DE NOTULEN * * VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE NOTULEN *2012-04-26* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-04-26"

Transcriptie

1 DE NOTULEN * * VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT OPENBARE ZITTING VAN 26 APRIL 2012 Aanwezig : Jaak Fransen, burgemeester-voorzitter; Dirk Vanseggelen, Patrick Van Baelen, Marleen Kuppens, Roel Verachtert en Nele Gutschoven, schepenen; Jef Van Bree, Gerard Bloemen, Guido Renckens, Linda Vissers, Yvo Maussen, Jos Kerkhofs, Gerard Geerts, Jurgen Snoekx, Gerard Schuurmans, Johan Van de Broek, Stijn Peeters, Ronny Dreesen, Marleen Clijsters, Dominiek Heylen, Jan Vanduffel en Wouter Van Mierloo, raadsleden; Peter Spooren, gemeentesecretaris. DE GEMEENTERAAD: De voorzitter opent de vergadering in afwezigheid van de raadsleden Yvo Maussen, Jurgen Snoekx en Charlotte Vrijsen. 01) Notulen van de vorige vergadering. De notulen van de vergadering van 29 maart 2012 worden goedgekeurd met éénparigheid van stemmen. Raadslid Yvo Maussen voegt zich bij de vergadering. 02) Gemeentelijk patrimonium - bouw van een dienstencomplex - samenwerkingsovereenkomst met AGB GO. Gelet op het gemeentedecreet, zoals gewijzigd, inzonderheid artikel 42 1; Gelet op het thuiszorgdecreet van 14 juli 1998 en in het bijzonder de artikelen 6 en volgende van het decreet met betrekking tot de oprichting van een lokaal dienstencentrum; Gelet op ons besluit van 29 juni 2009 houdende goedkeuring van een samenwerkingsovereenkomst tussen het Autonoom Gemeentebedrijf Gemeente Overpelt, het OCMW en de VZW Rusthuizen Z.A. Noord-Limburg; Gelet op ons besluit van 24 juni 2010 houdende akkoordverklaring met de overdracht van zakelijke rechten aan Rusthuizen Z.A. Noord-Limburg vzw met het oog op de oprichting van een dienstencomplex, bestemd tot het onderbrengen van het sociaal huis, het lokaal dienstencentrum en de uitbreiding van rust- en verzorgingscentrum Gelet op de princiepsovereenkomst tussen het OCMW en AGB Gemeente Overpelt, betreffende de toekomstige verhuur van kantoorruimte; Overwegende dat AGB Gemeente Overpelt van het gemeentebestuur kantoorruimte in leasing wenst te nemen, met het oog op de verhuur van kantoorruimte aan het OCMW; Dat het gemeentebestuur met het oog op de realisatie van de betreffende kantoorruimte een samenwerkingsovereenkomst kan afsluiten met Rusthuizen Z.A. Noord-Limburg vzw; Dat deze kantoorruimte deel zal uitmaken van een dienstencomplex, bestemd tot het onderbrengen van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, het lokaal dienstencentrum en de uitbreiding van het rust- en verzorgingscentrum Gelet op de bijgevoegde plannen, opgemaakt door Delhaize Baert en Vanheeswyck Architectenbureau; Gelet op het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst; Artikel 1.- De gemeenteraad verklaart zich akkoord met het afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst met autonoom gemeentebedrijf Gemeente Overpelt met het oog op de oprichting en leasing van kantoorruimte, als onderdeel van een dienstencomplex, bestemd tot het onderbrengen van het OCMW, het lokaal dienstencentrum en de uitbreiding van rust- en verzorgingscentrum Immaculata. Het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst wordt goedgekeurd, volgens het model dat als bijlage aan dit besluit gehecht wordt (1/12)

2 Artikel 2.- Het college van burgemeester en schepenen wordt opdracht gegeven de nodige uitvoeringshandelingen te stellen. 03) Gemeentelijk patrimonium - bouw van een dienstencomplex - samenwerkingsovereenkomst met Rusthuizen ZA Noord-Limburg vzw - wijziging. Gelet op het gemeentedecreet, zoals gewijzigd, inzonderheid artikel 42 1; Gelet op het lokaal sociaal beleidsplan, goedgekeurd bij besluit van de gemeenteraad van 4 februari 2008; Gelet op het thuiszorgdecreet van 14 juli 1998 en in het bijzonder de artikelen 6 en volgende van het decreet met betrekking tot de oprichting van een lokaal dienstencentrum; Gelet op ons besluit van 29 juni 2009 houdende goedkeuring van een samenwerkingsovereenkomst tussen het Autonoom Gemeentebedrijf Gemeente Overpelt, het OCMW en de VZW Rusthuizen Z.A. Noord-Limburg; Gelet op ons besluit van 24 juni 2010 houdende akkoordverklaring met de overdracht van zakelijke rechten aan Rusthuizen Z.A. Noord-Limburg vzw met het oog op de oprichting van een dienstencomplex, bestemd tot het onderbrengen van het sociaal huis, het lokaal dienstencentrum en de uitbreiding van rust- en verzorgingscentrum Gelet op de princiepsovereenkomst tussen het OCMW en AGB Gemeente Overpelt, betreffende de toekomstige verhuur van kantoorruimte; Overwegende dat AGB Gemeente Overpelt van het gemeentebestuur kantoorruimte in leasing wenst te nemen, met het oog op de verhuur van kantoorruimte aan het OCMW; Dat het gemeentebestuur met het oog op de realisatie van de betreffende kantoorruimte een samenwerkingsovereenkomst kan afsluiten met Rusthuizen Z.A. Noord-Limburg vzw; Dat deze kantoorruimte deel zal uitmaken van een dienstencomplex, bestemd tot het onderbrengen van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, het lokaal dienstencentrum en de uitbreiding van het rust- en verzorgingscentrum Overwegende dat Rusthuizen Z.A. Noord-Limburg vzw het bestaande rusthuis immers wenst uit te breiden en gelijktijdig een lokaal dienstencentrum wenst op te richten in samenwerking met het lokaal bestuur; Dat het lokaal dienstencentrum ondergebracht zal worden in de onmiddellijke omgeving van zowel het rust- en verzorgingscentrum als de serviceflats; Overwegende dat de dienstverlening van het gehandicapten- en seniorenloket, onderdeel van het gezamenlijk loket van het sociaal huis, krachtens het thuiszorgdecreet van 14 juli 1998 minstens gedeeltelijk dient te worden verstrekt in de lokalen van het lokaal dienstencentrum; Overwegende dat het, in het licht van een integrale dienstverlening, een opportuniteit betreft om het gezamenlijke doelgroepspecifieke dienstenaanbod van het sociaal huis en het lokaal dienstencentrum op één locatie onder te brengen; Overwegende dat de ontwerpovereenkomst die door de gemeenteraad bij besluit van 29 juni 2009 werd goedgekeurd, door partijen nog niet ondertekend werd en dienovereenkomstig dient aangepast te worden; Gelet op de bijgevoegde plannen, opgemaakt door Delhaize Baert en Vanheeswyck Architectenbureau; Gelet op het aangepaste ontwerp van samenwerkingsovereenkomst; Artikel 1.- De gemeenteraad verklaart zich akkoord met het afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst met Rusthuizen Z.A. Noord-Limburg vzw met het oog op de gezamenlijke oprichting van een dienstencomplex, bestemd tot het onderbrengen van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, het lokaal dienstencentrum en de uitbreiding van het rust- en verzorgingscentrum Immaculata. Het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst wordt goedgekeurd, volgens het model dat als bijlage aan dit besluit gehecht wordt. Artikel 2.- Het college van burgemeester en schepenen wordt opdracht gegeven de nodige uitvoeringshandelingen te stellen. Artikel 3.- Dit besluit treedt in de plaats van ons besluit van 29 juni (2/12)

3 Raadslid Jurgen Snoekx voegt zich bij de vergadering. Bij de bespreking van het hierna volgend agendapunt keurt de gemeenteraad met eenparigheid het amendement goed met betrekking tot de aangehechte plannen. 04) Gemeentelijk patrimonium - bouw van een dienstencomplex - overdracht en vestiging van zakelijke rechten. Gelet op het gemeentedecreet, zoals gewijzigd, inzonderheid artikel 42 1; Gelet op het thuiszorgdecreet van 14 juli 1998 en in het bijzonder de artikelen 6 en volgende van het decreet met betrekking tot de oprichting van een lokaal dienstencentrum; Gelet op ons besluit van 29 juni 2009 houdende goedkeuring van een samenwerkingsovereenkomst tussen het Autonoom Gemeentebedrijf Gemeente Overpelt, het OCMW en de VZW Rusthuizen Z.A. Noord-Limburg; Gelet op ons besluit van 24 juni 2010 houdende akkoordverklaring met de overdracht van zakelijke rechten aan Rusthuizen Z.A. Noord-Limburg vzw met het oog op de oprichting van een dienstencomplex, bestemd tot het onderbrengen van het sociaal huis, het lokaal dienstencentrum en de uitbreiding van rust- en verzorgingscentrum Gelet op de princiepsovereenkomst tussen het OCMW en AGB Gemeente Overpelt, betreffende de toekomstige verhuur van kantoorruimte; Gelet op ons besluit van heden houdende goedkeuring van een samenwerkingsovereenkomst tussen het gemeentebestuur en AGB Gemeente Overpelt, met het oog op de oprichting en leasing van kantoorruimte; Gelet op ons besluit van heden houdende goedkeuring van een samenwerkingsovereenkomst tussen het gemeentebestuur en Rusthuizen Z.A. Noord-Limburg vzw, met het oog op de realisatie van een dienstencomplex, bestemd tot het onderbrengen van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, het lokaal dienstencentrum en de uitbreiding van het rust- en verzorgingscentrum Overwegende dat Rusthuizen Z.A. Noord-Limburg vzw het bestaande rusthuis wenst uit te breiden en gelijktijdig een lokaal dienstencentrum wenst op te richten in samenwerking met het lokaal bestuur; Dat het lokaal dienstencentrum ondergebracht zal worden in de onmiddellijke omgeving van zowel het rust- en verzorgingscentrum als de serviceflats; Overwegende dat de dienstverlening van het gehandicapten- en seniorenloket, onderdeel van het gezamenlijk loket van het sociaal huis, krachtens het thuiszorgdecreet van 14 juli 1998 minstens gedeeltelijk dient te worden verstrekt in de lokalen van het lokaal dienstencentrum; Overwegende dat het, in het licht van een integrale dienstverlening, een opportuniteit betreft om het gezamenlijke doelgroepspecifieke dienstenaanbod van het sociaal huis en het lokaal dienstencentrum op één locatie onder te brengen; Overwegende dat het OCMW voor zijn nieuwe huisvesting kantoorruimte in huur wenst te nemen van AGB Gemeente Overpelt, dat op zijn beurt een onroerende leasing wil aangaan bij het gemeentebestuur met betrekking tot deze kantoorruimte; Overwegende dat het daarom aangewezen is dat tussen het gemeentebestuur, Zusters Augustinessen van Sint-Truiden vzw en Rusthuizen Z.A. Noord-Limburg vzw volgende transacties van zakelijke rechten gebeuren (samengevat) : - ruiling van grondaandelen - gedeeltelijke verzaking aan het erfpachtrecht - uitbreiding erfpacht - toekenning van een recht van opstal - optie tot aankoop Overwegende dat na oprichting van het dienstencomplex een toestand van mede-eigendom zal ontstaan waarvoor een basisakte dient afgesloten te worden tussen het gemeentebestuur en Rusthuizen Z.A. Noord-Limburg vzw; Overwegende dat de ontwerpovereenkomst die door de gemeenteraad bij besluit van 24 juni 2010 werd goedgekeurd, door partijen nog niet ondertekend werd en dienovereenkomstig dient aangepast te worden; Gelet op het ontwerp van akte met plannen, opgemaakt door DBV Architectenbureau; Gelet op het schattingsverslag van de eerstaanwezend inspecteur van AKRED, dd. 18 april 2012; Gelet op de ter zitting met eenparigheid aangebrachte wijziging met betrekking tot de aangehechte plannen; (3/12)

4 Artikel 1.- De gemeenteraad verklaart zich akkoord met de overdracht en vestiging van zakelijke rechten tussen het gemeentebestuur van Overpelt, Zusters Augustinessen van Sint-Truiden vzw en Rusthuizen Z.A. Noord-Limburg vzw, zoals weergegeven in het ontwerp van akte, dat als bijlage aan dit besluit gehecht wordt. De overeenkomst heeft tot doel de oprichting mogelijk te maken van een dienstencomplex, bestemd tot het onderbrengen van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, het lokaal dienstencentrum en de uitbreiding van het rust- en verzorgingscentrum Immaculata, gelegen te Overpelt, Dorpsstraat 58. Artikel 2.- De burgemeester en de gemeentesecretaris, of hun respectievelijke plaatsvervanger, zullen als vertegenwoordigers van de gemeente de akte ondertekenen en worden ertoe gemachtigd de Hypotheekbewaarder ervan te ontslaan ambtshalve inschrijving te nemen aangaande deze overdracht. Artikel 3.- Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd de nodige uitvoeringshandelingen te stellen. Artikel 4.- Het op het aan het ontwerp van akte gehechte plan B1 in oranje kleur gearceerde perceel zal toegevoegd worden aan het openbaar domein. Artikel 5.- Dit besluit treedt in de plaats van ons besluit van 24 juni Bij de bespreking van het hierna volgend agendapunt keurt de gemeenteraad met eenparigheid het amendement goed met betrekking tot de verdeling van de geraamde kosten tussen de beide betrokken bouwheren. 05) Gemeentelijk patrimonium - bouw van een dienstencomplex - ontwerp met kostenraming. Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 15, en inzonderheid artikel 19 die een gezamenlijke uitvoering van werken voor rekening van verschillende aanbestedende overheden toelaat; Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen; Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, 1; Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen; Gelet op onze besluiten na heden, houdende: - Goedkeuring van een samenwerkingsovereenkomst met autonoom gemeentebedrijf Gemeente Overpelt met het oog op de oprichting en leasing van kantoorruimte, als onderdeel van een dienstencomplex, bestemd tot het onderbrengen van het OCMW, het lokaal dienstencentrum en de uitbreiding van rust- en verzorgingscentrum - Goedkeuring van een samenwerkingsovereenkomst met Rusthuizen Z.A. Noord-Limburg vzw met het oog op de gezamenlijke oprichting van een dienstencomplex, bestemd tot het onderbrengen van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, het lokaal dienstencentrum en de uitbreiding van het rust- en verzorgingscentrum - Goedkeuring van de overdracht en vestiging van zakelijke rechten tussen het gemeentebestuur van Overpelt, Zusters Augustinessen van Sint-Truiden vzw en Rusthuizen Z.A. Noord-Limburg vzw; Overwegende dat de ontwerpopdracht voor de opdracht Woon- en zorgcentrum Sociaal Huis: perceel ruwbouw + afwerking & stabiliteit werd gegund aan DBV ARCHITECTEN, Prins Bisschopssingel 34/b3 te 3500 Hasselt; Overwegende dat in het kader van deze opdracht een ontwerp werd opgesteld door de ontwerper, DBV ARCHITECTEN, Prins Bisschopssingel 34/b3 te 3500 Hasselt; Overwegende dat de uitgave voor de totaliteit van deze opdracht wordt geraamd op ,96 excl. btw of ,85 incl. 21% btw, waarvan ,63 excl. btw of ,21 incl. 21 % btw ten laste is van het gemeentebestuur; Overwegende dat het resterende deel van de kostprijs betaald wordt door Rusthuizen Z.A. Noord-Limburg vzw, Dorpsstraat 58 te 3900 Overpelt; Overwegende dat de opdracht onderverdeeld wordt in volgende verschillende percelen: - Ruwbouw + afwerking & stabiliteit - Elektriciteit (4/12)

5 - HVAC & sanitair - Lift Overwegende dat voor wat betreft het perceel Ruwbouw + afwerking & stabiliteit een bijzonder bestek met nr. D626 werd opgesteld door de ontwerper, DBV ARCHITECTEN, Prins Bisschopssingel 34/b3 te 3500 Hasselt en dat de uitgave voor dit perceel geraamd wordt op ,36 excl. btw of 5.419,752,58 incl. 21% btw, waarvan ,87 excl. btw of ,93 incl. 21% btw ten laste is van het gemeentebestuur; Overwegende dat voor wat betreft het perceel Elektriciteit een bijzonder bestek met nr bst-e-adm werd opgesteld door de ontwerper, DBV ARCHITECTEN, Prins Bisschopssingel 34/b3 te 3500 Hasselt en dat de uitgave voor dit perceel geraamd wordt op ,00 excl. btw of ,43 incl. 21% btw, waarvan ,00 excl. btw of ,83 incl. 21% btw ten laste is van het gemeentebestuur. Overwegende dat voor wat betreft het perceel HVAC & sanitair een bijzonder bestek met nr bst-hvacsanadm werd opgesteld door de ontwerper, DBV ARCHITECTEN, Prins Bisschopssingel 34/b3 te 3500 Hasselt en dat de uitgave voor dit perceel geraamd wordt op ,60 excl. btw of ,046 incl. 21% btw, waarvan ,80 excl. btw of ,82 incl. 21% btw ten laste is van het gemeentebestuur. Overwegende dat voor wat betreft het perceel Lift een bijzonder bestek met nr bst-lift-adm werd opgesteld door de ontwerper, DBV ARCHITECTEN, Prins Bisschopssingel 34/b3 te 3500 Hasselt en dat de uitgave voor dit perceel geraamd wordt op ,00 excl. btw of ,80 incl. 21% btw, waarvan ,96 excl. btw of ,63 incl. 21% btw ten laste is van het gemeentebestuur. Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare aanbesteding; Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien wordt bij de eerstvolgende budgetwijziging door middel van een overheveling van de voor deze werken voorziene kredieten voor Autonoom Gemeentebedrijf Gemeente Overpelt; Gelet op de ter zitting met eenparigheid aangebrachte wijzigingen; Artikel 1.- Goedkeuring wordt verleend aan het ontwerp voor de opdracht Woon- en zorgcentrum Sociaal Huis, opgesteld door de ontwerper, DBV ARCHITECTEN, Prins Bisschopssingel 34/b3 te 3500 Hasselt en de bijhorende raming van ,96 excl. btw of ,85 incl. 21% btw, waarvan ,63excl. btw of ,21incl. 21% btw ten laste is van het gemeentebestuur. Artikel 2.- De lastvoorwaarden voor wat betreft het perceel Ruwbouw + afwerking & stabiliteit worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek met nr. D626 en zoals opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming voor dit perceel bedraagt ,36 excl. btw of ,58 incl. 21% btw, waarvan ,87 excl. btw of incl. 21% btw ten laste is van het gemeentebestuur. Artikel 3.- De lastvoorwaarden voor wat betreft het perceel Elektriciteit worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek met nr bst-e-adm en zoals opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming voor dit perceel bedraagt ,00 excl. btw of ,43 incl. 21% btw, waarvan ,00 excl. btw of ,63 incl. 21% btw ten laste is van het gemeentebestuur. Artikel 4.- De lastvoorwaarden voor wat betreft het perceel HVAC & sanitair worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek met nr bst-hvacsan-adm en zoals opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming voor dit perceel bedraagt ,60 excl. btw of ,046 incl. 21% btw, waarvan ,80 excl. btw of ,82 incl. 21% btw ten laste is van het gemeentebestuur. Artikel 5.- De lastvoorwaarden voor wat betreft het perceel Lift worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek met nr bst-lift-adm en zoals opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming voor dit perceel bedraagt ,00 excl. btw of ,80 incl. 21% btw, waarvan ,96 excl. btw of ,63 incl. 21% btw ten laste is van het gemeentebestuur. Artikel 6.- Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare aanbesteding. Artikel 7.- Rusthuizen Z.A. Noord-Limburg vzw wordt gemandateerd om in naam van de gemeent Overpelt bij de gunning en de uitvoering van de opdracht op te treden. Artikel 8.- In geval van een juridisch geschil omtrent deze overheidsopdracht, is elke deelnemende partij mee verantwoordelijk voor alle mogelijke kosten in verhouding tot haar aandeel in de opdracht. Artikel 9.- Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de gemandateerde partij (5/12)

6 Artikel 10.- Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau. Artikel 11.- De uitgave voor deze opdracht wordt voorzien bij de eerstvolgende budgetwijziging door middel van een overheveling van de voor deze werken voorziene kredieten voor Autonoom Gemeentebedrijf Gemeente Overpelt. 06) Sociaal centrum 'De Open Poort' - woongelegenheden voor personen met een handicap - dienstverleningsovereenkomst met zorgverstrekker (Stijn vzw dienstencentrum De Klimroos) - wijziging. Gelet op artikel 43, 1, van het Gemeentedecreet, waarin bepaald wordt dat de gemeenteraad bij reglement bepaalde bevoegdheden kan toevertrouwen aan het college van burgemeester en schepenen; Gelet op ons besluit van 02 februari 2007, houdende goedkeuring van een dienstverleningsovereenkomst tussen het gemeentebestuur en Stijn vzw, dienstencentrum De Klimroos, voor het verlenen van hulp en bijstand aan bewoners van de woongelegenheden in De Open Poort die eigendom zijn van het gemeentebestuur en bestemd zijn voor personen met een handicap; Overwegende dat het wenselijk is om de overeenkomst aan te passen met betrekking tot de regeling bij vroegtijdige beëindiging van de huurovereenkomsten met individuele inwoners, gelet op de door De Klimroos na te leven regelgeving inzake de opname van personen met een handicap; Gelet op het ontwerp van huurovereenkomst; Artikel 1.- De gemeenteraad verleent goedkeuring aan volgende wijziging van de artikelen 3 en 4 van de dienstverleningsovereenkomst tussen het gemeentebestuur en Stijn vzw, dienstencentrum De Klimroos, voor het verlenen van hulp en bijstand aan de huurders van de gemeentelijke studio's in het complex De Open Poort', Burgemeester Laenenstraat 7 te 3900 Overpelt : Artikel 3 De gemeente Overpelt zal op voorstel van De Klimroos elke lopende huurovereenkomst minnelijk beëindigen op de datum waarop de huurder de studio verlaat. Voor iedere maand dat de gemeente Overpelt huur noch opzegvergoeding ontvangt voor een studio, betaalt de Klimroos aan de gemeente een vergoeding ten belope van de helft van de van toepassing zijnde maandelijkse huurprijs. Artikel 4 Partijen verbinden zich ertoe elkaar schriftelijk en onverwijld op de hoogte te brengen van elke wijziging in de contractuele relaties tussen één van hen en één of meerdere bewoners. Artikel 2.- Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd om de nodige uitvoeringshandelingen te stellen. 07) Sociaal Centrum 'De Open Poort' - huurovereenkomst met zorgverstrekking - beëindiging huurovereenkomst voor studio 4. Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet, zoals gewijzigd, inzonderheid het artikel 43 2, 12 ; Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 2 februari 2007 houdende goedkeuring van de dienstverleningsovereenkomst gesloten tussen het gemeentebestuur van Overpelt en Stijn vzw, dienstencentrum De Klimroos, zoals gewijzigd bij besluit van heden; Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 2 februari 2007 tot vaststelling van het reglement van toewijzing van de woongelegenheden in het centrum De Open Poort; Gelet op ons besluit van 26 januari 2012 houdende het afsluiten van een huurovereenkomst met de heer Ben Rmini met betrekking tot de studio gelegen in het centrum de Open Poort, Burgemeester Laenenstraat, nummer 7, bus 4, ingaande op 01 maart 2012, Gelet op het schrijven van 13 maart 2012 van dienstencentrum De Klimroos, namens dhr. Rmini, om de lopende huurovereenkomst met ingang van 01 april 2012 minnelijk te beëindigen, met afstand van de opzegtermijn en schadevergoeding; Overwegende dat in de dienstverleningsovereenkomst met De Klimroos, zoals gewijzigd bij besluit van heden, voorzien is dat dienstencentrum De Klimroos, bij leegstand van een studio per begonnen maand een vergoeding zal betalen overeenkomend met de helft van de normaal verschuldigde huurprijs; (6/12)

7 Artikel 1.- Het gemeentebestuur stemt in met een minnelijke beëindiging met ingang van 01 april 2012 van de huurovereenkomst met betrekking tot de studio gelegen in het centrum de Open Poort, Burgemeester Laenenstraat, nummer 7 bus 4, gesloten tussen het gemeentebestuur van Overpelt en de heer ben Rmini. Artikel 2.- De huurder en dienstencentrum De Klimroos zullen op de hoogte worden gesteld van huidig besluit. De Klimroos zal verzocht worden om ingeval van leegstand een vergoeding te betalen zoals bepaald in de overeenkomstig het besluit van heden aangepaste dienstverleningsovereenkomst. 08) RUP bosland - financieringsovereenkomst met Agentschap Natuur en Bos. Gelet op ons besluit van 26 oktober 2006 houdende participatie in de oprichting en de werking van het samenwerkingsverband zonder rechtspersoonlijkheid 'Interlokale vereniging Bossen van de Lage Kempen'; Gelet op ons besluit van 22 december 2011 houdende goedkeuring van het masterplan Bosland; Overwegende dat het de intentie is om in het kader van de toeristisch-recreatieve ontwikkeling van het Boslandgebied een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan op te maken rond de hoofdtoegangspoort en drie sleutelsites : - Grooten Hof (hoofdtoegangspoort); - Het Hobos (sleutelsite); - De Winner (sleutelsite); - Napoleonstrand (sleutelsite); Overwegende dat het Agentschap Natuur en Bos, als partner in het project Bosland, bereid is om 30 % van de geraamde kostprijs voor de opmaak van het uitvoeringsplan ( incl. BTW) te financieren voor een bedrag van maximaal incl. BTW; Overwegende dat er geen bezwaar is om de opmaak van het ontwerp van GRUP te laten plaatsvinden in onderling overleg tussen partijen, gelet op de opdracht van algemeen belang van het Vlaamse Gewest, en meer bepaald van het Agentschap voor Natuur en Bos; Gelet op het ontwerp van financieringsovereenkomst; Artikel 1.- De gemeenteraad verleent goedkeuring aan het ontwerp van financieringsovereenkomst voor de opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Bosland, tussen de gemeente Overpelt en het Agentschap Natuur en Bos. Het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst wordt goedgekeurd, volgens het model dat als bijlage aan dit besluit gehecht wordt. Artikel 2.- Het college van burgemeester en schepenen wordt opdracht gegeven de nodige uitvoeringshandelingen te stellen. 09) RUP Bosland - opmaak ontwerp - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 16; Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen; Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, 1; Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen; Overwegende dat in het kader van de opdracht Opmaak RUP Bosland een bijzonder bestek met nr. G_RO/2010/ werd opgesteld door de dienst ruimtelijke ordening en leefmilieu; Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op ,17 excl. btw of ,00 incl. 21% btw; (7/12)

8 Overwegende dat een deel van de kostprijs betaald wordt door het Vlaams Gewest (Agentschap Natuur en Bos), en dat dit deel wordt geraamd op ,00 incl. btw; Overwegende dat de bijdrage van het Vlaams Gewest (Agentschap Natuur en Bos) begrensd is tot een bedrag van ,00 incl. btw; Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de algemene offerteaanvraag; Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2012, in projectenveloppe 28/2011 en dat de financiering gebeurt met eigen middelen en subsidie; Artikel 1.- Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met nr. G_RO/2010/ en de raming voor de opdracht Opmaak RUP Bosland, opgesteld door de dienst ruimtelijke ordening en leefmilieu. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt ,17 excl. btw of ,00 incl. 21% btw. Artikel 2.- Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de algemene offerteaanvraag. Artikel 3.- Een bijdrage van 30% van de kosten met een maximum van zal aangevraagd worden bij de derde betaler Agentschap Natuur en Bos (Vlaams Gewest). Artikel 4.- Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau. Artikel 5.- De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2012, in projectenveloppe 28/ ) Nolimpark - aanvraag toelating tot verlening van zakelijke rechten Industrielaan (Pami International nv aan ING Equipment Lease nv en ES-Finance nv). Gelet op het gemeentedecreet, zoals gewijzigd, inzonderheid het artikel 43 3, 12; Gelet op het verzoek van 13 april 2012 van geassocieerde notarissen Topff en Lopez-Hernandez, met zetel te Neeerpelt, tot toestemming van de gemeente Overpelt voor het vestigen van een recht van opstal door Pami International nv aan ING Equipment Lease nv en ES Finance, op het perceel met opstaande gebouwen, gekadastreerd sectie E, nummer 102/Z/148, met een oppervlakte van 58 a 59 ca; Gelet op de verplichting, opgenomen in de oorspronkelijke verkoopsakte, om toelating te bekomen van de gemeente Overpelt voor het vestigen van zakelijke rechten; Overwegende dat het recht van opstal wordt gevestigd met het oog op het plaatsen van zonnepanelen; Dat het recht van opstal bijgevolg niet tot doel heeft om een nieuw bedrijf te vestigen met eigen handelsactiviteiten; Dat de bestemming van het betreffende pand ongewijzigd zal blijven; Dat, gelet op de bestemming die gegeven wordt aan het recht van opstal, de bijzondere voorwaarden zoals opgenomen in de oorspronkelijke verkoopsakte, in de akte tot vestiging van het recht van opstal niet dienen te worden overgenomen ten aanzien van de opstalhouder; Artikel 1.-. De gemeente Overpelt geeft toestemming tot het vestigen van een recht van opstal door Pami International nv aan ING Equipment Lease nv en ES Finance, op het perceel met opstaande gebouwen, gekadastreerd sectie E, nummer 102/Z/148, met een oppervlakte van 58 a 59 ca. Artikel 2.- De bijzondere voorwaarden zoals opgenomen in de oorspronkelijke verkoopsakte dienen in de akte tot vestiging van het recht van opstal niet overgenomen te worden ten aanzien van de opstalhouder Artikel 3.- De aanvrager en Nolimpark cv zullen in kennis gesteld worden van dit besluit. 11) Politiereglement ter beteugeling van overlast - aanvulling. Gelet op de nieuwe gemeentewet; Gelet op de wet van 13 mei 1999 tot invoering van de gemeentelijke administratieve sancties; Gelet op de wet van 7 mei 2004 tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming en de nieuwe gemeentewet; (8/12)

9 Gelet op de wet van 17 juni 2004 tot wijziging van de nieuwe gemeentewet; Gelet op de omzendbrief OOP 30BIS van 3 januari 2005 aangaande de uitvoering van bovenvermelde wetten van 13 mei 1999, 7 mei 2004 en 17 juni 2004; Gelet op ons besluit dd. 29 september 2005 houdende goedkeuring van een politieverordening ter beteugeling van overlast; Overwegende dat het aangewezen is om de verordening te verduidelijken en aan te vullen met betrekking tot het voorkomen van overlast veroorzaakt door honden en glasscherven op risicogevoelige openbare plaatsen; Artikel 1.- Artikel 3.2. van het gemeenteraadsbesluit van 29 september 2005 houdende goedkeuring van een politieverordening ter beteugeling van overlast wordt als volgt aangevuld : De toegang met honden is inzonderheid verboden in de sport- en speelzone van t Pelterke en de omgeving van de Finse piste op de campus van Mater Dei. Het verbod van toegang met honden wordt kenbaar gemaakt door middel van een rond bord in witte kleur met rode rand en zwart symbool van een hond. Dit verbod is niet van toepassing op: a) personen met een handicap die begeleid worden door een assistentie- of blindengeleidehond; b) leden van de politiediensten met hun politiehond in de uitoefening van hun functie; c) aangestelden van een erkende bewakingsonderneming in de uitoefening van een door de overheid vergunde bewakingsopdracht met hun waakhond. Artikel 2.- Artikel 3 van vermeld besluit wordt aangevuld als volgt : 3.10 In speeltuinen en pleintjes, behoudens op de aangrenzende terrassen, is het verboden op het openbaar domein in het bezit te zijn van drinkglazen en/of glazen flessen met het oog op onmiddellijke consumptie. Artikel 2.- Deze verordening wordt bekend gemaakt zoals voorgeschreven door de artikels 186 en 187 van het Gemeentedecreet. Artikel 3.- Afschrift van onderhavige politieverordening zal worden overgemaakt aan de griffie van de bevoegde politierechtbank, aan het parket van de procureur des Konings te Hasselt, aan de hoofdcommissaris van de politiezone, alsmede aan de gouverneur van de provincie Limburg. 12) Kerkfabrieken - jaarrekeningen advies. Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten, inzonderheid artikel 55; Gelet op de door het centraal kerkbestuur op 03 april 2012 gezamenlijk ingediende rekeningen voor het dienstjaar 2011 van volgende kerkfabrieken: a) Sint Martinus; b) Sint-Cornelius; c) Sint-Jozef; d) Sint-Barbara; Overwegende dat er geen aanleiding is om ongunstig advies te verlenen; BESLUIT : Artikel 1.- De jaarrekeningen over het dienstjaar 2011 van de hierna vermelde kerkfabrieken worden gunstig geadviseerd: a) Sint Martinus; b) Sint-Cornelius; c) Sint-Jozef; d) Sint-Barbara. Artikel 2.- De jaarrekeningen worden samen met een afschrift van dit besluit verzonden aan de provinciegouverneur met het oog op het uitoefenen van het bijzonder bestuurlijk toezicht (9/12)

10 13) Infrax Limburg - buitengewone algemene vergadering met wijziging van de statuten. Gelet op het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking, meer bepaald de artikelen 43 en 39; Gelet op de gezamenlijke brief van Infrax Limburg, Inter-aqua, Inter-energa en Inter-media dd. 27 maart 2012, houdende uitnodiging voor de buitengewone algemene vergaderingen dd 26 juni 2012, met bijgevoegde voorstellen van statutenwijziging; Overwegende dat de gemeente Overpelt aandeelhouder is van Infrax Limburg; Overwegende dat de gemeenteraad kan instemmen met het voorstel van wijziging aan de statuten van Infrax Limburg, zoals meegedeeld bij hoger vermelde brief; Aantal ja-stemmen: 18; Aantal onthoudingen: 4, nl. van de raadsleden Jef Van Bree, Linda Vissers, Gerard Geerts en Dominiek Heylen; Artikel 1.- De gemeenteraad stemt in met het voorstel tot statutenwijziging van de raad van bestuur van Infrax Limburg, zoals meegedeeld bij brief van 27 maart 2012 en te behandelen op de buitengewone algemene vergadering van 26 juni Artikel 2.- Het intergemeentelijk samenwerkingsverband Infrax Limburg zal van dit besluit in kennis gesteld worden. 14) Inter-aqua - buitengewone algemene vergadering met wijziging van de statuten. Gelet op het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking, meer bepaald de artikelen 43 en 39; Gelet op de gezamenlijke brief van Infrax Limburg, Inter-aqua, Inter-energa en Inter-media dd. 27 maart 2012, houdende uitnodiging voor de buitengewone algemene vergaderingen dd 26 juni 2012, met bijgevoegde voorstellen van statutenwijziging; Overwegende dat de gemeente Overpelt aandeelhouder is van Inter-aqua; Overwegende dat de gemeenteraad kan instemmen met het voorstel van wijziging aan de statuten van Inter-aqua, zoals meegedeeld bij hoger vermelde brief; Aantal ja-stemmen: 18; Aantal onthoudingen: 4, nl. van de raadsleden Jef Van Bree, Linda Vissers, Gerard Geerts en Dominiek Heylen; Artikel 1.- De gemeenteraad stemt in met het voorstel tot statutenwijziging van de raad van bestuur van intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-aqua zoals meegedeeld bij brief van 27 maart 2012 en te behandelen op de buitengewone algemene vergadering van 26 juni Artikel 2.- Het intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-aqua zal van dit besluit in kennis gesteld worden. 15) Inter-energa - buitengewone algemene vergadering met wijziging van de statuten. Gelet op het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking, meer bepaald de artikelen 43 en 39; Gelet op de gezamenlijke brief van Infrax Limburg, Inter-aqua, Inter-energa en Inter-media dd. 27 maart 2012, houdende uitnodiging voor de buitengewone algemene vergaderingen dd 26 juni 2012, met bijgevoegde voorstellen van statutenwijziging; Overwegende dat de gemeente Overpelt aandeelhouder is van Inter-energa; Overwegende dat de gemeenteraad kan instemmen met het voorstel tot wijziging aan de statuten van Inter-energa, zoals meegedeeld bij hoger vermelde brief; Aantal ja-stemmen: 18; Aantal onthoudingen: 4, nl. van de raadsleden Jef Van Bree, Linda Vissers, Gerard Geerts en Dominiek Heylen; (10/12)

11 Artikel 1.- De gemeenteraad stemt in met het voorstel tot statutenwijziging van de raad van bestuur van intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-energa zoals meegedeeld bij brief van 27 maart 2012 en te behandelen op de buitengewone algemene vergadering van 26 juni Artikel 2.- Het intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-energa zal van dit besluit in kennis gesteld worden. 16) Inter-media - buitengewone algemene vergadering met wijziging van de statuten. Gelet op het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking, meer bepaald de artikelen 43 en 39; Gelet op de gezamenlijke brief van Infrax Limburg, Inter-aqua, Inter-energa en Inter-media dd. 27 maart 2012, houdende uitnodiging voor de buitengewone algemene vergaderingen dd 26 juni 2012, met bijgevoegde voorstellen van statutenwijziging; Overwegende dat de gemeente Overpelt aandeelhouder is van Inter-media; Overwegende dat de gemeenteraad kan instemmen met het voorstel van wijziging aan de statuten van Inter-media, zoals meegedeeld bij hoger vermelde brief; Aantal ja-stemmen: 18; Aantal onthoudingen: 4, nl. van de raadsleden Jef Van Bree, Linda Vissers, Gerard Geerts en Dominiek Heylen; Artikel 1.- De gemeenteraad stemt in met het voorstel tot statutenwijziging van de raad van bestuur van intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-media zoals meegedeeld bij brief van 27 maart 2012 en te behandelen op de buitengewone algemene vergadering van 26 juni Artikel 2.- Het intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-media zal van dit besluit in kennis gesteld worden. 17) Inter-aqua - algemene vergadering - bepaling van het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordigers. Gelet op het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking, meer bepaald artikel 44; Gelet op de bepalingen van het Gemeentedecreet, meer bepaald de artikelen 249 en 252 betreffende het bestuurlijk toezicht; Gelet op de brief van Inter-aqua dd. 23 maart 2012, houdende uitnodiging voor de algemene vergadering van 22 mei 2012, met volgende agenda: 1. Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering 2. Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering 3. Balans en resultatenrekening boekjaar Kwijting aan bestuurders en commissaris 5. Benoeming commissaris - revisor Overwegende dat de gemeente Overpelt aandeelhouder is van Inter-aqua; Overwegende dat de gemeenteraad met eenparigheid kan instemmen met de voorstellen van de raad van bestuur, zoals weergegeven in hoger vermelde uitnodigingsbrief; Artikel 1.- De gemeenteraad stemt in met de voorstellen van de raad van bestuur van intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-aqua met betrekking tot de algemene vergadering van 22 mei 2012, zoals weergegeven in de brief van 23 maart Artikel 2.- Het intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-aqua zal van dit besluit in kennis gesteld worden (11/12)

12 18) Inter-aqua - algemene vergadering - aanduiding gemeentelijke vertegenwoordigers. Gelet op het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking, meer bepaald artikel 44; Gelet op de bepalingen van het Gemeentedecreet, meer bepaald de artikelen 249 en 252 betreffende het bestuurlijk toezicht; Overwegende dat de gemeente Overpelt aandeelhouder is van Inter-aqua, waarvan de eerstvolgende algemene vergadering zal doorgaan op 22 mei 2012; Gelet op ons besluit van heden, houdende bepaling van het mandaat van de gemeentelijk afgevaardigden voor de algemene vergadering; Overwegende dat twee gemeentelijke volmachtdragers uit de gemeenteraad dienen aangeduid te worden om de gemeente te vertegenwoordigen; Gelet op de geheime stemming over de eerste stemgerechtigde volmachtdrager, waaraan 22 raadsleden deelnamen, en die volgende uitslag gaf: aantal geldige stembrieven: 22; aantal ongeldige en/of blanco stembrieven: 7; aantal stemmen ten gunste van Dirk Vanseggelen: 12; aantal neen-stemmen: 3; Overwegende dat Dirk Vanseggelen de volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen bekomen heeft; Gelet op de geheime stemming over de tweede stemgerechtigde volmachtdrager, waaraan 22 raadsleden deelnamen, en die volgende uitslag gaf: aantal geldige stembrieven: 22; aantal ongeldige en/of blanco stembrieven: 2; aantal stemmen ten gunste van Guido Renckens: 17; aantal neen-stemmen: 3; Overwegende dat Guido Renckens de volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen bekomen heeft; Artikel 1.- Schepen Dirk Vanseggelen en raadslid Guido Renckens worden aangesteld als stemgerechtigd volmachtdragers van de gemeente Overpelt voor de algemene vergadering van Inter-aqua van 22 mei Elke vertegenwoordiger beschikt over de helft van de aan de gemeente toegewezen stemmen. Bij verhindering van één van beide vertegenwoordigers beschikt de aanwezige vertegenwoordiger over alle aan de gemeente toegewezen stemmen. Artikel 2.- De aangestelde volmachtdragers en intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-aqua zullen van dit besluit in kennis gesteld worden. De voorzitter sluit vervolgens de vergadering. De secretaris Peter Spooren De voorzitter Jaak Fransen (12/12)

DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT

DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT OPENBARE ZITTING VAN 01 FEBRUARI 2010 Aanwezig : Jaak Fransen, burgemeester-voorzitter; Dirk Vanseggelen, Patrick Van Baelen, Marleen Kuppens, Roel Verachtert

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad 30 maart 2017

Verslag gemeenteraad 30 maart 2017 Verslag gemeenteraad 30 maart 2017 Volgende agendepunten werden behandeld door de gemeenteraad van 30 maart 2017. 01. Notulen van de vorige vergadering. 02. Renovatie wegenis en riolering Breugelweg -

Nadere informatie

DE NOTULEN *2010-06-24* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT

DE NOTULEN *2010-06-24* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT DE NOTULEN *2010-06-24* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT OPENBARE ZITTING VAN 24 JUNI 2010 Aanwezig : Jaak Fransen, burgemeester-voorzitter; Dirk Vanseggelen, Patrick Van Baelen, Marleen Kuppens, Roel

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 maart 2010 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT

DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT OPENBARE ZITTING VAN 25 MAART 2010 Aanwezig : Jaak Fransen, burgemeester-voorzitter; Dirk Vanseggelen, Patrick Van Baelen, Marleen Kuppens, Roel Verachtert en

Nadere informatie

DE NOTULEN * * VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT

DE NOTULEN * * VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT DE NOTULEN *2010-10-28* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2010-10-28 OPENBARE ZITTING VAN 28 OKTOBER 2010 Aanwezig : Jaak Fransen, burgemeester-voorzitter; Dirk Vanseggelen, Patrick Van Baelen, Marleen

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST RAADSBESLUITEN: ZITTING VAN 10 JUNI 2015

OVERZICHTSLIJST RAADSBESLUITEN: ZITTING VAN 10 JUNI 2015 OVERZICHTSLIJST RAADSBESLUITEN: ZITTING VAN 10 JUNI 2015 Toevoeging agendapunt. Volgend punt aan de huidige agenda van de openbare zitting toe te voegen: Opdrachten: Ontwerp en bouw van circa 30 assistentiewoningen

Nadere informatie

Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed.

Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed. Gemeente Vorselaar Overzicht van de raadsbesluiten van 02 mei 2016 01. Goedkeuring verslag vorige vergadering Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed. 02. Kennisname nazicht

Nadere informatie

ZITTING VAN 22 JULI 2013

ZITTING VAN 22 JULI 2013 ZITTING VAN 22 JULI 2013 AANWEZIG : Jozef Browaeys, burgemeester-voorzitter; Robert De Meuleneire, Janna Bauters en Hendrik Blommaert; schepenen. Guy Glorieux, schepen - voorzitter OCMW. Sabine Roobroeck,

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN *2011-06-30* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2011-06-30

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN *2011-06-30* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2011-06-30 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN *2011-06-30* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2011-06-30 OPENBARE ZITTING VAN 30 JUNI 2011 Aanwezig : Jaak Fransen, burgemeester-voorzitter; Dirk Vanseggelen, Patrick Van Baelen,

Nadere informatie

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting.

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting. Notulen van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 2016-05-23 De voorzitter heeft de raad voor maatschappelijk welzijn van Liedekerke bijeengeroepen. De raadsleden hebben de oproeping

Nadere informatie

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 17 september 2012, 20.30 u AANWEZIG: Voorzitter : Jan VAN BRUSSELT Leden : Maria Elisabeth DEPRET, Ingrid

Nadere informatie

Zitting van 26 april 2010

Zitting van 26 april 2010 Zitting van 26 april 2010 Aanwezig : De Heer K. Callens, Burgemeester-Voorzitter ; De Heer en mevr. Soenens K., Bourgeois A., Lepla M., en Buyck V.; Schepenen; Mevr. en de Heren Deman P., Vanacker L.,

Nadere informatie

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 14 januari 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal

Nadere informatie

Goedkeuren activiteitenverslag en jaarrekening, balans per 31 december 2010 van het autonoom gemeentebedrijf Ardooie

Goedkeuren activiteitenverslag en jaarrekening, balans per 31 december 2010 van het autonoom gemeentebedrijf Ardooie Zitting van 02 mei 2011 Aanwezig : De Heer K. Callens, Burgemeester-Voorzitter ; De Heer en mevr. Soenens K., Bourgeois A., Lepla M., en Buyck V.; Schepenen; Mevr. en de Heren Deman P., Vanacker L., Steen

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009 OPENBARE VERGADERING RUIMTELIJKE ORDENING 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn Goedkeuren van

Nadere informatie

001. TOEPASSING ARTIKELS 200BIS T.E.M 200QUINQUIES VAN HET GEMEENTEDECREET (VOORSTELLEN VAN BURGERS) - BEHOUD HUIDIG AANBOD OPENBAAR VERVOER ROZENDAAL

001. TOEPASSING ARTIKELS 200BIS T.E.M 200QUINQUIES VAN HET GEMEENTEDECREET (VOORSTELLEN VAN BURGERS) - BEHOUD HUIDIG AANBOD OPENBAAR VERVOER ROZENDAAL PROVINCIE LIMBURG GEMEENTEBESTUUR DIEPENBEEK BEKNOPT VERSLAG VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN 5-10-2010 001. TOEPASSING ARTIKELS 200BIS T.E.M 200QUINQUIES VAN HET GEMEENTEDECREET

Nadere informatie

B. Noz neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 2. R. Van Megroot neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 3.

B. Noz neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 2. R. Van Megroot neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 3. ZITTING VAN 17 MEI 2016. Tegenwoordig: R. De Caluwé, burgemeester-voorzitter; P. De Bock M. Fruytier T. Walbrecht, schepenen; R. Van Megroot, OCMW-voorzitter; G. Thierens E. Coppens L. Dieleman-van De

Nadere informatie

DE NOTULEN *2012-03-01* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-03-01

DE NOTULEN *2012-03-01* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-03-01 DE NOTULEN *2012-03-01* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-03-01 OPENBARE ZITTING VAN 01 MAART 2012 Aanwezig : Jaak Fransen, burgemeester-voorzitter; Dirk Vanseggelen, Patrick Van Baelen, Marleen Kuppens,

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 18 april 2011 worden ter goedkeuring voorgelegd

Nadere informatie

DE NOTULEN *2012-03-29* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-03-29

DE NOTULEN *2012-03-29* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-03-29 DE NOTULEN *2012-03-29* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-03-29 OPENBARE ZITTING VAN 29 MAART 2012 Aanwezig : Jaak Fransen, burgemeester-voorzitter; Dirk Vanseggelen, Patrick Van Baelen, Marleen Kuppens,

Nadere informatie

Zitting van 22 januari 2013.

Zitting van 22 januari 2013. Zitting van 22 januari 2013. Aanwezig : MM. Verhaeghe, voorzitter; Servranckx, Peeters, Marchand, Croon, Laureys, Develter, Verstappen en Beens, leden; Dedecker, secretaris. De voorzitter opent de vergadering

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Marie Jeanne Hendrickx: OCMW-voorzitter; Ursula Bervoets, Maria Boven, Peter Cras, Jozef Lemmens, Kathleen

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 26 mei Kennisgeving notulen van het vast bureau van 4 mei 2016, 18 mei 2016 en 1 juni 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 26 mei Kennisgeving notulen van het vast bureau van 4 mei 2016, 18 mei 2016 en 1 juni 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 30 JUNI 2016 Aanwezig: Verontschuldigd: Willy Cornelis, Voorzitter André Marguillier, Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Ann Wils, OCMW-raadsleden

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 27 oktober 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 27 oktober 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 24 NOVEMBER 2016 Aanwezig: Willy Cornelis, Voorzitter André Marguillier, Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Rita Van Cleynebreugel, Ann Wils,

Nadere informatie

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 18 APRIL 2013

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 18 APRIL 2013 Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 18 APRIL 2013 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Dewaele C., Burgemeester; Fonteyne B., Rommens

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN Aanwezig: BUYS Rosette, OCMW-voorzitter, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, VERSCHUEREN Joris, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

OCMW Zoersel Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 1/10. RAADSZITTING VAN 16 mei 2013

OCMW Zoersel Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 1/10. RAADSZITTING VAN 16 mei 2013 Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 1/10 RAADSZITTING VAN 16 mei 2013 Aanwezig: Katrien Schryvers, voorzitter Alfons Christiaensen, Bert Claessens, Emery Frijters, Pieter Goedemé, Dirck Haest, Geert

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 20 FEBRUARI 2013.

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 20 FEBRUARI 2013. ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 20 FEBRUARI 2013. Aanwezig: della FAILLE d HUYSSE Baron Bernard, voorzitter. della FAILLE d HUYSSE Baron Bernard, DE BRUYNE Patrick,

Nadere informatie

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 22 JANUARI 2015

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 22 JANUARI 2015 Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 22 JANUARI 2015 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Dewaele C., Burgemeester; Fonteyne B.,

Nadere informatie

TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 10 OKTOBER 2013

TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 10 OKTOBER 2013 In openbare zitting TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 10 OKTOBER 2013 1. Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting van 18 juli 2013 en 8 augustus 2013: zie bijlage.

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING De voorzitter opent de zitting om 19:30 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda.

OPENBARE ZITTING De voorzitter opent de zitting om 19:30 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda. VERSLAG OCMW-raad DINSDAG 30 MEI 2017 aanwezig Axel Boen, voorzitter Rob Mennes, burgemeester Luc Vandekerkhof, Magda Schellemans, Albert Van Bogaert, Magda Claes, Tanya Jansegers, Ludovicus Remery, Ive

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON 27 juni 2013 om uur

VERSLAG VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON 27 juni 2013 om uur Aanwezig: Voorzitter: Patrick Carnotensis, Raadsleden: Joël Schoofs, mevrouw Maria Vrancken, mevrouw Greet Baldewijns, Omer Vanderbeeken, Antoine Goffings, mevrouw Ingrid Moens, mevrouw Chantal L Hoyes,

Nadere informatie

Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014

Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014 Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014 Aanwezig: C. De Jonghe, voorzitter; Verontschuldigd: ; G. Soete, M. Declerck, K. Claeys-Goemaere, J.M. Dedecker, N. Lejaeghere, D. De Poortere,

Nadere informatie

DAGORDE VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN maandag 10 mei 2010 OM 20:00 UUR

DAGORDE VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN maandag 10 mei 2010 OM 20:00 UUR DAGORDE VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN maandag 10 mei 2010 OM 20:00 UUR FINANCIËN 001. KENNISNAME PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK DER KAS - VIERDE KWARTAAL 2009 002. RETRIBUTIE OP

Nadere informatie

ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2009.

ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2009. ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2009. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. Voorstel van beslissing: Goedkeuren van de notulen van de vergadering van 27 juni 2017.

OPENBARE VERGADERING. Voorstel van beslissing: Goedkeuren van de notulen van de vergadering van 27 juni 2017. BIJEENROEPING VAN DE GEMEENTERAAD De voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Erpe-Mere nodigt de leden van de gemeenteraad uit te vergaderen op woensdag 6 september 2017 om 20u00 in de raadzaal

Nadere informatie

PROCES-VERBAAL VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 15 MEI 2014

PROCES-VERBAAL VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 15 MEI 2014 PROCES-VERBAAL VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 15 MEI 2014 Aanwezig: MM. P. Reekmans, Burgemeester-Voorzitter; K. Vanwinkelen, M. Mertens, H. Holsbeeks,N. Ons, Schepenen; G. Holsbeek, M. Saelmaekers, L.

Nadere informatie

Met eenparigheid van stemmen wordt de agenda als volgt gewijzigd: agendapunt 16 wordt verdaagd.

Met eenparigheid van stemmen wordt de agenda als volgt gewijzigd: agendapunt 16 wordt verdaagd. PROCES-VERBAAL VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 13 NOVEMBER 2014 Aanwezig: MM. P. Reekmans, Burgemeester-Voorzitter; K. Vanwinkelen, M. Mertens, H. Holsbeeks,N. Ons, Schepenen; G. Holsbeek, M. Saelmaekers,

Nadere informatie

RAAD VAN BESTUUR VAN 14 december Dagorde

RAAD VAN BESTUUR VAN 14 december Dagorde RAAD VAN BESTUUR VAN 14 december 2015 Dagorde 01 Verslagen 02 Aanpassing Meerjarenplan 2014-2019. Goedkeuring. 03 Budget 2016. Goedkeuring. 04 Terugbetaling lidgelden en deelname aan sportactiviteiten

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 22 SEPTEMBER 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 22 SEPTEMBER 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 22 SEPTEMBER

Nadere informatie

Gemeente Zedelgem LIJST VAN DE GEMEENTERAADSBESLUITEN VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2015 (DECREET VAN 28 APRIL 1993)

Gemeente Zedelgem LIJST VAN DE GEMEENTERAADSBESLUITEN VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2015 (DECREET VAN 28 APRIL 1993) Gemeente Zedelgem secretariaat LIJST VAN DE GEMEENTERAADSBESLUITEN VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2015 (DECREET VAN 28 APRIL 1993) De lijst van de gemeenteraadsbesluiten van de vergadering

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 0.1. Aanvullend punt bij hoogdringendheid 1. Verslag vorige zitting - openbaar

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: : raadsleden; Guido Goossens: OCMW-secretaris De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015.

ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015. ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 FEBRUARI 2008

GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 FEBRUARI 2008 GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 FEBRUARI 2008 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Gheysens G., Burgemeester; Dewaele C., Fonteyne B., Lammertyn R.; Mevr. Rogiers C., Voorzitter O.C.M.W., Schepenen;

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 augustus 2015

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 augustus 2015 Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 augustus 2015 Aanwezig: MM. Jacobs Lydie, voorzitter, Goormans Beatrijs, Kerkhofs Hilda, Neyens Carine, Schrooten Kristel, Thans

Nadere informatie

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 20 november 2013

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 20 november 2013 Aanwezig: RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 20 november 2013 Jos Cauwberghs - de voorzitter Godelieve Meulemans, Lochie Julie, Kris Hendrickx, Conny Gevens, Joachim Lelièvre- Damit, Johny Stiers

Nadere informatie

DE NOTULEN *2011-04-28* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2011-04-28

DE NOTULEN *2011-04-28* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2011-04-28 DE NOTULEN *2011-04-28* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2011-04-28 OPENBARE ZITTING VAN 28 APRIL 2011 Aanwezig : Jaak Fransen, burgemeester-voorzitter; Dirk Vanseggelen, Patrick Van Baelen, Marleen Kuppens,

Nadere informatie

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING Overzichtslijst Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig Datum 28 augustus 2014 Erik Vanderheiden, voorzitter Luc Ponsaerts, Chris Bex, Luc Haine, Marc Verheyen,

Nadere informatie

1. BPA nr.1 Hernekouter Artikel 5 - Beperkte herziening Goedkeuring stedenbouwkundige voorschriften Goedkeuring toelichtingsnota

1. BPA nr.1 Hernekouter Artikel 5 - Beperkte herziening Goedkeuring stedenbouwkundige voorschriften Goedkeuring toelichtingsnota PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE 1540 HERNE Zitting van 28 januari 2009 Aanwezig POELAERT Kris, burgemeester-voorzitter BOMBAERT Marc, VANDENNEUCKER Lieven, DEVRIESE Marie-Louise, DIERICKX Jean-Marie,

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON 29 januari 2015 om 20.00 uur

VERSLAG VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON 29 januari 2015 om 20.00 uur Aanwezig Voorzitter: Patrick Carnotensis, Raadsleden: Joël Schoofs, mevrouw Greet Baldewijns, Antoine Goffings, mevrouw Ingrid Moens, mevrouw Chantal L Hoyes, Johan Feytons, mevrouw Marie Hubertine Leunen,

Nadere informatie

Gemeentebestuur De Haan

Gemeentebestuur De Haan Gemeentebestuur De Haan SEC/AD Gemeenteraad dd. 14.11.213 OVERZICHTSLIJST In uitvoering van art. 252 van het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING Overzichtslijst Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig Datum 26 februari 2015 Herwig Beckers, voorzitter Luc Ponsaerts, Chris Bex, Elisabeth Dyckmans, Luc

Nadere informatie

1. Goedkeuren notulen vorige vergadering openbaar gedeelte

1. Goedkeuren notulen vorige vergadering openbaar gedeelte PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 19 oktober 2009 AANWEZIG: Voorzitter : Maria Elisabeth DEPRET Leden : Schepen : Ingrid VANDEN BERGHE, Alphonse

Nadere informatie

gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 27 april 2009 Openbare zitting

gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 27 april 2009 Openbare zitting gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 27 april 2009 Openbare zitting 1. Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 30 maart 2009. De notulen van de zitting van 30 maart 2009 werden

Nadere informatie

- Kerkfabriek O.L.V. Hemelvaart : batig saldo van 6.340,01. - Kerkfabriek H. Kruisverheffing : batig saldo van 6.168,04.

- Kerkfabriek O.L.V. Hemelvaart : batig saldo van 6.340,01. - Kerkfabriek H. Kruisverheffing : batig saldo van 6.168,04. Zitting Gemeenteraad van 15.05.2014. --------------------------------------------------------- Aanwezig : De Roo Greet : Burgemeester-Voorzitter ; De Muynck Marc, Gyselbrecht Hannes, Dewinter Chris, Debouck

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 4 schepen E. Gryson Dienst secretariaat Volgnummer dossier 9 Onderwerp Overheidsopdrachten. Samenaankoop van elektriciteit en

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 29 APRIL 2014.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 29 APRIL 2014. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 29 APRIL

Nadere informatie

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden.

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden. LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DOOR DE GEMEENTERAAD DD 13 JUNI 2016 GEREGELDE AANGELEGENHEDEN (Artikel 252, 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005) OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 februari 2014

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 februari 2014 Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 februari 2014 Aanwezig: MM. Jacobs Lydie, voorzitter, Croisiaux Katrien, Goormans Beatrijs, Kerkhofs Hilda, Neyens Carine, Schrooten

Nadere informatie

Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 28 april 2014.

Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 28 april 2014. gemeenteraad Gemeenteraad van maandag 26 mei 2014 Openbare zitting 1 Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 28 april 2014. De notulen van de vorige zitting worden goedgekeurd. 2 Secretariaat. CIPAL

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015.

Nadere informatie

RAAD De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u.

RAAD De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 24 februari 2014 Aanwezig: Verontschuldigd : Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

Verslag vergadering gemeenteraadscommissie algemeen beleid op 08/09/2015

Verslag vergadering gemeenteraadscommissie algemeen beleid op 08/09/2015 Verslag vergadering gemeenteraadscommissie algemeen beleid op 08/09/2015 Aanwezig: C. De Jonghe, voorzitter; G. Soete, M. Declerck, J.M. Dedecker, D. Demarcke, L. Feys-Peelman, K. Devos, commissieleden

Nadere informatie

Dagorde van de gemeenteraad van 26 november 2015

Dagorde van de gemeenteraad van 26 november 2015 Dagorde van de gemeenteraad van 26 november 2015 01 Gemeentebudget 2015 - wijziging 1 02 Meerjarenplan 2014-2019 - wijziging 2016/1 03 Gemeentebudget 2016 04 Goedkeuring dotatie 2016 aan Hulpverleningszone

Nadere informatie

Reglement betreffende subsidiering van het vervangen van enkel glas door superisolerend glas.

Reglement betreffende subsidiering van het vervangen van enkel glas door superisolerend glas. Gemeentebestuur Kruisstraat 2 3390 Tielt-Winge tel. 016 63 40 08 - fax 016 63 95 48 info@tielt-winge.be - www.tielt-winge.be Reglement betreffende subsidiering van het vervangen van enkel glas door superisolerend

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 januari 2015

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 januari 2015 Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 januari 2015 Aanwezig: MM. Jacobs Lydie, voorzitter, Croisiaux Katrien, Feyen Magda, Goormans Beatrijs, Kerkhofs Hilda, Neyens

Nadere informatie

ZITTING VAN 23 MEI 2011.

ZITTING VAN 23 MEI 2011. ZITTING VAN 23 MEI 2011. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, STASSIJNS

Nadere informatie

DE RAAD, IN OPENBARE ZITTING

DE RAAD, IN OPENBARE ZITTING ZITTING van de RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN van 6 juni 2017 Aanwezig: Josée Poelmans, Voorzitter Greet Peeters, Maarten Aerts, Paul Snyers, Sander Ooms, Wendy Gevers, Willy Torfs, Maria Willems, OCMW

Nadere informatie

Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Van Accom Jef, raadsleden

Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Van Accom Jef, raadsleden Vergadering van 16 maart 2016 - openbaar gedeelte Aanwezig: Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Van Accom Jef, raadsleden Schuermans

Nadere informatie

BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD

BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD G E M E E N T E 8610 Kortemark, 4 november 2011. KORTEMARK BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD De Voorzitter van de Gemeenteraad heeft de eer U uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad

Nadere informatie

Dagorde van de gemeenteraad van 28 november 2013

Dagorde van de gemeenteraad van 28 november 2013 Dagorde van de gemeenteraad van 28 november 213 Openbare zitting Deel I 1 Jaarrekening 212: Deel I: Begrotingsrekening Deel II: Resultatenrekening en balans 2 Jaarverslag 212 Deel II 3 Budgetwijziging

Nadere informatie

DIENSTVERLENENDE VERENIGING PELT STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING

DIENSTVERLENENDE VERENIGING PELT STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING DIENSTVERLENENDE VERENIGING PELT STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING Verslag van de statutaire algemene vergadering van donderdag 20 juni 2013, 20.15 uur, gehouden te Overpelt. Volgende stemgerechtigde leden

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OCMW ZEDELGEM RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Vergadering van donderdag, 31 januari 2013 Lijst van de besluiten OPENBAAR 1. ALGEMEEN BEHEER 1.1. GOEDKEURING VERSLAG VERGADERING D.D. 13 DECEMBER 2012

Nadere informatie

001 Personeel - inzet preventieadviseur voor de politiezone Kempenland

001 Personeel - inzet preventieadviseur voor de politiezone Kempenland NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 24 FEBRUARI 2015 Aanwezig: Surkyn Sonja - voorzitter Schepens Michel, Pernet Godelieve, Maes Benny, Deckers Hilde, Debruyne Katrien, Jeunen Maria, Dieltjens

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD d.d. 26 MEI 2009 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING : 1. Kerkfabriek Sint-Pieter. Jaarrekening.

Nadere informatie

Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 28 maart 2011.

Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 28 maart 2011. gemeenteraad Gemeenteraad van maandag 2 mei 2011 Openbare zitting 1 Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 28 maart 2011. De notulen van de vorige zitting worden goedgekeurd. 2 Overheidsopdrachten.

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 6 schepen J. Maes Dienst secretariaat Volgnummer dossier Onderwerp Overheidsopdrachten. Gezamenlijke aankoop elektriciteit 2012-2014.

Nadere informatie

3 Principe tot verkoop 9 loten bouwgrond in "Schippersbos"

3 Principe tot verkoop 9 loten bouwgrond in Schippersbos ZITTING VAN DE RAAD VAN 25 FEBRUARI 2016 Aanwezig: Willy Cornelis, Voorzitter André Marguillier, Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Rita Van Cleynebreugel, Ann Wils,

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013 1 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013 Aanwezig: mevr. Monda Wuytack, voorzitter. mevr. Micheline

Nadere informatie

LIJST TER ATTENTIE VAN HET PUBLIEK

LIJST TER ATTENTIE VAN HET PUBLIEK Overzicht besluiten van de gemeenteraad Zitting van 30 april 2014 LIJST TER ATTENTIE VAN HET PUBLIEK 1. de dagorden met bijlagen werden via elektronische weg overgemaakt aan de raadsleden en bekend gemaakt

Nadere informatie

Zitting van 27 juni 2016

Zitting van 27 juni 2016 Zitting van 27 juni 2016 Aanwezig: Marie-Thérèse De Smet, OCMW-voorzitter Celine Baeckelandt, Carine Claerhout, Anja Demedts, Joke Vandemaele, Marianne Verbauwhede, Luc Vercaemer, Nicole Vercruysse, Annie

Nadere informatie

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015.

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015. ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN MULDERS Dirk, raadsleden VEREST Marie-Louise,

Nadere informatie

OPENING VAN DE VERGADERING SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

OPENING VAN DE VERGADERING SAMENSTELLING VAN HET BUREAU p. 1/7 Notulen van de Algemene Vergadering van 30 oktober 2015 van KBC Ancora, burgerlijke vennootschap met de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen met zetel te 3000 Leuven, Mgr. Ladeuzeplein

Nadere informatie

Openbare zitting 2. POLITIEKE ORGANEN-WERKING.

Openbare zitting 2. POLITIEKE ORGANEN-WERKING. STAD MECHELEN GEMEENTERAAD BESLISSINGSLIJST WEBSITE Overzichtslijst van raadsbesluiten in toepassing van artikel 252 2 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 houdende regeling van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht

Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht 18.02.2013 Dit document vervangt de vorige uitgave van 14.05.2007 1. Oprichting en doelstelling Artikel 1: Oprichting en benaming Er wordt voor de gemeente Brecht

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 13 mei 2015

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 13 mei 2015 Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 13 mei 2015 Aanwezig: MM. Jacobs Lydie, voorzitter, Croisiaux Katrien, Goormans Beatrijs, Kerkhofs Hilda, Neyens Carine, Schrooten

Nadere informatie

De budgetwijziging 2009 1 (exploitatie) en 2 (investering) van de gemeente Leopoldsburg wordt goedgekeurd.

De budgetwijziging 2009 1 (exploitatie) en 2 (investering) van de gemeente Leopoldsburg wordt goedgekeurd. BEKNOPT VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD Vergadering van 2 juni 2010 Aanwezig: E. Van Pée, burgemeester-voorzitter W. Beke, J.P. Bogaerts, S. Surkyn, A. Op t eynde en G. Legein, schepenen D. Steyaert, J. Quintens,

Nadere informatie

Goedkeuring verslag openbaar gedeelte vorige vergadering.

Goedkeuring verslag openbaar gedeelte vorige vergadering. Zitting van 23 januari 2017 Aanwezig: Marie-Thérèse De Smet, OCMW-voorzitter Celine Baeckelandt, Carine Claerhout, Anja Demedts, Joke Vandemaele, Marianne Verbauwhede, Luc Vercaemer, OCMW-raadsleden Koenraad

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 24 maart Kennisgeving notulen van het vast bureau van 9 maart 2016 en 23 maart 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 24 maart Kennisgeving notulen van het vast bureau van 9 maart 2016 en 23 maart 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 28 APRIL 2016 Aanwezig: Verontschuldigd: Willy Cornelis, Voorzitter Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Rita Van Cleynebreugel, Ann Wils, OCMW-raadsleden

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 9 APRIL 2008.

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 9 APRIL 2008. ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 9 APRIL 2008. Aanwezig: della FAILLE d HUYSSE Baron Bernard, voorzitter. GHEYSENS Rudy, DE BRUYNE Patrick, BRAECKMAN Patricia, VERZELE

Nadere informatie

LIJST GEMEENTERAAD 27.03.2009. Conform art. 28 van het decreet van 28.04.1993 betreffende het administratief toezicht.

LIJST GEMEENTERAAD 27.03.2009. Conform art. 28 van het decreet van 28.04.1993 betreffende het administratief toezicht. LIJST GEMEENTERAAD 27.03.2009. Conform art. 28 van het decreet van 28.04.1993 betreffende het administratief toezicht. Openbare zitting 1. Goedkeuren van de redactie van de notulen van de gemeenteraadszitting

Nadere informatie

GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT PROCES-VERBAAL VAN DE GEMEENTERAAD VERGADERING VAN 10 JANUARI 2008 Tegenwoordig : J. Meeus Burgemeester Voorzitter K. Leaerts, S. Peremans, G. Willems, G. De

Nadere informatie

27 september OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - SOCIAAL HUIS.

27 september OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - SOCIAAL HUIS. STAD MECHELEN GEMEENTERAAD BESLISSINGSLIJST WEBSITE Overzichtslijst van raadsbesluiten in toepassing van artikel 252 2 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 houdende regeling van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

Van Gheit D. Herman S. Van de Perre A. Borms C. Verleysen A. Van Gijsegem G. Opgeroepen : M.M. Wauters B. afdelingschef centraal departement.

Van Gheit D. Herman S. Van de Perre A. Borms C. Verleysen A. Van Gijsegem G. Opgeroepen : M.M. Wauters B. afdelingschef centraal departement. Z I T T I N G V A N 20.11.2007 Aanwezig : M.M. De Smedt P. voorzitter, Van Gheit D. Herman S. Van de Perre A. Borms C. Verleysen A. Van Gijsegem G. De Vijlder C. Cooman G. Dooms J. De Gols M. De Boeck

Nadere informatie

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel)

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) VOLMACHT gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 MAART 2016 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 MAART 2016 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 MAART 2016 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: : raadsleden; Guido Goossens: OCMW-secretaris Ursula Bervoets: raadslid De voorzitter

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 4 mei 2015 Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens het

Nadere informatie

ZITTING VAN 20 FEBRUARI 2013

ZITTING VAN 20 FEBRUARI 2013 ZITTING VAN 20 FEBRUARI 2013 AANWEZIG: Paul DE SCHEPPER, voorzitter; Diane DE TURCK, Renaat RAES, Hubert SOENS, Lieven MEERT, Alain TRIEST, Godelieve VAN EECKHOUT, Arlette DIERICKX, Filip DE SMEDT, Patrick

Nadere informatie