Rapportage Numeri. Dit is de rapportage over Numeri ten behoeve van de vergadering van de kleine synode van 27 juni 2008.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapportage Numeri. Dit is de rapportage over Numeri ten behoeve van de vergadering van de kleine synode van 27 juni 2008."

Transcriptie

1 Dit is de rapportage over Numeri ten behoeve van de vergadering van de kleine synode van 27 juni Dit stuk is op 19 september ter informatie aan de leden van de generale synode toegestuurd, ten behoeve van de vergadering van 27 september Datum 9 juni 2008 Rapportage Numeri Auteur H. Feenstra Nieuwe Landelijke Ledenregistratie KDB Kleine Synode juni 2008

2 Rapportage Numeri - 9 juni 2008 Pagina 2 van 43 Bestuur Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland

3 Rapportage Numeri - 9 juni 2008 Pagina 3 van 43 Inhoud Opmerkingen vooraf 5 INLEIDING 7 Deel 1 VERANTWOORDING / STAND VAN ZAKEN 9 1 Stand van zaken Numeri ultimo mei Functionaliteiten in de kern (de motor) van Numeri 11 3 Financiële verantwoording tot en met april Dienstverlening 13 5 Communicatie 13 6 Beheer 15 7 Migratie / conversie en opleiding 15 Deel 2 UITWERKING MOGELIJKE OPLOSSINGSRICHTINGEN NUMERI 16 INLEIDING 16 8 Resultaten op hoofdlijnen van de onderzochte opties 16 9 Kosten van de scenario s 4, 5 en Toekomstige ontwikkelingen en verwachtingen, die van belang zijn voor de te maken keuze Opties en scenario s voor wat betreft de locale pakketten in relatie met Numeri Grove tijdplanning Conclusies en aanbevelingen Financiële gevolgen beëindiging Numeri Concreet voorstel 28 Bijlage 1 Notitie over de gevolgen van een eventuele beëindiging van de landelijke ledenregistratie 29 Bijlage 2 Resultaten herijking uitgangspunten Numeri 35 Bijlage 3 Test en bevindingen rapportage Numeri 37 Bijlage 4 Projectstructuur 41 Bijlage 5: Raamwerk Communicatieplan voor invoering LLR 43

4 Rapportage Numeri - 9 juni 2008 Pagina 4 van 43

5 Rapportage Numeri - 9 juni 2008 Pagina 5 van 43 Opmerkingen vooraf In de rapportage wordt veelvuldig gebruik gemaakt van afkortingen en specifieke (ICT-) begrippen; in een rapportage over een onderwerp als het onderhavige is dat bijna onvermijdelijk. Voor een goed verstaan van de rapportage is om die reden bijgaande afkortingen- en begrippenlijst opgenomen. Addcomm Print & Mail-bedrijf waar de SMRA een contract mee heeft afgesloten voor het afdrukken, enveloperen en versturen van grote postverzendingen ( mailingen ) Baruch Locaal software pakket voor leden- en bijdrageadministratie, geleverd door de SMRA BCvR Bijzondere Commissie van Rapport (ingesteld door de kleine synode) Discoverer Software pakket bij Numeri om rapportages, overzichten en lijsten uit het systeem te kunnen genereren DO Dienstenorganisatie DV DienstVerlening EBS E-Business Suite = verzameling software ( suite ) van Oracle om bedrijfsprocessen te ondersteunen, waarbij gebruik wordt gemaakt van internet technologie (web gebaseerde schermen) ERP Electronic Resource Planning Software pakketten die worden gebruikt om de bedrijfsprocessen te ondersteunen met automatiseringsmiddelen ESB Enterprise Service Bus = techniek en software van Oracle om verschillende systemen via een bus-techniek aan elkaar te kunnen koppelen zodat die systemen onderling gegevens kunnen uitwisselen FFA Fusies, Federaties en Aanmerkingen (project van de SMRA) FO Functioneel Ontwerp (verg. met TO, zie aldaar) FT Functionele Testen HR Human Resource = het deel van het Oracle EBS systeem dat bedoeld is om personeelsleden van een bedrijf te kunnen administreren; dit is het standaard software pakket waarop Numeri is gebouwd ICCO Interkerkelijke organisatie voor ontwikkelingssamenwerking ICT Informatie en Communicatie Techniek Infraprocessen Processen binnen Baruch met het oog op de kerkorde ITIL Information Technology Infrastructure Library - een verzameling van boeken die processen in de IT branche beschrijven zoals die in de praktijk worden uitgevoerd JUZA Juridische Zaken KBG Klankbordgroep Toekomstige gebruikers van Numeri die rechtstreeks bij het project betrokken zijn KLA Kerkelijke Leden Administratie = Locaal software pakket voor leden- en bijdrageadministratie, geleverd door Topsoft BV KO KerkOrde KS Kleine Synode LLR Landelijke Ledenregistratie MCX ICT-bedrijf dat het technische beheer verzorgt van het Numeri systeem NLLR Nieuwe Landelijke Ledenregistratie gebruikt voordat de naam Numeri werd geïntroduceerd

6 Rapportage Numeri - 9 juni 2008 Pagina 6 van 43 Oracle Software bedrijf dat database systemen en daarvoor benodigde software producten ontwikkelt en verkoopt Ordina Software bedrijf dat het Numeri-systeem in haar huidige vorm heeft gebouwd door het Oracle EBS-HR systeem aan te passen PLD Protestants Landelijk Dienstencentrum Progro Project Groep = De stuurgroep van het project RFC Request For Change = Wijzigingsverzoeken Scipio Locaal software pakket voor leden- en bijdrageadministratie, geleverd door de firma Hagru BV SILA Stichting Interkerkelijke Leden Administratie = SILA verzorgt de aanlevering van de persoonsgegevens en de mutaties daarop uit de GBA (Gemeentelijke Basis Administratie) naar de aangesloten kerken SMRA Stichting Mechanische Registratie en Administratie, de kerkelijke stichting die de landelijke ledenregistratie verzorgt en leverancier van Baruch SMS Short Message Service - het kunnen versturen van korte berichten met name via mobiele telefoontoestellen ST SysteemTest SW Software TAN Transactie nummer - transactiecode systeem voor autorisatie en identificatie TO Technisch Ontwerp (verg. met FO) TT Technische Testen Web Internet technologie, vergelijk WWW = World Wide Web Webschermen Hierbij wordt een computersysteem benaderd en gebruikt via gebruikersschermen die werken met internettechnologie en zogenoemde browser functionaliteiten (bijv. Internet Explorer of Firefox WebSolutions ERP software pakket voor de ICT ondersteuning van de administratieve processen binnen de DO WG Werkgroep binnen het project Wizards Eenvoudige schermen en opdrachten via de computer die de gebruiker langs een bepaald pad leiden om iets te kunnen realiseren of te doen

7 Rapportage Numeri - 9 juni 2008 Pagina 7 van 43 INLEIDING Met de vereniging van de drie kerken tot de Protestantse Kerk in Nederland dienden de -in de kerkenuiteenlopende wijzen van ledenregistratie op elkaar afgestemd te worden en in overeenstemming gebracht te worden met de kerkordelijke regelingen inzake ledenregistratie van de Protestantse Kerk in Nederland. De kleine synode heeft in april 2005 besloten tot de ontwikkeling en invoering van een nieuw systeem voor de Landelijke Ledenregistratie (LLR); in dit nieuwe systeem zullen de gegevens van de leden van alle gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland worden bijgehouden. Uit onderzoek was namelijk gebleken dat aanpassing van de bestaande systemen (1) aan de eisen die de nieuwe kerkordelijke regeling stelt met betrekking tot de ledenregistratie en (2) aan de eisen van deze tijd voor gebruiksgemak, beveiliging en borging van de gegevenskwaliteit, geen optie was en dat daarvoor de ontwikkeling en inrichting van een nieuw systeem noodzakelijk was. De kerkordelijke regeling betreffende de ledenregistratie is te vinden m.n. in ord. 2, hoofdstuk II en in de Generale regeling ledenregistratie. In deze regeling wordt uitgegaan van het bestaan van registers van de plaatselijke gemeenten en een landelijke ledenregistratie alsmede van de uitwisseling van gegevens tussen deze registers: 1. In ord is bepaald dat ten behoeve van het leven en werken van gemeenten en kerk de volgende registers worden bijgehouden: a. het register van de gemeente, b. het register van de leden van alle gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland en c. het register van de evangelisch-lutherse leden. Het doel van deze registratie is het kunnen beschikken over persoonsgegevens ten behoeve van het functioneren van het kerkelijk leven en werken in de ruimste zin van het woord (ord ). 2. De generale synode doet de registratie van de leden van alle gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland (de landelijke ledenregistratie ) onderhouden ten behoeve van de continuïteit van de registratie van de leden van de gemeenten en van de onderlinge uitwisselbaarheid van de verzamelde gegevens (ord ). 3. De gemeenten - zo is vervolgens in ord bepaald - zijn gehouden ten behoeve van de landelijke ledenregistratie alle mutaties op het ledenbestand van de gemeente die haar ter kennis komen, aan de generale synode ter beschikking te stellen, terwijl de gemeenten een opgave ontvangen van de in de landelijke ledenregistratie aangebrachte mutaties die hun gemeenten betreffen. 4. Over de uitwisseling van de gegevens van de registers van gemeenten en van de landelijke ledenregistratie worden nadere regels gegeven in art. 13. Generale regeling ledenregistratie. De landelijke ledenregistratie is onontbeerlijk voor het up to date -houden van de registers van de gemeenten en de uitvoering van o.m. de regeling betreffende verhuizing (ord ) en overschrijving (ord ); zie hiervoor de notitie van de stafafdeling Juridische Zaken van oktober 2007 [bijlage 1]. Het verloop van het project is vanaf 2005 moeizaam geweest. Het project bevond zich vanaf het begin in slecht weer. In 2006 werd er een onderzoekscommissie ingesteld die e.e.a. heeft onderzocht en werden deze aanbevelingen overgenomen in de november vergadering van de Kleine Synode. Daarna werd het bestuur van de dienstenorganisatie verantwoordelijk. De kleine synode is door middel van rapportages, die voor (vrijwel) elke vergadering van de kleine synode zijn uitgebracht, op de hoogte gehouden van de voortgang van het project en de ontwikkelingen rond de nieuwe landelijke ledenregistratie. Besluitvorming heeft plaatsgevonden op basis (1) van deze voortgangsrapportages, die - onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de dienstenorganisatie - worden opgesteld door het projectteam Numeri en aangeboden door het bestuur van de dienstenorganisatie (daarbij vanaf 26 november 2006 optredend als bestuur van de SMRA) alsmede (2) van de daarbij uitgebrachte adviezen van de Bijzondere commissie van Rapport inzake het project Numeri (die in november 2007 door de kleine synode is ingesteld).

8 Rapportage Numeri - 9 juni 2008 Pagina 8 van 43 Elke voortgangsrapportage ten behoeve van de kleine synode borduurt voort op de rapportage die - voor de vergadering van de kleine synode daaraan voorafgaand - is voorgelegd. Dit betekent dat voor een goed verstaan van de voortgangsrapportage op een aantal punten ook eerdere rapportages en besluiten van de kleine synode daaromtrent in herinnering moeten worden gebracht. De kleine synode heeft in november 2007 het bestuur van de dienstenorganisatie opdracht gegeven aan de kleine synode verschillende scenario s voor te (doen) leggen met betrekking tot de voortgang van het project Numeri, waarbij tevens aangegeven diende te worden wat de financiële en organisatorische consequenties zijn van de verschillende scenario s. De in maart 2008 voorgelegde rapportage voldeed niet aan hetgeen de kleine synode in de vergadering van november 2007 had gevraagd. Aan het bestuur van de dienstenorganisatie en het projectteam is in maart 2008 opgedragen om de lopende onderzoeken zo spoedig mogelijk af te (doen) ronden en daarover te (laten) rapporteren in de eerstvolgende vergadering van de kleine synode. Deze voortgangsrapportage bestaat uit twee delen: - Deel 1 bevat het eigenlijke verslag van de werkzaamheden. - In deel 2 zijn de mogelijke oplossingsrichtingen uitgewerkt.

9 Rapportage Numeri - 9 juni 2008 Pagina 9 van 43 Deel 1 VERANTWOORDING / STAND VAN ZAKEN 1 Stand van zaken Numeri ultimo mei 2008 In de voortgangsrapportages betreffende het project Landelijke Ledenregistratie (Numeri) wordt telkens verslag gedaan van de werkzaamheden, die zijn verricht sinds de daaraan voorafgaande vergadering van de kleine synode. Dat geldt ook voor deze rapportage; verslag wordt gedaan van de werkzaamheden sinds de vergadering van de kleine synode van maart Algemeen 1. Er heeft een herijking plaatsgevonden van de oorspronkelijke uitgangspunten van Numeri in het licht van de huidige stand van zaken; wat was afgesproken en waar staan we nu? Moeten uitgangspunten met de huidige kennis van zaken worden bijgesteld en/of op welke punten moet worden teruggegrepen op de oorspronkelijke uitgangspunten? Het resultaat is in [bijlage 2] opgenomen. Hierin is aangegeven welke uitgangspunten oorspronkelijk zijn gehanteerd; daarbij is aangegeven op welke punten deze al zijn c.q. nog dienen te worden bijgesteld. Kortom, hierin wordt duidelijk aan welke verwachtingen met betrekking tot de mogelijkheden van het nieuwe systeem wordt c.q. kan worden voldaan en waar deze (te hoog gespannen) verwachtingen dienen te worden getemperd en/of bijgesteld. 2. Alle gespecificeerde eisen en wensen, zoals deze zijn neergelegd in de Functionele Ontwerpen (FO s) zijn in kaart gebracht en gerubriceerd; deels was dat nodig om gestructureerd te kunnen testen, anderzijds kon daarmee op dat vlak ten aanzien van de oorspronkelijk geformuleerde FO s ook de positie opnieuw bepaald worden. 3. Er is nadrukkelijk gekeken naar het onderhoud en de beheerbaarheid van het systeem in combinatie met de mogelijke vervolgscenario s. Tevens is een inschatting gemaakt van de te verwachten exploitatiekosten. Deze aspecten zijn verwerkt in de vergelijkingen, zoals die in hoofdstuk 9 in deze rapportage zijn gepresenteerd. 4. Er is veel tijd en aandacht besteed aan overleg met de verschillende leveranciers om te komen tot weloverwogen adviezen, offertes en / of risico-inschattingen en planningen. 5. Er is expliciet aandacht gegeven aan de optie om bij de overwegingen ook de ontwikkeling van een nieuw systeem voor de ledenregistratie te betrekken, d.w.z. om Numeri, de nieuwe landelijke ledenregistratie in haar huidige vorm te beëindigen en het systeem voor de ledenregistratie te herbouwen (zie deel 2, hoofdstuk 8 e.v.). 1.2 Onderzoeken In 2007 zijn - naar aanleiding van een toen uitgevoerde second opinion met betrekking tot de inrichting en het maatwerk deel van Numeri - vervolgonderzoeken gestart met het doel te kijken naar de haalbaarheid van de verschillende onderdelen. In de periode tot de vergadering van de kleine synode van maart 2008 zijn verder onderzocht de opties, die in november 2007 zijn genoemd, te weten: 1. terugval op het mainframe met printerstaat en het huidige Baruch, 2. het huidige Numeri benutten met locale applicaties, zoals Baruch, Scipio, KLA,

10 Rapportage Numeri - 9 juni 2008 Pagina 10 van Numeri met digitale wizards voor het verwerken van mutaties, 4. combinatie van 2 en 3, 5. complete nieuwbouw van Numeri (zie de voortgangrapportage maart 2008, KDB 08-02). De kleine synode heeft - mede op advies van de Bijzondere Commissie van Rapport - in maart 2008 besloten aan de projectleiding meer tijd te geven om de haalbaarheidsonderzoeken verder uit werken. De afgelopen periode is dan ook gebruikt om de lopende onderzoeken verder uit te diepen, uitgebreid te kijken naar haalbaarheid en kosten van de verschillende opties en naar de onderbouwing van te maken keuzen. De resultaten van deze vervolgonderzoeken en de conclusies met betrekking tot de uitgewerkt scenario s zijn in deel 2 (hoofdstuk 8 e.v.) weergegeven, terwijl tevens de meer gedetailleerde gegevens waarop de conclusies zijn gebaseerd zijn opgenomen. 1.3 Garantie na oplever- en acceptatiedocument In de afgelopen maanden is het systeem structureel getest op alle functionele eisen en wensen, zoals die tijdens het traject van het project zijn vastgesteld. Alle fouten, die daarbij zijn gevonden, zijn aan Ordina gemeld en zijn gerepareerd; de laatste stand is dat er geen openstaande fouten meer zijn. Dit wil zeggen dat wat is besteld, geleverd is. Omdat is gebleken dat een deel van de specificaties niet eenduidig of zelfs foutief was, is tijdens het testtraject een lijst met benodigde en/of gewenste aanpassingen opgesteld. Deze aanpassingen zijn vermeld in [bijlage 3], Test en bevindingen rapportage Numeri zijn in de projectkosten afzonderlijk gespecificeerd. 1.4 Testen verder vorm gekregen In maart 2008 heeft de systeemtest van de infraprocessen (federatie, fusie, aanmerking, wijkwijziging, vormen en splitsen van gemeenten) plaatsgevonden door medewerkers van de SMRA. De conclusie aan het eind van deze testperiode is dat hetgeen is opgeleverd - qua gespecificeerde mogelijkheden - weliswaar functioneel redelijk tot goed is, maar dat het in de praktijk als niet werkbaar moet worden beschouwd door de omslachtige manier van werken en de grote foutgevoeligheid van het werkproces in haar huidige vorm. Dit betekent dat er ook aanpassingen (RFC s) rond FFA nodig zijn. 1.5 Bijdrageadministratie In november 2007 is gerapporteerd dat - in verband met de kosten van de inrichting en het beheer van de financiële administratie alsmede met het complexe karakter van deze administratie - afgezien is van de inrichting van de financials module. Omdat deze module uit het systeem (Numeri) is geschrapt, is - zoals reeds in november 2007 is aangegeven - gezocht naar een andere oplossing voor de financiële afhandeling van de bijdrageadministratie. Met het oog hierop is een wensen- en eisenpakket opgesteld en is een offerte van Oracle gevraagd. Een en ander is terug te vinden in het investeringenoverzicht (zie hoofdstuk 9, onder 1).

11 Rapportage Numeri - 9 juni 2008 Pagina 11 van Locale softwarepakketten Er is uitgebreid onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de locale pakketten (zoals Baruch en Scipio) een deel van de oplossing te laten zijn. Daarbij is gekeken naar allerlei aspecten, zoals naar de mogelijkheden voor het synchroniseren van het centrale dataregister met de locale registers van de gemeenten, het aanpassen en opwaarderen van Baruch, het aangaan van mogelijke samenwerkingsverbanden met Hagru BV (leverancier van Scipio); tevens zijn alle mogelijke consequenties van deze scenario s onderzocht (zie hiervoor: deel 2, hoofdstuk 11). 2 Functionaliteiten in de kern (de motor) van Numeri De kern van Numeri (de motor ) werkt nagenoeg conform de overeengekomen specificaties. Om een voor de gebruiker werkbaar en acceptabel systeem op te leveren, dient er echter nog wel een aantal zaken ontwikkeld te worden. De desbetreffende zaken zijn alle gebudgetteerd in de financiële uitwerkingen. 2.1 Wat nog gebouwd moet worden Om Numeri werkbaar te maken is het noodzakelijk - afhankelijk van de gekozen vervolgoptie dat de functionaliteit op een aantal punten aangepast en/of uitgebreid moet worden. Hierbij moet worden gedacht aan het volgende: - gebruikersvriendelijke interface om Numeri tot een werkbaar systeem te maken, - financiële afhandeling van de bijdrageadministratie, - aanpassingen (RFC s) op de z.g. motor van Numeri, - selectie- en beheermechanisme (d.w.z. mogelijkheid om selecties te maken, ondermeer ten behoeve van het beheer in de gemeenten), - aanpassingen op de webwinkel in Websolutions ten behoeve van mailings en printwerk, - sjablonen voor printwerk en koppeling met Addcom en de koppeling van Websolutions, - rapportages via Discoverer; deze zijn voor de landelijke gebruiker naar schatting voor 2/3 deel gebouwd, maar moeten nog verder worden getest; een deel van de rapporten zal nog aangepast moeten worden; - aanpassingen die de kerkordelijke processen voor de plaatselijke gebruiker sterk vereenvoudigen, - upgrade van de versie van de Oracle database waarop Numeri is gebouwd, - aanpassingen om de infraprocessen (FFA, grenswijzigingen, enz.) werkbaar te maken.

12 Rapportage Numeri - 9 juni 2008 Pagina 12 van 43 3 Financiële verantwoording tot en met april 2008 Verloop budget Landelijke Ledenregistratie Budget aangegane verplichting Uitgaven besteed volgens eerdere overzichten werkelijk besteed incl. werkelijke verpl. * vrije ruimte volgens eerdere overzichten werkelijke vrije ruimte tot en met april 2008 Bouwkosten Hosting (Ordina/MCX) Licenties (Oracle) Opleidingen Projectmanagement Communicatie Overig Onvoorzien LLR Processen *) Inhuur personeel Gebruiksvriendelijkheid Voorziening Uitrol **) Bouwrente *) openstaande rekening Ordina SMRA-processen **) besluit KS november 2007, overbrugging

13 Rapportage Numeri - 9 juni 2008 Pagina 13 van 43 4 Dienstverlening Er is uitgebreid onderzoek gedaan naar de impact voor de dienstverlening bij de keuze van de verschillende opties. Ook wordt gekeken welke vorm van dienstverlening mogelijk is na de verhuizing van de SMRA vanuit Delft, waarbij voorop staat dat een nader te bepalen pakket van dienstverlening aan de gemeenten voortgang moet kunnen vinden. Bij verhuizing naar Utrecht zal het bestaande mainframe en de huidige printerstraat achterblijven. De insteek is op dit moment om de dienstverlening voor wat betreft het FFA-proces rechtstreeks op Numeri te faciliteren. Daarnaast zal het onderdeel voor mailingen en acties worden gefaciliteerd - voor het adres selectiedeel (wie worden aangeschreven) - door middel van de inzet van Numeri en - voor het materiaal keuzedeel (wat wordt verstuurd) - de webwinkel in Websolutions. Dit laatste (mailingen en acties) is een onderdeel dat vorig jaar wel in kaart is gebracht, maar nog niet in de techniek was gerealiseerd. Bij eventuele herbouw zal het aspect van de dienstverlening opnieuw moeten worden bekeken, maar integratie met de Microsoft Office en/of andere softwareproducten is een wezenlijk onderdeel van de oplossing; hierdoor zal de locale ondersteuning beter gegarandeerd zijn dan met de huidige Numeri omgeving, die geen integratie heeft met Microsoft-producten. 5 Communicatie In november 2007 is aan de kleine synode toegezegd dat de beoogde eindrapportage over Numeri in maart 2008 voorzien zou zijn van een paragraaf Communicatie. De synode wilde met name informatie ontvangen over de wijze waarop de invoering van Numeri in de gemeenten ondersteund zal worden met de inzet van communicatiemiddelen. Deze toezegging aan de synode is in overleg met communicatiemedewerkers van de Dienstenorganisatie gedaan op basis van de veronderstelling dat in maart het eindproduct Numeri aan de kleine synode gepresenteerd zou kunnen worden. Inmiddels is duidelijk dat deze termijn niet is gehaald. Uit voorliggende rapportage blijkt verder dat ook nu - juni er voor het tot stand brengen van een landelijke ledenregistratie nog verschillende, uiteenlopende scenario s zijn, waaruit de kleine synode een keuze dient te maken. Deze scenario s variëren sterk in de consequenties voor de gebruiker (zoals het gebruik van het systeem en de doorlooptijd tot de invoering van het systeem). Gezien deze onzekerheid is het niet realistisch om op dit moment een gedetailleerd communicatieplan op te stellen voor de invoering van het nieuwe systeem (in welke variant dan ook). Dit heeft pas zin als duidelijk is welk product / welke producten er concreet aan de gemeenten worden aangeboden, door wie en wanneer. Om toch een beeld te geven van de werkwijze die wij zullen hanteren zodra we over de daadwerkelijk invoering van een nieuw systeem kunnen communiceren, treft u in bijlage 5 een raamwerk van een communicatieplan aan. 5.1 Korte termijn Omdat communicatie een belangrijke rol speelt bij het doen slagen van een gecompliceerd traject als het ontwikkelen en invoeren van een systeem voor de landelijke ledenregistratie van de Protestantse Kerk, is ook duidelijk dat we niet met communiceren kunnen wachten tot er een product gereed is dat daadwerkelijk ingevoerd kan worden. Daarom is het van belang om ook over de besluitvorming op 27 juni én over het vervolgtraject direct en helder te communiceren. Daarvoor hebben projectleiding en directie de volgende communicatieactiviteiten gepland:

14 Rapportage Numeri - 9 juni 2008 Pagina 14 van juni 2008: voorlichtingsbijeenkomst voor de nieuwe leden van de kleine synode (waarbij overigens ook de leden die reeds langer zitting hebben in de kleine synode zijn uitgenodigd); na de vergaderingen van de kleine synode van 27 juni a.s.: informeren van de classicale vergaderingen en de kerkenraden van alle gemeenten; informeren van de direct betrokkenen in de gemeenten via nieuwsbrief en website Numeri (www.pkn.nl/numeri); najaar 2008: beleggen van informatieavonden in het land; zo mogelijk samen met de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer (VKB). Afhankelijk van de besluitvorming van de kleine synode zullen ten behoeve van de daadwerkelijke invoering van het nieuwe systeem informatiebijeenkomsten in het land georganiseerd worden; een voorlopige planning houdt in: voorjaar 2009: geven van demo s op informatieavonden in het land; najaar 2009: beleggen van informatieavonden in het land ten behoeve van de ingebruikname van het systeem; gedurende het gehele traject: op gezette tijden zorg dragen voor berichtgeving in Kerkinformatie en via andere kanalen die de dienstenorganisatie ter beschikking staan. 5.2 Klankbordgroep Bij het onderdeel communicatie naar plaatselijke gemeenten spelen de deelnemers in de Klankbordgroep gebruikersvriendelijkheid en implementatie een belangrijke rol. De klankbordgroep gebruikersvriendelijkheid en implementatie is samengesteld uit vrijwilligers en beroepskrachten vanuit de locale gemeenten. Deze deelnemers aan de klankbordgroep werken bijna allemaal dagelijks met de huidige systemen zoals Baruch en Scipio. Tevens is vanuit de klankbordgroep een aantal subgroepen gevormd, die zich specifiek bezighouden met o.a. gebruikersvriendelijkheid, met logische opbouw van de schermen, met enquête naar de wensen en mogelijkheden van de locale gebruikers, met opleidingen, e.d. In de klankbordgroep zit ook een aantal testers die vanaf de beginfase bij het testen van Numeri betrokken zijn geweest. Zij hebben een specifieke deskundigheid ten aanzien van het gebruik van Numeri en de nog ontbrekende functionaliteiten. In de huidige projectstructuur komt de groep meestal 4-6 wekelijks bijeen o.l.v. de projectleider en heeft ze een adviserende functie. Daarnaast fungeren de leden van de groep als de ogen en oren van het project, die onder meer de input vormen voor de ontwikkeling en uitrol van het project Numeri. Ook bij de vervolgscenario s zal een wezenlijke bijdrage van deze groep nodig zijn, reden waarom ze gevraagd zullen worden om deel te gaan uitmaken van de diverse werkgroepen.

15 Rapportage Numeri - 9 juni 2008 Pagina 15 van 43 6 Beheer Nadat de keuze voor het vervolg is gemaakt, zal worden uitgewerkt op welke wijze het onderhoud en het beheer van het systeem vormgegeven moet worden. Versiebeheer (hoe kan worden gegarandeerd dat iedereen de juiste versie gebruikt) en bevindingenbeheer (betreft storingen en incidenten) zijn een tot op heden onderbelicht onderdeel, maar zullen als cruciaal onderdeel in het traject meegenomen dienen te worden. Wanneer het beheer bij de ICT-afdeling van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk kan worden ondergebracht (bij scenario 6, zie deel 2), kan het project meeliften op de ITIL-implementatie 1 die dit jaar zal worden doorgevoerd binnen de ICT-afdeling. 7 Migratie / conversie en opleiding Ook voor dit aspect geldt hetgeen hiervoor bij beheer is opgemerkt, namelijk dat dit onderdeel eerst in detail verder kan worden uitgewerkt als bekend is met welk scenario het project wordt vervolgd. 1 Hierbij worden zaken als incidentafhandelingen en het gecontroleerd aanbrengen van wijzigingen, procedureel geregeld.

16 Rapportage Numeri - 9 juni 2008 Pagina 16 van 43 Deel 2 UITWERKING MOGELIJKE OPLOSSINGSRICHTINGEN NUMERI Inleiding In de vergadering van de kleine synode van 28 maart 2008 is bij de behandeling van de toen voorliggende voortgangsrapportage (KDB 08-02) - op aanbeveling van de Bijzondere Commissie van Rapport inzake het project Numeri - besloten de lopende onderzoeken zo spoedig mogelijk af te laten ronden en daarover te laten rapporteren tijdens de eerstvolgende vergadering van de kleine synode. Hierbij dienen de uitkomsten van de studies te worden voorgelegd met verschillende scenario s, inclusief de financiële en organisatorische consequenties van de onderscheiden scenario s. Het bestuur van de dienstenorganisatie (tevens optredend als bestuur van de SMRA) is daarbij opgedragen in juni 2008 aan de kleine synode voorstellen te doen met betrekking tot de voortgang dan wel beëindiging van het project Numeri, Landelijke Ledenregistratie. In dit deel van de rapportage zullen achtereenvolgens aan de orde komen - de resultaten op hoofdlijnen van de onderzochte opties met een overzicht van de belangrijkste voor- en nadelen van de verschillende scenario s, - de kosten van de scenario s (project- en exploitatiekosten), - overwegingen met betrekking tot toekomstige ontwikkelingen en verwachtingen, - overwegingen betreffende koppeling van locale pakketten met Numeri, - grove tijdsplanning voor het vervolgtraject. Deze rapportage wordt afgesloten met conclusies ten aanzien van de uitgewerkte scenario s en een aanbeveling over de voortgang van het project, alsmede een slothoofdstuk over de financiële gevolgen en een concreet besluitvoorstel van het bestuur van de dienstenorganisatie. 8 Resultaten op hoofdlijnen van de onderzochte opties De afgelopen maanden zijn de opties die in eerdere vergaderingen van de kleine synode zijn genoemd, verder onderzocht. Het gaat daarbij om de volgende opties: 1. terugvallen op en verdergaan met het bestaande mainframe (met printerstraat) en het huidige Baruch, 2. Numeri (in de huidige vorm) met locale applicaties, zoals Baruch, Scipio, KLA, 3. Numeri met WEB-schermen voor het verwerken van mutaties, 4. Numeri met nieuwe gebruikersinterface, 5. combinatie van 2 en 3 en 6. herbouw van Numeri. Er is door verschillende partijen gekeken naar de haalbaarheid van een tussenlaag tussen Numeri en locale pakketten (up- en downloadmogelijkheid), de digitale wizards met WEB-schermen en een nieuwe gebruikersinterface. Ook combinaties van mogelijkheden en de haalbaarheid daarvan zijn goed onderzocht.

17 Rapportage Numeri - 9 juni 2008 Pagina 17 van 43 Alle aspecten van de te bouwen tussenlaag, de benodigde aanpassingen in bijvoorbeeld Scipio en de gevolgen voor het huidige Numeri zijn gezamenlijk en in een constructieve sfeer tegen het licht gehouden. 8.1 Optie 1 Terugvallen op en verdergaan met de bestaande mainframe (met printerstraat) en het huidige Baruch Al bij de start van het project was duidelijk dat aanpassing van de bestaande systemen geen optie meer kan zijn. In de rapportage aan de kleine synode van maart 2008 is nogmaals vastgesteld dat deze optie niet realistisch is in verband met vooral de hoge risico s op het gebied van continuïteit en de te verwachten problemen rond flexibiliteit, architectuur, actualisatie en integratie met de moderne ICToplossingen. 8.2 Optie 2 Numeri (in de huidige vorm) met locale applicaties, zoals Baruch, Scipio, KLA Deze oplossing lijkt eenvoudig en overzichtelijk, maar biedt geen oplossing voor alle huidige tekortkomingen van Numeri, zoals het niet kunnen uitvoeren van bovenplaatselijk werk, bijvoorbeeld infraprocessen zoals grenswijzigingen en FFA (fusies, federaties en aanmerkingen). Hetzelfde geldt voor de werkzaamheden voor die gemeenten die de registratiewerkzaamheden aan de Landelijke Ledenregistratie (SMRA/DO) hebben uitbesteed, omdat de desbetreffende gemeenten deze werkzaamheden niet zelf kunnen of willen doen. Vanuit beheersoogpunt is het een lastig te beheren omgeving door de vele locale bestanden en te synchroniseren registers. Bovendien gaat het hier om een zeer kostbare oplossing zowel qua aanschaf van de licenties en de benodigde hardware als wat betreft de jaarlijkse licentiekosten door de - landelijk gezien - grote aantallen gebruikers. Daarnaast vraagt deze oplossing meer van de plaatselijke gebruikers en/of van ondersteuning, omdat er o.a. locaal software geïnstalleerd en onderhouden moet worden, terwijl tevens back-up regelingen voor de data getroffen moeten worden. Voor gemeenten, waarin weinig tot geen ICT-kennis aanwezig is, zal deze oplossing mogelijk een onneembaar obstakel vormen. 8.3 Optie 3 Numeri met WEB-schermen voor het verwerken van mutaties Deze oplossing schiet tekort voor al die gemeenten, die veel meer doen met hun ledenregistratie dan alleen administreren wie lid van de gemeente zijn. Deze optie is ook wat betreft de bijdrageadministratie en de ondersteuning van acties onvoldoende. Er zal bij deze optie alsnog zwaar geleund moeten worden op een landelijke organisatie, die de ondersteuning en dienstverlening moet verzorgen. Numeri is echter juist erop gericht dat gemeenten zoveel mogelijk zelf het werk kunnen doen en dat ook zelf gaan doen. 8.4 Optie 4 Numeri met nieuwe gebruikersinterface Onderzoek heeft geleerd dat deze optie een kostbare oplossing is zowel in geld als in tijd die (in ieder geval op korte termijn) nog steeds niet het niveau van de locale pakketten zal kunnen evenaren. Dat heeft ook te maken met het feit dat alle data in een centraal register staan opgeslagen, waarbij

18 Rapportage Numeri - 9 juni 2008 Pagina 18 van 43 niet ontkomen kan worden aan een bepaalde vorm van standaardisatie en limitering van opties om het geheel betaalbaar en beheerbaar te houden. Deze optie zou wel kunnen bijdragen aan een betere gebruiksvriendelijkheid, doch is onvoldoende voor de gebruikers, die lokaal veel meer doen met hun ledenadministratie dan in een standaardpakket kan worden aangeboden. 8.5 Optie 5 Numeri met een combinatie van 2 (locale applicaties) en 3 (WEB-schermen) In deze optie worden de voordelen van de opties 2 en 3 gecombineerd, waarbij ze elkaars nadeel opheffen. De insteek hierbij is dat de gemeenten hun primaire (en kerkordelijk) verplichte registratiewerkzaamheden via WEB-schermen moeten kunnen afhandelen, conform een van de oorspronkelijke uitgangspunten van Numeri. Deze WEB-schermen moeten generiek en heel eenvoudig in gebruik zijn, zodat de drempel om deze te gebruiken uiterst laag is. Ook moeten eenvoudige rapportages en selecties kunnen worden gemaakt, die eventueel als bestand op een plaatselijke PC in Excel of Word verder kunnen worden bewerkt. Gemeenten, die (veel) meer willen kunnen doen met de ledenregistratie (dan alleen het registreren van gegevens van de leden van de gemeenten) en/of die vasthouden aan hun locale applicaties kunnen hun data - via up- en downloaden - elektronisch koppelen met het centrale register. Daartoe moet deze applicatie wel zijn aangepast. Vanuit oogpunt van gebruikersvriendelijkheid en flexibiliteit hebben de gemeenten de keuze uit twee mogelijkheden te weten: - gebruik van WEB-schermen (gratis tot 5 gebruikers) voor de primaire en kerkordelijk verplichte werkzaamheden of - de inzet van een locaal pakket (waarvan de kosten voor eigen rekening komen), wanneer de gemeente duidelijk meer wil kunnen doen met de gegevens van het centrale LLR-register dan hetgeen via de WEB-schermen wordt geboden. Deze optie is dus een combinatie van de inzet van locale pakketten naast het gebruik van WEBschermen. Ook binnen een gemeente kan deze mix worden gebruikt (bijv.: de ledenadministrateur werkt met een locaal pakket, terwijl de predikant de kaartenbak raadpleegt via de WEB-schermen). 8.6 Optie 6 Herbouw van Numeri (d.w.z. Numeri stoppen in haar huidige vorm en deels opnieuw beginnen) Tijdens het Numeri-proces is zowel binnen de projectgroep, de directie en het bestuur alsmede ook in de Bijzondere Commissie van Rapport en de kleine synode regelmatig aan de orde geweest in hoeverre het nog verantwoord is door te gaan met Numeri. Tijdens het proces werd evenwel telkens geconstateerd dat er nog steeds mogelijkheden leken te zijn uiteindelijk toch nog tot een redelijk resultaat te komen. De blijvende onzekerheid over de uiteindelijke kwaliteit van de nieuwe ledenregistratie heeft geleid tot de opdracht van de kleine synode om ook optie 6 te onderzoeken. Het gaat hier om een diepgaand onderzoek naar de mogelijkheid om een oplossing te realiseren via herbouw met gebruikmaking van alle kennis en ervaring, die op dit moment is opgedaan in de loop van het project Landelijke Ledenregistratie en waarbij tevens gebruik gemaakt kan worden van de meest recente technische mogelijkheden.

19 Rapportage Numeri - 9 juni 2008 Pagina 19 van 43 Deze optie is onderzocht door de firma CapGemini (die in 2007 een onderzoek heeft uitgevoerd naar de mogelijkheid van gegevensuitwisseling Numeri en Baruch). CapGemini heeft een voorstel uitgewerkt om - uitgaand van de allerlaatste stand van de techniek (software uit januari 2008) - te komen tot een gebruikersvriendelijk LLR-systeem. De specificaties van dit voorstel zijn opgenomen en gebruikt bij de uitwerking van deze optie, zoals deze - voor wat betreft verschillende aspecten - in het volgende hoofdstuk is neergelegd. De insteek - ook bij het onderzoek naar deze optie - is dat sprake zal (kunnen) zijn van een combinatie van het gebruikmaken van een locaal pakket en van WEB-schermen. 8.7 Overzicht van de voor- en nadelen van de scenario s en van de risico s Bij de nadere uitwerking van de hiervoor vermelde opties is in de eerste plaats gekeken naar de oorspronkelijke uitgangspunten voor de landelijke ledenregistratie, zoals deze door de kleine synode zijn vastgesteld. Al deze uitgangspunten zijn door de projectgroep Numeri bezien en geëvalueerd in het licht van de huidige stand van het systeem. De resultaten van deze evaluatie zijn neergelegd in bijlage 2. Op deze wijze is een raamwerk ontworpen, dat heeft gediend als basis voor de verdere uitwerking van de onderscheiden scenario s. Het onderzoek betreffende de verschillende opties levert het volgende beeld op: a b c Optie 1 (Terugvallen op en doorgaan met het bestaande mainframe [met printerstraat] en het huidige Baruch) is van de onderzochte mogelijkheden de moeilijkste en meest risicovolle optie op dit moment, vanwege (1) het risico van gebrek aan continuïteit wat betreft bemensing, deskundigheid en materiaal, (2) slechte ontsluitbaarheid van het systeem naar de eindgebruikers in het land (terwijl dat een van de kerndoelstellingen van het project is) en (3) het gebruik van verouderde technieken en processen. De opties 2 en 3 (Numeri met locale applicaties, zoals Baruch, Scipio en KLA als gebruikersinterface óf alleen WEB-schermen voor de primaire werkzaamheden) schieten beide tekort in de te bieden functionaliteiten, bieden geen structurele oplossingen, vergen meer kennis en deskundigheid in het land en hebben extra financiële aspecten (bij een voortgaan met deze opties zullen nog meer onderdelen bijgebouwd moeten worden); beide oplossingen leggen ook een zware werkdruk op de (landelijke) dienstenorganisatie voor wat betreft de noodzakelijke ondersteuning en dienstverlening. Optie 4 (Numeri met nieuwe gebruikersinterface) geeft de gemeenten de mogelijkheid om via één eenvoudige interface door middel van een webbrowser Numeri te gebruiken op een voor de gemeente optimale wijze. Dit zal evenwel zeker niet op korte termijn te realiseren zijn. Bij deze optie wordt - anders dan bij optie 3 - een volledig nieuwe en complete interface gebouwd om die twee opties van de flexibiliteit van één pakket en het eenvoudige gebruik ervan te combineren in één nieuwe gebruikersinterface. De bouwkosten zijn niet gering en het blijft de vraag of de gebruikersvriendelijkheid en mogelijkheden voldoende zullen blijken te zijn. In deze optie blijft ook (dwingend) noodzakelijk dat standaardisatie dient plaats te vinden om een en ander beheerbaar en betaalbaar te houden. Deze optie is onvoldoende voor de gebruikers, die veel meer doen met hun ledenadministratie dan in een standaardpakket wordt c.q. kan worden aangeboden.

20 Rapportage Numeri - 9 juni 2008 Pagina 20 van 43 d e Bij optie 5 (Combinatie van optie 2 en 3) moet het huidige systeem van Numeri worden afgemaakt. De kosten, die daarmee zijn gemoeid, zijn niet gering. Bovendien zijn de structurele onderhouds- en exploitatiekosten van het resulterende systeem erg hoog (zie daarvoor hoofdstuk 9). Deze hoge kosten worden o.a. veroorzaakt door de complexiteit van het gebouwde systeem en alle daarin meegenomen modules en aangepaste standaardmodules. Kleine aanpassingen daarop zullen altijd alleen met ingehuurde externe (en dure) mensen kunnen worden uitgevoerd. Deze externe mensen hebben bovendien elke keer - in verband met de complexiteit van het systeem - een flinke inleertijd nodig. Vanuit de ontwikkelhoek komen er regelmatig signalen dat men schrikt van de complexiteit van het systeem op dit moment; hierbij moet bedacht worden dat er - bij een voortgaan met deze optie, evenals het geval is bij optie 2, 3 en 4 - in de komende maanden nog meer onderdelen bijgebouwd moeten worden. Optie 6 (Herbouw van Numeri, d.w.z. stoppen met Numeri in de huidige vorm en komen tot een herbouw) heeft het voordeel dat een gebruikersvriendelijk LLR-systeem kan worden ontwikkeld, met behulp van alle kennis en ervaring die is opgedaan in de loop van het huidige traject en waarbij tevens gebruik gemaakt kan worden van de meest recente technische mogelijkheden. Reeds op grond van de resultaten van het onderzoek op hoofdlijnen naar de genoemde 6 opties kan worden geconcludeerd dat - gelet op de uitgangspunten voor de landelijke ledenregistratie - de eerste drie vermelde opties niet realistisch zijn, resp. onvoldoende oplossing bieden voor de geconstateerde tekortkomingen van Numeri in de huidige vorm. De rapportage over de verdere uitwerking van de opties, met name op het punt van de (project- en exploitatie-) kosten, richt zich alleen op de opties 4, 5 en 6 als mogelijke scenario s; deze opties zijn meer in detail uitgewerkt. NB: De eerste drie opties zijn bij de verdere uitwerking overigens niet buiten beschouwing gebleven, maar de (financiële) gegevens zijn - omdat deze opties niet in aanmerking komen voor verdere ontwikkeling - niet in deze rapportage opgenomen. De gegevens zijn uiteraard wel beschikbaar en kunnen desgewenst worden overgelegd. Het hiernavolgende overzicht, waarin de belangrijkste voordelen van de scenario s 4, 5 en 6 zijn afgezet tegen de nadelen is vooral behulpzaam om zicht te krijgen op de aspecten waaraan gedacht moet worden bij de besluitvorming en uitwerking van een vervolgscenario. In deze tabel zijn - zoals aangegeven - alleen de opties 4, 5 en 6 opgenomen. Scenario Voordelen Nadelen 4 = Numeri met nieuwe gebruikersinterface 5 = combinatie van 2 en 3 Gebruikersinterface kan optimaal worden ingericht (gebouwd); SILA-koppeling en bepaalde delen zijn al "af". Goede gebruikersinterface is beschikbaar; SILA-koppeling en bepaalde delen zijn al "af". 6 = Herbouw Gebruikersinterface kan optimaal worden ingericht; Nieuw ontwerp vanuit huidige ervaring; nieuwe ontwikkelingen zijn makkelijk te integreren; Geleerde lessen uit Numeri beperken de mogelijke risico's die aan herbouw kleven. Zal toch onvoldoende zijn voor een deel van de gebruikers; Mogelijk verschil van data bij locaal én centraal gebruik; Oracle HR-systeem wordt mogelijk een blok aan het been (er wordt slechts een klein gedeelte van het systeem -20%- gebruikt); Zeer hoge onderhouds- en exploitatiekosten Hoge mate van complexiteit. Dubbele interface en regels te onderhouden (dus onderhoud op 3 vlakken: Scipio, WEB, Numeri); Mogelijk verschil van data bij locaal én centraal gebruik; Oracle HR-systeem wordt mogelijk een blok aan het been; Zeer hoge onderhouds- en exploitatiekosten; Hoge mate van complexiteit. Eerst een (beperkt) selectietraject volgen; Versnelde afschrijvingskosten Numeri; Herbouw heeft ook (nu nog) onbekende risico s, die bij elk nieuw systeem opduiken.

Voortgangsrapportage Numeri

Voortgangsrapportage Numeri Voortgangsrapportage Numeri Nieuwe Landelijke Ledenregistratie Datum 8 november 2007 Auteur H. Feenstra Status Versie 1.1 KDB 07-32 Kleine Synode november 2007 Voortgangsrapportage Numeri - 8 november

Nadere informatie

Voortgangsrapportage

Voortgangsrapportage 8 Voortgangsrapportage over de Ledenregistratie van de Protestantse Kerk Kleine Synode 15 september 2011 AZ 11-23 Uitgebracht door: Bestuur van de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk 8 Pagina

Nadere informatie

Integraal Kostenmodel voor het voeren van digitale dossiers in de JGZ

Integraal Kostenmodel voor het voeren van digitale dossiers in de JGZ Integraal Kostenmodel voor het voeren van digitale dossiers in de JGZ Voorwoord Deze handreiking behoort tot de reeks handreikingen die worden samengesteld ten behoeve van de verwerving en implementatie

Nadere informatie

KLEINE SYNODE PROTESTANTSE KERK IN NEDERLAND Bijzondere Commissie van Rapport inzake het project Numeri

KLEINE SYNODE PROTESTANTSE KERK IN NEDERLAND Bijzondere Commissie van Rapport inzake het project Numeri Toelichting: Voor het project Landelijke Ledenregistratie is een Bijzondere Commissie van Rapport ingesteld, die tot taak heeft de besprekingen van de kleine synode over dit onderwerp voor te bereiden.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2017 2018 27 859 Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA) Nr. 117 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 14 november

Nadere informatie

CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA

CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA BIJLAGE CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA De documenten waarnaar wordt verwezen zijn opgesteld met inachtneming van de kabinetsrichtlijnen voor grote ICT-projecten.

Nadere informatie

Informatie over: - de voortgang van de NUMERI Landelijke Leden- Registratie (LLR) - de ICT-kennis in de dienstenorganisatie

Informatie over: - de voortgang van de NUMERI Landelijke Leden- Registratie (LLR) - de ICT-kennis in de dienstenorganisatie Informatie over: - de voortgang van de NUMERI Landelijke Leden- Registratie (LLR) - de ICT-kennis in de dienstenorganisatie Datum 6 juni 2007 KDB 07.13 Informatie over de voortgang van de NUMERI Landelijke

Nadere informatie

Functioneel Applicatie Beheer

Functioneel Applicatie Beheer Functioneel Applicatie Beheer Functioneel Applicatie Beheer Goed functioneel beheer werkt als smeerolie voor uw organisatie en zorgt voor een optimale aansluiting van de informatievoorziening op de primaire

Nadere informatie

IP Businessmanager voor gevorderden

IP Businessmanager voor gevorderden IP Businessmanager voor gevorderden mobiel integratie total cost of ownership (tco) management rapportages netwerken en ict vm en hosted oplossingen business manager integratie bedrijfs applicaties voip

Nadere informatie

Digikoppeling adapter

Digikoppeling adapter Digikoppeling adapter Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol. Datum: dd-mm-jj

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol. Datum: dd-mm-jj BUSINESS CASE: Versie Naam opdrachtgever Naam opsteller Datum: dd-mm-jj Voor akkoord: Datum: LET OP: De bedragen in deze business case zijn schattingen op grond van de nu beschikbare kennis en feiten.

Nadere informatie

Implementatiescenario voor lidorganisaties

Implementatiescenario voor lidorganisaties Informatiemodel en Gegevensset Federatie Opvang 2011 Implementatiescenario voor lidorganisaties Federatie Opvang, 22 september 2011 versie 1.0 Projectleiding: Projectuitvoering: Mark Clarijs, Informatiemanager

Nadere informatie

Voorbeelden generieke inrichting Digikoppeling

Voorbeelden generieke inrichting Digikoppeling Voorbeelden generieke inrichting Versie 1.1 Datum 19/12/2014 Status Definitief Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m) e. servicecentrum@logius.nl Documentbeheer

Nadere informatie

Checklist risicofactoren IT-projecten

Checklist risicofactoren IT-projecten Organisatie SYSQA B.V. Pagina 1 van 5 Checklist risicofactoren IT-projecten In onderstaande checklists zijn de factoren die het slagen van een project beïnvloeden opgenomen. Projectomvang Hoe groot is

Nadere informatie

Migratie van Groupwise naar Exchange

Migratie van Groupwise naar Exchange BIJLAGE Bijlage nr. 1 Migratie van Groupwise naar Exchange Doelstelling. Momenteel wordt in de administratie van de VGC Novell Groupwise als mailsysteem gebruikt. De huidige versie van Groupwise is verouderd

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol SAMENVATTING ITIL ITIL is nog steeds dé standaard voor het inrichten van beheerspocessen binnen een IT-organisatie. En dekt zowel applicatie- als infrastructuur beheer af. Indien gewenst kan ITIL worden

Nadere informatie

Onderbouwing bepaling short-list pakketsoftware t.b.v. stroom Producten & processen. Deelnemers deelproject en klankbordgroep stroom Automatisering

Onderbouwing bepaling short-list pakketsoftware t.b.v. stroom Producten & processen. Deelnemers deelproject en klankbordgroep stroom Automatisering Onderbouwing bepaling short-list pakketsoftware t.b.v. stroom Producten & processen Aan: CC: Projectteam ZBO Deelnemers deelproject en klankbordgroep stroom Automatisering Van: Datum: 25 mei 2007 Onderwerp:

Nadere informatie

abcdefgh Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG DGP/SPO/U.05.02668 Geachte voorzitter,

abcdefgh Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG DGP/SPO/U.05.02668 Geachte voorzitter, abcdefgh Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Contactpersoon - Datum 2 december 2005 Ons kenmerk DGP/SPO/U.05.02668 Onderwerp Mogelijkheden back-upsysteem

Nadere informatie

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht Onderzoeksplan Rekenkamer Utrecht 16 februari 2009 1 Inleiding Vanuit de raadsfracties van het CDA en de VVD kwam in 2008 de suggestie aan de Rekenkamer om

Nadere informatie

Leones. Business Case Service Management Tool

Leones. Business Case Service Management Tool Leones Business Case Service Management Tool Inhoudsopgave 1. AFBAKENING... 3 1.1 DOEL... 3 1.2 AANNAMES... 3 1.3 HUIDIGE SITUATIE... 3 1.4 PROBLEEMSTELLING... 3 1.5 WAT ALS ER NIETS GEBEURT?... 3 2. OPTIES...

Nadere informatie

Bijeenkomst PeopleSoft 9.1

Bijeenkomst PeopleSoft 9.1 Bijeenkomst PeopleSoft 9.1 Een update Projectteam 11 juli 2013 17-7-2013 Delft University of Technology 1 1 Challenge the future PeopleSoft 9.1 Informatiesessie Doel: Over en weer informatie uitwisselen

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Aanschaf software voor digitalisering bestemmingsplannen

Nota van B&W. Onderwerp Aanschaf software voor digitalisering bestemmingsplannen Nota van B&W Onderwerp Aanschaf software voor digitalisering bestemmingsplannen Portefeuille C. van Velzen Auteur Dhr. M. Overing Telefoon 5113551 E-mail: m.overing@haarlem.nl SO/BD/2006/787 Te kopiëren:

Nadere informatie

Q3 Concept BV Tel: +31 (0)413 331 331

Q3 Concept BV Tel: +31 (0)413 331 331 Algemeen Deze Service Level Agreement (SLA) beschrijft de dienstverlening van Q3 Concept BV op het gebied van het beheer van de Q3 applicatie zoals Q3 Concept BV deze aanbiedt aan opdrachtgever en de service

Nadere informatie

Checklist. Informatievoorziening. Grote Projecten

Checklist. Informatievoorziening. Grote Projecten Checklist Informatievoorziening Grote Projecten Najaar 2010 Rekenkamercommissie Berkelland, Bronckhorst, Lochem, Montferland 1. Inleiding De uitvoering van grote projecten in Nederland heeft nogal eens

Nadere informatie

Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas

Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas provincie :: Utrecht Plan van aanpak Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas In samenwerking tussen Veenendaal: 23 oktober 2017 Versie: 0.1 Opgesteld door: Maurice Kassing Gemeente

Nadere informatie

Cashflow programma. Doel Verdeling van gegevens over toekomstige periodes via verschillende verdeelschema s.

Cashflow programma. Doel Verdeling van gegevens over toekomstige periodes via verschillende verdeelschema s. Doel Verdeling van gegevens over toekomstige periodes via verschillende verdeelschema s. Om een overzicht te krijgen van de cashflow van een bedrijf, wil je dat prognoses qua inkomsten en uitgaven op een

Nadere informatie

Onderzoeksbureau GBNED Cloud computing en pakketselectie. Door Gerard Bottemanne, GBNED. 29-11-2012 ICT Financials

Onderzoeksbureau GBNED Cloud computing en pakketselectie. Door Gerard Bottemanne, GBNED. 29-11-2012 ICT Financials Door Gerard Bottemanne, GBNED 29-11-2012 ICT Financials Soort pakket Stand alone > Best of Breed Losstaand (beste) financieel administratiesysteem Attentiepunten: - Meer leveranciers (systeembeheer) -

Nadere informatie

Verplichtingen administratie. Brochure - Verplichtingen administratie

Verplichtingen administratie. Brochure - Verplichtingen administratie Brochure - Verplichtingen administratie Ontwikkeld door: Van der Heijde Automatisering B.V. Registratie van verplichtingen van debiteuren en aan crediteuren Uitgebreide structuur voor autorisatie van verschillende

Nadere informatie

Werkplan van Kerk 2025 (KS 15-19)

Werkplan van Kerk 2025 (KS 15-19) Werkplan van Kerk 2025 (KS 15-19) A. Besluit van de Generale Synode d.d. 12 november 2015 Het besluit van de Generale Synode van 12 november 2015 naar aanleiding van de nota Kerk 2025 Waar een Woord is,

Nadere informatie

agendapunt 04.B.06 Aan Commissie Bestuur, organisatie en bedrijfsvoering AANVRAAG IP EN KREDIET OFFICE365

agendapunt 04.B.06 Aan Commissie Bestuur, organisatie en bedrijfsvoering AANVRAAG IP EN KREDIET OFFICE365 agendapunt 04.B.06 1257445 Aan Commissie Bestuur, organisatie en bedrijfsvoering AANVRAAG IP EN KREDIET OFFICE365 Voorstel Commissie Bestuur, organisatie en bedrijfsvoering 21-06-2016 De verenigde vergadering

Nadere informatie

Haaglanden Medisch Centrum

Haaglanden Medisch Centrum Cloud oplossing in Haaglanden Medisch Centrum 26 september 2016 Agenda I. Introductie Haaglanden MC II. Situatieschets (voor implementatie) III. Probleemstelling huidige situatie IV. Doelstelling V. Pakket

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM

AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM AVEBE ontwikkelt en verkoopt zetmeelproducten op wereldwijde schaal. Het verkoopteam werkte met een gefragmenteerde CRM (Customer Relationship

Nadere informatie

Raadsbijlage Voorstel inzajte overgang van Octobanjt DOS-versie naar

Raadsbijlage Voorstel inzajte overgang van Octobanjt DOS-versie naar gemeente Eindhoven Dienst Algemene en Publiekssaken Raadsbijlage nummer tss inboeknummer otlooln66 Beslisdatum Bskw tr juli soos Dossiernummer ts9.305 Raadsbijlage Voorstel inzajte overgang van Octobanjt

Nadere informatie

SVHT-IT. Mission statement

SVHT-IT. Mission statement SVHT-IT Mission statement Wij leveren oplossingen en diensten aan het MKB op het gebied van ICT, waarbij service, flexibiliteit en een persoonlijke relatie met de klant voorop staan SVHT-IT is een onderneming

Nadere informatie

Prijzen RIVOS. RIVOS Prijzen Pagina 1

Prijzen RIVOS. RIVOS Prijzen Pagina 1 Prijzen RIVOS De totale investering voor RIVOS bestaat uit de basis aanschafprijs, optionele modules, bijkomende kosten en jaarlijks terugkerende kosten. De basis aanschafprijs wordt bepaald door het aantal

Nadere informatie

Vergaderdatum Made, 22 januari 2003. Agendapunt 9 Aan de commissie Algemeen bestuur en Middelen

Vergaderdatum Made, 22 januari 2003. Agendapunt 9 Aan de commissie Algemeen bestuur en Middelen Vergaderdatum Made, 22 januari 2003 Agendapunt 9 Aan de commissie Algemeen bestuur en Middelen Onderwerp Toelichting 1. Honoreren kredietaanvraag personeel / materieel voertuig; 2. Honoreren kredietaanvraag

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag. Datum 27 juni Inleiding

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag. Datum 27 juni Inleiding De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Datum 27 juni 2017 Betreft Operatie BRP Inleiding In de voortgangsrapportage 1 van 25 november 2016 heb ik aangekondigd

Nadere informatie

Plan van Aanpak Pilot

Plan van Aanpak Pilot Plan van Aanpak Pilot DBK-applicaties Beproeven compatibiliteit DBK-applicaties op innovatieplatform voor de Veiligheidsregio s Status : concept Versienummer : V0.2 Datum : Augustus 2012 Blad : 2 / 6 Inhoudsopgave

Nadere informatie

PRESENTATIE SCAN-OFFICE DINSDAG 17 FEBRUARI: ZEIJEN WOENSDAG 18 FEBRUARI: APELDOORN DONDERDAG 19 FEBRUARI: BODEGRAVEN WOENSDAG 25 FEBRUARI: DEN BOSCH

PRESENTATIE SCAN-OFFICE DINSDAG 17 FEBRUARI: ZEIJEN WOENSDAG 18 FEBRUARI: APELDOORN DONDERDAG 19 FEBRUARI: BODEGRAVEN WOENSDAG 25 FEBRUARI: DEN BOSCH PRESENTATIE SCAN-OFFICE DINSDAG 17 FEBRUARI: ZEIJEN WOENSDAG 18 FEBRUARI: APELDOORN DONDERDAG 19 FEBRUARI: BODEGRAVEN WOENSDAG 25 FEBRUARI: DEN BOSCH BERT WIEKEMA SCAN MEHMET CANAVAR ANS GROUP PROGRAMMA

Nadere informatie

Samenvatting projectplan Versterking bevolkingszorg

Samenvatting projectplan Versterking bevolkingszorg Aanleiding en projectdoelstellingen Aanleiding In 2011 werd door de (toenmalige) portefeuillehouder Bevolkingszorg in het DB Veiligheidsberaad geconstateerd dat de nog te vrijblijvend door de gemeenten

Nadere informatie

Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT

Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT MEMO Aan : College van B&W, Commissie Middelen Van : Christien Sepers en Jeroen van der Hulst Datum : 2 april 2009 Onderwerp : Voortgangsrapportage ICT-projecten april 2009 Ons kenmerk : 2009008153 Projectenoverzicht

Nadere informatie

Financieringsverstrekkersportaal. Aansluitdocument

Financieringsverstrekkersportaal. Aansluitdocument Financieringsverstrekkersportaal Aansluitdocument Colofon Documentnaam: Fink financieringsverstrekkersportaal aansluitdocument Versie: 0.3 Datum: 17 september 2015 Versiebeheer Releasedatum Wijziging Versie

Nadere informatie

Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties

Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties DKTP Informatie Technologie Veembroederhof 1 1019 HD Amsterdam Telefoon 020 427 52 21 Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties Voor de meeste projectgroepen die software ontwikkelen vormt

Nadere informatie

Project Fasering Documentatie Applicatie Ontwikkelaar

Project Fasering Documentatie Applicatie Ontwikkelaar Project Fasering Documentatie Applicatie Ontwikkelaar Auteurs: Erik Seldenthuis Aminah Balfaqih Datum: 31 Januari 2011 Kerntaak 1 Ontwerpen van applicaties De volgordelijke plaats van de documenten binnen

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Nadere informatie

Food Solution & Heemskerk OBUG 2014

Food Solution & Heemskerk OBUG 2014 Food Solution & Heemskerk OBUG 2014 Agenda - Introductie - W. Heemskerk BV - Wat is de Ordina Food Solution? - Waarom de Ordina Food Solution? - Aanpak - Resultaten 2 3 Historie W. Heemskerk BV 1960: Opgericht

Nadere informatie

15 redenen om een Vendor Management Systeem te selecteren

15 redenen om een Vendor Management Systeem te selecteren 15 redenen om een Vendor Management Systeem te selecteren Over Nétive BV Nétive BV helpt bedrijven en organisaties in zakelijke dienstverlening en overheid om het gehele inhuur en administratie traject

Nadere informatie

Mijn Corporatie Klantenportaal. Dinsdag 12 oktober 2010 Bob Holthof

Mijn Corporatie Klantenportaal. Dinsdag 12 oktober 2010 Bob Holthof Dinsdag 12 oktober 2010 Bob Holthof 1 Ik stel mijzelf aan u voor Bob Holthof Residenz ICT Relatie Manager 14 jaar ervaring waarvan 8 in de corporatiebranche 31 jaar tot aan mijn pensioen bholthof@residenz-ict.nl

Nadere informatie

Zijn ERP Systemen log?

Zijn ERP Systemen log? Zijn ERP Systemen log? Intelligent op weg Waar gaat het om? ERP is een verzamelnaam voor toepassingen welke door organisaties worden gebruikt ter ondersteuning van de primaire bedrijfsprocessen. Een aantal

Nadere informatie

DRAAIBOEK AANSLUITEN DOOR GEMEENTEN OP DE LV WOZ. VERSIE d.d. 08-07-2015

DRAAIBOEK AANSLUITEN DOOR GEMEENTEN OP DE LV WOZ. VERSIE d.d. 08-07-2015 DRAAIBOEK AANSLUITEN DOOR GEMEENTEN OP DE LV WOZ VERSIE d.d. 08-07-2015 INLEIDING De Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken (Basisregistratie WOZ) is onderdeel van het overheidsstelsel van basisregistraties.

Nadere informatie

Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1

Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1 Bijlage D: Projectplan Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1 Realisatie, Implementatie en overdracht aan beheer Inhoudsopgave 1 Projectdefinitie 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Reikwijdte 4 1.4 Randvoorwaarden,

Nadere informatie

Notitie aan de Raad inzake investeringen ICT t.b.v. KCC in het kader van de begroting 2013.

Notitie aan de Raad inzake investeringen ICT t.b.v. KCC in het kader van de begroting 2013. Bijlage 2. Notitie aan de Raad inzake investeringen ICT t.b.v. KCC in het kader van de begroting 2013. Aanleiding In de perspectiefnota 2012 (Bijlage 6: onvoorzien, onuitstelbaar en onvermijdbaar) is voorgesteld

Nadere informatie

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant CMS Ronde Tafel Cloud Continuity Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant Introductie Quint Wellington Redwood Onafhankelijk Management Adviesbureau Opgericht in 1992 in Nederland Ruim 20 jaar ervaring

Nadere informatie

Ingekomen stuk D20. Aantal bijlagen

Ingekomen stuk D20. Aantal bijlagen Ingekomen stuk D20 Aan de Raad van de Gemeente Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500 HG

Nadere informatie

Voorwoord bij de tweede druk

Voorwoord bij de tweede druk 7 Voorwoord Er zijn veel verschillende bedrijven die werkzaam zijn in de productiesector of de dienstensector en die elk hun sterke en minder sterke zijden hebben. Een bedrijf probeert zich te onderscheiden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 300 IXB Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2006 Nr. 28 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN

Nadere informatie

Samenvatting globaal ontwerp Basisregistraties Doelstellingen. Aspect systemen

Samenvatting globaal ontwerp Basisregistraties Doelstellingen. Aspect systemen Samenvatting globaal ontwerp Basisregistraties Doelstellingen Doelstellingen uit plan van aanpak (plan van aanpak d.d.11 maart 2002): Het creëren van (keuze)mogelijkheden om het inzicht te vergroten in

Nadere informatie

ERP Implementatie in de praktijk

ERP Implementatie in de praktijk ERP Implementatie in de praktijk Door: Erik Meevis www.kcla.nl 11 juni 2008 Even voorstellen. Erik Meevis, partner bij KCLA Groep onafhankelijke organisatieadviseurs Afkomstig uit en gericht op productiebedrijven

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 31 460 Project SPEER Nr. 36 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 5 november 2013 De vaste commissie voor Defensie heeft een aantal vragen

Nadere informatie

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Van Oriëntatie naar Gebruik van de BRP Inleiding & toelichting op de vijf hoofdstappen Publicatiedatum: oktober 2014 Ten geleide Voor u ligt de

Nadere informatie

RAPPORTAGE Invoering landelijk EPD

RAPPORTAGE Invoering landelijk EPD RAPPORTAGE Invoering landelijk EPD Rapportageperiode: januari en februari 2009 Ministerie van VWS 2 maart 2009 1 Inhoudsopgave 1 Bijzonderheden rapportageperiode... 3 1.1 Onderzoek naar invoering BSN...

Nadere informatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Naast de mogelijkheden om uw programmatuur en gegevens bij Drie-O via Evy 2.0 in de cloud te hosten hebt u ook de mogelijkheid om uw ICT omgeving bij u

Nadere informatie

Memo. Geachte contactpersoon, invuller,

Memo. Geachte contactpersoon, invuller, Memo Deloitte Consulting B.V. Laan van Kronenburg 2 1183 AS Amstelveen Postbus 300 1180 AH Amstelveen Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9709 www.deloitte.nl Behandeld door: Datum: Michel Hummel

Nadere informatie

Management. Analyse Sourcing Management

Management. Analyse Sourcing Management Management Analyse Sourcing Management Management Business Driven Management Informatie- en communicatietoepassingen zijn onmisbaar geworden in de dagelijkse praktijk van uw organisatie. Steeds meer

Nadere informatie

Projectplan. Kernregistratie Medewerkers en inowit

Projectplan. Kernregistratie Medewerkers en inowit Projectplan Kernregistratie Medewerkers en inowit Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (Josien Oosterhoff) Veiligheidsregio Haaglanden (Marieke van den Berg) NetAge AG5 28 augustus 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

PVE ICT SOCIALE WIJKTEAMS. Inleiding

PVE ICT SOCIALE WIJKTEAMS. Inleiding PVE ICT SOCIALE WIJKTEAMS Inleiding Voor de uitwerking van het Programma van Eisen voor ICT voor sociale wijkteams zijn vier systemen bekeken. Dit zijn: - 1-plan van Kwadraad (powered by: Coöperatie I-Kracht)

Nadere informatie

Realisatie Programma e-dienstverlening 2e fase

Realisatie Programma e-dienstverlening 2e fase Realisatie Programma e-dienstverlening 2e fase Inleiding In de periode 2008-2009 is een Realisatieplan Dienstverlening ontwikkeld om de informatievoorziening van de gemeente Oegstgeest te verbeteren en

Nadere informatie

Samen geroepen en samengeroepen

Samen geroepen en samengeroepen Samen geroepen en samengeroepen Beleidsplan 2013 2016 Classicale vergadering van Zierikzee Inleiding Voor u ligt het nieuwe beleidsplan van de Classciale vergadering van Zierikzee. Het vorige beleidsplan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Menge Webdesign / geldig vanaf november 2011. 1. Overeenkomst

Algemene voorwaarden Menge Webdesign / geldig vanaf november 2011. 1. Overeenkomst Algemene voorwaarden Menge Webdesign / geldig vanaf november 2011 1. Overeenkomst 1.1 Definities 1. Overeenkomst: het schriftelijk contract tussen de opdrachtgever en Menge Webdesign. 2. Browser: het programma

Nadere informatie

Wat is een regionaal HIS?

Wat is een regionaal HIS? Wat is een regionaal HIS? Centrale HIS-ondersteuning- en beheerorganisatie voor HA-praktijken Huisartsenpost Huisartsenpraktijken Zorggroep / KIS Beveiligde verbindingen Beveiligde infrastructuur HIS +

Nadere informatie

2. Wat zijn per sector/doelgroep de algemene inzichten ten aanzien van de inhoud van de continuïteitsplannen?

2. Wat zijn per sector/doelgroep de algemene inzichten ten aanzien van de inhoud van de continuïteitsplannen? Samenvatting Aanleiding en onderzoeksvragen ICT en elektriciteit spelen een steeds grotere rol bij het dagelijks functioneren van de maatschappij. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie (hierna: Ministerie

Nadere informatie

MEMO. JvdH. Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT Bloemendaal nieuw (jan 2009)

MEMO. JvdH. Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT Bloemendaal nieuw (jan 2009) JvdH MEMO Aan : College van B&W, Commissie Middelen c.c. : Van : Jeroen van der Hulst Datum : 13 januari 2009 Verzenddatum : 13 januari 2009 Onderwerp : Voortgangsrapportage ICT-projecten jan 2009 Ons

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 122/2011 Datum : 18 juli 2011 B&W datum : 18 juli 2011 Portefeuillehouder : G. Berghoef Onderwerp : Modernisering gemeentelijke basisadministratie, verwerving burgerzaken

Nadere informatie

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland OVER OOSTZAAN Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland WORMERLAND. GESCAND OP 13 SEP. 2013 Gemeente Oostzaan Datum : Aan: Raadsleden gemeente Oostzaan Uw BSN : - Uw brief van :

Nadere informatie

Notitie Programma Digitaal Werken

Notitie Programma Digitaal Werken Notitie Programma Digitaal Werken Onderwerp Programma Digitaal Werken: aanschaf en implementatie Zaaksysteem Suite en Suite voor Vergunningen, Toezicht & Handhaving. Huidige situatie Amstelveen werkt met

Nadere informatie

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 17-02-2014

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 17-02-2014 Aan: de gemeenteraad Vergadering: 17-02-2014 Onderwerp: Project papierloos werken in de gemeenteraad Agendapunt: STATUS RAADSVOORSTEL Wij vragen uw Raad om in te stemmen met de voorstellen voor de verdeling

Nadere informatie

Het is noodzakelijk om dit proces zorgvuldig te doorlopen en de rapportages en het voorstel voor het alternatief zorgvuldig te beoordelen.

Het is noodzakelijk om dit proces zorgvuldig te doorlopen en de rapportages en het voorstel voor het alternatief zorgvuldig te beoordelen. > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

Uitvoering advies aanlevering beleidsinformatie Veilig Thuis

Uitvoering advies aanlevering beleidsinformatie Veilig Thuis Uitvoering advies aanlevering beleidsinformatie Veilig Thuis 8 juni 2015 1 ADVIES De Wmo2015 verplicht de Veilig Thuis organisaties (VT organisaties) om twee keer per jaar, in juli en januari) bij CBS

Nadere informatie

Raadsbijlage Voorstel inzake de sanering Stichting Peuterspeelzalen Eindhoven naar aanleiding van de Rapportage Ernst 5

Raadsbijlage Voorstel inzake de sanering Stichting Peuterspeelzalen Eindhoven naar aanleiding van de Rapportage Ernst 5 gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsbijlage nummer 145 Inboeknummer OOU001696 Beslisdatum BRW 9 juni 2000 Dossiernummer 024.202 Raadsbijlage Voorstel inzake de sanering Stichting

Nadere informatie

Verschillen in QA aanpak tussen ERP projecten en niet-erp projecten

Verschillen in QA aanpak tussen ERP projecten en niet-erp projecten Verschillen in QA aanpak tussen ERP projecten en niet-erp projecten SYSQA B.V. Almere Datum : 06 mei 2013 Status : definitief Versie : 2.0 Opgesteld door : Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 5 Overzicht

Nadere informatie

DigiNotar certificaten

DigiNotar certificaten DigiNotar certificaten Onlangs is duidelijk geworden dat er digitaal is ingebroken bij het bedrijf Diginotar. Daarmee worden alle DigiNotar certificaten niet meer als veilig geaccepteerd. Certificaten

Nadere informatie

WHITE PAPER. Business Solutions

WHITE PAPER. Business Solutions WHITE PAPER Business Solutions De keuze van de strategie/aanpak is be-palend voor de complexiteit en doorlooptijd van een implementatie. Introductie Uw organisatie staat op het punt om een standaard software

Nadere informatie

BluefieldFinance Samenvatting Quickscan Administratieve Processen Light Version

BluefieldFinance Samenvatting Quickscan Administratieve Processen Light Version BluefieldFinance Samenvatting Quickscan Administratieve Processen Light Version Introductie Quickscan De financiële organisatie moet, net zo als alle andere ondersteunende diensten, volledig gericht zijn

Nadere informatie

Oplegvel Informatienota

Oplegvel Informatienota Onderwerp Masterplan ICT; voortgang in 2012 Oplegvel Informatienota Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr. MC Baas Telefoon 0235114558 E-mail: mcbaas@haarlem.nl MenS/ICT Reg.nr. 2012/290658 GEEN bijlagen kopiëren

Nadere informatie

De ins en outs van OpenERP! OpenERP wanneer en hoe toepasbaar en welke aandachtspunten bij invoering

De ins en outs van OpenERP! OpenERP wanneer en hoe toepasbaar en welke aandachtspunten bij invoering De ins en outs van OpenERP! OpenERP wanneer en hoe toepasbaar en welke aandachtspunten bij invoering OpenERP Inhoud Ervaringen vanuit de gebruiker DEMO Open source filosofie OpenERP Voor welke bedrijven

Nadere informatie

Uitwerking afspraken ICT-voorzieningen voor raadswerk Versie: 10-10-2013, RV

Uitwerking afspraken ICT-voorzieningen voor raadswerk Versie: 10-10-2013, RV Uitwerking afspraken ICT-voorzieningen voor raadswerk Versie: 10-10-2013, RV ICT invulling nieuwe raad (v.a. 19 maart 2014) Uitgangspunt: ICT voor de nieuwe raad staat op 1 februari 2014, zodat de oplossingen

Nadere informatie

Raadsbij lage Voorstel inzake test- en conversiefaciliteiten voor de invoering

Raadsbij lage Voorstel inzake test- en conversiefaciliteiten voor de invoering gemeente Eindhoven Concernstaf Raadsbijlage nummer 40 Inboeknummer 01J001225 Beslisdatum BfkW 28 februari 2001 Dossiernummer 109.302 Raadsbij lage Voorstel inzake test- en conversiefaciliteiten voor de

Nadere informatie

Aan de Raad. Raadsvergadering d.d. 16 mei Made, 3 mei Agendapunt: 10. Overgang van WordPerfect naar Word (van Corel naar Microsoft).

Aan de Raad. Raadsvergadering d.d. 16 mei Made, 3 mei Agendapunt: 10. Overgang van WordPerfect naar Word (van Corel naar Microsoft). Aan de Raad. Raadsvergadering d.d. 16 mei 2002 Made, 3 mei 2002 Agendapunt: 10 Onderwerp: Overgang van WordPerfect naar Word (van Corel naar Microsoft). Voorstel: Voor de gemeentelijke organisatie, inclusief

Nadere informatie

Releases en change-management bij maatwerkapplicaties

Releases en change-management bij maatwerkapplicaties Releases en change-management bij maatwerkapplicaties door Wim - 01-26-2011 http://www.itpedia.nl/2011/01/26/releases-en-change-management-bij-maatwerk-applicaties/ Op grote maatwerk informatiesystemen

Nadere informatie

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Auteur: Miranda van Elswijk en Jan-Willem van Elk Dit artikel is verschenen in COS, mei 2011 Cloud services worden steeds meer gebruikelijk.

Nadere informatie

Voordelen Exact Financials Enterprise versie 7. ten opzichte van Exact Financials versie 3

Voordelen Exact Financials Enterprise versie 7. ten opzichte van Exact Financials versie 3 Voordelen Exact Financials Enterprise versie 7 ten opzichte van Exact Financials versie 3 Voordelen Exact Financials Enterprise Dit document geeft een aantal interessante functionaliteiten per module weer

Nadere informatie

./. Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het lid Verburg (CDA) over wachttijden bij de CWI s.

./. Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het lid Verburg (CDA) over wachttijden bij de CWI s. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Onderwerp: Risico inventarisatie project rwzi Utrecht Nummer: 604438. Dit onderwerp wordt geagendeerd ter kennisneming ter consultering ter advisering

Onderwerp: Risico inventarisatie project rwzi Utrecht Nummer: 604438. Dit onderwerp wordt geagendeerd ter kennisneming ter consultering ter advisering COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 9A Onderwerp: Risico inventarisatie project rwzi Utrecht Nummer: 604438 In D&H: 22-01-2013 Steller: Drs. J.L.P.A. Dankaart

Nadere informatie

BAOZW/U201100297 Lbr. 11/015

BAOZW/U201100297 Lbr. 11/015 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft recente ontwikkelingen op het gebied van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen uw kenmerk

Nadere informatie

ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service:

ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service: ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service: Betrouwbaardere ICT, minder zorgen! Maak kennis met Multrix Wilt u op maat gesneden ICT-diensten die volledig aan de wensen en behoeften van uw organisatie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 32 805 Hulpmiddelenbeleid in de gezondheidszorg Nr. 23 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Rapportnummer KTO 12-08 generale synode november 2012

Rapportnummer KTO 12-08 generale synode november 2012 Evaluatie van het plan van aanpak Hand aan de Ploeg Rapportnummer KTO 12-08 generale synode november 2012 In april 2009 biedt een stuurgroep onder voorzitterschap van prof. dr. C.P.Veerman aan de Generale

Nadere informatie

CaseMaster CRM Customer Relationship Management

CaseMaster CRM Customer Relationship Management CaseMaster CRM Customer Relationship Management CaseMaster CRM Meer omzet uit uw bestaande of nieuwe relaties halen of een klantprofiel samenstellen doormiddel van een analyse op het aankoopgedrag en vervolg

Nadere informatie