Hof van Cassatie van België

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hof van Cassatie van België"

Transcriptie

1 22 APRIL 2005 C N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C N V.D., eiser, vertegenwoordigd door Mr. Adolf Houtekier, advocaat bij het Hof van Cassatie, kantoor houdende te 2800 Mechelen, Battelsesteenweg 95, alwaar keuze van woonplaats wordt gedaan, tegen 1. G.W., 2. W.N., verweerders. I. Bestreden beslissing Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 11 september 2003 in hoger beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen.

2 22 APRIL 2005 C N/2 II. Rechtspleging voor het Hof Afdelingsvoorzitter Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht. Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd. III. Middel Eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan. Geschonden wettelijke bepalingen - artikel 3, 2, eerste, derde en vierde lid, 6, van de wet van 20 februari 1991 houdende wijziging van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek inzake huishuur, (het artikel 1, 2, eerste lid, zowel vóór als na de wijziging door de wet van 13 april 1997, het artikel 3, 2, derde lid, en het artikel 3, 6, gewijzigd bij de wet van 13 april 1997). Aangevochten beslissingen Het bestreden vonnis veroordeelt eiser tot betaling aan de verweerders van het bedrag van 8.180,49 euro op de volgende gronden : De oorspronkelijke vordering van verweerders strekte ertoe eiser te veroordelen tot het betalen van het bedrag van BEF of 8.180,49 euro zijnde 18 maanden huur. Bij aangetekende brief van 27 maart 1997 zegde eiser de huurovereenkomst op omdat de dochter van eiser vanaf oktober 1997 het appartement zelf wilde betrekken. De verweerders stelden vervolgens in november 1998 vast dat het appartement opnieuw te huur stond en vanaf 1 mei 1999 werd het appartement door een nieuwe huurster bewoond. De verweerders meenden bijgevolg dat zij overeenkomstig artikel 3, 2, 4, van de Woninghuurwet recht hadden op 18 maanden huur aangezien de dochter van eiser het appartement niet ten minste twee jaar werkelijk en doorlopend betrokken heeft. Partijen ondertekenden op 6 mei 1995 een huurovereenkomst voor een periode van één jaar met ingang van 1 juni 1995 om te eindigen op 31 mei Artikel 2 van de huurovereenkomst stelde dat beide partijen de mogelijkheid hadden om een einde aan de huur te stellen mits de andere partij er per aangetekend schrijven minstens drie maand op voorhand van te verwittigen. Geen van beide partijen hebben van deze mogelijkheid gebruik gemaakt zodat de huurovereenkomst vanaf 1 juni 1996 verlengd werd. Eiser stelt dat hij de huurovereenkomst rechtsgeldig heeft opgezegd tijdens de eerste

3 22 APRIL 2005 C N/3 huurverlenging bij schrijven van 27 maart 1997, dat er geen huurovereenkomst van 9 jaar tot stand is gekomen zodat artikel 3, 2, 4, van de Woninghuurwet niet van toepassing is. De verweerders stellen dat aangezien partijen geen gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om de initiële huurovereenkomst van één jaar op te zeggen er een huurovereenkomst van 9 jaar tot stand is gekomen zodat artikel 3, 2, 4, van de Woninghuurwet wel van toepassing is. Minstens is artikel 3, 6, van de Woninghuurwet zoals gewijzigd bij wet van 13 april 1997 van toepassing zodat de kwestieuze huurovereenkomst wel onderworpen is aan artikel 3, 2, van de Woninghuurwet. De initiële huurovereenkomst van 6 mei 1995 werd, zoals reeds gezegd, verlengd met een periode van één jaar en werd door eiser tijdens de eerste verlenging aangetekend opgezegd bij schrijven van 27 maart 1997 met een opzeggingstermijn van 6 maanden eindigend op 30 september Eiser is ten onrechte van mening dat hij de huurovereenkomst rechtsgeldig heeft opgezegd conform de bepalingen van de wet van 20 februari Volgens voormelde wet kon de huurovereenkomst van korte duur worden opgezegd mits de opzegging betekend werd tenminste 1 maand voor het verstrijken van een periode van drie jaar die ingaat op de datum waarop de aanvankelijke huurovereenkomst van korte duur is gesloten. Deze regel van opzegging van één maand voor het verstrijken van de overeengekomen duur geldt niet alleen voor huurovereenkomsten van korte duur met een duur van drie jaar, maar ook voor alle andere huurovereenkomsten van korte duur (Meulemans, D., De nieuwe Woninghuurwet. Praktijkgerichte commentaar bij de wet van , Biblo, 1991, Kalmthout, nr. 93). Partijen kunnen in de huurovereenkomst afwijken van de termijn van één maand voor zover deze termijn niet wordt ingekort. In casu kwamen partijen overeen dat de opzeg drie maanden op voorhand moest betekend worden. Indien eiser derhalve de huurovereenkomst had wensen te beëindigen tijdens de eerste verlenging dan diende de opzeg drie maanden voor het einde van de verlengde huur te worden betekend. M.a.w. ten laatste op 1 maart De opzeg van 27 maart 1997 tegen 1 oktober 1997 is derhalve nietig. Eiser kan zich uiteraard niet beroepen op artikel 1739 B.W. aangezien zijn opzeg nietig is. Aangezien de opzeg van eiser van 27 maart 1997 nietig is, werd de huurovereenkomst derhalve verlengd na 31 mei 1997 zodat artikel 3, 6, van de Woninghuurwet zoals

4 22 APRIL 2005 C N/4 gewijzigd bij wet van 13 april 1997 van toepassing is. De verlenging kan overeenkomstig voormeld artikel slechts verlengd worden indien voldaan werd aan vier voorwaarden. Zo kan de verlenging slechts geschieden indien zij schriftelijk gebeurde. Aangezien aan deze voorwaarde niet is voldaan, wordt huurovereenkomst geacht te zijn aangegaan voor een periode van negen jaar te rekenen vanaf de datum van inwerkingtreding van de aanvankelijke huurovereenkomst van korte duur. Bijgevolg zijn de artikelen 3, 2, 3 en 4, van de Woninghuurwet van toepassing. Eiser betwist niet dat zijn dochter het pand niet gedurende twee jaar betrokken heeft doch stelt dat er buitengewone omstandigheden zijn waardoor hij geen vergoeding verschuldigd is aan de verweerders. Deze bijzondere omstandigheid bestaat er volgens eiser in dat zijn dochter tegen alle verwachtingen in, tijdens haar stage, reeds vanaf 1 juni 1999 op de lijst van wachtdiensten werd opgenomen. Met het oog op deze wachtdienst diende de dochter van eiser over een eigen noodkabinet te beschikken. Eiser brengt desbetreffend slechts één stuk voor, een schrijven van de Koninklijke Geneeskundige Kring van Antwerpen van 9 september 1999, waaruit blijkt dat de dochter van eiser tijdens de weekends van 20 juni 1999 en 31 juli 1999 werd ingeschakeld in de wachtdiensten in de regio Hemiksem- Schelle-Niel-Aartselaar. Uit dit schrijven van de Koninklijke Geneeskundige Kring van Antwerpen blijkt dat de dochter van eiser slechts gedurende twee weekends werd ingeschakeld in de wachtdienst. Uit voormeld schrijven blijkt niet of de dochter van eiser verplicht werd mee te werken aan deze wachtdienst of dat zij vrijwillig aan deze weekenddienst heeft meegewerkt. Ook de reden waarom de dochter van eiser werd ingeschakeld in de wachtdienst wordt niet meegedeeld in dit schrijven. De rechtbank kan derhalve niet beoordelen of de inschakeling in de weekenddienst werkelijk een bijzondere omstandigheid is. Het wordt dan ook niet bewezen door eiser dat ingeroepen omstandigheid beantwoordt aan de notie buitengewone omstandigheden van artikel 3, 2, 4, van de Woninghuurwet.

5 22 APRIL 2005 C N/5 Grieven 1. Eerste onderdeel Ingevolge het artikel 3, 2, eerste lid, van de Woninghuurwet van 20 februari 1991, zowel vóór als na de wijziging door de wet van 13 april 1997, kan de verhuurder de huurovereenkomst te allen tijde beëindigen met inachtneming van een opzeggingstermijn van zes maanden, indien hij voornemens is het goed persoonlijk en werkelijk te betrekken of het op dezelfde wijze te laten betrekken door zijn afstammelingen. Het bestreden vonnis stelt vast dat eiser bij aangetekende brief van 27 maart 1997 de huurovereenkomst met de verweerders heeft opgezegd omdat zijn dochter het verhuurde appartement vanaf oktober 1997 zelf wilde betrekken. Ingevolge het artikel 3, 2, derde lid, van de Woninghuurwet van 20 februari 1991, zoals gewijzigd door de wet van 13 april 1997, moet het goed binnen een jaar na het verstrijken van de opzegging door de verhuurder worden betrokken en moet het goed gedurende ten minste twee jaar werkelijk en doorlopend betrokken blijven. Indien de verhuurder, zonder het bewijs te leveren van buitengewone omstandigheden, binnen de gestelde termijn en voorwaarden de betrekking van het goed niet verwezenlijkt, heeft de huurder recht op een vergoeding die gelijk is aan achttien maanden huur ingevolge het artikel 3, 2, vierde lid, van de Woninghuurwet van 20 februari Het bestreden vonnis beslist echter dat de opzeg van eiser bij aangetekend schrijven van 27 maart 1997 nietig is en volgens het bestreden vonnis werd de huurovereenkomst derhalve verlengd na 31 mei 1997 voor een periode van negen jaar te rekenen vanaf de datum van inwerkingtreding van de aanvankelijke huurovereenkomst van korte duur die aanving op 1 juni Wanneer de opzeg van de huurovereenkomst, gegeven door eiser op grond van artikel 3, 2, eerste lid, van de wet van 20 februari 1991, nietig wordt verklaard en wanneer de huurovereenkomst tussen partijen aldus geacht wordt te zijn aangegaan voor een periode van negen jaar te rekenen vanaf de datum van inwerkingtreding van de aanvankelijke huurovereenkomst van korte duur

6 22 APRIL 2005 C N/6 die inging vanaf 1 juni 1995, dan kan eiser als verhuurder niet wettelijk veroordeeld worden tot betaling van de vergoeding die gelijk is aan achttien maanden huur ingevolge artikel 3, 2, vierde lid, van de wet van 20 februari 1991 omdat zijn dochter het goed niet gedurende ten minste twee jaar werkelijk en doorlopend heeft betrokken vanaf oktober 1997 overeenkomstig artikel 3, 2, derde lid, van de wet van 20 februari 1991 vermits de huurovereenkomst met verweerders geacht werd voor diezelfde periode te zijn aangegaan ingevolge de nietigheid van de opzeg van 27 maart Eiser werd dan ook ten onrechte veroordeeld tot het betalen van een vergoeding gelijk aan 18 maanden huur omdat zijn dochter het pand niet gedurende twee jaar betrokken heeft vanaf oktober 1997 nu de opzeg gegeven door eiser op 27 maart 1997 nietig werd verklaard en de huurovereenkomst met de verweerders als gevolg daarvan geacht werd te zijn aangegaan voor negen jaar vanaf 1 juni 1995 en dus ook voor de periode waarin de afstammeling van eiser het goed had moeten betrekken (schending van artikel 3, 2, eerste, derde en vierde lid, en 6, van de wet van 20 februari 1991). 2. Tweede onderdeel Ingevolge het artikel 3, 2, eerste lid, van de Woninghuurwet van 20 februari 1991, zowel vóór als na de wijziging door de wet van 13 april 1997, kan de verhuurder de huurovereenkomst te allen tijde beëindigen met inachtneming van een opzeggingstermijn van zes maanden, indien hij voornemens is het goed persoonlijk en werkelijk te betrekken of het op dezelfde wijze te laten betrekken door zijn afstammelingen. Ingevolge het artikel 3, 2, derde lid, van de Woninghuurwet van 20 februari 1991, zoals gewijzigd door de wet van 13 april 1997, moet het goed binnen een jaar na het verstrijken van de opzegging door de verhuurder worden betrokken en moet het goed gedurende ten minste twee jaar werkelijk en doorlopend betrokken blijven. Indien de verhuurder, zonder het bewijs te leveren van buitengewone omstandigheden, binnen de gestelde termijn en voorwaarden de betrekking van het goed niet verwezenlijkt, heeft de huurder recht op een vergoeding die gelijk

7 22 APRIL 2005 C N/7 is aan achttien maanden huur ingevolge het artikel 3, 2, vierde lid, van de Woninghuurwet van 20 februari Het bestreden vonnis stelt vast dat eiser bij aangetekende brief van 27 maart 1997 de huurovereenkomst met de verweerders heeft opgezegd omdat zijn dochter het verhuurde appartement vanaf oktober 1997 zelf wilde betrekken. De appèlrechters konden eiser echter niet wettelijk veroordelen tot betaling van een vergoeding gelijk aan achttien maanden huur op grond van artikel 3, 2, derde en vierde lid, van de Woninghuurwet van 20 februari 1991 omdat de voorwaarden van de opzeg niet werden verwezenlijkt vermits die opzeg door de appèlrechters nietig verklaard werd (schending van het artikel 3, 2, eerste, derde en vierde lid, en 6, van de wet van 20 februari 1991). IV. Beslissing van het Hof Eerste en tweede onderdeel Overwegende dat het bestreden vonnis oordeelt, zonder daaromtrent te worden bekritiseerd, dat : 1. de partijen op 6 mei 1995 een huurovereenkomst ondertekenden voor een periode van één jaar, met ingang van 1 juni 1995 om te eindigen op 31 mei 1996 ; 2. artikel 2 van de huurovereenkomst aan de beide partijen de mogelijkheid verleende om een einde aan de huur te stellen mits de andere partij per aangetekend schrijven minstens drie maanden op voorhand te verwittigen ; 3. de wet van 20 februari 1991 houdende regels betreffende de huurovereenkomst met betrekking tot de hoofdverblijfplaats van de huurder in het bijzonder, hierna genaamd de Woninghuurwet, op de huurovereenkomst toepasselijk is ; 4. geen van de beide partijen van de onder punt 2 vermelde mogelijkheid gebruik hebben gemaakt, zodat de huurovereenkomst vanaf 1 juni 1996 verlengd werd ;

8 22 APRIL 2005 C N/8 5. eiser tijdens die verlenging bij schrijven van 27 maart 1997 de huur heeft opgezegd met een opzeggingstermijn van 6 maanden, eindigend op 30 september 1997 teneinde het goed te laten bewonen door zijn dochter ; 6. eiser, indien hij de huurovereenkomst had wensen te beëindigen tijdens de eerste verlenging ervan, de opzegging vóór het einde van de verlengde huur diende te worden betekend, te weten ten laatste op 1 maart 1997 ; 7. eiser niet betwist dat zijn dochter het pand niet gedurende twee jaar betrokken heeft en niet het bewijs levert van buitengewone omstandigheden ; Overwegende dat een opzegging die niet tijdig voor de vervaldag van de huurovereenkomst is gegeven, daarom niet nietig is, maar de huurovereenkomst op die vervaldag niet kan beëindigen ; Dat eisers opzegging van 27 maart 1997 aldus niet nietig is, maar de verlengde huurovereenkomst op 1 juni 1997 niet heeft kunnen beëindigen ; Overwegende dat, krachtens artikel 3, 6, eerste en derde lid, van de Woninghuurwet, de huurovereenkomst die is gesloten voor een duur die korter is dan of gelijk aan drie jaar, slechts eenmaal, enkel schriftelijk en onder dezelfde voorwaarden, kan worden verlengd, zonder dat de totale duur van de huur meer dan drie jaar mag zijn ; Dat, krachtens 6, vijfde lid, van dit artikel, bij onstentenis van een tijdige betekende opzegging, de huurovereenkomst geacht wordt te zijn aangegaan voor een duur van negen jaar te rekenen van de datum waarop de aanvankelijke huurovereenkomst van korte duur in werking is getreden en derhalve onderworpen is aan de bepalingen van de paragrafen 1 tot 5 van dit artikel ; Dat, krachtens artikel 15, vijfde lid, van de wet van 13 april 1997 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de huurovereenkomsten, waarbij voormelde paragraaf 6 werd vervangen, die vervanging van toepassing is op de overeenkomsten van korte duur die gesloten, verlengd of vernieuwd zijn na de inwerkingtreding van die wet, op 31 mei 1997 ;

9 22 APRIL 2005 C N/9 Dat aldus, bij gebrek aan tijdige beëindiging van de huurovereenkomst tijdens de verlenging ervan, artikel 3, 2, van de Woninghuurwet op de huurovereenkomst tussen de partijen van toepassing is ; Overwegende dat, krachtens artikel 3, 2, eerste lid, van de Woninghuurwet de verhuurder de huurovereenkomst te allen tijde kan beëindigen met inachtneming van een opzeggingstermijn van zes maanden, indien hij voornemens is het goed persoonlijk en werkelijk te betrekken of het op dezelfde wijze te laten betrekken door zijn afstammelingen ; Dat, krachtens het derde lid van die paragraaf, het goed binnen een jaar na het verstrijken van de opzegging door de verhuurder moet worden betrokken en het goed gedurende ten minste twee jaar werkelijk en doorlopend moet betrokken blijven ; Dat, krachtens het vierde lid van die paragraaf, de huurder, indien de verhuurder, zonder het bewijs te leveren van buitengewone omstandigheden, binnen de gestelde termijn en voorwaarden de betrekking van het goed niet verwezenlijkt, recht heeft op een vergoeding die gelijk is aan achttien maanden huur ; Dat op de voormelde in de plaats gestelde redenen het bestreden vonnis eiser naar recht veroordeelt tot betaling van een vergoeding aan de verweerders, gelijk aan achttien maanden huur ; Dat de onderdelen niet ontvankelijk zijn ; OM DIE REDENEN, HET HOF, Verwerpt het cassatieberoep ; Veroordeelt eiser in de kosten. De kosten begroot op de som van vijfhonderd zestig euro tweeëntwintig cent jegens de eisende partij. Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, eerste kamer, te Brussel, door de afdelingsvoorzitters Robert Boes en Ernest Waûters, de raadsheren Greta Bourgeois, Ghislain Londers en Eric Dirix, en in openbare terechtzitting van tweeëntwintig april tweeduizend en vijf uitgesproken door afdelingsvoorzitter

10 22 APRIL 2005 C N/10 Robert Boes, in aanwezigheid van advocaat-generaal Guy Dubrulle, met bijstand van griffier Philippe Van Geem.

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 23 OKTOBER 2003 C.01.0365.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.01.0365.N M.T. eiser, vertegenwoordigd door Mr. Adolf Houtekier, advocaat bij het Hof van Cassatie, kantoor houdende te 2800 Mechelen,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 13 JUNI 2005 S.04.0109.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.04.0109.N.- B. J., eiser, vertegenwoordigd door Mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, kantoor houdende te 1000 Brussel,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 5 JANUARI 2006 C.05.0190.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.05.0190.N B.J., eiser, vertegenwoordigd door mr. Paul Wouters, advocaat bij het Hof van Cassatie, kantoor houdende te 1050 Brussel,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 8 MEI 2008 C.07.0472.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.07.0472.N PHLIPPO SHOWLIGHTS, naamloze vennootschap, met zetel te 2500 Lier, Antwerpsesteenweg 334, eiseres, vertegenwoordigd door mr.

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 15 DECEMBER 2006 F.05.0019.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. F.05.0019.N 1. S.W., en zijn echtgenote, 2. O.W., eisers, vertegenwoordigd door mr. Pierre van Ommeslaghe, advocaat bij het Hof van

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 5 JANUARI 2006 C.04.0184.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.04.0184.N FIAT AUTO BELGIO, naamloze vennootschap, met zetel te 1140 Brussel, Genèvestraat 175, eiseres, vertegenwoordigd door mr.

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 19 SEPTEMBER 2011 C.10.0278.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.10.0278.N H. S., eiser, vertegenwoordigd door mr. Bruno Maes, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1000 Brussel, Central

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 15 APRIL 2011 C.10.0119.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.10.0119.N MARMINVEST nv, met zetel te 9790 Wortegem-Petegem, Kouter 3, eiseres, vertegenwoordigd door mr. Bruno Maes, advocaat bij het

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 25 FEBRUARI 2010 C.09.0043.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.09.0043.N 1. VM INVEST, naamloze vennootschap, met zetel te 9240 Zele, Spinnerijstraat 12, 2. SEGHERS Monique, wonende te 9200 Dendermonde

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 21 JANUARI 2011 C.08.0364.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.08.0364.N C.B., eiseres, vertegenwoordigd door mr. Michel Mahieu, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1050 Brussel,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 22 DECEMBER 2005 C.04.0168.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.04.0168.N BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van Financiën, wiens kabinet gevestigd is te 1000 Brussel, Wetstraat

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 12 JANUARI 2007 D.05.0027.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. D.05.0027.N S.H., eiser, vertegenwoordigd door mr. Bruno Maes, advocaat bij het Hof van Cassatie, kantoor houdende te 1060 Brussel,

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Lijfrente Kanscontract Datum 6 september 2002 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 12 JUNI 2008 C.07.0236.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.07.0236.N 1. D.K.L, en, 2. K.R., eisers, vertegenwoordigd door mr. Bruno Maes, advocaat bij het Hof van Cassatie, kantoor houdende te

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 22 JUNI 2009 C.08.0546.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.08.0546.N 1. V.R., en 2. V.A., eisers, vertegenwoordigd door mr. Willy van Eeckhoutte, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 2 MAART 2006 C.05.0092.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.05.0092.N V.J., eiser, vertegenwoordigd door mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, kantoor houdende te 1000 Brussel,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 27 MEI 2011 C.10.0197.N-C.10.0205.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest I Nr. C.10.0197.N CID LINES nv, met zetel te 8900 Ieper, Waterpoortstraat 2, eiseres, vertegenwoordigd door mr. Bruno Maes, advocaat

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 16 NOVEMBER 2009 S.09.0044.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.09.0044.N FONDS TOT VERGOEDING VAN DE IN GEVAL VAN SLUITING VAN ONDERNEMINGEN ONTSLAGEN WERKNEMERS, met zetel te 1000 Brussel, Gasthuisstraat

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 3 APRIL 2009 C.08.0269.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.08.0269.N N. T., eiser, toegelaten tot het voordeel van de kosteloze rechtspleging bij beslissing van het bureau voor rechtsbijstand

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 7 NOVEMBER 2013 C.12.0095.N- C.12.0110.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest I. Nr. C.12.0095.N 1. J V D H, 2. A V L, 3. H V D H, 4. E V D H, 5. L V D H, allen in hun hoedanigheid van erfgenamen van wijlen

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 7 NOVEMBER 2014 C.14.0122.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.14.0122.N 1. M. H., 2. A. D. K., eisers, toegelaten tot de rechtsbijstand bij beslissing van 6 januari 2014 (nr. G.13.0163.N) vertegenwoordigd

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 5 JANUARI 2006 C.04.0122.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.04.0122.N 1. ALLFIN, naamloze vennootschap, met zetel te 1040 Brussel, Kunstlaan 44, 2. G.M., eisers, vertegenwoordigd door Mr. Johan

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 13 OKTOBER 2011 C.10.0503.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.10.0503.N KBC BANK nv, met zetel te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Havenlaan 2, eiseres, vertegenwoordigd door mr. Johan Verbist, advocaat

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 1 JUNI 2007 C.05.0385.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.05.0385.N 1. D.L., 2. D.L., eisers, vertegenwoordigd door mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, kantoor houdende te

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 19 JANUARI 2009 S.08.0099.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.08.0099.N RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID, met zetel te 1060 Brussel, Victor Hortaplein 11, eiser, vertegenwoordigd door mr. Antoine

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 5 OKTOBER 2012 C.11.0184.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.11.0184.N J.T., eiseres, vertegenwoordigd door mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1000 Brussel,

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Koophandel. Handelsagentuur. Concurrentiebeding. Aard. Verbintenis. Vordering. Verjaring. Termijn. Aanvang Datum 18 mei 2006 Copyright and disclaimer Gelieve er nota

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 1 OKTOBER 2010 C.09.0563.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.09.0563.N D. W. E., eiser, vertegenwoordigd door mr. Paul Wouters, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1050 Brussel,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 26 JUNI 2008 C.07.0494.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.07.0494.N AVERO SCHADEVERZEKERING BENELUX, vennootschap naar Nederlands recht met zetel te 3703 NH Zeist (Nederland), Handelsweg 2, die

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 20 FEBRUARI 2009 C.07.0641.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.07.0641.N L.V., wonende eiser, toegelaten tot het voordeel van de kosteloze rechtspleging bij beslissing van het bureau voor rechtsbijstand

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 6 OKTOBER 2006 C.05.0394.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.05.0394.N V.M.G., eiser, vertegenwoordigd door mr. Guy Popelier, advocaat bij de balie te Brussel, kantoor houdende te 1040 Brussel,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 27 APRIL 2006 C.04.0591.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.04.0591.N WOLUWE CORNER PROPERTY, naamloze vennootschap, met zetel te 1831 Diegem, Culliganlaan 2, eiseres, vertegenwoordigd door mr.

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 8 OKTOBER 2009 C.08.0316.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.08.0316.N E.H., eiser, vertegenwoordigd door mr. Willy van Eeckhoutte, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 9051 Gent,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 12 DECEMBER 2002 C.01.0370.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.01.0370.N R.M. eiser, vertegenwoordigd door mr. Bruno Maes, advocaat bij het Hof van Cassatie, kantoor houdende te 3080 Tervuren,

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Faillissement. Faillissementsakkoord en gerechtelijk akkoord. Rechtspleging. Derdenverzet van zaakvoerders en vennoten. Datum 9 februari 2007 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 22 DECEMBER 2006 C.06.0089.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.06.0089.N CONSTRUCTIONS TRAVAUX ET SERVICES, naamloze vennootschap, met zetel te 4500 Huy, rue René Dubois 71, eiseres, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 2 DECEMBER 2016 C.14.0212.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.14.0212.N J. H., eiser, vertegenwoordigd door mr. Johan Verbist, advocaat bij het Hof van Cassatie die optreedt op concept en vordering,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 18 SEPTEMBER 2008 C.07.0098.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.07.0098.F 1. D. J., 2. D. S., 3. D. L., Mr. Cécile Draps, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen BROUWERIJEN ALKEN-MAES, naamloze

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 3 APRIL 2009 C.07.0455.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.07.0455.N B. M., eiseres, vertegenwoordigd door mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1000 Brussel,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 29 NOVEMBER 2010 S.09.0062.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.09.0062.F REPUBLIEK ZUID-AFRIKA, eiseres, Mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen G. N., verweerster. I. RECHTSPLEGING

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Successierechten Dwaling in de aangifte Datum 13 september 2002 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 24 JANUARI 2011 C.09.0635.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.09.0635.N S.J., eiser, vertegenwoordigd door mr. Johan Verbist, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1000 Brussel, Brederodestraat

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 3 MEI 2012 C.11.0340.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.11.0340.N H D M, als curator van het faillissement van Ryckaert-Neyt bvba, eiser, vertegenwoordigd door mr. Johan Verbist, advocaat bij

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 29 MEI 2015 C.13.0615.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.13.0615.N Ch. V., eiseres, vertegenwoordigd door mr. Johan Verbist, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 2000 Antwerpen,

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Huur van diensten. Aannemingsovereenkomst. Aansprakelijkheid. Verborgen gebrek. Vordering Datum 2 februari 2006 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 15 JUNI 2006 C.05.0370.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.05.0370.N FORTIS BANK, naamloze vennootschap, met zetel te 1000 Brussel, Warandeberg 3, eiseres, vertegenwoordigd door mr. Pierre van

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 19 MEI 2014 C.13.0310.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.13.0310.N 1. D., 2. M., eisers, vertegenwoordigd door mr. Willy van Eeckhoutte, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 9051

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 26 JANUARI 2006 C.05.0219.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.05.0219.N BELGISCHE VERENIGING VAN AUTEURS, COMPONISTEN EN UITGEVERS SABAM, burgerlijke coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 16 APRIL 2015 C.14.0466.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.14.0466.F R. T., Mr. Paul Alain Foriers, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen P. R. I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF Het cassatieberoep

Nadere informatie

EUROPABANK, naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel. gevestigd te 9000 Gent, Burgstraat 170, ingeschreven in het

EUROPABANK, naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel. gevestigd te 9000 Gent, Burgstraat 170, ingeschreven in het 29 OKTOBER 2001 C.99.0148.N/1 Nr. C.99.0148.N.- EUROPABANK, naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel gevestigd te 9000 Gent, Burgstraat 170, ingeschreven in het handelsregister te Gent nummer

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 26 APRIL 2016 P.16.0207.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.16.0207.N PROCUREUR DES KONINGS bij de rechtbank van eerste aanleg West- Vlaanderen, afdeling Veurne, eiser, tegen J Y, beklaagde, verweerder.

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 21 JANUARI 2011 C.11.0008.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.11.0008.N 1. AARTSBISDOM MECHELEN-BRUSSEL, vertegenwoordigd door de vzw aartsbisdom Mechelen-Brussel, met zetel te 2800 Mechelen,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 24 JUNI 2010 F.09.0085.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. F.09.0085.N BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van Financiën, met kantoor te 1000 Brussel, Wetstraat 12, voor wie optreedt

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 28 april 2003 S.01.0184.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.01.0184.F.- CORA, Mr. Cécile Draps, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen M.C. I. Bestreden beslissing Het cassatieberoep is gericht

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 7 NOVEMBER 2013 C.12.0570.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.12.0570.N Jean de CHAFFOY de COURCELLES, advocaat, met kantoor te 1000 Brussel, Kunstlaan 24, bus 9 A, in zijn hoedanigheid van curator

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 13 MEI 2004 C.02.0497.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.02.0497.N 1. D.J., en zijn echtgenote, 2. V.M., eisers, vertegenwoordigd door Mr. Pierre van Ommeslaghe, advocaat bij het Hof van Cassatie,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 12 JUNI 2015 F.13.0146.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. F.13.0146.N BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van Financiën, met kabinet te 1000 Brussel, Wetstraat 12, voor wie optreedt

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België. Arrest

Hof van Cassatie van België. Arrest 16 NOVEMBER 2009 C.09.0135.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.09.0135.N LANDSBOND DER CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN, met zetel te 1031 Brussel, Haachtsesteenweg 579, eiser, vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 10 NOVEMBER 2011 C.10.0438.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.10.0438.N PARK ATLANTIS vme, met zetel te 8420 De Haan, Torenhofstraat 2, vertegenwoordigd door syndicus DE ROECK bvba, met zetel

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 25 FEBRUARI 2008 S.07.0048.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.07.0048.N XERIUS KINDERBIJSLAGFONDS, vereniging zonder winstoogmerk, met zetel te 2000 Antwerpen, Brouwersvliet 4, bus 3, eiseres,

Nadere informatie

O. T., eiser tot cassatie van een arrest, op 5 juni 1998 gewezen. vertegenwoordigd door mr. Adolf Houtekier, advocaat bij het Hof

O. T., eiser tot cassatie van een arrest, op 5 juni 1998 gewezen. vertegenwoordigd door mr. Adolf Houtekier, advocaat bij het Hof 27 OKTOBER 2000 C.98.0554.N/1 C.98.0554.N O. T., eiser tot cassatie van een arrest, op 5 juni 1998 gewezen door het Hof van Beroep te Gent, vertegenwoordigd door mr. Adolf Houtekier, advocaat bij het Hof

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 24 FEBRUARI 2012 C.11.0463.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.11.0463.F BELGISCHE STAAT, minister van Financiën, Mr. François T Kint, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen 1. C. G., 2. F.S.,

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Overdracht van aandelen Geen geldige wilsovereenstemming Prijs bepaald of bepaalbaar Datum 17 juni 2005 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Bewijs van verbintenissen. Gegrond op de bedoeling van de partijen Datum 22 april 2010 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 18 MAART 2011 C.10.0015.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.10.0015.N C.B.S. IMMO II nv, met zetel te 2018 Antwerpen, Schupstraat 1, eiseres, vertegenwoordigd door mr. Michel Mahieu, advocaat

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Faillissement. Curator. Vorderingsrecht. Vennootschap onder firma. Uittredende vennoten. Gedifferentieerde gehoudenheid Datum 7 november 2013 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Scheepvaart. Averijregeling. Aard. Hypothecaire schuldeiser. Rechten Datum 29 september 2006 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 12 SEPTEMBER 2008 C.07.0394.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.07.0394.N L. J.-P., eiser, vertegenwoordigd door mr. Lucien Simont, advocaat bij het Hof van Cassatie, kantoor houdende te 1050

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 2 MEI 2011 S.10.0036.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.10.0036.N RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID, met zetel te 1060 Brussel, Victor Hortaplein 11, eiser, vertegenwoordigd door mr. Antoine

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 12 MEI 2016 C.14.0561.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.14.0561.N BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, met kabinet te 1000 Brussel, Kruidtuinlaan

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Aftrek aankoopkosten grond Datum 2 oktober 2003 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 22 JUNI 2007 C.05.0032.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.05.0032.N 1. AVERO BELGIUM INSURANCE, met zetel te 1200 Sint-Lambrechts- Woluwe, Woluwelaan 62, 2. FORTIS CORPORATE INSURANCE, vennootschap

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 22 MEI 2015 F.13.0178.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. F.13.0178.N VLAAMS GEWEST, vertegenwoordigd door de Vlaamse regering, in de persoon van de minister-president, met kabinet te 10000 Brussel,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 21 DECEMBER 2010 P.10.0213.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.10.0213.N G. R. burgerlijke partij, eiser, vertegenwoordigd door mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen T.

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 19 JUNI 2015 C.14.0403.N C.14.0474.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest I Nr. C.14.0403.N VLAAMSE VERVOERMAATSCHAPPIJ DE LIJN, met zetel te 2800 Mechelen, Motstraat 20, eiseres, vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 1 FEBRUARI 2010 S.09.0017.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.09.0017.N RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID, openbare instelling, met zetel te 1060 Brussel, Victor Hortaplein 11, eiser, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 5 JUNI 2009 C.07.0482.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.07.0482.N 1. W.C., en, 2. V. F., eisers, vertegenwoordigd door mr. Michel Mahieu, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1050

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 3 OKTOBER 2008 C.07.0130.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.07.0130.N FB VERZEKERINGEN, naamloze vennootschap, met zetel te 1000 Brussel, Emile Jacqmainlaan 53, eiseres, vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 22 MEI 2014 F.12.0188.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. F.12.0188.N BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van Financiën, met kabinet te 1000 Brussel, Wetstraat 12, voor wie optreedt

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Rechten en verplichtingen. Echtgenoten. Feitelijke scheiding. Hulp- en bijstandsverplichting. Vordering tot onderhoudsbijdrage. Ontstaan of voortduren van de scheiding.

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 9 NOVEMBER 2012 C.12.0051.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.12.0051.N R.C., eiser, vertegenwoordigd door mr. Johan Verbist, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1000 Brussel, Brederodestraat

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 9 MEI 2016 C.14.0442.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.14.0442.N MOBISTAR nv, met zetel te 1140 Evere, Bourgetlaan 3, eiseres, vertegenwoordigd door mr. Johan Verbist, advocaat bij het Hof van

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 27 JANUARI 2006 C.04.0201.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.04.0201.N V. A., Mr. Cécile Draps, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen D. P. I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF Het cassatieberoep

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 26 NOVEMBER 2010 C.09.0584.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.09.0584.N MAGIC MIRRORS, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 2300 Turnhout, Gotenhoutlaan 9, eiseres,

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Arbeidsovereenkomst dringende reden voortdurende tekortkoming verstrijken ultimatum regelmatigheid van het ontslag Datum 8 april 2002 Copyright and disclaimer Gelieve

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 28 NOVEMBER 2013 C.12.0556.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.12.0556.N 1. J., 2. G., 3. D., 4. E., 5. K., 6. I., eisers, vertegenwoordigd door mr. Johan Verbist, advocaat bij het Hof van Cassatie,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 10 MAART 2008 C.06.0173.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.06.0173.N 1. P.M., en zijn echtgenote 2. S.H., 3. M & H, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 2811 Mechelen-Leest,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 5 SEPTEMBER 2013 C.12.0476.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.12.0476.N K., eiser, vertegenwoordigd door mr. Willy van Eeckhoutte, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 9051 Gent,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 29 OKTOBER 2015 C.15.0030.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.15.0030.N RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID, openbare instelling, met zetel te 1060 Sint-Gillis, Victor Hortaplein 11, eiser, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 13 MAART 2015 C.14.0380.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.14.0380.N 1. Y.E. STEFI bvba, met zetel te 2000 Antwerpen, Falconplein 21, 2. T. R. S., eisers, vertegenwoordigd door mr. Johan Verbist,

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Vennootschapsvordering oud art.66bis Venn.W. bewijs beslissing algemene vergadering Datum 25 september 2003 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 17 SEPTEMBER 2007 S.06.0103.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.06.0103.N D. W. C., eiser, vertegenwoordigd door mr. Willy van Eeckhoutte, advocaat bij het Hof van Cassatie, kantoor houdende te

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 8 DECEMBER 2014 S.13.0099.N-S.13.0126.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest I Nr. S.13.0099.N RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID, met zetel te 1060 Sint-Gillis, Victor Hortaplein 11, eiser, vertegenwoordigd

Nadere informatie

RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING, openbare instelling met. rechtspersoonlijkheid, waarvan de zetel gevestigd is te 1000

RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING, openbare instelling met. rechtspersoonlijkheid, waarvan de zetel gevestigd is te 1000 21 MEI 2001 S.00.0164.N/1 Nr. S.00.0164.N RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING, openbare instelling met rechtspersoonlijkheid, waarvan de zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Keizerslaan 7, eiser tot cassatie

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 14 JUNI 2010 S.10.0005.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.10.0005.F N. A., Mr. Antoine De Bruyn, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen 1. AAGHON, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 7 DECEMBER 2015 C.15.0152.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.15.0152.N NATIONAAL VERBOND VAN SOCIALISTISCHE MUTUALITEITEN, met zetel te 1000 Brussel, Sint-Jansstraat 32-38, eiser, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 24 APRIL 2009 C.07.0471.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.07.0471.N V. K., eiser, vertegenwoordigd door mr. Willy van Eeckhoutte, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 9051 Gent,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 9 JANUARI 2017 C.16.0217.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.16.0217.N ADVOCATENKANTOOR ANN HERREMAN bvba, met zetel te 1790 Affligem, Calloystraat 2, in haar hoedanigheid van syndicus van de

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 15 FEBRUARI 2011 P.10.1244.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.10.1244.N 1. M C, vertegenwoordigd door mr. Johan Verbist, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1000 Brussel, Brederodestraat

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 13 DECEMBER 2010 C.10.0167.F /1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.10.0167.F D. M., eiseres, vertegenwoordigd door Mr. Johan Verbist, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen 1. D. C., 2. D. H.,

Nadere informatie