DE NOTULEN * * VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE NOTULEN *2012-04-26* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-04-26"

Transcriptie

1 DE NOTULEN * * VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT OPENBARE ZITTING VAN 26 APRIL 2012 Aanwezig : Jaak Fransen, burgemeester-voorzitter; Dirk Vanseggelen, Patrick Van Baelen, Marleen Kuppens, Roel Verachtert en Nele Gutschoven, schepenen; Jef Van Bree, Gerard Bloemen, Guido Renckens, Linda Vissers, Yvo Maussen, Jos Kerkhofs, Gerard Geerts, Jurgen Snoekx, Gerard Schuurmans, Johan Van de Broek, Stijn Peeters, Ronny Dreesen, Marleen Clijsters, Dominiek Heylen, Jan Vanduffel en Wouter Van Mierloo, raadsleden; Peter Spooren, gemeentesecretaris. DE GEMEENTERAAD: De voorzitter opent de vergadering in afwezigheid van de raadsleden Yvo Maussen, Jurgen Snoekx en Charlotte Vrijsen. 01) Notulen van de vorige vergadering. De notulen van de vergadering van 29 maart 2012 worden goedgekeurd met éénparigheid van stemmen. Raadslid Yvo Maussen voegt zich bij de vergadering. 02) Gemeentelijk patrimonium - bouw van een dienstencomplex - samenwerkingsovereenkomst met AGB GO. Gelet op het gemeentedecreet, zoals gewijzigd, inzonderheid artikel 42 1; Gelet op het thuiszorgdecreet van 14 juli 1998 en in het bijzonder de artikelen 6 en volgende van het decreet met betrekking tot de oprichting van een lokaal dienstencentrum; Gelet op ons besluit van 29 juni 2009 houdende goedkeuring van een samenwerkingsovereenkomst tussen het Autonoom Gemeentebedrijf Gemeente Overpelt, het OCMW en de VZW Rusthuizen Z.A. Noord-Limburg; Gelet op ons besluit van 24 juni 2010 houdende akkoordverklaring met de overdracht van zakelijke rechten aan Rusthuizen Z.A. Noord-Limburg vzw met het oog op de oprichting van een dienstencomplex, bestemd tot het onderbrengen van het sociaal huis, het lokaal dienstencentrum en de uitbreiding van rust- en verzorgingscentrum Gelet op de princiepsovereenkomst tussen het OCMW en AGB Gemeente Overpelt, betreffende de toekomstige verhuur van kantoorruimte; Overwegende dat AGB Gemeente Overpelt van het gemeentebestuur kantoorruimte in leasing wenst te nemen, met het oog op de verhuur van kantoorruimte aan het OCMW; Dat het gemeentebestuur met het oog op de realisatie van de betreffende kantoorruimte een samenwerkingsovereenkomst kan afsluiten met Rusthuizen Z.A. Noord-Limburg vzw; Dat deze kantoorruimte deel zal uitmaken van een dienstencomplex, bestemd tot het onderbrengen van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, het lokaal dienstencentrum en de uitbreiding van het rust- en verzorgingscentrum Gelet op de bijgevoegde plannen, opgemaakt door Delhaize Baert en Vanheeswyck Architectenbureau; Gelet op het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst; Artikel 1.- De gemeenteraad verklaart zich akkoord met het afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst met autonoom gemeentebedrijf Gemeente Overpelt met het oog op de oprichting en leasing van kantoorruimte, als onderdeel van een dienstencomplex, bestemd tot het onderbrengen van het OCMW, het lokaal dienstencentrum en de uitbreiding van rust- en verzorgingscentrum Immaculata. Het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst wordt goedgekeurd, volgens het model dat als bijlage aan dit besluit gehecht wordt (1/12)

2 Artikel 2.- Het college van burgemeester en schepenen wordt opdracht gegeven de nodige uitvoeringshandelingen te stellen. 03) Gemeentelijk patrimonium - bouw van een dienstencomplex - samenwerkingsovereenkomst met Rusthuizen ZA Noord-Limburg vzw - wijziging. Gelet op het gemeentedecreet, zoals gewijzigd, inzonderheid artikel 42 1; Gelet op het lokaal sociaal beleidsplan, goedgekeurd bij besluit van de gemeenteraad van 4 februari 2008; Gelet op het thuiszorgdecreet van 14 juli 1998 en in het bijzonder de artikelen 6 en volgende van het decreet met betrekking tot de oprichting van een lokaal dienstencentrum; Gelet op ons besluit van 29 juni 2009 houdende goedkeuring van een samenwerkingsovereenkomst tussen het Autonoom Gemeentebedrijf Gemeente Overpelt, het OCMW en de VZW Rusthuizen Z.A. Noord-Limburg; Gelet op ons besluit van 24 juni 2010 houdende akkoordverklaring met de overdracht van zakelijke rechten aan Rusthuizen Z.A. Noord-Limburg vzw met het oog op de oprichting van een dienstencomplex, bestemd tot het onderbrengen van het sociaal huis, het lokaal dienstencentrum en de uitbreiding van rust- en verzorgingscentrum Gelet op de princiepsovereenkomst tussen het OCMW en AGB Gemeente Overpelt, betreffende de toekomstige verhuur van kantoorruimte; Overwegende dat AGB Gemeente Overpelt van het gemeentebestuur kantoorruimte in leasing wenst te nemen, met het oog op de verhuur van kantoorruimte aan het OCMW; Dat het gemeentebestuur met het oog op de realisatie van de betreffende kantoorruimte een samenwerkingsovereenkomst kan afsluiten met Rusthuizen Z.A. Noord-Limburg vzw; Dat deze kantoorruimte deel zal uitmaken van een dienstencomplex, bestemd tot het onderbrengen van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, het lokaal dienstencentrum en de uitbreiding van het rust- en verzorgingscentrum Overwegende dat Rusthuizen Z.A. Noord-Limburg vzw het bestaande rusthuis immers wenst uit te breiden en gelijktijdig een lokaal dienstencentrum wenst op te richten in samenwerking met het lokaal bestuur; Dat het lokaal dienstencentrum ondergebracht zal worden in de onmiddellijke omgeving van zowel het rust- en verzorgingscentrum als de serviceflats; Overwegende dat de dienstverlening van het gehandicapten- en seniorenloket, onderdeel van het gezamenlijk loket van het sociaal huis, krachtens het thuiszorgdecreet van 14 juli 1998 minstens gedeeltelijk dient te worden verstrekt in de lokalen van het lokaal dienstencentrum; Overwegende dat het, in het licht van een integrale dienstverlening, een opportuniteit betreft om het gezamenlijke doelgroepspecifieke dienstenaanbod van het sociaal huis en het lokaal dienstencentrum op één locatie onder te brengen; Overwegende dat de ontwerpovereenkomst die door de gemeenteraad bij besluit van 29 juni 2009 werd goedgekeurd, door partijen nog niet ondertekend werd en dienovereenkomstig dient aangepast te worden; Gelet op de bijgevoegde plannen, opgemaakt door Delhaize Baert en Vanheeswyck Architectenbureau; Gelet op het aangepaste ontwerp van samenwerkingsovereenkomst; Artikel 1.- De gemeenteraad verklaart zich akkoord met het afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst met Rusthuizen Z.A. Noord-Limburg vzw met het oog op de gezamenlijke oprichting van een dienstencomplex, bestemd tot het onderbrengen van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, het lokaal dienstencentrum en de uitbreiding van het rust- en verzorgingscentrum Immaculata. Het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst wordt goedgekeurd, volgens het model dat als bijlage aan dit besluit gehecht wordt. Artikel 2.- Het college van burgemeester en schepenen wordt opdracht gegeven de nodige uitvoeringshandelingen te stellen. Artikel 3.- Dit besluit treedt in de plaats van ons besluit van 29 juni (2/12)

3 Raadslid Jurgen Snoekx voegt zich bij de vergadering. Bij de bespreking van het hierna volgend agendapunt keurt de gemeenteraad met eenparigheid het amendement goed met betrekking tot de aangehechte plannen. 04) Gemeentelijk patrimonium - bouw van een dienstencomplex - overdracht en vestiging van zakelijke rechten. Gelet op het gemeentedecreet, zoals gewijzigd, inzonderheid artikel 42 1; Gelet op het thuiszorgdecreet van 14 juli 1998 en in het bijzonder de artikelen 6 en volgende van het decreet met betrekking tot de oprichting van een lokaal dienstencentrum; Gelet op ons besluit van 29 juni 2009 houdende goedkeuring van een samenwerkingsovereenkomst tussen het Autonoom Gemeentebedrijf Gemeente Overpelt, het OCMW en de VZW Rusthuizen Z.A. Noord-Limburg; Gelet op ons besluit van 24 juni 2010 houdende akkoordverklaring met de overdracht van zakelijke rechten aan Rusthuizen Z.A. Noord-Limburg vzw met het oog op de oprichting van een dienstencomplex, bestemd tot het onderbrengen van het sociaal huis, het lokaal dienstencentrum en de uitbreiding van rust- en verzorgingscentrum Gelet op de princiepsovereenkomst tussen het OCMW en AGB Gemeente Overpelt, betreffende de toekomstige verhuur van kantoorruimte; Gelet op ons besluit van heden houdende goedkeuring van een samenwerkingsovereenkomst tussen het gemeentebestuur en AGB Gemeente Overpelt, met het oog op de oprichting en leasing van kantoorruimte; Gelet op ons besluit van heden houdende goedkeuring van een samenwerkingsovereenkomst tussen het gemeentebestuur en Rusthuizen Z.A. Noord-Limburg vzw, met het oog op de realisatie van een dienstencomplex, bestemd tot het onderbrengen van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, het lokaal dienstencentrum en de uitbreiding van het rust- en verzorgingscentrum Overwegende dat Rusthuizen Z.A. Noord-Limburg vzw het bestaande rusthuis wenst uit te breiden en gelijktijdig een lokaal dienstencentrum wenst op te richten in samenwerking met het lokaal bestuur; Dat het lokaal dienstencentrum ondergebracht zal worden in de onmiddellijke omgeving van zowel het rust- en verzorgingscentrum als de serviceflats; Overwegende dat de dienstverlening van het gehandicapten- en seniorenloket, onderdeel van het gezamenlijk loket van het sociaal huis, krachtens het thuiszorgdecreet van 14 juli 1998 minstens gedeeltelijk dient te worden verstrekt in de lokalen van het lokaal dienstencentrum; Overwegende dat het, in het licht van een integrale dienstverlening, een opportuniteit betreft om het gezamenlijke doelgroepspecifieke dienstenaanbod van het sociaal huis en het lokaal dienstencentrum op één locatie onder te brengen; Overwegende dat het OCMW voor zijn nieuwe huisvesting kantoorruimte in huur wenst te nemen van AGB Gemeente Overpelt, dat op zijn beurt een onroerende leasing wil aangaan bij het gemeentebestuur met betrekking tot deze kantoorruimte; Overwegende dat het daarom aangewezen is dat tussen het gemeentebestuur, Zusters Augustinessen van Sint-Truiden vzw en Rusthuizen Z.A. Noord-Limburg vzw volgende transacties van zakelijke rechten gebeuren (samengevat) : - ruiling van grondaandelen - gedeeltelijke verzaking aan het erfpachtrecht - uitbreiding erfpacht - toekenning van een recht van opstal - optie tot aankoop Overwegende dat na oprichting van het dienstencomplex een toestand van mede-eigendom zal ontstaan waarvoor een basisakte dient afgesloten te worden tussen het gemeentebestuur en Rusthuizen Z.A. Noord-Limburg vzw; Overwegende dat de ontwerpovereenkomst die door de gemeenteraad bij besluit van 24 juni 2010 werd goedgekeurd, door partijen nog niet ondertekend werd en dienovereenkomstig dient aangepast te worden; Gelet op het ontwerp van akte met plannen, opgemaakt door DBV Architectenbureau; Gelet op het schattingsverslag van de eerstaanwezend inspecteur van AKRED, dd. 18 april 2012; Gelet op de ter zitting met eenparigheid aangebrachte wijziging met betrekking tot de aangehechte plannen; (3/12)

4 Artikel 1.- De gemeenteraad verklaart zich akkoord met de overdracht en vestiging van zakelijke rechten tussen het gemeentebestuur van Overpelt, Zusters Augustinessen van Sint-Truiden vzw en Rusthuizen Z.A. Noord-Limburg vzw, zoals weergegeven in het ontwerp van akte, dat als bijlage aan dit besluit gehecht wordt. De overeenkomst heeft tot doel de oprichting mogelijk te maken van een dienstencomplex, bestemd tot het onderbrengen van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, het lokaal dienstencentrum en de uitbreiding van het rust- en verzorgingscentrum Immaculata, gelegen te Overpelt, Dorpsstraat 58. Artikel 2.- De burgemeester en de gemeentesecretaris, of hun respectievelijke plaatsvervanger, zullen als vertegenwoordigers van de gemeente de akte ondertekenen en worden ertoe gemachtigd de Hypotheekbewaarder ervan te ontslaan ambtshalve inschrijving te nemen aangaande deze overdracht. Artikel 3.- Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd de nodige uitvoeringshandelingen te stellen. Artikel 4.- Het op het aan het ontwerp van akte gehechte plan B1 in oranje kleur gearceerde perceel zal toegevoegd worden aan het openbaar domein. Artikel 5.- Dit besluit treedt in de plaats van ons besluit van 24 juni Bij de bespreking van het hierna volgend agendapunt keurt de gemeenteraad met eenparigheid het amendement goed met betrekking tot de verdeling van de geraamde kosten tussen de beide betrokken bouwheren. 05) Gemeentelijk patrimonium - bouw van een dienstencomplex - ontwerp met kostenraming. Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 15, en inzonderheid artikel 19 die een gezamenlijke uitvoering van werken voor rekening van verschillende aanbestedende overheden toelaat; Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen; Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, 1; Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen; Gelet op onze besluiten na heden, houdende: - Goedkeuring van een samenwerkingsovereenkomst met autonoom gemeentebedrijf Gemeente Overpelt met het oog op de oprichting en leasing van kantoorruimte, als onderdeel van een dienstencomplex, bestemd tot het onderbrengen van het OCMW, het lokaal dienstencentrum en de uitbreiding van rust- en verzorgingscentrum - Goedkeuring van een samenwerkingsovereenkomst met Rusthuizen Z.A. Noord-Limburg vzw met het oog op de gezamenlijke oprichting van een dienstencomplex, bestemd tot het onderbrengen van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, het lokaal dienstencentrum en de uitbreiding van het rust- en verzorgingscentrum - Goedkeuring van de overdracht en vestiging van zakelijke rechten tussen het gemeentebestuur van Overpelt, Zusters Augustinessen van Sint-Truiden vzw en Rusthuizen Z.A. Noord-Limburg vzw; Overwegende dat de ontwerpopdracht voor de opdracht Woon- en zorgcentrum Sociaal Huis: perceel ruwbouw + afwerking & stabiliteit werd gegund aan DBV ARCHITECTEN, Prins Bisschopssingel 34/b3 te 3500 Hasselt; Overwegende dat in het kader van deze opdracht een ontwerp werd opgesteld door de ontwerper, DBV ARCHITECTEN, Prins Bisschopssingel 34/b3 te 3500 Hasselt; Overwegende dat de uitgave voor de totaliteit van deze opdracht wordt geraamd op ,96 excl. btw of ,85 incl. 21% btw, waarvan ,63 excl. btw of ,21 incl. 21 % btw ten laste is van het gemeentebestuur; Overwegende dat het resterende deel van de kostprijs betaald wordt door Rusthuizen Z.A. Noord-Limburg vzw, Dorpsstraat 58 te 3900 Overpelt; Overwegende dat de opdracht onderverdeeld wordt in volgende verschillende percelen: - Ruwbouw + afwerking & stabiliteit - Elektriciteit (4/12)

5 - HVAC & sanitair - Lift Overwegende dat voor wat betreft het perceel Ruwbouw + afwerking & stabiliteit een bijzonder bestek met nr. D626 werd opgesteld door de ontwerper, DBV ARCHITECTEN, Prins Bisschopssingel 34/b3 te 3500 Hasselt en dat de uitgave voor dit perceel geraamd wordt op ,36 excl. btw of 5.419,752,58 incl. 21% btw, waarvan ,87 excl. btw of ,93 incl. 21% btw ten laste is van het gemeentebestuur; Overwegende dat voor wat betreft het perceel Elektriciteit een bijzonder bestek met nr bst-e-adm werd opgesteld door de ontwerper, DBV ARCHITECTEN, Prins Bisschopssingel 34/b3 te 3500 Hasselt en dat de uitgave voor dit perceel geraamd wordt op ,00 excl. btw of ,43 incl. 21% btw, waarvan ,00 excl. btw of ,83 incl. 21% btw ten laste is van het gemeentebestuur. Overwegende dat voor wat betreft het perceel HVAC & sanitair een bijzonder bestek met nr bst-hvacsanadm werd opgesteld door de ontwerper, DBV ARCHITECTEN, Prins Bisschopssingel 34/b3 te 3500 Hasselt en dat de uitgave voor dit perceel geraamd wordt op ,60 excl. btw of ,046 incl. 21% btw, waarvan ,80 excl. btw of ,82 incl. 21% btw ten laste is van het gemeentebestuur. Overwegende dat voor wat betreft het perceel Lift een bijzonder bestek met nr bst-lift-adm werd opgesteld door de ontwerper, DBV ARCHITECTEN, Prins Bisschopssingel 34/b3 te 3500 Hasselt en dat de uitgave voor dit perceel geraamd wordt op ,00 excl. btw of ,80 incl. 21% btw, waarvan ,96 excl. btw of ,63 incl. 21% btw ten laste is van het gemeentebestuur. Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare aanbesteding; Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien wordt bij de eerstvolgende budgetwijziging door middel van een overheveling van de voor deze werken voorziene kredieten voor Autonoom Gemeentebedrijf Gemeente Overpelt; Gelet op de ter zitting met eenparigheid aangebrachte wijzigingen; Artikel 1.- Goedkeuring wordt verleend aan het ontwerp voor de opdracht Woon- en zorgcentrum Sociaal Huis, opgesteld door de ontwerper, DBV ARCHITECTEN, Prins Bisschopssingel 34/b3 te 3500 Hasselt en de bijhorende raming van ,96 excl. btw of ,85 incl. 21% btw, waarvan ,63excl. btw of ,21incl. 21% btw ten laste is van het gemeentebestuur. Artikel 2.- De lastvoorwaarden voor wat betreft het perceel Ruwbouw + afwerking & stabiliteit worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek met nr. D626 en zoals opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming voor dit perceel bedraagt ,36 excl. btw of ,58 incl. 21% btw, waarvan ,87 excl. btw of incl. 21% btw ten laste is van het gemeentebestuur. Artikel 3.- De lastvoorwaarden voor wat betreft het perceel Elektriciteit worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek met nr bst-e-adm en zoals opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming voor dit perceel bedraagt ,00 excl. btw of ,43 incl. 21% btw, waarvan ,00 excl. btw of ,63 incl. 21% btw ten laste is van het gemeentebestuur. Artikel 4.- De lastvoorwaarden voor wat betreft het perceel HVAC & sanitair worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek met nr bst-hvacsan-adm en zoals opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming voor dit perceel bedraagt ,60 excl. btw of ,046 incl. 21% btw, waarvan ,80 excl. btw of ,82 incl. 21% btw ten laste is van het gemeentebestuur. Artikel 5.- De lastvoorwaarden voor wat betreft het perceel Lift worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek met nr bst-lift-adm en zoals opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming voor dit perceel bedraagt ,00 excl. btw of ,80 incl. 21% btw, waarvan ,96 excl. btw of ,63 incl. 21% btw ten laste is van het gemeentebestuur. Artikel 6.- Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare aanbesteding. Artikel 7.- Rusthuizen Z.A. Noord-Limburg vzw wordt gemandateerd om in naam van de gemeent Overpelt bij de gunning en de uitvoering van de opdracht op te treden. Artikel 8.- In geval van een juridisch geschil omtrent deze overheidsopdracht, is elke deelnemende partij mee verantwoordelijk voor alle mogelijke kosten in verhouding tot haar aandeel in de opdracht. Artikel 9.- Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de gemandateerde partij (5/12)

6 Artikel 10.- Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau. Artikel 11.- De uitgave voor deze opdracht wordt voorzien bij de eerstvolgende budgetwijziging door middel van een overheveling van de voor deze werken voorziene kredieten voor Autonoom Gemeentebedrijf Gemeente Overpelt. 06) Sociaal centrum 'De Open Poort' - woongelegenheden voor personen met een handicap - dienstverleningsovereenkomst met zorgverstrekker (Stijn vzw dienstencentrum De Klimroos) - wijziging. Gelet op artikel 43, 1, van het Gemeentedecreet, waarin bepaald wordt dat de gemeenteraad bij reglement bepaalde bevoegdheden kan toevertrouwen aan het college van burgemeester en schepenen; Gelet op ons besluit van 02 februari 2007, houdende goedkeuring van een dienstverleningsovereenkomst tussen het gemeentebestuur en Stijn vzw, dienstencentrum De Klimroos, voor het verlenen van hulp en bijstand aan bewoners van de woongelegenheden in De Open Poort die eigendom zijn van het gemeentebestuur en bestemd zijn voor personen met een handicap; Overwegende dat het wenselijk is om de overeenkomst aan te passen met betrekking tot de regeling bij vroegtijdige beëindiging van de huurovereenkomsten met individuele inwoners, gelet op de door De Klimroos na te leven regelgeving inzake de opname van personen met een handicap; Gelet op het ontwerp van huurovereenkomst; Artikel 1.- De gemeenteraad verleent goedkeuring aan volgende wijziging van de artikelen 3 en 4 van de dienstverleningsovereenkomst tussen het gemeentebestuur en Stijn vzw, dienstencentrum De Klimroos, voor het verlenen van hulp en bijstand aan de huurders van de gemeentelijke studio's in het complex De Open Poort', Burgemeester Laenenstraat 7 te 3900 Overpelt : Artikel 3 De gemeente Overpelt zal op voorstel van De Klimroos elke lopende huurovereenkomst minnelijk beëindigen op de datum waarop de huurder de studio verlaat. Voor iedere maand dat de gemeente Overpelt huur noch opzegvergoeding ontvangt voor een studio, betaalt de Klimroos aan de gemeente een vergoeding ten belope van de helft van de van toepassing zijnde maandelijkse huurprijs. Artikel 4 Partijen verbinden zich ertoe elkaar schriftelijk en onverwijld op de hoogte te brengen van elke wijziging in de contractuele relaties tussen één van hen en één of meerdere bewoners. Artikel 2.- Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd om de nodige uitvoeringshandelingen te stellen. 07) Sociaal Centrum 'De Open Poort' - huurovereenkomst met zorgverstrekking - beëindiging huurovereenkomst voor studio 4. Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet, zoals gewijzigd, inzonderheid het artikel 43 2, 12 ; Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 2 februari 2007 houdende goedkeuring van de dienstverleningsovereenkomst gesloten tussen het gemeentebestuur van Overpelt en Stijn vzw, dienstencentrum De Klimroos, zoals gewijzigd bij besluit van heden; Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 2 februari 2007 tot vaststelling van het reglement van toewijzing van de woongelegenheden in het centrum De Open Poort; Gelet op ons besluit van 26 januari 2012 houdende het afsluiten van een huurovereenkomst met de heer Ben Rmini met betrekking tot de studio gelegen in het centrum de Open Poort, Burgemeester Laenenstraat, nummer 7, bus 4, ingaande op 01 maart 2012, Gelet op het schrijven van 13 maart 2012 van dienstencentrum De Klimroos, namens dhr. Rmini, om de lopende huurovereenkomst met ingang van 01 april 2012 minnelijk te beëindigen, met afstand van de opzegtermijn en schadevergoeding; Overwegende dat in de dienstverleningsovereenkomst met De Klimroos, zoals gewijzigd bij besluit van heden, voorzien is dat dienstencentrum De Klimroos, bij leegstand van een studio per begonnen maand een vergoeding zal betalen overeenkomend met de helft van de normaal verschuldigde huurprijs; (6/12)

7 Artikel 1.- Het gemeentebestuur stemt in met een minnelijke beëindiging met ingang van 01 april 2012 van de huurovereenkomst met betrekking tot de studio gelegen in het centrum de Open Poort, Burgemeester Laenenstraat, nummer 7 bus 4, gesloten tussen het gemeentebestuur van Overpelt en de heer ben Rmini. Artikel 2.- De huurder en dienstencentrum De Klimroos zullen op de hoogte worden gesteld van huidig besluit. De Klimroos zal verzocht worden om ingeval van leegstand een vergoeding te betalen zoals bepaald in de overeenkomstig het besluit van heden aangepaste dienstverleningsovereenkomst. 08) RUP bosland - financieringsovereenkomst met Agentschap Natuur en Bos. Gelet op ons besluit van 26 oktober 2006 houdende participatie in de oprichting en de werking van het samenwerkingsverband zonder rechtspersoonlijkheid 'Interlokale vereniging Bossen van de Lage Kempen'; Gelet op ons besluit van 22 december 2011 houdende goedkeuring van het masterplan Bosland; Overwegende dat het de intentie is om in het kader van de toeristisch-recreatieve ontwikkeling van het Boslandgebied een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan op te maken rond de hoofdtoegangspoort en drie sleutelsites : - Grooten Hof (hoofdtoegangspoort); - Het Hobos (sleutelsite); - De Winner (sleutelsite); - Napoleonstrand (sleutelsite); Overwegende dat het Agentschap Natuur en Bos, als partner in het project Bosland, bereid is om 30 % van de geraamde kostprijs voor de opmaak van het uitvoeringsplan ( incl. BTW) te financieren voor een bedrag van maximaal incl. BTW; Overwegende dat er geen bezwaar is om de opmaak van het ontwerp van GRUP te laten plaatsvinden in onderling overleg tussen partijen, gelet op de opdracht van algemeen belang van het Vlaamse Gewest, en meer bepaald van het Agentschap voor Natuur en Bos; Gelet op het ontwerp van financieringsovereenkomst; Artikel 1.- De gemeenteraad verleent goedkeuring aan het ontwerp van financieringsovereenkomst voor de opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Bosland, tussen de gemeente Overpelt en het Agentschap Natuur en Bos. Het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst wordt goedgekeurd, volgens het model dat als bijlage aan dit besluit gehecht wordt. Artikel 2.- Het college van burgemeester en schepenen wordt opdracht gegeven de nodige uitvoeringshandelingen te stellen. 09) RUP Bosland - opmaak ontwerp - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 16; Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen; Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, 1; Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen; Overwegende dat in het kader van de opdracht Opmaak RUP Bosland een bijzonder bestek met nr. G_RO/2010/ werd opgesteld door de dienst ruimtelijke ordening en leefmilieu; Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op ,17 excl. btw of ,00 incl. 21% btw; (7/12)

8 Overwegende dat een deel van de kostprijs betaald wordt door het Vlaams Gewest (Agentschap Natuur en Bos), en dat dit deel wordt geraamd op ,00 incl. btw; Overwegende dat de bijdrage van het Vlaams Gewest (Agentschap Natuur en Bos) begrensd is tot een bedrag van ,00 incl. btw; Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de algemene offerteaanvraag; Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2012, in projectenveloppe 28/2011 en dat de financiering gebeurt met eigen middelen en subsidie; Artikel 1.- Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met nr. G_RO/2010/ en de raming voor de opdracht Opmaak RUP Bosland, opgesteld door de dienst ruimtelijke ordening en leefmilieu. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt ,17 excl. btw of ,00 incl. 21% btw. Artikel 2.- Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de algemene offerteaanvraag. Artikel 3.- Een bijdrage van 30% van de kosten met een maximum van zal aangevraagd worden bij de derde betaler Agentschap Natuur en Bos (Vlaams Gewest). Artikel 4.- Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau. Artikel 5.- De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2012, in projectenveloppe 28/ ) Nolimpark - aanvraag toelating tot verlening van zakelijke rechten Industrielaan (Pami International nv aan ING Equipment Lease nv en ES-Finance nv). Gelet op het gemeentedecreet, zoals gewijzigd, inzonderheid het artikel 43 3, 12; Gelet op het verzoek van 13 april 2012 van geassocieerde notarissen Topff en Lopez-Hernandez, met zetel te Neeerpelt, tot toestemming van de gemeente Overpelt voor het vestigen van een recht van opstal door Pami International nv aan ING Equipment Lease nv en ES Finance, op het perceel met opstaande gebouwen, gekadastreerd sectie E, nummer 102/Z/148, met een oppervlakte van 58 a 59 ca; Gelet op de verplichting, opgenomen in de oorspronkelijke verkoopsakte, om toelating te bekomen van de gemeente Overpelt voor het vestigen van zakelijke rechten; Overwegende dat het recht van opstal wordt gevestigd met het oog op het plaatsen van zonnepanelen; Dat het recht van opstal bijgevolg niet tot doel heeft om een nieuw bedrijf te vestigen met eigen handelsactiviteiten; Dat de bestemming van het betreffende pand ongewijzigd zal blijven; Dat, gelet op de bestemming die gegeven wordt aan het recht van opstal, de bijzondere voorwaarden zoals opgenomen in de oorspronkelijke verkoopsakte, in de akte tot vestiging van het recht van opstal niet dienen te worden overgenomen ten aanzien van de opstalhouder; Artikel 1.-. De gemeente Overpelt geeft toestemming tot het vestigen van een recht van opstal door Pami International nv aan ING Equipment Lease nv en ES Finance, op het perceel met opstaande gebouwen, gekadastreerd sectie E, nummer 102/Z/148, met een oppervlakte van 58 a 59 ca. Artikel 2.- De bijzondere voorwaarden zoals opgenomen in de oorspronkelijke verkoopsakte dienen in de akte tot vestiging van het recht van opstal niet overgenomen te worden ten aanzien van de opstalhouder Artikel 3.- De aanvrager en Nolimpark cv zullen in kennis gesteld worden van dit besluit. 11) Politiereglement ter beteugeling van overlast - aanvulling. Gelet op de nieuwe gemeentewet; Gelet op de wet van 13 mei 1999 tot invoering van de gemeentelijke administratieve sancties; Gelet op de wet van 7 mei 2004 tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming en de nieuwe gemeentewet; (8/12)

9 Gelet op de wet van 17 juni 2004 tot wijziging van de nieuwe gemeentewet; Gelet op de omzendbrief OOP 30BIS van 3 januari 2005 aangaande de uitvoering van bovenvermelde wetten van 13 mei 1999, 7 mei 2004 en 17 juni 2004; Gelet op ons besluit dd. 29 september 2005 houdende goedkeuring van een politieverordening ter beteugeling van overlast; Overwegende dat het aangewezen is om de verordening te verduidelijken en aan te vullen met betrekking tot het voorkomen van overlast veroorzaakt door honden en glasscherven op risicogevoelige openbare plaatsen; Artikel 1.- Artikel 3.2. van het gemeenteraadsbesluit van 29 september 2005 houdende goedkeuring van een politieverordening ter beteugeling van overlast wordt als volgt aangevuld : De toegang met honden is inzonderheid verboden in de sport- en speelzone van t Pelterke en de omgeving van de Finse piste op de campus van Mater Dei. Het verbod van toegang met honden wordt kenbaar gemaakt door middel van een rond bord in witte kleur met rode rand en zwart symbool van een hond. Dit verbod is niet van toepassing op: a) personen met een handicap die begeleid worden door een assistentie- of blindengeleidehond; b) leden van de politiediensten met hun politiehond in de uitoefening van hun functie; c) aangestelden van een erkende bewakingsonderneming in de uitoefening van een door de overheid vergunde bewakingsopdracht met hun waakhond. Artikel 2.- Artikel 3 van vermeld besluit wordt aangevuld als volgt : 3.10 In speeltuinen en pleintjes, behoudens op de aangrenzende terrassen, is het verboden op het openbaar domein in het bezit te zijn van drinkglazen en/of glazen flessen met het oog op onmiddellijke consumptie. Artikel 2.- Deze verordening wordt bekend gemaakt zoals voorgeschreven door de artikels 186 en 187 van het Gemeentedecreet. Artikel 3.- Afschrift van onderhavige politieverordening zal worden overgemaakt aan de griffie van de bevoegde politierechtbank, aan het parket van de procureur des Konings te Hasselt, aan de hoofdcommissaris van de politiezone, alsmede aan de gouverneur van de provincie Limburg. 12) Kerkfabrieken - jaarrekeningen advies. Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten, inzonderheid artikel 55; Gelet op de door het centraal kerkbestuur op 03 april 2012 gezamenlijk ingediende rekeningen voor het dienstjaar 2011 van volgende kerkfabrieken: a) Sint Martinus; b) Sint-Cornelius; c) Sint-Jozef; d) Sint-Barbara; Overwegende dat er geen aanleiding is om ongunstig advies te verlenen; BESLUIT : Artikel 1.- De jaarrekeningen over het dienstjaar 2011 van de hierna vermelde kerkfabrieken worden gunstig geadviseerd: a) Sint Martinus; b) Sint-Cornelius; c) Sint-Jozef; d) Sint-Barbara. Artikel 2.- De jaarrekeningen worden samen met een afschrift van dit besluit verzonden aan de provinciegouverneur met het oog op het uitoefenen van het bijzonder bestuurlijk toezicht (9/12)

10 13) Infrax Limburg - buitengewone algemene vergadering met wijziging van de statuten. Gelet op het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking, meer bepaald de artikelen 43 en 39; Gelet op de gezamenlijke brief van Infrax Limburg, Inter-aqua, Inter-energa en Inter-media dd. 27 maart 2012, houdende uitnodiging voor de buitengewone algemene vergaderingen dd 26 juni 2012, met bijgevoegde voorstellen van statutenwijziging; Overwegende dat de gemeente Overpelt aandeelhouder is van Infrax Limburg; Overwegende dat de gemeenteraad kan instemmen met het voorstel van wijziging aan de statuten van Infrax Limburg, zoals meegedeeld bij hoger vermelde brief; Aantal ja-stemmen: 18; Aantal onthoudingen: 4, nl. van de raadsleden Jef Van Bree, Linda Vissers, Gerard Geerts en Dominiek Heylen; Artikel 1.- De gemeenteraad stemt in met het voorstel tot statutenwijziging van de raad van bestuur van Infrax Limburg, zoals meegedeeld bij brief van 27 maart 2012 en te behandelen op de buitengewone algemene vergadering van 26 juni Artikel 2.- Het intergemeentelijk samenwerkingsverband Infrax Limburg zal van dit besluit in kennis gesteld worden. 14) Inter-aqua - buitengewone algemene vergadering met wijziging van de statuten. Gelet op het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking, meer bepaald de artikelen 43 en 39; Gelet op de gezamenlijke brief van Infrax Limburg, Inter-aqua, Inter-energa en Inter-media dd. 27 maart 2012, houdende uitnodiging voor de buitengewone algemene vergaderingen dd 26 juni 2012, met bijgevoegde voorstellen van statutenwijziging; Overwegende dat de gemeente Overpelt aandeelhouder is van Inter-aqua; Overwegende dat de gemeenteraad kan instemmen met het voorstel van wijziging aan de statuten van Inter-aqua, zoals meegedeeld bij hoger vermelde brief; Aantal ja-stemmen: 18; Aantal onthoudingen: 4, nl. van de raadsleden Jef Van Bree, Linda Vissers, Gerard Geerts en Dominiek Heylen; Artikel 1.- De gemeenteraad stemt in met het voorstel tot statutenwijziging van de raad van bestuur van intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-aqua zoals meegedeeld bij brief van 27 maart 2012 en te behandelen op de buitengewone algemene vergadering van 26 juni Artikel 2.- Het intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-aqua zal van dit besluit in kennis gesteld worden. 15) Inter-energa - buitengewone algemene vergadering met wijziging van de statuten. Gelet op het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking, meer bepaald de artikelen 43 en 39; Gelet op de gezamenlijke brief van Infrax Limburg, Inter-aqua, Inter-energa en Inter-media dd. 27 maart 2012, houdende uitnodiging voor de buitengewone algemene vergaderingen dd 26 juni 2012, met bijgevoegde voorstellen van statutenwijziging; Overwegende dat de gemeente Overpelt aandeelhouder is van Inter-energa; Overwegende dat de gemeenteraad kan instemmen met het voorstel tot wijziging aan de statuten van Inter-energa, zoals meegedeeld bij hoger vermelde brief; Aantal ja-stemmen: 18; Aantal onthoudingen: 4, nl. van de raadsleden Jef Van Bree, Linda Vissers, Gerard Geerts en Dominiek Heylen; (10/12)

11 Artikel 1.- De gemeenteraad stemt in met het voorstel tot statutenwijziging van de raad van bestuur van intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-energa zoals meegedeeld bij brief van 27 maart 2012 en te behandelen op de buitengewone algemene vergadering van 26 juni Artikel 2.- Het intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-energa zal van dit besluit in kennis gesteld worden. 16) Inter-media - buitengewone algemene vergadering met wijziging van de statuten. Gelet op het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking, meer bepaald de artikelen 43 en 39; Gelet op de gezamenlijke brief van Infrax Limburg, Inter-aqua, Inter-energa en Inter-media dd. 27 maart 2012, houdende uitnodiging voor de buitengewone algemene vergaderingen dd 26 juni 2012, met bijgevoegde voorstellen van statutenwijziging; Overwegende dat de gemeente Overpelt aandeelhouder is van Inter-media; Overwegende dat de gemeenteraad kan instemmen met het voorstel van wijziging aan de statuten van Inter-media, zoals meegedeeld bij hoger vermelde brief; Aantal ja-stemmen: 18; Aantal onthoudingen: 4, nl. van de raadsleden Jef Van Bree, Linda Vissers, Gerard Geerts en Dominiek Heylen; Artikel 1.- De gemeenteraad stemt in met het voorstel tot statutenwijziging van de raad van bestuur van intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-media zoals meegedeeld bij brief van 27 maart 2012 en te behandelen op de buitengewone algemene vergadering van 26 juni Artikel 2.- Het intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-media zal van dit besluit in kennis gesteld worden. 17) Inter-aqua - algemene vergadering - bepaling van het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordigers. Gelet op het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking, meer bepaald artikel 44; Gelet op de bepalingen van het Gemeentedecreet, meer bepaald de artikelen 249 en 252 betreffende het bestuurlijk toezicht; Gelet op de brief van Inter-aqua dd. 23 maart 2012, houdende uitnodiging voor de algemene vergadering van 22 mei 2012, met volgende agenda: 1. Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering 2. Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering 3. Balans en resultatenrekening boekjaar Kwijting aan bestuurders en commissaris 5. Benoeming commissaris - revisor Overwegende dat de gemeente Overpelt aandeelhouder is van Inter-aqua; Overwegende dat de gemeenteraad met eenparigheid kan instemmen met de voorstellen van de raad van bestuur, zoals weergegeven in hoger vermelde uitnodigingsbrief; Artikel 1.- De gemeenteraad stemt in met de voorstellen van de raad van bestuur van intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-aqua met betrekking tot de algemene vergadering van 22 mei 2012, zoals weergegeven in de brief van 23 maart Artikel 2.- Het intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-aqua zal van dit besluit in kennis gesteld worden (11/12)

12 18) Inter-aqua - algemene vergadering - aanduiding gemeentelijke vertegenwoordigers. Gelet op het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking, meer bepaald artikel 44; Gelet op de bepalingen van het Gemeentedecreet, meer bepaald de artikelen 249 en 252 betreffende het bestuurlijk toezicht; Overwegende dat de gemeente Overpelt aandeelhouder is van Inter-aqua, waarvan de eerstvolgende algemene vergadering zal doorgaan op 22 mei 2012; Gelet op ons besluit van heden, houdende bepaling van het mandaat van de gemeentelijk afgevaardigden voor de algemene vergadering; Overwegende dat twee gemeentelijke volmachtdragers uit de gemeenteraad dienen aangeduid te worden om de gemeente te vertegenwoordigen; Gelet op de geheime stemming over de eerste stemgerechtigde volmachtdrager, waaraan 22 raadsleden deelnamen, en die volgende uitslag gaf: aantal geldige stembrieven: 22; aantal ongeldige en/of blanco stembrieven: 7; aantal stemmen ten gunste van Dirk Vanseggelen: 12; aantal neen-stemmen: 3; Overwegende dat Dirk Vanseggelen de volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen bekomen heeft; Gelet op de geheime stemming over de tweede stemgerechtigde volmachtdrager, waaraan 22 raadsleden deelnamen, en die volgende uitslag gaf: aantal geldige stembrieven: 22; aantal ongeldige en/of blanco stembrieven: 2; aantal stemmen ten gunste van Guido Renckens: 17; aantal neen-stemmen: 3; Overwegende dat Guido Renckens de volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen bekomen heeft; Artikel 1.- Schepen Dirk Vanseggelen en raadslid Guido Renckens worden aangesteld als stemgerechtigd volmachtdragers van de gemeente Overpelt voor de algemene vergadering van Inter-aqua van 22 mei Elke vertegenwoordiger beschikt over de helft van de aan de gemeente toegewezen stemmen. Bij verhindering van één van beide vertegenwoordigers beschikt de aanwezige vertegenwoordiger over alle aan de gemeente toegewezen stemmen. Artikel 2.- De aangestelde volmachtdragers en intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-aqua zullen van dit besluit in kennis gesteld worden. De voorzitter sluit vervolgens de vergadering. De secretaris Peter Spooren De voorzitter Jaak Fransen (12/12)

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN *2012-11-29* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-11-29

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN *2012-11-29* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-11-29 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN *2012-11-29* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-11-29 OPENBARE ZITTING VAN 29 NOVEMBER 2012 Aanwezig : Jaak Fransen, burgemeester-voorzitter; Dirk Vanseggelen, Patrick Van

Nadere informatie

DE NOTULEN *2012-03-01* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-03-01

DE NOTULEN *2012-03-01* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-03-01 DE NOTULEN *2012-03-01* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-03-01 OPENBARE ZITTING VAN 01 MAART 2012 Aanwezig : Jaak Fransen, burgemeester-voorzitter; Dirk Vanseggelen, Patrick Van Baelen, Marleen Kuppens,

Nadere informatie

5. Vergadering van 20 april 2015. Om twintig uur wordt door de Voorzitter de vergadering voor geopend verklaard.

5. Vergadering van 20 april 2015. Om twintig uur wordt door de Voorzitter de vergadering voor geopend verklaard. 5. Vergadering van 20 april 2015. Aanwezig: Dames en Heren: Spooren Hugo, Voorzitter Gruyters Bart, Burgemeester; Vanleeuw, Guypen, Berden, Vandersmissen en Vanuytrecht, Schepenen; Grosemans, Schepen van

Nadere informatie

Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 17 juni 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het

Nadere informatie

Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013

Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013 Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013 Aanwezig : Vos Mark, Kersten Guy, Pauly Marina, Bamps Christiaan, Cilissen Bert, Eycken Mathieu, Onclin Katja, Schepenen Peumans Jan, Thys Ivo, Stratermans Gerard,

Nadere informatie

Zitting van 17 april 2014

Zitting van 17 april 2014 Zitting van 17 april 2014 Aanwezig: Erik Vandormael, voorzitter Roland Uyttendaele, burgemeester Robert De Mulder, Dirk Rasschaert, Elke Meganck, Stijn Wille, Geertrui Van De Velde, schepenen Norbert De

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014

Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014 Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014 Aanwezigen : De Pooter Sonja - voorzitter Hofmans Lode - burgemeester Muyshondt Tine, Verhaegen Jef, Bossaerts Fernand, Vermeesch Roel, Goris Hilde,

Nadere informatie

8. Retributie op de afgifte van een stedenbouwkundig uittreksel van het plannenregister en vergunningenregister

8. Retributie op de afgifte van een stedenbouwkundig uittreksel van het plannenregister en vergunningenregister Provincie Vlaams-Brabant Notulen van de gemeenteraad. Zitting van 8 nov 2011 Aanwezigen: Stefaan DEVOS, voorzitter burgemeester, Mevr. G. Vandewijngaerden, de heren A. Bils, M. Vander Velpen, P. Sterkendries,

Nadere informatie

Zitting van 27 oktober 2011

Zitting van 27 oktober 2011 Zitting van 27 oktober 2011 Aanwezig : dhr. Rik Daelman,burgemeester-voorzitter, dhr. Joseph Maes, mevr. Agnes Dierick, dhr. Walter T Kint, mevr. Dominique Roelandt, dhr. Ludovicus Lenaerts en dhr. Michel

Nadere informatie

POLITIERAAD POLITIEZONE ZUIDERKEMPEN (Herselt-Hulshout-Westerlo) VERGADERING VAN ACHTENTWINTIG AUGUSTUS TWEE DUIZEND EN DRIE 28.08.

POLITIERAAD POLITIEZONE ZUIDERKEMPEN (Herselt-Hulshout-Westerlo) VERGADERING VAN ACHTENTWINTIG AUGUSTUS TWEE DUIZEND EN DRIE 28.08. POLITIERAAD POLITIEZONE ZUIDERKEMPEN (Herselt-Hulshout-Westerlo) VERGADERING VAN ACHTENTWINTIG AUGUSTUS TWEE DUIZEND EN DRIE 28.08.2003 AANWEZIG: Peetermans L.: Burgemeester-voorzitter; Van Hirtum G.,

Nadere informatie

Afdeling 1 Definities en toepassingsgebied Art.1. De begrippen en definities vermeld in het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het

Afdeling 1 Definities en toepassingsgebied Art.1. De begrippen en definities vermeld in het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het Zitting van 20 december 2007 Aanwezig de dames en heren: VAN DESSEL Vital, Burgemeester; Paul Dams, Koen De Vadder, Bert De Wit en Monique Goris, Schepenen; LIEVENS Chris, Voorzitter; Wouters André, Van

Nadere informatie

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Notulen open zitting Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 9 april 2013-19:00 uur Locatie Oude Raadzaal (Onderbergen 86-9000 Gent) Aanwezig De heer Rudy Coddens, voorzitter Mevrouw Evita Willaert,

Nadere informatie

ZITTING VAN 26 FEBRUARI 2014

ZITTING VAN 26 FEBRUARI 2014 ZITTING VAN 26 FEBRUARI 2014 AANWEZIG: Lieven MEERT, voorzitter; Jan ARIJS, Annelies VAN DEN NEUCKER, André VAN DEN STEEN, Jordy DE DOBBELEER, Bart MIGNON, Tineke VAN DER DONCK, Guy D'HAESELEER, Renaat

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE 1 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD ZITTING VAN 16 april 2012 Aanwezig: Mevrouw BECQ

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 9 APRIL 2008.

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 9 APRIL 2008. ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 9 APRIL 2008. Aanwezig: della FAILLE d HUYSSE Baron Bernard, voorzitter. GHEYSENS Rudy, DE BRUYNE Patrick, BRAECKMAN Patricia, VERZELE

Nadere informatie

VERSLAG DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DEERLIJK GEHOUDEN TEN GEMEENTEHUIZE OP ZESENTWINTIG APRIL TWEEDUIZEND EN TWAALF.

VERSLAG DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DEERLIJK GEHOUDEN TEN GEMEENTEHUIZE OP ZESENTWINTIG APRIL TWEEDUIZEND EN TWAALF. VERSLAG DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DEERLIJK GEHOUDEN TEN GEMEENTEHUIZE OP ZESENTWINTIG APRIL TWEEDUIZEND EN TWAALF. Waren aanwezig : Claude CROES, burgemeester voorzitter gemeenteraad; Ann ACCOU,

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD SINT-TRUIDEN VAN DINSDAG 31 JANUARI 2012 OM 18.30 UUR. OPENBARE VERGADERING van dinsdag 31 januari 2012

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD SINT-TRUIDEN VAN DINSDAG 31 JANUARI 2012 OM 18.30 UUR. OPENBARE VERGADERING van dinsdag 31 januari 2012 NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD SINT-TRUIDEN VAN DINSDAG 31 JANUARI 2012 OM 18.30 UUR Aanwezig: OPENBARE VERGADERING van dinsdag 31 januari 2012 Roland Duchatelet, schepen - voorzitter Ludwig Vandenhove,

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING De burgemeester opent de zitting om 20.00 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda.

OPENBARE ZITTING De burgemeester opent de zitting om 20.00 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda. VERSLAG Gemeenteraad MAANDAG 09 SEPTEMBER 2013 aanwezig R. Mennes, burgemeester G. Rottiers, K. Van Hoofstat, V. Goris, schepenen A. Boen, schepen van rechtswege A. Ams, G. Van Frausem, G. Van de Vreken,

Nadere informatie

001 Goedkeuring ontwerpnotulen van 01-06-2015 (2.075.1.077) De overgelegde ontwerpnotulen van de gemeenteraad van 01-06-2015 goed te keuren.

001 Goedkeuring ontwerpnotulen van 01-06-2015 (2.075.1.077) De overgelegde ontwerpnotulen van de gemeenteraad van 01-06-2015 goed te keuren. 1 TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN 29 JUNI 2015 SECRETARIAAT 001 Goedkeuring ontwerpnotulen van 01-06-2015 (2.075.1.077) De goedkeuring van de ontwerpnotulen van de gemeenteraad van 01-06-2015.

Nadere informatie

Juridisch kader Gemeentedecreet 15.07.2005 artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit)

Juridisch kader Gemeentedecreet 15.07.2005 artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit) Zitting van de gemeenteraad donderdag 11 september 2014. Aanwezig : Aerts L. - Burgemeester-Voorzitter De Veuster D., Kenis K., Schrijvers P., Van Puymbroeck W., Torfs L., Matheeussen J. - Schepenen Meeusen

Nadere informatie

Maandag 22 oktober 2007

Maandag 22 oktober 2007 AGENDA MET TOELICHTING GEMEENTERAAD Maandag 22 oktober 2007 OPENBARE ZITTING 2.075.1.077 1. Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting van 24 september 2007. Toelichting : Het verslag van de zitting van

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015

VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015 VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015 Aanwezig: Marc Doutreluingne, burgemeester-voorzitter; Wim Monteyne, Marc Claeys, Johan Rollez, Eddy Defoor, Marc Desloovere, Luc Vanassche, Katrien Defoirdt,

Nadere informatie

Gemeenteraad Notulen 23 november 2012

Gemeenteraad Notulen 23 november 2012 Gemeenteraad Notulen 23 november 2012 Aanwezig: Fractie sp.a SOS 2012 SLP Groen!: - mevrouw Christel Geerts (sp.a), burgemeester; - de heer Wouter Van Bellingen (SOS 2012), mevrouw Sofie Heyrman (Groen!),

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13.

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13. Provincie Vlaams- Brabant NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13. Aanwezigen: Patrick Vandijck, voorzitter, Andre Alles, burgemeester, Niels Willems, Paul Francen, Benny Hermans, Nadine

Nadere informatie

Zitting van de Gemeenteraad van 11 mei 2015

Zitting van de Gemeenteraad van 11 mei 2015 Zitting van de Gemeenteraad van 11 mei 2015 Aanwezig: - Hedwin De Clercq, Johan Thomas, André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman - Schepenen Marin Devalck - OCMW--Schepen Machtelinckx, Fernand

Nadere informatie

ZITTING VAN 17 OKTOBER 2013

ZITTING VAN 17 OKTOBER 2013 ZITTING VAN 17 OKTOBER 2013-1- Tegenwoordig Marleen Ral, voorzitter; Kurt Ryon, burgemeester; Wim Mombaerts, Alex Trostmann, Geert Laureys, Jan Van hoof, Clémence Maes, schepenen; Jos Dewinter, Edy Van

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2013.

TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2013. TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2013. AGENDA. OPENBARE ZITTING. DAGORDE. 1. Installatie nieuw gemeenteraadslid ter vervanging van verhinderd gemeenteraadslid. 2. Budget 2013

Nadere informatie

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Notulen open zitting Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 14 januari 2015-19:00 uur Locatie Raadzaal - St.-Martensstraat 11-9000 Gent Aanwezig De heer Rudy Coddens, voorzitter Mevrouw Evita Willaert,

Nadere informatie

227 Zitting van 17 mei 2013

227 Zitting van 17 mei 2013 227 Tegenwoordig: Jacques VANNESTE, voorzitter Luc DEFRAYE, Jan SEYNHAEVE, Arnold SEYNNAEVE, Hendrik VANHAVERBEKE, Marnix VANSTEENKISTE, Mathieu DESMET, Francies DEBELS, Geert BREUGHE, Lobke MAES, Bernard

Nadere informatie

ZITTING VAN 23 JANUARI 2014

ZITTING VAN 23 JANUARI 2014 ZITTING VAN 23 JANUARI 2014 Aanwezig: de heer L. De Meyere, voorzitter gemeenteraad, de heer F. Van de Moere, burgemeester, de heer H. Coene, schepen, de heer J. Francque, id., mevrouw C. Bonamie, id.,

Nadere informatie