Tweede Kamer der Staten-Generaal

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tweede Kamer der Staten-Generaal"

Transcriptie

1 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar Hervorming van het toezicht op de financiële marktsector Nr. 20 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 12 mei 2004 De vaste commissie voor Financiën 1 heeft op 21 april 2004 overleg gevoerd met de heer Zalm, vice-minister-president, minister van Financiën, over vormgeving van het toezicht op de infrastructuur van de financiële markten; taakverdeling DNB en AFM (28 122, nr. 19). Van dit overleg brengt de commissie bijgaand beknopt verslag uit. Vragen en opmerkingen uit de commissie 1 Samenstelling: Leden: Van der Vlies (SGP), Giskes (D66), Crone (PvdA), Van Egerschot (VVD), Hofstra (VVD), De Haan (CDA), Bussemaker (PvdA), Vendrik (GroenLinks), Halsema (GroenLinks), Kant (SP), Eurlings (CDA), Blok (VVD), Ten Hoopen (CDA), ondervoorzitter, Smits (PvdA), De Pater-van der Meer (CDA), Van As (LPF), Tichelaar (PvdA), voorzitter, Gerkens (SP), Van Vroonhoven-Kok (CDA), Varela (LPF), De Nerée tot Babberich (CDA), Koomen (CDA), Fierens (PvdA), Aptroot (VVD), Blom (PvdA), Heemskerk (PvdA) en Dezentjé Hamming (VVD). Plv. leden: Rouvoet (ChristenUnie), Bakker (D66), Koenders (PvdA), Van Beek (VVD), Balemans (VVD), Kortenhorst (CDA), Van Nieuwenhoven (PvdA), Duyvendak (GroenLinks), Van Gent (GroenLinks), De Ruiter (SP), Mosterd (CDA), Snijder-Hazelhoff (VVD), Atsma (CDA), Dijsselbloem (PvdA), Omtzigt (CDA), Eerdmans (LPF), Noorman-den Uyl (PvdA), Van Bommel (SP), Jan de Vries (CDA), Hermans (LPF), Mastwijk (CDA), Rambocus (CDA), Samsom (PvdA), Luchtenveld (VVD), Smeets (PvdA), Douma (PvdA) en Bibi de Vries (VVD). Mevrouw Koomen (CDA) acht de brief van de minister weinig helder. In zijn brief van 5 april 2001 heeft hij de Kamer ervan in kennisgesteld dat er een wet toezicht afwikkelsystemen (WTA) zal komen. In een onlangs toegezonden overzicht van in voorbereiding zijnde wetsvoorstellen op het terrein van de financiële markten staat dat de wet in de ministerraad van februari 2004 is besproken en in augustus 2004 naar de Kamer zal worden gezonden. De minister stelt nu dat de overgang van indirect naar meer direct toezicht in wetgeving zal worden gevat. Is dat een onderdeel van de wet die in augustus aan de Kamer zal worden gezonden? Tevens wordt gesteld dat dit onderdeel in deel 4 van de Wet op het financieel toezicht (Wft) terechtkomt. Wordt hetgeen in de WTA wordt opgenomen herschreven ten behoeve van deel 4 van de Wft? Ten behoeve van de afwikkelsystemen is er een Europese richtlijn in voorbereiding. Is het zinvol om nu wetgeving te ontwikkelen, terwijl Europese regelgeving in de maak is? Tijdens de algemene politieke beschouwingen is de motie-verhagen ingediend waarin wordt gevraagd om in nationale regelgeving niet vooruit te lopen op Europese regelgeving, zeker als Europese regelgeving beperkter zal zijn. Waarom wordt niet gewacht op de Europese regelgeving, zodat zijgeïmplementeerd kan worden in Nederlandse richtlijnen? Welke effecten heeft dit voor het level playing field van de financiële instellingen in Nederland? De rol van de Nederlandse mededingingsautoriteit (NMa) wordt via een kapstokbepaling toegevoegd. Zijzal toezicht houden op de prijsafspraken voor pinnen en chippen, die echter buiten clearing en settlement van de afwikkelsystemen vallen. Waarom wordt deze link gelegd? Als de NMa een grotere rol moet krijgen dan in de Mededingingswet is opgenomen, KST tkkst ISSN Sdu Uitgevers s-gravenhage 2004 Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 20 1

2 impliceert dat dan ook dat er een rol voor haar is weggelegd in de Wft? Zo ja, kan de minister in een brief deze rol en de redenen daarvoor uiteenzetten? De heer Heemskerk (PvdA) onderschrijft de noodzaak van streng toezicht op het terrein van clearing en settlement, niet alleen ter voorkomen van systeemrisico s, maar juist om standaardisatie te bewerkstelligen. Uit het tweede Giovannini-rapport komt naar voren dat Europa een kwart duurder is dan Amerika op dit terrein. Verlaging van de kosten is goed voor de Nederlandse pensioenbetalers en met name voor de kleine beleggers, die relatief de meeste transactiekosten betalen. De PvdA-fractie steunt het idee inzake de benoeming van een marktmeester die ook prijsregulerende maatregelen kan nemen en toeziet op de toegankelijkheid van netwerken. De brief van de minister is nogal onduidelijk, in tegenstelling tot de brief van de Nederlandse vereniging van banken (NVB), die zeer helder was, terwijl bij de formulering van standaarden helderheid is geboden, zeker ten opzichte van de brancheverenigingen. Het CESR (comité van Europese effectentoezichthouders) heeft consultatiestandaarden afgesproken. Zijn zijer ook in Nederland? Wordt een brief aan de Kamer door de branche op feitelijkheden gecheckt? De NVB, maar ook Brussel streeft tempo na op het terrein van regelgeving voor clearing en settlement. Vermindering van de administratieve lastendruk komt het bedrijfsleven ten goede. Lastenverlichting en lagere transactiekosten zijn een goede vorm van inkomenspolitiek, met name voor de lage inkomens. Het toezicht op backoffice en operations behelst meer dan het toezicht op tussenpersonen. In de vorm van pan-europese regelgeving via de Wet financiële dienstverlening (WFD) moeten schaalgrootte en standaardisatie van het toezicht op de infrastructuur worden bereikt. In de nationale vormgeving van het pan-europese toezicht mag daar echter niet op vooruit worden gelopen. In hoeverre verschillen de nationale voorstellen van eventuele toekomstige Europese regelgeving? Op welke terreinen zijn er verschillen van inzicht tussen de lidstaten? Bestaan er grote verschillen van opvattingen tussen de landen en hun toezichthouders enerzijds en de brancheorganisaties en het bedrijfsleven anderzijds? De PvdA-fractie complimenteert de minister met de keuze voor een marktmeester, die toezicht houdt op het netwerk. De minister biedt een duidelijk overzicht, ook ten aanzien van de afweging wanneer welke instrumenten worden ingezet. Het ultieme wapen van vergunningintrekking wordt niet snel ingezet, dus moeten er ook andere instrumenten zijn. Tijdens de begrotingsbehandeling van EZ is de motie-heemskerk c.s. aangenomen waarin de wenselijkheid is opgenomen van een eenduidige visie op de taken en verantwoordelijkheden van toezichthouders en hun relatie onderling en met de rijksoverheid. Daarnaast wordt onder andere gevraagd om zo snel mogelijk een inventarisatie te maken van de positionering, juridische instrumenten en kosten en baten van de toezichthouders. Het kabinet komt binnenkort met een uitgebreide nota over het toezicht. Het is onduidelijk waarom de minister in zijn brief het prijsregulerende, sectorspecifieke toezicht heeft neergelegd bijde NMa. Een specifieke toezichthouder financiële sector lijkt daarvoor eerder in aanmerking te komen, waarbijde Nederlandsche bank (DNB) voor de hand ligt. De NMa is er vooral voor ex post toezicht, voor harde straffen en hoge bestuurlijke boetes. Ook bijsommige vormen van prijstoezicht met aspecten van mededinging is de NMa aan zet. DNB heeft echter meer ervaring in en zicht op de financiële sector. Het is voorstelbaar dat het prudentiële belang soms boven het mededingingsbelang gaat, omdat het uit prudentieel oogpunt belangrijker is dat bepaalde zaken niet worden toegelaten, terwijl zij vanuit een concurrentieoogpunt wel goed zijn. De NMa kan die afweging niet maken. Deze opvatting wordt gedeeld door de heer Kalbfleisch (DG NMa), die van mening is dat prijsregulering terecht een Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 20 2

3 ultimum remedium is, waarbijeen afweging hoort van de wetgever, waarvoor soms additionele wettelijke bevoegdheden toegekend moeten kunnen worden. In zijn visie is prijsregulering het werkterrein van het sectorspecifieke markttoezicht door marktregulators. De PvdA-fractie is dan ook van mening dat prijsregulerende taken neergelegd moeten worden bijeen specifieke financiële toezichthouder. Wat is de reactie van de minister hierop? Mevrouw Van Egerschot (VVD) uit ook haar verbazing erover dat Nederland vooruit zal gaan lopen op de EU. De EU heeft een eerste aanzet gegeven voor de new legal framework for payments. Men is bezig met clearing en settlement ten aanzien van effecten. Waarom wil Nederland vooroplopen? Wat is het effect daarvan op het level playing field? Het is bezwaarlijk dat men voor het verkrijgen van een Nederlandse bankvergunning bijvoorbaat aan meer vereisten moet voldoen dan die van de richtlijn kredietinstellingen. De Nederlandse markt zal op het punt van clearing dus toegankelijker zijn via een andere lidstaat. Het kiezen van een zetel in Nederland is dan minder interessant. Deelt de minister deze mening? Het is niet duidelijk waarom de NMa als derde toezichthouder wordt geïntroduceerd. Ook is er onduidelijkheid over de verhouding tussen DNB en de Autoriteit financiële markten (AFM). Daarnaast is het uitgangspunt dat er bijhet toezicht op betalings- en op het (efficiënt vormgeven van) effectenafwikkelsystemen geen overlap ontstaat tussen de werkterreinen van de verschillende toezichthouders. De toezichthouders bezien dan of een convenant van samenwerking opportuun is. Wat is de stand van zaken ten aanzien van een dergelijk convenant? Wordt daarin een duidelijke scheidslijn getrokken zowel ten aanzien van DNB, als de AFM en de NMa? In het voorgestelde systeem van vergunningenverlening wordt de vergunningenverlening aan kredietinstellingen afhankelijk gemaakt van een separaat besluit van de AFM tot het verlenen van een verklaring van geen bezwaar. Als de aanbieder zich niet meer houdt aan die gedragsregels, heeft de AFM tevens de mogelijkheid om op te leggen dat bepaalde activiteiten die onder de bankvergunning vallen niet meer verricht mogen worden. Is het juist dat dit bij kredietinstellingen ertoe kan leiden dat er in de markt verschillende gradaties van bankvergunningen kunnen circuleren? Zo ja, op welke wijze wordt hierover duidelijkheid geschapen? De vergunning mag alleen door de vergunningverlenende toezichthouder worden ingetrokken. Toch heeft de niet-vergunningverlenende toezichthouder de mogelijkheid om te stellen dat de vergunning ingetrokken dient te worden. Alleen de vergunningverlenende toezichthouder kan dit op basis van zwaarwegende argumenten weerleggen. In feite wordt afgestapt van het adagium «wie stelt, moet bewijzen». Is er sprake van omkering van de bewijslast, omdat het zwaartepunt uiteindelijk bij de nietvergunningverlenende toezichthouder komt te liggen? Wat is het kostenplaatje van het toezicht? Heeft degene die onder toezicht is gesteld inzicht in de kosten? Het antwoord van de minister De minister deelt mee dat de brief van 2001 over een aparte wet over toezichtafwikkelsystemen inmiddels is achterhaald, omdat in deel 4 van de Wft ook het toezicht op afwikkelsystemen wordt opgenomen. De wet zal in delen naar de Kamer worden gezonden, het eerste deel voor de zomer. Er is een indruk van de richtlijn waar in Europa aan wordt gedacht, maar de totstandkoming daarvan kan nog wel een paar jaar duren. In Zweden en Oostenrijk is inmiddels nationale wetgeving tot stand gebracht voor het toezicht op de afwikkelsystemen. In deel 4 van de Wft zal worden Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 20 3

4 ingespeeld op de kant die Europese regelgeving vermoedelijk op zal gaan, waardoor er later met een geringe wijziging volstaan kan worden. In het kader van het CESR zijn er al standaardnormen afgesproken. Er worden geen grote verschillen verwacht. De betalingssystemen vallen onder de afwikkelsystemen, zodat er een soort dominoreactie ontstaat als één partij niet voldoet aan haar verplichtingen. Publiek toezicht is van belang, ook vanwege het grote belang ervan voor alle deelnemers. Het is onverstandig om te wachten met het installeren van publiek toezicht tot er een Europese richtlijn is, want dat kan nog wel even duren. Gezien het cruciale karakter ervan heeft het de voorkeur om het toezicht, ook dat op de afwikkelsystemen, al onder te brengen in de Wft. Het nieuwe Europese systeem dient zo efficiënt te zijn dat het de kostentoets in vergelijking met het huidige nationale afwikkelsysteem kan doorstaan. Het is overigens de vraag of het Nederlandse afwikkelsysteem in relatie tot het Amerikaanse 25% duurder is, want Nederland heeft de voordelen van de schaal goed weten te benutten. Interpay is een efficiënt, goedkoop betalingssysteem. In de wet zal ook de taakverdeling tussen AFM en DNB worden geregeld. De kosten van het toezicht op de afwikkelsystemen zijn marginaal. Zij kunnen binnen de huidige budgetten worden opgevangen. De sector zal over het wetsvoorstel worden geconsulteerd. Conceptbrieven aan de Kamer worden bijna standaard voorgelegd aan de toezichthouders en incidenteel aan de onder toezicht gestelden. In dit geval is dat echter niet gebeurd. Zijkrijgen echter nog volop de kans om te reageren op deel 4 van de Wft. Het onderdeel infrastructuur zal in december 2004 aan de Raad van State worden gezonden en in april 2005 aan de Kamer worden voorgelegd, zodat invoering per januari 2006 mogelijk is. In juni wordt het algemene deel aan de Kamer voorgelegd, in oktober het prudentieel deel en in januari 2005 het gedragstoezicht. De infrastructuur is dus het sluitstuk. De NMa houdt de concurrentieverhoudingen in het oog en gaat na of er economische machtsposities zijn. Een prijsmaatregel is een ultimum remedium. DNB is niet gespecialiseerd in bevordering van de concurrentie en het bepalen van een redelijke prijs. De NMa heeft meer expertise op dat punt. Met het overlaten aan de marktregulator wordt door de NMa bijvoorbeeld de OPTA (onafhankelijke post- en telecommunicatieautoriteit) en de DTE (dienst uitvoering en toezicht energie) bedoeld, een soort gespecialiseerde NMa. DNB is echter geen marktregulator. BijDNB is er het risico dat hijzich iets meer laat leiden door het maken van winst, dan door verlaging van de kosten voor de consument. De NMa kiest als invalshoek de afnemers/consumenten. Aansluitend bijde bevoegdheid van de NMa op mededingingsgebied, ligt advisering van de NMa over het toepassen van een ultimum remedium het meest voor de hand, als sluitstuk van de eigen activiteiten ter bevordering van mededinging. Er zijn reeds initiatieven genomen om ten aanzien van Interpay de concurrentieverhoudingen te verbeteren via het sluiten van contracten tussen Interpay en banken, die vervolgens contracten sluiten met afnemers. Als dit geen effect heeft, moet als ultimum remedium prijsregulering mogelijk zijn. De keuze voor de NMa ligt ook voor de hand vanwege haar toezicht op de concurrentieverhoudingen en op het tegengaan van misbruik van economische machtsposities. Zijheeft een algemene bevoegdheid, ook in de financiële sector. Uiteindelijk neemt de minister van Financiën na advies of op verzoek van de NMa een prijsmaatregel. Ook de andere twee toezichthouders zullen daarover worden geconsulteerd. Het streven bijde ontwikkeling van zowel afwikkelsystemen als betaalsystemen is gericht op pan-europese regelgeving. Het level playing field speelt geen rol bijde kosten van het toezicht. Men kan zich onder Nederlandse afwikkelsystemen veilig voelen, omdat er publiek toezicht is. Het ligt voor de hand dat de AFM bijmisdragingen de vergunningverlener kan aanbevelen om de vergunning in te trekken of de activiteiten te doen Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 20 4

5 beperken. Omdat de vergunningverlening door de bank aan de instelling is verleend, zal de bank de vergunning moeten intrekken. Dat gebeurt dan op advies van de AFM, waarbijde bank marginaal zal toetsen. In het wetsvoorstel Wft zal de bevoegdheid van de AFM worden opgenomen om bepaalde activiteiten te verbieden vanwege misdragingen. Dat is een minder zwaar middel dan een instelling rechtstreeks voordragen bijde vergunninghoudende instantie voor intrekking van de vergunning. Ten behoeve van de registratie daarvan komt er een centraal register. Nadere gedachtewisseling Mevrouw Koomen (CDA) vraagt wanneer het gewijzigde toezicht ingaat. Krijgt de NMa in andere delen van de Wft nog een rol toebedeeld? Zij spreekt haar zorgen uit over de toename van toezicht vanwege de administratieve lasten die het met zich brengt. De heer Heemskerk (PvdA) complimenteert de minister omdat niet wordt gewacht op de Europese richtlijn. Terecht is het aan de minister van Financiën voorbehouden om eventueel een prijsmaatregel te nemen. Dit past in het plaatje van het financieel toezicht. De heer Heemskerk wacht de uitgebreide nota over het toezicht af. De NMa is vooral de toezichthouder voor de afnemers, aldus de minister, maar juist DNB en de AFM moeten erop worden aangesproken dat ook zij oog hebben voor de consument. Het blijft mevrouw Van Egerschot (VVD) verbazen dat vooruit wordt gelopen op de Europese richtlijn, zeker omdat dit nog drie jaar zal duren. Er mag daarvan niet te veel worden afgeweken. De adviserende rol van de NMa ten opzichte van de minister blijft onhelder. De minister wijst erop dat het huidige indirecte toezicht op het afwikkelsysteem is gebaseerd op een systeem van de kredietinstellingen gezamenlijk. Een rechtstreeks toezicht op het afwikkelsysteem is zuiverder dan dat dit via de eigenaren loopt. Hiermee wordt het risico voorkomen dat het afwikkelsysteem in andere handen komt. Het gaat in op de datum van inwerkingtreding van de wet. De minister beaamt dat DNB en AFM de consument voor ogen dienen te hebben, zijhet op basis van een iets andere invalshoek dan de overheid, wier ultieme doel uiteindelijk is om de burger/consument te dienen. De NMa is al toezichthouder. Zijis bevoegd om mededinging in de financiële sector te toetsen en om eventueel maatregelen te nemen. Als de minister ooit een prijsmaatregel overweegt, zal hij zich baseren op een verzoek of een analyse van de NMa. In toekomstige wetgeving zijn geen bijzondere rollen voorzien voor de NMa, anders dan het algemene concurrentietoezicht. De voorzitter van de vaste commissie voor Financiën, Tichelaar De griffier van de vaste commissie voor Financiën, Berck Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 20 5

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 827 Wijziging van de Wet toezicht effectenverkeer 1995, de Wet op de economische delicten en het Wetboek van Strafvordering ter implementatie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 206 Wijziging van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen en de Wet inkomstenbelasting 2001 (implementatie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 760 Wijziging van de Wet op de loonbelasting 1964, de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, de Wet arbeid en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 27 863 Betalingsverkeer Nr. 13 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 3 maart 2003 De vaste commissie voor Financiën 1 heeft op 13 februari

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 915 Wijziging van de Noodwet financieel verkeer in verband met de dekking van het terrorismerisico door verzekeraars Nr. 4 VERSLAG Vastgesteld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 209 Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001, ter zake van het bevorderen van de financiering van de eigen woning met eigen middelen (materiële

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 533 Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enkele andere belastingwetten in verband met de introductie van een regeling voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 28 998 Wijziging van de Wet toezicht beleggingsinstellingen met het oog op de modernisering van de wet en implementatie van richtlijn nr. 2001/107/EG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 207 Wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag en de Wet op de Accijns (implementatie richtlijn Energiebelastingen) Nr. 6 VERSLAG Vastgesteld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 661 Wijziging van de Telecommunicatiewet verband houdende met de instelling van een antenneregister, de uitbreiding van het verbod op het verzenden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 27 863 Betalingsverkeer Nr. 19 1 Samenstelling: Leden: Van der Vlies (SGP), Giskes (D66), Crone (PvdA), De Grave (VVD), Hofstra (VVD), De Haan

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 038 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 ter implementatie van richtlijn 2004/8/EG inzake de bevordering van warmtekrachtkoppeling (Wijziging

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 760 Wijziging van de Wet op de loonbelasting 1964, de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, de Wet arbeid en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 600 Nota over de toestand van s Rijks Financiën 24 490 Verkoopbeleid agrarische domeinen Nr. 69 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 28 219 Wet administratieve lastenverlichting en vereenvoudiging in socialeverzekeringswetten Nr. 36 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 27 813 EU Structuurfondsen Nr. 15 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 24 mei 2006 De vaste commissie voor Economische Zaken 1 heeft op

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 005 Aanvulling van het inkomen van ouderen met een bescheiden inkomen en aanpassing berekening vakantie-uitkering voor uitkeringsgerechtigden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 800 VIII Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2005 Nr. 232 VERSLAG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 24 691 Ruimtetekort in mainport Rotterdam Nr. 66 1 Samenstelling: Leden: Duivesteijn (PvdA),Dijksma (PvdA), Hofstra (VVD),ondervoorzitter,Atsma

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 29 658 Wet toezicht accountantsorganisaties Nr. 74 VERSLAG Vastgesteld 23 februari 2006 De vaste commissie voor Financiën 1 belast met het voorbereidend

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 381 Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 in verband met de invoering van een aftrekverbod voor de aankoopkosten van een deelneming

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 951 Regels met betrekking tot het in gebruik geven van grond ten behoeve van de verkoop van motorbrandstoffen aan wegen in beheer bij het Rijk

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 27 863 Betalingsverkeer Nr. 9 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 27 september 2002 De vaste commissie voor Financiën 1 heeft op 11 september

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 260 Visumverlening in Schengenverband Nr. 3 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 16 december 2003 De commissie voor de Rijksuitgaven 1

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 28 170 Gelijke behandeling op grond van leeftijd bij arbeid, beroep en beroepsonderwijs (Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 30 420 Emancipatiebeleid Nr. 58 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 30 oktober 2007 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 165 Deelnemingenbeleid Rijksoverheid 28 600 IXB Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2003

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 28 447 Regeling met betrekking tot tegemoetkomingen in de kosten van kinderopvang en waarborging van de kwaliteit van kinderopvang (Wet kinderopvang)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 237 Wijziging van de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen en het Burgerlijk Wetboek ter uitvoering van Richtlijn 2002/73/EG Nr. 5 VERSLAG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 255 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering strekkende tot aanpassing van de eisen te stellen aan de motivering van de bewezenverklaring

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 490 Wijziging van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (planschadevergoedingsovereenkomsten) Nr. 6 VERSLAG Vastgesteld 25 mei 2004 De vaste commissie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 29 507 Regels voor de financiële dienstverlening (Wet financiële dienstverlening) Nr. 32 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 28 965 Zorgplicht bij financiële dienstverlening Nr. 11 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 4 augustus 2004 De vaste commissie voor Financiën

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 299 Wijziging van de Drank- en Horecawet in verband met de introductie van de bestuurlijke boete Nr. 6 VERSLAG Vastgesteld 22 januari 2004 De

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 28 165 Deelnemingenbeleid Rijksoverheid Nr. 39 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 27 april 2006 De vaste commissie voor Financiën 1 heeft

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 538 Zorg en maatschappelijke ondersteuning Nr. 9 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 8 december 2004 In de vaste commissie voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 29 984 Spoor: vervoer- en beheerplan Nr. 79 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 6 april 2006 De commissie voor Verkeer en Waterstaat 1 heeft

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 330 Wijziging van de Wet op de loonbelasting 1964 en van enige andere wetten (Wet aanvullend overgangsrecht fiscale behandeling pensioen) Nr.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 383 Meerjarenprogramma herijking van de VROM-regelgeving Nr. 16 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 4 augustus 2004 De vaste commissie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 484 Interculturalisatie van de gezondheidszorg Nr. 12 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 14 maart 2005 In de vaste commissie voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 29 942 Wijziging van de Faillissementswet in verband met herziening van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen Nr. 38 VERSLAG VAN EEN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 21 501-30 Raad voor Concurrentievermogen Nr. 40 1 Samenstelling: Leden: Crone (PvdA), Hofstra (VVD), voorzitter, Schreijer-Pierik (CDA), ondervoorzitter,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 24 095 Frequentiebeleid Nr. 107 1 Samenstelling: Leden: Verbugt (VVD), Giskes (D66), Crone (PvdA), Van Dijke (ChristenUnie), B. M. de Vries (VVD),

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 432 Voorstel van wet van de leden Depla en Blok houdende wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en van enige andere wetten inzake fiscale

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 131 Nieuwe regels betreffende maatschappelijke ondersteuning (Wet maatschappelijke ondersteuning) Nr. 123 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 26 727 Wet inkomstenbelasting 2001 (Belastingherziening 2001) 29 606 Evaluatie artiesten- en beroepssportersregeling 29 210 Wijziging van enkele

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 23 645 Openbaar vervoer 24 036 Marktwerking, deregulering en wetgevingskwaliteit Nr. 94 herdruk* * Abusievelijk eerder gepubliceerd onder kamerstuknummer

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 689 Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 teneinde beleggingsinstellingen de mogelijkheid te bieden om vastgoed te ontwikkelen

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2008 2009 30 432 Voorstel van wet van de leden Depla en Blok houdende wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en van enige andere wetten inzake fiscale

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 874 Wijziging van de Wet kinderopvang in verband met een herziening van het stelsel van gastouderopvang Nr. 47 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 17 050 Misbruik en oneigenlijk gebruik op het gebied van belastingen, sociale zekerheid en subsidies Nr. 256 1 Samenstelling: Leden: Van de Camp

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 854 De moord op de heer Th. van Gogh Nr. 4 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 10 november 2004 De vaste commissies voor Justitie 1 en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 26 452 Belastingen als beleidsinstrument Nr. 7 1 Samenstelling: Leden: Van der Vlies (SGP), Vendrik (GL), Kant (SP), Blok (VVD), Ten Hoopen (CDA),

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 700 I Vaststelling van de begrotingsstaat van het Huis der Koningin (I) voor het jaar 2009 Nr. 6 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 303 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet (verlenging termijn waarbinnen een afnemer wordt beschouwd als beschermde afnemer in

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 223 Wijziging van enige socialezekerheidswetten in verband met de beëindiging van de verzekeringsplicht van in het buitenland wonende uitkeringsgerechtigden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 830 Wijziging van de Wet giraal effectenverkeer houdende uitbreiding van de bescherming aan cliënten van intermediairs inzake financiële instrumenten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 27 111 Vreemdelingrechtelijke rechtspositie van vrouwen in het vreemdelingenbeleid Nr. 13 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 23 december

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 636 Wijziging van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen en de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 ter implementatie van de vierde

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 687 Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs vanwege overheveling taak en budget voor aanpassingen in onderwijshuisvesting van gemeente

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 27 061 Meerjarennota emancipatiebeleid Nr. 28 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 14 juni 2004 De vaste commissie voor Sociale Zaken en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 349 Invoering in de Algemene wet inzake rijksbelastingen van de mogelijkheid tot het doen van een collectieve uitspraak op massaal bezwaar Nr.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 501 Regels voor het gunnen van overheidsopdrachten door aanbestedende diensten en opdrachten door speciale-sectorbedrijven (Aanbestedingswet)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 007 008 31 131 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met de uitvoering van Richtlijn nr. 005/68/EG van het Europees Parlement en de Raad

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Nr. 52 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 9 april 2004 De vaste commissie voor Economische

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 1210 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 30 520 Voorstel van wet van het lid Van Dam houdende wijziging van Boek 2 en Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek (stilzwijgende verlenging en opzegtermijn

Nadere informatie

Directie Financiële Markten. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. 5 juli 2007 FM 2007-01654 M

Directie Financiële Markten. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. 5 juli 2007 FM 2007-01654 M Directie Financiële Markten De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum Uw brief (Kenmerk) Ons kenmerk 5 juli 2007 FM 2007-01654 M Onderwerp Wetgevingsoverleg

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 600 XII Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2003 23 645 Openbaar vervoer Nr.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 318 Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 1998 (wijziging samenhangende

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 159 Regels betreffende openbaarmaking van gegevens per werkgever met betrekking tot verkrijging van rechten op WAO-uitkeringen door werknemers

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 670 Wijziging van de Wet toezicht effectenverkeer 1995 met het oog op de ontwikkelingen in de organisatie van het toezicht op het effectenverkeer

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 178 Voorstel van wet van het lid M.B.Vos tot wijziging van de Electriciteitswet 1998 ter invoering van etikettering van elektriciteit Nr. 6

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 314 Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, de Wet financiering sociale verzekeringen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 28 610 Personeelsbrief 2003 Nr. 4 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 11 november 2003 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1990-21 800 IX B Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van hoofdstuk IX B (Ministerie van Financiën) voor het jaar Nr. 25 VERSLAG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 31 131 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met de uitvoering van Richtlijn nr. 2005/68/EG van het Europees Parlement en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 533 Regels inzake de telecommunicatie (Telecommunicatiewet) Nr. 82 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 936 Regels inzake beëdiging, kwaliteit en integriteit van beëdigde vertalers en van gerechtstolken die werkzaam zijn binnen het domein van justitie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 21 501-33 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 800 IXB Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2005 Nr. 10 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2006 2007 29 259 Wijziging van de Monumentenwet 1988 en enkele andere wetten ten behoeve van de archeologische monumentenzorg mede in verband met de implementatie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 036 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten (Wijzigingswet financiële markten 2010) Nr. 8 VERSLAG Vastgesteld

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 15 maart 2010 Betreft Kamervragen Kruidvat

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 15 maart 2010 Betreft Kamervragen Kruidvat > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag FM/2010/3544 U Uw brief (kenmerk) 2010Z03508 2010Z03659 Datum 15 maart

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 493 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet en de Warmtewet (wijzigingen samenhangend met het energierapport 2011) G VERSLAG VAN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 27 561 Nationaal Antennebeleid Nr. 21 1 Samenstelling: Leden: Crone (PvdA), Bakker (D66), Hofstra (VVD), voorzitter, Schreijer-Pierik (CDA), ondervoorzitter,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 607 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 28

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 766 Wijziging van de Wet Milieubeheer en de Wet op de economische delicten ten behoeve van de invoering van een systeem van handel in NO x -

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 27 625 Waterbeleid Nr. 56 1 Samenstelling: Leden: Duivesteijn (PvdA), Dijksma (PvdA), Hofstra (VVD), ondervoorzitter, Atsma (CDA), voorzitter,

Nadere informatie

Amsterdam, 3 juli 2015. Betreft: Reactie VV&A aan MinFin inzake MiFiD II. Geachte heer, mevrouw,

Amsterdam, 3 juli 2015. Betreft: Reactie VV&A aan MinFin inzake MiFiD II. Geachte heer, mevrouw, Amsterdam, 3 juli 2015 Betreft: Reactie VV&A aan MinFin inzake MiFiD II Geachte heer, mevrouw, Namens de Vereniging van Vermogensbeheerders & Adviseurs (hierna: VV&A ) willen wij graag van de gelegenheid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 100 Wijziging van de Implementatiewet richtlijn solvabiliteit II en de Implementatiewet richtlijn financiële conglomeraten I ter implementatie

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA s-gravenhage

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA s-gravenhage > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA s-gravenhage Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 070 Wijziging van de wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 in verband met de invoering van een nieuw stelsel voor bewaking en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 621 Regels met betrekking tot de productie, het transport en de levering van elektriciteit (Elektriciteitswet...) Nr. 8 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 28 965 Zorgplicht bij financiële dienstverlening Nr. 18 1 Samenstelling: Leden: Van der Vlies (SGP),Bakker (D66), Crone (PvdA),Van Egerschot (VVD),Hofstra

Nadere informatie

2015D42193 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2015D42193 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2015D42193 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG De vaste commissie voor Financiën heeft op 5 november 2015 een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Financiën over zijn brief

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt

Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt Den Haag, 7 juni 2001 Aan de leden en de plv. leden van de Vaste Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport OVERZICHT van stemmingen in de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 021 Wijziging van de Wet geluidhinder, de Wet luchtvaart en de Spoorwegnet in verband met de implementatie van richtlijn nr. 2002/49/EG van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 200 X Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2004 Nr. 82 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 724 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met het kunnen vaststellen van tijdelijke voorschriften ter bevordering van ordelijke

Nadere informatie