Inhoudstafel. Inleiding 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudstafel. Inleiding 3"

Transcriptie

1 Inleiding In 1998 ontwikkelde het stedelijk overleg drugs Antwerpen (SODA) het eerste drugbeleidsplan voor de stad, het Strategische Plan Drugs Antwerpen (SPDA). Een deel van de acties van het SPDA is afgerond, andere werden in de loop der jaren bijgestuurd. Anno 2005 is dan ook de tijd aangebroken om het SPDA te optimaliseren en te actualiseren. Het optimaliseren en actualiseren van het SPDA resulteerde in de twee voorliggende documenten. Het Beleidsplan Drugs Antwerpen vormt het richtinggevende kader voor het stedelijk drugbeleid en voor de initiatieven die daaruit voortvloeien; de missie en de uitgangspunten die het bestuur hanteert, de doelstellingen die de stad wil nastreven, de positie van de stad ten opzichte van de andere overheden in deze materie en de vernieuwde werking van SODA worden uiteengezet. Aan dat beleidsplan wordt het Actieplan Drugs Antwerpen gekoppeld. Dit actieplan bevat de bestaande en nieuwe drugprojecten die de afgelopen jaren zijn ontwikkeld en geïmplementeerd en de prioriteiten voor de toekomst. In onze stad is een drugbeleid noodzakelijk: de grootstedelijke context, de vaak manifeste aanwezigheid van het drugfenomeen in bepaalde stadsdelen en milieus en de vestiging van heel wat welzijns- en hulpverlenende organisaties in de stad zijn daarvoor slechts enkele argumenten. Dat beleid werkt in de eerste plaats aanvullend en ondersteunend ten aanzien van het Vlaamse en Federale beleid. Deze beleidsniveaus zorgen namelijk voor de financiering van tal van initiatieven in de diverse maatschappelijk sectoren die een rol spelen in de uitvoering van drugbeleid. Enkele van die sectoren zijn: algemene en geestelijke gezondheidszorg, preventie, welzijnswerk, onderwijs, gezin en vrije tijd, economie, justitie, veiligheid. Antwerpen kiest daarom voor regie en invulling van specifiek lokale noden op basis van de strategische doelstellingen die uitgebreid in het beleidsplan worden behandeld. De stad heeft oog voor alle aspecten van de drugthematiek: preventie, schadebeperking, hulpverlening en repressie. In elk van deze vier domeinen werden en worden initiatieven ontplooid. Dit actieplan laat de initiatieven en projecten zien waarmee de stad het drugbeleid van de andere overheden aanvult. Zij doet hiervoor grotendeels beroep op de middelen van het Stedenfonds, het Veiligheids- en Preventiecontract en het Federaal Grootstedenbeleid. Tal van organisaties die rond drugs werken in de stad, maar niet gefinancierd worden door de stad, worden hier niet beschreven. 3

2 Inhoudstafel Inleiding 3 1 Regie SODA als regisseur van het stedelijk drugbeleid Regieopdrachten Regie-instrumenten Thematische werkgroep onderzoek en registratie Deskundigheidsbevordering van intermediairen 11 2 Ontrading en preventie Ondersteunen van intermediairen bij de uitwerking van een alcohol- en drugbeleid Implementatie van een alcohol- en drugbeleid in het hoger onderwijs Communicatie over drugs binnen en met allochtone groepen en gemeenschappen Voorkomen van afglijden naar problematisch druggebruik Vroeginterventie, begeleiding en hervalpreventie bij druggebruikende jongeren en begeleiding voor ouders met druggebruikende kinderen 16 3 Ontwikkeling van vraaggestuurde hulpverlening Bevorderen van de ontplooiingskansen van kinderen van drugafhankelijke ouders Aanbieden van psychosociale hulpverlening Realiseren van een goede doorstroming of dispatching van de druggebruiker via het onthaal en de intakeprocedure Realiseren van zorgcontinuïteit Afstemmen van de verslavingszorg op de multiculturele samenleving 21 4 Werken met restgroepen Straathoekwerk met bijzondere aandacht voor allochtone druggebruikers Aanbieden van (crisis)hulpverlening voor daklozen met specifieke problematieken Onderzoek naar strategieën voor schadebeperking n.a.v. druggebruik Onderzoek naar de praktijk van de gedwongen hulpverlening 26 4 Actieplan

3 5 Maatschappelijke (re)integratie van druggebruikers Onthaal en (woon)begeleiding van jonge druggebruikers Intensieve woonbegeleiding van (ex)druggebruikers bij de uitbouw van een zelfstandig leven Verbeteren van het fysiek, psychisch en maatschappelijk welzijn van moeilijk bereikbare, gemarginaliseerde gebruikers van illegale drugs Outreach-werk voor problematische druggebruikers Activering van harde kern druggebruikers Ondersteuning gebruikersinitiatieven Afstemming tussen de sectoren tewerkstelling en drughulpverlening in functie van drempelverlaging van tewerkstellingsinitiatieven voor druggebruikers 33 6 Vrijwaren van de leefbaarheid voor omwonenden Inventarisatie mogelijke maatregelen ter vermindering van drugoverlast Onderzoek naar de mogelijkheden van deconcentratie van de drughulpverlening Onderzoek naar de wenselijkheid en haalbaarheid van een gebruiksruimte voor harddruggebruikers 37 7 Een harde aanpak van handel in drugs 38 8 Prioriteiten voor het toekomstig stedelijk drugbeleid Prioriteiten ontrading en preventie Prioriteiten vraaggestuurde hulpverlening Prioriteiten restgroepen Prioriteiten reïntegratie van druggebruikers Prioriteiten vrijwaren van de leefbaarheid voor de omwonenden Prioriteiten harde aanpak van handel in drugs 42 Besluit 43 Lijst met afkortingen 44 5

4 1 Regie In (groot)stedelijke milieus is de drugproblematiek vaak manifest aanwezig. Daardoor vestigen heel wat maatschappelijke en dienstverlenende organisaties zich in de stad. Problematisch druggebruik vereist beleid dat alle aspecten van het thema in rekening brengt. Samenwerking en afstemming tussen de betrokken actoren is dan ook noodzakelijk. Het stadsbestuur vervult hierin een belangrijke rol door enerzijds deze partners in hun werkingen te ondersteunen via het aanbieden van overlegkanalen, vorming, informatie enzovoort. Anderzijds is de stad niet blind voor de noden van haar inwoners. Noden waarvoor de aanwezige dienstverlenende organisaties vaak niet regulier worden gefinancierd door hun subsidiënt. De stad probeert hierop in te spelen via eigen projecten. De regieactiviteiten van SODA worden uitgebreid beschreven in punt 1.1. De thematische werkgroep onderzoek en registratie (punt 1.2) beschouwen we als een voorwaardenscheppende actie voor een effectieve regievoering. Deze themagroep heeft daarom een permanent karakter, in tegenstelling tot de acties en de andere thematische werkgroepen. Deskundigheidsbevordering van intermediairen tenslotte (punt 1.3) is een regieactiviteit waarvoor SODA extra middelen inzet. 1.1 SODA als regisseur van het stedelijk drugbeleid Het stedelijk overleg drugs Antwerpen is sinds haar ontstaan in 1986 uitgegroeid van een vrijwillig initiatief van het OCMW tot een volwaardige stedelijke beleidscel. Onder het bedrijf sociale zaken regisseert SODA het stedelijk drugbeleid in samenwerking met alle partners Regieopdrachten Regie betekent voor SODA het vervullen van een initiërende rol door een instantie die relevante actoren ( strategische partners ) mobiliseert, bij elkaar brengt en die hun gezamenlijke inspanningen op het beleidsterrein coördineert, faciliteert en stimuleert. De rol van SODA bestaat erin bruggen te slaan tussen de onderscheiden actoren en voorwaarden te creëren om geïntegreerd werken, evenwicht, samenhang en doeltreffendheid van initiatieven en maatregelen te bekomen. De activiteiten die hiertoe bijdragen zijn geconcentreerd rondom vier kernfuncties: 6 Actieplan

5 - Informeren - Faciliteren, stimuleren en mobiliseren - Adviseren - Coördineren Informeren Hieronder verstaan we: het organiseren van informatiestromen van en naar het beleid, de sector en de bevolking. SODA genereert, analyseert, verwerkt, ontsluit en verspreidt de informatie. Het beleid (info bottom-up en horizontaal): Het (politiek) beleid van Antwerpen voorzien van up-to-date informatie over diverse aspecten van de huidige situatie in het werkveld, acties van hogere overheden enz. Daardoor kan zij meer gerichte maatregelen nemen en indien nodig signalen overmaken aan andere (hogere) overheden. De sector (info top-down en horizontaal) De sector informeren over initiatieven van de lokale en bovenlokale overheid, over initiatieven binnen de eigen sector en binnen aangrenzende sectoren, over resultaten van nationaal en internationaal wetenschappelijk onderzoek. De bevolking De bevolking informeren over de stedelijke druginitiatieven en hun resultaten. Faciliteren, stimuleren en mobiliseren Tot overleg en samenwerking Overleg en samenwerking binnen en tussen sectoren (zowel privé als overheid) zijn onontbeerlijk bij de ontwikkeling van een geïntegreerd, samenhangend en doeltreffend stedelijk drugbeleid. SODA zorgt voor overleg en samenwerking via haar overlegstructuur (zie verder). Het team stimuleert actoren deel te nemen aan het overleg en tracht waar nodig samenwerking tot stand te brengen. Het geheel van deze acties heeft een mobiliserend karakter. Tot het uittekenen van het stedelijk drugbeleid Sinds 1999 wordt in Antwerpen het Strategisch Plan Drugs Antwerpen (SPDA) uitgevoerd. Het SPDA vormde de basis om invulling te geven aan lokale noden. Dit plan moet op regelmatige tijdstippen geëvalueerd en geactualiseerd worden. Het nieuwe 7

6 beleids- en actieplan vormt de opvolging en vervanging van het SPDA. Het resultaat is een nieuw beleidsplan dat de referentie is voor het drugbeleid van de stad. Adviseren SODA verstrekt advies aan de stedelijke overheid en de drugsector. Het advies strekt zich uit over een brede waaier van druggebonden onderwerpen en acties. Coördineren De coördinerende functie omvat enerzijds het beheren van de regie-instrumenten (zie verder) en anderzijds de uitoefening door SODA van het hoofduitvoerderschap over de stedelijke drugprojecten betoelaagd door bovenlokale fondsen (het Vlaamse Stedenfonds en het Federale Grootstedenbeleid). Deze initiatieven worden opgevolgd via o.a.: - de uitwerking van projectvoorstellen en het daarbij opstellen van actieresulta ten (maatschappelijke effecten) en indicatoren (in samenspraak/onderhandeling met de uitvoerende partners); - opvolging van de beoogde resultaten; - advies aan de projectevaluator (subsidiërende instantie). De coördinatie over de Stedenfondsprojecten is geregeld via een raamcontract tussen sociale zaken/soda en AG VESPA. Ook de coördinatie van de drugprojecten van het Veiligheids- en Preventiecontract van de stad Antwerpen komt bij SODA te liggen. Daardoor kunnen alle stedelijke drugprojecten optimaal op elkaar worden afgestemd Regie-instrumenten Om bovenstaande regieopdrachten waar te maken, heeft SODA een aantal instrumenten ontwikkeld. De overlegstructuur Via een overlegstructuur worden de actoren (intersectoraal) verenigd die in Antwerpen werkzaam zijn rond de drugthematiek. Deze structuur bestaat uit 3 niveaus met elk eigen overlegmomenten: - Het basisniveau: In diverse thematische werkgroepen werken vnl. basiswerkers actuele onderwerpen in de diepte uit. - Het sectorniveau: In drie overlegplatforms komen vertegenwoordigers van organisaties en/of een sector samen om evoluties aan te geven, noden te signalen en afspraken te maken. Er zijn 3 overlegplatforms: het overlegplatform preventie, het overlegplatform hulpverlening en het overlegplatform politie/justitie. 8 Actieplan

7 - Het coördinatieniveau: In het Lokaal Intersectoraal Drugoverleg (LIDO) komen vertegenwoordigers van de overlegplatforms, de thematische werkgroepen, het OCMW, de hulpverlening, de preventiesector, politie/justitie, de gebruikers en kabinetsmedewerkers samen met externe deskundigen om het ganse overleggebeuren op te volgen, informatie uit te wisselen, feiten en signalen te verzamelen en analyses te maken. Het SODA-forum Het SODA-forum is de verzamelnaam voor alle SODA-activiteiten die de grenzen van de inhoudelijke overlegwerking overschrijden. SODA-forum staat voor presentaties, contactlunches, vormingen, studiedagen, lezingen en werkbezoeken waarop een breed publiek wordt uitgenodigd. Het SODA-forum groepeert alle betrokken partners bij het stedelijke drugbeleid en brengt ze bijeen rond inhoudelijke en relevante thema s. Afhankelijk van de aangesneden thema s kunnen ook aangrenzende sectoren worden aangesproken. Naast de inhoudelijke waarde heeft het SODA-forum ook tot doel dat basiswerkers en beleidsmensen, coördinatoren en onderzoekers elkaar kunnen ontmoeten. Dit draagt bij tot een betere samenwerking en afstemming. Publicaties - De SODA-Nieuwsflash: een viermaandelijkse elektronische nieuwsbrief. - De SODA-website. - Artikels in het stadsmagazine De(n) Antwerpenaar. SODA als contactpunt - SODA is het aanspreekpunt voor alle Antwerpse intermediairen actief in het brede drugwerkveld. Op vragen rond samenwerking, vormingen, regelgeving, contactadressen enz. zoekt SODA een antwoord. - SODA contacteert intermediairen in functie van informatievergaring en het stimuleren tot samenwerking en deelname aan overleg. SODA neemt ook deel (indien mogelijk) aan stuurgroepen van nieuwe drugprojecten. Uitvoerders: SODA-team. Contactpersoon: Anne-Mie Van Cauwenberghe, SODA, Van Immerseelstraat 11-23, 2018 Antwerpen, tel: Financieringsbron: stadsdotatie;? ; 4 FTE en 0,5 FTE administratieve ondersteuning via OCMW Antwerpen. 9

8 1.2 Thematische werkgroep onderzoek en registratie Voor de regievoering over het Antwerpse drugsbeleid dient SODA te beschikken over accurate en objectieve gegevens betreffende verschillende aspecten van de drugsthematiek. Deze thematische werkgroep kent bijgevolg een permanent karakter; ze volgt de wetenschappelijke stand van zaken omtrent het drugthema en start onderzoeken op die specifiek de Antwerpse situatie nagaan en begeleidt ze. SODA werkt in functie van verwerking en redactie van verzamelde registratiegegevens nauw samen met de Databank Sociale Planning en de Universiteit van Antwerpen, dienst Epidemiologie. Kenmerken van de werking: In deze thematische werkgroep wordt gewerkt rond drie punten: - Registratie en monitoring: er wordt gewerkt aan het stimuleren en ondersteunen van registratie bij verschillende organisaties, aan het afstemmen (indien mogelijk) van verschillende registratiesystemen, het verzamelen van registratiegegevens en het terugkoppelen van deze gegevens naar de organisaties. - Rapportage: registreren moet zinvol zijn. Daarom is rapportage belangrijk. We willen geregeld rapporteren over de stand van zaken betreffende actuele items m.b.t. drugs. Deze rapporten zijn bedoeld als terugkoppeling naar de sectoren toe en worden ook geschreven ten dienste van het beleid. - Wetenschappelijk onderzoek en registratie: vertalen van wetenschappelijk onderzoek naar de praktijk en concrete vragen uit de praktijk omzetten naar probleemstellingen of hypothesen. Wetenschap moet bruikbaar zijn in het dagdagelijks werk. Vanuit deze themagroep is bij de provincie Antwerpen het onderzoeksvoorstel over De registratie van instroom, doorstroom en uitstroom bij hulpverlening aan druggebruikers in de provincie Antwerpen ingediend en goedgekeurd. Meer info hieromtrent is te vinden op de website Doelstellingen: - Verder opvolgen van het onderzoek Registratie van instroom, doorstroom en uitstroom bij hulpverlening aan druggebruikers in de provincie Antwerpen. - Opvolgen andere onderzoeksprojecten uitgewerkt binnen SODA o.a. Middelengebruik in het hoger onderwijs. - Opvolgen project Registratie in de hulpverlening. Hier worden de cijfers van de verschillende hulpverleningsorganisaties samengebracht en geanalyseerd. Op basis van de gekregen resultaten zou deze oefening jaarlijks herhaald worden. 10 Actieplan

9 Deelnemers: Universiteit Antwerpen, provincie Antwerpen Welzijn, justitiehuis, VAD, lokale politie Antwerpen, MSOC/Free Clinic, ODD, beleidscel preventie, parket, dagcentrum De Sleutel, ADIC. Uitvoerder: SODA, thematische werkgroep onderzoek en registratie. Contactpersoon: Anne-Mie Van Cauwenberghe, SODA, Van Immerseelstraat 11-23, 2018 Antwerpen, tel: Financieringsbron: Inhoudelijke en logistieke ondersteuning door SODA. 1.3 Deskundigheidsbevordering van intermediairen Via dit project bevordert SODA de deskundigheid van intermediairen in de stad Antwerpen op het gebied van de drugthematiek. Kenmerken van de werking: Doelgroep zijn enerzijds de professionelen actief in het drugwerkveld en anderzijds organisaties/ projecten in de aangrenzende sectoren. Een betere kennis van elkaars werking en van de werkingen van organisaties uit aangrenzende sectoren (justitie, tewerkstelling enz.) bevordert de samenwerking. Doelstellingen: - Organiseren van deskundigheidsbevordering tussen aangrenzende sectoren. Bijvoorbeeld: vormingen voor drughulpverleners over de werking van het justitiehuis en de strafrechtsprocedure; wederzijdse deskundigheidsbevordering tussen drughulpverleners en OCMW-consulenten waarbij beide groepen elkaars werking leren kennen. - Organiseren van vorming en studiedagen rond druggerelateerde thema s. Bijvoorbeeld: productinformatie en besmettelijke aandoeningen voor drughulpverleners en politie; interculturaliteit binnen de drughulpverlening; omgaan met en herkennen van druggebruik voor cipiers. Uitvoerder: SODA. Contactpersoon: Eva De Bie, SODA, Van Immerseelstraat 11-23, 2018 Antwerpen, tel: Financieringsbron: Stedenfonds;

10 2 Ontrading en preventie De stad Antwerpen ondersteunt alle mensen, organisaties en het beleid in het verantwoord omgaan met het drugthema. De stad Antwerpen geeft prioriteit aan een preventieve benadering van de drugthematiek. Het drugpreventiewerk in de stad moet worden gezien als een onderdeel van een gezondheids- en welzijnsbevorderende aanpak waarbij op alle momenten bijzondere aandacht wordt besteed aan vroegdetectie en vroeginterventie. Drugpreventiewerk is integraal en biedt zowel informatieverstrekking, vorming als algemene educatie aan. Drugpreventie beweegt zich op het brede continuüm tussen welzijn en probleem. Een netwerk waarin iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt, is een voorwaarde voor effectieve preventie. Iedereen in dit netwerk (ouder, jongere, hulpverlener, leerkracht, politie, huisarts, opvoeder, magistraat, politicus) heeft zijn eigen unieke en belangrijke inbreng. Vandaar ook dat preventie sectoroverschrijdend werkt. De stad financiert projecten die zich tot doel stellen om partners in het werkveld meer zelfstandig en deskundig te maken in het omgaan met de drugthematiek. Het drugpreventieteam van VAGGA/Altox ondersteunt intermediairen en organisaties in diverse sectoren bij de uitwerking van een alcohol- en drugbeleid. Met de thematische werkgroep Drugbeleid in het hoger onderwijs brengt SODA alle betrokken partners bijeen om binnen de Universiteit Antwerpen en de verschillende Antwerpse hogescholen een alcohol- en drugbeleid te implementeren. Met een halftijdse projectmedewerker tracht VAGGA/Altox de communicatie over het thema drugs binnen en met de allochtone gemeenschappen en groepen op gang te trekken. Naast structuurgerichte preventie ondersteunt de stad ook projecten die via persoonsgerichte preventie mensen sterker maken in het omgaan met het thema drugs. De medewerkers van het project Riskant begeleiden jonge, experimenterende gebruikers om te voorkomen dat ze afglijden naar problematisch druggebruik. Via de jongerengroepen en de oudergroep begeleidt VAGGA/Altox jonge druggebruikers en ouders met druggebruikende kinderen. 2.1 Ondersteunen van intermediairen bij de uitwerking van een alcohol- en drugbeleid Samen met twee regionale preventiewerkers die een toelage krijgen van de Vlaamse overheid, vormen twee preventiewerkers, die met middelen van het Stedenfonds worden betaald, een pool van preventiewerkers voor de regio Antwerpen. Het drugpreventieteam 12 Actieplan

11 voor de regio Antwerpen is ondergebracht bij VAGGA/Altox. Dit preventieteam ondersteunt diverse sectoren (onderwijs, jeugd, buurt, bedrijven ) bij de uitwerking van een alcohol- en drugbeleid. Kenmerken van de werking: De ondersteuning van intermediairen en organisaties bij de ontwikkeling van een alcohol- en drugbeleid omvat volgende activiteiten: - Coaching en expertise bij het opstellen van een organisatie- (en dus cultuur-) specifiek beleid. - Vorming van sleutelfiguren binnen deze organisaties, of naar grotere groepen toe zoals ouders. Topics die hierbij aan bod kunnen komen zijn productinformatie, redenen van gebruik, risico s, fasen van druggebruik, wetgeving, do s and don ts in de aanpak van problemen, afgestemd naargelang de vraag en de doelgroep. - Overleg, met name de netwerking tussen preventie en andere actoren binnen het drugwerkveld, met als doel deskundigheid en ervaring te bundelen met het oog op efficiënte opvolging en afstemming van het preventiewerk en druggerelateerde tendensen binnen onze samenleving. Doelstellingen: - Continue procesbegeleiding van de secundaire Antwerpse scholen waarbij het hoofdaccent ligt op structureel werken rond een drugbeleid op school. - Ondersteunen van lagere, secundaire en hogescholen bij drugpreventieve of voorwaardenscheppende activiteiten (bijv. opstarten leerlingenraad, vorming leerkrachten, pedagogische studiedag, drugpreventieproject uitgewerkt door leerlingen of studenten). - Actief ondersteunen van organisaties met een specifiek aanbod voor maatschappelijk achtergestelde groepen bij de uitwerking van een alcohol- en drugbeleid. - Op vraag ondersteunen van organisaties met een vrijetijdsaanbod voor Antwerpenaren bij de uitwerking van een alcohol- en drugbeleid. Uitvoerder: VAGGA/Altox. Contactpersoon: Wim Vanspringel, VAGGA/Altox, Ketsstraat 17, 2018 Antwerpen, tel: Financieringsbron: Stedenfonds; ; 2 FTE. 13

12 2.2 Implementatie van een alcohol- en drugbeleid in het hoger onderwijs Met de thematische werkgroep Drugbeleid in het hoger onderwijs brengt SODA alle betrokken partners bijeen om binnen de Universiteit Antwerpen en de verschillende Antwerpse hogescholen een alcohol- en drugbeleid te implementeren. Kenmerken van de werking: In het voorjaar van 2005 bevraagt men alle studenten van de Universiteit Antwerpen en de verschillende Antwerpse hogescholen ( studenten) i.v.m. hun alcohol- en druggebruik. Op basis van de resultaten van dit onderzoek zoekt men aanknopingspunten voor preventie-initiatieven in het Antwerpse hoger onderwijs. De resultaten van het onderzoek zullen dus worden gebruikt om de universiteit en de hogescholen concrete ondersteuning te bieden om op een verantwoorde wijze met het drugthema om te gaan en om een alcohol- en drugbeleid uit te werken. Doelstellingen: - Sensibiliseren van de Universiteit Antwerpen en de Antwerpse hogescholen voor de alcoholen drugthematiek. - In kaart brengen van het alcohol- en ander druggebruik bij de Antwerpse studenten. - Aanknopingspunten formuleren voor preventie-initiatieven in het Antwerpse hoger onderwijs. Deelnemers: Sociale dienst van Universiteit Antwerpen, SOVO Hogere Zeevaartschool, Dienst studentenvoorzieningen Karel de Grote Hogeschool, SOVO Lessius Hogeschool, Dienst studentenaangelegenheden Hogeschool Antwerpen, SOVO Plantijn Hogeschool provincie Antwerpen, UA - Vakgroep Epidemiologie en Sociale Geneeskunde, Universitair Wetenschappelijk Instituut voor Drugproblemen (UWID), Provincie Antwerpen dienst Welzijn, VAGGA/Altox, VAD. Uitvoerder: SODA, thematische werkgroep Drugbeleid in het hoger onderwijs. Contactpersoon: Roeland Keersmaekers, SODA, Van Immerseelstraat 11-23, 2018 Antwerpen, Financieringsbron: Inhoudelijke en logistieke ondersteuning door SODA. 14 Actieplan

13 2.3 Communicatie over drugs binnen en met allochtone groepen en gemeenschappen Een halftijdse projectmedewerker van VAGGA/Altox ondersteunt de communicatie over het thema drugs binnen en met de allochtone groepen en gemeenschappen. De taboesfeer omtrent de drugthematiek bij allochtonen wordt hierdoor doorbroken. Kenmerken van de werking: In een eerste fase van het project werden de allochtone groepen en gemeenschappen bevraagd omtrent hun noden en behoeften met betrekking tot het drugthema. Op basis van deze bevraging werd een specifiek preventieaanbod uitgewerkt (debatten, informatieavonden). Het bestaande preventiemateriaal werd aangepast aan de specifieke doelgroep. Doelstellingen: - Bespreekbaar maken van het thema drugs en de taboesfeer doorbreken. - Informeren en sensibiliseren van allochtone groepen en gemeenschappen rond de drugthematiek. - Ondersteunen van allochtone groepen en gemeenschappen in het omgaan met het thema drugs. Uitvoerder: VAGGA/Altox. Contactpersoon: Christoph Cambré, VAGGA/Altox, Ketsstraat 17, 2018 Antwerpen, Financieringsbron: Stedenfonds; ; 0,5 FTE. 2.4 Voorkomen van afglijden naar problematisch druggebruik Het project Riskant beantwoordt vragen en geeft advies aan jonge, experimenterende gebruikers om te voorkomen dat ze afglijden naar problematisch druggebruik. Kenmerken van de werking JAC Plus zet Riskant-medewerkers mee in om de deskundigheid op het vlak van de drugthematiek binnen de gehele JAC-werking te vergroten. Bij dit laagdrempelig onthaal kunnen jongeren om het even welke vraag stellen of probleem voorleggen, ook ronds drugs en 15

14 druggebruik. Een vraag rond drugs wordt niet geïsoleerd bekeken maar benaderd binnen het ruimer aanbod van de jongerenhulpverlening. De hulpverlening gebeurt onmiddellijk, is gratis en anoniem. Binnen de onthaalwerking is er plaats voor vraagverheldering (incluis intake, diagnose en verwijzing), beantwoorden van informatie- en adviesvragen, consultfunctie voor intermediairen, belangenbehartiging en het opnemen van bemiddeling (bv. om schooluitval te vermijden). Doelstellingen: - Bespreekbaar maken van het thema drugs bij jongeren en bij intermediairen. - Adviseren en informeren van jongeren met vragen en problemen in verband met drugs. - Voorkomen dat jonge, experimenterende gebruikers afglijden naar problematisch gebruik. Uitvoerder: JAC Plus/CAW Metropool. Contactpersoon: Riet Knoops, JAC Plus/CAW Metropool, Korte Nieuwstraat 26, 2000 Antwerpen, tel: Financieringsbron: Veiligheids- en Preventiecontract; ,27; 2,1 FTE. 2.5 Vroeginterventie, begeleiding en hervalpreventie bij druggebruikende jongeren en begeleiding voor ouders met druggebruikende kinderen Door middel van groepsactiviteiten (jongerengroepen en oudergroepen) en individuele gesprekken begeleidt VAGGA/Altox jonge druggebruikers en ouders met druggebruikende kinderen. Kenmerken van de werking: VAGGA/Altox organiseert jongerengroepen voor jonge druggebruikers en biedt de mogelijkheid tot individuele begeleidingsgesprekken en gezinsgesprekken. Deze begeleiding staat in het teken van vroeginterventie, begeleiding en hervalpreventie. Voor ouders met druggebruikende kinderen worden oudergroepen georganiseerd en is er aanbod voor individuele gesprekken en gezinsgesprekken. Dit aanbod geeft ouders advies, ondersteuning en begeleiding. Doelstellingen: - Middelengebruikende jongeren kennis, attitudes en vaardigheden aanreiken. - Jongeren bewust maken van hun problematiek en motiveren om voor de problemen met 16 Actieplan

15 betrekking tot hun gebruik een oplossing te zoeken. - Ouders van middelengebruikende jongeren kennis, attitudes en vaardigheden aanreiken. - Ouders sterken in hun ouderlijke vaardigheden om met hun druggebruikend kind om te gaan. Uitvoerder: VAGGA/Altox. Contactpersoon: Grietje Vigoureux / Kristof Haesendonck, VAGGA/Altox, Ketsstraat 17, 2018 Antwerpen, tel: Financieringsbron: Veiligheids- en Preventiecontract; ,79; 1 FTE. 3 Ontwikkeling van vraaggestuurde hulpverlening De stad Antwerpen realiseert een betere opvang en behandeling van problematische gebruikers via de ontwikkeling van vraaggestuurde hulpverlening. Nog steeds is gebrek aan afstemming, samenwerking en communicatie een kenmerk van de organisatie van de op welzijn en gezondheid gerichte initiatieven, wat aanleiding geeft tot overlap, dubbel werk en gebrek aan continuïteit. Dit heeft verschillende oorzaken: het drugthema is een dynamisch gegeven in een voortdurend veranderende samenleving, diverse overheden zijn bevoegd voor deelaspecten van de aanpak van de drugthematiek. Maar ook de organisatie van de zorg op zich werkt ondoorzichtigheid en moeizame samenwerking in de hand. Zorg op maat, zorgcontinuïteit en vraaggestuurde zorg worden als alternatieven naar voor geschoven. Het zijn niet de voorzieningen die het uitgangspunt mogen vormen, wel de cliënt en zijn hulpvraag of behandelnoden. De projecten die hierop inspelen hebben het streefdoel de organisatie van hun dienstverlening af te stemmen op de vraag van de cliënt en op de continuïteit van de zorg. Bubbels en Babbels probeert dit doel te bereiken door als zorgcoördinator op te treden tussen verschillende organisaties die zorg aanbieden bij één enkel gezin. Zorgafstemming is dan noodzakelijk. Bij de oprichting van de laagdrempelige Medische Sociale Centra heeft de federale regering oog gehad voor achterliggende problematieken van cliënten. Psychosociale hulpverlening vult bijgevolg de medische begeleiding van problematische gebruikers aan. Het extern team van De Sleutel is in het leven geroepen om extra aandacht te besteden aan de intakefase van de hulpverlening aan cliënten. Meer tijd en ruimte voor intakes zorgt ervoor dat cliënten en hulpverleners diep op de zorgvraag kunnen ingaan, waardoor een adequater hulpverleningstraject kan worden uitgewerkt. SODA heeft een reeks van organisa- 17

16 ties uit verschillende sectoren ondersteund bij de oprichting van een cliëntenoverleg. Op dit overleg worden zorgtrajecten voor cliënten effectief uitgewerkt en afspraken gemaakt tussen deze organisaties over welke organisatie op welk tijdstip welbepaalde zorg aanbiedt. Tenslotte wordt via SODA s overlegwerking nagegaan op welke wijze de drughulpverlening beter kan worden afgestemd op de vragen en noden van inwoners met verschillende culturele achtergronden. 3.1 Bevorderen van de ontplooiingskansen van kinderen van drugafhankelijke ouders Bubbels en Babbels treedt als zorgcoördinator op tussen verschillende organisaties die zorg aanbieden bij één enkel gezin. Het project biedt kinderen van (ex)drugafhankelijke ouders optimale ontplooiingskansen en voorkomt dat deze kinderen zelf ernstige problemen ontwikkelen. Kenmerken van de werking: Bubbels en Babbels heeft een aanbod voor (ex)drugafhankelijke ouders en voor hulpverleners/ mantelzorgers. Het project spreekt (ex)drugafhankelijke ouders in een zo vroeg mogelijk stadium aan en activeert en regisseert rond het gezin een netwerk van (opvoedings) ondersteunende diensten/mantelzorgers. Bubbels en Babbels doet zelf niet aan hulpverlening maar stemt het aanbod van de verschillende bestaande diensten op elkaar af en maakt het toegankelijk voor deze ouders. Hiertoe hanteert men de methodiek van casemanagement. Daarnaast ondersteunt Bubbels en Babbels hulpverleners en mantelzorgers die met (ex)drugafhankelijke ouders werken en stelt men informatie ter beschikking rond deze thematiek. Doelstellingen: - In het belang van het kind de hulpverlening coördineren aan (ex)drugafhankelijke ouder(s). Bubbels & Babbels brengt hiervoor ouders, diensten en betrokken derden vrijwillig samen rond de tafel. Hiertoe hanteert Bubbels & Babbels de methodiek van casemanagement. - (Ex)drugafhankelijke ouders de weg wijzen naar diensten waar ze terecht kunnen voor vragen die verband houden met het creëren van een veilig opvoedingsklimaat. - De deskundigheid van hulpverleners benutten en bevorderen zodat (ex)drugafhankelijke ouders en hun kinderen op een kwaliteitsvolle manier en met kennis van zaken ondersteund worden. - De vormingsbehoeften onderzoeken bij de hulpverleners en vormingen op maat organiseren. - Ter beschikking stellen van een infotheek waar iedere belanghebbende ouder, hulpverlener of student terecht kan voor meer achtergrondinformatie rond opvoeding, druggebruik, 18 Actieplan

17 casemanagement enz. - Elk kwartaal een digitale nieuwsbrief uitgeven, De Babbelbox, waarin de laatste ontwikkelingen en interessante weetjes en publicaties worden vermeld. - Folders en brochures uitgeven. - Een website ( onderhouden die voortdurend aangevuld wordt met relevante informatie rond deze thematiek. Uitvoerder: Free Clinic/MSOC. Contactpersoon: Dirk Rombouts, Bubbels en Babbels, Zeilstraat 16, 2060 Antwerpen, tel: Financieringsbron: Stedenfonds; ; 2,1 FTE. 3.2 Aanbieden van psychosociale hulpverlening Bij de oprichting van de laagdrempelige Medische Sociale Centra in 1995 heeft de Federale regering oog gehad voor achterliggende problematieken van cliënten. Psychosociale hulpverlening vult bijgevolg de medische begeleiding van problematische gebruikers aan. Kenmerken van de werking De Federale regering bepaalde dat RIZIV een toelage geeft voor de medische prestaties (doktersconsultaties, methadonverstrekking) en dat de psychosociale hulp wordt betoelaagd door het Veiligheids- en Preventiecontract. Deze psychosociale hulp moet beschouwd worden als een regulier en noodzakelijk onderdeel van de werking van de MSOC s. Doelstellingen Aanbieden van psychosociale hulpverlening aan problematische druggebruikers. Uitvoerder: MSOC/Free Clinic. Contactpersoon: Tino Ruyters, MSOC/Free Clinic, Van Arteveldestraat 64, 2060 Antwerpen, tel: Financieringsbron: Veiligheids- en Preventiecontract; ,43; 4FTE. 19

18 3.3 Realiseren van een goede doorstroming of dispatching van de druggebruiker via het onthaal en de intakeprocedure Het extern team van De Sleutel is in het leven geroepen om extra aandacht te besteden aan de intakefase van de hulpverlening aan cliënten. Meer tijd en ruimte voor intakes zorgt ervoor dat cliënten en hulpverleners diep op de zorgvraag kunnen ingaan, waardoor een hulpverleningstraject op maat kan worden uitgewerkt. Kenmerken van de werking Het project wil een kwaliteitsverbetering realiseren van de eerste, laagdrempelige opvang en begeleiding van problematische druggebruikers binnen de regio Antwerpen. Het Extern team leidt ertoe dat de druggebruiker met zijn specifieke hulpvraag en problematiek op de juiste plaats terechtkomt binnen de hulpverlening. Doelstelllingen - Toename van de kwantiteit en de kwaliteit van de aanmeldingen en oriëntaties. - Toename van het aantal laagdrempelige begeleidingsplaatsen. Uitvoerder: Dagcentrum De Sleutel. Contactpersoon: Jan Bogaerts, Dagcentrum De Sleutel, Dambruggestraat 78, 2060 Antwerpen, tel: Financieringsbron: Veiligheids- en Preventiecontract; ,39; 2 FTE. 3.4 Realiseren van zorgcontinuïteit SODA heeft een reeks van organisaties uit verschillende sectoren ondersteund bij de oprichting van een cliëntenoverleg. Op dit overleg worden zorgtrajecten voor cliënten effectief uitgewerkt en afspraken gemaakt tussen deze organisaties over welke organisatie op welk tijdstip welbepaalde zorg aanbiedt. Het cliëntenoverleg is een stap in de oprichting van zorgcircuits zoals aanbevolen in de federale drugnota van Kenmerken van de werking Organisaties waar druggebruikers terechtkunnen voor begeleiding en opvang realiseren voor hun cliënten een optimaal zorgaanbod. 20 Actieplan

19 Doelstellingen: - Voor cliënten de meest geschikte begeleidingplaats vinden. - De cliënten waarbij om diverse redenen de begeleiding wordt stopgezet elders ondersteuning aanbieden. De continuïteit van de zorg wordt daardoor gegarandeerd. Deelnemers thematische werkgroep MSOC/Free Clinic, dagcentrum De Sleutel, ADIC, ZNA campus Erasmus, Justitiehuis, Justitieel Welzijnswerk Antwerpen, Zorgcoördinator provincie Antwerpen. Uitvoerder Cliëntenoverleg regio Antwerpen. Sinds oktober 2003 functioneert het effectieve cliëntenoverleg met deelname van de volgende organisaties: MSOC/Free Clinic, dagcentrum De Sleutel, ADIC, VAGGA/Altox, opvangcentrum Sint-Andries, nachtopvangcentrum De Biekorf, Onthaal Dakloze Druggebruikers, JAC Plus, Eenheid voor Psychiatrische Spoed Interventie (EPSI, ZNA Campus Stuivenberg), Psychiatrisch Centrum (PC) Bethanië Zoersel, PC Sint-Norbertus Duffel, PC Broeders Alexianen Boechout, PC Sint-Amadeus Mortsel, PC Sleidinge (ad hoc deelname). Contactpersoon: Cliëntenoverleg: Ann Soetewey, EPSI, ZNA Campus Stuivenberg, Lange Beeldekensstraat 267, 2060 Antwerpen, tel: Werking themagroep: Erwin Daenen, SODA, Van Immerseelstraat 11-23, 2018 Antwerpen, tel: Financieringsbron: - Thematische werkgroep: inhoudelijke en logistieke ondersteuning door SODA. - Cliëntenoverleg regio Antwerpen: deelnemende organisaties. 3.5 Afstemmen van de verslavingszorg op de multiculturele samenleving SODA gaat via haar overlegwerking na op welke wijze de drughulpverlening beter kan worden afgestemd op de vragen en noden van Antwerpenaren met verschillende culturele achtergronden. Kenmerken van de werking De thematische werkgroep allochtonen wenst bij te dragen tot de afstemming van de versla- 21

20 vingszorg op de multiculturele samenleving waarin de verslavingszorg haar maatschappelijke verantwoordelijkheid draagt om gelijkwaardigheid van zorg te garanderen voor alle (potentiële) cliënten. Op basis van een uitgewerkt actieplan worden stappen ondernomen om de drughulpverlening beter te laten aansluiten bij de noden en behoeften van allochtone cliënten. Doelstellingen: - In kaart brengen van het specifieke drughulpverleningsaanbod voor allochtonen. - In kaart brengen van noden en behoeften van hulpverleners met betrekking tot de aanpak van allochtonen cliënten. - Verhogen van de deskundigheid met betrekking tot culturele diversiteit bij hulpverleners. - Aanzetten tot interculturalisering van het aanbod van de drughulpverlening. Deelnemende organisaties: Dagcentrum De Sleutel, DIA, VAGGA/Altox, MSOC/Free Clinic, OGGPA, politie Antwerpen, ODD, JWA, Territoriaal straathoekwerk, De Biekorf. Uitvoerder: SODA, thematische werkgroep allochtonen. Contactpersoon: Roeland Keersmaekers, SODA, Van Immerseelstraat 11-23, 2018 Antwerpen, tel: Financieringsbron: Inhoudelijke en logistieke ondersteuning door SODA. 4 Werken met restgroepen De stad Antwerpen wil een betere opvang en behandeling van problematische gebruikers realiseren door de afstemming van het bestaande aanbod op de complexe situatie van diverse restgroepen binnen de gebruikerspopulatie. De socio-economische diversiteit in onze samenleving veroorzaakt een zekere gelaagdheid. Mensen die door allerhande oorzaken helemaal onder aan deze ladder vertoeven, kunnen weinig tot geen gebruik maken van de voordelen die door maatschappelijke organisaties en instellingen worden voorzien. Essentieel voor het fenomeen restgroepen is het aanwezig zijn van zowel een persoonlijk als een maatschappelijk aandeel in het ontstaan en voortbestaan van de groepen. Globaal kan gesteld worden dat deze mensen vooral met de negatieve kanten van de maatschappij in contact komen en niet kunnen genieten van de voordelen ervan. Concreet heeft het te maken met het samengaan van problemen op heel wat verschil- 22 Actieplan

MSOC Gent viert 20-jarig bestaan met 'Heet van de naald'

MSOC Gent viert 20-jarig bestaan met 'Heet van de naald' MSOC Gent viert 20-jarig bestaan met 'Heet van de naald' Met het evenement Heet van de naald werd op donderdag 12 januari 2017 in het Pand, het 20-jarig bestaan van het Medisch Sociaal Opvangcentrum (MSOC)

Nadere informatie

Naar een verdere uitbouwing en duurzame verankering van de drughulpverlening in het drugsbeleid

Naar een verdere uitbouwing en duurzame verankering van de drughulpverlening in het drugsbeleid Naar een verdere uitbouwing en duurzame verankering van de drughulpverlening in het drugsbeleid Prof. dr. Brice De Ruyver Studiedag De Kiem 29 maart 2012, Gent 1 Structuur 1. De bevraging van de noden

Nadere informatie

Planning spuitenruil Provincie West-Vlaanderen 2013

Planning spuitenruil Provincie West-Vlaanderen 2013 Planning spuitenruil Provincie West-Vlaanderen 2013 Art. 4. 1. De algemene doelstelling van dit convenant is een bijdrage te leveren aan het preventieve gezondheidsbeleid op het gebied van middelengebruik,

Nadere informatie

Vlaamse Regering rssjj^f ^^

Vlaamse Regering rssjj^f ^^ Vlaamse Regering rssjj^f ^^ Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van ISjuli 2007 houdende de organisatie van opvoedingsondersteuning DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de decreten

Nadere informatie

Onderzoek naar de afstemming tussen zorgvraag en aanbod in de Oost-Vlaamse drughulpverlening

Onderzoek naar de afstemming tussen zorgvraag en aanbod in de Oost-Vlaamse drughulpverlening Onderzoek naar de afstemming tussen zorgvraag en aanbod in de Oost-Vlaamse drughulpverlening Delphine Mortier Masterstudent vakgroep Orthopedagogiek, Ugent Promotor: Wouter Vanderplasschen Overzicht Inleiding

Nadere informatie

De Meander is er voor mensen die een vraag hebben naar informatie, ondersteuning of begeleiding rond

De Meander is er voor mensen die een vraag hebben naar informatie, ondersteuning of begeleiding rond De Meander is er voor mensen die een vraag hebben naar informatie, ondersteuning of begeleiding rond alcohol, illegale drugs, medicatie en gokken. Doelgroep Meander: Iedereen met problemen in verband met

Nadere informatie

Inspiratiedag VVSG Ouderen- en thuiszorg. Cis Dewaele

Inspiratiedag VVSG Ouderen- en thuiszorg. Cis Dewaele Inspiratiedag VVSG Ouderen- en thuiszorg Cis Dewaele Inhoud 1. Waarom outreach 2. Quickscan 3. De visie 4. De cirkel 1. Waarom outreach Niet bereikte groepen De relatie werkt! (leefwereld, waarden en normen)

Nadere informatie

Hulpverlening in de politiecel. Medewerking SODA aan Fortuna-acties 17 juni 2009

Hulpverlening in de politiecel. Medewerking SODA aan Fortuna-acties 17 juni 2009 Hulpverlening in de politiecel Medewerking SODA aan Fortuna-acties 17 juni 2009 Hulpverlening in politiecel - Wat is het doel van Fortuna-acties - Ervaring in het buitenland - Voorbereiding - Aanbod SODA

Nadere informatie

CROSS-OVER 2/12/2014

CROSS-OVER 2/12/2014 CROSS-OVER 2/12/2014 SKILLVILLE: Alcohol, tabak en cannabis Historiek Start Projectmatig Wetenschappelijk Onderzoek (PWO) september 2012 Impact van het ontwikkelen en inzetten van een educatieve game ter

Nadere informatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie DEEL ARMOEDEBESTRIJDING Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie Actie 1 : Het OCMW zorgt er, zelfstandig of

Nadere informatie

Forum Opvoedingsondersteuning Westhoek. 8 10 2013 Jonkershove (Houthulst)

Forum Opvoedingsondersteuning Westhoek. 8 10 2013 Jonkershove (Houthulst) Forum Opvoedingsondersteuning Westhoek 8 10 2013 Jonkershove (Houthulst) Programma Timing 9u00-9u15 9u15-10u15 10u15-10u30 10u30-11u30 11u30 Inhoud Verwelkoming Workshop deel I Pauze Workshop deel II Broodjesmaaltijd

Nadere informatie

STRATEGISCHE DOELSTELLING 1: DE BEVOLKING VERANTWOORD EN KRITISCH LEREN OMGAAN MET GENOTSMIDDELEN

STRATEGISCHE DOELSTELLING 1: DE BEVOLKING VERANTWOORD EN KRITISCH LEREN OMGAAN MET GENOTSMIDDELEN Actieplan voor Drugpunt, & 2013 STRATEGISCHE DOELSTELLING 1: DE BEVOLKING VERANTWOORD EN KRITISCH LEREN OMGAAN MET GENOTSMIDDELEN Locatie Meetpunten / indicatoren O.D. 1.1. De bevolking heeft kennis mbt

Nadere informatie

DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID

DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID Functie 1 Activiteiten op het vlak van preventie; geestelijke gezondheidszorgpromotie; vroegdetectie, -interventie en -diagnosestelling

Nadere informatie

Er is veel informatie beschikbaar op www.free-clinic.be

Er is veel informatie beschikbaar op www.free-clinic.be Free Clinic vzw is een erkende organisatie die zich richt tot maatschappelijk kwetsbare groepen met een specifieke aandacht voor mensen met een problematiek van middelenafhankelijkheid. De organisatie

Nadere informatie

Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden

Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden De organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden wordt vandaag geregeld met het decreet van 8 maart 2013 betreffende de organisatie

Nadere informatie

Het Centraal AanmeldPunt voor druggebruikers in de gevangenis

Het Centraal AanmeldPunt voor druggebruikers in de gevangenis Het Centraal AanmeldPunt voor druggebruikers in de gevangenis 1. Inhoud van het CAP Het centraal aanmeldpunt drugs of kortweg CAP, wil alle gedetineerden met een drugprobleem ondersteunen in hun zoektocht

Nadere informatie

Lokale bestrijding. kinderarmoede. Groeiactieplan. kinderarmoede

Lokale bestrijding. kinderarmoede. Groeiactieplan. kinderarmoede Lokale bestrijding kinderarmoede Groeiactieplan kinderarmoede Overzicht 1. Algemeen kader 2. Greep uit de acties in Gent 3. Succesfactoren/knelpunten à Debat Psychologische Dienst - OCMW Gent 2 1. Algemeen

Nadere informatie

(Net)werking van een PAAZ

(Net)werking van een PAAZ (Net)werking van een PAAZ Frederic Ulburghs (hoofverpleegkundige) en Henrik Palmans (psychiatrisch verpleegkundige) Voorstelling PAAZ Enkele cijfers: +/- 13 FTE verpleegkundigen +/- 3 FTE psychologen +/-

Nadere informatie

We stellen voor deze vragenlijst één maal per jaar te gebruiken.

We stellen voor deze vragenlijst één maal per jaar te gebruiken. Vragenlijst Lokaal Drugoverleg Inleiding Binnen de alcohol- en drugpreventiesector weten we dat een dynamisch lokaal drugoverleg een belangrijke basis en voorwaarde vormt om binnen de gemeente een werkbaar

Nadere informatie

Rol: clustermanager Inwoners

Rol: clustermanager Inwoners Datum opmaak: 2017-08-24 Goedgekeurd door secretaris op: Revisiedatum: Eigenaar: Koen De Feyter Doel van de functie Definiëren van de missie, visie en strategie van de cluster inwoners en plannen, organiseren,

Nadere informatie

Outreach: ja hallo 19/05/2016

Outreach: ja hallo 19/05/2016 Outreach: ja hallo 19/05/2016 Inhoud 1. Visie 2. Quality of Life 3. Quickscan 4. De cirkel Visie? Visie geeft denken en handelen vorm Mens-en maatschappijvisie Ruimer dan outreach alleen Iedereen heeft

Nadere informatie

ZORGNETWERKEN & PROACTIEF HANDELEN

ZORGNETWERKEN & PROACTIEF HANDELEN 1 ZORGNETWERKEN & PROACTIEF HANDELEN PROACTIEF HANDELEN In strikte zin Financiële onderbescherming (4,2%) In ruimere zin Onderbenutting recht op sociale hulpen dienstverlening van het OCMW In maximale

Nadere informatie

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Roegiers, Carlo Daelman en Koen Helsen

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Roegiers, Carlo Daelman en Koen Helsen Stuk 2223 (2003-2004) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2003-2004 5 maart 2004 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Roegiers, Carlo Daelman en Koen Helsen betreffende een

Nadere informatie

Club 107. voor een vernieuwde GGZ in de regio Mechelen Rupelstreek. een initiatief van GGALIMERO

Club 107. voor een vernieuwde GGZ in de regio Mechelen Rupelstreek. een initiatief van GGALIMERO Club 107 voor een vernieuwde GGZ in de regio Mechelen Rupelstreek een initiatief van GGALIMERO PC Duffel woensdag 23 mei 2012 1. Welkom 2. GGALIMERO 3. GGZ-vernieuwing 4. Experimenten 5. En onze regio?

Nadere informatie

Samen inclusief hoger onderwijs realiseren. Beleidsplan

Samen inclusief hoger onderwijs realiseren. Beleidsplan Samen inclusief hoger onderwijs realiseren Beleidsplan 2017-2019 Goedgekeurd door de stuurgroep dd. 20.03.2017 Voorwoord Het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO) zet met zijn beleidsplan samen inclusief

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Sociale Dienst. Functienaam: arbeidstrajectbegeleider

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Sociale Dienst. Functienaam: arbeidstrajectbegeleider Functie Graadnaam: maatschappelijk werker Functienaam: arbeidstrajectbegeleider Functiefamilie: maatschappelijk werkers Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: Sociaal Huis Dienst: Sociale Dienst Subdienst:

Nadere informatie

De organisatie van opvoedingsondersteuning

De organisatie van opvoedingsondersteuning De organisatie van opvoedingsondersteuning 1. Wat is opvoedingsondersteuning? Opvoedingsondersteuning bestaat uit al die activiteiten die tot doel hebben om ouders en andere opvoeders steun te bieden bij

Nadere informatie

Alcohol- en drugpreventie op school.

Alcohol- en drugpreventie op school. Alcohol- en drugpreventie op school. Aan de slag! Voor leerkrachten in het secundair onderwijs Alcohol, cannabis, psychoactieve medicatie, gokken en gamen zijn niet weg te denken uit de leefwereld van

Nadere informatie

Een verkenning van de toeleiding van vluchtelingen naar de reguliere zorg Praktijkervaringen uit 5 gemeenten

Een verkenning van de toeleiding van vluchtelingen naar de reguliere zorg Praktijkervaringen uit 5 gemeenten Een verkenning van de toeleiding van vluchtelingen naar de reguliere zorg Praktijkervaringen uit 5 gemeenten Maud Eimers en Erick Vloeberghs 2 Een verkenning van de toeleiding van vluchtelingen naar de

Nadere informatie

DIVERSITEIT IN de gemeente

DIVERSITEIT IN de gemeente DIVERSITEIT IN de gemeente Ondersteuning op maat van lokale besturen Diversiteit in Vlaanderen Een diversiteitsvriendelijk Vlaanderen Vlaanderen is divers, ook etnisch-cultureel. De aanwezigheid van mensen

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

Inleiding : Aanzet tot een project Impact van middelenmisbruik op de kinderen Het antwoord van ons project: Uitbouw van een netwerk Acties gericht

Inleiding : Aanzet tot een project Impact van middelenmisbruik op de kinderen Het antwoord van ons project: Uitbouw van een netwerk Acties gericht Inleiding : Aanzet tot een project Impact van middelenmisbruik op de kinderen Het antwoord van ons project: Uitbouw van een netwerk Acties gericht naar de kinderen Acties gericht naar hulpverlening en

Nadere informatie

Garanties voor hulpcontinuïteit in de overgang naar meerderjarigheid

Garanties voor hulpcontinuïteit in de overgang naar meerderjarigheid Garanties voor hulpcontinuïteit in de overgang naar meerderjarigheid Trefdag Jong en zonder (t)huis 2 juni 2017 David Debrouwere Afdelingshoofd Voorzieningenbeleid Jongerenwelzijn Inhoud Actieplan jongvolwassenen

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder Doel van de functiefamilie Het beleidsthema vanuit theoretische en praktische deskundigheid implementeren en uitbouwen teneinde toepassingen omtrent het thema te initiëren, te stimuleren en te bewaken

Nadere informatie

Sociale Werkplaatsen De Sleutel. Mahatma Gandhistraat 2A 9000 Gent 09/232.58.08

Sociale Werkplaatsen De Sleutel. Mahatma Gandhistraat 2A 9000 Gent 09/232.58.08 Sociale Werkplaatsen De Sleutel Mahatma Gandhistraat 2A 9000 Gent 09/232.58.08 VZW SWP De Sleutel is een werking die behoort tot de algemene werking van De Sleutel. De visie van beide organisaties is dan

Nadere informatie

Aanbod CAD Limburg Jeugdwerk

Aanbod CAD Limburg Jeugdwerk Aanbod CAD Limburg Jeugdwerk Voorstelling CAD Limburg Hulpverlening Enerzijds hebben wij bij de CAD verschillende hulpverleners ter beschikking. Dit zijn mensen die iedere dag bezig zijn met de begeleiding

Nadere informatie

Groenboek Antwerpse Drughulpverleningscentra Gemeenteraadsverkiezingen 2012

Groenboek Antwerpse Drughulpverleningscentra Gemeenteraadsverkiezingen 2012 Groenboek Antwerpse Drughulpverleningscentra Gemeenteraadsverkiezingen 2012 et zoals andere vergelijkbare steden wordt ook Antwerpen in N toenemende mate geconfronteerd met een problematiek van middelengebruik

Nadere informatie

Werktrajectbegeleider

Werktrajectbegeleider Werktrajectbegeleider Functiebeschrijving naar aanleiding van CAO-tekst Trajectbegeleider Vastgesteld door: Directeurbestuurder Datum: December 2005 Algemene kenmerken De werktrajectbegeleider richt zich

Nadere informatie

CONVENANT BETREFFENDE EEN GEZAMENLIJKE AANPAK VAN OUDERENMIS(BE)HANDELING VOOR HET VLAAMSE GEWEST, DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN DE PROVINCIES

CONVENANT BETREFFENDE EEN GEZAMENLIJKE AANPAK VAN OUDERENMIS(BE)HANDELING VOOR HET VLAAMSE GEWEST, DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN DE PROVINCIES BIJLAGE Bijlage nr. 1 CONVENANT BETREFFENDE EEN GEZAMENLIJKE AANPAK VAN OUDERENMIS(BE)HANDELING VOOR HET VLAAMSE GEWEST, DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN DE PROVINCIES Tussen De Vlaamse overheid, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Eén gezin één plan. Meer capaciteit en samenwerking in de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp

Eén gezin één plan. Meer capaciteit en samenwerking in de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp Eén gezin één plan Meer capaciteit en samenwerking in de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp Inhoud De oproep Context en beleidskeuzes Finaliteit van de oproep: één gezin, één plan Samenstelling en uitbouw

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van MESEN Markt 1 8957 Mesen Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI MESEN/RMID-SCP/2017 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte Voorzitter, Hierbij

Nadere informatie

de veiligheid in de dorpen te behouden en waar mogelijk te versterken en overlast tegen te gaan.

de veiligheid in de dorpen te behouden en waar mogelijk te versterken en overlast tegen te gaan. Prestatieafspraken Jongeren(opbouw)werk 2012 In de kaders staan de doelstellingen van de productgroepen zoals de gemeente Geldermalsen die kent in het kader van de WMO. Per kader zijn de relevante doelstellingen

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid

Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid VR 2017 2402 DOC.0170/2BIS Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Na beraadslaging,

Nadere informatie

Medewerker Ontmoetingshuis De Moazoart vzw

Medewerker Ontmoetingshuis De Moazoart vzw Medewerker Ontmoetingshuis De Moazoart vzw Vacature Maart 2015 De Moazoart biedt een onderkomen aan organisaties die werken met maatschappelijk kwetsbare groepen en creeërt ruimte voor ontmoeting, vorming,

Nadere informatie

FUNCTIE/ORGAAN: Directeur

FUNCTIE/ORGAAN: Directeur FUNCTIE/ORGAAN: Directeur Functiedoel: - De directeur is de eindverantwoordelijke van het PVT De Landhuizen en is verantwoordelijk voor de realisatie van de missie, de visie en het beleid binnen de doelstellingen

Nadere informatie

DBK: Het Gents Model Concept & implementatie Organisatie vanuit Justitie en vanuit Hulpverlening

DBK: Het Gents Model Concept & implementatie Organisatie vanuit Justitie en vanuit Hulpverlening DBK: Het Gents Model Concept & implementatie Organisatie vanuit Justitie en vanuit Hulpverlening 1 INHOUD PRESENTATIE I. Belgisch drugbeleid II. O.M. en problematisch druggebruik III.De rechtbank en problematisch

Nadere informatie

Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden

Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden Drugsbeleid in de gevangenissen Who cares? We all care Opbouw Aanbod vandaag Analyse m.b.t. drugsbeleid in gevangenissen Lichtpunten Met focus op strategisch

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING MAATSCHAPPELIJK WERKER. 1. Functienaam Maatschappelijk werker maatzorg Graadbenaming: Maatschappelijk werker

FUNCTIEBESCHRIJVING MAATSCHAPPELIJK WERKER. 1. Functienaam Maatschappelijk werker maatzorg Graadbenaming: Maatschappelijk werker FUNCTIEBESCHRIJVING MAATSCHAPPELIJK WERKER 1. Functienaam 1.1. Maatschappelijk werker maatzorg 1.2. Graadbenaming: Maatschappelijk werker 1.3. Weddeschaal: B1 B3 2. Plaats in de organisatie Afdeling: Sociale

Nadere informatie

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker Competentieprofiel maatschappelijk werker OCMW 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Maatschappelijk werker Sociale zaken Sociale dienst B1-B3 2. Context Het OCMW garandeert aan elke

Nadere informatie

Aan de slag met de leerlingenbevraging

Aan de slag met de leerlingenbevraging Aan de slag met de leerlingenbevraging Programma Introductie Resultaten VAD- leerlingenbevraging Actieplan DOS Introductie Vlaams Expertisecentrum Alcohol en andere Drugs Preventie en hulpverlening Methodiek

Nadere informatie

Fiche 6: Hoe trek je meer allochtone cliënten aan?

Fiche 6: Hoe trek je meer allochtone cliënten aan? Fiche 6: Hoe trek je meer allochtone cliënten aan? Cliënten van vreemde origine vinden soms moeizaam hun weg naar zorgvoorzieningen en zijn bovendien moeilijk te bereiken. Dit wil niet zeggen dat ze geen

Nadere informatie

VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010

VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010 VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010 Koen Clijsters Algemeen diensthoofd OCMW Heusden-Zolder Tel. 011/45.61.50 koen.clijsters@ocmwheusdenzolder.be Heusden- Zolder Provincie Limburg 31.500

Nadere informatie

DECREET. betreffende het algemeen welzijnswerk

DECREET. betreffende het algemeen welzijnswerk VLAAMS PARLEMENT DECREET betreffende het algemeen welzijnswerk HOOFDSTUK I Algemene bepalingen Artikel 1 Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid. Artikel 2 In dit decreet wordt verstaan onder

Nadere informatie

Brugfiguur flankerend onderwijs FUNCTIEBESCHRIJVING

Brugfiguur flankerend onderwijs FUNCTIEBESCHRIJVING Brugfiguur flankerend onderwijs FUNCTIEBESCHRIJVING PLAATS IN HET ORGANOGRAM Je werkt onder de leiding van de secretaris en het diensthoofd van de Welzijnsdienst. Je werkt constructief samen met OCMW -

Nadere informatie

Netwerk. Verschillende oriëntatie- en behandelcentra : Ambulant Dagcentra Sociale werkplaatsen

Netwerk. Verschillende oriëntatie- en behandelcentra : Ambulant Dagcentra Sociale werkplaatsen - Verschillende oriëntatie- en behandelcentra : Ambulant Dagcentra Sociale werkplaatsen Netwerk Residentieel Crisisinterventiecentrum TG en TG dubbeldiagnose Residentieel kortdurend programma voor jongeren

Nadere informatie

Voor meer info: Hilde Rekkers hilde.rekkers@vlaamseprovincies.be +32 2 508 13 26

Voor meer info: Hilde Rekkers hilde.rekkers@vlaamseprovincies.be +32 2 508 13 26 Voor meer info: Hilde Rekkers hilde.rekkers@vlaamseprovincies.be +32 2 508 13 26 Intrafamilaal geweld: provincies slaan brug tussen federale en Vlaamse overheid Intrafamiliaal geweld is een groot maatschappelijk

Nadere informatie

'UXJSUHYHQWLHLQKHW RQGHUZLMV

'UXJSUHYHQWLHLQKHW RQGHUZLMV 'UXJSUHYHQWLHLQKHW RQGHUZLMV +HWJHPHHQWHOLMNDDQERGYDQGUXJSUHYHQWLHHQ YURHJLQWHUYHQWLHLQ$VVHQHGH 'UXJSUHYHQWLHGLHQVW$VVHQHGH 0DUNW*HPHHQWHKXLV $VVHQHGH %HVWHGLUHFWLH %HVWHOHHUNUDFKWHQHQOHHUOLQJHQEHJHOHLGHUV

Nadere informatie

Bedrijfsmaatschappelijk werker

Bedrijfsmaatschappelijk werker Bedrijfsmaatschappelijk werker Doel Verlenen van hulp aan werknemers met (dreigende) (psycho)sociale moeilijkheden, alsmede adviseren van leidinggevenden over (psycho)sociale vraagstukken, binnen het sociaal

Nadere informatie

DIVERSITEIT VERBINDINGEN PARTICIPATIE. Kijkwijzer Brede School in Brussel 1

DIVERSITEIT VERBINDINGEN PARTICIPATIE. Kijkwijzer Brede School in Brussel 1 LOKALE CONTEXT BS Omgevingsanalyse Kinderen en jongeren Partners De BS brengt bij de omgevingsanalyse zowel de noden als kansen van de lokale kinderen en jongeren in kaart: houdt hierbij rekening met de

Nadere informatie

Resultaten De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 kunnen als volgt worden omschreven:

Resultaten De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 kunnen als volgt worden omschreven: BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Brusselwerking Initiatiefnemer: vzw Forum van Etnisch-Culturele Minderheden (0478.953.435), Vooruitgangsstraat 323/4, 1030 Brussel (Schaarbeek) Omschrijving

Nadere informatie

Regionaal overleg: Alcohol en andere drugs. CGG Kempen Ellen Van Eynde 17 maart 2015

Regionaal overleg: Alcohol en andere drugs. CGG Kempen Ellen Van Eynde 17 maart 2015 Regionaal overleg: Alcohol en andere drugs CGG Kempen Ellen Van Eynde 17 maart 2015 Kennismaking Preventiewerker van het Alcohol- en drugteam De Meander De Meander is onderdeel van het Centrum voor Geestelijke

Nadere informatie

A. WEGWIJZER 1. Inhoudstafel 1 2. Woord vooraf 5

A. WEGWIJZER 1. Inhoudstafel 1 2. Woord vooraf 5 INHOUD A. WEGWIJZER 1. Inhoudstafel 1 2. Woord vooraf 5 B. ALGEMEEN 1. Het Decreet Lokaal Sociaal Beleid en de ministeriële omzendbrief 3 2. Algemene bepalingen en definities 3 3. Planning 5 4. Coördinatie

Nadere informatie

Begeleid Wonen. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld

Begeleid Wonen. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld Begeleid Wonen www.st-neos.nl Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld De stichting Neos is een organisatie voor maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld. De organisatie richt zich

Nadere informatie

Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen

Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen Inspiratiedag Brede School - 29 april 2014 - BRONKS Programma armoedebestrijding cijfers Armoede in Kortrijk In Kortrijk leven in 2011 11.227 inwoners in

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten)

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten) Doel van de functiefamilie Vanuit een specialisatie professioneel advies of begeleiding geven aan externe klanten deze klanten oplossingen aan te reiken of maximaal te ondersteunen in het vinden van een

Nadere informatie

Vacature coördinator Rungproject

Vacature coördinator Rungproject Vacature coördinator Rungproject 26.06.07 Het Rungproject is een nieuw initiatief dat herstelgerichte hulp biedt aan jongeren in de bijzondere jeugdbijstand die weglopen (overwegen) en hun omgeving. Het

Nadere informatie

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de OCMW s met regels voor de financiële aspecten van de

Nadere informatie

Arts en verantwoordelijke consultatiebureau De Wijk

Arts en verantwoordelijke consultatiebureau De Wijk Vacature Arts en verantwoordelijke consultatiebureau De Wijk Preventieve gezondheidszorg, een generalistische aanpak, aandacht voor verschillende levensdomeinen, superdiversiteit, gedeelde zorg in samenwerking

Nadere informatie

Lokale bestrijding. kinderarmoede. OCMW Gent en. kinderarmoede

Lokale bestrijding. kinderarmoede. OCMW Gent en. kinderarmoede Lokale bestrijding kinderarmoede OCMW Gent en kinderarmoede Algemeen kader Regie kinderarmoede : OCMW als regisseur (Beleidsondersteuning / Dept. Sociale Dienstverlening) Armoedebeleidsplan (Regie Joris

Nadere informatie

CHECKLIST DOS (DRUGBELEID OP SCHOOL) Is ons Tabak, alcohol- en drugbeleid nog up-to-date?

CHECKLIST DOS (DRUGBELEID OP SCHOOL) Is ons Tabak, alcohol- en drugbeleid nog up-to-date? CHECKLIST DOS CHECKLIST DOS (DRUGBELEID OP SCHOOL) Is ons Tabak, alcohol- en drugbeleid nog up-to-date? Als school heeft u de opdracht om te werken rond verschillende gezondheidsthema s, gekaderd in een

Nadere informatie

organisaties instellingen lokale overheden diversiteit

organisaties instellingen lokale overheden diversiteit organisaties instellingen lokale overheden diversiteit Vlaanderen is divers. Van alle vormen van diversiteit is etnisch-culturele diversiteit wellicht het meest zichtbaar en het meest besproken. Diversiteit

Nadere informatie

Drugs Expertise Team

Drugs Expertise Team brugge.be DRUG PREVENTIE Drugs Expertise Team Aanbod deskundigheidsbevordering Wanneer men geconfronteerd wordt met illegaal middelengebruik bij cliënten roept dit vaak heel wat vragen, twijfels en/of

Nadere informatie

safensound.be facebook.com/safensound.be

safensound.be facebook.com/safensound.be Standaard reactie is meer controles en repressie, handhaving. Wat met de middelen die toch binnen geraken? Wat met mensen die drugs innemen vóór het festival te betreden? Wat met alcohol? De meest gebruikte

Nadere informatie

ZORGNETWERKEN. Minder mazen en meer net

ZORGNETWERKEN. Minder mazen en meer net ZORGNETWERKEN Minder mazen en meer net Samenlevingsopbouw Ondersteunt en versterkt mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie Werkt samen met hen aan directe oplossingen en structurele beleidsveranderingen

Nadere informatie

12/10/2016. Nieuwe NAH LIGA vzw Vlaams Hersenletselplan Beni Kerkhofs Voorzitter NAH LIGA vzw Directeur zorg Pulderbos vzw

12/10/2016. Nieuwe NAH LIGA vzw Vlaams Hersenletselplan Beni Kerkhofs Voorzitter NAH LIGA vzw Directeur zorg Pulderbos vzw Nieuwe NAH LIGA vzw Beni Kerkhofs Voorzitter NAH LIGA vzw Directeur zorg Pulderbos vzw Nieuwe NAH LIGA vzw Beni Kerkhofs Voorzitter NAH LIGA vzw Directeur zorg Pulderbos vzw 1 Historiek SEN RSWV SIG Rond

Nadere informatie

Intervisie Thema: evalueren van werking

Intervisie Thema: evalueren van werking Intervisie Thema: evalueren van werking Universiteit Gent Steunpunt Diversiteit & Leren Intervisie, 19 april 2013 Evaluatie van Brede School Evaluatie? Verschillende niveaus? Wie evalueert? Waarom evalueert

Nadere informatie

You bet! Educatief pakket over gokken voor 16-18-jarigen

You bet! Educatief pakket over gokken voor 16-18-jarigen You bet! Educatief pakket over gokken voor 16-18-jarigen V.U. Paul Van Deun VAD, Vanderlindenstraat 15, 1030 Brussel - januari 2016 D/2016/6030/3 De DrugLijn is een initiatief van VAD - VAD wordt gefinancierd

Nadere informatie

Vingerafdrukken, Peter Aertsen Bernard Bruggeman Een zoektocht naar de identiteit van het drugpreventiewerk in de provincie Antwerpen.

Vingerafdrukken, Peter Aertsen Bernard Bruggeman Een zoektocht naar de identiteit van het drugpreventiewerk in de provincie Antwerpen. Vingerafdrukken, Een zoektocht naar de identiteit van het drugpreventiewerk in de provincie Antwerpen. 2001, 28 blz In samenspraak met de preventiewerkers van de provincie Antwerpen hebben de auteurs een

Nadere informatie

Samenwerkingsprotocol provinciale hulpverlening partnergeweld met de Mee-ander 1

Samenwerkingsprotocol provinciale hulpverlening partnergeweld met de Mee-ander 1 Samenwerkingsprotocol inzake partnergeweld tussen Provinciebestuur en Thuisbegeleidingsdienst De Mee-ander Tussen enerzijds: Thuisbegeleidingsdienst De Mee-ander, Gasthuisstraat 19, 9500 Geraardsbergen

Nadere informatie

Kwaliteitsvoorwaarden aanbod 'Arbeidsmatige activiteiten /arbeidszorg'

Kwaliteitsvoorwaarden aanbod 'Arbeidsmatige activiteiten /arbeidszorg' Kwaliteitsvoorwaarden aanbod 'Arbeidsmatige activiteiten /arbeidszorg' Voorstel vanuit de Ronde Tafel Arbeidszorg 1 Achtergrond Het decreet 'Werk- en zorgtrajecten' van 23 april 2014 wil een structureel

Nadere informatie

vzw beschut wonen DE OVERWEG ONZEOPDRACHT

vzw beschut wonen DE OVERWEG ONZEOPDRACHT vzw beschut wonen DE OVERWEG ONZEOPDRACHT vzw beschut wonen DE OVERWEG bewoners De vzw Beschut Wonen De Overweg richt zich tot volwassenen die omwille van hun psychiatrische problematiek en/of psychosociale

Nadere informatie

BELEIDSNOTA DRUGBELEID VAGGA

BELEIDSNOTA DRUGBELEID VAGGA BELEIDSNOTA DRUGBELEID VAGGA INHOUD Inleiding 1. Waarom een drugbeleid? 2. Uitgangspunten 3. Regelgeving 4. Procedures 5. Hulpverlening 6. Vorming & Voorlichting 7. Evaluatie Inleiding In onze samenleving

Nadere informatie

Historiek en vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg

Historiek en vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg Historiek en vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg Info avond SEL Waasland 24 mei 2012 Sint-Niklaas Stefaan Baeten Directeur psychiatrisch centrum Sint-Hiëronymus Historische context

Nadere informatie

F U N C T I E P R O F I E L

F U N C T I E P R O F I E L F U N C T I E P R O F I E L I. I D E N T I F I C A T I E G E G E V E N S Functiebenaming Weddeschaal Graad Directie - dep - dienst Functiefamilie maatschappelijk werker Sociale Dienst B1-B2-B3 maatschappelijk

Nadere informatie

Inhoudstafel. Lijst met afkortingen 4

Inhoudstafel. Lijst met afkortingen 4 Inleiding In 1998 ontwikkelde het Stedelijk Overleg Drugs Antwerpen (SODA) het Strategische Plan Drugs Antwerpen (SPDA), het eerste drugbeleidsplan voor de stad Antwerpen. Anno 2004 is de tijd aangebroken

Nadere informatie

Toch niet in Leuven!?

Toch niet in Leuven!? Toch niet in Leuven!? Lokale aanpak van radicalisering: ook in Leuven. Lunchen met justitie, 20/09/2016 Miran Scheers afdelingshoofd preventie en veiligheid Overzicht Algemeen beleidskader Handvatten voor

Nadere informatie

Naar een optimale relatie tussen mens en werk

Naar een optimale relatie tussen mens en werk Naar een optimale relatie tussen mens en werk Wij optimaliseren de mens-werkrelatie In een veranderende omgeving kan uw bedrijf of organisatie niet achterblijven. Meer dan ooit wordt u uitgedaagd om de

Nadere informatie

Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie opvang en vrijetijd van kinderen. Ronde van Vlaanderen 2016

Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie opvang en vrijetijd van kinderen. Ronde van Vlaanderen 2016 Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie opvang en vrijetijd van kinderen Ronde van Vlaanderen 2016 2 - VVSG - Ronde van Vlaanderen maart 2016 Inhoud Op Vlaamse regering (18 december 2015) goedgekeurde

Nadere informatie

Huizen van het Kind. Gezinnen ondersteunen in hun kracht

Huizen van het Kind. Gezinnen ondersteunen in hun kracht Huizen van het Kind Gezinnen ondersteunen in hun kracht Een noodzakelijke, natuurlijke evolutie ondersteund door een nieuwe regelgeving www.huizenvanhetkind.be Doelstelling Hoe Regels Doelstelling Hoe

Nadere informatie

Anker kracht. Verankering in de maatschappij door intensieve multi-disciplinaire begeleiding

Anker kracht. Verankering in de maatschappij door intensieve multi-disciplinaire begeleiding Anker kracht Verankering in de maatschappij door intensieve multi-disciplinaire begeleiding Inleiding In januari 2014 startte OCMW Gent het project 'Ankerkracht'. Dit project bundelt de krachten en visie

Nadere informatie

Functieomschrijving ankerpersonen en contactpersonen gezondheidsbeleid. onderwijs. van de Vlaamse Gemeenschap

Functieomschrijving ankerpersonen en contactpersonen gezondheidsbeleid. onderwijs. van de Vlaamse Gemeenschap Functieomschrijving ankerpersonen en contactpersonen gezondheidsbeleid onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Ankerpersonen en contactpersonen gezondheidsbeleid Inleiding 1 Ankerpersonen gezondheidsbeleid

Nadere informatie

Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014

Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014 Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014 Programma armoedebestrijding cijfers Armoede in Kortrijk In Kortrijk leven in 2011 11.227 inwoners

Nadere informatie

Bijlage 1:Begrippenlijst

Bijlage 1:Begrippenlijst Bijlage 1:Begrippenlijst In het kader van het project protocollering diagnostiek is het nuttig een aantal termen te definiëren zodat deze op een uniforme wijze kunnen worden gehanteerd. Deze termen worden

Nadere informatie

DOS-BELEIDSPLAN

DOS-BELEIDSPLAN DOS-BELEIDSPLAN 2017-2018 DRUGS OP SCHOOL Inhoud 1 Visie DOS... 2 2 Vier pijlers... 3 2.1 Regelgeving met duidelijke grenzen en consequenties... 3 2.2 Begeleiding... 6 2.2.1 Wie doet wat bij VERMOEDEN

Nadere informatie

Koninklijk Atheneum Keerbergen Afstemming tussen school, CLB en andere partners

Koninklijk Atheneum Keerbergen Afstemming tussen school, CLB en andere partners Koninklijk Atheneum Keerbergen Afstemming tussen school, CLB en andere partners 1 Inhoudsopgave 1. GEZAMENLIJKE VISIE 3 2. TOEGANKELIJKHEID 4 3. DOMEINEN 5 3.1. PREVENTIEVE GEZONDHEIDSZORG 5 3.2. LEREN

Nadere informatie

Missie & visie Opvoedingswinkel Gent

Missie & visie Opvoedingswinkel Gent Missie & visie Opvoedingswinkel Gent 1 Inhoudstafel... 1 Missie & visie Opvoedingswinkel Gent... 1 Inhoudstafel... 1 Intro... 3 1. Missie... 4 2. Doelgroep... 4 3. Werking... 4 4. Beleidskader... 5 5.

Nadere informatie

Samenwerkingsverband Shm en Ggz Antwerpen

Samenwerkingsverband Shm en Ggz Antwerpen Samenwerkingsverband Shm en Ggz Antwerpen Vaststelling bij Sociale dienst van Sociale huisvestingmaatschappijen (SHM) Belangrijke groep bewoners kampen met ernstige psychische problemen. Of er is een

Nadere informatie

Housing First. Housing First juli 2013 Pag. 1 van 5. Wat is Housing First?

Housing First. Housing First juli 2013 Pag. 1 van 5. Wat is Housing First? Housing First Wat is Housing First? Het aanbieden van een individuele woonst én langdurige begeleiding aan mensen die chronisch dakloos zijn en kampen met een verslavings en/of psychiatrische problematiek.

Nadere informatie

Voor het komende jaar heeft de Wetswinkel onder meer de volgende doelstellingen:

Voor het komende jaar heeft de Wetswinkel onder meer de volgende doelstellingen: BELEIDSVISIE 2014 2015 Samenvatting Voor het komende jaar heeft de Wetswinkel onder meer de volgende doelstellingen: De mogelijke uitbreiding naar Almere Poort onderzoeken. Benoemen van nieuwe bestuursleden.

Nadere informatie