Vlilieurapport Vlaanderen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vlilieurapport Vlaanderen"

Transcriptie

1 Vlilieurapport Vlaanderen MILIEU-IND1CATOREN IN ZAKFORMAAT m m s S m.

2 VUZ (vzw) F L A M 7 J R T O r i n E INSTITUTE O ostende - Belqium Indicatoren geven signalen hoe het met het milieu gesteld is. In M ilie a -in d ic a to re n in z a k fo rm a a t v i n d t u de belangrijkste feiten en 1 cijfers over het milieu in Vlaanderen. Voor elk milieu(thema) hebben we 2 à 6 indicatoren geselecteerd. Elke indicator w ordt voorgesteld met een grafiek, cijfers en een korte bespreking van de evolutie. De meer dan too indicatoren behandelen samen de volledige breedte van het milieuveld, van de sectoren ais veroorzakers van milieudruk, over de verschillende m ilieuthem a s to t de gevolgen voor mens, natuur en economie. Hierdoor is het zakboekje complementair met het nieuwe focusrapport MIRA-T 2005, waarin specifieke milieu-onderwerpen kritisch geanalyseerd worden. Bovendien dient d it handige zakboekje ais een opstap naar de volledige reeks van indicatoren opdemira-websitewww.milieurapport.be. M ilie a -in d ic a to re n in z a k fo rm a a t richt zich to t beleidsmakers,. milieudeskundigen en (wakkere) burgers die zich snel willen informeren overde milieutoestand in Vlaanderen. Veel leesplezier m et deze VMM-publicatie. HetMIRA-team November 2005 Hebt u vragen o f suggesties, laat het ons weten op het volgende adres: MIRA, Milieurapport Vlaanderen Vlaamse Milieumaatschappij Van Benedenlaan Mechelen tel.:

3 Steekkaart Vlaanderen 7 Sectoren M ateriaalstrom en E c o -e ffic ië n tie in V la a n d e re n 8 T o ta le g ro n d s to ffe n b e h o e fte 9 Huishoudens Eco -efficiëntie van de huishoudens io E vo lu tie van de g e m id d e ld e g r o o tte van h uish o ud e ns 11 Energiegebruik in de w oningen volgens brandstoftype 12 H oeveelheid h u is h o u d e lijk re s ta fv a l p e r gem e e n te 13 Industrie E c o -e ffic ië n tie v a n de in d u s trie 14 E m issie v a n 502, N O x en N M V O S in d e lu c h t 15 In d u s trie e l a fv a l p e r d eels e c to r 16 M ilie u z o rg s y s te m e n in de in d u s trie 17 Energie Energiegebruik in Vlaanderen 8 E nergie- en k o o ls to fm te n s ite it van de V laam se e c on o m ie 19 E co-efficiëntie van de energiesector 20 E le k tric ite its p ro d u c tie u it h e rn ie u w b a re e n e rg ie b ro n n e n (g roe n e s tro o m ) 21 P ro d u c tie v a n e le k tric ite it en w a r m te d.m.v. w a rm te k ra c h tk o p p e lin g 22 E m issie v a n b roe ika sga sse n d o o r de e ne rg iese cto r 23 Landbouw E c o -e ffic ië n tie v a n d e la n d b o u w 24 O v e rs c h o t op de b o d e m b a la n s 25 B io lo g is c h e la n d b o u w 2 6 B ro edvogels in la n d b o u w g e b ie d 27 Transport T ra n s p o rts tro m e n van p e rs o n e n v e rv o e r en h u n m o d a le ve rd e lin g 2 8 T ra n s p o rts tro m e n va n g o e d e re n v e rv o e r en h u n m o d a le ve rd e lin g 29 E m issie v a n CO2, N0X, N M V O S, P M io e n S02 d o o r tra n s p o rt g o Ecoscore van personenw agens 31 Handel & diensten E co -efficiëntie van handel O diensten 32 E n erg ie ge b ruik p e r deelse cto r 33 Emissie van broeikasgassen 34 Duurzaam beleggen in België 35

4 D e in d ic a to re n v a n d e m ilie u th e m a 's en g e v o lg e n k rijg e n een e in d b e o o rd e lin g a a n d e h a n d v a n een z o g e n a a m d e 's m ile y ' o f gezichtje. De e v a lu a tie s la a t op d e v e ra n d e rin g e n v a n d e in d ic a to r o v e r de weergegeven periode. O p o s itie v e e v o lu tie, m e t d e d o e ls te llin g b in n e n b e re ik o n d u id e lijk e e v o lu tie o f b e p e rkte p o s itie v e e vo lu tie, m a a r o n v o l doende om de doelstellin g te bere ike n. negatieve e vo lu tie, ve rd e r w eg v a n de d o e ls te llin g n o g o n v o ld o e n d e in fo rm a tie be schikb a a r M ilieuthem a's 2.1 Verspreiding van vluchtige organische stoffen (VOS) N M V O S -e m issie in lu c h t 36 B enzeen- en to lu e e n c o n c e n tra tie in o m g e v in g s lu c h t y j 2.2 Verspreiding van persistente organische polluenten (POP s) P A K -e m issie in lu c h t 38 D io x in e d e p o s itie 39 P C B -c o n c e n tra tie in w a te rb o d e m s g o B io m a g n ific a tie van p e rs is te n te orga n ische p o llu e n te n Verspreiding van zware metalen Em issie va n z w a re m e ta le n n a a r lu c h t 4 2 B e la s tin g v a n o p p e rv la k te w a te r m e t z w a re m e ta le n 43 Z w a re m e ta le n in o p p e rv la k te w a te r 4 4 Z w a re m e ta le n in g r o n d w a te r Verspreiding van bestrijdingsm iddelen D ru k o p w a te rle v e n d o o r g e w a s b e s c h e rm in g 4 6 B e s trijd in g s m id d e le n in o p p e rv la k te w a te r 47 B e s trijd in g s m id d e le n in w a te rb o d e m s 4 8 B e s trijd in g s m id d e le n in g ro n d w a te r Verspreiding van zwevend stof Emissie van PM10 50 ja a rg e m id d e ld e P M ro -c o n c e n tra tie 51 D a g g e m id d e ld e P M io -c o n c e n tra tie 52 Verloren gezonde levensjaren door P M to en PM 2, Ioniserende straling N u c le a ir a fv a l o p g e s la g e n in a fw a c h tin g van b e rg in g 54 B ro n n e n v a n b lo o ts te llin g a a n ion isere n d e s tra lin g 55 M e disch e b lo o ts te llin g a a n ionisere n d e s tra lin g 56 G ezondheidsschade d o o r b lo o tste llin g aan ioniserende s tra lin g Hinder G e ra pp o rte e rde h in d e r d o o r g e lu id, g e u r en lic h t 58 Typische g e lu id s e m is s ie d o o r h e t ve rkeer o p de a u to s n e lw e g 59 G eurem issie d o o r v a rk e n s s ta lle n 6 0 ja a rlijk s e le k tricite itsg e b ru ik d o o r b u ite n ve rlic h tin g 61

5 2.8 Vermesting V e rm u te n d e e m issie en a a n d e e l d o e lg ro e p e n 62 F o s fo r in d e la n d b o u w b o d e m 63 N it r a a t in o p p e rv la k te w a te r in la n d b o u w g e b ie d 6 4 N itra a t in g ro n d w a te r in la n d b o u w g e b ie d Verzuring P o te n tie e l v e rzure n d e em issie 6 6 Verzurende depositie Fotochemische luchtverontreiniging O v e rs c h rijd in g s in d ic a to r 6 8 l a a r o v e r la s t in d ic a t o r 69 S e iz o e n s o v e rla s tv o o r gew a sse n 70 S e iz o e n s o v e rla s tv o o r bossen Aantasting van de ozonlaag Em issie va n o z o n a fb re k e n d e s to ffe n 72 D ikte van de ozonlaag Klimaatverandering Emissie van broeikasgassen 74 A tm o s fe ris c h e b roeik a s g a s c o n c e n tra tie s 75 N e e rs la g v a ria tie in B e lg ië 7 6 E/fecten van klim aatveranderingen op Belgische ecosystemen 2.13 Kwaliteit oppervlaktewater B elasting van het oppervlaktew ater: h u is h o u d e n s en in d u s trie 78 la n d b o u w 78 G e m idd e lde c o n c e n tra tie NH^-N, N O ^, o -P O 4, ßZV, CZV en 0 2 in o p p e rv la k te w a te r 79 W a te rb o d e m k w a lite it 80 Belgische Biotische Index Verstoring van de waterhuishouding Sam enstelling van overstroom bare gebieden n a a rg e w e s tp la n b e s te m m in g 8 2 S ubsidies in filtra tie v o o rz ie n in g e n en h e m e lw a te rp u tte n 83

6 2.15 Bodem B o de m e ro sie in V la a n d e re n 8 4 B o d e m a fd ic h tin g in V laa n d ere n 8 5 O rg a nisch e s t o f in la n d b o u w b o d e m s 8 6 A a n ta l v e ro n tre in ig d e g ro n d e n vo lg e n s sa ne rin gsfase Versnippering V e rs n ijd in g va n d e o p e n ru im te d o o r v e rk e e rs in fra s tru c tu u r 8 8 V ersnippering van de open ru im te Beheer van afvalstoffen Aangeboden hoeveelheid huishoudelijk afval: to ta a l 90 re s ta fv a l 90 V e rw e rk in g v a n h u is h o u d e lijk a fv a l 91 H o e v e e lh e id b e d rijfs a fv a l 92 Verwerking van bedrijfsafval Stedelijk m ilieu S te d e lijke lu c h tk w a lite its in d e x 94 O n d e rte k e n ln g s g e d ra g S a m e n w e rk in g s o v e re e n k o m s t van steden en g e m e e n te n Niet-ioniserende straling E m is s ie v e ld b e la s tin g d o o rh o o g s p a n n in g lijn e n 9 6 G em eten e le k tris c h v e ld in de o m g e v in g v a n C S M -m a s te n G ebruikvan genetisch gem odificeerde organismen (GGO s) In g e p e rk t g e b ru ik v a n G G O s in V la a n d e re n 9 8 O p p e rvla kte tra n sg e n e gew a sse n w e re ld w ijd Kust en zee O lie v e rv u ilin g o p z e e 10 0 S tra n d w a te rk w a lite it 101 C om m e rciële v isbesta n d en b in n e n v e ilig e re fe re n tie w a a rd e n 102 O ppervlakte bescherm d gebied in de kustzone 103

7 Gevolgen voorm ens, natuur en economie 3.1 Mens H itte, o z o n, s t o f en g e z o n d h e id 104 H u m a n e b io m o n ito r in g - r e fe r e n tie w a a r d e n in n ave ls tre n g b lo e d v o o r V la a n d e re n 105 H u m a n e b io m o n it o r in g - P C B s in n ave ls tre n g b lo e d Verloren gezonde levensjaren (DALY's) Natuur T o ta le o p p e rv la k te n a t u u r - e n b osre se rva at 108 G e m id d e ld e o p p e rv la k te p e r re serv a a tp ro je c t 109 O p p e rv la k te n a t u u r m e t o v e rs c h rijd in g van de k ritis c h e lasten v e rm e s tin g en v e rz u rin g ito N u trië n te n c o n c e n tra tie s in o p p e rv la k te w a te r Economie U itg a v e n va n de V laa m se m ilie u o v e rh e id 112 M ilie u -u itg a v e n va n de in d u s trie -en e nergiesector 113 V e rg ro e n in g v a n h e t b e la s tin g s te ls e l 114 V e rs c h u iv in g v a n a rb e id s b e la s tin g e n n a a r m ilie u g e re la te e rd e b e la s tin g e n 115

8

9 1.1 Materiaalstromen ECO-EFFICIËNTIE IN VLAANDEREN index (1995=100) 160 productie primair afval* BBP grondstoffenbehoefte bruto binnenlands energiegebruik totale hoeveelheid afyal en emissies emissie broeikasgassen eigen grondstoffenverbruik emissie ozonprecursoren emissie verzurende stoffen emissie vermestende stoffen * van huishoudens en bedrijven; de hoge ligging van de reeks is het gevolg van de uitzonderlijk lage waarde in het referentiejaar; de toename in 2000 is grotendeels toe te schrijven aan het in rekening brengen van bijkomende deelsectoren. De grondstoffen behoefte (= Directe Materialen Input) omvat import en eigen ontginningen, exclusief verborgen stromen. Het eigen grondstoffenverbruik (= Eigen Materialen Consumptie) is de grondstoffenbehoefte verminderd met de export. De totale hoeveelheid afval en emissies omvat de gemeten uitstoot naar lucht, wateren land. Bron: NBB en berekeningen CD0, U Cent Een van de doelstellingen u it het Vlaamse Regeerakkoord en de Vlaamse Beleidsnota Leefmilieu en Natuur is om milieuimpact, materiaal- en energiegebruik Ios te koppelen van de economische groei. Tussen 1995 en 2004 steeg de grondstoffenbehoefte van Vlaanderen aan hetzelfde tempo ais de economische welvaart (BBP). Die toename is het gevolg van de stijgende grondstoffenbehoefte voor export; ons eigen grondstoffenverbruik bleef daarentegen vrij constant. Het bruto binnenlands energiegebruik steeg minder snel dan het BBP en is dus relatief losgekoppeld van de economische groei. De totale hoeveelheid afval en emissies in Vlaanderen en de emissie van broeikasgassen bleven vrij constant en zijn dus ook relatief losgekoppeld van de economische groei. De emissie van ozonprecursoren, van verzurende stoffen en van vermestende stoffen nam af; hier is er dus sprake van een absolute ontkoppeling. De productie van afval nam lichtjes toe.

10 IA! TOTALE GRONDSTOFFENBEHOEFTE totale grondstoffenbehoefte (ton/inwoner) H import VS import eigen ontginning VS eigen ontginning '993 '994 '995 ' De totale grondstoffenbehoefte (»Totale Materialen Behoefte) omvat de grondstoffenbehoefte (»Directe Materialen Input) en de hieraan gekoppelde verborgen stromen (VS). Bron: NBB en berekeningen CD0, UCent Bij ontginning worden verborgen stromen in beweging gezet: grondstoffenstromen die geen economisch nut kennen, maar wel het milieu belasten. Voorbeelden zijn erosie bij landbouw o f grondlagen afgegraven bij mijnbouw. Aan im port zijn aanzienlijk meerverborgen stromen verbonden dan aan eigen ontginningen: 74 % van de totale grondstoffenbehoefte uit im port zijn verborgen stromen, voor eigen ontginningen is dat 39%. De grote verborgen stromen gekoppeld aan Import zijn gedeeltelijk eigen aan de ontgonnen grondstof (bv. diamant). Daarnaast speelt ook de vaak lage efficiëntie van ontginning en productie een rol (bv. hoge erosie bij teelten van koffie, cacao en soja). Ontginningen van geïmporteerde grondstoffen zorgen dus waarschijnlijkvoor meer m ilieudruk dan ontginningen in Vlaanderen. Aangezien 79 % van onze grondstoffenbehoefte wordt ingevuld door import, is dit een aspect waaraan het beleid zeker aandacht zou moeten besteden.

11 1.2 Huishoudens ECO-EFFICIËNTIE VAN DE HUISHOUDENS * totaal afval t energiegebruik broeikasgasemissie 3 gezinnen t watergebruik czv Het referentiejaar van aantal gezinnen, energiegebruik, broeikasgasemissie en CZV (chemisch zuurstofverbruik) is 1990, dat van watergebruik, totaal afval en restafval 1991 voorlopige cijfers voor energiegebruik en broeikasgasemissie Bron: kola s, NIS, OVAM, [nergieblans Vlaanderen VITO, VMM gezinnen totaal energie broeikas water CZV resthuishou gebruik gas^ gebruik afval delijk afval emissie (x 1000) (kton) (pi) (ktonc02-eq) (io6 m3) (kton) (kton) 1990/ , / Het aantal gezinnen nam met 13 % toe in de periode Het energiegebruik (+26 %), de daaraan gekoppelde broeikasgasemissie (+17 %) en de totale hoeveelheid afval (+45 %) stegen sneller. De hoeveelheid restafval daarentegen daalde in dezelfde periode met 50 %, dit ais gevolg van de succesvolle selectieve inzameling (absolute ontkoppeling). Door de uitbouw van de waterzuivering vertoont ook het chemisch zuurstofverbruik (C Z V ) een absolute ontkoppeling (-37 %). Het watergebruik toont geen duidelijke trend, maar b lijft de laatste jaren wel vrij constant.

12 EVOLUTIE VAN DE GEMIDDELDE GROOTTE VAN DE HUISHOUDENS gezinnen volgens samenstelling (aantal) i ^ H 4OOOOO- ; o D ü 2 personen (9 3 personen 4 personen 5 personen en meer Bron: NIS De toename van het aantal huishoudens en de verandering van de samenstelling hebben de vraag naargoederen en diensten verder versterkt. Ten opzichte van 1990 Is het aantal gezinnen toegenomen met 13 %. Deze toename situeert zich volledig In de een- en tweepersoonshuishoudens. Huishoudens met 3,4 o f 5 en meer personen kennen een afname. Sociologische gedragingen zoals later huwen o f samenwonen en meer echtscheidingen, en de verhoging van de levensverwachting liggen aan de basis van deze veranderingen. De toename van het aantal huishoudens en de gezinsverdunning hebben een sterke invloed op de consumptiepatronen in Vlaanderen. Meermensen consumeren meer, en bovendien is in het algemeen de milieudruk per persoon groter naarmate het huishouden kleiner wordt, bijvoorbeeld door het hogere energiegebruik per persoon.

13 ENERGIEGEBRUIK IN DE WONINGEN VOLGENS BRANDSTOFTYPE energiegebruik (P ) andere butaan/propaan elektriciteit stookolie 1990 '995 '996 '997 '998 ' * 'voorlopige cijfers Bron: Energiebalans Vlaanderen VITO Het energiegebruik van de huishoudens is gestegen van 204 P in 1990 naar 257 P in 2004 (+26%). Het gebruik van aardgas is met 67% gestegen in vergelijking met slechts 10 %voor het gebruik van stookolie. Het gebruik van steenkool daalde met 66% in2oo4t.o.v Stookolie, dat in 1990 nog bijna de helft van het energiegebruik vertegenwoordigde, had in 2004 nog een aandeel van 43%. Het aandeel van aardgas daarentegen steeg met 32 % en bedroeg 37% in Dit bevestigt de gedeeltelijke vervanging van stookolie door aardgas voor de verwarming van woningen. Wat de milieudruk betreft leidt dit brandstoffengebruik to t de emissie van broeikasgassen. Toch neemt deze emissie niet in dezelfde mate toe ais het energiegebruik. Dit heeft deels te maken met de vervanging van stookolie door het koolstofarmere aardgas.

14 HOEVEELHEID HUISHOUDELIJK RESTAFVAL PER GEMEENTE IN 2004 N ^ restafval in kg/inwoner (aantal gemeenten) o km.. w ^ 150 doei 2007 (i5okg/inw.) I (100) (36) I (16) >250(5) Aan enkele gemeenten werd in het Uitvoeringsplan Huishoudelijke afvalstoffen een correc- tiefactor toegekend omwille van hun specifieke functie (centrumstad, toerisme, studentenstad). B r n î Ô m In 2004 werd in Vlaanderen ton huishoudelijke afvalstoffen Ingezameld. Dit is een toename met 35 % t.o.v De groei van de huishoudelijke afvalberg is volledig voor rekening van het selectief Ingezameld afval. De hoeveelheid restafval (afval dat verbrand of gestort wordt) b lijft daarentegen dalen (een daling van 50 % tussen 1990 en 2004). Het Uitvoeringsplan Huishoudelijke afvalstoffen stelt op niveau van de Individuele gemeente een doelstelling voorop van 150 kg/inwoner restafval tegen In 2004 waren er reeds 151 gemeenten die aan deze doelstelling voldeden. De laagste hoeveelheden worden In Vlaams-Brabant, de Antwerpse Kempen en Limburg aangetroffen. In Oost- en West-Vlaanderen worden er in het algemeen grotere hoeveelheden restafval vastgesteld.

15 1.3 Industrie ECO-EFFICIËNTIE VAN DE INDUSTRIE index (1990=100) afvalproductie O productie-index energetisch energiegebruik watergebruik verzurende emissie CZV in afvalwater,,,,,, i i. i l... zware metalen * in afvalwater 1990 ' voorlopige cijfers Bron: NIS, OVAM, Energiebalans Vlaanderen VITO, VMM productie- afval energetisch verzurende CZV in index productie energiegebruik stoffen afvalwater (kton) (PI) (io6 Zeq) (ton) * * OO ** * 1992, * * 2003; CZV» chemisch zuurstofverbruik, Zeq - zuurequivalenten De productie-index(conjunctuurindicatorvoorde industriële productie) steeg tussen met 31 %. De industrie is erin geslaagd om de milieudruk van verschillende parameters absoluut te ontkoppelen van de economische ontwikkeling door technologische verbeteringen en gebruik van meer milieuvriendelijke producten. De belangrijkste genomen maatregelen zijn o.a. procesgeïntegreerde maatregelen, gebruik van DeNOx- en DeSOx-installaties, overschakeling op zwavelarme brandstof, gebruik van oplosmiddelen met een lager NMVOS-gehalte, hogere efficiëntie van afvalwaterzuiveringsprocédés. Voor de afvalproductie (+43 %) en het energetisch energiegebruik (+28 %) is er nog geen sprake van ontkoppeling.

16 EMISSIE VAN S02, NOx EN NMVOS IN DE LUCHT NOx-emissie (kton) NMVOS-emissie (kton) i i i! * O OO3 2OO4 * voorlopige cijfers andere Bron: VMM Inde eerste helft van de jaren 90 daalde de industriële emissie van S02 spectaculair, voornamelijk door de verdienste van de deelsectoren chemie en metaal. In 2004 lag de totale industriële emissie van N0X 9 % hoger dan het niveau van 1990, te w ijten aan een stijging in de deelsector a n d e re in d u s trie ë n. Emissies van S02 en N0X kunnen gereduceerd worden door overschakeling van vaste o f vloeibare fossiele brandstoffen naar aardgas, procesmaatregelen ofdesox-en DeNOx-installaties, en een hogere energie-efficiëntie. 0 papier B textiel B voeding 0 metaal B chemie De chemiesector, de metaalontvetting en de automobielassemblage realiseerden in de periode een belangrijke NMVOSemissiereductie dankzij o.a. productieoptimalisatie, damprecuperatie en gebruikvan solventarme producten. De Europese Solventrichtlljn legt emissiegrenswaarden op voor geleide en diffuse emissies voor diverse industriële installaties en zal in de toekomst leiden to t een verdere daling van de NMVOS-emissies.

17 m «! INDUSTRIEEL AFVAL PER DEELSECTOR industrieel afval (miljoen ton) bouw andere papier >997 *! OO3 8 ron: OMM In 2003 werd in totaal 13,6 miljoen ton afval geproduceerd door de industrie, 43% meer dan in De bouwnijverheid produceerde in ,6 miljoen ton afval, o f 48 % van het totaal, de sector metaal 2,2 miljoen ton afval (16 %), waarvan bijna de helft afkomstig van de metaalverwerkende nijverheid. De derde grootste industriële afvalproducent is de voedingssector (14 %). Ruim één derde van d it afval is afkomstig uit de vleesverwerkende industrie. Van het industrieel afval geproduceerd in 2003, is 2,3 % g e v a a rlijk a fv ü l. Deze hoeveelheid b lijft relatief constant over de beschouwde periode. De chemie en de metaalsector zijn verantwoordelijk voor 47 % en 33% van de totale hoeveelheid industrieel gevaarlijk afval. 9% van het afval geproduceerd door de chemie is gevaarlijk afval.

18 MILIEUZORGSYSTEMEN IN DE INDUSTRIE bruto toegevoegde waarde gerealiseerd door gecertificeerde bedrijven (%) andere papier textiel O BI metaal chemie Bron: Onderzoeksrapport MIM/2005/03, VMM, te raadplegen op w w w.m ilkurappon.be Milieuzorgsystemen in de bedrijven richten zich op het beheersen en verbeteren van prestaties op milieugebied. Het aantal gecertificeerde bedrijven is tussen 1999 en 2004 vervijfvoudigd (van 43 naar 229 bedrijven). De som van de bruto toegevoegde waarde van de gecertificeerde bedrijven is in die periode met 150 % gestegen. Dit geeft aan dat de grote bedrijven reeds vóóri999 gecertificeerd waren en dat sindsdien vooral KMO's milieuzorgsystemen implementeren. In 2004 werd 24 % van de bruto toegevoegde waarde van de industrie gegenereerd in gecertificeerde bedrijven t.o.v. 17% in De deelsectoren metaal (8,6 % ) en chemie (8,4%) leveren de grootste bijdrage. Op deelsectorniveau blijkt dat de chemie voor meer dan de helft gecertificeerd is (53% in 2004), metaal voor 29% en de overige deelsectoren voor 15 % o f lager. De deelsectoren papier, textiel en voeding bestaan vooral u it KMO's. Een verdere groei van certificering bij de KMO s kan worden versneld door overheidssteun.

19 1.4 Energie ENERGIEGEBRUIK IN VLAANDEREN energiegebruik (P ) ^ (nucleaire) warmte ingevoerde elektriciteit biomassa andere brandstoffen I I gassen petroleumproducten vaste brandstoffen * * voorlopige cijfers Bron: Energiebalans Vlaanderen VITO (PI) energie huis industrie landbouw transport handel & totqol sector h o u d e n s d ie n s te n e n e r- n ie t-e n e r- g e tis c h g etisch ,4 304,1 86,1 34,1 165,9 55,4 1193, * ,6 389,7 240,3 32,2 208,9 97,1 ' Vlaanderen is nagenoeg volledig afhankelijk van ingevoerde fossiele en nucleaire energiebronnen. Het bruto binnenlands energiegebruik (BBE) lag in % hoger dan in Sinds eind de arengo is de groei echter afgevlakt. In 2004 lag het energiegebruik 0,4% lager dan in Een daling in het gebruik van vaste brandstoffen (-26%) in de periode is meer dan gecompenseerd dooreen stijging voorde petroleumproducten (+32 %; vooral door wegvervoer en gebruik van bv. nafta ais grondstof in de chemische industrie) en bijna een verdubbeling (+96 %) van bet gasgebruik in de meeste sectoren. Ook de hoeveelheid kernenergie (nucleaire warmte) lag in % hoger dan in 1990.

20 ENERGIE- EN KOOLSTOFINTENSITEIT VAN DE VLAAMSE ECONOMIE index (1990=100) bruto binnenlands energie gebruik (BBE) bruto B binnenlands product (BBP) energie B gerelateerde CO.-emissie ^ energie intensiteit koolstof- intensiteit Energie-intensiteit= hoeveelheid bruto binnenlands energiegebruik (BBE) gebruikt per eenheid bruto binnenlands product (BBP) in constante prijzen van 1995 Koolstofintensiteit = hoeveelheid C0 2 uitgestoten t.g.v. energiegebruik(inci. procesemissies in de chemie en emissies t.g.v. het niet-energetisch verbruik van brandstoffen) per eenheid bruto binnenlands product (BBP) in constante prijzen van 1995 Bron: VITO, APS De e n e rg ie -in te n s ite it v i n de Vlaamse economie lag In 2004 bijna gelijk met het niveau van 1990: +0,1 %. Tot en met 1998 steeg ze nog tot 13,6% boven het niveau van 1990, maarsindsi999 sereen duidelijke daling merkbaar. Die verandering van energie-intensiteit kan enerzijds veroorzaakt worden door een structureel effect (minder energie-intensieve sectoren winnen aan belang in de Vlaamse economie), anderzijds kan het duiden op een verbetering in de energieefficiëntie (minder energie nodig per geproduceerde eenheid). Door de directe band met het energiegebruik daalde ook de k o o ls to f- in te n s ite it in de periode , nl. met 14,8 %. Bovendien daalt die koolstofintensiteit sterker dan de curve van de energie-intensiteit door de omschakeling naar koolstofarmere brandstoffen (minder steenkool, meer aardgas).

21 ECO-EFFICIËNTIE VAN DE ENERGIESECTOR IN VLAANDEREN index (1995=100) energetische output eigen energiegebruik & -verliezen broeikasgasemissie zwevend stof totaal ozonprecursoren energetische eigen emissie naar de lucht output energiegebruik broeikas zwevend ozon verzurende & -verliezen gassen stof totaal precursoren stoffen (TWh) (P ) (kton C0 2-eq) (ton) (ton TOFP) (io6 Zeq) TOFP = troposferic ozone forming potential, Zeq = zuurequivalenten De energetische output van de energiesector - d it is de som van de energie-inhoud van zijn eindproducten zoals motorbrandstoffen o f e le ktricite it- nam met 44,5 % toe in de periode De energie die de sector zelf gebruikt en de energie die verloren gaat bij de transformatie, het transport en de distributie, is minder snel gestegen (+9,1 %). Deze relatieve o ntkoppeling wijst op een rendementsverbetering. De emissies van verzurende stoffen, ozonprecursoren en zwevend sto f is in 2004 kleiner dan in het basisjaar 1995 (a b s o lu te o n tk o p p e lin g ), maar neemt sinds 2002 weer toe door verhoogd steenkoolgebruik in de elektriciteitscentrales. Dat maakt ook dat voor broeikasgassen nog geen absolute ontkoppeling kon worden gerealiseerd.

22 ELEKTRICITEITSPRODUCTIE UIT HERNIEUWBARE ENERGIEBRONNEN (GROENE STROOM) elektriciteit (GWh) * doelstelling GSC' 1 Ingeleverde GSC'11 verbranding organische fractie huisvuil PVzon 0] waterkracht B B wind biogas1" E] biomassa (') vergisting van organisch afval, vergassing van hout; in 2010 inclusief biomassa (covérbranding) (2) aantal certificaten inge l m i i op 31 maart van het daaropvolgende jaar (kan verschillen van het aantal CSC uitjcreikt in het jaar zelf) De waarden voor 2010 betreffen een actuele inschatting van het toekomstige verloop. B ron: ANKE, V K E C.m O, ODE (GWh) verbranding PV waterkracht wind biogasi1) biomassa to ta a l org. huisvuil zon > ,6 9 2, > , , , , , De p ro d u c tie van g roe n e s tro o m is in 2004 vertienvoudigd t.o.v. van De komende jaren wordt een verdere stijging verwacht door ingebruikname van grote biomassaprojecten en windparken. Met de 627 GWh u it 2004 kunnen 5 op 100 gezinnen voorzien worden van groene stroom. T.a.v. de totale netto-elektriciteitsproductie in Vlaanderen vertegenwoordigde die 627 GWh slechts 1,3 %. Tijdens de eerste Inleveringsronde op leverden de elektriciteitsleveranciers slechts 37% van de vereiste groenestroomcertificaten (GSC) In: v o orn s GWh i.p.v. 313 GWh. Voor de inleveringsronde op werd al 76 % van de in te leveren certificaten voorgelegd (incl. opgespaarde certificaten uitvorige productiejaren): voor 650 GWh van de vereiste 851 GWh.

23 PRODUCTIE VAN ELEKTRICITEIT EN WARMTE D.M.V. WARMTEKRACHTKOPPELING (WKK) opgesteld elektrisch vermogen (MWt ) I Bron: Uekens e l al. (200 5 ), le raadplegen op h ttp://m iw.co g e n vla a n d ere n.b e (MWg) motoren gasturbines ÄSTEC s stoomturbines to ta a l , , ,7 In 2004 seen to ta a l vermogen van 1081 MWe aan WKK opgesteld. Dit is een enorme stijging ten opzichte van 194 MWe in Die capaciteitstoename voltrok zich bijna volledig tussen 1990 en De start van het WKK-certificatensysteem begin 2005 zorgt voor een nieuw elan: momenteel loopt de bouw van een aantal grote WKK-installatles voor een bijkomend vermogen van meer dan 500 MWe. Samen met de reeds bestaande 790 MWe k w a lita tie v e WKK (dit zijn WKKinstallaties die een primaire energiebesparing van minstens 5 % realiseren t.o.v. van gescheiden traditionele warmte- en elektriciteitsproductie) brengt deze bijkomende capaciteit de Vlaamse doelstel ling van 1830 MWe kwalitatieve WKK tegen 2012 een hele stap dichterbij.

24 EMISSIE VAN BROEIKASGASSEN DOOR DE ENERGIESECTOR emissie broeikasgassen (kton CO.-eq) elektriciteit en warmte petroleumraffinaderijen ' * voorlopige cijfers Bron: VMM, Econotec, Energiebalans Vlaanderen VITO (kton C0 2-eq) elektriciteit petroleum overige to ta a l en warmte raffinaderijen * De emissie van broeikasgassen door de energiesector is in 2004 met 4,9 % gestegen t.o.v De grootste oorzaak van de stijging in 2002 t.o.v is het hoger gebruik van hoogovengas, datai 25% C02 bevat, voor de elektriciteitsproductie. Ook van 2002 naar 2003 namen de emissies verder toe, nu dooreen toename met 14,0% van de met fossiele brandstoffen geproduceerde elektriciteit en door een stijging met 10,7 % van het eigen energiegebruik en de energieverliezen in de petroleumraffinaderijen. De uitstoot van broeikasgassen door de energiesector bestond in 2004 voor 97,61 % uit C02, voor 1,31 % uit N20, voor 1,04% uit CH^ en voor 0,05% uit SFg.

Energiestromen in Vlaanderen

Energiestromen in Vlaanderen Energiestromen in Vlaanderen kolen 142 PJ 7 % internationale bunkers 443,4 PJ 22 % olie 1 14 PJ 54 % gas 421 PJ 2 % nucleaire warmte 246 PJ 12 % primair energiegebruik 2 55,5 PJ 1 % bruto binnenlands energiegebruik

Nadere informatie

jra p p o rt Vlaanderen

jra p p o rt Vlaanderen jrapport Vlaanderen Naar goede gewoonte brengen we samen met het focusrapport MIRA-T 2006 een zakboekje uit. In M ilie u -in d ica to re n in za kfo rm a a t vindt u de belangrijkste feiten en cijfers

Nadere informatie

Luchtkwaliteit en lozingen in de lucht in het Vlaamse Gewest Koen Toté

Luchtkwaliteit en lozingen in de lucht in het Vlaamse Gewest Koen Toté Luchtkwaliteit en lozingen in de lucht in het Vlaamse Gewest Koen Toté Overzicht presentatie Waarom luchtmetingen in Vlaanderen? Evolutie van de laatste decennia Toetsen van de luchtkwaliteit aan de heersende

Nadere informatie

MIRA 2011 ENERGIE. Energiegebruik per sector. www.milieurapport.be

MIRA 2011 ENERGIE. Energiegebruik per sector. www.milieurapport.be Energiegebruik per sector P index energiegebruik (=1) 13 125 12 115 11 15 1 95 9 handel & diensten industrie (niet-energetisch) huishoudens bruto binnenlands energiegebruik landbouw transport energiesector

Nadere informatie

Energiegebruik in Vlaanderen

Energiegebruik in Vlaanderen 21 2.3 ENERGIE Energiegebruik in Vlaanderen P energiegebruik (PJ) 1 8 energiesector 1 6 niet toewijsbaar aan 1 sector handel & diensten transport landbouw industrie (energetisch) industrie (niet-energetisch)

Nadere informatie

Milieurapport Vlaanderen. mira-t milieu-indicatoren in zakformaat

Milieurapport Vlaanderen. mira-t milieu-indicatoren in zakformaat Milieurapport Vlaanderen mira-t 25 milieu-indicatoren in zakformaat Inleiding 1 Indicatoren geven signalen hoe het met het milieu gesteld is. In Milieu-indicatoren in zakformaat vindt u de belangrijkste

Nadere informatie

Integrale Milieuanalyse Vlaamse Voedingsnijverheid 2017

Integrale Milieuanalyse Vlaamse Voedingsnijverheid 2017 Integrale Milieuanalyse Vlaamse Voedingsnijverheid 2017 Afsluiting Doelgroepprogramma Vlaamse voedingsnijverheid (2011-2016) en Voorstelling IMA voeding 2017 28 maart 2017 Inleiding IMA Voeding 2017 is

Nadere informatie

MIRA 2011 VERSPREIDING VAN ZWARE METALEN. Emissie van zware metalen naar lucht.

MIRA 2011 VERSPREIDING VAN ZWARE METALEN. Emissie van zware metalen naar lucht. MIRA 211 VERPREIDING VAN ZWARE METALEN Emissie van zware metalen naar lucht P index emissie lucht (1995=1) 12 1 8 6 4 2 1995 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21* doel 21 * voorlopige cijfers Doel (niet) gehaald

Nadere informatie

MIRA-T Kwaliteit oppervlaktewater. Belasting van het oppervlaktewater met zuurstofbindende stoffen en nutriënten DPSIR

MIRA-T Kwaliteit oppervlaktewater. Belasting van het oppervlaktewater met zuurstofbindende stoffen en nutriënten DPSIR Belasting van het oppervlaktewater met zuurstofbindende stoffen en nutriënten belasting oppervlaktewater (1995=100) 120 100 80 60 40 P landbouw N landbouw N huishoudens P huishoudens CZV huishoudens N

Nadere informatie

MIRA 2012 Transport. www.milieurapport.be. Eco-efficiëntie van het personenvervoer

MIRA 2012 Transport. www.milieurapport.be. Eco-efficiëntie van het personenvervoer Eco-efficiëntie van het personenvervoer DP index (2000=) 110 70 personenkilometers bevolkingsaantal emissie broeikasgassen verzurende emissie emissie ozonprecursoren emissie fijn stof PM 2,5 (uitlaat)

Nadere informatie

MIRA 2012 Energie. Energiegebruik per sector

MIRA 2012 Energie.  Energiegebruik per sector MIRA 212 Energie Energiegebruik per sector P energiegebruik (PJ) 1 8 1 6 1 4 1 2 1 8 6 4 2 energiesector niet toewijsbaar aan 1 sector handel & diensten transport landbouw industrie (energetisch) industrie

Nadere informatie

ira-t 2001 : thema s

ira-t 2001 : thema s 61702 ira-t 2001 : thema s Milieu- en natuurrapport in zakformaat T T V M e t vra g e n o f su g g estie s k u n t u o n s co n ta c te re n o p h e t vo lg e n d e adres: I n l e i d i n g M i r a - t

Nadere informatie

Milieurapport Vlaanderen MIRA-T 2007 Indicatorrapport

Milieurapport Vlaanderen MIRA-T 2007 Indicatorrapport Milieurapport Vlaanderen MIRA-T 2007 Indicatorrapport Stuurgroep Voorzitter: Rudi Verheyen (UA) Secretaris: Philippe D Hondt (VMM) Leden voor de Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid: Patrick Meire (UA)

Nadere informatie

Crisis versterkt trend van dalende druk op milieu

Crisis versterkt trend van dalende druk op milieu Crisis versterkt trend van dalende druk op milieu Energie-efficiëntie van Vlaanderen neemt verder toe, in tegenstelling tot de materiaalefficiëntie Met het Pact 2020 1 wil Vlaanderen tegen 2020 een verdere

Nadere informatie

Inventaris hernieuwbare energie in Vlaanderen 2014

Inventaris hernieuwbare energie in Vlaanderen 2014 1 Beknopte samenvatting van de Inventaris hernieuwbare energiebronnen Vlaanderen 2005-2014, Vito, januari 2016 1 Het aandeel hernieuwbare energie in 2014 bedraagt 5,7 % Figuur 1 groene stroom uit bio-energie

Nadere informatie

Studiedag Remediaal. 25 maart 2011 Sui Lin Goei (s.l.goei@vu.nl)

Studiedag Remediaal. 25 maart 2011 Sui Lin Goei (s.l.goei@vu.nl) Studiedag Remediaal 25 maart 2011 Sui Lin Goei (s.l.goei@vu.nl) 1 Dyscalculie - een nieuw verschijnsel? Rekenexperimentje (TTR en ABC-toets) Ernstige reken/wiskundeproblemen en dyscalculie: zomaar twee

Nadere informatie

Inventaris hernieuwbare energie in Vlaanderen 2016

Inventaris hernieuwbare energie in Vlaanderen 2016 1 Beknopte samenvatting van de Inventaris hernieuwbare energiebronnen Vlaanderen 2005-2016, Vito, oktober 2017 1 Het aandeel hernieuwbare energie in 2016 bedraagt 6,4% Figuur 1 groene stroom uit bio-energie

Nadere informatie

VR MED.0081/1

VR MED.0081/1 VR 2017 1702 MED.0081/1 DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW MEDEDELING AAN DE LEDEN VAN VLAAMSE REGERING Betreft: Voortgangsrapport van Vlaams mitigatieplan 2013-2020 met Broeikasgasinventaris

Nadere informatie

Inventaris hernieuwbare energie in Vlaanderen 2015

Inventaris hernieuwbare energie in Vlaanderen 2015 1 Beknopte samenvatting van de Inventaris hernieuwbare energiebronnen Vlaanderen 2005-2015, Vito, september 2016 1 Het aandeel hernieuwbare energie in 2015 bedraagt 6,0 % Figuur 1 groene stroom uit bio-energie

Nadere informatie

Energie- en emissie-intensiteit van economische activiteiten in België

Energie- en emissie-intensiteit van economische activiteiten in België Milieu-economische analyses voor België, de Gewesten en Europa Workshop 13 september 2012 Energie- en emissie-intensiteit van economische activiteiten in België Lies Janssen Federaal Planbureau Milieurekeningen:

Nadere informatie

In de volgende figuur is het aandeel in de stikstofdepositie van verkeer en industrie rood omcirkeld.

In de volgende figuur is het aandeel in de stikstofdepositie van verkeer en industrie rood omcirkeld. Achtergrondinformatie voor achterbanberaad milieubeleid regio Eemsdelta Het milieubeleid omvat veel onderwerpen. Teveel om in één keer allemaal te behandelen. Op basis van onze ervaringen in de regio en

Nadere informatie

MIRA-T 2008 Milieurapport Vlaanderen Indicatorrapport

MIRA-T 2008 Milieurapport Vlaanderen Indicatorrapport MIRA-T 28 Milieurapport Vlaanderen Indicatorrapport Stuurgroep Voorzitter: Rudi Verheyen (UA) Secretaris: Philippe D Hondt (VMM) Leden voor de Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid: Patrick Meire (UA) Chris

Nadere informatie

Inventaris hernieuwbare energie in Vlaanderen 2013

Inventaris hernieuwbare energie in Vlaanderen 2013 1 Beknopte samenvatting van de Inventaris duurzame energie in Vlaanderen 2013, Deel I: hernieuwbare energie, Vito, februari 2015 1 1 Het aandeel hernieuwbare energie in 2013 bedraagt 5,8 % Figuur 1 zon-elektriciteit

Nadere informatie

Luchtkwaliteit in Vlaanderen. Vleva-Joaquin symposium Brussel 3 juni 2013

Luchtkwaliteit in Vlaanderen. Vleva-Joaquin symposium Brussel 3 juni 2013 Luchtkwaliteit in Vlaanderen Vleva-Joaquin symposium Brussel 3 juni 2013 Overzicht Welke stoffen meet de VMM? Wetgevend kader Toetsing aan regelgeving Evolutie luchtkwaliteit Inzoomen op afzonderlijke

Nadere informatie

Natura 2000 Waddengebied. Natuur in een dynamis ch lands chap

Natura 2000 Waddengebied. Natuur in een dynamis ch lands chap Natura 2000 Waddengebied O n d e rd e le n : W a d d e n z e e e n N o o rd z e e k u s tz o n e Natuur in een dynamis ch lands chap Opzet pres entatie 2 Natura 2000 Aanwijzing s bes luiten Natuurdoelen

Nadere informatie

Inventaris hernieuwbare energie in Vlaanderen 2013

Inventaris hernieuwbare energie in Vlaanderen 2013 1 Beknopte samenvatting van de Inventaris duurzame energie in Vlaanderen 2013, Deel I: hernieuwbare energie, Vito, september 2014 1 Het aandeel hernieuwbare energie in 2013 bedraagt 5,9% Figuur 1 bio-elektriciteit

Nadere informatie

Meetresultaten verzuring 1 HET MEETNET VERZURING

Meetresultaten verzuring 1 HET MEETNET VERZURING ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Meetresultaten verzuring //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

L 55/74 Publicatieblad van de Europese Unie Bruto binnenlands product in constante prijzen van 1995 (bron: nationale. 1A, sectorale aanpak).

L 55/74 Publicatieblad van de Europese Unie Bruto binnenlands product in constante prijzen van 1995 (bron: nationale. 1A, sectorale aanpak). L 55/74 Publicatieblad van de Europese Unie 1.3.2005 BIJLAGE II LIJST VAN JAARLIJKSE INDICATOREN TABEL II-1 Lijst van prioriteitsindicatoren ( 1 ) Indicator Teller/noemer Richtsnoeren/definities ( 2 )(

Nadere informatie

Milieubarometer Voeren

Milieubarometer Voeren Milieubarometer Voeren 1 Inleiding Dit rapport is opgemaakt op basis van gemeentelijke data uit het portaal Lokale Statistieken, data beschikbaar vanuit het bevolkingsregister, gemeentelijk milieupark

Nadere informatie

Presenta/e door Jan de Kraker - 5 mei 2014. Energie in Beweging

Presenta/e door Jan de Kraker - 5 mei 2014. Energie in Beweging Presenta/e door Jan de Kraker - 5 mei 2014 Energie in Beweging Wat is Well to Wheel Met Well to Wheel wordt het totale rendement van brandstoffen voor wegtransport uitgedrukt Well to Wheel maakt duidelijk

Nadere informatie

Vlaanderen is milieu. Kwaliteit van de waterbodem VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ.

Vlaanderen is milieu. Kwaliteit van de waterbodem VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ. Vlaanderen is milieu Kwaliteit van de waterbodem 2015 VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ www.vmm.be \\\\\\ KWALITEIT VAN DE WATERBODEM IN 2015 \\\\\ DOCUMENTBESCHRIJVING Titel Kwaliteit van de waterbodem in 2015

Nadere informatie

Aantal dagen met goede luchtkwaliteit.

Aantal dagen met goede luchtkwaliteit. Aantal dagen met goede luchtkwaliteit Indicatorgegevens Naam Definitie Meeteenheid Situering Beleidsdomein Bekommernis Aantal dagen met goede luchtkwaliteit. Percentage dagen met goede luchtkwaliteit.

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen 2015-02-17 Links: Publicatie BelgoStat Online Algemene informatie Broos herstel in 2013 na krimp in 2012 in Brussel en Wallonië; verdere groeivertraging in 2013 in

Nadere informatie

HERNIEUWBARE ENERGIE, VERVOER EN SPECIFIEK VERBRUIK

HERNIEUWBARE ENERGIE, VERVOER EN SPECIFIEK VERBRUIK HERNIEUWBARE ENERGIE, VERVOER EN SPECIFIEK VERBRUIK VAN DE TERTIAIRE SECTOR IN BRUSSEL UITGEVOERD OP VERZOEK VAN HET BIM, DE ADMINISTRATIE VAN ENERGIE EN LEEFMILIEU VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST,

Nadere informatie

Curaçao Carbon Footprint 2015

Curaçao Carbon Footprint 2015 Willemstad, March 2017 Inhoudsopgave Inleiding 2 Methode 2 Dataverzameling 3 Uitstoot CO2 in 2010 3 Uitstoot CO2 in 2015 4 Vergelijking met andere landen 5 Central Bureau of Statistics Curaçao 1 Inleiding

Nadere informatie

LUCHTVERONTREINIGING EN -ZUIVERING

LUCHTVERONTREINIGING EN -ZUIVERING INHOUD Voorwoord 13 Inleiding 15 Indeling van milieuproblemen 19 Indeling van dit boek 19 Inleiding tot de Vlaamse milieuwetgeving voor bedrijven 19 Deel 1. LUCHTVERONTREINIGING EN -ZUIVERING 21 1. Inleiding

Nadere informatie

MILIEURAPPORT VLAANDEREN INDICATORRAPPORT 2010

MILIEURAPPORT VLAANDEREN INDICATORRAPPORT 2010 MILIEURAPPORT VLAANDEREN INDICATORRAPPORT 21 STUURGROEP DIENST MIRA, VMM Voorzitter: Rudi Verheyen (UA) Myriam Bossuyt Johan Brouwers Caroline De Geest Nathalie Dewolf Soetkin Maene Saskia Opdebeeck Stijn

Nadere informatie

- ÉNERGIE - UNE CONSOMMATION TOTALE D'ÉNERGIE GLOBALEMENT EN BAISSE DEPUIS

- ÉNERGIE - UNE CONSOMMATION TOTALE D'ÉNERGIE GLOBALEMENT EN BAISSE DEPUIS - ÉNERGIE - UNE CONSOMMATION TOTALE D'ÉNERGIE GLOBALEMENT EN BAISSE DEPUIS 2004 STAAT VAN HET LEEFMILIEU 2011-2014 - CONTEXT - HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 19 gemeenten, 161 km 2 1.163.486 inwoners

Nadere informatie

Luchtkwaliteit in Menen. 9 februari 2017

Luchtkwaliteit in Menen. 9 februari 2017 Luchtkwaliteit in Menen 9 februari 2017 Meetnet in Menen Meetpost dioxines/pcb Meetpost fijn stof 2 Overzicht Deel I: dioxines en PCB s 1. Wat zijn dioxines en PCB s? 2. Wetgeving 3. Meetstrategie VMM

Nadere informatie

CO2-monitor 2013 s-hertogenbosch

CO2-monitor 2013 s-hertogenbosch CO2-monitor 2013 s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Maart 2013 2 Samenvatting In deze monitor staat de CO2-uitstoot beschreven in de gemeente s-hertogenbosch. Een gebruikelijke manier om de

Nadere informatie

Meetresultaten verzuring en vermesting

Meetresultaten verzuring en vermesting /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Meetresultaten verzuring en vermesting ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Emissies van het wegverkeer in België 1990-2030

Emissies van het wegverkeer in België 1990-2030 TRANSPORT & MOBILITY LEUVEN VITAL DECOSTERSTRAAT 67A BUS 1 3 LEUVEN BELGIË http://www.tmleuven.be TEL +32 (16) 31.77.3 FAX +32 (16) 31.77.39 Transport & Mobility Leuven is een gezamenlijke onderneming

Nadere informatie

Belasting van het oppervlaktewater met zuurstofbindende stoffen en nutriënten

Belasting van het oppervlaktewater met zuurstofbindende stoffen en nutriënten 21 3.12 KWALITEIT OPPERVLAKTEWATER P Belasting van het oppervlaktewater met zuurstofbindende stoffen en nutriënten belasting oppervlaktewater (2=1) 12 P landbouw N landbouw P huishoudens N huishoudens

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2013

Milieubarometerrapport 2013 Milieubarometerrapport Verheij Integrale groenzorg Milieubarometer - Verheij Integrale groenzorg Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken

Nadere informatie

Bio-WKK en WKK in de glastuinbouw: meer met minder

Bio-WKK en WKK in de glastuinbouw: meer met minder Voor kwaliteitsvolle WarmteKrachtKoppeling in Vlaanderen Bio-WKK en WKK in de glastuinbouw: meer met minder 16/12/2010 Cogen Vlaanderen Daan Curvers COGEN Vlaanderen Houtige biomassa in de landbouw 16

Nadere informatie

Hoe gaat het met de luchtkwaliteit in Vlaanderen?

Hoe gaat het met de luchtkwaliteit in Vlaanderen? Hoe gaat het met de luchtkwaliteit in Vlaanderen? Amsterdam, 30 mei 2013 Christine Matheeussen Overzicht 1. Welke stoffen meet de VMM? 2. Toetsing aan Europese regelgeving 3. Inzoomen op NO 2 PM 4. Besluit

Nadere informatie

Jaarverslag Water 2015

Jaarverslag Water 2015 Vlaanderen is milieu Jaarverslag Water 2015 VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ www.vmm.be \\\\\\ JAARVERSLAG WATER 2015 \\\\\ DOCUMENTBESCHRIJVING Titel Jaarverslag water 2015 Samenstellers Afdeling Rapportering

Nadere informatie

Beschrijving Verwijzing/Direct antwoord Bron gegevens Extern gevalideerd. Strategie: milieuvriendelijkmaterialiteit, meetbaarheid en beïnvloedbaarheid

Beschrijving Verwijzing/Direct antwoord Bron gegevens Extern gevalideerd. Strategie: milieuvriendelijkmaterialiteit, meetbaarheid en beïnvloedbaarheid Milieu-indicatoren SPECIFIC STANDARD DISCLOSURES Milieu-indicatoren Prestati e indicat or Beschrijving Verwijzing/Direct antwoord Bron gegevens Extern gevalideerd Disclosures on Management Approach Strategie:

Nadere informatie

ENERGIE- OBSERVATORIUM. Kerncijfers 2013 20% 80% 60% 40%

ENERGIE- OBSERVATORIUM. Kerncijfers 2013 20% 80% 60% 40% ENERGIE- OBSERVATORIUM Kerncijfers 2013 20% 80% 60% 40% Deze brochure wordt gepubliceerd met als doel door een efficiënt en doelgericht gebruik van de statistische gegevens, van marktgegevens, van de databank

Nadere informatie

MIRA 2012 Indicatorrapport in het kort

MIRA 2012 Indicatorrapport in het kort INDICATORRAPPORT 2012 IN HET KORT 1 Sectoren Huishoudens Door de milde winter van 2011 lag de verwarmingsbehoefte van de huishoudens 33 % lager in vergelijking met het jaar 2010. Dit zorgde voor een lager

Nadere informatie

Vlaamse bedrijven produceren minder afval en sorteren voortaan ook pmd

Vlaamse bedrijven produceren minder afval en sorteren voortaan ook pmd Persmededeling JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Dinsdag 13 november 2012 Vlaamse bedrijven produceren minder afval en sorteren voortaan ook pmd Vlaams minister van Leefmilieu

Nadere informatie

14. OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE BRONNEN VAN

14. OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE BRONNEN VAN 1.Inleiding 14. OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE BRONNEN VAN WATERVERONTREINIGING IN HET BRUSSELS GEWEST Het Brussels Gewest ligt voor het grootste deel in het subbekken van de Zenne. Deze waterloop en zijn

Nadere informatie

VOETAFDRUK CONFORM DE CO 2 PRESTATIELADDER

VOETAFDRUK CONFORM DE CO 2 PRESTATIELADDER CO 2 VOETAFDRUK 2011 SHANKS NEDERLAND BV VOETAFDRUK CONFORM DE CO 2 PRESTATIELADDER R A P P O R T S N L _ C O 2 _ 2 0 1 1 D. D. 2 0 A P R I L 2 0 1 2 INHOUD INLEIDING...1 CO 2 VOETAFDRUK 2010 SHANKS NEDERLAND

Nadere informatie

Samenvatting: Resultaten luchtkwaliteit in Genk-Zuid en omgeving. Stuurgroep Genk-Zuid 21 januari 2016

Samenvatting: Resultaten luchtkwaliteit in Genk-Zuid en omgeving. Stuurgroep Genk-Zuid 21 januari 2016 Samenvatting: Resultaten luchtkwaliteit in Genk-Zuid en omgeving. Stuurgroep Genk-Zuid 21 januari 2016 1 MEETPLAATSEN De VMM meet de luchtkwaliteit in Genk-Zuid op verschillende meetplaatsen. Tabel 1 geeft

Nadere informatie

Kunstlaan 47-49, 1000 BRUSSEL Eric AERDEN Vooruitgangsstraat 56, 1210 BRUSSEL T GSM Persbericht

Kunstlaan 47-49, 1000 BRUSSEL Eric AERDEN Vooruitgangsstraat 56, 1210 BRUSSEL T GSM Persbericht Cel Externe Communicatie Kunstlaan 47-49, 1000 BRUSSEL Eric AERDEN Vooruitgangsstraat 56, 1210 BRUSSEL T. 02-2773408 GSM 0473-916424 Persbericht Datum: 26 november 2007 Betreft: Bijna 200 indicatoren geven

Nadere informatie

Westvoorne CO 2 - uitstoot

Westvoorne CO 2 - uitstoot Westvoorne CO 2 - uitstoot De grafiek geeft de CO 2-uitstoot verdeeld over de hoofdsectoren over de jaren 2010 tot en met 2013. Cijfers zijn afkomstig uit de Klimaatmonitor van RWS. Cijfers over 2014 zijn

Nadere informatie

Tool Burgemeestersconvenant Actualisatie nulmeting 2011 & inventaris 2012

Tool Burgemeestersconvenant Actualisatie nulmeting 2011 & inventaris 2012 17/11/2014 Tool Burgemeestersconvenant Actualisatie nulmeting 2011 & inventaris 2012 Kadering» VITO actualiseert jaarlijks, in opdracht van LNE, CO 2 -inventaris gemeenten» Taken voorzien in actualisatie

Nadere informatie

Nationale Energieverkenning 2014

Nationale Energieverkenning 2014 Nationale Energieverkenning 2014 Remko Ybema en Pieter Boot Den Haag 7 oktober 2014 www.ecn.nl Inhoud Opzet van de Nationale Energieverkenning (NEV) Omgevingsfactoren Resultaten Energieverbruik Hernieuwbare

Nadere informatie

NO, NO2 en NOx in de buitenlucht. Michiel Roemer

NO, NO2 en NOx in de buitenlucht. Michiel Roemer NO, NO2 en NOx in de buitenlucht Michiel Roemer Inhoudsopgave Wat zijn NO, NO2 en NOx? Waar komt het vandaan? Welke bronnen dragen bij? Wat zijn de concentraties in de buitenlucht? Maatregelen Wat is NO2?

Nadere informatie

Emissie-inventaris broeikasgassen 2012 stadsontwikkeling EMA

Emissie-inventaris broeikasgassen 2012 stadsontwikkeling EMA Emissie-inventaris broeikasgassen 2012 EMA Principes Antwerpen ondertekende het Europese Burgemeestersconvenant. Meer dan 5.000 lokale en regionale overheden hebben ondertekend en engageren zich om op

Nadere informatie

MEMO. Onderwerp/Subject: Analyse rapport RIVM Luchtkwaliteit 2012

MEMO. Onderwerp/Subject: Analyse rapport RIVM Luchtkwaliteit 2012 MEMO Aan/To: Van/From: Datum/Date: RAI Vereniging Chris van Dijk 18 september Onderwerp/Subject: Analyse rapport RIVM Luchtkwaliteit 2012 Ieder jaar publiceert het RIVM een jaaroverzicht van de meetresultaten

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2016

Milieubarometerrapport 2016 Milieubarometerrapport 2016 BV Aannemingsbedrijf BTZ Milieubarometer - 2016 BV Aannemingsbedrijf BTZ Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken

Nadere informatie

Energieverbruik gemeentelijke gebouwen

Energieverbruik gemeentelijke gebouwen MILIEUBAROMETER: INDICATORENFICHE ENERGIE 1/2 Samenwerkingsovereenkomst 2008-2013 Milieubarometer: Energieverbruik gemeentelijke gebouwen Indicatorgegevens Naam Definitie Meeteenheid Energieverbruik gemeentelijke

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT RESOLUTIE. betreffende de verzoening van de behoeften aan energie en aan zuivere lucht in onze maatschappij

VLAAMS PARLEMENT RESOLUTIE. betreffende de verzoening van de behoeften aan energie en aan zuivere lucht in onze maatschappij VLAAMS PARLEMENT RESOLUTIE betreffde de verzoing van de behoeft aan ergie aan zuivere lucht in onze maatschappij Het Vlaams Parlemt, gelet op de Verkningsnota voor het ergiedebat in het Vlaams Parlemt,

Nadere informatie

INHOUD. Voorwoord 13. Inleiding 15 Indeling van milieuproblemen 19 Indeling van dit boek 19 Inleiding tot de Vlaamse milieuwetgeving voor bedrijven 19

INHOUD. Voorwoord 13. Inleiding 15 Indeling van milieuproblemen 19 Indeling van dit boek 19 Inleiding tot de Vlaamse milieuwetgeving voor bedrijven 19 INHOUD Voorwoord 13 Inleiding 15 Indeling van milieuproblemen 19 Indeling van dit boek 19 Inleiding tot de Vlaamse milieuwetgeving voor bedrijven 19 Deel 1. LUCHTVERONTREINIGING EN -ZUIVERING 23 1. Inleiding

Nadere informatie

Resultaten meetcampagne luchtkwaliteit in Gent bekend

Resultaten meetcampagne luchtkwaliteit in Gent bekend Resultaten meetcampagne luchtkwaliteit in Gent bekend Na een oproep van de Stad Gent stelden vijftig Gentenaars hun gevel ter beschikking om de invloed van het verkeer op de Gentse luchtkwaliteit te onderzoeken.

Nadere informatie

INDICATOR RAPPORT 2011 MIRA MILIEURAPPORT VLAANDEREN

INDICATOR RAPPORT 2011 MIRA MILIEURAPPORT VLAANDEREN INDICATOR RAPPORT 211 MIRA MILIEURAPPORT VLAANDEREN INDICATOR RAPPORT 211 MIRA MILIEURAPPORT VLAANDEREN STUURGROEP DIENST MIRA, VMM Voorzitter: Rudi Verheyen (UA) Secretaris: Philippe D Hondt (VMM) Leden

Nadere informatie

Ecologische Duurzaamheid

Ecologische Duurzaamheid Ecologische Duurzaamheid GRI-data De scope van de gerapporteerde milieu-indicatoren is in de meeste gevallen beperkt tot de relevante O&O- en productievestigingen te Beerse, en Olen. De voetafdruk van

Nadere informatie

Aantal dagen waarop de daggemiddelde PM 10 -concentratie groter is dan 50 µg/m³

Aantal dagen waarop de daggemiddelde PM 10 -concentratie groter is dan 50 µg/m³ Aantal dagen waarop de daggemiddelde PM 1 -concentratie groter is dan 5 Indicatorgegevens Naam Aantal dagen waarop de daggemiddelde PM 1 -concentratie groter is dan 5 Definitie Het op een jaar waarop de

Nadere informatie

3. Kenmerken van personenwagens

3. Kenmerken van personenwagens 3. Kenmerken van personenwagens Tabel 29: Verdeling van personenwagens volgens bouwjaarcategorie Bouwjaar categorie bjcat 1990 en eerder 403.46 3.89 403.46 3.89 1991 tot 1995 997.17 9.62 1400.63 13.52

Nadere informatie

MINISTERIE VAN LANDBOUW. Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek. Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent

MINISTERIE VAN LANDBOUW. Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek. Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent MINISTERIE VAN LANDBOUW Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent RIJKSSTATION VOOR ZEEVISSERIJ Oostende Directeur : P. HOVART OZONATED WASHING WATER : NO

Nadere informatie

Emissielekken in België

Emissielekken in België Milieu-economische analyses voor België, de Gewesten en Europa 13 september 2012 Emissielekken in België Guy Vandille Federaal Planbureau Wat is een emissielek? Emissielek = verschil tussen : emissies

Nadere informatie

Samenvatting datarapporten Luchtkwaliteit (IJmond, Haarlemmermeer, Havengebied Amsterdam).

Samenvatting datarapporten Luchtkwaliteit (IJmond, Haarlemmermeer, Havengebied Amsterdam). kenmerk: 653847/687260 Memo Aan Kopie aan Datum Van Telefoon E-mail Onderwerp: College van GS 4 juni 2015 Samenvatting datarapporten Luchtkwaliteit (IJmond, Haarlemmermeer, Havengebied Amsterdam). In deze

Nadere informatie

Studie uitgevoerd in opdracht van MIRA, Milieurapport Vlaanderen. Onderzoeksrapport

Studie uitgevoerd in opdracht van MIRA, Milieurapport Vlaanderen. Onderzoeksrapport Milieu-impact van productie- en consumptieactiviteiten in Vlaanderen Studie uitgevoerd in opdracht van MIRA, Milieurapport Vlaanderen Onderzoeksrapport MIRA/2012/07, september 2012 Milieu-impact van productie-

Nadere informatie

DE BEREKENING VAN DE GROENESTROOMCERTIFICATEN

DE BEREKENING VAN DE GROENESTROOMCERTIFICATEN 1. CONTEXT Infofiche Energie DE BEREKENING VAN DE GROENESTROOMCERTIFICATEN In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt de productie van groene stroom afkomstig van hernieuwbare energiebronnen of warmtekrachtkoppeling

Nadere informatie

ENERGIE- OBSERVATORIUM. Kerncijfers 2011 60%

ENERGIE- OBSERVATORIUM. Kerncijfers 2011 60% ENERGIE- OBSERVATORIUM Kerncijfers 2011 20% 80% 60% 40% Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat 50 1210 BRUSSEL Ondernemingsnr.: 0314.595.348 http://economie.fgov.be

Nadere informatie

3.C.1 Communicatie over de voortgang van CO 2 bij Prins Bouw.

3.C.1 Communicatie over de voortgang van CO 2 bij Prins Bouw. 3.C.1 Communicatie over de voortgang van CO 2 bij Prins Bouw. Datum: 12-05-2016 Versie: 1 1. Inleiding Middels deze rapportage wil Prins Bouw de voorgang op de CO 2 reductiedoelstellingen laten zien, door

Nadere informatie

1 Toegevoegde waarde in het BAU-scenario 2

1 Toegevoegde waarde in het BAU-scenario 2 ANNEX 4 MACRO-ECONOMISCHE ONDERBOUWING VAN HET BAU-SCENARIO Auteur: J. Duerinck INHOUD 1 Toegevoegde waarde in het BAU-scenario 2 1.1 Analyse trendmatige evoluties toegevoegde waarde 2 1.2 Methode voor

Nadere informatie

Facts & Figures 2012»

Facts & Figures 2012» Facts & Figures 2012» Feiten en cijfers over de chemische industrie in Nederland - 2012 Nederland heeft een gunstig vestigingsklimaat voor de chemische industrie, omdat hiervoor de juiste randvoorwaarden

Nadere informatie

De BIM gegevens : "Lucht - Basisgegevens voor het Plan" November 2004 INZAKE VERSCHAFFING VAN GEGEVENS

De BIM gegevens : Lucht - Basisgegevens voor het Plan November 2004 INZAKE VERSCHAFFING VAN GEGEVENS 5. DE INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN EN DE GEVOLGEN ERVAN INZAKE VERSCHAFFING VAN GEGEVENS DE POLLUENTEN OPGEVOLGD IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 1.Meting van de luchtkwaliteit.1.1.inleiding De internationale

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2012

Milieubarometerrapport 2012 Milieubarometerrapport 2012 Gebroeders Van der Plas Milieubarometerrapport - Gebroeders Van der Plas - 2012 Milieubarometer - 2012 Gebroeders Van der Plas Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals

Nadere informatie

Waar staat Vlaanderen op de weg naar de doelstellingen voor 2020? Luk Bral. Studiedienst Vlaamse Regering

Waar staat Vlaanderen op de weg naar de doelstellingen voor 2020? Luk Bral. Studiedienst Vlaamse Regering Waar staat Vlaanderen op de weg naar de doelstellingen voor 2020? Luk Bral Studiedienst Vlaamse Regering Indicatoren Pact 2020 Pact 2020: 20 doelstellingen voor Meer welvaart en welzijn Een competitieve

Nadere informatie

Net voor de Toekomst. Frans Rooijers

Net voor de Toekomst. Frans Rooijers Net voor de Toekomst Frans Rooijers Net voor de Toekomst 1. Bepalende factoren voor energie-infrastructuur 2. Scenario s voor 2010 2050 3. Decentrale elektriciteitproductie 4. Noodzakelijke aanpassingen

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2015

Milieubarometerrapport 2015 Milieubarometerrapport 2015 Buro Cleijsen - De Koninggroep Milieubarometer - 2015 Buro Cleijsen - De Koninggroep Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie

Nadere informatie

ENERGIE- OBSERVATORIUM. Kerncijfers 2010 60%

ENERGIE- OBSERVATORIUM. Kerncijfers 2010 60% ENERGIE- OBSERVATORIUM Kerncijfers 2010 20% 80% 60% 40% Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat 50 1210 BRUSSEL Ondernemingsnr.: 0314.595.348 http://economie.fgov.be

Nadere informatie

Voortgang Emissiehandel 2016

Voortgang Emissiehandel 2016 Voortgang Emissiehandel 2016 Feiten en cijfers over emissiehandel in Nederland 2 Samenvatting Nederlandse CO 2 -uitstoot in 2015 gestegen In 2015 is de totale Nederlandse CO 2 -uitstoot ten opzichte van

Nadere informatie

Fijn stof in Vlaanderen; gezondheidseffecten, oorsprong en reductiemaatregelen

Fijn stof in Vlaanderen; gezondheidseffecten, oorsprong en reductiemaatregelen Fijn stof in Vlaanderen; gezondheidseffecten, oorsprong en reductiemaatregelen Fijn stof kost de Vlaming tot 3 gezonde levensjaren. Vlaanderen zal ook in de toekomst moeite hebben om aan de Europese fijn

Nadere informatie

Samenvatting resultaten luchtkwaliteit in Genk-Zuid en omgeving

Samenvatting resultaten luchtkwaliteit in Genk-Zuid en omgeving Samenvatting: resultaten luchtkwaliteit in Genk-Zuid en omgeving Stuurgroep Genk-Zuid 27 juni 213 Meetplaatsen De VMM meet de luchtkwaliteit in Genk-Zuid op verschillende meetplaatsen. Tabel 1 geeft informatie

Nadere informatie

ENERGIE- OBSERVATORIUM. Kerncijfers % 80% 60% 40%

ENERGIE- OBSERVATORIUM. Kerncijfers % 80% 60% 40% ENERGIE- OBSERVATORIUM Kerncijfers 2012 20% 80% 60% 40% Deze brochure wordt gepubliceerd met als doel door een efficiënt en doelgericht gebruik van de statististische gegevens, van marktgegevens, van de

Nadere informatie

Evolutie van het arbeidsongevallenrisico in de privésector in België tussen 1985 en 2013

Evolutie van het arbeidsongevallenrisico in de privésector in België tussen 1985 en 2013 Evolutie van het arbeidsongevallenrisico in de privésector in België tussen 1985 en 2013 Verschillende factoren bepalen het aantal arbeidsongevallen. Sommige van die factoren zijn meetbaar. Denken we daarbij

Nadere informatie

Samenvatting van de studie uitgevoerd door CO 2 logic in opdracht van de MIVB

Samenvatting van de studie uitgevoerd door CO 2 logic in opdracht van de MIVB Vergelijking van de CO 2 -uitstoot per vervoermiddel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Samenvatting van de studie uitgevoerd door CO 2 logic in opdracht van de MIVB 100% Gerecycleerd papier Januari

Nadere informatie

KLIMAATRONDETAFEL Mobiliteit, Logistiek en Voertuigen Fact& Figures

KLIMAATRONDETAFEL Mobiliteit, Logistiek en Voertuigen Fact& Figures KLIMAATRONDETAFEL Mobiliteit, Logistiek en Voertuigen Fact& Figures Tania Van Mierlo Afd. Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & Gezondheid EU doelstellingen t.o.v. 1990 t.o.v. 2005 Focus vandaag 1 Vlaamse

Nadere informatie

Werkloosheidscijfers Tijdelijke werkloosheid Faillissementen

Werkloosheidscijfers Tijdelijke werkloosheid Faillissementen De impact van de economische crisis in West Limburg Werkloosheidscijfers Tijdelijke werkloosheid Faillissementen MEI 2009 1. Werkloosheid 1.1 Niet werkende werkzoekenden Een eerste indicator die de economische

Nadere informatie

De kleur van stroom: de milieukwaliteit van in Nederland geleverde elektriciteit

De kleur van stroom: de milieukwaliteit van in Nederland geleverde elektriciteit De kleur van stroom: de milieukwaliteit van in geleverde elektriciteit Feiten en conclusies uit de notitie van ECN Beleidsstudies Sinds 1999 is de se elektriciteitsmarkt gedeeltelijk geliberaliseerd. In

Nadere informatie

Bilaterale handel Vlaanderen - Colombia

Bilaterale handel Vlaanderen - Colombia Bilaterale handel Vlaanderen - Colombia Handelsbalans Vlaanderen - Colombia Onze handel met Colombia is steevast in een handelstekort geëindigd. Dat tekort was op zijn hoogst in 2008: zowat een half miljard

Nadere informatie

Wetgevende aspecten: ondersteuningsmaatregelen en emissienormen

Wetgevende aspecten: ondersteuningsmaatregelen en emissienormen Wetgevende aspecten: ondersteuningsmaatregelen en emissienormen Overzicht 1. Algemeen 2. Investeringssteun 3. Certificaten 4. Emmisienormen Algemeen Bio-WKK Biomassa als duurzame brandstof groene stroom

Nadere informatie

De regionale impact van de economische crisis

De regionale impact van de economische crisis De regionale impact van de economische crisis Damiaan Persyn Vives Beleidspaper 11 Juli 2009 VIVES Naamsestraat 61 bus 3510 3000 Leuven - Belgium Tel: +32 16 32 42 22 www.econ.kuleuven.be/vives De regionale

Nadere informatie

Jaarverslag ,9 ha per jaar. 15,3 Ton Ambitie s 64 Ambitie 2016 s 30. 2,2% Ambitie ,5%

Jaarverslag ,9 ha per jaar. 15,3 Ton Ambitie s 64 Ambitie 2016 s 30. 2,2% Ambitie ,5% Bedrijf: Adres: Plaats: Vloeroppervlak [m²]: Verslag periode Datum verslag NIBE bv Bussumergrindweg 1b, 1406 NZ Bussum 72 1 januari tot 31 december 1 januari 2016 MVO-impact indicatoren NIBE bv NL NL NL

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2014

Periodieke rapportage 2014 Periodieke rapportage 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode 4 1.5 Verificatie 4 2. Afbakening

Nadere informatie

sessie 3: De Wereld op de stoep Jeroen Mercy De Wereld roept om klimaatneutraliteit, De Gentse CO2-uitstoot gemeten! Stad Gent Milieudienst

sessie 3: De Wereld op de stoep Jeroen Mercy De Wereld roept om klimaatneutraliteit, De Gentse CO2-uitstoot gemeten! Stad Gent Milieudienst sessie 3: De Wereld op de stoep De Wereld roept om klimaatneutraliteit, De Gentse CO2-uitstoot gemeten! Jeroen Mercy Stad Gent Milieudienst Context Klimaatopwarming is een feit Impact voor Gent: veerkracht

Nadere informatie