Koepel alleen verder met woonlastenmonitor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Koepel alleen verder met woonlastenmonitor"

Transcriptie

1 jaargang 18 nr. 3 augustus 2014 Colofon KoepelRond is het infoblad van de vereniging Kerkraadse Huurdersfederatie De Koepel KoepelRond verschijnt 6 keer per jaar en wordt verspreid onder de kaderleden van het Kerkraadse huurderswerk. adres redactie Postbus 355, 6460 AJ Kerkrade telefoon (045) (tijdens spreekuren) site De redactie beslist over plaatsing van ingezonden stukken. redactieleden Regina Leue Wim Pekel Leo Crousen Marianne Plag Frans Tiggelman Jan van Weert Ank van den Berg vormgeving Karin Veldkamp oplage 280 stuks In dit nummer o.a. Blok wil wooncoöperaties wettelijk verankeren in Woningwet 2 Nieuwe consumentenregels 3 Woningaanpassing zonder toestemming eigenaar 3 Federatieberichten 4 Bewoners vergeten in beleid over wonen en zorg 5 Armoede onder huurders vraagt om betaalbare huren 7 Koepel alleen verder met woonlastenmonitor Sinds 2010 hebben de in Kerkrade actieve corporaties (en sinds 2011 ook verhuurder van zorg- en aanleunwoningen Meander Wonen) en de gemeente gegevens aangeleverd m.b.t. woonlasten, die vervolgens verwerkt zijn in een woonlastenmonitor. Doel was inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de woonlasten en (wanneer daar aanleiding toe zou zijn) maatregelen te nemen, die vastgelegd worden in de prestatieafspraken. Sinds 2013 zetten de corporaties en de gemeente vraagtekens bij de woonlastenmonitor als instrument om beleid m.b.t. de woonlastenontwikkeling te maken. Zij wijzen daarbij met name ook naar oorzaken van buiten af, die de ontwikkeling van woonlasten bepalen, zoals wet- en regelgeving, overheidsbeleid, belastingen en heffingen of marktontwikkelingen. Verder weten zij zonder woonlastenmonitor ook wel dat de woonlasten stijgen. Corporaties maken centraal beleid m.b.t. betaalbaarheid en beschikbaarheid en niet specifiek voor Kerkrade. De gemeente moet steeds meer rekening houden met afspraken die op regionaal (Parkstad) niveau gemaakt worden. Tijdens de laatste bijeenkomst van de werkgroep woonlasten is nut en noodzaak van de woonlastenmonitor opnieuw uitgebreid besproken. Uiteindelijk is besloten om de monitor niet verder in te vullen en bij de evaluatie van de prestatieafspraken voortaan gebruik te maken van een tabel, waarin de prestaties van de corporaties zichtbaar zijn. De Huurdersfederatie ziet de waarde van de woonlastenmonitor vooral als kijker naar de ontwikkelingen en vindt de monitor zeer goed bruikbaar bij het overleg over huur- en energiebeleid tussen huurdersorganisaties en hun verhuurders. De voornoemde tabel is informatie achteraf; er worden geen trends mee geduid en ook geen conclusies aan verbonden. De Koepel wil daarom graag verder met de woonlastenmonitor om te blijven kijken naar de ontwikkelingen en haar achterban op die manier toch een handvat te bieden om beargumenteerd de onderhandelingen met de verhuurder in te gaan. Hoe de Huurdersfederatie dit de komende jaren verder gaat uitwerken zal eerst intern besproken worden.

2 2 Koepelrond Blok wil wooncoöperaties wettelijk verankeren in Woningwet Minister Blok van Wonen wil het oprichten van wooncoöperaties door bewoners gaan stimuleren, onder meer door deze vormen van bewonerszelfbeheer een wettelijke plaats te geven in de Woningwet. Hij schrijft dit in een zogeheten consultatiebrief aan een aantal organisaties, waaronder de Woonbond. Die krijgen tot 15 augustus de tijd om te reageren. De brief van Blok is een uitwerking van zijn toezegging aan de Eerste Kamer tijdens wat is gaan heten de nacht van Duivesteijn op 17 december Deze PvdAsenator kreeg deze toezegging in ruil voor zijn steun aan de verhuurdersheffing. Zonder zijn steun was deze miljardenbelasting voor corporaties (en dus voor huurders) gestrand in de Eerste Kamer. Ik onderschrijf van harte de basisgedachte dat mensen zelf een reële keuze kunnen maken tussen huren en kopen en wil het zelforganiserend vermogen van mensen graag de ruimte geven. Dat geldt wat mij betreft voor alle inkomenscategorieën, aldus een enthousiaste minister in zijn brief. Ik wil daadwerkelijk een solide en duurzame basis leggen onder het tot stand komen van wooncoöperaties. Daartoe acht ik het wenselijk de wooncoöperatie een wettelijke plaats te geven in de Woningwet. Om verkoop aan bewonerscollectieven mogelijk te maken wil hij ook de regels over de verkoop van sociale huurwoningen opnieuw tegen het licht houden en bekijken op welke wijze de Overlegwet kan worden aangescherpt. Woonbond gaat wooncoörporaties stimuleren De Woonbond is blij met de enthousiaste houding van de minister, maar zal er in een reactie op aandringen een aantal elementen en varianten verder uit te werken en aan te scherpen. Bijvoorbeeld de varianten van een beheercoöperatie en een wooncoöperatie als eigenaar van de woningen. Momenteel worden op grote schaal corporatiewoningen verkocht aan particuliere beleggers. Bij Vestia en het Wooninvesteringsfonds gaat het om gezamenlijk sociale huurwoningen die worden geveild. De Woonbond is tegen deze verkoop en vindt dat huurders in de gelegenheid moeten worden gesteld om de woningen zelf te verwerven door complexen aan te kopen in coöperatief verband. De Woonbond wil de zeggenschap van huurders versterken. Dat kan door meer rechten te geven aan huurders en huurdersorganisaties, maar ook door vormen van zelfbeheer. Door het mogelijk te maken om collectief woningen te beheren door middel van wooncoöperaties kunnen huurders de zeggenschap in eigen hand nemen. Bijkomend voordeel is dat door besparingen in beheer en onderhoud de woonlasten omlaag gaan. Op basis van de omvang van coöperaties in andere West-Europese landen verwacht de Woonbond dat honderdduizenden woningen door huurders zelf beheerd gaan worden. HUURLECTUUR De Nederlandse Woonbond geeft een brochure uit over Wonen in Zelfbeheer. De brochure maakt huurders wegwijs in de mogelijkheden voor (koop en) zelfbeheer door bewonerscollectieven. Er komen verschillende vormen van zelfbeheer aan de orde en verder zoomt de brochure in op één specifieke vorm van zelfbeheer: de coöperatie. Ook wordt ingegaan op de praktijk van zelfbeheer, de organisatie en de financiële aspecten. De brochure heeft een introductieprijs (geldig tot 1 september) van 9,95 voor leden. Voor niet leden kost de brochure 19,90. Na 1 september bedraagt de prijs 12,45 resp. 24,90. De brochure kan besteld worden via de Koepel. S.v.p. bij bestelling titel (Wonen in Zelfbeheer) en aantal vermelden.

3 Koepelrond 3 Nieuwe consumentenregels Vanaf 13 juni 2014 gelden er nieuwe consumentenregels, waarmee je als consument nog sterker staat. Deze regels geven je extra rechten als je iets koopt in een winkel, op straat, aan de deur, via de telefoon en internet. De nieuwe regels gelden voor overeenkomsten die op of na 13 juni 2014 worden gesloten. Voor overeenkomsten die vóór 13 juni zijn gesloten gelden de oude regels. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt toezicht op de naleving van de regels. Consumenten kunnen signalen melden bij ConsuWijzer. De belangrijkste veranderingen 1. De bedenktijd voor online of via de telefoon gesloten overeenkomsten gaat naar 14 dagen; 2. Bij verkoop op straat en aan de deur geldt nu ook een bedenktijd van 14 dagen bij aankopen boven de 50 euro; 3. Als de verkoper de consument niet of onjuist informeert over de bedenktijd wordt deze verlengd tot maximaal 12 maanden; 4. Overeenkomsten voor het geregeld leveren van diensten, zoals telefonie en energie, die per telefoon worden afgesloten gelden pas als de consument er schriftelijk mee heeft ingestemd; 5. Voor het bellen naar een klantenservice met een 0900-nummer gaat het tarief naar maximaal 1 euro plus de normale belkosten. Woningaanpassing zonder toestemming eigenaar Gehandicapte huurders mogen vanaf 1 januari 2015 zonder toestemming van de eigenaar hun huurwoning aanpassen. Dit is één van de wijzigingen op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), die kortgeleden is aangenomen door de Eerste Kamer. Het gaat om veranderingen die ervoor moeten zorgen dat mensen met een beperking goed in hun huis kunnen wonen, zoals bijvoorbeeld een traplift of aanpassingen om een woning rolstoeltoegankelijk te maken. Gemeenten kunnen besluiten tot het aanpassen van een woning of het verstrekken van een persoonsgebonden budget voor een woningaanpassing waarna de huurder de aanpassing zelf regelt. De eigenaar van de woning moet de wijziging toestaan en de huurder is niet verplicht de aanpassingen ongedaan te maken of de verhuurder financieel te compenseren na beëindigen van het huurcontract. De eigenaar heeft wel het recht om voor de aanpassingen aan de woning gehoord te worden door de gemeente. Doordat de eigenaar nu geen toestemming meer hoeft te verlenen kan een noodzakelijke woningaanpassing niet geblokkeerd worden. Persoonsgebonden budget Een andere belangrijke wijziging is dat, in het geval er gekozen wordt een persoonsgebonden budget uit te keren voor woningaanpassing, het bedrag direct naar de huurder gaat. Eerder werd dit bedrag uitgekeerd aan de eigenaar. Surf eens naar ACM vindt het belangrijk dat consumenten in actie kunnen komen als zij een probleem hebben met een ondernemer. Op ConsuWijzer.nl staan de nieuwe regels daarom duidelijk uitgelegd. Ook vindt de consument er hulpmiddelen om zijn recht te halen. Op deze website vindt u ook de Gesprekswijzer, een handig hulpmiddel om het gesprek met de verkoper over een probleem voor te bereiden. Zodat de consument de verkoper beter kan overtuigen van zijn rechten. Anita Vegter, bestuurslid van ACM: Wij houden toezicht op de naleving van de regels en kunnen ingrijpen. Maar beter is het natuurlijk dat consumenten zelf in actie komen bij een probleem.

4 4 Koepelrond f b e e d r e i r c a h t t i e e n In deze rubriek van KoepelRond houden wij u op de hoogte van belangrijke aanpassingen en wijzigingen binnen de Federatie. Wij informeren u verder over op handen zijnde vergaderingen, symposia, etcetera. Deadline volgende editie KoepelRond: 9 oktober 2014 Kopij dient uiterlijk op die datum in bezit!te zijn van de redactie. ALGEMENE LEDENVERGADERING Op 17 september a.s. vindt de 2de algemene ledenvergadering van de Koepel plaats. Het is van belang, dat zo veel mogelijk leden aanwezig zijn. Wij vragen u daarom nu al nadrukkelijk om deze datum in uw agenda te noteren. De uitnodiging met bijbehorende stukken ontvangt u als afgevaardigde naar de algemene ledenvergadering begin september. PROVINCIALE VERGADERING IN TEKEN VAN WOONLASTEN EN AR- MOEDE De Provinciale Vergadering van de Nederlandse Woonbond van 15 september is een themavergadering. Dit jaar is gekozen voor het thema de ontwikkeling van een woonlastenmonitor met armoede-indicatie. Er zullen diverse inleidingen gehouden worden. O.a. over het nut van een woonlastenmonitor op provinciaal niveau, de landelijke ontwikkelingen op het gebied van woonlastenmonitoring en hoe de woonlastenmonitor in Kerkrade werkt. Vervolgens zal in groepen van gedachten gewisseld worden aan de hand van stellingen en zullen vervolgafspraken gemaakt worden over de wijze waarop een woonlastenmonitor voor Limburg gerealiseerd zou kunnen worden. AGENDA Vergaderingen maandag 15 september Provinciale Vergadering Nederlandse Woonbond woensdag 17 september Algemene Ledenvergadering van HF de Koepel woensdag 15 oktober Algemeen Bestuursvergadering van HF de Koepel KOPIËREN BIJ De Koepel Iedere dinsdag- en donderdagmorgen is er een kantoorbezetting van tot uur. Daarnaast bestaat donderdag tussen en uur gelegenheid tot kopiëren. Verder volgens telefonische afspraak. Indien niemand op het kantoor aanwezig is, bellen met de heer W. Pekel, telefoon (045) De kosten bedragen voor enkelzijdig A4 0,07 dubbelzijdig A4 0,13 enkelzijdig A3 0,13 dubbelzijdig A3 0,18 Kopiëren op dikker papier en/of in kleur is tegen meerprijs ook mogelijk. Voor kopieerwerk in aantallen groter dan 200 stuks kunnen over de kostprijs afspraken gemaakt worden. De mogelijkheid voor sorteren bestaat ook. Cursussen Door het Woonbond Kennis- en Adviescentrum worden de volgende cursussen in Utrecht gegeven: dinsdag 9 september cursus Werkplan en begroting vrijdag 12 september cursus Warmtewet woensdag 17 september cursus Positie en zeggenschap van HO s woensdag 1 oktober cursus Woningwaarderingsstelsel dinsdag 7 oktober cursus De huursombenadering in het huurbeleid donderdag 9 oktober cursus Invloed op het onderhoudsbeleid Verder wordt een cursus introductie volkshuisvesting gegeven op 3 zaterdagen, t.w. 27 september, 25 oktober en 29 november. Deze cursus is speciaal bedoeld voor beginnende bestuursleden. Symposium Op zaterdag 11 oktober vindt in Ede de landelijke huurdersdag plaats onder het motto voor een betaalbare toekomst. Er wordt een levendig en strijdbaar inhoudelijk programma geboden, maar er is ook ruimte voor ontmoeting en ontspanning. De dag begint om uur en duurt tot uur.

5 Koepelrond 5 Bewoners vergeten in beleid over wonen en zorg Bewoners die zorg nodig hebben moeten van de overheid langer zelfstandig blijven wonen, maar in het beleid dat dit mogelijk moet maken tellen zij niet mee. De Woonbond en cliënten- en ouderenorganisaties trekken daarover aan de bel in de Tweede Kamer Minister Blok (wonen) en staatssecretaris Van Rijn (zorg) stuurden begin juni een brief aan de Tweede Kamer over hun plannen voor de transitieagenda langer zelfstandig wonen. In een reactie aan de Tweede Kamer schrijven de Woonbond en cliënten- en ouderenorganisaties dat bewoners en cliënten veel te weinig aan bod komen in deze transitieagenda. Ook merken ze op dat de bewindslieden niet genoeg ambitie tonen in het realiseren van voldoende geschikte huisvesting. Bewoners met een zorgbehoefte kunnen door het gewijzigde overheidsbeleid nauwelijks meer terecht in een verzorgingshuis of instelling. De organisaties die de brief hebben opgesteld vinden het een alarmerend gemis dat juist de mensen die hier de gevolgen van ondervinden, in de transitieagenda ontbreken. De brief is opgesteld door de landelijke belangenvereniging van huurders de Woonbond, het netwerk van chronisch zieken en mensen met een beperking, de landelijke cliëntenorganisatie LOC Zeggenschap in zorg en de ouderenorganisaties ANBO, CSO en FNV Senioren. Bewoners centraal stellen én betrekken De transitieagenda richt zich vrijwel uitsluitend op instituties, zoals woningcorporaties, gemeenten en zorgaanbieders. Niet deze instituties, maar bewoners met een zorgbehoefte horen centraal te staan in het beleid schrijven de organisaties. Bovendien zouden cliënten-, ouderenen huurdersorganisaties meer betrokken moeten worden bij landelijk én regionaal beleid. Tekort aan aangepaste woningen Er is nu al een tekort van woningen voor mensen die zorg nodig hebben. Om aan de toekomstige vraag te voldoen zijn jaarlijks nog eens extra woningen nodig. De organisaties vinden dat het rijk heldere doelstellingen moet hebben over het realiseren van deze woningen en dat de betrokken bewindslieden aanspreekbaar moeten zijn op de resultaten. Blok (wonen) en Van Rijn (zorg) laten het echter volledig over aan gemeenten, corporaties en zorgaanbieders om op regionaal niveau afspraken te maken. Volgens de opstellers van de brief is dat volstrekt onvoldoende, vooral omdat die samenwerking niet vanzelfsprekend tot stand komt. Kwetsbare mensen in de knel Eerder al waarschuwde de Raad voor Leefomgeving en Infrastructuur (RLi) dat juist kwetsbare mensen de komende jaren in de knel kunnen komen, omdat betaalbare alternatieven voor thuis wonen met zorg nog slechts beperkt beschikbaar zijn. In september houdt de Tweede Kamer een rondetafelgesprek en een algemeen overleg over de transitieagenda langer zelfstandig wonen. De opstellers van de brief willen daar graag bij betrokken worden. De redactie vraagt de huurdersbelangenverenigingen om materiaal te sturen, dat eventueel gebruikt kan worden voor KoepelRond. Tevens vragen wij u adreswijzigingen door te geven aan de redactie van KoepelRond. Bij voorbaat dank Citaat We hebben te maken met kille rekenmeesters en niet meer met volkshuisvesters waarmee we samen aan de beste oplossing kunnen werken. Jack Vinken, directeur-bestuurder van corporatie HEEMwonen in het Tijdschrift voor de Volkshuisvesting van augustus 2013 over de beleidsvoornemens van Den Haag m.b.t. de Herzieningswet.

6 6 Koepelrond het spreekuur van woonruimteverdeling in kerkrade De Koepel houdt elke donderdagmiddag van uur tot uur een spreekuur voor huurders. Dit spreekuur vindt plaats aan de Hoofdstraat 41a te Kerkrade-centrum. Voor leden van de aangesloten huurdersorganisaties is het advies en, indien nodig, de ondersteuning geheel gratis. Huurders, die niet lid (kunnen) zijn van een Huurdersbelangenvereniging, kunnen een individueel lidmaatschap bij de Koepel afsluiten voor 6,00 per jaar. Ook zij krijgen dan gratis advies en ondersteuning. Noot van de redactie: We vragen de huurdersorganisaties om het huurdersspreekuur in hun eigen info te vermelden, zodat het breed bekend wordt onder de huurders. De Kerkraadse Huurdersverenigingen houden spreekuren voor hun eigen huurders. Huurders van HEEMwonen (v/h Hestia Woonmaatschappij): kunnen terecht op de open spreekuren op de dinsdagen 4 maart, 20 mei, 29 juli, 7 oktober en 2 december van uur tot uur. Op die dagen is er ook op afspraak een avondspreekuur van tot uur. Locatie Kampstraat 69, 6466 BR Kerkrade. Tel. kantoor Huurders van HEEMwonen (v/h WS Land van Rode) kunnen iedere donderdag van tot uur terecht op locatie Hoofdstraat 41b, 6461 CM Kerkrade. Tel. kantoor Huurdersvereniging St. Pietersrade (WS Wonen Zuid): Op locatie Koestraat 64, 6463 XK Kerkrade wordt geen spreekuur meer gehouden. Desgewenst kan telefonisch een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer (dhr. Sulman). Corporatiewoningen in Kerkrade worden aangeboden via de website Wanneer u op zoek bent naar een huurwoning kunt u zich gratis en vrijblijvend inschrijven. Via de site kunt u op maximaal 5 woningen tegelijk reageren. Wanneer u niet beschikt over een computer met internet kunt u contact opnemen met of een bezoek brengen aan de desbetreffende kantoren. De adressen: Wonen Zuid Lindenhof 1, Kerkrade/Chevremont Alleen s morgens tussen 8.30 en uur telefoon (045) Hoofdvestiging Geerstraat 103a, 6411 NP Heerlen Heemwonen (v/h Hestiagroep en WS Land van Rode Markt 52, 6461 ED Kerkrade Postbus 135, 6460 AC Kerkrade telefoon (045) Wonen Limburg Grasbroekerweg 16, Heerlen telefoon (045) Geïnteresseerden voor een aanleunwoning kunnen contact opnemen met: > Meander Wonen St. Pieterstraat 143, Kerkrade telefoon (045) In de particuliere huursector verhuren enkele beleggers in Kerkrade woningen. De kantooradressen: VB&T Boschstraat 21d, 6211 AS Maastricht telefoon (043) Postbus 412, 5600 AK Eindhoven Vesteda Plein , Maastricht Postbus BE Maastricht telefoon (043)

7 Koepelrond 7 Armoede onder huurders vraagt om betaalbare huren Weinig keuze voor mensen met een beperking Steeds meer huurders hebben moeite om rond te komen, blijkt uit een onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) dat onlangs gepubliceerd is. Het onderzoek kijkt naar de ontwikkeling tussen 2002 en Volgens de Nederlandse Woonbond is het aantal huurders met financiële problemen sindsdien alleen maar opgelopen vanwege de hoge huurverhogingen. Als gevolg van het regeringsbeleid waren de huurverhogingen in 2013 en 2014 de hoogste in twintig jaar. De cijfers van het Planbureau voor de Leefomgeving laten zien dat huurders het al moeilijk hadden voor deze huurverhoging. Na deze periode zijn de huren in twee jaar tijd gemiddeld genomen bijna tien procent gestegen. De huurders hebben het alleen nog maar moeilijker gekregen door de gigantische huurverhogingen, aldus Erik Maassen van de Nederlandse Woonbond. Wij krijgen geregeld meldingen binnen van huurders die moeten besparen op levensonderhoud om de huur op te brengen. De maat is echt vol. De huurtoeslag is over de door het PBL onderzochte periode met bijna 30 euro per maand verlaagd. Volgens de Woonbond is dit ook een reden dat juist huurders met een smalle beurs in betalingsproblemen komen. De kosten voor huurtoeslag lopen op doordat huurders hogere huren moeten betalen en dus meer aanspraak op huurtoeslag maken, waardoor het budget over meer huurders verspreid moet worden. De huren gaan dus omhoog terwijl de huurtoeslag daalt. Mensen met een beperking kunnen lang niet altijd zelf bepalen waar en hoe ze willen wonen. Dat blijkt uit zestig diepte-interviews die zijn gehouden door patiëntenorganisaties Ieder(in), Landelijk Platform GGZ en de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF). De zestig interviews zijn bij mensen thuis gehouden en bieden inzicht in de woonsituatie van mensen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuigelijke beperking. Vooral het gebrek aan keuzevrijheid over de eigen woonsituatie valt op. Verhuizen is lastig voor een deel van deze groep omdat de noodzakelijke woningaanpassingen niet opnieuw worden vergoed. Voor mensen met een psychische aandoening geldt juist weer dat ze vaak verhuizen, bijvoorbeeld omdat ze hun huis kwijtgeraakt zijn na opname in een instelling. Verder kunnen mensen vaak niet zelf beslissen of ze alleen willen wonen of juist in een groep. In het laatste geval is ook over de samenstelling van de groep geen inspraak. Een belangrijke reden voor het ontbreken van keuzevrijheid is volgens de organisaties het gebrek aan geschikte woonruimte. Daarom voelen mensen druk om een woning, wanneer deze beschikbaar komt, te accepteren. Ook als de woning bijvoorbeeld ver van mantelzorgers en familie gelegen is. Vereenzaming Uit de interviews blijkt dat vereenzaming een groot probleem is voor mensen met een beperking. Het leggen van contacten in de buurt verloopt vaak moeizaam. Daarnaast hebben mensen met een beperking vaak te kampen met vooroordelen. Doordat er weinig contact is met de buurt, voelen mensen zich minder prettig en veilig in de buurt waar ze wonen. Gezonder wonen Meerdere geïnterviewden vertelden dat een verhuizing naar een betere, door henzelf gewenste woonsituatie, ertoe leidde dat ze minder (gezondheids-)problemen ondervonden en aanzienlijk beter gingen functioneren. De patiëntenorganisaties pleiten voor het stimuleren van de bouw van toegankelijke woningen, bijvoorbeeld door het lage BTW-tarief te laten gelden voor de bouw en verbouw van geschikte woningen. Daarnaast willen de organisaties steun voor groepen burgers die zelf een wooninitiatief opzetten en moeten mensen in een instelling zelf kunnen bepalen met wie ze wonen. Bij mensen die zelfstandig blijven wonen moet ondersteuning worden gewaarborgd.

8 8 Koepelrond Voortuinenwedstrijd in Kerkrade-Oost In het Erensteinerveld is de wedstrijd voor de mooiste voortuin in deze buurt heel enthousiast ontvangen en uitgevoerd. Het initiatief kwam van het Bewonersplatform-Oost en werd gesteund door woningcorporatie Wonen Zuid en het Wijkplatform-Oost. De bewoners hebben enthousiast mee gedaan en waren bij de prijsuitreiking in groten getale aanwezig. Hun moeite werd groots beloond. Er was eerder een kleine wedstrijd in Nulland Mücherveld. Deze werd ook ondersteund door het Bewonersplatform-Oost en woningcorporatie HEEMwonen. Heel veel medewerking werd ook door de afdeling wijkbeheer van de Gemeente Kerkrade verleend. Dit zou een voorbeeld mogen zijn voor meer van dergelijke initiatieven in de wijken en de participatie van de bewoners in Kerkrade. Wie een aardig voorstel heeft, mag dat melden bij één van de bewonersplatforms: of Speelplekken en speeltuinen in Kerkrade Na veel vergaderingen, besprekingen en overwegingen is het nieuwe speelplekken en speeltuinenbeleid voor Kerkrade klaar. Begin van dit jaar zijn er in alle wijken informatiebijeenkomsten geweest, waarop het nieuwe beleid is uitgelegd en waar buurtbewoners konden reageren op de plannen. Helaas moeten een paar speeltuinen worden gesloten omdat er toch te weinig kinderen komen spelen. Ook hebben sommige niet voldoende vrijwilligers om het allemaal te runnen. Er moeten immers voldoende vrijwilligers zijn om de speeltuin geopend te kunnen houden. Verder vraagt het veel aandacht en werk om een speeltuin goed te laten functioneren. De vrijwilligers moeten erop toezien dat de toestellen veilig zijn, de grond schoon is en er ook nog eens voor zorgen dat in veel gevallen een kantine gerund wordt waar versnaperingen te koop zijn. Zodoende moeten zij ook een begroting maken en bijhouden wat verkocht wordt. Er moet toezicht zijn en er moet ook altijd een persoon aanwezig zijn, die een EHBO-diploma heeft. Al met al heel wat eisen om een speeltuin open te kunnen houden. Het is jammer voor de schoolgaande jeugd, dat men niet voor de vakantieperiode kon beginnen met het opknappen van bestaande en realiseren van nieuwe speelplekken. De aanbesteding heeft langer geduurd dan verwacht, maar in september zal er toch mee begonnen worden en uiterlijk in maart 2015 zullen diverse speeltuinen en speelplekken klaar zijn voor gebruik! Er is ook op toegezien dat speeltuinen voor minder validen bereikbaar zijn. Er komen toestellen, die door valide en minder valide kinderen samen bespeeld kunnen worden. Voornamelijk in het nieuwe Hertenpark zullen deze toestellen komen, omdat deze speeltuin centraal ligt en frequent bezocht wordt. Wij blijven u op de hoogte houden van de vorderingen. Als u meer wilt weten over de stand van zaken, kijk dan onder:

Werkgroep Wonen van start

Werkgroep Wonen van start jaargang 19 nr. 2 april 2015 Colofon KoepelRond is het infoblad van de vereniging Kerkraadse Huurdersfederatie De Koepel KoepelRond verschijnt 6 keer per jaar en wordt verspreid onder de kaderleden van

Nadere informatie

HBC Holz HBC Theaterpassage

HBC Holz HBC Theaterpassage JAARVERSLAG 2014 DE ORGANISATIE De lidorganisaties Per 1 januari 2014 waren bij de Huurdersfederatie aangesloten: - de Huurdersvereniging Land van Rode - totaal 3173woningen - de Huurdersraad Kerkrade

Nadere informatie

Huurders belang bij WOZ-waarde woning

Huurders belang bij WOZ-waarde woning jaargang 19 nr. 4 AUGUSTUS 2015 Colofon KoepelRond is het infoblad van de vereniging Kerkraadse Huurdersfederatie De Koepel KoepelRond verschijnt 6 keer per jaar en wordt verspreid onder de kaderleden

Nadere informatie

Om de woonlastenmonitor op te kunnen stellen, was een inventarisatie van kerngegevens

Om de woonlastenmonitor op te kunnen stellen, was een inventarisatie van kerngegevens jaargang 15 nr. 5 oktober 2011 Colofon KoepelRond is het infoblad van de vereniging Kerkraadse Huurdersfederatie De Koepel KoepelRond verschijnt 6 keer per jaar en wordt verspreid onder de kaderleden van

Nadere informatie

O.a. de status van het overleg, de samenstelling

O.a. de status van het overleg, de samenstelling jaargang 19 nr. 1 februari 2015 Colofon KoepelRond is het infoblad van de vereniging Kerkraadse Huurdersfederatie De Koepel KoepelRond verschijnt 6 keer per jaar en wordt verspreid onder de kaderleden

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 september 2015

Nieuwsflits 16 september 2015 reacties@hbvzflats.nl Gisteren, op de derde dinsdag van september maakte het Kabinet zijn beleidsvoornemens voor het komende jaar (en de jaren daarna) bekend. In de Rijksbegroting 2016 is over (de te sturen

Nadere informatie

A-flat Bleijerheide. Colofon

A-flat Bleijerheide. Colofon jaargang 16 nr. 4 augustus 2012 Colofon KoepelRond is het infoblad van de vereniging Kerkraadse Huurdersfederatie De Koepel KoepelRond verschijnt 6 keer per jaar en wordt verspreid onder de kaderleden

Nadere informatie

Startschot actieprogramma wooncoöperaties

Startschot actieprogramma wooncoöperaties jaargang 20 nr. 3 juni 2016 Colofon KoepelRond is het infoblad van de vereniging Kerkraadse Huurdersfederatie De Koepel KoepelRond verschijnt 6 keer per jaar en wordt verspreid onder de kaderleden van

Nadere informatie

Minister Blok bracht op 8 januari 2014 een werkbezoek aan de Bestaande Wijk van Morgen

Minister Blok bracht op 8 januari 2014 een werkbezoek aan de Bestaande Wijk van Morgen jaargang 18 nr. 1 februari 2014 Colofon KoepelRond is het infoblad van de vereniging Kerkraadse Huurdersfederatie De Koepel KoepelRond verschijnt 6 keer per jaar en wordt verspreid onder de kaderleden

Nadere informatie

WERKPLAN. HBV Valkenswaard

WERKPLAN. HBV Valkenswaard WERKPLAN HBV Valkenswaard Versie: 1.1 Datum: Oktober 2015 1 Inhoud Hoofdstuk 1: Versterken van de structuur.... 3 1.1 Betrekken van huurders.... 3 1.2 Versterken communicatie met andere groepen.... 3 1.3

Nadere informatie

Kerst- en Nieuwjaarswens

Kerst- en Nieuwjaarswens jaargang 19 nr. 6 december 2015 Colofon KoepelRond is het infoblad van de vereniging Kerkraadse Huurdersfederatie De Koepel KoepelRond verschijnt 6 keer per jaar en wordt verspreid onder de kaderleden

Nadere informatie

Woningzoekenden in de knel door hoge huren

Woningzoekenden in de knel door hoge huren jaargang 20 nr. 5 oktober 2016 Colofon KoepelRond is het infoblad van de vereniging Kerkraadse Huurdersfederatie De Koepel KoepelRond verschijnt 6 keer per jaar en wordt verspreid onder de kaderleden van

Nadere informatie

Eerste Kerkraadse Woonbrief in afrondingsfase

Eerste Kerkraadse Woonbrief in afrondingsfase jaargang 19 nr. 3 juni 2015 Colofon KoepelRond is het infoblad van de vereniging Kerkraadse Huurdersfederatie De Koepel KoepelRond verschijnt 6 keer per jaar en wordt verspreid onder de kaderleden van

Nadere informatie

Participatie en zelfbeheer. ALV STOK Trevor James 31 mei 2016

Participatie en zelfbeheer. ALV STOK Trevor James 31 mei 2016 Participatie en zelfbeheer ALV STOK Trevor James 31 mei 2016 Woningwet 2015 Woonvisie & prestatieafspraken Verandering in relatie huurdersorganisatie, woningcorporatie en gemeente Woonvisie en prestatieafspraken:

Nadere informatie

Grote zorgen aanbod betaalbare huurwoningen

Grote zorgen aanbod betaalbare huurwoningen jaargang 19 nr. 5 oktober 2015 Colofon KoepelRond is het infoblad van de vereniging Kerkraadse Huurdersfederatie De Koepel KoepelRond verschijnt 6 keer per jaar en wordt verspreid onder de kaderleden van

Nadere informatie

Back to the future. Goed Wonen Special Woningwet 2015

Back to the future. Goed Wonen Special Woningwet 2015 Back to the future Goed Wonen Special Woningwet 2015 De Woningwet 2015 geeft duidelijke spelregels voor de sociale huursector. In deze special van Goed Wonen leggen we uit wat er verandert, wat we als

Nadere informatie

Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst

Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst Op 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet ingegaan. U leest hier wat deze nieuwe wet mogelijk voor u betekent. We hebben de

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE HUURDERSRAADPLEGING. 27 oktober Raadhuis (burgerzaal) Gemeente Hilversum. (Aantal aanwezigen huurders 125)

VERSLAG VAN DE HUURDERSRAADPLEGING. 27 oktober Raadhuis (burgerzaal) Gemeente Hilversum. (Aantal aanwezigen huurders 125) VERSLAG VAN DE HUURDERSRAADPLEGING 27 oktober 2016 Raadhuis (burgerzaal) Gemeente Hilversum (Aantal aanwezigen huurders 125) 1. Welkom namens de drie HBV s van de Alliantie, Dudok Wonen en Gooi & Omstreken

Nadere informatie

Maakt uw bezwaarschrift kans? Doe de huurverhogingscheck

Maakt uw bezwaarschrift kans? Doe de huurverhogingscheck jaargang 18 nr. 2 april 2014 Colofon KoepelRond is het infoblad van de vereniging Kerkraadse Huurdersfederatie De Koepel KoepelRond verschijnt 6 keer per jaar en wordt verspreid onder de kaderleden van

Nadere informatie

Annuleringsvoorwaarden

Annuleringsvoorwaarden Studiedagen 2015 In deze folder vindt u het cursusaanbod van het Woonbond Kennis- en Adviescentrum (wka) in 2015. Alle cursussen zijn gebaseerd op de volgende drie uitgangspunten: Inhoudelijke kennis van

Nadere informatie

Kerst- en nieuwjaarswens

Kerst- en nieuwjaarswens jaargang 17 nr. 6 december 2013 Colofon KoepelRond is het infoblad van de vereniging Kerkraadse Huurdersfederatie De Koepel KoepelRond verschijnt 6 keer per jaar en wordt verspreid onder de kaderleden

Nadere informatie

Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst

Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst Op 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet ingegaan. U leest hier wat deze nieuwe wet mogelijk voor u betekent. We hebben de

Nadere informatie

Anderhalve maand huur direct naar de schatkist

Anderhalve maand huur direct naar de schatkist jaargang 21 nr. 3 juni 2017 Colofon KoepelRond is het infoblad van de vereniging Kerkraadse Huurdersfederatie De Koepel KoepelRond verschijnt 6 keer per jaar en wordt verspreid onder de kaderleden van

Nadere informatie

Informatie lidmaatschap voor organisaties. Over het lidmaatschap van de

Informatie lidmaatschap voor organisaties. Over het lidmaatschap van de Informatie lidmaatschap voor organisaties Over het lidmaatschap van de Nederlandse Woonbond in De Vereniging Nederlandse Woonbond is de landelijke belangenorganisatie van en voor huurders. Ruim 1,5 miljoen

Nadere informatie

Opnieuw procedure m.b.t. kosten van ramen wassen

Opnieuw procedure m.b.t. kosten van ramen wassen jaargang 17 nr. 4 augustus 2013 Colofon KoepelRond is het infoblad van de vereniging Kerkraadse Huurdersfederatie De Koepel KoepelRond verschijnt 6 keer per jaar en wordt verspreid onder de kaderleden

Nadere informatie

jaren is vooral de krimpende bevolking en de gevolgen

jaren is vooral de krimpende bevolking en de gevolgen JAARGANG 12 NR. 4 SEPTEMBER 2008 Colofon Koepel-Rond is het infoblad van de Vereniging Kerkraadse Huurdersfederatie De Koepel Koepel Rond verschijnt 6 keer per jaar en wordt verspreid onder de kaderleden

Nadere informatie

Voorwoord Deze nieuwsbrief bevat weer een aantal zeer belangrijke zaken die recentelijk maar ook in de nabije toekomst om aandacht vragen.

Voorwoord Deze nieuwsbrief bevat weer een aantal zeer belangrijke zaken die recentelijk maar ook in de nabije toekomst om aandacht vragen. Jaargang 8, nummer 1 Voorwoord Deze nieuwsbrief bevat weer een aantal zeer belangrijke zaken die recentelijk maar ook in de nabije toekomst om aandacht vragen. Twee leden van het bestuur van het LHP zijn

Nadere informatie

Kerst- en nieuwjaarswens

Kerst- en nieuwjaarswens jaargang 18 nr. 6 december 2014 Colofon KoepelRond is het infoblad van de vereniging Kerkraadse Huurdersfederatie De Koepel KoepelRond verschijnt 6 keer per jaar en wordt verspreid onder de kaderleden

Nadere informatie

Huur beleid Ru t te II. Een overzicht van de impact. van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector.

Huur beleid Ru t te II. Een overzicht van de impact. van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector. Huur beleid Ru t te II Een overzicht van de impact van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector. Januari 2015 Inleiding De huren zijn de afgelopen twee jaar fors gestegen.

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Uw kenmerk 2016Z22662

Nadere informatie

Op naar 2016 samen met U!

Op naar 2016 samen met U! UITGAVE DECEMBER 2015 NUMMER 25 Het jaar 2015 gaat en 2016 komt er aan. Graag maak ik van de mogelijkheid gebruik om eenieder een in alle opzichten goed en gezond 2016 toe te wensen! Wat komt er in 2016

Nadere informatie

Is woningmarktplan goed nieuws voor huurders?

Is woningmarktplan goed nieuws voor huurders? jaargang 16 nr. 3 juni 2012 Colofon KoepelRond is het infoblad van de vereniging Kerkraadse Huurdersfederatie De Koepel KoepelRond verschijnt 6 keer per jaar en wordt verspreid onder de kaderleden van

Nadere informatie

Digitaal Panel Energiebesparing en betaalbaarheid

Digitaal Panel Energiebesparing en betaalbaarheid Digitaal Panel Energiebesparing en betaalbaarheid Huurdersplatform Palladion Gerard Jager Jurriën Schuurman Oktober 2014 1 Inhoudsopgave Achtergrond en doel onderzoek (3) Conclusies en aanbevelingen (4)

Nadere informatie

Welkom thuis bij Haag Wonen

Welkom thuis bij Haag Wonen Welkom thuis bij Haag Wonen 1 Thuis bij Haag Wonen U verdient een plek waar u zich ècht thuis voelt. Een goede woning in een prettige buurt. Haag Wonen verhuurt woningen in heel Den Haag. Aan allerlei

Nadere informatie

Armoede neemt toe, een budgetcoach kan mogelijk hulp bieden

Armoede neemt toe, een budgetcoach kan mogelijk hulp bieden jaargang 15 nr. 3 juni 2011 Colofon KoepelRond is het infoblad van de vereniging Kerkraadse Huurdersfederatie De Koepel KoepelRond verschijnt 6 keer per jaar en wordt verspreid onder de kaderleden van

Nadere informatie

ENERGIE-ZUINIG HUREN IN DE STAD UTRECHT

ENERGIE-ZUINIG HUREN IN DE STAD UTRECHT ENERGIE-ZUINIG HUREN IN DE STAD UTRECHT VAN DOM-STAD NAAR NOM-STAD? Hoe krijgen we de sociale woningvoorraad energieneutraal in 2030? Dinsdag 26 mei 2015 WELKOM! LANDELIJK Convenant uit 2012; Woonbond,

Nadere informatie

VOORBEELD. Woningwaarderingsstelsel 2015. Tekst en uitleg voor huurdersorganisaties. over het vernieuwde Puntenstelsel. Eerste druk, oktober 2015

VOORBEELD. Woningwaarderingsstelsel 2015. Tekst en uitleg voor huurdersorganisaties. over het vernieuwde Puntenstelsel. Eerste druk, oktober 2015 Woningwaarderingsstelsel 2015 Tekst en uitleg voor huurdersorganisaties over het vernieuwde Puntenstelsel Eerste druk, oktober 2015 WONINGWAARDERINGSSTELSEL 2015 Eerste druk, oktober 2015 2015 Nederlandse

Nadere informatie

Welkom! In deze brochure vindt u algemene informatie over onze organisatie en leest u hoe u kunt meedenken en meepraten over ons beleid.

Welkom! In deze brochure vindt u algemene informatie over onze organisatie en leest u hoe u kunt meedenken en meepraten over ons beleid. Welkom! In deze brochure vindt u algemene informatie over onze organisatie en leest u hoe u kunt meedenken en meepraten over ons beleid. Inhoud Welkom thuis pagina 3 U praat mee... pagina 6 Onze organisatie

Nadere informatie

Woningwet Tekst en uitleg voor huurdersorganisaties. Tweede druk, februari 2016

Woningwet Tekst en uitleg voor huurdersorganisaties. Tweede druk, februari 2016 Woningwet 2015 Tekst en uitleg voor huurdersorganisaties Tweede druk, februari 2016 WONINGWET 2015 Tweede druk, februari 2016 2016 Nederlandse Woonbond Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Gemeentelijk beleid wonen en zorg

Gemeentelijk beleid wonen en zorg Informatieblad 2. Wonen en zorg April 2015 Gemeentelijk beleid wonen en zorg Gemeentelijk beleid over wonen en zorg wordt vormgegeven in de woonvisie van een gemeente. Concrete afspraken over doelstellingen

Nadere informatie

Maximale huurverhogingen sociale huur bekend

Maximale huurverhogingen sociale huur bekend jaargang 21 nr. 1 februari 2017 Colofon KoepelRond is het infoblad van de vereniging Kerkraadse Huurdersfederatie De Koepel KoepelRond verschijnt 6 keer per jaar en wordt verspreid onder de kaderleden

Nadere informatie

ENERGIEZUINIG HUREN IN AMERSFOORT

ENERGIEZUINIG HUREN IN AMERSFOORT ENERGIEZUINIG HUREN IN AMERSFOORT Hoe krijgen we de sociale woningvoorraad energieneutraal in 2030 Terugblik en vooruitblik Donderdag 4 juni 2015 WELKOM! ACHTERGROND VAN DEZE AVOND Samenwerking van diverse

Nadere informatie

vernieuwing, versterking en innovatie

vernieuwing, versterking en innovatie Activiteitenplan HRHM 2017 vernieuwing, versterking en innovatie Gouda januari 2017 1 Activiteitenplan HRHM 2017 Inleiding Voor u ligt het Activiteitenplan 2017 van de Stichting Huurdersorganisatie Regio

Nadere informatie

VERSLAG BIJEENKOMST Hervormde Kerk Hollandscheveld

VERSLAG BIJEENKOMST Hervormde Kerk Hollandscheveld VERSLAG BIJEENKOMST Hervormde Kerk Hollandscheveld 12 november 2015 19.30 uur tot ca. 21.00 uur Aanwezig: Bestuur Huurdersvereniging Domesta Hoogeveen - Alya Assen - Karin Koers (Domesta) - Huurders: dhr.

Nadere informatie

Meer huur voor minder huis. Gereguleerde huren in de commerciële sector

Meer huur voor minder huis. Gereguleerde huren in de commerciële sector Meer huur voor minder huis Gereguleerde huren in de commerciële sector Gereguleerde huren in de commerciële sector Meer huur voor minder huis AANLEIDING Corporaties en commerciële verhuurders bieden beiden

Nadere informatie

VOORBEELD. Woningwet 2015. Tekst en uitleg voor huurdersorganisaties. Eerste druk, mei 2015

VOORBEELD. Woningwet 2015. Tekst en uitleg voor huurdersorganisaties. Eerste druk, mei 2015 Woningwet 2015 Tekst en uitleg voor huurdersorganisaties Eerste druk, mei 2015 WONINGWET 2015 Eerste druk, mei 2015 2015 Nederlandse Woonbond Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

In dit Werkplan 2017 wil het bestuur van STOK vier prioriteiten uitwerken;

In dit Werkplan 2017 wil het bestuur van STOK vier prioriteiten uitwerken; Werkplan STOK 2017 De prioriteiten van STOK STOK is de stedelijke organisatie van huurders bij de Utrechtse woningcorporatie Bo-Ex. Bewonerscommissies, actief op de wooncomplexen vormen de leden van vereniging.

Nadere informatie

Notitie. Woonbond ledenraadpleging 2015

Notitie. Woonbond ledenraadpleging 2015 Notitie Aan : Provinciale Vergaderingen Van : communicatie Betreft : Samenvatting ledenraadpleging 2015 - Meerjarenbeleidsplan Status : ter informatie Datum : 13 oktober 2015 Kenmerk : V15.0703 Woonbond

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 26 augustus 2016 Beantwoording Kamervragen 2016Z12883

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 26 augustus 2016 Beantwoording Kamervragen 2016Z12883 > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Nadere informatie

Zorg, begeleiding, werk en inkomen. Hulp bij het Huishouden

Zorg, begeleiding, werk en inkomen. Hulp bij het Huishouden Zorg, begeleiding, werk en inkomen Hulp bij het Huishouden Wmo, Hulp bij het Huishouden Toch hulp nodig via de gemeente? Heeft u geprobeerd om zelf hulp te regelen maar lukt het niet om uw probleem zelf

Nadere informatie

Nieuwsbrief najaar 2015

Nieuwsbrief najaar 2015 Nieuwsbrief najaar 2015 Velen van u zullen gemerkt hebben dat de woningen aan de Purmerlaan een metamorfose hebben ondergaan. In de vorige nieuwsbrief hebben we hier bij stilgestaan. Ondertussen zijn de

Nadere informatie

IN MEMORIAM. was hij ook voorzitter van de Huurdersvereniging

IN MEMORIAM. was hij ook voorzitter van de Huurdersvereniging jaargang 18 nr. 5 oktober 2014 Colofon KoepelRond is het infoblad van de vereniging Kerkraadse Huurdersfederatie De Koepel KoepelRond verschijnt 6 keer per jaar en wordt verspreid onder de kaderleden van

Nadere informatie

Nieuwjaarswens. KoepelRond is het infoblad van de vereniging Kerkraadse Huurdersfederatie De Koepel

Nieuwjaarswens. KoepelRond is het infoblad van de vereniging Kerkraadse Huurdersfederatie De Koepel jaargang 16 nr. 6 december 2012 Colofon KoepelRond is het infoblad van de vereniging Kerkraadse Huurdersfederatie De Koepel Nieuwjaarswens KoepelRond verschijnt 6 keer per jaar en wordt verspreid onder

Nadere informatie

Concept Beleidsplan 2014-2018. Huurdersvereniging Brederode

Concept Beleidsplan 2014-2018. Huurdersvereniging Brederode Concept Beleidsplan 2014-2018 Huurdersvereniging Brederode 1 1. Voorwoord In dit beleidsplan vindt u onderwerpen waaraan de huurdersvereniging werkt en wil blijven werken. Voor een deel staan in dit plan

Nadere informatie

HUURDERS BELANGEN ORGANISATIE DE PEEL BELEIDSPLAN 2016

HUURDERS BELANGEN ORGANISATIE DE PEEL BELEIDSPLAN 2016 HUURDERS BELANGEN ORGANISATIE DE PEEL BELEIDSPLAN 2016 Voorwoord Het jaar 2015 stond voor een flink gedeelte in de het licht van de invoering van de nieuwe Woningwet op 1 juli 2015. Zoals uit diverse van

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering Huurdersbelangenvereniging (HBV) Doorn van 26 april 2016.

Verslag Algemene Ledenvergadering Huurdersbelangenvereniging (HBV) Doorn van 26 april 2016. Verslag Algemene Ledenvergadering Huurdersbelangenvereniging (HBV) Doorn van 26 april 2016. 1. Welkom en vaststellen agenda De voorzitter, Albert van Zandt, heet alle aanwezigen van harte welkom. In het

Nadere informatie

De redactie van KoepelRond wenst u allen fijne Kerstdagen en verder...

De redactie van KoepelRond wenst u allen fijne Kerstdagen en verder... jaargang 14 nr. 6 december 2010 Colofon KoepelRond is het infoblad van de vereniging Kerkraadse Huurdersfederatie De Koepel KoepelRond verschijnt 6 keer per jaar en wordt verspreid onder de kaderleden

Nadere informatie

JAARPLAN 2015 PARTICIPEREN IN WONEN

JAARPLAN 2015 PARTICIPEREN IN WONEN JAARPLAN 2015 PARTICIPEREN IN WONEN Dit jaarplan is samengesteld door Huurders Vereniging Oosterhout om inzicht te geven in de activiteiten 2015 Pagina 2 Jaarplan HVO 2015 Inhoud Inhoud... 2 Speerpunten...

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Uw kenmerk 2014Z11661

Nadere informatie

Help, een wooncoöperatie!

Help, een wooncoöperatie! Help, een wooncoöperatie! Naar een nieuw segment op de woningmarkt Tineke Lupi, (Platform31) Hanno van Megchelen (Coöperatie Roggeveenstraat) Richelle Krens (Haag Wonen) en Ludolf de Boer (Gemeente Den

Nadere informatie

Huurverhoging teruggedraaid

Huurverhoging teruggedraaid jaargang 17 nr. 3 juni 2013 Colofon KoepelRond is het infoblad van de vereniging Kerkraadse Huurdersfederatie De Koepel KoepelRond verschijnt 6 keer per jaar en wordt verspreid onder de kaderleden van

Nadere informatie

Flexibilisering huurmarkt gaat veel te ver

Flexibilisering huurmarkt gaat veel te ver jaargang 18 nr. 3 juni 2014 Colofon KoepelRond is het infoblad van de vereniging Kerkraadse Huurdersfederatie De Koepel KoepelRond verschijnt 6 keer per jaar en wordt verspreid onder de kaderleden van

Nadere informatie

Huurdersraadpleging donderdag 27 oktober 2016

Huurdersraadpleging donderdag 27 oktober 2016 Huurdersraadpleging donderdag 27 oktober 2016 Agenda Welkom Opening door wethouder van Wonen, mevrouw Van Vroonhoven Presentatie: achtergronden prestatieafspraken Korte pauze Wat is uw mening over: - betaalbaarheid

Nadere informatie

Kerst- en Nieuwjaarswens

Kerst- en Nieuwjaarswens jaargang 20 nr. 6 december 2016 Colofon KoepelRond is het infoblad van de vereniging Kerkraadse Huurdersfederatie De Koepel KoepelRond verschijnt 6 keer per jaar en wordt verspreid onder de kaderleden

Nadere informatie

De wooncoöperatie. inzichten uit onderzoek en praktijk. Tineke Lupi, Projectleider wonen

De wooncoöperatie. inzichten uit onderzoek en praktijk. Tineke Lupi, Projectleider wonen De wooncoöperatie inzichten uit onderzoek en praktijk Tineke Lupi, Projectleider wonen Wat is een wooncoöperatie? Platform31: Vereniging met als doel het exploiteren en/of beheren van woningen voor de

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion. 23 juni 2016

Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion. 23 juni 2016 Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion 23 juni 2016 Reglement participatie van Bewonerscommissies Staedion Overwegingen dat de verhuurder Staedion met dit reglement nadere invulling

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Nadere informatie

Nieuwsbrief BCP BewonersCommissie Punter

Nieuwsbrief BCP BewonersCommissie Punter Nieuwsbrief BCP BewonersCommissie Punter 21 e jaargang nr. 3, november 2014 Beste medebewoners van de Punter, Dit is helaas het laatste voorwoord, dat ik als voorzitter van de Bewoners Commissie Punter

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Nadere informatie

Wat kunnen wij u bieden?

Wat kunnen wij u bieden? Wat kunnen wij u bieden? Wonen, Welzijn & Zorg bij 1 Wat ons bezighoudt Van tijd tot tijd bereiken ons vragen van mensen of wij een bepaalde dienst of bepaalde zorg kunnen leveren. Soms is het een vraag

Nadere informatie

ENERGIE-ZUINIG HUREN IN DE STAD UTRECHT

ENERGIE-ZUINIG HUREN IN DE STAD UTRECHT ENERGIE-ZUINIG HUREN IN DE STAD UTRECHT VAN DOM-STAD NAAR NOM-STAD? Hoe krijgen we de sociale woningvoorraad energieneutraal in 2030? Dinsdag 26 mei 2015 WELKOM! LANDELIJK Convenant uit 2012; Woonbond,

Nadere informatie

Lidmaatschap voor huurdersorganisaties

Lidmaatschap voor huurdersorganisaties Lidmaatschap voor huurdersorganisaties Diensten, abonnementen en tarieven 2018 De Woonbond ondersteunt zowel huurdersorganisaties in de corporatiesector als in de commerciële sector. In de commerciële

Nadere informatie

Nieuwsbrief Voorjaar 2016

Nieuwsbrief Voorjaar 2016 Nieuwsbrief Voorjaar 2016 Inhoud o.a. VN Verdrag Openbaar rolstoeltoegankelijk toilet Support Beurs Informatiebijeenkomst PGB Niet vergeten Gehandicaptenraad Westervoort Molenacker 79 6932 JG Westervoort

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Turfmarkt

Nadere informatie

De doelstelling van het Lokaal Overleg Volkshuisvesting

De doelstelling van het Lokaal Overleg Volkshuisvesting jaargang 14 nr. 3 juni 2010 Colofon Nieuw convenant LOVK KoepelRond is het infoblad van de vereniging Kerkraadse Huurdersfederatie De Koepel KoepelRond verschijnt 6 keer per jaar en wordt verspreid onder

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering van de. Huurdersvereniging De Stroken

Algemene Ledenvergadering van de. Huurdersvereniging De Stroken Algemene Ledenvergadering van de Huurdersvereniging De Stroken PRESENTATIE HUURBELEID 2016-2017 Tekst: Powerpoint: Richard Leentvaar Tom van Agen Huurbeleid over de periode 1 juli 2016 tot en met 30 juni

Nadere informatie

Recente ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting. Raadscommisie Ruimte en Vastgoed 24 maart 2015 Gabrielle van Asseldonk

Recente ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting. Raadscommisie Ruimte en Vastgoed 24 maart 2015 Gabrielle van Asseldonk Recente ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting Raadscommisie Ruimte en Vastgoed 24 maart 2015 Gabrielle van Asseldonk Programma Recente ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting:

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Rijnstraat 8 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Uw kenmerk 2012Z15612

Nadere informatie

Jaarverslag Vereniging Huurdersplatform de Woonplaats. te Enschede. Januari Jaarverslag huurdersplatform 1

Jaarverslag Vereniging Huurdersplatform de Woonplaats. te Enschede. Januari Jaarverslag huurdersplatform 1 Jaarverslag Vereniging Huurdersplatform de Woonplaats te Enschede Januari 2016 Jaarverslag huurdersplatform 1 1. Algemeen: De Vereniging Huurdersplatform De Woonplaats heeft ook in de belangen behartigd

Nadere informatie

Woningwet op weg. De Wooncoöperatie. Kevin Klop 17 juni 2015

Woningwet op weg. De Wooncoöperatie. Kevin Klop 17 juni 2015 Woningwet op weg De Wooncoöperatie Kevin Klop 17 juni 2015 Achtergrond Troonrede 2013 Participatiesamenleving Legitimiteit corporatiesector Parlementaire enquête Essay Adri Duivesteijn De koopwoning bereikbaar

Nadere informatie

Huurtoeslag effectief voor betaalbaarheid

Huurtoeslag effectief voor betaalbaarheid jaargang 20 nr. 1 december 2016 Colofon KoepelRond is het infoblad van de vereniging Kerkraadse Huurdersfederatie De Koepel KoepelRond verschijnt 6 keer per jaar en wordt verspreid onder de kaderleden

Nadere informatie

Medezeggenschap bij scheiden wonen en zorg. Simone Bovenhorst consulent regio Noord-Oost Nederlandse Woonbond

Medezeggenschap bij scheiden wonen en zorg. Simone Bovenhorst consulent regio Noord-Oost Nederlandse Woonbond Medezeggenschap bij scheiden wonen en zorg Simone Bovenhorst consulent regio Noord-Oost Nederlandse Woonbond 1 Wat ga ik vertellen? Huidige regelgeving: - huurprijs en servicekosten - Wmcz - Wohv (Overlegwet)

Nadere informatie

Kreileroord 222, 3079 NB Rotterdam - Tel. 010-479 34 08 - www.hnrotterdam.nl - E-mail ier.vbc@wxs.nl Werkplan 2007/2008

Kreileroord 222, 3079 NB Rotterdam - Tel. 010-479 34 08 - www.hnrotterdam.nl - E-mail ier.vbc@wxs.nl Werkplan 2007/2008 Werkplan 2007/2008 HuurdersNetwerk Rotterdam Kreileroord 222 3079 NB Rotterdam 0. Inleiding Het Huurdersnetwerk Rotterdam (HNR) heeft voor de activiteiten van 2007 en 2008 een werkplan opgesteld. Dit werkplan

Nadere informatie

Huurverhoging 2015. Over het hoe en waarom van de huurverhoging

Huurverhoging 2015. Over het hoe en waarom van de huurverhoging Huurverhoging 2015 Over het hoe en waarom van de huurverhoging 2 3 Inhoud 1 Spelregels 4 2 Wat doet Rochdale met de huuropbrengst? 8 3 Bezwaar tegen de huurverhoging 10 4 Huurtoeslag en inkomensdaling

Nadere informatie

Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen

Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen A) WONINGWET: ALGEMEEN 1. Wat is de nieuwe Woningwet? De nieuwe Woningwet geeft nieuwe regels voor de sociale huursector. Met de herziening wil de overheid

Nadere informatie

Brandveiligheid in wooncomplexen

Brandveiligheid in wooncomplexen Informatieblad Brandveiligheid in wooncomplexen december 2015 Tips om bij te dragen aan een betere brandveiligheid PG werkt samen Dit is een uitgave van Ieder(in) in het kader van het programma PG werkt

Nadere informatie

ENERGIE BESPARING IN DE AMERSFOORTSE HUURSECTOR

ENERGIE BESPARING IN DE AMERSFOORTSE HUURSECTOR ENERGIE BESPARING Energiebesparing huurwoningen Amersfoort terugblik en vooruitblik Donderdag 16 oktober 2014 WELKOM! IN DE UTRECHTSE HUURSECTOR ACHTERGROND VAN DEZE AVOND www.stookjerijk.nl Samenwerking

Nadere informatie

HUURDERS BELANGEN ORGANISATIE DE PEEL

HUURDERS BELANGEN ORGANISATIE DE PEEL BELEIDSPLAN 2010 HUURDERS BELANGEN ORGANISATIE DE PEEL HUURDERS BELANGEN ORGANISATIE DE PEEL BELEIDSPLAN 2010 In dit beleidsplan geven wij aan waar het bestuur van de Stichting Huurders Belangen Organisatie

Nadere informatie

Protest tegen extra huurverhoging Tijdens de in maart gehouden Limburgse Provinciale Vergadering van de Nederlandse

Protest tegen extra huurverhoging Tijdens de in maart gehouden Limburgse Provinciale Vergadering van de Nederlandse jaargang 16 nr. 2 april 2012 Colofon KoepelRond is het infoblad van de vereniging Kerkraadse Huurdersfederatie De Koepel KoepelRond verschijnt 6 keer per jaar en wordt verspreid onder de kaderleden van

Nadere informatie

Beleidsplan Leefbaarheid en Participatie vervolg 2016

Beleidsplan Leefbaarheid en Participatie vervolg 2016 Beleidsplan 2017-2018. Leefbaarheid en Participatie vervolg 2016 Opgemaakt door het bestuur van de Stichting Huurdersbelangen Zuid Limburg. Bestemd voor: Voorzitter Bewonerscommissies aangesloten bij SHZL.

Nadere informatie

beleid: juli 2006, versie: 2014

beleid: juli 2006, versie: 2014 Zorgeloos huren beleid: juli 2006, versie: 2014 Waterweg Wonen verhuurt circa 12.000 woningen in Vlaardingen. Een aanzienlijk deel van die woningen is bereikbaar voor huishoudens met lage inkomens die

Nadere informatie

Informatie 2017 over de WMO. Maatschappelijke ondersteuning

Informatie 2017 over de WMO. Maatschappelijke ondersteuning Informatie 2017 over de WMO Maatschappelijke ondersteuning WMO, wet maatschappelijke ondersteuning Het uitgangspunt van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is dat u zo lang mogelijk zelfstandig

Nadere informatie

VIJF KEUZES VOOR DE BEWONERS VAN DE GROENE WONINGEN IN DE ZEEHELDENBUURT

VIJF KEUZES VOOR DE BEWONERS VAN DE GROENE WONINGEN IN DE ZEEHELDENBUURT VIJF KEUZES VOOR DE BEWONERS VAN DE GROENE WONINGEN IN DE ZEEHELDENBUURT Beste bewoner, In dit boekje leest u welke vijf keuzes u heeft als bewoner van de te slopen woningen in de Zeeheldenbuurt. Mocht

Nadere informatie

Spreker: Jaap Groeneveld Voorzitter Huurderscollectief Heuvelrug Wonen 30 november 2015

Spreker: Jaap Groeneveld Voorzitter Huurderscollectief Heuvelrug Wonen 30 november 2015 Huurdersorganisaties en de Woningwet 2015 Spreker: Jaap Groeneveld Voorzitter Huurderscollectief Heuvelrug Wonen 30 november 2015 Opbouw presentatie 1. Huurdersorganisaties in de Utrechtse Heuvelrug 2.

Nadere informatie

Huren voor iedereen. Huren en de nieuwe Woningwet? Wij helpen u graag op weg!

Huren voor iedereen. Huren en de nieuwe Woningwet? Wij helpen u graag op weg! Huren voor iedereen Huren en de nieuwe Woningwet? Wij helpen u graag op weg! Wonen Zuid is er voor alle mensen. Of u nu op zoek bent naar uw eerste woning, ruimer wilt gaan wonen in verband met gezinsuitbreiding,

Nadere informatie

Welkom Lunchdebat Platform31

Welkom Lunchdebat Platform31 Welkom Lunchdebat Platform31 Onder leiding van Anne-Jo Visser (Platform31) 11 oktober 2016 Gesprekspartners - Rien Nagtegaal, directeur stedelijke ontwikkeling gemeente Leiden - Karin van Dreven, directeur

Nadere informatie

Acties tegen verhuurdersheffing

Acties tegen verhuurdersheffing jaargang 20 nr. 4 augustus 2016 Colofon KoepelRond is het infoblad van de vereniging Kerkraadse Huurdersfederatie De Koepel KoepelRond verschijnt 6 keer per jaar en wordt verspreid onder de kaderleden

Nadere informatie

Een huurwoning kopen. Uw eigen huis kopen van Leystromen

Een huurwoning kopen. Uw eigen huis kopen van Leystromen Een huurwoning kopen Uw eigen huis kopen van Leystromen U huurt een woning van Leystromen, maar heeft u er wel eens aan gedacht om uw woning te kopen? Wij bieden regelmatig huurwoningen te koop aan. En

Nadere informatie

MEMO HERZIENING WONINGWET

MEMO HERZIENING WONINGWET MEMO HERZIENING WONINGWET Nieuwe corporatiebestel van kracht op 1 juli 2015 Op 17 maart 2015 heeft de Eerste Kamer unaniem ingestemd met de gewijzigde Woningwet 1 die tot doel heeft het functioneren van

Nadere informatie

Vraag 1 Wat is uw reactie op het artikel Corporaties zoeken geld om heffing Rijk te betalen. Sociale huurwoningen fors duurder geworden?

Vraag 1 Wat is uw reactie op het artikel Corporaties zoeken geld om heffing Rijk te betalen. Sociale huurwoningen fors duurder geworden? 2014Z05130 Vragen van het lid Paulus Jansen (SP) aan de minister voor Wonen en Rijksdienst over woningcorporaties die de huurprijs van sociale huurwoningen fors verhogen (ingezonden 20 maart 2014). Vraag

Nadere informatie