkomst 1. De Gemeente Woerden, ten deze vertegenwoordigd door het afdelingshoofd a.i. Vastgoed, de heer A.G. Renkema, handelend krachtens het mandaatregister gemeente Woerden 2008 versie

Nadere informatie

Te koop: perceel landbouwgrond Vierhuizen

Te koop: perceel landbouwgrond Vierhuizen Te koop: perceel landbouwgrond Vierhuizen De gemeente De Marne biedt te koop aan: een perceel landbouwgrond aan de Hoofdweg in Vierhuizen, kadastraal bekend gemeente Ulrum, sectie K nr. 243, 244, 245 (ged.),

Nadere informatie

Algemene verkoopvoorwaarden particuliere bouwkavels 12.06.2012- Gemeente Weert

Algemene verkoopvoorwaarden particuliere bouwkavels 12.06.2012- Gemeente Weert Algemene verkoopvoorwaarden particuliere bouwkavels 12.06.2012- Gemeente Weert Beekstraat 54 Correspondentieadres: Postbus 950, 6000 AZ Weert Telefoon: (0495) 575 000 - Telefax: (0495) 541 554 - E-mail:

Nadere informatie

Algemene gronduitgiftevoorwaarden van de Gemeente Olst-Wijhe 2014

Algemene gronduitgiftevoorwaarden van de Gemeente Olst-Wijhe 2014 Verkoop van onroerende zaken Algemene Uitgiftevoorwaarden gemeente Olst-Wijhe: vastgesteld op 21 januari 2014 door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Olst-Wijhe ter vervanging van

Nadere informatie

De gemeente Menterwolde, ten deze vertegenwoordigd door.., hierna te noemen: verkoopster of gemeente,

De gemeente Menterwolde, ten deze vertegenwoordigd door.., hierna te noemen: verkoopster of gemeente, KOOPOVEREENKOMST(concept) Bouwkavel Burgemeester Venemastraat te Meeden De gemeente Menterwolde, ten deze vertegenwoordigd door.., hierna te noemen: verkoopster of gemeente, verklaart te hebben verkocht

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE Blad 1 INHOUD Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. Art. 12. Art. 13. Art. 14 Art. 15. Art. 16. Art.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN voor de verkoop van onroerende zaken door de gemeente Zutphen AVV 2013

ALGEMENE VOORWAARDEN voor de verkoop van onroerende zaken door de gemeente Zutphen AVV 2013 ALGEMENE VOORWAARDEN voor de verkoop van onroerende zaken door de gemeente Zutphen AVV 2013 Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Zutphen bij besluit van 10 september 2013 en

Nadere informatie

GRONDVERKOOPOVEREENKOMST KAVELS DE VERWONDERING

GRONDVERKOOPOVEREENKOMST KAVELS DE VERWONDERING GRONDVERKOOPOVEREENKOMST KAVELS DE VERWONDERING Ondergetekenden, 1. De gemeente Nieuwkoop, gevestigd te Nieuwveen, Teylersplein 1, 2441 LE, te dezen krachtens artikel 171 van de Gemeentewet vertegenwoordigd

Nadere informatie

- 1 - BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Locatie Hoogeveen

- 1 - BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Locatie Hoogeveen - 1 - BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Locatie Hoogeveen OMSCHRIJVING TE VEILEN REGISTERGOED. 1. een perceel bouwgrond ten behoeve van de ontwikkeling van een nieuwbouwwoning, plaatselijk bekend als Damhert

Nadere informatie

Model optieovereenkomst

Model optieovereenkomst Model optieovereenkomst OPTIEOVEREENKOMST DORDTSE RUIMTE LOCATIE.. Ondergetekenden: 1) De publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Dordrecht, kantoorhoudende Spuiboulevard 300, 3311 GR Dordrecht, te dezen

Nadere informatie

TE KOOP OUDE HEERWEG 54 BLITTERSWIJCK. Laatst geactualiseerd op 3 november 2015

TE KOOP OUDE HEERWEG 54 BLITTERSWIJCK. Laatst geactualiseerd op 3 november 2015 TE KOOP OUDE HEERWEG 54 BLITTERSWIJCK Laatst geactualiseerd op 3 november 2015 2 Kadastrale gegevens Kadastraal bekend gemeente Wanssum Sectie E, nummer 428 ter grootte van 2037 m². Bestemming Het perceel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. voor de verkoop van onroerende zaken. in de gemeente Berkelland

ALGEMENE VOORWAARDEN. voor de verkoop van onroerende zaken. in de gemeente Berkelland ALGEMENE VOORWAARDEN voor de verkoop van onroerende zaken in de gemeente Berkelland Artikel 1.: GELDIGHEID 1. Deze Algemene voorwaarden behoren bij iedere verkoop-overeenkomst tussen de gemeente Berkelland

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN@ Kreken van Nibbeland te Zuidland@ (Fase 3.1, kavels 20 tot en met 33)@

ALGEMENE VOORWAARDEN@ Kreken van Nibbeland te Zuidland@ (Fase 3.1, kavels 20 tot en met 33)@ Fokkema Linssen Blad 1 Notarissen te Rotterdam Concept d.d. 25-11-2015 ALGEMENE VOORWAARDEN@ Kreken van Nibbeland te Zuidland@ (Fase 3.1, kavels 20 tot en met 33)@ Heden, @, verscheen voor mij, mr. @,

Nadere informatie

algemene voorwaarden voor de verkoop van onroerende zaken door de gemeente gouda (av gouda)

algemene voorwaarden voor de verkoop van onroerende zaken door de gemeente gouda (av gouda) omslag-alg.voorw. verk. OZ 08-04-2004 10:06 Pagina 1 algemene voorwaarden voor de verkoop van onroerende zaken door de gemeente gouda (av gouda) vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Algemene verkoopvoorwaarden bouwkavels Helmond kernbedingen bijzondere verkoopvoorwaarden Kernbedingen Bijzondere verkoopvoorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden bouwkavels Helmond kernbedingen bijzondere verkoopvoorwaarden Kernbedingen Bijzondere verkoopvoorwaarden Hierbij treft u aan de Algemene verkoopvoorwaarden bouwkavels Helmond 2011. Als u met de gemeente een koopovereenkomst sluit met betrekking tot een bouwkavel, dan zijn de bepalingen van deze algemene verkoopvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene verkoopvoorwaarden voor onroerende zaken 2008 van de gemeente Son en Breugel

Algemene verkoopvoorwaarden voor onroerende zaken 2008 van de gemeente Son en Breugel - 0 - Algemene verkoopvoorwaarden voor onroerende zaken 2008 van de gemeente Son en Breugel Vastgesteld door het College van Burgemeester en Wethouders van Son en Breugel op 26 augustus 2008 H:\Sonniuspark\Algemeen\Diversen\Algemene

Nadere informatie

- 1 - Mobers & Dings notarissen

- 1 - Mobers & Dings notarissen Mobers & Dings notarissen - 1 - J.F. Kennedylaan 6 5981 XC Panningen 077-3071490 INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN Object: weiland en cultuurgrond aan de Lorbaan en Venweg te Grashoek kadastraal bekend gemeente

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. verkoop openbare ruimte. Definitief 12-11-12

Algemene voorwaarden. verkoop openbare ruimte. Definitief 12-11-12 Algemene voorwaarden verkoop openbare ruimte Definitief 12-11-12 Algemene voorwaarden voor de verkoop van openbare ruimte in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk 2013 Artikel 1 Begripsbepalingen In deze voorwaarden

Nadere informatie

C O N C E P T K O O P O V E R E E N K O M S T

C O N C E P T K O O P O V E R E E N K O M S T C O N C E P T K O O P O V E R E E N K O M S T ONDERGETEKENDEN: De gemeente Velsen, ten deze krachtens de bepalingen van de gemeentewet vertegenwoordigd door de burgemeester van deze gemeente, die als zodanig

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN BEDRIJVENTERREIN RICHELLEWEG

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN BEDRIJVENTERREIN RICHELLEWEG ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN BEDRIJVENTERREIN RICHELLEWEG GEMEENTE SOEST 2015 (Avv Richelleweg 2015) augustus 2015 Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders op: 8 september 2015 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bijlage 3 Verplichtingen jegens de gemeente (Nobelhorst Bouwen in de Bosrandbuurt )

Bijlage 3 Verplichtingen jegens de gemeente (Nobelhorst Bouwen in de Bosrandbuurt ) Bijlage 3 Verplichtingen jegens de gemeente (Nobelhorst Bouwen in de Bosrandbuurt ) A. Artikelen uit de Algemene Voorwaarden 2012 betreffende de verkoop van onroerende zaken door de gemeente Almere ( AV

Nadere informatie

TE KOOP. Lollebeekweg 60 Castenray

TE KOOP. Lollebeekweg 60 Castenray TE KOOP Lollebeekweg 60 Castenray Voor vragen kunt u contact opnemen met Margo van der Meer of Esther van Gerven, afdeling Stad Dorpen Wijken via telefoonnummer 0478-523 333. 2 Kadastrale gegevens Kadastraal

Nadere informatie

C O N C E P T KOOPOVEREENKOMST VRIJE BOUWKAVEL VIVERO

C O N C E P T KOOPOVEREENKOMST VRIJE BOUWKAVEL VIVERO C O N C E P T KOOPOVEREENKOMST VRIJE BOUWKAVEL VIVERO Ondergetekenden, 1. De gemeente Nieuwkoop, gevestigd te Nieuwveen, Teylersplein 1, 2441 LE, te dezen krachtens artikel 171 van de Gemeentewet vertegenwoordigd

Nadere informatie

- 1 - Dossier 505014/locatie Hoogeveen Erflanden

- 1 - Dossier 505014/locatie Hoogeveen Erflanden - 1 - OMSCHRIJVING BIJZONDERE BEPALINGEN (ERFDIENSTBAARHEDEN / KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN / KETTINGBEDINGEN ETC) Boommarter 2-18 (even nummers), Hoogeveen Koningspage 1-27 (oneven nummers), 59-81 (oneven

Nadere informatie

2. De bovenomschreven rechten worden verleend voor onbepaalde tijd en zijn niet opzegbaar.

2. De bovenomschreven rechten worden verleend voor onbepaalde tijd en zijn niet opzegbaar. OMSCHRIJVING BIJZONDERE BEPALINGEN (ERFDIENSTBAARHEDEN / KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN / KETTINGBEDINGEN ETC) Het Broek Westhoek Hengelo Alverstraat 11 t/m 19 (oneven nummers) en Kolbleistraat 16 t/m 24

Nadere informatie

VERKOOPCONTRACT BEDRIJFSGROND. Bert Theunissen, rechtsgeldig vertegenwoordigend Bert Theunissen BV, hierna te noemen de koper

VERKOOPCONTRACT BEDRIJFSGROND. Bert Theunissen, rechtsgeldig vertegenwoordigend Bert Theunissen BV, hierna te noemen de koper VERKOOPCONTRACT BEDRIJFSGROND De gemeente Heusden, ten deze krachtens artikel 171 van de Gemeentewet rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar burgemeester, de heer Drs. H.P.T.M. Willems, handelend ter uitvoering

Nadere informatie

Algemene verkoopvoorwaarden bedrijfskavels. Gemeente Weert

Algemene verkoopvoorwaarden bedrijfskavels. Gemeente Weert Algemene verkoopvoorwaarden bedrijfskavels Gemeente Weert Beekstraat 54 Correspondentieadres: Postbus 950, 6000 AZ Weert Telefoon: (0495) 575 000 - Telefax: (0495) 541 554 - E-mail: gemeente@weert.nl Website:

Nadere informatie

Agavedreef 22 UTRECHT

Agavedreef 22 UTRECHT Agavedreef 22 UTRECHT Vraagprijs 15.000 k.k. Agavedreef 22 3563EM UTRECHT Bent u op zoek naar een garagebox in de wijk Overvecht te Utrecht voor de opslag van uw spullen, stalling van motoren of auto?

Nadere informatie

Recht van eerste koop Vrije Kavel "+" te Kerckebosch Zeist

Recht van eerste koop Vrije Kavel + te Kerckebosch Zeist Recht van eerste koop Vrije Kavel "+" te Kerckebosch Zeist De ondergetekenden: 1. de besloten vennootschap Wijk Ontwikkelings Maatschappij Kerckebosch B.V., gevestigd te Zeist, kantoorhoudende te 3708

Nadere informatie

KOOPOVEREENKOMST BOUWKAVEL REUTSDAEL

KOOPOVEREENKOMST BOUWKAVEL REUTSDAEL KOOPOVEREENKOMST BOUWKAVEL REUTSDAEL Ondergetekenden: De Gemeente Maasgouw, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door burgemeester S.H.M. Strous, ten dezen handelend ter uitvoering van het besluit van

Nadere informatie

ALGEMENE UITGIFTEVOORWAARDEN BOUWGROND GEMEENTE HILVARENBEEK 2014

ALGEMENE UITGIFTEVOORWAARDEN BOUWGROND GEMEENTE HILVARENBEEK 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Hilvarenbeek. Nr. 70562 1 december 2014 ALGEMENE UITGIFTEVOORWAARDEN BOUWGROND GEMEENTE HILVARENBEEK 2014 HOOFDSTUK 1: BEPALINGEN ALGEMEEN: DEFINITIES. Aflevering:

Nadere informatie

KOOPOVEREENKOMST. 1. De gemeente Rotterdam, mede kantoorhoudende: Galvanistraat 15, 3029 AD Rotterdam, hierna te noemen: "de Gemeente"

KOOPOVEREENKOMST. 1. De gemeente Rotterdam, mede kantoorhoudende: Galvanistraat 15, 3029 AD Rotterdam, hierna te noemen: de Gemeente KOOPOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. De gemeente Rotterdam, mede kantoorhoudende: Galvanistraat 15, 3029 AD Rotterdam, hierna te noemen: "de Gemeente" En 2. @ hierna (tezamen) te noemen de Koper De

Nadere informatie

voorbeeld KOOPOVEREENKOMST

voorbeeld KOOPOVEREENKOMST voorbeeld KOOPOVEREENKOMST De ondergetekende: De gemeente Coevorden, gevestigd te Coevorden, krachtens artikel 171 van de Gemeentewet en het algemeen mandaatbesluit Coevorden 2010 d.d. 20 april 2010 vertegenwoordigd

Nadere informatie

dbasis Zwolle Algemene Verkoopvoorwaarden Onroerende zaken

dbasis Zwolle Algemene Verkoopvoorwaarden Onroerende zaken dbasis Zwolle Algemene Verkoopvoorwaarden Onroerende zaken 2012 Inleiding Hierbij treft u aan de Algemene Verkoopvoorwaarden Onroerende zaken van de gemeente Zwolle 2012. Als u een koopovereenkomst met

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. met betrekking tot de uitgifte van grond van de. gemeente Oldambt.

Algemene voorwaarden. met betrekking tot de uitgifte van grond van de. gemeente Oldambt. Algemene voorwaarden met betrekking tot de uitgifte van grond van de gemeente Oldambt. Doel: In deze algemene voorwaarden zijn bepalingen opgenomen die van toepassing zijn als een koop- of pachtovereenkomst

Nadere informatie

Artikel 1 Notariële akte van levering Artikel 2 Kosten en belastingen Artikel 3 Betaling Artikel 4 Feitelijke levering, staat van het verkochte

Artikel 1 Notariële akte van levering Artikel 2 Kosten en belastingen Artikel 3 Betaling Artikel 4 Feitelijke levering, staat van het verkochte Artikel 1 Notariële akte van levering De voor de overdracht vereiste akte van levering zal worden verleden uiterlijk drie maanden na datum van na te melden besluit tot verkoop of zoveel later als partijen

Nadere informatie

ALGEMENE GRONDUITGIFTEVOORWAARDEN GEMEENTE TERNEUZEN 2016

ALGEMENE GRONDUITGIFTEVOORWAARDEN GEMEENTE TERNEUZEN 2016 Algemene gronduitgiftevoorwaarden gemeente Terneuzen 2016 Postadres: Postbus 35, 4530 AA TERNEUZEN Telefoon: 14-0115, fax 0115 618 429 Bezoekadres: Stadhuisplein 1, Terneuzen E-mail : gemeente@terneuzen.nl

Nadere informatie

Concept Verkoopovereenkomst Achter t Holthuis (11 e fase) Twee-onder-één-kap woning

Concept Verkoopovereenkomst Achter t Holthuis (11 e fase) Twee-onder-één-kap woning Concept Verkoopovereenkomst Achter t Holthuis (11 e fase) Twee-onder-één-kap woning Ondergetekenden: a. de gemeente Voorst, krachtens "Mandaatbesluit 2004" d.d. 21 december 2004 te dezen vertegenwoordigd

Nadere informatie

zonder toepassing van een garantie- en waarborgregeling Losse parkeerplaats Lakerlopen deelgebied B;

zonder toepassing van een garantie- en waarborgregeling Losse parkeerplaats Lakerlopen deelgebied B; AANNEMINGSOVEREENKOMST (projectmatige bouw) zonder toepassing van een garantie- en waarborgregeling Losse parkeerplaats Lakerlopen deelgebied B; Ondergetekenden: Bouwbedrijf Van Bree b.v. Vaarselstraat

Nadere informatie

KOOPOVEREENKOMST WOONKAVEL EN BOUWCLAIM

KOOPOVEREENKOMST WOONKAVEL EN BOUWCLAIM KOOPOVEREENKOMST WOONKAVEL EN BOUWCLAIM TUSSEN DE GEMEENTE MIDDEN - DELFLAND EN DE HEER L.W. JANSEN Concept: 20 april 2011 DE ONDERGETEKENDEN 1. De gemeente Midden-Delfland, zetelende aan de Keenenburgweg

Nadere informatie

Uitgiftebrochure kaveluitgifte

Uitgiftebrochure kaveluitgifte Uitgiftebrochure kaveluitgifte Kavel 9, 12 e Septemberlaan te Noorbeek Inhoudsopgave: ALGEMENE OPMERKINGEN 2 WIE KOMT IN AANMERKING? 2 HOE VERLOOPT DE VERKOOPPROCEDURE 2 Volgordebepaling 2 Optie 2 Koopovereenkomst

Nadere informatie

- 1 - Dossier /locatie De Boech Zuid, Menaldum

- 1 - Dossier /locatie De Boech Zuid, Menaldum OMSCHRIJVING BIJZONDERE BEPALINGEN (ERFDIENSTBAARHEDEN / KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN / KETTINGBEDINGEN ETC) De Boech Zuid te Menaldum De Foarke 4 tot en met 14 (even nummers) te Menaldum Bij onderzoek

Nadere informatie

TE KOOP. St. Leonardsweg 14 Wanssum

TE KOOP. St. Leonardsweg 14 Wanssum TE KOOP St. Leonardsweg 14 Wanssum Voor vragen kunt u contact opnemen met Margo van der Meer of Esther van Gerven, afdeling Stad Dorpen Wijken via telefoonnummer 0478-523 333. 2 Kadastrale gegevens Kadastraal

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN ONROERENDE ZAKEN GEMEENTE LEIDSCHENDAM-VOORBURG 2004

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN ONROERENDE ZAKEN GEMEENTE LEIDSCHENDAM-VOORBURG 2004 ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN ONROERENDE ZAKEN GEMEENTE LEIDSCHENDAM-VOORBURG 2004 Inhoudsopgave INLEIDING 1 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1 GELDIGHEID 2 1.1.1 Geldigheid 2 1.2 DEFINITIES 2 1.2.1 Definities 2

Nadere informatie

Informatieset bouwkavels Plan Marathon te Eijsden

Informatieset bouwkavels Plan Marathon te Eijsden Informatieset bouwkavels Plan Marathon te Eijsden Inhoudsopgave: ALGEMENE OPMERKINGEN 2 HOE VERLOOPT DE VERKOOPPROCEDURE 2 Optie 2 Koopovereenkomst en notarieel transport 2 Bouwverplichting 3 DE WABO-AANVRAAG

Nadere informatie

KOOPOVEREENKOMST BOUWKAVEL BOSSERHOFSVELD. De heer/mevrouw <naam>, wonende <adres>, <postcode> te <woonplaats>, hierna genoemd: "koper",

KOOPOVEREENKOMST BOUWKAVEL BOSSERHOFSVELD. De heer/mevrouw <naam>, wonende <adres>, <postcode> te <woonplaats>, hierna genoemd: koper, KOOPOVEREENKOMST BOUWKAVEL BOSSERHOFSVELD Ondergetekenden: De Gemeente Maasgouw, te dezen op grond van artikel 171 Gemeentewet rechtsgeldig vertegenwoordigd door burgemeester S.H.M. Strous, handelend ter

Nadere informatie

Bonairedreef 10 UTRECHT

Bonairedreef 10 UTRECHT Bonairedreef 10 UTRECHT Vraagprijs 16.500 k.k. Bonairedreef 10 3563SJ UTRECHT Bent u op zoek naar een garagebox in de wijk Overvecht te Utrecht voor de opslag van uw spullen, stalling van motoren of auto?

Nadere informatie

Anterieure exploitatieovereenkomst zoals bedoeld in artikel 6.24 Wet ruimtelijke ordening

Anterieure exploitatieovereenkomst zoals bedoeld in artikel 6.24 Wet ruimtelijke ordening Anterieure exploitatieovereenkomst zoals bedoeld in artikel 6.24 Wet ruimtelijke ordening De partijen: I. De gemeente Asten, ter zake van deze overeenkomst rechtsgeldig vertegenwoordigd door de burgemeester,

Nadere informatie

VOORWAARDEN BEHORENDE BIJ DE UITNODIGING TOT HET UITBRENGEN VAN EEN BOD OP PERCE(E)L(EN)CULTUURGROND

VOORWAARDEN BEHORENDE BIJ DE UITNODIGING TOT HET UITBRENGEN VAN EEN BOD OP PERCE(E)L(EN)CULTUURGROND Tel.: +31 (0)883040304 Fax: +31 (0)8830403 05 E-mail: info@metisnotarissen.nl Internet: www.metisnotarissen.nl VOORWAARDEN BEHORENDE BIJ DE UITNODIGING TOT HET UITBRENGEN VAN EEN BOD OP PERCE(E)L(EN)CULTUURGROND

Nadere informatie

KOOPOVEREENKOMST Blok D, Parkeerplaats(en)

KOOPOVEREENKOMST Blok D, Parkeerplaats(en) Ontwikkelingsbedrijf Spoorzone Delft Barbarasteeg 2 2611 BM Delft Postbus 3137 2601 DC Delft Project Nieuw Delft Coendersbuurt, CB xxx Delft datum: xx-xx-xxxx De ondergetekenden: KOOPOVEREENKOMST Blok

Nadere informatie

Algemene verkoopvoorwaarden 2013 betreffende de verkoop van bouwkavels door de gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert

Algemene verkoopvoorwaarden 2013 betreffende de verkoop van bouwkavels door de gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert Algemene verkoopvoorwaarden 2013 betreffende de verkoop van bouwkavels door de gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert Definities, totstandkoming en gestanddoening 2 Artikel 1 Geldigheid... 2 Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. ARTIKEL 1 Definities. ARTIKEL 2 Toepasselijkheid. ARTIKEL 3 Aanbod. ARTIKEL 4 Totstandkoming van de opdracht

Algemene Voorwaarden. ARTIKEL 1 Definities. ARTIKEL 2 Toepasselijkheid. ARTIKEL 3 Aanbod. ARTIKEL 4 Totstandkoming van de opdracht Algemene Voorwaarden ARTIKEL 1 Definities ARTIKEL 2 Toepasselijkheid ARTIKEL 3 Aanbod ARTIKEL 4 Totstandkoming van de opdracht ARTIKEL 5 Duur van de opdracht ARTIKEL 6 Einde van de opdracht ARTIKEL 7 Omzetbelasting

Nadere informatie

Bijlage 3 Verplichtingen jegens de gemeente (Homeruskwartier Homerusblok)

Bijlage 3 Verplichtingen jegens de gemeente (Homeruskwartier Homerusblok) A. Artikelen uit de Algemene Voorwaarden 2012 betreffende de verkoop van onroerende zaken door de gemeente Almere ( AV 2012 ) waaraan Koper jegens de gemeente dient te voldoen: In de navolgende artikelen

Nadere informatie

*verklaart/verklaren te hebben verkocht aan de mede-ondergetekende*: die *verklaart/verklaren van verkoper te hebben gekocht:

*verklaart/verklaren te hebben verkocht aan de mede-ondergetekende*: die *verklaart/verklaren van verkoper te hebben gekocht: - 1 - KOOPOVEREENKOMST WEIVER 117 TE WESTZAAN 10181/ak De ondergetekende*: 1. * hierna *tezamen genoemd: verkoper; *verklaart/verklaren te hebben verkocht aan de mede-ondergetekende*: 2. * hierna *(tezamen)

Nadere informatie

CONCEPT KOOPOVEREENKOMST. Kavel <nummer> van Kavel 6, De Neel West te Prinsenbeek

CONCEPT KOOPOVEREENKOMST. Kavel <nummer> van Kavel 6, De Neel West te Prinsenbeek De ondergetekenden: CONCEPT KOOPOVEREENKOMST Kavel van Kavel 6, De Neel West te Prinsenbeek 1. De gemeente Breda, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C.I. Koffeman, hoofd afdeling

Nadere informatie

Concept Verkoopovereenkomst Achter t Holthuis

Concept Verkoopovereenkomst Achter t Holthuis Concept Verkoopovereenkomst Achter t Holthuis Ondergetekenden: a. De gemeente Voorst, gevestigd H.W. Iordensweg 17, 7390 HA te Twello te dezen vertegenwoordigd door de heer B.M. Hoogeslag, senior grondzaken

Nadere informatie

FORMULIER OVERDRACHT AANDE(E)L(EN) Burgerlijke staat : gehuwd / ongehuwd / geregistreerd partner *

FORMULIER OVERDRACHT AANDE(E)L(EN) Burgerlijke staat : gehuwd / ongehuwd / geregistreerd partner * blad 1 FORMULIER OVERDRACHT AANDE(E)L(EN) De ondergetekende(n): 1. Achternaam Voorna(a)m(en) voluit Adres Postcode/woonplaats E-mail adres Geboortedatum en -plaats Houder van : paspoort / rijbewijs / identiteitskaart

Nadere informatie

Algemene Verkoopbepalingen Gemeente Heumen 2014 ARCHIEF

Algemene Verkoopbepalingen Gemeente Heumen 2014 ARCHIEF Algemene Verkoopbepalingen Gemeente Heumen 2014 ARCHIEF HOOFDSTUK I ALGEMEEN Artikel 1 Begripsomschrijving Deze bepalingen verstaan onder: 1. Aflevering: feitelijke ter beschikking stelling van de onroerende

Nadere informatie

De gemeente Menterwolde, ten deze vertegenwoordigd door. hierna te noemen: verkoopster of gemeente,

De gemeente Menterwolde, ten deze vertegenwoordigd door. hierna te noemen: verkoopster of gemeente, KOOPOVEREENKOMST (CONCEPT) Bouwkavel Tolweg De gemeente Menterwolde, ten deze vertegenwoordigd door. hierna te noemen: verkoopster of gemeente, verklaart te hebben verkocht aan: a. gegevens koper en b.

Nadere informatie

Concept Verkoopovereenkomst De Schaker (kx/f1)

Concept Verkoopovereenkomst De Schaker (kx/f1) Concept Verkoopovereenkomst De Schaker (kx/f1) Ondergetekenden: a. De gemeente Voorst, gevestigd H.W. Iordensweg 17, 7390 HA te Twello te dezen vertegenwoordigd door de heer B.M. Hoogeslag, senior grondzaken

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN BRUIKLEEN

OVEREENKOMST VAN BRUIKLEEN OVEREENKOMST VAN BRUIKLEEN Ondergetekende, uitlener / verhuurder Naam instelling: Contactpersoon: Straat: Postcode: Woonplaats: Telefoonnr.: Emailadres: Verklaart dat, gebruiker, Naam instelling: Contactpersoon:

Nadere informatie

Algemene verkoopvoorwaarden Reusel-De Mierden 2012

Algemene verkoopvoorwaarden Reusel-De Mierden 2012 Algemene verkoopvoorwaarden Reusel-De Mierden 2012 1 Vastgesteld door burgemeester en wethouders op 24 april 2012 Inleiding Bijgaand treft u aan de algemene verkoopvoorwaarden onroerende zaken van de gemeente

Nadere informatie

KOOP-/AANNEMINGSOVEREENKOMST

KOOP-/AANNEMINGSOVEREENKOMST KOOP-/AANNEMINGSOVEREENKOMST Ondergetekenden: * hierna te noemen "de ondernemer", en Naam : Voornaam : Geboorteplaats: Geboortedatum: Straat : Woonplaats : Telefoon thuis : Telefoon werk : Faxnummer :

Nadere informatie