UITTREKSEL UIT DE NOTULEN * * VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UITTREKSEL UIT DE NOTULEN *2012-11-29* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-11-29"

Transcriptie

1 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN * * VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT OPENBARE ZITTING VAN 29 NOVEMBER 2012 Aanwezig : Jaak Fransen, burgemeester-voorzitter; Dirk Vanseggelen, Patrick Van Baelen, Marleen Kuppens, Roel Verachtert en Nele Gutschoven, schepenen; Jef Van Bree, Gerard Bloemen, Guido Renckens, Linda Vissers, Yvo Maussen, Jos Kerkhofs, Gerard Geerts, Jurgen Snoekx, Gerard Schuurmans, Johan Van de Broek, Stijn Peeters, Ronny Dreesen, Marleen Clijsters, Dominiek Heylen, Jan Vanduffel en Wouter Van Mierloo, raadsleden; Peter Spooren, gemeentesecretaris. DE GEMEENTERAAD: De voorzitter opent de vergadering in afwezigheid van de raadslid Charlotte Vrijsen. 01) Notulen van de vorige vergadering. De notulen van de vergadering van 25 oktober 2012 worden goedgekeurd met éénparigheid van stemmen. 02) Gemeentebudget voor het dienstjaar wijziging nr. 2 - vaststelling. Gelet op de bepalingen van het Gemeentedecreet met betrekking tot het budget; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; Gelet op het ministerieel besluit van 01 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; Gelet op het ministerieel besluit van 03 december 2010 betreffende de gemeenten en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn die de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toepassen vanaf 01 januari 2011, waaronder het gemeentebestuur van Overpelt; Gelet op de omzendbrief houdende instructies voor het opstellen van de begrotingen, budgetten en meerjarenplannen voor 2012 van de gemeenten en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Vlaamse Gewest; Gelet op het meerjarenplan ; Gelet op het gemeentebudget voor het dienstjaar 2012, zoals vastgesteld door de gemeenteraad in vergadering van 22 december 2011; Gelet op het ontwerp van wijziging nr. 2 van het gemeentebudget voor het dienstjaar 2012; Overwegende dat geen afzonderlijke bespreking en/of stemming gevraagd wordt over één of meerdere artikels of onderdelen van de budgetwijziging; Dat derhalve na bespreking overgegaan wordt tot het de stemming over het geheel van de budgetwijziging; Aantal ja-stemmen: 12; Aantal neen-stemmen: 6, nl. van de raadsleden Yvo Maussen, Jurgen Snoekx, Gerard Schuurmans, Stijn Peeters, Ronny Dreesen en Jan Vanduffel; Aantal onthoudingen: 4, nl. van de raadsleden Jef Van Bree, Linda Vissers, Gerard Geerts en Dominiek Heylen; Artikel 1.- Wijziging nr. 2 van het gemeentebudget voor het dienstjaar 2012, zoals gehecht aan dit besluit, wordt vastgesteld. Artikel 2.- Afschrift van dit besluit zal verzonden worden aan de provinciegouverneur voor de uitoefening van het bestuurlijk toezicht (1/19)

2 03) Domein Hobos - aankoop in mede-eigendom met het Agentschap Natuur en Bos - principieel akkoord. Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd, inzonderheid de artikelen 43 2, 12, en 57, 3,!, b); Gelet op het M.B. van 11 maart 1999 houdende voorlopige bescherming als landschap van het Hobos, wegens zijn esthetische, historische en natuurwetenschappelijke waarde; Gelet op de onderhandse akte van 23 oktober 1998 met betrekking tot het beheer van natuurgebied Het Hobos, gesloten tussen mevrouw Marie-Anne Julie Wilsens, mede optredend namens haar zus, mevrouw Lucie-Maria Wilsens, en de Werkgroep Isis, vereniging zonder winstbejag, waarvan de zetel gevestigd is te 3990 Peer, Dorpstraat 8 bus 1; Gelet op de ontwikkeling van bosgebied Bosland, waarin de gemeente Overpelt met het thema terug naar de wortels het erfgoed van Bosland in de kijker wenst te zetten; Gelet op het schattingsverslag van 3 november 2008 van de Federale Overheidsdienst Financiën, Comité tot Aankoop van Onroerende Goederen te Hasselt; Gelet op het voorakkoord van 21 september 2012 tussen het Agentschap voor Natuur en Bos en de heer Emile Vandenbroucke, volmachtdrager van mevrouw Lucie-Maria Wilsens, in verband met de aankoop van het domein Hoeve Hobos, gelegen in Overpelt, zijnde een site samengesteld uit een 129-tal percelen met een totale oppervlakte van 142,7449 ha, bestaande uit bossen, graslanden en een gebouwensite met hoeve, zijnde een beschermd monument; Overwegende dat de site van het Hobos opportuniteiten biedt voor de verdere ontwikkeling van Bosland en voor de bewaring en bescherming van historisch erfgoed binnen de gemeente; Overwegende dat de gemeente Overpelt de mogelijkheid heeft om voor 10 % te participeren in de aankoop; Overwegende dat de aankoop gebeurt met eigen middelen, zoals nominatief voorzien in de wijziging van het gemeentebudget 2012; Overwegende dat het directiecomité van de stichting Limburg Sterk Merk zal verzocht worden om voor het gemeentelijk aandeel in de verwervingskosten een subsidie toe te kennen; Enig artikel.- De gemeenteraad van Overpelt verklaart zich principieel akkoord dat de gemeente samen met het Agentschap voor Natuur en Bos van Lucie-Maria Wilsens het domein Het Hobos aankoopt, bestaande uit een 129-tal percelen grond, bestaande uit bossen, graslanden en een gebouwensite met hoeve, zoals aangeduid op bijgevoegd plan. De aankoop zal gebeuren in onverdeeldheid waarbij de gemeente Overpelt 10% voor haar rekening neemt. De aankoop zal geschieden voor de totale prijs van ,00 euro, waarvan de gemeente Overpelt 10% voor haar rekening neemt, zijnde het bedrag van ,00 euro. 04) Harmonisch park- en groenbeheerplan Heesakkerheide - eindrapport. Gelet op het uitgebreid en gezamenlijk bosbeheersplan voor domeinbos en openbaar bos binnen de gemeente Overpelt; Gelet op het vademecum beheerplanning Harmonisch Park en Groenbeheer; Gelet op het eindrapport Harmonisch Park en Groenbeheerplan, opgemaakt door Mieco-effect bvba, in opdracht van de gemeente Overpelt, met inbegrip van het toegankelijkheidsreglementering; Gelet op het gunstig advies van de milieuraad Overpelt; Overwegende dat uitgaande van de resultaten van de verschillende inspraakrondes, de waardering en de SWOT analyse volgende globale doelstellingen voor Heesakkerheide worden vastgelegd: 1. Behoud en versterking van de aanwezige natuurwaarden; 2. Verhogen van de belevingswaarde; 3. Integratie van de aanwezige cultuurhistorische waarden in het toekomstige beheer; Overwegende dat deze drie doelstellingen vertaald worden in een groot aantal specifieke doelstellingen vanuit diverse functies: - de ecologische functie; o De vegetaties van het ven en de directe omgeving zullen geoptimaliseerd worden. o Het natuurlijke karakter van de bosbestanden wordt verhoogd en er zal gezorgd worden voor meer lichtinval o Via de creatie en beheer van bosrandvegetaties ontstaan meer geleidelijke overgangen tussen open en beboste habitats waardoor de biodiversiteit toeneemt o Er wordt gestreefd naar behoud en uitbreiding van de Rode bosbes : + 50% van de oppervlakte waar de soort, samen met Blauwe bosbes, groeit (2/19)

3 - de recreatieve functie; o De belevingswaarde van het park voor en door de recreant wordt verhoogd o Het onderhoud van de paden wordt afgestemd op de specifieke noden van de parkbezoekers er komt een wandellus die over de volle lengte gemakkelijk berijdbaar is voor roelstolgebruikers o Er wordt ruimte voorzien voor speelzones o Er wordt een parkreglement met toegankelijksheidplan opgesteld - de educatieve functie; o Het molenmuseum kadert het vroegere belang van het molengebruik o Het specifieke natuurbeheer in Heesakkerheide wordt belicht o Uitwerking van een educatieve landschapswandeling met als thema gebruik van het landschap door de eeuwen heen - de cultuurhistorische, landschappelijke functie; o De goede werking van de Sevensmolen wordt gewaarborgd o Behoud van dennenbestanden om de relatie tussen vroegere bosbeheer en het mijnverleden te duiden o De Heesakkerheide wordt beter gekaderd binnen zijn landschappelijke omgeving - de wetenschappelijke en milieubeschermende functie; o Duuzame instandhouding van het bos wordt nagestreefd o De evolutie van Rode bosbes en Jeneverbes worden wetenschappelijk opgevolgd Enig artikel.- Het Harmonisch Park- en Groenbeheersplan Heesakkerheide, zoals opgemaakt door het studiebureau Mieco-effect, in opdracht van de gemeente Overpelt, met inbegrip van het toegankelijkheidsreglement, wordt goedgekeurd. 05) Bolakkers fase 2 - verkaveling met wegenaanleg - vaststelling tracé van de openbare wegenis met gratis grondafstand. Gelet op de aanvraag van Landwaarts cvba, Heerstraat 28 te 3910 Neerpelt, tot het verkavelen van gronden gelegen langs de Bolakker (binnengebied Lookstraat - Bolakkerstraat), kadastraal gekend :72502_D_0450_K_000_ _D_0448_K_000_ _D_0450_E_000_ _D_0450_T_000_ _D_ _ _D_0452_E_000_ _D_0450_M_000_ _D_0446_A_000_00 Gelet op het verkavelingsplan opgemaakt door Antea Belgium nv, landmeter, te Genk op 24 augustus 2012; Gelet op Titel IV van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, inzonderheid artikel , 2; Gelet op het decreet houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, goedgekeurd op 22 oktober 1996, inzonderheid artikel 52 2 en 3 en artikel 55; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000 betreffende de openbare onderzoeken over aanvragen tot stedenbouwkundige vergunningen en verkavelingsaanvragen; Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 1 oktober 2012 waarbij beslist wordt dat bovenvermelde verkavelingsaanvraag zal openbaar gemaakt worden; Overwegende dat er naar aanleiding van het openbaar onderzoek 8 bezwaren werden ingediend; Overwegende dat de bezwaarschriften handelen over gevreesde verkeersoverlast in de Lookstraat vanwege de aansluiting van de ontsluitingsweg van de nieuwe verkaveling op de Lookstraat, met het verzoek om een 2de ontsluitingsweg op de Lindelsebaan te voorzien; Overwegende dat de mobiliteitsimpact ten gevolge van de geplande ontwikkeling evenwel beperkt blijven, aangezien verkeersgenererende activiteiten en sluipverkeer in de verkaveling worden geweerd; Dat het bijkomend verkeer dan ook enkel lokaal bestemmingsverkeer zal zijn; Aantal ja-stemmen: 12; Aantal neen-stemmen: 4, nl. van de raadsleden Jef Van Bree, Linda Vissers, Gerard Geerts en Dominiek Heylen; Aantal onthoudingen: 6, nl. van de raadsleden Yvo Maussen, Jurgen Snoekx, Gerard Schuurmans, Stijn Peeters, Ronny Dreesen en Jan Vanduffel; (3/19)

4 BESLUIT : Artikel 1.- Het tracé van de wegenis van de verkaveling van de Bolakker (binnengebied Lookstraat - Bolakkerstraat), zoals afgebeeld op het verkavelingsplan, opgemaakt door Antea Belgium nv, landmeter, te Genk op 24 augustus 2012, wordt goedgekeurd, mits 1. de wegenis- en rioleringswerken dienen uitgevoerd te worden volgens de aangehechte uitvoeringsplannen en het aangehechte lastenboek, opgemaakt door Antea Belgium nv; 2. de verkavelaar dient de waterleiding, aardgasleiding, telefoonleiding, elektriciteitsnet en kabel voor teledistributie, de openbare verlichting en de beplanting aan te leggen op zijn kosten; 3. de eigendom van de in de vergunningsaanvraag vermelde openbare wegen, groene of verharde ruimten, openbare gebouwen, nutsvoorzieningen, of de gronden waarop die worden of zullen worden aangelegd, worden gratis, vrij en onbelast aan de gemeente overgedragen. De gratis grondafstand gebeurt middels een notariële akte te verlijden na de definitieve oplevering der werken. Al de kosten, verbonden aan het verlijden van deze akte, vallen ten laste van de verkavelaar. De verkavelaar zal een opmetingsplan van een landmeter voorleggen dat aan de akte zal worden gehecht., gratis wordt afgestaan aan de gemeente en een rechtsgeldige verkavelingsvergunning verkrijgen. Vanaf de eigendomsoverdracht aan het gemeentebestuur zal het perceel toegevoegd worden aan het openbaar domein. Artikel 2.- Het college van burgemeester en schepenen wordt verzocht bij proces-verbaal vast te stellen of de werken en lasten zoals eerder beschreven zijn uitgevoerd of afdoende financiële waarborgen zijn verschaft. Tot het ogenblik van deze vaststelling mag er overeenkomstig artikel 130 van het decreet houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening geen enkel perceel vrijwillig worden verkocht of te koop aangeboden, voor meer dan negen jaar te huur gezet of verhuurd worden, en er mag ook geen erfpacht- of opstalrecht op worden gevestigd. 06) Bolakkers fase 2 - principiële vaststelling van 3 straatnamen. Gelet op het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van openbare wegen en pleinen, zoals later gewijzigd; Gelet op de bepalingen van het Gemeentedecreet; Gelet op de geplande verkaveling met wegenaanleg Bolakkers fase II van Landwaarts cvba in het binnengebied Lindelsebaan-Lookstraat-Koningsstraat; Gelet op bijgevoegd inplantingsplan; Gelet op de nota van het Genootschap voor Geschiedenis en Volkskunde van Overpelt, de dato 27 juli 2012 en de hierin aangehaalde overwegingen; Overwegende dat de raad kan instemmen met deze overwegingen; Artikel 1: De volgende straatnamen in de verkaveling voor het binnengebied Lindelsebaan-Lookstraat- Koningsstraat worden principieel vastgesteld zoals aangeduid op het bijgevoegd inplantingsplan: 1. Heilenveldstraat; 2. Slechtenveldstraat; 3. Stukstraat. Artikel 2: Het College van Burgemeester en Schepenen wordt gelast de procedure tot vaststelling in te zetten, volgens de bepalingen van het decreet van 28 januari 1977, zoals later gewijzigd. 07) Gemeentelijk patrimonium - aankoop van een perceel in zone voor gemeenschapsvoorzieningen - aanvullende overeenkomst. Gelet op het gemeentedecreet, zoals gewijzigd, inzonderheid het artikel 43 2, 12 ; Gelet op artikel 2 van de gemeenteraadsbeslissing van 31 mei 2012 houdende aankoop door de gemeente Overpelt van de consoorten Vanduffel van de percelen grond, kadastraal gekend sectie C nummer 50 B, sectie C nummer 51 A en sectie C nummer 53 D, met een oppervlakte van respectievelijk 39a 61ca, 1a 72ca en 3a 56ca en gelegen de Haes Bosschen, voor de prijs van euro; (4/19)

5 Overwegende dat de verkopers van het goed bij onderhandse overeenkomst hebben verklaard te verkopen, af te staan en over te dragen onder vrijwaring als naar recht en voor vrij, zuiver en onbelast met enige schuld, inschrijving, voorrecht, hypotheek of bezwarende overschrijving aan de gemeente Overpelt; Dat echter voor de ondertekening van de authentieke akte is gebleken dat de grond verpacht is aan de heer en mevrouw Pinxten-Pareyn, wonende te 3900 Overpelt, Lindelsebaan 144 en de heer Pinxten Paul, wonende te 3900 Overpelt, Lindelsebaan 122; Overwegende dat, krachtens artikel 52 lid 3 van de Pachtwet van 4 november 1969, het voorkooprecht van de pachter vervalt in geval van een verkoop van het goed aan een openbaar bestuur of een publiekrechtelijke persoon wanneer het goed wordt gekocht om voor doeleinden van algemeen belang te worden aangewend; Overwegende dat de oorspronkelijke overeenkomst als volgt gewijzigd kan worden : - De aankoopprijs voor de vermelde percelen wordt verminderd met euro, overeenstemmend met de waarde van een hypothetische pachtverbrekingsvergoeding; - De pachters stellen de vermelde percelen onmiddellijk ter beschikking; - Het gemeentebestuur verleent aan de genoemde pachters een kosteloos gebruiksrecht op de gronden, gekend onder sectie A nummer 1062 H, met een oppervlakte volgens kadaster van 1ha 48a 6ca, gedurende een periode van 8 jaar; Overwegende dat de overige partijen zich inmiddels met de voorgestelde overeenkomst akkoord verklaarden; Artikel 1.- Het gemeentebestuur van Overpelt verleent goedkeuring aan het aan dit besluit gehechte ontwerp van overeenkomst tussen de consoorten Vanduffel, de gebroeders Pinxten en het gemeentebestuur met betrekking tot de percelen grond, kadastraal gekend sectie C nummer 50 B, sectie C nummer 51 A en sectie C nummer 53 D, met een oppervlakte van respectievelijk 39a 61ca, 1a 72ca en 3a 56ca en gelegen de Haes Bosschen, waardoor de verkoopprijs voor vermeld goed verminderd wordt tot ,00 euro. Artikel 2.- Het gemeentebestuur van Overpelt stelt ter beschikking aan de heer en mevrouw Pinxten-Pareyn, wonende te Lindelsebaan 144 en aan de heer Pinxten, wonende te Lindelsebaan122, het perceel grond gekend onder sectie A nummer 1062 H, dat geen voorwerp uitmaakt van een pacht- of gebruiksovereenkomst, met een oppervlakte volgens kadaster van 1ha 48a 6ca, om dit te bewerken gedurende een periode van 8 jaar, en dit ten kosteloze titel. Artikel 3.- De burgemeester en de gemeentesecretaris, of hun respectievelijke plaatsvervanger, zullen als vertegenwoordigers van de gemeente de overeenkomst en de dienovereenkomstig gewijzigde akte ondertekenen en worden ertoe gemachtigd de Hypotheekbewaarder ervan te ontslaan ambtshalve inschrijving te nemen aangaande deze overdracht. Artikel 4.- Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd de nodige uitvoeringshandelingen te stellen. 08) Gemeentelijke verkaveling Kapelstraat/Haasbosstraat - verkoop bouwpercelen - voorwaarden - wijziging. Gelet op het gemeentedecreet, zoals gewijzigd, inzonderheid artikel 43 2, 12 ; Gelet op de verkavelingsvergunning dd. 15 april 2011, afgeleverd door de gewestelijk stedenbouwkundige ambtenaar, voor de percelen kadastraal gekend als afdeling 1, sectie C nummer 54 E; Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 1 september 2011 houdende wijziging van het reglement tot vaststelling van de procedure en toewijzingscriteria voor de verkoop van gemeentelijke bouwkavels; Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 1 september 2011 houdende vaststelling van de voorwaarden voor de verkoop van de bouwgronden gelegen in de gemeentelijke verkaveling Kapelstraat/Haasbosstraat; Gelet op de procedure die gevoerd werd met betrekking tot de verkoop van de bouwgronden gelegen in de gemeentelijke verkaveling Kapelstraat/Haasbosstraat, overeenkomstig de bepalingen van het reglement voor de verkoop van gemeentelijke bouwkavels voornoemd; Gelet op de besluiten van het college van burgemeester en schepenen van 30 december 2011 houdende toewijzing van de loten 2, 5 en 8; Gelet op de verkoopakten van 27 februari 2012 tot verkoop van de loten 2, 5 en 8; Overwegende dat alle gegadigden voor de betreffende bouwkavels voldoende mogelijkheden hebben gehad om zich kandidaat te stellen voor de overige loten in de verkaveling, met name de loten1, 3, 4, 6 en 7; (5/19)

6 Overwegende dat de verplichte raadpleging van de markt gegarandeerd wordt door de gronden te koop aan te bieden aan de markt tegen schattingsprijs, aan alle personen die voldoen aan de voorwaarden zoals opgenomen in artikel 2 van reglement betreffende de procedure en toewijzingscriteria bij de verkoop van bouwpercelen door het gemeentebestuur; Overwegende dat de rangschikking van de kandidaat-kopers bepaald kan worden door de datum van de aanvraag tot aankoop van een perceel; Dat bijgevolg kan afgeweken worden van de puntentelling, zoals opgenomen in de artikelen 7 en 8 van het reglement betreffende de procedure en toewijzingscriteria bij de verkoop van bouwpercelen door het gemeentebestuur; Gelet op het schattingsverslag van de ontvanger van registratie van 10 augustus 2011; Aantal ja-stemmen: 12; Aantal neen-stemmen: 4, nl. van de raadsleden Jef Van Bree, Linda Vissers, Gerard Geerts en Dominiek Heylen; Aantal onthoudingen: 6, nl. van de raadsleden Yvo Maussen, Jurgen Snoekx, Gerard Schuurmans, Stijn Peeters, Ronny Dreesen en Jan Vanduffel; Artikel 1.- Het gemeentebestuur zal overgaan tot de verkoop van de percelen bouwgrond, aangeduid als de loten 1, 3, 4, 6 en 7 op het als bijlage gehecht opmetingsplan van Technum-Tractebel Engineering nv dd. 4 februari De percelen worden verkocht aan de voorwaarden zoals opgenomen in aangehecht ontwerp van verkavelingsakte met verkoopsvoorwaarden. De verkoopprijs wordt per lot als volgt vastgesteld : - lot 1 groot 05a 10ca voor ,00 euro - lot 3 groot 05a 38ca voor ,00 euro - lot 4 groot 04a 89ca voor ,00 euro - lot 6 groot 06a 12ca voor ,00 euro - lot 7 groot 05a 67ca voor ,00 euro Artikel 2.- De kandidaat-kopers dienen aan volgende voorwaarden te voldoen : 1. Enkel natuurlijke personen kunnen hun kandidatuur stellen. Twee natuurlijke personen kunnen gezamenlijk hun kandidatuur stellen voor de aankoop van één bouwkavel; 2. De kandidaat koper dient minstens vijf jaar in België te wonen; 3. Aan een kandidaat koper kan slechts één perceel toegewezen worden; 4. De kandidaat kopers mogen noch afzonderlijk, noch samen, op de aanvraagdatum, noch in de twee jaar daarvoor, een woning of een perceel dat in aanmerking komt voor de oprichting van een woning overeenkomstig de regelgeving inzake ruimtelijke ordening, volledig in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik hebben of gehad hebben. De volgende situaties worden niet beschouwd als het in eigendom hebben of vruchtgebruik hebben van een woning of perceel : a) de kandidaat of het gezin waarvan het woonhuis of enig bouwperceel, gelegen in Overpelt, werd onteigend maximum vijf jaar geleden of waarvan de onteigening in het vooruitzicht is gesteld door een goedgekeurd onteigeningsplan; b) de eigenaar waarvan de huidige woning, gelegen te Overpelt, getroffen werd door een besluit van onbewoonbaarverklaring tijdens de huidige bewoning. De huidige bewoner dient deze woning ministens zes maanden te hebben bewoond voor de onbewoonbaarverklaring; c) de eigenaar van de enige woning getroffen door een ramp, waardoor de woning niet meer op dezelfde plaats her op te richten is. Artikel Binnen een termijn van zeven (7) jaren na het verlijden van de authentieke akte dient het goed bebouwd en bewoond te zijn. Indien de koper zich niet houdt aan de woonstverplichting, is de koper verplicht onverminderd alle andere schadevergoedingen en meerwaarde-vergoeding zoals in dit reglement bepaald, een forfaitaire schadevergoeding te betalen aan het gemeentebestuur, ten bedrage van vijf (5) procent van de verkoopprijs van de grond voor ieder jaar vertraging indien de gebouwen niet bewoond zijn binnen de gestelde termijn (6/19)

7 In gevallen van overmacht of bijzondere omstandigheden die de koper beletten te voldoen aan zijn verplichtingen, kan deze bij het bestuur een gemotiveerd verzoek indienen en het college van burgemeester en schepenen kan op basis van een sociaal verslag beslissen tot gehele of gedeeltelijke vrijstelling van de boetes. Onverminderd het voorgaande kan de verkoop van rechtswege ontbonden worden na ingebrekestelling bij deurwaardersexploot door het college van burgemeester en schepenen voor zover nog niet begonnen is met de bouw. De in de akte bepaalde verkoopprijs zal dan terugbetaald worden mits afhouding van alle door het bestuur gedane kosten en afhouding van een schadevergoeding van twintig (20) procent van de verkoopprijs. 2. Het recht tot vervreemding (ten bezwarende titel of om niet) van de eigendom wordt gedurende de eerste 10 jaren na het verlijden van de authentieke akte, afhankelijk gemaakt van de toestemming van het college van burgemeester en schepenen. In dit geval is de oorspronkelijke koper gehouden aan de nieuwe koper in de akte alle verplichtingen op te leggen die lastens hem gestipuleerd waren tot voordeel van de gemeente en zonder dat er vernieuwing van de termijn kan uit voortspruiten, tenzij het college er anders over beslist. Bovendien is de eigenaar-voortverkoper gehouden de helft van de bereikte meerwaarde op het goed aan het verkopend bestuur over te maken. Deze meerwaarde is het verschil tussen: - Voor onbebouwde percelen: De aankoopprijs betaald aan de gemeente, waardevast gemaakt. (Waardevast gemaakt is geïndexeerd op basis van het indexcijfer van de consumptieprijzen) De indexen zijn die, die gelden op de data van de authentieke aktes van verkoop, en Het hoogste bedrag van ofwel de werkelijke verkoopprijs ofwel de waarde die aanvaard wordt door de ontvanger van Registratie en Domeinen voor de heffing van de registratierechten. - Voor bebouwde percelen : De aankoopprijs betaald aan de gemeente Overpelt verhoogd met het bedrag van het gebouw, dat door de administratie van de B.T.W. aanvaard werd voor de berekening van de aan de staat verschuldigde B.T.W. en met de nadien bewezen verbeteringswerken (geen onderhoudswerken), deze waarden waardevast gemaakt. (Waardevast gemaakt is geïndexeerd op basis van het indexcijfer van de consumptieprijzen) De indexen zijn die die gelden op de data van de authentieke aktes van verkoop, de datum waarop de administratie van de B.T.W. de waarde van de bouwwerken definitief vastlegde en de factuurdatum van de verbeteringswerken. en Het hoogste bedrag van ofwel de werkelijke verkoopprijs ofwel de waarde die aanvaard wordt door de ontvanger van Registratie en Domeinen voor de heffing van de registratierechten. De toegelaten voortverkoop moet effectief gerealiseerd worden binnen maximaal één (1) jaar na de toelating door het schepencollege, zoniet vervalt de toelating. 3. In geval een kavel gekocht wordt door twee personen kunnen zij de aangekochte grond wederzijds afstaan mits de bouw- en woonstverplichting uitgevoerd wordt door de verkrijger van het goed. De koper van een goed is gerechtigd het aangekochte goed in te brengen in een huwgemeenschap. Bij ontbinding van het huwelijk mag het goed overgenomen worden door de inbrengende partner of de andere huwelijkspartner mits deze de bouw- en woonstverplichting verder uitvoert. Wanneer het goed overgenomen wordt door de andere huwelijkspartner dienen beide partners minimum drie jaar gehuwd te zijn. 4; In geval van gedwongen verkoop of onroerend beslag ingevolge vonnis of overlijden van de of een van de eigenaar(s) binnen een periode van woonstverplichting, vervallen alle voorwaarden en sancties (7/19)

8 Artikel 4.- Aan de bevolking wordt door middel van een advertentie in 2 dag- en of weekbladen, de gemeentelijke website en het gemeentelijk informatieblad Kiosk, kennis gegeven van de intentie van het bestuur om over te gaan tot de onderhandse procedure met betrekking tot een lot van bouwkavels of individuele bouwkavels. De advertentie maakt eveneens melding van de plaats en tijdstippen waar en waarop een daartoe bestemd inschrijvingsformulier en het toewijzingsreglement kunnen worden bekomen en inzage kan worden genomen van de stedenbouwkundige en/of verkavelingsvoorschriften en de (opmetings-)plannen. Artikel 5.- De kandidaat-kopers dienen hun kandidatuur te stellen tegen ontvangstbewijs of bij aangetekend schrijven en onder gesloten omslag aan het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Overpelt, Oude Markt 2 te 3900 Overpelt. De datum van afgifte op de post geldt in voorkomend geval als indieningsdatum. Niet reglementair ingediende of onvolledige aanvragen komen niet in aanmerking. Artikel 6.- De toewijzingen worden ter goedkeuring voorgelegd aan het College van burgemeester en schepenen. Het College van burgemeester en schepenen zendt een bericht van toewijzing, waarin de kandidaat koper verzocht wordt om binnen de veertien dagen een compromis te ondertekenen waarbij 525 euro betaald wordt tot dekking van de administratie- en opmetingskosten, verhoogd met 10 % van de koopsom als voorschot. De verkoop komt maar tot stand door ondertekening van de compromis en betaling van voormelde bedragen. Indien de compromis niet ondertekend werd en voormelde betalingen niet gebeurd zijn binnen de voormelde termijn van veertien dagen, vervalt de toewijzing definitief. De ondertekening van de notariële akte van verkoop met betaling van het saldo van de koopsom en de aktekosten dienen plaats te vinden binnen de twee maanden na ondertekening van de compromis. In geval de aankoopakte niet verleden is binnen de twee maanden wordt de aankoop van rechtswege ontbonden en komen voormelde bedragen van 525 euro en het voorschot van 10% definitief toe aan de gemeente Overpelt ten titel van schadevergoeding. De verkoop wordt eveneens van rechtswege ontbonden indien de door de kandidaat koper verstrekte inlichtingen onjuist blijken te zijn en dit zonder dat hiervoor een termijn in aanmerking komt. Dezelfde schadevergoeding als hierboven gestipuleerd komt dan toe aan de gemeente Overpelt. Alle kosten voortvloeiend uit de verkoop zijn ten laste van de koper. Indien na deze eerste termijn een perceel onverkocht zou blijven, zullen de naderhand ingediende aanvragen onderzocht en toegewezen worden naargelang de datum van ontvangst van de aanvraag, rekening houdend met de gestelde toewijzingsvoorwaarden. Artikel 7.- Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd om namens het gemeentebestuur de nodige uitvoeringsdaden te stellen. Artikel 8.- Dit besluit vervangt het raadsbesluit van 01 september 2011 met ingang van heden. Raadslid Yvo Maussen verlaat de vergadering. 09) Intergemeentelijk mobiliteitsplan Overpelt/Neerpelt - participatietraject. Gelet op onze beslissingen van 28 oktober 2010 en 29 september 201,1 houdende goedkeuring van het bestek en gunningsvoorwaarden voor de opmaak van een gezamenlijk mobiliteitsplan voor de gemeenten Neerpelt en Overpelt; Gelet op het mobiliteitsdecreet van 2009, waarin voorzien is dat gemeenten bij de opmaak of herziening van een mobiliteitsplan een participatietraject dienen uit te zetten; Overwegende dat Mobiel 21 in opdracht van de Vlaamse Overheid demoprojecten diende uit te werken voor verschillende items op het gebied van duurzame mobiliteit; Overwegende dat zowel de gemeente Neerpelt als de gemeente Overpelt zich kandidaat hebben gesteld voor het instappen in het demonstratieproject Type 1 : Participatieproject gemeentelijk mobiliteitsplan, demonstratie : vernieuwen van het gemeentelijk mobiliteitsplan ; Overwegende dat de opdrachthouder Mobiel 21: - input geeft aan de ontwikkeling van het participatietraject; - adviseert in de keuze van de participatiemethodieken; - ingeschakeld kan worden, binnen de beschikbare tijd, voor deeltaken in het participatietraject; - assisteert in de opvolging, monitoring en evaluatie van het participatieproces; Gelet op het ontwerp van overeenkomst met de demonstratiegemeenten ; (8/19)

9 Artikel 1.- De gemeenteraad gaat akkoord met de begeleiding en de uitwerking van het participatietraject voor het intergemeentelijk mobiliteitsplan Overpelt/Neerpelt door Mobiel 21. Het als bijlage aan dit besluit gehechte ontwerp van overeenkomst met de demonstratiegemeenten wordt goedgekeurd; Artikel 2.- De burgemeester en de gemeentesecretaris, of hun respectievelijke plaatsvervanger, zullen als vertegenwoordigers van de gemeente de overeenkomst ondertekenen. 10) Nolimpark - aanvraag toelating tot doorverkoop industriegebouw gelegen langs de Karel Pinxtenlaan (Dojepi nv aan Peter Goossens Interieur nv). Gelet op het gemeentedecreet, zoals gewijzigd, inzonderheid het artikel 43 3, 12; Gelet op het verzoek van 17 oktober 2012 van geassocieerde notarissen Crolla en Geebelen, met standplaats te Lommel, tot toestemming van de gemeente Overpelt voor de doorverkoop door Dojepi nv, met zetel te 3920 Lommel, Sint-Franciscusstraat 17 aan Peter Goossens Interieur nv, met zetel te 3900 Overpelt, Astridlaan 188, van het perceel industriegrond met gebouwen, gelegen te Nolimpark 1113, gekadastreerd sectie E nummer 102 S 127 met een oppervlakte van 45a 22ca; Gelet op de verkoopakten van 24 juni 1992 en van 25 februari 1992, verleden voor notaris Dirk Seresia met standplaats te Overpelt, en de voorwaarden hierin aangehaald, in het bijzonder artikel 11; Overwegende dat Dojepi nv het pand wil verkopen aan Peter Goossens Interieur nv, met als doel het vervaardigen van keukens; Overwegende dat Peter Goossens Interieur nv het pand mogelijks in de toekomst wil verhuren; Dat de gegevens van de eventuele huurder op dit ogenblik nog niet gekend zijn; Dat bijgevolg geen toestemming verleend kan worden met betrekking tot de eventuele toekomstige verhuring; Gelet op de voorziene tewerkstelling door de kandidaat-koper; Artikel 1.- De gemeente Overpelt verleent toestemming tot doorverkoop door Dojepi nv, met zetel te 3920 Lommel, Sint- Franciscusstraat 17 aan Peter Goossens Interieur nv, met zetel te 3900 Overpelt, Astridlaan 188, van het perceel industriegrond met gebouwen, gelegen te Nolimpark 1113, gekadastreerd sectie E nummer 102 S 127 met een oppervlakte van 45a 22ca. Artikel 2.- Deze toestemming wordt verleend aan Peter Goossens Interieur nv, voor het vervaardigen van keukens. Bij een verhuring van het pand dient opnieuw toestemming te worden gevraagd van het gemeentebestuur, zoals opgelegd in de oorspronkelijke verkoopovereenkomst. Artikel 2.- De oorspronkelijke verkoopsvoorwaarden vanwege het gemeentebestuur dienen integraal te worden overgenomen in de verkoopakte en dienen te worden nageleefd. Artikel 3.- De aanvrager en Nolimpark cvba zullen van dit besluit in kennis gesteld worden. 11) Nolimpark - aanvraag toelating tot doorverkoop industriegebouw gelegen langs de Industrielaan (Bouwgroep Eijssen nv aan Superhuis bvba). Gelet op het gemeentedecreet, zoals gewijzigd, inzonderheid het artikel 43 3, 12; Gelet op het verzoek van 18 oktober 2012 van notariaat Jean Flemings, houdende toestemming van de gemeente Overpelt voor de doorverkoop door Bouwgroep Eijssen nv, met zetel te 3900 Overpelt, Industrielaan 16, aan Superhuis bvba, met zetel te Zandhoven, van het perceel industriegrond met gebouwen, gelegen te Nolimpark, gekadastreerd sectie E deel van nummer 102 L 157 met een oppervlakte van 49a 42ca; Gelet op de verkoopakte van 05 oktober 1998, verleden voor notaris Peter Berben met standplaats te Neerpelt en de voorwaarden hierin aangehaald; Overwegende dat de activiteiten van Superhuis bvba bestaan uit het vervaardigen van sleutel-op-de-deur woningen, en dat bijgevolg de activiteiten ongewijzigd zullen zijn; Dat Superhuis bvba, naast het onroerend goed; ook al de roerende goederen, zonnepanelen, schulden en de activiteiten overneemt van Bouwgroep Eijssen nv; (9/19)

10 Gelet op de voorziene tewerkstelling door de kandidaat-koper; Artikel 1.- De gemeente Overpelt verleent toestemming tot doorverkoop door Bouwgroep Eijssen nv, met zetel te 3900 Overpelt, Industrielaan 16, aan Superhuis bvba, met zetel te Zandhoven, van het perceel industriegrond met gebouwen, gelegen te Nolimpark, gekadastreerd sectie E deel van nummer 102 L 157 met een oppervlakte van 49a 42ca. Artikel 2.- De oorspronkelijke verkoopsvoorwaarden vanwege het gemeentebestuur dienen integraal te worden overgenomen in de verkoopakte en dienen te worden nageleefd. Artikel 3.- De aanvrager en Nolimpark cvba zullen van dit besluit in kennis gesteld worden. 12) Nolimpark - afstand van recht van voorkoop - industriegebouw gelegen langs de Industrielaan (Desinvest bvba aan Desimmo vennootschap in oprichting). Gelet op het gemeentedecreet, zoals gewijzigd, inzonderheid het artikel 43 3, 12; Gelet op het verzoek van 14 november 2012 van notariaat Jean Flemings, met zetel te Lommel, houdende verzoek tot afstand van het recht van voorkoop van de gemeente Overpelt met betrekking tot het perceel industriegrond met gebouwen, gekadastreerd Overpelt, tweede afdeling, sectie E, nummer 102 T 155 (deel), met een oppervlakte van 22a 71ca; Gelet op de verkoopakte van 26 juli 2011 verleden voor notaris Dirk Seresia met standplaats te Overpelt en notaris Jean Flemings, met standplaats te Lommel, en de voorwaarden hierin aangehaald; Overwegende dat Desinvest bvba, met zetel te 3900 Overpelt, Breugelweg 118 het goed wenst te verkopen aan de nog op te richten vennootschap Desimmo, voor de prijs van ,00; Overwegende dat de op te richten vennootschap een patrimoniumvennootschap zal worden, die het goed verder zal in leasing geven aan Desair nv, die op heden haar activiteiten in het gebouw heeft gevestigd; Dat de activiteiten van het bedrijf bijgevolg ongewijzigd zullen blijven; Gelet op de voorziene tewerkstelling door de kandidaat-koper; Overwegende dat het gemeentebestuur geen bestemming heeft voor de percelen met opstaande gebouwen, anders dan de bestemming die er door de voorgenomen verkoop aan gegeven zal worden; Dat het gemeentebestuur afziet van het recht van voorkoop Artikel 1.- De gemeente Overpelt doet afstand van het recht van voorkoop met betrekking tot het perceel industriegrond met gebouwen, gekadastreerd Overpelt, tweede afdeling, sectie E, nummer 102 T 155 (deel), met een oppervlakte van 22a 71ca. Artikel 2.- De instrumenterende notaris zal van dit besluit in kennis gesteld worden. Raadslid Yvo Maussen voegt zich opnieuw bij de vergadering. 13) Aanvullend verkeersreglement houdende uitbreiding van een snelheidsbeperking van de zone 30 (Jeneverbeslaan en Bremstraat). Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, zoals gewijzigd; Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, zoals gewijzigd bij latere besluiten; Gelet op het ministerieel besluit waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald, zoals gewijzigd bij latere besluiten; Gelet op het ministerieel besluit dd. 30 april 2004 betreffende de invoering van een zone 30 aan schoolomgevingen; Gelet op artikelen 135, 2, van de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op de artikelen 42 3, 186, 187 en 252 van het Gemeentedecreet; Gelet op de herinrichting van de schoolomgeving in de Jeneverbeslaan; (10/19)

11 Overwegende dat uit een proefopstelling gebleken is dat het aangewezen is de bestaande zone 30 uit te breiden, gelet op de bijkomende ingang voor de kleuterschool die werd gerealiseerd op de parking achter de parochiezaal; Overwegende dat de vaste zoneborden, houdende 30 km/u aan de schoolomgeving, kunnen worden afgedekt tijdens de langere schoolvakanties; Overwegend dat de reglementering betrekking heeft op openbare gemeentewegen; Artikel 1.- Er wordt een zone 30-regeling ingevoerd voor het volgende weggedeelte: - de Jeneverbeslaan, over een afstand van 75 m. voor en na de ingang tot het schoolgebouw; - de Bremstraat, tot aansluiting op bestaande zone; zoals aangeduid op het aan dit besluit gehechte plan. De snelheidsbeperking zal aan de weggebruikers ter kennis worden gebracht met het vaste verkeersteken F4-30 km/u samen met het verkeersbord A23. Artikel 2.- Dit besluit wordt bekendgemaakt overeenkomstig de voorschriften van artikel 186 en 187 van het Gemeentedecreet. Artikel 3.- Afschrift van dit besluit wordt verstuurd aan: - de Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid - Departement Mobiliteit en Openbare Werken Vlaamse Overheid, K. Albert II-laan 20/2 te 1000 Brussel; - de Griffie van de Politierechtbank te Hasselt; - de Griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt; - de zone-chef van de lokale politie. 14) Noord-Limburgs Kunstonderwijs - beleidsplan en begrotingen Gelet op het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking; Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 27 juni 2003 houdende de akkoordverklaring met de oprichting van de interlokale vereniging Noord-Limburgs Kunstonderwijs ; Gelet op de overeenkomst met statutaire draagkracht van de interlokale vereniging Noord-Limburgs Kunstonderwijs, inzonderheid de artikels 5, 5 en 5, 6; Gelet op het door het beheerscomité van de interlokale vereniging Noord-Limburgs Kunstonderwijs ingediende voorstel van beleidsplan NIKO 2013 en de ontwerpbegroting NIKO vzw 2013, zoals toegelicht op het beheerscomité van de interlokale vereniging Noord-Limburgs Kunstonderwijs in vergadering van 17 oktober 2012; Overwegende dat in de begeleidende brief wordt aangegeven dat de onkosten voor de geplande nieuwe investering voor het NIKO-gebouw, in 2013 nog verder verdeeld zal moeten worden conform de verwachte verdeelsleutel van RESOC; Artikel 1.- Het voorstel van beleidsplan NIKO 2013 en de ontwerpbegroting NIKO vzw 2013, zoals toegelicht op het beheerscomité van de interlokale vereniging Noord-Limburgs Kunstonderwijs in vergadering van 17 oktober 2012, worden goedgekeurd; Artikel 2.- De gemeentelijke bijdrage 2013 wordt vastgesteld op ,00 voor de vzw NIKO en 200,00 voor de Interlokale Vereniging. Artikel 3.- De Interlokale Vereniging Noord-Limburgs Kunstonderwijs zal van dit besluit in kennis gesteld worden. 15) Infrax Limburg - buitengewone algemene vergadering - bepaling van het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordigers. Gelet op de bepalingen van het Gemeentedecreet, meer bepaald de artikelen 249 en 252 betreffende het bestuurlijk toezicht; Gelet op de brief van Infrax Limburg dd. 16 oktober 2012 houdende uitnodiging voor de buitengewone algemene vergadering van 10 december 2012, met volgende agenda: (11/19)

12 1. Begroting 2013; Overwegende dat de gemeente Overpelt aandeelhouder is van Infrax Limburg; Overwegende dat de gemeenteraad met eenparigheid kan instemmen met de voorstellen van de raad van bestuur, zoals weergegeven in hoger vermelde uitnodigingsbrief; Artikel 1.- De gemeenteraad stemt in met de voorstellen van de raad van bestuur van intergemeentelijk samenwerkingsverband Infrax Limburg met betrekking tot de buitengewone algemene vergadering van 10 december 2012, zoals weergegeven in de brief van 16 oktober Artikel 2.- Het intergemeentelijk samenwerkingsverband Infrax Limburg zal van dit besluit in kennis gesteld worden. 16) Inter-media - buitengewone algemene vergadering - bepaling van het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordigers. Gelet op de bepalingen van het Gemeentedecreet, meer bepaald de artikelen 249 en 252 betreffende het bestuurlijk toezicht; Gelet op de brief van Inter-media dd. 04 oktober 2012, houdende uitnodiging voor de buitengewone algemene vergadering van 04 december 2012, met volgende agenda: 1. Begroting 2013; Overwegende dat de gemeente Overpelt aandeelhouder is van Inter-media; Overwegende dat de gemeenteraad met eenparigheid kan instemmen met de voorstellen van de raad van bestuur, zoals weergegeven in hoger vermelde uitnodigingsbrief; Artikel 1.- De gemeenteraad stemt in met de voorstellen van de raad van bestuur van intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-media met betrekking tot de buitengewone algemene vergadering van 04 december 2012 zoals weergegeven in de brief van 04 oktober Artikel 2.- Het intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-media zal van dit besluit in kennis gesteld worden. 17) Inter-aqua - buitengewone algemene vergadering - bepaling van het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordigers. Gelet op de bepalingen van het Gemeentedecreet, meer bepaald de artikelen 249 en 252 betreffende het bestuurlijk toezicht; Gelet op de brief van Inter-aqua dd. 18 oktober 2012, houdende uitnodiging voor de buitengewone algemene vergadering van 18 december 2012, met volgende agenda: 1. Begroting 2013; Overwegende dat de gemeente Overpelt aandeelhouder is van Inter-aqua; Overwegende dat de gemeenteraad met eenparigheid kan instemmen met de voorstellen van de raad van bestuur, zoals weergegeven in hoger vermelde uitnodigingsbrief; Artikel 1.- De gemeenteraad stemt in met de voorstellen van de raad van bestuur van intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-aqua met betrekking tot de buitengewone algemene vergadering van 18 december 2012, zoals weergegeven in de brief van 18 oktober Artikel 2.- Het intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-aqua zal van dit besluit in kennis gesteld worden (12/19)

13 18) Inter-energa - buitengewone algemene vergadering - bepaling van het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordigers. Gelet op de bepalingen van het Gemeentedecreet, meer bepaald de artikelen 249 en 252 betreffende het bestuurlijk toezicht; Gelet op de brief van Inter-energa dd. 24 oktober 2012, houdende uitnodiging voor de buitengewone algemene vergadering van 11 december 2012, met volgende agenda: 1. Begroting 2013; Overwegende dat de gemeente Overpelt aandeelhouder is van Inter-energa; Overwegende dat de gemeenteraad met eenparigheid kan instemmen met de voorstellen van de raad van bestuur, zoals weergegeven in hoger vermelde uitnodigingsbrief; Artikel 1.- De gemeenteraad stemt in met de voorstellen van de raad van bestuur van intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-energa met betrekking tot de buitengewone algemene vergadering van 11 december 2012, zoals weergegeven in de brief van 24 oktober Artikel 2.- Het intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-energa zal van dit besluit in kennis gesteld worden. 19) Nolimpark DV - buitengewone algemene vergadering - bepaling van het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger. Gelet op de bepalingen van het Gemeentedecreet, meer bepaald artikel 43, 2, 24 lid; Gelet op de brief van Nolimpark DV van 26 oktober 2012, houdende uitnodiging voor de buitengewone algemene vergadering van 04 december 2012, met vermelding van de volgende agenda zoals vastgesteld door de raad van bestuur: 1. Goedkeuring verslag vorige vergadering; 2. Te ontwikkelen activiteiten en te volgen strategie voor het jaar 2013; 3. Begroting Nolimpark DV voor het jaar 2013; Overwegende dat de gemeente Overpelt aandeelhouder is van Nolimpark DV; Overwegende dat de gemeenteraad met eenparigheid kan instemmen met de voorstellen van de raad van bestuur, zoals weergegeven in hoger vermelde uitnodigingsbrief; Artikel 1.- De gemeenteraad stemt in met de voorstellen van de raad van bestuur van Nolimpark DV met betrekking tot de buitengewone algemene vergadering van 04 december 2012, zoals weergegeven in de brief van 26 oktober Artikel 2.- Het intergemeentelijk samenwerkingsverband Nolimpark DV zal van dit besluit in kennis gesteld worden. 20) DV Pelt - buitengewone algemene vergadering - bepaling van het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger. Gelet op de bepalingen van het Gemeentedecreet, meer bepaald artikel 43, 2, 24 lid; Gelet op de brief van Nolimpark DV van 26 oktober 2012, houdende uitnodiging voor de buitengewone algemene vergadering van 04 december 2012, met vermelding van de volgende agenda zoals vastgesteld door de raad van bestuur: 1. Goedkeuring verslag vorige vergadering; 2. Te ontwikkelen activiteiten en te volgen strategie voor het jaar 2013; 3. Begroting Nolimpark DV voor het jaar 2013; Overwegende dat de gemeente Overpelt aandeelhouder is van Nolimpark DV; (13/19)

14 Overwegende dat de gemeenteraad met eenparigheid kan instemmen met de voorstellen van de raad van bestuur, zoals weergegeven in hoger vermelde uitnodigingsbrief; Artikel 1.- De gemeenteraad stemt in met de voorstellen van de raad van bestuur van Nolimpark DV met betrekking tot de buitengewone algemene vergadering van 04 december 2012, zoals weergegeven in de brief van 26 oktober Artikel 2.- Het intergemeentelijk samenwerkingsverband Nolimpark DV zal van dit besluit in kennis gesteld worden. 21) Limburg.net - algemene vergadering - bepaling van het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger. Gelet op de bepalingen van het Gemeentedecreet, meer bepaald artikel 43, 2, 24 lid; Gelet op de brief van Limburg.net dd. 25 oktober 2012 houdende uitnodiging voor de algemene vergadering van 19 december 2012 met volgende agenda: 1) Welkom door de voorzitter 2) Goedkeuring verslag van de vorige algemene vergadering 3) Aanduiding secretaris en stemopnemers (art. 38 statuten) 4) Begroting 2013, te ontwikkelen activiteiten en strategie 5) Kapitaalsverhoging Bionerga 6) Varia a) Stand van zaken voorbereiding directe inning afvalfactuur Overwegende dat de gemeente Overpelt aandeelhouder is van Limburg.net; Overwegende dat de gemeenteraad met eenparigheid kan instemmen met de voorstellen van de raad van bestuur, zoals weergegeven in hoger vermelde uitnodigingsbrief; Artikel 1.- De gemeenteraad stemt in met de voorstellen van de raad van bestuur van Limburg.net met betrekking tot de algemene vergadering van 19 december 2012, zoals weergegeven in de brief van 25 oktober Artikel 2.- Het intergemeentelijk samenwerkingsverband Limburg.net zal van dit besluit in kennis gesteld worden. 22) IGL - buitengewone algemene vergadering - bepaling van het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger. Gelet op de bepalingen van het Gemeentedecreet, meer bepaald artikel 43, 2, 24 lid; Gelet op de brief van IGL van 29 oktober 2012 houdende uitnodiging voor de buitengewone algemene vergadering van 14 december 2012, met vermelding van de agenda zoals vastgesteld door de raad van bestuur: 1. AZeRTiE, FeGOB vzw in oprichting, toetreding en aanduiding kandidaat-bestuurder: goedkeuring; 2. Financieel rapport over het eerste semester 2012, balans, resultaat en saldo per 30 juni 2012: kennisneming; 3. Begroting 2013: goedkeuring; Overwegende dat de gemeente Overpelt aandeelhouder is van IGL; Overwegende dat de gemeenteraad kan instemmen met de voorstellen van de raad van bestuur, zoals weergegeven in hoger vermelde uitnodigingsbrief; Artikel 1.- De gemeenteraad stemt in met de voorstellen van de raad van bestuur van IGL met betrekking tot de buitengewone algemene vergadering van 14 december 2012, zoals weergegeven in de brief van 29 oktober Artikel 2.- Het intergemeentelijk samenwerkingsverband IGL zal van dit besluit in kennis gesteld worden (14/19)

15 De raad gaat vervolgens over tot het aanwijzen van de vertegenwoordigers van de gemeente in de hierna vermelde organen van samenwerkingsverbanden. De stemming gebeurt overeenkomstig artikel 29, 2 de lid van het huishoudelijk reglement, in één stemronde en met één globaal stembiljet met vermelding van de door de fractieleiders voorgedragen kandidaten per aan te wijzen vertegenwoordiger. Na de telling van de uitgebrachte stemmen geeft de voorzitter lezing van de uitslag per aanwijzing. De aanwijzingen worden vervolgens overeenkomstig de stemmingen vastgesteld. 23) Infrax Limburg - buitengewone algemene vergadering - aanduiding gemeentelijke vertegenwoordigers. Gelet op de bepalingen van het Gemeentedecreet, meer bepaald de artikelen 249 en 252 betreffende het bestuurlijk toezicht; Overwegende dat de gemeente Overpelt aandeelhouder is van Infrax Limburg, waarvan de eerstvolgende buitengewone algemene vergadering zal doorgaan op 10 december 2012; Gelet op ons besluit van heden, houdende bepaling van het mandaat van de gemeentelijk afgevaardigden voor de buitengewone algemene vergadering; Overwegende dat twee gemeentelijke volmachtdragers uit de gemeenteraad dienen aangeduid te worden om de gemeente te vertegenwoordigen; Gelet op de geheime stemming over de eerste stemgerechtigde volmachtdrager, waaraan 22 raadsleden deelnamen, en die volgende uitslag gaf: aantal stemmen ten gunste van Gerard Bloemen: 12; Overwegende dat Gerard Bloemen de volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen bekomen heeft; Gelet op de geheime stemming over de tweede stemgerechtigde volmachtdrager, waaraan 22 raadsleden deelnamen, en die volgende uitslag gaf: aantal stemmen ten gunste van Wouter Van Mierloo: 12; Overwegende dat Wouter Van Mierloo de volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen bekomen heeft; Artikel 1.- De raadsleden Gerard Bloemen en Wouter Van Mierloo worden aangesteld als stemgerechtigd volmachtdragers van de gemeente Overpelt voor de buitengewone algemene vergadering van 10 december Elke vertegenwoordiger beschikt over de helft van de aan de gemeente toegewezen stemmen. Bij verhindering van één van beide vertegenwoordigers beschikt de aanwezige vertegenwoordiger over alle aan de gemeente toegewezen stemmen. Artikel 2.- De aangestelde volmachtdragers en intergemeentelijk samenwerkingsverband Infrax Limburg zullen van dit besluit in kennis gesteld worden. 24) Inter-media - buitengewone algemene vergadering - aanduiding gemeentelijke vertegenwoordigers. Gelet op de bepalingen van het Gemeentedecreet, meer bepaald de artikelen 249 en 252 betreffende het bestuurlijk toezicht; Overwegende dat de gemeente Overpelt aandeelhouder is van Inter-media, waarvan de eerstvolgende buitengewone algemene vergadering zal doorgaan op 04 december 2012; Gelet op ons besluit van heden, houdende bepaling van het mandaat van de gemeentelijk afgevaardigden voor de buitengewone algemene vergadering; Overwegende dat twee gemeentelijke volmachtdragers uit de gemeenteraad dienen aangeduid te worden om de gemeente te vertegenwoordigen; (15/19)

16 Gelet op de geheime stemming over de eerste stemgerechtigde volmachtdrager, waaraan 22 raadsleden deelnamen, en die volgende uitslag gaf: aantal stemmen ten gunste van Wouter Van Mierloo: 12; Overwegende dat Wouter Van Mierloo de volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen bekomen heeft; Gelet op de geheime stemming over de tweede stemgerechtigde volmachtdrager, waaraan 22 raadsleden deelnamen, en die volgende uitslag gaf: aantal stemmen ten gunste van Guido Renckens: 12; Overwegende dat Guido Renckens de volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen bekomen heeft; Artikel 1.- De raadsleden Wouter Van Mierloo en Guido Renckens worden aangesteld als stemgerechtigd volmachtdragers van de gemeente Overpelt voor de buitengewone algemene vergadering van Inter-media van 04 december Elke vertegenwoordiger beschikt over de helft van de aan de gemeente toegewezen stemmen. Bij verhindering van één van beide vertegenwoordigers beschikt de aanwezige vertegenwoordiger over alle aan de gemeente toegewezen stemmen. Artikel 2.- De aangestelde volmachtdragers en intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-media zullen van dit besluit in kennis gesteld worden. 25) Inter-aqua - buitengewone algemene vergadering - aanduiding gemeentelijke vertegenwoordigers. Gelet op de bepalingen van het Gemeentedecreet, meer bepaald de artikelen 249 en 252 betreffende het bestuurlijk toezicht; Overwegende dat de gemeente Overpelt aandeelhouder is van Inter-aqua, waarvan de eerstvolgende buitengewone algemene vergadering zal doorgaan op 18 december 2012; Gelet op ons besluit van heden, houdende bepaling van het mandaat van de gemeentelijk afgevaardigden voor de buitengewone algemene vergadering; Overwegende dat twee gemeentelijke volmachtdragers uit de gemeenteraad dienen aangeduid te worden om de gemeente te vertegenwoordigen; Gelet op de geheime stemming over de eerste stemgerechtigde volmachtdrager, waaraan 22 raadsleden deelnamen, en die volgende uitslag gaf: aantal stemmen ten gunste van Dirk Vanseggelen: 12; Overwegende dat Dirk Vanseggelen de volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen bekomen heeft; Gelet op de geheime stemming over de tweede stemgerechtigde volmachtdrager, waaraan 22 raadsleden deelnamen, en die volgende uitslag gaf: aantal stemmen ten gunste van Guido Renckens: 12; Overwegende dat Guido Renckens de volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen bekomen heeft; Artikel 1.- Schepen Dirk Vanseggelen en raadslid Guido Renckens worden aangesteld als stemgerechtigd volmachtdragers van de gemeente Overpelt voor de buitengewone algemene vergadering van Inter-aqua van 18 december Elke vertegenwoordiger beschikt over de helft van de aan de gemeente toegewezen stemmen. Bij verhindering van één van beide vertegenwoordigers beschikt de aanwezige vertegenwoordiger over alle aan de gemeente toegewezen stemmen (16/19)

17 Artikel 2.- De aangestelde volmachtdragers en intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-aqua zullen van dit besluit in kennis gesteld worden. 26) Inter-energa - buitengewone algemene vergadering - aanduiding gemeentelijke vertegenwoordigers. Gelet op de bepalingen van het Gemeentedecreet, meer bepaald de artikelen 249 en 252 betreffende het bestuurlijk toezicht; Overwegende dat de gemeente Overpelt aandeelhouder is van Inter-energa, waarvan de eerstvolgende buitengewone algemene vergadering zal doorgaan op 11 december 2012; Gelet op ons besluit van heden, houdende bepaling van het mandaat van de gemeentelijk afgevaardigden voor de buitengewone algemene vergadering; Overwegende dat drie gemeentelijke volmachtdragers uit de gemeenteraad dienen aangeduid te worden om de gemeente te vertegenwoordigen; Gelet op de geheime stemming over de eerste stemgerechtigde volmachtdrager, waaraan 22 raadsleden deelnamen, en die volgende uitslag gaf: aantal stemmen ten gunste van Marleen Clijsters: 12; Overwegende dat Marleen Clijsters de volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen bekomen heeft; Gelet op de geheime stemming over de tweede stemgerechtigde volmachtdrager, waaraan 22 raadsleden deelnamen, en die volgende uitslag gaf: aantal stemmen ten gunste van Johan Van de Broek: 12; Overwegende dat Johan Van de Broek de volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen bekomen heeft; Gelet op de geheime stemming over de derde stemgerechtigde volmachtdrager, waaraan 22 raadsleden deelnamen, en die volgende uitslag gaf: aantal stemmen ten gunste van Patrick Van Baelen: 12; Overwegende dat Patrick Van Baelen de volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen bekomen heeft; Artikel 1.- Schepen Patrick Van Baelen en de raadsleden Marleen Clijsters en Johan Van de Broek worden aangesteld als stemgerechtigd volmachtdragers van de gemeente Overpelt voor de buitengewone algemene vergadering van Interenerga van 11 december Elke vertegenwoordiger beschikt over één derde van de aan de gemeente toegewezen stemmen. Bij verhindering worden de stemmen van de afwezige(n) in evenredigheid toegewezen aan de aanwezige vertegenwoordiger(s) van de gemeente. Artikel 2.- De aangestelde volmachtdragers en intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-energa zullen van dit besluit in kennis gesteld worden. 27) Nolimpark DV - buitengewone algemene vergadering - aanduiding gemeentelijke vertegenwoordiger. Gelet op de bepalingen van het Gemeentedecreet, meer bepaald artikel 43, 2, 24 lid; Overwegende dat de gemeente Overpelt aandeelhouder is van Nolimpark DV, waarvan de eerstvolgende buitengewone algemene vergadering zal doorgaan op 04 december 2012; Gelet op ons besluit van heden, houdende bepaling van het mandaat van de gemeentelijk afgevaardigde voor de buitengewone algemene vergadering; Overwegende dat één gemeentelijke volmachtdrager uit de gemeenteraad dient aangeduid te worden om de gemeente te vertegenwoordigen; Gelet op de geheime stemming over de aan te duiden afgevaardigde, waaraan 22 raadsleden deelnamen, en die volgende uitslag gaf: (17/19)

18 aantal stemmen ten gunste van Jos Kerkhofs: 12; Overwegende dat Jos Kerkhofs de volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen bekomen heeft; Artikel 1.- Raadslid Jos Kerkhofs wordt aangesteld als stemgerechtigd volmachtdrager van de gemeente Overpelt voor de buitengewone algemene vergadering van Nolimpark DV van 04 december Artikel 2.- De aangestelde volmachtdrager en intergemeentelijk samenwerkingsverband Nolimpark DV zullen van dit besluit in kennis gesteld worden. 28) DV Pelt - buitengewone algemene vergadering - aanduiding gemeentelijke vertegenwoordiger. Gelet op de bepalingen van het Gemeentedecreet, meer bepaald artikel 43, 2, 24 lid; Overwegende dat de gemeente Overpelt aandeelhouder is van DV Pelt, waarvan de eerstvolgende buitengewone algemene vergadering zal doorgaan op 12 december 2012; Gelet op ons besluit van heden, houdende bepaling van het mandaat van de gemeentelijk afgevaardigde voor de buitengewone algemene vergadering; Overwegende dat één gemeentelijke volmachtdrager uit de gemeenteraad dient aangeduid te worden om de gemeente te vertegenwoordigen; Gelet op de geheime stemming over de aan te duiden afgevaardigde, waaraan 22 raadsleden deelnamen, en die volgende uitslag gaf: aantal stemmen ten gunste van Gerard Bloemen: 12; Overwegende dat Gerard Bloemen de volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen bekomen heeft; Artikel 1.- Raadslid Gerard Bloemen wordt aangesteld als stemgerechtigd volmachtdrager van de gemeente Overpelt voor de buitengewone algemene vergadering van DV Pelt van 12 december Artikel 2.- De aangestelde volmachtdrager en intergemeentelijk samenwerkingsverband DV Pelt zullen van dit besluit in kennis gesteld worden. 29) Limburg.net - algemene vergadering - aanduiding gemeentelijke vertegenwoordiger. Gelet op de bepalingen van het Gemeentedecreet, meer bepaald artikel 43, 2, 24 lid; Overwegende dat de gemeente Overpelt aandeelhouder is van Limburg.net, waarvan de eerstvolgende algemene vergadering zal doorgaan op 19 december 2012; Gelet op ons besluit van heden, houdende bepaling van het mandaat van de gemeentelijk afgevaardigde voor de algemene vergadering; Overwegende dat één gemeentelijke volmachtdrager dient aangeduid te worden om de gemeente te vertegenwoordigen; Gelet op de geheime stemming over de aan te duiden afgevaardigde, waaraan 22 raadsleden deelnamen, en die volgende uitslag gaf: aantal stemmen ten gunste van Guido Renckens: 12; Overwegende dat Guido Renckens de volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen bekomen heeft; (18/19)

19 Artikel 1.- Raadslid Guido Renckens wordt aangesteld als stemgerechtigd volmachtdrager van de gemeente Overpelt voor de algemene vergadering van Limburg.net van 19 december Artikel 2.- De aangestelde volmachtdrager en intergemeentelijk samenwerkingsverband Limburg.net zullen van dit besluit in kennis gesteld worden. 30) IGL - buitengewone algemene vergadering - aanduiding gemeentelijke vertegenwoordiger. Gelet op de bepalingen van het Gemeentedecreet, meer bepaald artikel 43, 2, 24 lid; Overwegende dat de gemeente Overpelt aandeelhouder is van IGL, waarvan de eerstvolgende buitengewone algemene vergadering zal doorgaan op 14 december 2012; Gelet op ons besluit van heden, houdende bepaling van het mandaat van de gemeentelijk afgevaardigde voor de buitengewone algemene vergadering; Overwegende dat één gemeentelijke volmachtdrager uit de gemeenteraad dient aangeduid te worden om de gemeente te vertegenwoordigen; Gelet op de geheime stemming over de aan te duiden afgevaardigde, waaraan 22 raadsleden deelnamen, en die volgende uitslag gaf: aantal stemmen ten gunste van Marleen Clijsters: 12; Overwegende dat Marleen Clijsters de volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen bekomen heeft; Artikel 1.- Raadslid Marleen Clijsters wordt aangesteld als stemgerechtigd volmachtdrager van de gemeente Overpelt voor de buitengewone algemene vergadering van IGL van 14 december Artikel 2.- De aangestelde volmachtdrager en intergemeentelijk samenwerkingsverband IGL zullen van dit besluit in kennis gesteld worden. De voorzitter sluit vervolgens de vergadering. De secretaris Peter Spooren De voorzitter Jaak Fransen (19/19)

DE NOTULEN * * VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT

DE NOTULEN * * VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT DE NOTULEN *2010-10-28* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2010-10-28 OPENBARE ZITTING VAN 28 OKTOBER 2010 Aanwezig : Jaak Fransen, burgemeester-voorzitter; Dirk Vanseggelen, Patrick Van Baelen, Marleen

Nadere informatie

Artikel 1. : aan de kandidaat koper kan slechts één perceel worden toegewezen, zowel bij de onderhandse als bij de publieke verkoopprocedure.

Artikel 1. : aan de kandidaat koper kan slechts één perceel worden toegewezen, zowel bij de onderhandse als bij de publieke verkoopprocedure. TOEWIJZINGSNORMEN EN VOORWAARDEN BIJ DE VERKOOP VAN BOUWGRONDEN EN VAN WONINGEN Artikel 1. : aan de kandidaat koper kan slechts één perceel worden toegewezen, zowel bij de onderhandse als bij de publieke

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. l i l

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. l i l UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VANOVERPELT l i l OPENBARE ZITTING VAN 23 MAART 2017 Aanwezig : Dominiek Vanendert, voorzitter. Bloemen Gerard, Clijsters Marleen, Cuypers

Nadere informatie

TOEWIJZINGSREGLEMENT verkoop van gemeentelijke bouwkavels in VERKAVELING ZONHOEVESTRAAT

TOEWIJZINGSREGLEMENT verkoop van gemeentelijke bouwkavels in VERKAVELING ZONHOEVESTRAAT TOEWIJZINGSREGLEMENT verkoop van gemeentelijke bouwkavels in VERKAVELING ZONHOEVESTRAAT Hoofdstuk 1 : Basisvoorwaarden Artikel 1 1. Enkel natuurlijke personen kunnen zich kandidaat stellen. 2. In dit reglement

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 27 oktober 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 27 oktober 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 24 NOVEMBER 2016 Aanwezig: Willy Cornelis, Voorzitter André Marguillier, Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Rita Van Cleynebreugel, Ann Wils,

Nadere informatie

DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT

DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT OPENBARE ZITTING VAN 01 FEBRUARI 2010 Aanwezig : Jaak Fransen, burgemeester-voorzitter; Dirk Vanseggelen, Patrick Van Baelen, Marleen Kuppens, Roel Verachtert

Nadere informatie

LASTENKOHIER VOOR DE ONDERHANDSE VERKOOP VAN STADSGRONDEN GELEGEN BINNEN DE GRENZEN VAN HET VERKAVELING GOED TE BOUVEKERKE

LASTENKOHIER VOOR DE ONDERHANDSE VERKOOP VAN STADSGRONDEN GELEGEN BINNEN DE GRENZEN VAN HET VERKAVELING GOED TE BOUVEKERKE LASTENKOHIER VOOR DE ONDERHANDSE VERKOOP VAN STADSGRONDEN GELEGEN BINNEN DE GRENZEN VAN HET VERKAVELING GOED TE BOUVEKERKE A. INLEIDING Onderhavig lastenkohier heeft betrekking op de verkoop van stadsgrond

Nadere informatie

Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA

Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA Voor de volgende editie van Wegwijs in Wommelgem zal een groepsfoto genomen worden door fotografe Veerle Hofkens. Alle gemeenteraadsleden worden verwacht

Nadere informatie

Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed.

Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed. Gemeente Vorselaar Overzicht van de raadsbesluiten van 02 mei 2016 01. Goedkeuring verslag vorige vergadering Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed. 02. Kennisname nazicht

Nadere informatie

RAAD VAN BESTUUR VAN 14 december Dagorde

RAAD VAN BESTUUR VAN 14 december Dagorde RAAD VAN BESTUUR VAN 14 december 2015 Dagorde 01 Verslagen 02 Aanpassing Meerjarenplan 2014-2019. Goedkeuring. 03 Budget 2016. Goedkeuring. 04 Terugbetaling lidgelden en deelname aan sportactiviteiten

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 26 mei Kennisgeving notulen van het vast bureau van 4 mei 2016, 18 mei 2016 en 1 juni 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 26 mei Kennisgeving notulen van het vast bureau van 4 mei 2016, 18 mei 2016 en 1 juni 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 30 JUNI 2016 Aanwezig: Verontschuldigd: Willy Cornelis, Voorzitter André Marguillier, Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Ann Wils, OCMW-raadsleden

Nadere informatie

Reglement verkoop bouwgronden door de gemeente Beveren

Reglement verkoop bouwgronden door de gemeente Beveren Reglement verkoop bouwgronden door de gemeente Beveren 1. Verkoop gemeentelijke bouwgronden - voorwaarden A. Voorwaarden voor de kandidaat-kopers: aanvraagdossier De voorwaarden voor de kandidaat-kopers

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT INZAKE DE ACTIVERINGSHEFFING OP ONBEBOUWDE GRONDEN EN KAVELS VOOR DE PERIODE

GEMEENTELIJK REGLEMENT INZAKE DE ACTIVERINGSHEFFING OP ONBEBOUWDE GRONDEN EN KAVELS VOOR DE PERIODE GEMEENTELIJK REGLEMENT INZAKE DE ACTIVERINGSHEFFING OP ONBEBOUWDE GRONDEN EN KAVELS VOOR DE PERIODE 2014-2019 Vastgesteld bij gemeenteraadsbeslissing van 27 maart 2014 en vervangen bij gemeenteraadsbeslissing

Nadere informatie

DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT

DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT OPENBARE ZITTING VAN 25 MAART 2010 Aanwezig : Jaak Fransen, burgemeester-voorzitter; Dirk Vanseggelen, Patrick Van Baelen, Marleen Kuppens, Roel Verachtert en

Nadere informatie

AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond)

AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond) AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond) De modeldocumenten op deze site worden enkel ter informatie aangeboden; ze kunnen door de partijen gewijzigd worden, met name wat de erin voorziene

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING OCMW. 1. Kennisname van de budgetwijziging 2 exploitatiebudget voor het dienstjaar 2011 van het

Nadere informatie

Belasting op onbebouwde percelen

Belasting op onbebouwde percelen Belasting op onbebouwde percelen Reglement heffing op onbebouwde percelen, gelegen in een niet- vervallen verkaveling Reglement heffing op onbebouwde percelen, gelegen in gebieden bestemd voor wonen Artikel

Nadere informatie

Voor de verkoop van onroerende goederen is geen onderzoek de commodo et incommodo meer vereist.

Voor de verkoop van onroerende goederen is geen onderzoek de commodo et incommodo meer vereist. Verkoop landbouwgrond, bouwgrond en woning informatie versie juni 2017 Dossierbehandeling Betreft: de verkoop van onroerende goederen door de lokale besturen 1. Wettelijke regeling De beslissingen van

Nadere informatie

DE NOTULEN *2012-04-26* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-04-26

DE NOTULEN *2012-04-26* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-04-26 DE NOTULEN *2012-04-26* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-04-26 OPENBARE ZITTING VAN 26 APRIL 2012 Aanwezig : Jaak Fransen, burgemeester-voorzitter; Dirk Vanseggelen, Patrick Van Baelen, Marleen Kuppens,

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad 30 maart 2017

Verslag gemeenteraad 30 maart 2017 Verslag gemeenteraad 30 maart 2017 Volgende agendepunten werden behandeld door de gemeenteraad van 30 maart 2017. 01. Notulen van de vorige vergadering. 02. Renovatie wegenis en riolering Breugelweg -

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 14 oktober 2015 Besluit nummer: 2015_GR_00791 Onderwerp: Sluiten van een verkoopovereenkomst m.b.t. het onroerend goed gelegen te Gent (Ledeberg),

Nadere informatie

De Gemeenteraad, In openbare vergadering,

De Gemeenteraad, In openbare vergadering, STATUTEN MILIEURAAD De Gemeenteraad, In openbare vergadering, Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 22 maart 2004 houdende wijzigingen van de statuten van de milieuraad ingevolge richtlijnen vastgelegd

Nadere informatie

Goedkeuring reglement heffing op leegstand van woningen en gebouwen voor het aanslagjaar 2017

Goedkeuring reglement heffing op leegstand van woningen en gebouwen voor het aanslagjaar 2017 Goedkeuring reglement heffing op leegstand van woningen en gebouwen voor het aanslagjaar 2017 De Gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; Gelet op het gemeentedecreet

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE VERKAVELING VLASBLOEM. VRAGENLIJST BIJ KANDIDATUUR Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van

GEMEENTELIJKE VERKAVELING VLASBLOEM. VRAGENLIJST BIJ KANDIDATUUR Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van GEMEENTELIJKE VERKAVELING VLASBLOEM VRAGENLIJST BIJ KANDIDATUUR Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 21.04.2016 Gegevens van de 1 ste kandidaat-koper: Gegevens van de 2 de kandidaat-koper (in

Nadere informatie

11. BELASTING OP ONBEBOUWDE BOUWGRONDEN IN WOONGEBIED EN OP ONBEBOUWDE KAVELS (ACTIVERINGSHEFFING)

11. BELASTING OP ONBEBOUWDE BOUWGRONDEN IN WOONGEBIED EN OP ONBEBOUWDE KAVELS (ACTIVERINGSHEFFING) 11. BELASTING OP ONBEBOUWDE BOUWGRONDEN IN WOONGEBIED EN OP ONBEBOUWDE KAVELS (ACTIVERINGSHEFFING) Artikel 1 Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 1 Bouwgrond: een perceel grond, met

Nadere informatie

Informatiebundel Alex Jenkinsstraat, Linkhout Verkoop gemeentelijke bouwgronden

Informatiebundel Alex Jenkinsstraat, Linkhout Verkoop gemeentelijke bouwgronden Informatiebundel Alex Jenkinsstraat, Linkhout Verkoop gemeentelijke bouwgronden 1 Situering De Alex Jenkinsstraat is een nieuwe verkaveling in Linkhout, een deelgemeente van Lummen, gelegen tussen de Priesterse

Nadere informatie

BELASTING VOOR PANDEN OPGENOMEN IN HET LEEGSTANDSREGISTER (goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 13 december 2013)

BELASTING VOOR PANDEN OPGENOMEN IN HET LEEGSTANDSREGISTER (goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 13 december 2013) GEMEENTEBESTUUR WEVELGEM BELASTING VOOR PANDEN OPGENOMEN IN HET LEEGSTANDSREGISTER (goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 13 december 2013) Art. 1. ALGEMENE BEPALINGEN 1.1. Definities De volgende

Nadere informatie

DE NOTULEN *2012-08-30* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-08-30

DE NOTULEN *2012-08-30* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-08-30 DE NOTULEN *2012-08-30* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-08-30 OPENBARE ZITTING VAN 30 AUGUSTUS 2012 Aanwezig : Jaak Fransen, burgemeester-voorzitter; Dirk Vanseggelen, Patrick Van Baelen, Marleen

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 november 2011

college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 november 2011 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 november 2011 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling Samenstelling De heer Patrick Janssens, burgemeester

Nadere informatie

VOORSTEL VAN DECREET. van de dames Veerle Heeren, Dominique Guns en Caroline Gennez en de heer Bart De Wever

VOORSTEL VAN DECREET. van de dames Veerle Heeren, Dominique Guns en Caroline Gennez en de heer Bart De Wever Zitting 2004-2005 6 juli 2005 VOORSTEL VAN DECREET van de dames Veerle Heeren, Dominique Guns en Caroline Gennez en de heer Bart De Wever tot wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse

Nadere informatie

Kandidatuurstelling voor de aankoop van een stadswoning in stadswijk DijleDelta De Horenblazer te 3000 Leuven 2 x 1-slk-appartement kandidaat-koper

Kandidatuurstelling voor de aankoop van een stadswoning in stadswijk DijleDelta De Horenblazer te 3000 Leuven 2 x 1-slk-appartement kandidaat-koper Kandidatuurstelling voor de aankoop van een stadswoning in stadswijk DijleDelta De Horenblazer te 3000 Leuven 2 x 1-slk-appartement kandidaat-koper Naam en voornaam: Straat en nummer: Postcode en gemeente:

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. Voorstel van beslissing: Goedkeuren van de notulen van de vergadering van 27 juni 2017.

OPENBARE VERGADERING. Voorstel van beslissing: Goedkeuren van de notulen van de vergadering van 27 juni 2017. BIJEENROEPING VAN DE GEMEENTERAAD De voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Erpe-Mere nodigt de leden van de gemeenteraad uit te vergaderen op woensdag 6 september 2017 om 20u00 in de raadzaal

Nadere informatie

DE NOTULEN *2012-03-29* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-03-29

DE NOTULEN *2012-03-29* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-03-29 DE NOTULEN *2012-03-29* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-03-29 OPENBARE ZITTING VAN 29 MAART 2012 Aanwezig : Jaak Fransen, burgemeester-voorzitter; Dirk Vanseggelen, Patrick Van Baelen, Marleen Kuppens,

Nadere informatie

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 14 januari 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal

Nadere informatie

BELASTINGREGLEMENT OP DE ONBEBOUWDE KAVELS IN EEN NIET-VERVALLEN VERKAVELING

BELASTINGREGLEMENT OP DE ONBEBOUWDE KAVELS IN EEN NIET-VERVALLEN VERKAVELING Goedgekeurd door de gemeenteraad van 18 december 2013 Gewijzigd door de gemeenteraad op 22 september 2014 Gewijzigd door de gemeenteraad op 17 december 2014 (treedt in werking op 1 januari 2015) Gewijzigd

Nadere informatie

Zitting van 22 januari 2013.

Zitting van 22 januari 2013. Zitting van 22 januari 2013. Aanwezig : MM. Verhaeghe, voorzitter; Servranckx, Peeters, Marchand, Croon, Laureys, Develter, Verstappen en Beens, leden; Dedecker, secretaris. De voorzitter opent de vergadering

Nadere informatie

OCMW Haacht. Voorwaarden in verband met de verkoop en toewijzing van een sociale woning, gelegen aan de Donkstraat 30 te Wespelaar (Haacht)

OCMW Haacht. Voorwaarden in verband met de verkoop en toewijzing van een sociale woning, gelegen aan de Donkstraat 30 te Wespelaar (Haacht) Voorwaarden in verband met de verkoop en toewijzing van een sociale woning, gelegen aan de Donkstraat 30 te Wespelaar (Haacht) Inkomen: Het laatst gekende belastbaar inkomen mag per jaar niet meer bedragen

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN * * VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN * * VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT UITTREKSEL UIT DE NOTULEN *20110901* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2011-09-01 OPENBARE ZITTING VAN 01 SEPTEMBER 2011 Aanwezig : Jaak Fransen, burgemeester-voorzitter; Dirk Vanseggelen, Patrick Van Baelen,

Nadere informatie

Uittreksel uit het vergunningenregister

Uittreksel uit het vergunningenregister datum 31 januari 2017 uw kenmerk JBesage33B ons kenmerk bijlage(n) / contactpersoon Christel Belpaeme infonot@oostende.be Uittreksel uit het vergunningenregister Voor zover ons bekend, is er 1 dossier

Nadere informatie

BELASTINGREGLEMENT OP DE ONBEBOUWDE KAVELS IN EEN NIET-VERVALLEN VERKAVELING

BELASTINGREGLEMENT OP DE ONBEBOUWDE KAVELS IN EEN NIET-VERVALLEN VERKAVELING gh BELASTINGREGLEMENT OP DE ONBEBOUWDE KAVELS IN EEN Goedgekeurd door de gemeenteraad van 18 december 2013 Gewijzigd door de gemeenteraad op 22 september 2014 Bekendgemaakt op 19 december 2013 en 23 september

Nadere informatie

VLAAMS GEWEST REGISTRATIERECHTEN BIJ ONDERHANDSE AANKOOP

VLAAMS GEWEST REGISTRATIERECHTEN BIJ ONDERHANDSE AANKOOP VLAAMS GEWEST REGISTRATIERECHTEN BIJ ONDERHANDSE AANKOOP 1. ALGEMEEN Bij het kopen van een onroerend goed moet rekening gehouden worden met de beschrijfkosten die bovenop de aankoopsom komen. De beschrijfkosten

Nadere informatie

TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 10 OKTOBER 2013

TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 10 OKTOBER 2013 In openbare zitting TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 10 OKTOBER 2013 1. Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting van 18 juli 2013 en 8 augustus 2013: zie bijlage.

Nadere informatie

Dagorde van de gemeenteraad van 18 februari 2013

Dagorde van de gemeenteraad van 18 februari 2013 Dagorde van de gemeenteraad van 18 februari 2013 De voorzitter van de gemeenteraad, bij beslissing van 7 februari 2013, verzoekt de gemeenteraad te vergaderen, te beraadslagen en te beslissen op 18 februari

Nadere informatie

Dagorde van de gemeenteraad van 28 november 2013

Dagorde van de gemeenteraad van 28 november 2013 Dagorde van de gemeenteraad van 28 november 213 Openbare zitting Deel I 1 Jaarrekening 212: Deel I: Begrotingsrekening Deel II: Resultatenrekening en balans 2 Jaarverslag 212 Deel II 3 Budgetwijziging

Nadere informatie

Aanvraag van een wijziging van een verkavelingsvergunning

Aanvraag van een wijziging van een verkavelingsvergunning Aanvraag van een wijziging van een verkavelingsvergunning Vlaams Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed 070426 In te vullen door de behandelende overheid ontvangstdatum Waarvoor

Nadere informatie

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest.

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest. Statuten ADOMA Artikel 1 Er wordt een adviesraad voor milieu en natuur opgericht, hierna Adviesraad voor Duurzame Ontwikkeling en Milieu van de stad Antwerpen (afgekort ADOMA) genoemd. De ADOMA is tevens

Nadere informatie

2. Beveiligde zending: één van de hiernavolgende betekeningswijzen: a) een aangetekend schrijven; b) een afgifte tegen ontvangstbewijs.

2. Beveiligde zending: één van de hiernavolgende betekeningswijzen: a) een aangetekend schrijven; b) een afgifte tegen ontvangstbewijs. Belasting reglement Heffing op ongeschikte en onbewoonbare woningen opgenomen in de Vlaamse Inventaris van ongeschikt en onbewoonbaar verklaarde woningen HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALING Art. 1. Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie.

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie. Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en Doel van de premie. Artikel 1: 1. Om jonge gezinnen te ondersteunen in de aankoop van een woning op het grondgebied van de gemeente Middelkerke,

Nadere informatie

Wordt door mij, Jean-Louis LECLERCQ, Adjunct-voorzitter bij het Aankoopcomité tot onroerende goederen van Brussel I,

Wordt door mij, Jean-Louis LECLERCQ, Adjunct-voorzitter bij het Aankoopcomité tot onroerende goederen van Brussel I, FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Administratie van de B.T.W. registratie en domeinen Comité tot Aankoop van onroerende goederen te Bruxelles Dossier nr:21004/vgc/0533-001 Repertorium nr AKTE ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van het wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van het wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten Stuk 963 (2001-2002) Nr. 7 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2001-2002 16 januari 2002 ONTWERP VAN DECREET houdende wijziging van het wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten TEKST AANGENOMEN DOOR

Nadere informatie

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting.

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting. Notulen van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 2016-05-23 De voorzitter heeft de raad voor maatschappelijk welzijn van Liedekerke bijeengeroepen. De raadsleden hebben de oproeping

Nadere informatie

Als oppervlakte geldt de oppervlakte die is vastgelegd in de kadastrale legger.

Als oppervlakte geldt de oppervlakte die is vastgelegd in de kadastrale legger. Goedgekeurd door de gemeenteraad van 18 december 2013 Gewijzigd door de gemeenteraad van 17 december 2014 Bekendgemaakt op 19 december 2013, 22 december 2014 Belastbaar feit Artikel 1 De Stad Gent heft

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 24 september 2015

Gemeenteraadszitting van 24 september 2015 Gemeenteraadszitting van 24 september 2015 De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen heeft in zijn zitting van 24 september 2015 volgende beslissingen genomen: OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder.

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder. vzw Zevenbunder, NIEUWE STATUTEN Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008 De statuten van de vzw worden gewijzigd door de volledige vervanging van de teksten, zoals gepubliceerd

Nadere informatie

1902 ( ) Nr. 1 5 februari 2013 ( ) stuk ingediend op. Voorstel van decreet. van de heer Filip Dewinter

1902 ( ) Nr. 1 5 februari 2013 ( ) stuk ingediend op. Voorstel van decreet. van de heer Filip Dewinter stuk ingediend op 1902 (2012-2013) Nr. 1 5 februari 2013 (2012-2013) Voorstel van decreet van de heer Filip Dewinter houdende wijziging van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking,

Nadere informatie

Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014

Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014 Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014 Aanwezig: C. De Jonghe, voorzitter; Verontschuldigd: ; G. Soete, M. Declerck, K. Claeys-Goemaere, J.M. Dedecker, N. Lejaeghere, D. De Poortere,

Nadere informatie

SOCIALE VERKAVELING ELEKTRICITEIT

SOCIALE VERKAVELING ELEKTRICITEIT Goedgekeurd door Raden van Bestuur Gaselwest 30.11.2007, IMEA 27.11.2007, Imewo 30.11.2007, Intergem 22.11.2007, Iveka 26.11.2007, Iverlek 26.11.2007. SOCIALE VERKAVELING ELEKTRICITEIT ARTIKEL 1 ALGEMEENHEDEN

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst

Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsovereenkomst TUSSEN : De "Intercommunale Maatschappij voor Ruimtelijke Ordening, Economische Expansie en Reconversie van het Gewest Kortrijk", genoemd "INTERCOMMUNALE LEIEDAL", publiekrechtelijk

Nadere informatie

GEMEENTE STEENOKKERZEEL

GEMEENTE STEENOKKERZEEL Dossiernummer: AANVRAAG TOT HET KOPEN VAN EEN GEMEENTELIJKE KAVEL Ingevolge uw aanvraag vindt u hierbij als bijlage de documenten die door u dienen ingevuld te worden. Wij vestigen er de aandacht op dat

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 26 MEI 2016

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 26 MEI 2016 RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 26 MEI 2016 De Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Bekkevoort, wettig bijeengeroepen overeenkomstig artikel 29 tot en met 32 van de Organieke Wet van 8 juli

Nadere informatie

AANKOOPBOD RESIDENTIELE EIGENDOM (appartement of mede-eigendom)

AANKOOPBOD RESIDENTIELE EIGENDOM (appartement of mede-eigendom) AANKOOPBOD RESIDENTIELE EIGENDOM (appartement of mede-eigendom) De modeldocumenten op deze site worden enkel ter informatie aangeboden; ze kunnen door de partijen gewijzigd worden, met name wat de erin

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN *2011-06-30* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2011-06-30

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN *2011-06-30* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2011-06-30 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN *2011-06-30* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2011-06-30 OPENBARE ZITTING VAN 30 JUNI 2011 Aanwezig : Jaak Fransen, burgemeester-voorzitter; Dirk Vanseggelen, Patrick Van Baelen,

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 24 maart Kennisgeving notulen van het vast bureau van 9 maart 2016 en 23 maart 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 24 maart Kennisgeving notulen van het vast bureau van 9 maart 2016 en 23 maart 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 28 APRIL 2016 Aanwezig: Verontschuldigd: Willy Cornelis, Voorzitter Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Rita Van Cleynebreugel, Ann Wils, OCMW-raadsleden

Nadere informatie

Reglement rentearme leningen

Reglement rentearme leningen Reglement rentearme leningen Reglement van Stad Zottegem voor het toekennen van rentearme leningen voor jeugdwerkinfrastructuur bij erkende plaatselijke jeugdwerkinitiatieven en erkende sportverenigingen

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN Aanwezig: BUYS Rosette, OCMW-voorzitter, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, VERSCHUEREN Joris, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON Verslag van 7 januari 2013 om uur

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON Verslag van 7 januari 2013 om uur Aanwezig: Voorzitter: Patrick Carnotensis, Raadsleden: Joël Schoofs, mevrouw Maria Vrancken, mevrouw Greet Baldewijns, Omer Vanderbeeken, Antoine Goffings, mevrouw Ingrid Moens, mevrouw Chantal L Hoyes,

Nadere informatie

VASTNED RETAIL BELGIUM

VASTNED RETAIL BELGIUM VOLMACHT Ondergetekende, 1. Rechtspersoon: of Maatschappelijke benaming en rechtsvorm: Maatschappelijke zetel: Geldig vertegenwoordigd door: Wonende te: 2. Natuurlijke persoon: Familienaam: Voornaam: Woonplaats:

Nadere informatie

Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening Huishoudelijk reglement

Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening Huishoudelijk reglement Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening Huishoudelijk reglement Goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 januari 2008 Bekendgemaakt op 31 januari 2008 Artikel 1 Hoofdstuk I Algemene bepaling Onverminderd

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 6 schepen J. Maes Dienst technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Gemeentelijk patrimonium. Openbare verkoop van grond,

Nadere informatie

Functie en bevoegdheden dorpsraad

Functie en bevoegdheden dorpsraad Functie en bevoegdheden dorpsraad Sterrebeek OPDRACHT EN BEVOEGDHEID Artikel 1 : De Dorpsraad van Sterrebeek, als vertegenwoordigend orgaan van de verenigingen die in de deelgemeente werkzaam zijn, heeft

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 8 juni 2016

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 8 juni 2016 Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 8 juni 2016 Aanwezig: MM. Jacobs Lydie, voorzitter, Ceyssens Noëlla, Cousaert Roger, Croisiaux Katrien, Neyens Carine, Schrooten

Nadere informatie

VERKOOPOVEREENKOMST GROND

VERKOOPOVEREENKOMST GROND 1 bladzijde Tussen ondergetekenden : VERKOOPOVEREENKOMST GROND 1 de gemeente Maasmechelen, vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen in de persoon van de heer Raf Terwingen, burgemeester,

Nadere informatie

Aanvraag van een wijziging van een verkavelingsvergunning

Aanvraag van een wijziging van een verkavelingsvergunning Aanvraag van een wijziging van een verkavelingsvergunning Vlaams Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed 070426 In te vullen door de behandelende overheid ontvangstdatum Waarvoor

Nadere informatie

STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE

STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER dd.6/2/03 REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE Gelet op het decreet van 13 juli 2001, houdende de organisatie van het overleg en de inspraak in het Gemeentelijk Cultuurbeleid. Gelet

Nadere informatie

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN ARREST nr. A/2012/0457 van 7 november 2012 in de zaak 1011/0835/A/3/0784 In zake: de heer.., wonende te.. bijgestaan en vertegenwoordigd door: advocaat Geert VRINTS kantoor

Nadere informatie

Gemeentelijke cultuurraad Maldegem.

Gemeentelijke cultuurraad Maldegem. Gemeentelijke cultuurraad Maldegem. Huishoudelijk reglement De algemene vergadering van de cultuurraad Maldegem, Gelet op het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal

Nadere informatie

STEDELIJK REGLEMENT VOOR HET VERLENEN VAN SUBSIDIE VOOR HET RESTAUREREN VAN GEBOUWEN MET ERFGOEDWAARDE

STEDELIJK REGLEMENT VOOR HET VERLENEN VAN SUBSIDIE VOOR HET RESTAUREREN VAN GEBOUWEN MET ERFGOEDWAARDE stad brugge dienst ruimtelijke ordening STEDELIJK REGLEMENT VOOR HET VERLENEN VAN SUBSIDIE VOOR HET RESTAUREREN VAN GEBOUWEN MET ERFGOEDWAARDE Herziening Vastgesteld door de Gemeenteraad in zitting van

Nadere informatie

Reglement goedgekeurd door de Gemeenteraad in openbare zitting van 15/12/2014.

Reglement goedgekeurd door de Gemeenteraad in openbare zitting van 15/12/2014. REGLEMENT HOUDENDE DE GEDEELTELIJKE TERUGBETALING VAN DE GEMEENTELIJKE OPCENTIEMEN OP DE ONROERENDE VOORHEFFING VOOR EEN NIEUW AANGESCHAFTE OF GEBOUWDE WONING TE SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE Reglement goedgekeurd

Nadere informatie

PRIVE-VERKAVELING ELEKTRICITEIT

PRIVE-VERKAVELING ELEKTRICITEIT Goedgekeurd door Raden van Bestuur Gaselwest 30.11.2007, IMEA 27.11.2007, Imewo 30.11.2007, Intergem 22.11.2007, Iveka 26.11.2007, Iverlek 26.11.2007. PRIVE-VERKAVELING ELEKTRICITEIT ARTIKEL 1 ALGEMEENHEDEN

Nadere informatie

BUDGETAPPARTEMENTEN TREFIL NOORD. Inleiding Toewijsvoorwaarden Enige woning Maximaal en minimaal belastbaar inkomen 2

BUDGETAPPARTEMENTEN TREFIL NOORD. Inleiding Toewijsvoorwaarden Enige woning Maximaal en minimaal belastbaar inkomen 2 VERKOOPSVOORWAARDEN BUDGETAPPARTEMENTEN TREFIL NOORD Inhoud 1. Inleiding.... 2 2. Toewijsvoorwaarden.. 2 2.1. Enige woning 2 2.2. Maximaal en minimaal belastbaar inkomen 2 3. Bijzondere voorwaarden...

Nadere informatie

GRONDVERKOOPOVEREENKOMST KAVELS DE VERWONDERING

GRONDVERKOOPOVEREENKOMST KAVELS DE VERWONDERING GRONDVERKOOPOVEREENKOMST KAVELS DE VERWONDERING Ondergetekenden, 1. De gemeente Nieuwkoop, gevestigd te Nieuwveen, Teylersplein 1, 2441 LE, te dezen krachtens artikel 171 van de Gemeentewet vertegenwoordigd

Nadere informatie

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN ARREST nr. A/2011/0162 van 9 november 2011 in de zaak 2010/0276/SA/3/0255 In zake: 1.... 2.... beiden wonende te... advocaat Gert BUELENS kantoor houdende te 2800 Mechelen,

Nadere informatie

PBO. Statuten. Provinciale Brandweerschool van Oost-Vlaanderen v.z.w. HOOFDSTUK I Benaming, zetel, duur en doel

PBO. Statuten. Provinciale Brandweerschool van Oost-Vlaanderen v.z.w. HOOFDSTUK I Benaming, zetel, duur en doel PBO Provinciale Brandweerschool van Oost-Vlaanderen v.z.w. Directie Statuten HOOFDSTUK I Benaming, zetel, duur en doel Artikel 1 De vereniging draagt de naam : "Provinciale Brandweerschool van Oost-Vlaanderen",

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren. Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 29 november 2012

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren. Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 29 november 2012 GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 29 november 2012 Aanwezig: Werner Raskin, eerste schepen-voorzitter; Guy Thys, Michel Vanroy,

Nadere informatie

DE NOTULEN *2011-04-28* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2011-04-28

DE NOTULEN *2011-04-28* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2011-04-28 DE NOTULEN *2011-04-28* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2011-04-28 OPENBARE ZITTING VAN 28 APRIL 2011 Aanwezig : Jaak Fransen, burgemeester-voorzitter; Dirk Vanseggelen, Patrick Van Baelen, Marleen Kuppens,

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 februari 2014

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 februari 2014 Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 februari 2014 Aanwezig: MM. Jacobs Lydie, voorzitter, Croisiaux Katrien, Goormans Beatrijs, Kerkhofs Hilda, Neyens Carine, Schrooten

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 13 april 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00345 Onderwerp: Sluiten van een aankoopovereenkomst met betrekking tot het onroerend goed (tuinstrook) gelegen

Nadere informatie

2. Kavel: het in een verkavelingsvergunning van een niet vervallen verkaveling afgebakende perceel.

2. Kavel: het in een verkavelingsvergunning van een niet vervallen verkaveling afgebakende perceel. ACTIVERINGSHEFFING OP ONBEBOUWDE BOUWGRONDEN EN KAVELS EN BELASTING OP BRAAKLIGGENDE INDUSTRIEGRONDEN ARTIKEL 1: HET BELASTBAAR VOORWERP Er wordt voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019 jaarlijks een

Nadere informatie

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN VOORZITTER VAN DE DERDE KAMER TUSSENARREST nr. S/2013/0269 van 17 december 2013 in de zaak 1112/0485/SA/3/0437 In zake: 1. de heer..., wonende te... 2. mevrouw..., wonende

Nadere informatie

ASOC Ramsel KC vzw. Statuten vzw. ASOC Ramsel

ASOC Ramsel KC vzw. Statuten vzw. ASOC Ramsel ASOC Ramsel KC vzw Statuten vzw ASOC Ramsel Benaming, zetel en doel Art. 1 : Op 29 november 2003 werd te Aarschot de ASOC Korfbal Club, bij verkorting ASOC KC als feitelijke vereniging opgericht. Op 16

Nadere informatie

VERKOOPSVOORWAARDEN WONING VINKENLAAN 13, 9100 SINT-NIKLAAS

VERKOOPSVOORWAARDEN WONING VINKENLAAN 13, 9100 SINT-NIKLAAS Bestek verkoop dienst patrimonium en landbouw contactpersoon: Ellen Heyrman, deskundige patrimonium. e-mail: ellen.heyrman@sint-niklaas.be tel. 03 778 32 63, fax 03 766 08 82 STAD SINT-NIKLAAS VERKOOPSVOORWAARDEN

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement bepaalt de wijze waarop de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur zijn bevoegdheden uitoefent overeenkomstig zijn statuten. Algemene

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 26 OKTOBER 2015 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 26 OKTOBER 2015 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 26 OKTOBER 2015 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Jozef Lemmens, Kathleen Lemmens, Xavier Lesenne, Omer Mievis, Marlene Swinnen, Benny Vangelder, Patrick Vansweevelt:

Nadere informatie

Verslag Gemeenteraad 29 januari 2015

Verslag Gemeenteraad 29 januari 2015 Gemeente Maldegem Gemeentehuis Marktstraat 7 9990 Maldegem Verslag Gemeenteraad 29 januari 2015 OPENBARE ZITTING 1. LOKALE POLITIE - AGENDERING BIJ HOOGDRINGENDHEID: VACANTVERKLARING HOOFDINSPECTEUR INTERVENTIE/VERKEER

Nadere informatie

Aanvraag van een planologisch attest

Aanvraag van een planologisch attest Bijlage I Model I Aanvraag van een planologisch attest AFDELINGSCODE- (Vul hier het adres in van de gedelegeerd planologisch ambtenaar) In te vullen door de behandelende afdeling ontvangstdatum Bezorg

Nadere informatie

Aanleiding voor onderstaande wijzigingen:

Aanleiding voor onderstaande wijzigingen: Voorstel statutenwijziging onderdeel van de agenda voor de Bijzonder Algemene Vergadering van 27 mei 2014. Ontwerp goedgekeurd op de RVB van 14 februari 2014 Aanleiding voor onderstaande wijzigingen: Beleidsplan

Nadere informatie

DOSSIER : VRAGENLIJST INZAKE EVENTUELE VERMINDERINGEN VAN REGISTRATIERECHTEN. GELIEVE STEEDS MET JA of NEEN TE ANTWOORDEN

DOSSIER : VRAGENLIJST INZAKE EVENTUELE VERMINDERINGEN VAN REGISTRATIERECHTEN. GELIEVE STEEDS MET JA of NEEN TE ANTWOORDEN DOSSIER : VRAGENLIJST INZAKE EVENTUELE VERMINDERINGEN VAN REGISTRATIERECHTEN GELIEVE STEEDS MET JA of NEEN TE ANTWOORDEN A) Verminderd registratierecht (bescheiden woning klein beschrijf ) Dit betekent

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013 1 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013 Aanwezig: mevr. Monda Wuytack, voorzitter. mevr. Micheline

Nadere informatie

Artikel 1. In de gemeente Destelbergen wordt een gemeentelijke Adviesraad voor Lokale Economie (ALE) opgericht.

Artikel 1. In de gemeente Destelbergen wordt een gemeentelijke Adviesraad voor Lokale Economie (ALE) opgericht. 23 mei 2013 DE GEMEENTERAAD, Overeenkomstig artikel 28 van het Gemeentedecreet in openbare zitting vergaderd; Overwegende dat de gemeenteraad in uitvoering van de artikelen 199 en 200 van het Gemeentedecreet

Nadere informatie