Instantie. Onderwerp. Datum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Instantie. Onderwerp. Datum"

Transcriptie

1 Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Handelsvennootschappen Coöperatieve vennootschap Vennoot-bestuurder Werkloosheidsuitkeringen Datum 30 september 2002 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten van intellectuele eigendom, die toebehoren aan bepaalde betrokkenen, en dat er u geen recht wordt verleend op die desbetreffende rechten. M&D Seminars wil u met dit document de nodige informatie verstrekken, zonder dat de in dit document vervatte informatie bedoeld kan worden als een advies. Bijgevolg geeft M & D Seminars geen garanties dat de informatie die dit document bevat, foutloos is, zodat u dit document en de inhoud ervan op eigen risico gebruikt. M&D Seminars, noch enige van haar directieleden, aandeelhouders of bedienden zijn aansprakelijk voor bijzondere, indirecte, bijkomstige, afgeleide of bestraffende schade, noch voor enig ander nadeel van welke aard ook betreffende het gebruik van dit document en van haar inhoud. M&D Seminars juni 2003 M&D CONSULT BVBA HUBERT-FRERE-ORBANLAAN GENT TEL 09/ FAX 09/

2 30 SEPTEMBER 2002 S N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S N.- RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING, openbare instelling, met maatschappelijke zetel gevestigd te 1000 Brussel, Keizerslaan 7, eiser tot cassatie, vertegenwoordigd door Mr. Lucien Simont, advocaat bij het Hof van Cassatie, kantoor houdende te 1060 Brussel, Henri Wafelaertsstraat 47-51, alwaar keuze van woonplaats wordt gedaan, tegen V.K., verweerster in cassatie. I. Bestreden beslissing Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 26 november 2001 gewezen door het Arbeidshof te Gent.

3 30 SEPTEMBER 2002 S N/2 II. Rechtspleging voor het Hof Raadsheer Ghislain Dhaeyer heeft verslag uitgebracht. Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd. III. Middel Eiser voert in zijn verzoekschrift één middel aan. Geschonden wettelijke bepalingen - artikel 149 van de Grondwet ; - de artikelen 1 (voor zover als nodig), 44, 45, eerste lid, 1 en 2, zevende lid, 48, 1, in het bijzonder 1 (artikel 48 zoals van toepassing voor vervanging bij artikel 4 van het koninklijk besluit van 23 november 2000, B.S., 30 november 2000, inwerkingtreding : 1 januari 2001), 142, 153 (zoals van toepassing voor vervanging bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 29 juni 2000, B.S., 13 juli 2000, inwerkingtreding : 1 augustus 2000) en 169, eerste lid, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering ; - artikel 3, 1, vierde lid, van het koninklijk besluit nr. 38 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen ; - artikel 2 van het koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen. Aangevochten beslissing Het bestreden arrest verklaart het hoger beroep van verweerster ontvankelijk en gegrond, vernietigt het bestreden vonnis (behalve in zoverre het de vordering ontvankelijk verklaarde en eiser in de kosten verwees). Opnieuw wijzende, verklaart het de oorspronkelijke vordering van verweerster gegrond, vernietigt het de beslissing van eiser dd. 11 juni 1999 in al haar onderdelen en zegt voor recht dat verweerster gerechtigd is op gerechtelijke intrest op de uitkeringen waarop zij in voorkomend geval gerechtigd is. Het arrest steunt deze beslissing op de volgende overwegingen : - (de) bedrijvigheid als bestuurder moet,, aangezien worden als arbeid voor een derde zoals bedoeld in artikel 45, eerste lid, 2, van het

4 30 SEPTEMBER 2002 S N/3 Werkloosheidsbesluit ( ), zijnde een activiteit die tot bewijs van het tegendeel geacht wordt een loon of een materieel voordeel op te leveren. De CVOHA A.V.M. is inderdaad een rechtspersoon die moet onderscheiden worden van (eiser sic! lees : verweerster) zelf ; - (welnu), naar het oordeel van het arbeidshof blijkt uit het dossier op voldoende wijze dat de bedrijvigheid van (verweerster) haar geen loon of materieel voordeel heeft opgeleverd en is het tegenbewijs in artikel 45, 2, tweede lid, van het Werkloosheidsbesluit geleverd ; - (het) feit dat (verweerster) 2 van de 50 aandelen bezat, kan evenmin als een activiteit in de zin van artikel 45, 1, van het Werkloosheidsbesluit worden aangezien. Zij was géén werkend vennoot. Er was hoogstens sprake van het gewone beheer van haar eigen bezit ; - (nu) (verweerster) geen arbeid verrichtte in de zin van artikel 45 van het Werkloosheidsbesluit, diende zij hiervan geen aangifte te doen. (Eiser) heeft haar ten onrechte uitgesloten van het recht op uitkeringen. De terugvordering is niet mogelijk. (Verweerster) werd ten onrechte gesanctioneerd (arrest, pp. 6-7). Grieven 1. Eerste onderdeel Om werkloosheidsuitkeringen te kunnen genieten, moet de werkloze wegens omstandigheden onafhankelijk van zijn wil zonder arbeid en zonder loon zijn (artikel 44 Werkloosheidsbesluit). Het begrip arbeid wordt gedefinieerd bij artikel 45 van het Werkloosheidsbesluit. De wetgever onderscheidt twee soorten activiteit : enerzijds een activiteit verricht voor zichzelf die ingeschakeld kan worden in het economische ruilverkeer van goederen en diensten en die niet beperkt is tot het gewone beheer van het eigen bezit (artikel 45, eerste lid, 1 ), anderzijds een activiteit verricht voor een derde, waarvoor de werknemer enig loon of materieel voordeel ontvangt dat tot zijn levensonderhoud of dat van zijn gezin kan bijdragen. Waar bij de activiteit verricht voor een derde, het al dan niet ontvangen van een loon een wettelijk criterium is om uit te maken of deze activiteit al dan niet als arbeid in de zin van artikel 44 zal beschouwd worden, geldt dit

5 30 SEPTEMBER 2002 S N/4 criterium niet inzake de beoordeling van een activiteit verricht voor zichzelf : deze laatste wordt op zich beschouwd als arbeid, ongeacht of hieruit een loon of materieel voordeel voor de werkloze voortvloeit. Een dergelijke activiteit verricht voor zichzelf wordt slechts dan niet als arbeid in de zin van artikel 44 van het Werkloosheidsbesluit beschouwd, wanneer zij beperkt is tot het gewone beheer van het eigen bezit, hetgeen slechts het geval is indien gelijktijdig voldaan is aan de voorwaarden van artikel 45, zevende lid, van het Werkloosheidsbesluit. Om van werkloosheidsuitkeringen te kunnen genieten moet de werkloze die een activiteit in de zin van artikel 45, eerste lid, 1 of 2, van het Werkloosheidsbesluit uitoefent, de voorwaarden vervullen van artikel 48 van het Werkloosheidsbesluit. Deze voorwaarden houden onder meer in dat hij van die activiteit aangifte dient te doen (artikel 48, 1, 1, Werkloosheidsbesluit). Overeenkomstig artikel 3, 1, vierde lid, van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen worden personen benoemd tot mandataris in een aan de Belgische vennootschapsbelasting ( ) onderworpen vennootschap ( ) op onweerlegbare wijze vermoed in België een zelfstandige beroepsbezigheid uit te oefenen. In uitvoering van deze bepaling wordt volgens artikel 2 van het koninklijk besluit van 19 december 1967 de uitoefening van een mandaat in een ( ) vennootschap naar rechte of in feite die zich met een exploitatie of met verrichtingen van winstgevende aard bezighoudt, op onweerlegbare wijze vermoed de uitoefening van een bedrijvigheid te zijn die verzekeringsplicht aan het sociaal statuut der zelfstandigen met zich brengt. Een mandaat als bestuurder van een vennootschap maakt derhalve een activiteit verricht voor zichzelf uit in de zin van artikel 45, eerste lid, 1, van het Werkloosheidsbesluit. Uit de feitelijke vaststellingen van het arrest blijkt dat verweerster op 25 september 1996 was aangesteld als vennoot-bestuurder van de coöperatieve vennootschap met onbeperkte hoofdelijke aansprakelijkheid A.V.M., dat zij hierbij alle aandelen (2) van een persoon overnam en dat zij van deze activiteit geen aangifte had gedaan bij eiser.

6 30 SEPTEMBER 2002 S N/5 Het bestreden arrest oordeelt evenwel dat zij van deze activiteit geen aangifte diende te doen omdat (de) bedrijvigheid als bestuurder, aangezien (moet) worden als arbeid voor een derde zoals bedoeld in artikel 45, eerste lid, 2, van het Werkloosheidsbesluit (arrest, p. 6) om de reden dat de vennootschap waarvan verweerster bestuurder was onderscheiden (moet) worden van (verweerster) zelf (arrest, p. 6). Door de bedrijvigheid als bestuurder te beschouwen als arbeid voor een derde, schendt het arrest artikel 45 in het bijzonder eerste lid, 1, van het Werkloosheidsbesluit. Tevens schendt het de overige in het middel aangehaalde bepalingen van het Werkloosheidsbesluit door de beslissing van eiser tot terugvordering van onterecht ontvangen uitkeringen en sanctionering van verweerster wegens inbreuk op de aangifte verplichting, op deze onwettige grondslag te vernietigen. Voor zover het arrest aanneemt dat het gaat om een activiteit voor een derde omdat de vennootschap een rechtspersoon is die moet onderscheiden worden van verweerster zelf, miskent het het zelfstandig karakter van de activiteit als bestuurder krachtens artikel 3, 1, vierde lid, van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 evenals artikel 2 van het koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van dit koninklijk besluit nr Tweede onderdeel Om te beslissen dat verweerster geen activiteit in de zin van artikel 45 van het Werkloosheidsbesluit uitoefende, had het arrest vooreerst op onwettige wijze (zie eerste onderdeel) geoordeeld dat haar mandaat als bestuurder van een vennootschap weliswaar een activiteit verricht voor een derde uitmaakte in de zin van artikel 45, eerste lid, 2, van het Werkloosheidsbesluit, doch dat deze activiteit niet als arbeid in de zin van artikel 44 van het Werkloosheidsbesluit diende te worden beschouwd omdat zij er geen loon of materieel voordeel voor ontving. Tevens oordeelt het arrest dat het feit dat zij 2 van de 50 aandelen bezat, ( ) evenmin als een activiteit in de zin van artikel 5, 1, van het Werkloosheidsbesluit (kan) worden aangezien omdat zij geen werkend

7 30 SEPTEMBER 2002 S N/6 vennoot was en er hoogstens sprake (was) van het gewone beheer van haar eigen bezit (arrest, p. 7). Voor zover het arrest aldus te kennen geeft dat het bezitten van aandelen (niet) relevant is bij de beoordeling van de vraag of verweerster een activiteit in de zin van de artikelen 44 en 45 van het Werkloosheidsbesluit uitoefent, schendt het andermaal deze bepalingen. Tevens, voor zover het arrest de activiteit van verweerster (het hebben van een mandaat en het bezitten van aandelen in een vennootschap) toetst aan het begrip arbeid in de zin van artikel 45, eerste lid, 1, van het Werkloosheidsbesluit (arbeid voor zichzelf), is deze overweging tegenstrijdig met de overweging (zoals bekritiseerd in het eerste onderdeel) dat een bestuursmandaat een activiteit voor een derde (artikel 45, eerste lid, 2, van het Werkloosheidsbesluit) uitmaakt. Het arrest is aldus behept met een motiveringsgebrek van tegenstrijdigheid waar het enerzijds oordeelt dat de activiteit van verweerster er een was in de zin van artikel 45, eerste lid, 2, en anderzijds dat deze activiteit niet als arbeid kan worden beschouwd omdat zij beperkt is tot het gewone beheer van het eigen bezit, welke laatste criterium enkel relevant is voor activiteiten in de zin van artikel 45, eerste lid, 1, van het Werkloosheidsbesluit. Het arrest schendt aldus artikel 149 van de Grondwet. Tenminste is het niet wettig verantwoord waar het, na geoordeeld te hebben dat de activiteit van verweerster als een activiteit voor een derde (artikel 45, eerste lid, 2 ) diende te worden beschouwd, deze activiteit toetst aan het criterium van het gewone beheer van het eigen bezit zoals bepaald in artikel 45, eerste lid, 1, van het Werkloosheidsbesluit (schending van de artikelen 44 en 45, eerste lid, 1 en 2, van het Werkloosheidsbesluit). Door op deze onwettige grondslag de beslissing van eiser tot terugvordering van onrechtmatig ontvangen uitkeringen en sanctionering van verweerster te vernietigen, schendt het arrest eveneens al de overige in het middel aangehaalde bepalingen van het Werkloosheidsbesluit. 3. Derde onderdeel

8 30 SEPTEMBER 2002 S N/7 Krachtens artikel 45, zevende lid, wordt een activiteit slechts als het gewone beheer van het eigen bezit beschouwd wanneer gelijktijdig voldaan is aan de volgende voorwaarden : 1 de activiteit is niet daadwerkelijk ingeschakeld in het economische ruilverkeer van goederen en diensten en wordt niet uitgeoefend met het oog op het verkrijgen van een opbrengst ; 2 door de activiteit wordt de waarde van het bezit in stand gehouden of slechts in beperkte mate verhoogd ; 3 de activiteit brengt door haar omvang het zoeken naar en het uitoefenen van een dienstbetrekking niet in het gedrang. Voor zover het arrest te kennen geeft dat de activiteit van verweerster een activiteit voor zichzelf uitmaakt, die echter niet als arbeid wordt beschouwd voor de toepassing van artikel 44 van het Werkloosheidsbesluit, omdat deze activiteit beperkt is tot het gewone beheer van het eigen bezit, zonder evenwel na te gaan of al de wettelijke voorwaarden van artikel 45, zevende lid, van het Werkloosheidsbesluit vervuld zijn, schendt het eveneens de artikelen 44 en 45, eerste en zevende lid, van het Werkloosheidsbesluit. In de mate dat het arrest de beslissing van eiser op onwettige gronden vernietigt, schendt het eveneens de overige in het middel aangehaalde bepalingen van het Werkloosheidsbesluit. IV. Beslissing van het Hof 1. Eerste onderdeel Overwegende dat artikel 44 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering bepaalt dat de werkloze, om uitkeringen te kunnen genieten, wegens omstandigheden onafhankelijk van zijn wil zonder arbeid en zonder loon moet zijn ; Dat, krachtens artikel 45, eerste lid, 1, van dat besluit, voor de toepassing van artikel 44 als arbeid wordt beschouwd, de activiteit verricht voor zichzelf die ingeschakeld kan worden in het economische ruilverkeer van goederen en diensten en die niet beperkt is tot het gewone beheer van het eigen bezit ; Dat artikel 45, eerste lid, 2, bepaalt dat voor de toepassing van artikel 44 de activiteit verricht voor een derde, waarvoor de werknemer enig loon of

9 30 SEPTEMBER 2002 S N/8 materieel voordeel ontvangt dat tot zijn levensonderhoud of dat van zijn gezin kan bijdragen, als arbeid wordt beschouwd ; Overwegende dat, krachtens artikel 3, 1, vierde lid, van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, onverminderd de bepalingen van artikel 13, 3, personen benoemd tot mandataris in een aan de Belgische vennootschapsbelasting of belasting der niet-inwoners onderworpen vennootschap of vereniging, op onweerlegbare wijze vermoed worden in België een zelfstandige beroepsbezigheid uit te oefenen ; Overwegende dat, krachtens artikel 2 van het koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van voormeld koninklijk besluit nr. 38, voor de toepassing van artikel 3 van het koninklijk besluit nr. 38 en zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van artikel 5bis van hetzelfde besluit, de uitoefening van een mandaat in een vereniging of vennootschap naar rechte of in feite die zich met een exploitatie of met verrichtingen van winstgevende aard op onweerlegbare wijze bezighoudt, vermoed wordt de uitoefening te zijn van een bedrijvigheid die verzekeringsplicht aan het sociaal statuut der zelfstandigen met zich brengt ; Overwegende dat de appèlrechters vaststellen dat verweerster vennootbestuurder is van een coöperatieve vennootschap die tot doel heeft de fabricatie van ramen, deuren, veranda s in aluminium en de plaatsing ervan ; Dat zij oordelen dat de bedrijvigheid als bestuurder van een vennootschap geen activiteit voor zichzelf is in de zin van artikel 45, eerste lid, 1, van het Werkloosheidsbesluit 1991, maar arbeid voor een derde is in de zin van voormeld artikel 45, eerste lid, 2, van dit besluit ; Dat zij door aldus te oordelen voormelde wettelijke bepalingen schenden ; Dat het onderdeel gegrond is ; 2. Overige onderdelen leiden ; Overwegende dat de overige grieven niet tot ruimere cassatie kunnen

10 30 SEPTEMBER 2002 S N/9 3. De kosten Overwegende dat, gelet op artikel 1017, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, eiser in de kosten dient te worden veroordeeld ; OM DIE REDENEN, HET HOF, Vernietigt het bestreden arrest behalve in zoverre dit het hoger beroep ontvankelijk verklaart ; Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest ; Veroordeelt eiser in de kosten ; Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Antwerpen. De kosten begroot op de som van tweehonderd zevenentachtig euro negenenveertig euro jegens de eisende partij. Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, derde kamer, te Brussel, door afdelingsvoorzitter Robert Boes, de raadsheren Ernest Waûters, Ghislain Dhaeyer, Eric Dirix en Eric Stassijns, en in openbare terechtzitting van dertig september tweeduizend en twee uitgesproken door afdelingsvoorzitter Robert Boes, in aanwezigheid van advocaat-generaal Anne De Raeve, met bijstand van eerstaanwezend adjunct-griffier Lisette De Prins.

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Fiscaal recht. Tijdelijke handelsvennootschap. Geen rechtspersoonlijkheid. Geen vestiging van gemeentebelasting Datum 14 februari 2008 Copyright and disclaimer Gelieve

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Lijfrente Kanscontract Datum 6 september 2002 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 13 JUNI 2005 S.04.0109.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.04.0109.N.- B. J., eiser, vertegenwoordigd door Mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, kantoor houdende te 1000 Brussel,

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Scheepvaart. Averijregeling. Aard. Hypothecaire schuldeiser. Rechten Datum 29 september 2006 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Echtscheiding. Hulpplicht tussen echtgenoten. Voorlopige maatrgeleen t.o.v. de echtgenoten m.b.t. het levensonderhoud Datum 5 juni 2014 Copyright and disclaimer De

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Rechten en verplichtingen. Echtgenoten. Feitelijke scheiding. Hulp- en bijstandsverplichting. Vordering tot onderhoudsbijdrage. Ontstaan of voortduren van de scheiding.

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Bedrijfsvoorheffing. Niet-doorstorting. Aansprakelijke bestuurders of zaakvoerders. Onrechtmatige daad. Datum 5 september 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Arbeidsovereenkomst dringende reden voortdurende tekortkoming verstrijken ultimatum regelmatigheid van het ontslag Datum 8 april 2002 Copyright and disclaimer Gelieve

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Bewijskracht onderhandse akte. Conventionele borgtocht. Vertegenwoordiging vennootschap. Bevoegdheden en vertegenwoordiging Datum 29 september 2014 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Handelsvennootschappen. Marktmanipulatie. Bevoorrechte informatie. Koersbeïnvloeding. Criterium van redelijk handelende belegger. Toepassing Datum 16 mei 2006 Copyright

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Benelux Merkenwet. Benelux-Verdrag intellectuele eigendom. Verval. Teken. Gebruik. Bescherming. Mogelijkheid Datum 15 september 2011 Copyright and disclaimer De inhoud

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Handelshuur. Huur kleinhandel binnen een grootwarenhuis. Toepassing handelshuurwetgeving Datum 20 maart 2014 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Bewijs van verbintenissen. Gegrond op de bedoeling van de partijen Datum 22 april 2010 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Overheidsopdrachten. Eenzijdig verbreken van de opdracht. Borgtocht als forfaitaire vergoeding voor de aanbestedende overheid. Boetes voor de periode voorafgaand aan

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Overeenkomst - Bestanddelen - Toestemming - Gebrek - Geweld - Morele dwang - Gebrekkige wil - Voorwaarde - Artt. 1109 en 1112, BW Datum 23 maart 1998 Copyright and

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 8 DECEMBER 2014 S.13.0099.N-S.13.0126.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest I Nr. S.13.0099.N RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID, met zetel te 1060 Sint-Gillis, Victor Hortaplein 11, eiser, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Duur. Burenhinder. Herstel. Rechtsvordering. Algemene verjaringstermijnen. Termijn buitencontractuele aansprakelijkheid Datum 20 januari 2011 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Faillissement. Bevoegdheid curator ad hoc ter zake van na de sluiting van het faillissement opgedoken activa. Geen rol voor de vereffenaars van de vennootschap. Onjuiste

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 5 JANUARI 2006 C.04.0122.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.04.0122.N 1. ALLFIN, naamloze vennootschap, met zetel te 1040 Brussel, Kunstlaan 44, 2. G.M., eisers, vertegenwoordigd door Mr. Johan

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 27 MEI 2011 C.10.0197.N-C.10.0205.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest I Nr. C.10.0197.N CID LINES nv, met zetel te 8900 Ieper, Waterpoortstraat 2, eiseres, vertegenwoordigd door mr. Bruno Maes, advocaat

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Gelijktijdige strafbaarstelling van rechtspersoon en natuurlijke persoon. Voorwaarde. Vaststelling van fout Datum 23 september 2008 Copyright and disclaimer De inhoud

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 1 FEBRUARI 2010 C.09.0248.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.09.0248.N BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van Binnenlandse Zaken, met kantoor te 1000 Brussel, Wetstraat 2, eiser,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 10 SEPTEMBER 2007 S.07.0003.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.07.0003.F A. T., Mr. Michel Mahieu, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN LUIK.

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Aftrek aankoopkosten grond Datum 2 oktober 2003 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 24 MEI 2012 F.11.0053.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. F.11.0053.N STAD BRUSSEL, vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen, met kantoor te 1000 Brussel, Grote Markt 1, eiseres,

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling hof van cassatie Onderwerp Verborgen gebreken. Actio aestimatoria. Teruggave van een gedeelte van de koopprijs. Wijze van vaststelling Datum 10 maart 2011 Copyright and disclaimer De inhoud

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Vennootschap. Tekort. Zaakvoerders en andere personen die door een kennelijk grove fout hebben bijgedragen tot het faillissement. Tekort als schade wegens misdrijf.

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Arbeidsovereenkomst Aard van de wet. Toepassingssfeer - Dringende reden. - Termijnen. - Dwingende wet. - Art. 35, derde en vierde lid, Arbeidsovereenkomstenwet Datum

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 20 FEBRUARI 2009 C.07.0641.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.07.0641.N L.V., wonende eiser, toegelaten tot het voordeel van de kosteloze rechtspleging bij beslissing van het bureau voor rechtsbijstand

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 27 FEBRUARI 2015 C.14.0344.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.14.0344.N ALGEMENE BORGSTELLINGEN cvba, met zetel te 1140 Evere, Henry Dunantlaan 19-21, eiseres, vertegenwoordigd door mr. John

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Ondeelbare aard van de huurovereenkomst. Huurovereenkomst door meerdere huurders of verhuurders afgesloten. Begrip Datum 28 juni 2013 Copyright and disclaimer De inhoud

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Vennootschapsvordering oud art.66bis Venn.W. bewijs beslissing algemene vergadering Datum 25 september 2003 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp

Instelling. Onderwerp Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Schuldvergelijking. Mogelijkheid Datum 15 mei 2014 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten van intellectuele eigendom

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 5 JANUARI 2006 C.05.0190.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.05.0190.N B.J., eiser, vertegenwoordigd door mr. Paul Wouters, advocaat bij het Hof van Cassatie, kantoor houdende te 1050 Brussel,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 14 JUNI 2010 S.10.0005.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.10.0005.F N. A., Mr. Antoine De Bruyn, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen 1. AAGHON, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 6 DECEMBER 2012 C.11.0654.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.11.0654.F A. V., advocaat, handelend in de hoedanigheid van curator van het faillissement van de coöperatieve vennootschap met onbeperkte

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Arbeidsovereenkomst - Algemeen - Overeenkomst - Overeengekomen voorwaarden - Eenzijdige wijziging Datum 20 december 1993 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Akte die een erfdienstbaarheid vestigt. Overschrijving in het daartoe bestemd register op het kantoor van bewaring der hypotheken. Gevolg t.a.v. derden en de latere

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 19 DECEMBER 2008 C.07.0281.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.07.0281.N LAUREYS Anne-Marie, advocaat, met kantoor te 9160 Lokeren, Roomstraat 40, als curator van het faillissement van de gewone

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 25 FEBRUARI 2008 S.07.0048.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.07.0048.N XERIUS KINDERBIJSLAGFONDS, vereniging zonder winstoogmerk, met zetel te 2000 Antwerpen, Brouwersvliet 4, bus 3, eiseres,

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Huur. Bestemming tot handelsactiviteit. Plaatsing lichtreclame Datum 8 november 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 23 NOVEMBER 2012 F.11.0009.N-F.11.0013.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. F.11.0009.N 1. Frank VAN VLAENDEREN, advocaat, met kantoor te 9000 Gent, Krijgslaan 47, in zijn hoedanigheid van sekwester

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 12 OKTOBER 2009 C.08.0559.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.08.0559.F GT MANAGEMENT, bvba, Mr. John Kirkpatrick, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen POLYCAR, vennootschap naar Italiaans

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Schuldvordering kosten en ereloon. Vijfjarige verjaringstermijn. Overlijden van de cliënt. Beëindiging van de taak. Aanvang van de termijn Datum 24 januari 2008 Copyright

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Verkoop van andermans goed. Nietigheid. Aard. Recht van de koper. Gebrek aan eigendomsoverdracht. Ontbinding. Mogelijkheid Datum 15 september 2011 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 10 DECEMBER 2010 F.08.0102.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. F.08.0102.N BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van Financiën, met kantoor te 1000 Brussel, Wetstraat 12, voor wie optreedt

Nadere informatie

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. De sociale verzekering voor zelfstandigen, in geval van faillissement. Copyright and disclaimer

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. De sociale verzekering voor zelfstandigen, in geval van faillissement. Copyright and disclaimer Auteur Elfri De Neve www.elfri.be Onderwerp De sociale verzekering voor zelfstandigen, in geval van faillissement Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 26 JUNI 2014 C.13.0336.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.13.0336.N 1. SANDOZ nv, met zetel te 2870 Puurs, Lichterveld 7, 2. ACCORD HEALTHCARE bv, vennootschap naar Nederlands recht, met zetel

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 21 JANUARI 2008 S.06.0099.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.06.0099.F MUTUALITES SOCIALISTES DU BRABANT-WALLON, Mr. Lucien Simont, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen RIJKSDIENST VOOR SOCIALE

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België. Arrest

Hof van Cassatie van België. Arrest 16 NOVEMBER 2009 C.09.0135.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.09.0135.N LANDSBOND DER CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN, met zetel te 1031 Brussel, Haachtsesteenweg 579, eiser, vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Vordering tot uittreding. Gegronde redenen. Aangevoerde feiten. Verband met de vennootschap waaruit de uit uittreding gevorderd wordt Datum 28 november 2011 Copyright

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 5 MEI 2008 C.05.0223.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.05.0223.F AXA BELGIUM, naamloze vennootschap, Mr. Michel Mahieu, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen 1. B. P., 2. AXA BELGIUM, naamloze

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Ondernemingsraad en veiligheidscomité Beschermde werknemers - Sociale verkiezingen - Kandidaat. Definitieve kandidatenlijst - Ontslagbescherming - Beperking - Art.

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 13 JANUARI 2015 P.14.0564.N/l Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.14.0564.N inverdenkinggestelde, eiseres, met als raadsman mr. toor te kiest,. _ advocaat bij de balie te Gent, met kan - waar de eiseres

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Echtscheiding en scheiding van tafel en bed. Gevolgen t.a.v. de echtgenoten. Uitkering tot levensonderhoud na echtscheiding. Verschillende nationaliteiten. Verblijfplaats

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 3 APRIL 2014 F.12.0099.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. F.12.0099.N VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ, intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid, met zetel te 9320 Aalst (Erembodegem),

Nadere informatie

Hofvan Cassatie van België

Hofvan Cassatie van België 24 SEPTE:rviBER2015 D.l4.0014.N/l Hofvan Cassatie van België Arrest Nr. D.14.0014.N 1. zetel te met 2. ) met zetel te eisers, vertegenwoordigd door mr. kantoor te advocaat bij het Hof van Cassatie, met

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Overeenkomst Bestanddelen - Toestemming - Dwaling over de zelfstandigheid - Begrip - Art. 1110, BW Datum 27 oktober 1995 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 10 DECEMBER 2004 C.03.0143.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.03.0143.N EUROPABANK, naamloze vennootschap, met zetel gevestigd te 9000 Gent, Burgstraat 170, ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 27 MAART 2015 F.13.0009.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. F.13.0009.N AGRIMAS nv, met zetel te 8600 Diksmuide, Zwarte Dreef 1, eiseres, vertegenwoordigd door mr. Paul Wouters, advocaat bij het

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Energie. Elektriciteit. Aansprakelijkheid voor gebrekkige producten. Gebrek in de installatie. Levering van een onbewerkt product. Producent Datum 6 april 2006 Copyright

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 14 FEBRUARI 2008 F.05.0009.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. F.05.0009.N BEAULIEU WIELSBEKE, naamloze vennootschap, met zetel te 8710 Wielsbeke, Rijksweg 440-442, eiseres, vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 15 JANUARI 2010 C.08.0349.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.08.0349.F A. S., Mr. Michel Mahieu, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen D. A. M., Mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 10 MAART 2015 P.14.0357.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.14.0357.N MARC VAN ZELE ebvba, met zetel te 9240 Zele, Dommekensstraat 17, beklaagde, eiseres, vertegenwoordigd door mr. Caroline De

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 23 JANUARI 2015 C.13.0369.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.13.0369.N DIAMANTHANDEL A. SPIRA bvba, met zetel te 2018 Antwerpen, Pelikaanstraat 78, bus 106, eiseres, vertegenwoordigd door mr.

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Beroep te Gent Onderwerp Bij de waardebepaling van aandelen bij gedwongen overname kan de rechter rekening houden met de winstverwachtingen die de aandeelhouders zich stellen Datum 5

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp De verplichting van de W.A.M.-verzekeraar om de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van iedere bestuurder te dekken geldt enkel met betrekking tot het in de polis omschreven

Nadere informatie

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Anatocisme. Copyright and disclaimer

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Anatocisme. Copyright and disclaimer Auteur Elfri De Neve www.elfri.be Onderwerp Anatocisme Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten van intellectuele eigendom,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 13 FEBRUARI 2003 C.00.0441.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.00.0441.N C. I. eiseres, vertegenwoordigd door mr. Adolf Houtekier, advocaat bij het Hof van Cassatie, kantoor houdende te 2800 Mechelen,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 5 SEPTEMBER 2014 C.13.0395.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.13.0395.N M. B., eiser, vertegenwoordigd door mr. Bruno Maes, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1000 Brussel, Central

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Verjaring. Stuiting en schorsing Datum 13 oktober 2011 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten van intellectuele eigendom

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 11 JANUARI 2016 S.14.0018.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.14.0018.N A.D. eiseres, vertegenwoordigd door mr. Pierre van Ommeslaghe, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen JAGA nv, met zetel

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Benelux Gerechtshof Onderwerp Eenvormige Beneluxwet op de merken, gewijzigd bij het Protocol van 2 december 1992, artikelen 6bis en 6ter - Beroep tegen een beslissing van het Benelux-Merkenbureau

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 9 MAART 2015 S.14.0019.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.14.0019.N S.W., eiser, vertegenwoordigd door mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen 1. E.V.C., 2. I.M., 3. A.V.D.C.,

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Cel voor Financiële Informatieverwerking Onderwerp Toelichtingsnota bestemd voor advocaten Datum 24 maart 2004 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Ministerie van Justitie Onderwerp Wet betreffende de certificatie van effecten uitgegeven door handelsvennootschappen. Datum 15 juli 1998 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Huwelijk. Dringende en voorlopige maatregelen. Organisatie van de feitelijke scheiding Datum 29 mei 2006 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 3 MAART 2015 P.14.0048.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.14.0048.N L S, burgerlijke partij, eiser, met als raadsman mr. Vadim Antychin, advocaat bij de balie te Antwerpen, met kantoor te 2000

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling arbeidshof Brussel Onderwerp Arbeidsovereenkomsten. Ontslag. Afstand concurrentiebeding door werkgever. Vormvoorwaarden Datum 11 februari 2011 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Rechtbank van Eerste Aanleg Mechelen Onderwerp Vertegenwoordiging door voorlopig bewindvoerder in een echtscheidingsprocedure Datum 19 september 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van dit

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 8 OKTOBER 2015 C.14.0504.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.14.0504.N ROQUETTE FRÈRES, vennootschap naar Frans recht, met zetel te 62136 Lestrem (Frankrijk), rue de la Haute Loge 1, eiseres,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 4 DECEMBER 2003 C.02.0571.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.02.0571.N DRP, naamloze vennootschap, met zetel te 1785 Brussegem, Osselstraat 61, ingeschreven in het handelsregister te Brussel,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 9 MAART 2015 S.12.0026.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.12.0026.N G.V., eiser, vertegenwoordigd door mr. Willy van Eeckhoutte, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen RIJKSDIENST VOOR PENSIOENEN,

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Beroep te Gent Onderwerp Faillissement. Bevrijding kosteloze zekerheidsteller. Geen economisch belang. Verbintenis in verhouding tot inkomsten en vermogen Datum 17 november 2008 Copyright

Nadere informatie

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Echtscheiding voor gepensioneerden. Copyright and disclaimer

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Echtscheiding voor gepensioneerden. Copyright and disclaimer Auteur Elfri De Neve www.elfri.be Onderwerp Echtscheiding voor gepensioneerden. Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten van

Nadere informatie

Infoblad RVA. Onderwerp. Datum. November 2002. Copyright and disclaimer

Infoblad RVA. Onderwerp. Datum. November 2002. Copyright and disclaimer Infoblad RVA Onderwerp Wat is de invloed van een zelfstandige activiteit op het recht op uitkeringen? Datum November 2002 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling hof van beroep Brussel Onderwerp I. Artikelen 792 en 1448 BW. Heling: toepassingsvoorwaarden. II. Artikelen 1446 en 1447 BW. Toewijzing bij voorrang. Moet het huisraad overgenomen worden met

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 17 MAART 2002 S.01.0182.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.01.0182.N.- A.F. eiseres, vertegenwoordigd door Mr. Willy van Eeckhoutte, advocaat bij het Hof van Cassatie, kantoor houdende te 9051

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 16 APRIL 2009 C.07.0604.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.07.0604.F HOPITAL DE BRAINE-L ALLEUD WATERLOO, vzw, Mr. Bruno Maes, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen 1. C. G. en 2. P. J. I.

Nadere informatie

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. minfin.fgov.be. Onderwerp

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. minfin.fgov.be. Onderwerp Auteur Federale Overheidsdienst Financiën minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.241/567.657 (AOIF 7/2008). BEROEPSINKOMEN. Anciënniteitspremie. Bezoldiging. Sociaal voordeel. Vrijgesteld inkomen.

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling My Lawyer Info Monard D Hulst www.monard-dhulst.be Onderwerp De vereffening van vennootschappen vereenvoudigd Datum 7 juni 2012 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling hof van beroep Brussel Onderwerp Gerechtelijke vereffening-verdeling. Artikel 1207 e.v. Ger. W. Deelakkoorden: geldigheid en bindende kracht. Artikel 1447 BW betreffende de overname van de gezinswoning

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling FOD FINANCIËN Onderwerp Voorafgaande beslissing nr. 700.096. Personenbelasting.Vrijgesteld inkomen. Sociaal voordeel aan het personeel. Thuisoppas van zieke kinderen. Beroepskosten. Niet-aftrekbare

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Echtscheiding. Gronden. Overspel. Beledigend karakter. Beoordeling door de feitenrechter Datum 14 september 2006 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Verkoop van onroerende goederen tegen een maandelijkse rente. Lijfrente. Uitdrukkelijk commissoir beding. Geen betaling. Ontbinding. Teruggaven Datum 8 februari 2010

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Advocaat. Artikel 2276bis,, 1, B.W. Beëindiging van de taak Datum 20 maart 2003 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 12 JUNI 2006 S.05.0086.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.05.0086.F RIJKSDIENST VOOR PENSIOENEN, Mr. Philippe Gérard, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen O. E. I. RECHTSPLEGING VOOR HET

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Bewijs. Strafzaken. Allerlei. Camerabewaking op de werkplaats. Winkel. Bewaking beperkt tot de kassa. Doel om misdrijven vast te stellen Datum 2 maart 2005 Copyright

Nadere informatie

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. minfin.fgov.be. Onderwerp

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. minfin.fgov.be. Onderwerp Auteur Federale Overheidsdienst Financiën minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.26/582.830 (AOIF 17/2008). AFTREKBARE BESTEDING. Aftrek voor enige eigen woning. INTEREST VAN EEN HYPOTHECAIRE LENING.

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 21 NOVEMBER 2007 P.07.1193.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.07.1193.F T. M., moeder van de minderjarge J.W., tegen W. R., vader van de minderjarige J.W. I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF Het in

Nadere informatie