wijzigingsplan Dr Bouwdijkstraat

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "wijzigingsplan Dr Bouwdijkstraat"

Transcriptie

1 Regels wijzigingsplan Dr Bouwdijkstraat Planstatus: vastgesteld Datum: Plan identificatie: NL.IMRO.0638.BPDorpskernWY001-VAS1 Auteur: Zoeterwoude

2 1 Inleidende regels...4 Artikel 1 Begrippen Het plan Archeologische waarde Archeologisch onderzoek Bestemmingsvlak Bouwen Bouwgrens Bouwvlak Bouwwerk Gebouw Nutsvoorzieningen Peil wijzigingsplan...5 Artikel 2 Wijze van meten De breedte en lengte of diepte van een gebouw De oppervlakte van een gebouw De inhoud van een gebouw De goot(- of boeibord)hoogte van een gebouw De bouwhoogte van een gebouw De bouwhoogte van een bouwwerk, geen gebouw zijnde Afstanden Bestemmingsregels...6 Artikel 3 Verkeer - Verblijfsgebied Bestemmingsomschrijving Bouwregels...6 2

3 3.3 Nadere eisen...6 Artikel 4 Waarde - Archeologie Bestemmingsomschrijving Bouwregels Nadere eisen Ontheffing van de bouwregels Aanlegvergunning Algemene regels...9 Artikel 5 Anti-dubbeltelbepaling Overgangs- en slotregels...10 Artikel 6 Overgangsrecht...10 Artikel 7 Slotregel

4 1 Inleidende regels Artikel 1 Begrippen 1.1 Het plan het wijzigingsplan Dr Bouwdijkstraat van de gemeente Zoeterwoude 1.2 Archeologische waarde de aan een gebied toegekende waarde in verband met de in dat gebied voorkomende overblijfselen uit oude tijden. 1.3 Archeologisch onderzoek onderzoek verricht door of namens een dienst of instelling die over een opgravingsvergunning beschikt 1.4 Bestemmingsvlak een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming 1.5 Bouwen het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen van een standplaats. 1.6 Bouwgrens de grens van een bouwvlak 1.7 Bouwvlak een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegelaten. 1.8 Bouwwerk elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die op de plaats van bestemming hetzij direct hetzij indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond. 1.9 Gebouw elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt Nutsvoorzieningen infrastructurele voorzieningen, zoals gas, water, elektriciteit, (mobiele) telecommunicatie en dergelijke Peil voor gebouwen, waarvan de hoofdtoegang onmiddellijk aan een weg grenst: de hoogte van die weg ter plaatse van de hoofdingang; in andere gevallen: de gemiddelde hoogte van het aansluitende afgewerkte maaiveld 4

5 1.12 wijzigingsplan de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0638.BPDorpskernWY001-VAS1 met de bijbehorende regels (en eventuele bijlagen). Artikel 2 Wijze van meten 2.1 De breedte en lengte of diepte van een gebouw tussen (de lijnen getrokken door) de buitenzijde van de gevels en/of het hart van de scheidsmuren. 2.2 De oppervlakte van een gebouw tussen (de buitenste verticale projecties van) de buitenzijde van de gevels en/of het hart van de scheidsmuren 2.3 De inhoud van een gebouw tussen de bovenzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels en/of het hart van de scheidsmuren en de buitenzijde van de daken en dakkapellen 2.4 De goot(- of boeibord)hoogte van een gebouw tussen de bovenkant van goot, boeibord of daarmee gelijk te stellen constructiedeel en het peil; indien zich op enige zijde van een gebouw één of meerdere dakkapellen bevinden waarvan de gezamenlijke breedte meer bedraagt dan 70% van de gevelbreedte, wordt de goot of boeibord van de dakkapel als goot- of boeibordhoogte aangemerkt 2.5 De bouwhoogte van een gebouw tussen de bovenkant van het gebouw, met uitzondering van antennes, schoorstenen en andere ondergeschikte bouwdelen en het peil 2.6 De bouwhoogte van een bouwwerk, geen gebouw zijnde tussen de bovenkant van het bouwwerk en het peil 2.7 Afstanden afstanden tussen bouwwerken onderling alsmede afstanden van bouwwerken tot perceelsgrenzen worden daar gemeten waar deze afstanden het kleinst zijn. 5

6 2 Bestemmingsregels Artikel 3 Verkeer - Verblijfsgebied 3.1 Bestemmingsomschrijving De voor Verkeers - verblijfsgebied aangewezen gronden zijn bestemd voor: 1. wegen met een functie voor verblijf en verplaatsing; 2. verblijfsgebied met een functie voor verblijf, verplaatsing en gebruik ten dienste van de aangrenzende bestemmingen; alsmede voor bijbehorende voorzieningen, zoals fiets- en voetpaden, (ondergrondse) parkeervoorzieningen, voorzieningen ten behoeve van afvalinzameling, speel- en groenvoorzieningen, (sier)water en nutsvoorzieningen. 3.2 Bouwregels Op deze gronden mogen ten behoeve van de in artikel 3 lid 1 genoemde bestemming uitsluitend bushokjes, abri's en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd. De maximaal toelaatbare bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag ten hoogste bedragen: van erf- en terreinafscheidingen tussen de voorgevel van hoofdgebouwen en de openbare weg van erf- en terreinafscheidingen elders van lichtmasten van overig straatmeubilair 1,00 m 2,00 m 9,00 m 6,00 m van antennes ten behoeve van telecommunicatie, niet zijnde schotelantennes en zonder apparatuurkast 15,00 m van tuinmeubilair van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde 2,00 m 3,00 m 3.3 Nadere eisen Op de in artikel 3 lid 1 bedoelde gronden zijn tevens de bepalingen van artikel 4 van toepassing 6

7 Artikel 4 Waarde - Archeologie 4.1 Bestemmingsomschrijving De voor Waarde - Archeologie aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor de bescherming van archeologische waarden. 4.2 Bouwregels Op deze gronden mogen ten behoeve van de in artikel 4 lid 1 genoemde bestemming uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd met een maximale hoogte van 1.00 m. 4.3 Nadere eisen Bouwwerken ten behoeve van samenvallende bestemmingen zijn op deze gronden slechts toelaatbaar indien daarvoor door burgemeester en wethouders ontheffing is verleend. Ontheffing wordt verleend, indien de archeologische belangen door de bouwactiviteiten niet onevenredig worden of kunnen worden geschaad. 4.4 Ontheffing van de bouwregels Ontheffing, zoals bedoeld in artikel 4 lid 3, is niet vereist voor reeds aanwezige bouwwerken, indien de oppervlakte van het bouwwerk niet wordt uitgebreid. Geen ontheffing is vereist, wanneer op de betrokken bouwlocatie: a. blijkens archeologisch onderzoek geen archeologische waarden aanwezig zijn; b. wel aanwezige archeologische waarden blijkens rapportage van de archeologische adviesinstantie in voldoende mate zijn zeker gesteld. Alvorens omtrent het verlenen van ontheffing te beslissen, winnen burgemeester en wethouders schriftelijk advies in bij de archeologische adviesinstantie omtrent de vraag of door de voorgenomen bouwactiviteiten de archeologische belangen niet onevenredig worden geschaad en de eventueel te stellen voorwaarden 4.5 Aanlegvergunning Het is verboden op of in de gronden met de bestemming Archeologisch waardevol gebied zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders (aanlegvergunning) de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren: a. het uitvoeren van grondwerkzaamheden dieper dan 50 cm bij wijze van woelen, mengen, diepploegen, egaliseren of afgraven dan wel ten behoeve van ontginnen of draineren; b. het omzetten van grasland in bouwland; c. het aanleggen, vergraven of verruimen van sloten, vijvers en andere wateren; d. het aanleggen van bos of boomgaard; e. het aanbrengen van ondergrondse transport-, energie- of telecommunicatieleidingen en daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur; f. het in de grond aanbrengen van constructies, installaties of apparatuur ten behoeve van bovengrondse leidingen. Deze verboden zijn niet van toepassing op werken of werkzaamheden die: 7

8 a. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan; b. mogen worden uitgevoerd krachtens een verleende vergunning. De werken of werkzaamheden zijn slechts toelaatbaar indien daardoor de archeologische belangen niet onevenredig worden of kunnen worden geschaad. Een aanlegvergunning is niet (langer) vereist, wanneer op de betrokken locatie: a. blijkens archeologisch onderzoek geen archeologische waarden aanwezig zijn; b. wel aanwezige archeologische waarden blijkens rapportage van de archeologische adviesinstantie in voldoende mate zijn zeker gesteld. Alvorens over het verlenen van een aanlegvergunning te beslissen, winnen burgemeester en wethouders schriftelijk advies in bij de archeologische adviesinstantie omtrent de vraag of door de voorgenomen activiteiten de archeologische belangen niet onevenredig worden geschaad en de eventueel te stellen voorwaarden. 8

9 3 Algemene regels Artikel 5 Anti-dubbeltelbepaling Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing. 9

10 4 Overgangs- en slotregels Artikel 6 Overgangsrecht 1. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet. 2. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, als bedoeld in artikel 6 onder 1, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind. 3. Indien het gebruik, als bedoeld artikel 6 onder 1, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten. 4. Het gestelde artikel 6 onder 1 is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan. Artikel 7 Slotregel Deze regels worden aangehaald als: Regels van het wijzigingsplan Dr Bouwdijkstraat 2010 van de gemeente Zoeterwoude 10

Regels ontwerp bestemmingsplan Hunzeweg 3 de Groeve

Regels ontwerp bestemmingsplan Hunzeweg 3 de Groeve Regels ontwerp bestemmingsplan Hunzeweg 3 de Groeve NL.IMRO.1730.BPHunzewg3degroeve-0301 Inhoudsopgave Inleidende regels... 3 Artikel 1. Begrippen... 3 Artikel 2. Wijze van meten... 5 Bestemmingsregels...

Nadere informatie

Regels. Bestemmingsplan Bedrijvencentrum Osdorp

Regels. Bestemmingsplan Bedrijvencentrum Osdorp Regels Bestemmingsplan Bedrijvencentrum Osdorp 2 Inhoudsopgave Regels 5 Hoofdstuk 1 INLEIDENDE REGELS 5 Artikel 1 Begrippen 5 Artikel 2 Wijze van meten 12 Hoofdstuk 2 BESTEMMINGSREGELS 13 Artikel 3 Bedrijventerrein

Nadere informatie

Regels. Bestemmingsplan Erve Wezenberg

Regels. Bestemmingsplan Erve Wezenberg Regels Bestemmingsplan Erve Wezenberg Inhoudsopgave Regels Regels 3 Hoofdstuk 1 Inleidende regels 4 Artikel 1 Begrippen 4 Artikel 2 Wijze van meten 11 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 12 Artikel 3 Bos 12

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels 94 Hoofdstuk 1 Inleidende regels Artikel 1 Begrippen In deze regels wordt verstaan onder: 1.1 plan: het bestemmingsplan Hintham van de gemeente 's-hertogenbosch. 1.2 aan huis verbonden beroeps- of bedrijfsactiviteit:

Nadere informatie

blz. 2 Inhoudsopgave Regels Artikel 17 Overgangsrecht Artikel 18 Slotregel Amstel III Oost (ontwerp)

blz. 2 Inhoudsopgave Regels Artikel 17 Overgangsrecht Artikel 18 Slotregel Amstel III Oost (ontwerp) Amstel III Oost blz. 2 Inhoudsopgave Regels 3 Hoofdstuk 1 Inleidende regels Artikel 1 Artikel 2 Hoofdstuk 2 Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Hoofdstuk

Nadere informatie

Bedrijfspanden Grasdrogerijweg

Bedrijfspanden Grasdrogerijweg Bedrijfspanden Grasdrogerijweg Inhoudsopgave Toelichting 3 Hoofdstuk 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Ligging projectgebied 3 1.3 Geldend bestemmingsplan 4 Hoofdstuk 2 Het project 5 2.1 Huidige situatie

Nadere informatie

Inhoudsopgave Planregels

Inhoudsopgave Planregels Inhoudsopgave Planregels HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE REGELS... 3 Artikel 1 Begrippen... 3 Artikel 2 Wijze van meten... 12 HOOFDSTUK 2 BESTEMMINGSREGELS... 14 Artikel 3 Bedrijf - Nutsvoorzieningen... 14 Artikel

Nadere informatie

Bestemmingsplan Lith Centrum - 2014. regels

Bestemmingsplan Lith Centrum - 2014. regels Bestemmingsplan Lith Centrum - 2014 regels Lith Centrum - 2014 Plannaam: Lith Centrum - 2014 Plannummer: Datum vaststelling: Datum goedkeuring: BPlithcentrum2014 nvt nvt Versie: voorontw erp d.d. 10 december

Nadere informatie

-1- Inhoud van deze voorschriften: Algemene en technische bepalingen. Begripsbepali ngen. Wijze van roeten. Artikel 1. Artikel 2.

-1- Inhoud van deze voorschriften: Algemene en technische bepalingen. Begripsbepali ngen. Wijze van roeten. Artikel 1. Artikel 2. -1- Inhoud van deze voorschriften: paragraaf I. Artikel 1. Artikel 2. Algemene en technische bepalingen. Begripsbepali ngen. Wijze van roeten. Paragraaf II. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6.

Nadere informatie

een werk: een constructie geen gebouw of bouwwerk zijnde;

een werk: een constructie geen gebouw of bouwwerk zijnde; No. 40 493 1990 GEMEENTEBLAD NIJMEGEN Bestemmingsplanvoorschriften behorende bij het wijzigingsplan Brakkenstein 1985X, vastgesteld bij besluit van Burgemeester en Wethouders der gemeente Nijmegen d.d.

Nadere informatie

een (zelfstandige) detailhandelsfunctie, uitsluitend gericht op het ophalen en retourneren van goederen

een (zelfstandige) detailhandelsfunctie, uitsluitend gericht op het ophalen en retourneren van goederen Lijst met de belangrijkste verschillen in de regeling voor de bestaande bedrijventerreinen Reinierpolder I en II ten opzichte van de huidige beheersverordening De beheersverordening was primair gericht

Nadere informatie

V E R K O O P D O C U M E N T A T I E U I T G I F T E K A V E L S O O S T E R H U I S E N B A F L O

V E R K O O P D O C U M E N T A T I E U I T G I F T E K A V E L S O O S T E R H U I S E N B A F L O V E R K O O P D O C U M E N T A T I E U I T G I F T E K A V E L S O O S T E R H U I S E N B A F L O Inhoudsopgave 1. Introductie 3 2. Wijze van uitgifte / Procedure 4 2.1 Procedure 4 2.2 Uitgifte / optievoorwaarden

Nadere informatie

B i j l a g e 2 : B e s t e m m i n g G e m e n g d

B i j l a g e 2 : B e s t e m m i n g G e m e n g d B i j l a g e 2 : Bestemming Gemengd Artikel 1 Gemengd 1.1 Bestemmingsomschrijving De voor Gemengd aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. woningen, al dan niet in combinatie met: - ruimte voor een aan-huis-verbonden

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN HASSELT 2007. VOORSCHRIFTEN incl. BIJLAGEN GEMEENTE TILBURG DIENST GEBIEDSONTWIKKELING AFDELING STEDENBOUW

BESTEMMINGSPLAN HASSELT 2007. VOORSCHRIFTEN incl. BIJLAGEN GEMEENTE TILBURG DIENST GEBIEDSONTWIKKELING AFDELING STEDENBOUW GEMEENTE TILBURG DIENST GEBIEDSONTWIKKELING AFDELING STEDENBOUW BESTEMMINGSPLAN HASSELT 2007 VOORSCHRIFTEN incl. BIJLAGEN voorontwerp: 30 maart 2007 ontwerp: 4 december 2007 vaststelling 13 mei 2008 goedkeuring:

Nadere informatie

Voorbeeld EV-paragraaf in bestemmingsplan (gemeente Eindhoven)

Voorbeeld EV-paragraaf in bestemmingsplan (gemeente Eindhoven) Voorbeeld EV-paragraaf in bestemmingsplan (gemeente Eindhoven) Externe veiligheid Doel Het externe veiligheidsbeleid is gericht op het beperken en beheersen van risico's en effecten van calamiteiten alsmede

Nadere informatie

Informatie Memorandum. Reigerstraat 11 te Arnhem

Informatie Memorandum. Reigerstraat 11 te Arnhem Informatie Memorandum Reigerstraat 11 te Arnhem TE KOOP Reigerstraat 11 te Arnhem Deze informatie is geheel vrijblijvend en uitsluitend voor geadresseerde bestemd. Alle gegevens zijn door ons met zorg

Nadere informatie

VERORDENING BEGRAVEN GEMEENTE HOUTEN

VERORDENING BEGRAVEN GEMEENTE HOUTEN VERORDENING BEGRAVEN GEMEENTE HOUTEN Vastgesteld in de raad 27 november 2007 Inwerkingtreding: 8 dagen na bekendmaking INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 BEHEER EN GEBRUIK VAN DE ALGEMENE BEGRAAFPLAATSEN...2 AFDELING

Nadere informatie

Pot- en containerteelt-terrein (PCT-terrein) ontwerpexploitatieplan. rboi. 25 jaar adviseurs ruimtelijke ordening

Pot- en containerteelt-terrein (PCT-terrein) ontwerpexploitatieplan. rboi. 25 jaar adviseurs ruimtelijke ordening Rijnwoude Pot- en containerteelt-terrein (PCT-terrein) ontwerpexploitatieplan rboi 25 jaar adviseurs ruimtelijke ordening RBOI - Rotterdam/Middelburg bv Niets uit dit drukwerk mag door anderen dan de opdrachtgever

Nadere informatie

Rijksmonume. Verkennend onderzoek. herbestemming Muntentoren Deventer

Rijksmonume. Verkennend onderzoek. herbestemming Muntentoren Deventer Rijksmonume Verkennend onderzoek herbestemming Muntentoren Deventer Verkennend onderzoek herbestemming Muntentoren Deventer Datum : 24-06-2013 Projectnummer : K120397 Opdrachtgever Uitgevoerd door Met

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing

Ruimtelijke onderbouwing Ruimtelijke onderbouwing Ten behoeve van het besluit tot afwijken van het bestemmingsplan krachtens artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor het in

Nadere informatie

Artikel A Wijzigingen in de bouwverordening

Artikel A Wijzigingen in de bouwverordening 2e serie wijzigingen Bouwverordening 2007 (13e serie wijzigingen MBV 1992) De raad der gemeente Winsum Gezien de ledenbrief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, kenmerk ECGR/U201000875, d.d. 22

Nadere informatie

Nota ingediende zienswijzen en ambtelijke aanpassingen Bestemmingsplan Woongebieden Kom Uden.

Nota ingediende zienswijzen en ambtelijke aanpassingen Bestemmingsplan Woongebieden Kom Uden. Nota ingediende zienswijzen en ambtelijke aanpassingen Bestemmingsplan Woongebieden Kom Uden. I. Procedure ontwerpbestemmingsplan Woongebieden Kom Uden Het ontwerpbestemmingsplan heeft, ter voldoening

Nadere informatie

Onderzoek Externe Veiligheid - Risicoanalyse Bestemmingsplan Bedrijventerreinen Tynaarlo

Onderzoek Externe Veiligheid - Risicoanalyse Bestemmingsplan Bedrijventerreinen Tynaarlo Onderzoek Externe Veiligheid - Risicoanalyse Bestemmingsplan Bedrijventerreinen Tynaarlo Steunpunt Externe Veiligheid Drenthe Provincie Drenthe Martin Power 17 december 2012 Revisie 2 Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie

Moerdijk. Bestemmingsplan Golfbaan Moerdijk

Moerdijk. Bestemmingsplan Golfbaan Moerdijk Moerdijk Bestemmingsplan Golfbaan Moerdijk Golfbaan Moerdijk Moerdijk bestemmingsplan identificatie planstatus identificatiecode: datum: status: NL.IMRO.1709.GolfbaanMoerdijk-0401 12-10-2011 concept 03-05-2012

Nadere informatie

2-1 INHOUD VAN DE VOORSCHRIFTEN HOOFDSTUK I. ALGEMEEN. Begrtpsbepal in gen. Wi jze van meten HOOFDSTUK IS. VOORSCHRIFTEN. Woon doe le i nden,

2-1 INHOUD VAN DE VOORSCHRIFTEN HOOFDSTUK I. ALGEMEEN. Begrtpsbepal in gen. Wi jze van meten HOOFDSTUK IS. VOORSCHRIFTEN. Woon doe le i nden, 2-1 INHOUD VAN DE VOORSCHRIFTEN HOOFDSTUK I. ALGEMEEN. Begrtpsbepal in gen Wi jze van meten artikel 1 arhkel 2 HOOFDSTUK IS. VOORSCHRIFTEN. Woon doe le i nden, Eengezinshuizen (kategorie Al) met bijbehorende

Nadere informatie

Artikel 1.1 Begripsomschrijvingen

Artikel 1.1 Begripsomschrijvingen en Bouwverordening t.o.v. Bouwverordening Bloemendaal 2009 Artikel 1.1 Begripsomschrijvingen In artikel 1.1, eerste lid, vervalt: - Besluit indieningsvereisten en de daarachter geplaatste tekst; - Besluit

Nadere informatie

Gebouw 3 BEDRIJFSUNITS, eventueel met KANTOORRUIMTE

Gebouw 3 BEDRIJFSUNITS, eventueel met KANTOORRUIMTE Gebouw 3 BEDRIJFSUNITS, eventueel met KANTOORRUIMTE Bedrijventerrein De Bull Nieuwe Rijksweg 66c e te Lexmond BEDRIJFSUNITS, eventueel met KANTOORRUIMTE Bedrijventerrein De Bull Gebouw 3 Nieuwe Rijksweg

Nadere informatie

ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING VAN DE GEMEENTE NEERIJNEN 2010

ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING VAN DE GEMEENTE NEERIJNEN 2010 ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING VAN DE GEMEENTE NEERIJNEN 2010 Vastgesteld door de gemeenteraad op 1 juli 2010 Inwerkingtreding: 8 juli 2010. INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen 1:1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Algemene verkoopvoorwaarden Gemeente Hof van Twente

Algemene verkoopvoorwaarden Gemeente Hof van Twente Gemeente Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail : info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl Algemene verkoopvoorwaarden Gemeente Hof van Twente Informatie

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT BEGRAAFPLAATSEN

ALGEMEEN REGLEMENT BEGRAAFPLAATSEN ALGEMEEN REGLEMENT BEGRAAFPLAATSEN R.K. Begraafplaats Molenstraat R.K. Begraafplaats Leonardus R.K. Begraafplaats Brouwhuis Gemeentelijke Begraafplaats HELMOND Inleiding ALGEMEEN REGLEMENT BEGRAAFPLAATSEN

Nadere informatie