De doelstelling van het Lokaal Overleg Volkshuisvesting

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De doelstelling van het Lokaal Overleg Volkshuisvesting"

Transcriptie

1 jaargang 14 nr. 3 juni 2010 Colofon Nieuw convenant LOVK KoepelRond is het infoblad van de vereniging Kerkraadse Huurdersfederatie De Koepel KoepelRond verschijnt 6 keer per jaar en wordt verspreid onder de kaderleden van het Kerkraadse huurderswerk. adres redactie Postbus 355, 6460 AJ Kerkrade telefoon (045) (tijdens spreekuren) site De redactie beslist over plaatsing van ingezonden stukken. redactieleden Regina Leue Wim Pekel Leo Crousen Karin Tiedtke Marianne Plag Frans Tiggelman Jan van Weert vormgeving Karin Veldkamp oplage 275 stuks In dit nummer o.a. In 1997 zijn voor de eerste keer afspraken over samenwerking op het gebied van lokale huisvesting vastgelegd in een convenant. Dit convenant werd getekend door de gemeente Kerkrade, de 4 in Kerkrade werkzame woningcorporaties en Huurdersfederatie de Koepel. De doelstelling van het Lokaal Overleg Volkshuisvesting Kerkrade (LOVK) is de samenwerking tussen de partijen te bevorderen en elkaar over en weer te informeren over actuele thema s op het gebied van de lokale volkshuisvesting. Het convenant is al enkele malen verlengd en ook dit jaar was een evaluatie en een verlenging noodzakelijk. In onze editie van KoepelRond van februari j.l. maakten wij reeds melding van de noodzaak van een verlenging van dit convenant. Daarbij merkten wij op, dat wij twijfels hadden over de gelijkwaardige positie van de Koepel tegenover de partners in het lokaal overleg. Tijdens de LOVK-vergadering van 1 april j.l. is onze kritiek uitgebreid besproken. Gezamenlijk werd echter de conclusie getrokken, dat het bestaande convenant een goed convenant is en dat bij een verlenging slechts kleine aanpassingen nodig zijn, omdat tegenwoordig meer nadruk ligt op het provinciale en landelijke volkshuisvestingsbeleid dan op het lokale. Verder sprak ieder de intentie uit om het convenant na te leven, verwachtingen over en weer duidelijk uit te spreken en wordt de Koepel betrokken bij het samenstellen van de agenda. Van dit laatste hebben wij voor het overleg van 3 juni gebruik gemaakt om het opstellen van een gelijkluidend sociaal plan voor alle Kerkraadse corporaties te agenderen. Tijdens deze vergadering hebben de vertegenwoordigers van de convenantpartijen ook een nieuw convenant ondertekend voor de periode Op de foto v.l.n.r.: J. Eurlings (Wonen Zuid), P. Thomas (wethouder RO), G. Logister (Land van Rode), W. Pekel (HF de Koepel) en J. Vinken (Hestiagroep). B. Sievers van Wonen Heuvelsteden was verhinderd. Misplaatste aanval Aedes op zogenaamde scheefwoners... 2 Even voorstellen: Joos Hamer... 5 Federatieberichten... 6 Vraag van huurders aan de Woonbond... 7 NMa: Betere richtlijnen energienota s... 8 Jaarlijks overstappen energieleverancier blijft lucratief... 8

2 2 Koepelrond Misplaatste aanval van Aedes op zogenaamde scheefwoners Scheefwonen is een groot probleem. Dat zegt Marc Calon, voorzitter van de brancheorganisatie Aedes, in het Financieel Dagblad. Volgens hem woont meer dan 30 procent van alle Amsterdamse huurders van een corporatiewoning scheef. Om het scheefwonen aan te pakken zou onder bewoners van corporatiewoningen periodiek een inkomenstoets moeten plaatsvinden. Dat is onontkoombaar. Wie te veel verdient komt niet meer in aanmerking voor een dergelijke woning. Calon: Dan wordt het moven. De Nederlandse Woonbond heeft geen goed woord over voor deze uitlatingen. In de eerste plaats wordt de mate van scheefheid schromelijk overdreven. Meer dan 30 procent is een slag in de lucht. In de tweede plaats kunnen de zogenaamde scheefwoners geen kant op. Geliberaliseerde huurwoningen zijn veel te duur, koopwoningen eveneens. Corporaties doen er beter aan mensen betaalbare alternatieven te bieden in plaats van de belastinginspecteur te gaan spelen met een ontruimingsbevel in de achterzak, aldus René van Genugten van de Woonbond. Zo ga je niet met je huurders om. De Woonbond wil echter niet de ogen sluiten voor het feit dat een beperkte groep huurders met relatief hoge inkomens weinig betaalt. De Woonbond spreekt daarom ook liever van scheefbetalen dan van scheefwonen. De minister voor Wonen Welzijn en Integratie (april 2009) en de VROM-raad (Stap voor stap) wijzen er terecht op dat er sprake is van een probleem van bescheiden omvang. Slechts 4 procent van de betaalbare huurwoningen wordt bewoond door huishoudens met een inkomen boven de Landelijk gaat dat om huurders op een totaal van 2,4 miljoen. Bovendien levert een bepaalde mate van goedkope scheefheid een bijdrage aan het tegengaan van segregatie. Dat de scheefheid in Amsterdam relatief groot is, heeft ook alles te maken met de kwaliteit van de woningen. De gemiddelde huurprijs is dan wel niet zo hoog, maar de huurder krijgt daar ook weinig voor terug. De gemiddelde huurwoning in Amsterdam meet slechts 55 vierkante meter en betreft doorgaans een slecht geïsoleerde portiek-etagewoning zonder lift. De Woonbond bepleit een veel effectiever instrument om het scheefwonen tegen te gaan dan huurders weg te jagen na een periodieke inkomenstoets. Het scheefbetalen kan worden verminderd door verhuurders, binnen de marges van een gematigde algehele huurstijging, de mogelijkheid te geven om de huur van relatief goedkope woningen (t.o.v. de maximale huur volgens het puntenstelsel) jaarlijks wat extra te verhogen. Voor de lagere inkomens worden de effecten van die extra verhoging gecompenseerd door de huurtoeslag, maar hogere inkomens krijgen deze huurverhoging wel volledig voor hun rekening. Maar in de allereerste plaats moeten er aantrekkelijke en betaalbare huisvestingsalternatieven worden gecreëerd, met name voor de middeninkomens. Juist in Amsterdam is daaraan een gierend gebrek. Daar ligt voor de corporaties een schone taak. woonruimteverdeling in kerkrade Om voor een woning van een woningcorporatie in aanmerking te komen, kunnen woningzoekende een bon uit de krant opsturen en/of een bezoek brengen aan de desbetreffende kantoren. De adressen: Hestia Groep Lupinehof 80, Kerkrade West telefoon (045) Wonen Zuid Lindenhof 1, Kerkrade/Chevremont Alleen s morgens tussen 8.30 en uur telefoon (045) Hoofdvestiging Geerstraat 103a, 6411 NP Heerlen Land van Rode Erpostraat 1, Kerkrade-Holz telefoon (045) Wonen Heuvelsteden Grasbroekerweg 16, Heerlen telefoon (045) Geïnteresseerden voor een aanleunwoning kunnen contact opnemen met: > Meander Wonen St. Pieterstraat 143, Kerkrade telefoon (045) In de particuliere huursector verhuren enkele beleggers in Kerkrade woningen. De kantooradressen: DOS vastgoedmanagement Bassin 116, Maastricht telefoon (043) Vesteda Plein , Maastricht Postbus BE Maastricht telefoon (043)

3 Allerrijksten krijgen 5 miljard renteaftrek Bijna de helft van de 10 miljard renteaftrek komt terecht bij de 20 procent rijkste eigenaarbewoners. Dit is de groep die meer dan euro per jaar verdient. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ruim vier miljoen huishoudens hebben op dit moment een eigen woning, waarvan 3,5 miljoen met een hypotheek. Gemiddeld bedraagt de hypotheek 680 euro per maand, waarvan 240 euro terugvloeit als belastingvoordeel via de renteaftrek. Terwijl politieke partijen als CDA, VVD en PVV in hun verkiezingsprogramma s hun pijlen richten op de huursector en het schromelijk overschatte verschijnsel scheefwonen (landelijk slechts 4 procent), willen ze de hypotheekrenteaftrek ongemoeid laten. De Woonbond vindt dit uiterst onrechtvaardig. In deze tijden van bezuinigingen zou moeten gelden dat de sterkste schouders de zwaarste (bezuinigings)lasten moeten dragen. Die sterkste schouders zijn niet te vinden in de huursector. Huurders zijn gemiddeld 37 procent van hun inkomen kwijt aan woonlasten en eigenaar-bewoners slechts 26 procent. Het bedrag dat jaarlijks wordt besteed aan huurtoeslag (2,4 miljard) bedraagt nog niet de helft van het belastingvoordeel van 5 miljard dat de allerrijkste eigenaar-bewoners krijgen. Kiezen Koepelrond 3 Er schuin tegenaan kijken... Zomaar een morgen in een klaslokaal. Nee, niet zomaar. De klas is omgetoverd tot een bewustzijn van de democratie want er vinden verkiezingen plaats. En dat nog wel voor het hoogste bestuurscollege, de Tweede Kamer oftewel onze volksvertegenwoordigers. Als je er vroeg bij bent kun je meemaken dat de drie verkiezingsmedewerkers voor één dag, nog even moeten wennen aan het ritme dat de verkiezingen vereist. Kieskaart in ontvangst nemen, via een identificatie aannemen dat de juiste persoon voor hun staat, aankruisen of deze persoon wel op hun lijst voorkomt en de kandidatenlijst uitreiken. In zo n geval zegt men aanreiken want aangeven of overhandigen zou de belangrijkheid van de handeling teniet doen. Een bedeesd goedemorgen klinkt uit de mond van een ouder stel dat heel voorzichtig binnenkomt en even zo voorzichtig in de stemhokjes hun plicht gaat doen. Inderdaad, hun plicht, want zo zien zij het nog altijd. Nog meegekregen uit de tijd dat er gestemd moest worden. Er komt iemand binnen met een bulderend goedemorgen allemaal, wat zal het vandaag worden, gaan we naar rechts of naar links? Duidelijk een man die van wanten weet en alle regeervoornemens van de kandidaten kent. Dan, tegen de middag, een gesoigneerde heer, met in zijn kielzog een evenzo geklede vrouw, die alle medewerkers de hand wil schudden alsof hij ze persoonlijk kent en joviaal informeert of het allemaal wel goed loopt en of er al genoeg mensen hun stem hebben uitgebracht. In de middagpauze vormt zich warempel een queue en dringt de vraag zich op hoezo een geringe opkomst? Na een kleine onenigheid als een duidelijk uit de Oriënt afkomstig meisje haar moeder wil helpen bij het rood maken van een hokje op de kandidatenlijst en zij er op gewezen wordt dat er maar één persoon in het stemhokje mag staan, komt de laatste golf aan bewuste kiezers binnen om hun stem uit te brengen. Bij vorige verkiezingen werden de verkiezingsmedewerkers moe na een dag van 7.00 uur tot uur achter de tafel. Nu worden ze ergens in de middag afgelost en zullen fouten bij het tellen van de stemmen niet meer voorkomen. Wat de uitslag is? Doet het er wat toe? Of we nu links, midden of rechts in de hoek gedouwd worden? Hebben wij nu direct invloed gehad? In de banken van de Tweede Kamer schermt men heel vlug met bij voortschrijdend inzicht en de omstandigheden vereisen dat We zullen het maar op ons af laten komen en morren als er iets besloten wordt waar we het niet mee eens zijn.

4 4 Koepelrond Zo helder als glas Het komt nog steeds voor, dat verhuurders de wettelijke regels met betrekking tot verhuur en/of servicekosten niet kennen. Of misschien niet willen kennen? Op het spreekuur van de Koepel maken de medewerkers het nog regelmatig mee, dat (bijna altijd particuliere) verhuurders de regels aan hun laars lappen en van hun huurder medewerking verlangen voor zaken die juridisch niet door de beugel kunnen. Eén van de lidorganisaties van de Koepel werd onlangs verrast door de verhuurder (een zgn. uitponder, die de woningen heeft gekocht om ze bij opzegging van de huur met winst te verkopen) toen deze bij de aanzegging van de huurverhoging ook het voorschot servicekosten meteen maar even verhoogde. En dat terwijl er nog geen afrekening over het voorgaande jaar was verstrekt. Hier werd door het bestuur van de belangenvereniging meteen op gewezen. Toen het bestuur de conceptafrekening ter goedkeuring ontving en vroeg of de verhuurder de inkomsten en uitgaven van het glasfonds s.v.p. wilde verantwoorden, werd eerst gereageerd met de mededeling, dat het resultaat van het fonds positief is, maar niet dermate dat een verlaging van de bijdrage aan de orde is. Dát had het bestuur niet gevraagd en aan zo n antwoord heb je natuurlijk weinig. Dus deelde de vereniging de verhuurder mede, dat men voornemens was om de huurcommissie de servicekostenafrekening te laten toetsen. Hierop reageerde de verhuurder met de mededeling, dat het glasfonds dan maar omgezet moest worden in een glasverzekering en wanneer het bestuur daar niet mee akkoord ging, werd het glasfonds helemaal geschrapt en moesten de huurders maar zelf een verzekering afsluiten of eventuele glasschade zelf betalen. De verhuurder werd erop gewezen, dat wijzigingen van het servicekostenpakket alleen ingevoerd mogen worden, wanneer minimaal 70% van de huurders ermee instemt. Hier was deze verhuurder het niet mee eens: het schrappen van een servicekostenpost is geen wijziging, maar een versobering en dat mag zonder instemming van de huurders. Ja, ja... Na een uitgebreide briefwisseling en een lang telefoongesprek was deze verhuurder er uiteindelijk toch van te overtuigen, dat hij wijzigingen van het servicekostenpakket eerst aan de huurders dient voor te leggen. Voor de belangenvereniging zijn deze procedures glashelder; verhuurders hebben het wel eens nodig, dat het glas voor hen wordt schoongepoetst. KOPIËREN BIJ De Koepel Iedere dinsdag- en donderdagmorgen is er een kantoorbezetting van tot uur. Daarnaast bestaat donderdag tussen en uur gelegenheid tot kopiëren. Verder volgens telefonische afspraak. Indien niemand op het kantoor aanwezig is, bellen met de heer W. Pekel, telefoon (045) De kosten bedragen voor (80 gr. papier) enkelzijdig A4 0,07 dubbelzijdig A4 0,10 enkelzijdig A3 0,10 dubbelzijdig A3 0,13 Voor kopieën op dikker papier wordt 0,01 meer in rekening gebracht. Voor kopieerwerk in aantallen groter dan 200 stuks kunnen over de kostprijs afspraken gemaakt worden. De mogelijkheid voor sorteren bestaat ook. Zelf storing aan cv oplossen Als zich een storing voordoet bij de cv-installatie, kunnen huurders zelf een aantal dingen doen voordat zij een specialist raadplegen. Enkele problemen kunnen worden veroorzaakt doordat de waterdruk in het systeem te laag is. Onder een druk van 1 bar houden veel installaties het voor gezien. De verwarming valt uit en de ketel levert geen warm water meer. Bijvullen van de ketel kan in dit geval helpen. Bij cv-installaties die regelmatig moeten worden bijgevuld, is vaak meer aan de hand. Veelal zal de bewoner dan contact moeten zoeken met de verhuurder. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat het expansievat, de radiatorkranen of de ketel lek zijn. Tikken of borrelen de radiatoren of warmen ze niet goed op, probeer dan eerst uw radiatoren te ontluchten. Houdt het lawaai daarna aan en ruikt u onaangename geurtjes dan kan dit duiden op een defecte ventilator of pomp, dus ook dan de verhuurder inschakelen.

5 Koepelrond 5 Even voorstellen... Joos Hamer adviseur woonbond kennis- en adviescentrum (wka) Mevrouw Joos Hamer leerden wij kennen toen zij de taak van onze vorige adviseur van het WKA overnam. Ons viel op dat zij een grote betrokkenheid voor onze zaak toonde en haar verhaal spreekt dan ook voor zich. Zij is in Brunssum geboren en heeft tot haar achttiende in Heerlen gewoond. Haar studie voor bouwkundig ingenieur heeft zij met succes voltooid, ondanks dat zij zo tussen de bedrijven door trouwde en twee kinderen kreeg. Gelukkig kon zij in die tijd de opvoeding en zorg voor de kinderen delen met haar echtgenoot. Vaak mocht zij met goede architecten samenwerken. De architecten maakten mooie ontwerpen en zij keek naar de mensvriendelijke bruikbaarheid. Want niet iedere architectonische visie is makkelijk in het dagelijks gebruik. Zij heeft altijd gewerkt, in het begin in een eigen bureau, later bij verschillende architecten- en adviesbureaus en ze gaf ook les aan de TU en het MBO. Haar woonplek is Eindhoven, maar haar werkterrein is van Middelburg tot Maastricht. Het werk bij het WKA bevalt haar ontzettend goed, ondanks de soms lange reistijden en werk in de avonduren. In dit werk kan zij één van haar sterke kanten uitleven: bruggen bouwen tussen partijen, haar architectonische en bouwkundige kennis inzetten voor de belangen van bewoners en daarbij ook tegemoet komen aan de belangen van de corporatie. De mensen die in het huurderswerk zitten, zijn meestal erg emotioneel bij hun zaak betrokken en de woningcorporaties kijken soms te veel alleen maar naar het rendement van hun projecten. Hier moet een goede middenweg gevonden worden, zodat alle partijen tevreden kunnen zijn. Zij kijkt heel goed naar beleidsstukken of daar wel in staat wat de mensen ervan verwachten. Woon- en leefkwaliteit staan bij haar hoog in het vaandel en worden vergezeld door diplomatiek onderhandelen en ook in het oog blijven houden van de behoeftes van de opdrachtgever. Joos Hamer: Mensen uit het huurderswerk zijn meestal erg emotioneel bij hun zaak betrokken en woningcorporaties kijken soms te veel naar het rendement van hun projecten. Kort geleden is zij minder gaan werken en kan zij haar tijd wat meer aan haar tweede grote passie wijden: tekenen. Zij heeft altijd getekend, maar nu neemt zij er weer meer tijd voor. Deze passie kon zij inmiddels doorgeven aan haar zoon. Tussen de bedrijven door heeft zij een boek geschreven. Kort geleden is zij voor de eerste keer oma geworden. Wij zagen sterretjes in haar ogen die verklapten, dat zij dit als een spannende periode in haar leven ervaart. En wij hopen natuurlijk dat wij op de hoogte hiervan mogen blijven en dat zij ons lang als adviseur mag behouden blijven. Dat ligt in het verschiet want zij is heel erg betrokken en leeft ervoor om haar kennis in dienst van het adviseurschap te stellen en mensen nader tot elkaar te brengen. Dit is in de regio Parkstad zeer zeker nodig, gezien de krimp die menigeen hoofdbrekens bezorgt. Nieuwe korting op huurtoeslag dreigt WWI-minister Van Middelkoop heeft aangekondigd de huurtoeslag in 2011 en 2012 verder te willen korten. Door versobering van de huurtoeslag wil de minister ruim 10 miljoen in 2011 besparen en bijna 19 miljoen in Eerder al werd de huurtoeslag gekort met 17,05 per maand. De huidige plannen betekenen dat huurders te maken krijgen met een oplopende korting op de huurtoeslag van de huidige 17,05 per maand naar 17,91 in 2011 en 18,64 in Dat is bijna 20 per jaar. Vorig jaar werd de geplande bezuiniging op de huurtoeslag na protesten van de Woonbond door de Tweede Kamer ongedaan gemaakt. Nu dreigen ruim een miljoen huurtoeslagontvangers echter opnieuw geconfronteerd te worden met koopkrachtverlies. De Woonbond is fel tegen de plannen van de minister. Korting op huurtoeslag tast de betaalbaarheid van de laagste inkomens aan. Dat is onacceptabel, zeker in deze tijden van economische crisis aldus Woonbonddirecteur Ronald Paping. De Woonbond roept dan ook de politieke partijen in de Tweede Kamer op om deze korting zo spoedig mogelijk ongedaan te maken. De redactie vraagt de huurdersbelangenverenigingen om materiaal te sturen, dat eventueel gebruikt kan worden voor KoepelRond. Tevens vragen wij u bij een adreswijziging van uw huurdersbelangenvereniging, deze door te geven aan de redactie van KoepelRond. Bij voorbaat dank

6 6 Koepelrond f b e e d r e i r c a h t t i e e n In deze rubriek van KoepelRond houden wij u op de hoogte van belangrijke aanpassingen en wijzigingen binnen de Federatie. Wij informeren u verder over op handen zijnde vergaderingen, symposia, etcetera. Deadline volgende editie KoepelRond: 5 augustus 2010 Kopij dient uiterlijk op die datum in bezit!te zijn van de redactie. AGENDA Vergaderingen woensdag 7 juli Algemeen bestuursvergadering van HF de Koepel woensdag 15 september Algemene ledenvergadering van HF de Koepel maandag 20 september Provinciale Vergadering van de Nederlandse Woonbond te Roermond Cursussen In verband met de zomervakantie worden er in de maanden juli en augustus geen cursussen gegeven of symposia georganiseerd. Wel willen wij u alvast attenderen op 2 activiteiten in het najaar: op 24 september houdt de Woonbond Regio Zuid in Eindhoven een bijeenkomst over de wettelijke mogelijkheden om energiebesparingsmaatregelen te verwezenlijken onder de titel verbeter mee naar label B. op 20 november wordt het 20-jarig jubileum van de Nederlandse Woonbond in Amsterdam gevierd met een symposium, waarop o.a. de verkiezing van de huurdersorganisatie en de bewonerscommissie van het jaar plaatsvindt. Voor beide dagen volgen de officiële uitnodigingen binnenkort. het spreekuur van Surf ook eens naar De Koepel houdt elke donderdagmiddag van uur tot uur een spreekuur voor huurders. Dit spreekuur vindt plaats aan de Hoofdstraat 41a te Kerkrade-centrum. Voor leden van de aangesloten huurdersorganisaties is het advies en, indien nodig, de ondersteuning geheel gratis. Huurders, die niet lid (kunnen) zijn van een Huurdersbelangenvereniging, kunnen een individueel lidmaatschap bij de Koepel afsluiten voor 6,00 per jaar. Ook zij krijgen dan gratis advies en ondersteuning. Zuinig leven Op zoek naar een nieuwe wasmachine, vaatwasser of koelkast? Kijk dan eens op en ontdek welke apparaten het energiezuinigst zijn. Goed voor het milieu en uw portemonnee! Noot van de redactie: We vragen de huurdersorganisaties om het huurdersspreekuur in hun eigen info te vermelden, zodat het breed bekend wordt onder de huurders.

7 Koepelrond 7 Vraagvan huurders aan de woonbond Is huurverhoging tijdens renovatie toegestaan? Wij zitten al wekenlang in de renovatieoverlast, maar vorige week kregen we toch gewoon een aankondiging van de huurverhoging per 1 juli. Mag dat ondanks deze wantoestanden zomaar? Of kunnen we bezwaar maken? De jaarlijkse huurverhoging kunt u helaas niet weigeren omdat u door onderhoudsen/of renovatiewerkzaamheden met ongemakken en overlast te maken heeft. Een bezwaarschrift tegen de huurverhoging vanwege onderhoudsgebreken aan het huis is evenmin zinvol, omdat die wettelijk niet worden erkend als geldige reden daarvoor. Als u met onderhoudsproblemen te maken heeft kunt u daarvoor bij de huurcommissie het hele jaar door een andere (huurverlagings)procedure starten, die u aanzienlijk meer kan opleveren als er inderdaad sprake is van ernstige gebreken, namelijk een forse huurverlaging. Hoe maak ik bezwaar als ik het niet eens ben met de huurverhoging? De huurverhoging mag per 1 juli maximaal 1,2% zijn. Dit geldt voor niet-geliberaliseerde zelfstandige woonruimte én voor (alle) kamers. Is de huurverhoging meer dan dat, dan kunt u bij de verhuurder schriftelijk bezwaar maken tegen het huurverhogingsvoorstel. Bij de huurcommissie (telefoon ) kunt u daarvoor gratis een bezwaarschrift aanvragen. U kunt het ook downloaden van of van te vinden onder de knop service. Uw verhuurder moet uw bezwaarschrift vóór de in- gangsdatum van de huurverhoging hebben ontvangen. U kunt vervolgens uw oude huurprijs blijven doorbetalen. U kunt ook een bezwaarschrift tegen de huurverhoging indienen als uw huidige huur al hoger is dan op grond van het aantal punten van uw woning is toegestaan of als uw huur na de verhoging hoger zou worden dan de maximaal toegestane huur op grond van het aantal punten. U vindt een rekenprogramma om de maximaal toegestane huur van uw woning te berekenen ook op onder service. Verder is het mogelijk dat er in het huurverhogingsvoorstel fouten staan, bijvoorbeeld omdat de huurverhoging is berekend over de verkeerde huurprijs. Ook dan kunt u bij uw verhuurder een bezwaarschrift indienen en voorlopig uw huidige huur blijven betalen. De verhuurder moet een ontvangen bezwaarschrift tegen de huurverhoging binnen zes weken doorsturen naar de huurcommissie, anders hoeft u de huurverhoging niet te betalen. Doet de verhuurder dit op tijd, dan doet de huurcommissie uitspraak in het geschil. Als u zonder een bezwaarschrift bij de verhuurder in te dienen toch de huidige huur blijft betalen, moet de verhuurder u binnen zes weken na de ingangsdatum van de huurverhoging per aangetekende brief vragen alsnog met de huurverhoging in te stemmen. Gaat u dan nog niet akkoord, dan zult u, uiterlijk drie maanden na de ingangsdatum van de huurverhoging dus meestal vóór 1 oktober zelf alsnog een bezwaarschrift tegen de huurverhoging moeten indienen, dit keer rechtstreeks bij de huurcommissie. Doet u dat niet (op tijd), dan zult u de huurverhoging moeten betalen. Heb ik na sloop recht op huurgewenning? Mijn ouders moeten binnenkort verhuizen, omdat hun woning wordt gesloopt. Ze gaan naar een appartement van dezelfde woningcorporatie. Ze krijgen een verhuiskostenvergoeding, maar hebben in de nieuwe woning geen recht op huurtoeslag, omdat ze daarvoor door hun pensioen net te veel inkomen hebben. De huur die ze moeten gaan betalen is hoger dan voor het oude huis. Hebben ze recht op de huurgewenningsregeling? En hoe is dit wettelijk geregeld? Een wettelijk recht op een huurgewenningsregeling bestaat helaas niet. Sommige corporaties hanteren een dergelijke regeling om de overgang naar de nieuwe, hogere huur geleidelijk te laten verlopen. De stappen waarin dat gebeurt kunnen variëren van een aantal maanden tot jaren. Als de corporatie met een huurdersorganisatie een sociaal plan of sociaal statuut heeft gesloten met daarin de rechten van de huurders voor, tijdens en na het sloopproces, kán een huurgewenningsregeling onderdeel van dat plan of statuut zijn De regeling geldt dan voor alle huurders die met de sloop (of ingrijpende renovatie) te maken krijgen. Maar in principe is het ook mogelijk om met de corporatie individueel een huurgewenningsregeling overeen te komen. De Woonbond vindt een ruime huurgewenningsregeling niet meer dan redelijk omdat huurders meestal niet om een gedwongen verhuizing wegens sloop en een hogere huur van een andere woning hebben gevraagd en daar vaak niet op zitten te wachten. De corporatie hoeft voor de woning waar u definitief naartoe verhuist of voor een tijdelijke (wissel)woning overigens helemaal geen hogere huur te vragen dan voor de oude woning werd betaald. Huurders van woningcorporaties die wegens sloop of ingrijpende renovatie (tijdelijk) moeten verhuizen hebben recht op een verhuiskostenvergoeding van minimaal 5.327,45.

8 8 Koepelrond NMa: richtlijn betere energienota s Binnenkort krijgt u een betere energienota. Althans, wanneer uw energieleverancier voldoet aan de richtlijn van de Nederlandse Mededingingsautoriteit. De NMa heeft eind maart een vrijwillige richtlijn voor betere energienota s gepresenteerd. Doel is dat u vooral een begrijpelijke en juiste energierekening krijgt waarop u uw tarieven kunt controleren. Vrijwillig De richtlijn, voluit Richtlijn energierekening voor consumenten 2010, is tot stand gekomen na uitgebreid overleg met de energiebedrijven en de voorbeeldnota s zijn getest door consumentenpanels. Energiebedrijven kunnen zelf beslissen of zij aan de richtlijn willen voldoen. De NMa verwacht dat veel energiebedrijven aan de Richtlijn energierekening voor consumenten 2010 zullen voldoen. Zij krijgen daarvoor de tijd tot 1 januari Wanneer zij hun nota s daadwerkelijk heb- ben aangepast, meldt de NMa dat met ingang van 2011 op de EnergieWijzer van ConsuWijzer, de site waarop de NMa consumenteninformatie geeft. Richtlijn maakt energierekeningen vergelijkbaar Met de richtlijn kunnen consumenten de tarieven op hun energierekeningen vergelijken met de tarieven die energiebedrijven hebben aangeboden of met de tarieven die staan in het contract dat de consument met zijn energiebedrijf heeft afgesloten. Wat houdt de richtlijn in? Uw energiebedrijf kan voortaan zelf kiezen of het u een beknopte rekening of een uitgebreide rekening toestuurt. Wanneer u een beknopte rekening ontvangt, kunt u een uitgebreide rekening bij uw energiebedrijf opvragen. Daarna kunt u ook nog een volledige specificatie opvragen als u de bedragen op uw nota wilt narekenen. U kunt zo zelf kiezen welke informatie u wilt terugvinden op uw energienota. Jaarlijks overstappen energieleverancier blijft lucratief Consumenten wier energiecontract binnenkort afloopt of die een contract hebben voor onbepaalde tijd, kunnen nog steeds veel geld besparen door energietarieven te vergelijken en te wisselen van energieleverancier. Dat blijkt uit de energieprijspeiling uit de Consumentengids van maart. Het voordeel zit vooral in de overstapkorting die nieuwe klanten krijgen. Meeste voordeel door overstap via vergelijkingssite Consumenten die elk jaar de moeite nemen om tarieven te vergelijken en vervolgens gebruik maken van een overstapkorting via een vergelijkingswebsite, kunnen het meeste geld besparen. Hun voordeel kan oplopen tot een paar honderd euro per jaar. Overstapvrees ongegrond Veel mensen zien op tegen overstappen, omdat ze bang zijn voor administratieve problemen of zich laten afschrikken door verhalen van overstapleed. In de praktijk valt dit echter mee volgens de Consumentenbond. Uit hun onderzoek onder 1500 mensen is 73% van de overstap- pers tevreden tot zeer tevreden met de afhandeling door de nieuwe leverancier. Dit bleek eerder al uit een grootschalig onderzoek onder bijna mensen naar de tevredenheid over de dienstverlening van energieleveranciers door Vereniging Eigen Huis in samenwerking met Gaslicht. com. Ook volgens de NMa is de vrees voor overstapproblemen onterecht. Uit het jaarlijkse consumentenonderzoek bleek dat mensen vaak een te pessimistisch beeld hebben van het te behalen voordeel van overstappen. Zo worden de voordelen lager geschat dan ze werkelijk zijn en verwachten consumenten vaak problemen bij een overstap. Die vrees is volgens de NMa echter niet terecht.

Maakt uw bezwaarschrift kans? Doe de huurverhogingscheck

Maakt uw bezwaarschrift kans? Doe de huurverhogingscheck jaargang 18 nr. 2 april 2014 Colofon KoepelRond is het infoblad van de vereniging Kerkraadse Huurdersfederatie De Koepel KoepelRond verschijnt 6 keer per jaar en wordt verspreid onder de kaderleden van

Nadere informatie

De redactie van KoepelRond wenst u allen fijne Kerstdagen en verder...

De redactie van KoepelRond wenst u allen fijne Kerstdagen en verder... jaargang 14 nr. 6 december 2010 Colofon KoepelRond is het infoblad van de vereniging Kerkraadse Huurdersfederatie De Koepel KoepelRond verschijnt 6 keer per jaar en wordt verspreid onder de kaderleden

Nadere informatie

Eerste Kerkraadse Woonbrief in afrondingsfase

Eerste Kerkraadse Woonbrief in afrondingsfase jaargang 19 nr. 3 juni 2015 Colofon KoepelRond is het infoblad van de vereniging Kerkraadse Huurdersfederatie De Koepel KoepelRond verschijnt 6 keer per jaar en wordt verspreid onder de kaderleden van

Nadere informatie

Sociaal statuut voor witte flat

Sociaal statuut voor witte flat jaargang 14 nr. 4 augustus 2010 Colofon KoepelRond is het infoblad van de vereniging Kerkraadse Huurdersfederatie De Koepel KoepelRond verschijnt 6 keer per jaar en wordt verspreid onder de kaderleden

Nadere informatie

Ik wil ook wonen! 12 Vragen en antwoorden over renovatie. Slapen in een Kus&Sloophotel

Ik wil ook wonen! 12 Vragen en antwoorden over renovatie. Slapen in een Kus&Sloophotel tijdschrift voor huurders uitgave van de nederlandse woonbond jaargang 17, nummer 1 voorjaar 2011 7 pagina s over huurverhoging 2011 Ik wil ook wonen! Slapen in een Kus&Sloophotel 12 Vragen en antwoorden

Nadere informatie

November 2014 INHOUD. Voorwoord

November 2014 INHOUD. Voorwoord November 2014 INHOUD Voorwoord Dit gebeurt er ook Parlementaire Enquête Woningcorporaties De nieuwe Woningwet en de Novelle Landelijke Huurdersdag in Ede Werkgroepen Ede Een geluid uit de Werkgroep Middelhoogbouw

Nadere informatie

Colofon. Deze brochure Punt van de Huur kunt u downloaden als PDF-document van www.huurverhoging.nl en op www.wswonen.nl

Colofon. Deze brochure Punt van de Huur kunt u downloaden als PDF-document van www.huurverhoging.nl en op www.wswonen.nl PUNT VAN DE HUUR 2015 Colofon Deze brochure Punt van de Huur kunt u downloaden als PDF-document van www.huurverhoging.nl en op www.wswonen.nl Tekst: Tjerk Dalhuisen Eindredactie: Helen Meesters Vormgeving:

Nadere informatie

Zonnepanelen op De Aker dankzij bewonerscommissie

Zonnepanelen op De Aker dankzij bewonerscommissie HUURDERSBELANGEN VAN EIGEN HAARD Nieuwsbrief Huurdersfederatie Alert, december 2014 12 INHOUD Huurdersfederatie Alert HBO Argus HV Aalsmeer-Kudelstaart HV Landsmeer Bewonersraad Amstelveen HV Ouder-Amstel

Nadere informatie

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Woonbond Kennis- en Adviescentrum Nieuwe Achtergracht

Nadere informatie

Krapte op de sociale woningmarkt

Krapte op de sociale woningmarkt Krapte op de sociale woningmarkt Ontwikkelingen, prognoses en aanbevelingen voor de woningmarkt in Leeuwarden Huurdersplatform Nieuw Elan Leeuwarden, september 2012 Inleiding Als ambitieuze gemeente heeft

Nadere informatie

een uitgave bestemd voor de bewonerscommissies van Woningstichting Eigen Haard, aangesloten bij Jaargang 10, nummer 1, januari/februari 2014

een uitgave bestemd voor de bewonerscommissies van Woningstichting Eigen Haard, aangesloten bij Jaargang 10, nummer 1, januari/februari 2014 een uitgave bestemd voor de bewonerscommissies van Woningstichting Eigen Haard, aangesloten bij HUURDERSVERENIGING Jaargang 10, nummer 1, januari/februari 2014 In dit nummer o.a.: Huurstijging bedreigt

Nadere informatie

NWS Magazine. Beknopt jaarverslag 2012 Kleurrijke kunst in Paspartoe Feestelijke start De Lighof Even voorstellen... Extra: Uitnodiging Open Huis

NWS Magazine. Beknopt jaarverslag 2012 Kleurrijke kunst in Paspartoe Feestelijke start De Lighof Even voorstellen... Extra: Uitnodiging Open Huis Midden in de Noordwijkse gemeenschap NWS Magazine Uitgave juni 2013 Beknopt jaarverslag 2012 Kleurrijke kunst in Paspartoe Feestelijke start De Lighof Even voorstellen... Extra: Uitnodiging Open Huis 2Voorwoord

Nadere informatie

Woontij. Wonen zonder zorgen. Zorgen? december 2009 14e jaargang Nummer. Als u het nieuws een beetje volgt, dan zal het u opgevallen zijn

Woontij. Wonen zonder zorgen. Zorgen? december 2009 14e jaargang Nummer. Als u het nieuws een beetje volgt, dan zal het u opgevallen zijn Woontij december 2009 14e jaargang Nummer 3 Wonen zonder zorgen Zorgen? Als u het nieuws een beetje volgt, dan zal het u opgevallen zijn dat de gevolgen van de recessie niet aan de sociale verhuurders

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 463 Wijziging van de Huursubsidiewet (verhoging van het gedeelte van de rekenhuur dat voor rekening van de huurder blijft) Nr. 11 VERSLAG VAN

Nadere informatie

een uitgave bestemd voor de bewonerscommissies van Woningstichting Eigen Haard, aangesloten bij

een uitgave bestemd voor de bewonerscommissies van Woningstichting Eigen Haard, aangesloten bij een uitgave bestemd voor de bewonerscommissies van Woningstichting Eigen Haard, aangesloten bij HUURDERSVERENIGING Jaargang 10, nummer 5, september/oktober 2014 In dit nummer: Heeft uw bewonerscommissie

Nadere informatie

bericht Nieuwbouw Van den Boschstraat bereikt hoogste punt Schoolkinderen onthullen nieuwe bouwborden Nieuwe Woningwet daagt Habeko wonen uit

bericht Nieuwbouw Van den Boschstraat bereikt hoogste punt Schoolkinderen onthullen nieuwe bouwborden Nieuwe Woningwet daagt Habeko wonen uit BEWONERSMAGAZINE VAN WONINGBOUWVERENIGING bericht Wetgeving Nieuwe Woningwet daagt Habeko wonen uit pagina 3 Op bezoek Directeur over de vloer pagina 6 Schoolkinderen onthullen nieuwe bouwborden Nieuwbouw

Nadere informatie

Jaargang 10 nummer 1 maart 2013 Wegwijzer voor huurders in Harlingen en omgeving

Jaargang 10 nummer 1 maart 2013 Wegwijzer voor huurders in Harlingen en omgeving Jaargang 10 nummer 1 maart 2013 Wegwijzer voor huurders in Harlingen en omgeving Renovatie-actie in het Rooie Dorp Waakzaamheid woninginbraken blijft geboden Op pad met manager nieuwbouw Jan Boelens Verschillende

Nadere informatie

Woonjournaal. Met uitneembare bijlage over Huurders Belangen Vereniging. Woonwijze, uw manier van wonen! Juni 2014. Een lid van de bewonerscommissie

Woonjournaal. Met uitneembare bijlage over Huurders Belangen Vereniging. Woonwijze, uw manier van wonen! Juni 2014. Een lid van de bewonerscommissie Juni 2014 Woonjournaal Woonwijze, uw manier van wonen! Met uitneembare bijlage over Huurders Belangen Vereniging Een lid van de bewonerscommissie kan echt iets betekenen voor mensen Bij Mari-Anne van Oortmerssen

Nadere informatie

12 Besparen op de kosten

12 Besparen op de kosten 34e jaargang nummer 121 april 2014 06 Voormalig wethouder Stoop Blijft in Hendrik-ido-Ambacht! 12 Besparen op de kosten Rhiant start drie onderzoeken! 16 Heeft u financiële problemen? Trek dan tijdig aan

Nadere informatie

Dé woongids voor studenten woonruimte in Amsterdam

Dé woongids voor studenten woonruimte in Amsterdam Dé woongids voor studenten woonruimte in Amsterdam COLOFON Uitgave Gemeente Amsterdam, Dienst Wonen Postbus 1900, 1000 BX Amsterdam Deze gids is totstandgekomen mede dankzij bijdragen van: Shirley van

Nadere informatie

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8.

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8. Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8. Sluiting 1 Gesproken tekst "Hartelijk welkom mensen van de pers,

Nadere informatie

Een huurwoning moet een slimme keuze worden

Een huurwoning moet een slimme keuze worden Een uitgave van de Nederlandse Vereniging van Makelaars Jaargang 9 nr 4 mei 2015 zie ook: www.nvm.nl Dorine van Basten (HDN): Zeer de vraag of we topjaar 2006 weer zullen bereiken 2 funda helpt de business

Nadere informatie

Generaties. AOW-leeftijd omhoog: de gevolgen voor u Pensioen nu en straks. Lange weg naar herstel Rente en langer leven: invloeden op de dekkingsgraad

Generaties. AOW-leeftijd omhoog: de gevolgen voor u Pensioen nu en straks. Lange weg naar herstel Rente en langer leven: invloeden op de dekkingsgraad Generaties is het informatiebulletin van STICHTING Philips Pensioenfonds Generaties Nummer 17, 9 e jaargang december 2012 AOW-leeftijd omhoog: de gevolgen voor u Pensioen nu en straks Lange weg naar herstel

Nadere informatie

Je komt van alles tegen

Je komt van alles tegen Een uitgave van Woningstichting Brummen 21e jaargang - winter 2011 Allround-reparateur Jan Woertman zwaait na 45 jaar af Je komt van alles tegen Voor het uitvoeren van reparaties en het oplossen van storingen

Nadere informatie

bewoners aan het roer

bewoners aan het roer woon kwartier Editie nr. 01- Voorjaar 2012 o.a. in dit nummer: P4 nieuwe huisstijl wold & waard Gewoon in het Westerkwartier. Dat is de titel van de nieuwe huisstijl van Wold & Waard. Een stijl die past

Nadere informatie

MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014. Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start

MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014. Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start INspraak MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014 Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start INSPRAAK COLUMN Wat doen we met Wouter? Een goede vriendin van mij heeft een zoon. Hij

Nadere informatie

TOEGANG TECHEM HELP! WARMTEMETING VERPLICHT TOT PLEZIERIG WONEN RIAN VAN MALSEN HET IS MIJN EERSTE BAAN EN NA 14 JAAR WERK IK ER NOG STEEDS

TOEGANG TECHEM HELP! WARMTEMETING VERPLICHT TOT PLEZIERIG WONEN RIAN VAN MALSEN HET IS MIJN EERSTE BAAN EN NA 14 JAAR WERK IK ER NOG STEEDS TechemAktueel Jaargang 18 - juni 2013 TOEGANG TOT PLEZIERIG WONEN Interview met de Sleutels SAMENWERKING VvE BELANG VVE & TECHEM BEURSDEELNAME TECHEM HELP! WARMTEMETING VERPLICHT RIAN VAN MALSEN HET IS

Nadere informatie

Jaargang 14 - aflevering 2 juni 2005

Jaargang 14 - aflevering 2 juni 2005 Jaargang 14 - aflevering 2 juni 2005 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 14 afl.2 pag 2 Samenstelling Bestuur: Voorzitter : Bert Vixseboxse Straat.v.Malakka 72 2622 KM 2627616 Vice-voorzitter

Nadere informatie

Huurders Informatie. HBO De Peel heeft een nieuwe voorzitter! Servicefonds afgeschaft. Huur- en Verhuurbeleid BOW

Huurders Informatie. HBO De Peel heeft een nieuwe voorzitter! Servicefonds afgeschaft. Huur- en Verhuurbeleid BOW Huurders Informatie HBO De Peel heeft een nieuwe voorzitter! Huur- en Verhuurbeleid BOW Huurders zitten in het verdomhoekje Servicefonds afgeschaft Op weg naar een Regionale Geschillen Commissie Energie

Nadere informatie

Jaargang 13 - aflevering 2 juni 2004

Jaargang 13 - aflevering 2 juni 2004 Jaargang 13 - aflevering 2 juni 2004 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 13 afl.2 pag 2 Samenstelling Bestuur: Voorzitter : Bert Vixseboxse Straat.v.Malakka 72 2622 KM 2627616 Vice-voorzitter

Nadere informatie