Instantie. Onderwerp. Datum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Instantie. Onderwerp. Datum"

Transcriptie

1 Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Arbeidsbemiddeling Datum 17 januari 2002 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten van intellectuele eigendom, die toebehoren aan bepaalde betrokkenen, en dat er u geen recht wordt verleend op die desbetreffende rechten. M&D Seminars wil u met dit document de nodige informatie verstrekken, zonder dat de in dit document vervatte informatie bedoeld kan worden als een advies. Bijgevolg geeft M & D Seminars geen garanties dat de informatie die dit document bevat, foutloos is, zodat u dit document en de inhoud ervan op eigen risico gebruikt. M&D Seminars, noch enige van haar directieleden, aandeelhouders of bedienden zijn aansprakelijk voor bijzondere, indirecte, bijkomstige, afgeleide of bestraffende schade, noch voor enig ander nadeel van welke aard ook betreffende het gebruik van dit document en van haar inhoud. M&D Seminars - 1 mei 2002 M&D CONSULT BVBA HUBERT-FRERE-ORBANLAAN GENT TEL 09/ FAX 09/

2 Nummer : RC021H1_1 Datum : Jurisdictie : HOF VAN CASSATIE, NEDERLANDSE AFDELING, 1E KAMER Zetel : VEROUGSTRAETE Verslaggever : VEROUGSTRAETE Openb. Min. : THIJS Rolnummer : C980125N Kop Arbeidsbemiddeling Tekst Nr. C N WIG INDUSTRIEINSTANDHALTUNG G.m.b.H. & C BENELUX K.G., commanditaire vennootschap, met maatschappelijke zetel te 2610 Wilrijk, Boomsesteenweg , ingeschreven in het handelsregister te Antwerpen, nummer , eiseres, vertegenwoordigd door mr. Ludovic De Gryse, advocaat bij het Hof van Cassatie, kantoor houdende te 1060 Sint-Gillis, Henri Wafelaertsstraat 47-51, alwaar keuze van woonplaats wordt gedaan, tegen CESBA, commanditaire vennootschap, met maatschappelijke zetel te 2170 Merksem, Akkerbouwstraat 101, verweerster. I. Bestreden uitspraak Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest van 8 mei 1996 van het Hof van Beroep te Antwerpen. II. Geding in cassatie Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht. Advocaat-generaal met opdracht Dirk Thijs heeft geconcludeerd. III. Cassatiemiddel Eiser stelt in zijn verzoekschrift een middel voor. Dit middel is als volgt gesteld : Geschonden wetsbepalingen - de artikelen 149 en 159 van de gecoördineerde Grondwet, - enig artikel van de wet van 3 maart 1958 houdende goedkeuring van het Internationaal Verdrag (nr. 96) betreffende bureaus voor arbeidsbemiddeling welke voor hun bemiddeling betaling vragen, aangenomen op 1 juli 1949, te Genève, door de Algemene Conferentie van de Internationale Arbeidsorganisatie, tijdens haar tweeëndertigste zittijd, 1, 2, 3 van het Verdrag (nr. 96) betreffende bureaus voor arbeidsbemiddeling, welke voor hun bemiddeling betaling vragen, aangenomen op 1 juli 1949, te Genève, door de Algemene Conferentie van de Internationale Arbeidsorganisatie, tijdens haar tweeëndertigste zitting, 1

3 - het algemeen rechtsbeginsel van de voorrang van internationaalrechtelijke regels met rechtstreekse werking boven internrechtelijke regels, - de artikelen 6, 1108, 1131 van het Burgerlijk Wetboek, - artikel 7, 6, van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, 1, 2, - het koninklijk besluit van 28 november 1975 betreffende de exploitatie van bureaus voor arbeidsbemiddeling tegen betaling, - artikel 23 van het decreet van 20 maart 1984 houdende oprichting van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling, - artikel 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 38 van 6 december 1983 betreffende de werving en selectie van werknemers, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 11 juli 1984, - voor zoveel als nodig, artikel 2, 1, van het decreet van 19 april 1995 tot regeling van de arbeidsbemiddeling tegen betaling in het Vlaams Gewest. Aangevochten beslissing Het bestreden arrest verklaart het hoger beroep van eiseres ontvankelijk, doch ongegrond, veroordeelt dienvolgens onder bevestiging van het vonnis van de eerste rechter eiseres tot betaling aan verweerster van het bedrag van vijfhonderdvijftienduizend achthonderdtweeëndertig BEF, op volgende gronden : "(...) dat uit de door (verweerster) voorgebrachte stukken blijkt en overigens kennelijk door (eiseres) niet wordt betwist dat deze laatste sinds geruime tijd beroep deed op de tussenkomst van (eiseres) voor het 'selecteren' van personeel tegen betaling; dat evenwel in januari 1994, na diverse aanmaningen en ingebrekestellingen door (verweerster) om tot betaling over te gaan van achterstallige facturen, (eiseres) via zijn raadsman stelt dat hij niet zou overgaan tot betaling, gezien de activiteiten van (verweerster) strijdig zouden zijn met de internationale en nationale wetgeving (stuk D 11 bundel (verweerster); (...) dat, alvorens na te gaan welke de werkelijke activiteiten waren van (verweerster) op het ogenblik van de feiten, dient te worden onderzocht wat onder 'arbeidsbemiddeling tegen betaling' wordt verstaan; dat in functie van technologische wijzigingen en veranderingen op de arbeidsmarkt, de interpretatie van dit begrip soms zeer subtiel is (Coetsier, P. en Lievens, S., 'Koppensnellers uitrangeerders en selecteurs, Arbeidsbemiddeling, een veranderd beroep voor het jaar 2000', blz. 127); (...) dat volgens de richtlijnen van de I.A.O.; de arbeidsbemiddeling tegen betaling verboden is; dat de overheid zichzelf het recht en de plicht moet toe-eigenen van de arbeidsbemiddeling (I.A.O. Verdrag nr. 96 van 1 juli 1949); (...) dat in België de publieke arbeidsbemiddeling behoort tot de bevoegdheid van de Gewesten, conform artikel 6, 1, IX, van de Bijzondere Wet van 8 augustus 1980; dat de Bijzondere Wet zelf evenwel geen aanduidingen bevat van wat onder het begrip 'arbeidsbemiddeling' moet worden verstaan; dat derhalve moet teruggevallen worden op andere rechtsbronnen; dat vooreerst de memorie van toelichting bij de Bijzondere Wet stelt dat arbeidsbemiddeling o.a. omvat plaatsing van arbeiders (werknemers in het algemeen) zowel door de overheid als door privé-instellingen ondermeer wat betreft de organisatie en het beleid van de arbeidsmarkt; 2

4 dat meer gedetailleerd hierbij nog wordt verwezen naar de aangelegenheden behandeld in het K.B. van 28 december 1975 betreffende de exploitatie van bureaus voor arbeidsbemiddeling tegen betaling (Gedr. St. Senaat, , 439/1); dat met name artikel 1 van het K.B. van 28 november 1975 een bureau voor arbeidsbemiddeling definieert als 'Iedere natuurlijke of rechtspersoon die, onder welke naam ook, als intermediair fungeert ter bezorging van een betrekking aan een werknemer, met het doel, hetzij rechtstreeks of indirect stoffelijk voordeel te bekomen van de werknemer of de persoon die deze in dienst neemt, hetzij, zonder daarbij stoffelijk voordeel na te streven, van de eerste of de tweede een bijdrage-, toelatings- of inschrijvingsgeld of enige vergoeding te innen voor zijn optreden'; dat artikel 2 van voormeld K.B. stelt dat de exploitatie van dergelijke bureaus verboden is; (...) dat de Vlaamse Raad in 1984 een decreet goedkeurde houdende oprichting van een Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (decreet van 20 maart 1984, B.S. 12 mei 1984, gewijzigd door decreet van 30 mei 1985, B.S. 17 juli 1985); dat het artikel 23 van het decreet bepaalt : 'Arbeidsbemiddelingsbureaus opgericht naar privaat recht mogen hun activiteiten niet tegen betaling uitoefenen (...)'; dat het decreet evenwel geen definitie geeft van wat moet worden verstaan onder 'bureau voor arbeidsbemiddeling tegen betaling' en dat ook de parlementaire voorbereiding van de Vlaamse Raad stilzwijgend is op het punt van de inhoud van het begrip 'arbeidsbemiddeling'; dat in de Vlaamse Raad op 3 maart 1993 (B.S. 22 juni 1993) een decreet werd aangenomen om de arbeidsbemiddeling tegen betaling in het Vlaams Gewest te regelen; dat dit decreet geen definitie geeft van wat onder 'arbeidsbemiddeling (tegen betaling)' dient te worden verstaan, hetgeen wel wordt gegeven in het recente Vlaamse Decreet van 19 april 1995 (B.S. 26 juli 1995), meer bepaald gaat het om het geheel van activiteiten, uitgeoefend door een tussenpersoon, dat er op is gericht werkzoekenden bij te staan bij het zoeken van een nieuwe tewerkstelling of werkgevers bij het zoeken van arbeidskrachten, en met het doel hetzij een rechtstreeks of onrechtstreeks materieel voordeel te bekomen van de werknemer, de werkgever of beiden, hetzij, zonder daarbij een materieel voordeel na te streven, van deze personen of van één van hen een bijdrage, toelatings of inschrijvingsgeld of enige vergoeding te bekomen voor het optreden; dat tenslotte het sociaalrechtelijk woordenboek, (uitgegeven door het Secretariaat-Generaal van de Benelux Economische Unie) arbeidsbemiddeling omschrijft als "elke bemoeiing met het doel werkgevers bij het zoeken van arbeidskrachten en werknemers bij het zoeken van een arbeidsplaats behulpzaam te zijn" (Van Eeckhoutte, W., Sociaal Compendium, Kluwer, nr. 1718, blz. 217); dat in verband met deze laatste omschrijving weliswaar wordt opgemerkt dat het sociaalrechtelijk woordenboek een steun kan zijn voor een goed gebruik en begrip van het sociaal recht, doch dat het zich niet kan stellen boven de definities gegeven in wettelijke of reglementaire teksten; (...) dat onder 'bureau voor arbeidsbemiddeling tegen betaling' dient te worden verstaan de activiteit van een private persoon (natuurlijke persoon of rechtspersoon), die er in bestaat werkgelegenheid te verschaffen aan een werknemer; dat het bureau aldus optreedt als tussenpersoon om vraag en aanbod met elkaar in contact te brengen tegen betaling (Pertry, V., 'Bureaus voor werving en selectie van werknemers: vergeten wetgeving?'. Sociale Kroniek, 1988, blz. 199); 3

5 dat dit optreden als tussenpersoon om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt met elkaar in contact te brengen, tegen betaling, d.i. plaatsing van werknemers in principe verboden is; dat arbeidsbemiddeling tegen betaling juridisch gezien strikt een overheidsmonopolie is (waargenomen door de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling), hoewel dit principe - o.m. in het recente Vlaamse Decreet van 19 april uitzonderingen heeft gekregen; (...) dat door de recente ontwikkelingen van de arbeidsmarkt, werving en selectie via (private) tussenpersonen een veel voorkomend gegeven in het aanwervingsbeleid is geworden; dat daarnaast talrijke bureaus met nieuwe dienstenpakketten adverteren zoals outplacement, inplacement, headhunting, retailing, shopping, campus recruitment, career counseling, executive search e.d.m.; dat de grens tussen werving, selectie of outplacement enerzijds en plaatsing of arbeidsbemiddeling tegen betaling anderzijds regelmatig wordt overschreden; dat de grens tussen (arbeids)bemiddeling en advies trouwens zeer vaag ligt; dat wordt aangenomen dat het verschaffen van een betrekking aan een specifieke werknemer, waarbij van de werknemer of de werkgever die hem in dienst neemt een stoffelijk voordeel, een betaling, wordt bekomen, doorgaat als arbeidsbemiddeling; dat psychologische adviesbureaus en outplacers in principe advies en service verlenen en geen (arbeidsbemiddeling); dat headhunting daarentegen in vele van zijn vormen wel arbeidsbemiddeling genoemd kan worden; dat hetzelfde niet kan gezegd worden van andere activiteiten als werving, selectie en outplacement, waar de consulent een adviserende positie inneemt en eigenlijk nooit voor een plaatsing betaald wordt (Coetsier, P. en Lievens, S., o.c., blz 127 met voorwoord van De Wulf, R., Gemeenschapsminister van Tewerkstelling op datum van 21 december 1991); (...) dat bepaalde wervings-, selectie- en outplacementsbureaus rechtstreeks werknemers en werkgevers met mekaar in aanraking brengen met het oog op de onmiddellijke totstandkoming van een betrekking, hetgeen zonder meer tegenstrijdig is met de bepalingen van het decreet van 20 maart 1984 houdende oprichting van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en het K.B. van 28 november 1975 betreffende de exploitatie van bureaus voor arbeidsbemiddeling tegen betaling (Memorie van toelichting bij het ontwerp van decreet van de Vlaamse Raad, buitengewone zitting van de Vlaamse Raad van 14 april 1992); dat (verweerster) voorhoudt dat zij slechts optrad als 'se-lectie' bureau en geenszins als doel zou gehad hebben : 'het bezorgen van een betrekking aan een werknemer', zoals bepaald in artikel 1 van het K.B. van 28 november 1975; dat het doel van haar werkzaamheden op het ogenblik van de feiten zou geweest zijn in specifieke opdracht van een werkgever een selectieprocedure te voeren voor een welomschreven functie; dat, zoals de eerste rechter terecht oordeelde, in casu (eiseres) niet aantoont dat (verweerster) aan verboden arbeidsbemiddeling tegen betaling deed - tenminste niet wat betreft de handelingen waarop de geprotesteerde facturen betrekking hebben; dat bij nazicht van de door partijen voorgelegde stukken blijkt dat met betrekking tot huidig geschil, het doel van de werkzaamheden van (verweerster) was in opdracht van (eiseres) een selectieprocedure te voeren met het oog op het selecteren van een aantal potentiële kandidaten voor de functie; dat (verweerster) geenszins een betrekking verschafte aan een specifieke werknemer, of deze 'plaatste'; 4

6 dat zij ook geen arbeidsovereenkomst met de werknemer afsloot, doch dat zij (eiseres) adviseerde omtrent potentiële kandidaten voor een welbepaalde functie; dat het uiteindelijk (eiseres) zelf was die besliste omtrent de eventuele keuze uit de kandidaten, en eventueel met één van hen een arbeidsovereenkomst afsloot; dat overigens de kostprijs van de selectieprocedure steeds verschuldigd was door (eiseres), ongeacht of zij uiteindelijk met één van de door (verweerster) geselecteerde kandidaatwerknemers een arbeidsovereenkomst afsloot of niet, dat met andere woorden (verweerster) in casu niet voor de plaatsing werd betaald, maar voor zijn rol in de selectie van kandidaatwerknemers, dat (eiseres) niet aantoont dat de facturen in kwestie betrekking hebben op handelingen waarbij werknemers met (eiseres) in contact werden gebracht met het oog op de onmiddellijk totstandkoming van een betrekking; dat (verweerster) in casu kandidaten heeft geselecteerd en dat zij gerechtigd is voor die adviserende activiteit vergoeding te vragen aan haar opdrachtgever, zoals ook terecht door de eerste rechter werd geoordeeld; (...) dat om hoger vermelde redenen, aanvullende deze van de eerste rechter, die hier als herhaald dienen te worden beschouwd en die het hof bijtreedt, (eiseres) dan ook betaling is verschuldigd van de litigieuze facturen". Grieven 1.0. De wet (enig artikel) van 3 maart 1958 houdende goedkeuring van het Internationaal Verdrag (nr. 96) betreffende bureaus voor arbeidsbemiddeling welke voor hun bemiddeling betaling vragen, aangenomen door de Algemene Conferentie van de Internationale Arbeidsorganisatie, tijdens haar tweeëndertigste zittijd te Genève op 1 juli 1949, bepaalt dat België in de akte van bekrachtiging de bepalingen aanvaardt van deel II van het Internationaal Verdrag (nr. 96); de Belgische overheid heeft zich aldus verbonden tot het instellen, binnen een beperkte termijn, van een verbod op arbeidsbemiddeling tegen betaling met winstoogmerk; ingevolge de optie voor deel II van het Internationaal Verdrag (nr. 96) is de arbeidsbemiddeling een overheidsmonopolie geworden; het begrip "bureau voor arbeidsbemiddeling, welke voor hun bemiddeling betaling vragen", in artikel 1 van het Verdrag (nr. 96) wordt als volgt gedefinieerd : "a. bureaus voor arbeidsbemiddeling gedreven met winstoogmerk, dat wil zeggen elk persoon, maatschappij, instituut, agentschap of andere organisatie, welke als tussenpersoon optreedt met het doel arbeidsgelegenheid te verschaffen aan een arbeider of aan een werkgever een arbeider te verschaffen, met het oogmerk hetzij direct, hetzij indirect enig geldelijk of ander voordeel te verkrijgen van de werkgever of de arbeider; b. bureaus voor arbeidsmiddeling zonder winstoogemerk, d.w.z. de bemiddelingsdiensten van elke maatschappij, instituut, agentschap of andere organisatie welke, hoewel niet gedreven met het oogmerk enig geldelijk of materieel voordeel te verkrijgen van de werkgever of de arbeider voor bovenstaande diensten een toelatingsgeld, een periodieke bijdrage of enige andere vergoeding vordert"; de bureaus voor arbeidsbemiddeling tegen betaling zonder winstoogmerken kunnen slechts actief zijn mits toelating en onder controle van de nationale overheid. De besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders in artikel 7, 6, bepaalt : "Het houden van arbeidsbemiddelingsbureaus tegen betaling is verboden. Evenwel kan de Koning, voor bepaalde beroepen, de tijdelijke voortzetting der bedrijvigheid van deze bureaus toestaan, mits hij ervoor zorgt dat zij geleidelijk verdwijnen. 5

7 Hij kan hun bedrijf onderwerpen aan bepaalde voorwaarden en aan controlemaatregelen"; artikel 7, 8, van voornoemde Besluitwet stelt : "Inbreuk op het bepaalde in de 6 en 7 alsmede op de besluiten genomen ter uitvoering van de paragrafen wordt gestraft met correctionele of politiestraffen, door de Koning bepaald"; artikel 1 van het koninklijk besluit van 28 november 1975 betreffende de exploitatie van bureaus voor arbeidsbemiddeling tegen betaling, luidt als volgt : "Voor de toepassing van dit besluit dient onder bureau voor arbeidsbemiddeling tegen betaling te worden verstaan, iedere natuurlijke of rechtspersoon, die onder welke naam ook als intermediair fungeert ter bezorging van een betrekking aan een werknemer, met het doel, hetzij een rechtstreeks of indirect stoffelijk voordeel na te streven, van de eerste of de tweede een bijdrage toelatings- of inschrijvingsgeld of enige vergoeding te innen voor zijn optreden"; voormeld koninklijk besluit vervolgt in zijn artikel 2 dat "de exploitatie van bureaus voor arbeidsbemiddeling tegen betaling verboden is". In de definitie van het koninklijk besluit van 28 november 1975 is alleen sprake van de persoon die "als intermediair fungeert ter bezorging van een betrekking aan de werknemer"; de zinsnede die daar onmiddellijk op volgt in de definitie uit de conventie nr. 96, nl. het optreden als tussenpersoon "met het doel arbeidsgelegenheid te verschaffen aan een arbeider of aan een werkgever een arbeider te verschaffen (...)" ontbreekt; de preambule van het koninklijk besluit van 28 november 1975 verwijst nochtans uitdrukkelijk naar de conventie nr. 96; noch in de preambule, noch in het koninklijk besluit is een aanwijzing te vinden waaruit zou kunnen besloten worden dat de Koning wilde afwijken van de Conventie nr. 96; uit het ontbreken van de woorden "of om een werknemer aan een werkgever te verschaffen" mag niet worden afgeleid dat de Koning, in weerwil van de conventie nr. 96, een onderscheid wenste in te voeren naargelang de opdrachtgever van het bureau; arbeidsbemiddeling is verboden zowel in het geval dat een kandidaat-werknemer de opdracht zou geven aan een bureau hem een betrekking te verschaffen, als in het geval dat het bureau in opdracht van een werkgever op zoek gaat naar een werknemer. Artikel 6, 1, IX van de bijzondere wet van 8 augustus 1988 bepaalt dat : "De aangelegenheden bedoeld in artikel 107quater van de Grondwet zijn : (...) IX. Wat het tewerkstellingsbeleid betreft : 1 de arbeidsbemiddeling"; het decreet van 20 maart 1984 houdende oprichting van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling in artikel 23 bepaalt : "Arbeidsbemiddelingsbureaus opgericht naar privaat recht mogen hun activiteiten niet tegen betaling uitoefenen. De Vlaamse Executieve kan voor bepaalde beroepen, de tijdelijke voortzetting van deze bureaus toestaan"; het decreet geeft geen definitie van wat onder "bureau voor arbeidsbemiddeling" verstaan moet worden; een zeer brede definitie wordt gegeven in het decreet van 19 april 1995 krachtens hetwelk onder "arbeidsbemiddeling tegen betaling" verstaan moet worden "het geheel van activiteiten, uitgeoefend door een tussenpersoon, dat er op is gericht werkzoekenden bij te staan bij het zoeken van een nieuwe tewerkstelling of werkgevers bij het zoeken van arbeidskrachten, en met het doel hetzij rechtstreeks of onrechtstreeks materieel voordeel te bekomen van de werknemer, de werkgever of beiden, hetzij, zonder daarbij een materieel voordeel na te streven, van deze personen of van één van hen een bijdrage, toelatingsof inschrijvingsgeld of enige vergoeding te bekomen voor het optreden". In het Sociaalrechtelijk Woordenboek, uitgegeven door het Secretariaat-generaal van de Benelux Economische Unie en waarvan het gebruik van de terminologie verplichtend wordt gesteld voor de Vlaamse overheidsdiensten bij decreet van 25 september 1975, wordt het begrip "bureau voor arbeidsbemiddeling" gedefinieerd als de "Instelling welke tot taak heeft werkgevers bij het zoeken van arbeidskrachten en werknemers bij het zoeken van een 6

8 arbeidsplaats behulpzaam te zijn"; het begrip "arbeidsbemiddeling" wordt in hetzelfde Woordenboek gedefinieerd als "elke bemoeiing met het doel werkgevers bij het zoeken van arbeidskrachten en werknemers bij het zoeken van een arbeidsplaats behulpzaam te zijn"; onder deze definitie van arbeidsmiddeling vallen ook de activiteiten van werving en selectie door een tussenpersoon Eerste onderdeel Het arrest overweegt "dat door de recente ontwikkelingen van de arbeidsmarkt werving en selectie via (private tussenpersonen een veel voorkomend gegeven in het aanwervingsbeleid is geworden, daarnaast adverteren talrijke bu-reaus met nieuwe dienstenpakketten zoals uitplacement, inplacement, headhunting, retailing (...); het betreffen hier in se evenwel steeds technieken en methodes die als arbeidsbemiddeling kunnen worden beschouwd"; het arrest oordeelt aldus dat werving, selectie en outplacement wanneer zij door private tussenpersonen worden uitgeoefend een verboden arbeidsbemiddeling zijn; het arrest stelt echter verder, in strijd met deze overwegingen, "dat de grens tussen (arbeids)bemiddeling en advies trouwens zeer vaag ligt; dat wordt aangenomen dat het verschaffen van een betrekking aan een specifieke werknemer, waarbij van de werknemer of de werkgever die hem in dienst neemt een stoffelijk voordeel, een betaling, wordt bekomen doorgaat als arbeidsbemiddeling, dat psychologische adviesbureaus en out-placers in principe advies en service verlenen en geen (arbeidsbemiddeling); dat headhunting daarentegen in vele van zijn vormen wel arbeidsbemiddeling genoemd kan worden; dat hetzelfde niet kan gezegd worden van andere activiteiten als werving, selectie en outplacement, waar de consulent een adviserende positie inneemt en eigenlijk nooit voor een plaatsing betaald wordt"; met deze overwegingen neemt het arrest aan, in strijd met het eerder ingenomen standpunt, dat werving, selectie en outplacement niet als een verboden arbeidsbemiddeling beschouwd moeten worden, zodat het arrest wegens deze tegenstrijdigheid in de redengeving niet regelmatig gemotiveerd is, derhalve artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet schendt Tweede onderdeel In de definities die in de hiervoor aangehaalde wetgeving aan het begrip "bureau voor arbeidsbemiddeling tegen betaling" gegeven worden, staat steeds het optreden als tussenpersoon om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt met elkaar in contact te brengen centraal; deze definities zijn steeds zeer algemeen gesteld, en willen derhalve aan het begrip arbeidsbemiddeling zijn meest ruime betekenis (sensu latu) geven; zij hebben betrekking op al de activiteiten door een tussenpersoon verricht om werkgevers bij het zoeken van arbeidskrachten en werknemers bij het zoeken van een arbeidsplaats behulpzaam te zijn; het bestreden arrest neemt ten onrechte aan dat de verboden arbeidsbemiddeling beperkt is tot de plaatsing van werknemers; geen enkel element laat in de wettelijke definities een dergelijke beperkende interpretatie toe; ingevolge de ruime omschrijving die aan het begrip arbeidsbemiddeling wordt gegeven, strekt de verboden bemiddeling zich integendeel ook uit tot de pré- en postplaatsingsactiviteiten, zoals werving, selectie en outplacement. De C.A.O. nr. 38 (artikel 2)definieert de werving van arbeidskrachten als : "het geheel van activiteiten door of namens de werkgever uitgevoerd, met betrekking tot het bekend maken van de openstaande arbeidsplaats", en de selectie van arbeidskrachten als "het geheel van de onderscheiden stappen door of namens de werkgever gedaan met het oog op de indienstneming van personeel"; uitgeoefend door een tussenpersoon moeten deze activiteiten beschouwd worden als een bemoeiing met het doel werkgevers bij het zoeken van arbeidskrachten en 7

9 werknemers bij het zoeken van een arbeidsplaats behulpzaam te zijn; het adviserend optreden van een tussenpersoon binnen een selectieprocedure maakt derhalve een vorm van arbeidsbemiddeling uit en valt onder het wettelijk verbod op private arbeidsbemiddeling dat zowel op internationaal, federaal en regionaal niveau werd ingesteld. De wettelijke bepalingen die dit verbod instellen zijn van openbare orde, minstens van dwingend recht, zodat krachtens artikel 6 van het Burgerlijk Wetboek, partijen er geen afbreuk kunnen aan doen en partijen derhalve niet wettig een overeenkomst voor de selectie van kandidaat-werknemers konden sluiten; met de bovenaangehaalde motivering verantwoordt het bestreden arrest niet naar recht de beslissing "dat (verweerster) in casu kandidaten heeft geselecteerd en dat zij gerechtigd is voor die adviserende activiteit vergoeding te vragen aan haar opdrachtgever"; een werkgever die een gespecialiseerd privaat bureau opdracht geeft een selectieprocedure te organiseren voor het opvullen van een openstaande betrekking een met de openbare orde strijdige, sluit derhalve een krachtens de artikelen 6, 1108 en 1131 van het Burgerlijk Wetboek nietige overeenkomst, zodat de bestreden beslissing van het hof van beroep door, onder bevestiging van het vonnis van de eerste rechter van 21 juni 1994, eiseres te veroordelen tot betaling van de facturen die op de kwestieuze selectieprocedure betrekking hebben, niet wettelijk gerechtvaardigd is (schending van alle in het middel aangehaalde wettelijke bepalingen, met uitzondering van artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet) Derde onderdeel De selectie van arbeidskrachten in de C.A.O. nr. 38 wordt gedefinieerd als "het geheel van de onderscheiden stappen door of namens de werkgever gedaan met het oog op de indienstneming van personeel"; in de selectieprocedure kunnen meerdere stappen onderscheiden worden, b.v. een eerste schifting aan de hand van de ontvangen brieven, het opsturen van vragenlijsten, het uitnodigen, ontvangen, interviewen van de in aanmerking komende kandidaten, het testen van aanleg, bekwaamheid en geschiktheid voor de vacante betrekking, het onderzoek van de referenties, antecedenten en een sociaal onderzoek, het presenteren van een of enkele, na het onderzoek meest geschikt bevonden kandidaten per vacante functie; daarbij kunnen verschillende technieken gebruikt worden, m.n. het interview, de psychotechnische tests, het grafologisch onderzoek; een "plaatsing" van arbeidskrachten, in het arrest omschreven als het verschaffen van een betrekking aan een werknemer, impliceert steeds één van deze stappen en/of technieken uit de selectieprocedure; elke plaatsing omvat derhalve steeds een selectie, hoe beperkt ook; het door het arrest gemaakte onderscheid tussen selectie en plaatsing is dan ook kunstmatig en vindt bovendien noch in de interne, noch in de internationale reglementering ter zake steun; vermits de werknemer zowel bij een adviserende selectieopdracht als bij plaatsingsopdracht door de werkgever en niet door de tussenpersoon wordt aangeworven is het onderscheid tussen selectie en plaatsing niet relevant; de beslissing van het arrest dat de selectie-opdracht die aan verweerster gegeven werd geen verboden arbeidsbemiddeling uitmaakt, en is derhalve niet wettelijk gerechtvaardigd, zodat de beslissing van het hof van beroep door, onder bevestiging van het vonnis van de eerste rechter van 21 juni 1994, eiseres te veroordelen tot betaling van de facturen die op de kwestieuze selectieprocedure betrekking hebben, niet wettelijk gerechtvaardigd is (schending van alle in het middel aangehaalde wettelijke bepalingen, met uitzondering van artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet) Vierde onderdeel 8

10 Het bestreden arrest overweegt "dat onder 'bureau voor arbeidsbemiddeling tegen betaling' dient te worden verstaan de activiteit van een private persoon (natuurlijke persoon of rechtspersoon), die er in bestaat werkgelegenheid te verschaffen aan een werknemer"; het bestreden arrest sluit daarbij nauw aan bij de definitie van het begrip "bureau voor arbeidsbemiddeling tegen betaling" in artikel 1 van het koninklijk besluit van 28 november 1975 betreffende de exploitatie van bureaus voor arbeidsbemiddeling tegen betaling; in deze definitie ontbreekt een zinsnede uit de definitie van de conventie nr. 96, nl. het optreden als tussenpersoon "met het doel arbeidsgelegenheid te verschaffen aan en arbeider of aan een werkgever een arbeider te verschaffen"; hieruit kan niet besloten worden dat de Koning het begrip arbeidsbemiddeling heeft willen beperken tot de plaatsing van werknemers; indien dit toch de bedoeling geweest zou zijn, is de definitie van artikel 1 van het koninklijk besluit van 28 november 1975 strijdig met het Internationaal Verdrag (nr. 96) betreffende bureaus voor arbeidsbemiddeling welke voor hun bemiddeling betaling vragen, waarin een zeer algemene definitie aan het begrip gegeven wordt, zodat de bepaling overeenkomstig artikel 159 van de gecoördineerde Grondwet en het algemeen rechtsbeginsel houdend voorrang van de internationaalrechtelijke regels in geval van conflict met regels van nationaal recht niet toepasselijk verklaard moet worden; het bestreden arrest in de mate het aanneemt dat met het begrip bureau voor arbeidsbemiddeling uitsluitend de private tussenpersonen die zich bezig houden met de plaatsing van werknemers geviseerd worden, is niet wettelijk gerechtvaardigd, zodat de beslissing van het hof van beroep door, onder bevestiging van het vonnis van de eerste rechter van 21 juni 1994, eiseres te veroordelen tot betaling van de facturen die op de kwestieuze selectieprocedure betrekking hebben, niet wettelijk gerechtvaardigd is (schending van alle in het middel aangehaalde wettelijke bepalingen en algemeen rechtsbeginsel, met uitzondering van artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet) Vijfde onderdeel Eiseres wees in haar conclusie zeer nauwkeurig de verschillende stukken uit het dossier van verweerster aan waaruit bleek dat verweerster als tussenpersoon was opgetreden om werkgever en werknemer met elkaar in contact te brengen; eiseres wees in haar conclusie o.a. op de brief van 17/12/1992 (stuk D7 dossier verweerster) waarin het volgende gesteld was (zie conclusie p. 8-9) : "Op de advertentie in 'De Standaard' reageerden heel veel kandidaten. Nadat wij al deze mensen hadden ontmoet, een sollicitatiegesprek met hen hadden gevoerd en hen grondig uitgetest, stelden wij U 4 kandidaten voor die beantwoordden aan het functieprofiel, (...)" (...) "Wij ontvingen de kandidaten, hielden de gebruikelijke sollicitatie-interviews en testten kandidaten uit. Op basis hiervan stelden wij U 5 kandidaten voor die aan het functieprofiel beantwoordden, (...)" (...) "... U vraagt ons kandidaten voor te stellen op basis van (...) Na heel wat opzoeking, interviews en testen van potentiële kandidaten, slagen wij erin U de Heren (...) voor te stellen, (...) " (...) "Wij bemiddelen en de heer C. is bereid de functie te aanvaarden aan (...); "eiseres verder wees op de conclusie van verweerster, neergelegd in eerste aanleg, waarin het volgende gesteld werd : (...) "Concluante krijgt van een bepaalde onderneming, in casu (eiseres), opdracht om kandidaten te zoeken en te selecteren voor een welbepaalde functie" (p. 8) (...) "Wanneer (verweerster) van een werkgever de opdracht krijgt kandidaten te zoeken voor een welbepaalde betrekking, voert zij deze taak nauwgezet uit" (p. 9) (...) "Op 21 september 1993 kreeg verweerster van de heer S., directeur van (eiseres), opdracht uit te kijken voor een verantwoordelijke voor de boekhouding" (p. 2). 9

11 Eiseres voerde tenslotte aan dat de werkwijze van verweerster in verschillende stadia onderverdeeld kon worden : 1. functieomschrijving aan de hand van de gegevens opgevraagd bij de opdrachtgever; 2. het zoeken van de werknemer op de arbeidsmarkt; 3. de eigenlijke selectieactiviteiten (ondervraging en toetsen van capaciteiten); 4. goedkeuring van een voorgestelde kandidaat waarna facturatie volgt. Het bestreden arrest geeft geen antwoord op dit middel uit de conclusie van eiseres waarin werd aangevoerd dat verweerder selecteerde in het kader van een zeer ruime wervingsopdracht welke zowel de recrutering, als de selectie van kandidaat-werknemers omvatte; deze opdracht resulteerde steeds in de voordracht van één of enkele geschikt bevonden kandidaten die al dan niet aangeworven werden door eiseres; nu verweerster in uitvoering van de selectieopdracht optrad als tussenpersoon om werknemers en werkgever met elkaar in contact te brengen, heeft het bestreden arrest zich niet kunnen beperken tot de enkele vaststelling dat verweerster slechts adviserend optrad, zonder tevens in te gaan op het gedetailleerd verweer van eiseres dat bovendien gesteund was op diverse stukken uit het dossier, die nauwkeurig werden aangeduid, zodat het bestreden arrest, bij gebrek aan antwoord op de conclusie van eiseres, niet regelmatig gemotiveerd is (schending van artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet), het bestreden arrest daarenboven niet wettelijk vermocht te oordelen dat de selectie-opdracht van verweerster geen verboden arbeidsbemiddeling uitmaakte, zonder voorafgaand onderzoek van deze stukken en middelen van eiseres, zodat de beslissing evenmin wettelijk gerechtvaardigd is (schending van alle in het middel aangehaalde wettelijke bepalingen, met uitzondering van artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet). IV. Beslissing van het Hof Eerste onderdeel Overwegende dat het onderdeel in werkelijkheid geen motiveringsgebrek maar een onwettigheid aanvoert; dat het onderdeel dat alleen artikel 149 van de Grondwet als geschonden aanwijst, niet ontvankelijk is; Het tweede, het derde, het vierde en het vijfde onderdeel Overwegende dat het als geschonden aangewezen artikel 2,1, van het decreet van 19 april 1995 tot regeling van de arbeidsbemiddeling in het Vlaams Gewest, nog niet in werking was getreden ten tijde van de feiten die aanleiding gaven tot de litigieuze betwisting voor de appèlrechters en ook geen terugwerkende kracht heeft; Overwegende dat, krachtens artikel 31 van de C.A.O.-wet van 5 december 1968, een algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst bindend is voor alle werkgevers en werknemers die behoren tot het ressort van het paritair orgaan en voor zover zij vallen onder de werkingssfeer zoals deze in de overeenkomst is bepaald; dat verweerster te dezen noch als werkgever, noch als toekomstig werkgever van de door haar geselecteerde sollicitanten kan worden beschouwd, mitsdien niet gebonden is door artikel 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 38 van 6 december 1983 van de Nationale Arbeidsraad, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 11 juli 1984; Overwegende dat het Internationaal Verdrag (nr. 96) betreffende bureau's voor arbeidsbemiddeling welke voor hun bemidde-ling betaling vragen, aangenomen op 1 juli 1949 te Genève door de Algemene Conferentie van de Internationale Arbeidsorganisatie tijdens haar tweeëndertigste zitting, geen directe werking heeft; Dat de aangewezen bepalingen van dit Verdrag op zichzelf niet voldoende nauwkeurig zijn om directe werking te hebben omdat zij verscheidene mogelijkheden aan de Staat bieden om aan 10

12 het vereiste doel te voldoen; dat zij niet kunnen gelden als bron van subjectieve rechten en van verplichtingen voor particulieren; Overwegende dat artikel 7, 6, van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid de arbeiders, op het ogenblik van de door de verweerster uitgevoerde prestaties reeds vervangen was voor het Vlaams Gewest door artikel 23 van het decreet van 20 maart 1984 houdende oprichting van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling; Overwegende dat de onderdelen mitsdien, in zoverre zij de schending aanvoeren van het enig artikel van de wet van 3 maart 1958, houdende goedkeuring van het Internationaal Verdrag nr. 96 betreffende bureaus voor arbeidsbemiddeling welke voor hun bemiddeling betaling vragen, aangenomen op 1 juli 1949 door de Algemene Conferentie van de Internationale Arbeidsorganisatie, van de artikelen 1, 2 en 3 van dit Verdrag nr. 96, van het algemeen rechtsbeginsel van de voorrang van de internationale regels met rechtstreekse werking boven internrechterlijke regels, van artikel 7, 6, van de besluitwet van 28 december 1944, van artikel 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 38 van 6 december 1983 en van artikel 2,1, van het decreet van 19 april 1995, niet ontvankelijk zijn; Het tweede, het derde en het vierde onderdeel Overwegende voor het overige dat uit de bepalingen van het decreet van 20 maart 1984 houdende oprichting van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en van het koninklijk besluit van 28 november 1975 betreffende de exploitatie van een bureau voor arbeidsbemiddeling tegen betaling, blijkt dat onder arbeidsbemiddeling tegen betaling de handeling van een tussenpersoon, een intermediair, is bedoeld, die erop gericht is tegen betaling werknemers bij te staan bij het zoeken van een nieuwe tewerkstelling en/of werkgevers bij het zoeken van gepaste arbeidskrachten, waarbij de werkgevers en werknemers rechtstreeks met elkaar in contact worden gebracht met het oog op de totstandkoming van een arbeidsbetrekking; Overwegende dat een selectie het geheel van activiteiten is dat in opdracht en op kosten van een werkgever wordt uitgevoerd met het oog op het uitbrengen van een advies nopens de geschiktheid van de sollicitanten voor één of meerdere vacatures; dat een selectiebureau in zoverre het niet rechtstreeks de werknemers en de werkgevers met mekaar in contact brengt met het oog op een onmiddellijke totstandkoming van een arbeidsovereenkomst, niet in strijd handelt met voormelde wettelijke bepalingen; Dat de onderdelen naar recht falen; Het vijfde onderdeel Overwegende voor het overige dat het arrest oordeelt dat : 1. "bij nazicht van de door de partijen voorgelegde stukken blijkt dat (...) het doel van de (voor januari 1994 uitgevoerde) werkzaamheden van verweerster was in opdracht van eiseres een selectieprocedure te voeren met het oog op het selecteren van een aantal potentiële kandidaten" voor een welomschreven functie; 2. verweerster geenszins een werknemer plaatste; 3. de kostprijs van de selectieprocedure steeds verschuldigd bleef ongeacht of uiteindelijk met één van de kandidaten een arbeidsovereenkomst werd gesloten; 4. verweerster de kandidaat-werknemers niet met eiseres in contact heeft gebracht met het oog op de totstandkoming van een betrekking; 11

13 Overwegende dat het arrest aldus het bedoelde verweer verwerpt en beantwoordt en zijn beslissing dat verweerster gerechtigd was op vergoeding van eiseres voor haar adviserende activiteit naar recht verantwoordt; Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen; OM DIE REDENEN, HET HOF, Verwerpt de voorziening; Veroordeelt eiseres in de kosten. De kosten begroot op de som van vijfhonderd en een euro vierenvijftig cent jegens de eisende partij. Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, eerste kamer, te Brussel, door voorzitter Ivan Verougstraete, de raadsheren Eric Dirix, Paul Maffei, Dirk Debruyne, Eric Stassijns, en in openbare terechtzitting van zeventien januari tweeduizend en twee uitgesproken door voorzitter Ivan Verougstraete, in aanwezigheid van advocaat-generaal met opdracht Dirk Thijs, met bijstand van griffier Philippe Van Geem. 12

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Lijfrente Kanscontract Datum 6 september 2002 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Fiscaal recht. Tijdelijke handelsvennootschap. Geen rechtspersoonlijkheid. Geen vestiging van gemeentebelasting Datum 14 februari 2008 Copyright and disclaimer Gelieve

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Scheepvaart. Averijregeling. Aard. Hypothecaire schuldeiser. Rechten Datum 29 september 2006 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Bewijs. Strafzaken. Bewijsvoering. Onrechtmatig verkregen bewijs. Toelaatbaarheid. Beoordeling door de rechter Datum 23 maart 2004 Copyright and disclaimer Gelieve

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 15 DECEMBER 2006 F.05.0019.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. F.05.0019.N 1. S.W., en zijn echtgenote, 2. O.W., eisers, vertegenwoordigd door mr. Pierre van Ommeslaghe, advocaat bij het Hof van

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Jaarlijkse vakantie - Vakantiegeld - Bedienden - Veranderlijk loon - Enkel en dubbel vakantiegeld - Berekening - Art. 39, K.B. 30 maart 1967 Datum 15 januari 1996 Copyright

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Feitelijke scheiding. Vermoeden van toerekenbaarheid. Omkering Datum 22 december 2008 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Veroordeling tot betaling van een uitkering tot onderhoud. Voorwaarde. Voorafgaande ingebrekestelling van de schuldenaar Datum 3 november 2009 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 13 JUNI 2005 S.04.0109.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.04.0109.N.- B. J., eiser, vertegenwoordigd door Mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, kantoor houdende te 1000 Brussel,

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Arbeidsovereenkomst. Niet-inachtnemen van de vormvereiste van een geschrift Datum 22 januari 2007 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Benelux Merkenwet. Benelux-Verdrag intellectuele eigendom. Verval. Teken. Gebruik. Bescherming. Mogelijkheid Datum 15 september 2011 Copyright and disclaimer De inhoud

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 23 OKTOBER 2003 C.01.0365.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.01.0365.N M.T. eiser, vertegenwoordigd door Mr. Adolf Houtekier, advocaat bij het Hof van Cassatie, kantoor houdende te 2800 Mechelen,

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Overeenkomst - Bestanddelen - Toestemming - Gebrek - Geweld - Morele dwang - Gebrekkige wil - Voorwaarde - Artt. 1109 en 1112, BW Datum 23 maart 1998 Copyright and

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Successierechten Dwaling in de aangifte Datum 13 september 2002 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Handelsvennootschappen Coöperatieve vennootschap Vennoot-bestuurder Werkloosheidsuitkeringen Datum 30 september 2002 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 27 APRIL 2006 C.04.0591.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.04.0591.N WOLUWE CORNER PROPERTY, naamloze vennootschap, met zetel te 1831 Diegem, Culliganlaan 2, eiseres, vertegenwoordigd door mr.

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling hof van cassatie Onderwerp Valsheid in geschriften. Conclusie neergelegd in een procedure tot echtscheiding. Conclusie houdende een vordering tot onderhoudsgeld op grond van valse beweringen.

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Aftrek aankoopkosten grond Datum 2 oktober 2003 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Bedrijfsvoorheffing. Niet-doorstorting. Aansprakelijke bestuurders of zaakvoerders. Onrechtmatige daad. Datum 5 september 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling hof van cassatie Onderwerp Huwelijksvermogensrecht. Wettelijk stelsel. Ontbinding. Vereffening. Vergoeding door het gemeenschappelijk vermogen Datum 21 januari 2011 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Bewijs van verbintenissen. Gegrond op de bedoeling van de partijen Datum 22 april 2010 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 12 JANUARI 2007 D.05.0027.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. D.05.0027.N S.H., eiser, vertegenwoordigd door mr. Bruno Maes, advocaat bij het Hof van Cassatie, kantoor houdende te 1060 Brussel,

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Overdracht van aandelen Geen geldige wilsovereenstemming Prijs bepaald of bepaalbaar Datum 17 juni 2005 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Faillissement. Curator. Vorderingsrecht. Vennootschap onder firma. Uittredende vennoten. Gedifferentieerde gehoudenheid Datum 7 november 2013 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Koophandel. Handelsagentuur. Concurrentiebeding. Aard. Verbintenis. Vordering. Verjaring. Termijn. Aanvang Datum 18 mei 2006 Copyright and disclaimer Gelieve er nota

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 22 DECEMBER 2005 C.04.0168.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.04.0168.N BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van Financiën, wiens kabinet gevestigd is te 1000 Brussel, Wetstraat

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Vennootschapsvordering oud art.66bis Venn.W. bewijs beslissing algemene vergadering Datum 25 september 2003 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 7 OKTOBER 2013 S.11.0122.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.11.0122.N RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID, openbare instelling, met zetel te 1060 Sint-Gillis, Victor Hortaplein 11, eiser, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 16 NOVEMBER 2009 S.09.0044.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.09.0044.N FONDS TOT VERGOEDING VAN DE IN GEVAL VAN SLUITING VAN ONDERNEMINGEN ONTSLAGEN WERKNEMERS, met zetel te 1000 Brussel, Gasthuisstraat

Nadere informatie

O. T., eiser tot cassatie van een arrest, op 5 juni 1998 gewezen. vertegenwoordigd door mr. Adolf Houtekier, advocaat bij het Hof

O. T., eiser tot cassatie van een arrest, op 5 juni 1998 gewezen. vertegenwoordigd door mr. Adolf Houtekier, advocaat bij het Hof 27 OKTOBER 2000 C.98.0554.N/1 C.98.0554.N O. T., eiser tot cassatie van een arrest, op 5 juni 1998 gewezen door het Hof van Beroep te Gent, vertegenwoordigd door mr. Adolf Houtekier, advocaat bij het Hof

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Arbeidsovereenkomst Aard van de wet. Toepassingssfeer - Dringende reden. - Termijnen. - Dwingende wet. - Art. 35, derde en vierde lid, Arbeidsovereenkomstenwet Datum

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Rechten en verplichtingen. Echtgenoten. Feitelijke scheiding. Hulp- en bijstandsverplichting. Vordering tot onderhoudsbijdrage. Ontstaan of voortduren van de scheiding.

Nadere informatie

Instelling. Hof van Cassatie. Onderwerp. Valsheid in geschrifte - Wegverkeer, algemeen. Datum. 17 juni 2014

Instelling. Hof van Cassatie. Onderwerp. Valsheid in geschrifte - Wegverkeer, algemeen. Datum. 17 juni 2014 Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Valsheid in geschrifte - Wegverkeer, algemeen Datum 17 juni 2014 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten van intellectuele

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Duur. Burenhinder. Herstel. Rechtsvordering. Algemene verjaringstermijnen. Termijn buitencontractuele aansprakelijkheid Datum 20 januari 2011 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Faillissement. Faillissementsakkoord en gerechtelijk akkoord. Rechtspleging. Derdenverzet van zaakvoerders en vennoten. Datum 9 februari 2007 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 22 APRIL 2005 C.04.0194.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.04.0194.N V.D., eiser, vertegenwoordigd door Mr. Adolf Houtekier, advocaat bij het Hof van Cassatie, kantoor houdende te 2800 Mechelen,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 8 MEI 2008 C.07.0472.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.07.0472.N PHLIPPO SHOWLIGHTS, naamloze vennootschap, met zetel te 2500 Lier, Antwerpsesteenweg 334, eiseres, vertegenwoordigd door mr.

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Schenkingen. Doorslaggevende beweegreden. Onvrijwillige verkeerde voorstelling van de werkelijkheid. Dwaling. Grond tot nietigheid Datum 14 januari 2013 Copyright

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Handelsvennootschappen. Marktmanipulatie. Bevoorrechte informatie. Koersbeïnvloeding. Criterium van redelijk handelende belegger. Toepassing Datum 16 mei 2006 Copyright

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Duur. Bijzondere verjaringstermijnen. Vijfjarige verjaring. Geregeld betaalbare schulden. Verstrekken van mobiele telefonie Datum 25 januari 2010 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 5 JANUARI 2006 C.05.0190.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.05.0190.N B.J., eiser, vertegenwoordigd door mr. Paul Wouters, advocaat bij het Hof van Cassatie, kantoor houdende te 1050 Brussel,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 5 JANUARI 2006 C.04.0122.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.04.0122.N 1. ALLFIN, naamloze vennootschap, met zetel te 1040 Brussel, Kunstlaan 44, 2. G.M., eisers, vertegenwoordigd door Mr. Johan

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Echtscheiding. Hulpplicht tussen echtgenoten. Voorlopige maatrgeleen t.o.v. de echtgenoten m.b.t. het levensonderhoud Datum 5 juni 2014 Copyright and disclaimer De

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Auteursrecht Muziek in afgesloten werkplaats Datum 26 januari 2006 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 21 JANUARI 2011 C.08.0364.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.08.0364.N C.B., eiseres, vertegenwoordigd door mr. Michel Mahieu, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1050 Brussel,

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Misdrijf. Toerekenbaarheid. Rechtspersonen. Strafrechtelijke verantwoordelijkheid Datum 20 december 2005 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Gelijktijdige strafbaarstelling van rechtspersoon en natuurlijke persoon. Voorwaarde. Vaststelling van fout Datum 23 september 2008 Copyright and disclaimer De inhoud

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp BTW bedrijfsmiddel - overdracht naakte eigendom vruchtgebruik herziening van de in aftrek gebrachte BTW Datum 11 oktober 2002 Copyright and disclaimer Gelieve er nota

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Faillissement, Faillissementsakkoord en gerechtelijk akkoord - Gevolgen (personen, goederen, verbintenissen) - Verbintenissen - Schuldvordering - Aangifte Gevolg -

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 19 JANUARI 2009 S.08.0099.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.08.0099.N RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID, met zetel te 1060 Brussel, Victor Hortaplein 11, eiser, vertegenwoordigd door mr. Antoine

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Huur van diensten. Aannemingsovereenkomst. Aansprakelijkheid. Verborgen gebrek. Vordering Datum 2 februari 2006 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Arbeidsrechtbank Brugge Onderwerp Handvest van de sociaal verzekerde. Beroepsziekten Datum 01 februari 2005 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 10 SEPTEMBER 2007 S.07.0003.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.07.0003.F A. T., Mr. Michel Mahieu, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN LUIK.

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België. Arrest

Hof van Cassatie van België. Arrest 16 NOVEMBER 2009 C.09.0135.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.09.0135.N LANDSBOND DER CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN, met zetel te 1031 Brussel, Haachtsesteenweg 579, eiser, vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 22 JUNI 2007 C.05.0032.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.05.0032.N 1. AVERO BELGIUM INSURANCE, met zetel te 1200 Sint-Lambrechts- Woluwe, Woluwelaan 62, 2. FORTIS CORPORATE INSURANCE, vennootschap

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Handelshuur. Huur kleinhandel binnen een grootwarenhuis. Toepassing handelshuurwetgeving Datum 20 maart 2014 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Faillissement. Bevoegdheid curator ad hoc ter zake van na de sluiting van het faillissement opgedoken activa. Geen rol voor de vereffenaars van de vennootschap. Onjuiste

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Bewijskracht onderhandse akte. Conventionele borgtocht. Vertegenwoordiging vennootschap. Bevoegdheden en vertegenwoordiging Datum 29 september 2014 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 10 DECEMBER 2010 F.08.0102.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. F.08.0102.N BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van Financiën, met kantoor te 1000 Brussel, Wetstraat 12, voor wie optreedt

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 5 JANUARI 2006 C.04.0184.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.04.0184.N FIAT AUTO BELGIO, naamloze vennootschap, met zetel te 1140 Brussel, Genèvestraat 175, eiseres, vertegenwoordigd door mr.

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling hof van cassatie Onderwerp Arbeidsovereenkomst. Arbeidsduur deeltijds tewerkgestelde werknemer. Socale inspectie Datum 2 mei 2011 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 30 september 2005 C.04.0513.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.04.0513.F.- GB RETAIL ASSOCIATES, naamloze vennootschap, Mr. Ludovic De Gryse, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen G. J.-M.,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 8 OKTOBER 2009 C.08.0316.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.08.0316.N E.H., eiser, vertegenwoordigd door mr. Willy van Eeckhoutte, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 9051 Gent,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 12 MEI 2016 C.14.0561.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.14.0561.N BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, met kabinet te 1000 Brussel, Kruidtuinlaan

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 14 DECEMBER 2012 C.12.0018.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.12.0018.N JACKY AUSSEMS nv, met zetel te 3740 Bilzen, Natveld 11, eiseres, vertegenwoordigd door mr. Caroline De Baets, advocaat

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 2 JUNI 2014 S.12.0113.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.12.0113.N FULL SERVICES CLEANING nv, met zetel te 1850 Grimbergen, Groot Molenveldlaan 17/9, eiseres, vertegenwoordigd door mr. Huguette

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 1 OKTOBER 2010 C.09.0563.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.09.0563.N D. W. E., eiser, vertegenwoordigd door mr. Paul Wouters, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1050 Brussel,

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Vennootschap. Tekort. Zaakvoerders en andere personen die door een kennelijk grove fout hebben bijgedragen tot het faillissement. Tekort als schade wegens misdrijf.

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Arbeidsovereenkomst dringende reden voortdurende tekortkoming verstrijken ultimatum regelmatigheid van het ontslag Datum 8 april 2002 Copyright and disclaimer Gelieve

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 25 FEBRUARI 2008 S.07.0048.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.07.0048.N XERIUS KINDERBIJSLAGFONDS, vereniging zonder winstoogmerk, met zetel te 2000 Antwerpen, Brouwersvliet 4, bus 3, eiseres,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 26 JANUARI 2006 C.05.0219.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.05.0219.N BELGISCHE VERENIGING VAN AUTEURS, COMPONISTEN EN UITGEVERS SABAM, burgerlijke coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Ondeelbare aard van de huurovereenkomst. Huurovereenkomst door meerdere huurders of verhuurders afgesloten. Begrip Datum 28 juni 2013 Copyright and disclaimer De inhoud

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 29 APRIL 2013 S.10.0116.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.10.0116.N S.T., eiseres, vertegenwoordigd door mr. Willy van Eeckhoutte, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 9051 Gent,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 29 MEI 2009 C.08.0130.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.08.0130.N D. R. M., eiser, vertegenwoordigd door mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1000 Brussel,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 27 JANUARI 2006 C.04.0201.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.04.0201.N V. A., Mr. Cécile Draps, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen D. P. I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF Het cassatieberoep

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 22 MEI 2014 F.12.0188.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. F.12.0188.N BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van Financiën, met kabinet te 1000 Brussel, Wetstraat 12, voor wie optreedt

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 5 SEPTEMBER 2013 C.12.0476.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.12.0476.N K., eiser, vertegenwoordigd door mr. Willy van Eeckhoutte, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 9051 Gent,

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling hof van cassatie Onderwerp Verborgen gebreken. Actio aestimatoria. Teruggave van een gedeelte van de koopprijs. Wijze van vaststelling Datum 10 maart 2011 Copyright and disclaimer De inhoud

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 5 MEI 2017 F.15.0119.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. F.15.0119.N BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van Financiën, met kabinet te 1000 Brussel, Wetstraat 12, voor wie optreedt

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Art. 19, 4 Hyp. Wet RSZ-bijdragen Bevoorrecht karakter Art. 42 RSZ-wet Datum 20 januari 2003 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 22 JUNI 2009 C.08.0546.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.08.0546.N 1. V.R., en 2. V.A., eisers, vertegenwoordigd door mr. Willy van Eeckhoutte, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Verlies maatschappelijk kapitaal N.V. Opdrachten openbaar ministerie Datum 17 oktober 2014 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 28 SEPTEMBER 2015 C.15.0067.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.15.0067.N J.&M. TRANSPORT bvba, met zetel te 1770 Liedekerke, Nijverheidszone Begijnenmeers 29-31, vertegenwoordigd door mr. Johan

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 23 JUNI 2015 P.14.0406.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.14.0406.N I R D F, beklaagde, eiser, vertegenwoordigd door mr. Paul Wouters, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen K D K, burgerlijke

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp

Instelling. Onderwerp Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Schuldvergelijking. Mogelijkheid Datum 15 mei 2014 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten van intellectuele eigendom

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 13 OKTOBER 2005 F.03.0020.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. F.03.0020.N ASTRA SWEETS, naamloze vennootschap, met zetel te 2300 Turnhout, Beukenlaan 18, ingeschreven in het handelsregister te Turnhout,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 19 SEPTEMBER 2011 C.10.0278.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.10.0278.N H. S., eiser, vertegenwoordigd door mr. Bruno Maes, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1000 Brussel, Central

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Sociaal strafrecht. Arbeidsinspectie. Sociale inspecteurs. Bevoegdheden. Draagwijdte. Gevolg. Verhoor mits bijstand van advocaat Datum 17 april 2012 Copyright and

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 24 SEPTEMBER 2007 C.05.0246.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.05.0246.F AFAS BELGIUM, naamloze vennootschap, Mr. Johan Verbist, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen BODYCOTE BELGIUM, naamloze

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Beroep te Brussel Onderwerp Dagvaarding van een tijdelijke vereniging/vennootschap. Ontbreken van rechtspersoonlijkheid Datum 26 oktober 2009 Copyright and disclaimer Gelieve er nota

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 3 APRIL 2009 C.08.0269.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.08.0269.N N. T., eiser, toegelaten tot het voordeel van de kosteloze rechtspleging bij beslissing van het bureau voor rechtsbijstand

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 24 SEPTEMBER 2015 F.14.0133.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. F.14.0133.N VLAAMS GEWEST, vertegenwoordigd door de Vlaamse regering in de persoon van de Vlaamse Minister en Begroting, Financiën

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 18 MAART 2014 P.12.1719.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.12.1719.N I C.K. TYRES & SERVICE bvba, met zetel te 8970 Poperinge, Ouderdomseweg 28, in staat van faillissement, met als lasthebber

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 7 NOVEMBER 2014 C.14.0122.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.14.0122.N 1. M. H., 2. A. D. K., eisers, toegelaten tot de rechtsbijstand bij beslissing van 6 januari 2014 (nr. G.13.0163.N) vertegenwoordigd

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 25 NOVEMBER 2013 S.12.0025.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.12.0025.N RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID, openbare instelling, met zetel te 1060 Brussel, Victor Hortaplein 11, eiser, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 14 FEBRUARI 2008 F.05.0009.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. F.05.0009.N BEAULIEU WIELSBEKE, naamloze vennootschap, met zetel te 8710 Wielsbeke, Rijksweg 440-442, eiseres, vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 24 MEI 2012 F.11.0053.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. F.11.0053.N STAD BRUSSEL, vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen, met kantoor te 1000 Brussel, Grote Markt 1, eiseres,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 3 APRIL 2009 C.07.0455.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.07.0455.N B. M., eiseres, vertegenwoordigd door mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1000 Brussel,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 8 DECEMBER 2014 S.13.0099.N-S.13.0126.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest I Nr. S.13.0099.N RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID, met zetel te 1060 Sint-Gillis, Victor Hortaplein 11, eiser, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 14 OKTOBER 2016 F.15.0103.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. F.15.0103.N EMS PRODUCTIONS bvba, met zetel te 2980 Zoersel, Nachtegalendreef 24, eiseres, bijgestaan door mr. Guy Poppe, advocaat bij

Nadere informatie