@ Als zelfstandige (zzp-er)vanaf 4 e kwartaal 2005

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "@ Als zelfstandige (zzp-er)vanaf 4 e kwartaal 2005"

Transcriptie

1 Kandidaatnr.: FF016 Titulatuur: drs. Geboortejaar: 1960 Woonplaats: KATWIJK A/D ZEE Nationaliteit: Nederlandse Profiel: Kandidaat FF016 is een vakspecialist op het gebied van de planning & control cyclus en integraal financieel beleid. Hij heeft een stevige ondergrond als senior controller, sector controller en projectleider. Kandidaat is ook een generalist die graag op het snijvlak van project- en interimmanagement en adviseurschap werkt. Hij heeft een organisatiebrede blik, maar met bijzondere belangstelling voor financiën en informatisering. Hij is een vriendelijke en representatieve persoonlijkheid met leidinggevende kwaliteiten. Legt gemakkelijk contact, heeft snel inzicht in processen en de verschillende belangen in een organisatie en weet hierin prioriteiten te stellen. Is uitgesproken resultaatgericht, maar met een positieve, constructieve houding naar mensen. Hij hecht veel waarde aan wederzijds vertrouwen en een goede werksfeer, in zijn ogen de basisingrediënten voor een succesvolle samenwerking en een aanstekelijke motivatie. Als zelfstandige (zzp-er)vanaf 4 e kwartaal 2005 Periode november 2007 mei 2009 Per november werkt kandidaat voor 2 dagen in de week als rechterhand van de coördinator financiën bij de gemeente Graft de Rijp. Hij houdt zich bezig met twee projecten: Rechtmatigheid/Interne Controle en kwaliteitsverbetering van P&C-documenten. Daarnaast houdt kandidaat zich bezig met voorkomende werkzaamheden op de afdeling, zoals het beoordelen van het rapport van de De Staat van de Gemeente. Periode juni 2007 februari 2009 Vanaf juni is kandidaat voor 3 dagen in de week als bedrijfscontroller werkzaam bij de gemeente Bloemendaal. Hij houdt zich met organisatiebrede thema s bezig, zoals inkoop, rechtmatigheid, projectmatig werken, ontwikkelen van kengetallen en indicatoren, risicomanagement, invoeren van afdelingsplannen, onderbouwen van budgetten. Tevens speelt er de fusie met de gemeente Bennebroek, die op 1 januari 2009 een feit moet zijn. Periode januari 2007 september 2007 Met ingang van 2 januari 2007 werkte kandidaat bij de gemeente Roosendaal. Hij voerde onder regie van de directeur Bedrijfsvoering 3 opdrachten met verschillende doorlooptijden uit. Tot mei zette kandidaat als projectleider in samenwerking en samenspraak met de afdeling Control het verbeteringstraject voor de rechtmatigheid op. Het traject richtte zich op de interne controle van de afdelingen en het opstellen van controledossiers met bijzondere aandacht voor het aantoonbaar- rechtmatig handelen. Het vervolg van dit project wordt thans onder auspiciën van de afdeling Control uitgevoerd. Daarnaast verleende kandidaat tot juni ondersteuning aan en gaf hij advies over het inrichten en uitvoeren van het programma Financieel beheer en verantwoording op orde. Onder dit programma vallen 17 grotere en kleinere projecten, die moeten leiden tot een betere financiële huishouding en informatievoorziening. De 3 e opdracht was vanaf maart en liep tot 1 september door. De gemeente Roosendaal wil de inkoop professionaliseren. Daarvoor is gekozen voor het model van centrale inkoop. Om dit te Curriculum vitae_peter van Wijk pagina: 1

2 realiseren is een project in het leven geroepen, waarvan kandidaat tot het kernteam behoorde. Aan de hand van een plan van aanpak is vanaf september 2007 het nieuwe organisatiemodel van de inkoop operationeel. Periode december 2006 maart 2007 Kandidaat voerde bij de gemeente Bergen in de rol van coördinator en meewerkend voorman werkzaamheden uit in het kader van de rechtmatigheid. Aan de hand van het normen- en toetsingskader zijn verbijzonderde interne controles op de materiële processen uitgevoerd (rechtmatig handelen) en zijn controledossiers opgesteld (aantoonbaar rechtmatig handelen); dit ter voorbereiding op de accountantscontrole van de jaarrekening 2006, die in maart 2007 heeft plaatsgevonden. Periode mei 2006 november 2006 Vanaf 1 mei vervulde kandidaat de functie van senior controller bij de gemeente Lelystad. Hij is een vakspecialist op het gebied van planning & control en adviseerde en ondersteunde daarover het management. Daarbij ging het om integraal financieel beleid, zoals begroting, rekening en de tussenliggende sturingsinformatie. Tevens coördineerde en bewaakte hij de planning- en control-cyclus. Ook verzorgde hij rapportages ten behoeve van het management, beoordeelde en toetste beleidsvoorstellen en adviezen. Tenslotte vervulde kandidaat een signaleringsfunctie voor knelpunten op het financiële (beleids-)terrein, verrichtte onderzoek en adviseerde met praktisch gerichte oplossingen hierover. Tevens was kandidaat controller van 2 programma s (De Burger Centraal en Digitale Dienstverlening). Periode december 2005 mei 2006 Vanaf 14 december 2005 werkte kandidaat als sectorcontroller en projectleider bij de gemeente Lelystad. Als controller voerde hij werkzaamheden uit in het kader van de planning & control-cyclus. Voor de sector Bedrijfsondersteuning leverde hij daarvoor een bijdrage aan de jaarrekening 2005, de Voorjaarsnota 2006 en de Management rapportage. Tevens hield kandidaat zich met diverse financiële analyses bezig. Als controller was de heer Van Wijk lid van het managementteam van de sector Bedrijfsondersteuning. Als projectleider inventariseerde kandidaat de informatiebehoefte van het concern, waarna de vertaalslag naar de informatiesystemen moest worden gemaakt. Curriculum vitae_peter van Wijk pagina: 2

3 @ Periode e kwartaal 2005 werkzaam bij Capgemini Met ingang van 1 januari voerde kandidaat gevarieerde opdrachten uit in de rollen van projectleider en adviseur bij Capgemini. Hieronder volgt een selectie van de door hem uitgevoerde opdrachten. Klant: Menzis (branche: Zorgverzekeraar) Tijdvak: oktober 2004 februari 2005 Rol: projectleider/kwartiermaker De invoering van de Basisverzekering per 1 januari 2006 en de integratie van de verschillende werkmaatschappijen van Menzis zijn de aanleiding geweest tot het samenstellen van het programma Scope Operations Een onderdeel van dit programma was het deelproject Systeemontwikkeling met een duidelijk onderscheid tussen de fase van voorbereiding en de fase van ontwikkeling. Kandidaat opereerde voor de voorbereidingsfase als projectleider en kwartiermaker. Naast het opstellen van het projectplan en het samenstellen van een projectteam, besteedde kandidaat veel aandacht aan de afbakening van de opdracht en het begeleiden van de informatieanalisten. Tevens beoordeelde kandidaat de door de analisten opgeleverde definitiestudies. Het beoogde resultaat voor deze fase is behaald. Er is een projectplan gemaakt, de structuur en aanpak voor de volgende fase lagen op hoofdlijnen vast en definitiestudies zijn beoordeeld en door de organisatie goedgekeurd. Klant: Gemeente Delft (branche: Lokale overheid) Tijdvak: mei 2003 mei 2004 Rol: projectleider/adviseur De gemeente Delft werkt met ingang van 1 januari 2003 met het BTW-compensatiefonds. Lokale overheden moeten in het vervolg hun BTW over zogeheten overheidsprestaties declareren bij dit fonds. Om na te gaan of de gemeente Delft deze wet op correcte wijze toepast, voerde kandidaat zowel adviserende als controlerende werkzaamheden uit. Bovendien was hij de intermediair naar externe partijen, zoals de belastingdienst en diverse samenwerkingsverbanden. De hoofdtaken van kandidaat waren: a. aansturen van het project; b. het begeleiden van en actief meewerken aan het boekenonderzoek door de belastingdienst; c. monitoren, waarbij er steekproefsgewijs controles en audits plaatsvonden in de organisatie; d. opstellen van de jaarrekening 2003 m.b.t. het BTW-compensatiefonds. Het project kende een uitermate succesvolle afronding. Na een aantal correcties, het opvolgen van diverse adviezen en het doorvoeren van wijzigingen in de administratieve organisatie past de gemeente Delft de wetgeving op juiste wijze toe. Klant: Gemeente Purmerend (branche: Lokale overheid) Tijdvak: maart 2002 maart 2003 Rol: projectleider/adviseur De invoering van het BTW-compensatiefonds was een aanzienlijke operatie, waarbij zowel financiële als fiscale aspecten een rol speelden. Kandidaat werkte in 2002 als projectleider en adviseur bij de gemeente Purmerend. Het was voor alle betrokkenen een nieuw en uitdagend onderwerp, gepaard gaande met onduidelijkheden en onzekerheden. Kandidaat zorgde op projectmatige wijze ervoor dat de organisatie zich tijdig, actief en met de benodigde kennis op de komst van het BTW-compensatiefonds kon voorbereiden. Het project raakte de hele organisatie, maar het zwaartepunt lag bij de directie Middelen. Naast Curriculum vitae_peter van Wijk pagina: 3

4 het leiden en begeleiden van het project, voerde kandidaat ook adviserende en uitvoerende werkzaamheden uit. Op 1 januari 2003 was de succesvolle invoering van het fonds bij de gemeente Purmerend een feit. Ter afronding van het project schreef kandidaat het voorstel met een uitvoerige financiële paragraaf voor de gemeenteraad. Op 19 februari sloot kandidaat dit project af met een presentatie voor de raad. Klant: Schiphol Group (branche: Luchtvaart) Tijdvak: februari 2001 februari 2002 Rol: projectleider De invoering van de euro is met ingang van 1 januari 2002 een feit. Het europrogramma van Schiphol onderscheidde 8 aandachtsgebieden en een budget van ruim 5 miljoen euro. Kandidaat begon in februari 2001 als projectleider van het aandachtsgebied ICT. Het project van de euro stond vanwege 1 januari 2002 onder grote tijdsdruk, niet in de laatste plaats vanwege de complexe ICT-structuur met ruim 70 informatiesystemen die in ketens aan elkaar gekoppeld zijn. Om dit allemaal inzichtelijk te krijgen, beschreef kandidaat het landschap van ICT. Deze landschapplaat werd onder meer gebruikt voor de ketentesten en voor het samenstellen van het overgangsdraaiboek. Het europrogramma is in februari 2002 naar volle tevredenheid van de opdrachtgever afgerond. Klant: Directie Noordzee (branche: Rijksoverheid) Tijdvak: mei 2000 januari 2001 Rol: adviseur Als adviseur heeft kandidaat mede de fusie van de financiële afdelingen van de directie Noordzee en de Vaarweg Markeringsdienst begeleid. De belangrijkste taken van het fusietraject waren: 1. het inventariseren van de activiteiten noodzakelijk voor een succesvolle begeleiding en uitvoering van de fusie; 2. betreffende activiteiten vertalen naar planning en verantwoordelijken; 3. het voorbereiden en begeleiden van workshops om bedrijfsprocessen in kaart te brengen en te laten passen in de nieuwe en gewijzigde Periode diverse werkgevers Op 1 januari 1993 maakte kandidaat de overstap naar het bedrijfsleven. Als financieel specialist was hij werkzaam bij Civility (periode ), tegenwoordig onderdeel van het informatiserings- en automatiseringsbedrijf Getronics PinkRoccade. Hij implementeerde financiële systemen bij kleine en middelgrote gemeenten. Daarbij trad hij op als adviseur, instructeur en docent. Na zijn dienstplicht studeerde kandidaat aan de universiteit van Leiden met Geschiedenis als studierichting. Hij volgde naast het hoofdvak Geschiedenis de (verzwaarde) bijvakken Economie en Leer der Openbare Financiën. Zijn doctoraalscriptie geeft zowel een historisch overzicht van en een economisch inzicht in de Invoering van de loonbelasting in Nederland. Vanaf 1988 werkte kandidaat bij de lokale overheid. Bij de gemeente Wassenaar (periode ) was hij werkzaam op de afdeling belastingen. Hij begon in dezelfde periode aan de Hogere BestuursDienst Opleiding (HBDO - financiële stroom), die in 1992 met een scriptie over de productenbegroting succesvol werd afgerond. In 1990 maakte kandidaat zijn overstap naar de gemeente Rijnsburg (periode ). Als 1ste medewerker van de afdeling Financiën deed hij veel praktische kennis en ervaring op van de lokale overheidsfinanciën. Hij legde zich onder meer toe op het ontwerpen van de begroting, het geven van financiële adviezen aan de sectoren en aanleveren van gegevens voor de jaarrekening. Curriculum vitae_peter van Wijk pagina: 4

5 Opleiding & Cursus: Gevolgde en afgeronde opleidingen HAVO VWO Rijks Universiteit Leiden, Economische Geschiedenis (inclusief verzwaard bijvak Economie 1 en het bijvak Leer der Openbare Financiën) Bestuursacademie, Hogere BestuursDienst Opleiding - financiële stroom Gevolgde cursussen (een selectie) Projectleiding Plannings- en voortgangsregistratietechnieken Administratieve Organisatie (overzicht) Overview Oracle Apps Financials Reed advanced Change & Configuration Management (ITIL) Prince2 Foundation (gecertificeerd) Administratieve organisatie consultancy Cost management (ITIL). Leergang gemeente en informatisering (Open Universiteit) Curriculum vitae_peter van Wijk pagina: 5

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

Governance van interdepartementale IT-projecten

Governance van interdepartementale IT-projecten Governance van interdepartementale IT-projecten Postgraduate IT-auditopleiding VU Teamnummer 705: Nathalie Timmer Ivo Kerkkamp Den Haag, maart 2007 Colofon Governance van interdepartementale IT-projecten

Nadere informatie

Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort

Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort REKENKAMERONDERZOEK DOELTREFFENDHEID EN DOELMATIGHEID IT-INVESTERINGEN Colofon Uitgave: 5 februari 2015 Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Beheermetamorfose bij BPR

Beheermetamorfose bij BPR Beheermetamorfose bij BPR Agentschap rondt inrichting raamwerk succesvol af Eerder verscheen in dit blad een artikel over het toepassen van het drievoudig demandsupplymodel bij BPR 1, een gestructureerd

Nadere informatie

ing. Dick J. Costeris

ing. Dick J. Costeris CURRICULUM VITAE ing. Dick J. Costeris Dick Co st eris A DRES Arubastraat 8 2405 EX Alphen aan den Rijn T E LE FO O N ( + 31) 172 478 19 5 INTERNET w ww. c o s t eri s. co m E -MA IL di c k@ co st eri

Nadere informatie

Vervolgonderzoek Inkoop en contractbeheer van ICT. juni 2010

Vervolgonderzoek Inkoop en contractbeheer van ICT. juni 2010 Vervolgonderzoek Inkoop en contractbeheer van ICT juni 2010 2 Voorwoord Het belang van ICT binnen de gemeente Amsterdam neemt steeds verder toe. De met ICT gemoeide uitgaven zijn dan ook hoog. Volgens

Nadere informatie

Jaarplan 2005 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen

Jaarplan 2005 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen Jaarplan 2005 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen Titel: Jaarplan 2005 BKWI Datum: 28 september 2004 Versie: 1.3 definitief Inhoud 1 INLEIDING...3 2 MEERJARENPERSPECTIEF 2006-2009...5 2.1 INLEIDING...5

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland Jaarverslag 2012 ROC Flevoland Uitgave : ROC Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2012 ROCF Vastgesteld door de Raad van Toezicht : 28-06-2013 Goedkeurende accountantsverklaring : 28-06-2013 Aangeboden bij

Nadere informatie

Curriculum Vitae - Ron van Toledo

Curriculum Vitae - Ron van Toledo Personalia Naam Geboortejaar Werkervaring sinds Werkzaam in IT Karaktereigenschappen Klantwaardering door Ron van Toledo 1957 1976 1983 gericht, Gestructureerd Inzet, aanpassingsvermogen, resultaatgedrevenheid,

Nadere informatie

Taskforce Informatiebeveiligingsbeleid.

Taskforce Informatiebeveiligingsbeleid. Taskforce Informatiebeveiligingsbeleid. Cursus 1 2014-2015 Actieve masterclasses Locatie: Carlton President, Utrecht (dag 1 t/m 4) MBO Raad Woerden (5) Informatiebeveiliging voor de MBO sector Aanleiding:

Nadere informatie

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control www.pwc.nl Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control 28 juni 2012 Gemeente Dalfsen T.a.v. de heer H. Berends Directeur Organisatie en Middelen Postbus 35 7720 AA Dalfsen 28 juni 2012 Referentie:

Nadere informatie

foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam

foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam Voorwoord Grootschalige ICT projecten in een complexe politiek bestuurlijke omgeving zijn vaak een geheide garantie

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Governance van interdepartementale IT-projecten

Governance van interdepartementale IT-projecten Artikel van interdepartementale IT-projecten Nathalie Timmer en Ivo Kerkkamp De overheid wil door de strategische inzet van IT de bedrijfsvoering optimaliseren en de informatievoorziening naar de burger

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Marco van de Donk. Geboortedatum: 22 mei 1967 Woonplaats: Eindhoven

Marco van de Donk. Geboortedatum: 22 mei 1967 Woonplaats: Eindhoven Marco van de Donk Geboortedatum: 22 mei 1967 Woonplaats: Eindhoven Wie is Marco Marco is als financiële Experis Expert in vaste dienst van Experis. Hij heeft in ruim 20 jaar alle facetten van de financiële

Nadere informatie

Handleiding voor het opzetten en realiseren van een Samenwerkingsverband Shared Service Center

Handleiding voor het opzetten en realiseren van een Samenwerkingsverband Shared Service Center Optimale intergemeentelijke dienstverlening personeel & financiën Handleiding voor het opzetten en realiseren van een Samenwerkingsverband Shared Service Center Optimale intergemeentelijke dienstverlening

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Paul Schrijver

Curriculum Vitae. Paul Schrijver Personalia. Naam : Paul (P.C.) Schrijver Titel : Ing. Geboortedatum : 14 maart 1974 Woonplaats : OLST Nationaliteit : Nederlandse Profiel. Loopbaan. Mijn naam is en ik heb in de afgelopen 11 jaar mijn

Nadere informatie

Pgb-trekkingsrecht en de (niet) lerende overheid. Onderzoek van de Nationale ombudsman naar de invoering van het pgb-trekkingsrecht

Pgb-trekkingsrecht en de (niet) lerende overheid. Onderzoek van de Nationale ombudsman naar de invoering van het pgb-trekkingsrecht Pgb-trekkingsrecht en de (niet) lerende overheid Onderzoek van de Nationale ombudsman naar de invoering van het pgb-trekkingsrecht Pgb- trekkingsrecht en de (niet) lerende overheid Onderzoek van de Nationale

Nadere informatie

Versie: 1.0 definitief

Versie: 1.0 definitief Jaarverslag Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen (BKWI) 2003 Titel: Jaarverslag BKWI 2003 Auteur: BKWI Datum: 10-03-2004 Versie: 1.0 definitief 1. MANAGEMENTSAMENVATTING...4 2. INLEIDING EN ALGEMEEN

Nadere informatie

Fusievoortgang 2012. Voortgangsrapportage. Datum Opgemaakt door afdeling. 14 november 2012 Bedrijfskundige Ondersteuning

Fusievoortgang 2012. Voortgangsrapportage. Datum Opgemaakt door afdeling. 14 november 2012 Bedrijfskundige Ondersteuning Voortgangsrapportage Datum Opgemaakt door afdeling 14 november 2012 Bedrijfskundige Ondersteuning Blad 2 van 25 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Kwaliteit... 5 2.1. Waterpartner... 5 2.2. Strategisch

Nadere informatie

Business, Finance & Law. Opleidingen 2015-2016 voltijd

Business, Finance & Law. Opleidingen 2015-2016 voltijd Business, Finance & Law Opleidingen 2015-2016 voltijd 2 Business, Finance & Law Opleidingen 2015-2016 Inhoud Introductie 3 Opleidingsoverzicht Business, Finance & Law 5 Opleidingen: Accountancy 6 Associate-degreeprogramma

Nadere informatie

Samen bouwen aan de toekomst. Jaardocument

Samen bouwen aan de toekomst. Jaardocument Samen bouwen aan de toekomst Jaardocument 2012 SAMEN BOUWEN AAN DE TOEKOMST Geïntegreerd Jaardocument COG 2012 Van COG maken deel uit Arentheem College, ROC A12 en ROC A12 Training & Advies INHOUD A Jaarverslag

Nadere informatie

Curriculum Vitae Peter Tolen

Curriculum Vitae Peter Tolen Curriculum Vitae Peter Tolen Naam Roepnaam Geboortedatum Woonplaats Email adres Talen Opleiding Peter Tolen Peter 15 April 1971 Nieuw-Vennep Peter.Tolen@b-InIT.nl Nederlands, Engels, Duits VWO, afgerond

Nadere informatie

I-VISIE BELEIDSKADERS 2005 2009 MOOI VAN BUITEN! En de informatie erin?

I-VISIE BELEIDSKADERS 2005 2009 MOOI VAN BUITEN! En de informatie erin? MOOI VAN BUITEN! En de informatie erin? EENVOUDIG informatie verkrijgen = MINDER moeite= GOEDKOPER in bedrijfsvoering = MEER voor de klant! I-VISIE BELEIDSKADERS 2005 2009 Informatie eenvoudig, snel en

Nadere informatie

Eerst kiezen, dan delen. Sturen met zorg. Financieel management in samenwerkingsverbanden passend onderwijs

Eerst kiezen, dan delen. Sturen met zorg. Financieel management in samenwerkingsverbanden passend onderwijs Eerst kiezen, dan delen Sturen met zorg Financieel management in samenwerkingsverbanden passend onderwijs Sturen met zorg Financieel management in samenwerkingsverbanden passend onderwijs 2 sturen met

Nadere informatie

Jaarplan Auditdienst Rijk

Jaarplan Auditdienst Rijk Algemene Zaken Buitenlandse Zaken Veilig en Justitie Binnenlandse Zaken en Koninkrijk Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Financiën Defensie Infrastructuur en Milieu Economi Jaarplan Auditdienst Rijk 2015

Nadere informatie

Profiel 3. Kerncijfers 5

Profiel 3. Kerncijfers 5 Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE Profiel 3 Kerncijfers 5 Verslag van de directie 6 - Missie, Visie & Strategie - Cogas en de maatschappij - Belangrijkste ontwikkelingen 2014 - Infra & Beheer - Energiemanagement

Nadere informatie

baat het niet dan kost het wel

baat het niet dan kost het wel baat het niet dan kost het wel onderzoek naar kosten en baten van grote ICT-projecten Rekenkamer Rotterdam baat het niet dan kost het wel onderzoek naar kosten en baten van grote ICT-projecten Rekenkamer

Nadere informatie

GOVERNANCE PRINCIPES INLEIDING

GOVERNANCE PRINCIPES INLEIDING GOVERNANCE PRINCIPES INLEIDING In december 2010 publiceerde het Nederlandse Verbond van Verzekeraars de Governance Principes, hierna de Code Verzekeraars. Hierin worden voor Nederlandse Verzekeringsmaatschappijen

Nadere informatie