Tweede Kamer der Staten-Generaal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tweede Kamer der Staten-Generaal"

Transcriptie

1 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar Raad voor Concurrentievermogen Nr Samenstelling: Leden: Crone (PvdA), Hofstra (VVD), voorzitter, Schreijer-Pierik (CDA), ondervoorzitter, Atsma (CDA), Timmermans (PvdA), Vendrik (Groen- Links), Blok (VVD), Ten Hoopen (CDA), Slob (ChristenUnie), Van den Brink (LPF), Duyvendak (GroenLinks), Kortenhorst (CDA), Hessels (CDA), Gerkens (SP), Van Velzen (SP), Varela (LPF), Algra (CDA), Van Fessem (CDA), Aptroot (VVD), Blom (PvdA), Smeets (PvdA), Douma (PvdA), De Krom (VVD), Van der Laan (D66), Heemskerk (PvdA), Van Dam (PvdA) en Dezentjé Hamming (VVD). Plv. leden: Tichelaar (PvdA), Örgü (VVD), De Nerée tot Babberich (CDA), Van Hijum (CDA), Koenders (PvdA), Vos (GroenLinks), Weekers (VVD), Jan de Vries (CDA), Van der Vlies (SGP), Hermans (LPF), Van den Brand (GroenLinks), Verburg (CDA), Van Vroonhoven-Kok (CDA), Lazrak (Groep-Lazrak), De Ruiter (SP), Eerdmans (LPF), De Haan (CDA), Van Dijk (CDA), De Grave (VVD), Samsom (PvdA), Van Dijken (PvdA), Van Heteren (PvdA), Snijder-Hazelhoff (VVD), Giskes (D66), Tjon-A-Ten (PvdA) en Waalkens (PvdA), Szabó (VVD). 2 Samenstelling: Leden: Van Nieuwenhoven (PvdA), Van de Camp (CDA), Kalsbeek (PvdA), Cornielje (VVD), voorzitter, Lambrechts (D66), Hamer (PvdA), Karimi (GroenLinks), Van Bommel (SP), Vendrik (GroenLinks), Mosterd (CDA), Blok (VVD), Balemans (VVD), Slob (Christen- Unie), Vergeer (SP), Tichelaar (PvdA), Joldersma (CDA), Jan de Vries (CDA), Van VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 25 maart 2004 De vaste commissie voor Economische Zaken 1 en de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2 hebben op 10 maart 2004 overleg gevoerd met minister Van der Hoeven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, over: het verslag van de Raad voor Concurrentievermogen van 27 november 2003 ( , nr. 35); de agenda voor de Raad voor Concurrentievermogen van 11 maart 2004 ( , nr. 37); de brief van de minister van Economische Zaken inzake scheepsbouw ( , nr. 34); fiche inzake voorstel voor een richtlijn betreffende het gebruik van beschermingsinrichtingen aan de voorzijde op motorvoertuigen (EZ ); fiche inzake mededeling toekomst van de Europese scheepsbouw en scheepsreparatie (EZ ); fiche inzake mededeling concurrentiepositie van bedrijfsgerelateerde diensten (EZ ). Van dit overleg brengen de commissies bijgaand beknopt verslag uit. Vragen en opmerkingen uit de commissies De heer Van Dijk (CDA) vindt de Lissabon-strategie tot op heden niet erg effectief. Hij is voor het stellen van heldere prioriteiten. Het is de vraag of een supercommissaris voor concurrentievermogen het aangewezen instrument is. Het gaat er veel meer om dat gemaakte afspraken worden nagekomen. Er is nog discussie over de vertalingen rond het Gemeenschapsoctrooi. Nederland lijkt te willen instemmen met het ter tafel liggende compromis. Vroonhoven-Kok (CDA), Aasted Madsen-van Stiphout (CDA), Eski (CDA), Eijsink (PvdA), Leerdam (PvdA), ondervoorzitter, Van Miltenburg (VVD), Kraneveldt (LPF), Hermans (LPF), Van Dam (PvdA) en Visser (VVD). Plv. leden: Kruijsen (PvdA), Ferrier (CDA), Verbeet (PvdA), Rijpstra (VVD), Van der Laan (D66), Boelhouwer (PvdA), Halsema (Groen- Links), Lazrak (Groep-Lazrak), Tonkens (Groen- Links), Van Oerle-van der Horst (CDA), Hirsi Ali (VVD), Örgü (VVD), Van der Vlies (SGP), Kant (SP), Dijksma (PvdA), Hessels (CDA), Sterk (CDA), Atsma (CDA), Van Bochove (CDA), Van Hijum (CDA), Arib (PvdA), Stuurman (PvdA), De Krom (VVD), Varela (LPF), Nawijn (LPF), Adelmund (PvdA) en De Grave (VVD). KST tkkst ISSN Sdu Uitgevers s-gravenhage 2004 Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 40 1

2 Op het moment dat in één taal een octrooi is aangevraagd, hoeven ondernemers die in een ander taalgebied werkzaam zich daardoor niet belemmerd te voelen. Hier lijkt sprake te zijn van rechtsongelijkheid. Voor de REACH-verordening zou de Milieuraad leidend zijn, maar het punt staat ook op de agenda van de Raad voor Concurrentievermogen, zij het dat het cryptisch geformuleerd is. Als de Raad voor Concurrentievermogen hierover het een en ander te zeggen heeft, is het verstandig dat dat vroeg in het proces gebeurt. Er is terecht een voorstel gepresenteerd voor een richtlijn interne markt voor diensten. Het is niet goed dat lidstaten aanvullende vestigingseisen stellen. Er zitten echter ook haken en ogen aan het voorstel. Wanneer een gasfitter die opgeleid is in Estland, in Nederland gasleidingen mag aanleggen, kunnen wellicht vragen worden gesteld bij de veiligheid. De EU blijft op het punt van het fundamenteel onderzoek achter bij de VS en Japan. Meer aandacht is noodzakelijk, waarbij voorkomen moet worden dat fundamenteel onderzoek volstrekt los komt te staan van de toegepaste wetenschap. De aanvragen voor het kaderprogramma worden voornamelijk door de universiteiten gedaan en nauwelijks door bedrijven. Het kan een optie zijn om aanvragen pas in aanmerking te laten komen als sprake is van samenwerking tussen universiteiten en het bedrijfsleven. De heer Kortenhorst (CDA) spreekt mede namens de fractie van D66. Hij prijst de Nederlandse scheepsbouw voor zijn innoverende kracht, maar vreest de concurrentievervalsing door het subsidiebeleid van andere lidstaten, bijvoorbeeld Spanje. De drie boodschappen in de Europese scheepsbouwdocumenten zijn: mondiaal eerlijke concurrentie, financiering garantieregelingen en innovatie en ontwikkeling. Hopelijk wordt voorkomen dat er een nieuwe Europese subsidiegolf komt, in dit geval de verlengde TROS-regeling. Deelt de minister de zorg over de Spaanse aankondiging 700 mln in zijn scheepsbouw te stoppen onder het mom van R&D? In reactie op de motie- Kortenhorst/Snijder-Hazelhoff ( , nr. 32) dient het kabinet echt met iets effectiefs te komen. Het ministerie van EZ dient in Brussel veel actiever te zijn in het voorkomen van concurrentievervalsing. Ieder mogelijk geval moet worden uitgepluisd en gestopt. Mevrouw Dezentjé Hamming (VVD) merkt op dat het vier jaar na het formuleren van de Lissabon-doelstellingen nog steeds niet duidelijk is welke acties Nederland heeft genomen. Het ministerie van EZ lijkt bepaald niet als een sterke regisseur op te treden. De uitkomsten van Lissabon moeten door de minister van EZ actief worden benut om een groeiagenda te hanteren. Wat de consumentenbescherming betreft is sprake van een drastische koerswijziging. Volgens de geannoteerde agenda acht Nederland het wenselijk dat iedere lidstaat beschikt over een nationale autoriteit, die verantwoordelijk is voor de handhaving van het consumentenrecht bij collectieve inbreuken. Deze autoriteit moet rechtstreekse publiekrechtelijke bevoegdheden krijgen. Eerder had staatssecretaris Van Gennip zich op dit punt zeer terughoudend opgesteld. De subsidiariteit en de proportionaliteit worden als twijfelachtig betiteld. Toezicht op toezicht moet worden voorkomen. Zelfregulering verdient de voorkeur. Het idee van een supercommissaris voor economische hervormingen en concurrentievermogen verdient brede ondersteuning. Zo n commissaris kan een belangrijke coördinerende en regierol vervullen teneinde de uitvoering te verbeteren. Mevrouw Snijder-Hazelhoff (VVD) ondersteunt de scheepsbouwvoornemens in Leadership 2015 van harte: een level playing field, eerlijke concurrentieverhoudingen, een sterke Europese scheepsbouw. Tegelijker- Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 40 2

3 tijd meldt Spanje echter dat het land 700 mln voor de eigen scheepsbouw beschikbaar gaat stellen. Er zal waarschijnlijk gekozen worden voor een verlenging van het tijdelijk defensiemechanisme scheepsbouw. Het is de vraag wat Nederland daarop gaat doen. Het kabinet moet bereid zijn om de mogelijkheden in dit opzicht te bezien. De heer Douma (PvdA) ondersteunt het idee van een commissaris voor de Lissabon-agenda, maar erkent dat er veel meer moet gebeuren. Voor de intensivering van de kenniseconomie worden drie speerpunten voorgesteld: investeren in netwerken en kennis, versterken van concurrentievermogen industrie en diensten en verlengen van het beroepsleven. Concrete voorstellen voor inhoudelijke maatregelen of een verbeterd instrumentarium ontbreken echter. De regering dient innovatiever te zijn bij het zoeken naar andere instrumenten. Op het punt van permanente educatie kan best ambitieuzer worden geopereerd. Er dient een debat plaats te vinden over de vraag wat precies wordt bedoeld met liberalisering van de dienstenmarkt. In de lijst met sectoren wordt bijvoorbeeld ook uitzendarbeid genoemd. Juist op dat gebied is echter sprake van een bottleneck: onder welke condities worden diensten geëxporteerd: de condities van het exporterende of het importerende land? De Wet arbeidsvoorwaarden grensoverschrijdende arbeid (WAGA) regelt dat de rechtspositie van het werkland geldt en deze regel moet ook Europees leidend zijn. Er gebeurt al het een en ander rond het verlengen van het beroepsleven. Internationaal moeten voorbeelden worden uitgewisseld. Gedacht kan worden aan managementprogramma s voor ondernemingen om beter om te gaan met leeftijdsbewust personeelsbeleid. De voorstellen voor het Gemeenschapsoctrooi zijn dramatisch. Het compromis verwatert steeds verder; van de oorspronkelijke doelstelling blijft niets over. Eigenlijk moet van voren af aan met het proces worden begonnen. In het kader van de REACH-verordening wordt de regering opnieuw gevraagd om een speciaal regime voor carcinogene stoffen. Hoewel mensen er ziek van worden, mag er volgens de richtlijn mee worden gewerkt als de sociaal-economische belangen groot genoeg zijn. Als bewezen is dat stoffen carcinogeen zijn, moeten mensen er in hun werk gevrijwaard van worden. In de verordening zit een hoeveelheidscriterium, hetgeen leidt tot enorme administratieve lasten. Het oorspronkelijke voorstel van Nederland moet alsnog in de bespreking worden ingebracht. De heer Blom (PvdA) herinnert aan de toezegging dat er vóór half maart duidelijkheid zou worden geboden over de tijdelijke steunmaatregelen scheepsbouw. Op dat moment zou duidelijk zijn hoe Nederland met de financieringsfaciliteit wil omgaan. In Leadership 2015 staan interessante dingen. De regering schaart zich achter de voorstellen van de Europese Commissie, waaronder het ontwikkelen van een financierings- en/of garantieregeling. Betekent dit dat het algemeen overleg volgende maand overbodig is? Hoeveel geld is hiermee gemoeid? Worden hiervoor bij de voorjaarsnota voorstellen gedaan? Volgens de Commissie is voor een krachtig Europees ruimtevaartbeleid een verhoging van de uitgaven op Europees niveau nodig. Aangezien de regering het hiermee eens is, is de vraag gewettigd hoeveel geld extra voor het ruimtevaartbeleid zal worden uitgetrokken. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 40 3

4 Antwoord van de minister De minister deelt allereerst mee dat Parlement en Raad akkoord zijn gegaan met het voorstel voor een richtlijn handhaving intellectuele eigendomsrechten. Het onderwerp zal binnenkort als hamerstuk aan de orde komen. De vergadering van de Raad voor Concurrentievermogen zal voornamelijk in het teken staan van de voorbereiding van de voorjaarstop. Een aantal zaken die voorjaarstop betreffende zal nog aan de orde komen tijdens het debat op 24 maart aanstaande. De dienstensector is van wezenlijk belang voor de economische welvaart, maar er zijn vele obstakels die het vrije verkeer in dit opzicht belemmeren. Het is een van de prioriteiten tijdens het Nederlands voorzitterschap om te komen tot nadere afspraken over het vrijmaken van de dienstensector. Een definitief regeringsstandpunt over de verordening handhaving consumentenbescherming is er nog niet. De Kamer zal worden geïnformeerd zodra dat wel het geval is. De Lissabon-doelstellingen vormen het kader bij het werk aan de kenniseconomie. Het kennisdeel, de toepassing van kennis en het economisch deel kunnen ermee worden verbonden. De meeste agendapunten moeten door de lidstaten zelf worden uitgevoerd. Op dat punt is het beeld sterk wisselend. Er wordt samen met de minister van EZ gewerkt aan een concreet programma met EU-acties. In goede samenwerking met de nieuwe Commissie zal tot concrete actie worden gekomen. De Europese Raad zal zich dit voorjaar met name richten op economische thema s. De Raad voor Concurrentievermogen zal in zijn input voor de voorjaarstop helder moeten aangeven waar de knelpunten zitten. De beschreven ambities mogen niet worden afgezwakt. Er moet meer aandacht komen voor de wisselwerking tussen kennisinstellingen en bedrijfsleven en voor het belang van fundamenteel onderzoek. Vanuit de Commissie moet sprake zijn van een meer integrale benadering van de stimulering van het concurrentievermogen. Dat kan bijvoorbeeld door er één commissaris verantwoordelijk voor te maken, maar daar zitten ook haken en ogen aan. Ten eerste betreft het de interne werkwijze van de Commissie. Ten tweede wordt op dit moment gesproken over de institutionele hervorming van de Unie. Ten derde is er de vraag naar het mandaat van zo n commissaris. Het kabinet heeft geen definitief standpunt over dit voorstel ingenomen. In ieder geval is duidelijk dat een supercommissaris niet dé oplossing is. Het beleid moet worden uitgevoerd. Voor de implementatie van een aantal zaken moet in veel landen nog erg veel gebeuren. Er wordt gestreefd naar een duurzame synthese tussen de belangen van economie, ecologie en gezondheid. De verschillende commissarissen moeten daar een bijdrage aan leveren. De behandeling van de REACHverordening in de Raad voor concurrentievermogen is een interessante testcase voor de uitwerking van de Lissabon-doelstellingen. De Kamer zal op korte termijn een brief van de ministers van VROM en van EZ ontvangen met een kabinetsstandpunt ten aanzien van de carcinogene stoffen. Het land-van-oorsprongbeginsel houdt in dat een dienstverlener alleen aan de wetgeving van het land van vestiging moet voldoen. Lidstaten mogen de diensten van dienstverleners die gevestigd zijn in andere lidstaten, niet beperken. Voor gasfitters, zelfstandige beroepsbeoefenaren, kent Nederland geen vestigingseisen, noch eisen voor de toegang tot het beroep. Degene die iemand in dienst neemt, bepaalt of degene die hier komt werken voldoende kwalificaties heeft. Het is ook mogelijk dat iemand een bureau heeft met vier of vijf mensen in Estland en daarvan één persoon in Nederland detacheert. Zo iemand is niet in dienst van een Nederlandse onderneming. Er zal over deze problematiek een fiche worden gepresenteerd. Het kabinet zal de Kamer vóór de voorjaarstop een Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 40 4

5 brief sturen waarin op een en ander wordt ingegaan. De uitzonderingen op het land-van-oorsprongbeginsel hebben te maken met het uitzenden van werknemers. Het gaat om het waarborgen van de arbeidsvoorwaarden en het beschermingsniveau van dienstverleners. Voor het grijze gebied moet worden gezorgd voor interdepartementale afstemming. De regering is wel degelijk tevreden over het politiek akkoord dat bereikt is over het Gemeenschapsoctrooi. Eén procedure volstaat en er zijn belangrijke kostenreducties tot stand gebracht voor het talenregime. De vertaalkosten moeten worden betaald uit de 5000 voor 25 landen, terwijl het op dit moment voor 8 landen is. Dat laat onverlet dat Nederland verder had willen gaan. Tijdens de komende raad zal het voortgangsrapport over de verordening handhaving consumentenbescherming worden gepresenteerd. De Commissie stelt voor om bij grensoverschrijdende handel waarbij collectieve belangen van consumenten worden geschaad, een betere handhaving te doen plaatsvinden. Gekozen wordt voor publieke handhavingsinstanties met publiekrechtelijke bevoegdheden. Getracht wordt te voorzien in een kader van wederzijdse bijstandsrechten en -verplichtingen, waarmee de handhavingsinstanties de grensoverschrijdende inbreuken kunnen bestrijden. In Nederland wordt het consumentenrecht veelal civielrechtelijk gehandhaafd. De verordening heeft tot gevolg dat overal waar civielrechtelijke handhaving ontbreekt, publiekrechtelijke handhaving moet worden geïntroduceerd. Dat kan ook worden ondergebracht bij een bestaande instantie. De bedenkingen van de regering hebben te maken met de subsidiariteit en proportionaliteit. Er wordt in lidstaten publiek toezicht gecreëerd waar dat nu nog niet bestaat. Publieke handhaving heeft voordelen. Een optreden op communautair niveau bij transnationale aspecten ligt voor de hand. Op een aantal punten gaat het voorstel te ver. Op alle inbreuken wordt publiekrechtelijke handhaving vereist, terwijl in een aantal gevallen civielrechtelijke handhaving effectiever en efficiënter kan zijn. Wel moet er in alle lidstaten een nationale autoriteit zijn voor de handhaving van het consumentenrecht inzake collectieve inbreuk. De financiering van het Europees ruimtevaartbeleid zal grotendeels uit het EU-budget moeten komen. Over de financiële perspectieven kan op dit moment geen uitspraak worden gedaan. Een grote rol van ESA is van belang, juist om de invloed van grote lidstaten te beperken. Op korte termijn zal de Kamer een uitgebreid regeringsstandpunt ontvangen. Wat de deelname van het bedrijfsleven aan het kaderprogramma betreft zal een evaluatie van de gang van zaken in het zesde kaderprogramma nog aan de orde komen. De regering zet echt in op publiek-private samenwerking. In de technologieplatforms moet die samenwerking gestalte krijgen. In Nederland wordt excellente samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen ook beloond via het Wetenschapsbudget. Fundamenteel onderzoek is nodig om toegepast onderzoek te kunnen blijven doen. Het ene moet worden gedaan en het andere niet worden gelaten. Het gaat om kennisvergroting, maar ook om een goede verspreiding van onderzoeksresultaten in Europa. Er komt een brief met een uitgewerkt voorstel voor de financiering van en innovatie in de scheepsbouw. Er is intensief contact met de sector geweest. De bevindingen zullen op 15 maart in een gesprek tussen EZ en de sector aan de orde komen. De brief zal zeer spoedig na die datum verschijnen. De Commissie heeft voorgesteld om het tijdelijk defensiemechanisme scheepsbouw te verlengen tot 31 maart Nederland zal zich daartegen verzetten. Er moet via de WTO zo spoedig mogelijk een level playing field worden gerealiseerd. De plannen van Spanje baren ook de regering zorgen. Medio vorig jaar is een Europees onderzoek gestart naar subsidies aan Spaanse werven. Er moet op vertrouwd worden dat de Commissie de Spaanse voorstellen binnen de geldende kaders beoordeelt. Nederland zal daarop met nadruk aandringen. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 40 5

6 De voorzitter constateert dat zijn toegezegd brieven over carcinogene stoffen, zelfstandige dienstverleners uit andere EU-lidstaten, het ruimtevaartbeleid en de scheepsbouw. De voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken, Hofstra De voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Cornielje De adjunct-griffier van de vaste commissie voor Economische Zaken, De Veth Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 40 6

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 800 VIII Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2005 Nr. 232 VERSLAG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 21 501-30 Raad voor Concurrentievermogen 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 19 1 Samenstelling:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 27 813 EU Structuurfondsen Nr. 15 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 24 mei 2006 De vaste commissie voor Economische Zaken 1 heeft op

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 260 Visumverlening in Schengenverband Nr. 3 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 16 december 2003 De commissie voor de Rijksuitgaven 1

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 687 Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs vanwege overheveling taak en budget voor aanpassingen in onderwijshuisvesting van gemeente

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 038 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 ter implementatie van richtlijn 2004/8/EG inzake de bevordering van warmtekrachtkoppeling (Wijziging

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 412 Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met wijziging omzetmoment eerste 12 maanden prestatiebeurs en afschaffing

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 28 950 Dementerenden en de Wet BOPZ Nr. 4 1 Samenstelling: Leden: Duivesteijn (PvdA), Giskes (D66), ondervoorzitter, Crone (PvdA), Rouvoet (CU),

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 661 Wijziging van de Telecommunicatiewet verband houdende met de instelling van een antenneregister, de uitbreiding van het verbod op het verzenden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 800 VIII Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2005 Nr. 163 VERSLAG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 760 Wijziging van de Wet op de loonbelasting 1964, de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, de Wet arbeid en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 24 095 Frequentiebeleid Nr. 107 1 Samenstelling: Leden: Verbugt (VVD), Giskes (D66), Crone (PvdA), Van Dijke (ChristenUnie), B. M. de Vries (VVD),

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 21 501-31 Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken Nr. 89 1 Samenstelling: Leden: Noorman-den Uyl (PvdA),

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 538 Zorg en maatschappelijke ondersteuning Nr. 9 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 8 december 2004 In de vaste commissie voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 484 Interculturalisatie van de gezondheidszorg Nr. 12 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 14 maart 2005 In de vaste commissie voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 24 095 Frequentiebeleid Nr. 160 1 Samenstelling: Leden: Crone (PvdA), De Grave (VVD), voorzitter, Schreijer-Pierik (CDA), ondervoorzitter, Atsma

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 800 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2005 Nr. 161 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 854 De moord op de heer Th. van Gogh Nr. 4 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 10 november 2004 De vaste commissies voor Justitie 1 en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 27 406 Nota «De kenniseconomie in zicht» Nr. 6 VERSLAG VAN EEN GESPREK Vastgesteld 12 januari 2004 De vaste commissie voor Economische Zaken 1,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 131 Nieuwe regels betreffende maatschappelijke ondersteuning (Wet maatschappelijke ondersteuning) Nr. 123 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 206 Wijziging van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen en de Wet inkomstenbelasting 2001 (implementatie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 28 170 Gelijke behandeling op grond van leeftijd bij arbeid, beroep en beroepsonderwijs (Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 30 420 Emancipatiebeleid Nr. 58 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 30 oktober 2007 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 299 Wijziging van de Drank- en Horecawet in verband met de introductie van de bestuurlijke boete Nr. 6 VERSLAG Vastgesteld 22 januari 2004 De

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 817 Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 27 111 Vreemdelingrechtelijke rechtspositie van vrouwen in het vreemdelingenbeleid Nr. 13 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 23 december

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 760 Wijziging van de Wet op de loonbelasting 1964, de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, de Wet arbeid en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 800 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2005 Nr. 206 VERSLAG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 30 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 30 juni 2005 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 300 VIII Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2006 Nr. 255 VERSLAG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 200 VIII Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2004 Nr. 103 VERSLAG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 490 Wijziging van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (planschadevergoedingsovereenkomsten) Nr. 6 VERSLAG Vastgesteld 25 mei 2004 De vaste commissie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 915 Wijziging van de Noodwet financieel verkeer in verband met de dekking van het terrorismerisico door verzekeraars Nr. 4 VERSLAG Vastgesteld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 28 447 Regeling met betrekking tot tegemoetkomingen in de kosten van kinderopvang en waarborging van de kwaliteit van kinderopvang (Wet kinderopvang)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 827 Wijziging van de Wet toezicht effectenverkeer 1995, de Wet op de economische delicten en het Wetboek van Strafvordering ter implementatie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 26 727 Wet inkomstenbelasting 2001 (Belastingherziening 2001) 29 606 Evaluatie artiesten- en beroepssportersregeling 29 210 Wijziging van enkele

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 815 Jeugdzorg 2005 2008 Nr. 3 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 18 januari 2005 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 237 Wijziging van de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen en het Burgerlijk Wetboek ter uitvoering van Richtlijn 2002/73/EG Nr. 5 VERSLAG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 322 Kinderopvang Nr. 39 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 29 oktober 2008 Binnen de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 29 984 Spoor: vervoer- en beheerplan Nr. 79 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 6 april 2006 De commissie voor Verkeer en Waterstaat 1 heeft

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 29 410 Hoger Onderwijs en Onderzoek Plan 2004 Nr. 38 1 Samenstelling: Leden: Van de Camp (CDA), Lambrechts (D66), Hamer (PvdA), Van Bommel (SP),

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 314 Beleidsbrief Cultuur 2004 2007 Nr. 11 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 8 december 2004 De vaste commissie van Onderwijs, Cultuur

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 21 501-02 Raad Algemene Zaken en Externe Betrekkingen Nr. 594 1 Samenstelling: Leden: Van Nieuwenhoven (PvdA), Dijksma (PvdA), voorzitter, De Haan

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 223 Wijziging van enige socialezekerheidswetten in verband met de beëindiging van de verzekeringsplicht van in het buitenland wonende uitkeringsgerechtigden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 398 Maatregelen verkeersveiligheid Nr. 11 1 Samenstelling: Leden:Duivesteijn (PvdA), Dijksma (PvdA), Hofstra (VVD), ondervoorzitter, Timmermans

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 255 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering strekkende tot aanpassing van de eisen te stellen aan de motivering van de bewezenverklaring

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 27 863 Betalingsverkeer Nr. 13 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 3 maart 2003 De vaste commissie voor Financiën 1 heeft op 13 februari

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 27 061 Meerjarennota emancipatiebeleid Nr. 28 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 14 juni 2004 De vaste commissie voor Sociale Zaken en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 28 122 Hervorming van het toezicht op de financiële marktsector Nr. 20 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 12 mei 2004 De vaste commissie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 25 733 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) in het onderwijs Nr. 108 1 Samenstelling: Leden: Van de Camp (CDA), Cornielje (VVD), voorzitter,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 005 Aanvulling van het inkomen van ouderen met een bescheiden inkomen en aanpassing berekening vakantie-uitkering voor uitkeringsgerechtigden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 438 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering (elektronische aangiften en processen-verbaal) Nr. 6 VERSLAG Vastgesteld 8 april 2004 De vaste

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 967 Wijziging van de landinrichtingswet en enige andere inrichtingswetten (positie van de Centrale Landinrichtingscommissie) Nr. 4 VERSLAG Vastgesteld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 021 Wijziging van de Wet geluidhinder, de Wet luchtvaart en de Spoorwegnet in verband met de implementatie van richtlijn nr. 2002/49/EG van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 383 Meerjarenprogramma herijking van de VROM-regelgeving Nr. 16 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 4 augustus 2004 De vaste commissie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 165 Deelnemingenbeleid Rijksoverheid 28 600 IXB Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2003

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 874 Wijziging van de Wet kinderopvang in verband met een herziening van het stelsel van gastouderopvang Nr. 47 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 533 Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enkele andere belastingwetten in verband met de introductie van een regeling voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 200 X Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2004 Nr. 82 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 28 610 Personeelsbrief 2003 Nr. 4 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 11 november 2003 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 200 VIII Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2004 Nr. 140 1 Samenstelling:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 353 Wijziging van enige bepalingen van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het geregistreerd partnerschap, de geslachtsnaam

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) 27 088 Kabel en consument: marktwerking en digitalisering Nr. 44 1 Samenstelling: Leden: Crone

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 300 VIII Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2006 Nr. 202 VERSLAG

Nadere informatie

29ste vergadering Dinsdag 30 november 2004

29ste vergadering Dinsdag 30 november 2004 29ste vergadering Dinsdag Aanvang 14.00 uur Voorzitter: Weisglas Tegenwoordig zijn 141 leden, te weten: Van Aartsen, Aasted Madsen-van Stiphout, Adelmund, Albayrak, Algra, Aptroot, Arib, Van As, Atsma,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 410 Hoger Onderwijs en Onderzoek Plan 2004 Nr. 32 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 19 september 2005 Binnen de vaste commissie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 636 Wijziging van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen en de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 ter implementatie van de vierde

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 24 691 Ruimtetekort in mainport Rotterdam Nr. 66 1 Samenstelling: Leden: Duivesteijn (PvdA),Dijksma (PvdA), Hofstra (VVD),ondervoorzitter,Atsma

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 27 561 Nationaal Antennebeleid Nr. 21 1 Samenstelling: Leden: Crone (PvdA), Bakker (D66), Hofstra (VVD), voorzitter, Schreijer-Pierik (CDA), ondervoorzitter,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 303 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet (verlenging termijn waarbinnen een afnemer wordt beschouwd als beschermde afnemer in

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 27 295 Positionering algemene ziekenhuizen Nr. 66 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 22 maart 2004 In de vaste commissie voor Volksgezondheid,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 300 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2006 Nr. 57 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 207 Wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag en de Wet op de Accijns (implementatie richtlijn Energiebelastingen) Nr. 6 VERSLAG Vastgesteld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 994 Wijziging van de Telecommunicatiewet en de Wet Onafhankelijke post- en telecommunicatieautoriteit ter uitvoering van de roamingverordening

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 130 Premie-inning werknemersverzekeringen Nr. 4 1 Samenstelling: Leden: Duivesteijn (PvdA), Crone (PvdA), Bakker (D66), ondervoorzitter, Rouvoet

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 209 Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001, ter zake van het bevorderen van de financiering van de eigen woning met eigen middelen (materiële

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 509 Palliatieve zorg Nr. 3 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 6 juli 2004 In de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 27 217 (R1659) Bepalingen omtrent de tarieven voor consulaire dienstverlening (Rijkswet op de consulaire tarieven) Nr. 8 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 300 XI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) voor het jaar

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 925 Wijziging van een aantal wetten in verband met de invoering van de bachelor-mastersturctuur in het hoger onderwijs (Aanpassingswet invoering

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 600 XVI Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2003 28 605 Zorgnota

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 159 Regels betreffende openbaarmaking van gegevens per werkgever met betrekking tot verkrijging van rechten op WAO-uitkeringen door werknemers

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 27 925 Bestrijding internationaal terrorisme Nr. 108 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 5 december 2003 De vaste commissie voor Justitie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 614 Wijziging van titel 5.9. (Appartementsrechten) van het Burgerlijk Wetboek Nr. 4 VERSLAG Vastgesteld 26 november 2002 De vaste commissie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 283 Wijziging van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (zelfbinding) Nr. 7 NADER VERSLAG HERDRUK 1 Vastgesteld 16 mei

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 21 501-32 Landbouw- en Visserijraad 28 807 Vogelpestcrisis (Aviaire influenza) Nr. 158 1 Samenstelling: Leden: Van der Vlies (SGP), ondervoorzitter,

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 200 20 32 37 JBZ-Raad AI VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 8 april 20 De vaste commissie voor de JBZ-Raad heeft in haar vergadering van 5 maart

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 26 396 Vervanging pantservoertuigen M577 en YPR 27 487 Behoeftestelling Link 16 tactische datalink Nr. 43 1 Samenstelling: Leden: Klaas de Vries

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 600 VIII Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (VIII) voor het jaar 2003 Nr. 121 VERSLAG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 17 050 Misbruik en oneigenlijk gebruik op het gebied van belastingen, sociale zekerheid en subsidies Nr. 256 1 Samenstelling: Leden: Van de Camp

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 300 B Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2006 30 498 Beleidsvrijheid en specifieke uitkeringen Nr. 21 1

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 869 Raming der voor de Tweede Kamer in 2004 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten Nr. 4 VERSLAG Vastgesteld 28

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 25 910 Wijziging van de Wet personenvervoer voor het taxivervoer (deregulering taxivervoer) Nr. 53 1 Samenstelling: Leden: Duivesteijn (PvdA),

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 300 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2006 29 689 Herziening

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 314 Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, de Wet financiering sociale verzekeringen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 28 998 Wijziging van de Wet toezicht beleggingsinstellingen met het oog op de modernisering van de wet en implementatie van richtlijn nr. 2001/107/EG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 21 501-02 Raad Algemene Zaken en Externe Betrekkingen 21 501-20 Europese Raad Nr. 530 1 Samenstelling: Leden: Rijpstra (VVD), Dijksma (PvdA), De

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 392 Aanpassing van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, de Auteurswet 1912, de Wet op de naburige rechten, de Databankwet, de Handelsnaamwet,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 26 448 Structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI) Nr. 135 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 23 april 2004 De vaste commissie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 936 Regels inzake beëdiging, kwaliteit en integriteit van beëdigde vertalers en van gerechtstolken die werkzaam zijn binnen het domein van justitie

Nadere informatie