Koepel alleen verder met woonlastenmonitor

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Koepel alleen verder met woonlastenmonitor"

Transcriptie

1 jaargang 18 nr. 3 augustus 2014 Colofon KoepelRond is het infoblad van de vereniging Kerkraadse Huurdersfederatie De Koepel KoepelRond verschijnt 6 keer per jaar en wordt verspreid onder de kaderleden van het Kerkraadse huurderswerk. adres redactie Postbus 355, 6460 AJ Kerkrade telefoon (045) (tijdens spreekuren) site De redactie beslist over plaatsing van ingezonden stukken. redactieleden Regina Leue Wim Pekel Leo Crousen Marianne Plag Frans Tiggelman Jan van Weert Ank van den Berg vormgeving Karin Veldkamp oplage 280 stuks In dit nummer o.a. Blok wil wooncoöperaties wettelijk verankeren in Woningwet 2 Nieuwe consumentenregels 3 Woningaanpassing zonder toestemming eigenaar 3 Federatieberichten 4 Bewoners vergeten in beleid over wonen en zorg 5 Armoede onder huurders vraagt om betaalbare huren 7 Koepel alleen verder met woonlastenmonitor Sinds 2010 hebben de in Kerkrade actieve corporaties (en sinds 2011 ook verhuurder van zorg- en aanleunwoningen Meander Wonen) en de gemeente gegevens aangeleverd m.b.t. woonlasten, die vervolgens verwerkt zijn in een woonlastenmonitor. Doel was inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de woonlasten en (wanneer daar aanleiding toe zou zijn) maatregelen te nemen, die vastgelegd worden in de prestatieafspraken. Sinds 2013 zetten de corporaties en de gemeente vraagtekens bij de woonlastenmonitor als instrument om beleid m.b.t. de woonlastenontwikkeling te maken. Zij wijzen daarbij met name ook naar oorzaken van buiten af, die de ontwikkeling van woonlasten bepalen, zoals wet- en regelgeving, overheidsbeleid, belastingen en heffingen of marktontwikkelingen. Verder weten zij zonder woonlastenmonitor ook wel dat de woonlasten stijgen. Corporaties maken centraal beleid m.b.t. betaalbaarheid en beschikbaarheid en niet specifiek voor Kerkrade. De gemeente moet steeds meer rekening houden met afspraken die op regionaal (Parkstad) niveau gemaakt worden. Tijdens de laatste bijeenkomst van de werkgroep woonlasten is nut en noodzaak van de woonlastenmonitor opnieuw uitgebreid besproken. Uiteindelijk is besloten om de monitor niet verder in te vullen en bij de evaluatie van de prestatieafspraken voortaan gebruik te maken van een tabel, waarin de prestaties van de corporaties zichtbaar zijn. De Huurdersfederatie ziet de waarde van de woonlastenmonitor vooral als kijker naar de ontwikkelingen en vindt de monitor zeer goed bruikbaar bij het overleg over huur- en energiebeleid tussen huurdersorganisaties en hun verhuurders. De voornoemde tabel is informatie achteraf; er worden geen trends mee geduid en ook geen conclusies aan verbonden. De Koepel wil daarom graag verder met de woonlastenmonitor om te blijven kijken naar de ontwikkelingen en haar achterban op die manier toch een handvat te bieden om beargumenteerd de onderhandelingen met de verhuurder in te gaan. Hoe de Huurdersfederatie dit de komende jaren verder gaat uitwerken zal eerst intern besproken worden.

2 2 Koepelrond Blok wil wooncoöperaties wettelijk verankeren in Woningwet Minister Blok van Wonen wil het oprichten van wooncoöperaties door bewoners gaan stimuleren, onder meer door deze vormen van bewonerszelfbeheer een wettelijke plaats te geven in de Woningwet. Hij schrijft dit in een zogeheten consultatiebrief aan een aantal organisaties, waaronder de Woonbond. Die krijgen tot 15 augustus de tijd om te reageren. De brief van Blok is een uitwerking van zijn toezegging aan de Eerste Kamer tijdens wat is gaan heten de nacht van Duivesteijn op 17 december Deze PvdAsenator kreeg deze toezegging in ruil voor zijn steun aan de verhuurdersheffing. Zonder zijn steun was deze miljardenbelasting voor corporaties (en dus voor huurders) gestrand in de Eerste Kamer. Ik onderschrijf van harte de basisgedachte dat mensen zelf een reële keuze kunnen maken tussen huren en kopen en wil het zelforganiserend vermogen van mensen graag de ruimte geven. Dat geldt wat mij betreft voor alle inkomenscategorieën, aldus een enthousiaste minister in zijn brief. Ik wil daadwerkelijk een solide en duurzame basis leggen onder het tot stand komen van wooncoöperaties. Daartoe acht ik het wenselijk de wooncoöperatie een wettelijke plaats te geven in de Woningwet. Om verkoop aan bewonerscollectieven mogelijk te maken wil hij ook de regels over de verkoop van sociale huurwoningen opnieuw tegen het licht houden en bekijken op welke wijze de Overlegwet kan worden aangescherpt. Woonbond gaat wooncoörporaties stimuleren De Woonbond is blij met de enthousiaste houding van de minister, maar zal er in een reactie op aandringen een aantal elementen en varianten verder uit te werken en aan te scherpen. Bijvoorbeeld de varianten van een beheercoöperatie en een wooncoöperatie als eigenaar van de woningen. Momenteel worden op grote schaal corporatiewoningen verkocht aan particuliere beleggers. Bij Vestia en het Wooninvesteringsfonds gaat het om gezamenlijk sociale huurwoningen die worden geveild. De Woonbond is tegen deze verkoop en vindt dat huurders in de gelegenheid moeten worden gesteld om de woningen zelf te verwerven door complexen aan te kopen in coöperatief verband. De Woonbond wil de zeggenschap van huurders versterken. Dat kan door meer rechten te geven aan huurders en huurdersorganisaties, maar ook door vormen van zelfbeheer. Door het mogelijk te maken om collectief woningen te beheren door middel van wooncoöperaties kunnen huurders de zeggenschap in eigen hand nemen. Bijkomend voordeel is dat door besparingen in beheer en onderhoud de woonlasten omlaag gaan. Op basis van de omvang van coöperaties in andere West-Europese landen verwacht de Woonbond dat honderdduizenden woningen door huurders zelf beheerd gaan worden. HUURLECTUUR De Nederlandse Woonbond geeft een brochure uit over Wonen in Zelfbeheer. De brochure maakt huurders wegwijs in de mogelijkheden voor (koop en) zelfbeheer door bewonerscollectieven. Er komen verschillende vormen van zelfbeheer aan de orde en verder zoomt de brochure in op één specifieke vorm van zelfbeheer: de coöperatie. Ook wordt ingegaan op de praktijk van zelfbeheer, de organisatie en de financiële aspecten. De brochure heeft een introductieprijs (geldig tot 1 september) van 9,95 voor leden. Voor niet leden kost de brochure 19,90. Na 1 september bedraagt de prijs 12,45 resp. 24,90. De brochure kan besteld worden via de Koepel. S.v.p. bij bestelling titel (Wonen in Zelfbeheer) en aantal vermelden.

3 Koepelrond 3 Nieuwe consumentenregels Vanaf 13 juni 2014 gelden er nieuwe consumentenregels, waarmee je als consument nog sterker staat. Deze regels geven je extra rechten als je iets koopt in een winkel, op straat, aan de deur, via de telefoon en internet. De nieuwe regels gelden voor overeenkomsten die op of na 13 juni 2014 worden gesloten. Voor overeenkomsten die vóór 13 juni zijn gesloten gelden de oude regels. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt toezicht op de naleving van de regels. Consumenten kunnen signalen melden bij ConsuWijzer. De belangrijkste veranderingen 1. De bedenktijd voor online of via de telefoon gesloten overeenkomsten gaat naar 14 dagen; 2. Bij verkoop op straat en aan de deur geldt nu ook een bedenktijd van 14 dagen bij aankopen boven de 50 euro; 3. Als de verkoper de consument niet of onjuist informeert over de bedenktijd wordt deze verlengd tot maximaal 12 maanden; 4. Overeenkomsten voor het geregeld leveren van diensten, zoals telefonie en energie, die per telefoon worden afgesloten gelden pas als de consument er schriftelijk mee heeft ingestemd; 5. Voor het bellen naar een klantenservice met een 0900-nummer gaat het tarief naar maximaal 1 euro plus de normale belkosten. Woningaanpassing zonder toestemming eigenaar Gehandicapte huurders mogen vanaf 1 januari 2015 zonder toestemming van de eigenaar hun huurwoning aanpassen. Dit is één van de wijzigingen op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), die kortgeleden is aangenomen door de Eerste Kamer. Het gaat om veranderingen die ervoor moeten zorgen dat mensen met een beperking goed in hun huis kunnen wonen, zoals bijvoorbeeld een traplift of aanpassingen om een woning rolstoeltoegankelijk te maken. Gemeenten kunnen besluiten tot het aanpassen van een woning of het verstrekken van een persoonsgebonden budget voor een woningaanpassing waarna de huurder de aanpassing zelf regelt. De eigenaar van de woning moet de wijziging toestaan en de huurder is niet verplicht de aanpassingen ongedaan te maken of de verhuurder financieel te compenseren na beëindigen van het huurcontract. De eigenaar heeft wel het recht om voor de aanpassingen aan de woning gehoord te worden door de gemeente. Doordat de eigenaar nu geen toestemming meer hoeft te verlenen kan een noodzakelijke woningaanpassing niet geblokkeerd worden. Persoonsgebonden budget Een andere belangrijke wijziging is dat, in het geval er gekozen wordt een persoonsgebonden budget uit te keren voor woningaanpassing, het bedrag direct naar de huurder gaat. Eerder werd dit bedrag uitgekeerd aan de eigenaar. Surf eens naar ACM vindt het belangrijk dat consumenten in actie kunnen komen als zij een probleem hebben met een ondernemer. Op ConsuWijzer.nl staan de nieuwe regels daarom duidelijk uitgelegd. Ook vindt de consument er hulpmiddelen om zijn recht te halen. Op deze website vindt u ook de Gesprekswijzer, een handig hulpmiddel om het gesprek met de verkoper over een probleem voor te bereiden. Zodat de consument de verkoper beter kan overtuigen van zijn rechten. Anita Vegter, bestuurslid van ACM: Wij houden toezicht op de naleving van de regels en kunnen ingrijpen. Maar beter is het natuurlijk dat consumenten zelf in actie komen bij een probleem.

4 4 Koepelrond f b e e d r e i r c a h t t i e e n In deze rubriek van KoepelRond houden wij u op de hoogte van belangrijke aanpassingen en wijzigingen binnen de Federatie. Wij informeren u verder over op handen zijnde vergaderingen, symposia, etcetera. Deadline volgende editie KoepelRond: 9 oktober 2014 Kopij dient uiterlijk op die datum in bezit!te zijn van de redactie. ALGEMENE LEDENVERGADERING Op 17 september a.s. vindt de 2de algemene ledenvergadering van de Koepel plaats. Het is van belang, dat zo veel mogelijk leden aanwezig zijn. Wij vragen u daarom nu al nadrukkelijk om deze datum in uw agenda te noteren. De uitnodiging met bijbehorende stukken ontvangt u als afgevaardigde naar de algemene ledenvergadering begin september. PROVINCIALE VERGADERING IN TEKEN VAN WOONLASTEN EN AR- MOEDE De Provinciale Vergadering van de Nederlandse Woonbond van 15 september is een themavergadering. Dit jaar is gekozen voor het thema de ontwikkeling van een woonlastenmonitor met armoede-indicatie. Er zullen diverse inleidingen gehouden worden. O.a. over het nut van een woonlastenmonitor op provinciaal niveau, de landelijke ontwikkelingen op het gebied van woonlastenmonitoring en hoe de woonlastenmonitor in Kerkrade werkt. Vervolgens zal in groepen van gedachten gewisseld worden aan de hand van stellingen en zullen vervolgafspraken gemaakt worden over de wijze waarop een woonlastenmonitor voor Limburg gerealiseerd zou kunnen worden. AGENDA Vergaderingen maandag 15 september Provinciale Vergadering Nederlandse Woonbond woensdag 17 september Algemene Ledenvergadering van HF de Koepel woensdag 15 oktober Algemeen Bestuursvergadering van HF de Koepel KOPIËREN BIJ De Koepel Iedere dinsdag- en donderdagmorgen is er een kantoorbezetting van tot uur. Daarnaast bestaat donderdag tussen en uur gelegenheid tot kopiëren. Verder volgens telefonische afspraak. Indien niemand op het kantoor aanwezig is, bellen met de heer W. Pekel, telefoon (045) De kosten bedragen voor enkelzijdig A4 0,07 dubbelzijdig A4 0,13 enkelzijdig A3 0,13 dubbelzijdig A3 0,18 Kopiëren op dikker papier en/of in kleur is tegen meerprijs ook mogelijk. Voor kopieerwerk in aantallen groter dan 200 stuks kunnen over de kostprijs afspraken gemaakt worden. De mogelijkheid voor sorteren bestaat ook. Cursussen Door het Woonbond Kennis- en Adviescentrum worden de volgende cursussen in Utrecht gegeven: dinsdag 9 september cursus Werkplan en begroting vrijdag 12 september cursus Warmtewet woensdag 17 september cursus Positie en zeggenschap van HO s woensdag 1 oktober cursus Woningwaarderingsstelsel dinsdag 7 oktober cursus De huursombenadering in het huurbeleid donderdag 9 oktober cursus Invloed op het onderhoudsbeleid Verder wordt een cursus introductie volkshuisvesting gegeven op 3 zaterdagen, t.w. 27 september, 25 oktober en 29 november. Deze cursus is speciaal bedoeld voor beginnende bestuursleden. Symposium Op zaterdag 11 oktober vindt in Ede de landelijke huurdersdag plaats onder het motto voor een betaalbare toekomst. Er wordt een levendig en strijdbaar inhoudelijk programma geboden, maar er is ook ruimte voor ontmoeting en ontspanning. De dag begint om uur en duurt tot uur.

5 Koepelrond 5 Bewoners vergeten in beleid over wonen en zorg Bewoners die zorg nodig hebben moeten van de overheid langer zelfstandig blijven wonen, maar in het beleid dat dit mogelijk moet maken tellen zij niet mee. De Woonbond en cliënten- en ouderenorganisaties trekken daarover aan de bel in de Tweede Kamer Minister Blok (wonen) en staatssecretaris Van Rijn (zorg) stuurden begin juni een brief aan de Tweede Kamer over hun plannen voor de transitieagenda langer zelfstandig wonen. In een reactie aan de Tweede Kamer schrijven de Woonbond en cliënten- en ouderenorganisaties dat bewoners en cliënten veel te weinig aan bod komen in deze transitieagenda. Ook merken ze op dat de bewindslieden niet genoeg ambitie tonen in het realiseren van voldoende geschikte huisvesting. Bewoners met een zorgbehoefte kunnen door het gewijzigde overheidsbeleid nauwelijks meer terecht in een verzorgingshuis of instelling. De organisaties die de brief hebben opgesteld vinden het een alarmerend gemis dat juist de mensen die hier de gevolgen van ondervinden, in de transitieagenda ontbreken. De brief is opgesteld door de landelijke belangenvereniging van huurders de Woonbond, het netwerk van chronisch zieken en mensen met een beperking, de landelijke cliëntenorganisatie LOC Zeggenschap in zorg en de ouderenorganisaties ANBO, CSO en FNV Senioren. Bewoners centraal stellen én betrekken De transitieagenda richt zich vrijwel uitsluitend op instituties, zoals woningcorporaties, gemeenten en zorgaanbieders. Niet deze instituties, maar bewoners met een zorgbehoefte horen centraal te staan in het beleid schrijven de organisaties. Bovendien zouden cliënten-, ouderenen huurdersorganisaties meer betrokken moeten worden bij landelijk én regionaal beleid. Tekort aan aangepaste woningen Er is nu al een tekort van woningen voor mensen die zorg nodig hebben. Om aan de toekomstige vraag te voldoen zijn jaarlijks nog eens extra woningen nodig. De organisaties vinden dat het rijk heldere doelstellingen moet hebben over het realiseren van deze woningen en dat de betrokken bewindslieden aanspreekbaar moeten zijn op de resultaten. Blok (wonen) en Van Rijn (zorg) laten het echter volledig over aan gemeenten, corporaties en zorgaanbieders om op regionaal niveau afspraken te maken. Volgens de opstellers van de brief is dat volstrekt onvoldoende, vooral omdat die samenwerking niet vanzelfsprekend tot stand komt. Kwetsbare mensen in de knel Eerder al waarschuwde de Raad voor Leefomgeving en Infrastructuur (RLi) dat juist kwetsbare mensen de komende jaren in de knel kunnen komen, omdat betaalbare alternatieven voor thuis wonen met zorg nog slechts beperkt beschikbaar zijn. In september houdt de Tweede Kamer een rondetafelgesprek en een algemeen overleg over de transitieagenda langer zelfstandig wonen. De opstellers van de brief willen daar graag bij betrokken worden. De redactie vraagt de huurdersbelangenverenigingen om materiaal te sturen, dat eventueel gebruikt kan worden voor KoepelRond. Tevens vragen wij u adreswijzigingen door te geven aan de redactie van KoepelRond. Bij voorbaat dank Citaat We hebben te maken met kille rekenmeesters en niet meer met volkshuisvesters waarmee we samen aan de beste oplossing kunnen werken. Jack Vinken, directeur-bestuurder van corporatie HEEMwonen in het Tijdschrift voor de Volkshuisvesting van augustus 2013 over de beleidsvoornemens van Den Haag m.b.t. de Herzieningswet.

6 6 Koepelrond het spreekuur van woonruimteverdeling in kerkrade De Koepel houdt elke donderdagmiddag van uur tot uur een spreekuur voor huurders. Dit spreekuur vindt plaats aan de Hoofdstraat 41a te Kerkrade-centrum. Voor leden van de aangesloten huurdersorganisaties is het advies en, indien nodig, de ondersteuning geheel gratis. Huurders, die niet lid (kunnen) zijn van een Huurdersbelangenvereniging, kunnen een individueel lidmaatschap bij de Koepel afsluiten voor 6,00 per jaar. Ook zij krijgen dan gratis advies en ondersteuning. Noot van de redactie: We vragen de huurdersorganisaties om het huurdersspreekuur in hun eigen info te vermelden, zodat het breed bekend wordt onder de huurders. De Kerkraadse Huurdersverenigingen houden spreekuren voor hun eigen huurders. Huurders van HEEMwonen (v/h Hestia Woonmaatschappij): kunnen terecht op de open spreekuren op de dinsdagen 4 maart, 20 mei, 29 juli, 7 oktober en 2 december van uur tot uur. Op die dagen is er ook op afspraak een avondspreekuur van tot uur. Locatie Kampstraat 69, 6466 BR Kerkrade. Tel. kantoor Huurders van HEEMwonen (v/h WS Land van Rode) kunnen iedere donderdag van tot uur terecht op locatie Hoofdstraat 41b, 6461 CM Kerkrade. Tel. kantoor Huurdersvereniging St. Pietersrade (WS Wonen Zuid): Op locatie Koestraat 64, 6463 XK Kerkrade wordt geen spreekuur meer gehouden. Desgewenst kan telefonisch een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer (dhr. Sulman). Corporatiewoningen in Kerkrade worden aangeboden via de website Wanneer u op zoek bent naar een huurwoning kunt u zich gratis en vrijblijvend inschrijven. Via de site kunt u op maximaal 5 woningen tegelijk reageren. Wanneer u niet beschikt over een computer met internet kunt u contact opnemen met of een bezoek brengen aan de desbetreffende kantoren. De adressen: Wonen Zuid Lindenhof 1, Kerkrade/Chevremont Alleen s morgens tussen 8.30 en uur telefoon (045) Hoofdvestiging Geerstraat 103a, 6411 NP Heerlen Heemwonen (v/h Hestiagroep en WS Land van Rode Markt 52, 6461 ED Kerkrade Postbus 135, 6460 AC Kerkrade telefoon (045) Wonen Limburg Grasbroekerweg 16, Heerlen telefoon (045) Geïnteresseerden voor een aanleunwoning kunnen contact opnemen met: > Meander Wonen St. Pieterstraat 143, Kerkrade telefoon (045) In de particuliere huursector verhuren enkele beleggers in Kerkrade woningen. De kantooradressen: VB&T Boschstraat 21d, 6211 AS Maastricht telefoon (043) Postbus 412, 5600 AK Eindhoven Vesteda Plein , Maastricht Postbus BE Maastricht telefoon (043)

7 Koepelrond 7 Armoede onder huurders vraagt om betaalbare huren Weinig keuze voor mensen met een beperking Steeds meer huurders hebben moeite om rond te komen, blijkt uit een onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) dat onlangs gepubliceerd is. Het onderzoek kijkt naar de ontwikkeling tussen 2002 en Volgens de Nederlandse Woonbond is het aantal huurders met financiële problemen sindsdien alleen maar opgelopen vanwege de hoge huurverhogingen. Als gevolg van het regeringsbeleid waren de huurverhogingen in 2013 en 2014 de hoogste in twintig jaar. De cijfers van het Planbureau voor de Leefomgeving laten zien dat huurders het al moeilijk hadden voor deze huurverhoging. Na deze periode zijn de huren in twee jaar tijd gemiddeld genomen bijna tien procent gestegen. De huurders hebben het alleen nog maar moeilijker gekregen door de gigantische huurverhogingen, aldus Erik Maassen van de Nederlandse Woonbond. Wij krijgen geregeld meldingen binnen van huurders die moeten besparen op levensonderhoud om de huur op te brengen. De maat is echt vol. De huurtoeslag is over de door het PBL onderzochte periode met bijna 30 euro per maand verlaagd. Volgens de Woonbond is dit ook een reden dat juist huurders met een smalle beurs in betalingsproblemen komen. De kosten voor huurtoeslag lopen op doordat huurders hogere huren moeten betalen en dus meer aanspraak op huurtoeslag maken, waardoor het budget over meer huurders verspreid moet worden. De huren gaan dus omhoog terwijl de huurtoeslag daalt. Mensen met een beperking kunnen lang niet altijd zelf bepalen waar en hoe ze willen wonen. Dat blijkt uit zestig diepte-interviews die zijn gehouden door patiëntenorganisaties Ieder(in), Landelijk Platform GGZ en de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF). De zestig interviews zijn bij mensen thuis gehouden en bieden inzicht in de woonsituatie van mensen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuigelijke beperking. Vooral het gebrek aan keuzevrijheid over de eigen woonsituatie valt op. Verhuizen is lastig voor een deel van deze groep omdat de noodzakelijke woningaanpassingen niet opnieuw worden vergoed. Voor mensen met een psychische aandoening geldt juist weer dat ze vaak verhuizen, bijvoorbeeld omdat ze hun huis kwijtgeraakt zijn na opname in een instelling. Verder kunnen mensen vaak niet zelf beslissen of ze alleen willen wonen of juist in een groep. In het laatste geval is ook over de samenstelling van de groep geen inspraak. Een belangrijke reden voor het ontbreken van keuzevrijheid is volgens de organisaties het gebrek aan geschikte woonruimte. Daarom voelen mensen druk om een woning, wanneer deze beschikbaar komt, te accepteren. Ook als de woning bijvoorbeeld ver van mantelzorgers en familie gelegen is. Vereenzaming Uit de interviews blijkt dat vereenzaming een groot probleem is voor mensen met een beperking. Het leggen van contacten in de buurt verloopt vaak moeizaam. Daarnaast hebben mensen met een beperking vaak te kampen met vooroordelen. Doordat er weinig contact is met de buurt, voelen mensen zich minder prettig en veilig in de buurt waar ze wonen. Gezonder wonen Meerdere geïnterviewden vertelden dat een verhuizing naar een betere, door henzelf gewenste woonsituatie, ertoe leidde dat ze minder (gezondheids-)problemen ondervonden en aanzienlijk beter gingen functioneren. De patiëntenorganisaties pleiten voor het stimuleren van de bouw van toegankelijke woningen, bijvoorbeeld door het lage BTW-tarief te laten gelden voor de bouw en verbouw van geschikte woningen. Daarnaast willen de organisaties steun voor groepen burgers die zelf een wooninitiatief opzetten en moeten mensen in een instelling zelf kunnen bepalen met wie ze wonen. Bij mensen die zelfstandig blijven wonen moet ondersteuning worden gewaarborgd.

8 8 Koepelrond Voortuinenwedstrijd in Kerkrade-Oost In het Erensteinerveld is de wedstrijd voor de mooiste voortuin in deze buurt heel enthousiast ontvangen en uitgevoerd. Het initiatief kwam van het Bewonersplatform-Oost en werd gesteund door woningcorporatie Wonen Zuid en het Wijkplatform-Oost. De bewoners hebben enthousiast mee gedaan en waren bij de prijsuitreiking in groten getale aanwezig. Hun moeite werd groots beloond. Er was eerder een kleine wedstrijd in Nulland Mücherveld. Deze werd ook ondersteund door het Bewonersplatform-Oost en woningcorporatie HEEMwonen. Heel veel medewerking werd ook door de afdeling wijkbeheer van de Gemeente Kerkrade verleend. Dit zou een voorbeeld mogen zijn voor meer van dergelijke initiatieven in de wijken en de participatie van de bewoners in Kerkrade. Wie een aardig voorstel heeft, mag dat melden bij één van de bewonersplatforms: of Speelplekken en speeltuinen in Kerkrade Na veel vergaderingen, besprekingen en overwegingen is het nieuwe speelplekken en speeltuinenbeleid voor Kerkrade klaar. Begin van dit jaar zijn er in alle wijken informatiebijeenkomsten geweest, waarop het nieuwe beleid is uitgelegd en waar buurtbewoners konden reageren op de plannen. Helaas moeten een paar speeltuinen worden gesloten omdat er toch te weinig kinderen komen spelen. Ook hebben sommige niet voldoende vrijwilligers om het allemaal te runnen. Er moeten immers voldoende vrijwilligers zijn om de speeltuin geopend te kunnen houden. Verder vraagt het veel aandacht en werk om een speeltuin goed te laten functioneren. De vrijwilligers moeten erop toezien dat de toestellen veilig zijn, de grond schoon is en er ook nog eens voor zorgen dat in veel gevallen een kantine gerund wordt waar versnaperingen te koop zijn. Zodoende moeten zij ook een begroting maken en bijhouden wat verkocht wordt. Er moet toezicht zijn en er moet ook altijd een persoon aanwezig zijn, die een EHBO-diploma heeft. Al met al heel wat eisen om een speeltuin open te kunnen houden. Het is jammer voor de schoolgaande jeugd, dat men niet voor de vakantieperiode kon beginnen met het opknappen van bestaande en realiseren van nieuwe speelplekken. De aanbesteding heeft langer geduurd dan verwacht, maar in september zal er toch mee begonnen worden en uiterlijk in maart 2015 zullen diverse speeltuinen en speelplekken klaar zijn voor gebruik! Er is ook op toegezien dat speeltuinen voor minder validen bereikbaar zijn. Er komen toestellen, die door valide en minder valide kinderen samen bespeeld kunnen worden. Voornamelijk in het nieuwe Hertenpark zullen deze toestellen komen, omdat deze speeltuin centraal ligt en frequent bezocht wordt. Wij blijven u op de hoogte houden van de vorderingen. Als u meer wilt weten over de stand van zaken, kijk dan onder:

Maakt uw bezwaarschrift kans? Doe de huurverhogingscheck

Maakt uw bezwaarschrift kans? Doe de huurverhogingscheck jaargang 18 nr. 2 april 2014 Colofon KoepelRond is het infoblad van de vereniging Kerkraadse Huurdersfederatie De Koepel KoepelRond verschijnt 6 keer per jaar en wordt verspreid onder de kaderleden van

Nadere informatie

Eerste Kerkraadse Woonbrief in afrondingsfase

Eerste Kerkraadse Woonbrief in afrondingsfase jaargang 19 nr. 3 juni 2015 Colofon KoepelRond is het infoblad van de vereniging Kerkraadse Huurdersfederatie De Koepel KoepelRond verschijnt 6 keer per jaar en wordt verspreid onder de kaderleden van

Nadere informatie

Protest tegen extra huurverhoging Tijdens de in maart gehouden Limburgse Provinciale Vergadering van de Nederlandse

Protest tegen extra huurverhoging Tijdens de in maart gehouden Limburgse Provinciale Vergadering van de Nederlandse jaargang 16 nr. 2 april 2012 Colofon KoepelRond is het infoblad van de vereniging Kerkraadse Huurdersfederatie De Koepel KoepelRond verschijnt 6 keer per jaar en wordt verspreid onder de kaderleden van

Nadere informatie

Is woningmarktplan goed nieuws voor huurders?

Is woningmarktplan goed nieuws voor huurders? jaargang 16 nr. 3 juni 2012 Colofon KoepelRond is het infoblad van de vereniging Kerkraadse Huurdersfederatie De Koepel KoepelRond verschijnt 6 keer per jaar en wordt verspreid onder de kaderleden van

Nadere informatie

Lokaal overleg steeds meer een één-tweetje

Lokaal overleg steeds meer een één-tweetje jaargang 14 nr. 1 februari 2010 Colofon KoepelRond is het infoblad van de vereniging Kerkraadse Huurdersfederatie De Koepel KoepelRond verschijnt 6 keer per jaar en wordt verspreid onder de kaderleden

Nadere informatie

De redactie van KoepelRond wenst u allen fijne Kerstdagen en verder...

De redactie van KoepelRond wenst u allen fijne Kerstdagen en verder... jaargang 14 nr. 6 december 2010 Colofon KoepelRond is het infoblad van de vereniging Kerkraadse Huurdersfederatie De Koepel KoepelRond verschijnt 6 keer per jaar en wordt verspreid onder de kaderleden

Nadere informatie

De doelstelling van het Lokaal Overleg Volkshuisvesting

De doelstelling van het Lokaal Overleg Volkshuisvesting jaargang 14 nr. 3 juni 2010 Colofon Nieuw convenant LOVK KoepelRond is het infoblad van de vereniging Kerkraadse Huurdersfederatie De Koepel KoepelRond verschijnt 6 keer per jaar en wordt verspreid onder

Nadere informatie

Sociaal statuut voor witte flat

Sociaal statuut voor witte flat jaargang 14 nr. 4 augustus 2010 Colofon KoepelRond is het infoblad van de vereniging Kerkraadse Huurdersfederatie De Koepel KoepelRond verschijnt 6 keer per jaar en wordt verspreid onder de kaderleden

Nadere informatie

een uitgave bestemd voor de bewonerscommissies van Woningstichting Eigen Haard, aangesloten bij

een uitgave bestemd voor de bewonerscommissies van Woningstichting Eigen Haard, aangesloten bij een uitgave bestemd voor de bewonerscommissies van Woningstichting Eigen Haard, aangesloten bij HUURDERSVERENIGING Jaargang 10, nummer 5, september/oktober 2014 In dit nummer: Heeft uw bewonerscommissie

Nadere informatie

2013 in vogelvlucht. April. Mei. Juni. Maart. Januari. Februari

2013 in vogelvlucht. April. Mei. Juni. Maart. Januari. Februari Jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 Nederlandse Woonbond 2013 in vogelvlucht Januari Landelijke kaderdag Start Actie Huuralarm Februari Kabinet sluit akkoord over woningmarkt met d66, ChristenUnie en sgp

Nadere informatie

Nummer 4 september 2014. AanZet. Wmo een feit

Nummer 4 september 2014. AanZet. Wmo een feit Nummer 4 september 2014 AanZet Wmo een feit En verder Meer aandacht voor bewoners aangepaste woningen Nieuwe wetten maken scholing adviseurs noodzakelijk Jonge talenten geven EK zwemmen extra kleur In

Nadere informatie

Zonnepanelen op De Aker dankzij bewonerscommissie

Zonnepanelen op De Aker dankzij bewonerscommissie HUURDERSBELANGEN VAN EIGEN HAARD Nieuwsbrief Huurdersfederatie Alert, december 2014 12 INHOUD Huurdersfederatie Alert HBO Argus HV Aalsmeer-Kudelstaart HV Landsmeer Bewonersraad Amstelveen HV Ouder-Amstel

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 De Goede Woning

Jaarverslag 2013 De Goede Woning Jaarverslag 2013 De Goede Woning INHOUDSOPGAVE 1 VOORWOORD 4 2 INLEIDING 5 3 ONTWIKKELINGEN 6 3.1 Ontwikkelingen in Europa 6 3.2 Ontwikkelingen in Nederland 6 3.3 Regionale ontwikkelingen in Haaglanden

Nadere informatie

Woonakkoord. van 20 miljoen naar 50 miljoen. Daarmee kunnen circa 11.000 startersleningen

Woonakkoord. van 20 miljoen naar 50 miljoen. Daarmee kunnen circa 11.000 startersleningen Woonakkoord Rijksoverheid Het woonakkoord omvat een fors aantal maatregelen die de bouw en daarmee de werkgelegenheid stimuleren, energiebesparing bevorderen, starters helpen en scheefwonen tegengaan.

Nadere informatie

Een greep uit het nieuws 3 Mantelzorgboete moet van tafel 4 Actuele informatie over de WMO en WMO 2015 4 Onrust berichten overheveling langdurige

Een greep uit het nieuws 3 Mantelzorgboete moet van tafel 4 Actuele informatie over de WMO en WMO 2015 4 Onrust berichten overheveling langdurige Inhoud Pagina Een greep uit het nieuws 3 Mantelzorgboete moet van tafel 4 Actuele informatie over de WMO en WMO 2015 4 Onrust berichten overheveling langdurige zorg 5 Kwaliteitscriteria ouderenzorg 5 Inzet

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 GA 'S GRAVENHAGE

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 GA 'S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 20011 2500 EA 'S GRAVENHAGE Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 GA 'S GRAVENHAGE Postbus 20011 2500 EA 'S GRAVENHAGE www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Onder de pannen? Rapportage van de Meldactie wonen onder mensen met een beperking, chronische ziekte of psychische aandoening.

Onder de pannen? Rapportage van de Meldactie wonen onder mensen met een beperking, chronische ziekte of psychische aandoening. Onder de pannen? Rapportage van de Meldactie wonen onder mensen met een, chronische ziekte of psychische aandoening Februari 2014 in samenwerking met: PG werkt samen Dit is een uitgave Ieder(in) voorheen

Nadere informatie

F E B R U A R I 2 0 0 9 VOORZORG INFO 10

F E B R U A R I 2 0 0 9 VOORZORG INFO 10 F E B R U A R I 2 0 0 9 VOORZORG INFO 10 De Voorzorg als een maatschappelijk ondernemer Nadere kennismaking met directiesecretaresse Miranda Peters Buurtcontactambtenaar Gerard Schreurs, inter mediair

Nadere informatie

HANDBOEK VOOR BEWONERSCOMMISSIES

HANDBOEK VOOR BEWONERSCOMMISSIES HANDBOEK VOOR BEWONERSCOMMISSIES Van WONINGBEDRIJF VELSEN UITGAVE VAN december 2010 Stichting Huurdersraad Velsen Secretariaat: J.A.Elenbaas-Veenstra 0255-516641 Bellatrixstraat 205 email:info-secr@huurdersraad-wbvelsen.nl

Nadere informatie

Kleinschalige wooninitiatieven: financieel bekeken

Kleinschalige wooninitiatieven: financieel bekeken College voor zorgverzekeringen Kleinschalige wooninitiatieven: financieel bekeken augustus 26 6.66/OSV/ln 26 KPMG Business Advisory Services B.V., lid van KPMG International, een Zwitserse coöperatie.

Nadere informatie

Me er weten met de Woonbond. Cursussen en -trainingen van het. Woonbond Kennis- en Adviescentrum: een must voor elke huurdersorganisatie

Me er weten met de Woonbond. Cursussen en -trainingen van het. Woonbond Kennis- en Adviescentrum: een must voor elke huurdersorganisatie Me er weten met de Woonbond Cursussen en -trainingen van het Woonbond Kennis- en Adviescentrum: een must voor elke huurdersorganisatie EEN MUST VOOR ELKE HUURDERSORGANISATIE De inzet en betrokkenheid van

Nadere informatie

Wmo-special, nummer 9 voor kaderleden PCOB

Wmo-special, nummer 9 voor kaderleden PCOB Wmo-special, nummer 9 voor kaderleden PCOB PCOB Telefoon (038) 422 55 88 E-mail info@pcob.nl Website www.pcob.nl PCOB Wmo-special, nummer 9, februari 2011 Inhoud Kanteling Wmo: iedereen doet mee... 3 Nieuwe

Nadere informatie

ONDerDaK COLOFON interview FUSieONDerZOeK UitNODiGiNG woensdag 10 DeCember

ONDerDaK COLOFON interview FUSieONDerZOeK UitNODiGiNG woensdag 10 DeCember ONDERDAK Jaargang 10 Nr.2 November 2014 Interview Niko van de Poel Nieuwe bewoner van appartementen Miereakker FUSIEONDERZOEK UITNODIGING Algemene ledenvergadering woensdag 10 december Meer inbreng huurders;

Nadere informatie

Sterke verhalen. Burgerinitiatieven voor voorzieningen in kleine dorpen. Jannie Schonewille Jel Engelen Jan Willem van de Maat

Sterke verhalen. Burgerinitiatieven voor voorzieningen in kleine dorpen. Jannie Schonewille Jel Engelen Jan Willem van de Maat Sterke verhalen Burgerinitiatieven voor voorzieningen in kleine dorpen Auteurs: Hilde van Xanten Jannie Schonewille Jel Engelen Jan Willem van de Maat Rotterdam, juli 2011 Dit is een publicatie van de

Nadere informatie

zelf aan zet in de Wmo Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget Wmo

zelf aan zet in de Wmo Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget Wmo zelf aan zet in de Wmo De belangenvereniging van mensen met een persoonsgebonden budget. Voor informatie, advies en ondersteuning. T 0900 742 48 57 ( 0,20 per minuut) E info@pgb.nl I www.pgb.nl Hulp en

Nadere informatie

Een jaar van kiezen en delen. Jaarverslag 2012

Een jaar van kiezen en delen. Jaarverslag 2012 Een jaar van kiezen en delen Jaarverslag 2012 Datum: 23 mei 2013 Inhoudsopgave Voorwoord Ons toekomstperspectief... 4 1 Midden in de samenleving... 6 1.1 Woningcorporaties in de schijnwerpers... 6 1.2

Nadere informatie

Nummer 2 - December 2013 Molenstraat in Terwolde en de Schaeckerhof in Twello

Nummer 2 - December 2013 Molenstraat in Terwolde en de Schaeckerhof in Twello Nummer 2 - December 2013 Molenstraat in Terwolde en de Schaeckerhof in Twello Een nieuwe stek 2 Eindelijk duidelijkheid, we kunnen weer aan het werk Na 10 jaar gedoe weten we weer waar we aan toe zijn...

Nadere informatie

Nieuwsbrief Geregeld in de Zorg

Nieuwsbrief Geregeld in de Zorg Nieuwsbrief Geregeld in de Zorg Ofte Pagina 1 Jaargang 9, no. 2 februari 2015 Voorwoord Via diverse TV uitzendingen, behandelingen in de Tweede Kamer en een veelheid van krantenberichten zijn we in februari

Nadere informatie

Wonen doe je niet alleen!

Wonen doe je niet alleen! Nieuwsbrief Woningvereniging Nederweert September 2012 NUMMER 4 Wonen doe je niet alleen! We zijn al een heel eind op weg in het jaar 2012. Een roerig jaar, waarin in de wereld om ons heen veel onrust

Nadere informatie

COLOFON. Op eigen kracht. Inhoudsopgave. Column: Gerard van de Ven, directeur. Samenwerkingsovereenkomst Omnia Wonen en de S.H.O.W.

COLOFON. Op eigen kracht. Inhoudsopgave. Column: Gerard van de Ven, directeur. Samenwerkingsovereenkomst Omnia Wonen en de S.H.O.W. Voel je thuis! Het informatieblad Het informatieblad van Omnia Wonen Zoekt u iets, kunt u iets, heeft u iets, deel het! Katrien Ruitenburg van Stichting Present aan het woord Zeker van een goede verzekering!

Nadere informatie