Datum: 10 januari 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Datum: 10 januari 2011"

Transcriptie

1 Kandidaat: Voorbeeld Ondernemer Datum: 10 januari 2011 DilemmaConsult biedt full-service dienstverlening bij inzetbaarheidsvraagstukken, organisatie-ontwikkeling, executive-coaching en leiderschapsontwikkeling.

2 Inleiding Voor het realiseren van duurzaam succes als ondernemer zijn de mentale aspecten van het ondernemerschap van cruciaal belang. Deze worden objectief in kaart gebracht door middel van de OndernemersWijzer. Met de OndernemersWijzer maakt u als het ware uw persoonlijke balans op. Hiermee krijgt u inzicht in uw persoonlijke waarden, voorkeuren en wensen enerzijds en in uw verplichtingen, zorgen en verantwoordelijkheden anderzijds. Doordat de uitkomsten volledig zijn gebaseerd op de waardering die u zelf geeft aan zaken die u al dan niet belangrijk vindt, krijgt u als ondernemer een helder beeld van uw persoonlijke risico's en valkuilen, uitgedrukt in uw persoonlijke mentale solvabiliteit. Dit rapport is uitsluitend voor u bestemd zodat u zich kunt oriënteren, kunt voorbereiden of wellicht zelfs uw keuze voor het ondernemerschap kunt heroverwegen. Met name het zelfstandig ondernemerschap vereist een groot aantal vaardigheden en een grote verscheidenheid aan rollen en belangen die soms volledig tegenstrijdig met elkaar kunnen zijn. Dit vereist bij spanning en stress vaak een grote mentale inspanning. Alle relevante mentale dimensies van het ondernemerschap worden vergeleken met uw persoonlijke voorkeuren en ambities aan de hand van de digitale vragenlijst die u heeft ingevuld. De uitkomsten worden vervolgens digitaal vertaald naar een individuele succes- en risicoanalyse, welke als basis dient voor onderzoek naar de voordelen maar vooral ook de nadelen, die het ondernemerschap voor u met zich mee kan brengen. Zodoende bent u in staat om naast de technische en economische aspecten vooral ook te anticiperen op de menselijke factor. In veel gevallen zijn de uitkomsten van het (digitale) advies al zo helder en duidelijk dat u in staat bent hier direct uw voordeel mee te doen. Voor vragen kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met uw adviseur.

3 Empowerment Omgangscontrole Pro-actief Zelfwaardering FL ON VA EM DO PU CO DI SO AL OV PR ER LE Innovatie Visie Spontaniteit Empathie Wat belangrijk is om bij stil te staan: 1) Persoonlijke ontwikkeling; persoonlijke ontplooiing Ik ervaar een sterke drang naar persoonlijke ontplooiing. Ik wil mij graag ontwikkelen en ben vooral innovatief ingesteld. Aangezien ik in principe open sta voor nieuwe ontwikkelingen zie ik de voordelen die het ondernemerschap mij kan bieden en zie ik hierin vooral ook de mogelijkheden en kansen ten aanzien van mijn persoonlijke ontwikkeling. Met name het aspect van zelfregie en autonomie zijn zaken die mij persoonlijk zeer aanspreken. 2) Werkplek; inspiratie en focus Ik realiseer mij dat ik vaak snel ben afgeleid of met meerdere dingen tegelijk bezig ben, tenzij ik mij kan focussen. Een goede planning, timemanagement en regelmatige voortgangscontrole waarborgen tot op zekere hoogte voor mij een efficiënte werkwijze. Ik ben mij bewust dat een goede focus, afstemming t.a.v. voortgang en resultaat en periodiek resultaatoverleg gewenst zijn. Ik vind het prettig om in een ruimte te werken waar ik geïnspireerd word maar vooral ook borgt dat ik niet onnodig word gehinderd of teveel word afgeleid. Met betrekking tot ondernemerschap betekent dit dat het risico aanwezig is dat ik snel kan zijn afgeleid wat ten koste kan gaan van effectief en efficiënt werk tenzij hiertoe de juiste voorzieningen worden getroffen. Ook is de inrichting van mijn werkplek en de beschikking over de juiste hulpmiddelen van grote invloed op de kwaliteit van mijn prestatie en zijn mijn directe werkomgeving, partners en mede-ondernemers waar ik mee samenwerk van grote invloed op mijn effectiviteit. 3) Technologische ontwikkelingen; innovatie Ik heb een brede belangstelling voor de wereld om mij heen en volg alle nieuwe ontwikkelingen op de voet. Ik ben innovatief en onderzoekend ingesteld en ben in principe in staat om mij aan snel veranderende situaties aan te passen en in te spelen op veranderende omstandigheden. Met betrekking tot het ondernemerschap betekent dit dat ik open sta voor het gebruik van nieuwe technische hulpmiddelen, smartphones, softwarepakketten en social media (LinkedIn, Facebook, Hyves, Skype) en nieuwe technologische ontwikkelingen van harte toejuich. 4) Mobiliteit; onafhankelijkheid Ik heb behoefte aan een zekere mate van vrijheid en onafhankelijkheid en de mogelijkheid om mijn eigen werkzaamheden en tijd in te delen. Ik ervaar onnodig reizen, files en andere beperkingen als zeer ongewenst en ervaar dit als een inperking van mijn autonomie en zelfbeschikking. In het kader van het ondernemerschap betekent goede mobiliteit dat ik de kans heb om mijn eigen werkzaamheden in te delen en te plannen zodat mijn kwaliteiten beter tot zijn recht komen en er een goede balans is tussen inspanning en ontspanning.

4 Wat belangrijk is om bij stil te staan: 5) Cultuur; kritisch en onderzoekend Ik ben onderzoekend, werk graag oplossingsgericht en ik voel mij aangetrokken tot inhoudelijke kant van mijn werk. Ik denk na over dingen, ben creatief maar ook kritisch en ik spreek vooral graag over de visie en de strategie van mijn bedrijf. Ik sta kritisch ten opzichte van anderen, begrijp graag wat er speelt, ik stel vragen en onderzoek vooral ook de achtergronden en beweegredenen van opdrachten en verzoeken. Met betrekking tot het ondernemerschap betekent dit dat ik graag al vroeg betrokken wordt bij de besluitvorming, hecht ik grote waarde aan een goede en duidelijke communicatie bij de uitvoering en opdrachtvervulling en stel ik er prijs op als mijn advies of inbreng wordt gewaardeerd of gerespecteerd. Van mijn adviseurs, collega-ondernemers en financiers verwacht ik een faciliterende en ondersteunende rol zodat ik vooral in staat wordt gesteld om succesvol te zijn als ondernemer door vooral in staat te worden gesteld om te doen waar ik goed in ben. 6) Welbevinding; autonomie Ik heb een sterke voorkeur voor het kunnen nemen van zelfstandige beslissingen, ik houd graag zelf de regie over mijn werkzaamheden en ik deel graag zelf mijn eigen tijd in. Ik ervaar een behoefte aan vrijheid en wil graag zelf bepalen wanneer en hoe ik mijn werkzaamheden indeel en uitvoer. Ik heb een voorkeur voor flexibele werktijden, ervaar bij voorkeur veel vrijheid in mijn doen en laten en heb een voorkeur voor een creatieve en innovatieve werksfeer. De vrijheden van het ondernemerschap sluiten aan bij mijn persoonlijke behoefte aan autonomie en zelfstandigheid en kunnen onder voorwaarde van een goede balans tussen werk en privé bijdragen aan mijn persoonlijk welbevinden. 7) Welbevinding; aanzien en erkenning Ik heb sterke behoefte aan zichtbare resultaten en ik wil graag succes realiseren. Mijn prestaties zullen positief kunnen worden beïnvloed door een competitieve werksfeer waarbij ruimte is voor ambitie en vooral ook plezier in het werk. Ik heb behoefte aan waardering en ik stel prijs op een passende beloning voor mijn inzet of prestatie. Met betrekking tot het ondernemerschap betekent dit dat ik het belangrijk vind dat behaalde resultaten zichtbaar zijn en ambities of succes leidend mogen zijn. Het sturen op resultaat past mij ook veel dan het sturen op taak of proces en ik zie dan ook duidelijk de meerwaarde van het ondernemerschap voor zowel het bedrijf als voor mijzelf. 8) Technologische ontwikkelingen; succes Ik heb vooral een brede belangstelling voor alle nieuwe technologische ontwikkelingen omdat zij mij veel kansen en mogelijkheden bieden op succes, nieuwe klanten en het mijn netwerk aanzienlijk vergroot. De wereld om mij heen verandert snel, technologische ontwikkelingen volgen elkaar snel op, waarmee ik vooral probeer mijn voordeel te doen door vooral ook anderen in te schakelen die mij prikkelen of de uitvoering ervan ter hand nemen. Met betrekking tot het ondernemerschap betekent dit dat ik vooral gebruik wil maken van de voordelen ervan en daarom open sta voor het gebruik van nieuwe technische hulpmiddelen, smartphones, softwarepakketten en social media (LinkedIn, Facebook, Hyves, Skype) vooral omdat het kan bijdragen aan mijn succes, werkplezier of taakuitoefening. 9) Persoonlijke ontwikkeling; succes Ik wil het beste uit mezelf halen en vind het belangrijk om succesvol te zijn in mijn werk, maar ook privé. Mijn sterke drive tot presteren en het willen ervaren van succes bepalen in hoge mate mijn beslissingen ten aanzien van opleiding en persoonlijke ontwikkeling. Ik treed graag op de voorgrond en schroom niet mijzelf te profileren waardoor leren, scholing en ontwikkeling vaak in het teken staan van succes- en resultaatverwachtingen. In het kader van het ondernemerschap zie ik mijn persoonlijke ontwikkeling vooral vanuit een realistisch en resultaatgeoriënteerd perspectief en ben ik wars van onduidelijke, zweverige of psychologische flauwekul. Leren en mijzelf ontwikkelen dient vooral concreet ergens over te gaan en nuttig of dienstbaar zijn aan de bedrijfsvoering.

5 Wat belangrijk is om bij stil te staan: 10) Cultuur; succesvol en ambitieus Ik heb behoefte aan waardering en erkenning en ga uit van eigen kracht en eigen kwaliteiten. Ik pas mij aan om succes te realiseren en ben standvastig als ik overtuigd ben van mijn zaak of mening. Overleg en samenwerking met anderen is vooral belangrijk om het beste resultaat te kunnen behalen waarbij ik resultaat en doelstelling belangrijker acht dan de weg er naar toe. Met betrekking tot het ondernemerschap betekent dit dat ik zoveel als mogelijk gebruik zal maken van alle mogelijkheden en kansen die ik zie en ervaar ten gunste van succes, doelstelling of beoogd resultaat. Van mijn partner, adviseur of financier verwacht ik advies op hoofdlijnen en waardering voor ambitie, veel ruimte voor eigen verantwoordelijkheid en liever geen controle op proces of rem op ambitie. Van mijn klanten en opdrachtgevers verwacht ik dat zij enthousiast zijn over mijn inbreng, dienst of product en begrip hebben voor overmacht, eventuele problemen of mankementen.

6 Aandachtspunten: 1) Arbeidsomstandigheden; verantwoorde arbeidsomstandigheden Ik heb behoefte aan een zekere mate van vrijheid en autonomie in mijn werk, de indeling ervan maar ook met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden, omstandigheden en planning. Ik stel prijs op een individuele benadering en wil graag zo veel mogelijk zelf kunnen bepalen wanneer, waar en hoe ik mijn werkzaamheden verricht. Ik weet dat ik kan doorslaan in cynisme, soms teveel of te snel kritiek uit op anderen en moeite kan hebben om mijn achterdocht te begrenzen of anderen te vertrouwen. Met betrekking tot het ondernemerschap realiseer ik mij dat ik hieromtrent wel een aantal goede zakelijke voorwaarden dien te scheppen, met name met betrekking tot de concrete zakelijke voorwaarden, arbeidsomstandigheden en het inrichten van een verantwoorde werkomgeving maar ook ten aanzien van de vertrouwelijkheid van gegevens en informatie. Hierbij dien ik ruim aandacht te schenken aan een goede balans werk/privé, met voldoende focus op efficiëntie en planning en periodieke controle op de naleving ervan. Vooral de administratieve, fiscale en financiële realiteit verdient mijn speciale aandacht alsmede dien ik zorg te dragen voor een transparante communicatie met mijn financier en/of zakenpartner. 2) Persoonlijke ontwikkeling; plezierig en ongedwongen Ik ben vooral nuchter ingesteld en ik ervaar weerstand als anderen willen bepalen hoe ik mij dien te ontwikkelen of zeggen wat goed voor mij is. Ik ben bereid om een training, scholing of opleiding te volgen, mits ik hier zelf voor heb gekozen, er zelf achter sta of het aansluit bij mijn persoonlijke voorkeuren. De mogelijkheden ten aanzien van mijn persoonlijke ontwikkeling die het ondernemerschap mij kan bieden ervaar ik als plezierig aangezien ik zelf veel invloed hierop kan uitoefenen en ik ervaar afwisseling en nieuwe werkvormen in de context van mijn persoonlijke ontwikkeling als positief. 3) Welbevinding; plezier Ik heb een sterke voorkeur voor een open werksfeer met informele verhoudingen tussen collega's onderling. Ik ervaar een zekere behoefte aan vrijheid en ongebondenheid en de mogelijkheid om mijn eigen werkzaamheden in te delen. Ik ervaar een zekere behoefte aan afwisseling, ongedwongen onderlinge verhoudingen en ik ervaar een zekere weerstand jegens hiërarchische verhoudingen. Ik heb een voorkeur voor variabele werktijden, werk het liefst zonder strakke planning en ik heb een sterke voorkeur voor een aansturing op hoofdlijnen. De principes van Het Nieuwe Werken sluiten aan bij mijn persoonlijke behoefte aan zelfsturing en eigen verantwoordelijkheid maar ik val graag terug op een goed georganiseerde back-office.

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers -

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Deze informatie is opgesteld door Qidos, in opdracht van de Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid 1 Inhoud Het belang en het doel van een

Nadere informatie

Marieke Adesso 29 Mei 2006. Talenten Motivatie Assessment

Marieke Adesso 29 Mei 2006. Talenten Motivatie Assessment Marieke Adesso 29 Mei 2006 Talenten Motivatie Assessment Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3 2. Betekenis van de scores 3 3. Consistentie 3 4. Beschrijving van de persoonlijkheid 4.1 Samenvatting 4 4.2 Emotionele

Nadere informatie

Frank Voorbeeld. dinsdag 23 augustus 2011

Frank Voorbeeld. dinsdag 23 augustus 2011 dinsdag 23 augustus 2011 Basishoofdstuk Managementhoofdstuk Hoofdstuk Effectieve verkoop Hoofdstuk Persoonlijke ontwikkeling Hoofdstuk Interviews Inhoud Inleiding... 4 Overzicht... 5 Persoonlijke Stijl...

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Gids voor: Het Nieuwe Werken

Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken 1 Inhoud Voorwoord... 4 Inleiding 7 Wat is het nieuwe werken?... 7 Argumenten om met het nieuwe werken aan de slag te gaan... 7 Investeren voor

Nadere informatie

Welkom. bij Djoj training & opleiding

Welkom. bij Djoj training & opleiding Cursusprogramma najaar 2011 Welkom bij Bedrijven hebben te maken met snelle en complexe veranderingen. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Sterker nog, het beroep dat op flexibiliteit en improvisatievermogen

Nadere informatie

Bepaal prioriteiten en stel je acties bij als dit nodig is om doelen te bereiken.

Bepaal prioriteiten en stel je acties bij als dit nodig is om doelen te bereiken. Ontwikkeltips 360 graden feedback op competenties Niet elke competentie is even gemakkelijk te ontwikkelen. Toch kun je altijd wel iets doen om een competentie te versterken. Hieronder wordt aangegeven

Nadere informatie

( m o b i l i t e i t f l e x i b i l i t e i t ) 4 november 2014. Johan Weevers/Karin Boelens

( m o b i l i t e i t f l e x i b i l i t e i t ) 4 november 2014. Johan Weevers/Karin Boelens IK WERK AAN WERK ( m o b i l i t e i t f l e x i b i l i t e i t ) 4 november 2014 Johan Weevers/Karin Boelens Inhoud 1 Woord vooraf... 2 2 De kern van Oosterpoort... 3 2.1 Waarom bestaat Oosterpoort?...

Nadere informatie

Resultaat voorop dus mens centraal 1. Resultaat voorop dus mens centraal

Resultaat voorop dus mens centraal 1. Resultaat voorop dus mens centraal Resultaat voorop dus mens centraal 1 Resultaat voorop dus mens centraal Inhoud CiEP Basis 4 CiEP en Het Nieuwe Werken 8 CiEP Waardenprofielen 10 CiEP Energiek 14 CiEP voor Teams 18 e-ciep Basis 20 CiEP

Nadere informatie

Frank Voorbeeld. woensdag 11 september 2013. Basishoofdstuk Hoofdstuk management Hoofdstuk effectieve verkoop Hoofdstuk persoonlijke ontwikkeling

Frank Voorbeeld. woensdag 11 september 2013. Basishoofdstuk Hoofdstuk management Hoofdstuk effectieve verkoop Hoofdstuk persoonlijke ontwikkeling woensdag 11 september 2013 Basishoofdstuk Hoofdstuk management Hoofdstuk effectieve verkoop Hoofdstuk persoonlijke ontwikkeling Persoonlijke gegevens : Frank Voorbeeld Coach voorbeeld@insightsbenelux.com

Nadere informatie

Voorbeeld. Rapport voor: Datum invoer 27-03 - 2010. info@onlinetalentmanager.com. Bedrijf / afdeling. Vestigingsmanager

Voorbeeld. Rapport voor: Datum invoer 27-03 - 2010. info@onlinetalentmanager.com. Bedrijf / afdeling. Vestigingsmanager Rapport voor: N. Voorbeeld Datum invoer 27-03 - 2010 E-mail Bedrijf / afdeling Groep Functie info@onlinetalentmanager.com Bank Voorbeeld Vestigingsmanager 1 Online Talent Manager N. Voorbeeld / QTFPA Inleiding

Nadere informatie

Beleggingskader 2013-2020. dat past bij de ambitie waarin duurzaamheid verankerd is dat begrijpelijk en beheersbaar is

Beleggingskader 2013-2020. dat past bij de ambitie waarin duurzaamheid verankerd is dat begrijpelijk en beheersbaar is Beleggingskader 2013-2020 dat past bij de ambitie waarin duurzaamheid verankerd is dat begrijpelijk en beheersbaar is Inhoud Een nieuw beleggingskader 3 Inleiding 4 Identiteit en ambitie van Pensioenfonds

Nadere informatie

TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie. Victor Voorbeeld. Management Versie 24-3-2014

TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie. Victor Voorbeeld. Management Versie 24-3-2014 TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie Management Versie 24-3-14 Licentiehouder: Laan van Vlaanderen 323 66 WB Amsterdam Generated by Patent Number 5,551,88 INTRODUCTIE Dit TSI Persoonlijke Stijl & Motivatie

Nadere informatie

Frank Sample 06/01/2013 Persoonlijk Profiel

Frank Sample 06/01/2013 Persoonlijk Profiel Frank Sample 06/01/2013 Persoonlijk Profiel Basishoofdstuk Hoofdstuk over management Hoofdstuk over effectieve verkoop Hoofdstuk over persoonlijke ontwikkeling Hoofdstuk over interviews Insights Discovery

Nadere informatie

Voorbeeld Persoonlijk Profiel Insights Discovery

Voorbeeld Persoonlijk Profiel Insights Discovery Voorbeeld Persoonlijk Profiel Insights Discovery Xzellent training coaching Postbus 76 4797 ZH Willemstad 0800 444 5 666 info@xzellent.nl www.xzellent.nl PERSOONLIJKE GEGEVENS Frank Voorbeeld Coaching

Nadere informatie

INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015

INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015 INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015 INHOUDSOPGAVE WORKSHOPS THINK DIFFERENT? FUTURE PROOF? TOON LEF EN MAAK HET VERSCHIL! FUEL YOUR FUTURE HOE? Gezien de veranderingen in je vak, ben je gespitst op

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14

Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14 Inhoud Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14 DEEL 1 LEIDINGGEVEN DE PRAKTIJK 1 Aan de slag als leidinggevende 19 1.1 Leidinggeven: wat vraagt dat van mij? 19 1.2 Hoe maak

Nadere informatie

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers ZELFSTURENDE TEAMS IN DE THUISZORG Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding

Nadere informatie

Rapportage Startersscan

Rapportage Startersscan Rapportage Startersscan Organisatie Naam organisatie 29 september 2010 Inhoud Deel I: Persoonlijk Ondernemersprofiel... 3 1. Inleiding Persoonlijk Profiel... 3 2. Mijn DRIVEN Profiel... 4 Deel II: De onderneming...

Nadere informatie

Frank Voorbeeld 14-12-2009 Persoonlijk Profiel

Frank Voorbeeld 14-12-2009 Persoonlijk Profiel Frank Voorbeeld 14-12-2009 Persoonlijk Profiel Basishoofdstuk Hoofdstuk over management Hoofdstuk over effectieve verkoop Hoofdstuk over persoonlijke ontwikkeling Hoofdstuk over interviews Insights Discovery

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

CNV Cursusprogramma. > Leren werkt!

CNV Cursusprogramma. > Leren werkt! CNV Cursusprogramma > Leren werkt! 2012 1 Workshops Leren werkt! Feedback geven en ontvangen Timemanagement Loopbaancheck Flow in je werk Profileren kun je leren Netwerken Cursussen Emotionele intelligentie

Nadere informatie

3 Coachend leidinggeven

3 Coachend leidinggeven 3 Coachend leidinggeven Organisaties zijn op zoek naar zelfstandige medewerkers. Mensen die zelf verantwoordelijkheid willen en kunnen dragen voor hun werk. Mensen die betrokken zijn bij de doelen van

Nadere informatie

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken rganisatie OS t u r i n g s - i n s t r u m e n t e n v o o r d e m a n a g e r F I L E : C 1 0 5 0 Survey-feedback I N S T R U M E N T E N J u l i 2 0 0 3 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

Competentieprofiel Generalist

Competentieprofiel Generalist Samenvatting Competentieprofiel Generalist TMA teamprofiel best persons Inhoud Inleiding 3 1. Context en afbakening; van best persons naar competentieprofiel 5 2. Werkwijze en onderbouwing 6 2.1 Voordracht

Nadere informatie

Resultaatgericht Competentiemanagement

Resultaatgericht Competentiemanagement Resultaatgericht Competentiemanagement Inhoudsopgave 1 Samenvatting...3 2 Inleiding...4 3 Resultaatmanagement als uitgangspunt...5 3.1 Resultaatmanagement...5 3.2 Het proces van leidinggeven...6 3.3 Competentiemanagement

Nadere informatie

De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst

De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst Hoe blijf je zeker van je (loop)baan

Nadere informatie

het persoonlijk ontwikkelingsplan zestor

het persoonlijk ontwikkelingsplan zestor arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo Handreiking HET PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN ondersteuning bij de invoering van het Persoonlijk Ontwikkelingsplan 1 2 Handreiking HET PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN

Nadere informatie