Jaarrapport Indische Genealogische Vereniging, 2018

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarrapport Indische Genealogische Vereniging, 2018"

Transcriptie

1 Jaarrapport Indische Genealogische Vereniging, Jaarverslag Bestuur tot Voorzitter: John Soedirman Secretaris: Ralph Ravestijn Penningmeester: Ricus Peetoom Webmaster/redacteur: Kevin Fellter PR / ledenwerving: Daisy Spangenberg tot Voorzitter: Arthur Fickel Secretaris: Maarten Fornerod Penningmeester: John Soedirman Kevin Fellter: Webmaster/redacteur Vrijwilliger logistiek Dennis van der Jagt Leden Het aantal betalende leden (inclusief ereleden) bedroeg eind , eind en eind Het aantal leden groeit dus flink. Dit heeft ons inziens te maken met de grotere zichtbaarheid van de vereniging dankzij onder andere de vernieuwde website, de aanwezigheid op sociale media en publieksactiviteiten van een groot aantal IGV leden. De vereniging ontplooide in 2018 een aantal activiteiten die de aandacht trokken, onder meer in het kader van bronnenontsluiting en DNA onderzoek. De zichtbaarheid van de vereniging werd ook bevorderd door aanwezigheid op diverse manifestaties en bijeenkomsten. Sinds vorig jaar is het mogelijk digitaal lid te worden van de vereniging. Dit heeft ook bijgedragen aan de ledengroei. Het aantal digitale leden bedroeg eind Het aantal reguliere of boek-leden is afgenomen ten gunste van het aantal digitale leden. We verwachten dat deze trend zich de komende jaren voort zal zetten. De ereleden per 31 december 2018 zijn Dhr. F.J.P. Kiesel, Dhr. L.M. Janssen, Mevr. H.F. Mugie. Activiteiten Na afloop van de ALV 17 maart 2018 waren er lezingen van Gerrit Woertman, Bart Lenselink en Maarten Fornerod over DNA bij Indisch genealogisch onderzoek en Ulbe Bosma over de historische Indische steekproef. Het middagprogramma was te vol om het ledencontactgedeelte goed uit de verf te laten komen, reden waarvoor het bestuur voor 2019 een afzonderlijke Indische genealogiedag zal organiseren in september. Na afloop van de extra ledenvergadering van 15 december 2018 was er een lezing met workshop door Yvette Kopijn over Oral History. Verder was de IGV vertegenwoordigd op het Famillement in Leeuwarden, de Indië herdenking in Den Haag, HCC genealogiedag in Middelburg. 6

2 Ledenenquête 2018 Om inzicht te krijgen in de wensen en ambities van onze leden hebben we in 2018 een ledenenquête doen uitgaan. Ongeveer eenderde van de leden heeft response gegeven. Het blijkt dat de leden een brede interesse hebben in genealogische onderwerpen. Naast veel interesse voor persoonlijke Indische genealogie (79%) en geschiedenis (69%) is er ook duidelijk interesse voor Onderzoeken van Indische genealogische bronnen (51%) en Algemene Indische geschiedenis (47%). Wat minder interesse is er voor Algemene Indische genealogie (34%) en Onderzoeken van Indische geschiedenis (32%). Wat betreft het belang van de huidige activiteiten van de vereniging springt één activiteit er duidelijk uit: ontsluiten van (digitale) bronnen wordt door 64% van de respondenten zeer belangrijk gevonden en door 30% belangrijk, samen meer dan 90%. Op enige afstand van deze activiteit volgen het vergroten van kennis en kunde op het gebied van Indische familiegeschiedenis, het faciliteren van mogelijkheden om resultaten van Indisch familieonderzoek vast te leggen en (digitaal) te publiceren en het bevorderen van het contact en de samenwerking tussen personen en instanties op het terrein van Indisch familieonderzoek. 7

3 Ook de overige activiteiten van de vereniging kunnen rekenen op een behoorlijke steun vanuit de leden van 40-60%. Het bestuur heeft de uitkomsten van dit onderzoek serieus genomen en heeft aan de werkgroepen extra fondsen ter beschikking gesteld voor het organiseren van kennisdeling, kennisvergroting en bronnenontsluiting in Doelstellingen 2018 Doel Verbreden en verdiepen van de inhoud van de website door o.a. een fotodatabase, een wiki (is een website waarop bezoekers zelf op een eenvoudige manier informatie kunnen toevoegen of aanpassen) en meer interactie tussen bezoekers; Toename van het aantal leden tot 320; Organiseren van een bijeenkomst voor leden, naast het middaggedeelte na de ALV; Uitgifte van DIN 2018 in het najaar van Hiermee loopt publicatie DIN gelijk aan kalenderjaar. In samenwerking met Familysearch digitaal beschikbaar krijgen van in Indonesië verfilmde bronnen; Realisatie Gerealiseerd, met uitzondering van het ontwikkelen van wik door het ontbreken van gemotiveerde wikischrijvers. Gerealiseerd Gerealiseerd Gerealiseerd Niet gerealiseerd. Het blijkt tot nu toe onmogelijk productieve contacten met de LDS kerk hierover te leggen. 8

4 De vernieuwde website 2018 met meer interactie op o.a. het forum; Vergroten van betrokkenheid van leden bij activiteiten van de IGV o.a. door het instellen van de werkgroepen bronnenontsluiting, inhoud website en IGV-Info en Indisch dna; Ontwikkelen van een standaardpresentatie voor lezingen en rekruteren van leden voor deze presentaties voor o.a. ledenbijeenkomsten van de Nederlandse Genealogische Vereniging en andere publieksbijeenkomsten; Aanwezigheid tijdens publieksbijeenkomsten waaronder in ieder geval het Famillement in Leeuwarden; Versterken van de samenwerking met SIFA en Moesson. Voor verbetering vatbaar. De chatfunctie van de website werkt goed, het forum vertoont activiteit, maar minder dan verwacht mag worden met 340 leden. Gerealiseerd Niet gerealiseerd. Het bestuur ziet momenteel geen groot belang in een standaardpresentatie, omdat dit de dynamiek van presentaties kan verlagen. Gerealiseerd Met de Moesson is de samenwerking versterkt: zij verspreiden o.a. ons nieuws via hun sociale mediakanalen. Het SIFA wil in principe op projectbasis samenwerken (ingekomen brief) Werkgroepen en redacties a. Werkgroep Website, IGV Nieuws en sociale media Werkgroepleden in 2018: Kevin Felter (verantwoordelijk bestuurslid), Maarten Fornerod, Revo Soekatno, John Soedirman, Daisy Spangenberg, Machiel de Vries, Dennis van der Jagt. Het doel van deze werkgroep is een aantrekkelijke, interessante en relevante inhoud van zowel de website van de IGV als IGV Nieuws en om onze leden te informeren, verbinden en nieuwe leden te interesseren. Website In maart 2018 werd een nieuwe website gelanceerd, die nu een stabiele vorm heeft gekregen. Voorafgaand waren al in november 2017 de eerste ontwerpen samen met webdesigner Riman Budiman van WibsDigital gemaakt. Met input van andere IGV leden is uiteindelijk voor het huidige ontwerp gekozen. Een speerpunt voor de nieuwe website was de integratie met de webshop waar IGV publicaties - digitaal dan wel in print - kunnen worden aangeschaft. Maar ook andere functies van onze website, zoals uithangbord, zoekportaal, publicatieplatform, forum, nieuwssite en digitaal archief hebben een nieuwe vorm gekregen. Daarnaast zijn nieuwe elementen ingebracht zoals de beeldbank en de chatfunctie. Respons van de ledenenquête en andere gebruikerservaringen tonen dat er nog 9

5 verbeteringen moeten plaatsvinden op het gebied van menustructuur en het gebruiksgemak van het contacteren van andere leden. Er wordt ook gewerkt aan een uitgebreidere zoekwijzer die aansluit op de kennis van zowel de startende als gevorderde Indische stamboomonderzoeker, met extra aandacht voor Chinees-Indische en Molukse genealogie. Populaire pagina's zijn, naast de IGV homepage, artikelen die gaan over ontsluiting van digitale bronnen, wat aansluit bij de interesse van leden uit de ledenenquête. Ook het forum, de zoekwijzer en de Indisch DNA pagina s worden veel bezocht. De statistieken laten zien dat doorverwijzingen vanuit Facebook erg effectief zijn en leiden veel mensen naar de website. IGV Nieuws Op 15 november 2018 is een vernieuwde nieuwsbrief IGV Nieuws voor het eerst gepubliceerd vanuit het platform Mailchimp. Met deze nieuwsbrief wil het bestuur meer dan voorheen leden informeren en verbinden. Nieuwe leden stellen zich voor, vertellen wat hen bezighoudt en hoe ze de IGV hebben gevonden. Er zijn vaste rubrieken, onder andere van de voorzitter, en er is ruimte voor artikelen vanuit andere werkgroepen of redacties. IGV Nieuws verschijnt 4 keer per jaar op 15 november, 15 februari, 15 mei en 15 augustus. De redactie van IGV Nieuws wordt gevormd door Maarten Fornerod, Kevin Felter en John Soedirman. Sociale media De IGV was in 2018 actief op Facebook, redacteur Daisy Spangenberg en Maarten Fornerod. Facebook post (bereik in de orde van tienduizenden) waren erg effectief om personen naar de vernieuwde website te leiden (bereik in de orde van duizenden). In 2019 zal de vereniging ook actief zijn op LinkedIn en Instagram. b. Werkgroep Bronnenontsluiting Werkgroepleden in 2018: Maarten Fornerod (verantwoordelijk bestuurslid), Tjabring van Egten, Udo Kerrebijn, Karel Soeterik, Wilbert van den Bosch, Jacquline Poll-Huizer, Dennis de Callone, Leo Janssen, Ron van der Wal, Mark Berkhout. Ad hoc: Willy Etmans, Kees Takkenberg. De werkgroep is voor het eerst bijeengekomen op 15 december 2018 na afloop van de ledenvergadering. Het doel van deze werkgroep is het (digitaal) beschikbaar maken van Indische genealogische bronnen, het ontsluiten en indexeren van beschikbare digitale bronnen, de toegankelijkheid van bronnen vergroten door het delen van kennis, het ontwikkelen van initiatieven om archieven in Indonesië toegankelijk te maken en het onderhouden van contacten met onder andere LDS, NA, IFA, Arsip Nasional, Leiden University Digital Collections en de KB, o.a. om ontsluiten van (bepaalde) bronnen te stimuleren. In 2018 werd samen met Jeroen van Luin van het Nationaal archief de extracten van de stamboeken van het Korps Pupillen en het Oost-Indisch Boek geïndexeerd en werd een begin gemaakt met de indexering van de Suppletiefolio's. Er zijn verschillende artikelen vanuit deze werkgroep gepubliceerd op de website en in IGV Nieuws, die op sociale media breed zijn verspreid. c. Werkgroep Indisch DNA Werkgroep leden in 2018: Arthur Fickel (verantwoordelijk bestuurslid), Ralph Ravestijn, Maarten Fornerod, Jaap den Engelsman, Vincent van der Heijden. 10

6 De werkgroep is voor het eerst bijeengekomen op 15 december 2018 na afloop van de ledenvergadering. Het doel van deze werkgroep is het onder de aandacht brengen van de mogelijkheden van DNA bij Indisch genealogisch onderzoek en als bijdrage bij het beantwoorden van genealogische en geschiedkundige vragen. DNA kan familieverbanden tonen waar archieven ontbreken, Indisch DNA is rijkgeschakeerd daarom facinerend en een laagdrempelig startpunt voor Indische genealogie. Daarnaast kan DNA onderzoek kan de band van de IGV met Indonesië versterken. In 2018 heeft de werkgroep presentaties gehouden op de IGV ALV (Arnhem, 17 maart) voor de Vrienden van Kota Lama (Den Haag, 6 april) en dé INOG, een Na-oorlogse generatieclub (Amersfoort, 2 juni). Ook is een publicatie over Indisch DNA verschenen in het Gen Magazine van het CBG (december) en zijn diverse publicaties op de IGV website verschenen. Tevens is een Familytree dna project gerealiseerd, IGV Indisch DNA, waar personen met een Indische achtergrond die testen bij dit bedrijf zich kunnen aansluiten ( In 2018 is een Indisch DNA fonds opgericht bij de IGV die DNA onderzoek in Indonesië wil stimuleren. Het fonds heeft een donatie gekregen vanuit MyHeritage van twee autosomale DNA tests per jaar die zullen worden gebruikt ten behoeve van tests op personen uit Indonesië met een groot sociaal-cultureel bereik. d. Werkgroep Oral History Werkgroep leden in 2018: Kevin Felter (verantwoordelijk bestuurslid), Ralph Ravestijn In 2018 heeft IGV via de regeling Collectieve erkenning Indisch en Moluks Nederland een subsidie gekregen voor een ambitieus oral-history project dat als doel heeft het vastleggen van de herinneringen en documentatie van de eerste generatie Indische Nederlanders die naar onze mening moeten worden gekoesterd. Deze generatie die nog bewust herinneringen heeft aan hun leven in Nederlands-Indië wordt jaarlijks kleiner. Wij richten ons in het bijzonder op mensen die voor 1940 in Nederlands-Indië zijn geboren en hier een deel van hun jeugd hebben doorgebracht en vanaf 1945 naar Nederland zijn gerepatrieerd. Het project zal uitmonden in een of meerdere publicaties die in 2019 vorm zullen krijgen. e. Redactie Bronnenpublicaties De redactie van de Bronnenpublicaties van de IGV bestaat uit L.M. Janssen. Er zijn in 2018 twee bronnenpublicaties verschenen: Nr. 26: R. Melger en L.M. Janssen, De Burgerlijke Stand van Soerabaja V. Huwelijksregisters 1918 en 1920 (2018). Nr. 27: L.M. Janssen, De Burgerlijke Stand van Batavia. Huwelijksregisters (2018). f. Redactie Indische Navorscher De interim redactie van de Indische Navorscher heeft per afscheid genomen en is opgevolgd door Kevin Felter en Ralph Ravestijn. De interimredactie heeft zorg gedragen voor het Jaarboek 2018 dat bij de najaars ledenvergadering werd verspreid. 11

7 g. Redactie Monografieën IGV De redactie van de Monografieën van de IGV die per actief is bestaat uit Rob Mostert, Ralph Ravestijn en Roel de Neve. 2. Jaarplan 2019 Missie De IGV bevordert het onderzoek in de meest brede zin van het woord naar families die een band hebben met de voormalige Nederlandse bezittingen en/of VOC en WIC octrooigebieden in Azië, Afrika of het Caraïbische gebied in het algemeen en Nederlands- Indië en de VOC octrooigebieden in het bijzonder. Visie De Indische Genealogische Vereniging is er voor iedereen die een ontdekkingsreis wil maken in zijn of haar Indische/Molukse familiegeschiedenis en vormt een netwerk van hierin geïnteresseerde beginners, (meer gevorderde) onderzoekers en auteurs. Kennis over deze familiegeschiedenissen draagt bij tot kennis van het culturele erfgoed, zowel in Nederland als overzee. Dit erfgoed wil de IGV instandhouden en vergroten, waarbij zij het niet schuwt het voortouw te nemen. Daarnaast wil de vereniging samenwerken met personen en organisaties die zich ook bezighouden met (aspecten van) genealogisch familieonderzoek, zich nadrukkelijk niet beperkend tot Nederlands-Indië of Europese families - maar wel tot de in onze missie genoemde band. Doelstellingen voor 2019 Doel Vergroten van de snelheid van de IGV website Toename van het aantal leden tot 350; Organiseren van een Indische Genealogiedag in het najaar (september) met workshops en lezingen vanuit de IGV werkgroepen. Uitgifte van het eerste deel van de Monografieën van de IGV Terugbrengen van de drukkosten van de Indische Navorscher en Monografieën Motivatie De laadtijd van de IGV website bedraagt nu meer dan 5 seconden. Dit verlaagt de zichtbaarheid van de IGV en mogelijk het aantal nieuwe leden Het aantal nieuwe leden stijgt flink maar het bestuur is enigszins conservatief vanwege het aantal leden die momenteel hun contributie nog niet hebben voldaan (ca. 30). Een samenkomst van experts op diverse terreinen van Indische genealogie met interessante sprekers voor zowel leden (gratis) als niet-leden (betaald, maar gratis als zij lid worden) is bevorderlijk voor kennisvergroting, zichtbaarheid, ledenwerving en netwerkvorming. Zoals besloten in de extra ledenvergadering dd Onderzoek van het bestuur toont aan dat substantieel kan worden bespaard op de drukkosten met behoud van kwaliteit. 12

8 Starten met een digitaliserings -en indexeringsproject van een preonafhanlkelijkheids burgerlijke stand en/of van kerkelijke registers in Indonesië. Initieren van nieuwe indexeringsprojecten, onder meer in samenwerking met stichting Marhisdata. Stimuleren van DNA onderzoek als aanvulling op of startpunt voor Indisch genealogisch onderzoek. Herstel van in de afgelopen jaren verstoorde relaties met Indische genealogische auteurs. Continuering van de verbreding van het type publicaties vanuit de IGV. Verbredende publicaties kunnen worden verzorgd door de verschillende werkgroepen of redacties. Voorbeelden zijn artikelen over bronnenontsluiting, DNA onderzoek, Oral History en Indische literatuur. Versterken van de samenwerking met Chinees-Indische, Afro-Indische en Molukse onderzoekers en auteurs. Versterken en ontwikkelen van banden met een jonge generatie historisch geïnteresseerden in Indonesië en onderzoek naar de mogelijkheid van een IGV studiereis naar Indonesië. Het in goede banen leiden van het door subsidie van het ministerie van VWS mogelijk gemaakte Oral History project. Verbreding van onze aanwezigheid op sociale media naar LinkedIn en Instagram Voorbereiden van een nieuwe Bronnen USB stick en implementeren van document-kopieerbescherming. Er zijn lokaal op het moment goede contacten die een dergelijk project realistisch maken, en het bestuur heeft hiervoor fondsen ter beschikking gesteld vanuit de werkgroep Bronnenontsluiting. Bestuur voert verkennende gesprekken met het bestuur van de stichting Marhisdata over een gezamenlijke aanpak (ingekomen brief). DNA onderzoek heeft een grote aantrekkingskracht op Nederlanders met een niet-europese etnische achtergrond en is een goede, laagdrempelige ingang in Indisch/Moluks familieonderzoek. Relaties met (potentiële) Indisch genealogische auteurs zijn de afgelopen jaren verstoord, en het bestuur wil deze herstellen. De kanalen Indische Navorscher (-online), IGV Nieuws en de IGV website staan nadrukkelijk open voor andere types publicatie dan genealogieën en kwartierstaten, die bevorderlijk zijn voor de kennisvergroting van Indische genealogie en zichtbaarheid van de vereniging. Conform de missie en visie van het bestuur en de statuten van de IGV. Momenteel is een nieuwe generatie in Indonesië actief die met een nieuwe blik kijkt naar hun koloniale geschiedenis. De IGV heeft contacten met een aantal van hen en het continueren en versterken van relaties bied kansen op o.a. het gebied van bronnenonderzoek en mogelijk zelfs een door de IGV georganiseerde studiereis. De vereniging is blij met de toekenning van een subsidie van ten hoogste voor een Oral History project aan de IGV. Het bestuur zal echter nauwgezet de financiële risico's die hierdoor voor de vereniging zijn ontstaan controleren en elimineren. LinkedIn richt zich meer op professioneel publiek, en Instagram meer op jongeren. DVDs zijn een verdwijnend medium. Betere documentbescherming tegen illegaal kopiëren. 13

9 3. Jaarrekening en begroting 2018 en 2019 en concept 2020 IGV Datum: EXPLOITATIE OVERZICHT HERZIENE Concept Begroting Begroting Begroting Begroting Code Omschrijving Inkomsten Inkomsten Inkomsten Inkomsten Inkomsten Inkomsten 8000 Opbrengsten contributie Reguliere (Boek-) leden 12, ,500 11, ,500 9,000 6, Opbrengsten contributie Digitale leden 1, ,500 2, Giften pm pm pm pm 8003 Subsidies pm 1, ,250 pm pm 8010 Opbrengst verkoop DIN Opbrengst verkoop bronnenpublicatie Opbrengst verkoop DVD's 1, , Opbrengst verkoop AO Opbrengst verkoop boek Peutjoet digitaal Opbrengst Din digitaal opbrengst BRP digitaal Rente Maaltijd ALV bijdragen 1, ,200 3, ,200 1,000 1,000 X Vrijval van de voorziening Internet Site 4, Totaal inkomsten 16, ,700 24, ,900 14,400 12,650 Uitgaven Uitgaven Uitgaven Uitgaven Uitgaven Uitgaven 4510 Reclame, Famillement/banners en IGV site Representatie en verteer Reis- en verblijfkosten Bankkosten Kosten Workshops, Werkgroepen en Indische genealogiedag (o.a. DNA, Bronnenontsluiting) 2,000 2, Kantoorbenodigdheden Drukwerk o.a. DIN 7, ,500 15, ,500 6,500 5, Aanmaak van extra DvD's Portokosten/Verzendkosten 1, ,500 2, ,500 1,500 1, Kosten Internet site, incl vernieuwing start 1, ,900 1, , Administratiekosten Notariskosten wijziging Statuten Redactiekosten Afboeken dubieuze debiteuren Kosten maaltijden ALV 1, ,000 3, ,500 1,500 1, Kosten Zaal ALV Afgeboekte contributie voorgaande boekjaren - - Totaal Uitgaven 15, ,750 25, ,900 14,400 12,650 RESULTAAT , Totaal 16, ,700 24, ,900 14,400 12,650 BALANS per Code Omschrijving Activa Activa 1010 ING betaalrekening , ING spaarrekening 25, , PayPal rekening Debiteuren Totaal 26, , Passiva Passiva 1801 Vooruitontvangen contributie /crediteuren Projektsubsidie Oral History , X Voorziening Drukwerk/crediteuren (DIN 2017) 6, >>Monogr. 6, X Voorziening Internetsite vernieuwing (2018) 4, Eigen vermogen 15, , Totaal 26, , controle: Exploitatieresultaat X -/- nieuwe en extra voorzieningen 0 0 Totaal Mutatie in eigen vermogen:

10 4. Verslag kascommissie I ndische Genealogische Verenlging Kas commissie Ondergetekenden, Nick Posthurnus en Peter Hermannus, vormen de kascomrnissie van de lndische Genealogische Vereniging (lgv) voor het kalenderjaar 2A18. Onder veruvijzing naar het gestelde in art. 6 Bestuur lid 7 van het Huishoudelijk Reglement van de vereniging: " 7. De penningmeester beheerí de geldmiddelen van de vereniging, int contributies en verdere baten, en is gerechtied om uitgaven te doen binnen de op de algemene ledenvergadering goedgekeurde begroting. Voor uitgaven die buiten de begroting vallen, is instemming van het bestuur vereist.de penningmeester draagt zorg vaor registratie van de financiéle administratie, waaruit te allen tijden de rechten en verplichtingen van de verenigine kunnen worden afgeleid. De penningmeester geeft jaarlijks een overzicht van de financiële stand van zaken en zorgt voor het opstellen van de jaarlíjkse begroting. De penningmeester stelt de kascammissie in de gelegenheid orn de administratie te controleren, zodat deze op de algernene ledenvergadering verslag kan uitbrengen." heeft de kascommissie de jaarrekening van de vereniging beoordeeld. De jaarrekening omvat: 1. De balans per 31 december 2018 sluitende met een balanstotaal van 32"497,93 ; En een eigen vermogen van ,93 2. De exploitatierekening over 2018 met specificaties en een negatief resultaat van 872,88. De jaarrekening is opgemaakt onder volledige verantwoordehjkheid van het bestuur van de vereniging. Het is onze taak een beoordelingsverklaring betreffende de jaarrekening te verstrekken. Werkzaamheden De door ons uitgevoerde werkzaamheden bestonden uit: r het inwinnen van inlichtingen, zowel mondeling als schriftelijk;. het uitvoeren van cijferanalyses; o een steekproefsgewijze controle van stukken en bescheiden van de financiële adminístratie, o alsmede het vergelijken van de verschillende banksaldi aan het begin en het einde van het boekjaar met de bankafschriften. Hierbij is volledige overeenstemming geconstateerd. Voorts hebben wij ons een oordeel gevormd over de juistheid en volledigheid van het weergegeven cijfermateriaal zowel in de balans als in de exploitatierekening alsmede van de toelichtingen hierop. Conclusie Op hasís van de hierboven omschreven werkzaamheden ís de kascommissíe tot de conclusie gekomen dat de financiële administratie op correcte wijze is gevoerd. De kascommissie geeft de Algemene Ledenvergadering in overweging het Bestuur van de lndische Genealogische Vereniging te dechargeren voor het gevoerde financiële beleid over Advies: Voor 20í 9 vooral heel nauwkeurig de besteding van de subsidie Oral History verantwoorden. De Bilt, 23 februari 2019 Nick en 25 februari2019 Peter hermannus 15

Jaarrapport Indische Genealogische Vereniging Opgericht Den Haag 2 juli 1988 M.i.v. 1 januari 2018 Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling

Jaarrapport Indische Genealogische Vereniging Opgericht Den Haag 2 juli 1988 M.i.v. 1 januari 2018 Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling Jaarrapport Indische Genealogische Vereniging 2017 Opgericht Den Haag 2 juli 1988 M.i.v. 1 januari 2018 Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling 1 Inhoudsopgave 1. Jaarverslag... 3 1.1 Bestuursverslag...

Nadere informatie

Jaarrapport Indische Genealogische Vereniging 2016

Jaarrapport Indische Genealogische Vereniging 2016 Opgericht Den Haag 2 juni 1988 Jaarrapport Indische Genealogische Vereniging 2016 Inhoudsopgave 1. Jaarverslag... 2 1.1 Bestuursverslag... 2 Bestuur... 2 Activiteiten... 2 IGV-Info... 2 Leden... 2 1.2

Nadere informatie

Opgericht Den Haag 2 juni Jaarrapport Indische Genealogische Vereniging 2015

Opgericht Den Haag 2 juni Jaarrapport Indische Genealogische Vereniging 2015 Opgericht Den Haag 2 juni 1988 Jaarrapport Indische Genealogische Vereniging 2015 1 Inhoudsopgave 1. Notulen ALV van de Indische Genealogische Vereniging op 14 juni 2015... 3 2. Jaarverslag... 7 2.1 Bestuursverslag...

Nadere informatie

Financieel Verslag 2014

Financieel Verslag 2014 Financieel Verslag 2014 IVN HELLENDOORN-NIJVERDAL INHOUD ALGEMEEN TOELICHTIING LASTEN EN BATEN 2014 TOELICHTING BALANS PER 31-12-2014 VASTSTELLING BIJLAGEN: - OVERZICHT LASTEN EN BATEN 2014 - BALANS PER

Nadere informatie

Jaarrekening 2017 CONCEPT JAARREKENING 2017 MICHELLE VAN DER GEEST. PINK! Amsterdam

Jaarrekening 2017 CONCEPT JAARREKENING 2017 MICHELLE VAN DER GEEST. PINK! Amsterdam 2017 Jaarrekening 2017 CONCEPT JAARREKENING 2017 MICHELLE VAN DER GEEST PINK! Amsterdam INHOUDSOPGAVE Balans... 3 Exploitatieoverzicht... 4 Algemene toelichting... 5 Toelichting op balans... 6 Toelichting

Nadere informatie

INKOMSTEN Werkelijk 2018 Uit reserves Begroting 2018 Werkelijk 2017

INKOMSTEN Werkelijk 2018 Uit reserves Begroting 2018 Werkelijk 2017 Jaarrekening 2018 Staat van inkomsten en uitgaven INKOMSTEN Werkelijk 2018 Uit reserves Begroting 2018 Werkelijk 2017 Contributies 12.654 12.000 13.195 Subsidie 7.277 7.250 7.413 Advertenties 13.733 11.750

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN BELEIDSPLAN 2018-2020 Vastgesteld door de algemene ledenvergadering van de Indische Genealogische Vereniging op 18 maart 2017 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 De Indische Genealogische Vereniging... 2 2.1 Totstandkoming...

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Vereniging ICOM-Nederland. p/a Heeghtakker 86 5625 SW Eindhoven

Jaarrekening 2014. Vereniging ICOM-Nederland. p/a Heeghtakker 86 5625 SW Eindhoven Jaarrekening 2014 Vereniging ICOM-Nederland p/a Heeghtakker 86 5625 SW Eindhoven 1 mei 2015 Inhoud: Pagina ALGEMEEN Samenstellingsverklaring 2 Algemene gegevens 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2014

Nadere informatie

Vereniging Vrienden van het Museum. Princessehof. Financieel verslag 2015. Begroting 2016

Vereniging Vrienden van het Museum. Princessehof. Financieel verslag 2015. Begroting 2016 Vereniging Vrienden van het Museum Princessehof Financieel verslag 2015 Begroting 2016 Vereniging Vrienden van het Museum Princessehof Inhoud Blz. Balans per 31 december 2015 3 Exploitatierekening 2015

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARRAPPORT 2013

FINANCIEEL JAARRAPPORT 2013 FINANCIEEL JAARRAPPORT 2013 VERENIGING TOT BEVORDERING VAN KENNIS VAN HEBREEUWS te AMSTERDAM Inhoudsopgave 1. Balans per 31 december 2013 1 2. Algemene resultatenrekening over 2013 en 2. begroting 2014

Nadere informatie

Vereniging Vrienden van de Harmonie - Jaarrekening Vereniging Vrienden van De Harmonie te Leeuwarden. Rapport inzake jaarbericht

Vereniging Vrienden van de Harmonie - Jaarrekening Vereniging Vrienden van De Harmonie te Leeuwarden. Rapport inzake jaarbericht Vereniging Vrienden van De Harmonie te Leeuwarden Rapport inzake jaarbericht 2017-2018 In het bestuur vastgesteld op 6 december 2018 22-11-2018 1 JAARREKENING Balans per 30 juni 2018 Exploitatierekening

Nadere informatie

Nederlandse Ornithologische Unie Jaarrekening 2016 Concept dd 14 januari 2017 tbv goedkeuring door bestuur.

Nederlandse Ornithologische Unie Jaarrekening 2016 Concept dd 14 januari 2017 tbv goedkeuring door bestuur. Nederlandse Ornithologische Unie Jaarrekening 2016 Concept dd 14 januari 2017 tbv goedkeuring door bestuur. BALANS per 31 december 2016 Activa Passiva Omschrijving 2016 2015 ter vergelijking Omschrijving

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2018 KNNV afdeling Den Haag

Financieel jaarverslag 2018 KNNV afdeling Den Haag Financieel jaarverslag KNNV afdeling Den Haag Financieel Jaaroverzicht en Inkomsten en uitgaven Resultaat 1. Contributie 6.790 6.400 6.600 2. Rente 42 42 42 3. Cursussen 59 0 0 4. Weekenden -104 0 0 5.

Nadere informatie

Financieel jaarverslag. Vereniging Officieren Cavalerie. 4 april 2015

Financieel jaarverslag. Vereniging Officieren Cavalerie. 4 april 2015 Financieel jaarverslag Vereniging Officieren Cavalerie 2014 4 april 2015 1 Geachte leden van de Vereniging Officieren Cavalerie, Hierbij het financiële jaarverslag Vereniging Officieren Cavalerie, ter

Nadere informatie

Financieel jaarverslag Platform voor Informatiebeveiliging

Financieel jaarverslag Platform voor Informatiebeveiliging Financieel jaarverslag Platform voor Informatiebeveiliging Inhoud 1. Bestuursverslag... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Samenstelling bestuur... 3 2. Financieel jaarverslag... 4 2.1 Balans per 31 december (in

Nadere informatie

Jaarrekening Vereniging ICOM-Nederland. p/a Heeghtakker SW Eindhoven

Jaarrekening Vereniging ICOM-Nederland. p/a Heeghtakker SW Eindhoven Jaarrekening 2015 Vereniging ICOM-Nederland p/a Heeghtakker 86 5625 SW Eindhoven 12 mei 2016 Inhoud: Pagina ALGEMEEN Samenstellingsverklaring 2 Algemene gegevens 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2015

Nadere informatie

Verslag van de penningmeester 2013

Verslag van de penningmeester 2013 Verslag van de penningmeester 2013 Voor U ligt het financiële verslag van de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad (VVAB) over het jaar 2013. Ook in 2013 was er een stabiele inkomstenstroom

Nadere informatie

JAARVERSLAG Stationsweg 6-B 3862 CG NIJKERK

JAARVERSLAG Stationsweg 6-B 3862 CG NIJKERK JAARVERSLAG 212 Stationsweg 6-B 3862 CG NIJKERK INHOUDSOPGAVE Omschrijving blz. ACCOUNTANTSRAPPORT Samenstellingsverklaring 4 1. Algemeen 6 1.1. Administratie 6 1.2. Oprichting 6 1.3. Activiteiten 6 1.4.

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2016

Financieel Jaarverslag 2016 Financieel Jaarverslag 2016 Een zeer sterke financiële basis, maar een onzekere toekomst Inhoudsopgave I. Inleiding op exploitatierekening: uitzonderlijk hoog resultaat 2 II. Exploitatierekening 3 III.

Nadere informatie

Vastgesteld Algemene Ledenvergadering 14 april 2018

Vastgesteld Algemene Ledenvergadering 14 april 2018 Vastgesteld Algemene Ledenvergadering 14 april 2018 Van der Heijdenstraat 17 7223LC KvK-nummer: 34148155 RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING INHOUD SAMENSTELLINGSVERSLAG Opdrachtbevestiging 3 Algemeen 4 JAARREKENING

Nadere informatie

Financiële rapportage 2017

Financiële rapportage 2017 Financiële rapportage 2017 Dossiernummer 201710018 Kenmerk 10018 Datum 23-2-2018 Voor Bewonersvereniging leefbare binnenstad/wijkraad binnenstad Postbus 11020 5200 EA 's-hertogenbosch Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage Jaarrekening 2016 maart 2017-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2016 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2016 (na bestemming batig saldo) 8 Staat van baten en lasten over 2016 9 Toelichting

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014

FINANCIEEL VERSLAG 2014 FINANCIEEL VERSLAG 2014 De financiële positie van het Museum Voorschoten sluit in het boekjaar 2014 met een lager resultaat dan in 2013. Ten opzichte van de begroting voor 2014 is wel een beter resultaat

Nadere informatie

Jaarrekening Vereniging ICOM-Nederland. p/a Heeghtakker SW Eindhoven

Jaarrekening Vereniging ICOM-Nederland. p/a Heeghtakker SW Eindhoven Jaarrekening 2017 Vereniging ICOM-Nederland p/a Heeghtakker 86 5625 SW Eindhoven 14 april 2018 Inhoud: Pagina ALGEMEEN Samenstellingsverklaring 2 Algemene gegevens 3 JAARREKENING Balans per 31 december

Nadere informatie

BALANS RESULTATENREKENING 2011 RESP. 2010 BEGROTING. 2012, 2013 en 2014

BALANS RESULTATENREKENING 2011 RESP. 2010 BEGROTING. 2012, 2013 en 2014 BALANS & RESULTATENREKENING 2011 RESP. 2010 & BEGROTING 2012, 2013 en 2014 Boekhoudbureau H. van Bockel Blad 2 Toelichting bij de jaarrekening over 2011. De ALV van 2011 vond plaats in het Zuiderzeemuseum

Nadere informatie

Financieel jaarverslag over het verenigingsjaar

Financieel jaarverslag over het verenigingsjaar Financieel jaarverslag over het verenigingsjaar 1 oktober 2014-30 september 2015 Secretariaat Rozengracht 3 t 0575 516878 www.vriendenmuseazutphen.nl 7201 JL Zutphen e museazutphen@zutphen.nl resultatenrekening

Nadere informatie

Huurdersvereniging Middelburg. Jaarrekening 2016

Huurdersvereniging Middelburg. Jaarrekening 2016 Inhoudsopgave Pagina Algemeen 1 Balans per 31 december 2016 2 Exploitatie-overzicht over 2016 3 Kasstroomoverzicht 2016 4 Grondslagen voor de waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op de balans

Nadere informatie

16 oktober 2015 Floor Wijnands, penningmeester NVOR

16 oktober 2015 Floor Wijnands, penningmeester NVOR Voorlopige balans per 15 oktober 2016, balans per 31-12-2015 Kolommenstaat: begroting 2015, exploitatie 2015 begroting 2016, voorlopige exploitatie 2016 per 15 oktober 2016 en begroting 2017 Toelichtingen

Nadere informatie

Jaarrekening Vereniging ICOM-Nederland. p/a Heeghtakker SW Eindhoven

Jaarrekening Vereniging ICOM-Nederland. p/a Heeghtakker SW Eindhoven Jaarrekening 2016 Vereniging ICOM-Nederland p/a Heeghtakker 86 5625 SW Eindhoven 2 juni 2017 Inhoud: Pagina ALGEMEEN Samenstellingsverklaring 2 Algemene gegevens 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2016

Nadere informatie

Hollandse Vereniging voor Genealogie. Ons Voorgeslacht

Hollandse Vereniging voor Genealogie. Ons Voorgeslacht Hollandse Vereniging voor Genealogie Ons Voorgeslacht Financieel verslag over de periode 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018 Dit verslag is als volgt ingedeeld: 1. Balans per 31 december 2018 2.

Nadere informatie

Aan het bestuur van Vereniging ICOM-Nederland te AMSTERDAM

Aan het bestuur van Vereniging ICOM-Nederland te AMSTERDAM Aan het bestuur van Vereniging ICOM-Nederland te AMSTERDAM Aan het bestuur van de Vereniging ICOM-Nederland te Amsterdam Amsterdam, 25 april 2014 Referentie: 77391/21116 Geachte bestuur, Hierbij bieden

Nadere informatie

Galactosemie Vereniging Nederland. 8 mei 2015. Jaarrekening 2014

Galactosemie Vereniging Nederland. 8 mei 2015. Jaarrekening 2014 Galactosemie Vereniging Nederland 8 mei 2015 Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave 1. Jaarrekening 2014 3 1.1. Toelichting Balans 3 1.2. Toelichting Resultaat 4 2. BALANS 5 3. Staat van baten en lasten 7 4.

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARRAPPORT 2012

FINANCIEEL JAARRAPPORT 2012 FINANCIEEL JAARRAPPORT 2012 VERENIGING TOT BEVORDERING VAN KENNIS VAN HEBREEUWS te AMSTERDAM Inhoudsopgave 1. Balans per 31 december 2012 1 2. Algemene resultatenrekening over 2012 en 2. begroting 2013

Nadere informatie

Toelichting op de jaarrekening 2010 van de Vereniging Wikimedia Nederland

Toelichting op de jaarrekening 2010 van de Vereniging Wikimedia Nederland Toelichting op de jaarrekening 2010 van de Algemeen In het algemeen is getracht kosten die zijn gemaakt ten behoeve van activiteiten in een bepaald jaar, ook te boeken in dat jaar. Uitsplitsingen posten

Nadere informatie

boekhouding jaarrekening fiscaal loonadministratie advisering

boekhouding jaarrekening fiscaal loonadministratie advisering Tuinstraat 6-1506 VX Zaandam Postbus 159-1500 ED Zaandam t. 075-6 818 360 f. 075-6 702 006 info@van-mierlo.nl www.van-mierlo.nl IBAN: NL55 RABO 0350 5030 36 BIC: RABONL2U Beconnr. 281815 KvK nr. 35014893

Nadere informatie

VAN SLAGEREN Administratieve Dienstverlening

VAN SLAGEREN Administratieve Dienstverlening VAN SLAGEREN Administratieve Dienstverlening Groenland 17 Beconnummer 316076 7908 RC Inschr. K.v.K. nr. 04028272 Tel. 0528-27 21 56 E-mail : admin@vanslageren.nl ING : NL04 INGB 0001 9579 90 ABN Amro :

Nadere informatie

Leven met blaas- of nierkanker van der Heijdenstraat LC Baak. KvK-nummer: CONCEPT RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2017

Leven met blaas- of nierkanker van der Heijdenstraat LC Baak. KvK-nummer: CONCEPT RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2017 van der Heijdenstraat 17 7223LC KvK-nummer: 34148155 CONCEPT RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING INHOUD SAMENSTELLINGSVERSLAG Opdrachtbevestiging 3 Algemeen 4 JAARREKENING Balans per 31 december 5 Staat van

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015 FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015 Inhoudsopgave Balans per 31 december 2015 2 Algemene resultatenrekening over 2015 en begroting over 2016 Samenvatting & toelichting 3 Algemene resultatenrekening over 2015 en

Nadere informatie

Aan het bestuur van Vereniging ICOM-Nederland te AMSTERDAM. Amsterdam, 25 april 2014. Bestuursverslag

Aan het bestuur van Vereniging ICOM-Nederland te AMSTERDAM. Amsterdam, 25 april 2014. Bestuursverslag Aan het bestuur van Vereniging ICOM-Nederland te AMSTERDAM Amsterdam, 25 april 2014 F IN A N C I E E L V E RSL A G INHOUDSOPGAVE PAGINA Bestuursverslag JA A RR E K E NIN G 2013 BALANS STAAT VAN BATEN EN

Nadere informatie

Jaarverslag februari 2018

Jaarverslag februari 2018 Jaarverslag 2017 25 februari 2018 Stichting ForMe www.stichtingforme.nl Nummer Kamer van Koophandel: 67991653 SNS Bank IBAN NL38SNSB0946936269 T.n.v. Stichting ForMe te Delfgauw Contactgegevens stichting:

Nadere informatie

Jaarrekening 2016 Vereniging van Pastoraal Werkenden

Jaarrekening 2016 Vereniging van Pastoraal Werkenden Jaarrekening 2016 Vereniging van Pastoraal Werkenden Vereniging van Pastoraal Werkenden (VPW) goedgekeurd door de ALV 18 mei 2017 kascommissie Auke Poppen en Wim van Paassen INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014

FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 VERENIGING TOT BEVORDERING VAN KENNIS VAN HEBREEUWS te AMSTERDAM Inhoudsopgave 1. Balans per 31 december 2014 1 2. Algemene resultatenrekening over 2014 en 2. begroting 2015

Nadere informatie

JAARVERSLAG

JAARVERSLAG JAARVERSLAG 2017 2018 Rhenen, 4 juli 2018 1. Verslag bestuur 2. Balans per 30 juni 2018 3. Exploitatierekening 2017 / 2018 en begroting 2018 / 2019 4. Toelichting balans 1. VERSLAG BESTUUR 1.1 Algemeen

Nadere informatie

Stichting voor Patiënten met Kanker aan het Spijsverteringskanaal p/a Postbus 812 3503 RD Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Stichting voor Patiënten met Kanker aan het Spijsverteringskanaal p/a Postbus 812 3503 RD Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2015 p/a Postbus 812 3503 RD Utrecht Rapport inzake de jaarrekening 2015 1 Inhoudsopgave Pagina Algemeen Samenstellingsverklaring 3 Doelstellingen en Samenstelling bestuur 4 Jaarrekening Balans per 31 december

Nadere informatie

Toelichting op de balans

Toelichting op de balans Toelichting op de balans Bezittingen Voorraden De voorraden zijn gewaardeerd tegen inkoopprijs. Voor de lustrumbeloningen is dit de prijs per stuk excl. Matrijskosten Liquide middelen De liquidemiddelen

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering op 20 MAART 2014 over het boekjaar 2013

Algemene ledenvergadering op 20 MAART 2014 over het boekjaar 2013 Nederlandse Hydrologische Vereniging pagina 1 van 5 TOELICHTING JAARREKENING 2013 NEDERLANDSE HYDROLOGISCHE VERENIGING Algemene ledenvergadering op 20 MAART 2014 over het boekjaar 2013 In 2013 zijn de

Nadere informatie

16 oktober 2015 Floor Wijnands, penningmeester NVOR

16 oktober 2015 Floor Wijnands, penningmeester NVOR Voorlopige balans per 15 oktober 2015, balans per 31-12-2015 Kolommenstaat: begroting 2015, exploitatie 2015 begroting 2016, voorlopige exploitatie 2016 per 15 oktober 2016 en begroting 2017 Toelichtingen

Nadere informatie

Stichting voor Patiënten met Kanker aan het Spijsverteringskanaal p/a Postbus 812 3503 RD Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Stichting voor Patiënten met Kanker aan het Spijsverteringskanaal p/a Postbus 812 3503 RD Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2013 p/a Postbus 812 3503 RD Utrecht Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Accountantsrapport Samenstellingsverklaring 1 Algemeen 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 3 Staat van baten

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2014. van het. Koninklijk Wiskundig Genootschap

Financieel Jaarverslag 2014. van het. Koninklijk Wiskundig Genootschap Financieel Jaarverslag 2014 van het Koninklijk Wiskundig Genootschap Financieel verslag 2014 en begroting 2015 Woord vooraf Het jaarverslag over 2014 is op dezelfde manier tot stand gekomen als dat over

Nadere informatie

HOOFDLIJNEN JAARVERSLAG 2014. Activiteiten. De belangrijkste activiteiten in 2014 zijn de volgende geweest.

HOOFDLIJNEN JAARVERSLAG 2014. Activiteiten. De belangrijkste activiteiten in 2014 zijn de volgende geweest. 1 HOOFDLIJNEN JAARVERSLAG 2014 Activiteiten De belangrijkste activiteiten in 2014 zijn de volgende geweest. Kringloopeconomie De Vrienden van Biesland zien als een kernactiviteit het bevorderen van een

Nadere informatie

HISTORISCHE KRING "TUSSEN RIJN EN LEK"

HISTORISCHE KRING TUSSEN RIJN EN LEK FINANCIEEL VERSLAG 2016 Inhoud: Balans Staat van baten en lasten Toelichtingen op de balans en de staat van baten en lasten Begroting 2017 Houten, januari 2017 Namens het bestuur: W.C.G. van Zijl Penningmeester

Nadere informatie

Balans per 31.12.2014. Activa 2014 2013 Passiva 2014 2013

Balans per 31.12.2014. Activa 2014 2013 Passiva 2014 2013 Jaarrekening Stichting Vrienden van het Barlaeus Gymnasium 2014 Balans per 31.12.2014 Activa 2014 2013 Passiva 2014 2013 Saldo betaalrekening 2.676,02 5,11 Kapitaal 33.308,19 38.429,26 Saldo rentemeerrekening

Nadere informatie

Vereniging de Parel JAARREKENING 2016

Vereniging de Parel JAARREKENING 2016 Vereniging de Parel JAARREKENING 2016 Status: Definitief Versie: 1.0 Datum: 29-03-2017 Staat van Baten en lasten Baten Prognose 2017 2016 2015 Ouderbijdrage vereniging 0 150 300 Giften / Rente 350 458

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Inhoudsopgave. Verslag kascontrole 2. Jaarrekening 2013 Lasten en Baten 3. BALANS per 31 december 2013 6

Jaarrekening 2013. Inhoudsopgave. Verslag kascontrole 2. Jaarrekening 2013 Lasten en Baten 3. BALANS per 31 december 2013 6 Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Verslag kascontrole 2 Jaarrekening 2013 Lasten en Baten 3 Toelichting op de lasten en baten 3 Grafiek op hoofdlijnen 5 BALANS per 31 december 2013 6 Toelichting op de BALANS

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Vereniging van Pastoraal Werkenden

Jaarrekening 2014 Vereniging van Pastoraal Werkenden Jaarrekening 2014 Vereniging van Pastoraal Werkenden INHOUDSOPGAVE blz. 1. Balans per 31 december 2014 2 2. Exploitatierekening over 2014 4 3. Toelichting op de balans per 31 december 2014 5 4. Toelichting

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2016

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2016 Belangenvereniging Pensioengerechtigioden Pensenfonds Zorg en Welzijn FINANCIEEL JAARVERSLAG van de Belangenvereniging Pensioengerechtigden PFZW (BPP) Aangesloten bij de N.V.O.G. (Nederlandse Vereniging

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Inloophuis Gelderse Vallei. "Toon Hermans Huis Ede"

Jaarrekening Stichting Inloophuis Gelderse Vallei. Toon Hermans Huis Ede Jaarrekening 2016 Stichting Inloophuis Gelderse Vallei "Toon Hermans Huis Ede" INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm 3 Omschrijving van de doelstelling 3 Samenstelling

Nadere informatie

Jaarrekening van het KONINKLIJK NEDERLANDS HISTORISCH GENOOTSCHAP. te Den Haag

Jaarrekening van het KONINKLIJK NEDERLANDS HISTORISCH GENOOTSCHAP. te Den Haag Jaarrekening 2015 van het KONINKLIJK NEDERLANDS HISTORISCH GENOOTSCHAP te Den Haag Den Haag, 22 februari 2016 INHOUDSOPGAVE blz. Rapportage inzake de jaarrekening 1. Statutaire voorschriften 1 2. Doelstelling

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 STICHTING LEERSTOEL ONTEIGENINGS- BELEMMERINGENRECHT

JAARVERSLAG 2015 STICHTING LEERSTOEL ONTEIGENINGS- BELEMMERINGENRECHT JAARVERSLAG 2015 STICHTING LEERSTOEL ONTEIGENINGS- EN BELEMMERINGENRECHT INHOUD Pagina BESTUURSVERSLAG 2 JAARREKENING Staat van baten en lasten over 2015 4 Balans per 31 december 2015 4 Toelichting op

Nadere informatie

STICHTING ONTWERP PLATFORM ARNHEM (OPA) Jaarrekening 2017

STICHTING ONTWERP PLATFORM ARNHEM (OPA) Jaarrekening 2017 STICHTING ONTWERP PLATFORM ARNHEM (OPA) Jaarrekening 2017 INHOUDSOPGAVE 1. OPA algemeen 3 2. Fiscale positie 3 Pagina Jaarrekening 2017 Bijlage A: Balans per 31 december 2017 4 Bijlage B: Staat van baten

Nadere informatie

Stichting Vrienden van de Waalboog

Stichting Vrienden van de Waalboog Stichting Vrienden van de Waalboog Financieel verslag over het jaar 2016 Inhoudsopgave I Verslag bestuur II Balans per 31-12-2016 III Resultatenrekening 2016 IV Toelichting op de balans per 31-13-2016

Nadere informatie

Vereniging Vrienden van de Grote Kerk te Dordrecht ALGEMEEN BELEIDSPLAN

Vereniging Vrienden van de Grote Kerk te Dordrecht ALGEMEEN BELEIDSPLAN Vereniging Vrienden van de Grote Kerk te Dordrecht ALGEMEEN BELEIDSPLAN 2018-2022 Inhoudsopgave 1. DOEL VAN DE VERENIGING 3 1.1. DOELOMSCHRIJVING VERENIGING 3 1.2. DOELGROEPEN 3 1.3 MISSIE 4 2 BELEIDSTERREINEN

Nadere informatie

ProstaatKankerStichting.nl Postbus AK BUSSUM JAARREKENING 2012

ProstaatKankerStichting.nl Postbus AK BUSSUM JAARREKENING 2012 Postbus 443 1400 AK BUSSUM JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 SAMENSTELLINGSVERKLARING 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2012 4 Staat van baten en lasten over 2012 5 Grondslagen van

Nadere informatie

3. Financieel jaarverslag

3. Financieel jaarverslag 3. Financieel jaarverslag 3.1. Algemeen Zoals zich al liet aankondigen is er in het afgelopen jaar een verlies gemaakt. Het resultaat over afgelopen boekjaar is - 1.614,14,-. Dit bedrag is gecorrigeerd

Nadere informatie

Stichting Cultureel Centrum "De Hof" Balans per 31 december 2014. en Staat van Baten en Lasten over het jaar 2014. Bestuur van de Stichting:

Stichting Cultureel Centrum De Hof Balans per 31 december 2014. en Staat van Baten en Lasten over het jaar 2014. Bestuur van de Stichting: Stichting Cultureel Centrum "De Hof" 1 Balans per 31 december 2014 en Staat van Baten en Lasten over het jaar 2014 Bestuur van de Stichting: Voorzitter: J. Flokstra Secretaris, tevens programmering evenementen

Nadere informatie

Stichting Jong Actief. Buitendijk WJ 'S-HERTOGENBOSCH. Jaarrekening 2012

Stichting Jong Actief. Buitendijk WJ 'S-HERTOGENBOSCH. Jaarrekening 2012 Stichting Jong Actief Buitendijk 4 5211 WJ 'S-HERTOGENBOSCH Jaarrekening 2012 Stichting Jong Actief Buitendijk 4 5211 WJ 'S-HERTOGENBOSCH Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarverslag 1.1 Samenstellingsverklaring

Nadere informatie

Algemene Leden Vergadering

Algemene Leden Vergadering Algemene Leden Vergadering Financiële stukken Afrekening 2018 Hendrik Meuwese NEDERLANDSE HYDROLOGISCHE VERENIGING FINANCIEEL JAAROVERZICHT 2018 EXPLOITATIEREKENING Ontvangsten Uitgaven Ledencontributies

Nadere informatie

Overzicht Baten en Lasten en Balans per 31 december 2015 VOVK. Vereniging Ouders van een Vermoord Kind

Overzicht Baten en Lasten en Balans per 31 december 2015 VOVK. Vereniging Ouders van een Vermoord Kind Vereniging ouders van een vermoord kind Secretariaat: Samenweid 42 Egmond- Binnen Overzicht Baten en Lasten 2015 en Balans per 31 december 2015 VOVK Vereniging Ouders van een Vermoord Kind Eindhoven, maart

Nadere informatie

Verslag van de penningmeester over 2015

Verslag van de penningmeester over 2015 Verslag van de penningmeester over 2015 Voor U ligt het financiële verslag van de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad (VVAB) over het jaar 2015. In 2015 is de stabiele inkomstenstroom uit

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2012

Financieel jaarverslag 2012 Stichting Beth Hanan Financieel jaarverslag 2012 Stichting Beth Hanan 15-2-2013 Status: Concept d.d. 15-02-2013 Blz. 0 Inhoud Inleiding... 2 Financieel overzicht 2012... 3 Balans stichting... 4 Toelichting

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2014 2014 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA materiële vaste activa inventaris winkel 20.242 13.511

BALANS PER 31 DECEMBER 2014 2014 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA materiële vaste activa inventaris winkel 20.242 13.511 VERENIGING VRIENDEN VAN MUSEON EN OMNIVERSUM FINANCIEEL VERSLAG 2014 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 2014 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA materiële vaste activa inventaris winkel 20.242 13.511 financiële vaste activa

Nadere informatie

BALANS RESULTATENREKENING 2015 RESP BEGROTING Boekhoudbureau H. van Bockel Blad 2

BALANS RESULTATENREKENING 2015 RESP BEGROTING Boekhoudbureau H. van Bockel Blad 2 BALANS & RESULTATENREKENING 2015 RESP. 2014 & BEGROTING 2017 Boekhoudbureau H. van Bockel Blad 2 Toelichting bij de jaarrekening over 2015 en de begroting 2017. Jaarrekening 2015 Het jaar 2015 is afgesloten

Nadere informatie

5 november 2017 Floor Wijnands, penningmeester NVOR

5 november 2017 Floor Wijnands, penningmeester NVOR Voorlopige balans per 26 oktober 2017, balans per 31-12-2016 Kolommenstaat: begroting 2016, exploitatie 2016 begroting 2017, voorlopige exploitatie 2017 per 26 oktober 2017 en begroting 2018 Toelichtingen

Nadere informatie

Artikel 1. De vereniging draagt de naam: Historische Vereniging "Oud Wassenaer" en is gevestigd te Wassenaar.

Artikel 1. De vereniging draagt de naam: Historische Vereniging Oud Wassenaer en is gevestigd te Wassenaar. Statuten Statuten (laatstelijk gewijzigd in 1984) Naam en Zetel Artikel 1. De vereniging draagt de naam: Historische Vereniging "Oud Wassenaer" en is gevestigd te Wassenaar. Doel Artikel 2. De vereniging

Nadere informatie

Balans en resultatenoverzicht Jaarverslag 2012/2013

Balans en resultatenoverzicht Jaarverslag 2012/2013 Balans en resultatenoverzicht Jaarverslag 2012/2013 Publicatie verslag. Geertruidenberg 27-2-2014 Mevr. W.P.M. van Beijsterveldt-Nieuwenhuijsen penningmeester ANBI - erkenning G-80028 Bestuursamenstelling:

Nadere informatie

Stichting De Doelen Steunfonds Kruisstraat CT Rotterdam. Jaarverslag 2018

Stichting De Doelen Steunfonds Kruisstraat CT Rotterdam. Jaarverslag 2018 Stichting De Doelen Steunfonds Kruisstraat 2 3012 CT Rotterdam Jaarverslag 2018 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 1 Algemeen 2 2 Resultaat 3 3 Fiscale positie 3 4 Opdracht 4 5 Beoordelingsverklaring

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag Vereniging Newschool.nu Sudburyschool te Harderwijk

Financieel Jaarverslag Vereniging Newschool.nu Sudburyschool te Harderwijk Financieel Jaarverslag 2015-2016 Vereniging Newschool.nu Sudburyschool te Harderwijk 2015-2016 1 Algemeen 1 Aanbieding jaarrekening Jaarrekening vereniging Newschool.nu 2015-2016, goedgekeurd in de schoolmeeting

Nadere informatie

Voorjaarsledenvergadering Vereniging Zaans Erfgoed. zaterdag 8 april RK kerk O.L. Vrouw Geboorte. Marktstraat Wormerveer

Voorjaarsledenvergadering Vereniging Zaans Erfgoed. zaterdag 8 april RK kerk O.L. Vrouw Geboorte. Marktstraat Wormerveer Voorjaarsledenvergadering Vereniging Zaans Erfgoed zaterdag 8 april 2017 RK kerk O.L. Vrouw Geboorte Marktstraat Wormerveer Verslag najaars ledenvergadering, 12 november 2016 in de Bonifatiuskerk Zaandam

Nadere informatie

Historische Kring tussen Rijn en Lek

Historische Kring tussen Rijn en Lek Financieel verslag 2018 Inhoud: Balans Toelichting op de balans Staat van baten en lasten Toelichting op de staat van baten en lasten Begroting 2019 Overige gegevens Houten, maart 2018 Namens het bestuur:

Nadere informatie

Stichting Vrienden van de Waalboog

Stichting Vrienden van de Waalboog Stichting Vrienden van de Waalboog Financieel verslag over het jaar 2015 Inhoudsopgave I Verslag bestuur II Balans per 31-12-2015 III Resultatenrekening 2015 IV Toelichting op de balans per 31-13-2015

Nadere informatie

Kas/bank- en spaarrekeningen 53.372 - Totaal activa 53.372 - Algemene reserve 53.372 - Crediteuren - - Reservering vakantiegeld - -

Kas/bank- en spaarrekeningen 53.372 - Totaal activa 53.372 - Algemene reserve 53.372 - Crediteuren - - Reservering vakantiegeld - - BALANS PER 31 DECEMBER ACTIVA Liquide middelen Kas/bank- en spaarrekeningen 53.372 - Totaal activa 53.372 - PASSIVA Eigen vermogen Algemene reserve 53.372 - Kortlopende schulden Crediteuren - - Reservering

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 Fragiele X Vereniging Nederland

Jaarrekening 2012 Fragiele X Vereniging Nederland Prinsenbeek 11 maart 2013 Jaarrekening 2012 Fragiele X Vereniging Nederland Jaarrekening over 1 januari 2012 t/m 31 december 2012 Fragiele X Vereniging Nederland Amersfoort INHOUDSOPGAVE Balans 3 Winst

Nadere informatie

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Vereniging van Nederlandse Gemeenten Vereniging van Nederlandse Gemeenten Financieel jaarverslag 2014 Afdeling Flevoland Inhoud Balans... 3 Toelichting op de balans... 4 Activa... 4 Passiva... 4 Exploitatierekening... 5 Toelichting op de

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Vrienden van Leonardo Eemland

JAARREKENING 2014. Vrienden van Leonardo Eemland JAARREKENING 2014 Vrienden van Leonardo Eemland INHOUDSOPGAVE 1. bestuursverslag blz. 1 2. balans per 31 december 2014 blz. 2 3. baten en lastenrekening 2014 blz. 3 4. Toelichting op de balans per 31 december

Nadere informatie

BALANS RESULTATENREKENING 2016 RESP BEGROTING 2017, 2018

BALANS RESULTATENREKENING 2016 RESP BEGROTING 2017, 2018 BALANS & RESULTATENREKENING 2016 RESP. 2015 & BEGROTING 2017, 2018 Boekhoudbureau H. van Bockel Blad 2 Toelichting bij de jaarrekening 2016, opmerkingen over het lopende boekjaar 2017 en voorstel de begroting

Nadere informatie

JAARREKENING van het KONINKLIJK NEDERLANDS HISTORISCH GENOOTSCHAP. te Den Haag

JAARREKENING van het KONINKLIJK NEDERLANDS HISTORISCH GENOOTSCHAP. te Den Haag JAARREKENING 2013 van het KONINKLIJK NEDERLANDS HISTORISCH GENOOTSCHAP te Den Haag Den Haag,1 mei 2014 INHOUDSOPGAVE Rapportage inzake de jaarrekening 1. Statutaire voorschriften 2. Doelstelling 3. Bestuur

Nadere informatie

Jaarrekening Inhoud: Stichting De Verborgen Bron Uilenweg AB LELYSTAD

Jaarrekening Inhoud: Stichting De Verborgen Bron Uilenweg AB LELYSTAD Jaarrekening 2017 Uilenweg 2 8245 AB LELYSTAD Inhoud: Balans Winst- en Verliesrekening Toelichting op de Balans Toelichting op de Winst- en Verliesrekening Balans per 31 december 2017 (na resultaatbestemming)

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG. Laposa, BILTHOVEN inzake de jaarrekening 2015

FINANCIEEL VERSLAG. Laposa, BILTHOVEN inzake de jaarrekening 2015 FINANCIEEL VERSLAG inzake de jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG 1 Balans per 31 december 2015 3 2 Staat van baten en lasten over 2015 4 3 Toelichting op de balans per 31 december

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Nederlandse Rett Syndroom Vereniging Postbus AA UTRECHT

Jaarrekening 2015 Nederlandse Rett Syndroom Vereniging Postbus AA UTRECHT Jaarrekening 2015 Nederlandse Rett Syndroom Vereniging Postbus 85037 3508 AA UTRECHT maart 2016 Nederlandse Rett Syndroom Vereniging Postbus 85037 3508 AA UTRECHT Jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Stichting Paulico te Gouda

Jaarverslag 2013 Stichting Paulico te Gouda Jaarverslag 2013 Stichting Paulico te Gouda Stichting Paulico A. Gerridsz de Vrijestraat 2 2806 SP GOUDA E: stichtingpaulico@gmail.com KvK-nr.: 41136386 Bankrekening NL16 INGB 0007 7087 10 0 Inhoud blz

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 DESTINO. stichting. Geef een kind de toekomst! WWW.STICHTINGDESTINO.COM

JAARVERSLAG 2013 DESTINO. stichting. Geef een kind de toekomst! WWW.STICHTINGDESTINO.COM JAARVERSLAG 2013 DESTINO stichting Geef een kind de toekomst! WWW.STICHTINGDESTINO.COM Voorwoord Hierbij bieden wij u het Jaarverslag aan. Dit verslag is een verantwoording van de activiteiten en financiën

Nadere informatie

Nlt x*fl1â,tn"n..., aan het bestuur van de Vereniging Het Hart en de Handen van Christus in CentraalAfrika RAPPORT. inzake de Jaarrekening 2012

Nlt x*fl1â,tnn..., aan het bestuur van de Vereniging Het Hart en de Handen van Christus in CentraalAfrika RAPPORT. inzake de Jaarrekening 2012 Nlt x*fl1â,tn"n..., Tiberstroom 36 272I CN Zoetermeer Tel. Fax Mobiel E-mail (79) 361 38 33 (79) 362 32 79 6-55 725 938 emakhanlal@hetnet. nl RAPPORT inzake de Jaarrekening 212 uitqebracht op 26 maart

Nadere informatie

Bestuursverslag Statutaire naam 2 Doelstelling 2 Samenstelling bestuur 2 Verslag Financiële vooruitblik Begroting

Bestuursverslag Statutaire naam 2 Doelstelling 2 Samenstelling bestuur 2 Verslag Financiële vooruitblik Begroting Stichting Haags Straatnieuws te Den Haag Rapport betreffende het Financieel Jaarverslag 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina Financieel Jaarverslag 2016 Bestuursverslag Statutaire naam 2 Doelstelling 2 Samenstelling

Nadere informatie

BALANS PER 31 december december 2013

BALANS PER 31 december december 2013 BALANS PER 31 december 2014 31 december 2013 VASTE ACTIVA Kerkgebouw 151.873 151.873 Orgel 15.142 18.120 Kopieerapparaat 0 0 Piano 0 0 opknappen kerkgebouw 49.892 56.194 216.907 226.187 VLOTTENDE ACTIVA

Nadere informatie

CONCEPT Jaarrekening 2015

CONCEPT Jaarrekening 2015 Vereniging Synchroon Veghel CONCEPT Jaarrekening 2015 Status: ter goedkeuring Kascommissie 29-feb-16 INHOUD FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015 BLZ. 1.1. Doelstelling van de organisatie 3 1.2 Samenstelling van

Nadere informatie

Vereniging Ouderen en Kinderen met een Slokdarmafsluiting VOKS

Vereniging Ouderen en Kinderen met een Slokdarmafsluiting VOKS VOKS JAARREKENING 2016 Rapport betreffende de jaarrekening 2016 Inhoudsopgave pagina Algemeen 1 Balans per 31 december 2016 2 Resultatenrekening over 2016 3-4 Toelichting op de Balans 5-6 Toelichting op

Nadere informatie

NEDERLANDSE FEDERATIE VOOR NEFROLOGIE TE UTRECHT. Rapport inzake jaarstukken maart 2019

NEDERLANDSE FEDERATIE VOOR NEFROLOGIE TE UTRECHT. Rapport inzake jaarstukken maart 2019 NEDERLANDSE FEDERATIE VOOR NEFROLOGIE TE UTRECHT Rapport inzake jaarstukken 2018 13 maart 2019 INHOUDSOPGAVE Pagina BEOORDELINGSVERKLARING 1 Opdracht 4 2 Algemeen 5 3 5 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting Vrienden van de Grote Kerk Oostzaan JAARBERICHT Pagina 1 van 10

Stichting Vrienden van de Grote Kerk Oostzaan JAARBERICHT Pagina 1 van 10 JAARBERICHT 2011 Pagina 1 van 10 JAARREKENING 2011 Oostzaan, 15 juni 2012 INHOUDSOPGAVE Bladnummer Algemene informatie 3 Bestuursverslag 4 Balans per 31 december 2011 5 Staat van baten en lasten over 2011

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2012 Afdeling Flevoland

Financieel jaarverslag 2012 Afdeling Flevoland Financieel jaarverslag 2012 Afdeling Flevoland Balans 3 Toelichting op de balans 4 Activa 4 Passiva 4 Exploitatierekening 5 Toelichting op de Exploitatierekening 6 Lasten 6 Baten 8 2 Balans Activa Omschrijving

Nadere informatie

Vereniging Genootschap "Oud Katwijk" Voorstraat ER Katwijk ZH JAARREKENING 2016

Vereniging Genootschap Oud Katwijk Voorstraat ER Katwijk ZH JAARREKENING 2016 Voorstraat 46 2225 ER Katwijk ZH JAARREKENING 2016 Katwijk, 23 maart 2017 Voorstraat 46 2225 ER Katwijk ZH INHOUDSOPGAVE pagina * Grondslagen van waardering en resultaat 1 * Balans per 31 december 2016

Nadere informatie