Vlilieurapport Vlaanderen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vlilieurapport Vlaanderen"

Transcriptie

1 Vlilieurapport Vlaanderen MILIEU-IND1CATOREN IN ZAKFORMAAT m m s S m.

2 VUZ (vzw) F L A M 7 J R T O r i n E INSTITUTE O ostende - Belqium Indicatoren geven signalen hoe het met het milieu gesteld is. In M ilie a -in d ic a to re n in z a k fo rm a a t v i n d t u de belangrijkste feiten en 1 cijfers over het milieu in Vlaanderen. Voor elk milieu(thema) hebben we 2 à 6 indicatoren geselecteerd. Elke indicator w ordt voorgesteld met een grafiek, cijfers en een korte bespreking van de evolutie. De meer dan too indicatoren behandelen samen de volledige breedte van het milieuveld, van de sectoren ais veroorzakers van milieudruk, over de verschillende m ilieuthem a s to t de gevolgen voor mens, natuur en economie. Hierdoor is het zakboekje complementair met het nieuwe focusrapport MIRA-T 2005, waarin specifieke milieu-onderwerpen kritisch geanalyseerd worden. Bovendien dient d it handige zakboekje ais een opstap naar de volledige reeks van indicatoren opdemira-websitewww.milieurapport.be. M ilie a -in d ic a to re n in z a k fo rm a a t richt zich to t beleidsmakers,. milieudeskundigen en (wakkere) burgers die zich snel willen informeren overde milieutoestand in Vlaanderen. Veel leesplezier m et deze VMM-publicatie. HetMIRA-team November 2005 Hebt u vragen o f suggesties, laat het ons weten op het volgende adres: MIRA, Milieurapport Vlaanderen Vlaamse Milieumaatschappij Van Benedenlaan Mechelen tel.:

3 Steekkaart Vlaanderen 7 Sectoren M ateriaalstrom en E c o -e ffic ië n tie in V la a n d e re n 8 T o ta le g ro n d s to ffe n b e h o e fte 9 Huishoudens Eco -efficiëntie van de huishoudens io E vo lu tie van de g e m id d e ld e g r o o tte van h uish o ud e ns 11 Energiegebruik in de w oningen volgens brandstoftype 12 H oeveelheid h u is h o u d e lijk re s ta fv a l p e r gem e e n te 13 Industrie E c o -e ffic ië n tie v a n de in d u s trie 14 E m issie v a n 502, N O x en N M V O S in d e lu c h t 15 In d u s trie e l a fv a l p e r d eels e c to r 16 M ilie u z o rg s y s te m e n in de in d u s trie 17 Energie Energiegebruik in Vlaanderen 8 E nergie- en k o o ls to fm te n s ite it van de V laam se e c on o m ie 19 E co-efficiëntie van de energiesector 20 E le k tric ite its p ro d u c tie u it h e rn ie u w b a re e n e rg ie b ro n n e n (g roe n e s tro o m ) 21 P ro d u c tie v a n e le k tric ite it en w a r m te d.m.v. w a rm te k ra c h tk o p p e lin g 22 E m issie v a n b roe ika sga sse n d o o r de e ne rg iese cto r 23 Landbouw E c o -e ffic ië n tie v a n d e la n d b o u w 24 O v e rs c h o t op de b o d e m b a la n s 25 B io lo g is c h e la n d b o u w 2 6 B ro edvogels in la n d b o u w g e b ie d 27 Transport T ra n s p o rts tro m e n van p e rs o n e n v e rv o e r en h u n m o d a le ve rd e lin g 2 8 T ra n s p o rts tro m e n va n g o e d e re n v e rv o e r en h u n m o d a le ve rd e lin g 29 E m issie v a n CO2, N0X, N M V O S, P M io e n S02 d o o r tra n s p o rt g o Ecoscore van personenw agens 31 Handel & diensten E co -efficiëntie van handel O diensten 32 E n erg ie ge b ruik p e r deelse cto r 33 Emissie van broeikasgassen 34 Duurzaam beleggen in België 35

4 D e in d ic a to re n v a n d e m ilie u th e m a 's en g e v o lg e n k rijg e n een e in d b e o o rd e lin g a a n d e h a n d v a n een z o g e n a a m d e 's m ile y ' o f gezichtje. De e v a lu a tie s la a t op d e v e ra n d e rin g e n v a n d e in d ic a to r o v e r de weergegeven periode. O p o s itie v e e v o lu tie, m e t d e d o e ls te llin g b in n e n b e re ik o n d u id e lijk e e v o lu tie o f b e p e rkte p o s itie v e e vo lu tie, m a a r o n v o l doende om de doelstellin g te bere ike n. negatieve e vo lu tie, ve rd e r w eg v a n de d o e ls te llin g n o g o n v o ld o e n d e in fo rm a tie be schikb a a r M ilieuthem a's 2.1 Verspreiding van vluchtige organische stoffen (VOS) N M V O S -e m issie in lu c h t 36 B enzeen- en to lu e e n c o n c e n tra tie in o m g e v in g s lu c h t y j 2.2 Verspreiding van persistente organische polluenten (POP s) P A K -e m issie in lu c h t 38 D io x in e d e p o s itie 39 P C B -c o n c e n tra tie in w a te rb o d e m s g o B io m a g n ific a tie van p e rs is te n te orga n ische p o llu e n te n Verspreiding van zware metalen Em issie va n z w a re m e ta le n n a a r lu c h t 4 2 B e la s tin g v a n o p p e rv la k te w a te r m e t z w a re m e ta le n 43 Z w a re m e ta le n in o p p e rv la k te w a te r 4 4 Z w a re m e ta le n in g r o n d w a te r Verspreiding van bestrijdingsm iddelen D ru k o p w a te rle v e n d o o r g e w a s b e s c h e rm in g 4 6 B e s trijd in g s m id d e le n in o p p e rv la k te w a te r 47 B e s trijd in g s m id d e le n in w a te rb o d e m s 4 8 B e s trijd in g s m id d e le n in g ro n d w a te r Verspreiding van zwevend stof Emissie van PM10 50 ja a rg e m id d e ld e P M ro -c o n c e n tra tie 51 D a g g e m id d e ld e P M io -c o n c e n tra tie 52 Verloren gezonde levensjaren door P M to en PM 2, Ioniserende straling N u c le a ir a fv a l o p g e s la g e n in a fw a c h tin g van b e rg in g 54 B ro n n e n v a n b lo o ts te llin g a a n ion isere n d e s tra lin g 55 M e disch e b lo o ts te llin g a a n ionisere n d e s tra lin g 56 G ezondheidsschade d o o r b lo o tste llin g aan ioniserende s tra lin g Hinder G e ra pp o rte e rde h in d e r d o o r g e lu id, g e u r en lic h t 58 Typische g e lu id s e m is s ie d o o r h e t ve rkeer o p de a u to s n e lw e g 59 G eurem issie d o o r v a rk e n s s ta lle n 6 0 ja a rlijk s e le k tricite itsg e b ru ik d o o r b u ite n ve rlic h tin g 61

5 2.8 Vermesting V e rm u te n d e e m issie en a a n d e e l d o e lg ro e p e n 62 F o s fo r in d e la n d b o u w b o d e m 63 N it r a a t in o p p e rv la k te w a te r in la n d b o u w g e b ie d 6 4 N itra a t in g ro n d w a te r in la n d b o u w g e b ie d Verzuring P o te n tie e l v e rzure n d e em issie 6 6 Verzurende depositie Fotochemische luchtverontreiniging O v e rs c h rijd in g s in d ic a to r 6 8 l a a r o v e r la s t in d ic a t o r 69 S e iz o e n s o v e rla s tv o o r gew a sse n 70 S e iz o e n s o v e rla s tv o o r bossen Aantasting van de ozonlaag Em issie va n o z o n a fb re k e n d e s to ffe n 72 D ikte van de ozonlaag Klimaatverandering Emissie van broeikasgassen 74 A tm o s fe ris c h e b roeik a s g a s c o n c e n tra tie s 75 N e e rs la g v a ria tie in B e lg ië 7 6 E/fecten van klim aatveranderingen op Belgische ecosystemen 2.13 Kwaliteit oppervlaktewater B elasting van het oppervlaktew ater: h u is h o u d e n s en in d u s trie 78 la n d b o u w 78 G e m idd e lde c o n c e n tra tie NH^-N, N O ^, o -P O 4, ßZV, CZV en 0 2 in o p p e rv la k te w a te r 79 W a te rb o d e m k w a lite it 80 Belgische Biotische Index Verstoring van de waterhuishouding Sam enstelling van overstroom bare gebieden n a a rg e w e s tp la n b e s te m m in g 8 2 S ubsidies in filtra tie v o o rz ie n in g e n en h e m e lw a te rp u tte n 83

6 2.15 Bodem B o de m e ro sie in V la a n d e re n 8 4 B o d e m a fd ic h tin g in V laa n d ere n 8 5 O rg a nisch e s t o f in la n d b o u w b o d e m s 8 6 A a n ta l v e ro n tre in ig d e g ro n d e n vo lg e n s sa ne rin gsfase Versnippering V e rs n ijd in g va n d e o p e n ru im te d o o r v e rk e e rs in fra s tru c tu u r 8 8 V ersnippering van de open ru im te Beheer van afvalstoffen Aangeboden hoeveelheid huishoudelijk afval: to ta a l 90 re s ta fv a l 90 V e rw e rk in g v a n h u is h o u d e lijk a fv a l 91 H o e v e e lh e id b e d rijfs a fv a l 92 Verwerking van bedrijfsafval Stedelijk m ilieu S te d e lijke lu c h tk w a lite its in d e x 94 O n d e rte k e n ln g s g e d ra g S a m e n w e rk in g s o v e re e n k o m s t van steden en g e m e e n te n Niet-ioniserende straling E m is s ie v e ld b e la s tin g d o o rh o o g s p a n n in g lijn e n 9 6 G em eten e le k tris c h v e ld in de o m g e v in g v a n C S M -m a s te n G ebruikvan genetisch gem odificeerde organismen (GGO s) In g e p e rk t g e b ru ik v a n G G O s in V la a n d e re n 9 8 O p p e rvla kte tra n sg e n e gew a sse n w e re ld w ijd Kust en zee O lie v e rv u ilin g o p z e e 10 0 S tra n d w a te rk w a lite it 101 C om m e rciële v isbesta n d en b in n e n v e ilig e re fe re n tie w a a rd e n 102 O ppervlakte bescherm d gebied in de kustzone 103

7 Gevolgen voorm ens, natuur en economie 3.1 Mens H itte, o z o n, s t o f en g e z o n d h e id 104 H u m a n e b io m o n ito r in g - r e fe r e n tie w a a r d e n in n ave ls tre n g b lo e d v o o r V la a n d e re n 105 H u m a n e b io m o n it o r in g - P C B s in n ave ls tre n g b lo e d Verloren gezonde levensjaren (DALY's) Natuur T o ta le o p p e rv la k te n a t u u r - e n b osre se rva at 108 G e m id d e ld e o p p e rv la k te p e r re serv a a tp ro je c t 109 O p p e rv la k te n a t u u r m e t o v e rs c h rijd in g van de k ritis c h e lasten v e rm e s tin g en v e rz u rin g ito N u trië n te n c o n c e n tra tie s in o p p e rv la k te w a te r Economie U itg a v e n va n de V laa m se m ilie u o v e rh e id 112 M ilie u -u itg a v e n va n de in d u s trie -en e nergiesector 113 V e rg ro e n in g v a n h e t b e la s tin g s te ls e l 114 V e rs c h u iv in g v a n a rb e id s b e la s tin g e n n a a r m ilie u g e re la te e rd e b e la s tin g e n 115

8

9 1.1 Materiaalstromen ECO-EFFICIËNTIE IN VLAANDEREN index (1995=100) 160 productie primair afval* BBP grondstoffenbehoefte bruto binnenlands energiegebruik totale hoeveelheid afyal en emissies emissie broeikasgassen eigen grondstoffenverbruik emissie ozonprecursoren emissie verzurende stoffen emissie vermestende stoffen * van huishoudens en bedrijven; de hoge ligging van de reeks is het gevolg van de uitzonderlijk lage waarde in het referentiejaar; de toename in 2000 is grotendeels toe te schrijven aan het in rekening brengen van bijkomende deelsectoren. De grondstoffen behoefte (= Directe Materialen Input) omvat import en eigen ontginningen, exclusief verborgen stromen. Het eigen grondstoffenverbruik (= Eigen Materialen Consumptie) is de grondstoffenbehoefte verminderd met de export. De totale hoeveelheid afval en emissies omvat de gemeten uitstoot naar lucht, wateren land. Bron: NBB en berekeningen CD0, U Cent Een van de doelstellingen u it het Vlaamse Regeerakkoord en de Vlaamse Beleidsnota Leefmilieu en Natuur is om milieuimpact, materiaal- en energiegebruik Ios te koppelen van de economische groei. Tussen 1995 en 2004 steeg de grondstoffenbehoefte van Vlaanderen aan hetzelfde tempo ais de economische welvaart (BBP). Die toename is het gevolg van de stijgende grondstoffenbehoefte voor export; ons eigen grondstoffenverbruik bleef daarentegen vrij constant. Het bruto binnenlands energiegebruik steeg minder snel dan het BBP en is dus relatief losgekoppeld van de economische groei. De totale hoeveelheid afval en emissies in Vlaanderen en de emissie van broeikasgassen bleven vrij constant en zijn dus ook relatief losgekoppeld van de economische groei. De emissie van ozonprecursoren, van verzurende stoffen en van vermestende stoffen nam af; hier is er dus sprake van een absolute ontkoppeling. De productie van afval nam lichtjes toe.

10 IA! TOTALE GRONDSTOFFENBEHOEFTE totale grondstoffenbehoefte (ton/inwoner) H import VS import eigen ontginning VS eigen ontginning '993 '994 '995 ' De totale grondstoffenbehoefte (»Totale Materialen Behoefte) omvat de grondstoffenbehoefte (»Directe Materialen Input) en de hieraan gekoppelde verborgen stromen (VS). Bron: NBB en berekeningen CD0, UCent Bij ontginning worden verborgen stromen in beweging gezet: grondstoffenstromen die geen economisch nut kennen, maar wel het milieu belasten. Voorbeelden zijn erosie bij landbouw o f grondlagen afgegraven bij mijnbouw. Aan im port zijn aanzienlijk meerverborgen stromen verbonden dan aan eigen ontginningen: 74 % van de totale grondstoffenbehoefte uit im port zijn verborgen stromen, voor eigen ontginningen is dat 39%. De grote verborgen stromen gekoppeld aan Import zijn gedeeltelijk eigen aan de ontgonnen grondstof (bv. diamant). Daarnaast speelt ook de vaak lage efficiëntie van ontginning en productie een rol (bv. hoge erosie bij teelten van koffie, cacao en soja). Ontginningen van geïmporteerde grondstoffen zorgen dus waarschijnlijkvoor meer m ilieudruk dan ontginningen in Vlaanderen. Aangezien 79 % van onze grondstoffenbehoefte wordt ingevuld door import, is dit een aspect waaraan het beleid zeker aandacht zou moeten besteden.

11 1.2 Huishoudens ECO-EFFICIËNTIE VAN DE HUISHOUDENS * totaal afval t energiegebruik broeikasgasemissie 3 gezinnen t watergebruik czv Het referentiejaar van aantal gezinnen, energiegebruik, broeikasgasemissie en CZV (chemisch zuurstofverbruik) is 1990, dat van watergebruik, totaal afval en restafval 1991 voorlopige cijfers voor energiegebruik en broeikasgasemissie Bron: kola s, NIS, OVAM, [nergieblans Vlaanderen VITO, VMM gezinnen totaal energie broeikas water CZV resthuishou gebruik gas^ gebruik afval delijk afval emissie (x 1000) (kton) (pi) (ktonc02-eq) (io6 m3) (kton) (kton) 1990/ , / Het aantal gezinnen nam met 13 % toe in de periode Het energiegebruik (+26 %), de daaraan gekoppelde broeikasgasemissie (+17 %) en de totale hoeveelheid afval (+45 %) stegen sneller. De hoeveelheid restafval daarentegen daalde in dezelfde periode met 50 %, dit ais gevolg van de succesvolle selectieve inzameling (absolute ontkoppeling). Door de uitbouw van de waterzuivering vertoont ook het chemisch zuurstofverbruik (C Z V ) een absolute ontkoppeling (-37 %). Het watergebruik toont geen duidelijke trend, maar b lijft de laatste jaren wel vrij constant.

12 EVOLUTIE VAN DE GEMIDDELDE GROOTTE VAN DE HUISHOUDENS gezinnen volgens samenstelling (aantal) i ^ H 4OOOOO- ; o D ü 2 personen (9 3 personen 4 personen 5 personen en meer Bron: NIS De toename van het aantal huishoudens en de verandering van de samenstelling hebben de vraag naargoederen en diensten verder versterkt. Ten opzichte van 1990 Is het aantal gezinnen toegenomen met 13 %. Deze toename situeert zich volledig In de een- en tweepersoonshuishoudens. Huishoudens met 3,4 o f 5 en meer personen kennen een afname. Sociologische gedragingen zoals later huwen o f samenwonen en meer echtscheidingen, en de verhoging van de levensverwachting liggen aan de basis van deze veranderingen. De toename van het aantal huishoudens en de gezinsverdunning hebben een sterke invloed op de consumptiepatronen in Vlaanderen. Meermensen consumeren meer, en bovendien is in het algemeen de milieudruk per persoon groter naarmate het huishouden kleiner wordt, bijvoorbeeld door het hogere energiegebruik per persoon.

13 ENERGIEGEBRUIK IN DE WONINGEN VOLGENS BRANDSTOFTYPE energiegebruik (P ) andere butaan/propaan elektriciteit stookolie 1990 '995 '996 '997 '998 ' * 'voorlopige cijfers Bron: Energiebalans Vlaanderen VITO Het energiegebruik van de huishoudens is gestegen van 204 P in 1990 naar 257 P in 2004 (+26%). Het gebruik van aardgas is met 67% gestegen in vergelijking met slechts 10 %voor het gebruik van stookolie. Het gebruik van steenkool daalde met 66% in2oo4t.o.v Stookolie, dat in 1990 nog bijna de helft van het energiegebruik vertegenwoordigde, had in 2004 nog een aandeel van 43%. Het aandeel van aardgas daarentegen steeg met 32 % en bedroeg 37% in Dit bevestigt de gedeeltelijke vervanging van stookolie door aardgas voor de verwarming van woningen. Wat de milieudruk betreft leidt dit brandstoffengebruik to t de emissie van broeikasgassen. Toch neemt deze emissie niet in dezelfde mate toe ais het energiegebruik. Dit heeft deels te maken met de vervanging van stookolie door het koolstofarmere aardgas.

14 HOEVEELHEID HUISHOUDELIJK RESTAFVAL PER GEMEENTE IN 2004 N ^ restafval in kg/inwoner (aantal gemeenten) o km.. w ^ 150 doei 2007 (i5okg/inw.) I (100) (36) I (16) >250(5) Aan enkele gemeenten werd in het Uitvoeringsplan Huishoudelijke afvalstoffen een correc- tiefactor toegekend omwille van hun specifieke functie (centrumstad, toerisme, studentenstad). B r n î Ô m In 2004 werd in Vlaanderen ton huishoudelijke afvalstoffen Ingezameld. Dit is een toename met 35 % t.o.v De groei van de huishoudelijke afvalberg is volledig voor rekening van het selectief Ingezameld afval. De hoeveelheid restafval (afval dat verbrand of gestort wordt) b lijft daarentegen dalen (een daling van 50 % tussen 1990 en 2004). Het Uitvoeringsplan Huishoudelijke afvalstoffen stelt op niveau van de Individuele gemeente een doelstelling voorop van 150 kg/inwoner restafval tegen In 2004 waren er reeds 151 gemeenten die aan deze doelstelling voldeden. De laagste hoeveelheden worden In Vlaams-Brabant, de Antwerpse Kempen en Limburg aangetroffen. In Oost- en West-Vlaanderen worden er in het algemeen grotere hoeveelheden restafval vastgesteld.

15 1.3 Industrie ECO-EFFICIËNTIE VAN DE INDUSTRIE index (1990=100) afvalproductie O productie-index energetisch energiegebruik watergebruik verzurende emissie CZV in afvalwater,,,,,, i i. i l... zware metalen * in afvalwater 1990 ' voorlopige cijfers Bron: NIS, OVAM, Energiebalans Vlaanderen VITO, VMM productie- afval energetisch verzurende CZV in index productie energiegebruik stoffen afvalwater (kton) (PI) (io6 Zeq) (ton) * * OO ** * 1992, * * 2003; CZV» chemisch zuurstofverbruik, Zeq - zuurequivalenten De productie-index(conjunctuurindicatorvoorde industriële productie) steeg tussen met 31 %. De industrie is erin geslaagd om de milieudruk van verschillende parameters absoluut te ontkoppelen van de economische ontwikkeling door technologische verbeteringen en gebruik van meer milieuvriendelijke producten. De belangrijkste genomen maatregelen zijn o.a. procesgeïntegreerde maatregelen, gebruik van DeNOx- en DeSOx-installaties, overschakeling op zwavelarme brandstof, gebruik van oplosmiddelen met een lager NMVOS-gehalte, hogere efficiëntie van afvalwaterzuiveringsprocédés. Voor de afvalproductie (+43 %) en het energetisch energiegebruik (+28 %) is er nog geen sprake van ontkoppeling.

16 EMISSIE VAN S02, NOx EN NMVOS IN DE LUCHT NOx-emissie (kton) NMVOS-emissie (kton) i i i! * O OO3 2OO4 * voorlopige cijfers andere Bron: VMM Inde eerste helft van de jaren 90 daalde de industriële emissie van S02 spectaculair, voornamelijk door de verdienste van de deelsectoren chemie en metaal. In 2004 lag de totale industriële emissie van N0X 9 % hoger dan het niveau van 1990, te w ijten aan een stijging in de deelsector a n d e re in d u s trie ë n. Emissies van S02 en N0X kunnen gereduceerd worden door overschakeling van vaste o f vloeibare fossiele brandstoffen naar aardgas, procesmaatregelen ofdesox-en DeNOx-installaties, en een hogere energie-efficiëntie. 0 papier B textiel B voeding 0 metaal B chemie De chemiesector, de metaalontvetting en de automobielassemblage realiseerden in de periode een belangrijke NMVOSemissiereductie dankzij o.a. productieoptimalisatie, damprecuperatie en gebruikvan solventarme producten. De Europese Solventrichtlljn legt emissiegrenswaarden op voor geleide en diffuse emissies voor diverse industriële installaties en zal in de toekomst leiden to t een verdere daling van de NMVOS-emissies.

17 m «! INDUSTRIEEL AFVAL PER DEELSECTOR industrieel afval (miljoen ton) bouw andere papier >997 *! OO3 8 ron: OMM In 2003 werd in totaal 13,6 miljoen ton afval geproduceerd door de industrie, 43% meer dan in De bouwnijverheid produceerde in ,6 miljoen ton afval, o f 48 % van het totaal, de sector metaal 2,2 miljoen ton afval (16 %), waarvan bijna de helft afkomstig van de metaalverwerkende nijverheid. De derde grootste industriële afvalproducent is de voedingssector (14 %). Ruim één derde van d it afval is afkomstig uit de vleesverwerkende industrie. Van het industrieel afval geproduceerd in 2003, is 2,3 % g e v a a rlijk a fv ü l. Deze hoeveelheid b lijft relatief constant over de beschouwde periode. De chemie en de metaalsector zijn verantwoordelijk voor 47 % en 33% van de totale hoeveelheid industrieel gevaarlijk afval. 9% van het afval geproduceerd door de chemie is gevaarlijk afval.

18 MILIEUZORGSYSTEMEN IN DE INDUSTRIE bruto toegevoegde waarde gerealiseerd door gecertificeerde bedrijven (%) andere papier textiel O BI metaal chemie Bron: Onderzoeksrapport MIM/2005/03, VMM, te raadplegen op w w w.m ilkurappon.be Milieuzorgsystemen in de bedrijven richten zich op het beheersen en verbeteren van prestaties op milieugebied. Het aantal gecertificeerde bedrijven is tussen 1999 en 2004 vervijfvoudigd (van 43 naar 229 bedrijven). De som van de bruto toegevoegde waarde van de gecertificeerde bedrijven is in die periode met 150 % gestegen. Dit geeft aan dat de grote bedrijven reeds vóóri999 gecertificeerd waren en dat sindsdien vooral KMO's milieuzorgsystemen implementeren. In 2004 werd 24 % van de bruto toegevoegde waarde van de industrie gegenereerd in gecertificeerde bedrijven t.o.v. 17% in De deelsectoren metaal (8,6 % ) en chemie (8,4%) leveren de grootste bijdrage. Op deelsectorniveau blijkt dat de chemie voor meer dan de helft gecertificeerd is (53% in 2004), metaal voor 29% en de overige deelsectoren voor 15 % o f lager. De deelsectoren papier, textiel en voeding bestaan vooral u it KMO's. Een verdere groei van certificering bij de KMO s kan worden versneld door overheidssteun.

19 1.4 Energie ENERGIEGEBRUIK IN VLAANDEREN energiegebruik (P ) ^ (nucleaire) warmte ingevoerde elektriciteit biomassa andere brandstoffen I I gassen petroleumproducten vaste brandstoffen * * voorlopige cijfers Bron: Energiebalans Vlaanderen VITO (PI) energie huis industrie landbouw transport handel & totqol sector h o u d e n s d ie n s te n e n e r- n ie t-e n e r- g e tis c h g etisch ,4 304,1 86,1 34,1 165,9 55,4 1193, * ,6 389,7 240,3 32,2 208,9 97,1 ' Vlaanderen is nagenoeg volledig afhankelijk van ingevoerde fossiele en nucleaire energiebronnen. Het bruto binnenlands energiegebruik (BBE) lag in % hoger dan in Sinds eind de arengo is de groei echter afgevlakt. In 2004 lag het energiegebruik 0,4% lager dan in Een daling in het gebruik van vaste brandstoffen (-26%) in de periode is meer dan gecompenseerd dooreen stijging voorde petroleumproducten (+32 %; vooral door wegvervoer en gebruik van bv. nafta ais grondstof in de chemische industrie) en bijna een verdubbeling (+96 %) van bet gasgebruik in de meeste sectoren. Ook de hoeveelheid kernenergie (nucleaire warmte) lag in % hoger dan in 1990.

20 ENERGIE- EN KOOLSTOFINTENSITEIT VAN DE VLAAMSE ECONOMIE index (1990=100) bruto binnenlands energie gebruik (BBE) bruto B binnenlands product (BBP) energie B gerelateerde CO.-emissie ^ energie intensiteit koolstof- intensiteit Energie-intensiteit= hoeveelheid bruto binnenlands energiegebruik (BBE) gebruikt per eenheid bruto binnenlands product (BBP) in constante prijzen van 1995 Koolstofintensiteit = hoeveelheid C0 2 uitgestoten t.g.v. energiegebruik(inci. procesemissies in de chemie en emissies t.g.v. het niet-energetisch verbruik van brandstoffen) per eenheid bruto binnenlands product (BBP) in constante prijzen van 1995 Bron: VITO, APS De e n e rg ie -in te n s ite it v i n de Vlaamse economie lag In 2004 bijna gelijk met het niveau van 1990: +0,1 %. Tot en met 1998 steeg ze nog tot 13,6% boven het niveau van 1990, maarsindsi999 sereen duidelijke daling merkbaar. Die verandering van energie-intensiteit kan enerzijds veroorzaakt worden door een structureel effect (minder energie-intensieve sectoren winnen aan belang in de Vlaamse economie), anderzijds kan het duiden op een verbetering in de energieefficiëntie (minder energie nodig per geproduceerde eenheid). Door de directe band met het energiegebruik daalde ook de k o o ls to f- in te n s ite it in de periode , nl. met 14,8 %. Bovendien daalt die koolstofintensiteit sterker dan de curve van de energie-intensiteit door de omschakeling naar koolstofarmere brandstoffen (minder steenkool, meer aardgas).

21 ECO-EFFICIËNTIE VAN DE ENERGIESECTOR IN VLAANDEREN index (1995=100) energetische output eigen energiegebruik & -verliezen broeikasgasemissie zwevend stof totaal ozonprecursoren energetische eigen emissie naar de lucht output energiegebruik broeikas zwevend ozon verzurende & -verliezen gassen stof totaal precursoren stoffen (TWh) (P ) (kton C0 2-eq) (ton) (ton TOFP) (io6 Zeq) TOFP = troposferic ozone forming potential, Zeq = zuurequivalenten De energetische output van de energiesector - d it is de som van de energie-inhoud van zijn eindproducten zoals motorbrandstoffen o f e le ktricite it- nam met 44,5 % toe in de periode De energie die de sector zelf gebruikt en de energie die verloren gaat bij de transformatie, het transport en de distributie, is minder snel gestegen (+9,1 %). Deze relatieve o ntkoppeling wijst op een rendementsverbetering. De emissies van verzurende stoffen, ozonprecursoren en zwevend sto f is in 2004 kleiner dan in het basisjaar 1995 (a b s o lu te o n tk o p p e lin g ), maar neemt sinds 2002 weer toe door verhoogd steenkoolgebruik in de elektriciteitscentrales. Dat maakt ook dat voor broeikasgassen nog geen absolute ontkoppeling kon worden gerealiseerd.

22 ELEKTRICITEITSPRODUCTIE UIT HERNIEUWBARE ENERGIEBRONNEN (GROENE STROOM) elektriciteit (GWh) * doelstelling GSC' 1 Ingeleverde GSC'11 verbranding organische fractie huisvuil PVzon 0] waterkracht B B wind biogas1" E] biomassa (') vergisting van organisch afval, vergassing van hout; in 2010 inclusief biomassa (covérbranding) (2) aantal certificaten inge l m i i op 31 maart van het daaropvolgende jaar (kan verschillen van het aantal CSC uitjcreikt in het jaar zelf) De waarden voor 2010 betreffen een actuele inschatting van het toekomstige verloop. B ron: ANKE, V K E C.m O, ODE (GWh) verbranding PV waterkracht wind biogasi1) biomassa to ta a l org. huisvuil zon > ,6 9 2, > , , , , , De p ro d u c tie van g roe n e s tro o m is in 2004 vertienvoudigd t.o.v. van De komende jaren wordt een verdere stijging verwacht door ingebruikname van grote biomassaprojecten en windparken. Met de 627 GWh u it 2004 kunnen 5 op 100 gezinnen voorzien worden van groene stroom. T.a.v. de totale netto-elektriciteitsproductie in Vlaanderen vertegenwoordigde die 627 GWh slechts 1,3 %. Tijdens de eerste Inleveringsronde op leverden de elektriciteitsleveranciers slechts 37% van de vereiste groenestroomcertificaten (GSC) In: v o orn s GWh i.p.v. 313 GWh. Voor de inleveringsronde op werd al 76 % van de in te leveren certificaten voorgelegd (incl. opgespaarde certificaten uitvorige productiejaren): voor 650 GWh van de vereiste 851 GWh.

23 PRODUCTIE VAN ELEKTRICITEIT EN WARMTE D.M.V. WARMTEKRACHTKOPPELING (WKK) opgesteld elektrisch vermogen (MWt ) I Bron: Uekens e l al. (200 5 ), le raadplegen op h ttp://m iw.co g e n vla a n d ere n.b e (MWg) motoren gasturbines ÄSTEC s stoomturbines to ta a l , , ,7 In 2004 seen to ta a l vermogen van 1081 MWe aan WKK opgesteld. Dit is een enorme stijging ten opzichte van 194 MWe in Die capaciteitstoename voltrok zich bijna volledig tussen 1990 en De start van het WKK-certificatensysteem begin 2005 zorgt voor een nieuw elan: momenteel loopt de bouw van een aantal grote WKK-installatles voor een bijkomend vermogen van meer dan 500 MWe. Samen met de reeds bestaande 790 MWe k w a lita tie v e WKK (dit zijn WKKinstallaties die een primaire energiebesparing van minstens 5 % realiseren t.o.v. van gescheiden traditionele warmte- en elektriciteitsproductie) brengt deze bijkomende capaciteit de Vlaamse doelstel ling van 1830 MWe kwalitatieve WKK tegen 2012 een hele stap dichterbij.

24 EMISSIE VAN BROEIKASGASSEN DOOR DE ENERGIESECTOR emissie broeikasgassen (kton CO.-eq) elektriciteit en warmte petroleumraffinaderijen ' * voorlopige cijfers Bron: VMM, Econotec, Energiebalans Vlaanderen VITO (kton C0 2-eq) elektriciteit petroleum overige to ta a l en warmte raffinaderijen * De emissie van broeikasgassen door de energiesector is in 2004 met 4,9 % gestegen t.o.v De grootste oorzaak van de stijging in 2002 t.o.v is het hoger gebruik van hoogovengas, datai 25% C02 bevat, voor de elektriciteitsproductie. Ook van 2002 naar 2003 namen de emissies verder toe, nu dooreen toename met 14,0% van de met fossiele brandstoffen geproduceerde elektriciteit en door een stijging met 10,7 % van het eigen energiegebruik en de energieverliezen in de petroleumraffinaderijen. De uitstoot van broeikasgassen door de energiesector bestond in 2004 voor 97,61 % uit C02, voor 1,31 % uit N20, voor 1,04% uit CH^ en voor 0,05% uit SFg.

MIRA 2011 ENERGIE. Energiegebruik per sector. www.milieurapport.be

MIRA 2011 ENERGIE. Energiegebruik per sector. www.milieurapport.be Energiegebruik per sector P index energiegebruik (=1) 13 125 12 115 11 15 1 95 9 handel & diensten industrie (niet-energetisch) huishoudens bruto binnenlands energiegebruik landbouw transport energiesector

Nadere informatie

Energiegebruik in Vlaanderen

Energiegebruik in Vlaanderen 21 2.3 ENERGIE Energiegebruik in Vlaanderen P energiegebruik (PJ) 1 8 energiesector 1 6 niet toewijsbaar aan 1 sector handel & diensten transport landbouw industrie (energetisch) industrie (niet-energetisch)

Nadere informatie

7 Energieproductie. Hoofdlijnen

7 Energieproductie. Hoofdlijnen milieuverkenning 2030 157 7 Energieproductie Johan Brouwers, Hugo Van Hooste, MIRAteam, vmm Pieter Lodewijks, Unit Transitie, Energie en Milieu, vito Hoofdlijnen Ondanks een kernuitstap kan Vlaanderen

Nadere informatie

Energievooruitzichten voor België tegen 2030

Energievooruitzichten voor België tegen 2030 Energievooruitzichten voor België tegen 2030 Dominique Gusbin Bruno Hoornaert Januari 2004 Federaal Planbureau Het Federaal Planbureau (FPB) is een instelling van openbaar nut. Het FPB voert beleidsrelevant

Nadere informatie

Partnerschapsovereenkomst Nederland

Partnerschapsovereenkomst Nederland Partnerschapsovereenkomst Nederland 2014-2020 Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Europees Sociaal Fonds Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling Europees Fonds voor Maritieme Zaken en

Nadere informatie

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie Een rechtvaardige financiering van de energietransitie Tien aanbevelingen voor een rechtvaardige financiering van de energietransitie 1. Ecologische duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en economische

Nadere informatie

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie. 7 oktober 14

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie. 7 oktober 14 Een rechtvaardige financiering van de energietransitie 7 oktober 14 Tien aanbevelingen voor een rechtvaardige financiering van de energietransitie 1. Ecologische duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid

Nadere informatie

Wat zweeft er in de lucht?

Wat zweeft er in de lucht? Wat zweeft er in de lucht? De problematiek van zwevend stof in de Vlaamse land- en tuinbouw Departement Landbouw en Visserij afdeling Monitoring en Studie Veerle Campens Wat zweeft er in de lucht? De problematiek

Nadere informatie

Inleiding. Afbakening en opzet

Inleiding. Afbakening en opzet Energie Jacco Farla (MNP), Machiel Mulder (CPB), Annemiek Verrips (CPB), Hugo Gordijn (RPB), en Marijke Menkveld, Ton van Dril, Cees Volkers, Jeroen de Joode, Ad Seebregts, Bert Daniëls, Yvonne Boerakker,

Nadere informatie

Operationeel Programma Vlaanderen- Nederland 2014-2020

Operationeel Programma Vlaanderen- Nederland 2014-2020 Operationeel Programma Vlaanderen- Nederland 2014-2020 Gebiedsanalyse www.technopolis-group.com Operationeel Programma Vlaanderen- Nederland 2014-2020 Gebiedsanalyse technopolis group, Augustus 2013 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Dossier energiegewassen

Dossier energiegewassen Dossier energiegewassen Europa wil energiegewassen Onze Vlaamse boeren ook? Uitgave maart 2007 Wervel vzw Werkgroep voor een Rechtvaardige en Verantwoorde Landbouw www.wervel.be INHOUDSTAFEL 1. Inleiding...2

Nadere informatie

Vergelijking van onshore en offshore windparken in België

Vergelijking van onshore en offshore windparken in België UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2008 2009 Vergelijking van onshore en offshore windparken in België Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master in

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 003 Milieuprogramma 2002 2005 Nr. 2 PROGRAMMA Inhoud MILIEUPROGRAMMA 2002 2005 5 DEEL I: ACCENTEN IN DE UITVOERING VAN HET MILIEUBELEID 7 1.

Nadere informatie

Water in Europa: naar een duurzaam gebruik?

Water in Europa: naar een duurzaam gebruik? 1 Milieubeoordelingsrapport 7 Water in Europa: naar een duurzaam gebruik? Toestand, vooruitzichten en problemen Auteurs: S. C. Nixon, T. J. Lack en D. T. E. Hunt, Water Research Centre C. Lallana, CEDEX

Nadere informatie

tel. 02 277 51 11 Vanuit het buitenland: tel. + 32 2 277 51 11

tel. 02 277 51 11 Vanuit het buitenland: tel. + 32 2 277 51 11 De energiemarkt in 2008 De energiemarkt in 2008 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat 50 1210 BRUSSEL Ondernemingsnr.: 0314.595.348 http://economie.fgov.be

Nadere informatie

Voorzitter van het Directiecomité Vooruitgangstraat 50 1210 Brussel

Voorzitter van het Directiecomité Vooruitgangstraat 50 1210 Brussel De energiemarkt in 2010 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat 50 1210 Brussel Ondernemingsnr.: 0314.595.348 http://economie.fgov.be tel. 02 277 51 11 Vanuit

Nadere informatie

2009 België. Klimaatverandering Onder het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake Klimaatverandering

2009 België. Klimaatverandering Onder het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake Klimaatverandering 2009 België VIJFDE TIOLE MEDEDELING over Klimaatverandering Onder het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake Klimaatverandering Inhoud 1. Samenvatting Nationale omstandigheden m.b.t. de emissies en

Nadere informatie

0 Pact 2020 2020 Pact. 20 Pact Pact 2020. 2020 Pact 2020 Pact 20. Pact 2020 Pact 2020 Pa. Meting 2013

0 Pact 2020 2020 Pact. 20 Pact Pact 2020. 2020 Pact 2020 Pact 20. Pact 2020 Pact 2020 Pa. Meting 2013 Pact 2020 Pa 2020 Pact 2020 Pact 20 20 Pact Pact 2020 0 Pact 2020 2020 Pact 2020 Kernindicatoren Meting 2013 Voorwoord Dit is de vierde meting van de Pact 2020 indicatoren. De bedoeling van deze monitor

Nadere informatie

Vlaams Mitigatieplan 2013-2020

Vlaams Mitigatieplan 2013-2020 Vlaams Mitigatieplan 2013-2020 Inhoudsopgave Samenvatting voor beleidsmakers... 4 1 Klimaatbeleid op vele niveaus... 15 1.1 Het mondiaal beleidskader... 15 1.2 Het Europese beleidskader... 15 1.2.1 Langetermijnvisie

Nadere informatie

Energieprijzen en energiearmoede. S. Bonnard C. Bruynoghe M. Deprez B. Kestemont

Energieprijzen en energiearmoede. S. Bonnard C. Bruynoghe M. Deprez B. Kestemont Energieprijzen en energiearmoede S. Bonnard C. Bruynoghe M. Deprez B. Kestemont Jean-Marc Delporte stond in voor de coördinatie. Met dank aan Chantal Binotto, Marie Castaigne, Lien Tam Co, Vincent Coutton,

Nadere informatie

De wereld van aardgas

De wereld van aardgas Aardgas als transitiebrandstof Voor een duurzame energiehuishouding Aardgas als transitiebrandstof Voor een duurzame energiehuishouding Aardgas als transitiebrandstof Voor een duurzame energiehuishouding

Nadere informatie

Gebruik van energie, gewasbescherming, water en kunstmest in de Vlaamse landbouw

Gebruik van energie, gewasbescherming, water en kunstmest in de Vlaamse landbouw Rapport Gebruik van energie, gewasbescherming, water en kunstmest in de Vlaamse landbouw Resultaten op basis van het Landbouwmonitoringsnetwerk 2005-2011 November 2013 Sonia Lenders, Joost D hooghe en

Nadere informatie

Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen?

Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen? Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen? Frank Menger en Pepijn Wolterinck Young European Specialists 2012 1 Inhoudsopgave Het

Nadere informatie

Europa en de energievoorziening

Europa en de energievoorziening Europa in de praktijk Europa en de energievoorziening Fossiele brandstoffen en kernenergie: grote gevaren voor mens en klimaat WISE, Ander Europa 1 Colofon Deze brochure is een gezamenlijke uitgave van

Nadere informatie

Energietrends 2014. Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland

Energietrends 2014. Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland Energietrends 2014 Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland INHOUD 3 4 6 26 42 58 70 88 Woord vooraf Inleiding 1 Consumenten 2 Bedrijven 3 Handelaren 4 Netbeheerders 5 Producenten

Nadere informatie

Energie opties voor de 21e eeuw

Energie opties voor de 21e eeuw 1 Energie opties voor de 21e eeuw verslag van een studiegroep van PvdA-leden onder redactie van Marc Beurskens, Heleen de Coninck en Egbert Boeker 17 juni 2004 2 Gebruikte afkortingen 1 MJ (Mega Joule)

Nadere informatie

PROFIEL VAN DE HERNIEUWBARE ENERGIESECTOR. CASESTUDIE: GROENE STROOMPRODUCTIE IN VLAANDEREN

PROFIEL VAN DE HERNIEUWBARE ENERGIESECTOR. CASESTUDIE: GROENE STROOMPRODUCTIE IN VLAANDEREN FACULTEIT ECONOMISCHE EN TOEGEPASTE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN PROFIEL VAN DE HERNIEUWBARE ENERGIESECTOR. CASESTUDIE: GROENE STROOMPRODUCTIE IN VLAANDEREN Hans Van Nuffel

Nadere informatie

Interreg Eco2Profit. Kritische analyse van ondersteuningsmaatregelen inzake duurzame energie in Vlaanderen en Nederland

Interreg Eco2Profit. Kritische analyse van ondersteuningsmaatregelen inzake duurzame energie in Vlaanderen en Nederland Interreg Eco2Profit Kritische analyse van ondersteuningsmaatregelen inzake duurzame energie in Vlaanderen en Nederland Alex Polfliet Zero Emission Solutions bvba Partners: Met de steun van: Met financiële

Nadere informatie

viwta WATERSTOF dossie 1 r 7 motor van de TOEkOmST?

viwta WATERSTOF dossie 1 r 7 motor van de TOEkOmST? VIWTA Dossier 17 motor WATERSTOF van de toekomst? In hoever bepaalt waterstof onze toekomstige energievoorziening? Inhoudstafel... 2 1. Voorwoord... 3 2. Waarom komt waterstof steeds meer in beeld?...

Nadere informatie

Duurzaam beheer van duurzame materialen

Duurzaam beheer van duurzame materialen Duurzaam beheer van duurzame materialen Sinds enkele jaren hebben de vakbonden een milieuwerking. Dit uit zich onder meer in de organisatie van vorming en het uitgeven van publicaties. Om de bestaande

Nadere informatie