UITTREKSEL UIT DE NOTULEN * * VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UITTREKSEL UIT DE NOTULEN *2012-11-29* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-11-29"

Transcriptie

1 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN * * VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT OPENBARE ZITTING VAN 29 NOVEMBER 2012 Aanwezig : Jaak Fransen, burgemeester-voorzitter; Dirk Vanseggelen, Patrick Van Baelen, Marleen Kuppens, Roel Verachtert en Nele Gutschoven, schepenen; Jef Van Bree, Gerard Bloemen, Guido Renckens, Linda Vissers, Yvo Maussen, Jos Kerkhofs, Gerard Geerts, Jurgen Snoekx, Gerard Schuurmans, Johan Van de Broek, Stijn Peeters, Ronny Dreesen, Marleen Clijsters, Dominiek Heylen, Jan Vanduffel en Wouter Van Mierloo, raadsleden; Peter Spooren, gemeentesecretaris. DE GEMEENTERAAD: De voorzitter opent de vergadering in afwezigheid van de raadslid Charlotte Vrijsen. 01) Notulen van de vorige vergadering. De notulen van de vergadering van 25 oktober 2012 worden goedgekeurd met éénparigheid van stemmen. 02) Gemeentebudget voor het dienstjaar wijziging nr. 2 - vaststelling. Gelet op de bepalingen van het Gemeentedecreet met betrekking tot het budget; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; Gelet op het ministerieel besluit van 01 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; Gelet op het ministerieel besluit van 03 december 2010 betreffende de gemeenten en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn die de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toepassen vanaf 01 januari 2011, waaronder het gemeentebestuur van Overpelt; Gelet op de omzendbrief houdende instructies voor het opstellen van de begrotingen, budgetten en meerjarenplannen voor 2012 van de gemeenten en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Vlaamse Gewest; Gelet op het meerjarenplan ; Gelet op het gemeentebudget voor het dienstjaar 2012, zoals vastgesteld door de gemeenteraad in vergadering van 22 december 2011; Gelet op het ontwerp van wijziging nr. 2 van het gemeentebudget voor het dienstjaar 2012; Overwegende dat geen afzonderlijke bespreking en/of stemming gevraagd wordt over één of meerdere artikels of onderdelen van de budgetwijziging; Dat derhalve na bespreking overgegaan wordt tot het de stemming over het geheel van de budgetwijziging; Aantal ja-stemmen: 12; Aantal neen-stemmen: 6, nl. van de raadsleden Yvo Maussen, Jurgen Snoekx, Gerard Schuurmans, Stijn Peeters, Ronny Dreesen en Jan Vanduffel; Aantal onthoudingen: 4, nl. van de raadsleden Jef Van Bree, Linda Vissers, Gerard Geerts en Dominiek Heylen; Artikel 1.- Wijziging nr. 2 van het gemeentebudget voor het dienstjaar 2012, zoals gehecht aan dit besluit, wordt vastgesteld. Artikel 2.- Afschrift van dit besluit zal verzonden worden aan de provinciegouverneur voor de uitoefening van het bestuurlijk toezicht (1/19)

2 03) Domein Hobos - aankoop in mede-eigendom met het Agentschap Natuur en Bos - principieel akkoord. Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd, inzonderheid de artikelen 43 2, 12, en 57, 3,!, b); Gelet op het M.B. van 11 maart 1999 houdende voorlopige bescherming als landschap van het Hobos, wegens zijn esthetische, historische en natuurwetenschappelijke waarde; Gelet op de onderhandse akte van 23 oktober 1998 met betrekking tot het beheer van natuurgebied Het Hobos, gesloten tussen mevrouw Marie-Anne Julie Wilsens, mede optredend namens haar zus, mevrouw Lucie-Maria Wilsens, en de Werkgroep Isis, vereniging zonder winstbejag, waarvan de zetel gevestigd is te 3990 Peer, Dorpstraat 8 bus 1; Gelet op de ontwikkeling van bosgebied Bosland, waarin de gemeente Overpelt met het thema terug naar de wortels het erfgoed van Bosland in de kijker wenst te zetten; Gelet op het schattingsverslag van 3 november 2008 van de Federale Overheidsdienst Financiën, Comité tot Aankoop van Onroerende Goederen te Hasselt; Gelet op het voorakkoord van 21 september 2012 tussen het Agentschap voor Natuur en Bos en de heer Emile Vandenbroucke, volmachtdrager van mevrouw Lucie-Maria Wilsens, in verband met de aankoop van het domein Hoeve Hobos, gelegen in Overpelt, zijnde een site samengesteld uit een 129-tal percelen met een totale oppervlakte van 142,7449 ha, bestaande uit bossen, graslanden en een gebouwensite met hoeve, zijnde een beschermd monument; Overwegende dat de site van het Hobos opportuniteiten biedt voor de verdere ontwikkeling van Bosland en voor de bewaring en bescherming van historisch erfgoed binnen de gemeente; Overwegende dat de gemeente Overpelt de mogelijkheid heeft om voor 10 % te participeren in de aankoop; Overwegende dat de aankoop gebeurt met eigen middelen, zoals nominatief voorzien in de wijziging van het gemeentebudget 2012; Overwegende dat het directiecomité van de stichting Limburg Sterk Merk zal verzocht worden om voor het gemeentelijk aandeel in de verwervingskosten een subsidie toe te kennen; Enig artikel.- De gemeenteraad van Overpelt verklaart zich principieel akkoord dat de gemeente samen met het Agentschap voor Natuur en Bos van Lucie-Maria Wilsens het domein Het Hobos aankoopt, bestaande uit een 129-tal percelen grond, bestaande uit bossen, graslanden en een gebouwensite met hoeve, zoals aangeduid op bijgevoegd plan. De aankoop zal gebeuren in onverdeeldheid waarbij de gemeente Overpelt 10% voor haar rekening neemt. De aankoop zal geschieden voor de totale prijs van ,00 euro, waarvan de gemeente Overpelt 10% voor haar rekening neemt, zijnde het bedrag van ,00 euro. 04) Harmonisch park- en groenbeheerplan Heesakkerheide - eindrapport. Gelet op het uitgebreid en gezamenlijk bosbeheersplan voor domeinbos en openbaar bos binnen de gemeente Overpelt; Gelet op het vademecum beheerplanning Harmonisch Park en Groenbeheer; Gelet op het eindrapport Harmonisch Park en Groenbeheerplan, opgemaakt door Mieco-effect bvba, in opdracht van de gemeente Overpelt, met inbegrip van het toegankelijkheidsreglementering; Gelet op het gunstig advies van de milieuraad Overpelt; Overwegende dat uitgaande van de resultaten van de verschillende inspraakrondes, de waardering en de SWOT analyse volgende globale doelstellingen voor Heesakkerheide worden vastgelegd: 1. Behoud en versterking van de aanwezige natuurwaarden; 2. Verhogen van de belevingswaarde; 3. Integratie van de aanwezige cultuurhistorische waarden in het toekomstige beheer; Overwegende dat deze drie doelstellingen vertaald worden in een groot aantal specifieke doelstellingen vanuit diverse functies: - de ecologische functie; o De vegetaties van het ven en de directe omgeving zullen geoptimaliseerd worden. o Het natuurlijke karakter van de bosbestanden wordt verhoogd en er zal gezorgd worden voor meer lichtinval o Via de creatie en beheer van bosrandvegetaties ontstaan meer geleidelijke overgangen tussen open en beboste habitats waardoor de biodiversiteit toeneemt o Er wordt gestreefd naar behoud en uitbreiding van de Rode bosbes : + 50% van de oppervlakte waar de soort, samen met Blauwe bosbes, groeit (2/19)

3 - de recreatieve functie; o De belevingswaarde van het park voor en door de recreant wordt verhoogd o Het onderhoud van de paden wordt afgestemd op de specifieke noden van de parkbezoekers er komt een wandellus die over de volle lengte gemakkelijk berijdbaar is voor roelstolgebruikers o Er wordt ruimte voorzien voor speelzones o Er wordt een parkreglement met toegankelijksheidplan opgesteld - de educatieve functie; o Het molenmuseum kadert het vroegere belang van het molengebruik o Het specifieke natuurbeheer in Heesakkerheide wordt belicht o Uitwerking van een educatieve landschapswandeling met als thema gebruik van het landschap door de eeuwen heen - de cultuurhistorische, landschappelijke functie; o De goede werking van de Sevensmolen wordt gewaarborgd o Behoud van dennenbestanden om de relatie tussen vroegere bosbeheer en het mijnverleden te duiden o De Heesakkerheide wordt beter gekaderd binnen zijn landschappelijke omgeving - de wetenschappelijke en milieubeschermende functie; o Duuzame instandhouding van het bos wordt nagestreefd o De evolutie van Rode bosbes en Jeneverbes worden wetenschappelijk opgevolgd Enig artikel.- Het Harmonisch Park- en Groenbeheersplan Heesakkerheide, zoals opgemaakt door het studiebureau Mieco-effect, in opdracht van de gemeente Overpelt, met inbegrip van het toegankelijkheidsreglement, wordt goedgekeurd. 05) Bolakkers fase 2 - verkaveling met wegenaanleg - vaststelling tracé van de openbare wegenis met gratis grondafstand. Gelet op de aanvraag van Landwaarts cvba, Heerstraat 28 te 3910 Neerpelt, tot het verkavelen van gronden gelegen langs de Bolakker (binnengebied Lookstraat - Bolakkerstraat), kadastraal gekend :72502_D_0450_K_000_ _D_0448_K_000_ _D_0450_E_000_ _D_0450_T_000_ _D_ _ _D_0452_E_000_ _D_0450_M_000_ _D_0446_A_000_00 Gelet op het verkavelingsplan opgemaakt door Antea Belgium nv, landmeter, te Genk op 24 augustus 2012; Gelet op Titel IV van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, inzonderheid artikel , 2; Gelet op het decreet houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, goedgekeurd op 22 oktober 1996, inzonderheid artikel 52 2 en 3 en artikel 55; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000 betreffende de openbare onderzoeken over aanvragen tot stedenbouwkundige vergunningen en verkavelingsaanvragen; Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 1 oktober 2012 waarbij beslist wordt dat bovenvermelde verkavelingsaanvraag zal openbaar gemaakt worden; Overwegende dat er naar aanleiding van het openbaar onderzoek 8 bezwaren werden ingediend; Overwegende dat de bezwaarschriften handelen over gevreesde verkeersoverlast in de Lookstraat vanwege de aansluiting van de ontsluitingsweg van de nieuwe verkaveling op de Lookstraat, met het verzoek om een 2de ontsluitingsweg op de Lindelsebaan te voorzien; Overwegende dat de mobiliteitsimpact ten gevolge van de geplande ontwikkeling evenwel beperkt blijven, aangezien verkeersgenererende activiteiten en sluipverkeer in de verkaveling worden geweerd; Dat het bijkomend verkeer dan ook enkel lokaal bestemmingsverkeer zal zijn; Aantal ja-stemmen: 12; Aantal neen-stemmen: 4, nl. van de raadsleden Jef Van Bree, Linda Vissers, Gerard Geerts en Dominiek Heylen; Aantal onthoudingen: 6, nl. van de raadsleden Yvo Maussen, Jurgen Snoekx, Gerard Schuurmans, Stijn Peeters, Ronny Dreesen en Jan Vanduffel; (3/19)

4 BESLUIT : Artikel 1.- Het tracé van de wegenis van de verkaveling van de Bolakker (binnengebied Lookstraat - Bolakkerstraat), zoals afgebeeld op het verkavelingsplan, opgemaakt door Antea Belgium nv, landmeter, te Genk op 24 augustus 2012, wordt goedgekeurd, mits 1. de wegenis- en rioleringswerken dienen uitgevoerd te worden volgens de aangehechte uitvoeringsplannen en het aangehechte lastenboek, opgemaakt door Antea Belgium nv; 2. de verkavelaar dient de waterleiding, aardgasleiding, telefoonleiding, elektriciteitsnet en kabel voor teledistributie, de openbare verlichting en de beplanting aan te leggen op zijn kosten; 3. de eigendom van de in de vergunningsaanvraag vermelde openbare wegen, groene of verharde ruimten, openbare gebouwen, nutsvoorzieningen, of de gronden waarop die worden of zullen worden aangelegd, worden gratis, vrij en onbelast aan de gemeente overgedragen. De gratis grondafstand gebeurt middels een notariële akte te verlijden na de definitieve oplevering der werken. Al de kosten, verbonden aan het verlijden van deze akte, vallen ten laste van de verkavelaar. De verkavelaar zal een opmetingsplan van een landmeter voorleggen dat aan de akte zal worden gehecht., gratis wordt afgestaan aan de gemeente en een rechtsgeldige verkavelingsvergunning verkrijgen. Vanaf de eigendomsoverdracht aan het gemeentebestuur zal het perceel toegevoegd worden aan het openbaar domein. Artikel 2.- Het college van burgemeester en schepenen wordt verzocht bij proces-verbaal vast te stellen of de werken en lasten zoals eerder beschreven zijn uitgevoerd of afdoende financiële waarborgen zijn verschaft. Tot het ogenblik van deze vaststelling mag er overeenkomstig artikel 130 van het decreet houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening geen enkel perceel vrijwillig worden verkocht of te koop aangeboden, voor meer dan negen jaar te huur gezet of verhuurd worden, en er mag ook geen erfpacht- of opstalrecht op worden gevestigd. 06) Bolakkers fase 2 - principiële vaststelling van 3 straatnamen. Gelet op het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van openbare wegen en pleinen, zoals later gewijzigd; Gelet op de bepalingen van het Gemeentedecreet; Gelet op de geplande verkaveling met wegenaanleg Bolakkers fase II van Landwaarts cvba in het binnengebied Lindelsebaan-Lookstraat-Koningsstraat; Gelet op bijgevoegd inplantingsplan; Gelet op de nota van het Genootschap voor Geschiedenis en Volkskunde van Overpelt, de dato 27 juli 2012 en de hierin aangehaalde overwegingen; Overwegende dat de raad kan instemmen met deze overwegingen; Artikel 1: De volgende straatnamen in de verkaveling voor het binnengebied Lindelsebaan-Lookstraat- Koningsstraat worden principieel vastgesteld zoals aangeduid op het bijgevoegd inplantingsplan: 1. Heilenveldstraat; 2. Slechtenveldstraat; 3. Stukstraat. Artikel 2: Het College van Burgemeester en Schepenen wordt gelast de procedure tot vaststelling in te zetten, volgens de bepalingen van het decreet van 28 januari 1977, zoals later gewijzigd. 07) Gemeentelijk patrimonium - aankoop van een perceel in zone voor gemeenschapsvoorzieningen - aanvullende overeenkomst. Gelet op het gemeentedecreet, zoals gewijzigd, inzonderheid het artikel 43 2, 12 ; Gelet op artikel 2 van de gemeenteraadsbeslissing van 31 mei 2012 houdende aankoop door de gemeente Overpelt van de consoorten Vanduffel van de percelen grond, kadastraal gekend sectie C nummer 50 B, sectie C nummer 51 A en sectie C nummer 53 D, met een oppervlakte van respectievelijk 39a 61ca, 1a 72ca en 3a 56ca en gelegen de Haes Bosschen, voor de prijs van euro; (4/19)

5 Overwegende dat de verkopers van het goed bij onderhandse overeenkomst hebben verklaard te verkopen, af te staan en over te dragen onder vrijwaring als naar recht en voor vrij, zuiver en onbelast met enige schuld, inschrijving, voorrecht, hypotheek of bezwarende overschrijving aan de gemeente Overpelt; Dat echter voor de ondertekening van de authentieke akte is gebleken dat de grond verpacht is aan de heer en mevrouw Pinxten-Pareyn, wonende te 3900 Overpelt, Lindelsebaan 144 en de heer Pinxten Paul, wonende te 3900 Overpelt, Lindelsebaan 122; Overwegende dat, krachtens artikel 52 lid 3 van de Pachtwet van 4 november 1969, het voorkooprecht van de pachter vervalt in geval van een verkoop van het goed aan een openbaar bestuur of een publiekrechtelijke persoon wanneer het goed wordt gekocht om voor doeleinden van algemeen belang te worden aangewend; Overwegende dat de oorspronkelijke overeenkomst als volgt gewijzigd kan worden : - De aankoopprijs voor de vermelde percelen wordt verminderd met euro, overeenstemmend met de waarde van een hypothetische pachtverbrekingsvergoeding; - De pachters stellen de vermelde percelen onmiddellijk ter beschikking; - Het gemeentebestuur verleent aan de genoemde pachters een kosteloos gebruiksrecht op de gronden, gekend onder sectie A nummer 1062 H, met een oppervlakte volgens kadaster van 1ha 48a 6ca, gedurende een periode van 8 jaar; Overwegende dat de overige partijen zich inmiddels met de voorgestelde overeenkomst akkoord verklaarden; Artikel 1.- Het gemeentebestuur van Overpelt verleent goedkeuring aan het aan dit besluit gehechte ontwerp van overeenkomst tussen de consoorten Vanduffel, de gebroeders Pinxten en het gemeentebestuur met betrekking tot de percelen grond, kadastraal gekend sectie C nummer 50 B, sectie C nummer 51 A en sectie C nummer 53 D, met een oppervlakte van respectievelijk 39a 61ca, 1a 72ca en 3a 56ca en gelegen de Haes Bosschen, waardoor de verkoopprijs voor vermeld goed verminderd wordt tot ,00 euro. Artikel 2.- Het gemeentebestuur van Overpelt stelt ter beschikking aan de heer en mevrouw Pinxten-Pareyn, wonende te Lindelsebaan 144 en aan de heer Pinxten, wonende te Lindelsebaan122, het perceel grond gekend onder sectie A nummer 1062 H, dat geen voorwerp uitmaakt van een pacht- of gebruiksovereenkomst, met een oppervlakte volgens kadaster van 1ha 48a 6ca, om dit te bewerken gedurende een periode van 8 jaar, en dit ten kosteloze titel. Artikel 3.- De burgemeester en de gemeentesecretaris, of hun respectievelijke plaatsvervanger, zullen als vertegenwoordigers van de gemeente de overeenkomst en de dienovereenkomstig gewijzigde akte ondertekenen en worden ertoe gemachtigd de Hypotheekbewaarder ervan te ontslaan ambtshalve inschrijving te nemen aangaande deze overdracht. Artikel 4.- Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd de nodige uitvoeringshandelingen te stellen. 08) Gemeentelijke verkaveling Kapelstraat/Haasbosstraat - verkoop bouwpercelen - voorwaarden - wijziging. Gelet op het gemeentedecreet, zoals gewijzigd, inzonderheid artikel 43 2, 12 ; Gelet op de verkavelingsvergunning dd. 15 april 2011, afgeleverd door de gewestelijk stedenbouwkundige ambtenaar, voor de percelen kadastraal gekend als afdeling 1, sectie C nummer 54 E; Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 1 september 2011 houdende wijziging van het reglement tot vaststelling van de procedure en toewijzingscriteria voor de verkoop van gemeentelijke bouwkavels; Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 1 september 2011 houdende vaststelling van de voorwaarden voor de verkoop van de bouwgronden gelegen in de gemeentelijke verkaveling Kapelstraat/Haasbosstraat; Gelet op de procedure die gevoerd werd met betrekking tot de verkoop van de bouwgronden gelegen in de gemeentelijke verkaveling Kapelstraat/Haasbosstraat, overeenkomstig de bepalingen van het reglement voor de verkoop van gemeentelijke bouwkavels voornoemd; Gelet op de besluiten van het college van burgemeester en schepenen van 30 december 2011 houdende toewijzing van de loten 2, 5 en 8; Gelet op de verkoopakten van 27 februari 2012 tot verkoop van de loten 2, 5 en 8; Overwegende dat alle gegadigden voor de betreffende bouwkavels voldoende mogelijkheden hebben gehad om zich kandidaat te stellen voor de overige loten in de verkaveling, met name de loten1, 3, 4, 6 en 7; (5/19)

6 Overwegende dat de verplichte raadpleging van de markt gegarandeerd wordt door de gronden te koop aan te bieden aan de markt tegen schattingsprijs, aan alle personen die voldoen aan de voorwaarden zoals opgenomen in artikel 2 van reglement betreffende de procedure en toewijzingscriteria bij de verkoop van bouwpercelen door het gemeentebestuur; Overwegende dat de rangschikking van de kandidaat-kopers bepaald kan worden door de datum van de aanvraag tot aankoop van een perceel; Dat bijgevolg kan afgeweken worden van de puntentelling, zoals opgenomen in de artikelen 7 en 8 van het reglement betreffende de procedure en toewijzingscriteria bij de verkoop van bouwpercelen door het gemeentebestuur; Gelet op het schattingsverslag van de ontvanger van registratie van 10 augustus 2011; Aantal ja-stemmen: 12; Aantal neen-stemmen: 4, nl. van de raadsleden Jef Van Bree, Linda Vissers, Gerard Geerts en Dominiek Heylen; Aantal onthoudingen: 6, nl. van de raadsleden Yvo Maussen, Jurgen Snoekx, Gerard Schuurmans, Stijn Peeters, Ronny Dreesen en Jan Vanduffel; Artikel 1.- Het gemeentebestuur zal overgaan tot de verkoop van de percelen bouwgrond, aangeduid als de loten 1, 3, 4, 6 en 7 op het als bijlage gehecht opmetingsplan van Technum-Tractebel Engineering nv dd. 4 februari De percelen worden verkocht aan de voorwaarden zoals opgenomen in aangehecht ontwerp van verkavelingsakte met verkoopsvoorwaarden. De verkoopprijs wordt per lot als volgt vastgesteld : - lot 1 groot 05a 10ca voor ,00 euro - lot 3 groot 05a 38ca voor ,00 euro - lot 4 groot 04a 89ca voor ,00 euro - lot 6 groot 06a 12ca voor ,00 euro - lot 7 groot 05a 67ca voor ,00 euro Artikel 2.- De kandidaat-kopers dienen aan volgende voorwaarden te voldoen : 1. Enkel natuurlijke personen kunnen hun kandidatuur stellen. Twee natuurlijke personen kunnen gezamenlijk hun kandidatuur stellen voor de aankoop van één bouwkavel; 2. De kandidaat koper dient minstens vijf jaar in België te wonen; 3. Aan een kandidaat koper kan slechts één perceel toegewezen worden; 4. De kandidaat kopers mogen noch afzonderlijk, noch samen, op de aanvraagdatum, noch in de twee jaar daarvoor, een woning of een perceel dat in aanmerking komt voor de oprichting van een woning overeenkomstig de regelgeving inzake ruimtelijke ordening, volledig in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik hebben of gehad hebben. De volgende situaties worden niet beschouwd als het in eigendom hebben of vruchtgebruik hebben van een woning of perceel : a) de kandidaat of het gezin waarvan het woonhuis of enig bouwperceel, gelegen in Overpelt, werd onteigend maximum vijf jaar geleden of waarvan de onteigening in het vooruitzicht is gesteld door een goedgekeurd onteigeningsplan; b) de eigenaar waarvan de huidige woning, gelegen te Overpelt, getroffen werd door een besluit van onbewoonbaarverklaring tijdens de huidige bewoning. De huidige bewoner dient deze woning ministens zes maanden te hebben bewoond voor de onbewoonbaarverklaring; c) de eigenaar van de enige woning getroffen door een ramp, waardoor de woning niet meer op dezelfde plaats her op te richten is. Artikel Binnen een termijn van zeven (7) jaren na het verlijden van de authentieke akte dient het goed bebouwd en bewoond te zijn. Indien de koper zich niet houdt aan de woonstverplichting, is de koper verplicht onverminderd alle andere schadevergoedingen en meerwaarde-vergoeding zoals in dit reglement bepaald, een forfaitaire schadevergoeding te betalen aan het gemeentebestuur, ten bedrage van vijf (5) procent van de verkoopprijs van de grond voor ieder jaar vertraging indien de gebouwen niet bewoond zijn binnen de gestelde termijn (6/19)

7 In gevallen van overmacht of bijzondere omstandigheden die de koper beletten te voldoen aan zijn verplichtingen, kan deze bij het bestuur een gemotiveerd verzoek indienen en het college van burgemeester en schepenen kan op basis van een sociaal verslag beslissen tot gehele of gedeeltelijke vrijstelling van de boetes. Onverminderd het voorgaande kan de verkoop van rechtswege ontbonden worden na ingebrekestelling bij deurwaardersexploot door het college van burgemeester en schepenen voor zover nog niet begonnen is met de bouw. De in de akte bepaalde verkoopprijs zal dan terugbetaald worden mits afhouding van alle door het bestuur gedane kosten en afhouding van een schadevergoeding van twintig (20) procent van de verkoopprijs. 2. Het recht tot vervreemding (ten bezwarende titel of om niet) van de eigendom wordt gedurende de eerste 10 jaren na het verlijden van de authentieke akte, afhankelijk gemaakt van de toestemming van het college van burgemeester en schepenen. In dit geval is de oorspronkelijke koper gehouden aan de nieuwe koper in de akte alle verplichtingen op te leggen die lastens hem gestipuleerd waren tot voordeel van de gemeente en zonder dat er vernieuwing van de termijn kan uit voortspruiten, tenzij het college er anders over beslist. Bovendien is de eigenaar-voortverkoper gehouden de helft van de bereikte meerwaarde op het goed aan het verkopend bestuur over te maken. Deze meerwaarde is het verschil tussen: - Voor onbebouwde percelen: De aankoopprijs betaald aan de gemeente, waardevast gemaakt. (Waardevast gemaakt is geïndexeerd op basis van het indexcijfer van de consumptieprijzen) De indexen zijn die, die gelden op de data van de authentieke aktes van verkoop, en Het hoogste bedrag van ofwel de werkelijke verkoopprijs ofwel de waarde die aanvaard wordt door de ontvanger van Registratie en Domeinen voor de heffing van de registratierechten. - Voor bebouwde percelen : De aankoopprijs betaald aan de gemeente Overpelt verhoogd met het bedrag van het gebouw, dat door de administratie van de B.T.W. aanvaard werd voor de berekening van de aan de staat verschuldigde B.T.W. en met de nadien bewezen verbeteringswerken (geen onderhoudswerken), deze waarden waardevast gemaakt. (Waardevast gemaakt is geïndexeerd op basis van het indexcijfer van de consumptieprijzen) De indexen zijn die die gelden op de data van de authentieke aktes van verkoop, de datum waarop de administratie van de B.T.W. de waarde van de bouwwerken definitief vastlegde en de factuurdatum van de verbeteringswerken. en Het hoogste bedrag van ofwel de werkelijke verkoopprijs ofwel de waarde die aanvaard wordt door de ontvanger van Registratie en Domeinen voor de heffing van de registratierechten. De toegelaten voortverkoop moet effectief gerealiseerd worden binnen maximaal één (1) jaar na de toelating door het schepencollege, zoniet vervalt de toelating. 3. In geval een kavel gekocht wordt door twee personen kunnen zij de aangekochte grond wederzijds afstaan mits de bouw- en woonstverplichting uitgevoerd wordt door de verkrijger van het goed. De koper van een goed is gerechtigd het aangekochte goed in te brengen in een huwgemeenschap. Bij ontbinding van het huwelijk mag het goed overgenomen worden door de inbrengende partner of de andere huwelijkspartner mits deze de bouw- en woonstverplichting verder uitvoert. Wanneer het goed overgenomen wordt door de andere huwelijkspartner dienen beide partners minimum drie jaar gehuwd te zijn. 4; In geval van gedwongen verkoop of onroerend beslag ingevolge vonnis of overlijden van de of een van de eigenaar(s) binnen een periode van woonstverplichting, vervallen alle voorwaarden en sancties (7/19)

8 Artikel 4.- Aan de bevolking wordt door middel van een advertentie in 2 dag- en of weekbladen, de gemeentelijke website en het gemeentelijk informatieblad Kiosk, kennis gegeven van de intentie van het bestuur om over te gaan tot de onderhandse procedure met betrekking tot een lot van bouwkavels of individuele bouwkavels. De advertentie maakt eveneens melding van de plaats en tijdstippen waar en waarop een daartoe bestemd inschrijvingsformulier en het toewijzingsreglement kunnen worden bekomen en inzage kan worden genomen van de stedenbouwkundige en/of verkavelingsvoorschriften en de (opmetings-)plannen. Artikel 5.- De kandidaat-kopers dienen hun kandidatuur te stellen tegen ontvangstbewijs of bij aangetekend schrijven en onder gesloten omslag aan het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Overpelt, Oude Markt 2 te 3900 Overpelt. De datum van afgifte op de post geldt in voorkomend geval als indieningsdatum. Niet reglementair ingediende of onvolledige aanvragen komen niet in aanmerking. Artikel 6.- De toewijzingen worden ter goedkeuring voorgelegd aan het College van burgemeester en schepenen. Het College van burgemeester en schepenen zendt een bericht van toewijzing, waarin de kandidaat koper verzocht wordt om binnen de veertien dagen een compromis te ondertekenen waarbij 525 euro betaald wordt tot dekking van de administratie- en opmetingskosten, verhoogd met 10 % van de koopsom als voorschot. De verkoop komt maar tot stand door ondertekening van de compromis en betaling van voormelde bedragen. Indien de compromis niet ondertekend werd en voormelde betalingen niet gebeurd zijn binnen de voormelde termijn van veertien dagen, vervalt de toewijzing definitief. De ondertekening van de notariële akte van verkoop met betaling van het saldo van de koopsom en de aktekosten dienen plaats te vinden binnen de twee maanden na ondertekening van de compromis. In geval de aankoopakte niet verleden is binnen de twee maanden wordt de aankoop van rechtswege ontbonden en komen voormelde bedragen van 525 euro en het voorschot van 10% definitief toe aan de gemeente Overpelt ten titel van schadevergoeding. De verkoop wordt eveneens van rechtswege ontbonden indien de door de kandidaat koper verstrekte inlichtingen onjuist blijken te zijn en dit zonder dat hiervoor een termijn in aanmerking komt. Dezelfde schadevergoeding als hierboven gestipuleerd komt dan toe aan de gemeente Overpelt. Alle kosten voortvloeiend uit de verkoop zijn ten laste van de koper. Indien na deze eerste termijn een perceel onverkocht zou blijven, zullen de naderhand ingediende aanvragen onderzocht en toegewezen worden naargelang de datum van ontvangst van de aanvraag, rekening houdend met de gestelde toewijzingsvoorwaarden. Artikel 7.- Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd om namens het gemeentebestuur de nodige uitvoeringsdaden te stellen. Artikel 8.- Dit besluit vervangt het raadsbesluit van 01 september 2011 met ingang van heden. Raadslid Yvo Maussen verlaat de vergadering. 09) Intergemeentelijk mobiliteitsplan Overpelt/Neerpelt - participatietraject. Gelet op onze beslissingen van 28 oktober 2010 en 29 september 201,1 houdende goedkeuring van het bestek en gunningsvoorwaarden voor de opmaak van een gezamenlijk mobiliteitsplan voor de gemeenten Neerpelt en Overpelt; Gelet op het mobiliteitsdecreet van 2009, waarin voorzien is dat gemeenten bij de opmaak of herziening van een mobiliteitsplan een participatietraject dienen uit te zetten; Overwegende dat Mobiel 21 in opdracht van de Vlaamse Overheid demoprojecten diende uit te werken voor verschillende items op het gebied van duurzame mobiliteit; Overwegende dat zowel de gemeente Neerpelt als de gemeente Overpelt zich kandidaat hebben gesteld voor het instappen in het demonstratieproject Type 1 : Participatieproject gemeentelijk mobiliteitsplan, demonstratie : vernieuwen van het gemeentelijk mobiliteitsplan ; Overwegende dat de opdrachthouder Mobiel 21: - input geeft aan de ontwikkeling van het participatietraject; - adviseert in de keuze van de participatiemethodieken; - ingeschakeld kan worden, binnen de beschikbare tijd, voor deeltaken in het participatietraject; - assisteert in de opvolging, monitoring en evaluatie van het participatieproces; Gelet op het ontwerp van overeenkomst met de demonstratiegemeenten ; (8/19)

9 Artikel 1.- De gemeenteraad gaat akkoord met de begeleiding en de uitwerking van het participatietraject voor het intergemeentelijk mobiliteitsplan Overpelt/Neerpelt door Mobiel 21. Het als bijlage aan dit besluit gehechte ontwerp van overeenkomst met de demonstratiegemeenten wordt goedgekeurd; Artikel 2.- De burgemeester en de gemeentesecretaris, of hun respectievelijke plaatsvervanger, zullen als vertegenwoordigers van de gemeente de overeenkomst ondertekenen. 10) Nolimpark - aanvraag toelating tot doorverkoop industriegebouw gelegen langs de Karel Pinxtenlaan (Dojepi nv aan Peter Goossens Interieur nv). Gelet op het gemeentedecreet, zoals gewijzigd, inzonderheid het artikel 43 3, 12; Gelet op het verzoek van 17 oktober 2012 van geassocieerde notarissen Crolla en Geebelen, met standplaats te Lommel, tot toestemming van de gemeente Overpelt voor de doorverkoop door Dojepi nv, met zetel te 3920 Lommel, Sint-Franciscusstraat 17 aan Peter Goossens Interieur nv, met zetel te 3900 Overpelt, Astridlaan 188, van het perceel industriegrond met gebouwen, gelegen te Nolimpark 1113, gekadastreerd sectie E nummer 102 S 127 met een oppervlakte van 45a 22ca; Gelet op de verkoopakten van 24 juni 1992 en van 25 februari 1992, verleden voor notaris Dirk Seresia met standplaats te Overpelt, en de voorwaarden hierin aangehaald, in het bijzonder artikel 11; Overwegende dat Dojepi nv het pand wil verkopen aan Peter Goossens Interieur nv, met als doel het vervaardigen van keukens; Overwegende dat Peter Goossens Interieur nv het pand mogelijks in de toekomst wil verhuren; Dat de gegevens van de eventuele huurder op dit ogenblik nog niet gekend zijn; Dat bijgevolg geen toestemming verleend kan worden met betrekking tot de eventuele toekomstige verhuring; Gelet op de voorziene tewerkstelling door de kandidaat-koper; Artikel 1.- De gemeente Overpelt verleent toestemming tot doorverkoop door Dojepi nv, met zetel te 3920 Lommel, Sint- Franciscusstraat 17 aan Peter Goossens Interieur nv, met zetel te 3900 Overpelt, Astridlaan 188, van het perceel industriegrond met gebouwen, gelegen te Nolimpark 1113, gekadastreerd sectie E nummer 102 S 127 met een oppervlakte van 45a 22ca. Artikel 2.- Deze toestemming wordt verleend aan Peter Goossens Interieur nv, voor het vervaardigen van keukens. Bij een verhuring van het pand dient opnieuw toestemming te worden gevraagd van het gemeentebestuur, zoals opgelegd in de oorspronkelijke verkoopovereenkomst. Artikel 2.- De oorspronkelijke verkoopsvoorwaarden vanwege het gemeentebestuur dienen integraal te worden overgenomen in de verkoopakte en dienen te worden nageleefd. Artikel 3.- De aanvrager en Nolimpark cvba zullen van dit besluit in kennis gesteld worden. 11) Nolimpark - aanvraag toelating tot doorverkoop industriegebouw gelegen langs de Industrielaan (Bouwgroep Eijssen nv aan Superhuis bvba). Gelet op het gemeentedecreet, zoals gewijzigd, inzonderheid het artikel 43 3, 12; Gelet op het verzoek van 18 oktober 2012 van notariaat Jean Flemings, houdende toestemming van de gemeente Overpelt voor de doorverkoop door Bouwgroep Eijssen nv, met zetel te 3900 Overpelt, Industrielaan 16, aan Superhuis bvba, met zetel te Zandhoven, van het perceel industriegrond met gebouwen, gelegen te Nolimpark, gekadastreerd sectie E deel van nummer 102 L 157 met een oppervlakte van 49a 42ca; Gelet op de verkoopakte van 05 oktober 1998, verleden voor notaris Peter Berben met standplaats te Neerpelt en de voorwaarden hierin aangehaald; Overwegende dat de activiteiten van Superhuis bvba bestaan uit het vervaardigen van sleutel-op-de-deur woningen, en dat bijgevolg de activiteiten ongewijzigd zullen zijn; Dat Superhuis bvba, naast het onroerend goed; ook al de roerende goederen, zonnepanelen, schulden en de activiteiten overneemt van Bouwgroep Eijssen nv; (9/19)

10 Gelet op de voorziene tewerkstelling door de kandidaat-koper; Artikel 1.- De gemeente Overpelt verleent toestemming tot doorverkoop door Bouwgroep Eijssen nv, met zetel te 3900 Overpelt, Industrielaan 16, aan Superhuis bvba, met zetel te Zandhoven, van het perceel industriegrond met gebouwen, gelegen te Nolimpark, gekadastreerd sectie E deel van nummer 102 L 157 met een oppervlakte van 49a 42ca. Artikel 2.- De oorspronkelijke verkoopsvoorwaarden vanwege het gemeentebestuur dienen integraal te worden overgenomen in de verkoopakte en dienen te worden nageleefd. Artikel 3.- De aanvrager en Nolimpark cvba zullen van dit besluit in kennis gesteld worden. 12) Nolimpark - afstand van recht van voorkoop - industriegebouw gelegen langs de Industrielaan (Desinvest bvba aan Desimmo vennootschap in oprichting). Gelet op het gemeentedecreet, zoals gewijzigd, inzonderheid het artikel 43 3, 12; Gelet op het verzoek van 14 november 2012 van notariaat Jean Flemings, met zetel te Lommel, houdende verzoek tot afstand van het recht van voorkoop van de gemeente Overpelt met betrekking tot het perceel industriegrond met gebouwen, gekadastreerd Overpelt, tweede afdeling, sectie E, nummer 102 T 155 (deel), met een oppervlakte van 22a 71ca; Gelet op de verkoopakte van 26 juli 2011 verleden voor notaris Dirk Seresia met standplaats te Overpelt en notaris Jean Flemings, met standplaats te Lommel, en de voorwaarden hierin aangehaald; Overwegende dat Desinvest bvba, met zetel te 3900 Overpelt, Breugelweg 118 het goed wenst te verkopen aan de nog op te richten vennootschap Desimmo, voor de prijs van ,00; Overwegende dat de op te richten vennootschap een patrimoniumvennootschap zal worden, die het goed verder zal in leasing geven aan Desair nv, die op heden haar activiteiten in het gebouw heeft gevestigd; Dat de activiteiten van het bedrijf bijgevolg ongewijzigd zullen blijven; Gelet op de voorziene tewerkstelling door de kandidaat-koper; Overwegende dat het gemeentebestuur geen bestemming heeft voor de percelen met opstaande gebouwen, anders dan de bestemming die er door de voorgenomen verkoop aan gegeven zal worden; Dat het gemeentebestuur afziet van het recht van voorkoop Artikel 1.- De gemeente Overpelt doet afstand van het recht van voorkoop met betrekking tot het perceel industriegrond met gebouwen, gekadastreerd Overpelt, tweede afdeling, sectie E, nummer 102 T 155 (deel), met een oppervlakte van 22a 71ca. Artikel 2.- De instrumenterende notaris zal van dit besluit in kennis gesteld worden. Raadslid Yvo Maussen voegt zich opnieuw bij de vergadering. 13) Aanvullend verkeersreglement houdende uitbreiding van een snelheidsbeperking van de zone 30 (Jeneverbeslaan en Bremstraat). Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, zoals gewijzigd; Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, zoals gewijzigd bij latere besluiten; Gelet op het ministerieel besluit waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald, zoals gewijzigd bij latere besluiten; Gelet op het ministerieel besluit dd. 30 april 2004 betreffende de invoering van een zone 30 aan schoolomgevingen; Gelet op artikelen 135, 2, van de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op de artikelen 42 3, 186, 187 en 252 van het Gemeentedecreet; Gelet op de herinrichting van de schoolomgeving in de Jeneverbeslaan; (10/19)

11 Overwegende dat uit een proefopstelling gebleken is dat het aangewezen is de bestaande zone 30 uit te breiden, gelet op de bijkomende ingang voor de kleuterschool die werd gerealiseerd op de parking achter de parochiezaal; Overwegende dat de vaste zoneborden, houdende 30 km/u aan de schoolomgeving, kunnen worden afgedekt tijdens de langere schoolvakanties; Overwegend dat de reglementering betrekking heeft op openbare gemeentewegen; Artikel 1.- Er wordt een zone 30-regeling ingevoerd voor het volgende weggedeelte: - de Jeneverbeslaan, over een afstand van 75 m. voor en na de ingang tot het schoolgebouw; - de Bremstraat, tot aansluiting op bestaande zone; zoals aangeduid op het aan dit besluit gehechte plan. De snelheidsbeperking zal aan de weggebruikers ter kennis worden gebracht met het vaste verkeersteken F4-30 km/u samen met het verkeersbord A23. Artikel 2.- Dit besluit wordt bekendgemaakt overeenkomstig de voorschriften van artikel 186 en 187 van het Gemeentedecreet. Artikel 3.- Afschrift van dit besluit wordt verstuurd aan: - de Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid - Departement Mobiliteit en Openbare Werken Vlaamse Overheid, K. Albert II-laan 20/2 te 1000 Brussel; - de Griffie van de Politierechtbank te Hasselt; - de Griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt; - de zone-chef van de lokale politie. 14) Noord-Limburgs Kunstonderwijs - beleidsplan en begrotingen Gelet op het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking; Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 27 juni 2003 houdende de akkoordverklaring met de oprichting van de interlokale vereniging Noord-Limburgs Kunstonderwijs ; Gelet op de overeenkomst met statutaire draagkracht van de interlokale vereniging Noord-Limburgs Kunstonderwijs, inzonderheid de artikels 5, 5 en 5, 6; Gelet op het door het beheerscomité van de interlokale vereniging Noord-Limburgs Kunstonderwijs ingediende voorstel van beleidsplan NIKO 2013 en de ontwerpbegroting NIKO vzw 2013, zoals toegelicht op het beheerscomité van de interlokale vereniging Noord-Limburgs Kunstonderwijs in vergadering van 17 oktober 2012; Overwegende dat in de begeleidende brief wordt aangegeven dat de onkosten voor de geplande nieuwe investering voor het NIKO-gebouw, in 2013 nog verder verdeeld zal moeten worden conform de verwachte verdeelsleutel van RESOC; Artikel 1.- Het voorstel van beleidsplan NIKO 2013 en de ontwerpbegroting NIKO vzw 2013, zoals toegelicht op het beheerscomité van de interlokale vereniging Noord-Limburgs Kunstonderwijs in vergadering van 17 oktober 2012, worden goedgekeurd; Artikel 2.- De gemeentelijke bijdrage 2013 wordt vastgesteld op ,00 voor de vzw NIKO en 200,00 voor de Interlokale Vereniging. Artikel 3.- De Interlokale Vereniging Noord-Limburgs Kunstonderwijs zal van dit besluit in kennis gesteld worden. 15) Infrax Limburg - buitengewone algemene vergadering - bepaling van het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordigers. Gelet op de bepalingen van het Gemeentedecreet, meer bepaald de artikelen 249 en 252 betreffende het bestuurlijk toezicht; Gelet op de brief van Infrax Limburg dd. 16 oktober 2012 houdende uitnodiging voor de buitengewone algemene vergadering van 10 december 2012, met volgende agenda: (11/19)

12 1. Begroting 2013; Overwegende dat de gemeente Overpelt aandeelhouder is van Infrax Limburg; Overwegende dat de gemeenteraad met eenparigheid kan instemmen met de voorstellen van de raad van bestuur, zoals weergegeven in hoger vermelde uitnodigingsbrief; Artikel 1.- De gemeenteraad stemt in met de voorstellen van de raad van bestuur van intergemeentelijk samenwerkingsverband Infrax Limburg met betrekking tot de buitengewone algemene vergadering van 10 december 2012, zoals weergegeven in de brief van 16 oktober Artikel 2.- Het intergemeentelijk samenwerkingsverband Infrax Limburg zal van dit besluit in kennis gesteld worden. 16) Inter-media - buitengewone algemene vergadering - bepaling van het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordigers. Gelet op de bepalingen van het Gemeentedecreet, meer bepaald de artikelen 249 en 252 betreffende het bestuurlijk toezicht; Gelet op de brief van Inter-media dd. 04 oktober 2012, houdende uitnodiging voor de buitengewone algemene vergadering van 04 december 2012, met volgende agenda: 1. Begroting 2013; Overwegende dat de gemeente Overpelt aandeelhouder is van Inter-media; Overwegende dat de gemeenteraad met eenparigheid kan instemmen met de voorstellen van de raad van bestuur, zoals weergegeven in hoger vermelde uitnodigingsbrief; Artikel 1.- De gemeenteraad stemt in met de voorstellen van de raad van bestuur van intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-media met betrekking tot de buitengewone algemene vergadering van 04 december 2012 zoals weergegeven in de brief van 04 oktober Artikel 2.- Het intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-media zal van dit besluit in kennis gesteld worden. 17) Inter-aqua - buitengewone algemene vergadering - bepaling van het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordigers. Gelet op de bepalingen van het Gemeentedecreet, meer bepaald de artikelen 249 en 252 betreffende het bestuurlijk toezicht; Gelet op de brief van Inter-aqua dd. 18 oktober 2012, houdende uitnodiging voor de buitengewone algemene vergadering van 18 december 2012, met volgende agenda: 1. Begroting 2013; Overwegende dat de gemeente Overpelt aandeelhouder is van Inter-aqua; Overwegende dat de gemeenteraad met eenparigheid kan instemmen met de voorstellen van de raad van bestuur, zoals weergegeven in hoger vermelde uitnodigingsbrief; Artikel 1.- De gemeenteraad stemt in met de voorstellen van de raad van bestuur van intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-aqua met betrekking tot de buitengewone algemene vergadering van 18 december 2012, zoals weergegeven in de brief van 18 oktober Artikel 2.- Het intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-aqua zal van dit besluit in kennis gesteld worden (12/19)

13 18) Inter-energa - buitengewone algemene vergadering - bepaling van het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordigers. Gelet op de bepalingen van het Gemeentedecreet, meer bepaald de artikelen 249 en 252 betreffende het bestuurlijk toezicht; Gelet op de brief van Inter-energa dd. 24 oktober 2012, houdende uitnodiging voor de buitengewone algemene vergadering van 11 december 2012, met volgende agenda: 1. Begroting 2013; Overwegende dat de gemeente Overpelt aandeelhouder is van Inter-energa; Overwegende dat de gemeenteraad met eenparigheid kan instemmen met de voorstellen van de raad van bestuur, zoals weergegeven in hoger vermelde uitnodigingsbrief; Artikel 1.- De gemeenteraad stemt in met de voorstellen van de raad van bestuur van intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-energa met betrekking tot de buitengewone algemene vergadering van 11 december 2012, zoals weergegeven in de brief van 24 oktober Artikel 2.- Het intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-energa zal van dit besluit in kennis gesteld worden. 19) Nolimpark DV - buitengewone algemene vergadering - bepaling van het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger. Gelet op de bepalingen van het Gemeentedecreet, meer bepaald artikel 43, 2, 24 lid; Gelet op de brief van Nolimpark DV van 26 oktober 2012, houdende uitnodiging voor de buitengewone algemene vergadering van 04 december 2012, met vermelding van de volgende agenda zoals vastgesteld door de raad van bestuur: 1. Goedkeuring verslag vorige vergadering; 2. Te ontwikkelen activiteiten en te volgen strategie voor het jaar 2013; 3. Begroting Nolimpark DV voor het jaar 2013; Overwegende dat de gemeente Overpelt aandeelhouder is van Nolimpark DV; Overwegende dat de gemeenteraad met eenparigheid kan instemmen met de voorstellen van de raad van bestuur, zoals weergegeven in hoger vermelde uitnodigingsbrief; Artikel 1.- De gemeenteraad stemt in met de voorstellen van de raad van bestuur van Nolimpark DV met betrekking tot de buitengewone algemene vergadering van 04 december 2012, zoals weergegeven in de brief van 26 oktober Artikel 2.- Het intergemeentelijk samenwerkingsverband Nolimpark DV zal van dit besluit in kennis gesteld worden. 20) DV Pelt - buitengewone algemene vergadering - bepaling van het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger. Gelet op de bepalingen van het Gemeentedecreet, meer bepaald artikel 43, 2, 24 lid; Gelet op de brief van Nolimpark DV van 26 oktober 2012, houdende uitnodiging voor de buitengewone algemene vergadering van 04 december 2012, met vermelding van de volgende agenda zoals vastgesteld door de raad van bestuur: 1. Goedkeuring verslag vorige vergadering; 2. Te ontwikkelen activiteiten en te volgen strategie voor het jaar 2013; 3. Begroting Nolimpark DV voor het jaar 2013; Overwegende dat de gemeente Overpelt aandeelhouder is van Nolimpark DV; (13/19)

14 Overwegende dat de gemeenteraad met eenparigheid kan instemmen met de voorstellen van de raad van bestuur, zoals weergegeven in hoger vermelde uitnodigingsbrief; Artikel 1.- De gemeenteraad stemt in met de voorstellen van de raad van bestuur van Nolimpark DV met betrekking tot de buitengewone algemene vergadering van 04 december 2012, zoals weergegeven in de brief van 26 oktober Artikel 2.- Het intergemeentelijk samenwerkingsverband Nolimpark DV zal van dit besluit in kennis gesteld worden. 21) Limburg.net - algemene vergadering - bepaling van het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger. Gelet op de bepalingen van het Gemeentedecreet, meer bepaald artikel 43, 2, 24 lid; Gelet op de brief van Limburg.net dd. 25 oktober 2012 houdende uitnodiging voor de algemene vergadering van 19 december 2012 met volgende agenda: 1) Welkom door de voorzitter 2) Goedkeuring verslag van de vorige algemene vergadering 3) Aanduiding secretaris en stemopnemers (art. 38 statuten) 4) Begroting 2013, te ontwikkelen activiteiten en strategie 5) Kapitaalsverhoging Bionerga 6) Varia a) Stand van zaken voorbereiding directe inning afvalfactuur Overwegende dat de gemeente Overpelt aandeelhouder is van Limburg.net; Overwegende dat de gemeenteraad met eenparigheid kan instemmen met de voorstellen van de raad van bestuur, zoals weergegeven in hoger vermelde uitnodigingsbrief; Artikel 1.- De gemeenteraad stemt in met de voorstellen van de raad van bestuur van Limburg.net met betrekking tot de algemene vergadering van 19 december 2012, zoals weergegeven in de brief van 25 oktober Artikel 2.- Het intergemeentelijk samenwerkingsverband Limburg.net zal van dit besluit in kennis gesteld worden. 22) IGL - buitengewone algemene vergadering - bepaling van het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger. Gelet op de bepalingen van het Gemeentedecreet, meer bepaald artikel 43, 2, 24 lid; Gelet op de brief van IGL van 29 oktober 2012 houdende uitnodiging voor de buitengewone algemene vergadering van 14 december 2012, met vermelding van de agenda zoals vastgesteld door de raad van bestuur: 1. AZeRTiE, FeGOB vzw in oprichting, toetreding en aanduiding kandidaat-bestuurder: goedkeuring; 2. Financieel rapport over het eerste semester 2012, balans, resultaat en saldo per 30 juni 2012: kennisneming; 3. Begroting 2013: goedkeuring; Overwegende dat de gemeente Overpelt aandeelhouder is van IGL; Overwegende dat de gemeenteraad kan instemmen met de voorstellen van de raad van bestuur, zoals weergegeven in hoger vermelde uitnodigingsbrief; Artikel 1.- De gemeenteraad stemt in met de voorstellen van de raad van bestuur van IGL met betrekking tot de buitengewone algemene vergadering van 14 december 2012, zoals weergegeven in de brief van 29 oktober Artikel 2.- Het intergemeentelijk samenwerkingsverband IGL zal van dit besluit in kennis gesteld worden (14/19)

15 De raad gaat vervolgens over tot het aanwijzen van de vertegenwoordigers van de gemeente in de hierna vermelde organen van samenwerkingsverbanden. De stemming gebeurt overeenkomstig artikel 29, 2 de lid van het huishoudelijk reglement, in één stemronde en met één globaal stembiljet met vermelding van de door de fractieleiders voorgedragen kandidaten per aan te wijzen vertegenwoordiger. Na de telling van de uitgebrachte stemmen geeft de voorzitter lezing van de uitslag per aanwijzing. De aanwijzingen worden vervolgens overeenkomstig de stemmingen vastgesteld. 23) Infrax Limburg - buitengewone algemene vergadering - aanduiding gemeentelijke vertegenwoordigers. Gelet op de bepalingen van het Gemeentedecreet, meer bepaald de artikelen 249 en 252 betreffende het bestuurlijk toezicht; Overwegende dat de gemeente Overpelt aandeelhouder is van Infrax Limburg, waarvan de eerstvolgende buitengewone algemene vergadering zal doorgaan op 10 december 2012; Gelet op ons besluit van heden, houdende bepaling van het mandaat van de gemeentelijk afgevaardigden voor de buitengewone algemene vergadering; Overwegende dat twee gemeentelijke volmachtdragers uit de gemeenteraad dienen aangeduid te worden om de gemeente te vertegenwoordigen; Gelet op de geheime stemming over de eerste stemgerechtigde volmachtdrager, waaraan 22 raadsleden deelnamen, en die volgende uitslag gaf: aantal stemmen ten gunste van Gerard Bloemen: 12; Overwegende dat Gerard Bloemen de volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen bekomen heeft; Gelet op de geheime stemming over de tweede stemgerechtigde volmachtdrager, waaraan 22 raadsleden deelnamen, en die volgende uitslag gaf: aantal stemmen ten gunste van Wouter Van Mierloo: 12; Overwegende dat Wouter Van Mierloo de volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen bekomen heeft; Artikel 1.- De raadsleden Gerard Bloemen en Wouter Van Mierloo worden aangesteld als stemgerechtigd volmachtdragers van de gemeente Overpelt voor de buitengewone algemene vergadering van 10 december Elke vertegenwoordiger beschikt over de helft van de aan de gemeente toegewezen stemmen. Bij verhindering van één van beide vertegenwoordigers beschikt de aanwezige vertegenwoordiger over alle aan de gemeente toegewezen stemmen. Artikel 2.- De aangestelde volmachtdragers en intergemeentelijk samenwerkingsverband Infrax Limburg zullen van dit besluit in kennis gesteld worden. 24) Inter-media - buitengewone algemene vergadering - aanduiding gemeentelijke vertegenwoordigers. Gelet op de bepalingen van het Gemeentedecreet, meer bepaald de artikelen 249 en 252 betreffende het bestuurlijk toezicht; Overwegende dat de gemeente Overpelt aandeelhouder is van Inter-media, waarvan de eerstvolgende buitengewone algemene vergadering zal doorgaan op 04 december 2012; Gelet op ons besluit van heden, houdende bepaling van het mandaat van de gemeentelijk afgevaardigden voor de buitengewone algemene vergadering; Overwegende dat twee gemeentelijke volmachtdragers uit de gemeenteraad dienen aangeduid te worden om de gemeente te vertegenwoordigen; (15/19)

16 Gelet op de geheime stemming over de eerste stemgerechtigde volmachtdrager, waaraan 22 raadsleden deelnamen, en die volgende uitslag gaf: aantal stemmen ten gunste van Wouter Van Mierloo: 12; Overwegende dat Wouter Van Mierloo de volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen bekomen heeft; Gelet op de geheime stemming over de tweede stemgerechtigde volmachtdrager, waaraan 22 raadsleden deelnamen, en die volgende uitslag gaf: aantal stemmen ten gunste van Guido Renckens: 12; Overwegende dat Guido Renckens de volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen bekomen heeft; Artikel 1.- De raadsleden Wouter Van Mierloo en Guido Renckens worden aangesteld als stemgerechtigd volmachtdragers van de gemeente Overpelt voor de buitengewone algemene vergadering van Inter-media van 04 december Elke vertegenwoordiger beschikt over de helft van de aan de gemeente toegewezen stemmen. Bij verhindering van één van beide vertegenwoordigers beschikt de aanwezige vertegenwoordiger over alle aan de gemeente toegewezen stemmen. Artikel 2.- De aangestelde volmachtdragers en intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-media zullen van dit besluit in kennis gesteld worden. 25) Inter-aqua - buitengewone algemene vergadering - aanduiding gemeentelijke vertegenwoordigers. Gelet op de bepalingen van het Gemeentedecreet, meer bepaald de artikelen 249 en 252 betreffende het bestuurlijk toezicht; Overwegende dat de gemeente Overpelt aandeelhouder is van Inter-aqua, waarvan de eerstvolgende buitengewone algemene vergadering zal doorgaan op 18 december 2012; Gelet op ons besluit van heden, houdende bepaling van het mandaat van de gemeentelijk afgevaardigden voor de buitengewone algemene vergadering; Overwegende dat twee gemeentelijke volmachtdragers uit de gemeenteraad dienen aangeduid te worden om de gemeente te vertegenwoordigen; Gelet op de geheime stemming over de eerste stemgerechtigde volmachtdrager, waaraan 22 raadsleden deelnamen, en die volgende uitslag gaf: aantal stemmen ten gunste van Dirk Vanseggelen: 12; Overwegende dat Dirk Vanseggelen de volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen bekomen heeft; Gelet op de geheime stemming over de tweede stemgerechtigde volmachtdrager, waaraan 22 raadsleden deelnamen, en die volgende uitslag gaf: aantal stemmen ten gunste van Guido Renckens: 12; Overwegende dat Guido Renckens de volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen bekomen heeft; Artikel 1.- Schepen Dirk Vanseggelen en raadslid Guido Renckens worden aangesteld als stemgerechtigd volmachtdragers van de gemeente Overpelt voor de buitengewone algemene vergadering van Inter-aqua van 18 december Elke vertegenwoordiger beschikt over de helft van de aan de gemeente toegewezen stemmen. Bij verhindering van één van beide vertegenwoordigers beschikt de aanwezige vertegenwoordiger over alle aan de gemeente toegewezen stemmen (16/19)

17 Artikel 2.- De aangestelde volmachtdragers en intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-aqua zullen van dit besluit in kennis gesteld worden. 26) Inter-energa - buitengewone algemene vergadering - aanduiding gemeentelijke vertegenwoordigers. Gelet op de bepalingen van het Gemeentedecreet, meer bepaald de artikelen 249 en 252 betreffende het bestuurlijk toezicht; Overwegende dat de gemeente Overpelt aandeelhouder is van Inter-energa, waarvan de eerstvolgende buitengewone algemene vergadering zal doorgaan op 11 december 2012; Gelet op ons besluit van heden, houdende bepaling van het mandaat van de gemeentelijk afgevaardigden voor de buitengewone algemene vergadering; Overwegende dat drie gemeentelijke volmachtdragers uit de gemeenteraad dienen aangeduid te worden om de gemeente te vertegenwoordigen; Gelet op de geheime stemming over de eerste stemgerechtigde volmachtdrager, waaraan 22 raadsleden deelnamen, en die volgende uitslag gaf: aantal stemmen ten gunste van Marleen Clijsters: 12; Overwegende dat Marleen Clijsters de volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen bekomen heeft; Gelet op de geheime stemming over de tweede stemgerechtigde volmachtdrager, waaraan 22 raadsleden deelnamen, en die volgende uitslag gaf: aantal stemmen ten gunste van Johan Van de Broek: 12; Overwegende dat Johan Van de Broek de volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen bekomen heeft; Gelet op de geheime stemming over de derde stemgerechtigde volmachtdrager, waaraan 22 raadsleden deelnamen, en die volgende uitslag gaf: aantal stemmen ten gunste van Patrick Van Baelen: 12; Overwegende dat Patrick Van Baelen de volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen bekomen heeft; Artikel 1.- Schepen Patrick Van Baelen en de raadsleden Marleen Clijsters en Johan Van de Broek worden aangesteld als stemgerechtigd volmachtdragers van de gemeente Overpelt voor de buitengewone algemene vergadering van Interenerga van 11 december Elke vertegenwoordiger beschikt over één derde van de aan de gemeente toegewezen stemmen. Bij verhindering worden de stemmen van de afwezige(n) in evenredigheid toegewezen aan de aanwezige vertegenwoordiger(s) van de gemeente. Artikel 2.- De aangestelde volmachtdragers en intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-energa zullen van dit besluit in kennis gesteld worden. 27) Nolimpark DV - buitengewone algemene vergadering - aanduiding gemeentelijke vertegenwoordiger. Gelet op de bepalingen van het Gemeentedecreet, meer bepaald artikel 43, 2, 24 lid; Overwegende dat de gemeente Overpelt aandeelhouder is van Nolimpark DV, waarvan de eerstvolgende buitengewone algemene vergadering zal doorgaan op 04 december 2012; Gelet op ons besluit van heden, houdende bepaling van het mandaat van de gemeentelijk afgevaardigde voor de buitengewone algemene vergadering; Overwegende dat één gemeentelijke volmachtdrager uit de gemeenteraad dient aangeduid te worden om de gemeente te vertegenwoordigen; Gelet op de geheime stemming over de aan te duiden afgevaardigde, waaraan 22 raadsleden deelnamen, en die volgende uitslag gaf: (17/19)

18 aantal stemmen ten gunste van Jos Kerkhofs: 12; Overwegende dat Jos Kerkhofs de volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen bekomen heeft; Artikel 1.- Raadslid Jos Kerkhofs wordt aangesteld als stemgerechtigd volmachtdrager van de gemeente Overpelt voor de buitengewone algemene vergadering van Nolimpark DV van 04 december Artikel 2.- De aangestelde volmachtdrager en intergemeentelijk samenwerkingsverband Nolimpark DV zullen van dit besluit in kennis gesteld worden. 28) DV Pelt - buitengewone algemene vergadering - aanduiding gemeentelijke vertegenwoordiger. Gelet op de bepalingen van het Gemeentedecreet, meer bepaald artikel 43, 2, 24 lid; Overwegende dat de gemeente Overpelt aandeelhouder is van DV Pelt, waarvan de eerstvolgende buitengewone algemene vergadering zal doorgaan op 12 december 2012; Gelet op ons besluit van heden, houdende bepaling van het mandaat van de gemeentelijk afgevaardigde voor de buitengewone algemene vergadering; Overwegende dat één gemeentelijke volmachtdrager uit de gemeenteraad dient aangeduid te worden om de gemeente te vertegenwoordigen; Gelet op de geheime stemming over de aan te duiden afgevaardigde, waaraan 22 raadsleden deelnamen, en die volgende uitslag gaf: aantal stemmen ten gunste van Gerard Bloemen: 12; Overwegende dat Gerard Bloemen de volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen bekomen heeft; Artikel 1.- Raadslid Gerard Bloemen wordt aangesteld als stemgerechtigd volmachtdrager van de gemeente Overpelt voor de buitengewone algemene vergadering van DV Pelt van 12 december Artikel 2.- De aangestelde volmachtdrager en intergemeentelijk samenwerkingsverband DV Pelt zullen van dit besluit in kennis gesteld worden. 29) Limburg.net - algemene vergadering - aanduiding gemeentelijke vertegenwoordiger. Gelet op de bepalingen van het Gemeentedecreet, meer bepaald artikel 43, 2, 24 lid; Overwegende dat de gemeente Overpelt aandeelhouder is van Limburg.net, waarvan de eerstvolgende algemene vergadering zal doorgaan op 19 december 2012; Gelet op ons besluit van heden, houdende bepaling van het mandaat van de gemeentelijk afgevaardigde voor de algemene vergadering; Overwegende dat één gemeentelijke volmachtdrager dient aangeduid te worden om de gemeente te vertegenwoordigen; Gelet op de geheime stemming over de aan te duiden afgevaardigde, waaraan 22 raadsleden deelnamen, en die volgende uitslag gaf: aantal stemmen ten gunste van Guido Renckens: 12; Overwegende dat Guido Renckens de volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen bekomen heeft; (18/19)

19 Artikel 1.- Raadslid Guido Renckens wordt aangesteld als stemgerechtigd volmachtdrager van de gemeente Overpelt voor de algemene vergadering van Limburg.net van 19 december Artikel 2.- De aangestelde volmachtdrager en intergemeentelijk samenwerkingsverband Limburg.net zullen van dit besluit in kennis gesteld worden. 30) IGL - buitengewone algemene vergadering - aanduiding gemeentelijke vertegenwoordiger. Gelet op de bepalingen van het Gemeentedecreet, meer bepaald artikel 43, 2, 24 lid; Overwegende dat de gemeente Overpelt aandeelhouder is van IGL, waarvan de eerstvolgende buitengewone algemene vergadering zal doorgaan op 14 december 2012; Gelet op ons besluit van heden, houdende bepaling van het mandaat van de gemeentelijk afgevaardigde voor de buitengewone algemene vergadering; Overwegende dat één gemeentelijke volmachtdrager uit de gemeenteraad dient aangeduid te worden om de gemeente te vertegenwoordigen; Gelet op de geheime stemming over de aan te duiden afgevaardigde, waaraan 22 raadsleden deelnamen, en die volgende uitslag gaf: aantal stemmen ten gunste van Marleen Clijsters: 12; Overwegende dat Marleen Clijsters de volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen bekomen heeft; Artikel 1.- Raadslid Marleen Clijsters wordt aangesteld als stemgerechtigd volmachtdrager van de gemeente Overpelt voor de buitengewone algemene vergadering van IGL van 14 december Artikel 2.- De aangestelde volmachtdrager en intergemeentelijk samenwerkingsverband IGL zullen van dit besluit in kennis gesteld worden. De voorzitter sluit vervolgens de vergadering. De secretaris Peter Spooren De voorzitter Jaak Fransen (19/19)

DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT

DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT OPENBARE ZITTING VAN 01 FEBRUARI 2010 Aanwezig : Jaak Fransen, burgemeester-voorzitter; Dirk Vanseggelen, Patrick Van Baelen, Marleen Kuppens, Roel Verachtert

Nadere informatie

Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA

Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA Voor de volgende editie van Wegwijs in Wommelgem zal een groepsfoto genomen worden door fotografe Veerle Hofkens. Alle gemeenteraadsleden worden verwacht

Nadere informatie

Reglement verkoop bouwgronden door de gemeente Beveren

Reglement verkoop bouwgronden door de gemeente Beveren Reglement verkoop bouwgronden door de gemeente Beveren 1. Verkoop gemeentelijke bouwgronden - voorwaarden A. Voorwaarden voor de kandidaat-kopers: aanvraagdossier De voorwaarden voor de kandidaat-kopers

Nadere informatie

AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond)

AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond) AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond) De modeldocumenten op deze site worden enkel ter informatie aangeboden; ze kunnen door de partijen gewijzigd worden, met name wat de erin voorziene

Nadere informatie

DE NOTULEN *2012-04-26* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-04-26

DE NOTULEN *2012-04-26* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-04-26 DE NOTULEN *2012-04-26* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-04-26 OPENBARE ZITTING VAN 26 APRIL 2012 Aanwezig : Jaak Fransen, burgemeester-voorzitter; Dirk Vanseggelen, Patrick Van Baelen, Marleen Kuppens,

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 14 oktober 2015 Besluit nummer: 2015_GR_00791 Onderwerp: Sluiten van een verkoopovereenkomst m.b.t. het onroerend goed gelegen te Gent (Ledeberg),

Nadere informatie

DE NOTULEN *2012-08-30* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-08-30

DE NOTULEN *2012-08-30* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-08-30 DE NOTULEN *2012-08-30* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-08-30 OPENBARE ZITTING VAN 30 AUGUSTUS 2012 Aanwezig : Jaak Fransen, burgemeester-voorzitter; Dirk Vanseggelen, Patrick Van Baelen, Marleen

Nadere informatie

Informatiebundel Alex Jenkinsstraat, Linkhout Verkoop gemeentelijke bouwgronden

Informatiebundel Alex Jenkinsstraat, Linkhout Verkoop gemeentelijke bouwgronden Informatiebundel Alex Jenkinsstraat, Linkhout Verkoop gemeentelijke bouwgronden 1 Situering De Alex Jenkinsstraat is een nieuwe verkaveling in Linkhout, een deelgemeente van Lummen, gelegen tussen de Priesterse

Nadere informatie

DE NOTULEN *2012-03-29* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-03-29

DE NOTULEN *2012-03-29* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-03-29 DE NOTULEN *2012-03-29* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-03-29 OPENBARE ZITTING VAN 29 MAART 2012 Aanwezig : Jaak Fransen, burgemeester-voorzitter; Dirk Vanseggelen, Patrick Van Baelen, Marleen Kuppens,

Nadere informatie

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 14 januari 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

Dagorde van de gemeenteraad van 28 november 2013

Dagorde van de gemeenteraad van 28 november 2013 Dagorde van de gemeenteraad van 28 november 213 Openbare zitting Deel I 1 Jaarrekening 212: Deel I: Begrotingsrekening Deel II: Resultatenrekening en balans 2 Jaarverslag 212 Deel II 3 Budgetwijziging

Nadere informatie

BELASTING VOOR PANDEN OPGENOMEN IN HET LEEGSTANDSREGISTER (goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 13 december 2013)

BELASTING VOOR PANDEN OPGENOMEN IN HET LEEGSTANDSREGISTER (goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 13 december 2013) GEMEENTEBESTUUR WEVELGEM BELASTING VOOR PANDEN OPGENOMEN IN HET LEEGSTANDSREGISTER (goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 13 december 2013) Art. 1. ALGEMENE BEPALINGEN 1.1. Definities De volgende

Nadere informatie

VOORSTEL VAN DECREET. van de dames Veerle Heeren, Dominique Guns en Caroline Gennez en de heer Bart De Wever

VOORSTEL VAN DECREET. van de dames Veerle Heeren, Dominique Guns en Caroline Gennez en de heer Bart De Wever Zitting 2004-2005 6 juli 2005 VOORSTEL VAN DECREET van de dames Veerle Heeren, Dominique Guns en Caroline Gennez en de heer Bart De Wever tot wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse

Nadere informatie

Zitting van 22 januari 2013.

Zitting van 22 januari 2013. Zitting van 22 januari 2013. Aanwezig : MM. Verhaeghe, voorzitter; Servranckx, Peeters, Marchand, Croon, Laureys, Develter, Verstappen en Beens, leden; Dedecker, secretaris. De voorzitter opent de vergadering

Nadere informatie

OCMW Haacht. Voorwaarden in verband met de verkoop en toewijzing van een sociale woning, gelegen aan de Donkstraat 30 te Wespelaar (Haacht)

OCMW Haacht. Voorwaarden in verband met de verkoop en toewijzing van een sociale woning, gelegen aan de Donkstraat 30 te Wespelaar (Haacht) Voorwaarden in verband met de verkoop en toewijzing van een sociale woning, gelegen aan de Donkstraat 30 te Wespelaar (Haacht) Inkomen: Het laatst gekende belastbaar inkomen mag per jaar niet meer bedragen

Nadere informatie

Wordt door mij, Jean-Louis LECLERCQ, Adjunct-voorzitter bij het Aankoopcomité tot onroerende goederen van Brussel I,

Wordt door mij, Jean-Louis LECLERCQ, Adjunct-voorzitter bij het Aankoopcomité tot onroerende goederen van Brussel I, FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Administratie van de B.T.W. registratie en domeinen Comité tot Aankoop van onroerende goederen te Bruxelles Dossier nr:21004/vgc/0533-001 Repertorium nr AKTE ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 24 september 2015

Gemeenteraadszitting van 24 september 2015 Gemeenteraadszitting van 24 september 2015 De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen heeft in zijn zitting van 24 september 2015 volgende beslissingen genomen: OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

Als oppervlakte geldt de oppervlakte die is vastgelegd in de kadastrale legger.

Als oppervlakte geldt de oppervlakte die is vastgelegd in de kadastrale legger. Goedgekeurd door de gemeenteraad van 18 december 2013 Gewijzigd door de gemeenteraad van 17 december 2014 Bekendgemaakt op 19 december 2013, 22 december 2014 Belastbaar feit Artikel 1 De Stad Gent heft

Nadere informatie

VLAAMS GEWEST REGISTRATIERECHTEN BIJ ONDERHANDSE AANKOOP

VLAAMS GEWEST REGISTRATIERECHTEN BIJ ONDERHANDSE AANKOOP VLAAMS GEWEST REGISTRATIERECHTEN BIJ ONDERHANDSE AANKOOP 1. ALGEMEEN Bij het kopen van een onroerend goed moet rekening gehouden worden met de beschrijfkosten die bovenop de aankoopsom komen. De beschrijfkosten

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN *2011-06-30* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2011-06-30

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN *2011-06-30* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2011-06-30 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN *2011-06-30* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2011-06-30 OPENBARE ZITTING VAN 30 JUNI 2011 Aanwezig : Jaak Fransen, burgemeester-voorzitter; Dirk Vanseggelen, Patrick Van Baelen,

Nadere informatie

Aanvraag van een wijziging van een verkavelingsvergunning

Aanvraag van een wijziging van een verkavelingsvergunning Aanvraag van een wijziging van een verkavelingsvergunning Vlaams Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed 070426 In te vullen door de behandelende overheid ontvangstdatum Waarvoor

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van het wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van het wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten Stuk 963 (2001-2002) Nr. 7 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2001-2002 16 januari 2002 ONTWERP VAN DECREET houdende wijziging van het wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten TEKST AANGENOMEN DOOR

Nadere informatie

AANKOOPBOD RESIDENTIELE EIGENDOM (appartement of mede-eigendom)

AANKOOPBOD RESIDENTIELE EIGENDOM (appartement of mede-eigendom) AANKOOPBOD RESIDENTIELE EIGENDOM (appartement of mede-eigendom) De modeldocumenten op deze site worden enkel ter informatie aangeboden; ze kunnen door de partijen gewijzigd worden, met name wat de erin

Nadere informatie

GEMEENTE STEENOKKERZEEL

GEMEENTE STEENOKKERZEEL Dossiernummer: AANVRAAG TOT HET KOPEN VAN EEN GEMEENTELIJKE KAVEL Ingevolge uw aanvraag vindt u hierbij als bijlage de documenten die door u dienen ingevuld te worden. Wij vestigen er de aandacht op dat

Nadere informatie

Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014

Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014 Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014 Aanwezig: C. De Jonghe, voorzitter; Verontschuldigd: ; G. Soete, M. Declerck, K. Claeys-Goemaere, J.M. Dedecker, N. Lejaeghere, D. De Poortere,

Nadere informatie

VERKOOPSVOORWAARDEN WONING VINKENLAAN 13, 9100 SINT-NIKLAAS

VERKOOPSVOORWAARDEN WONING VINKENLAAN 13, 9100 SINT-NIKLAAS Bestek verkoop dienst patrimonium en landbouw contactpersoon: Ellen Heyrman, deskundige patrimonium. e-mail: ellen.heyrman@sint-niklaas.be tel. 03 778 32 63, fax 03 766 08 82 STAD SINT-NIKLAAS VERKOOPSVOORWAARDEN

Nadere informatie

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder.

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder. vzw Zevenbunder, NIEUWE STATUTEN Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008 De statuten van de vzw worden gewijzigd door de volledige vervanging van de teksten, zoals gepubliceerd

Nadere informatie

Reglement rentearme leningen

Reglement rentearme leningen Reglement rentearme leningen Reglement van Stad Zottegem voor het toekennen van rentearme leningen voor jeugdwerkinfrastructuur bij erkende plaatselijke jeugdwerkinitiatieven en erkende sportverenigingen

Nadere informatie

VASTNED RETAIL BELGIUM

VASTNED RETAIL BELGIUM VOLMACHT Ondergetekende, 1. Rechtspersoon: of Maatschappelijke benaming en rechtsvorm: Maatschappelijke zetel: Geldig vertegenwoordigd door: Wonende te: 2. Natuurlijke persoon: Familienaam: Voornaam: Woonplaats:

Nadere informatie

Notaris Ines van Opstal

Notaris Ines van Opstal SW/BUR/SV Alle briefwisseling te richten aan Stad Antwerpen - / Stedenbouwkundige vergunningen, Jan Van Rijswijcklaan 162, 2020 Antwerpen Notaris Ines van Opstal Louisalei 60 2660 HOBOKEN uw bericht van

Nadere informatie

Functie en bevoegdheden dorpsraad

Functie en bevoegdheden dorpsraad Functie en bevoegdheden dorpsraad Sterrebeek OPDRACHT EN BEVOEGDHEID Artikel 1 : De Dorpsraad van Sterrebeek, als vertegenwoordigend orgaan van de verenigingen die in de deelgemeente werkzaam zijn, heeft

Nadere informatie

Reglement eenmalige subsidiëring investering in nieuwbouw en aankoop sportaccommodaties

Reglement eenmalige subsidiëring investering in nieuwbouw en aankoop sportaccommodaties Reglement eenmalige subsidiëring investering in nieuwbouw en aankoop sportaccommodaties DE RAAD Gelet op de artikels 42 en 43 van het gemeentedecreet m.b.t. de bevoegdheden van de gemeenteraad; Gelet op

Nadere informatie

STEDELIJK REGLEMENT VOOR HET VERLENEN VAN SUBSIDIE VOOR HET RESTAUREREN VAN GEBOUWEN MET ERFGOEDWAARDE

STEDELIJK REGLEMENT VOOR HET VERLENEN VAN SUBSIDIE VOOR HET RESTAUREREN VAN GEBOUWEN MET ERFGOEDWAARDE stad brugge dienst ruimtelijke ordening STEDELIJK REGLEMENT VOOR HET VERLENEN VAN SUBSIDIE VOOR HET RESTAUREREN VAN GEBOUWEN MET ERFGOEDWAARDE Herziening Vastgesteld door de Gemeenteraad in zitting van

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. houdende invoering van een bijzonder vast recht voor minnelijke ontbinding of vernietiging van koopovereenkomsten

ONTWERP VAN DECREET. houdende invoering van een bijzonder vast recht voor minnelijke ontbinding of vernietiging van koopovereenkomsten Stuk 1344 (2007-2008) Nr. 1 Zitting 2007-2008 10 oktober 2007 ONTWERP VAN DECREET houdende invoering van een bijzonder vast recht voor minnelijke ontbinding of vernietiging van koopovereenkomsten 3370

Nadere informatie

Notaris Hans Van Overloop

Notaris Hans Van Overloop Nieuwe contactgegevens vanaf 10 maart 2010 Stedenbouwkundige vergunningen Loketadres op afspraak Postadres Grote Markt 1 2000 Antwerpen Tel 03 338 67 45 notaria@stad.antwerpen.be SW/V/SV Alle briefwisseling

Nadere informatie

DE NOTULEN *2011-04-28* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2011-04-28

DE NOTULEN *2011-04-28* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2011-04-28 DE NOTULEN *2011-04-28* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2011-04-28 OPENBARE ZITTING VAN 28 APRIL 2011 Aanwezig : Jaak Fransen, burgemeester-voorzitter; Dirk Vanseggelen, Patrick Van Baelen, Marleen Kuppens,

Nadere informatie

DE RAAD: Gelet op de bouwverordening betreffende de parkeerplaatsen, goedgekeurd in de vergadering van de gemeenteraad dd 16 maart 1993;

DE RAAD: Gelet op de bouwverordening betreffende de parkeerplaatsen, goedgekeurd in de vergadering van de gemeenteraad dd 16 maart 1993; DE RAAD: Gelet op de bouwverordening betreffende de parkeerplaatsen, goedgekeurd in de vergadering van de gemeenteraad dd 16 maart 1993; Overwegende dat een aantal artikels aanleiding geven tot interpretatie.

Nadere informatie

DE NOTULEN *2010-06-24* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT

DE NOTULEN *2010-06-24* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT DE NOTULEN *2010-06-24* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT OPENBARE ZITTING VAN 24 JUNI 2010 Aanwezig : Jaak Fransen, burgemeester-voorzitter; Dirk Vanseggelen, Patrick Van Baelen, Marleen Kuppens, Roel

Nadere informatie

Verslag Gemeenteraad 29 januari 2015

Verslag Gemeenteraad 29 januari 2015 Gemeente Maldegem Gemeentehuis Marktstraat 7 9990 Maldegem Verslag Gemeenteraad 29 januari 2015 OPENBARE ZITTING 1. LOKALE POLITIE - AGENDERING BIJ HOOGDRINGENDHEID: VACANTVERKLARING HOOFDINSPECTEUR INTERVENTIE/VERKEER

Nadere informatie

BIEDINGSFORMULIER WONING TE 8691 GIJVERINKHOVE, WEEGSCHEDE 20

BIEDINGSFORMULIER WONING TE 8691 GIJVERINKHOVE, WEEGSCHEDE 20 Afdeling Vastgoedtransacties BIEDINGSFORMULIER WONING TE 8691 GIJVERINKHOVE, WEEGSCHEDE 20 Indien natuurlijke persoon: 1) Naam en voornaam (indien aankoop door meerdere personen, alle namen vermelden):

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement bepaalt de wijze waarop de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur zijn bevoegdheden uitoefent overeenkomstig zijn statuten. Algemene

Nadere informatie

GEMEENTEBELASTING OP DE LEEGSTAND EN DE VERWAARLOZING VAN GEBOUWEN EN WONINGEN 2011 T/M 2013 - GOEDKEURING

GEMEENTEBELASTING OP DE LEEGSTAND EN DE VERWAARLOZING VAN GEBOUWEN EN WONINGEN 2011 T/M 2013 - GOEDKEURING GEMEENTEBELASTING OP DE LEEGSTAND EN DE VERWAARLOZING VAN GEBOUWEN EN WONINGEN 2011 T/M 2013 - GOEDKEURING De gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, met latere wijzigingen; Gelet

Nadere informatie

GECOÖRDINEERDE STATUTEN

GECOÖRDINEERDE STATUTEN GECOÖRDINEERDE STATUTEN Statuten van de vzw Interdiocesane Dienst voor het Katholiek Godsdienstonderwijs zoals gewijzigd door de algemene vergadering op 11 september 2003. N. 4999 [S-C 46030] Interdiocesane

Nadere informatie

Aanvraag van een planologisch attest

Aanvraag van een planologisch attest Bijlage I Model I Aanvraag van een planologisch attest AFDELINGSCODE- (Vul hier het adres in van de gedelegeerd planologisch ambtenaar) In te vullen door de behandelende afdeling ontvangstdatum Bezorg

Nadere informatie

ONDERHANDSE VERKOOP BOUWPERCELEN GEMEENTE DIEPENBEEK EN HET AGB DIEPENBEEK (buiten publicatie)

ONDERHANDSE VERKOOP BOUWPERCELEN GEMEENTE DIEPENBEEK EN HET AGB DIEPENBEEK (buiten publicatie) ONDERHANDSE VERKOOP BOUWPERCELEN GEMEENTE DIEPENBEEK EN HET AGB DIEPENBEEK (buiten publicatie) Van Eycklaan Keizerstraat openingsuren gemeentehuis: Ma 8.30 12.00 nm. gesloten Di 8.30 12.00 13.00 19.00

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke Memorie van toelichting OPENBARE ZITTING 1. Kennisname van het ontslag als gemeenteraadslid

Nadere informatie

Gemeentelijke cultuurraad Maldegem.

Gemeentelijke cultuurraad Maldegem. Gemeentelijke cultuurraad Maldegem. Huishoudelijk reglement De algemene vergadering van de cultuurraad Maldegem, Gelet op het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal

Nadere informatie

DOCUMENTEN NODIG VOOR DE VERKOOP/AANKOOP VAN EEN ONROEREND GOED

DOCUMENTEN NODIG VOOR DE VERKOOP/AANKOOP VAN EEN ONROEREND GOED DOCUMENTEN NODIG VOOR DE VERKOOP/AANKOOP VAN EEN ONROEREND GOED De hierna vermelde gegevens & documenten zijn nodig voor het opstellen van de onderhandse verkoopovereenkomst en de notariële verkoopakte

Nadere informatie

ASOC Ramsel KC vzw. Statuten vzw. ASOC Ramsel

ASOC Ramsel KC vzw. Statuten vzw. ASOC Ramsel ASOC Ramsel KC vzw Statuten vzw ASOC Ramsel Benaming, zetel en doel Art. 1 : Op 29 november 2003 werd te Aarschot de ASOC Korfbal Club, bij verkorting ASOC KC als feitelijke vereniging opgericht. Op 16

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement 19/12/2010 Orchideeënlaan 17-1820 Steenokkerzee1 http://www.milieuraad.be/steenokkerzeel milieuraad1820@skynet.be Tel 02/254. 19.50 (secr. Milieudienst) Huishoudelijk reglement Artikel 1 Dit huishoudelijk

Nadere informatie

DE NOTULEN *2010-09-30* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2010-09-30

DE NOTULEN *2010-09-30* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2010-09-30 DE NOTULEN *2010-09-30* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2010-09-30 OPENBARE ZITTING VAN 30 SEPTEMBER 2010 Aanwezig : Jaak Fransen, burgemeester-voorzitter; Dirk Vanseggelen, Patrick Van Baelen, Marleen

Nadere informatie

Verkoop van een landbouwgrond in de Hellestraat te Hamme

Verkoop van een landbouwgrond in de Hellestraat te Hamme Verkoopdossier Bieden onder gesloten omslag Verkoop van een landbouwgrond in de Hellestraat te Hamme 2e afdeling, sectie E, nr. 1008a 7114,54 m² Inleiding Ingevolge van een beslissing van de OCMW-raad

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen

College van burgemeester en schepenen verbaa College van burgemeester en schepenen beraadslaging/proces verbaal Samenstelling: de heer Patrick Janssens, burgemeester; de heren Robert Voorhamme, Philip Heylen, Ludo Van Campenhout, mevrouw Leen

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 4 mei 2015 Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens het

Nadere informatie

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie.

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie. Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie. Doel van de premie. Artikel 1: 1. Om jonge gezinnen te ondersteunen in de aankoop van een woning op het grondgebied van de gemeente

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD De Algemene Vergadering van de gemeentelijke cultuurraad van Brecht, in zitting van 20 november 2002. Gelet op het decreet van 11 juli 2001 houdende

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN@ Kreken van Nibbeland te Zuidland@ (Fase 3.1, kavels 20 tot en met 33)@

ALGEMENE VOORWAARDEN@ Kreken van Nibbeland te Zuidland@ (Fase 3.1, kavels 20 tot en met 33)@ Fokkema Linssen Blad 1 Notarissen te Rotterdam Concept d.d. 25-11-2015 ALGEMENE VOORWAARDEN@ Kreken van Nibbeland te Zuidland@ (Fase 3.1, kavels 20 tot en met 33)@ Heden, @, verscheen voor mij, mr. @,

Nadere informatie

Statuten milieuraad Lier Beslissing gemeenteraad 28 april 2003

Statuten milieuraad Lier Beslissing gemeenteraad 28 april 2003 Statuten milieuraad Lier Beslissing gemeenteraad 28 april 2003 Artikel 1 In de stad Lier wordt een gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur, hierna milieuraad Lier, afgekort milieuraad, genoemd,

Nadere informatie

BELASTING OP LEEGSTAND EN VERWAARLOZING VAN BEDRIJFSRUIMTEN

BELASTING OP LEEGSTAND EN VERWAARLOZING VAN BEDRIJFSRUIMTEN BELASTING OP LEEGSTAND EN VERWAARLOZING VAN BEDRIJFSRUIMTEN Goedgekeurd door de gemeenteraad van 19 december 2013 Artikel 1: 1. Voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019. wordt een jaarlijkse belasting

Nadere informatie

GRONDVERKOOPOVEREENKOMST KAVELS DE VERWONDERING

GRONDVERKOOPOVEREENKOMST KAVELS DE VERWONDERING GRONDVERKOOPOVEREENKOMST KAVELS DE VERWONDERING Ondergetekenden, 1. De gemeente Nieuwkoop, gevestigd te Nieuwveen, Teylersplein 1, 2441 LE, te dezen krachtens artikel 171 van de Gemeentewet vertegenwoordigd

Nadere informatie

WAALS MINISTERIE VOOR UITRUSTING EN VERVOER

WAALS MINISTERIE VOOR UITRUSTING EN VERVOER WAALS MINISTERIE VOOR UITRUSTING EN VERVOER 10 SEPTEMBER 1998. - Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de begeleidingsmaatregelen voor de eerste zone van het plan m.b.t. de blootstelling aan

Nadere informatie

Gemeente Zedelgem LIJST VAN DE GEMEENTERAADSBESLUITEN VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2015 (DECREET VAN 28 APRIL 1993)

Gemeente Zedelgem LIJST VAN DE GEMEENTERAADSBESLUITEN VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2015 (DECREET VAN 28 APRIL 1993) Gemeente Zedelgem secretariaat LIJST VAN DE GEMEENTERAADSBESLUITEN VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2015 (DECREET VAN 28 APRIL 1993) De lijst van de gemeenteraadsbesluiten van de vergadering

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur

Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur Statuten FNIP vzw Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur Artikel 1 - De vereniging wordt genoemd "Federatie van Nationale en Internationale Postzegelhandelaren" vzw, afgekort, FNIP vzw. Artikel 2 -

Nadere informatie

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN 1.OPRICHTING Er wordt te Kortenaken een lokaal overleg kinderopvang en onderwijs opgericht, dat als adviesgevend orgaan wordt erkend.

Nadere informatie

GEMEENTERAAD DD. 21 OKTOBER 2013

GEMEENTERAAD DD. 21 OKTOBER 2013 GEMEENTERAAD DD. 21 OKTOBER 2013 TOELICHTINGEN OPENBARE VERGADERING 1. Bekrachtiging besluiten burgemeester houdende verkeersregeling a) van 16.08.2013 tot en met 26.08.2013 in de Amerstraat tijdens renovatiewerken;

Nadere informatie

AANKOOPBOD OPBRENGSTEIGENDOM

AANKOOPBOD OPBRENGSTEIGENDOM AANKOOPBOD OPBRENGSTEIGENDOM De modeldocumenten op deze site worden enkel ter informatie aangeboden; ze kunnen door de partijen gewijzigd worden, met name wat de erin voorziene voorwaarden en termijnen

Nadere informatie

Deze belofte van afstand werd tot op heden niet in een akte opgenomen waardoor deze belofte op heden vervallen is.

Deze belofte van afstand werd tot op heden niet in een akte opgenomen waardoor deze belofte op heden vervallen is. Zitting Gemeenteraad van 19.01.2012. --------------------------------------------------- Aanwezig : De Roo Greet : Burgemeester-Voorzitter ; De Muynck Marc, Gyselbrecht Hannes, Dewinter Chris, Gelaude

Nadere informatie

RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN ARREST

RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN ARREST RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN ARREST Nr. R.Verkb.2015/0001 van 31 maart 2015 in de zaak 1415/0001 In zake: de heer Steven APER, wonende te 9180 Moerbeke, Damstraat 159 verzoekende partij Belanghebbende

Nadere informatie

LOTUS BAKERIES NV OPROEPING GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

LOTUS BAKERIES NV OPROEPING GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING LOTUS BAKERIES NV OPROEPING GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING De raad van bestuur heeft het genoegen de aandeelhouders en de houders van warrants van Lotus Bakeries NV uit te nodigen tot de Gewone

Nadere informatie

DE NOTULEN *2012-03-01* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-03-01

DE NOTULEN *2012-03-01* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-03-01 DE NOTULEN *2012-03-01* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-03-01 OPENBARE ZITTING VAN 01 MAART 2012 Aanwezig : Jaak Fransen, burgemeester-voorzitter; Dirk Vanseggelen, Patrick Van Baelen, Marleen Kuppens,

Nadere informatie

INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES

INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES VOLMACHT Ondergetekende, 1. Rechtspersoon: Maatschappelijke benaming en rechtsvorm: Maatschappelijke zetel: Geldig vertegenwoordigd door: Wonende te: of 2. Natuurlijke persoon: Familienaam: Voornaam: Woonplaats:

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 27 JANUARI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 27 JANUARI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 27 JANUARI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Vaststelling van de werkingstoelage aan de politiezone Grens voor het dienstjaar

Nadere informatie

DE GEMEENTERAAD, BESLUIT:

DE GEMEENTERAAD, BESLUIT: DE GEMEENTERAAD, Gelet op de financiële toestand van de gemeente; Gelet op de geldende budgetonderrichtingen terzake; Overwegende dat het afleveren van allerlei administratieve stukken voor de gemeente

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement culturele raad

Huishoudelijk reglement culturele raad Huishoudelijk reglement culturele raad Artikel 1 Het huishoudelijk reglement regelt de inwendige aangelegenheden van de Culturele Raad door het organiseren van de Algemene Vergadering, van het bestuur,

Nadere informatie

GECORO WAREGEM Huishoudelijk reglement

GECORO WAREGEM Huishoudelijk reglement GECORO huishoudelijk reglement 2014 blz. 1van 5 GR 04 maart 2014 GECORO WAREGEM Huishoudelijk reglement 1. Doelstellingen van de Gecoro Artikel 1 : De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening,

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD. OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Opdrachthoudende vereniging IVEKA: overname van aandelen naar aanleiding van de exit uit

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

Gemeente MAASMECHELEN Provincie LIMBURG Arrondissement TONGEREN NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

Gemeente MAASMECHELEN Provincie LIMBURG Arrondissement TONGEREN NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Gemeente MAASMECHELEN Provincie LIMBURG Arrondissement TONGEREN ZITTING VAN : 19 februari 2013 NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Pieters Andy - voorzitter Terwingen Raf - Burgemeester Lenssen Georges, Kortleven

Nadere informatie

Statuten cultureel adviesorgaan Sint-Laureins

Statuten cultureel adviesorgaan Sint-Laureins Gemeente Sint-Laureins cultureel adviesorgaan Sint-Laureins Inhoud ERKENNING...3 OPDRACHT EN DOELSTELLINGEN...3 AFSPRAKEN GEMEENTEBESTUUR...4 INFORMATIE-UITWISSELING EN OVERLEG...4 ADVIES VRAGEN...4 ADVIES

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring 1.1.

Nadere informatie

Belasting op leegstand van woningen en gebouwen, 2014-2019

Belasting op leegstand van woningen en gebouwen, 2014-2019 Belasting op leegstand van woningen en gebouwen, 2014-2019 goedgekeurd door de gemeenteraad op 31 maart 2014 gepubliceerd op website gemeente op 13 mei 2014 gemeenteraad Artikel 1A Vanaf de inwerkingtreding

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERGADERING 26 NOVEMBER 2015 VERKLARENDE NOTA

GEMEENTERAADSVERGADERING 26 NOVEMBER 2015 VERKLARENDE NOTA GEMEENTERAADSVERGADERING 26 NOVEMBER 2015 VERKLARENDE NOTA OPENBARE VERGADERING: 01. Mededelingen 02. Politie - besluiten van de burgemeester van 12 oktober 2015 - kennisgeving De gemeenteraad neemt kennis

Nadere informatie

Gecoördineerde statuten Turnkring Volharding Essen vzw (vroeger Socialistische Turnkring Volharding Essen)

Gecoördineerde statuten Turnkring Volharding Essen vzw (vroeger Socialistische Turnkring Volharding Essen) Gecoördineerde statuten Turnkring Volharding Essen vzw (vroeger Socialistische Turnkring Volharding Essen) Stationsstraat 136,2910 Essen Identificatienummer : 2007/84 Ondernemingsnummer : 425.464.269 Voorafgaande

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009 OPENBARE VERGADERING RUIMTELIJKE ORDENING 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn Goedkeuren van

Nadere informatie

Vlaams gewest. Aard van het document. Administratieve geldboete van 500 tot 5.000. Enkel volle eigendom 5.000

Vlaams gewest. Aard van het document. Administratieve geldboete van 500 tot 5.000. Enkel volle eigendom 5.000 Overzicht Vlaams gewest Decreet houdende algemene bepalingen betreffende energiebeleid (energiedecreet) van 8 mei 2009. Belgisch Staatsblad: 07.07.2009 Van kracht sinds: 01.01.2011 Besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP STAD BRUGGE MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP ARTIKEL 1: De Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap heeft als doel: 1. A. op te treden als volwaardig

Nadere informatie

Gemeentebestuur De Haan

Gemeentebestuur De Haan Gemeentebestuur De Haan SEC/AD Gemeenteraad dd. 14.11.213 OVERZICHTSLIJST In uitvoering van art. 252 van het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING

OPENBARE VERGADERING GEMEENTERAAD ZITTING VAN 29 OKTOBER 2015 LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DAARIN GEREGELDE AANGELEGENHEDEN 1. VERSLAG VORIGE VERGADERING OPENBARE VERGADERING Goedkeuring van het verslag van de openbare

Nadere informatie

gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 27 april 2009 Openbare zitting

gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 27 april 2009 Openbare zitting gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 27 april 2009 Openbare zitting 1. Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 30 maart 2009. De notulen van de zitting van 30 maart 2009 werden

Nadere informatie

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel)

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) VOLMACHT gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KONINKLIJKE BELGISCHE WIELRIJDERSBOND

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KONINKLIJKE BELGISCHE WIELRIJDERSBOND v.z.w. KONINKLIJKE BELGISCHE WIELRIJDERSBOND, Globelaan 49, 1190 Brussel HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KONINKLIJKE BELGISCHE WIELRIJDERSBOND Het huishoudelijk reglement van de v.z.w. Koninklijke Belgische

Nadere informatie

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/09/2009

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/09/2009 TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/09/2009 1. Goedkeuring van de notulen van de zitting van 27/07/2009 2. Verkeer en mobiliteit. Gemeentelijke verkeerscommissie. Opsplitsing van deze adviesraad in inspraakorgaan

Nadere informatie

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 20 november 2013

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 20 november 2013 Aanwezig: RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 20 november 2013 Jos Cauwberghs - de voorzitter Godelieve Meulemans, Lochie Julie, Kris Hendrickx, Conny Gevens, Joachim Lelièvre- Damit, Johny Stiers

Nadere informatie

STATUTEN STICHTING MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN

STATUTEN STICHTING MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN 20140163 1 STATUTEN STICHTING MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN doorlopende tekst van de statuten van de stichting: Stichting Meesman Beleggingsfondsen (vóór statutenwijziging genaamd: Stichting Bewaarder Meesman

Nadere informatie

Zitting Gemeenteraad van 21 oktober 2014

Zitting Gemeenteraad van 21 oktober 2014 Zitting Gemeenteraad van 21 oktober 2014 AANWEZIG: Dirk Debaere, Voorzitter - Kurt Windels, Burgemeester - Enigo Vandendriessche, Martine Verhamme, Wilfried Vanacker, Nadine Verheye, Robrecht Kindt, Katrien

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 27 februari 2015 Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Gemeentebestuur Bonheiden UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD EVB/lb Zitting van 25 juni 2014 Aanwezig: Steven Morrens, voorzitter Guido Vaganée, burgemeester Mieke Van den Brande, Jan Fonderie,

Nadere informatie

OPENING VAN DE VERGADERING SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

OPENING VAN DE VERGADERING SAMENSTELLING VAN HET BUREAU p. 1/8 Notulen van de Algemene Vergadering van 27 oktober 2006 van Almancora, burgerlijke vennootschap met de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen met zetel te 3001 Leuven, Philipssite 5

Nadere informatie