De aan dit blad gehechte stukken zijn een afdruk van de oorspronkelijk ingediende beschrijving met CQndusie(s) en eventuele tekening(ert),

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De aan dit blad gehechte stukken zijn een afdruk van de oorspronkelijk ingediende beschrijving met CQndusie(s) en eventuele tekening(ert),"

Transcriptie

1 Octrooiraad [10] A. gang nu / 5 Nederland [19] NL [54] Werkwijze» voor het veriagen van het radlo-aktfvitsitsniveau van een stroom iiohte koolwaterstoffen. / [51] Int.CI 2.: C07C7/12, 801D53/02, 801D15/00, C10G25/00. [71 ] Aanvrager: Shell Internationale Research Maatschappij B.V. te 's-gravenhage. [74] Gem.: Drs. A. keuzenkamp c.s. Postbus 302 's-gravenhage. [21] Aanvrage Nr, [22] Ingediend 21 februari [32] -- [33] ] -- [23] [61] -- [62] -- [43] Ter inzage gelegd 24 augustus De aan dit blad gehechte stukken zijn een afdruk van de oorspronkelijk ingediende beschrijving met CQndusie(s) en eventuele tekening(ert),

2 K 529b S5T- Aanvrager; Shell Internationale Research Maatschappij B.Y, s Carel van Bylandtlaan 30, 's-gravenhage Korte aanduiding: Werkwijze voor het verlagen van het radioaktiviteitsniveau van een stroom lichte koolwaterstoffen De uitvinding heeft betrekking op een werkwijze voor het verlagen van het radioaktiviteitsniveau van een stroom lichte koolwaterstoffen., Tientallen jaren geleden is reeds vast komen te staan dat aardgas sporen van het radioactieve edelgas radon kan "bevatten. Radon komt voor in de reeks produkten die achtereenvolgens gevormd worden bij het natuurlijke radioactieve verval van uranium. Uranium komt wi jd verspreid voor op aarde zodat verwacht mag worden dat radon vrij algemeen voor zal komen in aardgas waar ter wereld ook gevonden. De hoeveelheid radioactief materiaal die met aardgas boven het aardoppervlak komt is echter slechts 0,001$ van de hoeveelheid die de aarde elders en wijd Verspreid afgeeft. Daar radon eeii gas is zal dit gemakkeli jk met het aardgas meegevoerd worden. Radon is echter ook onderhevig aan verval en levert daarbij deeltjes die niet meer chemisch inert zijn en minder vluchtig dan radon. Het is denkbaar dat hierbij radioactieve metaal-organische verbindingen gevormd worden, die toch weer zodanig vluchtig zijn dat althans een deel met het aardgas meegevoerd wordt. Ook zullen tijdens het transport vervalprodukten en verbindingen daarvan tegen wanden afgezet worden. Dit gebeurt uiteraard tijdens het verblijf en het transport van het aardgas ia de aardkorst. Ook bestaat de kans dat dergelijke radioactieve produkten die met het gas uit een produktiebron meekomen zich gaan afzetten op onderdelen van de bovengrondse installaties zoals pijpleidingen, drooginstallaties, scheiders, kleppen, etc., waarbij een potentieel gevaar voor opeenhoping van radioactief materiaal op voor mensen toegankelijke plaatsen aanwezig is. Zo is bijvoorbeeld gebleken, dat het condensaat van lichte koolwaterstoffen hoger dan methaan, gewonnen uit het aardgas van een bepaald veld, een via zijn straling meetbare concentratie aan het radioactieve isotoop polonium 210 heeft. Dit isotoop is een alfa-straler met een halfwaardetijd van 138

3 - 2 - dagen. Deze concentratie, is overigens zeer laag» De activiteitsconcentratie is in de orde van grootte van 2 pci/gram (pico Curie), hetgeen 15 overeenkomt met een concentratie aan Po 210 van 10. gat/1. Chemische analyse is onmogelijk wegens deze zeer geringe concentratie en 5 het stralingsniveau is ver heneden de voor de mens gevaarlijke dosis» Het is niettemin zeer gewenst het radioactiviteitsniveau te verlagen ten einde mogelijke gevaren door accumulatie op onderdelen. van "bovengrondse installaties uit te sluiten en de uitvinding verschaft een werkwijze voor dit doel. 10 De uitvinding betreft derhalve een werkwijze voor het verlagen van het radioaktiviteitsniveau van een stroom lichte koolwaterstoffen door die stroom te leiden door een ruimte waarin vaste-stofdeeltjes aanwezig zijn ter verwijdering van radioactieve metalen of verbindingen daarvan, welke vaste-stofdeeltjes een of meer 15 metalen uit Groep VIB, al dan niet gecombineerd met een of meer metalen uit de groep VÏÏIB Van hét Periodiek Systeem in sulfidisehe vorm bevatten, waarbij het'doorleiden geschiedt bij een temperatuur lager dan 10'0 C inet êën Öoörvóersnélhèid Vaü 0,1-1ÖÖ kg per üür per liter met Vaste-stofdeeltjes gevulde ruimte.* 20 Deze werkwijze kan zowel met gasvormige of vloeibare koolwaterstoffen worden uitgevoerd. De druk kan vrij gekozen worden. Betreft het een vloeibare stroom, zoals een condensaat van lichte koolwaterstoffen dan is een druk van 1 bar zeer geschikt wegens de relatief goedkope apparatuur die daarvoor nodig is, 2? Het verrassende van de werkwijze volgens de. uitvinding is dat de temperatuur bij toepassing van de genoemde gesulfideerde metalen-bevattende deeltjes beneden 10'0 C kan blijven, waarbij de doorvcersnelheid binnen wijde grenzen gevarieerd kan worden. Het is niet mogelijk ha te gaan wat er precies gebeurt bij deze 30 werkwijze, daar de uitgangscóncentratie van de te verwijderen deeltjes zo laag is. Ook de geaccumuleerde hoeveelheden op het contactmateriaal zijn nog te gering voor chemische analyse. Meting, van straling is'vrijwel het enige middel dat ons informatie kan verschaffen over de deeltjes. Het blijkt bijvoorbeeld, dat het 35 radioaktiviteitsniveau van condensaat afkomstig van. een bron van aardgas voudig gereduceerd kan worden met een werkwijze volgens de uitvinding» De nu gevonden mogelijkheid van werken

4 bij de zeer lage temperatuur ran minder dan 10'0 C, in liet bijzonder bij omgevingstemperatuur, is voor de praktijk uiterst belangrijk, daar voorzieningen voor het handhaven van een gewenste temperatuur achterwege kunnen blijven. Dit vooral met het oog op toepassing van de werkwijze buiten een normale fabrxekssfeer zoals produktievelden, kunstmatige eilanden of kustgebieden waar pijpleidingen aan land komen. Het sulfi&eren van de metalen kan geschieden door overleiaen van zuiver HgS bij omgevingstemperatuur en 1 bar gedurende 72 uur, gevolgd door strippen met een inert gas zoals stikstof. Ook kan gesulfxdeerd worden met een HgS/Hg mengsel bijvoorbeeld in een zaolaire verhouding van 1/7. De temperatuur kan dan in 3 f uur tijd opgehoogd worden tot 375 C en nog een uur daarop gehouden worden. De druk kan 10 bar bedragen. Koeling geschiedt onder Hg bij 10 bar. Bevat de te behandelen stroom koolwaterstoffen zwavelverbinding dan kan sulfiderxng in situ geschieden.- Zijn mercaptanen aanwezig dan kan dit bij omgevingstemperatuur plaatsvinden. Mo en W. De metalen worden bij voorkeur; gekozen uit de groep Ui, Co, Vaste-stofdeeltjes die gesulfideerde metalen bevatten gekozen uit de genoemde groepen, zijn bekende katalysatoren voor diverse omzettingen of behandelingen van koolwaterstoffen zoals hydrogenering en ontzwaveling van oliefracties. Genoemde metalen zijn dan als regel aangebracht op dragermateriaal, meestal anorganische oxyden zoals AlgO^ of MgO. Voor goede katalytische werking is een groot inwendig oppervlak van de stof nodig, voor katalysatoren met A1? 0_ 2 als drager bijvoorbeeld m /g hetgeen betekent dat de stof een micro-poreuze structuur heeft (gemiddelde poriëndiameter kleiner dan 20 nm). De werkwijze volgens de uitvinding met vaste stoffen die dergelijke structuren hebben blijkt bij omgevingstemperatuur goede resultaten te geven. Betere resultaten worden nog verkregen indien de gekozen metalen aangebracht zijn op macro-poreus dragermateriaal.ook worden betere resultaten verkregen indien het dragermateriaal niet polair is. Beide maatregelen hebben een effect van dezelfde soort.gebleken is namelijk dat vaste stoffen met een macroporeuze structuur in relatief korte tijd in activiteit achteruitgaan, hetgeen stoffen

5 die macroporeus en/of niet-polair zijn pas na zeer lange bedrijfstijd vertonen. Hoewel hieromtrent geen zekerheid "bestaat kan de verklaring gezocht worden in het afschermen var. de aktieve gesulfideerde metalen in microporeuze en/of polaire vaste stof door water en/of door polaire organische verbindingen die in de stroom lichte koolwaterstoffen als regel aanwezig zijn, eventueel in sporen. De polaire anorganische en organische stoffen kunnen door adsorptie en/of capillair-condensatie in de poriën opgehoopt worden, Niet-polaire dragers adsorberen weinig of niet. Stoffen met macrostructuur hebben zéér wijde poriën die niet of zeer moeilijk afgesloten worden door geadsorbeerde polaire moleculen. Stoffen met een macroporeuze structuur hebben een veel geringer inwendig oppervlak dan die met een microporeuze structuur. Uiteraard is een scheiding tussen beide structuren arbitrair, maar als indicatie kan dienen dat macroporeuze stoffen 2. een inwendig oppervlak van kleiner dan1'qo m /g en een gemiddelde poriè'ndiameter groter dan 30 nm hebben. Uit de proefre suit aten blijkt dat een groot inwendig oppervlak voor de werkwijze volgens de uitvinding niet vereist is s hetgeen aannemelijk is indien de -15 zeer geringe beginconcentratie van ca 10 gat radioaktief materiaal in aanmerking genomen wordt. Geschikte dragermaterialen zijn macroporeuze aktieve kool, macroporeuze silicagel of diathomeeënaarde. Een belangrijke, voordeel biedende mogelijkheid is het gebruik van vas te-stofdeeltjes die geheel bestaan uit de gekozen metalen in sulfidische vorm, niet aangebracht op dragermateriaal. Geschikt is bijvoorbeeld een samenstelling met Ni, en S met atomaire verhoudingen binnen de grenzen 0,01-3 Ni : 1 W : 1-H S, bijvoorbeeld 0.5 Ni : 1 W : 2 S. Dit materiaal zonder drager heeft als regel een gering inwendig p oppervlak, minder dan TOO m /g, en is macroporeus. Het materiaal vertoont een grote capaciteit voor het verlagen van het radioaktiviteitsniveau en vertoont geen spoor van achteruitgang, na ongeveer een maand in bedrijf te zijn geweest, Vaste-stofdeeltjes, in het bijzonder die van een microporeus en/of polair karakter kunnen geregenereerd worden door drogen. Dit kan geschieden door overleiden van een gas s bijvoorbeeld bij een temperatuur van!*0-150 C. Een geschikt middel om achteruitgang in capaciteit voor het

6 verlagen van het radioaktiviteitsniveau tegen te gaan, althans te vertragen, is de te behandelen stroom lichte koolwaterstoffen tevoren te drogen. Hiertoe kan elk conventioneel droogmiddel zoals CaClg, macroporeus silcagel, etc» gebruikt worden. Het belang van beide bovengenoemde maatregelen - regenereren en drogen van de binnenkomende stroom - neemt af naarmate de vaste-stofdeeltjes minder het verschijnsel van achteruitgang in opnamecapaciteit vertonen door de eerdergenoemde oorzaken» Zoals reeds opgemerkt, is hiervoor geen scherpe grens te trekken. Ook zal bijvoorbeeld hét watergehalte van' de stroom koolwaterstoffen een rol spelen. De werkwijze volgens de uitvinding kan uitgevoerd worden onder waterstofdruk. De bereikte voordelen zijn echter marginaal. De uitvinding zal nu nog nader toegelicht Vorden aan de hand van een aantal proeven. Voor deze proeven is een stroom lichte koolwaterstoffen gebruikt met de volgende eigenschappen. PROEF I gehalte aan paraffinen... gehalte aan naftenen gehalte aan aromaten 21,0 zwavelgehalte. 61,5 gew,$ 17,5 gev.% 0,11 gew.$ kooktrajeet if0-28'0 C In een buis met een lengte van 22 ca en een diameter van 2 cm bevond zich 8 ml vaste-stofdeeltjes in de vorm van' extrudaten met een diameter van 1 6 ma. De vaste-stófdeeltjes bestonden uit AlgO^ geïmpregneerd met gesulfideerdi\ T i en Mo. De deeltjes bevatten 2,7 gev.% Ni en 12,2 gew.$ Mo. Het inwendig oppervlak bedroeg m /g en het poriënvolume 0,^3 ml/g. Bovengenoemde hoeveelheid deeltjes van 8 ml was gemengd met 8 ml SiC granules met een diameter van 0,2 mm, welke deeltjes het radioaktiviteitsniveau niet verlagen. Deze bijmenging dient ter voorkoming van maldistributie van de vloeistof tijdens het doorleiden door de buis. Vloeistof met bovenvermelde' samenstelling werd met een doorvoersnelheid van 5 1 per 1 vaste stof per uur doorgeleid bij 25 " C en 1 bar. Het radioaktiviteitsniveau van de ingevoerde vloeistof was 1,29 pcl/g, Ka doorleiden bedroeg de aktiviteit van de vloeistof 0,01 pci/g en dit bleef zo tot het eind van de 2h uur durende proef.

7 6 PROEF II Met dezelfde doch. verse materialen en onder dezelfde condities als "beschreven bij proef I is een proef van langere duur gedaan. De doorvoersnelheid varieerde enigszins» De volgende uitkomsten verden verkregen, doorvoersnelheid doorgevoerde vloeistof aktiviteit na passeren l/l/h 1/1 vaste_ stof _ pci/g b,7 21 0,03 5, ,01 5,9 ' 5^5 0,02 5, ,03 5,7 f 12bk 0 s 0b 5, ,06 6, ,09 5,8 ' ,09 6,0 262*5 0,1^ 6, ,20 5 Deze proef duurde 25 dagen. Het blijkt, dat het aanvankelijke zeer lage aktiviteitsniveau van de behandelde vloeistof langzaam gaat oplopen, hosvel de na 25 dagen bereikte waarde nog zeer acceptabel is. Na deze 25 dagen werd de vaste stof in de buis gedurende 1.8 uur behandeld met stikstof 10 biji)-0 C» Ia opnieuw doorleiden van vloeistof/l vaste stof bij 2'5 C werd een aktiviteitsniveau van 0,09 pci/g gemeten en na 600 1/1 0,22 pci/g, Het doorleiden van stikstof herstelde dus in belangrijke mate de opnamecapaciteit van de vaste stof, die in dit geval een microporeuze structuur heeft. 15 PROEF III Ten einde een blanco proef te hebben werd onder dezelfde omstandigheden als bij proef I vloeistof met een aktiviteit van 1,0 pci/g over vaste-stofdeeltjes geleid, nu bestaande uit niet-gesulfideerd li-mo op AlgO^ in overigens dezelfde samenstelling 20 en ook gemengd met SiC deeltjes, 'Gedurende het doorleiden van vloeistof per 1 vaste stof werd geen vermindering van radioaktiviteit van de vloeistof gemeten '7 Z

8 - 7 PROEF XV De bovenbeschreven proef I werd voortgezet, nu onder een waterstofdruk van 35 bar met een doorvoersnelheid vanïïgvan 200 ïïl H^ per 1 vloeistof. Gedurende 2k uur doorleiden bleef het radioaktiviteitsnivei van de behandelde vloeistof 0,01 pci/g, PROEF V 5 Een buis als vermeld bij proef I werd gevuld met vaste-stofdeeltjes bestaande uit li en W in gesulfideerde vorm, zonder dragermateriaa." De samenstelling kwam bij benadering overeen met de atomaire f verhouding 0,5 Fi : 1 W : 2 S. Deze vaste-stofdeeltjes hadden een doorsnede van ongeveer mm en waren niet gemengd met SiC deeltjes» De temperatuur was kd C. De volgende uitkomsten verden verkregen, doorvoersnelheid doorgevoerde vloeistof aktiviteit na passeren 1/1/h 1/1 vaste stof pci/g M 88 0,05 3, ,01 3, ,01 3, ,01 5, ,01 M 32^2 0,02 5, ,02 Ia doorvoeren van vloeistof per 1 vaste stof werd overgeschakeld op een vloeistof die een aktiviteitsniveau van 2,6 pci/g had in plaats van 1,29 pci/g '15 Uit deze proef blijkt, dat na zeer lang doorleiden - de tijdsduur is van dezelfde orde van grootte als bij proef II - de raaioaktivitext van de behandelde vloeistof niet opgelopen is. Het materiaal van de vaste-stofdeeltjes is macroporeus E

9 - 8 - CONCLUSIES 1. Werkwijze voor bet verlagen van bet radioaktiviteitsniveau van een stroom lichte koolwaterstoffen door die stroom te leiden door een ruimte waarin vaste-stofdeeltjes aanwezig zijn ter verwijdering van radioaktieve metalen of verbindingen daarvan, met 5 het kenmerk, dat de vaste-stofdeeltjes een of meer metalen uit Groep VIB, al dan niet gecombineerd met een of meer metalen uit de Groep VIIIB van het Periodiek Systeem in sulfidische vorm bevatten, waarbij het doorleiden geschiedt bij een temperatuur lager dan / 10'0 C met een doorvoersnelheid van 0,1-100 kg per uur per liter 10 met vaste-stofdeeltjes gevulde ruimte. 2 Werkwijze volgens conclusie 1 a met het kenmerk, dat gewerkt wordt bij omgevingstemperatuur, 3. Werkwijze volgens conclusie 1 of 2, met het kenmerk, dat de metalen gekozen worden uit de groep li, Co, Mo en W, 15 Werkwijze volgens een der conclusies 1-3, met het kenmerk, dat de gekozen metalen aangebracht zijn op macroporeus dragermateriaal.. 5. Werkwijze volgens één der conclusies 1-3, met het kenmerk, dat de gekozen metalen aangebracht zijn op niet-polair drager- 20 materiaal, 6. Werkwijze volgens conclusie of 5, met het kenmerk, dat het dragermateriaal bestaat uit aktieve kool, 7. Werkwijze volgens conclusie b of 5, met het kenmerk, dat het dragermateriaal bestaat uit silicagel, Werkwijze volgens conclusie ^ of 5, met het kenmerk, dat het dragermateriaal bestaat uit diathomeeënaarde, 9. Werkwijze volgens êën der conclusies 1-3, met het kenmerk, dat de vaste-stofdeeltjes geheel bestaan uit de gekozen metalen in sulfidische vorm, niet aangebracht op dragermateriaal, Werkwijze volgens conclusie 9, met het kenmerk, dat de vastestofdeeltjes bestaan uit Ni, W en S in de atomaire verhouding 0,01-3 li:

10 11, Werkwijze volgens een der conclusies 1-10, met het kenmerk, dat de vaste-stofdeeltjes na gebruik geregenereerd worden door drogen. 12, Werkwijze - volgens conclusie 11, met het kenmerk, dat het drogen geschiedt door overleiden van een gas, bijvoorbeeld ïïg. 13, Werkwijze volgens conclusie 12, met het kenmerk, dat het overleiden geschiedt bij een temperatuur van lf0-15"0 C, 1k, Werkwijze volgens een der conclusies 1-13, met het kenmerk, dat de te behandele'n stroom lichte koolwaterstoffen tevoren gedroogd wordt Werkwijze volgens conclusie 1 en zoals beschreven in het bovenstaande, in het bijzonder de proeven betreffende.

interim-rapport commissie ad hoc inzake Marbon Europe n.v.

interim-rapport commissie ad hoc inzake Marbon Europe n.v. interim-rapport commissie ad hoc inzake Marbon Europe n.v. gemeenteblad 1972 - bijlage L Waartoe besloot de raad in 1976? 11 augustus no. 733 De Commissie ad hoc inzake Marbon Chemicals N.V. werd opgeheven.

Nadere informatie

Bodemdaling door Aardgaswinning

Bodemdaling door Aardgaswinning Statusrapport 2010 en Prognose tot het jaar 2070 September 2010 Bodemdaling door Aardgaswinning NAM-gasvelden in Groningen, Friesland en het noorden van Drenthe EP Document Nummer: EP201006302236 Document

Nadere informatie

Het conserveren van leren boekbanden: De Richtlijnen van de Koninklijke Bibliotheek en het Centraal laboratorium/instituut Collectie Nederland

Het conserveren van leren boekbanden: De Richtlijnen van de Koninklijke Bibliotheek en het Centraal laboratorium/instituut Collectie Nederland Het conserveren van leren boekbanden: De Richtlijnen van de Koninklijke Bibliotheek en het Centraal laboratorium/instituut Collectie Nederland Samenvatting In de afgelopen jaren zijn op de Koninklijke

Nadere informatie

- 1 - WERKEN MET STOOM. Werken met stoom

- 1 - WERKEN MET STOOM. Werken met stoom - 1 - WERKEN MET STOOM - 2 - VOORWOORD. Deze lesstof is bedoeld om de belangrijkste thermodynamische beginselen die bij het proces van energieopwekking een rol spelen, kort te behandelen. Vele begrippen

Nadere informatie

Cursus Stralingsbescherming. op deskundigheidsniveau 5R

Cursus Stralingsbescherming. op deskundigheidsniveau 5R Cursus Stralingsbescherming op deskundigheidsniveau 5R Augustus 2011 Voorwoord Het Erasmus MC beschikt voor het toepassen van bronnen van ioniserende straling over drie Kernenergiewetvergunningen (type:

Nadere informatie

Herontwikeling olieveld schoonebeek Rapport II (hoofdstuk 18): waterinjectie

Herontwikeling olieveld schoonebeek Rapport II (hoofdstuk 18): waterinjectie Herontwikeling olieveld schoonebeek Rapport II (hoofdstuk 18): waterinjectie Milieueffectrapportage Rapport II (Hoofdstuk 18): Waterinjectie I Initiatiefnemer Nederlandse Aardolie Maatschappij BV www.nam.nl

Nadere informatie

DAAR BIJ DIE MOLEN. UITGAVE VAN DE VERENIGING VOOR BITUMINEUZE WERKEN V.B.w. K 0 N I N GIN N EG RAe H T 26 - DEN H A A G

DAAR BIJ DIE MOLEN. UITGAVE VAN DE VERENIGING VOOR BITUMINEUZE WERKEN V.B.w. K 0 N I N GIN N EG RAe H T 26 - DEN H A A G DAAR BIJ DIE MOLEN Nadruk (Copyright verboden reserved) DAAR BIJ DIE MOLEN UITGAVE VAN DE VERENIGING VOOR BITUMINEUZE WERKEN V.B.w. K 0 N I N GIN N EG RAe H T 26 - DEN H A A G De V.B.W. verstrekt reeds

Nadere informatie

Zink in stedelijk oppervlaktewater

Zink in stedelijk oppervlaktewater Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research Laan van Westenenk 501 Postbus 342 7300 AH Apeldoorn www.tno.nl TNO-rapport

Nadere informatie

Steekproef in Edelstenenwijk

Steekproef in Edelstenenwijk DOSSIER 6650 Corrosieschade VZA-voorspankabels in woningen te Heerhugowaard Rapport 6650-2-1 Steekproef in Edelstenenwijk 5 november 2008 SAMENVATTING Uit een onderzoek naar de conditie van VZA-kabels

Nadere informatie

TECHNISCH RAPPORT KLEI VOOR DIJKEN. Wfl >-^?- dviescommissie voor de J aterkeringen

TECHNISCH RAPPORT KLEI VOOR DIJKEN. Wfl >-^?- dviescommissie voor de J aterkeringen TECHNISCH RAPPORT KLEI VOOR DIJKEN Wfl >-^?- I echnische ' / '.;,' '.«v dviescommissie voor de J aterkeringen Delft, mei 1996 Technisch rapport klei voor dijken Inhoud 1 Inleiding 1.1 Aanleiding en doel

Nadere informatie

Monitoring baggerspecieverspreiding Eemshaven. Periode november 2009 tot juni 2010

Monitoring baggerspecieverspreiding Eemshaven. Periode november 2009 tot juni 2010 Monitoring baggerspecieverspreiding Eemshaven Periode november 2009 tot juni 2010 Monitoring baggerspecieverspreiding Eemshaven Periode november 2009 tot juni 2010 J.M. de Kok 1201609-000 Deltares, 2010

Nadere informatie

PX-10. Intern Onderzoek. Ministerie van Defensie. Commando DienstenCentra CEMG

PX-10. Intern Onderzoek. Ministerie van Defensie. Commando DienstenCentra CEMG Bezoekadres: Korporaal van Oudheusdenkazerne Noodweg 37, Hilversum Postadres: MPC 53 A Postbus 109 3769 ZJ Soesterberg www.cdc.nl Steller: Kol -arts H.A. Gerretsen MPH Telefoon (035) 577 45 32 Fax (035)

Nadere informatie

HET MEDISCH OPLEIDINGSTRAJECT: WAAR BLIJFT DE (LEEF)TIJD

HET MEDISCH OPLEIDINGSTRAJECT: WAAR BLIJFT DE (LEEF)TIJD Dit rapport is een uitgave van het NIVEL in 2003. De gegevens mogen met bronvermelding ( Het medisch opleidingstraject: waar blijft de (leef)tijd, L.F.J. van der Velden, L. Hingstman) worden gebruikt.

Nadere informatie

EVALUATIE NIEUWE BEROEPSPROCEDURE STUDIEFINANCIERING. - eindrapport - drs. J.E. Soethout. Amsterdam, september 2003 Regioplan publicatienr.

EVALUATIE NIEUWE BEROEPSPROCEDURE STUDIEFINANCIERING. - eindrapport - drs. J.E. Soethout. Amsterdam, september 2003 Regioplan publicatienr. EVALUATIE NIEUWE BEROEPSPROCEDURE STUDIEFINANCIERING - eindrapport - drs. J.E. Soethout Amsterdam, september 2003 Regioplan publicatienr. 1066 Regioplan Beleidsonderzoek Nieuwezijds Voorburgwal 35 1012

Nadere informatie

1. Inleiding en benamingen

1. Inleiding en benamingen 1. Inleiding en benamingen 1.1 Wat is meet- en regeltechniek, waarom wordt het toegepast en hoe is de uitvoering? Iedere studie begint met een vraag. Studeren is niets anders dan zoeken naar antwoorden

Nadere informatie

VentilatiemetenmetCO2alstracergas2009

VentilatiemetenmetCO2alstracergas2009 VentilatiemetenmetCO2alstracergas2009 Ventilatie meten met CO 2 als tracergas December 2009 G. Meijer F. Duijm GGD Groningen Postbus 584 9700 AN Groningen Samenvatting De capaciteit van mechanische ventilatie

Nadere informatie

Conditiebewaking aan windturbines Een verkennende studie

Conditiebewaking aan windturbines Een verkennende studie Juni 2001 ECN-C--01-058 Conditiebewaking aan windturbines Een verkennende studie J.P. Verhoef T.W. Verbruggen Verantwoording Deze studie is uitgevoerd door ECN binnen een door NOVEM gesubsidieerd project

Nadere informatie

Natuurlijke Afbraak: Het is niet niks!

Natuurlijke Afbraak: Het is niet niks! SKB De Stichting Kennisontwikkeling Kennisoverdracht Bodem draagt zorg voor kennisontwikkeling en kennisoverdracht die eigenaren en beheerders van percelen en terreinen nodig hebben om de kwaliteit van

Nadere informatie

problematiek haloformen

problematiek haloformen mededeling.ir. 57 problematiek haloformen 203.3 78 PR Community ^au: supply keurings instituut voor waterleiding artikelen kiwa n.v. 2O3-3 PROBLEMATIEK HALOFORMEN Eindrapport van de ad hoc Werkgroep Problematiek

Nadere informatie

De regelbaarheid van elektriciteitscentrales

De regelbaarheid van elektriciteitscentrales De regelbaarheid van elektriciteitscentrales Een quickscan in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken 20 april 2009 Technische Universiteit Delft Faculteit Techniek, Bestuur en Management in

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing)

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) 30.7.1999 L 200/1 I (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) RICHTLIJN 1999/45/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 31 mei 1999 betreffende de onderlinge aanpassing van

Nadere informatie

Water als bron van duurzame energie. Inspiratieatlas van mogelijkheden

Water als bron van duurzame energie. Inspiratieatlas van mogelijkheden Water als bron van duurzame energie Inspiratieatlas van mogelijkheden Deltares augustus 2008 2 Water als bron van duurzame energie Inhoud Inhoud 3 Voorwoord 5 Opgewekt uit water 7 1. Beschrijving van technieken

Nadere informatie

Gebouwschade Loppersum

Gebouwschade Loppersum Gebouwschade Loppersum Drs. G. de Lange ir. N.G.C. van Oostrom Drs. S. Dortland Ir. H. Borsje (TNO) Ir. S.A.J. de Richemont (TNO) 1202097-000 Deltares, 2011 Titel Gebouwschade Loppersum Opdrachtgever

Nadere informatie

de tenuitvoerlegging van de voorwaardelijke gevangenisstraf

de tenuitvoerlegging van de voorwaardelijke gevangenisstraf wetenschappelijk onderzoek- en documentatie centrum de tenuitvoerlegging van de voorwaardelijke gevangenisstraf 35 1:C Ra 2817 2@i5F _ msterieyan justitie MINISTERIE VAN JUSTITIE l!frienschaxliik Ocifzr,Iceli

Nadere informatie

Monitor Betalingsachterstanden

Monitor Betalingsachterstanden Monitor Betalingsachterstanden Nulmeting 2008 Paul Vroonhof Florieke Westhof Zoetermeer, 17 november 2008 Dit onderzoek is gefinancierd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Heenzendingen ONDERZOEK EN BELEID. dr. MM. Kommer. Gouda- Quint bv 1994

Heenzendingen ONDERZOEK EN BELEID. dr. MM. Kommer. Gouda- Quint bv 1994 ONDERZOEK EN BELEID De reeks Onderzoek en Beleid omvat de rapporten van door het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het Ministerie van Justitie verricht onderzoek. Opname in de reeks

Nadere informatie

elektriciteit uit gasstroom witte steenkool in Limburg ... , \ Impressie 800 MW O.P.A.C. bijlage bij allicht

elektriciteit uit gasstroom witte steenkool in Limburg ... , \ Impressie 800 MW O.P.A.C. bijlage bij allicht 150 kv~if'i9i. -/ /... elektriciteit uit gasstroom witte steenkool in Limburg /' ~, \ Impressie 800 MW O.P.A.C. bijlage bij allicht losse redaktieadres: postbus 8107, 5004 Ge Ti lburg, tel giro 420820

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 15.1.2011 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 12/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN VERORDENING (EU) Nr. 10/2011 VAN DE COMMISSIE van 14 januari 2011 betreffende materialen en voorwerpen

Nadere informatie

Inventarisatieonderzoek: Maïsstro voor productie bio-energie

Inventarisatieonderzoek: Maïsstro voor productie bio-energie Biomaïssa Inventarisatieonderzoek: Maïsstro voor productie bio-energie Ing. J. Groten Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. Sector AGV Juli 2003 PPO 510065 / NOVEM 2020-01-12-24-003 2003 Wageningen,

Nadere informatie