De aan dit blad gehechte stukken zijn een afdruk van de oorspronkelijk ingediende beschrijving met CQndusie(s) en eventuele tekening(ert),

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De aan dit blad gehechte stukken zijn een afdruk van de oorspronkelijk ingediende beschrijving met CQndusie(s) en eventuele tekening(ert),"

Transcriptie

1 Octrooiraad [10] A. gang nu / 5 Nederland [19] NL [54] Werkwijze» voor het veriagen van het radlo-aktfvitsitsniveau van een stroom iiohte koolwaterstoffen. / [51] Int.CI 2.: C07C7/12, 801D53/02, 801D15/00, C10G25/00. [71 ] Aanvrager: Shell Internationale Research Maatschappij B.V. te 's-gravenhage. [74] Gem.: Drs. A. keuzenkamp c.s. Postbus 302 's-gravenhage. [21] Aanvrage Nr, [22] Ingediend 21 februari [32] -- [33] ] -- [23] [61] -- [62] -- [43] Ter inzage gelegd 24 augustus De aan dit blad gehechte stukken zijn een afdruk van de oorspronkelijk ingediende beschrijving met CQndusie(s) en eventuele tekening(ert),

2 K 529b S5T- Aanvrager; Shell Internationale Research Maatschappij B.Y, s Carel van Bylandtlaan 30, 's-gravenhage Korte aanduiding: Werkwijze voor het verlagen van het radioaktiviteitsniveau van een stroom lichte koolwaterstoffen De uitvinding heeft betrekking op een werkwijze voor het verlagen van het radioaktiviteitsniveau van een stroom lichte koolwaterstoffen., Tientallen jaren geleden is reeds vast komen te staan dat aardgas sporen van het radioactieve edelgas radon kan "bevatten. Radon komt voor in de reeks produkten die achtereenvolgens gevormd worden bij het natuurlijke radioactieve verval van uranium. Uranium komt wi jd verspreid voor op aarde zodat verwacht mag worden dat radon vrij algemeen voor zal komen in aardgas waar ter wereld ook gevonden. De hoeveelheid radioactief materiaal die met aardgas boven het aardoppervlak komt is echter slechts 0,001$ van de hoeveelheid die de aarde elders en wijd Verspreid afgeeft. Daar radon eeii gas is zal dit gemakkeli jk met het aardgas meegevoerd worden. Radon is echter ook onderhevig aan verval en levert daarbij deeltjes die niet meer chemisch inert zijn en minder vluchtig dan radon. Het is denkbaar dat hierbij radioactieve metaal-organische verbindingen gevormd worden, die toch weer zodanig vluchtig zijn dat althans een deel met het aardgas meegevoerd wordt. Ook zullen tijdens het transport vervalprodukten en verbindingen daarvan tegen wanden afgezet worden. Dit gebeurt uiteraard tijdens het verblijf en het transport van het aardgas ia de aardkorst. Ook bestaat de kans dat dergelijke radioactieve produkten die met het gas uit een produktiebron meekomen zich gaan afzetten op onderdelen van de bovengrondse installaties zoals pijpleidingen, drooginstallaties, scheiders, kleppen, etc., waarbij een potentieel gevaar voor opeenhoping van radioactief materiaal op voor mensen toegankelijke plaatsen aanwezig is. Zo is bijvoorbeeld gebleken, dat het condensaat van lichte koolwaterstoffen hoger dan methaan, gewonnen uit het aardgas van een bepaald veld, een via zijn straling meetbare concentratie aan het radioactieve isotoop polonium 210 heeft. Dit isotoop is een alfa-straler met een halfwaardetijd van 138

3 - 2 - dagen. Deze concentratie, is overigens zeer laag» De activiteitsconcentratie is in de orde van grootte van 2 pci/gram (pico Curie), hetgeen 15 overeenkomt met een concentratie aan Po 210 van 10. gat/1. Chemische analyse is onmogelijk wegens deze zeer geringe concentratie en 5 het stralingsniveau is ver heneden de voor de mens gevaarlijke dosis» Het is niettemin zeer gewenst het radioactiviteitsniveau te verlagen ten einde mogelijke gevaren door accumulatie op onderdelen. van "bovengrondse installaties uit te sluiten en de uitvinding verschaft een werkwijze voor dit doel. 10 De uitvinding betreft derhalve een werkwijze voor het verlagen van het radioaktiviteitsniveau van een stroom lichte koolwaterstoffen door die stroom te leiden door een ruimte waarin vaste-stofdeeltjes aanwezig zijn ter verwijdering van radioactieve metalen of verbindingen daarvan, welke vaste-stofdeeltjes een of meer 15 metalen uit Groep VIB, al dan niet gecombineerd met een of meer metalen uit de groep VÏÏIB Van hét Periodiek Systeem in sulfidisehe vorm bevatten, waarbij het'doorleiden geschiedt bij een temperatuur lager dan 10'0 C inet êën Öoörvóersnélhèid Vaü 0,1-1ÖÖ kg per üür per liter met Vaste-stofdeeltjes gevulde ruimte.* 20 Deze werkwijze kan zowel met gasvormige of vloeibare koolwaterstoffen worden uitgevoerd. De druk kan vrij gekozen worden. Betreft het een vloeibare stroom, zoals een condensaat van lichte koolwaterstoffen dan is een druk van 1 bar zeer geschikt wegens de relatief goedkope apparatuur die daarvoor nodig is, 2? Het verrassende van de werkwijze volgens de. uitvinding is dat de temperatuur bij toepassing van de genoemde gesulfideerde metalen-bevattende deeltjes beneden 10'0 C kan blijven, waarbij de doorvcersnelheid binnen wijde grenzen gevarieerd kan worden. Het is niet mogelijk ha te gaan wat er precies gebeurt bij deze 30 werkwijze, daar de uitgangscóncentratie van de te verwijderen deeltjes zo laag is. Ook de geaccumuleerde hoeveelheden op het contactmateriaal zijn nog te gering voor chemische analyse. Meting, van straling is'vrijwel het enige middel dat ons informatie kan verschaffen over de deeltjes. Het blijkt bijvoorbeeld, dat het 35 radioaktiviteitsniveau van condensaat afkomstig van. een bron van aardgas voudig gereduceerd kan worden met een werkwijze volgens de uitvinding» De nu gevonden mogelijkheid van werken

4 bij de zeer lage temperatuur ran minder dan 10'0 C, in liet bijzonder bij omgevingstemperatuur, is voor de praktijk uiterst belangrijk, daar voorzieningen voor het handhaven van een gewenste temperatuur achterwege kunnen blijven. Dit vooral met het oog op toepassing van de werkwijze buiten een normale fabrxekssfeer zoals produktievelden, kunstmatige eilanden of kustgebieden waar pijpleidingen aan land komen. Het sulfi&eren van de metalen kan geschieden door overleiaen van zuiver HgS bij omgevingstemperatuur en 1 bar gedurende 72 uur, gevolgd door strippen met een inert gas zoals stikstof. Ook kan gesulfxdeerd worden met een HgS/Hg mengsel bijvoorbeeld in een zaolaire verhouding van 1/7. De temperatuur kan dan in 3 f uur tijd opgehoogd worden tot 375 C en nog een uur daarop gehouden worden. De druk kan 10 bar bedragen. Koeling geschiedt onder Hg bij 10 bar. Bevat de te behandelen stroom koolwaterstoffen zwavelverbinding dan kan sulfiderxng in situ geschieden.- Zijn mercaptanen aanwezig dan kan dit bij omgevingstemperatuur plaatsvinden. Mo en W. De metalen worden bij voorkeur; gekozen uit de groep Ui, Co, Vaste-stofdeeltjes die gesulfideerde metalen bevatten gekozen uit de genoemde groepen, zijn bekende katalysatoren voor diverse omzettingen of behandelingen van koolwaterstoffen zoals hydrogenering en ontzwaveling van oliefracties. Genoemde metalen zijn dan als regel aangebracht op dragermateriaal, meestal anorganische oxyden zoals AlgO^ of MgO. Voor goede katalytische werking is een groot inwendig oppervlak van de stof nodig, voor katalysatoren met A1? 0_ 2 als drager bijvoorbeeld m /g hetgeen betekent dat de stof een micro-poreuze structuur heeft (gemiddelde poriëndiameter kleiner dan 20 nm). De werkwijze volgens de uitvinding met vaste stoffen die dergelijke structuren hebben blijkt bij omgevingstemperatuur goede resultaten te geven. Betere resultaten worden nog verkregen indien de gekozen metalen aangebracht zijn op macro-poreus dragermateriaal.ook worden betere resultaten verkregen indien het dragermateriaal niet polair is. Beide maatregelen hebben een effect van dezelfde soort.gebleken is namelijk dat vaste stoffen met een macroporeuze structuur in relatief korte tijd in activiteit achteruitgaan, hetgeen stoffen

5 die macroporeus en/of niet-polair zijn pas na zeer lange bedrijfstijd vertonen. Hoewel hieromtrent geen zekerheid "bestaat kan de verklaring gezocht worden in het afschermen var. de aktieve gesulfideerde metalen in microporeuze en/of polaire vaste stof door water en/of door polaire organische verbindingen die in de stroom lichte koolwaterstoffen als regel aanwezig zijn, eventueel in sporen. De polaire anorganische en organische stoffen kunnen door adsorptie en/of capillair-condensatie in de poriën opgehoopt worden, Niet-polaire dragers adsorberen weinig of niet. Stoffen met macrostructuur hebben zéér wijde poriën die niet of zeer moeilijk afgesloten worden door geadsorbeerde polaire moleculen. Stoffen met een macroporeuze structuur hebben een veel geringer inwendig oppervlak dan die met een microporeuze structuur. Uiteraard is een scheiding tussen beide structuren arbitrair, maar als indicatie kan dienen dat macroporeuze stoffen 2. een inwendig oppervlak van kleiner dan1'qo m /g en een gemiddelde poriè'ndiameter groter dan 30 nm hebben. Uit de proefre suit aten blijkt dat een groot inwendig oppervlak voor de werkwijze volgens de uitvinding niet vereist is s hetgeen aannemelijk is indien de -15 zeer geringe beginconcentratie van ca 10 gat radioaktief materiaal in aanmerking genomen wordt. Geschikte dragermaterialen zijn macroporeuze aktieve kool, macroporeuze silicagel of diathomeeënaarde. Een belangrijke, voordeel biedende mogelijkheid is het gebruik van vas te-stofdeeltjes die geheel bestaan uit de gekozen metalen in sulfidische vorm, niet aangebracht op dragermateriaal. Geschikt is bijvoorbeeld een samenstelling met Ni, en S met atomaire verhoudingen binnen de grenzen 0,01-3 Ni : 1 W : 1-H S, bijvoorbeeld 0.5 Ni : 1 W : 2 S. Dit materiaal zonder drager heeft als regel een gering inwendig p oppervlak, minder dan TOO m /g, en is macroporeus. Het materiaal vertoont een grote capaciteit voor het verlagen van het radioaktiviteitsniveau en vertoont geen spoor van achteruitgang, na ongeveer een maand in bedrijf te zijn geweest, Vaste-stofdeeltjes, in het bijzonder die van een microporeus en/of polair karakter kunnen geregenereerd worden door drogen. Dit kan geschieden door overleiden van een gas s bijvoorbeeld bij een temperatuur van!*0-150 C. Een geschikt middel om achteruitgang in capaciteit voor het

6 verlagen van het radioaktiviteitsniveau tegen te gaan, althans te vertragen, is de te behandelen stroom lichte koolwaterstoffen tevoren te drogen. Hiertoe kan elk conventioneel droogmiddel zoals CaClg, macroporeus silcagel, etc» gebruikt worden. Het belang van beide bovengenoemde maatregelen - regenereren en drogen van de binnenkomende stroom - neemt af naarmate de vaste-stofdeeltjes minder het verschijnsel van achteruitgang in opnamecapaciteit vertonen door de eerdergenoemde oorzaken» Zoals reeds opgemerkt, is hiervoor geen scherpe grens te trekken. Ook zal bijvoorbeeld hét watergehalte van' de stroom koolwaterstoffen een rol spelen. De werkwijze volgens de uitvinding kan uitgevoerd worden onder waterstofdruk. De bereikte voordelen zijn echter marginaal. De uitvinding zal nu nog nader toegelicht Vorden aan de hand van een aantal proeven. Voor deze proeven is een stroom lichte koolwaterstoffen gebruikt met de volgende eigenschappen. PROEF I gehalte aan paraffinen... gehalte aan naftenen gehalte aan aromaten 21,0 zwavelgehalte. 61,5 gew,$ 17,5 gev.% 0,11 gew.$ kooktrajeet if0-28'0 C In een buis met een lengte van 22 ca en een diameter van 2 cm bevond zich 8 ml vaste-stofdeeltjes in de vorm van' extrudaten met een diameter van 1 6 ma. De vaste-stófdeeltjes bestonden uit AlgO^ geïmpregneerd met gesulfideerdi\ T i en Mo. De deeltjes bevatten 2,7 gev.% Ni en 12,2 gew.$ Mo. Het inwendig oppervlak bedroeg m /g en het poriënvolume 0,^3 ml/g. Bovengenoemde hoeveelheid deeltjes van 8 ml was gemengd met 8 ml SiC granules met een diameter van 0,2 mm, welke deeltjes het radioaktiviteitsniveau niet verlagen. Deze bijmenging dient ter voorkoming van maldistributie van de vloeistof tijdens het doorleiden door de buis. Vloeistof met bovenvermelde' samenstelling werd met een doorvoersnelheid van 5 1 per 1 vaste stof per uur doorgeleid bij 25 " C en 1 bar. Het radioaktiviteitsniveau van de ingevoerde vloeistof was 1,29 pcl/g, Ka doorleiden bedroeg de aktiviteit van de vloeistof 0,01 pci/g en dit bleef zo tot het eind van de 2h uur durende proef.

7 6 PROEF II Met dezelfde doch. verse materialen en onder dezelfde condities als "beschreven bij proef I is een proef van langere duur gedaan. De doorvoersnelheid varieerde enigszins» De volgende uitkomsten verden verkregen, doorvoersnelheid doorgevoerde vloeistof aktiviteit na passeren l/l/h 1/1 vaste_ stof _ pci/g b,7 21 0,03 5, ,01 5,9 ' 5^5 0,02 5, ,03 5,7 f 12bk 0 s 0b 5, ,06 6, ,09 5,8 ' ,09 6,0 262*5 0,1^ 6, ,20 5 Deze proef duurde 25 dagen. Het blijkt, dat het aanvankelijke zeer lage aktiviteitsniveau van de behandelde vloeistof langzaam gaat oplopen, hosvel de na 25 dagen bereikte waarde nog zeer acceptabel is. Na deze 25 dagen werd de vaste stof in de buis gedurende 1.8 uur behandeld met stikstof 10 biji)-0 C» Ia opnieuw doorleiden van vloeistof/l vaste stof bij 2'5 C werd een aktiviteitsniveau van 0,09 pci/g gemeten en na 600 1/1 0,22 pci/g, Het doorleiden van stikstof herstelde dus in belangrijke mate de opnamecapaciteit van de vaste stof, die in dit geval een microporeuze structuur heeft. 15 PROEF III Ten einde een blanco proef te hebben werd onder dezelfde omstandigheden als bij proef I vloeistof met een aktiviteit van 1,0 pci/g over vaste-stofdeeltjes geleid, nu bestaande uit niet-gesulfideerd li-mo op AlgO^ in overigens dezelfde samenstelling 20 en ook gemengd met SiC deeltjes, 'Gedurende het doorleiden van vloeistof per 1 vaste stof werd geen vermindering van radioaktiviteit van de vloeistof gemeten '7 Z

8 - 7 PROEF XV De bovenbeschreven proef I werd voortgezet, nu onder een waterstofdruk van 35 bar met een doorvoersnelheid vanïïgvan 200 ïïl H^ per 1 vloeistof. Gedurende 2k uur doorleiden bleef het radioaktiviteitsnivei van de behandelde vloeistof 0,01 pci/g, PROEF V 5 Een buis als vermeld bij proef I werd gevuld met vaste-stofdeeltjes bestaande uit li en W in gesulfideerde vorm, zonder dragermateriaa." De samenstelling kwam bij benadering overeen met de atomaire f verhouding 0,5 Fi : 1 W : 2 S. Deze vaste-stofdeeltjes hadden een doorsnede van ongeveer mm en waren niet gemengd met SiC deeltjes» De temperatuur was kd C. De volgende uitkomsten verden verkregen, doorvoersnelheid doorgevoerde vloeistof aktiviteit na passeren 1/1/h 1/1 vaste stof pci/g M 88 0,05 3, ,01 3, ,01 3, ,01 5, ,01 M 32^2 0,02 5, ,02 Ia doorvoeren van vloeistof per 1 vaste stof werd overgeschakeld op een vloeistof die een aktiviteitsniveau van 2,6 pci/g had in plaats van 1,29 pci/g '15 Uit deze proef blijkt, dat na zeer lang doorleiden - de tijdsduur is van dezelfde orde van grootte als bij proef II - de raaioaktivitext van de behandelde vloeistof niet opgelopen is. Het materiaal van de vaste-stofdeeltjes is macroporeus E

9 - 8 - CONCLUSIES 1. Werkwijze voor bet verlagen van bet radioaktiviteitsniveau van een stroom lichte koolwaterstoffen door die stroom te leiden door een ruimte waarin vaste-stofdeeltjes aanwezig zijn ter verwijdering van radioaktieve metalen of verbindingen daarvan, met 5 het kenmerk, dat de vaste-stofdeeltjes een of meer metalen uit Groep VIB, al dan niet gecombineerd met een of meer metalen uit de Groep VIIIB van het Periodiek Systeem in sulfidische vorm bevatten, waarbij het doorleiden geschiedt bij een temperatuur lager dan / 10'0 C met een doorvoersnelheid van 0,1-100 kg per uur per liter 10 met vaste-stofdeeltjes gevulde ruimte. 2 Werkwijze volgens conclusie 1 a met het kenmerk, dat gewerkt wordt bij omgevingstemperatuur, 3. Werkwijze volgens conclusie 1 of 2, met het kenmerk, dat de metalen gekozen worden uit de groep li, Co, Mo en W, 15 Werkwijze volgens een der conclusies 1-3, met het kenmerk, dat de gekozen metalen aangebracht zijn op macroporeus dragermateriaal.. 5. Werkwijze volgens één der conclusies 1-3, met het kenmerk, dat de gekozen metalen aangebracht zijn op niet-polair drager- 20 materiaal, 6. Werkwijze volgens conclusie of 5, met het kenmerk, dat het dragermateriaal bestaat uit aktieve kool, 7. Werkwijze volgens conclusie b of 5, met het kenmerk, dat het dragermateriaal bestaat uit silicagel, Werkwijze volgens conclusie ^ of 5, met het kenmerk, dat het dragermateriaal bestaat uit diathomeeënaarde, 9. Werkwijze volgens êën der conclusies 1-3, met het kenmerk, dat de vaste-stofdeeltjes geheel bestaan uit de gekozen metalen in sulfidische vorm, niet aangebracht op dragermateriaal, Werkwijze volgens conclusie 9, met het kenmerk, dat de vastestofdeeltjes bestaan uit Ni, W en S in de atomaire verhouding 0,01-3 li:

10 11, Werkwijze volgens een der conclusies 1-10, met het kenmerk, dat de vaste-stofdeeltjes na gebruik geregenereerd worden door drogen. 12, Werkwijze - volgens conclusie 11, met het kenmerk, dat het drogen geschiedt door overleiden van een gas, bijvoorbeeld ïïg. 13, Werkwijze volgens conclusie 12, met het kenmerk, dat het overleiden geschiedt bij een temperatuur van lf0-15"0 C, 1k, Werkwijze volgens een der conclusies 1-13, met het kenmerk, dat de te behandele'n stroom lichte koolwaterstoffen tevoren gedroogd wordt Werkwijze volgens conclusie 1 en zoals beschreven in het bovenstaande, in het bijzonder de proeven betreffende.

[54] Werkwijze voor het verlagen van het radioactlvitehsnivoau van een stroom lichte koolwaterstoffen.

[54] Werkwijze voor het verlagen van het radioactlvitehsnivoau van een stroom lichte koolwaterstoffen. Octroofraad [10] A Terihzagelegging nu 7414553 Nederland [19] NL [54] Werkwijze voor het verlagen van het radioactlvitehsnivoau van een stroom lichte koolwaterstoffen. 51] Int.Cl 2.: C10G29/00, 801D53/00,

Nadere informatie

[i0iateriraag@leg.gin9 nu 7409872

[i0iateriraag@leg.gin9 nu 7409872 Octrooiraad [i0iateriraag@leg.gin9 nu 7409872 Nederland [19] NL [54] Werkwijze voor het vacuümdlcht afsfüitem vsn elk der eerste uiteinden van een aantal holle transportorganen dia uit'tftonden in een

Nadere informatie

nol a iersnzageiegq9ng mi

nol a iersnzageiegq9ng mi Qctrooiraad nol a iersnzageiegq9ng mi Nederland [Ï9] Ml [54] Werkwijze voor het verwijderen van radio-actief jodium en radio-actieve organische jodiden uit een jodium-jodide bevattende afvoergasstroom.

Nadere informatie

o ATerinzagelegging @ 7906572

o ATerinzagelegging @ 7906572 Octrooiraad o ATerinzagelegging @ 7906572 Nederland @ NL

Nadere informatie

noiaterinzagelegging nu 7606676

noiaterinzagelegging nu 7606676 Octrooiraad noiaterinzagelegging nu 7606676 Nederland [19] NL [54] Inrichting voor inwendige bestraling. [51] Int.CI 2.: A61N5/10, G21K5/02. [71] Aanvrager: Eric van 't Hooft te Leersum. [74] Gem Ir N.A

Nadere informatie

noiaïerinzagelegging nu 7600394

noiaïerinzagelegging nu 7600394 Octrooiraad noiaïerinzagelegging nu 7600394 Nederland [19] NL [54] Werkwijze en inrichting voor het op lek controleren van een splijtstofelement. [51] int.ci 2.: G21C17/06, [71 ] Aanvrager: N.V. tot Keuring

Nadere informatie

io ATerinzagelegging 7906913

io ATerinzagelegging 7906913 Octrooiraad io ATerinzagelegging 7906913 Nederland @ NL @ fj) @ @ Werkwijze en inrichting voor het tot stand brengen van een ionenstroom. Int.CI 3.: H01J37/30, H01L21/425. Aanvrager: Nederlandse Centrale

Nadere informatie

De hierna volgende tekst is een afdruk van de beschrijving met conclusie(s) en tekening(en), zoals deze op bovengenoemde datum werd ingediend.

De hierna volgende tekst is een afdruk van de beschrijving met conclusie(s) en tekening(en), zoals deze op bovengenoemde datum werd ingediend. Prijs ƒ 3,- OCTROOIRAAD Jk&n Jfe'S&s NEDERLAND Ter inzage gelegde _ ^ Octrooiaanvrage Nr. 7 3 0 6 3 5 2 Int. Cl. E 04 c 1/40 // G 21 c 11/00, B 32 t 13/12, B 28 b 19/00. Indieningsdatum: 7 mei 1973, Datum

Nadere informatie

(61! -- I62! -- Octrooiraad

(61! -- I62! -- Octrooiraad Octrooiraad noi A Terfnzageleggmg nu 7S13137 Nederland (19] NI [54] Werkwijze voor het bereiden van D-alankieverbindingen. [St] Int.Cl 2.: C07C101/08, A61K31/1951! C07B23/0G.!71] Aanvrager: Merck & Co.,

Nadere informatie

ATerinzagelegging 7815069

ATerinzagelegging 7815069 Octrooiraad ATerinzagelegging 7815069 Nederland @ NL 0 Inrichting voor het scheiden, respectievelijk verreken van. gasvormige mengsels» @ Int.CI 3.: B01D59/20, B01D53/24, B04B5/08. Aanvrager: Haga Zentrifugen

Nadere informatie

g AÏerinzagelegging 8203791

g AÏerinzagelegging 8203791 Octrooiraad g AÏerinzagelegging 8203791 Nederland NL @ Maritieme gecontroleerde opslag van schadelijk materiaal. Int.Cl 3.: G21F9/24, G21F9/36// B65D 88/78. @ Aanvrager: Adviesbureau Bongaerts, Kuyper

Nadere informatie

@ATerinzagelegging 7802858

@ATerinzagelegging 7802858 Octrooiraad @ATerinzagelegging 7802858 Nederland @ NL @ < j) @ @ Röntgenfluorescopie-inrichting. Int.CI 2.: A61 B6/00. Aanvrager: N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken te Eindhoven. Gem.: Ir. R.A. Bijl c.s.

Nadere informatie

ATerinzagelegging @ 8003858

ATerinzagelegging @ 8003858 Octrooiraad ATerinzagelegging @ Nederland ( 1 NL @ Straalpomp met labyrintdichting. Int.CI 3.: F04F5/44, G21C15/00. @ Aanvrager: General Electric Company te Schenectady, New York, Ver. St. v. Am. @ Gem.:

Nadere informatie

Ter inzage gelegde - Octrooiaanvrage Nr. 7 2 0 7 8 3 7. Int. CL P 16 41/00, F 16 1 I9/O6.

Ter inzage gelegde - Octrooiaanvrage Nr. 7 2 0 7 8 3 7. Int. CL P 16 41/00, F 16 1 I9/O6. OCTROOIKAAD Prijs ƒ 3, Ter inzage gelegde - Octrooiaanvrage Nr. 7 2 0 7 8 3 7 NEDERLAND Int. CL P 16 41/00, F 16 1 I9/O6. Indieningsdatum: 9 juni 1972,. 15 uur 16 min. Datum van terinzagelegging: 11 december

Nadere informatie

AÏerinzagelegging 7906634

AÏerinzagelegging 7906634 Octrooiraad AÏerinzagelegging 7906634 Nederland @ NL ^ fj) @ @ Inrichting voor het bepalen van lokale absorptieverschillen in een objekt. Int.CI 3.: A61B6/02. Aanvrager: N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken

Nadere informatie

noiaterinzagelegging nu 7611724

noiaterinzagelegging nu 7611724 Qctrooiraad noiaterinzagelegging nu 7611724 Nederland [191 NL [54] Multipactorontladingsinrichting, [Ui Irrt.CI*.: H01J23/813, [71] Aanvrager: English Electric Valve Company Limited te Chelmsford, Groot-

Nadere informatie

nolaïerinzagelegging nu 7606892

nolaïerinzagelegging nu 7606892 Octrooiraad nolaïerinzagelegging nu 7606892 Nederland [19J NL 54j Manostaat [51] Int.CI 2.: G05D16/06// G01L7/08. [71] Aanvrager: Stichting Reactor Centrum Nederland te '$*Gravenhage. [74] Gem.: Ir. A.

Nadere informatie

[loiaïerinzagelegging nu 7712227

[loiaïerinzagelegging nu 7712227 Qctrooiraad [loiaïerinzagelegging nu 7712227 Nederland [19] NL [54] Werkwijze voor het opslaan van waterstof waarbij het later weer kan worden vrijgemaakt. [51] Int.CI 2.: C22C19/03, B01D53/16, C01B6/02,

Nadere informatie

qo ATerinzagelegging 8302853

qo ATerinzagelegging 8302853 Octrooiraad qo ATerinzagelegging 8302853 Nederland @ NL l ) fj) @ @ Kernreactor. Int.Cl 3.: F28D7/00, F28F9/00, G21C15/02. Aanvrager: The Babcock & Wilcox Company te New Vork. Gem.: Ir. F.X. Noz c.s. Algemeen

Nadere informatie

BAM - Bemonsterings- en analysemethodes voor bodem in het kader van het mestdecreet Bodem Bepaling van snel vrijkomende organische stikstof

BAM - Bemonsterings- en analysemethodes voor bodem in het kader van het mestdecreet Bodem Bepaling van snel vrijkomende organische stikstof - Bemonsterings- en analysemethodes voor bodem in het kader van het mestdecreet Bodem Bepaling van snel vrijkomende organische stikstof VERSIE 3.0 juni 2010 Pagina 1 van 5 BAM/deel 1/12 1 PRINCIPE Het

Nadere informatie

SPECTROFOTOMETRISCHE BEPALING VAN HET ORGANISCH KOOLSTOFGEHALTE IN BODEM

SPECTROFOTOMETRISCHE BEPALING VAN HET ORGANISCH KOOLSTOFGEHALTE IN BODEM SPECTROFOTOMETRISCHE BEPALING VAN HET ORGANISCH KOOLSTOFGEHALTE IN BODEM 1 DOEL EN TOEPASSINGSGEBIED Deze methode beschrijft de spectrofotometrische bepaling van het organisch koolstofgehalte in bodem

Nadere informatie

@ATerinzagelegging 8003353

@ATerinzagelegging 8003353 Octrooiraad @ATerinzagelegging 8003353 Nederland @ NL > 0 Met de hartslag gestuurd stralingsonderzoekapparaat. @ @ @ lnt.ci 3.: A61B6/02. Aanvrager: N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken te Eindhoven. Gem.:

Nadere informatie

NEVAC examen Middelbare Vacuümtechniek Vrijdag 11 april 2003, 14:00-16:30 uur. Vraagstuk 1 (MV-03-1) (15 punten)

NEVAC examen Middelbare Vacuümtechniek Vrijdag 11 april 2003, 14:00-16:30 uur. Vraagstuk 1 (MV-03-1) (15 punten) NEVAC examen Middelbare Vacuümtechniek Vrijdag 11 april 2003, 14:00-16:30 uur Dit examen bestaat uit 4 vraagstukken en 5 pagina s Vraagstuk 1 (MV-03-1) (15 punten) Uitstoken en lekkage a) Na enige uren

Nadere informatie

Hoofdstuk 9: Radioactiviteit

Hoofdstuk 9: Radioactiviteit Hoofdstuk 9: Radioactiviteit Natuurkunde VWO 2011/2012 www.lyceo.nl Hoofdstuk 9: Radioactiviteit Natuurkunde 1. Mechanica 2. Golven en straling 3. Elektriciteit en magnetisme 4. Warmteleer Rechtlijnige

Nadere informatie

Bereken de luchtdruk in bar op 3000 m hoogte in de Franse Alpen. De soortelijke massa van lucht is 1,2 kg/m³. De druk op zeeniveau bedraagt 1 bar.

Bereken de luchtdruk in bar op 3000 m hoogte in de Franse Alpen. De soortelijke massa van lucht is 1,2 kg/m³. De druk op zeeniveau bedraagt 1 bar. 7. Gaswetten Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Opgave 6 Opgave 7 Bereken de luchtdruk in bar op 3000 m hoogte in de Franse Alpen. De soortelijke massa van lucht is 1,2 kg/m³. De druk op zeeniveau

Nadere informatie

Tentamenopgave A. Geachte mevrouw, heer,

Tentamenopgave A. Geachte mevrouw, heer, Tentamenopgave A Geachte mevrouw, heer, 4 Ons bedrijf levert chemicaliën, bezit transportondernemingen en doet onderzoek. Wij hebben op het gebied van het verwerken van ijzererts vindingen gedaan en willen

Nadere informatie

T2: Verbranden en Ontleden, De snelheid van een reactie en Verbindingen en elementen

T2: Verbranden en Ontleden, De snelheid van een reactie en Verbindingen en elementen T2: Verbranden en Ontleden, De snelheid van een reactie en Verbindingen en elementen 2008 Voorbeeld toets dinsdag 29 februari 60 minuten NASK 2, 2(3) VMBO-TGK, DEEL B. H5: VERBRANDEN EN ONTLEDEN 3(4) VMBO-TGK,

Nadere informatie

Radioactiviteit. Stralingspracticum. Leon Weggelaar H5D

Radioactiviteit. Stralingspracticum. Leon Weggelaar H5D Radioactiviteit Stralingspracticum Leon Weggelaar H5D 1 0.0 Algemene Inleiding Radioactiviteit, ook wel activiteit genoemd, is een natuurkundig fenomeen: bepaalde isotopen zijn instabiel en veranderen

Nadere informatie

Universiteitsdagp. Nanomaterialen voor een duurzame toekomst? zaterdag 1 april Prof. Petra de Jongh Jessi van der Hoeven

Universiteitsdagp. Nanomaterialen voor een duurzame toekomst? zaterdag 1 april Prof. Petra de Jongh Jessi van der Hoeven Universiteitsdagp zaterdag 1 april 2017 Nanomaterialen voor een duurzame toekomst? Prof. Petra de Jongh Jessi van der Hoeven Overzicht Energie Fossiele brandstoffen - geweldig handig! Duurzame energie

Nadere informatie

Stabiliteit van atoomkernen

Stabiliteit van atoomkernen Stabiliteit van atoomkernen Wanneer is een atoomkern stabiel? Wat is een radioactieve stof? Wat doet een radioactieve stof? 1 Soorten ioniserende straling Alfa-straling of α-straling Bèta-straling of β-straling

Nadere informatie

Vergisting van eendenmest

Vergisting van eendenmest Lettinga Associates Foundation for environmental protection and resource conservation Vergisting van eendenmest Opdrachtgever: WUR Animal Sciences Group Fridtjof de Buisonjé Datum: 3 oktober 2008 Lettinga

Nadere informatie

Eindexamen scheikunde 1-2 vwo 2008-II

Eindexamen scheikunde 1-2 vwo 2008-II Ammoniak Ammoniak wordt bereid uit een mengsel van stikstof en waterstof in de molverhouding N 2 : H 2 = 1 : 3. Dit gasmengsel, ook wel synthesegas genoemd, wordt in de ammoniakfabriek gemaakt uit aardgas,

Nadere informatie

RADIOACTIEF VERVAL. Vervalsnelheid

RADIOACTIEF VERVAL. Vervalsnelheid /stralingsbeschermingsdienst 8385-I dictaat september 2000 RADIOACTIEF VERVAL Voor een beperkt aantal van nature voorkomende kernsoorten en voor de meeste kunstmatig gevormde nucliden wijkt de neutron/proton

Nadere informatie

Tentamenopgave chemie B Geachte kandidaat,

Tentamenopgave chemie B Geachte kandidaat, Tentamenopgave chemie B 08 5 Geachte kandidaat, Hierbij gaat een octrooiaanvrage NL060000301 zoals ingediend op 27 januari 08, en het document dat de basis vormt van de inroeping van prioriteit voor bijgaande

Nadere informatie

oaterinzagelegging 7902620

oaterinzagelegging 7902620 Octrooiraad oaterinzagelegging 7902620 Nederland (jj) NL lonenbron. l) @ @ Int.CI 2.: H01J3/04. Aanvrager: United Kingdom Atomic Energy Authority te Londen. Gem.: Ir. G.F. van der Beek c.s. NEDERLANDSCH

Nadere informatie

TENTAMENOPGAVE VERDEDIGEN VAN EEN OCTROOIAANVRAGE (A) CHEMIE 2012

TENTAMENOPGAVE VERDEDIGEN VAN EEN OCTROOIAANVRAGE (A) CHEMIE 2012 1 TENTAMENOPGAVE VERDEDIGEN VAN EEN OCTROOIAANVRAGE (A) CHEMIE 12 Brief van de klant Geachte octrooigemachtigde Mijn bedrijf houdt zich bezig met het maken van platina bevattende katalysatoren en het verkopen

Nadere informatie

Aanvulling hoofdstuk 1 uitwerkingen

Aanvulling hoofdstuk 1 uitwerkingen Natuur-scheikunde Aanvulling hoofdstuk 1 uitwerkingen Temperatuur in C en K Metriek stelsel voorvoegsels lengtematen, oppervlaktematen, inhoudsmaten en massa Eenheden van tijd 2 Havo- VWO H. Aelmans SG

Nadere informatie

Samenvatting Zure gassen zijn veelvuldig aanwezig in verschillende concentraties in industriële gassen. Deze moeten vaak verwijderd worden vanwege corrosie preventie, operationele, economische en/of milieu

Nadere informatie

Uraanhexafluoride in de splijtstofcyclus

Uraanhexafluoride in de splijtstofcyclus 022 1 Uraanhexafluoride Na het vergaan van het Franse vrachtschip de Mont Louis op 25 augustus 1984 voor de Belgische kust bij Oostende is vooral aandacht besteed aan de berging van een deel van de lading,

Nadere informatie

Toets HAVO 4 Chemie Hfdst. 2 Schatkamer aarde

Toets HAVO 4 Chemie Hfdst. 2 Schatkamer aarde Toets HAVO 4 Chemie Hfdst. 2 Schatkamer aarde Opgave 1 Op het etiket van een pot pindakaas staat als een van de ingrediënten magnesium genoemd. Scheikundig is dit niet juist. Pindakaas bevat geen magnesium

Nadere informatie

Antwoorden deel 1. Scheikunde Chemie overal

Antwoorden deel 1. Scheikunde Chemie overal Antwoorden deel 1 Scheikunde Chemie overal Huiswerk 2. a. Zuivere berglucht is scheikundig gezien geen zuivere stof omdat er in lucht verschillende moleculen zitten (zuurstof, stikstof enz.) b. Niet vervuild

Nadere informatie

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING H - 3 HARDE HOUTVEZELPLATEN UITGAVE : 1967 Index 1. VOORWAARDEN VAN VERVAARDIGING...3 10. UITZICHT...3 11. KWALITEIT...3 12. AFMETINGEN...3

Nadere informatie

Organische koolstoffen C x. (continue FID) H y. Periodieke metingen. Deze code van goede meetpraktijk beschrijft de toegepaste

Organische koolstoffen C x. (continue FID) H y. Periodieke metingen. Deze code van goede meetpraktijk beschrijft de toegepaste Code van goede meetpraktijk van de VKL (Vereniging Kwaliteit Luchtmetingen) Wat doet de VKL? De Vereniging Kwaliteit Luchtmetingen (VKL) heeft ten doel, binnen de kaders van de Europese en Nationale wet-

Nadere informatie

10 Materie en warmte. Onderwerpen. 3.2 Temperatuur en warmte.

10 Materie en warmte. Onderwerpen. 3.2 Temperatuur en warmte. 1 Materie en warmte Onderwerpen - Temperatuur en warmte. - Verschillende temperatuurschalen - Berekening hoeveelheid warmte t.o.v. bepaalde temperatuur. - Thermische geleidbaarheid van een stof. - Warmteweerstand

Nadere informatie

Informatiemateriaal NORM/LSA

Informatiemateriaal NORM/LSA H2 Informatiemateriaal NORM/LSA HSEQ Werk veilig of werk niet Werkzaamheden mogen pas beginnen na toestemming van Noordgastransport. Lees de werkvergunning nauwkeurig en controleer of de daarin omschreven

Nadere informatie

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Vrijdag 27 mei totale examentijd 3 uur

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Vrijdag 27 mei totale examentijd 3 uur natuurkunde 1,2 Examen VWO - Compex Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Vrijdag 27 mei totale examentijd 3 uur 20 05 Vragen 1 tot en met 17. In dit deel staan de vragen waarbij de computer

Nadere informatie

Basisscheikunde voor het hbo ISBN e druk Uitgeverij Syntax media Hoofdstuk 1 Stoffen bladzijde 1

Basisscheikunde voor het hbo ISBN e druk Uitgeverij Syntax media Hoofdstuk 1 Stoffen bladzijde 1 Hoofdstuk 1 Stoffen bladzijde 1 Opgave 1 Hoe groot zijn de smelt- en kookpunten van onderstaande stoffen (zoek op)? smeltpunt kookpunt (sublimatiepunt) a 195 K (-78 O C); 240 K (-33 O C) b 159 K (-114

Nadere informatie

mei 2008 VGWM Gezondheid Veiligheid Welzijn A WAY OF LIVING Standaards voor professionals, wees alert!

mei 2008 VGWM Gezondheid Veiligheid Welzijn A WAY OF LIVING Standaards voor professionals, wees alert! mei 2008 VGWM A WAY OF LIVING Veiligheid Gezondheid Welzijn Milieu VGWM Standaards voor professionals, wees alert! Werk veilig of werk niet Voor werkzaamheden aan geopende installaties en systemen zijn,

Nadere informatie

Uitwerkingen. T2: Verbranden en Ontleden, De snelheid van een reactie en Verbindingen en elementen

Uitwerkingen. T2: Verbranden en Ontleden, De snelheid van een reactie en Verbindingen en elementen Uitwerkingen T2: Verbranden en Ontleden, De snelheid van een reactie en Verbindingen en elementen 2008 Voorbeeld toets dinsdag 29 februari 60 minuten NASK 2, 2(3) VMBO-TGK, DEEL B. H5: VERBRANDEN EN ONTLEDEN

Nadere informatie

Werk veilig of werk niet

Werk veilig of werk niet H2 NORM/LSA HSEQ Werk veilig of werk niet Werkzaamheden mogen pas beginnen na toestemming van GDF SUEZ. Lees de werkvergunning nauwkeurig en controleer of de daarin omschreven beheersmaatregelen daadwerkelijk

Nadere informatie

XIII. Samenvatting. Samenvatting

XIII. Samenvatting. Samenvatting XIII In dit werk wordt de invloed van dimethyldisulfide (DMDS) en van zeven potentiële additieven op het stoomkraken van n-hexaan onderzocht aan de hand van experimenten in een continu volkomen gemengde

Nadere informatie

Zware metalen en Hg. Deze code van goede meetpraktijk beschrijft de toegepaste. werkwijze bij de monsterneming van de totale emissie van

Zware metalen en Hg. Deze code van goede meetpraktijk beschrijft de toegepaste. werkwijze bij de monsterneming van de totale emissie van Code van goede meetpraktijk van de VKL Wat doet de VKL? De Vereniging Kwaliteit Luchtmetingen (VKL) heeft ten doel, binnen de kaders van de Europese en Nationale wet- en regelgeving, een concrete bijdrage

Nadere informatie

Rekenen aan reacties (de mol)

Rekenen aan reacties (de mol) Rekenen aan reacties (de mol) 1. Reactievergelijkingen oefenen: Scheikunde Deze opgaven zijn bedoeld voor diegenen die moeite hebben met rekenen aan reacties 1. Reactievergelijkingen http://www.nassau-sg.nl/scheikunde/tutorials/deeltjes/deeltjes.html

Nadere informatie

BIJLAGE V. Technische bepalingen inzake stookinstallaties. Deel 1. Emissiegrenswaarden voor de in artikel 32, lid 2, bedoelde stookinstallaties

BIJLAGE V. Technische bepalingen inzake stookinstallaties. Deel 1. Emissiegrenswaarden voor de in artikel 32, lid 2, bedoelde stookinstallaties BIJLAGE V Technische bepalingen inzake stookinstallaties Deel 1 Emissiegrenswaarden voor de in artikel 32, lid 2, bedoelde stookinstallaties 1. Alle emissiegrenswaarden worden berekend bij een temperatuur

Nadere informatie

Paragraaf 1: Fossiele brandstoffen

Paragraaf 1: Fossiele brandstoffen Scheikunde Hoofdstuk 2 Samenvatting Paragraaf 1: Fossiele brandstoffen Fossiele brandstof Koolwaterstof Onvolledige verbranding Broeikaseffect Brandstof ontstaan door het afsterven van levende organismen,

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Gaasbakken

Gebruiksaanwijzing Gaasbakken Gebruiksaanwijzing Gaasbakken Augustus 2013 001_NL Gebruiksvoorschrift F1 F2 F3 Er bestaan drie uitvoeringen gaasbakken. De 4983 heeft een verhoogde bodem. De 4980 en de 4984 hebben een verstevigde bodem

Nadere informatie

M tl yl Plfll Octrooiaanvrage Nr. 7 2 0 4 7 2 2

M tl yl Plfll Octrooiaanvrage Nr. 7 2 0 4 7 2 2 Prijs/3,- ajr^-a, Ter inzage geksgde M tl yl Plfll Octrooiaanvrage Nr. 7 2 0 4 7 2 2 M.C1. G 21 c 3/62 // B 22 f 3/00 s NEDERLAND C 04 * 35/00. Indieningsdatum: 7 april 1972* Datum van terinzagelegging:

Nadere informatie

Oefen opgaven rekenen 4 HAVO bladzijde 1

Oefen opgaven rekenen 4 HAVO bladzijde 1 Oefen opgaven rekenen 4 HAVO bladzijde 1 Opgave 1 uitrekenen en afronden Bij +/- rond je af op het kleinste aantal DECIMALEN, bij x/ rond je af op het kleinste aantal SIGNIFICANTE CIJFERS. Bij gecombineerde

Nadere informatie

tepsèot van testosteron.

tepsèot van testosteron. 0e rooi?aad Nederland [19] NL [54J Werkwijze wow het bgreiden van easi reagens voor radioïmmunologische tepsèot van testosteron. IS1J Int.C! 2.: C07C169/14, ^ [71 i Aanvrager: istituto F^rrnacologico Serono

Nadere informatie

Basiskennis inzake radioactiviteit en basisprincipes van de stralingsbescherming

Basiskennis inzake radioactiviteit en basisprincipes van de stralingsbescherming Basiskennis inzake radioactiviteit en basisprincipes van de stralingsbescherming Nucleair?? Radioactiviteit?? Ioniserende straling!! Wat is dat? Basisprincipes Waar komen we radioactiviteit/ioniserende

Nadere informatie

Hoofdstuk 2: HYDROSTATICA

Hoofdstuk 2: HYDROSTATICA ysica hoofdstuk : Hydrostatica e jaar e graad (uur) - 95 - Hoofdstuk : HYDROSTTIC. Inleiding: Bouw van een stof.. ggregatietoestanden De zuivere stoffen die we kennen kunnen in drie verschijningsvormen

Nadere informatie

Welkom. Dé toeleverancier voor veilig werken. Ademhalingsbescherming

Welkom. Dé toeleverancier voor veilig werken. Ademhalingsbescherming 23-3-2017 Welkom Dé toeleverancier voor veilig werken Ademhalingsbescherming 1 Veiligheidsblad Topsin Veiligheidsblad Apron XL 2 Veiligheidsblad Proseed Gevaarsymbolen Schadelijk Corrosief Ontvlambaar

Nadere informatie

Welkom. Dé toeleverancier voor veilig werken

Welkom. Dé toeleverancier voor veilig werken Welkom Dé toeleverancier voor veilig werken Ademhalingsbescherming Veiligheidsblad Topsin Veiligheidsblad Apron XL Veiligheidsblad Proseed Gevaarsymbolen Schadelijk Corrosief Ontvlambaar Milieugevaarlijk

Nadere informatie

Vergiftiging met polonium?

Vergiftiging met polonium? Vergiftiging met polonium? Een dubieus sterfgeval wordt precies 8 jaar na het overlijden onderzocht. Vermoed wordt dat de overleden man is vergiftigd met de zuivere -emitter polonium-210 ( 210 Po), die

Nadere informatie

Oefenopgaven CHEMISCHE INDUSTRIE

Oefenopgaven CHEMISCHE INDUSTRIE Oefenopgaven CEMISCE INDUSTRIE havo OPGAVE 1 Een bereidingswijze van fosfor, P 4, kan men als volgt weergeven: Ca 3 (PO 4 ) 2 + SiO 2 + C P 4 + CO + CaSiO 3 01 Neem bovenstaande reactievergelijking over

Nadere informatie

TECHNIEKBLAD 17. Zeoliet adsorptie

TECHNIEKBLAD 17. Zeoliet adsorptie 89 TECHNIEKBLAD 17 Zeoliet adsorptie Synoniemen, afkortingen en/of procesnamen n.v.t. Verwijderde componenten - KWS - Solventen - NH 3 Principeschema 90 Procesbeschrijving Zeoliet is een aluminiumsilicaat

Nadere informatie

toelatingsexamen-geneeskunde.be

toelatingsexamen-geneeskunde.be Fysica juli 2009 Laatste update: 31/07/2009. Vragen gebaseerd op het ingangsexamen juli 2009. Vraag 1 Een landingsbaan is 500 lang. Een vliegtuig heeft de volledige lengte van de startbaan nodig om op

Nadere informatie

De massadichtheid, dichtheid of soortelijke massa van een stof is de massa die aanwezig is in een bepaald

De massadichtheid, dichtheid of soortelijke massa van een stof is de massa die aanwezig is in een bepaald Hieronder wordt uitgelegd wat massadichtheid betekent. De massadichtheid, dichtheid of soortelijke massa van een stof is de massa die aanwezig is in een bepaald volume. De massadichtheid is dus bijvoorbeeld

Nadere informatie

Membrane Interface Probe

Membrane Interface Probe Membrane Interface Probe Met de Membrane Interface Probe (MIP) worden verontreinigingen met vluchtinge (gehalogeneerde) organische verbindingen (VOC s) gescreend. De combinatie van de standaard sondeerconus

Nadere informatie

vrijdag 28 oktober :40:59 Nederland-tijd Moleculaire stoffen 4havo hoofdstuk 2; Chemie Overal

vrijdag 28 oktober :40:59 Nederland-tijd Moleculaire stoffen 4havo hoofdstuk 2; Chemie Overal + Moleculaire stoffen 4havo hoofdstuk 2; Chemie Overal + 2.2 Elektrisch geleidingsvermogen Demo 2.1 Geleidt stroom als vaste stof: ja / nee Geleidt stroom als vloeistof: ja/nee Opgebouwd uit welke atoomsoorten?

Nadere informatie

NATIONALE SCHEIKUNDEOLYMPIADE

NATIONALE SCHEIKUNDEOLYMPIADE NATINALE SHEIKUNDELYMPIADE RRETIEMDEL VRRNDE 1 (de week van) woensdag 4 februari 2009 Deze voorronde bestaat uit 24 meerkeuzevragen verdeeld over 5 onderwerpen en 3 open vragen met in totaal 13 deelvragen

Nadere informatie

AÏerinzagelegging @ 8202901

AÏerinzagelegging @ 8202901 Octrooiraad AÏerinzagelegging @ 8202901 Nederland @ NL @ Centrifuges, centrifuge-installaties en inrichtingen voor het regelen van de stroom daarvoor. ( j) Int.CI 3.: B01D 59/20, B04B 5/08. @ @ Aanvrager:

Nadere informatie

VERKLEINEN DEELTJESGROOTTE

VERKLEINEN DEELTJESGROOTTE 1 INLEIDING VERKLEINEN DEELTJESGROOTTE Verkleinen is het proces waarbij door middel van breken, malen of snijden de korrelgrootte van het materiaal wordt gereduceerd. Tijdens het verkleinen moet de monstergrootte

Nadere informatie

A WAY OF LIVING NORM/LSA. Standaards voor professionals, wees alert!

A WAY OF LIVING NORM/LSA. Standaards voor professionals, wees alert! V G W M A WAY OF LIVING Standaards voor professionals, wees alert! Werk veilig of werk niet Voor werkzaamheden aan geopende installaties en systemen zijn, in verband met de risico s van het vrijkomen van

Nadere informatie

Updates t.o.v. Ministerieel goedgekeurde versie van april 2017

Updates t.o.v. Ministerieel goedgekeurde versie van april 2017 Updates t.o.v. Ministerieel goedgekeurde versie van april 2017 LUC/0/001 Meetplaats in het gaskanaal 09/2017 Onder 5 Evaluatie meetplaats bij de rapportering : - afstandsrichtlijnen i.p.v. afstandsregels

Nadere informatie

Gevaarlijke stoffen. Mei 2015

Gevaarlijke stoffen. Mei 2015 Mei 2015 ? Aan welke belastingen en verontreinigingen worden de longen blootgesteld op de werkplek? Welke invloed hebben belastingen en verontreiniging op ons?? 2 10 Wat zijn de mogelijke risico s? Aerosolen

Nadere informatie

Tentamen Scheidingstechnologie: MSTTSCT 01-07-201114:00-17:00

Tentamen Scheidingstechnologie: MSTTSCT 01-07-201114:00-17:00 Tentamen Scheidingstechnologie: MSTTSCT 01-07-201114:00-17:00 Het tentamen bestaat uit vijf open vragen (met subvragen). Vermeld naam en studienummer op ieder ingeleverd vel. Vermeld eenheden bij numerieke

Nadere informatie

Bijlage 1.2.2bis bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne

Bijlage 1.2.2bis bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne Bijlage 4 bij het besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten inzake leefmilieu houdende omzetting van Europese richtlijnen en andere diverse wijzigingen Bijlage 1.2.2bis bij het

Nadere informatie

no ATerinzagelegging im 7605253

no ATerinzagelegging im 7605253 Octrooiraad no ATerinzagelegging im 7605253.Nederland t19] NL [54] Inrichting voor tomografie. [51] Int Cl 2 A61B6/02, H04N7/00 [71] Aanvrager NV Optische Industrie'De Oude Delft'te Delft, [74] Gem Dr

Nadere informatie

Module 2 Chemische berekeningen Antwoorden

Module 2 Chemische berekeningen Antwoorden 2 Meten is weten 1 Nee, want bijvoorbeeld 0,0010 kg is net zo nauwkeurig als 1,0 gram. 2 De minst betrouwbare meting is de volumemeting. Deze variabele bepaald het aantal significante cijfers. 3 IJs: 1,5

Nadere informatie

Tentamen Verbrandingstechnologie d.d. 9 maart 2009

Tentamen Verbrandingstechnologie d.d. 9 maart 2009 Tentamen Verbrandingstechnologie d.d. 9 maart 2009 Maak elke opgave op een afzonderlijk vel papier Diktaat mag gebruikt worden, aantekeningen niet Succes! Opgave 1: Diversen (a) Geef de algemene reactie

Nadere informatie

LABORATORIUM TESTS IDENTIFICEERT HET SCALEWATCHER EFFECT OP BIO FILMS

LABORATORIUM TESTS IDENTIFICEERT HET SCALEWATCHER EFFECT OP BIO FILMS LABORATORIUM TESTS IDENTIFICEERT HET SCALEWATCHER EFFECT OP BIO FILMS De Scalewatcher Elektronische Water Conditioner heeft bewezen een duidelijk effect te hebben op de ontwikkeling en het bestaan van

Nadere informatie

Klasse 8: Bijtende stoffen

Klasse 8: Bijtende stoffen Klasse 8: Bijtende stoffen De bijtende stoffen (zuren en basen) kunnen afhankelijk van hun oorsprong (organisch of anorganisch) worden onderverdeeld in de volgende groepen: - anorganische zuren, zoals

Nadere informatie

AÏerinzagelegging nu 7513490

AÏerinzagelegging nu 7513490 Octrooraad AÏernzageleggng nu 7513490 Nederland [19] NL [54] Werkwze voor het verwaardgen van een elektrsch geledende aag op een nwendg wandgedeelte van een kathodestraalbus en een kathodestraalbus vervaardgd

Nadere informatie

Ter inzage gelegde. Octrooiaanvrage Nr. 7 2 0 5 2 2 3

Ter inzage gelegde. Octrooiaanvrage Nr. 7 2 0 5 2 2 3 OCTROOIRAAD Prijs ƒ 3,- Ter inzage gelegde Octrooiaanvrage Nr. 7 2 0 5 2 2 3 NEDERLAND Inta G 01» 33/16 ' G 21 h 5/ - Indienmgsdatum: ^ april 1972, Datum van terinzagelegging: 23 oktober 1973. 8 uur 59

Nadere informatie

1976-90 Bbw april 1976

1976-90 Bbw april 1976 W E R K D O C U M E N T HET BEPALEN VAN DE SAMENSTELLING VAN HET GAS DAT ONTSTAAT ALS GEVOLG VAN BIOLOGISCHE ACTIVITEIT IN HET WATER VAN HET VELUWEMEER door., P.R.J. Ceelen 1976-90 Bbw april 1976 I,,.

Nadere informatie

DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE

DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE No. 2011/1517-05 DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE Gezien de aanvraag d.d. 16 augustus 2011 van Sencio B.V. te Nijmegen om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 4, artikel 23,

Nadere informatie

Gebruikshandleiding Nitraat-/Fosfaat filter

Gebruikshandleiding Nitraat-/Fosfaat filter Gebruikshandleiding Nitraat-/Fosfaat filter Categorie: Waterwaarden en filtratie Werkingsprincipe Nitraat in het aquarium ontstaat door bacteriële omzetting van organische stoffen, zoals voedselresten

Nadere informatie

Minimum bepaalbaarheidsgrens

Minimum bepaalbaarheidsgrens Stofnaam Type methode Te onderzoeken in Minimum bepaalbaarheidsgrens Vocht Gravimetrisch Mengvoeders uitgezonderd mineralenmengsels; diervoedergrondstoffen en enkelvoudige diervoeders uitgezonderd minerale

Nadere informatie

PositronEmissieTomografie (PET) Een medische toepassing van deeltjesfysica

PositronEmissieTomografie (PET) Een medische toepassing van deeltjesfysica PositronEmissieTomografie (PET) Een medische toepassing van deeltjesfysica Wat zie je? PositronEmissieTomografie (PET) Nucleaire geneeskunde: basisprincipe Toepassing van nucleaire geneeskunde Vakgebieden

Nadere informatie

DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE

DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE No. 2011/1630-05 DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE Gezien de aanvraag d.d. 24 augustus 2011 en de aanvullende informatie d.d. 7 november 2011 van Eindhoven Airport N.V., gelegen

Nadere informatie

Antwoorden deel 1. Scheikunde Chemie overal

Antwoorden deel 1. Scheikunde Chemie overal Antwoorden deel 1 Scheikunde Chemie overal Huiswerk 2. a. Zuivere berglucht is scheikundig gezien geen zuivere stof omdat er in lucht verschillende moleculen zitten (zuurstof, stikstof enz.) b. Niet vervuild

Nadere informatie

benzo(a)pyreen of Naam, formule, eigenschappen

benzo(a)pyreen of Naam, formule, eigenschappen 006 1 Benzo(a)pyreen Benzo(a)pyreen (BaP) is in het nieuws geweest door de werkelijke of vermeende besmetting van voedingsmiddelen zoals groenten en koffie. Het is een van de ongeveer honderd bekende polycyclische

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN HET WATER IN HET ZWEMBAD "DE HOUTRIB" IN LELYSTAD IN 1979 door. S. de Jong Abw 79. maart

DE KWALITEIT VAN HET WATER IN HET ZWEMBAD DE HOUTRIB IN LELYSTAD IN 1979 door. S. de Jong Abw 79. maart W E R K D O C U M E N T DE KWALTET VAN HET WATER N HET ZWEMBAD "DE HOUTRB" N LELYSTAD N 1979 door S. de Jong 1980-Abw 79 maart D E N S T V O O R D E J S S E L N E E R P O L D E R S S M E D N G H U S L

Nadere informatie

noiaïerinzagelegging nu 7801832

noiaïerinzagelegging nu 7801832 Octrooiraad noiaïerinzagelegging nu 7801832 Nederland [19] NL [54] Werkwijze en inrichting voor het scheiden van stoffen. [51] Int.CI 2.: B01D59/48. [71] Aanvrager: Société Anonyme dite: Le Sentier te

Nadere informatie

Korte aanduiding: V/erkwijze ter verwerking van alkalihalogenidezouten voor optische en scintillatietoepassingen.

Korte aanduiding: V/erkwijze ter verwerking van alkalihalogenidezouten voor optische en scintillatietoepassingen. OCTROOIRAAD Prijs ƒ 3, NEDERLAND Ter inzage gelegde Octrooiaanvrage Nr. 7 4 0 6 3 5 1 Int. Cl. B 01 j 17/06, G 02 b 1/02, G 01 * 1 / 202 - Indieningsdatum: 10 mei 1974, Datum van terinzagelegging: 20 november

Nadere informatie

Hergebruik van recirculatiewater in de aardbei stellingteelt

Hergebruik van recirculatiewater in de aardbei stellingteelt Hergebruik van recirculatiewater in de aardbei stellingteelt Bij de teelt van aardbeien op stellingen is het mogelijk om water en mineralen optimaler te gebruiken. Van de bemesting (stikstof en fosfaat)

Nadere informatie

Wat is Hardmetaal? Wij produceren ons hardmetaal dus milieuvriendelijk!

Wat is Hardmetaal? Wij produceren ons hardmetaal dus milieuvriendelijk! Wat is Hardmetaal? Wat is Hardmetaal? Hardmetaal is een composiet wat bestaat uit een combinatie van harde, slijtvaste carbidedie zijn opgenomen in een bindmiddel. Hardmetaal ontstaat na een zorgvuldig

Nadere informatie