Hof van Cassatie van België

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hof van Cassatie van België"

Transcriptie

1 8 OKTOBER 2009 C N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C N E.H., eiser, vertegenwoordigd door mr. Willy van Eeckhoutte, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 9051 Gent, Driekoningenstraat 3, waar de eiser woonplaats kiest, tegen 1. D.M., 2. E.O., 3. E.F., verweerders, vertegenwoordigd door mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1000 Brussel, Quatre Brasstraat 6, waar de verweerders woonplaats kiezen.

2 8 OKTOBER 2009 C N/2 I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 7 februari 2008 gewezen door het hof van beroep te Gent. Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht. Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconcludeerd. II. CASSATIEMIDDEL De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan. Geschonden wettelijke bepalingen - de artikelen 2, 1315, 1316, 1341, in de versie van toepassing zowel vóór als na de wijziging ervan bij een wet van 10 december 1990, en 1348 van het Burgerlijk Wetboek; - artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek; - de artikelen 1 en 3 van de wet van 10 december 1990 tot wijziging van de artikelen 1341, eerste lid, 1342, 1343, 1344, 1345, 1834, 1923, 1924, 1950 en 2074, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek. Aangevochten beslissingen In de bestreden beslissing verklaart het hof van beroep het hoger beroep van de verweerders ontvankelijk en gedeeltelijk gegrond, verklaart het de vordering van de verweerders gegrond en veroordeelt het dienvolgens de eiser tot betaling van ,67 euro, bedrag te vermeerderen met de interest. Het hof van beroep beslist dat op grond van alle motieven waarop de beslissing steunt, die hier beschouwd worden integraal te zijn hernomen, en in het bijzonder op de volgende overwegingen: 4. de gegrondheid van het hoger beroep 4.1. De (verweerders) weten zich gegriefd door de machtiging aan (de eiser) tot bewijslevering, door alle middelen van recht, van het feit dat hij in november 1991 in contanten het bedrag van frank (thans ,67 euro) aan François De Boeck te zijnen huize heeft betaald De (verweerders) argumenteren dat de eerste rechter door het getuigenbewijs toe te laten inzake de betaling van een bedrag van ,67 euro de bepaling van artikel 1341 van het Burgerlijk Wetboek heeft miskend, ten onrechte oordelend dat het bewijs van louter materiële feiten door middel van getuigen (...) steeds (is) toegelaten.

3 8 OKTOBER 2009 C N/ Het bewijs van betaling is het bewijs van een rechtshandeling waarop artikel 1341 (oud) van het Burgerlijk Wetboek van toepassing is: gelet op het feit dat (de eiser) erkent een eenzijdige belofte te hebben gedaan om het geld terug te betalen (...) en hij erkent in het kader van deze terugbetalingsverplichting te zijn overgegaan tot 5 betalingen in 1989, brengt dit met zich dat een getuigenbewijs inzake de betaling niet toegelaten is voor een bedrag (boven) frank (thans 74,37 euro) (bij wet van 10 december 1990 gebracht op frank (thans 371,84 euro), doch niet van toepassing op bestaande verbintenissen) Het bewijs van de betaling van ,67 euro door getuigen is dan ook niet toegelaten Het argument van (de eiser) dat het bewijs van de rechtshandeling van de verbindende eenzijdige belofte niet valt onder de bewijsregeling van artikel 1341 van het Burgerlijk Wetboek aangezien de eenzijdig verbindende belofte eerder dient gekwalificeerd te worden als een oneigenlijk contract en overeenkomstig artikel 1348 van het Burgerlijk Wetboek het getuigenbewijs wel toegelaten is, kan aan het hoger staande geen afbreuk doen: het door (de eiser) aangeboden getuigenbewijs - waartoe hij door de eerste rechter werd gemachtigd - strekt er immers niet toe om het bestaan van de eenzijdig verbindende belofte te bewijzen, doch om een door hem beweerdelijk verrichte betaling te bewijzen Het hoger beroep gericht tegen de machtiging tot het getuigenbewijs is dan ook gegrond, zodat het bestreden vonnis op dit punt dient te worden tenietgedaan. Nu de overige grieven inzake de gegrondheid en/of de opportuniteit van de machtiging tot het getuigenbewijs niet tot een ruimere hervorming aanleiding kunnen geven, dienen deze niet te worden beoordeeld Onder verwijzing naar de devolutieve werking van het hoger beroep vorderen (de verweerders) dat het (hof van beroep) (de eiser) zou veroordelen tot betaling van de som van ,67 euro, meer de rente aan 7 pct. op dit bedrag vanaf 1 december 1991 en vanaf 1 januari 2007 aan 6 pct. tot de datum van algehele betaling Nu hoger werd geoordeeld dat de door de eerste rechter in het bestreden vonnis bevolen onderzoeksmaatregel niet wordt bevestigd en de beoordeling van de vordering van (de verweerders) niet onderhevig is aan het resultaat van welkdanige onderzoeksmaatregel bevolen door de eerste rechter, is er geen grondslag om de zaak terug te verwijzen naar de eerste rechter en dient het (hof van beroep) ingevolgde de devolutieve werking van het hoger beroep de vordering van (de verweerders) te beoordelen. Wat de gegrondheid van de door de verweerders gestelde vordering betreft, stelt het hof van beroep vast dat de eiser niet betwist frank te hebben ontvangen van wijlen F.D. en dat hij evenmin zijn plicht tot terugbetaling van die som betwist (blz. 6, punt 5.4., van het bestreden arrest). Het hof van beroep verklaart de vordering van de verweerders tot terugbetaling van ,67 euro gegrond onder meer op de vaststelling dat voor de

4 8 OKTOBER 2009 C N/4 door de eiser aangevoerde bevrijdende betaling geen schriftelijk bewijs kan worden voorgelegd (blz. 6, punt 5.7., van het bestreden arrest). Grieven 1. Artikel 1315 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat hij die de uitvoering van een verbintenis vordert, het bestaan daarvan moet bewijzen en dat, omgekeerd, hij die beweert bevrijd te zijn, het bewijs moet leveren van de betaling of van het feit dat het tenietgaan van de verbintenis heeft teweeg gebracht. Ook luidens artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek moet iedere partij het bewijs leveren van de feiten die zij aanvoert. Het totstandkomen of het bestaan van een verbintenis en het tenietgaan ervan, zijn aan dezelfde bewijsregels onderworpen. De regels betreffende het schriftelijk bewijs, het bewijs door getuigen, de vermoedens, de bekentenis van partijen en de eed, zijn, aldus artikel 1316 van het Burgerlijk Wetboek, vastgelegd in de artikelen 1317 tot 1369 van het Burgerlijk Wetboek. Artikel 1341, eerste lid, in de versie die van toepassing was vóór de wijziging ervan bij een wet van 10 december 1990, van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat een akte voor een notaris of een onderhandse akte, moet worden opgemaakt van alle zaken die de som of de waarde van frank te boven gaan, zelfs betreffende vrijwillige bewaargevingen, en dat het bewijs door getuigen niet wordt toegelaten tegen en boven de inhoud van de akten en evenmin omtrent hetgeen men zou beweren vóór, tijdens of sinds het opmaken te zijn gezegd, al betreft het ook een som of een waarde van minder dan frank. Uit dat artikel volgt met andere woorden dat een geschrift dat ondertekend is, vereist is voor het bewijs van zaken die de som van frank te boven gaan. Het bedrag van frank werd door artikel 1 van de wet van 10 december 1990 tot wijziging van de artikelen 1341, eerste lid, 1342, 1343, 1344, 1345, 1834, 1923, 1924, 1950 en 2074, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek op frank gebracht. Die wijziging is luidens artikel 3 van diezelfde wet niet van toepassing op de rechtshandelingen verricht vóór de datum van haar inwerkingtreding op 2 januari De regel van artikel 1341 (en van de artikelen 1342 tot 1346) van het Burgerlijk Wetboek lijdt krachtens artikel 1348, eerste lid, van dat wetboek uitzondering in alle gevallen waarin het de schuldeiser niet mogelijk is geweest zich een schriftelijk bewijs te verschaffen van de verbintenis die jegens hem is aangegaan. Die uitzondering is luidens het tweede lid van die bepaling van toepassing onder meer op verbintenissen die ontstaan uit oneigenlijke contracten. Uit artikel 1348 van het Burgerlijk Wetboek volgt aldus dat verbintenissen die ontstaan uit oneigenlijke contracten door alle middelen van recht, met inbegrip van getuigen en vermoedens, kan worden geleverd. De regels met betrekking tot het schriftelijk bewijs neergelegd in o.m. artikel 1341 van het Burgerlijk Wetboek zijn dus niet van toepassing op het bewijs van oneigenlijke contracten, noch wat betreft het bestaan ervan, noch wat betreft het tenietgaan ervan.

5 8 OKTOBER 2009 C N/5 2. Het hof van beroep stelt vast dat de verweerders de algemene legatarissen zijn van wijlen F.D. (blz. 3, punt 1.1., van het bestreden arrest), dat uit stuk 1 van de verweerders blijkt dat F.D. op 20 februari 1989 een bankcheque heeft aangekocht ten bedrage van frank die werd overgemaakt aan notaris M. te Erpe-Mere en waarop de vermelding Lening (eiser) werd aangebracht (blz. 3, punt 1.2., van het bestreden arrest), en dat de verweerders de terugbetaling van voornoemd bedrag vorderen (blz. 3, punten 1.5. en 1.6., blz. 5, punt 5.1. en blz. 6, punt 5.6., van het bestreden arrest). Het hof van beroep overweegt dat de verweerders zich gegriefd voelen door de machtiging verleend door de eerste rechter aan de eiser tot bewijslevering door alle middelen van recht van het feit dat hij in november 1991 in contanten het bedrag van frank heeft terugbetaald aan wijlen F.D. ten zijne huize (blz. 4, punt 4.1., van het bestreden arrest). Het hof van beroep verklaart die grief van de verweerders gegrond (blz. 5, punt 4.6., van het bestreden arrest) op grond van de overwegingen dat: - het bewijs van betaling het bewijs van een rechtshandeling is waarop artikel 1341 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing is (blz. 4, punt 4.3., van het bestreden arrest); - artikel 1341 (oud) van het Burgerlijk Wetboek van toepassing is, d.i. in de versie zoals van toepassing vóór de wijziging ervan bij een wet van 10 december 1990, wijziging die volgens het hof van beroep niet van toepassing is op bij de inwerkingtreding ervan bestaande verbintenissen (blz. 4, punt 4.3., van het bestreden arrest), - gelet op het feit dat de eiser erkent een eenzijdige belofte te hebben gedaan om het geld terug te betalen en erkent in het kader daarvan in 1989 vijf betalingen te hebben gedaan, het getuigenbewijs inzake de betaling niet toegelaten is (blz. 4, punt 4.3., van het bestreden arrest), - het bewijs van de betaling van ,67 euro door getuigen dan ook niet toegelaten is (blz. 4, punt 4.4., van het bestreden arrest), - het argument van de eiser dat het bewijs van de rechtshandeling van de verbindende eenzijdige belofte niet valt onder de bewijsregeling van artikel 1341 van het Burgerlijk Wetboek aangezien de eenzijdig verbindende belofte eerder dient gekwalificeerd te worden als een oneigenlijk contract en overeenkomstig artikel 1348 van het Burgerlijk Wetboek het getuigenbewijs wel toegelaten is, daaraan geen afbreuk doet aangezien het getuigenbewijs waartoe de eiser door de eerste rechter werd gemachtigd, niet ertoe strekt het bestaan van de eenzijdige belofte te bewijzen, maar ertoe strekt een door de eiser beweerdelijk verrichte betaling te bewijzen (blz. 4 en 5, punt 4.5., van het bestreden arrest) Door op het door de eiser gedane aanbod tot bewijs van terugbetaling in november 1991 artikel 1341 van het Burgerlijk Wetboek toe te passen in de versie zoals van toepassing vóór de wijziging ervan bij wet van 10 december 1990 tot wijziging van de artikelen 1341, eerste lid, 1342, 1343, 1344, 1345, 1834, 1923, 1924, 1950 en 2074,

6 8 OKTOBER 2009 C N/6 tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek, miskent het hof van beroep de artikelen 1 en 3 van die wet en artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek Uit de vaststellingen en overwegingen van het hof van beroep volgt dat het hof van beroep aanneemt dat de terugbetalingsverplichting van de eiser steunt op een door hem gedane eenzijdige belofte (blz. 4, punt 4.3., van het bestreden arrest). De eenzijdige (verbindende) belofte is een oneigenlijk contract waarop krachtens artikel 1348 van het Burgerlijk Wetboek niet de regels inzake het schriftelijk bewijs zoals vervat in (o.m.) artikel 1341 van toepassing zijn, maar dat kan bewezen worden door alle middelen van recht. Die vrije bewijsregeling geldt, anders dan het hof van beroep oordeelt, niet enkel voor het totstandkomen en het bestaan van het oneigenlijke contract, maar ook voor het tenietgaan ervan, bv. door betaling. Het hof van beroep beslist op grond van de hierboven aangehaalde overwegingen dan ook niet wettig dat het hoger beroep van de verweerders, dat gericht is tegen de machtiging die de eerste rechter aan de eiser verleende om met alle middelen van recht het bewijs van terugbetaling en dus het bewijs van het tenietgaan van een oneigenlijk contract te leveren, gegrond is (schending van de artikelen 1315, 1316, 1341, in de versie van toepassing zowel vóór als na de wijziging ervan bij een wet van 10 december 1990, en 1348 van het Burgerlijk Wetboek en 870 van het Gerechtelijk Wetboek). 3. De inwilliging van het middel leidt ook tot de vernietiging van de als gevolg van de devolutieve werking van het hoger beroep genomen beslissing over de gegrondheid van de vordering van de verweerders, beslissing die onder meer ook steunt op een toepassing van de regels inzake het schriftelijk bewijs (blz. 5, punten 4.8. en 5. en blz. 6, inzonderheid punt 5.7., van het bestreden arrest). Conclusie Het hof van beroep verklaart het hoger beroep van de verweerders gericht tegen de machtiging tot het getuigenbewijs verleend door de eerste rechter, niet wettig gegrond (schending van de artikelen 2, 1315, 1316, 1341, in de versie van toepassing zowel vóór als na de wijziging ervan bij een wet van 10 december 1990, en 1348 van het Burgerlijk Wetboek, 870 van het Gerechtelijk Wetboek en 1 en 2 van de wet van 10 december 1990 tot wijziging van de artikelen 1341, eerste lid, 1342, 1343, 1344, 1345, 1834, 1923, 1924, 1950 en 2074, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek). III. BESLISSING VAN HET HOF Beoordeling 1. Krachtens artikel 1341, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, voor de wijziging ervan bij de wet van 10 december 1990, moet een akte voor een notaris

7 8 OKTOBER 2009 C N/7 of een onderhandse akte worden opgemaakt van alle zaken die de som of de waarde van drieduizend frank te boven gaan, zelfs betreffende vrijwillige bewaargevingen. Bij artikel 1 van de wet van 10 december 1990, werd het bedrag van frank gebracht op frank en krachtens artikel 3 van die wet is die wijziging niet van toepassing op rechtshandelingen verricht vóór de datum van de inwerkingtreding van die wet op 2 januari Daaruit volgt dat het middel, in zoverre het aanvoert dat het arrest artikel 1341 van het Burgerlijk Wetboek heeft toegepast in zijn versie vóór de wijziging ervan bij de wet van 10 december 1990, niet tot cassatie kan leiden nu het bedrag van de betaling waarvan de eiser het bewijs met getuigen nastreeft, ,67 euro bedraagt en derhalve zowel het bedrag van frank als dat van frank overtreft. In zoverre is het middel bij gebrek aan belang niet ontvankelijk. 3. Krachtens artikel 1348, eerste lid, van voormeld wetboek, lijden de regels betreffende het bewijs met geschrift uitzondering in de gevallen waarin het de schuldeiser niet mogelijk is geweest zich een schriftelijk bewijs te verschaffen van de verbintenis die jegens hem is aangegaan. Krachtens het tweede lid, 1, van dit artikel, is deze uitzondering op het bewijs met geschrift van toepassing op de verbintenissen ontstaan uit oneigenlijke contracten en uit misdrijven of oneigenlijke misdrijven. 4. Een eenzijdige belofte is geen oneigenlijk contract in de zin van deze wetsbepaling. Het middel dat er volledig van uitgaat dat het bewijs van de betaling door de eiser krachtens een eenzijdige belofte niet met geschrift dient geleverd te worden omdat de eenzijdige belofte een oneigenlijk contract is in de zin van artikel 1348, tweede lid, 1, van het Burgerlijk Wetboek, faalt naar recht.

8 8 OKTOBER 2009 C N/8 Dictum Het Hof, eenparig beslissend, Verwerpt het cassatieberoep. Veroordeelt de eiser in de kosten. De kosten zijn begroot op de som van 572,04 euro jegens de eisende partij en op de som van 423,26 euro jegens de verwerende partijen. Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer, samengesteld uit raadsheer Eric Dirix, als voorzitter, en de raadsheren Eric Stassijns en Alain Smetryns, en in openbare terechtzitting van 8 oktober 2009 uitgesproken door raadsheer Eric Dirix, als voorzitter, in aanwezigheid van advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem, met bijstand van griffier Philippe Van Geem. Ph. Van Geem A. Smetryns E. Stassijns E. Dirix

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 29 MEI 2015 C.13.0615.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.13.0615.N Ch. V., eiseres, vertegenwoordigd door mr. Johan Verbist, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 2000 Antwerpen,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 5 OKTOBER 2012 C.11.0184.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.11.0184.N J.T., eiseres, vertegenwoordigd door mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1000 Brussel,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 24 JANUARI 2011 C.09.0635.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.09.0635.N S.J., eiser, vertegenwoordigd door mr. Johan Verbist, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1000 Brussel, Brederodestraat

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 5 MEI 2011 C.10.0175.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.10.0175.F G. V., Mr. Jacqueline Oosterbosch, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen D. B.. I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF Het cassatieberoep

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 16 NOVEMBER 2009 S.09.0044.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.09.0044.N FONDS TOT VERGOEDING VAN DE IN GEVAL VAN SLUITING VAN ONDERNEMINGEN ONTSLAGEN WERKNEMERS, met zetel te 1000 Brussel, Gasthuisstraat

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 7 OKTOBER 2016 C.15.0533.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.15.0533.N 1. E. D., 2. E. D., 3. C. D., eisers, vertegenwoordigd door mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, met

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 3 MEI 2012 C.11.0340.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.11.0340.N H D M, als curator van het faillissement van Ryckaert-Neyt bvba, eiser, vertegenwoordigd door mr. Johan Verbist, advocaat bij

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 7 NOVEMBER 2013 C.12.0570.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.12.0570.N Jean de CHAFFOY de COURCELLES, advocaat, met kantoor te 1000 Brussel, Kunstlaan 24, bus 9 A, in zijn hoedanigheid van curator

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 7 NOVEMBER 2013 C.12.0095.N- C.12.0110.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest I. Nr. C.12.0095.N 1. J V D H, 2. A V L, 3. H V D H, 4. E V D H, 5. L V D H, allen in hun hoedanigheid van erfgenamen van wijlen

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 22 JUNI 2009 C.08.0546.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.08.0546.N 1. V.R., en 2. V.A., eisers, vertegenwoordigd door mr. Willy van Eeckhoutte, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 15 DECEMBER 2006 F.05.0019.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. F.05.0019.N 1. S.W., en zijn echtgenote, 2. O.W., eisers, vertegenwoordigd door mr. Pierre van Ommeslaghe, advocaat bij het Hof van

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Faillissement. Curator. Vorderingsrecht. Vennootschap onder firma. Uittredende vennoten. Gedifferentieerde gehoudenheid Datum 7 november 2013 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 1 JUNI 2007 C.05.0385.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.05.0385.N 1. D.L., 2. D.L., eisers, vertegenwoordigd door mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, kantoor houdende te

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 20 DECEMBER 2007 C.07.0161.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.07.0161.N M.J., eiseres, vertegenwoordigd door mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, kantoor houdende te 1000

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 7 NOVEMBER 2014 C.14.0122.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.14.0122.N 1. M. H., 2. A. D. K., eisers, toegelaten tot de rechtsbijstand bij beslissing van 6 januari 2014 (nr. G.13.0163.N) vertegenwoordigd

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 26 NOVEMBER 2010 C.09.0584.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.09.0584.N MAGIC MIRRORS, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 2300 Turnhout, Gotenhoutlaan 9, eiseres,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 15 MEI 2015 C.14.0269.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.14.0269.N VLAAMSE GEMEENSCHAP, vertegenwoordigd door de Vlaamse regering, in de persoon van de minister-president, met kabinet te 1000

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 21 JANUARI 2011 C.08.0364.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.08.0364.N C.B., eiseres, vertegenwoordigd door mr. Michel Mahieu, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1050 Brussel,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 19 SEPTEMBER 2011 C.10.0278.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.10.0278.N H. S., eiser, vertegenwoordigd door mr. Bruno Maes, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1000 Brussel, Central

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België. Arrest

Hof van Cassatie van België. Arrest 24 MAART 2016 C.15.0196.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.15.0196.N DELBOO DEKNUDT, burgerlijke vennootschap onder de vorm van een bvba, met zetel te 1140 Evere, Optimismelaan 1, bus 3, eiseres,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 19 JANUARI 2009 S.08.0099.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.08.0099.N RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID, met zetel te 1060 Brussel, Victor Hortaplein 11, eiser, vertegenwoordigd door mr. Antoine

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 12 SEPTEMBER 2008 C.07.0394.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.07.0394.N L. J.-P., eiser, vertegenwoordigd door mr. Lucien Simont, advocaat bij het Hof van Cassatie, kantoor houdende te 1050

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 21 JANUARI 2011 C.11.0008.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.11.0008.N 1. AARTSBISDOM MECHELEN-BRUSSEL, vertegenwoordigd door de vzw aartsbisdom Mechelen-Brussel, met zetel te 2800 Mechelen,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 5 JUNI 2014 C.13.0549.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.13.0549.N HORECA LOGISTIC SERVICES WEST nv, met zetel te 8540 Deerlijk, Diesveldstraat 24, eiseres, vertegenwoordigd door mr. Paul Lefèbvre,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 29 MEI 2009 C.08.0130.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.08.0130.N D. R. M., eiser, vertegenwoordigd door mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1000 Brussel,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 3 APRIL 2009 C.08.0269.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.08.0269.N N. T., eiser, toegelaten tot het voordeel van de kosteloze rechtspleging bij beslissing van het bureau voor rechtsbijstand

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 3 APRIL 2009 C.07.0455.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.07.0455.N B. M., eiseres, vertegenwoordigd door mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1000 Brussel,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 5 SEPTEMBER 2013 C.12.0476.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.12.0476.N K., eiser, vertegenwoordigd door mr. Willy van Eeckhoutte, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 9051 Gent,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 12 MEI 2016 C.14.0561.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.14.0561.N BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, met kabinet te 1000 Brussel, Kruidtuinlaan

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 22 APRIL 2013 C.12.0285.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.12.0285.F M. L. Mr. John Kirkpatrick, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen M. H. Mr. François T Kint, advocaat bij het Hof van Cassatie.

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 23 OKTOBER 2003 C.01.0365.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.01.0365.N M.T. eiser, vertegenwoordigd door Mr. Adolf Houtekier, advocaat bij het Hof van Cassatie, kantoor houdende te 2800 Mechelen,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 25 NOVEMBER 2013 S.12.0025.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.12.0025.N RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID, openbare instelling, met zetel te 1060 Brussel, Victor Hortaplein 11, eiser, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 18 MAART 2011 C.10.0015.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.10.0015.N C.B.S. IMMO II nv, met zetel te 2018 Antwerpen, Schupstraat 1, eiseres, vertegenwoordigd door mr. Michel Mahieu, advocaat

Nadere informatie

O. T., eiser tot cassatie van een arrest, op 5 juni 1998 gewezen. vertegenwoordigd door mr. Adolf Houtekier, advocaat bij het Hof

O. T., eiser tot cassatie van een arrest, op 5 juni 1998 gewezen. vertegenwoordigd door mr. Adolf Houtekier, advocaat bij het Hof 27 OKTOBER 2000 C.98.0554.N/1 C.98.0554.N O. T., eiser tot cassatie van een arrest, op 5 juni 1998 gewezen door het Hof van Beroep te Gent, vertegenwoordigd door mr. Adolf Houtekier, advocaat bij het Hof

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 30 NOVEMBER 2012 C.11.0332.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.11.0332.N L.C., eiser, vertegenwoordigd door mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1000 Brussel,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 13 JUNI 2005 S.04.0109.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.04.0109.N.- B. J., eiser, vertegenwoordigd door Mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, kantoor houdende te 1000 Brussel,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 1 OKTOBER 2010 C.09.0563.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.09.0563.N D. W. E., eiser, vertegenwoordigd door mr. Paul Wouters, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1050 Brussel,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 17 SEPTEMBER 2007 S.06.0103.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.06.0103.N D. W. C., eiser, vertegenwoordigd door mr. Willy van Eeckhoutte, advocaat bij het Hof van Cassatie, kantoor houdende te

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 5 JUNI 2009 C.07.0482.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.07.0482.N 1. W.C., en, 2. V. F., eisers, vertegenwoordigd door mr. Michel Mahieu, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1050

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Arbeidsovereenkomst. Niet-inachtnemen van de vormvereiste van een geschrift Datum 22 januari 2007 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 9 MEI 2016 C.14.0442.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.14.0442.N MOBISTAR nv, met zetel te 1140 Evere, Bourgetlaan 3, eiseres, vertegenwoordigd door mr. Johan Verbist, advocaat bij het Hof van

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 8 MEI 2008 C.07.0472.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.07.0472.N PHLIPPO SHOWLIGHTS, naamloze vennootschap, met zetel te 2500 Lier, Antwerpsesteenweg 334, eiseres, vertegenwoordigd door mr.

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 16 JUNI 2014 C.13.0527.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.13.0527.F A. M., Mr. Paul Alain Foriers, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen 1. M. T., 2. Y. T., Mr. Simone Nudelholc, advocaat

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 17 SEPTEMBER 2015 C.13.0304.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.13.0304.N J. M., eiser, vertegenwoordigd door mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1000 Brussel,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 12 JUNI 2008 C.07.0236.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.07.0236.N 1. D.K.L, en, 2. K.R., eisers, vertegenwoordigd door mr. Bruno Maes, advocaat bij het Hof van Cassatie, kantoor houdende te

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 8 OKTOBER 2015 C.14.0495.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.14.0495.N BROUWERIJ HAACHT nv, met zetel te 3190 Boortmeerbeek, Provinciesteenweg 28, eiseres, vertegenwoordigd door mr. Bruno Maes,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 19 JANUARI 2012 F.10.0142.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. F.10.0142.N H. F., eiser, met als raadsman mr. Peter Van Boxelaere, advocaat bij de balie te Gent, met kantoor te 9000 Gent, Tweebruggenstraat

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 22 MAART 2013 C.11.0096.N-C.11.0098.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest I. Nr. C.11.0096.N L.R., notaris, eiser, vertegenwoordigd door mr. Johan Verbist, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Lijfrente Kanscontract Datum 6 september 2002 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 9 NOVEMBER 2012 C.12.0051.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.12.0051.N R.C., eiser, vertegenwoordigd door mr. Johan Verbist, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1000 Brussel, Brederodestraat

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 5 SEPTEMBER 2013 C.12.0374.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.12.0374.N STAD GENT, vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen, met kantoor te 9000 Gent, Stadhuis, Botermarkt

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 7 DECEMBER 2015 C.15.0152.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.15.0152.N NATIONAAL VERBOND VAN SOCIALISTISCHE MUTUALITEITEN, met zetel te 1000 Brussel, Sint-Jansstraat 32-38, eiser, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 24 APRIL 2009 C.07.0471.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.07.0471.N V. K., eiser, vertegenwoordigd door mr. Willy van Eeckhoutte, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 9051 Gent,

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Bedrijfsvoorheffing. Niet-doorstorting. Aansprakelijke bestuurders of zaakvoerders. Onrechtmatige daad. Datum 5 september 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 27 APRIL 2006 C.04.0591.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.04.0591.N WOLUWE CORNER PROPERTY, naamloze vennootschap, met zetel te 1831 Diegem, Culliganlaan 2, eiseres, vertegenwoordigd door mr.

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Echtscheiding. Hulpplicht tussen echtgenoten. Voorlopige maatrgeleen t.o.v. de echtgenoten m.b.t. het levensonderhoud Datum 5 juni 2014 Copyright and disclaimer De

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 29 OKTOBER 2015 C.15.0030.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.15.0030.N RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID, openbare instelling, met zetel te 1060 Sint-Gillis, Victor Hortaplein 11, eiser, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 21 DECEMBER 2009 C.08.0499.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.08.0499.F HANCIAUX, nv, Mr. Jacqueline Oosterbosch, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen C. R., I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 15 JANUARI 2010 C.08.0349.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.08.0349.F A. S., Mr. Michel Mahieu, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen D. A. M., Mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 22 MEI 2015 F.13.0178.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. F.13.0178.N VLAAMS GEWEST, vertegenwoordigd door de Vlaamse regering, in de persoon van de minister-president, met kabinet te 10000 Brussel,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 29 NOVEMBER 2010 S.09.0062.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.09.0062.F REPUBLIEK ZUID-AFRIKA, eiseres, Mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen G. N., verweerster. I. RECHTSPLEGING

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 22 MEI 2014 F.12.0188.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. F.12.0188.N BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van Financiën, met kabinet te 1000 Brussel, Wetstraat 12, voor wie optreedt

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 13 MAART 2015 C.14.0380.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.14.0380.N 1. Y.E. STEFI bvba, met zetel te 2000 Antwerpen, Falconplein 21, 2. T. R. S., eisers, vertegenwoordigd door mr. Johan Verbist,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 10 DECEMBER 2010 F.08.0102.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. F.08.0102.N BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van Financiën, met kantoor te 1000 Brussel, Wetstraat 12, voor wie optreedt

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 28 JANUARI 2010 C.09.0036.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.09.0036.N S. Y., vertegenwoordigd door mr. Bruno Maes, advocaat bij het Hof van Cassatie, kantoor houdende te 1000 Brussel, Central

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 8 MEI 2015 C.14.0248.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.14.0248.N M. D., eiser, vertegenwoordigd door mr. Johan Verbist, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 2000 Antwerpen, Amerikalei

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 12 JANUARI 2007 D.05.0027.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. D.05.0027.N S.H., eiser, vertegenwoordigd door mr. Bruno Maes, advocaat bij het Hof van Cassatie, kantoor houdende te 1060 Brussel,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 27 MEI 2011 C.10.0197.N-C.10.0205.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest I Nr. C.10.0197.N CID LINES nv, met zetel te 8900 Ieper, Waterpoortstraat 2, eiseres, vertegenwoordigd door mr. Bruno Maes, advocaat

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 22 JUNI 2007 C.05.0032.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.05.0032.N 1. AVERO BELGIUM INSURANCE, met zetel te 1200 Sint-Lambrechts- Woluwe, Woluwelaan 62, 2. FORTIS CORPORATE INSURANCE, vennootschap

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 5 JANUARI 2006 C.05.0190.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.05.0190.N B.J., eiser, vertegenwoordigd door mr. Paul Wouters, advocaat bij het Hof van Cassatie, kantoor houdende te 1050 Brussel,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 25 FEBRUARI 2008 S.07.0048.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.07.0048.N XERIUS KINDERBIJSLAGFONDS, vereniging zonder winstoogmerk, met zetel te 2000 Antwerpen, Brouwersvliet 4, bus 3, eiseres,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 16 APRIL 2015 C.14.0466.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.14.0466.F R. T., Mr. Paul Alain Foriers, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen P. R. I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF Het cassatieberoep

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 10 SEPTEMBER 2007 S.07.0003.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.07.0003.F A. T., Mr. Michel Mahieu, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN LUIK.

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 3 SEPTEMBER 2015 F.13.0125.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. F.13.0125.N GEMEENTE KOKSIJDE, vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen, met kantoor te 8670 Koksijde, Zeelaan

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 26 MAART 2015 C.14.0023.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.14.0023.N LIGA VOOR MENSENRECHTEN vzw, met zetel te 9000 Gent, Gebroeders De Smetstraat 75, eiseres, vertegenwoordigd door mr. Willy

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 13 FEBRUARI 2015 F.14.0049.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. F.14.0049.N TRUCO nv, met zetel te 8840 Staden, Diksmuidsesteenweg 68, eiseres, met als raadsman mr. Alexander Delafonteyne, advocaat

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 28 NOVEMBER 2013 C.12.0556.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.12.0556.N 1. J., 2. G., 3. D., 4. E., 5. K., 6. I., eisers, vertegenwoordigd door mr. Johan Verbist, advocaat bij het Hof van Cassatie,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 3 APRIL 2015 C.14.0064.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.14.0064.N STADSONTWIKKELING GENT, autonoom gemeentebedrijf, publiekrechtelijke rechtspersoon, met zetel te 9000 Gent, Voldersstraat 1,

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Overdracht van aandelen Geen geldige wilsovereenstemming Prijs bepaald of bepaalbaar Datum 17 juni 2005 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 30 MEI 2011 C.09.0499.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.09.0499.N RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING, openbare instelling, met zetel te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Tervurenlaan

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 12 SEPTEMBER 2014 C.13.0232.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.13.0232.N SYRAL BELGIUM nv, met zetel te 9300 Aalst, Burchtstraat 10, eiseres, vertegenwoordigd door mr. Caroline De Baets, advocaat

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 25 FEBRUARI 2010 C.09.0043.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.09.0043.N 1. VM INVEST, naamloze vennootschap, met zetel te 9240 Zele, Spinnerijstraat 12, 2. SEGHERS Monique, wonende te 9200 Dendermonde

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 10 SEPTEMBER 2015 C.12.0533.N-C.12.0597.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest I. Nr. C.12.0533.N 1. KOLMONT WOONPROJECTEN nv, met zetel te 1200 Sint-Lambrechts- Woluwe, Leuvensesteenweg 1188, 2. LIVACO

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 22 APRIL 2005 C.04.0194.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.04.0194.N V.D., eiser, vertegenwoordigd door Mr. Adolf Houtekier, advocaat bij het Hof van Cassatie, kantoor houdende te 2800 Mechelen,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 14 DECEMBER 2012 C.12.0018.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.12.0018.N JACKY AUSSEMS nv, met zetel te 3740 Bilzen, Natveld 11, eiseres, vertegenwoordigd door mr. Caroline De Baets, advocaat

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 24 MEI 2012 F.11.0053.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. F.11.0053.N STAD BRUSSEL, vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen, met kantoor te 1000 Brussel, Grote Markt 1, eiseres,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 22 DECEMBER 2006 C.06.0089.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.06.0089.N CONSTRUCTIONS TRAVAUX ET SERVICES, naamloze vennootschap, met zetel te 4500 Huy, rue René Dubois 71, eiseres, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 24 JUNI 2010 F.09.0085.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. F.09.0085.N BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van Financiën, met kantoor te 1000 Brussel, Wetstraat 12, voor wie optreedt

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 5 MAART 2015 C.14.0017.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.14.0017.F AXA BELGIUM nv, Mr. Antoine De Bruyn, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen P. P. I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF Het cassatieberoep

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Huur van diensten. Aannemingsovereenkomst. Aansprakelijkheid. Verborgen gebrek. Vordering Datum 2 februari 2006 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Ondeelbare aard van de huurovereenkomst. Huurovereenkomst door meerdere huurders of verhuurders afgesloten. Begrip Datum 28 juni 2013 Copyright and disclaimer De inhoud

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 6 SEPTEMBER 2013 C.12.0386.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.12.0386.F EOS AREMAS BELGIUM nv, Mr. Jacqueline Oosterbosch, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen 1. D. B. en 2. L. M. I. RECHTSPLEGING

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 5 SEPTEMBER 2014 C.13.0395.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.13.0395.N M. B., eiser, vertegenwoordigd door mr. Bruno Maes, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1000 Brussel, Central

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling hof van cassatie Onderwerp Huwelijksvermogensrecht. Wettelijk stelsel. Ontbinding. Vereffening. Vergoeding door het gemeenschappelijk vermogen Datum 21 januari 2011 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 29 JANUARI 2015 C.14.0195.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.14.0195.F 1. S. D., 2. R. D., 3. J. D., Mr. Paul Alain Foriers, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen BROUWERIJ HAACHT nv, Mr.

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 20 JANUARI 2011 C.09.0306.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.09.0306.F 1. K. J.-P., 2. G. E. Mr. Pierre Van Ommeslaghe, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen WAALS GEWEST, Mr. Antoine De Bruyn,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 10 SEPTEMBER 2015 C.13.0529.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.13.0529.N GEWESTELIJK STEDEBOUWKUNDIG INSPECTEUR VOOR HET GRONGEBIED VAN DE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT, met kantoor te 3000 Leuven,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 18 SEPTEMBER 2008 C.07.0098.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.07.0098.F 1. D. J., 2. D. S., 3. D. L., Mr. Cécile Draps, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen BROUWERIJEN ALKEN-MAES, naamloze

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 24 SEPTEMBER 2007 C.05.0246.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.05.0246.F AFAS BELGIUM, naamloze vennootschap, Mr. Johan Verbist, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen BODYCOTE BELGIUM, naamloze

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 22 DECEMBER 2005 C.04.0168.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.04.0168.N BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van Financiën, wiens kabinet gevestigd is te 1000 Brussel, Wetstraat

Nadere informatie