4.A.2 en 3.B.2 Kwaliteitsmanagement plan en Energiemanagement programma Prop Beplantingswerken v.o.f.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "4.A.2 en 3.B.2 Kwaliteitsmanagement plan en Energiemanagement programma Prop Beplantingswerken v.o.f."

Transcriptie

1 4.A.2 en 3.B.2 Kwaliteitsmanagement plan en Energiemanagement programma Prop Beplantingswerken v.o.f. 4 A 2 en 3 B 2 Kwaliteitsmanagement plan en Energiemanagement programma v_1, 1/7

2 Inhoud Inhoud Inleiding Energiebeleid CO2-prestatieladder Organisatie van de carbon footprint Uitvoering Energieaspecten Energieverbruik Prop Scope 1 en Energieverbruik in de keten Energie reductiekansen Referentiejaar Doelstelling Monitoren en beoordelen Interne audits Externe audits Management review Feedback Stuurcyclus A 2 en 3 B 2 Kwaliteitsmanagement plan en Energiemanagement programma v_1, 2/7

3 1 Inleiding Deze rapportage geeft inzicht in het kwaliteitsmanagement plan (eis 4.A.2) en energiemanagement programma (eis 3.B.2) van Prop. Kwaliteitsmanagement plan Het kwaliteitsmanagement plan gaat in op het borgen van de kwaliteit van de Carbon Footprint en Scope 3 emissies. Gebaseerd op hoofdstuk 6 van de NEN-EN De generieke doelstelling van het kwaliteitsmanagement plan is te komen tot een continue verbetering van de uitstoot van de bedrijfsvoering. Dit is ook als zodanig verwoordt in het beleid van de directie. Daarnaast geeft het kwaliteitsmanagement plan inzicht in de procedures, het meten en rapporteren voor de Carbon Footprint. Met de introductie van een kwaliteitsmanagement plan wordt geborgd dat een volledige, betrouwbare en actuele consolidatie van de energieprestaties van Prop kan plaatsvinden. Hiermee wordt inzicht verschaft in de van het kwaliteitsmanagement plan beoogt Prop de kwaliteit van de data te borgen in de organisatie en de prestaties continue te verbeteren. Energiemanagement programma Deze rapportage betreft het Energiemanagement programma van Prop, gebaseerd op de NEN-EN Energiemanagement systemen. De NEN-EN dient als richtlijn voor het opzetten van het Energiemanagement programma. Met de introductie van een energiemanagement systeem wordt geborgd dat een volledige, betrouwbare en actuele consolidatie van de energieprestaties van Prop kan plaatsvinden. Hiermee wordt inzicht verschaft in de Continue evaluatie van de activiteiten en geconstateerde afwijkingen om verbeteringen te realiseren, behoort tot de kern van het kwaliteitsmanagement plan en het energiemanagement programma en is dan ook opgesteld volgens de plan-do-check-act cyclus vanuit de NEN-EN Dit rapport maakt onderdeel uit van het integrale kwaliteitssysteem van Prop. Dat digitaal toegankelijk is voor alle werknemers van Prop. 2 Energiebeleid Prop levert ideeën voor duurzame omgevingskwaliteit. Daarmee willen we zeggen dat we alles wat we om ons heen zien mooier, schoner, veiliger en duurzamer willen maken. Denkkracht dus, voor veilige wegen, mooie landschappen, groene omgeving en schone bodems. Dat doen we in opdracht van overheden en bedrijven, maar ook vanuit gedrevenheid. Deze gedrevenheid komt terug in onze interne visie op duurzaamheid. Deze richt zich vooral op de eigen huisvesting, de bedrijfsprocessen en maatschappelijke betrokkenheid. Deze visie is vastgelegd in ons Kwaliteit, veiligheid en milieubeleid en de Duurzaamheidsverklaring en integriteitscode. Deze documenten staan in ons systeem en in de dropbox. Zo vaak als mogelijk worden deze documenten herzien en aangepast als omstandigheden dit vereisen. 2.1 CO2-prestatieladder Het kwaliteitsmanagement plan en het energiemanagement programma van Prop zijn verder uitgewerkt conform de eisen uit de CO2-Prestatieladder. De energiedoelstellingen en - taakstellingen die opgenomen zijn hebben betrekking op alle activiteiten van Prop 4 A 2 en 3 B 2 Kwaliteitsmanagement plan en Energiemanagement programma v_1, 3/7

4 2.2 Organisatie van de carbon footprint In 2013 is Prop begonnen met het vastleggen van de Carbon footprint. Vanuit deze behoefte is besloten te certificeren voor de CO2 prestatieladder. De externe adviseur heeft samen met de directeur het systeem vorm gegeven en ervoor gezorgd dat alle medewerkers betrokken zijn geraakt bij het realiseren van deze plannen. De directeur is verantwoordelijk voor uitvoering en actueel houden van de carbon footprint. De administratie is verantwoordelijk voor het deugdelijk en correct aanleveren van de gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de carbon footprint. De KAM-coördinator is verantwoordelijk voor de gehele coördinatie tijdens de uitvoering en levert uiteindelijk de gegevens aan aan de directie. Medewerkers hebben de verantwoordelijkheid om correcte registraties bij te houden van tanken, registratie van draaiuren e.d. Communicatie is de verantwoordelijkheid van de directeur. 3 Uitvoering 3.1 Energieaspecten De eerste stap is het inzichtelijk maken van het energieverbruik van de organisatie en de keten waarin de organisatie actief is. Op basis van dit inzicht kan er gekeken worden op welke aspecten er winst valt te behalen in de reductie van de CO2- uitstoot Energieverbruik Prop Scope 1 en 2 Ee n keer per jaar (elke 12 maanden) brengt Prop haar energieverbruik in beeld. De uitvoering van deze inventarisatie vindt plaats volgens de ISO en de CO2-Prestatieladder. Binnen Prop is de externe adviseur samen met de directeur verantwoordelijk voor het uitvoeren van de inventarisatie. Voor de inventarisatie wordt gebruik gemaakt Excel datasheet. In de datasheet zijn de conversiefactoren opgenomen zoals die zijn aangeleverd door SKAO. De onderbouwing van de gegevens in de datasheet worden verzameld in de dropbox. Elektriciteits- en gasverbruik van de locatie; Energieverbruik tijdens uitvoering van de projecten; Energieverbruik ten behoeve van het transport; De directeur en de administratie voeren na de inventarisatie een kwaliteitscontrole uit op de data en de correcte invoer in de Excel sheet. Tevens wordt bekeken of gegevens onder de juiste scope zijn geplaatst Energieverbruik in de keten Scope 3 emissies betreffen emissies welke als gevolg van activiteiten van Prop worden uitgestoten, maar welke niet direct door Prop worden gecontroleerd. Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van deze scope 3 emissies gaat deze inventarisatie zo veel mogelijk in op de verschillende aspecten in de waardeketen bron-productie-transport-gebruiker-afval. In de ketenanalyse is vastgesteld dat het hier gaat om de volgende onderdelen: Gekochte goederen en services; Gegenereerd afval; 4 A 2 en 3 B 2 Kwaliteitsmanagement plan en Energiemanagement programma v_1, 4/7

5 Transport en distributie (upstream); Woon-werkverkeer; Energie reductiekansen Iedereen binnen Prop kan ideeën aanleveren om CO2 te reduceren. Tijdens de maandelijkse toolboxmeetings worden medewerkers telkens verzocht met goede ideeën te komen Referentiejaar De eerste inventarisatie is uitgevoerd in 2013 voor een compleet jaar. Deze inventarisatie wordt gebruikt als referentiejaar. De inventarisatie is uitgevoerd conform het gestelde in onderhavig document. De betrouwbaarheid wordt gecontroleerd door een interne audit en wordt niet extern geverifieerd. Vanuit de inventarisatie wordt gekeken welke onderdelen in aanmerking komen voor het formuleren van doelstellingen. De directie stelt uiteindelijk de doelstellingen vast. 3.2 Doelstelling en positie in de markt De reductiedoelstellingen worden geformuleerd voor een tweejaarlijkse periode. De vastgestelde doelstellingen zijn opgenomen in het kwaliteitsmanagementsysteem en staan in het energieactieplan. In hetzelfde document zijn ook de maatregelen genoemd die genomen worden om de doelstellingen te halen en welke afdelingen verantwoordelijk zijn voor de realisatie van de maatregelen. Prop is binnen de markt een middenmoter en heeft de potentie om koploper te worden. Met het gekozen alternatief om bermgras te verwerken tot vezels als grondstof voor de industrie is de kans wel degelijk aanwezig dat Prop op termijn CO2- neutraal kan gaan werken. Dit is een uitstekende kans om zich te profileren in de markt. 3.3 Monitoren en beoordelen Een keer per jaar wordt de voortgang ten opzichte van de reductiedoelstellingen en het Energieactieplan bepaald. De KAMcoördinator en de administratie rapporteren de resultaten aan de directie. Deze rapportage omvat minimaal: Een overzicht van het energieverbruik en de CO2-emissies per scope Een vergelijking van het energieverbruik ten opzichte van het referentiejaar Een analyse van opvallende toenamen / afnamen van het verbruik; De voortgang van en de prognose voor het behalen van de gestelde reductiedoelstellingen en eventuele aanbevelingen voor preventie of corrigerende maatregelen Op basis van deze rapportage beslist de directie of bijsturing van de doelstellingen en / of aanpassing van het Energieactieplan noodzakelijk is. 4 A 2 en 3 B 2 Kwaliteitsmanagement plan en Energiemanagement programma v_1, 5/7

6 4 Borging van het kwaliteitsmanagement plan en het energiemanagement programma Prop beschikt over een kwaliteitsmanagementsysteem op basis van ISO De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de directie. Het kwaliteitsmanagement plan en het energiemanagement programma zijn geïntegreerd in dit bestaande kwaliteitssysteem. Beide onderdelen worden hierdoor meegenomen in het systeem van interne en externe audits en de jaarlijkse managementreview. 4.1 Interne audits Periodiek worden interne audits uitgevoerd. De interne audit is gericht om te toetsen of het energiebeleid van Prop effectief en doelmatig is geïmplementeerd. Daarnaast heeft het als doel de kwaliteit van de carbon footprint te verhogen en een betrouwbaar beeld te krijgen van de voortgang op de reductiedoelstellingen van Prop. De interne audit richt zich op de manier waarop de gegevens zijn verzameld en verwerkt. De interne auditor stelt een audit rapport op met daarin de bevindingen van de interne audit. De auditor besteedt verhoogde aandacht aan de volgende items: De mate van zekerheid van de gegevens; Of de juiste gegevens gebruikt zijn bij het opstellen van de carbon footprint; (steekproefsgewijs worden facturen en gebruikte gegevens met elkaar vergeleken) Of de Carbon footprint voldoet aan de vigerende normen (ISO 14064); Aan welk niveau van de CO2 prestatieladder wordt voldaan. Aanbevelingen uit de audits worden meegenomen in het Energieactieplan ter verbetering van het systeem. 4.2 Externe audits KIWA is gecontracteerd voor het uitvoeren ven de jaarlijkse externe verificatie en om te bevestigen dat Prop voldoet aan het beoogde niveau van de CO2-prestatieladder. 4.3 Management review Jaarlijks wordt door de directie het kwaliteitsmanagement systeem beoordeeld op geschiktheid, passendheid en doeltreffendheid. De output van het management review is een Energieactieplan met daarin vermelde doelstellingen en / of verbeteringen voor het nieuwe jaar. 4.4 Feedback Aan de hand van de input uit de vorige fases en het evaluatierapport van het management review kunnen doelstellingen, indien nodig, worden bijgesteld en kunnen er vervolgacties worden uitgezet om de verbeteringen te realiseren. Dit is nodig om de continue verbetering van het geïmplementeerde kwaliteitsmanagementsysteem te bevorderen. De terugkoppeling van uitkomsten wordt zowel schriftelijke als mondeling naar betrokkenen verzorgd. Zij dragen zorg voor het nemen van corrigerende / preventieve maatregelen binnen hun eigen organisatieonderdeel. 5 2.C.2 Stuurcyclus CO2-prestatieladder Eis 2.C.2 maakt integraal onderdeel uit van dit rapport. 5.1 Stuurcyclus Gedurende het jaar wordt de CO2-emissieinventaris bijgehouden door de administratieve medewerkers onder leiding van de 4 A 2 en 3 B 2 Kwaliteitsmanagement plan en Energiemanagement programma v_1, 6/7

7 directie. Voor specifieke namen en verantwoordelijkheden voor het verzamelen van gegevens zie 1.A.3 / 2.A.2. Deze emissieinventaris dient als input voor de jaarlijks op te stellen carbon footprint. De carbon footprint biedt vervolgens de basis voor het initiëren van initiatieven ten behoeve van de CO2- reductie. Ook bijsturing van reeds gestarte projecten voor CO2-reductie vindt op basis van de carbon footprint plaats. Dit vindt zoveel mogelijk plaats in januari / februari van het nieuwe jaar. De KAM-coördinator doet enkele voorstellen voor initiatieven ten behoeve van de CO2-reductie. Hij wint advies in bij interne medewerkers die ook actief zijn op het gebied van CO2. Vervolgens worden deze voorstellen in managementteam besproken en door de directie vastgelegd. Daarnaast krijgt de carbon footprint jaarlijks een update. Daarmee wordt ook jaarlijks geanalyseerd of er nog wijzigingen zijn in de energiestromen c.q. energieaspecten. De initiatieven dienen SMART-geformuleerd te zijn en worden vastgelegd in het jaarplan van dat desbetreffende jaar. De actieverantwoordelijken gaan gedurende het jaar aan de slag met desbetreffende initiatieven en rapporteren elk kwartaal aan de KAM-coo rdinator over de voortgang. Uiteindelijk moet een en ander leiden tot minder energieverbruik en daarmee CO2- reductie. Het kwaliteitsmanagement plan en het energie managementprogramma maakt integraal onderdeel uit van het kwaliteitssysteem. Resultaten, maatregelen en uitstoot worden door de directeur zowel intern- als extern gecommuniceerd. Een en ander conform het daarvoor opstelde communicatieplan (eis 3.C.2). 4 A 2 en 3 B 2 Kwaliteitsmanagement plan en Energiemanagement programma v_1, 7/7

4.A.2 en 3.B.2 Kwaliteitsmanagement plan en Energiemanagement programma. 8 mei 20122

4.A.2 en 3.B.2 Kwaliteitsmanagement plan en Energiemanagement programma. 8 mei 20122 4.A.2 en 3.B.2 Kwaliteitsmanagement plan en Energiemanagement programma 8 mei 20122 4.A.2 en 3.B.2 Kwaliteitsmanagement plan en Energiemanagement programma Verantwoording Titel 4.A.2 en 3.B.2 Kwaliteitsmanagement

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder. Kwaliteitsmanagement en Energiemanagement. Aspect(en): 4.A.2, 3.B.2, 2.C.2

CO 2 Prestatieladder. Kwaliteitsmanagement en Energiemanagement. Aspect(en): 4.A.2, 3.B.2, 2.C.2 CO 2 Prestatieladder Kwaliteitsmanagement en Energiemanagement Auteur: Dhr. A.J. van Doornmalen Aspect(en): 4.A.2, 3.B.2, 2.C.2 Vrijgegeven: Dhr. A.J. van der Heul Datum: 11 juni 2014 Inhoudsopgave 1.0

Nadere informatie

Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder

Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder ZWOLLE, SEPTEMBER 2013, VERSIE 1.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 De CO 2-Prestatieladder 4 1.2 Doel van dit rapport 4 1.3 Opbouw

Nadere informatie

Grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer B.V. Energiemanagement actieplan CO2-Prestatieladder

Grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer B.V. Energiemanagement actieplan CO2-Prestatieladder Grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer B.V. Energiemanagement actieplan CO2-Prestatieladder ZWOLLE, MEI 2014, VERSIE 0.1 CK BEDRIJFSADVISERING ROBERT LOUIS, ACCREDITED ASSOCIATE OF THE IIB Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bureau Waardenburg B.V. Energiemanagement actieplan CO 2 -Prestatieladder

Bureau Waardenburg B.V. Energiemanagement actieplan CO 2 -Prestatieladder Bureau Waardenburg B.V. Energiemanagement actieplan CO 2 -Prestatieladder CULEMBORG, APRIL 2015, VERSIE 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 De CO 2-Prestatieladder 4 1.2 Doel van dit rapport 4 1.3 Opbouw

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan

Energiemanagement Actieplan 1 van 8 Energiemanagement Actieplan Datum 18 04 2013 Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 8 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN

ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN Versie 1.1 Datum: 6 DECEMBER 2012 ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES - AANDRIJFSYSTEMEN - TECHNISCHE AUTOMATISERING PANELENBOUW - SERVICE EN ONDERHOUD - PLAATWERK - TECHNISCHE DIENSTVERLENING DOMOTICA - ENERGIEMANAGEMENT

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Benthuizen 19 september 2013 J. Jeninga. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0

Nadere informatie

Energie management actieplan. Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2015. C. Slotman. Afdeling KAM. Akkoord directie: Datum: Handtekening:

Energie management actieplan. Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2015. C. Slotman. Afdeling KAM. Akkoord directie: Datum: Handtekening: Energie management actieplan Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2015 C. Slotman. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0 Onderdelen

Nadere informatie

Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam

Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam ID 3B Amsterdam 24 juni 2014 Marcel Kersten Peggy de Rijk Akkoord directie: Datum: Handtekening:

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B

Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B Amsterdam 1 juli 2015 Rene Rutte Jeroen de Ruiter Akkoord namens directie Datum: Handtekening: 0. Inhoud 0. Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Onderdelen

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan Gebr. Griekspoor BV Innovatief Proactief Duurzaam Betrokken Nieuw-Vennep 9 oktober 2014 Dilia van der Want. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Energiemanagement Strukton Groep

Energiemanagement Strukton Groep Energiemanagement Strukton Groep Krispijn Beek Strukton Bouw, Civiel & Worksphere 24 mei 2012 Versie 1.2 1 Energiemanagement Strukton Groep Inhoud 2 Energiemanagement Strukton Groep 3 Energiemanagement

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan M. van der Spek Hoveniers BV Benthuizen 11 april 2014 Hendrik-Jan Konijn Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0 Onderdelen van

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan Voor akkoord, opsteller Voor vrijgave Naam R. W. Goudswaard G. J. van de Pol Functie KAM manager Algemeen directeur Datum 23-01-2013 31-01-2013 Handtekening Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 3.B.2 Energiemanagement Programma & 4.A.2 Kwaliteitsmanagementplan

Jade Beheer B.V. 3.B.2 Energiemanagement Programma & 4.A.2 Kwaliteitsmanagementplan Jade Beheer B.V. 3.B.2 Energiemanagement Programma & 4.A.2 Kwaliteitsmanagementplan Inhoud INLEIDING... 3 NORMEN EN WAARDEN... 3 OPZET VAN HET ENERGIEMANAGEMENT PROGRAMMA... 4 RICHTLIJNEN VOLGENS DE EN

Nadere informatie

Energie Management Systeem Handboek energiemanagement. CO 2 -Prestatieladder

Energie Management Systeem Handboek energiemanagement. CO 2 -Prestatieladder Energie Management Systeem Handboek energiemanagement CO 2 -Prestatieladder mei 2015 Inhoudsopgave 1. Doel, inhoud, structuur energiemanagement... 3 2. Termen en definities... 4 3. De organisatie... 5

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Opdrachtgever: HKV 3.B.2 Energiemanagement actieplan ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder AL0011 oktober 2014 Opdrachtgever: HKV 3.B.2 Energiemanagement actieplan ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder

Nadere informatie

3B2 Energie Management Actieplan

3B2 Energie Management Actieplan 3B2 Energie Management Actieplan C.A. de Groot Holding B.V. Energie Management Actieplan C.A. de Groot Holding B.V. 19-06-2014, versie 1 Opgesteld door: P.C. Kesselaar(KAM-coördinator) Vrijgave door: K.J.

Nadere informatie

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): F. Reijm () A.T. Zweers (A.T.

Nadere informatie

Koopmans Bouw b.v. Bank 59.24.39.100 IBAN NL20RBOS0592439100 BIC RBOSNL2A. KvK Veluwe en Twente 06038150 BTW NL0014.01.865B01 ISO 9001 gecertificeerd

Koopmans Bouw b.v. Bank 59.24.39.100 IBAN NL20RBOS0592439100 BIC RBOSNL2A. KvK Veluwe en Twente 06038150 BTW NL0014.01.865B01 ISO 9001 gecertificeerd Koopmans Bouw b.v. 1 Energiemanagement programma Marssteden 66 7547 TD Enschede Postbus 461 7500 AL Enschede Telefoon 053-460 06 00 Fax 053-460 06 22 info@koopmans.nl www.koopmans.nl Bank 59.24.39.100

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Indaver Nederland B.V. ID 3.B.2 Nieuwdorp, December 2014 Auteur: G.J.M. Goverde 1 Inhoudsopgave 0. Inhoud 2 1. Inleiding 3 2. Onderdelen van het energiemanagement

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 3.B.2 Energiemanagement programma

Jade Beheer B.V. 3.B.2 Energiemanagement programma Jade Beheer B.V. 3.B.2 Energiemanagement programma Inhoud INLEIDING... 3 NORMEN EN WAARDEN... 3 OPZET VAN HET ENERGIEMANAGEMENT PROGRAMMA... 4 RICHTLIJNEN VOLGENS DE EN 16001... 4 EISEN VANUIT DE PRESTATIELADDER...

Nadere informatie

Energie Management Actieplan

Energie Management Actieplan Energie Management Actieplan Rijssen, Juli 2013 Auteur: L.J. Hoff Geaccodeerd door: M. Nijkamp Directeur Inhoudsopgave 1. Inleiding Pagina 3 2. Beleid CO₂ reductie Pagina 4 3. Borging CO₂ prestatieladder

Nadere informatie

Energie en CO2: Energiemanagement programma

Energie en CO2: Energiemanagement programma TBI Infra B.V. Landdrostlaan 49 7327 GM Apeldoorn Postbus 20175 7302 HD Apeldoorn Telefoon +31 55-538 22 22 Fax +31 55-538 22 44 Energie en CO2: Energiemanagement programma Het structureel verbeteren van

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan 2014-2016

Energiemanagement actieplan 2014-2016 Energiemanagement actieplan 2014-2016 Auteurs: Frans van de Put, Jacqueline van Gelderen Verharen, Gerda de Raad en Geert Jan Prins Versienummer: 1 Versie datum: 16 september 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Energie management actieplan 2014

Energie management actieplan 2014 Energie management actieplan 2014 Status: Definitief 3.B.1 en 3.B.2 Versie 2014/1 Uitgegeven door: Van Wijk Nieuwegein Copyright 2014 Van Wijk Nieuwegein Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Keiser Verkeerstechniek B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Keiser Verkeerstechniek B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Keiser Verkeerstechniek B.V. Auteur(s): Marko Keiser (Directeur Keiser Verkeerstechniek B.V.)

Nadere informatie