Tweede Kamer der Staten-Generaal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tweede Kamer der Staten-Generaal"

Transcriptie

1 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar Hoger Onderwijs en Onderzoek Plan 2004 Nr Samenstelling: Leden: Van de Camp (CDA), Lambrechts (D66), Hamer (PvdA), Van Bommel (SP), Mosterd (CDA), Blok (VVD), Balemans (VVD), Slob (ChristenUnie), Vergeer (SP), Tichelaar (PvdA), Joldersma (CDA), Jan de Vries (CDA), Van Vroonhoven-Kok (CDA), Aasted Madsen-van Stiphout (CDA), Eski (CDA), Aptroot (VVD), voorzitter, Smeets (PvdA), ondervoorzitter, Eijsink (PvdA), Leerdam (PvdA), Van Miltenburg (VVD), Kraneveldt (LPF), Hermans (LPF), Van Dam (PvdA), Visser (VVD), Azough (GroenLinks), Roefs (PvdA) en Jungbluth (GroenLinks). Plv. leden: Ferrier (CDA), Bakker (D66), Bussemaker (PvdA), Brinkel (CDA), Hirsi Ali (VVD), Örgü (VVD), Van der Vlies (SGP), Kant (SP), Dijksma (PvdA), Hessels (CDA), Sterk (CDA), Atsma (CDA), Van Bochove (CDA), Van Hijum (CDA), Van der Sande (VVD), Verbeet (PvdA), Arib(PvdA), Stuurman (PvdA), De Krom (VVD), Varela (LPF), Herben (LPF), Nijs (VVD), Halsema (GroenLinks), Kalsbeek (PvdA) en Vendrik (GroenLinks). VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 10 januari 2006 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 1 heeft op 13 december 2005 overleg gevoerd met staatssecretaris Rutte van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over: de brieven van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 20 juni en 19 september 2005 inzake Associate degrees (korte programma s in het HBO) (29 410, nrs. 30 en 32); de brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 14 januari 2005 inzake Associate degree (OCW ); de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 1 september 2005 inzake aanbieding AWT-advies nr. 65: Ontwerp en ontwikkeling, de functie en plaats van onderzoeksactiviteiten in hogescholen (kabinetsstandpunt wordt verwerkt in de memorie van toelichting van het wetsvoorstel over hoger onderwijs) (OCW ); de brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 21 oktober 2005 inzake Experimenten met korte programma s (29 410, nr. 34). Van dit overleg brengt de commissie bijgaand beknopt verslag uit. Vragen en opmerkingen uit de commissie Mevrouw Joldersma (CDA) is een voorstander van korte programma s in het hoger beroepsonderwijs, maar zij betreurt het dat de staatssecretaris hiervoor experimenten in het leven heeft geroepen en dat bij de uitwerking daarvan uitgebreid wordt geconsulteerd. Er staat bijvoorbeeld in de stukken dat twee concurrerende hogescholen zo n kort programma moeten aanbieden. Dat leidt weer tot brede experimenten, waarbij het hele veld aanvragen kan indienen. Het is niet duidelijk waar deze experimenten voor nodig zijn en wat zij moeten opleveren. Bij de invoering van de lumpsumfinanciering in het primair onderwijs zijn ook gerichte pilots opgezet naar knelpunten waarover men meer duidelijkheid wilde krijgen. De bedoeling is toch niet om de invoering zodanig te vertragen door experimenten dat de beslissing overgelaten kan worden aan de volgende minister van Onderwijs? KST tkkst ISSN Sdu Uitgevers s-gravenhage 2006 Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 38 1

2 Als de staatssecretaris knelpunten ziet, waardoor hij niet meteen tot invoering kan overgaan, verdient het de voorkeur om pilots te doen naar de uitwerking van die korte programma s, zodat er in de tweede ronde duidelijkheid komt. Bij deze pilots moet ook worden bekeken hoe de contacten met het beroepenveld op een innovatieve manier vorm kunnen krijgen. Een van de knelpunten is de vraag naar de relevantie van de korte programma s voor de arbeidsmarkt. De werkgevers hebben laten weten dat zij vrezen dat het dezelfde kant op gaat als bij de RAAK-gelden en dat zij er te weinig in worden gekend. Door een multi-actorevaluatie kan worden bekeken hoe de inbreng van de beroepssector bij de korte programma s gewaarborgd kan worden. Als randvoorwaarden voor de korte programma s is gesteld dat zij onderdeel zijn van de hbo-bacheloropleiding, een civiel effect hebben, in samenwerking met roc s worden opgezet en dat er recht is op studiefinanciering. De korte opleiding hoeft niet geheel overeen te komen met de vierjarige bacheloropleiding, maar er kan ook een andere module in zitten om de relevantie voor de arbeidsmarkt te vergroten. In het advies van de Adviesraad voor Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT) over de ontwerp- en ontwikkelfunctie van het onderzoek binnen het hbo staat dat het hierbij gaat om toegepast onderzoek en ontwerp- en ontwikkelactiviteiten, gericht op de instandhouding en ontwikkeling van de beroepspraktijk, behorende bij het hbo. In het rapport-abrahamsen werd niet helemaal duidelijk wat toegepast onderzoek in dit verband inhoudt. Deze ontwikkeling is een belangrijke toevoeging voor het hbo, maar moet wel in goede banen worden geleid. Er moet een duidelijke afbakening zijn tussen hbo- en universitair onderzoek. Er moeten voorts niet steeds allerlei functies worden toegevoegd, omdat er dan grote verschillen tussen hogescholen kunnen ontstaan. Aan welke bekostigde professionele masteropleidingen is er behoefte? Voorkomen moet worden dat mensen die een hbo-bacheloropleiding hebben gedaan, alleen maar verdergaan met de wetenschappelijke masteropleiding, omdat deze nu eenmaal wordt bekostigd. Kan de staatssecretaris een notitie doen toekomen aan de Kamer over de onderlinge samenhang tussen de ontwerp- en ontwikkelfunctie van onderzoek in het hbo, de professionele masteropleidingen, de ontwikkeling van de beroepspraktijk, de promotievouchers en de afstemming met de lectoren en de kenniskringen? In de begroting moet niet alleen geld worden gereserveerd voor de lectoren, maar ook voor de promotievouchers, die een belangrijke mogelijkheid zijn voor docenten om zich professioneel te ontwikkelen. Het is onwaarschijnlijk dat iemand een proefschrift kan schrijven in twee dagen per week, ook al betreft het een onderzoeksterrein dat dichtbij de onderwijstaak ligt. Als hiervoor een kwantitatief criterium wordt gesteld van vier jaar, twee dagen per week, kan dat leiden tot minimale proefschriften. Als een promovendus bij de hogeschool er dieper in wil duiken en er langer over doet, doet hij dat in zijn eigen tijd en wordt het niet bekostigd. Daarnaast komt het voor dat een docent zich wel wil verdiepen en een aantal artikelen schrijft in Nederlandstalige tijdschriften op zijn vakgebied, maar niet wil of kan promoveren. Kunnen de universiteiten de vrijheid krijgen om verkorte onderzoeksopleidingen aan te bieden, zodat iemand kan doorgroeien, als daar behoefte aan bestaat? De heer Visser (VVD) merkt op dat een kort programma in het hbo past in het streven naar een leven lang leren en vooral is bedoeld voor mensen met mbo die al enige tijd werken en een aanvullende opleiding willen doen. De doorstroming van mbo naar hbo wordt hiermee bevorderd. De ondergrens van 120 punten in het European Credit Transfer System (ECTS) moet wel gehandhaafd blijven, want anders kan het een sluiproute worden voor iemand die even snel een hbo-diploma wil halen. Flexibiliteit, maatwerk en kwaliteit zijn hierbij van groot belang, evenals een goede aansluiting met de arbeidsmarkt. Het onderwijs is voornamelijk Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 38 2

3 aanbodgericht georganiseerd, maar eigenlijk moet de vraagkant van de arbeidsmarkt invloed hebben op de vormgeving ervan. In het Verenigd Koninkrijk wordt deze aansluiting door bepaalde councils gewaarborgd. Als bij het opzetten van een onderwijsprogramma zowel naar de vraag als naar het aanbod wordt gekeken, is duidelijk dat het niet alleen gaat om een in tweeën geknipte opleiding, maar dat deze meerwaarde heeft. Hoe kan dit worden gerealiseerd? Als duidelijk is dat er bepaalde kwaliteitswaarborgen in het systeem zitten, is het eigenlijk niet meer nodig om experimenten te houden. Met een experiment wordt gesuggereerd dat er een wegingsmoment is, waarop wordt beoordeeld of men moet stoppen of doorgaan. Bij het starten van nieuwe opleidingen wordt altijd een macrodoelmatigheidstoets toegepast, waarbij dit soort eisen, zoals de aansluiting bij het bedrijfsleven, kunnen worden ingebouwd. Daardoor is men ervan verzekerd dat er met een goed programma wordt gestart. Een andere vraag is hoe de studiefinanciering eruit ziet bij dit soort programma s. Moet iemand die stopt na de Associate degree, de studiefinanciering als lening of als voorschot beschouwen? Er is een relatie tussen het AWT-advies en de discussie over lectoren. Hierover bestaan goede ideeën, maar de problemen ontstaan bij de uitwerking ervan. Bij de begrotingsbehandeling is afgesproken dat nog wordt bekeken of de budgetten voor lectoren goed besteed zijn. Hierbij moet ook worden gekeken naar de functie van onderzoek binnen het hbo. Als de staatssecretaris hierover een notitie toezendt, kan meer gedetailleerd op deze kwestie in worden gegaan. Het antwoord van de staatssecretaris De staatssecretaris deelt mede dat er weliswaar positieve effecten van de korte programma s leidend tot een Associate degree verwacht worden, maar dat er nog onduidelijkheid is over een aantal vragen, zoals of hiermee de groepen worden bereikt die men wil bereiken, zoals werkende mbo ers. Een andere vraag is of de introductie van korte programma s gevolgen heeft voor het aantal studenten dat een bacheloropleiding afrondt. Een derde vraag betreft de behoefte van de arbeidsmarkt aan degenen die een Associate degree halen. Dit zijn allemaal openstaande vragen die tot de keuze hebben geleid om te gaan experimenteren. Bovendien: er zijn 77 aanvragen gedaan voor de eerste ronde, maar de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) verwacht over een groot deel daarvan een negatief advies te moeten uitbrengen, zodat er maar 15 of 20 kunnen doorgaan. Partijen hebben dus nog moeite om de verschillende eisen te verenigen die aan de korte programma s gesteld worden. Hogescholen zoeken nog naar een goede samenhang tussen kwaliteit en arbeidsmarktrelevantie van deze korte programma s. Deze programma s moeten wel het niveau hebben van het hoger onderwijs, zodat er 120 punten worden behaald. Deze combinatie blijkt toch moeilijk te realiseren. Het is overigens niet zo dat concurrerende hogescholen moeten inschrijven, maar er worden er twee uitgekozen, als er meerdere hogescholen zijn met hetzelfde programma. Volgens het beroepenveld is er behoefte aan werknemers die een opleiding hoger dan mbo-4 hebben of die wel een hbo-niveau hebben, maar niet per se het niveau van een afgeronde hbo-opleiding. Verder is er in het algemeen behoefte aan meer hoger opgeleiden in Nederland. De verwachting is dat door deze korte programma s meer mensen in de verleiding komen om een opleiding in het hbo af te ronden. In de experimenten wordt bekeken of voldoende mensen geïnteresseerd zijn in een programma voor een Associate degree. Deze experimenten moeten wel voldoende massa hebben, zodat er conclusies uit getrokken kunnen worden. Als je heel gericht omschrijft wat je wilt meten, kan het zijn dat in de eerste ronde heel weinig instellingen Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 38 3

4 intekenen met voorstellen die daaraan voldoen. Voorkomen moet worden dat iemand die net eindexamen havo of vwo heeft gedaan, dit tweejarige programma kiest om op een snelle manier een hbo-diploma te behalen. In de evaluatie van de experimenten moet duidelijk worden of dit segment voldoende kan worden afgescheiden. De NVAO heeft in overleg met de organisaties van werkgevers en hogescholen het criterium arbeidsmarktrelevantie in het toetsingsprotocol voor de korte programma s aangescherpt ten opzichte van wat hierover in het normale accreditatiekader staat. De hogescholen worden geacht, voordat zij een voorstel indienen, inhoudelijk overleg te voeren over het beroepsprofiel van het korte programma met een representatieve vertegenwoordiging van het betrokken beroepenveld, zodat dit concreet en actief betrokken is bij de ontwikkeling. Als een hogeschool alleen een intentieverklaring kan geven dat het beroepenveld gaat meedenken over een beroepsprofiel, zal de NVAO een negatief advies uitbrengen. Hiermee is de arbeidsmarktrelevantie stevig verankerd. Bij de evaluatie zal ook nog achteraf worden bekeken of er op de arbeidsmarkt behoefte is aan degenen die een Associate degree hebben behaald. De staatssecretaris stemt ermee in om geen experimenten te houden, maar pilots. De beslissing dat de korte programma s worden ingevoerd, is daarmee al genomen. Hij constateert dat hiervoor een wetswijziging nodig is. Het wetsvoorstel Wet op het hoger onderwijs en onderzoek (WHOO) wordt eerdaags voor advies toegezonden aan de Raad van State. Als het terugkomt, kan de mogelijkheid van korte programma s in het wetsvoorstel opgenomen worden. Deze mogelijkheid kan, via een voorhangprocedure, bij AMvB of bij koninklijk besluit worden geactiveerd, na afronding van de pilots. Bij de behandeling van de WHOO in de Kamer kan dit ook door de Kamer worden toegevoegd, terwijl de uitkomst van de pilots nog wordt afgewacht voordat tot definitieve invoering wordt overgegaan. Door de pilots moet ook inzicht worden verkregen in de vraag voor welke sectoren deze korte programma s relevant kunnen zijn. De staatssecretaris zegt toe dat hij voordat de tweede ronde pilots van start gaat, terugkomt op het beoordelingskader voor de pilots met korte programma s in het hbo. Hij neemt daarbij de opmerkingen van de Tweede Kamer mee dat de inzichten van de eerste ronde moeten worden meegenomen opdat wordt gekeken naar verdere toespitsing en de afbakening van de relevante sectoren. Het effect van de korte programma s wordt zowel vooraf als achteraf getoetst. Dat geeft ook inzicht in wat functioneel en betekenisvol is voor het hbo in het algemeen. De Sector Skills Councils leveren een belangrijke bijdrage aan de aansluiting tussen hoger onderwijs en de arbeidsmarkt in het Verenigd Koninkrijk. Bij het mbo verloopt de afstemming met de arbeidsmarkt via de Kenniscentra, maar dat is niet wenselijk voor het hbo. Een goede afstemming is uiteraard noodzakelijk, maar het hbo heeft enige ruimte nodig. Bij de voorbereiding van de nieuwe WHOO is zeer intensief gesproken met de onderwijskoepels en de werkgeversorganisaties over het verbeteren van de afstemming. Bij het wetgevingsoverleg heeft de staatssecretaris al gezegd dat de afstemming niet in detail in de wet moet worden voorgeschreven, omdat het heel lastig is om te zorgen dat een hele sector van zelfstandige instellingen afstemt met het beroepenveld om voor heel Nederland inzicht te krijgen in wat voor een bepaald vak of beroep nodig is. Het lijkt erop dat de partijen tot overeenstemming kunnen komen over een convenant waarin wordt beschreven hoe invulling wordt gegeven aan de afstemming met het beroepenveld. Op die manier kan worden voorkomen dat er weer allerlei organisaties moeten worden opgericht die het hbo vertegenwoordigen tegenover accountants, juridische beroepen of andere sectoren. In het wetsvoorstel dat volgend jaar aan de Kamer wordt voorgelegd, wordt de mogelijkheid opengehouden om in te grijpen als men er niet uit komt. Als een kort programma voor een Associate degree in twee jaar is afge- Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 38 4

5 rond, wordt de studiefinanciering een gift, net als bij normale hbo-bacheloropleidingen. Als iemand doorgaat, is de studiefinanciering voor de vervolgopleiding een lening. Deze wordt een gift, als iemand binnen een bepaalde termijn de volledige bacheloropleiding afrondt. Er wordt dus een tussenmoment geïntroduceerd, waarop de studiefinanciering kan worden omgezet. De staatssecretaris gaat in de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel over de WHOO nader in op het advies van de AWT over de onderzoeksfunctie van het hoger beroepsonderwijs. Daarbij zal hij ook ingaan op de discussie over het gradenstelsel. Het moet duidelijk zijn dat de onderzoeksactiviteiten bij het hbo gericht zijn op de beroepspraktijk. Dit wordt geborgd in de vormgeving van de kwaliteitszorg voor de onderzoeksactiviteiten van de hogescholen. Er kan geen sprake zijn van toegepast onderzoek als een soort tussencategorie. In de memorie van toelichting bij de WHOO zijn drie randvoorwaarden geformuleerd: de strategische overwegingencomponent ofwel de eerste geldstroom is exclusief voor het wetenschappelijk onderwijs; het binaire stelsel blijft overeind en het onderzoek van het hbo valt binnen zijn eigenstandige positie. Als uit de schriftelijke ronde bij de WHOO blijkt dat hierover nog grote onduidelijkheid bestaat, kunnen deze vragen eventueel in een aparte brief, los van de schriftelijke behandeling, worden beantwoord. Er is ooit gezegd dat er nog een aparte reactie op het AWT-advies komt, maar deze wordt verwerkt in de memorie van toelichting. Als het wetsvoorstel terugkomt van de Raad van State, zal de staatssecretaris nog bekijken of de onderlinge samenhang tussen de onderzoek- en ontwikkelfunctie, de professionele masteropleiding en de lectoren hierin afdoende aan de orde komt. Het ligt niet voor de hand om hierover een nadere brief te sturen, nu dit wetsvoorstel nog voorligt bij de Raad van State. De uitwerking van de promotievouchers komt in het eerste kwartaal van Dan wordt ook duidelijk welke kwantitatieve eisen hierbij worden gesteld. Als een onderwerp dichtbij het vakgebied ligt waar iemand docent in is, is het niet per se nodig om betrokkene vrij te stellen om de hele werkweek de besteden aan het proefschrift. Het zal hierbij ook gaan om gemotiveerde docenten die hun eigen tijd kunnen besteden aan de promotie. Een promovendus op de universiteit heeft ook andere taken dan de promotie, zoals onderwijs en dergelijke. Er is geen kwantitatief criterium van vier jaar. Als iemand er langer over doet dan vier jaar, doet hij dat in zijn eigen tijd. Dat er verschillende promotietrajecten mogelijk zijn, is al besproken in het algemeen overleg op 12 oktober over de notitie «Onderzoekstalent op waarde geschat». Sommige promotietrajecten zijn niet zozeer gericht op een wetenschappelijke carrière, maar meer op hbo-docenten. In Nederland is slechts 3% van de docenten gepromoveerd. In Vlaanderen is dat eenderde van de docenten en in Duitsland ligt dit aandeel nog hoger. De universiteiten hebben alle ruimte om dit soort opleidingen te ontwikkelen, maar deze moeten wel uitmonden in een volwaardige dissertatie. Promoties die niet voldoen aan de kwaliteitseisen van het reguliere promotietraject, zouden ook internationaal niet meetellen. Het staat universiteiten vrij om een verkort traject te ontwikkelen, maar dat zal niet leiden tot een officiële promotie en wordt ook niet door de overheid bekostigd. De opleidingen die door universiteiten worden ontwikkeld, moeten leiden tot heldere eindtermen. Het is duidelijk welke voorwaarden er worden gesteld aan het doctoraat, de derde fase in het zogenoemde Bologna- of Bergendenken. Daarnaast moet worden bevorderd dat docenten zorgen dat zij inhoudelijk, vakmatig en professioneel sterker worden. Met de HBO-raad is afgesproken dat de middelen die in 2007 beschikbaar worden gesteld voor lectoren en kenniskringen, worden opgenomen in een deel van de lumpsum dat is gemarkeerd voor ontwikkeling en ontwerp. De hogescholen hebben zelf de ruimte om een afweging te maken over de inzet van middelen voor de professionalisering van Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 38 5

6 docenten. Deze docenten moeten lid zijn van een kenniskring en zelf onderzoek doen, als zij gekoppeld zijn aan een lectoraat. Toezeggingen De voorzitter concludeert dat de Kamer instemt met de eerste ronde van de pilots en dat de staatssecretaris de Kamer zal informeren of hiervoor op korte termijn een wijziging kan plaatsvinden van het wetsvoorstel WHOO. De tweede ronde gaat pas van start, nadat de staatssecretaris de Kamer heeft geïnformeerd over de manier waarop deze verder wordt toegespitst. Er wordt bekeken hoe kan worden gewaarborgd dat hogescholen gelijke kansen behouden ten opzichte van de eerste ronde om zich hiervoor in te schrijven. Als toezegging wordt voorts genoteerd dat in het eerste kwartaal van 2006 de nadere uitwerking van de promotievoucher komt. De voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Aptroot De griffier van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, De Kler Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 38 6

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 439 Nadere voorschriften in verband met samenwerking tussen scholen voor voortgezet onderwijs en instellingen voor educatie en beroepsonderwijs

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 410 Hoger Onderwijs en Onderzoek Plan 2004 Nr. 32 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 19 september 2005 Binnen de vaste commissie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 300 VIII Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2006 Nr. 211 VERSLAG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 800 VIII Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2005 Nr. 163 VERSLAG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 412 Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met wijziging omzetmoment eerste 12 maanden prestatiebeurs en afschaffing

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 300 VIII Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2006 Nr. 255 VERSLAG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 800 VIII Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2005 Nr. 232 VERSLAG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 687 Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs vanwege overheveling taak en budget voor aanpassingen in onderwijshuisvesting van gemeente

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 068 Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs om meer ruimte te scheppen voor samenwerking tussen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 300 VIII Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2006 Nr. 205 LIJST

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 300 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2006 Nr. 116 VERSLAG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 187 Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs ter aanpassing van de profielen in de tweede fase van het vwo en het havo (aanpassing profielen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 28 856 Wijziging van de Mediawet in verband met een nieuwe financieringsstructuur voor de regionale publieke omroep Nr. 11 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 300 VIII Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2006 Nr. 237 LIJST

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 24 578 MAVO/VBO/VSO Nr. 67 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 10 november 2004 Binnen de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 29 823 Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs om meer maatwerk mogelijk te maken bij de toelating tot het praktijkonderwijs onder vervallenverklaring

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 300 VIII Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2006 Nr. 202 VERSLAG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 800 VIII Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2007 28 879 Doelmatigheid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 29 689 Herziening Zorgstelsel Nr. 44 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 7 december 2005 Ter voorbereiding van een algemeen overleg

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 28 170 Gelijke behandeling op grond van leeftijd bij arbeid, beroep en beroepsonderwijs (Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 28 760 Meerjarenplan Alfabetisering 2003 2006 Nr. 3 1 Samenstelling: Leden: Van Nieuwenhoven (PvdA), Van de Camp (CDA), Kalsbeek (PvdA), Cornielje

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 819 Tijdelijke regels betreffende experimenten in het hoger onderwijs op het gebied van vooropleidingseisen aan en selectie van aanstaande studenten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 131 Nieuwe regels betreffende maatschappelijke ondersteuning (Wet maatschappelijke ondersteuning) Nr. 123 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 300 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2006 Nr. 177 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 029 Flexibilisering schooltijden primair onderwijs Nr. 2 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 12 november 2003 De vaste commissie voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 187 Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs ter aanpassing van de profielen in de tweede fase van het vwo en het havo (aanpassing profielen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 817 Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 30 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 30 juni 2005 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 874 Wijziging van de Wet kinderopvang in verband met een herziening van het stelsel van gastouderopvang Nr. 47 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 200 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2008 Nr. 155 1 Samenstelling:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 21 501-31 Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken Nr. 89 1 Samenstelling: Leden: Noorman-den Uyl (PvdA),

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 558 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2004 (wijziging samenhangende

Nadere informatie

29200 XVI Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2004

29200 XVI Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2004 29200 XVI Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2004 Nr. 176 Verslag van een schriftelijk overleg Vastgesteld 2 februari 2004

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 25 733 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) in het onderwijs Nr. 108 1 Samenstelling: Leden: Van de Camp (CDA), Cornielje (VVD), voorzitter,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 28 447 Regeling met betrekking tot tegemoetkomingen in de kosten van kinderopvang en waarborging van de kwaliteit van kinderopvang (Wet kinderopvang)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 237 Wijziging van de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen en het Burgerlijk Wetboek ter uitvoering van Richtlijn 2002/73/EG Nr. 5 VERSLAG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 27 470 Museale collecties van het Rijk 30 300 VIII Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 200 VIII Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2004 Nr. 103 VERSLAG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 837 Jaarnota Integratiebeleid 2004 Nr. 5 1 Samenstelling: Leden: Klaas de Vries (PvdA), Vos (Groen- Links), Hofstra (VVD), Lambrechts (D66),

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 933 Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband met uitbreiding van de mogelijkheid met studiefinanciering in het buitenland te

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal Inhoudelijke Ondersteuning

Eerste Kamer der Staten-Generaal Inhoudelijke Ondersteuning Eerste Kamer der Staten-Generaal Inhoudelijke Ondersteuning Den Haag, 12 april 2006 Aan de leden en de plv. leden van de Vaste Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport OVERZICHT van stemmingen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 21 501-34 Raad voor Onderwijs, Jeugdzaken en Cultuur 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 760 Wijziging van de Wet op de loonbelasting 1964, de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, de Wet arbeid en

Nadere informatie

Geachte leden van het College van Bestuur, geachte leden van de Centrale directie,

Geachte leden van het College van Bestuur, geachte leden van de Centrale directie, De Colleges van Bestuur/Centrale directies van de hogescholen Den Haag Ons kenmerk 30 september 2005 PLW/05/76506 Onderwerp Experimenten met korte programma's Bijlage(n) Brief aan Tweede Kamer d.d. 20

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 925 Wijziging van een aantal wetten in verband met de invoering van de bachelor-mastersturctuur in het hoger onderwijs (Aanpassingswet invoering

Nadere informatie

ASSOCIATE DEGREE EEN (PERSOONLIJKE) TERUGBLIK HANS DAALE, LEIDO

ASSOCIATE DEGREE EEN (PERSOONLIJKE) TERUGBLIK HANS DAALE, LEIDO ASSOCIATE DEGREE EEN (PERSOONLIJKE) TERUGBLIK HANS DAALE, LEIDO WAT PASSEERT ER ZOAL IN DEZE PRESENTATIE DIRECTE AANLEIDING BUNDELING VAN ALLERLEI ONTWIKKELINGEN HOOFDDOEL VAN HET GAAN INVOEREN VAN EEN

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Hoger Onderwijs en Studiefinanciering Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 484 Interculturalisatie van de gezondheidszorg Nr. 12 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 14 maart 2005 In de vaste commissie voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 27 295 Positionering algemene ziekenhuizen Nr. 68 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 5 april 2004 In de vaste commissie voor Volksgezondheid,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 854 De moord op de heer Th. van Gogh Nr. 4 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 10 november 2004 De vaste commissies voor Justitie 1 en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 28 862 Premievrijstelling bij in dienst nemen en in dienst houden van oudere werknemers Nr. 42 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 23

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 29 984 Spoor: vervoer- en beheerplan Nr. 79 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 6 april 2006 De commissie voor Verkeer en Waterstaat 1 heeft

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 299 Wijziging van de Drank- en Horecawet in verband met de introductie van de bestuurlijke boete Nr. 6 VERSLAG Vastgesteld 22 januari 2004 De

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 24 095 Frequentiebeleid Nr. 107 1 Samenstelling: Leden: Verbugt (VVD), Giskes (D66), Crone (PvdA), Van Dijke (ChristenUnie), B. M. de Vries (VVD),

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 800 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2005 Nr. 161 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 546 Vermindering regeldruk OCW Nr. 5 1 Samenstelling: Leden: Van de Camp (CDA), Kalsbeek (PvdA), Cornielje (VVD), voorzitter, Lambrechts (D66),

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 538 Zorg en maatschappelijke ondersteuning Nr. 9 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 8 december 2004 In de vaste commissie voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 666 Voorstel van wet van de leden Hamer, Dijsselbloem en Kraneveldt houdende opneming in de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 402 Wijziging van de Mediawet in verband met additionele bezuinigingen op de rijksomroepbijdrage, verbeteringen in de financiële verslaglegging

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Hoger Onderwijs en Studiefinanciering IPC 2250 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus

Nadere informatie

Flexibilisering van het onderwijs aan volwassenen kan alleen door het systeem volledig anders te gaan opzetten en is niet gebaat bij het veranderen

Flexibilisering van het onderwijs aan volwassenen kan alleen door het systeem volledig anders te gaan opzetten en is niet gebaat bij het veranderen 19 JUNI 2014 Flexibilisering van het onderwijs aan volwassenen kan alleen door het systeem volledig anders te gaan opzetten en is niet gebaat bij het veranderen van de bestaande situatie Flexibilisering

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 322 Kinderopvang Nr. 39 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 29 oktober 2008 Binnen de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2006 2007 30 933 Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met uitbreiding van de mogelijkheid met studiefinanciering in het buitenland

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 300 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2006 Nr. 163 VERSLAG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 183 Governance in het onderwijs Nr. 12 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 10 oktober 2006 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 281 Invoering van de bachelor-masterstructuur in het Hoger Onderwijs Nr. 1 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 30 oktober 2003 De vaste

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 223 Wijziging van enige socialezekerheidswetten in verband met de beëindiging van de verzekeringsplicht van in het buitenland wonende uitkeringsgerechtigden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 26 807 Hoger Onderwijs en Onderzoek Plan 2000 Nr. 34 1 Samenstelling: Leden: Van der Vlies (SGP), Van de Camp (CDA), voorzitter, Jorritsma-Lebbink

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 0 03 7 93 Werken in het onderwijs Nr. 44 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 32 396 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 27 061 Meerjarennota emancipatiebeleid Nr. 28 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 14 juni 2004 De vaste commissie voor Sociale Zaken en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 29 240 Veiligheid op school Nr. 13 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 24 maart 2006 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 270 Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met het uitbreiden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 819 Tijdelijke regels betreffende experimenten in het hoger onderwijs op het gebied van vooropleidingseisen aan en selectie van aanstaande studenten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 22 589 Betuweroute Nr. 271 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 28 juni 2006 De commissie voor Verkeer en Waterstaat 1 heeft een aantal vragen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 680 Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het onderbrengen van de basisbeurs voor studenten in de masterfase

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 21 501-30 Raad voor Concurrentievermogen 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 19 1 Samenstelling:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 28 950 Dementerenden en de Wet BOPZ Nr. 4 1 Samenstelling: Leden: Duivesteijn (PvdA), Giskes (D66), ondervoorzitter, Crone (PvdA), Rouvoet (CU),

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 260 Visumverlening in Schengenverband Nr. 3 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 16 december 2003 De commissie voor de Rijksuitgaven 1

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 827 Wijziging van de Wet toezicht effectenverkeer 1995, de Wet op de economische delicten en het Wetboek van Strafvordering ter implementatie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 19 637 Vreemdelingenbeleid Nr. 1099 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 30 oktober 2006 Binnen de vaste commissie voor Justitie 1

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 22 452 Internationalisering van het onderwijs Nr. 25 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 31 maart 2006 Binnen de vaste commissie voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 629 Verlenging van de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever bij ziekte (Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte) Nr.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 28 989 Cultuurnota 2005 2008 25 434 Structuurversterking filmindustrie Nr. 9 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 12 augustus 2004 De vaste

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 407 Vrij verkeer werknemers uit de nieuwe EU-lidstaten Nr. 18 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 10 september 2004 De vaste commissie

Nadere informatie

Oprichting Stichting Nederlandse Veteranendag. Staten-Generaal. Vastgesteld 18 november De voorzitter van de commissie, Van Baalen

Oprichting Stichting Nederlandse Veteranendag. Staten-Generaal. Vastgesteld 18 november De voorzitter van de commissie, Van Baalen Staten-Generaal 1/2 Vergaderjaar 2008 2009 F 31 744 Oprichting Stichting Nederlandse Veteranendag Nr. 2 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Aan de Voorzitters van de Eerste en van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 28 978 Wijziging van een aantal socialeverzekeringswetten (Verzamelwet sociale verzekeringen 2003) Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 2 oktober 2003 De

Nadere informatie

Den Haag 28 oktober 2005

Den Haag 28 oktober 2005 Aan de voorzitter en de leden van de Vaste Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Briefnummer 05/13.762/Re/Bo Den Haag

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 850 Wijziging van de Wet werk en bijstand in verband met het verlenen van een financiële tegemoetkoming aan personen die een ouderdomspensioen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 387 Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet studiefinanciering 2000 in verband met onder

Nadere informatie

Naar transparanter hoger onderwijs. Het Nederlandse Nationale Kwalificatieraamwerk

Naar transparanter hoger onderwijs. Het Nederlandse Nationale Kwalificatieraamwerk Naar transparanter hoger onderwijs Het Nederlandse Nationale Kwalificatieraamwerk Samenvatting van het Nederlandse Nationale Kwalificatieraamwerk hoger onderwijs Toegang vanuit [1] Eerste cyclus Tweede

Nadere informatie

Brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 33680 Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het onderbrengen van de basisbeurs voor studenten in de masterfase in het sociaal leenstelsel, het verlengen van de terugbetalingsperiode

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 255 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering strekkende tot aanpassing van de eisen te stellen aan de motivering van de bewezenverklaring

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 504 Plan van Scholen 2003 2005 Nr. 2 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 18 oktober 2002 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 314 Beleidsbrief Cultuur 2004 2007 Nr. 11 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 8 december 2004 De vaste commissie van Onderwijs, Cultuur

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 21 501-30 Raad voor Concurrentievermogen Nr. 40 1 Samenstelling: Leden: Crone (PvdA), Hofstra (VVD), voorzitter, Schreijer-Pierik (CDA), ondervoorzitter,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 27 406 Nota «De kenniseconomie in zicht» Nr. 91 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 27 juli 2006 De vaste commissie voor Economische Zaken

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 21 501-34 Raad voor Onderwijs, Jeugdzaken en Cultuur Nr. 3 1 Samenstelling: Leden: Van der Vlies (SGP), Van de Camp (CDA), Jorritsma-Lebbink (VVD),

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 29 760 Wijziging van de Wet op de loonbelasting 1964, de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, de Wet arbeid en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 24 724 Studiefinanciering Nr. 139 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie