Hof van Cassatie van België

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hof van Cassatie van België"

Transcriptie

1 13 MEI 2004 C N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C N 1. D.J., en zijn echtgenote, 2. V.M., eisers, vertegenwoordigd door Mr. Pierre van Ommeslaghe, advocaat bij het Hof van Cassatie, kantoor houdende te 1050 Brussel, Louizalaan 81, alwaar keuze van woonplaats wordt gedaan, tegen B.I. verweerster, aan wie rechtsbijstand werd verleend op 7 november 2002 onder nummer G N, vertegenwoordigd door Mr. Ludovic De Gryse, advocaat bij het Hof van Cassatie, kantoor houdende te 1060 Brussel, Henri Wafelaertsstraat 47-51, alwaar keuze van woonplaats wordt gedaan.

2 13 MEI 2004 C N/2 I. Bestreden beslissing Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 8 maart 2002 in hoger beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge. II. Rechtspleging voor het Hof Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht. Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd. III. Middelen De eisers voeren in hun verzoekschrift vier middelen aan. 1. Eerste middel Geschonden wettelijke bepalingen - de artikelen 1134, 1142, 1184 en 1728, 2, van het Burgerlijk Wetboek ; - artikel 2, lid 4, van de wet van 20 februari 1991 betreffende de huurovereenkomsten met betrekking tot de hoofdverblijfplaats van de huurder in het bijzonder, zijnde Boek III, Titel VIII, Hoofdstuk II, Afdeling II van het Burgerlijk Wetboek ; - het algemeen rechtsbeginsel van exceptie van niet-uitvoering inzake wederkerige overeenkomsten en artikelen 1102 en 1184 van het Burgerlijk Wetboek, dat het bestaan van die exceptie veronderstellen. Aangevochten beslissingen Het bestreden vonnis bevestigt op volgende gronden het eerste vonnis, in zoverre het de hoofdvordering van de eisers, strekkende tot betaling van 14 maanden huur, als ongegrond verwerpt : In zijn vonnis heeft de eerste rechter gesteld dat de verhuurders in de gegeven omstandigheden niet gerechtigd zijn nog enige achterstallige huur te vorderen daar het huurgoed zeker niet voldeed aan de elementaire vereisten van veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid zoals bepaald door artikel 2 van de wet van 20 februari De rechtbank sluit zich aan bij het standpunt

3 13 MEI 2004 C N/3 van de eerste rechter. (Verweerster) heeft terecht de exceptio non adimpleti contractus toegepast. Grieven 1.1. Eerste onderdeel Wanneer de verhuurder zijn verbintenissen niet naleeft, kan de huurder ofwel de uitvoering van die verbintenissen vorderen ofwel de ontbinding van de huurovereenkomst vragen met schadevergoeding (artikelen 1142 en 1184 van het Burgerlijk Wetboek en 2, lid 4, van de hierboven vermelde wet van 20 februari 1991). De huurder is echter ingevolge artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek niet gerechtigd om daarenboven een ontlasting te bekomen van zijn verbintenis, voorzien in artikel 1728, 2, van het Burgerlijk Wetboek, om de huur te betalen. Het bestreden vonnis schendt de artikelen 1134 en 1728, 2, van het Burgerlijk Wetboek, alsmede de artikelen 1142 en 1184 van het Burgerlijk Wetboek en artikel 2, lid 4, van de hierboven vermelde wet van 20 februari 1991, door de vordering van de eisers tot betaling van de achterstallige huur van 14 maanden ongegrond te verklaren om de reden dat de eisers hun verhuurdersverplichtingen niet zouden hebben nageleefd, o.m. de verplichting ervoor te zorgen dat het huurgoed zou beantwoorden aan de elementaire vereisten van veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid : het bestreden vonnis kon als sanctie voor de niet-nakoming van die verbintenissen enkel de huurovereenkomst ontbinden met schadevergoeding, hetgeen het ook heeft gedaan, maar niet tevens aan eisers de huurprijs voor de laatste 14 maanden ontzeggen Tweede onderdeel De exceptie van niet-uitvoering (exceptio non adimpleti contractus) is een tijdelijk verweer, dat in een wederkerige overeenkomst door de schuldenaar van een verbintenis kan worden ingeroepen indien en zolang de andere partij zijn verbintenissen niet uitvoert of aanbiedt uit te voeren. Wanneer de rechter de overeenkomst ontbindt ten nadele van die andere partij wegens niet-uitvoering van zijn verbintenissen en die andere partij wegens niet-naleving van zijn verbintenissen, vermelde schuldenaar niet meer

4 13 MEI 2004 C N/4 gerechtigd is de exceptie van niet-uitvoering in te roepen om de uitvoering van zijn eigen verbintenissen te weigeren. Die schuldenaar bekomt immers een schadevergoeding als compensatie voor de niet-uitvoering door de andere partij van zijn verbintenissen en moet derhalve dan zijn eigen verbintenis uitvoeren. Het bestreden vonnis ontbindt ten nadele van de eisers de huurovereenkomst en kent aan verweerster een schadevergoeding toe van BEF (of 37,18 euro) per maand wegens genotsderving, dus wegens nietnaleving door eisers van hun verplichtingen als verhuurder. Het bestreden vonnis verwerpt tevens de hoofdvordering van de eisers strekkende tot betaling van 14 maanden achterstallige huur om de reden dat het huurgoed niet voldeed aan de elementaire vereisten van veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid en verweerster terecht de exceptio non adimpleti contractus toepast. Het bestreden vonnis schendt aldus het algemeen rechtsbeginsel van niet-uitvoering inzake wederkerige overeenkomsten (en voor zoveel als nodig artikelen 1102 en 1184 van het Burgerlijk Wetboek, die het bestaan van vermelde exceptie veronderstellen), daar het niet tezelfdertijd enerzijds de overeenkomst tussen partijen kan ontbinden ten laste van de eisers met schadevergoeding wegens niet-naleving door de eisers van hun verbintenissen als verhuurder betreffende de staat, het onderhoud en het herstel van het huurgoed en anderzijds aan de eisers het recht op de betaling van de huur voor de 14 laatste maanden kan ontzeggen op grond van het motief dat verweerster terecht de exceptio non adimpleti contractus toepast. 2. Tweede middel Geschonden wettelijke bepalingen - artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet. Aangevochten beslissingen De bevestiging door het bestreden vonnis van het eerste vonnis, zowel wat de ongegrondheid van de hoofdvordering van de eisers betreft als wat de principiële gegrondheid van de tegenvorderingen van verweerster betreft, is

5 13 MEI 2004 C N/5 gesteund op de beschouwing dat eisers als verhuurders zijn tekortgekomen wat betreft hun verplichtingen betreffende de staat, het onderhoud en het herstel van het onroerend goed, waardoor verweerster een genotsderving heeft geleden. In verband met de huurovereenkomst tussen partijen en met die genotsderving overweegt het bestreden vonnis het volgende : Bij mondelinge huurovereenkomst hebben (eisers) een studio ( ) verhuurd aan (verweerster) ( ) Uit de voorgelegde stukken blijkt dat de staat van het huurgoed te wensen overliet en dat dit ongetwijfeld zijn weerslag had op het huurgenot. Nochtans blijft (verweerster) in gebreke om exact aan te tonen op welke punten specifiek haar studio gebreken vertoonde. Het pand werd hoofdzakelijk niet conform de politieverordening bevonden omdat het niet voldeed aan de veiligheidsvoorschriften inzake brandpreventie. Daaruit kan niet noodzakelijk een derving van huurgenot worden afgeleid. Grieven Nu, volgens het bestreden vonnis, de huurovereenkomst tussen partijen de verhuur van een studio betreft, het tegenstrijdig is te oordelen : enerzijds : dat uit de voorgelegde stukken blijkt dat het huurgoed te wensen overliet en dat dit ongetwijfeld zijn weerslag had op het huurgenot en anderzijds : dat verweerster in gebreke blijft om exact aan te tonen op welke punten specifiek haar studio gebreken vertoonde en dat het pand hoofdzakelijk niet conform de politieverordening werd bevonden inzake brandpreventie, waaruit, volgens de appèlrechters, niet noodzakelijk een derving van huurgenot kan worden afgeleid. Inderdaad, indien verweerster niet kan aantonen op welke specifieke punten het verhuurde goed, zijnde een studio, gebreken vertoonde en indien de niet-conformiteit van het verhuurde goed met de politieverordening op verhuur van kamers hoofdzakelijk betrekking heeft op veiligheid, nl. brandpreventie (hetgeen, zoals terecht beslist door de appèlrechters, niet noodzakelijk derving van huurgenot veronderstelt), onmogelijk kan worden gesteld dat uit de

6 13 MEI 2004 C N/6 stukken blijkt, m.a.w. dat is aangetoond, dat er een genotsderving is wegens de staat van het huurgoed, die te wensen overliet. Met andere woorden, als de staat van een verhuurd goed te wensen overlaat, moet specifiek kunnen worden aangetoond waaruit de gebreken bestaan. Gezien de beoordeling van de hoofdvordering en van de tegenvordering gesteund is op de staat van het goed en de eruit voortvloeiende genotsderving, heeft vermelde tegenstrijdigheid in motieven tot gevolg dat zowel de beslissing betreffende de hoofdvordering, als de beslissing betreffende de tegenvorderingen, niet gemotiveerd zijn (schending van artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet). 3. Derde middel Geschonden wettelijke bepalingen - artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet. Aangevochten beslissingen Het bestreden vonnis beslist dat een vergoeding wegens genotsderving ten belope van BEF per maand vanaf februari 1997, hetzij 33 maanden, volstaat (p. 8 in fine) en dat de rechtbank van oordeel is dat er geen reden is om een totale genotsderving van BEF per maand toe te kennen (p. 9). Het bestreden vonnis beslist niettemin dat verweerster de laatste 14 maanden huur (8.000 BEF per maand) niet dient te betalen (zie verwerping van de hoofdvordering) en dat voor wat betreft de genotsderving (33 maanden), een verrekening dient te gebeuren voor de maanden waarin geen huur werd betaald (14 maanden), hetzij 33 maanden min 14 maanden = 19 maanden à rato van BEF per maand = BEF of 706,50 Euro (p. 8 in fine). Grieven Het is tegenstrijdig enerzijds te beslissen dat een genotsderving van BEF per maand vanaf februari 1997 (hetzij de laatste 33 maanden) volstaat en dat er geen reden is om een totale genotsderving van BEF per maand toe te kennen en anderzijds de genotsderving à BEF per maand enkel te berekenen voor 19 maanden huur en voor de overige 14

7 13 MEI 2004 C N/7 maanden eisers te ontslaan van de betaling van de volledige huur (8.000 BEF per maand), door de hoofdvordering van eisers te verwerpen, en aldus voor 14 maanden de genotsderving te bepalen op BEF i.p.v BEF. Die tegenstrijdige motivering neerkomt op een ontbreken van motivatie, zowel voor wat betreft de beslissing inzake de hoofdvordering als voor wat betreft de beslissing inzake de tegenvordering, in zoverre die betrekking heeft op een vergoeding wegens genotsderving (schending van artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet). 4. Vierde middel Geschonden wettelijke bepalingen - de artikelen 1142 tot en met 1151 van het Burgerlijk Wetboek. Aangevochten beslissingen Het bestreden vonnis bevestigt het eerste vonnis wat betreft de veroordeling van de eisers tot betaling van een schadevergoeding gelijk aan zes maanden huur wegens ongeldige opzegging (1.189,89 euro) en een ontbindingsvergoeding gelijk aan drie maanden huur (594,94 euro). Grieven De schadevergoeding wegens ongeldige opzegging door de verhuurder van de huur, is een vergoeding voor schade die de huurder lijdt doordat de verhuurder de huur heeft beëindigd op een ongeldige wijze. De schadevergoeding die de verhuurder aan de huurder verschuldigd is wegens ontbinding ten laste van de verhuurder van de huur, is een vergoeding voor schade die de huurder lijdt doordat de verhuurder, wegens zijn zwaarwichtige tekortkomingen, de huur heeft beëindigd. Beide schadevergoedingen vergoeden dus eenzelfde schade, te weten de schade die de huurder lijdt door de onrechtmatige beëindiging van de huur ingevolge een contractuele tekortkoming van de verhuurder. Voor dezelfde schade, ontstaan ingevolge contractuele tekortkomingen, kan niet tweemaal een vergoeding worden toegekend.

8 13 MEI 2004 C N/8 Het bestreden vonnis, door aan verweerster en een schadevergoeding wegens ongeldige opzegging en een ontbindingsvergoeding toe te kennen, tweemaal een vergoeding toekent voor dezelfde schade, ontstaan ingevolge contractuele tekortkomingen van de eisers, hetgeen in strijd is met de artikelen 1142 tot en met 1151 van het Burgerlijk Wetboek, die de schadevergoeding wegens niet-nakoming van een verbintenis regelen. IV. Beslissing van het Hof 1. Eerste middel 1.1. Eerste onderdeel Overwegende dat in het geval de partijen verbonden zijn door een wederkerige overeenkomst, een partij de uitvoering van haar verbintenissen vermag op te schorten, indien zij bewijst dat haar medecontractant in gebreke is gebleven diens verbintenissen uit die overeenkomst uit te voeren ; Overwegende dat, krachtens artikel 1184, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek, voor het geval dat een van de partijen in een wederkerige overeenkomst haar verbintenis niet nakomt, de partij jegens wie de verbintenis niet is uitgevoerd, de keuze heeft om ofwel de andere partij te noodzaken de overeenkomst uit te voeren ofwel de ontbinding van de overeenkomst te vorderen met schadevergoeding ; Overwegende dat de exceptio non adimpleti contractus niet meer dan een tijdelijke exceptie is die de partij de mogelijkheid geeft de uitvoering van de eigen verbintenissen op te schorten tot op het ogenblik dat de medecontractant haar verbintenissen uitvoert of aanbiedt uit te voeren ; Dat die partij echter van haar verbintenis kan worden bevrijd wanneer de medecontractant definitief in gebreke blijft en de rechter op grond hiervan de ontbinding van de overeenkomst uitspreekt ; Dat het middel faalt naar recht ;

9 13 MEI 2004 C N/ Tweede onderdeel Overwegende dat de appèlrechters, mede onder overname van de redenen van de eerste rechter oordelen dat de eisers niet gerechtigd zijn nog enige achterstallige huur te vorderen daar het (gehuurde) goed niet voldeed aan de elementaire vereisten van veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid en dat verweerster wegens die tekortkoming vóór de ontbinding van de overeenkomst gerechtigd was de betaling van de huur op te schorten op grond van de exceptio non adimpleti contractus ; Dat het onderdeel dat berust op een onvolledige lezing van het bestreden vonnis, feitelijke grondslag mist ; 2. Tweede middel Overwegende dat de appèlrechters zonder de aangevoerde tegenstrijdigheid oordelen dat het gehuurde goed niet voldeed aan de elementaire vereisten van veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid ; Dat het middel dat berust op een onjuiste lezing van het bestreden vonnis, feitelijke grondslag mist ; 3. Derde middel Overwegende dat de appèlrechters zonder de aangevoerde tegenstrijdigheid oordelen dat verweerster bevrijd is de huurgelden te betalen en bijkomend gerechtigd is tot schadevergoeding ; Dat het middel dat berust op een onjuiste lezing van het bestreden vonnis, feitelijke grondslag mist ; 4. Vierde middel Overwegende dat de onrechtmatige opzegging van de huurovereenkomst aanleiding kon geven tot andere schade dan deze ten gevolge van de tekortkoming door de verhuurder aan zijn verplichtingen die de ontbinding van de overeenkomst wettigt ;

10 13 MEI 2004 C N/10 Dat het middel niet kan worden aangenomen ; OM DIE REDENEN, HET HOF, Verwerpt het cassatieberoep ; Veroordeelt de eisers in de kosten. De kosten begroot op de som van zevenhonderd negentien euro zeventig cent jegens de eisende partijen en op de som van zeventig euro zesenzeventig cent in debet. Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, eerste kamer, te Brussel, door voorzitter Ivan Verougstraete, de raadsheren Ghislain Londers, Eric Dirix, Eric Stassijns en Albert Fettweis, en in openbare terechtzitting van dertien mei tweeduizend en vier uitgesproken door voorzitter Ivan Verougstraete, in aanwezigheid van advocaat-generaal Guy Dubrulle, met bijstand van griffier Philippe Van Geem.

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 23 OKTOBER 2003 C.01.0365.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.01.0365.N M.T. eiser, vertegenwoordigd door Mr. Adolf Houtekier, advocaat bij het Hof van Cassatie, kantoor houdende te 2800 Mechelen,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 22 APRIL 2005 C.04.0194.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.04.0194.N V.D., eiser, vertegenwoordigd door Mr. Adolf Houtekier, advocaat bij het Hof van Cassatie, kantoor houdende te 2800 Mechelen,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 27 APRIL 2006 C.04.0591.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.04.0591.N WOLUWE CORNER PROPERTY, naamloze vennootschap, met zetel te 1831 Diegem, Culliganlaan 2, eiseres, vertegenwoordigd door mr.

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Lijfrente Kanscontract Datum 6 september 2002 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 3 MEI 2012 C.11.0340.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.11.0340.N H D M, als curator van het faillissement van Ryckaert-Neyt bvba, eiser, vertegenwoordigd door mr. Johan Verbist, advocaat bij

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 22 JUNI 2009 C.08.0546.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.08.0546.N 1. V.R., en 2. V.A., eisers, vertegenwoordigd door mr. Willy van Eeckhoutte, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 22 DECEMBER 2005 C.04.0168.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.04.0168.N BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van Financiën, wiens kabinet gevestigd is te 1000 Brussel, Wetstraat

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 1 JUNI 2007 C.05.0385.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.05.0385.N 1. D.L., 2. D.L., eisers, vertegenwoordigd door mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, kantoor houdende te

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 5 JANUARI 2006 C.04.0184.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.04.0184.N FIAT AUTO BELGIO, naamloze vennootschap, met zetel te 1140 Brussel, Genèvestraat 175, eiseres, vertegenwoordigd door mr.

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 8 MEI 2008 C.07.0472.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.07.0472.N PHLIPPO SHOWLIGHTS, naamloze vennootschap, met zetel te 2500 Lier, Antwerpsesteenweg 334, eiseres, vertegenwoordigd door mr.

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 5 JANUARI 2006 C.05.0190.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.05.0190.N B.J., eiser, vertegenwoordigd door mr. Paul Wouters, advocaat bij het Hof van Cassatie, kantoor houdende te 1050 Brussel,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 13 JUNI 2005 S.04.0109.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.04.0109.N.- B. J., eiser, vertegenwoordigd door Mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, kantoor houdende te 1000 Brussel,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 19 SEPTEMBER 2011 C.10.0278.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.10.0278.N H. S., eiser, vertegenwoordigd door mr. Bruno Maes, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1000 Brussel, Central

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 5 SEPTEMBER 2013 C.12.0374.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.12.0374.N STAD GENT, vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen, met kantoor te 9000 Gent, Stadhuis, Botermarkt

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 3 APRIL 2009 C.08.0269.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.08.0269.N N. T., eiser, toegelaten tot het voordeel van de kosteloze rechtspleging bij beslissing van het bureau voor rechtsbijstand

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 25 FEBRUARI 2010 C.09.0043.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.09.0043.N 1. VM INVEST, naamloze vennootschap, met zetel te 9240 Zele, Spinnerijstraat 12, 2. SEGHERS Monique, wonende te 9200 Dendermonde

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 5 JUNI 2009 C.07.0482.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.07.0482.N 1. W.C., en, 2. V. F., eisers, vertegenwoordigd door mr. Michel Mahieu, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1050

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Feitelijke scheiding. Vermoeden van toerekenbaarheid. Omkering Datum 22 december 2008 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document

Nadere informatie

O. T., eiser tot cassatie van een arrest, op 5 juni 1998 gewezen. vertegenwoordigd door mr. Adolf Houtekier, advocaat bij het Hof

O. T., eiser tot cassatie van een arrest, op 5 juni 1998 gewezen. vertegenwoordigd door mr. Adolf Houtekier, advocaat bij het Hof 27 OKTOBER 2000 C.98.0554.N/1 C.98.0554.N O. T., eiser tot cassatie van een arrest, op 5 juni 1998 gewezen door het Hof van Beroep te Gent, vertegenwoordigd door mr. Adolf Houtekier, advocaat bij het Hof

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 26 SEPTEMBER 2014 C.13.0407.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.13.0407.N N. K.,, eiseres, toegelaten tot de rechtsbijstand bij beschikking van 29 juli 2013 (nr. G.13.0119.N), vertegenwoordigd

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 3 APRIL 2009 C.07.0455.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.07.0455.N B. M., eiseres, vertegenwoordigd door mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1000 Brussel,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 21 JANUARI 2011 C.11.0008.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.11.0008.N 1. AARTSBISDOM MECHELEN-BRUSSEL, vertegenwoordigd door de vzw aartsbisdom Mechelen-Brussel, met zetel te 2800 Mechelen,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 15 JUNI 2006 C.05.0370.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.05.0370.N FORTIS BANK, naamloze vennootschap, met zetel te 1000 Brussel, Warandeberg 3, eiseres, vertegenwoordigd door mr. Pierre van

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 15 DECEMBER 2006 F.05.0019.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. F.05.0019.N 1. S.W., en zijn echtgenote, 2. O.W., eisers, vertegenwoordigd door mr. Pierre van Ommeslaghe, advocaat bij het Hof van

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Scheepvaart. Averijregeling. Aard. Hypothecaire schuldeiser. Rechten Datum 29 september 2006 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 21 JANUARI 2011 C.08.0364.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.08.0364.N C.B., eiseres, vertegenwoordigd door mr. Michel Mahieu, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1050 Brussel,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 10 NOVEMBER 2011 C.10.0438.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.10.0438.N PARK ATLANTIS vme, met zetel te 8420 De Haan, Torenhofstraat 2, vertegenwoordigd door syndicus DE ROECK bvba, met zetel

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 28 NOVEMBER 2013 C.12.0549.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.12.0549.N 1. PX3 DEVELOPMENT nv, met zetel te 2000 Antwerpen, Leopold De Waelplaats 26, 2. BOUWONDERNEMING VOORUITZICHT nv, met zetel

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 12 JANUARI 2007 D.05.0027.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. D.05.0027.N S.H., eiser, vertegenwoordigd door mr. Bruno Maes, advocaat bij het Hof van Cassatie, kantoor houdende te 1060 Brussel,

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Bewijs van verbintenissen. Gegrond op de bedoeling van de partijen Datum 22 april 2010 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 12 JUNI 2008 C.07.0236.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.07.0236.N 1. D.K.L, en, 2. K.R., eisers, vertegenwoordigd door mr. Bruno Maes, advocaat bij het Hof van Cassatie, kantoor houdende te

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 19 JANUARI 2009 S.08.0099.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.08.0099.N RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID, met zetel te 1060 Brussel, Victor Hortaplein 11, eiser, vertegenwoordigd door mr. Antoine

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 5 SEPTEMBER 2013 C.12.0476.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.12.0476.N K., eiser, vertegenwoordigd door mr. Willy van Eeckhoutte, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 9051 Gent,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 17 SEPTEMBER 2015 C.13.0304.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.13.0304.N J. M., eiser, vertegenwoordigd door mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1000 Brussel,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 7 NOVEMBER 2013 C.12.0095.N- C.12.0110.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest I. Nr. C.12.0095.N 1. J V D H, 2. A V L, 3. H V D H, 4. E V D H, 5. L V D H, allen in hun hoedanigheid van erfgenamen van wijlen

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Koophandel. Handelsagentuur. Concurrentiebeding. Aard. Verbintenis. Vordering. Verjaring. Termijn. Aanvang Datum 18 mei 2006 Copyright and disclaimer Gelieve er nota

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 18 SEPTEMBER 2008 C.07.0098.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.07.0098.F 1. D. J., 2. D. S., 3. D. L., Mr. Cécile Draps, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen BROUWERIJEN ALKEN-MAES, naamloze

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 22 JUNI 2007 C.05.0032.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.05.0032.N 1. AVERO BELGIUM INSURANCE, met zetel te 1200 Sint-Lambrechts- Woluwe, Woluwelaan 62, 2. FORTIS CORPORATE INSURANCE, vennootschap

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 20 DECEMBER 2007 C.07.0161.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.07.0161.N M.J., eiseres, vertegenwoordigd door mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, kantoor houdende te 1000

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België C.11.0673.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.11.0595.F IMMOBILIÈRE CHRISTIAENS nv, Mr. Paul Alain Foriers, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen C. B. Nr. C.11.0673.F IMMOBILIÈRE CHRISTIAENS

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 5 OKTOBER 2012 C.11.0184.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.11.0184.N J.T., eiseres, vertegenwoordigd door mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1000 Brussel,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 30 september 2005 C.04.0513.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.04.0513.F.- GB RETAIL ASSOCIATES, naamloze vennootschap, Mr. Ludovic De Gryse, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen G. J.-M.,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 24 JANUARI 2011 C.09.0635.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.09.0635.N S.J., eiser, vertegenwoordigd door mr. Johan Verbist, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1000 Brussel, Brederodestraat

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 29 MEI 2015 C.13.0615.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.13.0615.N Ch. V., eiseres, vertegenwoordigd door mr. Johan Verbist, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 2000 Antwerpen,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 13 DECEMBER 2016 P.16.1066.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.16.1066.N I A A, beklaagde, eiser, met als raadsman mr. Louis De Groote, advocaat bij de balie te Gent. II J-C P D, beklaagde, eiser,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 22 DECEMBER 2006 C.06.0089.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.06.0089.N CONSTRUCTIONS TRAVAUX ET SERVICES, naamloze vennootschap, met zetel te 4500 Huy, rue René Dubois 71, eiseres, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 24 SEPTEMBER 2007 C.05.0246.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.05.0246.F AFAS BELGIUM, naamloze vennootschap, Mr. Johan Verbist, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen BODYCOTE BELGIUM, naamloze

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 6 OKTOBER 2006 C.05.0394.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.05.0394.N V.M.G., eiser, vertegenwoordigd door mr. Guy Popelier, advocaat bij de balie te Brussel, kantoor houdende te 1040 Brussel,

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Ondeelbare aard van de huurovereenkomst. Huurovereenkomst door meerdere huurders of verhuurders afgesloten. Begrip Datum 28 juni 2013 Copyright and disclaimer De inhoud

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 15 APRIL 2011 C.10.0119.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.10.0119.N MARMINVEST nv, met zetel te 9790 Wortegem-Petegem, Kouter 3, eiseres, vertegenwoordigd door mr. Bruno Maes, advocaat bij het

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 12 SEPTEMBER 2008 C.07.0394.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.07.0394.N L. J.-P., eiser, vertegenwoordigd door mr. Lucien Simont, advocaat bij het Hof van Cassatie, kantoor houdende te 1050

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 15 MEI 2015 C.14.0269.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.14.0269.N VLAAMSE GEMEENSCHAP, vertegenwoordigd door de Vlaamse regering, in de persoon van de minister-president, met kabinet te 1000

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Bedrijfsvoorheffing. Niet-doorstorting. Aansprakelijke bestuurders of zaakvoerders. Onrechtmatige daad. Datum 5 september 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Rechten en verplichtingen. Echtgenoten. Feitelijke scheiding. Hulp- en bijstandsverplichting. Vordering tot onderhoudsbijdrage. Ontstaan of voortduren van de scheiding.

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Veroordeling tot betaling van een uitkering tot onderhoud. Voorwaarde. Voorafgaande ingebrekestelling van de schuldenaar Datum 3 november 2009 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 29 MEI 2009 C.08.0130.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.08.0130.N D. R. M., eiser, vertegenwoordigd door mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1000 Brussel,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 7 NOVEMBER 2014 C.14.0122.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.14.0122.N 1. M. H., 2. A. D. K., eisers, toegelaten tot de rechtsbijstand bij beslissing van 6 januari 2014 (nr. G.13.0163.N) vertegenwoordigd

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 10 DECEMBER 2004 C.03.0143.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.03.0143.N EUROPABANK, naamloze vennootschap, met zetel gevestigd te 9000 Gent, Burgstraat 170, ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 5 JUNI 2014 C.13.0549.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.13.0549.N HORECA LOGISTIC SERVICES WEST nv, met zetel te 8540 Deerlijk, Diesveldstraat 24, eiseres, vertegenwoordigd door mr. Paul Lefèbvre,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 26 NOVEMBER 2010 C.09.0584.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.09.0584.N MAGIC MIRRORS, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 2300 Turnhout, Gotenhoutlaan 9, eiseres,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 20 FEBRUARI 2009 C.07.0641.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.07.0641.N L.V., wonende eiser, toegelaten tot het voordeel van de kosteloze rechtspleging bij beslissing van het bureau voor rechtsbijstand

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 5 MEI 2011 C.10.0175.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.10.0175.F G. V., Mr. Jacqueline Oosterbosch, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen D. B.. I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF Het cassatieberoep

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 7 NOVEMBER 2013 C.12.0570.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.12.0570.N Jean de CHAFFOY de COURCELLES, advocaat, met kantoor te 1000 Brussel, Kunstlaan 24, bus 9 A, in zijn hoedanigheid van curator

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 15 JANUARI 2010 C.09.0138.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.09.0138.F G. E., Mr. Jacqueline Oosterbosch, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen 1. J. C. 2. P. L.. I. RECHTSPLEGING VOOR HET

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 16 NOVEMBER 2009 S.09.0044.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.09.0044.N FONDS TOT VERGOEDING VAN DE IN GEVAL VAN SLUITING VAN ONDERNEMINGEN ONTSLAGEN WERKNEMERS, met zetel te 1000 Brussel, Gasthuisstraat

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 25 FEBRUARI 2008 S.07.0048.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.07.0048.N XERIUS KINDERBIJSLAGFONDS, vereniging zonder winstoogmerk, met zetel te 2000 Antwerpen, Brouwersvliet 4, bus 3, eiseres,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 19 JANUARI 2012 F.10.0142.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. F.10.0142.N H. F., eiser, met als raadsman mr. Peter Van Boxelaere, advocaat bij de balie te Gent, met kantoor te 9000 Gent, Tweebruggenstraat

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 21 DECEMBER 2009 C.08.0499.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.08.0499.F HANCIAUX, nv, Mr. Jacqueline Oosterbosch, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen C. R., I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 24 JUNI 2010 F.09.0085.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. F.09.0085.N BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van Financiën, met kantoor te 1000 Brussel, Wetstraat 12, voor wie optreedt

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 13 MAART 2015 C.14.0380.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.14.0380.N 1. Y.E. STEFI bvba, met zetel te 2000 Antwerpen, Falconplein 21, 2. T. R. S., eisers, vertegenwoordigd door mr. Johan Verbist,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 2 MAART 2006 C.05.0092.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.05.0092.N V.J., eiser, vertegenwoordigd door mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, kantoor houdende te 1000 Brussel,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 16 DECEMBER 2013 S.10.0111.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.10.0111.N RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID, openbare instelling, met zetel te 1060 Sint-Gillis, Victor Hortaplein 11, eiser, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 5 JANUARI 2006 C.04.0122.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.04.0122.N 1. ALLFIN, naamloze vennootschap, met zetel te 1040 Brussel, Kunstlaan 44, 2. G.M., eisers, vertegenwoordigd door Mr. Johan

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 28 SEPTEMBER 2015 C.15.0067.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.15.0067.N J.&M. TRANSPORT bvba, met zetel te 1770 Liedekerke, Nijverheidszone Begijnenmeers 29-31, vertegenwoordigd door mr. Johan

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Faillissement. Curator. Vorderingsrecht. Vennootschap onder firma. Uittredende vennoten. Gedifferentieerde gehoudenheid Datum 7 november 2013 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 18 DECEMBER 2008 C.07.0018.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.07.0018.F 1. B. J., 2. N. L., Mr. John Kirkpatrick, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen WAALS GEWEST, Mr. Lucien Simont, advocaat

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 30 NOVEMBER 2012 C.11.0332.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.11.0332.N L.C., eiser, vertegenwoordigd door mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1000 Brussel,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 14 NOVEMBER 2008 C.07.0634.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.07.0634.N S.D.M., naamloze vennootschap, met zetel te 9810 Nazareth, Eedstraat 47, eiseres, vertegenwoordigd door mr. Pierre Van

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Ontbinding. Contractuele wanprestatie. Schade. Raming. Peildatum. Latere gegevens. Beoordeling Datum 26 januari 2007 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 20 JANUARI 2011 C.09.0306.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.09.0306.F 1. K. J.-P., 2. G. E. Mr. Pierre Van Ommeslaghe, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen WAALS GEWEST, Mr. Antoine De Bruyn,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 7 DECEMBER 2015 C.15.0152.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.15.0152.N NATIONAAL VERBOND VAN SOCIALISTISCHE MUTUALITEITEN, met zetel te 1000 Brussel, Sint-Jansstraat 32-38, eiser, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 9 MEI 2016 C.14.0442.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.14.0442.N MOBISTAR nv, met zetel te 1140 Evere, Bourgetlaan 3, eiseres, vertegenwoordigd door mr. Johan Verbist, advocaat bij het Hof van

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 8 OKTOBER 2009 C.08.0316.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.08.0316.N E.H., eiser, vertegenwoordigd door mr. Willy van Eeckhoutte, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 9051 Gent,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 29 JANUARI 2015 C.14.0195.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.14.0195.F 1. S. D., 2. R. D., 3. J. D., Mr. Paul Alain Foriers, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen BROUWERIJ HAACHT nv, Mr.

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 20 SEPTEMBER 2012 C.11.0662.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.11.0662.N PARFIP BENELUX nv, Mr. Johan Verbist, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen ARAMEX CARS nv, I. RECHTSPLEGING VOOR HET

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 30 JANUARI 2015 C.14.0270.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.14.0270.N A. V., in eigen naam en in zijn hoedanigheid van vakbondssecretaris van de Algemene Centrale van het Algemeen Belgisch Vakverbond,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 19 FEBRUARI 2015 F.14.0061.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. F.14.0061.F BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de Minister van Financiën, Mr. François T Kint, advocaat bij het Hof van Cassatie,

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Successierechten Dwaling in de aangifte Datum 13 september 2002 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling hof van cassatie Onderwerp Verborgen gebreken. Actio aestimatoria. Teruggave van een gedeelte van de koopprijs. Wijze van vaststelling Datum 10 maart 2011 Copyright and disclaimer De inhoud

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 13 OKTOBER 2011 C.10.0503.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.10.0503.N KBC BANK nv, met zetel te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Havenlaan 2, eiseres, vertegenwoordigd door mr. Johan Verbist, advocaat

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 5 MEI 2008 C.05.0223.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.05.0223.F AXA BELGIUM, naamloze vennootschap, Mr. Michel Mahieu, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen 1. B. P., 2. AXA BELGIUM, naamloze

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling hof van cassatie Onderwerp Huwelijksvermogensrecht. Wettelijk stelsel. Ontbinding. Vereffening. Vergoeding door het gemeenschappelijk vermogen Datum 21 januari 2011 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 22 MEI 2014 F.12.0188.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. F.12.0188.N BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van Financiën, met kabinet te 1000 Brussel, Wetstraat 12, voor wie optreedt

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 10 APRIL 2014 C.11.0796.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.11.0796.N WOONPLANNERS bvba, met zetel te 2650 Edegem, Prins Boudewijnlaan 218, eiseres, vertegenwoordigd door mr. Pierre Van Ommeslaghe,

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Bewijs. Strafzaken. Bewijsvoering. Onrechtmatig verkregen bewijs. Toelaatbaarheid. Beoordeling door de rechter Datum 23 maart 2004 Copyright and disclaimer Gelieve

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 29 MEI 2015 C.13.0390.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.13.0390.N 1. IMMOVA INTERNATIONAL nv, met zetel te 9031 Drongen, Klaverdries 28, 2. A. C., eisers, vertegenwoordigd door mr. Caroline

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 5 MAART 2015 C.14.0017.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.14.0017.F AXA BELGIUM nv, Mr. Antoine De Bruyn, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen P. P. I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF Het cassatieberoep

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 10 DECEMBER 2010 F.08.0102.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. F.08.0102.N BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van Financiën, met kantoor te 1000 Brussel, Wetstraat 12, voor wie optreedt

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 13 OKTOBER 2005 F.03.0020.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. F.03.0020.N ASTRA SWEETS, naamloze vennootschap, met zetel te 2300 Turnhout, Beukenlaan 18, ingeschreven in het handelsregister te Turnhout,

Nadere informatie

EUROPABANK, naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel. gevestigd te 9000 Gent, Burgstraat 170, ingeschreven in het

EUROPABANK, naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel. gevestigd te 9000 Gent, Burgstraat 170, ingeschreven in het 29 OKTOBER 2001 C.99.0148.N/1 Nr. C.99.0148.N.- EUROPABANK, naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel gevestigd te 9000 Gent, Burgstraat 170, ingeschreven in het handelsregister te Gent nummer

Nadere informatie