Jade Beheer B.V. 3.B.2 Energiemanagement Programma & 4.A.2 Kwaliteitsmanagementplan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jade Beheer B.V. 3.B.2 Energiemanagement Programma & 4.A.2 Kwaliteitsmanagementplan"

Transcriptie

1 Jade Beheer B.V. 3.B.2 Energiemanagement Programma & 4.A.2 Kwaliteitsmanagementplan

2 Inhoud INLEIDING... 3 NORMEN EN WAARDEN... 3 OPZET VAN HET ENERGIEMANAGEMENT PROGRAMMA... 4 RICHTLIJNEN VOLGENS DE EN EISEN VANUIT DE PRESTATIELADDER... 5 ACTUALISERING ENERGIEMANAGEMENT PROGRAMMA... 5 CO 2 -TEAM OVERLEG... 5 Planning CO 2 -team overleg Q1/Q Agenda CO 2 -team overleg... 6 COMMUNICATIE... 6 DOCUMENTATIE EN DOCUMENTBEHEER... 6 PLAN... 7 ANALYSE VAN HET ENERGIEVERBRUIK... 7 CO 2 -CONVERSIEFACTOREN... 7 ANALYSE VAN REDUCTIEKANSEN... 7 VASTSTELLEN VAN REDUCTIEDOELSTELLINGEN... 8 DO... 9 BEPALEN VAN DE REDUCTIEMAATREGELEN... 9 UITVOEREN VAN DE REDUCTIEMAATREGELEN... 9 TRAJECT... 9 CHECK METEN - HUIDIG ENERGIEVERBRUIK VASTSTELLEN EVALUEREN EFFECTIVITEIT EN CORRIGERENDE MAATREGELEN INTERNE AUDIT Planning ACT STRUCTURELE MAATREGELEN CORRECTIEVE MAATREGELEN BIJLAGE I: STROOMSCHEMA ENERGIEMANAGEMENTPROGRAMMA BIJLAGE II: TRAJECTDOSSIER REDUCTIEMAATREGEL... 13

3 Inrichting energiemanagementprogramma kwaliteitsmanagementplan en Inleiding Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) betekent voor Jade Beheer B.V. duurzaam ondernemen. Jade Beheer B.V. bestaat uit twee werkmaatschappijen: Outdoor Furniture Nederland (OFN) en Outdoor Furniture Services (OFS). Onder directie en medewerkers bestaat de intrinsieke motivatie om iets te betekenen voor de maatschappij op een verantwoorde wijze. Jade Beheer B.V. streeft naar de perfecte balans tussen de drie pijlers voor MVO: People, Planet en Profit. Door de markt waarin Jade Beheer B.V. opereert, is duurzaamheid al geruime tijd een essentieel criterium in de bedrijfsvoering. Jade Beheer B.V. realiseert zich dat maatschappelijke verantwoordelijkheid bij jezelf begint. De keuze om verantwoord duurzaam te ondernemen is dan ook snel gemaakt voor Jade Beheer B.V. Om de doelstellingen van Jade Beheer B.V. op het gebied van CO 2 -reductie te realiseren en te verduurzamen is het noodzakelijk om een managementprogramma in te richten waardoor continuïteit gewaarborgd kan worden. Het doel om in 2020 klimaatneutraal te kunnen opereren vraagt om samenwerking met en in de keten. Voordat Jade Beheer B.V. zover is, en voordat de aandacht naar de keten uit gaat, streeft Jade Beheer B.V. naar een praktisch werkend energiemanagementprogramma. Een programma dat aansluit bij de huidige ISO 9001 en ISO certificaten, die OFN onlangs behaald heeft, en een programma dat medewerkers inhoudelijk ondersteund en motiveert om daadwerkelijk de doelstellingen te bereiken. Om de gestelde doelen ten aanzien van het energiebeleid succesvol te vervullen is de algemeen directeur van Jade Beheer B.V. belast met de eindverantwoordelijkheid van het opstellen van CO2- beleid. Uitvoerende verantwoordelijkheid ligt bij de CO 2 -coördinator. Normen en waarden Als onderdeel van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen begrijpt en respecteert Jade Beheer B.V. de fundamentele waarden die daaraan gekoppeld zijn: eerlijk zaken doen, behoorlijk bestuur, recept voor de rechtsorde en respect voor zowel mensen als milieu. Om als organisatie maatschappelijk verantwoord te kunnen ondernemen realiseert Jade Beheer B.V. zich dat dit moet leven onder de medewerkers en gebruikers van de producten. De intrinsieke motivatie van de medewerkers om hier aan bij te dragen probeert Jade Beheer B.V. dan ook op allerlei manieren te stimuleren. Samen werken aan duurzaamheid is wat Jade Beheer B.V. dan ook voor ogen heeft.

4 Kwaliteitsmanagement plan Het kwaliteitsmanagementplan zorgt ervoor dat de emissie-inventaris op een zo accuraat mogelijke wijze kan worden gerapporteerd met als resultaat dat men continue en systematisch streeft naar verbetering van de data die als input wordt gebruikt voor het opstellen en uitwerken van de emissieinventaris. Daartoe heeft Jade Beheer het energiemanagementprogramma ingericht, waarin onder andere procedures zijn vast gesteld ten aanzien van het vaststellen en handhaven van de emissieinformatie. Doel van het energiemanagementprogramma is zorgen voor consistentie met het beoogde gebruik van de emissie-inventaris en waarborgen van de emissie-inventaris. In de volgende hoofdstukken de toelichting van de verschillende fasen in het energiemanagementprogramma.

5 Opzet van het Energiemanagement programma Deze rapportage is opgesteld volgens de Europese Norm EN In deze norm worden richtlijnen beschreven om een energiemanagement programma op te stellen. Deze norm heeft als doel organisaties een ondersteunend document te bieden bij het opstellen van systemen en processen om tot energie reductie te komen. Richtlijnen volgens de EN De norm EN is gebaseerd op de Deming Cyclus. Een algemeen bekend model voor continue verbetering van een organisatie. De Deming Cyclus (ook wel PDCA cyclus genoemd) bevat de volgende herhalende stappen: Plan, Do, Check, Act. Plan: De verandering vooruit plannen, proberen om te voorspellen en analyseren wat de resultaten zullen zijn. Do: Het plan uitvoeren in kleine stapjes onder gecontroleerde omstandigheden Check: Bestuderen of het verwachtte doel behaald is. Act: Evalueren van het resultaat en actie nemen om het gevolgde traject te standaardiseren of te verbeteren. Verderop in dit document zijn bovenstaande stappen toegelicht. In bijlage I is het stroomschema te vinden dat schematisch weergeeft hoe de cyclus eruit ziet. Eisen vanuit de prestatieladder Om het CO2-bewust certificaat te kunnen halen en behouden is er vanuit de CO2-prestatieladder een aantal eisen gesteld met betrekking tot het realiseren van CO 2 -reductie (invalshoek B): Het opstellen van een reductieprogramma waarin: o De reductiedoelstellingen worden uitgedrukt in procenten ten opzichte van het referentiejaar 2010 o Omschreven wordt dat Jade Beheer B.V. de doelstelling heeft om groene stroom of alternatieve brandstof toe te passen. o De energie- en reductiedoelstelling is gedocumenteerd, geïmplementeerd en gecommuniceerd met de medewerkers. Het opstellen van een energiemanagementprogramma: o Dat volgens richtlijnen uit de EN wordt opgesteld o Intern en extern wordt gecommuniceerd (onder andere via een apart ingerichte pagina op de website) o Het opstellen van een actuele energie audit van het bedrijf. o Het management is bekend met het energiemanagementprogramma, het communicatieplan, het budget, de emissie-inventaris en de reductiedoelstellingen en heeft deze ter kennisneming ondertekend. Actualisering energiemanagement programma Om ervoor te zorgen dat het energiemanagementprogramma actueel is en blijft zal de directie van Jade Beheer B.V. deze halfjaarlijks beoordelen of deze nog geschikt, actueel en doeltreffend is. CO2-team overleg Voor het CO 2 -beleid is in het kader van de CO 2 -prestatieladder dit energiemanagementprogramma ingesteld. Om borging van dit beleid te garanderen is een het CO 2 -team overleg in het leven

6 15 geroepen. Aan dit maandelijkse overleg nemen deel: David Baars, Wendeline Vermeulen, Michiel Visser. Op routeerbasis zullen daarbij worden betrokken: administratiefunctionaris, inkoopfunctionaris, productiefunctionaris, communicatiefunctionaris en personeelsfunctionaris. Planning CO 2-team overleg Q1/Q Datum Deelnemers Doel Januari 2012 David Baars, Wendeline Vermeulen, Michiel Visser Interne audit en voorbereiding externe audit April 2012 David Baars, Wendeline Vermeulen, Michiel Visser Juli 2012 David Baars, Wendeline Vermeulen, Michiel Visser September 2012 David Baars, Wendeline Vermeulen, Michiel Visser Agenda CO 2-team overleg Afhankelijk van het onderwerp dat besproken wordt tijdens het CO 2 -team overleg komen in ieder geval de volgende onderwerpen tijdens de vergadering aan de orde: Monitoring uitstoot Voortgang reductiedoelstellingen Voortgang plan van aanpak (reductiemaatregelen) Communicatie intern Communicatie extern Communicatie Om het energiemanagementprogramma, inclusief de daaruit voortvloeiende reductiemaatregelen, effectief te laten zijn is communicatie van essentieel belang. De wijze waarop en de middelen waarmee Jade Beheer B.V. intern en extern communiceert is vastgelegd in het communicatieplan. Betrokkenheid vanuit de medewerkers is van essentieel belang om te slagen in het behalen van de reductiedoelstellingen, dat realiseert Jade Beheer B.V. zich maar al te goed. Bewust maken en bewust zijn van maatregelen ten aanzien van CO2-reductie vormen dan ook een belangrijk aspect in de communicatie van Jade Beheer B.V. inzake de reductiedoelstellingen. Medewerkers worden gestimuleerd mee te werken aan de reductiedoelstellingen onder andere door de mogelijkheid te bieden hen te laten komen met ideeën om de CO2-uitstoot verder te reduceren. Het kan hier zowel gaan om kansen voor persoonlijke bijdrage als optimalisaties binnen het bedrijf. Documentatie en documentbeheer Documenten die voortvloeien uit het energiemanagementprogramma worden digitaal bewaard. In ieder geval wordt vastgelegd in het trajectdossier welke maatregelen worden genomen en de bijbehorende informatie zoals vastgesteld in bijlage II. De aangewezen verantwoordelijke persoon zorgt ervoor dat voor de betreffende maatregel de zaken worden vastgelegd. De uitvoerende verantwoordelijke houdt in de gaten dat het trajectdossier regelmatig wordt bijgewerkt.

7 Plan De eerste fase in het energiemanagementprogramma is de analyse-fase Plan. Deze fase bestaat uit het vaststellen van de Organizational Boundary, de scope en het inventariseren van de verbruikgegevens. Op basis daarvan kan het energieverbruik worden geanalyseerd. Het rapporteren van het energieverbruik gebeurt, volgens de eisen van de CO 2 -prestatieladder, conform de ISO en het GHG protocol. Dit heeft tot gevolg dat de energieverbruikers onderverdeeld worden in 3 scopes: Scope l omvat de directe emissies die onder het beheer vallen en worden gecontroleerd door de organisatie. Voorbeelden hiervan zijn de verbranding van brandstoffen in vaste machines, het zakelijk vervoer in voertuigen die eigendom zijn van de rapporterende organisatie en de emissies van koelapparatuur en klimaatinstallaties; Scope ll omvat de indirecte emissies door opwekking van gekochte elektriciteit, stroom of warmte; Scope lll omvat de andere indirecte emissies van bronnen als woon/werk verkeer, productie van aangekochte materialen en uitbestede werkzaamheden zoals goederenvervoer. Inventarisatie energieverbruik Verantwoordelijke voor het halfjaarlijks inventariseren van de verbruikgegevens is Wendeline Vermeulen bij OFN en Michiel de Visser bij OFS. Jade Beheer B.V. is gevestigd te Buren en Andelst en verbruikt daar op de volgende manieren energie: Energieverbruik: elektriciteit en gas in kwh. Brandstofverbruik wagenpark in liters brandstof. De gegevens worden door David Baars verwerkt en geanalyseerd in een emissie-inventaris. CO2-conversiefactoren Halfjaarlijks worden bovengenoemde gegevens gekwantificeerd en vastgelegd in de emissieinventaris aan de hand van CO 2 -conversiefactoren. Deze conversiefactoren zijn afkomstig uit het CO 2 - prestatieladder handboek van 23 juni Deze conversiefactoren worden gebruikt voor de kwantificering van de emissiebronnen. Met name voor scope III geldt dat er geen CO 2 - conversiefactoren zijn opgenomen in het handboek. In de analyses voor de scope III emissies is herkomst en geschiktheid van de gekozen conversiefactoren onderbouwd. Op basis van de gekwantificeerde emissiebronnen kunnen trends worden geanalyseerd met als doel gericht actie kunnen ondernemen bij het vaststellen en handhaven van de reductie van de CO 2 - uitstoot. Analyse van reductiekansen Aangezien Jade Beheer B.V. voornamelijk CO2-uitstoot heeft middels energieverbruik en het wagenpark, aangezien er sprake is van een kantoorhoudende organisatie, zullen de reductiekansen vooral in deze twee typen uitstoot gezocht moeten worden. Dit betekent dat elke energiereductiekans een bijdrage kan leveren. Uiteraard betekent dit niet dat iedere reductiekans klakkeloos wordt doorgevoerd, een afweging tussen kosten, baten en haalbaarheid moet leiden tot de optimale balans en een verbetering in de situatie. Energie reductiekansen kunnen door iedereen binnen Jade

8 15 Beheer B.V. worden aandragen. Energiereductie kansen worden geregistreerd in een kansenregister wat wordt beheerd door de operationeel verantwoordelijk van Jade Beheer B.V., te weten David Baars. Deze persoon is verantwoordelijk voor het motiveren, inspireren en ondersteunen van de verantwoordelijke personen binnen OFN B.V. (Wendeline Vermeulen) en OFS B.V. (Michiel de Visser). Vaststellen van reductiedoelstellingen Reductiekansen leiden tot reductiedoelstellingen, dat is uitgangspunt van het energiemanagementprogramma. Per reductiekans kan worden aangegeven wat de verwachte daadwerkelijke reductie is. In de directie zal worden vastgesteld welke reductiekansen worden opgepakt, mede met het oog op de balans tussen kosten, baten en haalbaarheid. Hieraan zullen de reductiedoelstellingen worden gekoppeld.

9 15 Do In de tweede fase, de Do -fase is het van belang dat de plannen ten aanzien van de reductiedoelstellingen in de praktijk worden gebracht. De doelstellingen worden vertaald in maatregelen die intern gecommuniceerd dienen te worden. Bepalen van de reductiemaatregelen Om de bepaalde reductiedoelstellingen te behalen zullen er binnen Jade Beheer B.V. maatregelen getroffen moeten worden. Afhankelijk van de vastgestelde doelstellingen zullen passende maatregelen getroffen worden om het doel te halen. Uitvoeren van de reductiemaatregelen Het besluit om de reductiemaatregelen uit te voeren wordt genomen door de directie in het directieoverleg. De genomen besluiten worden genotuleerd en gedocumenteerd. Per maatregel wordt een verantwoordelijk persoon aangewezen. Deze persoon begeleidt de uitvoering en zorgt voor een actieve betrekking van de medewerkers binnen Jade Beheer B.V.. Betrokkenheid vanuit de werkvloer is belangrijk voor de kans van slagen van de gekozen maatregel ten opzichte van de reductiedoelstelling. Traject Voor de uitvoering van een maatregel is een vast traject dat gevolgd wordt. Per maatregel wordt een aantal zaken vastgelegd, zie ook bijlage II: Startdatum uitvoering Verwachte einddatum Verantwoordelijke persoon Betrokken personen Aanpak Activiteiten Planning Hulpmiddelen Kosten Wanneer tijdens de uitvoering blijkt dat de aanpak aangepast moet worden zal dit in overleg met de verantwoordelijke worden bepaald, hiervan wordt de directie op de hoogte gesteld.

10 Check Na uitvoering is het zaak om te meten en te evalueren of de gekozen maatregel effect heeft met het oog op de reductiedoelstelling. Dit wordt gedaan in de derde fase, de Check -fase. In het geval dat er afwijkingen zijn geconstateerd, dient te worden geïnventariseerd waar deze afwijking door veroorzaakt wordt en wat gedaan kan worden om alsnog tot het gewenste resultaat te komen. Meten - Huidig energieverbruik vaststellen Vanaf 1 september 2011 meet Jade Beheer B.V. haar energieverbruik en bijbehorende CO 2 -uitstoot elk half jaar (Q1/Q2 en Q3/Q4) en rapporteert hier over. Het analyseren van het verbruik zal plaatsvinden in het eerste en derde kwartaal van ieder jaar over het voorafgaande halfjaar (van janjun / jul-dec). Het energieverbruik wordt bepaald volgens de verstrekte gegevens van de energieleverancier en eigen administratie (zoals facturen en jaaropgaven). Jade Beheer B.V. zal op 2 gebieden het verbruik bepalen: Totaal elektriciteitsverbruik Jade Beheer B.V. Totaal verbruik wagenpark Jade Beheer B.V. Evalueren Effectiviteit en corrigerende maatregelen De rapportage van de meetgegevens wordt in deze fase aangevuld met evaluaties ten opzichte van de voortgang. De voortgang wordt bepaald door de reductiedoelstellingen te vergelijken met het meest recente cijfermateriaal. Indien blijkt dat de reductiedoelstelling niet gehaald is, zal gekeken worden naar de mogelijke oorzaken en alternatieve maatregelen. Oorzaken kunnen onder andere veranderingen in omzet en aantal medewerkers zijn. In het geval dat genomen maatregelen niet resulteren in de verwachtte reductie en er daarmee geen sprake is van een effectieve maatregel, zal gekeken worden naar corrigerende maatregelen zodat in de toekomst de voorgenomen reductie wel behaald kan worden. Voortgang ten aanzien van de maatregelen worden vastgelegd in het trajectdossier bij de betreffende maatregel. Interne Audit Binnen OFN B.V. wordt jaarlijks een interne audit uitgevoerd voor zowel de ISO 9001 en de ISO Middels de systematiek voor deze interne audit zal de operationeel verantwoordelijke voor de CO 2 -prestatieladder, ook zorg dragen voor de halfjaarlijkse interne audit ten aanzien van de CO 2 - prestatieladder. Tijdens interne audits wordt gecontroleerd: of de emissie-inventaris kan worden geverifieerd, door middel van volledigheid, betrouwbaarheid, actualiteit, eenduidigheid en terugvindbaarheid van aangeleverde verbruiksgegevens; of de juiste conversiefactoren zijn gebruikt; of de emissie-inventaris voldoet aan de eisen van de ISO ; of het energiemanagementprogramma in praktijk wordt gebracht en of bijbehorende documenten nog up-to-date zijn; of het operationele energiemanagementprogramma aan de eisen van CO 2 -prestatieladder voldoet. Planning 2012 Zie Audit planning ( F1)

11 15 Act De laatste fase van de PDCA-cyclus is de Act -fase. De interne audit uit de vorige fase geeft input voor de continue verbetercyclus. In de interne audit is zowel gekeken naar het energiemanagementprogramma als de voortgang in de reductiedoelstellingen. In de Act -fase is het zaak om de voorgenomen maatregelen in praktijk te brengen. Structurele maatregelen De volgende structurele acties dienen te worden uitgevoerd in het kader van dit energie- en emissiemanagementsysteem: structureel inventariseren van data en het opstellen van de emissie inventaris (halfjaarlijks); genereren van data van het energieverbruik, opstellen energie audit verslag (halfjaarlijks); structureel rapporteren over de stand van zaken ten opzichte van de CO 2 -reductie doelstelling (2x per jaar). Correctieve maatregelen In het geval dat blijkt dat de in de CO 2 -reductie doelstelling omschreven doelstelling in gevaar komt dienen de volgende acties te worden overwogen: Evaluatie van de CO 2 -reductie doelstelling, is deze realistisch; Heroverwegen kansen tot energie- en dus CO 2 -reductie zoals opgesteld in het reductiemaatregelenregister; Bespreken van relevante aspecten in managementoverleg tussen eerder genoemde verantwoordelijken.

12 Bijlage I: stroomschema energiemanagementprogramma Energiebeleid Plan Directiebeoordeling Do Interne Audit Check Monitoring Corrigerende /preventieve maatregelen

13 Bijlage II: trajectdossier reductiemaatregel Traject Maatregel 1 Maatregel 2 Maatregel 3 Startdatum uitvoering Verwachte einddatum Verantwoordelijke persoon Betrokken personen Aanpak Activiteiten Planning Hulpmiddelen Kosten

Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B

Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B Amsterdam 1 juli 2015 Rene Rutte Jeroen de Ruiter Akkoord namens directie Datum: Handtekening: 0. Inhoud 0. Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Onderdelen

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan M. van der Spek Hoveniers BV Benthuizen 11 april 2014 Hendrik-Jan Konijn Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0 Onderdelen van

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Benthuizen 19 september 2013 J. Jeninga. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0

Nadere informatie

Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam

Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam ID 3B Amsterdam 24 juni 2014 Marcel Kersten Peggy de Rijk Akkoord directie: Datum: Handtekening:

Nadere informatie

Energie management actieplan. Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2015. C. Slotman. Afdeling KAM. Akkoord directie: Datum: Handtekening:

Energie management actieplan. Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2015. C. Slotman. Afdeling KAM. Akkoord directie: Datum: Handtekening: Energie management actieplan Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2015 C. Slotman. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0 Onderdelen

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan Gebr. Griekspoor BV Innovatief Proactief Duurzaam Betrokken Nieuw-Vennep 9 oktober 2014 Dilia van der Want. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1

Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1 Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1 Inhoud INLEIDING... 5 BELEIDSVERKLARING... 6 RAPPORTERENDE ORGANISATIE... 8 VERANTWOORDELIJKE PERSOON... 8 ORGANISATIEGRENZEN... 8 ORGANOGRAM... 9

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Indaver Nederland B.V. ID 3.B.2 Nieuwdorp, December 2014 Auteur: G.J.M. Goverde 1 Inhoudsopgave 0. Inhoud 2 1. Inleiding 3 2. Onderdelen van het energiemanagement

Nadere informatie

Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder

Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder ZWOLLE, SEPTEMBER 2013, VERSIE 1.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 De CO 2-Prestatieladder 4 1.2 Doel van dit rapport 4 1.3 Opbouw

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 3.C.1 & 3.C.2 Communicatieplan

Jade Beheer B.V. 3.C.1 & 3.C.2 Communicatieplan Jade Beheer B.V. 3.C.1 & 3.C.2 Communicatieplan Inhoud INLEIDING... 3 ANALYSE... 4 DOELSTELLINGEN EN DOELGROEPEN... 4 COMMUNICATIEDOELSTELLING... 5 DOELGROEPEN... 5 INTERNE DOELGROEPEN... 6 EXTERNE DOELGROEPEN...

Nadere informatie

Grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer B.V. Energiemanagement actieplan CO2-Prestatieladder

Grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer B.V. Energiemanagement actieplan CO2-Prestatieladder Grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer B.V. Energiemanagement actieplan CO2-Prestatieladder ZWOLLE, MEI 2014, VERSIE 0.1 CK BEDRIJFSADVISERING ROBERT LOUIS, ACCREDITED ASSOCIATE OF THE IIB Inhoudsopgave

Nadere informatie

4.A.2 en 3.B.2 Kwaliteitsmanagement plan en Energiemanagement programma. 8 mei 20122

4.A.2 en 3.B.2 Kwaliteitsmanagement plan en Energiemanagement programma. 8 mei 20122 4.A.2 en 3.B.2 Kwaliteitsmanagement plan en Energiemanagement programma 8 mei 20122 4.A.2 en 3.B.2 Kwaliteitsmanagement plan en Energiemanagement programma Verantwoording Titel 4.A.2 en 3.B.2 Kwaliteitsmanagement

Nadere informatie

Bureau Waardenburg B.V. Energiemanagement actieplan CO 2 -Prestatieladder

Bureau Waardenburg B.V. Energiemanagement actieplan CO 2 -Prestatieladder Bureau Waardenburg B.V. Energiemanagement actieplan CO 2 -Prestatieladder CULEMBORG, APRIL 2015, VERSIE 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 De CO 2-Prestatieladder 4 1.2 Doel van dit rapport 4 1.3 Opbouw

Nadere informatie

Energiemanagement Strukton Groep

Energiemanagement Strukton Groep Energiemanagement Strukton Groep Krispijn Beek Strukton Bouw, Civiel & Worksphere 24 mei 2012 Versie 1.2 1 Energiemanagement Strukton Groep Inhoud 2 Energiemanagement Strukton Groep 3 Energiemanagement

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. PUK Benelux B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. PUK Benelux B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van PUK Benelux B.V. Auteur(s): Mevr. Giezen-van Laarhoven, CO 2-functionaris Dhr. D. Slothouber,

Nadere informatie

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1. 18 juli 2012. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1. 18 juli 2012. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1 HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1 18 juli 2012 CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1 De CO₂-Prestatieladder is eigendom van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen. De

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Keiser Verkeerstechniek B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Keiser Verkeerstechniek B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Keiser Verkeerstechniek B.V. Auteur(s): Marko Keiser (Directeur Keiser Verkeerstechniek B.V.)

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Zwatra B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Zwatra B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Zwatra B.V. Auteur(s): R. Egas, directie & CO 2-functionaris, Zwatra B.V. M. de Lange, extern

Nadere informatie

Energie Management Systeem Handboek energiemanagement. CO 2 -Prestatieladder

Energie Management Systeem Handboek energiemanagement. CO 2 -Prestatieladder Energie Management Systeem Handboek energiemanagement CO 2 -Prestatieladder mei 2015 Inhoudsopgave 1. Doel, inhoud, structuur energiemanagement... 3 2. Termen en definities... 4 3. De organisatie... 5

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Aannemingsbedrijf H. de Boer Muiderberg B.V. Auteur(s): Jeroen de Beer, CO 2-functionaris, Aannemingsbedrijf

Nadere informatie

Carbon Footprint. Analyse 2011. Acto Informatisering B.V.

Carbon Footprint. Analyse 2011. Acto Informatisering B.V. Carbon Footprint Analyse 2011 Acto Informatisering B.V. Versiedatum: 16 juli 2012 Opgesteld door: W.F. Verhoef Akkoord: J.G. van Noort Inhoudsopgave Beleidsverklaring... 3 1 Organisatie... 4 1.1 Rapporterende

Nadere informatie

Kwaliteitsmanagementplan

Kwaliteitsmanagementplan Kwaliteitsmanagementplan Datum 27 januari 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Stuurcyclus Energiemanagement 4 2.1 Verantwoordelijkheden 6 2.2 Documentatiesysteem en archief 6 3. Methodiek voor de emissie

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2009

Carbon Footprint Analyse 2009 JAARGANG 1, NR. 1 26 SEP 2011 REF.NR.: 11.A0336 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen ISO 14064 verklaring Carbon Footprint

Nadere informatie

Handboek Samen zorgen voor minder CO2

Handboek Samen zorgen voor minder CO2 3.B.2 Handboek Samen zorgen voor minder CO2 Aqualectra Aqualectra Flemingstraat 48 NL 1704 SL Heerhugowaard Postbus 9 1700 AA Heerhugowaard Tel: 072 576 1800 Fax: 072 574 1095 E-mail: kwaliteit@aqualectra.nl

Nadere informatie

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): F. Reijm () A.T. Zweers (A.T.

Nadere informatie

Scope 1 doelstelling Scope 2 doelstelling Scope 1 en 2 gecombineerd 5% CO 2- reductie. 30% CO 2- reductie in 2016 6% CO 2 -reductie in 2016 ten

Scope 1 doelstelling Scope 2 doelstelling Scope 1 en 2 gecombineerd 5% CO 2- reductie. 30% CO 2- reductie in 2016 6% CO 2 -reductie in 2016 ten B. Kwantitatieve doelstellingen & beleid 1 INLEIDING Verhoef wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. 2 HET CO 2 REDUCTIE

Nadere informatie

CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V.

CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V. CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V. Prestatieladder 2.2 Versie 1.0 Versie datum Opgesteld door Geaccordeerd door 1.0 1 augustus 2014 J. Vreeburg Kwaliteitscoördinator Directie Centercon B.V. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Handboek. Het opstellen van een CO 2 -footprint. Voor leveranciers van Beelen. Het opstellen van een CO 2-footprint voor leveranciers van Beelen 1

Handboek. Het opstellen van een CO 2 -footprint. Voor leveranciers van Beelen. Het opstellen van een CO 2-footprint voor leveranciers van Beelen 1 Handboek Het opstellen van een CO 2 -footprint Voor leveranciers van Beelen Het opstellen van een CO 2-footprint voor leveranciers van Beelen 1 Inhoud 1. Wat is uw Footprint?... 3 2. Hoe gaat u te werk?...

Nadere informatie