UITTREKSEL UIT DE NOTULEN * * VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UITTREKSEL UIT DE NOTULEN *2012-11-29* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-11-29"

Transcriptie

1 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN * * VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT OPENBARE ZITTING VAN 29 NOVEMBER 2012 Aanwezig : Jaak Fransen, burgemeester-voorzitter; Dirk Vanseggelen, Patrick Van Baelen, Marleen Kuppens, Roel Verachtert en Nele Gutschoven, schepenen; Jef Van Bree, Gerard Bloemen, Guido Renckens, Linda Vissers, Yvo Maussen, Jos Kerkhofs, Gerard Geerts, Jurgen Snoekx, Gerard Schuurmans, Johan Van de Broek, Stijn Peeters, Ronny Dreesen, Marleen Clijsters, Dominiek Heylen, Jan Vanduffel en Wouter Van Mierloo, raadsleden; Peter Spooren, gemeentesecretaris. DE GEMEENTERAAD: De voorzitter opent de vergadering in afwezigheid van de raadslid Charlotte Vrijsen. 01) Notulen van de vorige vergadering. De notulen van de vergadering van 25 oktober 2012 worden goedgekeurd met éénparigheid van stemmen. 02) Gemeentebudget voor het dienstjaar wijziging nr. 2 - vaststelling. Gelet op de bepalingen van het Gemeentedecreet met betrekking tot het budget; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; Gelet op het ministerieel besluit van 01 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; Gelet op het ministerieel besluit van 03 december 2010 betreffende de gemeenten en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn die de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toepassen vanaf 01 januari 2011, waaronder het gemeentebestuur van Overpelt; Gelet op de omzendbrief houdende instructies voor het opstellen van de begrotingen, budgetten en meerjarenplannen voor 2012 van de gemeenten en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Vlaamse Gewest; Gelet op het meerjarenplan ; Gelet op het gemeentebudget voor het dienstjaar 2012, zoals vastgesteld door de gemeenteraad in vergadering van 22 december 2011; Gelet op het ontwerp van wijziging nr. 2 van het gemeentebudget voor het dienstjaar 2012; Overwegende dat geen afzonderlijke bespreking en/of stemming gevraagd wordt over één of meerdere artikels of onderdelen van de budgetwijziging; Dat derhalve na bespreking overgegaan wordt tot het de stemming over het geheel van de budgetwijziging; Aantal ja-stemmen: 12; Aantal neen-stemmen: 6, nl. van de raadsleden Yvo Maussen, Jurgen Snoekx, Gerard Schuurmans, Stijn Peeters, Ronny Dreesen en Jan Vanduffel; Aantal onthoudingen: 4, nl. van de raadsleden Jef Van Bree, Linda Vissers, Gerard Geerts en Dominiek Heylen; Artikel 1.- Wijziging nr. 2 van het gemeentebudget voor het dienstjaar 2012, zoals gehecht aan dit besluit, wordt vastgesteld. Artikel 2.- Afschrift van dit besluit zal verzonden worden aan de provinciegouverneur voor de uitoefening van het bestuurlijk toezicht (1/19)

2 03) Domein Hobos - aankoop in mede-eigendom met het Agentschap Natuur en Bos - principieel akkoord. Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd, inzonderheid de artikelen 43 2, 12, en 57, 3,!, b); Gelet op het M.B. van 11 maart 1999 houdende voorlopige bescherming als landschap van het Hobos, wegens zijn esthetische, historische en natuurwetenschappelijke waarde; Gelet op de onderhandse akte van 23 oktober 1998 met betrekking tot het beheer van natuurgebied Het Hobos, gesloten tussen mevrouw Marie-Anne Julie Wilsens, mede optredend namens haar zus, mevrouw Lucie-Maria Wilsens, en de Werkgroep Isis, vereniging zonder winstbejag, waarvan de zetel gevestigd is te 3990 Peer, Dorpstraat 8 bus 1; Gelet op de ontwikkeling van bosgebied Bosland, waarin de gemeente Overpelt met het thema terug naar de wortels het erfgoed van Bosland in de kijker wenst te zetten; Gelet op het schattingsverslag van 3 november 2008 van de Federale Overheidsdienst Financiën, Comité tot Aankoop van Onroerende Goederen te Hasselt; Gelet op het voorakkoord van 21 september 2012 tussen het Agentschap voor Natuur en Bos en de heer Emile Vandenbroucke, volmachtdrager van mevrouw Lucie-Maria Wilsens, in verband met de aankoop van het domein Hoeve Hobos, gelegen in Overpelt, zijnde een site samengesteld uit een 129-tal percelen met een totale oppervlakte van 142,7449 ha, bestaande uit bossen, graslanden en een gebouwensite met hoeve, zijnde een beschermd monument; Overwegende dat de site van het Hobos opportuniteiten biedt voor de verdere ontwikkeling van Bosland en voor de bewaring en bescherming van historisch erfgoed binnen de gemeente; Overwegende dat de gemeente Overpelt de mogelijkheid heeft om voor 10 % te participeren in de aankoop; Overwegende dat de aankoop gebeurt met eigen middelen, zoals nominatief voorzien in de wijziging van het gemeentebudget 2012; Overwegende dat het directiecomité van de stichting Limburg Sterk Merk zal verzocht worden om voor het gemeentelijk aandeel in de verwervingskosten een subsidie toe te kennen; Enig artikel.- De gemeenteraad van Overpelt verklaart zich principieel akkoord dat de gemeente samen met het Agentschap voor Natuur en Bos van Lucie-Maria Wilsens het domein Het Hobos aankoopt, bestaande uit een 129-tal percelen grond, bestaande uit bossen, graslanden en een gebouwensite met hoeve, zoals aangeduid op bijgevoegd plan. De aankoop zal gebeuren in onverdeeldheid waarbij de gemeente Overpelt 10% voor haar rekening neemt. De aankoop zal geschieden voor de totale prijs van ,00 euro, waarvan de gemeente Overpelt 10% voor haar rekening neemt, zijnde het bedrag van ,00 euro. 04) Harmonisch park- en groenbeheerplan Heesakkerheide - eindrapport. Gelet op het uitgebreid en gezamenlijk bosbeheersplan voor domeinbos en openbaar bos binnen de gemeente Overpelt; Gelet op het vademecum beheerplanning Harmonisch Park en Groenbeheer; Gelet op het eindrapport Harmonisch Park en Groenbeheerplan, opgemaakt door Mieco-effect bvba, in opdracht van de gemeente Overpelt, met inbegrip van het toegankelijkheidsreglementering; Gelet op het gunstig advies van de milieuraad Overpelt; Overwegende dat uitgaande van de resultaten van de verschillende inspraakrondes, de waardering en de SWOT analyse volgende globale doelstellingen voor Heesakkerheide worden vastgelegd: 1. Behoud en versterking van de aanwezige natuurwaarden; 2. Verhogen van de belevingswaarde; 3. Integratie van de aanwezige cultuurhistorische waarden in het toekomstige beheer; Overwegende dat deze drie doelstellingen vertaald worden in een groot aantal specifieke doelstellingen vanuit diverse functies: - de ecologische functie; o De vegetaties van het ven en de directe omgeving zullen geoptimaliseerd worden. o Het natuurlijke karakter van de bosbestanden wordt verhoogd en er zal gezorgd worden voor meer lichtinval o Via de creatie en beheer van bosrandvegetaties ontstaan meer geleidelijke overgangen tussen open en beboste habitats waardoor de biodiversiteit toeneemt o Er wordt gestreefd naar behoud en uitbreiding van de Rode bosbes : + 50% van de oppervlakte waar de soort, samen met Blauwe bosbes, groeit (2/19)

3 - de recreatieve functie; o De belevingswaarde van het park voor en door de recreant wordt verhoogd o Het onderhoud van de paden wordt afgestemd op de specifieke noden van de parkbezoekers er komt een wandellus die over de volle lengte gemakkelijk berijdbaar is voor roelstolgebruikers o Er wordt ruimte voorzien voor speelzones o Er wordt een parkreglement met toegankelijksheidplan opgesteld - de educatieve functie; o Het molenmuseum kadert het vroegere belang van het molengebruik o Het specifieke natuurbeheer in Heesakkerheide wordt belicht o Uitwerking van een educatieve landschapswandeling met als thema gebruik van het landschap door de eeuwen heen - de cultuurhistorische, landschappelijke functie; o De goede werking van de Sevensmolen wordt gewaarborgd o Behoud van dennenbestanden om de relatie tussen vroegere bosbeheer en het mijnverleden te duiden o De Heesakkerheide wordt beter gekaderd binnen zijn landschappelijke omgeving - de wetenschappelijke en milieubeschermende functie; o Duuzame instandhouding van het bos wordt nagestreefd o De evolutie van Rode bosbes en Jeneverbes worden wetenschappelijk opgevolgd Enig artikel.- Het Harmonisch Park- en Groenbeheersplan Heesakkerheide, zoals opgemaakt door het studiebureau Mieco-effect, in opdracht van de gemeente Overpelt, met inbegrip van het toegankelijkheidsreglement, wordt goedgekeurd. 05) Bolakkers fase 2 - verkaveling met wegenaanleg - vaststelling tracé van de openbare wegenis met gratis grondafstand. Gelet op de aanvraag van Landwaarts cvba, Heerstraat 28 te 3910 Neerpelt, tot het verkavelen van gronden gelegen langs de Bolakker (binnengebied Lookstraat - Bolakkerstraat), kadastraal gekend :72502_D_0450_K_000_ _D_0448_K_000_ _D_0450_E_000_ _D_0450_T_000_ _D_ _ _D_0452_E_000_ _D_0450_M_000_ _D_0446_A_000_00 Gelet op het verkavelingsplan opgemaakt door Antea Belgium nv, landmeter, te Genk op 24 augustus 2012; Gelet op Titel IV van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, inzonderheid artikel , 2; Gelet op het decreet houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, goedgekeurd op 22 oktober 1996, inzonderheid artikel 52 2 en 3 en artikel 55; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000 betreffende de openbare onderzoeken over aanvragen tot stedenbouwkundige vergunningen en verkavelingsaanvragen; Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 1 oktober 2012 waarbij beslist wordt dat bovenvermelde verkavelingsaanvraag zal openbaar gemaakt worden; Overwegende dat er naar aanleiding van het openbaar onderzoek 8 bezwaren werden ingediend; Overwegende dat de bezwaarschriften handelen over gevreesde verkeersoverlast in de Lookstraat vanwege de aansluiting van de ontsluitingsweg van de nieuwe verkaveling op de Lookstraat, met het verzoek om een 2de ontsluitingsweg op de Lindelsebaan te voorzien; Overwegende dat de mobiliteitsimpact ten gevolge van de geplande ontwikkeling evenwel beperkt blijven, aangezien verkeersgenererende activiteiten en sluipverkeer in de verkaveling worden geweerd; Dat het bijkomend verkeer dan ook enkel lokaal bestemmingsverkeer zal zijn; Aantal ja-stemmen: 12; Aantal neen-stemmen: 4, nl. van de raadsleden Jef Van Bree, Linda Vissers, Gerard Geerts en Dominiek Heylen; Aantal onthoudingen: 6, nl. van de raadsleden Yvo Maussen, Jurgen Snoekx, Gerard Schuurmans, Stijn Peeters, Ronny Dreesen en Jan Vanduffel; (3/19)

4 BESLUIT : Artikel 1.- Het tracé van de wegenis van de verkaveling van de Bolakker (binnengebied Lookstraat - Bolakkerstraat), zoals afgebeeld op het verkavelingsplan, opgemaakt door Antea Belgium nv, landmeter, te Genk op 24 augustus 2012, wordt goedgekeurd, mits 1. de wegenis- en rioleringswerken dienen uitgevoerd te worden volgens de aangehechte uitvoeringsplannen en het aangehechte lastenboek, opgemaakt door Antea Belgium nv; 2. de verkavelaar dient de waterleiding, aardgasleiding, telefoonleiding, elektriciteitsnet en kabel voor teledistributie, de openbare verlichting en de beplanting aan te leggen op zijn kosten; 3. de eigendom van de in de vergunningsaanvraag vermelde openbare wegen, groene of verharde ruimten, openbare gebouwen, nutsvoorzieningen, of de gronden waarop die worden of zullen worden aangelegd, worden gratis, vrij en onbelast aan de gemeente overgedragen. De gratis grondafstand gebeurt middels een notariële akte te verlijden na de definitieve oplevering der werken. Al de kosten, verbonden aan het verlijden van deze akte, vallen ten laste van de verkavelaar. De verkavelaar zal een opmetingsplan van een landmeter voorleggen dat aan de akte zal worden gehecht., gratis wordt afgestaan aan de gemeente en een rechtsgeldige verkavelingsvergunning verkrijgen. Vanaf de eigendomsoverdracht aan het gemeentebestuur zal het perceel toegevoegd worden aan het openbaar domein. Artikel 2.- Het college van burgemeester en schepenen wordt verzocht bij proces-verbaal vast te stellen of de werken en lasten zoals eerder beschreven zijn uitgevoerd of afdoende financiële waarborgen zijn verschaft. Tot het ogenblik van deze vaststelling mag er overeenkomstig artikel 130 van het decreet houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening geen enkel perceel vrijwillig worden verkocht of te koop aangeboden, voor meer dan negen jaar te huur gezet of verhuurd worden, en er mag ook geen erfpacht- of opstalrecht op worden gevestigd. 06) Bolakkers fase 2 - principiële vaststelling van 3 straatnamen. Gelet op het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van openbare wegen en pleinen, zoals later gewijzigd; Gelet op de bepalingen van het Gemeentedecreet; Gelet op de geplande verkaveling met wegenaanleg Bolakkers fase II van Landwaarts cvba in het binnengebied Lindelsebaan-Lookstraat-Koningsstraat; Gelet op bijgevoegd inplantingsplan; Gelet op de nota van het Genootschap voor Geschiedenis en Volkskunde van Overpelt, de dato 27 juli 2012 en de hierin aangehaalde overwegingen; Overwegende dat de raad kan instemmen met deze overwegingen; Artikel 1: De volgende straatnamen in de verkaveling voor het binnengebied Lindelsebaan-Lookstraat- Koningsstraat worden principieel vastgesteld zoals aangeduid op het bijgevoegd inplantingsplan: 1. Heilenveldstraat; 2. Slechtenveldstraat; 3. Stukstraat. Artikel 2: Het College van Burgemeester en Schepenen wordt gelast de procedure tot vaststelling in te zetten, volgens de bepalingen van het decreet van 28 januari 1977, zoals later gewijzigd. 07) Gemeentelijk patrimonium - aankoop van een perceel in zone voor gemeenschapsvoorzieningen - aanvullende overeenkomst. Gelet op het gemeentedecreet, zoals gewijzigd, inzonderheid het artikel 43 2, 12 ; Gelet op artikel 2 van de gemeenteraadsbeslissing van 31 mei 2012 houdende aankoop door de gemeente Overpelt van de consoorten Vanduffel van de percelen grond, kadastraal gekend sectie C nummer 50 B, sectie C nummer 51 A en sectie C nummer 53 D, met een oppervlakte van respectievelijk 39a 61ca, 1a 72ca en 3a 56ca en gelegen de Haes Bosschen, voor de prijs van euro; (4/19)

5 Overwegende dat de verkopers van het goed bij onderhandse overeenkomst hebben verklaard te verkopen, af te staan en over te dragen onder vrijwaring als naar recht en voor vrij, zuiver en onbelast met enige schuld, inschrijving, voorrecht, hypotheek of bezwarende overschrijving aan de gemeente Overpelt; Dat echter voor de ondertekening van de authentieke akte is gebleken dat de grond verpacht is aan de heer en mevrouw Pinxten-Pareyn, wonende te 3900 Overpelt, Lindelsebaan 144 en de heer Pinxten Paul, wonende te 3900 Overpelt, Lindelsebaan 122; Overwegende dat, krachtens artikel 52 lid 3 van de Pachtwet van 4 november 1969, het voorkooprecht van de pachter vervalt in geval van een verkoop van het goed aan een openbaar bestuur of een publiekrechtelijke persoon wanneer het goed wordt gekocht om voor doeleinden van algemeen belang te worden aangewend; Overwegende dat de oorspronkelijke overeenkomst als volgt gewijzigd kan worden : - De aankoopprijs voor de vermelde percelen wordt verminderd met euro, overeenstemmend met de waarde van een hypothetische pachtverbrekingsvergoeding; - De pachters stellen de vermelde percelen onmiddellijk ter beschikking; - Het gemeentebestuur verleent aan de genoemde pachters een kosteloos gebruiksrecht op de gronden, gekend onder sectie A nummer 1062 H, met een oppervlakte volgens kadaster van 1ha 48a 6ca, gedurende een periode van 8 jaar; Overwegende dat de overige partijen zich inmiddels met de voorgestelde overeenkomst akkoord verklaarden; Artikel 1.- Het gemeentebestuur van Overpelt verleent goedkeuring aan het aan dit besluit gehechte ontwerp van overeenkomst tussen de consoorten Vanduffel, de gebroeders Pinxten en het gemeentebestuur met betrekking tot de percelen grond, kadastraal gekend sectie C nummer 50 B, sectie C nummer 51 A en sectie C nummer 53 D, met een oppervlakte van respectievelijk 39a 61ca, 1a 72ca en 3a 56ca en gelegen de Haes Bosschen, waardoor de verkoopprijs voor vermeld goed verminderd wordt tot ,00 euro. Artikel 2.- Het gemeentebestuur van Overpelt stelt ter beschikking aan de heer en mevrouw Pinxten-Pareyn, wonende te Lindelsebaan 144 en aan de heer Pinxten, wonende te Lindelsebaan122, het perceel grond gekend onder sectie A nummer 1062 H, dat geen voorwerp uitmaakt van een pacht- of gebruiksovereenkomst, met een oppervlakte volgens kadaster van 1ha 48a 6ca, om dit te bewerken gedurende een periode van 8 jaar, en dit ten kosteloze titel. Artikel 3.- De burgemeester en de gemeentesecretaris, of hun respectievelijke plaatsvervanger, zullen als vertegenwoordigers van de gemeente de overeenkomst en de dienovereenkomstig gewijzigde akte ondertekenen en worden ertoe gemachtigd de Hypotheekbewaarder ervan te ontslaan ambtshalve inschrijving te nemen aangaande deze overdracht. Artikel 4.- Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd de nodige uitvoeringshandelingen te stellen. 08) Gemeentelijke verkaveling Kapelstraat/Haasbosstraat - verkoop bouwpercelen - voorwaarden - wijziging. Gelet op het gemeentedecreet, zoals gewijzigd, inzonderheid artikel 43 2, 12 ; Gelet op de verkavelingsvergunning dd. 15 april 2011, afgeleverd door de gewestelijk stedenbouwkundige ambtenaar, voor de percelen kadastraal gekend als afdeling 1, sectie C nummer 54 E; Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 1 september 2011 houdende wijziging van het reglement tot vaststelling van de procedure en toewijzingscriteria voor de verkoop van gemeentelijke bouwkavels; Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 1 september 2011 houdende vaststelling van de voorwaarden voor de verkoop van de bouwgronden gelegen in de gemeentelijke verkaveling Kapelstraat/Haasbosstraat; Gelet op de procedure die gevoerd werd met betrekking tot de verkoop van de bouwgronden gelegen in de gemeentelijke verkaveling Kapelstraat/Haasbosstraat, overeenkomstig de bepalingen van het reglement voor de verkoop van gemeentelijke bouwkavels voornoemd; Gelet op de besluiten van het college van burgemeester en schepenen van 30 december 2011 houdende toewijzing van de loten 2, 5 en 8; Gelet op de verkoopakten van 27 februari 2012 tot verkoop van de loten 2, 5 en 8; Overwegende dat alle gegadigden voor de betreffende bouwkavels voldoende mogelijkheden hebben gehad om zich kandidaat te stellen voor de overige loten in de verkaveling, met name de loten1, 3, 4, 6 en 7; (5/19)

6 Overwegende dat de verplichte raadpleging van de markt gegarandeerd wordt door de gronden te koop aan te bieden aan de markt tegen schattingsprijs, aan alle personen die voldoen aan de voorwaarden zoals opgenomen in artikel 2 van reglement betreffende de procedure en toewijzingscriteria bij de verkoop van bouwpercelen door het gemeentebestuur; Overwegende dat de rangschikking van de kandidaat-kopers bepaald kan worden door de datum van de aanvraag tot aankoop van een perceel; Dat bijgevolg kan afgeweken worden van de puntentelling, zoals opgenomen in de artikelen 7 en 8 van het reglement betreffende de procedure en toewijzingscriteria bij de verkoop van bouwpercelen door het gemeentebestuur; Gelet op het schattingsverslag van de ontvanger van registratie van 10 augustus 2011; Aantal ja-stemmen: 12; Aantal neen-stemmen: 4, nl. van de raadsleden Jef Van Bree, Linda Vissers, Gerard Geerts en Dominiek Heylen; Aantal onthoudingen: 6, nl. van de raadsleden Yvo Maussen, Jurgen Snoekx, Gerard Schuurmans, Stijn Peeters, Ronny Dreesen en Jan Vanduffel; Artikel 1.- Het gemeentebestuur zal overgaan tot de verkoop van de percelen bouwgrond, aangeduid als de loten 1, 3, 4, 6 en 7 op het als bijlage gehecht opmetingsplan van Technum-Tractebel Engineering nv dd. 4 februari De percelen worden verkocht aan de voorwaarden zoals opgenomen in aangehecht ontwerp van verkavelingsakte met verkoopsvoorwaarden. De verkoopprijs wordt per lot als volgt vastgesteld : - lot 1 groot 05a 10ca voor ,00 euro - lot 3 groot 05a 38ca voor ,00 euro - lot 4 groot 04a 89ca voor ,00 euro - lot 6 groot 06a 12ca voor ,00 euro - lot 7 groot 05a 67ca voor ,00 euro Artikel 2.- De kandidaat-kopers dienen aan volgende voorwaarden te voldoen : 1. Enkel natuurlijke personen kunnen hun kandidatuur stellen. Twee natuurlijke personen kunnen gezamenlijk hun kandidatuur stellen voor de aankoop van één bouwkavel; 2. De kandidaat koper dient minstens vijf jaar in België te wonen; 3. Aan een kandidaat koper kan slechts één perceel toegewezen worden; 4. De kandidaat kopers mogen noch afzonderlijk, noch samen, op de aanvraagdatum, noch in de twee jaar daarvoor, een woning of een perceel dat in aanmerking komt voor de oprichting van een woning overeenkomstig de regelgeving inzake ruimtelijke ordening, volledig in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik hebben of gehad hebben. De volgende situaties worden niet beschouwd als het in eigendom hebben of vruchtgebruik hebben van een woning of perceel : a) de kandidaat of het gezin waarvan het woonhuis of enig bouwperceel, gelegen in Overpelt, werd onteigend maximum vijf jaar geleden of waarvan de onteigening in het vooruitzicht is gesteld door een goedgekeurd onteigeningsplan; b) de eigenaar waarvan de huidige woning, gelegen te Overpelt, getroffen werd door een besluit van onbewoonbaarverklaring tijdens de huidige bewoning. De huidige bewoner dient deze woning ministens zes maanden te hebben bewoond voor de onbewoonbaarverklaring; c) de eigenaar van de enige woning getroffen door een ramp, waardoor de woning niet meer op dezelfde plaats her op te richten is. Artikel Binnen een termijn van zeven (7) jaren na het verlijden van de authentieke akte dient het goed bebouwd en bewoond te zijn. Indien de koper zich niet houdt aan de woonstverplichting, is de koper verplicht onverminderd alle andere schadevergoedingen en meerwaarde-vergoeding zoals in dit reglement bepaald, een forfaitaire schadevergoeding te betalen aan het gemeentebestuur, ten bedrage van vijf (5) procent van de verkoopprijs van de grond voor ieder jaar vertraging indien de gebouwen niet bewoond zijn binnen de gestelde termijn (6/19)

7 In gevallen van overmacht of bijzondere omstandigheden die de koper beletten te voldoen aan zijn verplichtingen, kan deze bij het bestuur een gemotiveerd verzoek indienen en het college van burgemeester en schepenen kan op basis van een sociaal verslag beslissen tot gehele of gedeeltelijke vrijstelling van de boetes. Onverminderd het voorgaande kan de verkoop van rechtswege ontbonden worden na ingebrekestelling bij deurwaardersexploot door het college van burgemeester en schepenen voor zover nog niet begonnen is met de bouw. De in de akte bepaalde verkoopprijs zal dan terugbetaald worden mits afhouding van alle door het bestuur gedane kosten en afhouding van een schadevergoeding van twintig (20) procent van de verkoopprijs. 2. Het recht tot vervreemding (ten bezwarende titel of om niet) van de eigendom wordt gedurende de eerste 10 jaren na het verlijden van de authentieke akte, afhankelijk gemaakt van de toestemming van het college van burgemeester en schepenen. In dit geval is de oorspronkelijke koper gehouden aan de nieuwe koper in de akte alle verplichtingen op te leggen die lastens hem gestipuleerd waren tot voordeel van de gemeente en zonder dat er vernieuwing van de termijn kan uit voortspruiten, tenzij het college er anders over beslist. Bovendien is de eigenaar-voortverkoper gehouden de helft van de bereikte meerwaarde op het goed aan het verkopend bestuur over te maken. Deze meerwaarde is het verschil tussen: - Voor onbebouwde percelen: De aankoopprijs betaald aan de gemeente, waardevast gemaakt. (Waardevast gemaakt is geïndexeerd op basis van het indexcijfer van de consumptieprijzen) De indexen zijn die, die gelden op de data van de authentieke aktes van verkoop, en Het hoogste bedrag van ofwel de werkelijke verkoopprijs ofwel de waarde die aanvaard wordt door de ontvanger van Registratie en Domeinen voor de heffing van de registratierechten. - Voor bebouwde percelen : De aankoopprijs betaald aan de gemeente Overpelt verhoogd met het bedrag van het gebouw, dat door de administratie van de B.T.W. aanvaard werd voor de berekening van de aan de staat verschuldigde B.T.W. en met de nadien bewezen verbeteringswerken (geen onderhoudswerken), deze waarden waardevast gemaakt. (Waardevast gemaakt is geïndexeerd op basis van het indexcijfer van de consumptieprijzen) De indexen zijn die die gelden op de data van de authentieke aktes van verkoop, de datum waarop de administratie van de B.T.W. de waarde van de bouwwerken definitief vastlegde en de factuurdatum van de verbeteringswerken. en Het hoogste bedrag van ofwel de werkelijke verkoopprijs ofwel de waarde die aanvaard wordt door de ontvanger van Registratie en Domeinen voor de heffing van de registratierechten. De toegelaten voortverkoop moet effectief gerealiseerd worden binnen maximaal één (1) jaar na de toelating door het schepencollege, zoniet vervalt de toelating. 3. In geval een kavel gekocht wordt door twee personen kunnen zij de aangekochte grond wederzijds afstaan mits de bouw- en woonstverplichting uitgevoerd wordt door de verkrijger van het goed. De koper van een goed is gerechtigd het aangekochte goed in te brengen in een huwgemeenschap. Bij ontbinding van het huwelijk mag het goed overgenomen worden door de inbrengende partner of de andere huwelijkspartner mits deze de bouw- en woonstverplichting verder uitvoert. Wanneer het goed overgenomen wordt door de andere huwelijkspartner dienen beide partners minimum drie jaar gehuwd te zijn. 4; In geval van gedwongen verkoop of onroerend beslag ingevolge vonnis of overlijden van de of een van de eigenaar(s) binnen een periode van woonstverplichting, vervallen alle voorwaarden en sancties (7/19)

8 Artikel 4.- Aan de bevolking wordt door middel van een advertentie in 2 dag- en of weekbladen, de gemeentelijke website en het gemeentelijk informatieblad Kiosk, kennis gegeven van de intentie van het bestuur om over te gaan tot de onderhandse procedure met betrekking tot een lot van bouwkavels of individuele bouwkavels. De advertentie maakt eveneens melding van de plaats en tijdstippen waar en waarop een daartoe bestemd inschrijvingsformulier en het toewijzingsreglement kunnen worden bekomen en inzage kan worden genomen van de stedenbouwkundige en/of verkavelingsvoorschriften en de (opmetings-)plannen. Artikel 5.- De kandidaat-kopers dienen hun kandidatuur te stellen tegen ontvangstbewijs of bij aangetekend schrijven en onder gesloten omslag aan het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Overpelt, Oude Markt 2 te 3900 Overpelt. De datum van afgifte op de post geldt in voorkomend geval als indieningsdatum. Niet reglementair ingediende of onvolledige aanvragen komen niet in aanmerking. Artikel 6.- De toewijzingen worden ter goedkeuring voorgelegd aan het College van burgemeester en schepenen. Het College van burgemeester en schepenen zendt een bericht van toewijzing, waarin de kandidaat koper verzocht wordt om binnen de veertien dagen een compromis te ondertekenen waarbij 525 euro betaald wordt tot dekking van de administratie- en opmetingskosten, verhoogd met 10 % van de koopsom als voorschot. De verkoop komt maar tot stand door ondertekening van de compromis en betaling van voormelde bedragen. Indien de compromis niet ondertekend werd en voormelde betalingen niet gebeurd zijn binnen de voormelde termijn van veertien dagen, vervalt de toewijzing definitief. De ondertekening van de notariële akte van verkoop met betaling van het saldo van de koopsom en de aktekosten dienen plaats te vinden binnen de twee maanden na ondertekening van de compromis. In geval de aankoopakte niet verleden is binnen de twee maanden wordt de aankoop van rechtswege ontbonden en komen voormelde bedragen van 525 euro en het voorschot van 10% definitief toe aan de gemeente Overpelt ten titel van schadevergoeding. De verkoop wordt eveneens van rechtswege ontbonden indien de door de kandidaat koper verstrekte inlichtingen onjuist blijken te zijn en dit zonder dat hiervoor een termijn in aanmerking komt. Dezelfde schadevergoeding als hierboven gestipuleerd komt dan toe aan de gemeente Overpelt. Alle kosten voortvloeiend uit de verkoop zijn ten laste van de koper. Indien na deze eerste termijn een perceel onverkocht zou blijven, zullen de naderhand ingediende aanvragen onderzocht en toegewezen worden naargelang de datum van ontvangst van de aanvraag, rekening houdend met de gestelde toewijzingsvoorwaarden. Artikel 7.- Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd om namens het gemeentebestuur de nodige uitvoeringsdaden te stellen. Artikel 8.- Dit besluit vervangt het raadsbesluit van 01 september 2011 met ingang van heden. Raadslid Yvo Maussen verlaat de vergadering. 09) Intergemeentelijk mobiliteitsplan Overpelt/Neerpelt - participatietraject. Gelet op onze beslissingen van 28 oktober 2010 en 29 september 201,1 houdende goedkeuring van het bestek en gunningsvoorwaarden voor de opmaak van een gezamenlijk mobiliteitsplan voor de gemeenten Neerpelt en Overpelt; Gelet op het mobiliteitsdecreet van 2009, waarin voorzien is dat gemeenten bij de opmaak of herziening van een mobiliteitsplan een participatietraject dienen uit te zetten; Overwegende dat Mobiel 21 in opdracht van de Vlaamse Overheid demoprojecten diende uit te werken voor verschillende items op het gebied van duurzame mobiliteit; Overwegende dat zowel de gemeente Neerpelt als de gemeente Overpelt zich kandidaat hebben gesteld voor het instappen in het demonstratieproject Type 1 : Participatieproject gemeentelijk mobiliteitsplan, demonstratie : vernieuwen van het gemeentelijk mobiliteitsplan ; Overwegende dat de opdrachthouder Mobiel 21: - input geeft aan de ontwikkeling van het participatietraject; - adviseert in de keuze van de participatiemethodieken; - ingeschakeld kan worden, binnen de beschikbare tijd, voor deeltaken in het participatietraject; - assisteert in de opvolging, monitoring en evaluatie van het participatieproces; Gelet op het ontwerp van overeenkomst met de demonstratiegemeenten ; (8/19)

9 Artikel 1.- De gemeenteraad gaat akkoord met de begeleiding en de uitwerking van het participatietraject voor het intergemeentelijk mobiliteitsplan Overpelt/Neerpelt door Mobiel 21. Het als bijlage aan dit besluit gehechte ontwerp van overeenkomst met de demonstratiegemeenten wordt goedgekeurd; Artikel 2.- De burgemeester en de gemeentesecretaris, of hun respectievelijke plaatsvervanger, zullen als vertegenwoordigers van de gemeente de overeenkomst ondertekenen. 10) Nolimpark - aanvraag toelating tot doorverkoop industriegebouw gelegen langs de Karel Pinxtenlaan (Dojepi nv aan Peter Goossens Interieur nv). Gelet op het gemeentedecreet, zoals gewijzigd, inzonderheid het artikel 43 3, 12; Gelet op het verzoek van 17 oktober 2012 van geassocieerde notarissen Crolla en Geebelen, met standplaats te Lommel, tot toestemming van de gemeente Overpelt voor de doorverkoop door Dojepi nv, met zetel te 3920 Lommel, Sint-Franciscusstraat 17 aan Peter Goossens Interieur nv, met zetel te 3900 Overpelt, Astridlaan 188, van het perceel industriegrond met gebouwen, gelegen te Nolimpark 1113, gekadastreerd sectie E nummer 102 S 127 met een oppervlakte van 45a 22ca; Gelet op de verkoopakten van 24 juni 1992 en van 25 februari 1992, verleden voor notaris Dirk Seresia met standplaats te Overpelt, en de voorwaarden hierin aangehaald, in het bijzonder artikel 11; Overwegende dat Dojepi nv het pand wil verkopen aan Peter Goossens Interieur nv, met als doel het vervaardigen van keukens; Overwegende dat Peter Goossens Interieur nv het pand mogelijks in de toekomst wil verhuren; Dat de gegevens van de eventuele huurder op dit ogenblik nog niet gekend zijn; Dat bijgevolg geen toestemming verleend kan worden met betrekking tot de eventuele toekomstige verhuring; Gelet op de voorziene tewerkstelling door de kandidaat-koper; Artikel 1.- De gemeente Overpelt verleent toestemming tot doorverkoop door Dojepi nv, met zetel te 3920 Lommel, Sint- Franciscusstraat 17 aan Peter Goossens Interieur nv, met zetel te 3900 Overpelt, Astridlaan 188, van het perceel industriegrond met gebouwen, gelegen te Nolimpark 1113, gekadastreerd sectie E nummer 102 S 127 met een oppervlakte van 45a 22ca. Artikel 2.- Deze toestemming wordt verleend aan Peter Goossens Interieur nv, voor het vervaardigen van keukens. Bij een verhuring van het pand dient opnieuw toestemming te worden gevraagd van het gemeentebestuur, zoals opgelegd in de oorspronkelijke verkoopovereenkomst. Artikel 2.- De oorspronkelijke verkoopsvoorwaarden vanwege het gemeentebestuur dienen integraal te worden overgenomen in de verkoopakte en dienen te worden nageleefd. Artikel 3.- De aanvrager en Nolimpark cvba zullen van dit besluit in kennis gesteld worden. 11) Nolimpark - aanvraag toelating tot doorverkoop industriegebouw gelegen langs de Industrielaan (Bouwgroep Eijssen nv aan Superhuis bvba). Gelet op het gemeentedecreet, zoals gewijzigd, inzonderheid het artikel 43 3, 12; Gelet op het verzoek van 18 oktober 2012 van notariaat Jean Flemings, houdende toestemming van de gemeente Overpelt voor de doorverkoop door Bouwgroep Eijssen nv, met zetel te 3900 Overpelt, Industrielaan 16, aan Superhuis bvba, met zetel te Zandhoven, van het perceel industriegrond met gebouwen, gelegen te Nolimpark, gekadastreerd sectie E deel van nummer 102 L 157 met een oppervlakte van 49a 42ca; Gelet op de verkoopakte van 05 oktober 1998, verleden voor notaris Peter Berben met standplaats te Neerpelt en de voorwaarden hierin aangehaald; Overwegende dat de activiteiten van Superhuis bvba bestaan uit het vervaardigen van sleutel-op-de-deur woningen, en dat bijgevolg de activiteiten ongewijzigd zullen zijn; Dat Superhuis bvba, naast het onroerend goed; ook al de roerende goederen, zonnepanelen, schulden en de activiteiten overneemt van Bouwgroep Eijssen nv; (9/19)

10 Gelet op de voorziene tewerkstelling door de kandidaat-koper; Artikel 1.- De gemeente Overpelt verleent toestemming tot doorverkoop door Bouwgroep Eijssen nv, met zetel te 3900 Overpelt, Industrielaan 16, aan Superhuis bvba, met zetel te Zandhoven, van het perceel industriegrond met gebouwen, gelegen te Nolimpark, gekadastreerd sectie E deel van nummer 102 L 157 met een oppervlakte van 49a 42ca. Artikel 2.- De oorspronkelijke verkoopsvoorwaarden vanwege het gemeentebestuur dienen integraal te worden overgenomen in de verkoopakte en dienen te worden nageleefd. Artikel 3.- De aanvrager en Nolimpark cvba zullen van dit besluit in kennis gesteld worden. 12) Nolimpark - afstand van recht van voorkoop - industriegebouw gelegen langs de Industrielaan (Desinvest bvba aan Desimmo vennootschap in oprichting). Gelet op het gemeentedecreet, zoals gewijzigd, inzonderheid het artikel 43 3, 12; Gelet op het verzoek van 14 november 2012 van notariaat Jean Flemings, met zetel te Lommel, houdende verzoek tot afstand van het recht van voorkoop van de gemeente Overpelt met betrekking tot het perceel industriegrond met gebouwen, gekadastreerd Overpelt, tweede afdeling, sectie E, nummer 102 T 155 (deel), met een oppervlakte van 22a 71ca; Gelet op de verkoopakte van 26 juli 2011 verleden voor notaris Dirk Seresia met standplaats te Overpelt en notaris Jean Flemings, met standplaats te Lommel, en de voorwaarden hierin aangehaald; Overwegende dat Desinvest bvba, met zetel te 3900 Overpelt, Breugelweg 118 het goed wenst te verkopen aan de nog op te richten vennootschap Desimmo, voor de prijs van ,00; Overwegende dat de op te richten vennootschap een patrimoniumvennootschap zal worden, die het goed verder zal in leasing geven aan Desair nv, die op heden haar activiteiten in het gebouw heeft gevestigd; Dat de activiteiten van het bedrijf bijgevolg ongewijzigd zullen blijven; Gelet op de voorziene tewerkstelling door de kandidaat-koper; Overwegende dat het gemeentebestuur geen bestemming heeft voor de percelen met opstaande gebouwen, anders dan de bestemming die er door de voorgenomen verkoop aan gegeven zal worden; Dat het gemeentebestuur afziet van het recht van voorkoop Artikel 1.- De gemeente Overpelt doet afstand van het recht van voorkoop met betrekking tot het perceel industriegrond met gebouwen, gekadastreerd Overpelt, tweede afdeling, sectie E, nummer 102 T 155 (deel), met een oppervlakte van 22a 71ca. Artikel 2.- De instrumenterende notaris zal van dit besluit in kennis gesteld worden. Raadslid Yvo Maussen voegt zich opnieuw bij de vergadering. 13) Aanvullend verkeersreglement houdende uitbreiding van een snelheidsbeperking van de zone 30 (Jeneverbeslaan en Bremstraat). Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, zoals gewijzigd; Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, zoals gewijzigd bij latere besluiten; Gelet op het ministerieel besluit waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald, zoals gewijzigd bij latere besluiten; Gelet op het ministerieel besluit dd. 30 april 2004 betreffende de invoering van een zone 30 aan schoolomgevingen; Gelet op artikelen 135, 2, van de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op de artikelen 42 3, 186, 187 en 252 van het Gemeentedecreet; Gelet op de herinrichting van de schoolomgeving in de Jeneverbeslaan; (10/19)

11 Overwegende dat uit een proefopstelling gebleken is dat het aangewezen is de bestaande zone 30 uit te breiden, gelet op de bijkomende ingang voor de kleuterschool die werd gerealiseerd op de parking achter de parochiezaal; Overwegende dat de vaste zoneborden, houdende 30 km/u aan de schoolomgeving, kunnen worden afgedekt tijdens de langere schoolvakanties; Overwegend dat de reglementering betrekking heeft op openbare gemeentewegen; Artikel 1.- Er wordt een zone 30-regeling ingevoerd voor het volgende weggedeelte: - de Jeneverbeslaan, over een afstand van 75 m. voor en na de ingang tot het schoolgebouw; - de Bremstraat, tot aansluiting op bestaande zone; zoals aangeduid op het aan dit besluit gehechte plan. De snelheidsbeperking zal aan de weggebruikers ter kennis worden gebracht met het vaste verkeersteken F4-30 km/u samen met het verkeersbord A23. Artikel 2.- Dit besluit wordt bekendgemaakt overeenkomstig de voorschriften van artikel 186 en 187 van het Gemeentedecreet. Artikel 3.- Afschrift van dit besluit wordt verstuurd aan: - de Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid - Departement Mobiliteit en Openbare Werken Vlaamse Overheid, K. Albert II-laan 20/2 te 1000 Brussel; - de Griffie van de Politierechtbank te Hasselt; - de Griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt; - de zone-chef van de lokale politie. 14) Noord-Limburgs Kunstonderwijs - beleidsplan en begrotingen Gelet op het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking; Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 27 juni 2003 houdende de akkoordverklaring met de oprichting van de interlokale vereniging Noord-Limburgs Kunstonderwijs ; Gelet op de overeenkomst met statutaire draagkracht van de interlokale vereniging Noord-Limburgs Kunstonderwijs, inzonderheid de artikels 5, 5 en 5, 6; Gelet op het door het beheerscomité van de interlokale vereniging Noord-Limburgs Kunstonderwijs ingediende voorstel van beleidsplan NIKO 2013 en de ontwerpbegroting NIKO vzw 2013, zoals toegelicht op het beheerscomité van de interlokale vereniging Noord-Limburgs Kunstonderwijs in vergadering van 17 oktober 2012; Overwegende dat in de begeleidende brief wordt aangegeven dat de onkosten voor de geplande nieuwe investering voor het NIKO-gebouw, in 2013 nog verder verdeeld zal moeten worden conform de verwachte verdeelsleutel van RESOC; Artikel 1.- Het voorstel van beleidsplan NIKO 2013 en de ontwerpbegroting NIKO vzw 2013, zoals toegelicht op het beheerscomité van de interlokale vereniging Noord-Limburgs Kunstonderwijs in vergadering van 17 oktober 2012, worden goedgekeurd; Artikel 2.- De gemeentelijke bijdrage 2013 wordt vastgesteld op ,00 voor de vzw NIKO en 200,00 voor de Interlokale Vereniging. Artikel 3.- De Interlokale Vereniging Noord-Limburgs Kunstonderwijs zal van dit besluit in kennis gesteld worden. 15) Infrax Limburg - buitengewone algemene vergadering - bepaling van het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordigers. Gelet op de bepalingen van het Gemeentedecreet, meer bepaald de artikelen 249 en 252 betreffende het bestuurlijk toezicht; Gelet op de brief van Infrax Limburg dd. 16 oktober 2012 houdende uitnodiging voor de buitengewone algemene vergadering van 10 december 2012, met volgende agenda: (11/19)

12 1. Begroting 2013; Overwegende dat de gemeente Overpelt aandeelhouder is van Infrax Limburg; Overwegende dat de gemeenteraad met eenparigheid kan instemmen met de voorstellen van de raad van bestuur, zoals weergegeven in hoger vermelde uitnodigingsbrief; Artikel 1.- De gemeenteraad stemt in met de voorstellen van de raad van bestuur van intergemeentelijk samenwerkingsverband Infrax Limburg met betrekking tot de buitengewone algemene vergadering van 10 december 2012, zoals weergegeven in de brief van 16 oktober Artikel 2.- Het intergemeentelijk samenwerkingsverband Infrax Limburg zal van dit besluit in kennis gesteld worden. 16) Inter-media - buitengewone algemene vergadering - bepaling van het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordigers. Gelet op de bepalingen van het Gemeentedecreet, meer bepaald de artikelen 249 en 252 betreffende het bestuurlijk toezicht; Gelet op de brief van Inter-media dd. 04 oktober 2012, houdende uitnodiging voor de buitengewone algemene vergadering van 04 december 2012, met volgende agenda: 1. Begroting 2013; Overwegende dat de gemeente Overpelt aandeelhouder is van Inter-media; Overwegende dat de gemeenteraad met eenparigheid kan instemmen met de voorstellen van de raad van bestuur, zoals weergegeven in hoger vermelde uitnodigingsbrief; Artikel 1.- De gemeenteraad stemt in met de voorstellen van de raad van bestuur van intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-media met betrekking tot de buitengewone algemene vergadering van 04 december 2012 zoals weergegeven in de brief van 04 oktober Artikel 2.- Het intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-media zal van dit besluit in kennis gesteld worden. 17) Inter-aqua - buitengewone algemene vergadering - bepaling van het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordigers. Gelet op de bepalingen van het Gemeentedecreet, meer bepaald de artikelen 249 en 252 betreffende het bestuurlijk toezicht; Gelet op de brief van Inter-aqua dd. 18 oktober 2012, houdende uitnodiging voor de buitengewone algemene vergadering van 18 december 2012, met volgende agenda: 1. Begroting 2013; Overwegende dat de gemeente Overpelt aandeelhouder is van Inter-aqua; Overwegende dat de gemeenteraad met eenparigheid kan instemmen met de voorstellen van de raad van bestuur, zoals weergegeven in hoger vermelde uitnodigingsbrief; Artikel 1.- De gemeenteraad stemt in met de voorstellen van de raad van bestuur van intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-aqua met betrekking tot de buitengewone algemene vergadering van 18 december 2012, zoals weergegeven in de brief van 18 oktober Artikel 2.- Het intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-aqua zal van dit besluit in kennis gesteld worden (12/19)

13 18) Inter-energa - buitengewone algemene vergadering - bepaling van het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordigers. Gelet op de bepalingen van het Gemeentedecreet, meer bepaald de artikelen 249 en 252 betreffende het bestuurlijk toezicht; Gelet op de brief van Inter-energa dd. 24 oktober 2012, houdende uitnodiging voor de buitengewone algemene vergadering van 11 december 2012, met volgende agenda: 1. Begroting 2013; Overwegende dat de gemeente Overpelt aandeelhouder is van Inter-energa; Overwegende dat de gemeenteraad met eenparigheid kan instemmen met de voorstellen van de raad van bestuur, zoals weergegeven in hoger vermelde uitnodigingsbrief; Artikel 1.- De gemeenteraad stemt in met de voorstellen van de raad van bestuur van intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-energa met betrekking tot de buitengewone algemene vergadering van 11 december 2012, zoals weergegeven in de brief van 24 oktober Artikel 2.- Het intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-energa zal van dit besluit in kennis gesteld worden. 19) Nolimpark DV - buitengewone algemene vergadering - bepaling van het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger. Gelet op de bepalingen van het Gemeentedecreet, meer bepaald artikel 43, 2, 24 lid; Gelet op de brief van Nolimpark DV van 26 oktober 2012, houdende uitnodiging voor de buitengewone algemene vergadering van 04 december 2012, met vermelding van de volgende agenda zoals vastgesteld door de raad van bestuur: 1. Goedkeuring verslag vorige vergadering; 2. Te ontwikkelen activiteiten en te volgen strategie voor het jaar 2013; 3. Begroting Nolimpark DV voor het jaar 2013; Overwegende dat de gemeente Overpelt aandeelhouder is van Nolimpark DV; Overwegende dat de gemeenteraad met eenparigheid kan instemmen met de voorstellen van de raad van bestuur, zoals weergegeven in hoger vermelde uitnodigingsbrief; Artikel 1.- De gemeenteraad stemt in met de voorstellen van de raad van bestuur van Nolimpark DV met betrekking tot de buitengewone algemene vergadering van 04 december 2012, zoals weergegeven in de brief van 26 oktober Artikel 2.- Het intergemeentelijk samenwerkingsverband Nolimpark DV zal van dit besluit in kennis gesteld worden. 20) DV Pelt - buitengewone algemene vergadering - bepaling van het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger. Gelet op de bepalingen van het Gemeentedecreet, meer bepaald artikel 43, 2, 24 lid; Gelet op de brief van Nolimpark DV van 26 oktober 2012, houdende uitnodiging voor de buitengewone algemene vergadering van 04 december 2012, met vermelding van de volgende agenda zoals vastgesteld door de raad van bestuur: 1. Goedkeuring verslag vorige vergadering; 2. Te ontwikkelen activiteiten en te volgen strategie voor het jaar 2013; 3. Begroting Nolimpark DV voor het jaar 2013; Overwegende dat de gemeente Overpelt aandeelhouder is van Nolimpark DV; (13/19)

14 Overwegende dat de gemeenteraad met eenparigheid kan instemmen met de voorstellen van de raad van bestuur, zoals weergegeven in hoger vermelde uitnodigingsbrief; Artikel 1.- De gemeenteraad stemt in met de voorstellen van de raad van bestuur van Nolimpark DV met betrekking tot de buitengewone algemene vergadering van 04 december 2012, zoals weergegeven in de brief van 26 oktober Artikel 2.- Het intergemeentelijk samenwerkingsverband Nolimpark DV zal van dit besluit in kennis gesteld worden. 21) Limburg.net - algemene vergadering - bepaling van het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger. Gelet op de bepalingen van het Gemeentedecreet, meer bepaald artikel 43, 2, 24 lid; Gelet op de brief van Limburg.net dd. 25 oktober 2012 houdende uitnodiging voor de algemene vergadering van 19 december 2012 met volgende agenda: 1) Welkom door de voorzitter 2) Goedkeuring verslag van de vorige algemene vergadering 3) Aanduiding secretaris en stemopnemers (art. 38 statuten) 4) Begroting 2013, te ontwikkelen activiteiten en strategie 5) Kapitaalsverhoging Bionerga 6) Varia a) Stand van zaken voorbereiding directe inning afvalfactuur Overwegende dat de gemeente Overpelt aandeelhouder is van Limburg.net; Overwegende dat de gemeenteraad met eenparigheid kan instemmen met de voorstellen van de raad van bestuur, zoals weergegeven in hoger vermelde uitnodigingsbrief; Artikel 1.- De gemeenteraad stemt in met de voorstellen van de raad van bestuur van Limburg.net met betrekking tot de algemene vergadering van 19 december 2012, zoals weergegeven in de brief van 25 oktober Artikel 2.- Het intergemeentelijk samenwerkingsverband Limburg.net zal van dit besluit in kennis gesteld worden. 22) IGL - buitengewone algemene vergadering - bepaling van het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger. Gelet op de bepalingen van het Gemeentedecreet, meer bepaald artikel 43, 2, 24 lid; Gelet op de brief van IGL van 29 oktober 2012 houdende uitnodiging voor de buitengewone algemene vergadering van 14 december 2012, met vermelding van de agenda zoals vastgesteld door de raad van bestuur: 1. AZeRTiE, FeGOB vzw in oprichting, toetreding en aanduiding kandidaat-bestuurder: goedkeuring; 2. Financieel rapport over het eerste semester 2012, balans, resultaat en saldo per 30 juni 2012: kennisneming; 3. Begroting 2013: goedkeuring; Overwegende dat de gemeente Overpelt aandeelhouder is van IGL; Overwegende dat de gemeenteraad kan instemmen met de voorstellen van de raad van bestuur, zoals weergegeven in hoger vermelde uitnodigingsbrief; Artikel 1.- De gemeenteraad stemt in met de voorstellen van de raad van bestuur van IGL met betrekking tot de buitengewone algemene vergadering van 14 december 2012, zoals weergegeven in de brief van 29 oktober Artikel 2.- Het intergemeentelijk samenwerkingsverband IGL zal van dit besluit in kennis gesteld worden (14/19)

15 De raad gaat vervolgens over tot het aanwijzen van de vertegenwoordigers van de gemeente in de hierna vermelde organen van samenwerkingsverbanden. De stemming gebeurt overeenkomstig artikel 29, 2 de lid van het huishoudelijk reglement, in één stemronde en met één globaal stembiljet met vermelding van de door de fractieleiders voorgedragen kandidaten per aan te wijzen vertegenwoordiger. Na de telling van de uitgebrachte stemmen geeft de voorzitter lezing van de uitslag per aanwijzing. De aanwijzingen worden vervolgens overeenkomstig de stemmingen vastgesteld. 23) Infrax Limburg - buitengewone algemene vergadering - aanduiding gemeentelijke vertegenwoordigers. Gelet op de bepalingen van het Gemeentedecreet, meer bepaald de artikelen 249 en 252 betreffende het bestuurlijk toezicht; Overwegende dat de gemeente Overpelt aandeelhouder is van Infrax Limburg, waarvan de eerstvolgende buitengewone algemene vergadering zal doorgaan op 10 december 2012; Gelet op ons besluit van heden, houdende bepaling van het mandaat van de gemeentelijk afgevaardigden voor de buitengewone algemene vergadering; Overwegende dat twee gemeentelijke volmachtdragers uit de gemeenteraad dienen aangeduid te worden om de gemeente te vertegenwoordigen; Gelet op de geheime stemming over de eerste stemgerechtigde volmachtdrager, waaraan 22 raadsleden deelnamen, en die volgende uitslag gaf: aantal stemmen ten gunste van Gerard Bloemen: 12; Overwegende dat Gerard Bloemen de volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen bekomen heeft; Gelet op de geheime stemming over de tweede stemgerechtigde volmachtdrager, waaraan 22 raadsleden deelnamen, en die volgende uitslag gaf: aantal stemmen ten gunste van Wouter Van Mierloo: 12; Overwegende dat Wouter Van Mierloo de volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen bekomen heeft; Artikel 1.- De raadsleden Gerard Bloemen en Wouter Van Mierloo worden aangesteld als stemgerechtigd volmachtdragers van de gemeente Overpelt voor de buitengewone algemene vergadering van 10 december Elke vertegenwoordiger beschikt over de helft van de aan de gemeente toegewezen stemmen. Bij verhindering van één van beide vertegenwoordigers beschikt de aanwezige vertegenwoordiger over alle aan de gemeente toegewezen stemmen. Artikel 2.- De aangestelde volmachtdragers en intergemeentelijk samenwerkingsverband Infrax Limburg zullen van dit besluit in kennis gesteld worden. 24) Inter-media - buitengewone algemene vergadering - aanduiding gemeentelijke vertegenwoordigers. Gelet op de bepalingen van het Gemeentedecreet, meer bepaald de artikelen 249 en 252 betreffende het bestuurlijk toezicht; Overwegende dat de gemeente Overpelt aandeelhouder is van Inter-media, waarvan de eerstvolgende buitengewone algemene vergadering zal doorgaan op 04 december 2012; Gelet op ons besluit van heden, houdende bepaling van het mandaat van de gemeentelijk afgevaardigden voor de buitengewone algemene vergadering; Overwegende dat twee gemeentelijke volmachtdragers uit de gemeenteraad dienen aangeduid te worden om de gemeente te vertegenwoordigen; (15/19)

16 Gelet op de geheime stemming over de eerste stemgerechtigde volmachtdrager, waaraan 22 raadsleden deelnamen, en die volgende uitslag gaf: aantal stemmen ten gunste van Wouter Van Mierloo: 12; Overwegende dat Wouter Van Mierloo de volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen bekomen heeft; Gelet op de geheime stemming over de tweede stemgerechtigde volmachtdrager, waaraan 22 raadsleden deelnamen, en die volgende uitslag gaf: aantal stemmen ten gunste van Guido Renckens: 12; Overwegende dat Guido Renckens de volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen bekomen heeft; Artikel 1.- De raadsleden Wouter Van Mierloo en Guido Renckens worden aangesteld als stemgerechtigd volmachtdragers van de gemeente Overpelt voor de buitengewone algemene vergadering van Inter-media van 04 december Elke vertegenwoordiger beschikt over de helft van de aan de gemeente toegewezen stemmen. Bij verhindering van één van beide vertegenwoordigers beschikt de aanwezige vertegenwoordiger over alle aan de gemeente toegewezen stemmen. Artikel 2.- De aangestelde volmachtdragers en intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-media zullen van dit besluit in kennis gesteld worden. 25) Inter-aqua - buitengewone algemene vergadering - aanduiding gemeentelijke vertegenwoordigers. Gelet op de bepalingen van het Gemeentedecreet, meer bepaald de artikelen 249 en 252 betreffende het bestuurlijk toezicht; Overwegende dat de gemeente Overpelt aandeelhouder is van Inter-aqua, waarvan de eerstvolgende buitengewone algemene vergadering zal doorgaan op 18 december 2012; Gelet op ons besluit van heden, houdende bepaling van het mandaat van de gemeentelijk afgevaardigden voor de buitengewone algemene vergadering; Overwegende dat twee gemeentelijke volmachtdragers uit de gemeenteraad dienen aangeduid te worden om de gemeente te vertegenwoordigen; Gelet op de geheime stemming over de eerste stemgerechtigde volmachtdrager, waaraan 22 raadsleden deelnamen, en die volgende uitslag gaf: aantal stemmen ten gunste van Dirk Vanseggelen: 12; Overwegende dat Dirk Vanseggelen de volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen bekomen heeft; Gelet op de geheime stemming over de tweede stemgerechtigde volmachtdrager, waaraan 22 raadsleden deelnamen, en die volgende uitslag gaf: aantal stemmen ten gunste van Guido Renckens: 12; Overwegende dat Guido Renckens de volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen bekomen heeft; Artikel 1.- Schepen Dirk Vanseggelen en raadslid Guido Renckens worden aangesteld als stemgerechtigd volmachtdragers van de gemeente Overpelt voor de buitengewone algemene vergadering van Inter-aqua van 18 december Elke vertegenwoordiger beschikt over de helft van de aan de gemeente toegewezen stemmen. Bij verhindering van één van beide vertegenwoordigers beschikt de aanwezige vertegenwoordiger over alle aan de gemeente toegewezen stemmen (16/19)

17 Artikel 2.- De aangestelde volmachtdragers en intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-aqua zullen van dit besluit in kennis gesteld worden. 26) Inter-energa - buitengewone algemene vergadering - aanduiding gemeentelijke vertegenwoordigers. Gelet op de bepalingen van het Gemeentedecreet, meer bepaald de artikelen 249 en 252 betreffende het bestuurlijk toezicht; Overwegende dat de gemeente Overpelt aandeelhouder is van Inter-energa, waarvan de eerstvolgende buitengewone algemene vergadering zal doorgaan op 11 december 2012; Gelet op ons besluit van heden, houdende bepaling van het mandaat van de gemeentelijk afgevaardigden voor de buitengewone algemene vergadering; Overwegende dat drie gemeentelijke volmachtdragers uit de gemeenteraad dienen aangeduid te worden om de gemeente te vertegenwoordigen; Gelet op de geheime stemming over de eerste stemgerechtigde volmachtdrager, waaraan 22 raadsleden deelnamen, en die volgende uitslag gaf: aantal stemmen ten gunste van Marleen Clijsters: 12; Overwegende dat Marleen Clijsters de volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen bekomen heeft; Gelet op de geheime stemming over de tweede stemgerechtigde volmachtdrager, waaraan 22 raadsleden deelnamen, en die volgende uitslag gaf: aantal stemmen ten gunste van Johan Van de Broek: 12; Overwegende dat Johan Van de Broek de volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen bekomen heeft; Gelet op de geheime stemming over de derde stemgerechtigde volmachtdrager, waaraan 22 raadsleden deelnamen, en die volgende uitslag gaf: aantal stemmen ten gunste van Patrick Van Baelen: 12; Overwegende dat Patrick Van Baelen de volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen bekomen heeft; Artikel 1.- Schepen Patrick Van Baelen en de raadsleden Marleen Clijsters en Johan Van de Broek worden aangesteld als stemgerechtigd volmachtdragers van de gemeente Overpelt voor de buitengewone algemene vergadering van Interenerga van 11 december Elke vertegenwoordiger beschikt over één derde van de aan de gemeente toegewezen stemmen. Bij verhindering worden de stemmen van de afwezige(n) in evenredigheid toegewezen aan de aanwezige vertegenwoordiger(s) van de gemeente. Artikel 2.- De aangestelde volmachtdragers en intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-energa zullen van dit besluit in kennis gesteld worden. 27) Nolimpark DV - buitengewone algemene vergadering - aanduiding gemeentelijke vertegenwoordiger. Gelet op de bepalingen van het Gemeentedecreet, meer bepaald artikel 43, 2, 24 lid; Overwegende dat de gemeente Overpelt aandeelhouder is van Nolimpark DV, waarvan de eerstvolgende buitengewone algemene vergadering zal doorgaan op 04 december 2012; Gelet op ons besluit van heden, houdende bepaling van het mandaat van de gemeentelijk afgevaardigde voor de buitengewone algemene vergadering; Overwegende dat één gemeentelijke volmachtdrager uit de gemeenteraad dient aangeduid te worden om de gemeente te vertegenwoordigen; Gelet op de geheime stemming over de aan te duiden afgevaardigde, waaraan 22 raadsleden deelnamen, en die volgende uitslag gaf: (17/19)

18 aantal stemmen ten gunste van Jos Kerkhofs: 12; Overwegende dat Jos Kerkhofs de volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen bekomen heeft; Artikel 1.- Raadslid Jos Kerkhofs wordt aangesteld als stemgerechtigd volmachtdrager van de gemeente Overpelt voor de buitengewone algemene vergadering van Nolimpark DV van 04 december Artikel 2.- De aangestelde volmachtdrager en intergemeentelijk samenwerkingsverband Nolimpark DV zullen van dit besluit in kennis gesteld worden. 28) DV Pelt - buitengewone algemene vergadering - aanduiding gemeentelijke vertegenwoordiger. Gelet op de bepalingen van het Gemeentedecreet, meer bepaald artikel 43, 2, 24 lid; Overwegende dat de gemeente Overpelt aandeelhouder is van DV Pelt, waarvan de eerstvolgende buitengewone algemene vergadering zal doorgaan op 12 december 2012; Gelet op ons besluit van heden, houdende bepaling van het mandaat van de gemeentelijk afgevaardigde voor de buitengewone algemene vergadering; Overwegende dat één gemeentelijke volmachtdrager uit de gemeenteraad dient aangeduid te worden om de gemeente te vertegenwoordigen; Gelet op de geheime stemming over de aan te duiden afgevaardigde, waaraan 22 raadsleden deelnamen, en die volgende uitslag gaf: aantal stemmen ten gunste van Gerard Bloemen: 12; Overwegende dat Gerard Bloemen de volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen bekomen heeft; Artikel 1.- Raadslid Gerard Bloemen wordt aangesteld als stemgerechtigd volmachtdrager van de gemeente Overpelt voor de buitengewone algemene vergadering van DV Pelt van 12 december Artikel 2.- De aangestelde volmachtdrager en intergemeentelijk samenwerkingsverband DV Pelt zullen van dit besluit in kennis gesteld worden. 29) Limburg.net - algemene vergadering - aanduiding gemeentelijke vertegenwoordiger. Gelet op de bepalingen van het Gemeentedecreet, meer bepaald artikel 43, 2, 24 lid; Overwegende dat de gemeente Overpelt aandeelhouder is van Limburg.net, waarvan de eerstvolgende algemene vergadering zal doorgaan op 19 december 2012; Gelet op ons besluit van heden, houdende bepaling van het mandaat van de gemeentelijk afgevaardigde voor de algemene vergadering; Overwegende dat één gemeentelijke volmachtdrager dient aangeduid te worden om de gemeente te vertegenwoordigen; Gelet op de geheime stemming over de aan te duiden afgevaardigde, waaraan 22 raadsleden deelnamen, en die volgende uitslag gaf: aantal stemmen ten gunste van Guido Renckens: 12; Overwegende dat Guido Renckens de volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen bekomen heeft; (18/19)

19 Artikel 1.- Raadslid Guido Renckens wordt aangesteld als stemgerechtigd volmachtdrager van de gemeente Overpelt voor de algemene vergadering van Limburg.net van 19 december Artikel 2.- De aangestelde volmachtdrager en intergemeentelijk samenwerkingsverband Limburg.net zullen van dit besluit in kennis gesteld worden. 30) IGL - buitengewone algemene vergadering - aanduiding gemeentelijke vertegenwoordiger. Gelet op de bepalingen van het Gemeentedecreet, meer bepaald artikel 43, 2, 24 lid; Overwegende dat de gemeente Overpelt aandeelhouder is van IGL, waarvan de eerstvolgende buitengewone algemene vergadering zal doorgaan op 14 december 2012; Gelet op ons besluit van heden, houdende bepaling van het mandaat van de gemeentelijk afgevaardigde voor de buitengewone algemene vergadering; Overwegende dat één gemeentelijke volmachtdrager uit de gemeenteraad dient aangeduid te worden om de gemeente te vertegenwoordigen; Gelet op de geheime stemming over de aan te duiden afgevaardigde, waaraan 22 raadsleden deelnamen, en die volgende uitslag gaf: aantal stemmen ten gunste van Marleen Clijsters: 12; Overwegende dat Marleen Clijsters de volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen bekomen heeft; Artikel 1.- Raadslid Marleen Clijsters wordt aangesteld als stemgerechtigd volmachtdrager van de gemeente Overpelt voor de buitengewone algemene vergadering van IGL van 14 december Artikel 2.- De aangestelde volmachtdrager en intergemeentelijk samenwerkingsverband IGL zullen van dit besluit in kennis gesteld worden. De voorzitter sluit vervolgens de vergadering. De secretaris Peter Spooren De voorzitter Jaak Fransen (19/19)

DE NOTULEN *2012-03-01* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-03-01

DE NOTULEN *2012-03-01* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-03-01 DE NOTULEN *2012-03-01* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-03-01 OPENBARE ZITTING VAN 01 MAART 2012 Aanwezig : Jaak Fransen, burgemeester-voorzitter; Dirk Vanseggelen, Patrick Van Baelen, Marleen Kuppens,

Nadere informatie

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Notulen open zitting Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 9 april 2013-19:00 uur Locatie Oude Raadzaal (Onderbergen 86-9000 Gent) Aanwezig De heer Rudy Coddens, voorzitter Mevrouw Evita Willaert,

Nadere informatie

Eerste blad. y; ~~, f~à /$ ~ ~+ ÿ ~ ~?lon S'" 'S~`

Eerste blad. y; ~~, f~à /$ ~ ~+ ÿ ~ ~?lon S' 'S~` Eerste blad y; ~~, f~à /$ ~ ~+ ÿ ~ ~?lon S'" 'S~` QQ : Rep: 3 `+ a Datum: 10/7/2014 Ref: AG/213496 VERKAVELINGSAKTE In het j aar tweeduizend veertien. Op tien juli. Op het gemeentehuis te Beveren, Stationsstraat

Nadere informatie

VERKOOPDOSSIER TE RENOVEREN MEERGEZINSWONING PLATTEBERG 16 EN 18, 9000 GENT. Meer informatie: T. 09 269 69 00 www.sogent.be

VERKOOPDOSSIER TE RENOVEREN MEERGEZINSWONING PLATTEBERG 16 EN 18, 9000 GENT. Meer informatie: T. 09 269 69 00 www.sogent.be VERKOOPDOSSIER TE RENOVEREN MEERGEZINSWONING PLATTEBERG 16 EN 18, 9000 GENT Meer informatie: T. 09 269 69 00 www.sogent.be Inhoud Deel A: Inlichtingen 3 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ligging en bereikbaarheid 3

Nadere informatie

Maandag 22 oktober 2007

Maandag 22 oktober 2007 AGENDA MET TOELICHTING GEMEENTERAAD Maandag 22 oktober 2007 OPENBARE ZITTING 2.075.1.077 1. Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting van 24 september 2007. Toelichting : Het verslag van de zitting van

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014

Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014 Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014 Aanwezigen : De Pooter Sonja - voorzitter Hofmans Lode - burgemeester Muyshondt Tine, Verhaegen Jef, Bossaerts Fernand, Vermeesch Roel, Goris Hilde,

Nadere informatie

8. Retributie op de afgifte van een stedenbouwkundig uittreksel van het plannenregister en vergunningenregister

8. Retributie op de afgifte van een stedenbouwkundig uittreksel van het plannenregister en vergunningenregister Provincie Vlaams-Brabant Notulen van de gemeenteraad. Zitting van 8 nov 2011 Aanwezigen: Stefaan DEVOS, voorzitter burgemeester, Mevr. G. Vandewijngaerden, de heren A. Bils, M. Vander Velpen, P. Sterkendries,

Nadere informatie

Juridisch kader Gemeentedecreet 15.07.2005 artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit)

Juridisch kader Gemeentedecreet 15.07.2005 artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit) Zitting van de gemeenteraad donderdag 11 september 2014. Aanwezig : Aerts L. - Burgemeester-Voorzitter De Veuster D., Kenis K., Schrijvers P., Van Puymbroeck W., Torfs L., Matheeussen J. - Schepenen Meeusen

Nadere informatie

ONDERHANDSE VERKOOPOVEREENKOMST

ONDERHANDSE VERKOOPOVEREENKOMST ONDERHANDSE VERKOOPOVEREENKOMST Dewaele Roeselare, Grote Markt 13 - Roeselare tel: +32 (0)51 26 50 00 - fax: +32 (0)51 26 50 01 email: roeselare@dewaele.com - www.dewaele.com biv nr: 506249 - ondernemingsnummer:

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 13 JULI 2009 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

ONTWERP OVEREENKOMST VAN RECHT VAN OPSTAL wordt ondertekend na de conceptuele fase

ONTWERP OVEREENKOMST VAN RECHT VAN OPSTAL wordt ondertekend na de conceptuele fase ONTWERP OVEREENKOMST VAN RECHT VAN OPSTAL wordt ondertekend na de conceptuele fase TUSSEN : De "Intercommunale Maatschappij voor Ruimtelijke Ordening, Economische Expansie en Reconversie van het Gewest

Nadere informatie

VERKOOP VAN EEN ONROEREND GOED

VERKOOP VAN EEN ONROEREND GOED 1. Algemeen VERKOOP VAN EEN ONROEREND GOED 1.1. Wat houdt het begrip verkoop in? Verkoop is een contract waarbij een partij zich ertoe verbindt de eigendom van een zaak, in casu een onroerend goed, over

Nadere informatie

Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald de artikelen 42, 43 en 182;

Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald de artikelen 42, 43 en 182; ZITTING VAN 25 februari 2014 Tegenwoordig: R. De Caluwé, burgemeester-voorzitter; P. De Bock M. Fruytier T. Walbrecht - S. Poppe, schepenen; E. Coppens F. Dierinck C. Francis - K. Mertens I. Mertens J.

Nadere informatie

Afdeling 1 Definities en toepassingsgebied Art.1. De begrippen en definities vermeld in het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het

Afdeling 1 Definities en toepassingsgebied Art.1. De begrippen en definities vermeld in het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het Zitting van 20 december 2007 Aanwezig de dames en heren: VAN DESSEL Vital, Burgemeester; Paul Dams, Koen De Vadder, Bert De Wit en Monique Goris, Schepenen; LIEVENS Chris, Voorzitter; Wouters André, Van

Nadere informatie

Akte "Hernieuwing van de machtiging tot inkoop van eigen aandelen Hernieuwing van de machtiging inzake de verkrijging van eigen aandelen ter

Akte Hernieuwing van de machtiging tot inkoop van eigen aandelen Hernieuwing van de machtiging inzake de verkrijging van eigen aandelen ter 1 027 "SIPEF" Naamloze vennootschap waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een markt als bedoeld in artikel 4 van het Wetboek van vennootschappen te 2900 Schoten, Kasteel Calesberg,

Nadere informatie

OPRICHTING NV. in het kort " " naamloze vennootschap

OPRICHTING NV. in het kort   naamloze vennootschap OPRICHTING NV Repertorium nr. Datum : #/#/20#. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- " " in het kort " " naamloze vennootschap te

Nadere informatie

IK KOOP IK LEEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT

IK KOOP IK LEEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT IK KOOP IK LEEN De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT 43331_koop-leen_binnenwerk:binnenwerk 11/10/10 11:14 Page a IK KOOP IK LEEN De notaris luistert,

Nadere informatie

Nr. Oprichting BVBA # 20#

Nr. Oprichting BVBA # 20# Nr. Oprichting BVBA # 20# Heden, # tweeduizend #, zijn voor mij, #Dirk MICHIELS #Lieve STROEYKENS #Kathleen PELGRIMS, notaris te Aarschot, verschenen: 1. # 2. # OPRICHTING EN INBRENGEN. Verklaring van

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015

VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015 VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015 Aanwezig: Marc Doutreluingne, burgemeester-voorzitter; Wim Monteyne, Marc Claeys, Johan Rollez, Eddy Defoor, Marc Desloovere, Luc Vanassche, Katrien Defoirdt,

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING De burgemeester opent de zitting om 20.00 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda.

OPENBARE ZITTING De burgemeester opent de zitting om 20.00 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda. VERSLAG Gemeenteraad MAANDAG 09 SEPTEMBER 2013 aanwezig R. Mennes, burgemeester G. Rottiers, K. Van Hoofstat, V. Goris, schepenen A. Boen, schepen van rechtswege A. Ams, G. Van Frausem, G. Van de Vreken,

Nadere informatie

Raadslid Els Sterckx betreurt de laattijdige verzending van de documenten voor deze gemeenteraad.

Raadslid Els Sterckx betreurt de laattijdige verzending van de documenten voor deze gemeenteraad. Zitting van dinsdag 5 mei 2015 Aanwezigen: Peeters Jan - burgemeester en voorzitter Van Olmen Mien, Bertels Jan, Ryken Ingrid, Verheyden Aloïs, Michielsen Jan, Hendrickx Anne-Marie, Michiels Alfons - schepenen

Nadere informatie

- Aan de technisch Raadgevers 19/02/2014. Geachte Mevrouwen, Geachte Heren,

- Aan de technisch Raadgevers 19/02/2014. Geachte Mevrouwen, Geachte Heren, Ref. CV/103/2014/RVB 1.3 - Aan de Bestuurders - Aan de technisch Raadgevers 19/02/2014 Geachte Mevrouwen, Geachte Heren, Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de 231 ste bijeenkomst van de Raad van Bestuur

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD SINT-TRUIDEN VAN DINSDAG 31 JANUARI 2012 OM 18.30 UUR. OPENBARE VERGADERING van dinsdag 31 januari 2012

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD SINT-TRUIDEN VAN DINSDAG 31 JANUARI 2012 OM 18.30 UUR. OPENBARE VERGADERING van dinsdag 31 januari 2012 NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD SINT-TRUIDEN VAN DINSDAG 31 JANUARI 2012 OM 18.30 UUR Aanwezig: OPENBARE VERGADERING van dinsdag 31 januari 2012 Roland Duchatelet, schepen - voorzitter Ludwig Vandenhove,

Nadere informatie

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. Rechtsvorm - Naam De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen (hierna

Nadere informatie

De Vlaamse registratierechten voor u ontgrendeld. Hoeveel moet u betalen als u een onroerend goed koopt? (1)

De Vlaamse registratierechten voor u ontgrendeld. Hoeveel moet u betalen als u een onroerend goed koopt? (1) De Vlaamse registratierechten voor u ontgrendeld Hoeveel moet u betalen als u een onroerend goed koopt? (1) Colofon Brochure Vlaamse registratierechten Wettelijk depot D/2012/3241/110 VU Hedwig Van der

Nadere informatie

Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 17 juni 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het

Nadere informatie

Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode. (B.S., 19 augustus 1997)

Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode. (B.S., 19 augustus 1997) Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode (B.S., 19 augustus 1997) Gewijzigd bij: * Decr. 17 maart 1998, B.S. 17 april 1998 wijzig de artikelen 30, 34, 42,75 en 103 * Decr. 18 mei 1999, B.S,

Nadere informatie

Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010

Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010 Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010 Agenda: 1 2 3 4 5 6 7 8 Politieraad. Vervangen raadslid. Commissie 1 Betaalbaarstelling aan het Rode Kruis van de investeringstoelage voor de aanschaf

Nadere informatie

REGLEMENT VAN MEDE EIGENDOM RESIDENTIE LYS te Gent

REGLEMENT VAN MEDE EIGENDOM RESIDENTIE LYS te Gent REGLEMENT VAN MEDE EIGENDOM RESIDENTIE LYS te Gent Voorafgaande beschouwingen De modaliteiten van de mede eigendom m.b.t. de residentie LYS worden beschreven in de volgende notariële aktes: notariële akte

Nadere informatie

AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN

AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN 1 AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN Openbare zitting 1. Goedkeuring notulen 2 en 9 december 2013 OVERWEGEND GEDEELTE Juridische grond Artikelen

Nadere informatie