De redactie van KoepelRond wenst u allen fijne Kerstdagen en verder...

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De redactie van KoepelRond wenst u allen fijne Kerstdagen en verder..."

Transcriptie

1 jaargang 14 nr. 6 december 2010 Colofon KoepelRond is het infoblad van de vereniging Kerkraadse Huurdersfederatie De Koepel KoepelRond verschijnt 6 keer per jaar en wordt verspreid onder de kaderleden van het Kerkraadse huurderswerk en geïnteresseerden. De redactie van KoepelRond wenst u allen fijne Kerstdagen en verder... adres redactie Postbus 355, 6460 AJ Kerkrade telefoon (045) (tijdens spreekuren) site De redactie beslist over plaatsing van ingezonden stukken. redactieleden Regina Leue Wim Pekel Leo Crousen Marianne Plag Frans Tiggelman Jan van Weert vormgeving Karin Veldkamp oplage 275 stuks In dit nummer o.a. Koepel vraagt aandacht voor streefhuurbeleid... 3 Vervanging verdampingsmeters door digitale meters... 4 Federatieberichten... 6 Vragen van huurders aan de Woonbond... 7 Carboonplein... 8 Netwerkkosten volgend jaar omhoog... 10

2 2 Koepelrond Aedes: Kabinetsplannen rampzalig voor huurders Aedes is onthutst over de plannen van het kabinet-rutte voor de woningmarkt. Volgens de branchevereniging van woningcorporaties betaalt de huurder de rekening voor de tekortschietende kabinetsmaatregelen en worden woningbezitters uit de wind gehouden. Onevenwichtig en onevenredig pijnlijk voor de huurder, concludeert Aedes naar aanleiding van bijeenkomsten met haar achterban. Dit kabinet kiest eenzijdig voor mensen met een eigen woning. Van een integrale aanpak van de woningmarkt is geen sprake. Een gemiste kans, oordeelt Aedesvoorzitter Marc Calon. Verhuurders worden geconfronteerd met een nieuwe forse heffing van 760 miljoen euro per jaar om de huurtoeslag te financieren. De nieuwe huurtoeslagheffing leidt ertoe dat de investeringen van woningcorporaties van ruim 10 miljard euro per jaar terugvallen naar ongeveer 1 miljard. De bij Aedes aangesloten corporaties vrezen een ernstige verschraling van de volkshuisvestingssector. De kabinetsplannen zijn rampzalig voor de huurder: hogere huren, oplopende wachtlijsten, hoge energierekeningen, minder nieuwbouw, meer verloedering in de wijken, zegt Calon. Er wonen bijna zes miljoen mensen in een huurwoning. Aedes benadrukt dat het kabinet zichzelf in de voet schiet met de huidige plannen. Minder investeringen in volkshuisvesting betekent minder werkgelegenheid en minder belastingopbrengsten. Twintigduizend minder woningen bouwen, betekent veer- tigduizend arbeidsplaatsen in de bouw minder, rekent Calon uit. Ook de voorgestelde extra woningverkoop door corporaties, onder andere door huurders een kooprecht te geven, kost het Rijk structureel miljarden euro s meer aan hypotheekrenteaftrek dan de overdrachtsbelasting oplevert, blijkt uit berekeningen. De redactie vraagt de huurdersbelangenverenigingen om materiaal te sturen, dat eventueel gebruikt kan worden voor KoepelRond. Tevens vragen wij u bij een adreswijziging van uw huurdersbelangenvereniging, deze door te geven aan de redactie van KoepelRond. Bij voorbaat dank woonruimteverdeling in kerkrade Om voor een woning van een woningcorporatie in aanmerking te komen, kunnen woningzoekende een bon uit de krant opsturen en/of een bezoek brengen aan de desbetreffende kantoren. De adressen: Hestia Groep Lupinehof 80, Kerkrade West telefoon (045) Wonen Zuid Lindenhof 1, Kerkrade/Chevremont Alleen s morgens tussen 8.30 en uur telefoon (045) Hoofdvestiging Geerstraat 103a, 6411 NP Heerlen Land van Rode Erpostraat 1, Kerkrade-Holz telefoon (045) Wonen Heuvelsteden Grasbroekerweg 16, Heerlen telefoon (045) Geïnteresseerden voor een aanleunwoning kunnen contact opnemen met: > Meander Wonen St. Pieterstraat 143, Kerkrade telefoon (045) In de particuliere huursector verhuren enkele beleggers in Kerkrade woningen. De kantooradressen: DOS vastgoedmanagement Bassin 116, Maastricht telefoon (043) Vesteda Plein , Maastricht Postbus BE Maastricht telefoon (043)

3 Koepelrond 3 Koepel vraagt aandacht voor streefhuurbeleid Wonen Limburg winnaar van het Glazen Huis 2010 Corporaties verhogen vrijwel zonder uitzondering bij mutaties de huren. Reden hiervoor is, dat men de tot dan gehanteerde huur te laag vindt, d.w.z. het percentage van wat maximaal redelijk is volgens het woningwaarderingsstelsel, is lager dan men eigenlijk zou willen. In Limburg ligt het gemiddelde op 69,2% van maximaal redelijk. Limburgse corporaties streven naar een verhoging naar 74,5% van dit gemiddelde in de komende jaren. Dit blijkt uit een onderzoek van de Nederlandse Woonbond. Aan dit onderzoek werkten (landelijk) 278 corporaties mee. Ook de in Kerkrade actieve corporaties Wonen Zuid, Land van Rode en Hestia Woonmaatschappij werkten mee. De Koepel maakt zich grote zorgen over deze ontwikkeling. Kerkrade is een krimpgemeente, waar veel woningen gesloopt moeten worden. Meestal zijn dit de goedkope huurwoningen. Alleen daardoor al zal de gemiddelde huurprijs in Kerkrade stijgen. De woningen die gehandhaafd blijven zijn duurder, want vaak gerenoveerd en energiezuinig gemaakt en nieuwbouw is sowieso duurder. Daarnaast kent Kerkrade een bevolking, waarvan het gemiddelde inkomen het laagste van Nederland is. Ondanks het feit dat deze mensen in aanmerking komen voor huurtoeslag, besteden zij vaak 40% van hun inkomen aan woonlasten. Een hogere huur wordt nooit helemaal gecompenseerd met de huurtoeslag. Iemand met een inkomen onder modaal zal dus bij een hogere huur altijd koopkracht inleveren. Huurdersfederatie de Koepel heeft haar zorgen over het streefhuurbeleid verwoord in een notitie, die geagendeerd was voor het Lokaal Overleg Volkshuisvesting Kerkrade (LOVK) van 9 december j.l. Tijdens het LOVK staat normaliter de woningvoorraad centraal. De Koepel vindt dat gezien de bovengenoemde ontwikkeling er ook aandacht moet zijn voor de huurprijzen. Deze hebben grote invloed op de toegankelijkheid en keuzevrijheid van de doelgroep. Bovendien kunnen hoge huren een verdere terugloop van de bevolking betekenen (men gaat elders op zoek naar een betaalbare huurwoning). Aan de gemeente is gevraagd om dit nauwlettend in de gaten te houden en aan de corporaties is vooral terughoudendheid gevraagd in het verhogen van de streefhuren. Zo n 150 woningcorporaties gaven gehoor aan de oproep om mee te dingen naar Het Glazen Huis Van alle inzendingen maakten acht corporaties kans op deze prestigieuze jaarverslagprijs. De acht genomineerden zijn door een beoordelingscommissie gekozen. De juryvoorzitter, Jan Terlouw, maakte op 2 december tijdens het jubileumcongres van KWH bekend, dat Wonen Limburg de winnaar van 2010 is. De overige genomineerden voor de algemene prijs waren Hestia groep uit Landgraaf, Waterweg Wonen uit Vlaardingen, Wel Wonen uit Enkhuizen en Woongoed uit Middelburg. In de race voor de themaprijs (dit jaar was verantwoorden over duurzaamheid het thema) waren OFW uit Dronten, Westwaard Wonen uit Papendrecht en Wonion uit Varsseveld. OFW won deze prijs Het Glazen Huis is gericht op kwaliteitsverbetering van de corporatiesector. Met de prijs willen de initiatiefnemers de thematiek van transparante verslaggeving binnen de corporatiesector onder de aandacht brengen. Naast SEV en PwC (als initiatiefnemers) hebben zich vanaf 2007 ook Aedes, Woonbond en de Vereniging van Toezicht in Woningcorporaties (VTW) aan Het Glazen Huis verbonden. Zij zitten in het College van belanghouders, dat samen met de beoordelingscommissie het beoordelingskader vaststelt en toeziet op de zorgvuldigheid van het beoordelingsproces. Het doet ons deugd, dat er 2 genomineerden waren, die woningbezit in de gemeente Kerkrade hebben, waarvan één de winnaar van deze prijs is. Huurdersfederatie de Koepel feliciteert Wonen Limburg van harte hiermee.

4 4 Koepelrond VVD wil BTW op energiebelasting afschaffen De VVD wil dat de BTW over de belasting op energie wordt afgeschaft. De partij wil niet dat mensen via de energierekening twee keer belasting betalen. Je betaalt namelijk energiebelasting en daarover moet je ook nog eens 19% BTW betalen. De Kamerfractie van de VVD vindt dat niet eerlijk. VVD-Tweede Kamerlid Nepperus: Wellicht moeten we het wat simpeler maken met wat minder milieubelastingen, want er is geen touw aan vast te knopen. Als je al belasting hebt betaald dan is het gek dat je nog eens belasting over je belasting betaalt. Vervanging van verdampingsmeters door digitale meters Oude verdampingsmeters voor het aflezen van het verbruik bij collectieve verwarming worden door verhuurders vaak vervangen door digitale meters. Op zich is dit een stap vooruit. Elektronische metertjes zijn nauwkeuriger dan verdampingsmeters. Ze hebben een geheugen en er hoeft geen meteropnemer meer langs te komen. De betere registratie door de elektronische metertjes zal naar verwachting de nauwkeurigheid van de stookkostenafrekening ten goede komen en tot een betere verdeling van de stookkosten leiden. De verhuurder dient de huurders schriftelijk voor te stellen akkoord te gaan met het vervangen van de metertjes. Vervanging is alleen mogelijk wanneer dit in alle woningen gebeurt en dient dus het collectieve belang. De vervanging van de metertjes is op zich geen wijziging van de dienstverlening via de servicekosten. De individuele verbruiksmeting en de toedeling van de stookkosten op basis van onder meer de meterstanden blijven namelijk gehandhaafd. De verhuurder heeft echter de instemming nodig, aangezien het wettelijk om een voorstel tot renovatie gaat. De vervanging betreft namelijk gedeeltelijke vernieuwing door verandering of toevoeging en valt daarmee onder de definitie van renovatie. Of er sprake is van een redelijk voorstel van de verhuurder hangt onder meer af van wat de vervanging voor de huurders betekent en of de vervanging gezien hun belangen redelijk is. Als die bijvoorbeeld een forse verhoging van de servicekosten met zich mee zou brengen, terwijl de voordelen van het nieuwe systeem daar niet of nauwelijks tegen opwegen, kan het redelijk zijn dat de huurder niet met de vervanging instemt. Om die reden is het verstandig om de voor- en nadelen van de vervanging zorgvuldig af te wegen. De kosten, die aan de huurders via de servicekosten doorberekend mogen worden betreffen naast de verbruikte warmte alleen de kosten van de metertjes (waarbij de aanschafkosten worden afgeschreven op grond van de verwachte levensduur), de kosten van het uitlezen en verwerken van de meterstanden en het opstellen van de afrekening. In complexen met huurders en eigenaarbewoners kan de aanwezige Vereniging van Eigenaren (de VvE) besluiten of de meters vervangen moeten worden. Van de VvE maakt de verhuurder van de huurwoningen deel uit en niet de afzonderlijke huurders. Wanneer de VvE het besluit tot vervanging neemt, zonder dat de verhuurder het voorstel vooraf aan de huurders heeft voorgelegd, zijn de huurders in het complex niet aan het besluit gebonden. De verhuurder doet er dus verstandig aan om te handelen als hierboven beschreven. Wanneer de VvE besluit om de meters onder te brengen in een leasecontract is het belangrijk, dat de huurders controleren of het leasecontract op onderdelen mogelijk kosten met zich meebrengt die niet mogen worden doorberekend aan de huurders, zoals bijvoorbeeld de kosten voor onderhoud of inspectie van de stookinstallatie. Dergelijke kosten mogen alleen bij de eigenaren in rekening worden gebracht. In het geval van een complex met huurders en eigenaarbewoners dus alleen bij de verhuurder van de huurders en de eigenaarbewoners.

5 Omvang winkeloppervlak in Parkstad moet afgestemd worden op bevolkingsdaling In KoepelRond nr. 1 van dit jaar stond het artikel Bouw nieuwe winkelpanden voor leegstand? Het onderzoeksbureau Locatus kwam met verontrustende cijfers over leegstaande winkelpanden. In Limburg was dit in ,56%. Wij vroegen ons in het artikel af of de bouw van nieuwe winkelpanden niet voor de leegstand bedoeld was. Op dit moment staat circa 14% van de beschikbare winkelruimte in Parkstad leeg. In een nieuwe structuurvisie worden maatregelen voorgesteld om dit terug te brengen tot een acceptabele leegstand van 5%. Tot en met 27 oktober a.s. lag de conceptretailstructuurvisie voor Parkstad ter inspraak voor. Deze visie is in overleg met de retailsector (= detailhandel) ontwikkeld en geeft de gewenste richting aan, die in de komende 10 jaar gevolgd dient te worden. Opvallend is, dat geconcludeerd wordt, dat circa m² winkeloppervlak uit de markt moet worden gehaald. En dat terwijl iedere gemeente nog steeds centrumplannen aan het ontwikkelen en uitvoeren is. In de visie wordt dan ook voorgesteld om de omvang van het winkeloppervlak de komende jaren af te stemmen op de verwachte bevolkingsdaling en daarbij meer dan voorheen het koopmotief van de consumenten als leidraad te nemen. Gemeenten kunnen bijvoorbeeld hun bestemmingsplannen aanpassen en daarmee zogenoemde ongeplande winkelontwikkeling uit de markt halen. De beleidsbepalers willen ook een duidelijker onderscheid tussen de verschillende winkelcentra. Daarbij worden Heerlen Centrum, de Woonboulevard en het Parkstad Limburg Stadion genoemd als groeicentra. In wijk- buurt- en dorpcentra zou alleen ruimte moeten zijn voor lokale detailhandel. En om de levensvatbaarheid van deze winkels te garanderen zouden deze gecombineerd moeten worden met sociaal-maatschappelijke voorzieningen als bibliotheken en medische centra. Na afloop van de inspraakprocedure zal de Parkstadraad de definitieve visie vaststellen en kunnen de Parkstadgemeenten het beleid vastleggen in bestemmingsplannen. Wij wensen hen daarbij veel wijsheid toe. Overvloed!! Koepelrond 5 Er schuin tegenaan kijken... We hebben nog steeds een crisis, althans dat willen de banken en economen ons doen geloven. De banken zelf (die overigens meestal bestuurd worden door economen) doen geen enkel stapje terug. Ze lenen geld tegen 1 of 1,5% rente en lenen het weer uit tegen 4 of 5%. Waaraan merken wij dan dat het nog steeds niet goed gaat? Zeker niet aan alle cadeautjes, gadgets, nieuwste uitgaven van Cd s en andere muziekdragers, kleren en schoenen van veel te dure merken, waarbij de beeldmerkjes natuurlijk zo opzichtig mogelijk te zien moeten zijn, aldus nog reclame makend voor de beruchte fabrikanten. De buren, vrienden en familie moeten ervan doordrongen zijn dat de spullen ook echt zijn. De kinderen worden overstelpt met hopen speelgoed, het één nog mallotiger dan het andere. Elektrisch en elektronisch speelgoed is niet aan te slepen, waarbij je je afvraagt of er ook maar enige opvoedkundige waarde aan kleeft. De speelgoedbranche looft elk jaar een prijs uit voor het meest innovatieve speelgoed in verschillende leeftijdsklassen. Dit wordt dan breed uitgemeten in dag- week- en maandbladen en folders. Men gaat eraan voorbij dat er achter deze prijswinnaars een bulk aan nieuwe vindingen komt die van nul en generlei waarde is. Komt er nog bij dat de wijze van adverteren en tentoonstellen nogal slinks en agressief is. TV- en radioprogramma s voor kinderen zijn en worden doorspekt met boodschappen hoe goed, leuk, mooi en opvoedkundig ze wel zijn. Ook al komt een groot gedeelte van de plastic spullen uit landen als India, China en Mexico en in de toekomst uit de nieuwe olielanden als Azerbeidjaan, Tadzjikistan en Buiten-Mongolië. Niets tegen deze ontwikkelingslanden die een deel uit de welvaartsruif willen meepikken en dan maar, niet getest, onveilig en zelfs vergiftigd speelgoed exporteren. In januari zullen we wel zien of er inderdaad minder gekocht is.

6 6 Koepelrond f b e e d r e i r c a h t t i e e n In deze rubriek van KoepelRond houden wij u op de hoogte van belangrijke aanpassingen en wijzigingen binnen de Federatie. Wij informeren u verder over op handen zijnde vergaderingen, symposia, etcetera. Deadline volgende editie KoepelRond: 3 februari 2011 Kopij dient uiterlijk op die datum in bezit!te zijn van de redactie. DAGJE UIT OM FEEST TE VIEREN Op 20 november j.l. vierde de Nederlandse Woonbond zijn 20-jarig bestaansfeest. Natuurlijk wilde een afvaardiging van de Koepel, die al lid is vanaf het ontstaan van de Woonbond, daarbij aanwezig zijn. Acht medewerkers en bestuursleden uit de lidorganisaties hadden zich opgegeven voor het feestje in de Rode Hoed te Amsterdam. Met de trein zou de reis gemaakt worden, maar uitgerekend de vrijdag voorafgaand aan de reis brak brand uit bij ProRail, waardoor treinverkeer in het midden van het land niet meer mogelijk was. Ook zaterdag niet. Wat te doen? De treinkaartjes waren al gekocht, dus de auto was geen alternatief. Volgens de berichten kon Amsterdam vanuit het zuiden bereikt worden via Rotterdam en Den Haag. Vol goede moed werd daarom s morgens om 9.00 uur de reis begonnen in Kerkrade. En ja hoor, met de nodige overstappen zetten zij ruim vier (!) uur later voet op Amsterdamse bodem. Het feest zou om uur beginnen, dus misschien... De Rode Hoed was niet ver van het station, maar Amsterdam is groot en als je met een omweg naar de Rode Hoed loopt kom je natuurlijk niet op tijd! Tegen tweeën hadden zij de feestzaal gevonden. Gelukkig waren er nog enkele broodjes overgebleven om de magen, die sinds het ontbijt die ochtend niets meer gehad hadden, te vullen. En vervolgens stilletjes de zaal in om minister Donner, die bijna aan het eind van zijn toespraak was, niet te storen. Jammer, dat het begin van zijn rede gemist werd. Maar de middag werd ruimschoots goedgemaakt met o.a. de vertoning van de film de Woonbond in actie en een debat tussen 4 Tweede Kamerleden onder leiding van Prem Radhakishun. Na de bekendmaking van de beste huurdersorganisatie en de beste bewonerscommissie van het jaar, was het al weer tijd voor de afsluitende borrel. Iedereen was benieuwd of de treinen naar het zuiden die avond weer zouden rijden. Op het station wist men na enige tegenstrijdige mededelingen te vertellen, dat de reis terug toch echt weer via Den Haag en Rotterdam moest gaan. Eerst nog even een snelle hap en toen werd de terugreis om uur aanvaard. Opnieuw met de nodige overstappen, waarbij het iedere keer weer spannend was of de aansluitende trein er nog stond. Uiteindelijk lukte het allemaal en kwam het gezelschap om 0.30 uur met de laatste trein in Kerkrade aan. Een gezellig dagje uit, waarvan 8 uur in de trein. Voor huurderswerk moet je wat over hebben! AGENDA Cursussen Door het Kennis- en Adviescentrum van de Nederlandse Woonbond worden de volgende cursussen in Utrecht gegeven: dinsdag 11 januari Cursus Welkom in Babbelonië maandag 17 januari Cursus Lezen van de jaarrekening/cijfers CFV vrijdag 21 januari Cursus Huurrecht voor gevorderden dinsdag 25 januari Cursus Huurders en de VvE vrijdag 28 januari Cursus Europese toewijzingsregels maandag 7 februari Cursus de Overlegwet (voor HO s in de sociale sector) vrijdag 11 februari Cursus Zelfaangebrachte voorzieningen (ZAV) dinsdag 15 februari Cursus De kunst van het onderhandelen vrijdag 18 februari Cursus de Overlegwet (voor HO s in de particuliere sector)

7 Koepelrond 7 Vragenvan huurders aan de woonbond het spreekuur van Kan mijn woning in de vrije sector terechtkomen? Onlangs kreeg ik een seniorenwoning toegewezen van de woningcorporatie in Zutphen. De aangeboden woning heeft momenteel een huur van 516 per maand. Deze zou in eerste instantie worden opgetrokken naar 530. Nu is er sprake van dat de woning in de vrije sector zal komen en dat de huur wel 200 per maand hoger gaat worden! Kan dit zomaar? Nee. Als u de woning gaat huren voor 516 per maand, is uw huurprijs niet geliberaliseerd. Dit betekent dat de huur jaarlijks met niet meer kan worden verhoogd dan met de maximale huurverhoging die de minister jaarlijks vaststelt. De afgelopen jaren was dat maximaal het inflatiepercentage. De bedoeling van de huidige regering is dat zo te houden, met uitzondering van huurders met een (gezamenlijk) inkomen van meer dan In dat geval zou er bovenop het inflatiepercentage nog maximaal 5% extra huurverhoging mogen worden gevraagd. Dit is echter nog niet van kracht. Als uw huurprijs aan het begin van de huur niet is geliberaliseerd en dat is alleen het geval als de kale huur bij het begin van de huur 647,53 of hoger is blijft dat zo, ongeacht de eventuele stijging van de huur door jaarlijkse huurverhogingen. Woningen met een geliberaliseerde huurprijs worden in de volksmond vaak woningen in de vrije sector genoemd. Dit omdat de wettelijke bescherming van de huurprijs dan niet geldt en de huurprijs in principe dus vrij is. Wettelijk is het niet mogelijk dat woningen tijdens de bewoning door een huurder van de beschermde in de vrije sector terechtkomen. Wie moet parkeerplaatsen en tuinpaden sneeuwvrij maken? Moet de woningcorporatie de parkeerplaatsen waarvoor iedere huurder 15 euro per maand betaalt, ijsen sneeuwvrij maken? En de tegelpaden in de gemeenschappelijke tuin? Volgens de verhuurder moeten de huurders dat doen en niet bijvoorbeeld de huismeester. Klopt dat? Verhuurders hoeven de parkeerplaatsen en de tegelpaden niet ijs- en sneeuwvrij te maken, tenzij dat met de huurders (schriftelijk) is afgesproken, al dan niet tegen betaling. Natuurlijk mag de verhuurder u wel helpen, door bijvoorbeeld een schuiver of strooizout ter beschikking te stellen. Het ijs- en sneeuwvrij maken van parkeerplaatsen, tegelpaden en andere gemeenschappelijke ruimtes, zoals galerijen, kan deel uitmaken van het takenpakket van de huismeester, Is dat het geval dan dient hij dit uiteraard te doen. U betaalt daarvoor tenslotte servicekosten. Het is dus zaak om na te gaan of deze taak tot de werkzaamheden van de huismeester behoort. Als de tegelpaden tevens de toegang tot het woningcomplex zijn ligt het des te meer voor de hand dat de verhuurder u te hulp komt, zeker als de bewoners gemiddeld van hoge leeftijd zijn. De Koepel houdt elke donderdagmiddag van uur tot uur een spreekuur voor huurders. Dit spreekuur vindt plaats aan de Hoofdstraat 41a te Kerkrade-centrum. Voor leden van de aangesloten huurdersorganisaties is het advies en, indien nodig, de ondersteuning geheel gratis. Huurders, die niet lid (kunnen) zijn van een Huurdersbelangenvereniging, kunnen een individueel lidmaatschap bij de Koepel afsluiten voor 6,00 per jaar. Ook zij krijgen dan gratis advies en ondersteuning. Noot van de redactie: We vragen de huurdersorganisaties om het huurdersspreekuur in hun eigen info te vermelden, zodat het breed bekend wordt onder de huurders. De Kerkraadse Huurdersverenigingen houden spreekuren voor hun eigen huurders. Huurdersraad Kerkrade (Hestia Woonmaatschappij): Iedere eerste dinsdag van de maand van tot uur op locatie Kampstraat 69, 6466 BR Kerkrade. Telefoon kantoor (045) Huurdersvereniging Land van Rode (WS Land van Rode) Iedere donderdag van tot uur op locatie Hoofdstraat 41b, 6461 CM Kerkrade. Telefoon kantoor (045) Huurdersvereniging St. Pietersrade (WS Wonen Zuid): Iedere maandag van uur en van uur op locatie Koestraat 64, 6463 XK Kerkrade. Telefoon kantoor (045)

8 8 Koepelrond Carboonplein Het nieuwe winkelhart van Kerkrade- West is op officieel in gebruik genomen. De Akerstraat en enkele omringende straten hebben tevens een facelift gekregen. Een mooi resultaat na 2 jaar afbreken en opnieuw bouwen. Hierbij een impressie van hoe het geheel in die 2 jaar tot stand is gekomen. Links: Nog steeds uitzicht op de St. Martinuskerk Boven: De bouw is zo ver gevorderd, dat alleen het puntje van de kerktoren nog te zien is. CITAAT VAN DE MAAND In elke KoepelRond citeren wij iemand die ons opgevallen is met een opmerking in krant, tijdschrift of op TV of internet. De belofte aan wijkbewoners dat de wijkaanpak tien jaar zou worden volgehouden, wordt door dit nieuwe kabinet heel sneaky verbroken. Staf Depla, wethouder in Eindhoven en voormalig PvdA Tweede Kamerlid, tijdens het Woonbond symposium Huurbeleid op de helling te Eindhoven.

9 Koepelrond 9 Links: Het blok nadert zijn voltooiing Foto s: Karl-Heinz Fuchs Rechts: Een druk bezocht openingsfeest op HUURLECTUUR Voor wie nog wel wat hulp kan gebruiken bij het schilderen, behangen of het leggen van een vloer is er nu De kleine klussen voor Dummies. Een praktische klusgids in een handzaam formaat.

10 10 Koepelrond Netwerkkosten gaan volgend jaar omhoog De netwerkkosten voor energie zullen de komende jaren stijgen. De netbeheerders hebben hiervoor toestemming gekregen van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa). In september werd al bekend dat consumenten in 2011 daardoor ongeveer 15 euro meer betalen. bent gebonden aan de regionale netbeheerder. De netwerkkosten betaalt u via uw energieleverancier of rechtstreeks aan de netbeheerder. Deze vaste kostenpost is niet afhankelijk van uw verbruik of leverancier. Alles op één factuur Vanaf 1 januari 2011 moeten energieleveranciers ook netwerkkosten op de energierekening vermelden. Vooruitlopend op deze verplichting sturen de meesten nu al een geïntegreerde factuur. Dat wil zeggen dat u zowel de leveringskosten als de netwerkkosten op één nota ziet staan. Hanteert uw bedrijf nog niet dit zogeheten leveranciersmodel, dan betaalt u zowel de leverancier als de netbeheerder apart elke maand. Redelijke tarieven en betrouwbaar netwerk De NMa heeft toestemming gegeven de komende jaren de prijzen langzaam te verhogen. De tariefstijging, die volgt op een jarenlange daling, is nodig om de komende jaren noodzakelijke investeringen te kunnen doen in het netbeheer en betrouwbaar gas en stroom te blijven leveren. Tot 2009 dekten de inkomsten van de netbeheerders de kosten, maar daarna niet meer, zo blijkt uit onderzoek van de NMa. Geen vrije keus Voor u als consument is het niet mogelijk een andere netbeheerder te kiezen. U KOPIËREN BIJ De Koepel Surf ook eens naar Iedere dinsdag- en donderdagmorgen is er een kantoorbezetting van tot uur. Daarnaast bestaat donderdag tussen en uur gelegenheid tot kopiëren. Verder volgens telefonische afspraak. Indien niemand op het kantoor aanwezig is, bellen met de heer W. Pekel, telefoon (045) De kosten bedragen voor (80 gr. papier) enkelzijdig A4 0,07 dubbelzijdig A4 0,10 enkelzijdig A3 0,10 dubbelzijdig A3 0,13 Voor kopieën op dikker papier wordt 0,01 meer in rekening gebracht. Voor kopieerwerk in aantallen groter dan 200 stuks kunnen over de kostprijs afspraken gemaakt worden. De mogelijkheid voor sorteren bestaat ook. Doe een test op Hierop kunt u kijken hoeveel punten u scoort op energiebesparing. Na afloop van de test geeft Milieu Centraal u praktische tips om uw score op te krikken.

Maakt uw bezwaarschrift kans? Doe de huurverhogingscheck

Maakt uw bezwaarschrift kans? Doe de huurverhogingscheck jaargang 18 nr. 2 april 2014 Colofon KoepelRond is het infoblad van de vereniging Kerkraadse Huurdersfederatie De Koepel KoepelRond verschijnt 6 keer per jaar en wordt verspreid onder de kaderleden van

Nadere informatie

Sociaal statuut voor witte flat

Sociaal statuut voor witte flat jaargang 14 nr. 4 augustus 2010 Colofon KoepelRond is het infoblad van de vereniging Kerkraadse Huurdersfederatie De Koepel KoepelRond verschijnt 6 keer per jaar en wordt verspreid onder de kaderleden

Nadere informatie

Huurders Informatie. HBO De Peel heeft een nieuwe voorzitter! Servicefonds afgeschaft. Huur- en Verhuurbeleid BOW

Huurders Informatie. HBO De Peel heeft een nieuwe voorzitter! Servicefonds afgeschaft. Huur- en Verhuurbeleid BOW Huurders Informatie HBO De Peel heeft een nieuwe voorzitter! Huur- en Verhuurbeleid BOW Huurders zitten in het verdomhoekje Servicefonds afgeschaft Op weg naar een Regionale Geschillen Commissie Energie

Nadere informatie

November 2014 INHOUD. Voorwoord

November 2014 INHOUD. Voorwoord November 2014 INHOUD Voorwoord Dit gebeurt er ook Parlementaire Enquête Woningcorporaties De nieuwe Woningwet en de Novelle Landelijke Huurdersdag in Ede Werkgroepen Ede Een geluid uit de Werkgroep Middelhoogbouw

Nadere informatie

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Woonbond Kennis- en Adviescentrum Nieuwe Achtergracht

Nadere informatie

Zonnepanelen op De Aker dankzij bewonerscommissie

Zonnepanelen op De Aker dankzij bewonerscommissie HUURDERSBELANGEN VAN EIGEN HAARD Nieuwsbrief Huurdersfederatie Alert, december 2014 12 INHOUD Huurdersfederatie Alert HBO Argus HV Aalsmeer-Kudelstaart HV Landsmeer Bewonersraad Amstelveen HV Ouder-Amstel

Nadere informatie

TOEGANG TECHEM HELP! WARMTEMETING VERPLICHT TOT PLEZIERIG WONEN RIAN VAN MALSEN HET IS MIJN EERSTE BAAN EN NA 14 JAAR WERK IK ER NOG STEEDS

TOEGANG TECHEM HELP! WARMTEMETING VERPLICHT TOT PLEZIERIG WONEN RIAN VAN MALSEN HET IS MIJN EERSTE BAAN EN NA 14 JAAR WERK IK ER NOG STEEDS TechemAktueel Jaargang 18 - juni 2013 TOEGANG TOT PLEZIERIG WONEN Interview met de Sleutels SAMENWERKING VvE BELANG VVE & TECHEM BEURSDEELNAME TECHEM HELP! WARMTEMETING VERPLICHT RIAN VAN MALSEN HET IS

Nadere informatie

Woontij. Wonen zonder zorgen. Zorgen? december 2009 14e jaargang Nummer. Als u het nieuws een beetje volgt, dan zal het u opgevallen zijn

Woontij. Wonen zonder zorgen. Zorgen? december 2009 14e jaargang Nummer. Als u het nieuws een beetje volgt, dan zal het u opgevallen zijn Woontij december 2009 14e jaargang Nummer 3 Wonen zonder zorgen Zorgen? Als u het nieuws een beetje volgt, dan zal het u opgevallen zijn dat de gevolgen van de recessie niet aan de sociale verhuurders

Nadere informatie

Krapte op de sociale woningmarkt

Krapte op de sociale woningmarkt Krapte op de sociale woningmarkt Ontwikkelingen, prognoses en aanbevelingen voor de woningmarkt in Leeuwarden Huurdersplatform Nieuw Elan Leeuwarden, september 2012 Inleiding Als ambitieuze gemeente heeft

Nadere informatie

bericht Nieuwbouw Van den Boschstraat bereikt hoogste punt Schoolkinderen onthullen nieuwe bouwborden Nieuwe Woningwet daagt Habeko wonen uit

bericht Nieuwbouw Van den Boschstraat bereikt hoogste punt Schoolkinderen onthullen nieuwe bouwborden Nieuwe Woningwet daagt Habeko wonen uit BEWONERSMAGAZINE VAN WONINGBOUWVERENIGING bericht Wetgeving Nieuwe Woningwet daagt Habeko wonen uit pagina 3 Op bezoek Directeur over de vloer pagina 6 Schoolkinderen onthullen nieuwe bouwborden Nieuwbouw

Nadere informatie

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8.

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8. Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8. Sluiting 1 Gesproken tekst "Hartelijk welkom mensen van de pers,

Nadere informatie

nº1 11 Over de drempel In dit nummer:

nº1 11 Over de drempel In dit nummer: Over de drempel nº1 11 Bewonersblad van Woningstichting Sint Antonius van Padua In dit nummer: De wybertjes zijn terug Bomen, lusten of lasten? Nieuwe look voor de onderhoudsdienst Laat uw stem horen in

Nadere informatie

Andere zaken die vanzelfsprekend ook een rol spelen zijn: Ambitie, Draagvlak bij bewoners, Kennis en kunde in de bouwkolom, incl. de opdrachtgevers.

Andere zaken die vanzelfsprekend ook een rol spelen zijn: Ambitie, Draagvlak bij bewoners, Kennis en kunde in de bouwkolom, incl. de opdrachtgevers. In het kader van de Energiesprong heeft een discussie bij de woningcorporatie Oost Flevoland Woondiensten plaatsgevonden. Hierbij kwam aan de orde waar OFW als koploper tegenaan loopt bij de volgende stap

Nadere informatie

Actuele vragen: Is uw vraag er niet bij?

Actuele vragen: Is uw vraag er niet bij? Actuele vragen: Is uw vraag er niet bij? We doen ons best om op deze plek zo veel mogelijk vragen te verzamelen en te publiceren. Het kan natuurlijk zijn dat juist uw vraag nog niet is gesteld. Laat ons

Nadere informatie

100 jaar Eigen Bouw. Kerstgedachte. Duurzaam wonen en leven. Rookmelders. Overstap naar IBAN. Telefooncirkel geeft mensen beetje zekerheid

100 jaar Eigen Bouw. Kerstgedachte. Duurzaam wonen en leven. Rookmelders. Overstap naar IBAN. Telefooncirkel geeft mensen beetje zekerheid 218e jaargang 2013 100 jaar Eigen Bouw Kerstgedachte Duurzaam wonen en leven Rookmelders Overstap naar IBAN Telefooncirkel geeft mensen beetje zekerheid Voorbereiding sloop Stagiair aan het woord Planmatig

Nadere informatie

COLOFON. Op eigen kracht. Inhoudsopgave. Column: Gerard van de Ven, directeur. Samenwerkingsovereenkomst Omnia Wonen en de S.H.O.W.

COLOFON. Op eigen kracht. Inhoudsopgave. Column: Gerard van de Ven, directeur. Samenwerkingsovereenkomst Omnia Wonen en de S.H.O.W. Voel je thuis! Het informatieblad Het informatieblad van Omnia Wonen Zoekt u iets, kunt u iets, heeft u iets, deel het! Katrien Ruitenburg van Stichting Present aan het woord Zeker van een goede verzekering!

Nadere informatie

Zo flexibel als een huis

Zo flexibel als een huis Oplossingsrichtingen voor meer dynamiek op de woningmarkt Tineke Lupi Hanneke Schreuders en Frank Wassenberg (Platform31) Oplossingsrichtingen voor meer dynamiek op de woningmarkt Hanneke Schreuders Frank

Nadere informatie

12 Besparen op de kosten

12 Besparen op de kosten 34e jaargang nummer 121 april 2014 06 Voormalig wethouder Stoop Blijft in Hendrik-ido-Ambacht! 12 Besparen op de kosten Rhiant start drie onderzoeken! 16 Heeft u financiële problemen? Trek dan tijdig aan

Nadere informatie

Een huurwoning moet een slimme keuze worden

Een huurwoning moet een slimme keuze worden Een uitgave van de Nederlandse Vereniging van Makelaars Jaargang 9 nr 4 mei 2015 zie ook: www.nvm.nl Dorine van Basten (HDN): Zeer de vraag of we topjaar 2006 weer zullen bereiken 2 funda helpt de business

Nadere informatie

Consumentenbond-directeur Bart Combée De hypotheekrente is veel te hoog

Consumentenbond-directeur Bart Combée De hypotheekrente is veel te hoog Een uitgave van de Nederlandse Vereniging van Makelaars Jaargang 7 nr 2 april 2013 zie ook: www.nvm.nl Econoom Frank Kalshoven Een slecht getimede, maar moedige stap 7 Jan Kamminga Geliberaliseerde huren

Nadere informatie

een uitgave bestemd voor de bewonerscommissies van Woningstichting Eigen Haard, aangesloten bij

een uitgave bestemd voor de bewonerscommissies van Woningstichting Eigen Haard, aangesloten bij een uitgave bestemd voor de bewonerscommissies van Woningstichting Eigen Haard, aangesloten bij HUURDERSVERENIGING Jaargang 10, nummer 5, september/oktober 2014 In dit nummer: Heeft uw bewonerscommissie

Nadere informatie

Tip: bewaar de achterkant met belangrijke nummers! Deze editie voor het laatst in het woonkwartier.

Tip: bewaar de achterkant met belangrijke nummers! Deze editie voor het laatst in het woonkwartier. woon kwartier Voorjaar 2014 Tip: bewaar de achterkant met belangrijke nummers! Deze editie voor het laatst in het woonkwartier. o.a. in dit nummer: Een nieuwe P9 keuken? De keuken vormt een belangrijk

Nadere informatie

DE VERENIGING VAN EIGENAREN

DE VERENIGING VAN EIGENAREN Prijs E 8,50 excl. btw DE VERENIGING VAN EIGENAREN Besturen met uw buren www.verenigingen.nl Bestuurders van een vereniging of stichting worden vaak in het diepe gegooid. U krijgt te maken met voorgangers

Nadere informatie

Nieuwsbrief BCP. BewonersCommissie Punter. 13 e jaargang nr. 1: maart 2006

Nieuwsbrief BCP. BewonersCommissie Punter. 13 e jaargang nr. 1: maart 2006 Nieuwsbrief BCP BewonersCommissie Punter 13 e jaargang nr. 1: maart 2006 Beste medebewoners, Er ligt weer een krant van de bewonerscommissie voor u, u ziet dat de redactie haar uiterste best heeft gedaan

Nadere informatie

NWS Magazine. Beknopt jaarverslag 2012 Kleurrijke kunst in Paspartoe Feestelijke start De Lighof Even voorstellen... Extra: Uitnodiging Open Huis

NWS Magazine. Beknopt jaarverslag 2012 Kleurrijke kunst in Paspartoe Feestelijke start De Lighof Even voorstellen... Extra: Uitnodiging Open Huis Midden in de Noordwijkse gemeenschap NWS Magazine Uitgave juni 2013 Beknopt jaarverslag 2012 Kleurrijke kunst in Paspartoe Feestelijke start De Lighof Even voorstellen... Extra: Uitnodiging Open Huis 2Voorwoord

Nadere informatie

Colofon. Deze brochure Punt van de Huur kunt u downloaden als PDF-document van www.huurverhoging.nl en op www.wswonen.nl

Colofon. Deze brochure Punt van de Huur kunt u downloaden als PDF-document van www.huurverhoging.nl en op www.wswonen.nl PUNT VAN DE HUUR 2015 Colofon Deze brochure Punt van de Huur kunt u downloaden als PDF-document van www.huurverhoging.nl en op www.wswonen.nl Tekst: Tjerk Dalhuisen Eindredactie: Helen Meesters Vormgeving:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 29 023 Voorzienings- en leveringszekerheid energie Nr. 175 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 10 september 2014 De vaste commissie voor

Nadere informatie

Informatie over huren

Informatie over huren Samen bouwen aan beter wonen Informatie over huren 3 Welkom WoonFriesland heet u van harte welkom in uw nieuwe woning. Wij hebben er alle vertrouwen in dat u naar tevredenheid zult wonen in uw nieuwe

Nadere informatie

JAARGANG 15 PEELRANDWONEN. Roerige tijden De HBV blikt terug Op de koffie. Lekker puzzelen Sparren over de Sparren Eerste reacties BoekelsePas

JAARGANG 15 PEELRANDWONEN. Roerige tijden De HBV blikt terug Op de koffie. Lekker puzzelen Sparren over de Sparren Eerste reacties BoekelsePas THUIS BIJdecember JAARGANG 15 2012 PEELRANDWONEN Lekker puzzelen Sparren over de Sparren Eerste reacties BoekelsePas Roerige tijden De HBV blikt terug Op de koffie DECEMBER 2011 1 Van de redactie Het is

Nadere informatie

Veel gestelde vragen Over zonnepanelen

Veel gestelde vragen Over zonnepanelen Veel gestelde vragen In de projecten waarin we zonnepanelen plaatsen, krijgen wij verschillende vragen. In deze lijst met veel gestelde vragen hebben we de belangrijkste vragen met de bijbehorende antwoorden

Nadere informatie