Boek 1 Jaarrekening 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Boek 1 Jaarrekening 2014"

Transcriptie

1

2

3

4 OCMW Gent Jaarrekening 2014 Boek 1 Jaarrekening 2014 Secretaris: Luc Kupers Financieel Beheerder: Geert Vergaerde Voorzitter: Rudy Coddens Nis code: Uitgave: Jaarrekening Boek 1

5 2 Jaarrekening Boek 1

6 Voorwoord 2014, een sterk jaar waar actie centraal stond De start van 2014 betekende het begin van het meerjarenplan, goedgekeurd door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn eind Samen met de Stad Gent hebben we in 2014 gewerkt aan de realisatie van de door ons geformuleerde doelstellingen. Armoedebestrijding, werk en activering, en ouderenzorg zijn de drie grote domeinen waar OCMW Gent op inzet. Het meerjarenplan was natuurlijk een concretisering van het bestuursakkoord. De bestrijding van armoede was daarin een absolute prioriteit. Ook de Vlaamse en federale overheid hebben hiervoor in 2014 extra middelen vrijgemaakt voor de steden en de gemeenten. In 2014 hebben wij daarom, samen met het welzijnsland in Gent een gedragen armoedebeleidsplan gemaakt. Dit beleidsplan is meteen vertaald in een groeiactieplan, dat de komende jaren nog verder uitgewerkt zal worden. Er zijn al enkele belangrijke acties gerealiseerd in 2014, waaronder de coördinatie van het actieplan ter bestrijding van kinderarmoede. Daarnaast hebben we ook concrete maatregelen uitgewerkt die de burger zelf ervaart, bijvoorbeeld de invoering van de Uitpas, de gratis huisvuilzakken of een ophaalkrediet voor de mensen in schuldhulpverlening. Eén van de handvaten om armoede te bestrijden is zoveel als mogelijk zelfredzaamheid van de cliënten trachten te verhogen. In 2014 hebben we daarom verder ingezet op activering en een optimale organisatie van de werkervaringsprojecten. In 2014 zijn we er in geslaagd om het aantal artikel 60- medewerkers te laten stijgen met ongeveer Naast de verhoging van het aantal artikel 60-tewerkstellingen hebben we in 2014 ook extra ingezet op de verhoging van het aantal arbeidszorgplaatsen en de emancipatorische werking. Er zijn in de loop van meer mensen begeleid in arbeidszorg dan in In 2014 werkten we bijvoorbeeld het project van sociale gidsen uit. Ook de komende jaren willen we blijven inzetten op arbeidsactivering en sociale activering om de zelfredzaamheid van onze cliënten blijvend te verhogen. Intern hebben we de Technische Leerwerkplekken gereorganiseerd en werd IKOOK uitgebreid. Tevens heropenden we het sociaal restaurant Nieuw Gent en hebben we samen met Stad Gent de oprichting van een sociaal-economisch dienstenbedrijf voorbereid. 1 Het aantal artikel 60-medewerkers met een contract op 31/12. 3 Jaarrekening Boek 1

7 Een ander belangrijk accent in het bestuursakkoord was het domein wonen. Hiervoor werkten we intensief samen met de Stad Gent. Onze nadruk ligt voornamelijk op het voorzien van kwalitatieve sociale huurwoningen, het voorzien in woonbegeleiding, advies verlenen in het kader van aangepast wonen en het uitbouwen van woonzorginitiatieven. Daarnaast nam OCMW Gent een duidelijkere rol op in de regie van het dak en thuislozenbeleid in Gent. In 2014 hebben we sterk ingezet op deze domeinen. Zo realiseerden we onder andere de uitbreiding van de Baai. Bij de senior benaderen we het thema wonen als een combinatie van wonen en zorg. Als antwoord op de vergrijzing breidt OCMW Gent de komende jaren fors uit met nieuwe seniorenwoningen, een nieuw woonzorgcentrum, nog een bijkomend lokaal dienstencentrum en verschillende antennewerkingen. In 2014 hebben we veel van deze dossiers voorbereid. Er is ook de beslissing gevallen om een nieuwe woonvorm te organiseren voor ouderen, namelijk groepswonen. Behalve het maken van beslissingen en het plannen van de uitbreiding van woonplaatsen voor de senior, is er in 2014 ook al heel wat concreet gerealiseerd voor de thuiswonende senior. Eind 2013 is in Ledeberg een nieuw lokaal dienstencentrum ('De Knoop') geopend in de Welzijnsknoop. De eerste maanden van 2014 lag de focus op de installatie van de dienstverlening en het bereiken van de Gentse burger. Er zijn ook 4 antennewerkingen opgestart. Verder in 2014 bleven we sterk inzetten op allerhande activiteiten die jong en oud verenigen omdat ze het sociaal weefsel versterken. Ouderen raken in onze samenleving gemakkelijk geïsoleerd in assistentiewoningen of woonzorgcentra. Dankzij ontmoetingen met andere leeftijdsgroepen ervaren ze dat ze er nog bij horen. Jong en oud kunnen daarenboven veel van elkaar leren. Door samen te werken, te spelen, te dansen, creatief te zijn, krijgen ze meer respect en waardering voor elkaar. Financieel resultaat Op financieel vlak was 2014 een goed jaar. We presenteren globaal gesproken een resultaat in exploitatie dat 9,3 miljoen beter is dan voorzien. Het resultaat in investeringen is 11,3 miljoen minder goed, maar blijft wel positief. Wat zijn de onderliggende factoren: De verkoopopbrengsten van ons privaat patrimonium liggen, net zoals in 2013 op een behoorlijk peil. Er is uiteindelijk voor 6,8 miljoen patrimonium in België verkocht, in het budget was er 6 miljoen voorzien. Samen met het onderbenutten van het investeringsprogramma ( 6,3 miljoen ipv 14,1 miljoen) heeft dit er op zijn beurt toe geleid dat de behoefte om leningen op te nemen laag was. We hadden immers gerekend op een behoefte van 0,6 miljoen, om uiteindelijk geen enkele lening op te nemen. De verkoop in Nederland, met een voorziene opbrengst van 18 miljoen, is niet doorgegaan in 2014 wat ervoor gezorgd heeft dat het resultaat weliswaar nog positief is, maar minder groot. Deze opbrengst zal in 2015 voorzien worden. Door de invoering van de BTW-plicht heeft OCMW Gent voor zijn investeringen een recht gecreëerd op aftrek. Aangezien echter bij de opmaak en de wijziging van het budget 2014 dit effect nog niet volledig gekend was, hebben we dit niet volledig 4 Jaarrekening Boek 1

8 kunnen inschrijven. Het positief effect daarvan bedraagt 0,9 miljoen. We merken op dat deze middelen gereserveerd moeten blijven voor investeringen. Daarnaast hebben we ook door een verbetering van de door onze leveranciers gehanteerde BTW-tarieven eenmalig 0,35 miljoen kunnen recupereren. Door de besparingen en bewarende maatregelen die in 2013 en begin 2014 hun invloed hadden, is het personeelsbudget met enige vertraging uitgevoerd. We realiseren dan ook een overschot van 1,7 miljoen. Inzake inkomende subsidies realiseren we meer dan 100% van onze doelstelling. Dit is veroorzaakt door de latere afrekening van subsidies 2013 enerzijds en de vroegere afsluiting van dat boekjaar anderzijds. Zo realiseren we 0,6 miljoen meer dan voorzien. Tenslotte hebben we ook kunnen genieten van een eenmalige meevaller in het resultaat van Digipolis, die de verwachte uitgaven van reeds vastgelegde verbintenissen naar beneden heeft kunnen herzien. Daardoor kunnen we samen met het overschot op het jaar 2014 een positief effect hebben van 1,9 miljoen. We merken in het algemeen dat de voorziene uitgaven in de aankoop van goederen en diensten lager uitvallen dan voorzien. Dit heeft o.a. te maken met het aankoopbeleid en de aanhoudende prijsdruk die op vlak van telecommunicatie en energie tot lagere prijzen leiden. Naar schatting 6 miljoen blijft zo ter beschikking voor andere doelstellingen. Toch kunnen we niet stellen dat alles er op financieel vlak rooskleurig uitziet. Er hangen enkele zwaarden van Damocles boven ons hoofd: De aanhoudende onzekerheid over de financiering van de activering maakt daar deel vanuit. In het federale en Vlaamse regeerakkoord merken we een zeer grote dadendrang en herverkaveling maar in de uitwerking is nog steeds niet duidelijk wat de financiële gevolgen zullen zijn. Onzekerheid is ook ingetreden in de financiering van de woonzorgcentra, zowel wat betreft investeringen als exploitatie. Het is immers slechts dankzij deze financieringsbronnen (zoals geldt voor alle woonzorgcentra) dat een woonzorgcentrum het hoofd boven water kan houden. Voor de aspecten waar wel beslissingen zijn genomen door de andere overheden is het afwachten: de hervorming van de werkloosheid zal immers vooral op langere termijn effecten hebben voor OCMW Gent. Ook de werkdruk bij de medewerkers blijft hoog. De professionalisering en uitbreiding van de dienstverlening is een goede zaak maar vaak leidt dit ook tot zwaardere inspanningen, waardoor de behoefte om de dienstverlening te ondersteunen groter wordt. Zoals u kunt lezen, heeft OCMW Gent in 2014 zijn uiterste best gedaan om de acties uit te voeren die bijdragen aan de realisatie van de doelstellingen en dit binnen het financieel kader dat we ter beschikking hebben. Desondanks zal onze inzet de komende jaren zeker nog nodig zijn om de doelstellingen te bereiken. xxx 5 Jaarrekening Boek 1

9 Ik kijk er alvast naar uit om samen verder aan de slag te gaan. OCMW Gent is er voor iedereen, meer dan ooit. Rudy Coddens, OCMW-voorzitter 6 Jaarrekening Boek 1

10 7 Jaarrekening Boek 1

11 8 Jaarrekening Boek 1

12 Jaarrekening Boek 1 Inhoud Voorwoord 3 Inhoudsopgave 9 Deel 1: De Beleidsnota 1. Doelstellingenrealisatie Prioritaire beleidsdoelstellingen Overige beleidsdoelstellingen De doelstellingenrekening (J1) De financiële toestand 115 Deel 2: De financiële nota 1. Exploitatierekeningen (J2) Investeringsrekening (J3-J4) Liquiditeitenrekening (J5) 127 Deel 3: De samenvatting van de algemene rekening 1. De balans (J6) De staat van opbrengsten en kosten (J7) 137 Deel 4: De toelichting bij de jaarrekening 1. Toelichting bij de financiële nota van de jaarrekening Toelichting bij de exploitatierekening Toelichting bij de investeringsrekening De evolutie van de liquiditeitenrekening Verstrekte werkings- en investeringssubsidies Jaarrekening Boek 1

13 2. De toelichting bij de samenvatting van de algemene rekening Toelichting bij de balans Waarderingsregels De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Extra toelichting 187 Bijlage 1: Interne organisatie 191 Bijlage 2: Filters wettelijke rapporten Jaarrekening Boek 1

14 DEEL 1: DE BELEIDSNOTA OCMW Gent 1.Doelstellingen- realisatie Deze nota geeft een overzicht van de realisatie van de beleidsdoelstellingen. Een antwoord wordt gegeven op volgende vragen: Wat hebben we bereikt, Wat hebben we daarvoor gedaan?. 11 Jaarrekening Boek 1

15 12 Jaarrekening Boek 1

16 OCMW Gent 1.1 Prioritaire beleidsdoelstellingen Dit wettelijk rapport bevat de realisatie van de beleidsprioriteiten van de legislatuur. De realisatie wordt toegelicht en globaal becijferd. 13 Jaarrekening Boek 1

17 14 Jaarrekening Boek 1

18 Leeswijzer: Doelstellingenrealisatie Dit rapport gaat dieper in op de mate van realisatie van de doelstellingen in In welke mate werd, per beleidsdoelstelling opgenomen in het budget, het beoogde resultaat of eventueel het beoogde effect voor 2014 gerealiseerd? Het rapport bestaat uit 2 delen. Allereerst worden de prioritaire beleidsdoelstellingen besproken. Daarna komt het overig beleid aan bod. Bij beide delen wordt de toelichting opgebouwd vanuit 3 onderdelen: een evaluatie van de indicatoren en een beoordeling van de realisaties van de actieplannen. Evaluatie van de indicatoren Bij de opmaak van het meerjarenplan werden er op niveau van de beleidsdoelstellingen samen met de Groep Gent indicatoren geformuleerd. Hierbij werd gekozen om voornamelijk te werken met omgevingsindicatoren, om zo de context waarbinnen de doelstelling werd geformuleerd in kaart te brengen. Beleidsdoelstellingen vinden hun bereik immers op (deel)domeinen van de maatschappelijke werkelijkheid, waar bovendien meerdere actoren actief zijn en meerdere externe factoren op inwerken. Het lokale bestuur heeft hier dus een beperkte impact op. Dit impliceert dat niet alle indicatoren even 'dicht' bij een beleidsdoelstelling kunnen worden geformuleerd. Meestal zullen deze indicatoren louter elementen uit de context opvolgen waarbinnen de beleidsdoelstelling te plaatsen is. Daarnaast zijn omgevingsindicatoren op strategisch niveau ook minder onderhevig aan veranderingen op korte termijn. Vaak wordt de indicator ook niet jaarlijks gescoord. Voor de evaluatie op jaarbasis wordt er daarom gebaseerd op het meest actuele cijfer, en ten opzichte van een nulmeting bij de opmaak van het MJP. De indicatoren zijn steeds ingevuld met het meest recente cijfer. Sommige indicatoren op het niveau van beleidsdoelstelling konden niet gescoord worden omwille van diverse redenen. Indicatoren bij de beleidsdoelstellingen Er zijn twee soorten indicatoren geformuleerd. 1. Indicatoren met een gewenste tendens(richting waar we naartoe willen evolueren) ten opzichte van een bepaalde referentiewaarde. 15 Jaarrekening Boek 1

19 2. Indicatoren met een concrete streefwaarde en risicowaarde Bij het overzicht van de indicatoren krijg je de titel van de indicator samen met een korte omschrijving, de bron en de beginwaarde van de indicator. De status van de score is het resultaat van de score ten opzichte van de tendens en referentiewaarde/ ten opzichte van de streefwaarde en risicowaarde. Bij een kwalitatieve indicator is er geen streefwaarde, risicowaarde of referentiewaarde bepaald. De waarde van status kan positief, neutraal of negatief zijn. De evolutie van de score vergelijkt de score ten opzichte van een vorige score; dit kan de beginwaarde zijn of een eerdere score. Deze evolutie wordt weergegeven via een pijl die aangeeft dat de score stijgt, stabiel blijft of daalt. Voorwaarde hierbij is dat er twee metingen zijn. Indien dit niet het geval is kan er geen evolutie in kaart gebracht worden. De evolutie in het rapport van 2014 gebeurt ten opzichte van de beginwaarde, aangezien 2014 het eerste jaar is van de legislatuur. Bij de tendensindicatoren is de evolutie ten opzicht van de referentiewaarde. Bij een kwalitatieve indicator wordt er geen evolutie meegegeven. De realisaties van de actieplannen Bij de realisatie van de actieplannen ligt de focus op wat we gedaan hebben in 2014 in functie van de realisatie van de beleidsdoelstelling. Dit is onderbouwd door zoveel mogelijk beschikbare cijfers. Evaluaties van de actieplannen en acties: wat hebben we hiervoor gedaan? In welke mate is er gerealiseerd wat vooropgesteld was? Hierbij wordt een globale inschatting gemaakt van de graad van realisatie. Dit veronderstelt een kwalitatieve evaluatie. Naast deze globale evaluatie wordt de status van elke actie weergegeven. Voor reguliere werking staat er in uitvoering (reguliere werking). Voor projecten wordt de status en de fase 2 meegegeven. De evaluatie gebeurt per actieplan afzonderlijk, samen met eventueel geformuleerde indicatoren en de onderliggende acties. Per actieplan is er ook een overzicht van de ontvangsten en uitgaven van het actieplan gedurende het financiële boekjaar. Bij de financiële cijfers maken we alvast een kanttekening met betrekking tot de BTW. Op 01/01/2014 is OCMW Gent BTW plichtig geworden voor een deel van de OCMW activiteiten 2 De mogelijke statussen zijn: nog niet gestart lopend on hold afgewerkt - stopgezet De verschillende fases zijn: Onderzoek ontwerp in uitvoering nazorg. 16 Jaarrekening Boek 1

20 (restaurants, leerwerkplekken en LDC s). Deze BTW plicht is er gekomen omdat het financiële geen belemmering zou vormen voor de uitbreiding van de kernactiviteiten. Naast de organisatorische impact heeft dit ook financiële gevolgen, zowel binnen exploitatie als investeringen.binnen het investeringsbudget is er, éénmalig, recht op een aftrek van BTW die reeds in het verleden voldaan werd voor investeringen voor deze activiteiten. Deze aftrek wordt in het investeringsbudget opgenomen als een éénmalige negatieve uitgave. Daarnaast kan voor alle huidige en toekomstige investeringen de BTW (deels) in aftrek genomen worden. Hierdoor is de impact op het investeringsbudget minder groot. Binnen exploitatie is er eveneens (deels) recht op aftrek voor de aangekochte goederen en diensten in functie van een activiteit die BTW-plichtig is, waardoor de exploitatieuitgaven lager Terminologie In het wettelijk rapport doelstellenrealisatie (prioritair beleid) wordt de terminologie gebruikt zoals die in het decreet van de beleids- en beheerscyclus geformuleerd is: beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties. Deze verschilt van de terminologie die intern in de organisaties gebruikt wordt, respectievelijk strategische doelstellingen, (project)operationele doelstellingen en activiteiten en projecten. In het rapport over het overig beleid wordt wel de interne terminologie gebruikt. 17 Jaarrekening Boek 1

21 Beleidsdoelstelling: We voorkomen en bestrijden armoede, en in het bijzonder de kinder-, de generatie- en nieuwe armoede, via een gerichte inzet van lokale sociale beleidsinstrumenten. Indicator Streefwaarde/ Tendens Risicowaarde/ Referentiewaarde Score Status Evolutie Aandeel (%) geboortes in kansarme gezinnen geen stijging 20,3% 22,7 % Negatief Procentueel aandeel kinderen geboren in kansarme gezinnen. Bron: lokale statistieken. Beginwaarde: 20,3% in 2012 Aandeel gerechtigden maatschappelijke integratie en maatschappelijke hulp (excl. Medische hulp) per 1000 inwoners geen stijging ten aanzien van het Vlaams gemiddelde Positief Aandeel gerechtigden maatschappelijke integratie en maatschappelijke hulp (excl. Medische hulp) per 1000 inwoners. Bron: OCMW Gent Beginwaarde: 20 in 2013 (nulmeting). Aandeel personen met voorkeursregeling toegekend in de ziekteverzekering Een stijging tot wanneer de automatische rechtentoekenning bestaat 16,5% 16,5 % Positief Bron: RIZIV-sector 28 (federaal), Lokale Statistieken Beginwaarde: 16,4% in 2013 (nulmeting) Aandeel personen met overmatige schuldenlast ten opzichte van het totaal aantal inwoners van 18 jaar en ouder Aantal Gentenaren van 18 jaar en ouder (in %) met overmatige schuldenlast. Bron: Stadsmonitor Beginwaarde: 3,8% in 2010 (nulmeting) Aandeel huishoudens met betalingsmoeilijkheden geen stijging ten aanzien van het Vlaams gemiddelde geen stijging ten aanzien van het Vlaams gemiddelde 3,5% 3,8 % Negatief 14,5% 12,6 % Positief Aandeel van de Gentenaars dat leeft in een huishouden met achterstallige betaling(en) voor huishuur/afbetaling van de woning, electriciteit/water/gas/stookolie, aankopen op afbetaling of gezondheidsuitgaven, wegens financiële redenen, tijdens het afgelopen jaar. Bron: Stadsmonitor Beginwaarde: 14,5% in 2011 Interdecielafstand tussen het eerste (laagste) en het vijfde (mediane) inkomensdeciel Daling Negatief De aangiften worden geklasseerd in stijgende volgorde van totale netto belastbaar inkomen. Aan het laagste deciel wordt het nummer 1 toegekend. Deciel 5 komt overeen 18 Jaarrekening Boek 1

22 met het mediaaninkomen. We meten het verschil tussen het laagste inkomen van een verzameling inkomens en het mediaaninkomen. Bron: Algemene Directie Statistiek (ADS) Beginwaarde: in 2010 In november verspreidt ADS de meest recente cijfers: in jaar t is de meest recente statistiek van het inkomen van t-2. Wat hebben we bereikt? De context waarin deze doelstelling is geformuleerd is niet veranderd: Het aandeel geboorten in kansarmen gezinnen blijft toenemen, alsook de dualisering. Het aandeel personen met voorkeursregeling toegekend in de ziekteverzekering blijft stabiel, terwijl een toename noodzakelijk is om alle rechthebbenden deze voorkeursregeling aan te bieden. Mate van realisatie: - Centrale coördinatie van de armoedebestrijding gebeurt door het OCMW en leidde tot een breed gedragen en goedgekeurd Gents Armoedebeleidsplan dat vertrekt vanuit een geïntegreerde aanpak en een aantal concrete maatregelen. - Er werd een stedelijk netwerk opgericht van aandachtsambtenaren die de aandacht van het stedelijk beleid voor mensen in armoede moeten verhogen. - De armoedetoets moet de gelijke kansen dynamiek en armoedereflex verder aanwakkeren. - De aanvullende financiële hulp door het OCMW wordt herzien. Daartoe is een voorstel uitgewerkt dat rekening houdt met kinderarmoede en ook een spanningsveld inbouwt met de laagste lonen. - Mensen in armoede kunnen eenvoudiger en goedkoper deelnemen aan cultuur, sport en jeugdactiviteiten. - De regie van dak- en thuisloosheid verschuift van de Stad naar het OCMW waar het ingebed is in de hulpverlening. - Het OCMW coördineert de strijd tegen kinderarmoede op welzijnsvlak, onder andere via opvoedingsondersteuning en aandacht voor schoolparticipatie 19 Jaarrekening Boek 1

23 Actieplan: Verhogen van het aantal Gentse OCMW-gerechtigden die beschikken over een menswaardig budget voor het dagelijks leven, met voorrang voor ouders. Wat hebben we hiervoor gedaan? Indicator maandelijks gemiddeld procentueel aantal cliënten die aanvullende steun genieten (interne definitie 3 ) tov het totaal aantal (eq) leefloongerechtigden per jaar Score 17,25 % Acties Aanbieden van juridische ondersteuning en beleidsvoorbereiding in de dossiers leefloon en financiële hulp Organiseren interne werking Centrale administratie Verstrekken van decentrale financiële hulpverlening Verzekeren van administratieve uitvoering van de beslissingen en subsidiëring steunverlening Status Budgettair in Euro Budget 2014 Jaarrekening 2014 % Besteding Budget 2014 Exploitatie Ontvangsten ,60% Uitgaven ,81% Saldo ,73% Investering Ontvangsten 0,00% Uitgaven 0,00% Saldo 0,00% Liquiditeit Ontvangsten 0,00% Uitgaven ,00% Saldo ,00% 3 de steun energietoelage, huishuurtussenkomst, schoolpremie en tussenkomst plechtige communie. 20 Jaarrekening Boek 1

24 Realisatie Het actieplan van 2014 is gerealiseerd. OCMW Gent heeft een voorstel uitgewerkt om de aanvullende financiële hulp te herzien. De Sociale Dienst baseerde zich hiervoor op wetenschappelijk onderzoek naar referentiebudgetten, bouwt een spanningsveld in met de laagste lonen en houdt rekening met kinderarmoede. Het voorstel is begin 2015 goedgekeurd door de OCMW-Raad. Actieplan: Verhogen van de toegang tot sociale rechten op de 6 levensdomeinen voor kwetsbare groepen. Wat hebben we hiervoor gedaan? Indicator Score Het absoluut aantal individuele dossiers exclusief behandeld door de dienst gezondheidszorg per jaar 2928 Aantal begunstigden leefloon aan daklozen bij definitieve vestiging (LL DAK) per jaar. 466 oplossingspercentage dossiers Eandis en Farys 53 % procentueel aantal toekenningen SCP 4 op totaal aantal sociale dossiers per jaar 28 % Acties Aanbieden van een platform voor de participatie van de klant Sociale Dienstverlening Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening aan Gentse burgers die omwille van medische problemen in financiële moeilijkheden komen Begeleiden van cliënten in kader van de Lokale adviescommissie (LAC) Opnemen en onderzoeken van aanvragen Federale Verwarmingstoelage Organiseren interne werking Energiecel Organiseren interne werking Gezondheidszorg Uitbouwen van een geïntegreerd armoedebeleid Voeren van de administratie vrijetijdsparticipatie voor derden Status 4 Sociaal cilturele participatie 21 Jaarrekening Boek 1

25 Budgettair in Euro Budget 2014 Jaarrekening 2014 % Besteding Budget 2014 Exploitatie Ontvangsten ,91% Uitgaven ,39% Saldo ,61% Investering Ontvangsten ,00% Uitgaven 0,00% Saldo ,00% Liquiditeit Ontvangsten 0,00% Uitgaven 0,00% Saldo 0,00% Realisatie Het actieplan van 2014 is gerealiseerd. Het OCMW heeft de opmaak van een gedragen Gents armoedebeleidsplan gecoördineerd. Dit is een plan waar Stad Gent, OCMW Gent en de partners uit het middenveld bij betrokken zijn. Sinds 2014 worden periodiek Gentse derden (werkveld, doelgroep,...) betrokken in overlegmomenten. Zo kan Gent een nog sterker geïntegreerd armoedebeleid voeren. De regie rond dak- en thuisloosheid verschoof in 2013 van Stad naar OCMW. De staf beleidsondersteuning van de Sociale Dienst zit sinds 2014 de stuurgroep dak- en thuislozenbeleid voor. In deze stuurgroep zetelen straathoekwerk, dienst thuislozenzorg van OCMW en de aanbieders CAW en Huize Triest. Het aantal personen die beroep gedaan hebben op nachtopvang ligt iets lager dan in 2013, 1314 personen. Dit is een daling van 48 personen. Dit kan te maken hebben met de zachte weersomstandigheden. In afstemming met VVSG signaleerde het OCMW aan Vlaams minister van Welzijn Vandeurzen het tekort aan schuldhulpverlening en de nood aan optimalisering van de rechtenverkenner, een webtool om een gepersonaliseerd overzicht van sociale rechten op te maken. In een overleg bij de federale en Vlaamse ministers van armoedebestrijding benadrukte OCMW Gent hoe de verschillende overheidsniveaus hefbomen kunnen inzetten om armoede structureel te bestrijden. Verschillende levensdomeinen Sociale relaties en vrije tijd 5 De gebudgetteerde ontvangst is het bedrag van de historische recuperatie van de BTW voor het deel van de Campus Prins Filip waar de dienst Gezondheidszorg gehuisvest is. In 2014is niet alle BTW gerecupereerd. De ontvangst is opnieuw ingeschreven in Jaarrekening Boek 1

26 Jaarlijks krijgt OCMW Gent van de POD Maatschappelijke Integratie middelen om initiatieven te ondersteunen die inzetten op sociale, culturele en sportieve participatie. In 2014 verleende het OCMW aan 1596 cliënten (991 in 2013) een financiële tegemoetkoming voor het lidgeld van een culturele of sportvereniging, het toegangsgeld voor een toneelvoorstelling, voor een totaalbedrag van ( in 2013) Het absoluut aantal cliënten dat gebruik maakte van een tussenkomst steeg, maar de individuele bijdrage was kleiner per cliënt. Cliënten konden tot september beroep doen op een tussenkomst. De Sociale Dienst heeft 2 organisaties ondersteund die het doel hebben om de onderwijskansen via studie en opvoedingsondersteuning aan huis van kinderen uit kwetsbare gezinnen te verhogen, met name Katrol ( i.s.m. de Hogeschool en Universiteit Gent) en Het Uilenspel ( ). Ook de samenwerking met Leerpunt in kader van het project alle gezinnen Online is financieel ondersteund door OCMW Gent. Daarmee zijn de filmvouchers voor de vrijwilligers tijdens Digitale week bekostigd, een deel van de kosten van het kamp van de vakantiewerking en een uitstap naar Kid Rock. In september is de Uitpas uitgerold. Dit is een individuele spaar- en voordelenkaart die de doelstelling heeft om mensen in armoede de kans te bieden om deel te nemen aan cultuur, sport en vrije tijd. Energie In 2014 zijn 2349 personen doorverwezen naar de LAC Eandis. Dit zijn 87 dossiers meer dan in Het aantal budgetmeters is gestegen. Positief is dat Eandis in verhouding minder vaak de energietoevoer afsloot. (177 in 2012 en 153 in 2013). Er zijn 593 LAC dossiers Farys behandeld. Via huisbezoeken en sociaal onderzoek kon de Energiecel voor 61,4% van de LAC-dossiers een oplossing vinden. Omdat water een absolute basisbehoefte is, adviseren we op het overleg pas een afsluiting na de 2 e of 3 e bemiddelingspoging. 118 mensen werden afgesloten van watertoevoer. Dit is een stijging ten opzicht van het aantal in 2013 (83). Bij deze cliënten heeft de Energiecel tot op het moment van finale beslissing gepoogd om te zoeken naar een oplossing. De Energiecel heeft 947 aanvragen ontvangen voor een stookoliepremie, verspreid over 504 gezinnen. Dit is een daling van 25% ten opzichte van het aantal aanvragen in personen kwamen in aanmerking. Dit heeft verschillende redenen: Er was onder andere een zachte winter, waardoor er minder stookolieverbruik was, dit zorgt ervoor dat de burger minder vlug moet overgaan tot een nieuwe tankbeurt. Er was ook een de dalende stookolieprijs. Fysieke en geestelijke gezondheid Met ingang van 01/01/2014 is de werking van de dienst Medische kaart grondig hervormd. Voorheen werden dossiers niet behandeld door een individuele en vaste maatschappelijk werker, maar werkte de voltallige dienst voor het volledige dossierbestand. De dienst verzorgde zelf ook het eerste onthaal van nieuwe aanmeldingen en infovragen met betrekking tot dringende medische hulp. Met het oog op het verbeteren van de opvolging van de hulpverlening en het verhogen van de toegankelijkheid en aanspreekbaarheid (voor cliënten en zorgverstrekkers) is er gekozen om het eerste onthaal van nieuwe (info-)vragen op te nemen binnen de algemene onthaalwerking (cfr. de werking van de welzijnsbureau s). De werkwijzen en principes van individuele dossierbehandeling zijn opgenomen in de werking van dienst Medische Kaart. In oktober 2013 werd Mediprima 6 ingevoerd. De eerste fase van het project behelst de prestaties in een ziekenhuis voor de doelgroep van de niet-verzekerde cliënten. In de loop van 2014 werd de implementatie van de eerste fase van Mediprima in het OCMW verder verfijnd en geoptimaliseerd. Vanaf 01/06/2014 werd het tweede luik van de eerste fase van Mediprima ingevoerd: de ziekenhuizen factureren de prestaties met betrekking tot Mediprima, rechtstreeks aan de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering en niet langer aan de OCMW s. Vanaf 01/06/2014 ontvangt het OCMW bijgevolg voor deze prestaties geen facturen meer van ziekenhuizen en eindigt voor deze zorgverstrekkers de prefinancieringsrol. 6 Mediprima stelt zich tot doel de informatie-uitwisseling tussen de subsidiërende overheid (POD MI), de OCMW s en de zorgverstrekkers te faciliteren alsook de prefinanciëring van de dringende medische hulp door de Hulpkas voor Ziekte en Invalditeit (HZIV) te laten gebeuren. 23 Jaarrekening Boek 1

27 De levensdomeinen Wonen, Inkomen en Leren wordt verder besproken bij de doelstellingen rond wonen, menswaardig budget en activering. Actieplan: Verhogen van de veerkracht van kwetsbare kinderen in kinderarmoede door samen met partners in te zetten op versterking van verschillende beschermende factoren voor ouders, kinderen, het gezin en de omgeving. Wat hebben we hiervoor gedaan? Acties Aanbieden van een vakantiewerking met bijzondere focus op hulpverlening en maatschappelijke integratie Opvolgen, uitvoeren en coördineren van het actieplan ter bestrijding van kinderarmoede Status Budgettair in Euro Budget 2014 Jaarrekening 2014 % Besteding Budget 2014 Exploitatie Ontvangsten ,21% Uitgaven ,36% Saldo ,43% Investering Ontvangsten 0,00% Uitgaven ,40% Saldo ,40% Liquiditeit Ontvangsten 0,00% Uitgaven 0,00% Saldo 0,00% 24 Jaarrekening Boek 1

28 Realisatie Het actieplan van 2014 is gerealiseerd. In 2014 organiseerde het OCMW onder andere een oudergroep en vormingen om opvoedingsondersteuning te bieden en therapiegroepen voor kinderen om hun weerbaarheid te versterken. Omdat de meeste gezinnen begeleid worden door de wijkwerkers, wordt de expertise van de maatschappelijk werkers versterkt via de methodische cel integrale gezinsbegeleiding. De methodische cel is uitgebreid met één maatschappelijk werker. OCMW Gent probeert te stimuleren dat kinderen naar school gaan. In 2014 heeft de Sociale Dienst de de inschrijving van kinderen van cliënten in de kleuterschool opgevolgd, subsidies verleend aan vzw s in het kader van schoolse begeleiding, het intern stappenplan spijbelen verder uitgevoerd, Psychologische hulpverlening Er is extra ingezet op psychologische hulpverlening aan gezinnen ter ondersteuning van de kinderen in armoede. In twee wijken is een lokaal overlegplatform opgericht voor de preventie en opsporing van kinderarmoede (wordt gesubsidieerd met middelen van voormalig staatssecretaris De Block). Dit project is een eerste aanzet tot een nauwere samenwerking met scholen en het welzijnsveld. Op deze manier wordt het welzijnswerk meer schoolnabij worden gemaakt. De psychologische dienst neemt sinds 2014 de regierol in Gent op met betrekking tot kinderarmoede. Het luik kinderarmoede is uitgewerkt in het armoedebeleidsplan en de eerste acties zijn opgestart. Centraal in de uitvoering van de regie is in dit jaar sterk gefocust op verankering en netwerkvorming. Het stakeholdersforum, waar 90 deelnemers aanwezig waren vanuit 30 verschillende organisaties, was een belangrijke Kick-Off. Het doel van het forum was het verder uitwerken van het groeiactieplan kinderarmoede uit het armoedebeleidsplan, afspreken wie welke acties uitwerkt, bespreken wat ontbreekt er en wat nog verder moet aangevuld worden. In het kader van de regie kinderarmoede is een project ingediend bij voormalig minister Lieten waardoor OCMW Gent nu jaarlijks euro ontvangt tot In 2014 is de verdeling van deze middelen als volgt bepaald: - de aanwerving van een psycholoog, coördinatie Kinderarmoede en aanpak spijbelproblematiek; - de aanwerving van een maatschappelijk werker die de combinatie maakt van twee methodische cellen: Integrale Gezinsbegeleiding en Jongerenwerking; - de aanwerving van een wooncoach gelinkt aan Integrale Gezinsbegeleiding; - de bijkomende financiële ondersteuning voor alle gezinnen met kinderen; - de projectoproep naar derden voor acties tegen kinderarmoede. We weerhielden volgende 4 projecten voor de komende twee jaar: o Speel- en zomerklassen van inloopteam Reddy Teddy o Trajectbegeleider met focus op onderwijs van vzw Jong o Betrekken en stimuleren van niet-schoolplichtige kinderen, vzw Uilenspel o Mobiele tienermoederwerker, vzw LEJO In 2014 is ook het project Ankerkracht opgestart voor jongeren tussen 16 en 25 jaar, die over een precair statuut beschikken en op verschillende levensdomeinen nood hebben aan extra ondersteuning. Deze doelgroep vergt een aangepaste aanpak en methodiek. Dit project bundelt de krachten en visie van verschillende deel- en themawerkingen binnen het OCMW en tracht ook bruggen te slaan naar externe diensten. Uit een eerste tussentijdse evaluatie 25 Jaarrekening Boek 1

29 van het project blijkt dat de vraag naar begeleiding van deze groep blijvend is. Bij de start werden 41 jongeren opgevolgd binnen het project; eind december 2014 waren dat er 52, waarvan 7 niet-begeleide minderjarigen. Vakantiewerking In 2014 heeft de vakantiewerking een communicatieplan uitgewerkt om meer mensen te bereiken en zijn er meer toeleidingsmomenten georganiseerd. Dit heeft zijn vruchten afgeworpen: er werden 52% meer gezinnen bereikt dan in Er zijn ongeveer 40 meer kinderen ingeschreven dan vorig jaar (350). 90% van de kinderen kwamen uit een gezin met een actief cliëntendossier binnen OCMW Gent. 26 Jaarrekening Boek 1

30 Beleidsdoelstelling: We verhogen de zelfredzaamheid van burgers en hun recht op gelijke kansen en volwaardig burgerschap, startend vanuit een emancipatorisch onderwijs en rekening houdend met ieders mogelijkheden. Indicator Streefwaarde/ Tendens Risicowaarde/ Referentiewaarde Score Status Evolutie Schoolse vertraging in het lager onderwijs (4e jaar) Daling 28,9% 25,9 % Positief Bron: Gent in Cijfers en stadsmonitor Beginwaarde: 28,9% voor schooljaar (nulmeting) Aandeel van hernieuwde cliënten die meer dan 2 jaar uit steun zijn ten opzichte van het totaal aantal hernieuwde cliënten Stijging 24% 29 % Positief Aandeel van onze hernieuwde cliënten die meer dan 2 jaar uit steun waren ten opzichte van het totaal aantal hernieuwde cliënten. Bron: OCMW Gent Beginwaarde: 24% in 2013 Schoolse vertraging in het eerste jaar van de tweede graad van het beroeps secundair onderwijs Daling 73,2% 70,1 % Positief Aandeel (%) van de leerlingen met schoolse vertraging in het eerste jaar van de tweede graad BSO. Bron: Stadsmonitor Beginwaarde: 73,2% in schooljaar (nulmeting) Wat hebben we bereikt? De context waarin deze doelstelling is geformuleerd is niet veranderd: Het aandeel leerlingen met schoolse vertraging in het vierde leerjaar van het gewoon lager onderwijs is gedaald ten opzichte van de referentiewaarde, maar blijft hoog. Van het totaal aantal hernieuwde OCMW-cliënten merken we dat er ongeveer 1/3e van de dossiers langer dan 2 jaar afgesloten was. Dit kan een teken zijn van verhoogde zelfredzaamheid. Dit aandeel is gestegen ten opzichte van Mate van realisatie: - Inhoudelijke en financiële ondersteuning van individuen, groepen, organisaties en initiatieven in functie van hun welzijn en zelfontplooiing. - Ontwikkeling van een methodiek die op termijn alle beleidsdomeinen systematisch scant op vlak van gelijke kansenaspecten en de aanwezigheid/afwezigheid van acties die gelijke kansen bevorderen/belemmeren. - Blijvende investeringen in participatief flankerend onderwijsbeleid met nieuwe accenten zoals onder andere de brugfiguren in het secundair onderwijs. - Cliënten van OCMW worden blijvend sociaal geactiveerd en in hun competenties versterkt. Hierdoor zijn zij beter in staat hun financiële middelen te beheren, werk te vinden en te houden. - Blijvende inzet op digitale vaardigheden bij Gentse burgers. 27 Jaarrekening Boek 1

31 Actieplan: Verhogen van het aantal cliënten dat mogelijkheden krijgt om hun competenties te versterken, om zo de voor hun hoogst haalbare trap van zelfstandig beheer van de eigen financiële middelen te bereiken. Wat hebben we hiervoor gedaan? Acties Aanbieden van juridische schuldhulpverlening aan burgers en aansturen van het thema schuldhulpverlening Geven van advies en ondersteuning aan cliënten en professionelen in kader van energie en rationeel energieverbruik om de woonkwaliteit te verbeteren Status Budgettair in Euro Budget 2014 Jaarrekening 2014 % Besteding Budget 2014 Exploitatie Ontvangsten ,33% Uitgaven ,26% Saldo ,59% Investering Ontvangsten 0,00% Uitgaven 0,00% Saldo 0,00% Liquiditeit Ontvangsten 0,00% Uitgaven 0,00% Saldo 0,00% Realisatie Het actieplan van 2014 is gerealiseerd. Samen met vzw REGent heeft het OCMW opnieuw Gentenaars aangespoord om rationeel om te gaan met energie en water. OCMW Gent heeft 410 contacten (618 in 2013) doorverwezen naar de vzw om een gratis energiescan uit te laten voeren. Op basis van deze scan hebben alle contacten advies gekregen met verbetermogelijkheden en in totaal hebben 470 mensen een tussenkomst gekregen voor het doorvoeren van een energiebesparende maatregel. De Energiecel moedigde ook cliënten aan om een leningsdossier in te dienen bij vzw REGent om energiebesparende maatregelen te financieren. Er zijn 19 dossiers ingediend. In 2014 heeft OCMW Gent aan meer dan 2100 gezinnen budget- en schuldhulpverlening verstrekt. In sommige gevallen is budgetbegeleiding of 28 Jaarrekening Boek 1

32 budgetbeheer niet meer aan de orde en dient er collectieve schuldenregeling ingezet te worden. De aanstellingen collectieve schuldenregeling zijn voornamelijk gebeurd bij cliënten die in budgetbeheer zijn. De focus ligt daarnaast vooral op cliënten met een actief cliëntendossier. Eind 2014 waren er 174 actieve dossiers. In de loop van 2014 zijn er 30 dossiers collectieve schuldenregeling afgesloten. De werkgroep Budget- en schuldhulpverlening werkte in 2014 onder andere rond de expertiseontwikkeling budget- en schuldhulpverlening, de mogelijke ontwikkeling van een wachtlijst en de evaluatie van de groepswerking opnieuw je eigen centen beheren (zie verder voor meer uitleg). Actieplan: Verhogen van het aantal cliënten die de voor hun hoogst haalbare trap op de activeringsladder bereiken, door middel van een aangepast traject en met oog voor duurzaam verworven attitudes en competenties. Wat hebben we hiervoor gedaan? Acties Aanbieden van empowerend groepswerk Aanbieden van individuele trajecten met het oog op sociale activering Organiseren interne werking Emancipatorische Werking Organiseren interne werking Opleidings- en tewerkstellingscentrum Realiseren van arbeidsbegeleiding bij cliënten Realiseren van tewerkstellingsbegeleiding bij de eigen sociaal tewerkgestelden Status 29 Jaarrekening Boek 1

33 Budgettair in Euro Budget 2014 Jaarrekening 2014 % Besteding Budget 2014 Exploitatie Ontvangsten ,80% Uitgaven ,29% Saldo ,33% Investering Ontvangsten 180 0,00% Uitgaven ,00% Saldo ,00% Liquiditeit Ontvangsten 0,00% Uitgaven 0,00% Saldo 0,00% Realisatie Het actieplan van 2014 is gerealiseerd. Het Opleidings- en Tewerkstellingscentrum (OTC) is de belangrijkste actor bij de professionele activering van werkzoekende OCMW-cliënten. Trajectbegeleiders volgen de cliënten op en sturen bij waar nodig. In totaal waren er in unieke cliënten (2026 in 2013) in arbeidsactivering, waarvan 875 nieuw opgestarte begeleidingen. Daarnaast zijn er 232 mensen in sociale activeringsprojecten, 1640 van de cliënten zitten in een taalactiveringstraject en er waren ongeveer 623 studententrajecten binnen OCMW Gent. Opleidings- en tewerkstellingscentrum Het Opleidings- en Tewerkstellingscentrum (OTC) is de belangrijkste actor bij de professionele activering van werkzoekende OCMW-cliënten. Cliënten die zonder werk zitten, worden door de welzijnsbureaus naar het OTC doorverwezen. Daar wordt voor hen, na evaluatie van hun vaardigheden, een passende opleiding of (sociale) tewerkstelling gezocht binnen het OCMW of bij andere organisaties. De focus ligt op 3 zaken: Screening Opleiding o Poetsopleiding: Van de 82 deelnemers startten 55 van hen hierna met stage, van wie 50 ze tot een goed einde brachten en verder georiënteerd konden worden richting tewerkstelling art. 60, dienstencheques, of arbeidszorg. o Nederlands Werkt. Als de cliënt taalniveau A1 bereikt (maar nog geen A2), kan die terecht bij het team Nederlands Werkt. Deze dienst specialiseert zich binnen het OTC in het begeleiden van anderstaligen in een traject naar werk. Meer toelichting hierover staat bij de doelstelling over integratie van cliënten. Werkervaring: Het OTC investeert veel inspanningen in de artikel 60 medewerkers die intensief werken aan hun competenties met het oog op doorstroming naar werk. Meer toelichting over de sociale tewerkstelling is terug te vinden bij de doelstelling rond werk. 30 Jaarrekening Boek 1

34 Emancipatorische werking Sociale gidsen Cliënten krijgen vanaf 2014 een telefonische reminder van een sociale gids van de te volgen vorming. Het aanwezigheidspercentage op de infomomenten is in 2014 gestegen met 6% van 52% naar 58%. De sociale gidsen zijn OCMW-cliënten die zelf ervaringen hebben met armoede en sociale uitsluiting. Ze worden functioneel ingezet om het uitvoeren van bepaalde taken bij andere cliënten te ondersteunen. Het project Sociale Gidsen is ondertussen de pilootfase ontgroeid en gaat in 2015 zijn tweede levensjaar in. Basiswerking Doel van de Basiswerking is via de basisschakelmethodiek de cliënten te versterken in hun basiscompetenties en in te schakelen, activeren naar een betekenisvolle plaats in de samenleving, waar mogelijk naar arbeid. 17 van de 53 deelnemers zijn ook een ander traject gestart Opnieuw je eigen centen beheren In 2014 is er een evaluatie van de groepswerking opnieuw je eigen centen beheren geweest. Blijkt daaruit dat de vooropgestelde doelstelling, stopzetten budgetbeheer onvoldoende bereikt is. Daarom is er een bevraging gebeurd bij de wijkwerking en de werkgroep schuldhulpverlening. In 2015 wordt het project bijgestuurd. extra-time Dit project is een samenwerking tussen de Methodische Cel Jongeren, het Opleidings- en Tewerkstellingscentrum en de Emancipatorische Werking. Het opzet van dit jongerenproject is het activeren/integreren van de jongeren binnen het maatschappelijk leven. Het project is opnieuw georganiseerd van 01/01/2014 tot en met 30/06/ jongeren stroomden door naar tewerkstelling art.60 na een werkstage. Nieuw in 2014 is dat de korte stages dit jaar werden uitgebreid tot een stage van twee weken. Dit lijkt zijn vruchten af te werpen (meer cliënten stroomden door naar tewerkstelling) en zal ook in 2015 deel uitmaken van extra Time. Dialooggroep Klantenparticipatie De Dialooggroep Klantenparticipatie bestaat uit 25 cliënten die ervaring hebben met de hulpverlening van het OCMW. De Dialooggroep werkte in 2014 mee aan 25 opdrachten. Zo werkte de Dialooggroep intens samen met interne diensten voor de brochure Wegwijs in het OCMW die zich richt naar nieuwe OCMW-cliënten, en was de groep actief betrokken bij de invoering van de Gentse vrijetijdspas. 31 Jaarrekening Boek 1

35 Actieplan: Verbeteren van de integratie van cliënten van vreemde afkomst door het verhogen van de kennis van de Nederlandse taal. Wat hebben we hiervoor gedaan? Indicator Procentueel aantal ID s niet geboren in België en in een hoofdactiveringstraject, afgezet op het totaal aantal cliënten RMI/RMH (excl. medische hulp) niet geboren in België per jaar Score 33 % Acties Aanbieden van maatschappelijk dienstverlening aan nieuwe EU-burgers en inwoners van Gent met een precair verblijf Bevorderen van interculturalisering Opbouwen van expertise en ondersteunen van de organisatie met betrekking tot het thema vreemdelingen Organiseren interne werking Vreemdelingen Status Budgettair in Euro Budget 2014 Jaarrekening 2014 % Besteding Budget 2014 Exploitatie Ontvangsten ,16% Uitgaven ,58% Saldo ,45% Investering Ontvangsten 0,00% Uitgaven 0,00% Saldo 0,00% Liquiditeit Ontvangsten 0,00% Uitgaven 0,00% Saldo 0,00% 32 Jaarrekening Boek 1

36 Realisatie Het actieplan van 2014 is gerealiseerd. De dienst Vreemdelingen heeft in nieuwe aanvragen ontvangen. Daartegenover staat een uitstroom van 233. De begeleiding van deze doelgroep is er vooral op gericht om de cliënt zo snel mogelijk onafhankelijk van het OCMW te maken. De maatschappelijk werker richt zich op actieve begeleiding en opvolging van zowel het volgen van Nederlandse lessen als de werkbereidheid. De afdeling Activering heeft sinds 2013 een vernieuwde aanpak om anderstaligen nog beter te begeleiden naar werk. De focus daarbij is het aanleren van functioneel Nederlands, gericht op de werkvloer: de werkplek als leerplek. De vernieuwde aanpak is weliswaar arbeidsintensief, maar werpt duidelijk zijn vruchten af. De deelnemers zijn meer gemotiveerd en dat resulteert in een betere taalbeheersing. Van de 126 personen die intussen gestart zijn, werken er momenteel 5 op de reguliere arbeidsmarkt en 49 via een art 60-contract (43%), 46 personen (36 %) zijn reeds gestart in een ingroeistage of worden er naar georiënteerd. EU-burgers die nog onderhevig waren aan overgangsmaatregelen na de toetreding tot de EU (Bulgaren en Roemenen tot eind 2013), ondertekenden ook in 2014 een inburgeringscontract en werden ook gevolgd door een trajectbegeleider binnen KOM-PAS. Centraal in de begeleiding staat de werkbereidheid en het naleven van gemaakte afspraken. Het niet naleven van deze afspraken, leidt tot stopzetting van de hulp. 33 Jaarrekening Boek 1

37 Beleidsdoelstelling: We verruimen het aanbod aan sociale, bescheiden en private wooneenheden in zowel de huur- als koopmarkt. Indicator Streefwaarde/ Tendens Risicowaarde/ Referentiewaarde Score Status Evolutie Betaalbaarheid van het wonen: woonquote Daling 24,4% 27 % Negatief Aandeel van de huishoudens met een woonquote hoger dan 30% Bron: Stadsmonitor, thuis in de stad enquete Beginwaarde: 24,4% in 2011 # kandidaat-huurders op wachtlijst sociale verhuuractoren met NB inkomen < euro (geïndexeerd) Daling Positief Aantal kandidaat-huurders op de wachtlijst van de sociale verhuuractoren met een NB inkomen lager dan 20,000 euro (geïndexeerd) Bron: cijfers sociale verhuurkantoren via Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen Beginwaarde: 7180 (31/12/2012) Wat hebben we bereikt? De context waarin de doelstelling is geformuleerd is niet gewijzigd: Het aandeel huishoudens dat meer dan 30% van het netto gezinsinkomen uitgeeft aan wonen (exclusief verbruiks- en onderhoudskosten) neemt niet af. Het aantal kandidaat-huurders op de wachtlijst van de sociale verhuuractoren met een netto-belastbaar inkomen lager dan euro (geïndexeerd) blijft hoog. Mate van realisatie: - Een sociale woonbeleidsconvenant werd uitgewerkt als één van de instrumenten ter verhoging van het aanbod van sociale, bescheiden en gezinsvriendelijke woningen. - Geplande sociale woningen in de woonprojecten van sogent worden veilig gesteld in de overeenkomsten en via een herschikking van de programma s per project. - Een toename van het aantal onbebouwde percelen ten gevolge van nieuwe loten in bijkomende verkavelingen en herbestemming van gronden met andere bestemming naar woonbestemming. - Een promotiecampagne van het Sociaal Verhuurkantoor OCMW Gent om meer eigenaars te bereiken. - Realisatie van diverse woonprojecten door sogent (Bargiekaai, Béthunestraat, stedelijke kavels, woningen Ledeberg, Trefil Noord, Zeemanstuin, Lijnmolenstraat, Tolhuis cohousing project, ). 34 Jaarrekening Boek 1

38 Actieplan: Realiseren van een bijkomend aanbod en kwaliteitsverbetering van woningen Sociaal verhuurkantoor Wat hebben we hiervoor gedaan? Indicator Streefwaarde/ Tendens Risicowaarde/ Referentiewaarde Score Status Evolutie aantal conformiteitattesten/ woongelegenheden SVK OCMW Gent per jaar 100% 80% 87,7 % Neutraal Acties Aanbieden van betaalbare woongelegenheden van het Sociaal Verhuurkantoor en aangepaste huurbegeleiding in functie van de woonzekerheid Organiseren interne werking Woningen Status Budgettair in Euro Budget 2014 Jaarrekening 2014 % Besteding Budget 2014 Exploitatie Ontvangsten ,48% Uitgaven ,60% Saldo ,97% Investering Ontvangsten 0,00% Uitgaven ,00% Saldo ,00% Liquiditeit Ontvangsten 0,00% Uitgaven 0,00% Saldo 0,00% 35 Jaarrekening Boek 1

39 Realisatie Het actieplan van 2014 werd niet gerealiseerd. In 2014 werden heel wat inspanningen geleverd om een verdere groei van het SVK patrimonium te kunnen realiseren. Helaas gingen uitzonderlijk in 2014 heel wat woningen uit huur: 13 woningen werden nieuw in beheer genomen,13 woningen gingen in 2014 uit huur. Het SVK OCMW Gent beheerde eind woningen. Om meer eigenaars te kunnen bereiken werd door het SVK OCMW Gent in samenwerking met de dienst communicatie een promotiecampagne opgestart. In 2014 namen 158 geïnteresseerde eigenaars contact op met het SVK OCMW Gent, een stijging van 68 % t.o.v en zelfs 150 % t.o.v In 2014 werden 53 screenings van nieuwe panden uitgevoerd wat uiteindelijk resulteerde in de inhuurname van 13 nieuwe woongelegenheden. Slechts een minderheid van de aangeboden woningen wordt effectief in huur genomen. Veelal gaat het over niet vergunde meergezinswoningen (opgedeelde eengezinswoningen), is de eigenaar niet bereid de nodige werken uit te (laten) voeren in functie van de kwaliteitsvereisten (cfr. technisch advies), kan er geen akkoord bereikt worden over de huurprijs of zijn de bijkomende huurlasten te hoog. 36 Jaarrekening Boek 1

40 Beleidsdoelstelling: We bouwen Gent uit tot dé regionale werkgelegenheidspool met bijzondere aandacht voor sociale werkgelegenheid en het verkleinen van de arbeidsmarktparadox. Indicator Streefwaarde/ Tendens Risicowaarde/ Referentiewaarde Score Status Evolutie Aanwezigheid werkenden geen daling 94 94,1 Positief Gentenaars die werken, index tov Vlaanderen Bron: Vlaamse arbeidsrekening (Steunpunt WSE) Beginwaarde: 93,8% in 2011 (nulmeting) Tewerkstelling binnen de sociale economie en OCMW art. 60 Stijging Positief Aantal doelgroepwerknemers in de sociale werkplaatsen, de invoegbedrijven, de initiatieven in het kader van de lokale diensteneconomie en de arbeidszorg en het aantal contracten ikv OCMW art. 60. Bron: Stadsmonitor + cijfers OCMW Beginwaarde: in 2011 Aanwezigheidsindex jobs geen daling ,9 Positief (jobratio Gent / jobratio Vlaanderen) * 100 Bron: Vlaamse arbeidsrekening (Steunpunt WSE) Beginwaarde: 154,3% in 2011 Wat hebben we bereikt? De context waarin de doelstelling is geformuleerd is niet gewijzigd voor wat werkgelegenheidspool en arbeidsmarktparadox betreft. De aanwezigheidsindex duidt aan dat de werkzaamheid in Gent minder sterk is in vergelijking met Vlaanderen. De vergelijkbare indicator rond jobratio toont een hogere jobratio in vergelijking met Vlaanderen. De aandacht voor sociale werkgelegenheid is positief geëvolueerd. Mate van realisatie: - Nabije dienstverlening voor meest kwetsbaren door inrichten van werkpunten in wijken Ledeberg/Rabot en verderzetten dienstverlening voor nieuwe EU-ers. - Sectorenoverleg om vragen van bedrijven over arbeidskrachten te capteren en antwoorden te ontwikkelen; verdere afstemming met VDAB om tot coherente dienstverlening te komen voor bedrijven; ontwikkelen van een actieplan gelijke kansen samen met de partners. - Actieplan voor jonge werklozen opzetten samen met VDAB en OCMW Gent. - Conceptnota van het sociale dienstenbedrijf Stad/OCMW is uitgewerkt. - Opstarten bedrijvenoverleg sociale economie om sector te versterken; verdere ontwikkeling van de UCO-site, als centrale plaats voor de sociale economie. - Ondersteunen van werkzoekenden (kansengroepen) via loopbaanbegeleiding, job- en taalcoaching in hun zoektocht naar een baan in de reguliere economie. - Afstemming van het lokaal werkgelegenheidsbeleid via de convenant Stad/OCMW/VDAB. - Het partnerschap Gent Stad in Werking werkte beleidsprioriteiten uit in actiegroepen. 37 Jaarrekening Boek 1

41 Actieplan: Verhogen van het aantal arbeidsplaatsen in de sociale tewerkstelling. Wat hebben we hiervoor gedaan? Indicator Score Evolutie Het aantal artikel 60 medewerkers Acties Aanbieden van werkervaring bij de Energiesnoeiers om de kansen op een job in het Normaal Economisch Circuit te vergroten Aanbieden van werkervaring bij de KarWIJdienst om de kansen op een job in het Normaal Economisch Circuit te vergroten Aanbieden van werkervaring bij de Laadbrug om de kansen op een job in het Normaal Economisch Circuit te vergroten Aanbieden van werkervaring bij de Poetsploeg om de kansen op een job in het Normaal Economisch Circuit te vergroten Aanbieden van werkervaring bij de Schuitschaaf om de kansen op een job in het Normaal Economisch Circuit te vergroten Aanbieden van werkervaring bij renovatie meubilair om de kansen op een job in het Normaal Economisch Circuit te vergroten Aanbieden van werkervaring in een multi-inzetbaar team om de kansen op een job in het Normaal Economisch Circuit te vergroten Aanbieden van werkervaring in het project IKOOK om de kansen op een job in het Normaal Economisch Circuit te vergroten Organiseren interne werking Leerwerkplekken Realiseren van sociale tewerkstelling artikel 60 Realiseren van sociale tewerkstelling wep+ Status 7 Het aantal artikel 60 medewerkers op 31/12/ Jaarrekening Boek 1

42 Budgettair in Euro Budget 2014 Jaarrekening 2014 % Besteding Budget 2014 Exploitatie Ontvangsten ,18% Uitgaven ,27% Saldo ,11% Investering Ontvangsten ,00% Uitgaven ,46% Saldo ,24% Liquiditeit Ontvangsten 0,00% Uitgaven 0,00% Saldo 0,00% Realisatie Het actieplan van 2014 is deels gerealiseerd. OCMW Gent is er in geslaagd om een stijging te realiseren van artikel 60 medewerkers stond ook in het teken van de reorganisatie van de Technische Leerwerkplekken. De afzonderlijke diensten werden samengevoegd en verhuisden naar de UCO-site. Daarnaast was 2014 specifiek voor de leerwerkplekken Ikook een jaar met veel veranderingen: - De technisch begeleiders namen meer agogische taken op naast het zich puur focussen op de dienstverlening. Deze taken werden vroeger opgenomen door maatschappelijk werkers. - De opleidingskeuken in het welzijnsbureau Gent Noord werd gesloten. Deze locatie voldeed niet meer aan de veiligheidsnormen in het kader van voedselveiligheid. - Het Sociaal Restaurant De Knoop in Ledeberg werd eind 2013 opgestart. OCMW Gent stelt hier 27 mensen tewerk. - Het personeelsrestaurant Campus Prins Filip breidt de cateringsopdrachten uit naar diverse locaties. In het restaurant werken 32 doelgroepmedewerkers. - In november 2014 werd het Sociaal Restaurant Nieuw Gent officieel geopend. 9 doelgroepmedewerkers arbeidszorg werden tewerk gesteld in Intussen bereidde OCMW Gent zicht voor op de inkanteling van de Leerwerkplekken binnen een ruimer stedelijk sociaal-economisch dienstenbedrijf, dat zelf nog under construction is. De beslissing dat de stedelijke helft van het dienstenbedrijf eveneens op de UCO-site komt, palend aan de Leerwerkplekken, creëert nieuwe perspectieven op samenwerking. 39 Jaarrekening Boek 1

43 Beleidsdoelstelling: We willen voor elke rol die de stad heeft een efficiënt, effectief en klantvriendelijk model uitwerken om de rechten en gelijke behandeling van eenieder te waarborgen. Indicator Streefwaarde/ Tendens Risicowaarde/ Referentiewaarde Score Status Evolutie Vertrouwen in het stadsbestuur geen daling 46 47,6 Positief Aandeel (%) van de inwoners dat vertrouwen heeft in het stadsbestuur. Bron: Stadsmonitor, thuis in de stad enquete Beginwaarde: 45,5% in 2011 Tevredenheid over de dienstverlening van het stadsbestuur Stijging 62% 64,3 % Positief % (helemaal) akkoord met de stelling De dienstverlening door het stadsbestuur is over het algemeen goed Bron: Leefbaarheidsmonitor Beginwaarde: 62% in 2010 Spreiding van informatie over en door de stad Stijging 53,7% 55,1 % Positief % inwoners dat zich voldoende geinformeerd voelt Bron: Stadsmonitor, thuis in de stad enquete Beginwaarde: 53,7% in 2011 Wat hebben we bereikt? De context waarin deze doelstelling is geformuleerd, is in licht positieve zin geëvolueerd: In vergelijking met 2011 stijgt de tevredenheid over de dienstverlening van het stadsbestuur significant. De tevredenheid over de spreiding van informatie over en door de Stad en het aandeel van de inwoners dat vertrouwen heeft in het stadsbestuur blijft stabiel in vergelijking met de vorige meting. Mate van realisatie: - De effectieve beleidsuitvoering is versterkt na implementatie van de beleids- en beheerscyclus waarbij sterke focus lag op de nazorg. - De financiële processen werden afgestemd ter ondersteuning van de uitvoering van het beleid. De werking van de gemeenschappelijke dienstverlening Financiën werd verder uitgebouwd voor de nieuwe Autonome Gemeentebedrijven (AGB s) en de Hulpverleningszone. - Via het Gent Plus traject is er een nieuw organogram uitgetekend voor Stad en OCMW, dat als katalysator moet dienen voor het optimaliseren van de werking. - Het Projectmanagement werd geoptimaliseerd voor Groep Gent met de installatie van twee strategische comités en ondersteunende projectbureaus. - Via digitaal documentenbeheer kunnen documenten efficiënter en kwalitatiever beheerd worden. De implementatie hiervan loopt komende jaren verder. - De nieuwe website van Stad Gent is een belangrijke realisatie. - Realisatie van een meer geïntegreerde, toegankelijke en klantgerichte dienstverlening via het gezamenlijk loket- en onthaalconcept. 40 Jaarrekening Boek 1

44 Actieplan: LEO - Realiseren van een gezamenlijk loket- en onthaalconcept met het oog op geïntegreerde dienstverlening. Wat hebben we hiervoor gedaan? Acties Uitbouwen van een netwerk van sociale infopunten Status Projectstatus: Lopend Projectfase: Uitvoering Budgettair in Euro Budget 2014 Jaarrekening 2014 % Besteding Budget 2014 Exploitatie Ontvangsten ,35% Uitgaven ,72% Saldo ,66% Investering Ontvangsten 0,00% Uitgaven ,67% Saldo ,67% Liquiditeit Ontvangsten 0,00% Uitgaven 0,00% Saldo 0,00% Realisatie Het actieplan is voor 2014 gerealiseerd. - Voor de centrale dienstverlening werd in 2014 een nieuwe conceptnota voor site Zuid gevalideerd. Een eerste concretisering van dit concept gebeurt door een blik te werpen op een mogelijke optimalisatie voor de grondgebonden loketten ( ). - Ter optimalisatie van de decentrale dienstverlening werd in 2014 de macroscan uitgevoerd over de deelgebieden Zwijnaarde en St-Amandsberg. In beide deelgebieden wordt dienstverlening in de toekomst meer geclusterd aangeboden in 1 gebouw. De Gentinfo-punten worden ook verder uitgerold. Alle infofiches van Stad en OCMW kunnen geraadpleegd worden op 1 plek. Ondertussen bestaat dit in AC Zuid, St.-Martenststraat, en de Welzijnsknoop. - Voor 'E-dienstverlening' stond de realisatie van de nieuwe stadswebsite centraal. Het concept van een afzonderlijk eloket werd verlaten. Een productfiche bundelt de informatie per product op de website. De nieuwe stadswebsite bevat eveneens een luik Mijn Gent. Een andere grote realisatie was de online aangifte van de belasting op bedrijfsvestiging. Een derde realisatie was de keuze voor een formulierengenerator, waardoor de verdere ontwikkeling van webformulieren aan zowel stadszijde als Digipoliszijde mogelijk is. KUS-principes blijven toegepast. Daarnaast werd een visie met generieke, herbruikbare bouwblokken uitgebouwd. 41 Jaarrekening Boek 1

45 De POD LEO werkte mee aan de opstart van de nieuwe entiteit Publiekszaken. Actieplan: IAO en HNW - Sturen van onze werking en voortdurend verbeteren in de richting van een arbeidsorganisatie die afgestemd is op haar omgeving, de meest geschikte samenwerkingsvormen aanneemt en waarin actieve jobs en zelfsturende teams kernbegrippen zijn en eveneens hanteren van de IAO-methodiek als motor bij de opstap naar het Nieuwe Werken. Wat hebben we hiervoor gedaan? Acties Invoeren van het Nieuwe werken Status Projectstatus: Lopend Projectfase: Uitvoering Budgettair in Euro Budget 2014 Jaarrekening 2014 % Besteding Budget 2014 Exploitatie Ontvangsten ,85% Uitgaven ,51% Saldo ,69% Investering Ontvangsten 0,00% Uitgaven 0,00% Saldo 0,00% Liquiditeit Ontvangsten 0,00% Uitgaven 0,00% Saldo 0,00% Realisatie Dit actieplan is voor 2014 deels gerealiseerd. In 2014 is voornamelijk ingezet op HNW: tal van geplande verhuisbewegingen ifv centralisatie van de diensten is gekoppeld aan omschakelen naar een flexwerkomgeving. Parallel is een draaiboek opgesteld ivf standaardisatie van deze omschakeling en een visienota. De visienota 'Op weg naar het Nieuwe Werken voor de Groep Gent' is gelinkt aan doelstellingen en waarden en legt te hanteren principes vast voor Bricks, Bytes en Behaviour. Hiervoor is externe ondersteuning ingezet (budget Stad). Het budget is in de loop van 2014 via een IKA verschoven van reguliere activiteiten van Organisatieontwikkeling naar de POD, waardoor dit bedrag (ruim ) hier niet terug te vinden is. In functie van verdere digitalisering is een opleidingsformat in test waarbij een combinatie van opleiding en coaching aangeboden wordt om de stap naar maximaal digitaal te kunnen zetten. Bij positieve evaluatie zal deze toegevoegd worden aan het kader. Het besteedde budget op deze PDO is aangewend voor deze coaching ( 4.000). Alle 42 Jaarrekening Boek 1

46 overige budget (Stad + OCMW) betreft inzet van mensen. Wat IAO betreft zijn lopende trajecten verder gezet en geen nieuwe opgestart. Ook de algemene coördinatie van de POD en werk maken van een algemeen IAO-kader is door capaciteitsgebrek nog niet ten volle opgenomen. Specifiek voor OCMW: Binnen OCMW Gent zijn ook initiatieven genomen om het werken in een dynamische kantooromgeving te faciliteren, zoals de invoering van telefoons die het inloggen op verschillende werkplekken mogelijk maakt. Ook de Policy Mobiel werd volledig uitgerold. Actieplan: Informatiemanagement - Uittekenen van een gedragen kader en projecten om te komen tot kwaliteitsvolle data en informatie, (her)bruikbaar voor huidige en toekomstige doelstellingen. Wat hebben we hiervoor gedaan? Acties Ontwikkeling van een Business Intelligence rapporteringssysteem Status Projectstatus: Lopend Projectfase: Uitvoering Budgettair in Euro Budget 2014 Jaarrekening 2014 % Besteding Budget 2014 Exploitatie Ontvangsten 0,00% Uitgaven 138 0,00% Saldo ,00% Investering Ontvangsten 0,00% Uitgaven ,92% Saldo ,92% Liquiditeit Ontvangsten 0,00% Uitgaven 0,00% Saldo 0,00% Realisatie Dit actieplan is voor 2014 deels gerealiseerd. De scope van de POD wordt opgenomen in het beleidsplan Data en Informatie, dat momenteel in opmaak is. Dit wordt opgenomen binnen de pas gevormde dienst Data en Informatie onder bedrijfsvoering. Intussen is het deelproject Masterdata ism Digipolis opgestart, en zijn er afstemmingsmomenten geweest ifv de lopende projecten DIA, Open Data en Vesta. Momenteel worden de primaire betrokkenen geïdentificeerd bij de verschillende diensten en departementen om het draagvlak van de POD te verhogen. In 2014 is er actief op ingezet om onze Business Intelligence omgeving verder te versterken met het toevoegen van beheersinformatie voor de opvolging 43 Jaarrekening Boek 1

47 van het budget. Er zijn een aantal specifieke databanken gemaakt die details van financiële informatie ter beschikking stellen waardoor we betere beheersinformatie ter beschikking hebben (Algemene boekhouding, vast actief, inkoop, ). De informatiedatabank voor de financiële meerjarenplanning is in 2013 geoptimaliseerd zodat belangrijke beleidsinformatie beter toegankelijk geworden is. Specifiek voor OCMW: In 2014 is het lopend Business Intelligence project van de Sociale dienst tussentijds geëvalueerd. De ontwikkelingen van de processen en de bronsystemen zijn vaak nog onvoldoende definitief. De aanpak van het deelproject is daarom in 2014 herbekeken en er is besloten om de verdere uitrol meer te faseren in de tijd. Zo pogen de diensten om de duurzaamheid van de BI-ontwikkelingen meer te garanderen. Facility Management is eind 2014 gestart met de voorbereidingen van rapportering uit het programma werkorderbeheer. Actieplan: DIA/e-POST - Stroomlijnen en digitaliseren van het informatie-, document en briefwisselingsbeheer met een e-depot en een digitale opslagstructuur, om documentatie toegankelijker te maken binnen de organisatie. Wat hebben we hiervoor gedaan? Acties Invoeren van een Archiefbeheerssysteem Invoeren van een klassement en informatiebeheersplan Status Projectstatus: Lopend Projectfase: Uitvoering Projectstatus: Lopend Projectfase: Uitvoering Budgettair in Euro Budget 2014 Jaarrekening 2014 % Besteding Budget 2014 Exploitatie Ontvangsten ,41% Uitgaven ,99% Saldo ,90% Investering Ontvangsten 0,00% Uitgaven ,57% Saldo ,57% Liquiditeit Ontvangsten 0,00% Uitgaven 0,00% Saldo 0,00% 44 Jaarrekening Boek 1

48 Realisatie Dit actieplan is voor 2014 gerealiseerd. DIA / E-post bestaat uit 4 projecten. Ihkv het Project DIA- Klassement kregen diensten in een eerste fase een digitaal klassement in verkenner. Ongeveer 1/3 van onze organisatie beschikt nu over een klassement en een Informatiebeheersplan. De ontwikkeling van fase 2, i.e. een klassement in Alfresco is on hold geplaatst omwille van gestegen licentiekosten. Een oplossing wordt gezocht. In kader van het project DIA Archiefbeheersysteem (ABS) werd een intergemeentelijke samenwerking opgezet die tegen het einde van het jaar is geëvolueerd naar een interprovinciale samenwerking. De analyse voor het ABS werd afgerond en een eerste versie van het bestek is opgemaakt. Het project DIA - E-depot is nog niet opgestart. We wachten op de afwerking van het project DIA - ABS vooraleer het project op te starten. We volgen een mogelijk alternatief voor een eigen e-depot, het project Digitaal Archief Vlaanderen (DAV), op via de stuurgroep van het project DAV. Voor het project E-post werd tijdens 2014 de stadsbrede uitrol verdergezet, op basis van de opgemaakte planning. Het is de bedoeling om de toepassing verder te integreren met de toepassing voor klassement. Deze piste werd omwille van het on hold plaatsen van de ontwikkeling van Alfresco Klassement eveneens on hold geplaatst. In 2014 werd ook gestart met de voorbereiding om e-post in te voeren bij het OCMW. Specirfiek voor OCMW: Het traject post in het kader van de groeiende samenwerking met Stad Gent is opgestart in In 2014 is de analyse van de postprocessen gebeurd. Dit wordt in 2015 vertaald in een stappenplan. Actieplan: Vergroten van de transparantie van de organisatiewerking op maat van de verschillende doelgroepen, door een versterkt communicatiebeleid, resulterend in een hogere betrokkenheid bij het lokaal beleid. Wat hebben we hiervoor gedaan? Acties Creëren van positief imago en bekend maken van dienstverlening naar de burger door middel van externe communicatie Organiseren interne werking Communicatie Verzorgen van communicatie Ouderenzorg Verzorgen van communicatie voor Sociale Dienstverlening Verzorgen van interne communicatie naar OCMW-personeel Status 45 Jaarrekening Boek 1

49 Budgettair in Euro Budget 2014 Jaarrekening 2014 % Besteding Budget 2014 Exploitatie Ontvangsten ,99% Uitgaven ,48% Saldo ,46% Investering Ontvangsten ,00% Uitgaven ,00% Saldo ,00% Liquiditeit Ontvangsten 0,00% Uitgaven 0,00% Saldo 0,00% Realisatie Het actieplan is deels gerealiseerd. In 2014 zijn verschillende communicatie-initiatieven opgestart om de betrokkenheid bij het lokaal beleid te versterken. Intern heeft OCMW in 2014 een voorstudie gedaan om een nieuw intranet te implementeren. Er zijn verschillende communicatiecampagnes geweest voor de Gentenaar, om de burger bewust te maken van onze werking. Er is een grote communicatiecampagne geweest voor de dag van het verzet tegen armoede, er is een website gelanceerd jongenoudingent en een webwinkel voor senioren. De infokrant tzalwelzijn is twee keer verschenen. Naar aanleiding van de lancering van de nieuwe zorgde OCMW Gent ook voor duidelijker linken tussen de OCMW- en de stadswebsite. 46 Jaarrekening Boek 1

50 Actieplan: Beter afstemmen en juridisch onderbouwen van de structuur en de processen van de organisatie, en zodoende een meer efficiënte werking realiseren, met oog voor de noden van diensten en de draagkracht van medewerkers voor verandering. Wat hebben we hiervoor gedaan? Acties Aanbieden van bestuurlijke en juridische ondersteuning Aansturen van het thema handhaving en uitvoeren van controles Begeleiden van veranderingsprocessen Beheren van subsidiedossiers Sociale Dienstverlening Centraal beheren en verwerken van data in het digitaal dossier en New Horizon Coördineren integrale kwaliteitszorg, administratieve vereenvoudiging/lean en projectmanagement Coördineren van het intern controlesysteem en opvolging van audits Fungeren als kenniscentrum van en voor personeelsreglementering en organiseren van vakbondsoverleg Notulenbeheer Ondersteunen en faciliteren van de algemene werking en lijnbewaking van financieel en thematische hulpverlening Ondersteunen van de digitaliseringsprocessen van Sociale Dienstverlening Ontwikkelen van HR-tools Organiseren interne werking Bestuursondersteuning Organiseren interne werking Kwaliteit en Interne Controle Organiseren interne werking Organisatie en Engagement Organiseren interne werking Personeel Organiseren interne werking staf Financieel en Thematische hulpverlening Organiseren interne werking strategische en juridusche ondersteuning met betrekking tot personeel en organisatie Status 47 Jaarrekening Boek 1

51 Ter beschikking stellen van personeelsleden aan partners voor detachering Uittekenen van het organisatiedesign en opmaken van het personeelsbudget Verwerken van in- en uitgaande post Verzorgen van de klantenintimiteit met HR Voeren van personeelsadministratie Voeren van salarisadministratie Voorzien in tijdelijke vervangingen door de mobiele ploeg Voeren campagne implementatie LEAN-management Projectstatus: Afgewerkt Projectfase: Budgettair in Euro Budget 2014 Jaarrekening 2014 % Besteding Budget 2014 Exploitatie Ontvangsten ,43% Uitgaven ,25% Saldo ,50% Investering Ontvangsten 0,00% Uitgaven 0,00% Saldo 0,00% Liquiditeit Ontvangsten 0,00% Uitgaven 0,00% Saldo 0,00% 48 Jaarrekening Boek 1

52 Realisatie Het actieplan van 2014 is grotendeels gerealiseerd. In 2014 heeft LEAN als managementfilosofie ingang gekregen binnen de hele organisatie. Er is uitdrukkelijk aandacht besteed aan communicatie en sensibilisering naar alle medewerkers van de organisatie en de eerste pilootprojecten binnen de diensten zijn opgezet. Enkele diensten zijn in 2014 begonnen aan een reorganisatie en rationalisatie. De dienst Leerwerkplekken, aankoop en de diensten Archief van Stad en OCMW hebben hun processen opnieuw gemodelleerd. De principes van LEAN zijn hierbij gebruikt. In 2014 is de GDC Personeel ook officieel opgestart. De processen van de twee organisaties zijn op elkaar afgestemd waar mogelijk. Daarnaast zijn er nog verschillende andere processen binnen de organisatie geoptimaliseerd. Mediprima Sinds 2014 is OCMW Gent gestart met Mediprima (zie bij doelstelling toegang tot de levensdomeinen). Mediprima stelt zich tot doel de informatieuitwisseling tussen de subsidiërende overheid (POD MI), de OCMW s en de zorgverstrekkers te faciliteren alsook de pre-financiëring van de dringende medische hulp door de Hulpkas voor Ziekte en Invalditeit (HZIV) te laten gebeuren. De toepassing heeft een positieve impact op de werkbelasting van de dienst Gezondheidszorg. Cliënt-, onthaal- en trajectmodule In 2014 werd verder ingezet op uitrol van de cliënt onthaal en trajectmodule (COT) binnen Sociale Dienstverlening. Er werd gestart me het testen van de nieuwe betaalfiche, die in 2015 volledig uitgerold zal worden. Er werd een geactualiseerd draaiboek New Horizon opgemaakt. Met de leverancier Cevi werden de voorbereidingen gestart op het nieuwe verslag BCSD. Digitaal Sociaal Dossier De werkgroep DSD gidsen werd opgestart. Deze werkgroep zorgt voor en ondersteunt het optimaal gebruik van de toepassing op de werkvloer. De functionaliteiten van de toepassing werden geoptimaliseerd in functie van efficiëntere werkprocessen. De voorbereidingen werden gestart voor de digitalisering van het verslag en de zitting Bijzonder Comité Sociale Dienstverlening. Het Digitaal Sociaal dossier heeft ook impact op processen van andere diensten. Naar aanleiding van de invoering van DSD moeten deze herbekeken hebben. De processen van de post en het inzagerecht zijn herbekeken. De impact op de besluitvorming is nog niet aan bod gekomenen wordt in 2015 onderzocht. Aankoopproces Ook het aankoopproces is volledig herzien na het implementeren van de nieuwe SRM/SAP softwaremodules. De organisatie is opgedeeld in twee delen : strategische aankoopdienst (behoefteanalyse, overheidsopdrachten en gunning) en aankoop en logistiek (uitvoering van de contracten). Dit garandeert functiescheiding. Eveneens werd de juridische functie geïntegreerd in de processen. Projectmatig werken In de 2 e helft van 2014 zijn de voorbereidingen getroffen om een projectbureau op te richten in In 2014 is er een opleiding georganiseerd voor 49 Jaarrekening Boek 1

53 projectleiders rond project- en changemanagement. Deze opleiding is verder gezet in Besluitvorming De focus lag op de processen van besluitvorming. De delegatiebesluiten zijn opnieuw uitgewerkt en zijn goedgekeurd door de Raad van Maatschappelijk Welzijn in maart Door het optimaliseren van het proces, creëren we een meer kwaliteitsvolle besluitvorming. De handtekeningdelegaties zijn nog niet volledig herbekeken. Er zal eerst een audit georganiseerd worden om de huidige werking te evalueren on Er is beslist om een medewerker van Notulenbeheer in het Vast Bureau op te nemen om zo beter de noden van te detecteren en betere opvolging van de besluiten te garanderen. De personeelsissues zijn geclusterd in een afzonderlijke agenda voor het VB om deze besluiten beter af te schermen. De helpdesk e-besluit is op 1 plaats samengevoegd (technische en inhoudelijke vragen). Zo wordt een meer kwaliteitsvol antwoord nagestreefd. De vragen worden nu immers behandeld door inhoudelijke medewerkers. Ondersteuning departementen Human Resources 2014 was het eerste volledige werkingsjaar van de HR-Business Partners, een rol met als doelstelling een rechtstreekse brug te slaan tussen HR en de departementen Sociale Dienstverlening, Ouderenzorg en de ondersteunende diensten. De HR Business Partner biedt strategische en ondersteunend advies aan het departementshoofd, de directie en de diensthoofden over mens- en organisatiegerelateerde onderwerpen die een impact hebben op de business. In 2014 werd naast de nieuwe organisatiestructuur en organogram Stad Gent-OCMW Gent ook werk gemaakt van een nieuw OCMWpersoneelsbehoefteplan met focus op de ondersteunende diensten. Hierbij werd invulling gegeven aan het nieuw gezamenlijk departement Facility, gezamenlijk departement Human Resources en de entiteit Bedrijfsvoering. Ook het departement Financiën onderging een lichte structuurwijziging waardoor integratie met de Stad Gent voorbereid werd. Kennismanagement In 2014 is beslist dat ieder departement zelf het kennismanagement organiseert voor hun eigen dienstverlening. Juridische procedures In 2014 zijn er procedures gemaakt voor het administratief toezicht te structureren. De opmaak van de procedures is gebeurd met betrokken diensten en extern met Stad Gent en het Agentschap Binnenlands bestuur. Inzagerecht De procedure inzagerecht is herbekeken in Er is gekozen om de aanvragen en antwoorden te centraliseren bij de diensten van de secretaris via een procedure inzagerecht (exclusief archief). De nieuwe procedure is pas in voege vanaf Jaarrekening Boek 1

54 Actieplan: Vertalen van een gemeenschappelijke innovatieve digitale strategie binnen Groep Gent naar de praktijk van OCMW Gent, rekening houdend met een efficiënte, effectieve en klantvriendelijke dienstverlening. Wat hebben we hiervoor gedaan? Acties Introduceren van innovatieve informatietechnologieën Status Budgettair in Euro Budget 2014 Jaarrekening 2014 % Besteding Budget 2014 Exploitatie Ontvangsten ,00% Uitgaven ,37% Saldo ,24% Investering Ontvangsten 0,00% Uitgaven 0,00% Saldo 0,00% Liquiditeit Ontvangsten 0,00% Uitgaven 0,00% Saldo 0,00% Realisatie Het actieplan van 2014 is gerealiseerd. De dienst Coördinatie Informatica heeft in 2014 zijn werking geëvalueerd en aangepast aan de hedendaagse noden binnen het OCMW. De dienst neemt de rol van brugfunctie tussen Digipolis en het OCMW nog sterker op. Hiervoor zijn twee personen aangesteld om de diensten te begeleiden bij ICT-projecten. Zij monitoren de projectportfolio op gebied van timing, budget en scope. Daarnaast worden ook de investeringen vast actief en de operationele werking via gebruikesondersteuners vanuit de dienst aangestuurd en opgevolgd. 51 Jaarrekening Boek 1

55 Actieplan: Creëren van een meer gerichte beleidsuitvoering die flexibel inspeelt op maatschappelijke evoluties door het gebruik van een strategisch kader, ondersteund door een adequaat kennismanagement en expertiseontwikkeling. Wat hebben we hiervoor gedaan? Acties Bieden van beleidsondersteuning met betrekking tot financieel en thematische hulpverlening Bieden van beleidsondersteuning met betrekking tot financiën Bieden van beleidsondersteuning met betrekking tot het departement sociale dienstverlening Bieden van beleidsondersteuning met betrekking tot ouderenzorg Bieden van beleidsondersteuning met betrekking tot personeel en organisatie Bieden van beleidsondersteuning met betrekking tot wonen en activering Bieden van strategische beleidsondersteuning en managementrapportering Ontsluiten en analyseren van cijfermateriaal sociale dienstverlening Organiseren interne werking Beleidscel Human Resources Organiseren interne werking Departement Financiën Organiseren interne werking departement Human Resources Organiseren interne werking Departement Secretaris Organiseren interne werking departement Sociale Dienstverlening Organiseren interne werking directie Beleidsondersteuning Ouderenzorg Organiseren interne werking directie Beleidsondersteuning Sociale Dienstverlening Organiseren interne werking Directie Diensten van Secretaris Organiseren interne werking directie Financiële en Thematische hulpverlening Organiseren interne werking Directie lokale dienstencentra Organiseren interne werking Directie Themawerking en Wonen Organiseren interne werking Directie Wonen en activeren Organiseren interne werking Kabinetten Organiseren interne werking staf activering en subsidiecel Status 52 Jaarrekening Boek 1

56 Organiseren interne werking Staf beleidsondersteuning Sociale Dienstverlening Organiseren van de interne werking departement Ouderenzorg Budgettair in Euro Budget 2014 Jaarrekening 2014 % Besteding Budget 2014 Exploitatie Ontvangsten ,73% Uitgaven ,82% Saldo ,58% Investering Ontvangsten 0,00% Uitgaven 0,00% Saldo 0,00% Liquiditeit Ontvangsten 0 0,00% Uitgaven 0,00% Saldo 0 0,00% Realisatie Het actieplan is deels gerealiseerd. In 2014 is er opnieuw een managementrapport aangeleverd op het managementteam. Dit rapport zoomt in op de realisaties van de doelstellingen door enkele kernindicatoren. De rapportering gebeurt momenteel één keer per kwartaal en thematisch (SD, OZ, FIN, HR en FM en ICT). Na de agendering op het managementteam worden de cijfers doorgestuurd naar het desbetreffende Bijzonder Comité of Vast Bureau. 53 Jaarrekening Boek 1

57 Actieplan: Vergroten van de responsabilisering van budgethouders binnen een management- en sociale ondernemerscultuur. Wat hebben we hiervoor gedaan? Acties Coördineren budgethouders Status Budgettair in Euro Budget 2014 Jaarrekening 2014 % Besteding Budget 2014 Exploitatie Ontvangsten ,72% Uitgaven ,56% Saldo ,76% Investering Ontvangsten 0,00% Uitgaven 0,00% Saldo 0,00% Liquiditeit Ontvangsten 0,00% Uitgaven 0,00% Saldo 0,00% Realisatie Het actieplan van 2014 is deels gerealiseerd. De dienst Budgettering heeft in 2014 een ronde georganiseerd bij de budgethouder om hun meer bewust te maken van het financieel beheer van de activiteiten. Toen hebben zij samen met de diensten de toewijzing van de middelen aan de activiteiten bepaald. Daaruit is gebleken dat er nood is aan een bijkomende opleidingen voor budgethouders. De opleiding is voorbereid in Uit de gesprekken met de budgethouder kwam ook de vraag om het kader van budgethouderschap te herbekijken. Daarom is er een werkgroep samengesteld die de visie rond budgethouderschap herbekeken heeft. In 2015 wordt dit verder geconcretiseerd en vertaald in een visietekst. 54 Jaarrekening Boek 1

58 Actieplan: Versterken van de uitvoering en ondersteuning van de financiële processen, zodanig dat OCMW Gent beter in staat is zijn kerntaken te beheren en een waar en getrouw financieel beeld heeft. Wat hebben we hiervoor gedaan? Acties Beheer bestemde gelden en schenkingen en legaten zonder specifiek doel Beheren legaat De Loore-Duynslaegher Beheren legaat Triest Beheren legaat Wibier Beheren van overdrachten tussen bestuurlijke niveaus Beheren van transacties openbare schulden Crediteurenbeheer Organiseren interne werking Boekhouding en Staf Voeren van de boekhouding Implementatie van het Nieuw Financieel Instrumentarium Status Projectstatus: Afgewerkt Projectfase: Budgettair in Euro Budget 2014 Jaarrekening 2014 % Besteding Budget 2014 Exploitatie Ontvangsten ,40% Uitgaven ,28% Saldo ,52% Investering Ontvangsten ,94% Uitgaven 0,00% Saldo ,94% Liquiditeit Ontvangsten ,75% Uitgaven ,17% Saldo ,79% 55 Jaarrekening Boek 1

59 In bovenstaande exploitatiecijfers zijn ook de cijfers van algemene financiering opgenomen. Om een beter zicht te geven op de financiële cijfers van dit actieplan, hieronder de cijfers zonder algemene financiering. Budgettair in Euro Budget 2014 Jaarrekening 2014 % Besteding Budget 2014 Exploitatie Ontvangsten ,09% Uitgaven ,79% Saldo ,83% Realisatie Het actieplan van 2014 is deels gerealiseerd. In 2014 is er veel werk gegaan naar de opstart van de boekhouding in softwarepakket SAP. Daarnaast is ook al een deel van rapporteringsmodule gebouwd en is er geïnvesteerd in de automatisering van de boekhouding. De dienst Financiën heeft in 2014 ook een adviesfunctie en rekenfunctie opgenomen in het reorganisatieproject. Eind 2014 is er een coördinator aangesteld voor het proces subsidies binnen OCMW Gent. Naar aanleiding van de start van de legislatuur zijn de subsidiefiches en het nieuwe subsidieproces voor het eerst gebruikt voor het budget en meerjarenplan van Deze subsidiefiches maken het mogelijk om structureel subsidies op te volgen en inhoudelijke achtergrond te hebben over de subsidieprojecten. Bij de invoering van de subsidiefiches werd in de eerste plaats besloten dat het beheer van subsidies decentraal blijft. Er is echter snel gebleken dat er nood is aan coördinatie en afspraken. de dienst Budgettering neemt de rol als coördinator voor het proces subsidiebeheer op zich. De dienst zal het bestaand proces evalueren en optimaliseren en ook expertise opbouwen met betrekking tot subsidies, in samenwerking met de departementen. 56 Jaarrekening Boek 1

60 Actieplan: Optimaliseren van de inkomsten van schuldenaren van het OCMW, door het creëren van een win-win situatie voor alle betrokken partijen. Wat hebben we hiervoor gedaan? Acties Opvolgen van openstaande vorderingen Organiseren interne werking Debiteurenbeheer Status Budgettair in Euro Budget 2014 Jaarrekening 2014 % Besteding Budget 2014 Exploitatie Ontvangsten ,62% Uitgaven ,68% Saldo ,09% Investering Ontvangsten 0,00% Uitgaven 0,00% Saldo 0,00% Liquiditeit Ontvangsten 0,00% Uitgaven 0,00% Saldo 0,00% Realisatie Het actieplan van 2014 is gerealiseerd. In 2014 hebben is de algemene aanmaningsprocedure gedifferentieerd zodat de organisatie meer maatwerk kunnen bieden en rekening houden met de socio-financiële situatie van de debiteur. De debiteuren zijn ingedeeld in verschillende subcategorieën (sociaal actieve dossiers, personen in collectieve schuldbemiddeling, zelfbetalende bejaarden, gedetineerden, enz.) en er is voor elke categorie een haalbaar aanmaningstraject uitgewerkt. De visienota van de werkgroep terugvorderingen is geïmplemeneteerd. Deze heeft betrekking op het invorderingsbeleid in zijn totaliteit, bijvoorbeed het onderzoeken van de mogelijkheid tot werken met direct debit. 57 Jaarrekening Boek 1

61 Actieplan: Aanbieden van een betere ondersteuning voor de organisatie en de budgethouders met als doel middelen efficiënter, effectiever en meer economisch in te zetten. Wat hebben we hiervoor gedaan? Acties Opmaken en beheren van financieel meerjarenplan en budget Organiseren interne werking Budgettering Status Budgettair in Euro Budget 2014 Jaarrekening 2014 % Besteding Budget 2014 Exploitatie Ontvangsten ,45% Uitgaven ,60% Saldo ,49% Investering Ontvangsten 0,00% Uitgaven 0,00% Saldo 0,00% Liquiditeit Ontvangsten 0,00% Uitgaven 0,00% Saldo 0,00% Realisatie Het actieplan van 2014 is gerealiseerd. Ter ondersteuning van de budgethouder is er in 2014 ook een opvolgingsrapport gemaakt zodat de budgethouder zijn budget en budgetverbruik kan opvolgen. Daarnaast zijn ook de rapporten van het meerjarenplan en het budget herbekeken en geoptimaliseerd waardoor ze makkelijker te interpreteren zijn. 58 Jaarrekening Boek 1

62 Actieplan: Meer inzetten van alternatieve financieringsvormen ten einde projecten met maatschappelijke meerwaarde te kunnen uitvoeren, zonder groot beslag op gemeenschapsgelden. Wat hebben we hiervoor gedaan? Acties Beheren thesaurie Optimaliseren van de financiering Status Budgettair in Euro Budget 2014 Jaarrekening 2014 % Besteding Budget 2014 Exploitatie Ontvangsten ,93% Uitgaven ,16% Saldo ,23% Investering Ontvangsten ,00% Uitgaven ,00% Saldo 0 0,00% Liquiditeit Ontvangsten ,00% Uitgaven ,00% Saldo 0 0 0,00% Realisatie Het actieplan is deels gerealiseerd. het OCMW heeft in samenwerking met Community Land Trust Gent een systeem van subsidie-retentie uitgewerkt (via het project Dampoort knapt op ). Daarbij stelt het OCMW aan woningeigenaars financiële middelen ter beschikking, zodat ze op lange termijn goedkoper kunnen wonen (door energie-efficiënt te investeren) en minder het risico lopen hun woning te moeten verkopen. De meerwaarde die gerealiseerd wordt op deze woning moet er voor zorgen dat deze middelen (mét meerwaarde) op termijn terugkeren naar deze doelstelling, zodat deze opnieuw kunnen ingezet worden. De financiële weerslag is nog niet vertaald in de rekening, omdat de individuele overeenkomsten met de eigenaars (en de betalingen) hun beslag vonden in Jaarrekening Boek 1

63 60 Jaarrekening Boek 1

64 OCMW Gent 1.2 Overige beleidsdoelstellingen Dit rapport geeft het overig beleid weer van de legislatuur. De realisatie van de doelstellingen worden toegelicht en globaal becijferd. De terminologie wijkt af van het wettelijk rapport, omdat we gebruik maken van de organisatieterminologie. 61 Jaarrekening Boek 1

65 62 Jaarrekening Boek 1

66 Strategische doelstelling 1.2. We zorgen voor een optimale coördinatie van maatschappelijke dienstverlening en gezondheidszorg, maken ze toegankelijk voor iedereen en besteden daarbij uitgesproken aandacht aan kansengroepen. Tendens Referentiewaarde Score Status Evolutie Indicator Bereikbaarheid voorzieningen: lokale dienstencentra in de wijk Indicator Uitstel noodzakelijk doktersbezoek om financiële redenen Stijging 63.1 % 64.3 % Positief geen stijging 2.0 % 2.0 % Positief Indicator Het aantal aanmeldingen van Gentenaars bij de eerstelijnspsychologe stijging ten opzichte van de referentie (01/01/2014) Positief Wat hebben we bereikt? De context waarin deze doelstelling is geformuleerd is niet gewijzigd: Het aandeel Gentenaars dat woont binnen 1500m loopafstand van een lokaal dienstencentrum stijgt licht ten opzichte van Het aandeel inwoners dat gezondheidsuitgaven niet op tijd kan betalen, blijft stabiel. De wachttijd in Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg stijgt van 31 naar 35 dagen. Mate van realisatie: - Tal van initiatieven verhogen de integrale toegankelijkheid. - Proactieve rechtentoekenning in de dienstverlening gaat onderbescherming tegen. - De toegankelijkheid verhoogt door op eerstelijnslocaties van Stad en OCMW ook aanspreekpunten te voorzien van andere partners. - Het samenwerkingsverband Huizen van het kind bevordert de toegang tot preventieve gezinsondersteuning voor elke Gentenaar. - Er is een stijgend aantal Gentenaars met een Globaal Medisch Dossier. - Drugsverslaafden, ook moeilijk bereikbare, krijgen blijvend aangepaste medische en psychosociale zorg. - Het Netwerk Gezondheidspromotie maakt actief werk van gezondheidspromotie. 63 Jaarrekening Boek 1

67 Operationele doelstelling: Verhogen van de toegang tot de hulp-, zorg- en sociale dienstverlening via een outreachende werking voor moeilijk bereikbare doelgroepen. Organiseren interne werking Juridische dienst Aanbieden van laagdrempelige juridische bijstand aan burgers Organiseren interne werking Psychologische dienst Aanbieden van een laagdrempelige en toegankelijke psychologische hulpverlening Verhogen van de deskundigheid en ondersteunen van het SD-personeel sociale dienstverlening met betrekking tot een methodische kwalitatieve hulpverlening Organiseren interne werking Centraal onthaal Verzorgen van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle Gentse burgers Organiseren interne werking Centrale balie Verzekeren van Centrale balie OCMW, onthaal en info voor de Gentse Burger Organiseren interne werking Welzijnsbureau Gent Zuid Decentraal aanbieden van sociale, financiële, administratieve en methodische begeleiding aan de Gentse burger in welzijnsbureau Gent Zuid Verzorgen van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in welzijnsbureau Gent Zuid Organiseren interne werking Welzijnsbureau Gent Noord Decentraal aanbieden van sociale, financiële, administratieve en methodische begeleiding aan de Gentse burger in welzijnsbureau Gent Noord Verzorgen van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in welzijnsbureau Gent Noord 64 Jaarrekening Boek 1

68 Organiseren interne werking Welzijnsbureau Bloemekenswijk Decentraal aanbieden van sociale, financiële, administratieve en methodische begeleiding aan de Gentse burger in welzijnsbureau Bloemekenswijk Verzorgen van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in welzijnsbureau Bloemekenswijk Organiseren interne werking Welzijnsbureau Brugse Poort Decentraal aanbieden van sociale, financiële, administratieve en methodische begeleiding aan de Gentse burger in welzijnsbureau Brugse Poort Verzorgen van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in welzijnsbureau Brugse Poort Organiseren interne werking Welzijnsbureau Gentbrugge-Ledeberg Decentraal aanbieden van sociale, financiële, administratieve en methodische begeleiding aan de Gentse burger in welzijnsbureau Gentbrugge-Ledeberg Verzorgen van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in welzijnsbureau Gentbrugge-Ledeberg Organiseren interne werking Welzijnsbureau Sint-Amandsberg Decentraal aanbieden van sociale, financiële, administratieve en methodische begeleiding aan de Gentse burger in welzijnsbureau Sint-Amandsberg Verzorgen van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in welzijnsbureau Sint-Amandsberg Organiseren interne werking Welzijnsbureau Nieuw Gent Decentraal aanbieden van sociale, financiële, administratieve en methodische begeleiding aan de Gentse burger in welzijnsbureau Nieuw Gent Verzorgen van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in welzijnsbureau Nieuw Gent Organiseren interne werking Thuislozenzorg 65 Jaarrekening Boek 1

69 Verzekeren van financiële hulp en dienstverlening aan daklozen en woononstabiele mensen Het versterken van samenwerkingsverbanden met lokale actoren in functie van nachtopvang, laagdrempelige hulpverlening en dagopvang Waarborgen van dringende medische hulp aan mensen met precair verblijf Budgettair in Euro Budget 2014 Jaarrekening 2014 % Besteding Budget 2014 Exploitatie Ontvangsten ,47% Uitgaven ,71% Saldo ,08% Investering Ontvangsten ,00% Uitgaven ,80% Saldo ,35% Liquiditeit Ontvangsten 0,00% Uitgaven 0,00% Saldo 0,00% Realisatie Het actieplan van 2014 is gerealiseerd. Het project Lokaal proactief handelen is een project vanuit Samenlevingsopbouw Vlaanderen met als doelstelling om op lokaal niveau onderbescherming aan te pakken. De stuurgroep maakte een actieplan Wijs Grijs waarin verbeteracties voor Gent staan in opgesomd. De Sociale Dienst heeft een laagdrempelig vormingspakket uitgewerkt over het aanbod van OCMW Gent voor de doorverwijzers. In Gent krijgen mensen met een beperkt inkomen (gebaseerd op het verhoogde tegemoetkoming statuut) een bon voor gratis huisvuilzakken. In 2014 voerde de Stad Gent een aangepast reglement in, waardoor ook mensen in schuldhulpverlening recht hebben op deze gratis huisvuilzakken of een ophaalkrediet. De intranetpagina over de actieve rechtenbenadering gelanceerd. De bedoeling van deze pagina is om de medewerkers te informeren over dit thema. Onze prioritaire aandacht bleef gaan naar een toegankelijke hulpverlening op de eerste lijn. In de welzijnsbureau's zijn er cliënten in begeleiding. Dit zijn er 880 meer dan in Jaarrekening Boek 1

70 Kritische succesfactor om deze hulpverlening te kunnen aanbieden, is een werkbare dossierlast bij de hulpverleners, zodat die voor elke cliënt voldoende begeleidingstijd kunnen voorzien. Om de stijgende instroom op te vangen door de veranderingen in de regelgeving rond inschakelingsvergoeding, voegden we 3 maatschappelijk werkers toe aan de welzijnsbureaus (1 trajectbegeleider bij OTC). Verder is met de subsidie Lieten de cel van maatschappelijk werkers die multi-problem gezinnen integraal begeleiden met 1 medewerker versterkt. Omdat het eerste contact cruciaal is voor tevredenheid over hulpverlening, zijn de onthaaldiensten versterkt we met extra maatschappelijk werkers. Op Campus Prins Filip zijn de onthalen van 4 diensten samen gevoegd tot 1 pool. Daarnaast zijn er ook verschillende zichtbare acties ondernomen voor de burger om de toegankelijkheid te verhogen. In Gentbrugge/Ledeberg is de Welzijnsknoop geopend, waar dienstverlening aangeboden wordt samen met het lokaal dienstencentrum, vzw Jong, De Woonwinkel, Kind en Gezin, het buurtwerk en het Werkpunt. Buurtbewoners kunnen er aan een betaalbare prijs eten in het sociaal restaurant dat geëxploiteerd wordt door de emancipatorische werking van het OCMW. Ook in het buurtcentrum Rabot is een Werkpunt opgericht. Ouderenzorg startte een antenne op in het welzijnsbureau Nieuw Gent, WoninGent startte met zitdagen in welzijnsbureaus. Het aantal zitdagen van de psychologische dienst in Sint-Amandsberg en Gent Noord is uitgebreid. De verdere uitbreiding wordt gepland in Score Evolutie Indicator het aantal Sociale dossiers uitsluitend in thematische hulpverlening binnen de sociale dienst van het ocmw per jaar 2591 nvt Indicator aantal contacten die gelegd worden met daklozen in het kader van vindplaatsgerichte werking per jaar Jaarrekening Boek 1

71 Strategische doelstelling 1.4. We nodigen senioren uit actief deel te nemen aan het maatschappelijk leven, bevorderen begrip en solidariteit tussen de generaties en garanderen voldoende ondersteunende woonzorginitiatieven. Wat hebben we bereikt? De context waarin deze doelstelling is geformuleerd, is licht gewijzigd: Het aandeel Gentenaren dat vindt dat er voldoende activiteiten voor ouderen wordt georganiseerd steeg van 27% in 2010 naar 31,5% in Mate van realisatie: - We blijven sterk inzetten op een eigentijds activiteitenaanbod in de Lokale Dienstencentra en de Open Huizen, met vernieuwende initiatieven zoals de repair cafés, en de op stapel staande intergenerationele projecten. - De antennewerkingen van de Lokale Dienstencentra zorgen voor een uitbreiding van de dienstverlening voor kwetsbare senioren waardoor het bereik van de dienstverlening groter werd. - Het concept rond bijkomende assistentiewoningen en andere woonvormen is verder uitgewerkt. In samenwerking met WoninGent zal het OCMW een dienstverlening uitbouwen voor de bewoners. - De bouw van een nieuw woonzorgcentrum is voorbereid. Tendens Referentiewaarde Score Status Evolutie Indicator Activiteiten voor ouderen in de nabije omgeving Stijging 27 % 31.5 % Positief Operationele doelstelling: Versterken van het sociaal netwerk en de zelfredzaamheid van de Gentse senior via een eigentijds activiteitenaanbod van OCMW Gent. Aanbieden en ondersteunen van activiteiten vanuit het lokaal dienstencentrum de Boei Ontmoeten in Lokaal dienstencentrum De Boei Aanbieden en ondersteunen van activiteiten vanuit het lokaal dienstencentrum De Horizon Ontmoeten in Lokaal dienstencentrum De Horizon Aanbieden en ondersteunen van activiteiten vanuit het lokaal dienstencentrum de Waterspiegel 68 Jaarrekening Boek 1

72 Ontmoeten in Lokaal dienstencentrum De Waterspiegel Aanbieden en ondersteunen van activiteiten vanuit het lokaal dienstencentrum de Regenboog Ontmoeten in Lokaal dienstencentrum De Regenboog Aanbieden en ondersteunen van activiteiten vanuit het lokaal dienstencentrum de Thuishaven Ontmoeten in Lokaal dienstencentrum De Thuishaven Aanbieden en ondersteunen van activiteiten vanuit het lokaal dienstencentrum de Vlaschaard Ontmoeten in Lokaal dienstencentrum De Vlaschaard Aanbieden en ondersteunen van activiteiten vanuit het lokaal dienstencentrum Speltincx Ontmoeten in Lokaal dienstencentrum Speltincx Aanbieden en ondersteunen van activiteiten vanuit het lokaal dienstencentrum Ten Hove Ontmoeten in Lokaal dienstencentrum Ten Hove Aanbieden en ondersteunen van activiteiten vanuit het lokaal dienstencentrum Wibier Ontmoeten in Lokaal dienstencentrum Wibier Aanbieden en ondersteunen van activiteiten vanuit het lokaal dienstencentrum De Knoop Ontmoeten in Lokaal dienstencentrum De Knoop Bouwen van een lokaal dienstencentrum te Zwijnaarde Status: Lopend Fase: in uitvoering 69 Jaarrekening Boek 1

73 Budgettair in Euro Budget 2014 Jaarrekening 2014 % Besteding Budget 2014 Exploitatie Ontvangsten ,12% Uitgaven ,71% Saldo ,66% Investering Ontvangsten 0,00% Uitgaven ,00% Saldo ,00% Liquiditeit Ontvangsten 0,00% Uitgaven 0,00% Saldo 0,00% Realisatie Het actieplan van 2014 is gerealiseerd. Op 1 september 2014 is er een webwinkel gelanceerd voor de lokale dienstencentra. Bezoekers kunnen vanaf dan ook inschrijven en betalen voor activiteiten via het internet. Inschrijven via het secretariaat blijft mogelijk. De lokale dienstencentra, de dienst Buurtwerk van Stad Gent en afvalintercommunale Ivago sloegen in 2014 de handen ineen voor de organisatie van Repair Cafés. Dit zijn gratis bijeenkomsten waar buurtbewoners elkaar vrijwillig helpen bij het herstellen van allerlei voorwerpen: fietsen, computers, juwelen, kledij, houten voorwerpen, elektrische huishoudtoestellen, Het aantal vrijwilligers is toegenomen met 10 personen ten opzichte van Er is ook een aanzienlijke stijging van gebruikers: van in 2013 naar in Dit is vermoedelijk te wijten aan de opstart van het lokaal dienstencentrum De Knoop eind In ldc De Knoop zijn er in gebruikers geweest voor de activiteiten of dienstverlening, daarvan waren 657 personen nieuwe gebruikers. 70 Jaarrekening Boek 1

74 Operationele doelstelling: Verhogen van de buurtgerichte toegang tot voldoende en aangepaste dienstverlening en zorg voor de kwetsbare senior. Organiseren interne werking Lokaal dienstencentrum De Boei Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Boei Organiseren interne werking Lokaal dienstencentrum De Horizon Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Horizon Organiseren interne werking Lokaal dienstencentrum De Waterspiegel Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Waterspiegel Organiseren interne werking Lokaal dienstencentrum De Regenboog Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Regenboog Organiseren interne werking Lokaal dienstencentrum De Thuishaven Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Thuishaven Organiseren interne werking Lokaal dienstencentrum De Vlaschaard Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Vlaschaard Organiseren interne werking Lokaal dienstencentrum Speltincx Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum Speltincx Organiseren interne werking Lokaal dienstencentrum Ten Hove Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum Ten Hove Organiseren interne werking Lokaal dienstencentrum Wibier Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum Wibier Organiseren interne werking Lokaal dienstencentrum De Knoop 71 Jaarrekening Boek 1

75 Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Knoop Organiseren interne werking Themawerking Ontwikkelen van expertise over en aanbieden van eerstelijnspsychologische dienstverlening Ontwikkelen van expertise en aanbieden van ondersteuning met betrekking tot sociaal isolement senioren Ontwikkelen van expertise en aanbieden van ondersteuning met betrekking tot het aantrekken van en omgaan met senioren van etnisch-culturele minderheden Ondersteunen van thuiswonende senioren Budgettair in Euro Budget 2014 Jaarrekening 2014 % Besteding Budget 2014 Exploitatie Ontvangsten ,59% Uitgaven ,74% Saldo ,71% Investering Ontvangsten ,00% Uitgaven ,69% Saldo ,62% Liquiditeit Ontvangsten 0,00% Uitgaven 0,00% Saldo 0,00% Realisatie Het actieplan van 2014 is gerealiseerd. Via de lokale dienstencentra zet OCMW Gent er op in om korter bij de senior te komen en zijn dienstverlening toegankelijk aan te bieden. In 2014 zijn er in Gent 4 extra antennewerkingen opgestart om in uitgestrekte gebieden dichter bij de burger te komen. Daarnaast is de eerstelijns pychologische dienstverlening uitgebreid en de centra met 2 extra piloten. Specifiek voor senioren met een migratieachtergrond is een specifiek beleid uitgewerkt in 2014, om ook voor deze doelgroep toegangelijker te zijn. Spreiding van de dienstverlening Ieder lokaal dienstencentrum is bevoegd voor een specifieke regio. Maar soms zijn de gebieden zo uitgestrekt of bestaan ze uit heel onderscheiden wijken waardoor het lokaal dienstencentrum niet alle bewoners bereikt. Om dichter bij die mensen te staan, worden er daar antennes opgericht. In 2014 gingen er antennes van start in het Rabot, de Brugsepoort, Wondelgem en Mariakerke. Dat brengt het totaal aantal antennewerkingen op negen. Daarenboven is er 72 Jaarrekening Boek 1

76 in 2014 ook gestart met de voorbereiding van een antennewerking in Baarle die geopend is begin Eerstelijnspychologische hulpverlening In vijf lokale dienstencentra (De Boei, De Knoop, De Thuishaven, De Waterspiegel en Speltincx) konden bezoekers met psychologische problemen terecht bij een psycholoog. Het gaat om eerstelijnshulpverlening, die vooral bestaat uit individuele ondersteunende gesprekken. Wanneer de nood aan therapie zich aandient, verwijst de psycholoog door naar een centrum voor geestelijke gezondheidszorg (CGG). De twee psychologen hebben een wekelijkse zitdag in ieder lokaal dienstencentrum of gaan zelf aan huis bij buurtbewoners die zich moeilijk kunnen verplaatsen. De meest voorkomende problemen zijn eenzaamheid, een beginnende depressie en verlieservaringen. Daarnaast ondersteunen de psychologen ook ouderen met dementie en hun mantelzorgers. In 2014 ging dit project ook van start in De Knoop en Speltincx. In De Knoop (Ledeberg) stapten 32 ouderen naar de psycholoog, in Speltincx (Gentbrugge) waren dat er 25. Het gros van de externe doorverwijzingen gebeurde door huisartsen. Bestrijden eenzaamheid Er werden 23 senioren door externe diensten of kennissen via de projectmedewerkers doorverwezen naar de lokale dienstencentra. Er zijn 186 mensen bereikt door de psychologen en 99 risicopersonen toegeleid. Het lokaal dienstencentrum organiseert surplusactiviteiten voor senioren die vereenzaamd zijn vaak in combinatie met een mobiliteitsprobleem of een weggevallen sociaal netwerk. Het aantal gebruikers is toegenomen met 78 ten opzichte van Het gebruik van de Telefoonster is gestegen met 39 personen. De Telefoonster houdt in dat er op afgesproken tijdstippen gebeld wordt naar senioren om na te gaan of alles in orde is en of ze iets nodig hebben. Senioren met een migratieachtergrond: Op de OCMW-raad van 8 april 2014 werd de visienota Senioren met een migratieachtergrond. Een kader voor de toekomst goedgekeurd. Deze nota betekende het startschot voor drie lokale dienstencentra (De Horizon, De Thuishaven en Ten Hove) om een versnelling hoger te schakelen in het uitwerken van een laagdrempelige werking naar deze doelgroep toe. In samenwerking met Intercultureel Netwerk Gent (nu In-Gent) hebben de lokale dienstencentra via de methodiek van de coachingsmatrix een actieplan opgemaakt. Wzc De Liberteyt heeft 4 personeelsleden samen met een stafmedewerker, de coördinator projecten en een medewerkster van OTC naar Turkije laten gaan om te ervaren waar de grote groep Turkse Gentenaars vandaan komen en hoe men ginder omgaat met ouder worden. Senioren worden actief opgespoord en geïnformeerd via zitdagen in de federaties van zelfstandige organisaties. Er zijn 34 senioren met een migratieachtergrond begeleid. Deze hebben de weg gevonden via zitdagen, ziekenhuizen en andere. Ondersteuning aan de thuiswonende senior Het totaal aantal prestaties (uren geleverde hulp) is hier sterk gestegen, nl met 35% ten aanzien van Dit heeft deels te maken met de opstart van De Knoop. Maar we zien over het algemeen een lichte toename van het aantal uren en van het aantal dossiers. Het aantal gebruikers die beroep doen op hulp bij boodschappen is gedaald van 456 in 2013 naar 369 in Het aantal thuiszorgdossiers zelf, het aantal gebruikers dus, is ook gestegen van 381 in 2013 naar 458 in Het gemiddeld aantal uren ondersteuning dat per gebruiker op jaarbasis geleverd wordt, stijgt globaal met 5 uur. 73 Jaarrekening Boek 1

77 PAS Gent is uitgebreid met een 2 de regio. Binnen het project Woonzorgzone Ledeberg werd in het verleden het deelproject PAS wzz opgestart: een personenalarmsysteem met professionelen bedoeld voor inwoners van de Woonzorgzone met te weinig of geen mantelzorgers. De bestaande overeenkomst werd verlengd en er werd besloten om vanaf 2014 dit project uit te breiden naar met de wijk Moscou-Vogelhoek in Ledeberg en het project uit te breiden met een nieuwe regio: Sluizeken-Tolhuis-Ham. Ouderdomsdiabetes Ouderdomsdiabetes treft meer dan 10 % van de 65-plussers. Een gezondere levensstijl, met meer beweging en minder vet eten, kan al veel onheil voorkomen. Vandaar dat de lokale dienstencentra in 2014 meewerkten aan het preventieproject HALT2Diabetes van de Diabetes Liga. Operationele doelstelling: Verhogen van de toegang voor Gentse senioren tot de woonvormen via verbeterde financiële tussenkomsten, expertiseverhoging en vereenvoudigde procedures. Organiseren interne werking Advies, oriëntatie en opname. Aanbieden van advies, oriëntatie en opnamebegeleiding Verlenen en administratief opvolgen van financiële tussenkomsten in de privé woonzorgcentra 74 Jaarrekening Boek 1

78 Budgettair in Euro Budget 2014 Jaarrekening 2014 % Besteding Budget 2014 Exploitatie Ontvangsten ,85% Uitgaven ,03% Saldo ,93% Investering Ontvangsten 0,00% Uitgaven 0,00% Saldo 0,00% Liquiditeit Ontvangsten 0,00% Realisatie Uitgaven 0,00% Saldo 0,00% Het actieplan van 2014 is gerealiseerd. Er werd aan 543 Gentse senioren een financiële tussenkomst in de opnamekosten van een woonvoorziening gegeven. Het betreft 153 personen in onze eigen vier woonzorgcentra en 384 personen in een privévoorziening, zowel in Gent als in andere gemeenten. Het aantal financiële tussenkomsten voor residenten in private woonzorgcentra is gestegen en het aantal financiële tussenkomsten binnen onze eigen woonzorgcentra is ongeveer gelijk gebleven. Daartegenover staat dat de wachtlijst voor de OCMW-woonzorgcentra langer geworden is van 396 naar 458. Dit heeft onder andere te maken met het feit dat er sinds 2013 ook mensen met het D-profiel (diagnose dementie volgens de Katz-schaal) toegevoegd zijn aan de de wachtlijst. In 2014 werd de premie voor assistentiewoningen uitgewerkt als één van de antwoorden om het wonen in een assistentiewoning betaalbaar te maken, ook voor de minder kapitaalkrachtige senioren. Sindsdien zijn er aanvragen voor een premie assistentiewoningen mogelijk voor eigen woonvormen en privé-assistentiewoningen. Na campagne kwamen de aanvragen binnen vanaf november Vanaf 1 januari 2015 kan de premie assistentiewoningen uitbetaald worden. Voor bewoners in Antoniushof, assistentiewoningen Wibier of private serviceflats voorzien we nog altijd een gewaarborgd leefgeld aan zes senioren (waarvan één in private flat). 75 Jaarrekening Boek 1

79 Operationele doelstelling: Vergroten van de zorg- en begeleidingsdifferentiatie in diverse betaalbare woonvormen voor de Gentse senior. Beheren serviceflats Antoniushof Beheren seniorenwoningen Ten Hove Beheren seniorenwoningen Sint-Amandsberg Beheren seniorenwoningen Zwijnaarde Bouwen van assistentiewoningen te Zwijnaarde Bouwen van assistentiewoningen te Sint-Amandsberg Realiseren groepswonen voor ouderen Status: Lopend Fase: in uitvoering Status: Lopend Fase: in uitvoering Status: Lopend Fase: in uitvoering Budgettair in Euro Budget 2014 Jaarrekening 2014 % Besteding Budget 2014 Exploitatie Ontvangsten ,09% Uitgaven ,76% Saldo ,42% Investering Ontvangsten 0,00% Uitgaven ,01% Saldo ,01% Liquiditeit Ontvangsten 0,00% Uitgaven 0,00% Saldo 0,00% Realisatie Het actieplan van 2014 is gerealiseerd. In 2014 heeft OCMW Gent verder de concepten uitgewerkt van de geplande assistentiewoningen en hebben ze ook een samenwerkingsovereenkomst met WoninGent aangegaan om dienstverlening te voorzien in hun assistentiewoningen. In 2014 zette het OCMWbestuur het licht op groen om een nieuwe samenwoonvorm voor senioren, Groepswonen, te realiseren. 76 Jaarrekening Boek 1

80 Assistentiewoningen Zwijnaarde In overleg met het bestuur en de diverse stadsdiensten werd het project assistentiewoningen bijgestuurd. De ontwerper maakte nieuwe plannen voor de 27 rolwagenaangepaste flats en het nieuwe plein tussen de assistentiewoningen en het woonzorgcentrum Zonnebloem. In oktober 2014 werd een nieuwe bouwvergunning aangevraagd. De buurtbewoners werden uitgebreid geïnformeerd over de stand van zaken van het project. In overleg met de groendienst werd reeds een aanzet gedaan om het nieuwe park op de site vorm te geven. Eind 2014 werd gestart met de opmaak van het bestek voor het aanstellen van de aannemer. Assistentiewoningen Sint-Amandsberg In oktober 2014 werd een oproep gelanceerd om een ontwerper te vinden om de 30 geplande assistentiewoningen op de site Wibier/Heiveld te realiseren. Sociale assistentiewoningen Ledeberg Sociale Huisvestingsmaatschappij WoninGent zal 19 sociale assistentiewoningen bouwen aan de Hundelgemsesteenweg in Ledeberg. OCMW Gent zal instaan voor de dienstverleningscomponent van deze sociale assistentiewoningen. In 2014 was er overleg met WoninGent over de inrichting van de flats, rolwagenaangepastheid van de infrastructuur, Eind 2014 werd de aanvraag voor de bouwvergunning ingediend. Ondersteund groepswonen voor actieve oudere Gentenaars het OCMW-bestuur zette het licht op groen om een nieuwe samenwoonvorm voor senioren te realiseren. De uitgangspunten van dit groepswonen zijn: senioren leven in groep en bieden wederzijdse hulp aan elkaar; minimale professionele ondersteuning; groep zo autonoom mogelijk; groep primeert boven het individu; aangepast wonen binnen de krijtlijnen van het decreet mbt groepen van assistentiewoningen. Het project wordt gesubsidieerd door de provincie Oost-Vlaanderen. Assistentiewoningen Antoniushof 15 senioren van Antoniushof hebben on stage terug bewezen dat ouderen nog actief kunnen leven en mede participeren in de samenleving. Het ondersteunen en stimuleren van de bewoners om een playback musical op te voeren tijdens de week van de derde leeftijd bleek opnieuw een schot in de roos. 77 Jaarrekening Boek 1

81 Operationele doelstelling: Uitbreiden van de keuze woonzorgcentra voor de zwaar zorgbehoevende Gentse senior, die een kwaliteitsvolle thuisvervangende woonomgeving aanbieden, met ruimte voor autonomie, participatie en diversiteit. Organiseren interne werking Woonzorgcentrum Het Heiveld Aanbieden van hedendaagse zorg aan de bewoners van Woonzorgcentrum Het Heiveld Aanbieden van een woonomgeving aan de bewoners van Woonzorgcentrum Het Heiveld Aanbieden van dagverzorging voor thuiswonende senioren Uitbaten van een Centrum voor Kortverblijf in Woonzorgcentrum Het Heiveld Ontmoeten in Woonzorgcentrum Het Heiveld Organiseren interne werking Woonzorgcentrum De Liberteyt Aanbieden van hedendaagse zorg aan de bewoners van Woonzorgcentrum De Liberteyt Aanbieden van een woonomgeving aan de bewoners van Woonzorgcentrum De Liberteyt Uitbaten van een Centrum voor Kortverblijf in Woonzorgcentrum De Liberteyt Ontmoeten in Woonzorgcentrum De Liberteyt Organiseren interne werking Woonzorgcentrum Zonnebloem Aanbieden van hedendaagse zorg aan de bewoners van Woonzorgcentrum Zonnebloem Aanbieden van een woonomgeving aan de bewoners van Woonzorgcentrum Zonnebloem Uitbaten van een Centrum voor Kortverblijf in Woonzorgcentrum Zonnebloem Ontmoeten in Woonzorgcentrum Zonnebloem Organiseren interne werking Woonzorgcentrum De Vijvers Aanbieden van hedendaagse zorg aan de bewoners van Woonzorgcentrum De Vijvers Aanbieden van een woonomgeving aan de bewoners van Woonzorgcentrum De Vijvers 78 Jaarrekening Boek 1

82 Uitbaten van een Centrum voor Kortverblijf in Woonzorgcentrum De Vijvers Ontmoeten in Woonzorgcentrum De Vijvers Uitbreiding De Vijvers Bouwen van een woonzorgcentrum te Mariakerke Status: Lopend Fase: in uitvoering Status: Lopend Fase: in uitvoering Budgettair in Euro Budget 2014 Jaarrekening 2014 % Besteding Budget 2014 Exploitatie Ontvangsten ,65% Uitgaven ,64% Saldo ,28% Investering Ontvangsten 0,00% Uitgaven ,35% Saldo ,35% Liquiditeit Ontvangsten 0,00% Uitgaven 0,00% Saldo 0,00% Realisatie Het actieplan van 2014 is gerealiseerd. De uitbreiding wordt verder voorbereid. In 2014 rondde OCMW Gent de voorbereidende werken af voor de bouw van het nieuwe woonzorgcentrum Zuiderlicht in Mariakerke. De verschillende bestaande woonzorgcentra hebben ingezet op één van de thema's die kaderen binnen de doelstelling. In de Vijvers lag de nadruk in 2014 op zorgvernieuwende projecten. In de Liberteyt stond 2014 in het kader van het continu versterken van de kwaliteit van het zorgaanbod, het scheppen van een verbetercultuur en een optimale samenwerking door het team, familie en mantelzorgers. Het Heiveld heeft ingezet op buurtgerichte werking en positieve beeldvorming als woonzorgcentrum. In Zonnebloem is de zintuiglijke beleving van de bewoners verder als thema doorgevoerd, vooral in de beschermde afdeling. 79 Jaarrekening Boek 1

83 De Vijvers Er werden 281 begeleidingsgesprekken aan huis gevoerd in het kader van protocol 3. Het aantal verschillende ouderen die begeleid werden is 67. Naast de zitvoormiddagen die reeds georganiseerd werden in lokaal dienstencentrum Speltincx zijn er sinds januari 2014 ook bijkomende zitnamiddagen in lokaal dienstencentrum De Knoop, waardoor het aantal doorverwijzingen en aantal gesprekken aanzienlijk steeg. Het lijkt dat door de fysieke aanwezigheid van de psycholoog en deelname aan thuiszorgoverleg, de andere disciplines meer aandacht hebben voor psychologische zorg van de bezoekers van het centrum. Liberteyt: De Liberteyt heeft in 2014 verschillende projecten uitgewerkt om de medewerkers op te leiden: sensibiliseringsactie griepvaccinatie en handhygiëne, expertise in Parkinson, lekkere en gezonde voeding, In 2014 is er een werkgroep fixatie opgericht. Een werkgroep, multidisciplinair samengesteld buigt zich maandelijks over fixatie en gaat actief op zoek naar alternatieven voor fixatie. De beperking van de bewegingsmogelijkheid (fixatie) van een bewoner veroorzaakt psychisch en lichamelijk ongemak, onrust en kan zelfs agressie uitlokken. Senioren met migratieachtergrond vinden moeilijk de weg naar de Gents OCMW woonzorgcentra. Een werkbezoek aan Emirdag in Turkije stimuleerde de samenwerking met verschillende interculturele netwerken zoals IN-Gent, Koza en U-centraal. Na het bezoek aan Emirdag ervoer het team een grote openheid om senioren met migratieachtergrond te verwelkomen in het woonzorgcentrum. Het team organiseerde rondleidingen specifiek voor Turkse en Arabische senioren. De eerste krijtlijnen en planning van infosessies rond dementie, voor deze specifieke doelgroepen werd zorgvuldig uitgetekend en zijn voorzien in het voorjaar Op 26 december 2014 kwam de eerste senior met een migratieachtergrond op de beschermde afdeling wonen. In kader van de ondervoedingsproblematiek bij senioren, werd een voedingsconcept ontwikkeld door grootkeuken Sodexo, voor personen met motorische en cognitieve beperking, gericht op mensen met dementie, bewoners met de ziekte van Parkinson en slechtzienden. Het doel is door aantrekkelijke en gemakkelijk te pakken voeding (zonder of met bestek), de zintuigen van de bewoners te prikkelen waardoor zij meer zin in eten krijgen. Het Heiveld 2014 stond voor Het Heiveld in het kader van buurtgerichte werking en positieve beeldvorming als woonzorgcentrum. Een sociaal tewerkstellingsproject uit de buurt (Compaan) vroeg om op onze uitgestrekte graspartijen groenten te kweken ter bevoorrading van een sociaal pop-up restaurant. Daarnaast is er ook een mobiele boerderij uitgenodigd en is er een kerstmarkt georganiseerd. Zonnebloem Het concept Fingerfood werd uitgewerkt en geïmplementeerd: dagelijks krijgen gemiddeld tien bewoners hun hoofdmaaltijd in deze vorm. Dit zorgt dit voor verhoogde zelfredzaamheid en de stimulatie van hun eigenwaarde. Overkoepelend werd rond het gegeven van de maaltijden eveneens een multidisciplinair voedingsteam opgestart. 80 Jaarrekening Boek 1

84 Strategische doelstelling 4.7. We hebben aandacht voor de woonnoden en wensen van verschillende doelgroepen en ondersteunen hen waar nodig Wat hebben we bereikt? De context waarin deze doelstelling is geformuleerd, evolueert positief: Het aandeel Gentenaren dat ontevreden is over huidige woning neemt af en het aantal assistentiewoningen voor ouderen in Gent neemt toe. Bijkomend verwijzen we naar de indicatoren bij beleidsdoelstelling SD0015. Mate van realisatie: - 5 woonwinkels bieden een laagdrempelige ondersteuning van huurders en eigenaars met aandacht voor specifieke doelgroepen en in samenwerking met het welzijnsveld. - Aanpassingen aan het lokaal toewijzingsreglement in de sociale huisvesting bevorderen wonen met zorg voor diverse doelgroepen: ouderen; versnelde toewijzing voor daklozen, personen uit jeugdzorg en psychiatrie; de inzet van leegstaande sociale woningen via CAW; het betrekken van sociale huurders bij hun woongebouw via Samenlevingsopbouw, hospitawonen via een aanpassing aan het algemeen bouwreglement. - Het project Ergo aan huis ondersteunt de zelfredzaamheid van senioren op vlak van wonen, werken en vrijetijdsbesteding waarbij ook aanpassingen gebeuren aan de woningen van de thuiswonende senioren. - Een studentenhuisvestingplan werd gerealiseerd en er wordt ingezet op de kwaliteit van de studentenkamers. - OCMW Gent ondersteunde zijn cliënten bij het zoeken naar/behouden van een gepaste woonvorm via structurele maatregelen: uitbreiding de Baai, preventieve woonbegeleiding in kader van preventie van uithuiszetting van sociale huurders, Tendens Referentiewaarde Score Status Evolutie Indicator Aanwezigheid assistentiewoningen senioren in Gent Stijging 53 % Positief Indicator Ontevredenheid met de huidige woning Daling 15.3 % 8.6 % Positief 81 Jaarrekening Boek 1

85 Operationele doelstelling: Bevorderen van wonen en zorg voor alle doelgroepen, met name de senior. Organiseren interne werking Zelfstandig wonen Ontwikkelen van expertise en aanbieden van ondersteuning met betrekking tot aangepast wonen Ondersteunen van woonactoren bij het realiseren van nieuwe wonen/welzijn/zorg projecten voor senioren Budgettair in Euro Budget 2014 Jaarrekening 2014 % Besteding Budget 2014 Exploitatie Ontvangsten ,78% Uitgaven ,45% Saldo ,98% Investering Ontvangsten 0,00% Uitgaven 0,00% Saldo 0,00% Liquiditeit Ontvangsten 0,00% Uitgaven 0,00% Saldo 0,00% Realisatie Het actieplan van 2014 is gerealiseerd. Het project Ergo aan huis is verder gezet in 2014 (adviesverlening en/of training in verband met het verhogen of behouden van de zelfredzaamheid thuis op vlak van wonen, werken en vrijetijdsbesteding). De interventies aan huis bij Gentse senioren zijn de kerntaak binnen dit project. De ergotherapeuten deden 444 interventies bij 266 verschillende cliënten. 82 Jaarrekening Boek 1

86 Operationele doelstelling: Ondersteunen en nog meer toeleiden van Gentenaren bij het zoeken naar en het behoud van de meest aangepaste woonvorm. Organiseren interne werking Wooncoaching Coachen en bemiddelen bij huurders Samenwerken met sociale huisvestingsmaatschappijen in het kader van de sociale huurachterstand en de versnelde toewijs Preventief werken rond uithuiszettingen en andere huisvestingsproblemen zowel op de private als de sociale huurmarkt Aanbieden van een permanente en stabiele woonvorm in De Baai aan plus 45-jarigen Uitbreiding van plaatsen in De Baai Coördineren van de aanvragen, toekenningen en toeleidingen van noodwoningen en de (her- )huisvestingsbegeleiding van de huurders Optimaliseren van aanvragen, toekenning en invordering zekerheidstellingen en bankwaarborgen Budgettair in Euro Budget 2014 Jaarrekening 2014 % Besteding Budget 2014 Exploitatie Ontvangsten ,53% Uitgaven ,78% Saldo ,03% Investering Ontvangsten 0,00% Uitgaven ,00% Saldo ,00% Liquiditeit Ontvangsten 0,00% Uitgaven 0,00% Saldo 0,00% 83 Jaarrekening Boek 1

87 Realisatie Het actieplan van 2014 is gerealiseerd. In 2014 heeft het OCMW verschillende zaken ondernomen om zijn cliënten te ondersteunen bij het zoeken naar/behouden van een gepaste woonvorm. Behalve het inzetten van begeleiding van cliënten, heeft de organisatie ook een aantal structurele zaken gerealiseerd zoals: - de Baai is uitgebreid waardoor er meer plaatsen beschikbaar zijn; - er is een samenwerkingsovereenkomst tussen SVK OCMW Gent en CAW Oost-Vlaanderen voor preventieve woonbegeleiding in het kader van preventie van uithuiszetting van sociale huurders; - het contingent van het samenwerkingsprotocol woonbegeleiding is verhoogd in 2014; - het Kaderbesluit Sociale Huur is gewijzigd voor de aanvraag Versnelde Toewijs. Ondersteuning bij Sociaal verhuurkantoor In 2014 werden 966 huisbezoeken geregistreerd door de huurbegeleiders bij de huurders Sociaal Verhuurkantoor (SVK). De huurbegeleiding is er op gericht om een grotere zelfredzaamheid trachten te bereiken. De samenwerkingsovereenkomst die afgesloten is tussen SVK OCMW Gent en CAW Oost-Vlaanderen rond preventie van uithuiszetting van sociale huurders vermijdt zowel de kosten die verbonden zijn aan een uithuiszetting als een meer ingrijpende en duurdere begeleiding (residentiële begeleiding in een opvangcentrum). Dankzij al deze inspanningen is OCMW Gent er opnieuw in geslaagd om voor 93% van onze huurders hun woonstabiliteit verder te garanderen. woonkwaliteit Op uitdrukkelijk verzoek van SVK OCMW Gent werd in 2014 opnieuw een Subsidieovereenkomst afgesloten tussen het stadsbestuur van Gent, vzw Woonfonds en SVK OCMW Gent voor de periode van 01/01/2014 tot 31/12/2016, met als doel: Het bevorderen van veiligheid en kwaliteit in woningen die verhuurd worden door sociale verhuurkantoren in Gent. Noodwoning In 2014 waren er 24 nieuwe aanvragen en waren er nog 9 zittende huurders van In totaal waren er dus 33 bewoningen. 24 situaties werden opgelost. Dit jaar kon er in 16 situaties binnen de 4 maanden een oplossing gevonden worden. Zekerheidsstellingen en bankwaarborgen In uitvoering van het samenwerkingsprotocol werden in 2014 door OCMW Gent in totaal 373 zekerheidstellingen verleend ten voordele van de 3 Gentse huisvestingsmaatschappijen. Een stijging met 21 in vergelijking met Daarnaast werden in 2014 in totaal 49 bankwaarborgen aangevraagd, een daling met 25 in vergelijking met Woonbemiddeling De onthaalfunctie van het Sociaal Verhuurkantoor is herbekeken, waardoor de kandidaat huurders sedert dit jaar onmiddellijk terecht konden bij medewerkers van het SVK OCMW Gent. In 2014 ontvingen de maatschappelijk werkers hierdoor 778 cliënten in het kader van hun onthaalfunctie. In vergelijking met 2013 betekent dit een daling van 185 cliënten. De maatschappelijk werkers die het onthaal verzorgden van woonbemiddeling zijn in 2014, gezien hun deskundige en gespecialiseerde kennis, ingezet als helpdesk voor de maatschappelijk werkers uit de welzijnsbureaus. 84 Jaarrekening Boek 1

88 Wooncoaching Met de subsidie Housing First konden we een psycholoog en wooncoach aanwerven. De medewerkers versterken het bestaande project versnelde toewijs aan daklozen. Dit luik wordt voor zowel het Gentse als het Antwerpse project uitgevoerd door het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk (SAW). OCMW Gent heeft een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met het SAW. De totale subsidie voor Gent (dus 2 personeelskosten OCMW Gent en de evaluator bij het SAW) bedraagt euro. Aan de projecten Ankerkracht en Integrale gezinsbegeleiding werkten 3 wooncoaches. In het kader van de Versnelde toewijs van een sociale woning is het contingent van het samenwerkingsprotocol woonbegeleiding verhoogd in Het aantal effectieve huurcontracten voorbehouden voor langdurig daklozen werd verhoogd van 52 tot 59. Het Kaderbesluit Sociale Huur is gewijzigd waardoor er 2 groepen bijkwamen die een aanvraag Versnelde Toewijs kunnen richten tot het OCMW Gent. Hierdoor kwam er een samenwerking tot stand met het PAKT en met het Netwerk Jongerenwelzijn. Beide netwerken bundelen de vragen van hun samenwerkende partners en sturen die dan door naar dienst Wonen van het OCMW Gent. De Baai De nieuwbouw van de Baai (passiefbouw) geeft sinds mei 2014 ruimte aan 12 extra kamers (inclusief 2 kamers voor mindervaliden), gemeenschappelijke ruimtes en een aantal personeelsruimtes. In totaal zijn er nu 32 kamers. De kamers in de nieuwbouw beschikken in tegenstelling tot de kamers in de oudbouw wel over een eigen sanitaire ruimte waardoor het mogelijk is om de integriteit van vrouwelijke bewoners beter te verzekeren.. Door de omvang van het gebouw is het ook mogelijk om binnenshuis meer activiteiten te laten doorgaan. Score Evolutie Indicator Aantal nieuwe begeleidingen woonbegeleiding per jaar 266 Indicator Aantal begeleidingen in het kader van woonbehoud of woonzoektocht enkel vanuit dienst Woonbegeleiding per jaar Jaarrekening Boek 1

89 Strategische doelstelling 6.3. We koesteren ons ruim en divers erfgoed door het opnieuw een toekomst te geven. Streefwaarde Risicowaarde Score Status Evolutie Indicator Aandeel dossiers met advies monumentenzorg & architectuur 26.3 % 26.3 % 26.1 % Negatief Indicator Bezoekers van musea, tentoonstellingen en historische plaatsen boven gemiddelde Vlaamse 13 centrumsteden 73,3 % 76,9 % Positief Wat hebben we bereikt? De context waarin deze doelstelling is geformuleerd is niet gewijzigd: Het aandeel van de Gentenaars dat afgelopen jaar één of meerdere musea, tentoonstellingen of historische plaatsen heeft bezocht blijft hoger dan het gemiddelde voor de 13 centrumsteden. Mate van realisatie: - Een aantal belevingsrijke exposities (bv Lang Leve TV, Carll Cneut) bereikten een ruim publiek en ook het Gravensteen en Belfort kenden een stijgend bezoekersaantal dankzij evenementen zoals Winterwonderkasteel. - Grotere inzet op digitale media om specifieke doelgroepen te bereiken. - Inventarisatie van religieus, funerair, bouwkundig erfgoed. - Bewaken van bouwhistorische en architecturale kwaliteit bij renovatie, restauratie en nieuwbouw, voornamelijk bij beschermde monumenten, minder dan gepland bij waardevolle, niet-beschermde gebouwen. - Onderzoek naar mogelijkheid tot kandidaatstelling Gent voor Onroerend Erfgoed-Gemeente teneinde een aantal taken van het Agentschap Onroerend Erfgoed lokaal op te nemen en lokaal te beslissen over erfgoed. - De oprichting van de Autonome Gemeentebedrijven Erfgoed en Kunsten en Design. - Start inventarisatieproject van het religieus cultureel erfgoed van de vijf centrumkerken: Sint-Baafskathedraal, Sint-Niklaaskerk, Sint-Michielskerk, Sint- Jacobskerk en Onze-Lieve-Vrouw Sint-Pieterskerk. 86 Jaarrekening Boek 1

90 Operationele doelstelling: Ontsluiten en valoriseren van het Gentse erfgoed, beheerd door OCMW Gent, met respect voor de eigenheid van de collecties van de in Gent actieve erfgoedbeherende organisaties, als voorbeeld voor de erfgoedgemeenschap. Organiseren van de erfgoedwerking Budgettair in Euro Budget 2014 Jaarrekening 2014 % Besteding Budget 2014 Exploitatie Ontvangsten ,50% Uitgaven ,57% Saldo ,50% Investering Ontvangsten 0,00% Uitgaven 0,00% Saldo 0,00% Liquiditeit Ontvangsten 0,00% Uitgaven 0,00% Saldo 0,00% Realisatie Het actieplan van 2014 is gerealiseerd. Het Archief werkte opnieuw een tentoonstelling uit met een link naar het OCMW Gent en zijn voorgangers. De tentoonstelling Gent versch!lt belicht de diversiteit binnen en buiten OCMW Gent. Dit resulteerde in een mooi resultaat van in totaal 2189 bezoekers. De volgende jaren wordt op een gelijkaardige manier verder gewerkt. Voor medewerkers van het OCMW heeft de Erfgoedwerking samen met HR een vormingsproject rond diversiteit: 'Wees niet bang van wat je niet kent' georganiseerd. In 2011 werd een project uitgewerkt rond de mondelinge geschiedenis van de Gentse OCMW weeshuizen. In samenwerking met het Archief werd door een doctoraatsstudente van de Universiteit Gent een 50-tal interviews afgenomen van oud weeskinderen en ex-opvoeders van de weeshuizen. In januari 2014 is dit project vervolgd en werden nog eens 11 nieuwe interviews afgewerkt door een jobstudente. Deze unieke informatie kan later gebruikt worden als bron voor verder onderzoek. 87 Jaarrekening Boek 1

91 Strategische doelstelling 9.1. We versterken onze stedelijke positie en gaan, afhankelijk van het thema en op grond van gelijklopende ambities, partnerschappen en netwerkrelaties aan binnen de stad en op (stads)regionaal, nationaal, Europees en mondiaal vlak. Tendens Referentiewaarde Score Status Evolutie Indicator Likeability score stijging van de drie percentages Onbekend Wat hebben we bereikt? Er zijn geen indicatoren gescoord om de context waarin deze doelstelling is geformuleerd te duiden. Het onderzoek waar de indicator naar verwijst is niet herhaald. Mate van realisatie: - De rol van de stad in Europese netwerken en instellingen is duidelijk versterkt, onder andere via het ondervoorzitterschap van Eurocities en het lidmaatschap bij het International Council for Local Environmental Initiatives. - Er zijn een aantal bezoeken, contacten en projecten georganiseerd die een inhoudelijke meerwaarde genereren voor de gekozen prioriteiten in Gent (economie, klimaatadaptatie, duurzaam aankoopbeleid, studentenbeleid). - Het communicatiekader voor de Groep Gent is een deeltraject van het lopende project GentPlus waarbij principiële afspraken werden gemaakt over communicatie, huisstijl, doelgroepen en middelen. - Er waren diverse initiatieven om Gent internationaal te promoten, onder andere via de vernieuwde website van Stad Gent, met een Engelstalige webpagina over de internationale betrekkingen. - OCMW Gent sloot diverse partnerschappen en samenwerkingsovereenkomsten af in functie van de strategische prioriteiten. 88 Jaarrekening Boek 1

92 Operationele doelstelling: Aangaan van partnerschappen en actief op zoek gaan naar partners die een meerwaarde bieden voor de organisatie. Coördineren en kennisopbouw met betrekking tot partnerschappen en samenwerkingsovereenkomsten Budgettair in Euro Budget 2014 Jaarrekening 2014 % Besteding Budget 2014 Exploitatie Ontvangsten 0,00% Uitgaven ,00% Saldo ,00% Investering Ontvangsten 0,00% Uitgaven 0,00% Saldo 0,00% Liquiditeit Ontvangsten 0,00% Uitgaven 0,00% Saldo 0,00% Realisatie Het actieplan van 2014 is gerealiseerd. OCMW Gent heeft in 2014 op verschillende wijzen partnerschappen proberen uitbouwen. Er zijn 2 samenwerkingsovereenkomsten afgesloten met andere OCMW's (Merelbeke en Erpe-Mere). Deze overeenkomsten houden in dat het OCMW ondersteuning en expertise aanbiedt. De samenwerkingsovereenkomst met VDAB en Stad Gent is vernieuwd met nieuwe afspraken en een duidelijke taakverdeling. Daarnaast is er ook een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met het Medisch adviescentrum en de CVO's voor taalverstrekking. Sinds 2014 staat de site Institut Modern van Jan Palfijn leeg. Daarom zijn er eind 2014 afspraken gemaakt, waardoor OCMW zijn nachtopvang kon organiseren in de leegstaande gebouwen. Begin 2015 is de site verkocht. Dit was dus een eenmalig initiatief. De reeds gekende samenwerkingen zijn verdergezet. Er zijn 78 privé-initiatieven die een artikel 60 medewerker tewerkgesteld hebben, waarvan 17 nieuwe samenwerkingen. OCMW Gent verleent net ook subsidies aan andere organisaties, omdat deze organisaties gespecialiseerd zijn in een bepaalde hulpverlening en de dienstverlening kunnen versterken. Hun opdracht draagt bij aan het behalen van onze doelstelling. Internationaal zetelt OCMW onder andere in het European Social Network, het forum van organisaties uit de publieke sector uit de Europese lidstaten. Hiermee streeft de organisatie op langere termijn samenwerkingsverbanden na en hoopt de organisatie good practices te leren. In 2014 was het centraal thema Investeren in mensen en gemeenschappen. Sociale inclusie en ontwikkeling. Een voorstel van workshop vanuit de staf beleidsondersteuning werd als enige Belgische inzending geselecteerd. Zij benadrukten het belang van het lokaal niveau in het kader van armoedebestrijding en de rol die een lokaal 89 Jaarrekening Boek 1

93 bestuur zoals een OCMW daarin moet opnemen. Ook de werking van het lokaal overlegplatform in het kader van kinderarmoede kwam aan bod in een workshop. Ook Ouderenzorg heeft in 2014 ingezet op afstemming met internationale partners door onder andere werkbezoeken in andere landen. Daarnaast zetelen zij ook in verschillende netwerkorganisaties, zoals bijvoorbeeld het ESN. Sinds 2014 zetelen zij in de EAHSA (European Association of Homes and Services for the Ageing).. 90 Jaarrekening Boek 1

94 Strategische doelstelling 9.3. We organiseren ons HR-beleid zodanig dat we de juiste medewerkers en leidinggevenden aantrekken en behouden, in functie van de nieuwe stadsmissie. Streefwaarde Risicowaarde Score Status Evolutie Indicator Verzuimpercentage OCMW Gent 5.75 % 6.5 % 5.59 % Positief Indicator Verzuimpercentage Stad Gent daling met 1% tov nulmeting 5.9 % 7.14 % Negatief Wat hebben we bereikt? De context waarbinnen deze doelstelling is geformuleerd vertoont een verschillende evolutie voor Stad Gent en OCMW Gent: Het verzuimpercentage voor de Stad stijgt van 6,90% naar 7,14% in vergelijking met Voor het OCMW is er een daling van 5,71% in 2013 naar 5,59% in Zowel voor Stad als OCMW zien we eenzelfde tendens in het type ziekteverzuim: er is een daling van de frequentie van ziekteverzuim en het aandeel verzuimers; er is een stijging van langdurige afwezigheden (meer dan 1 maand) en een stijging van de gemiddelde ziekteduur. Mate van realisatie: - Veel aandacht voor leiderschap in de organisaties. Er een leiderschapsvisie uitgewerkt. Leidinggevenden worden beter ondersteund via onder andere intervisiemomenten en een nieuw onthaaltraject. - Meer aandacht voor loopbaanmanagement zodat de inzetbaarheid van medewerkers verhoogd kan worden, onder meer via het project leeftijdsbewust personeelsbeleid en vakmanschap. - Er is een Globaal preventieplan veiligheid en welzijn op het werk. - Er zijn voorbereidingen getroffen voor de oprichting van gezamenlijke dienst Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk, die voor Stad en OCMW zal werken. - De oprichting van Sodigent, de sociale dienst voor de (gepensioneerde) personeelsleden van Groep Gent, heeft als doel het welzijn van de leden en gezinsleden te bevorderen. - Processen en regelgeving Stad en OCMW zijn verder op elkaar afgestemd in het kader van de verdere gezamenlijke werking. 91 Jaarrekening Boek 1

95 Operationele doelstelling: Verhogen van de talenten binnen onze organisatie door nieuwe talenten aan te trekken en het managen van de aanwezige talenten zodat medewerkers gestimuleerd worden om zichzelf te ontwikkelen in lijn met organisatiedoelstellingen. Organiseren interne werking Selectie en Loopbaan Rekruteren, selecteren en streven naar goed werkgeversimago Begeleiden van de loopbaan van de medewerkers Organiseren interne werking Ontwikkeling Invoeren en verder ontwikkelen van talentmanagement Coördineren en organiseren van opleidingen Budgettair in Euro Budget 2014 Jaarrekening 2014 % Besteding Budget 2014 Exploitatie Ontvangsten ,39% Uitgaven ,29% Saldo ,23% Investering Ontvangsten 0,00% Uitgaven ,19% Saldo ,19% Liquiditeit Ontvangsten 0,00% Uitgaven 0,00% Saldo 0,00% Realisatie Het actieplan van 2014 is gerealiseerd. Naast een ruim aanbod van algemene en functiegerichte opleidingen, werden er opnieuw intensieve opleidingen rond peoplemanagement georganiseerd, maar ook interne groepsopleidingen rond intern solliciteren en leidinggeven, iets voor jou?. Daarnaast werd onder meer aan de inzetbaarheid van medewerkers gewerkt door het organiseren van loopbaanateliers waar medewerkers werden gestimuleerd om na te denken over hun loopbaan. Ook het eventueel opnemen van een leidinggevenden rol vormt hierbij een thema. Deze werkwijze werd ook doorgetrokken in de reorganisatie, waarbij leidinggevenden en medewerkers methodieken krijgen om samen in gesprek te gaan over loopbaanopportuniteiten binnen de reorganisatie. Het GDC Personeelsbeheer fungeerde hierbij als pilootproject. De concrete invulling van het 92 Jaarrekening Boek 1

96 organogram volgt in Individuele loopbaanbegeleiding werd ook intensief gehanteerd als werkvorm in functie van competentieontwikkeling. Daarnaast werd werk gemaakt van de verdere optimalisatie van de zachte e-hrm. Er werden ondersteunende infosessies georganiseerd voor de eindgebruiker om de functionaliteiten van e-hrm goed te leren gebruiken. In 2014 werd het Onthaalbeleid (Startonthaal, Onthaaldag, Evaluatiecyclus en Vorming en de Eedaflegging) grondig herwerkt. Operationele doelstelling: Versterken van de zorg voor onze medewerkers en maximaal ondersteunen van deze medewerkers met een veilige, gezonde en aangename werkomgeving waardoor goede resultaten kunnen worden behaald, in samenwerking met de leidinggevenden. Organiseren interne werking Preventie & Veiligheid Coördineren van de veiligheid, beveiliging en afvalbeheer in de organisatie Coördineren van de informatieveiligheid Budgettair in Euro Budget 2014 Jaarrekening 2014 % Besteding Budget 2014 Exploitatie Ontvangsten ,75% Uitgaven ,38% Saldo ,63% Investering Ontvangsten 0,00% Uitgaven 0,00% Saldo 0,00% Liquiditeit Ontvangsten 0,00% Uitgaven 0,00% Saldo 0,00% Realisatie Het actieplan van 2014 gerealiseerd.vanaf 2015 worden de taken van de dienst Preventie en Veiligheid opgesplitst: de dienst Veiligheid is een onderdeel van het departement FM, de preventiedienst behoort tot het departement HR dit met het oog op integratie van de preventiedienst van het OCMW met de 93 Jaarrekening Boek 1

97 interne dienst van de stad Gent tot een gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk. De preventiedienst zal de focus leggen op de zeven welzijnsdomeinen, terwijl de dienst veiligheid de infrastructuurgebonden veiligheidstaken op zich zal nemen. In 2014 is de opsplitsing van deze taken al grondig voorbereid zodat dit begin 2015 kan worden uitgevoerd. In het kader van afvalbeheer is in 2014 een nieuwe werkwijze ontwikkeld voor de vuilbakken op de werkvloer. De organisatie zet in op beter sorteren en minder verbruik van vuilzakken. Door met afvalstraten te werken worden de medewerkers van de onderhoudsploeg ontlast.de implementatie in de organisatie heeft pas in 2015 plaatsgevonden. Bij de verbouwings- en nieuwbouwprojecten van FM is er er aandacht besteed aan het creëren van een ergonomische werkplek. Dit omvat zowel de werkplek zelf als het meubilair. De oprichting van Sodigent werd voorbereid: een extern verzelfstandigd agentschap (EVA) ontstaan door de samensmelting van Sodiganda vzw (Stad Gent) en Sodico vzw (OCMW Gent). Sodigent is nu de sociale dienst voor de actieve en gepensioneerde personeelsleden van Groep Gent (Stad Gent, OCMW Gent, Algemeen Ziekenhuis Jan Palfijn, Brandweer Gent, Onderwijs Gent, Havenbedrijf Gent, SOGent en AGB Kunsten en Design). De organisatie heeft als doel het welzijn van de leden en gezinsleden te bevorderen. Momenteel genieten ongeveer leden van de voordelen. Het aanbod steunt op drie grote pijlers: maatschappelijke ondersteuning, financiële voordelen en activiteiten. 94 Jaarrekening Boek 1

98 Operationele doelstelling: Beter omkaderen en stimuleren van de (toekomstige) leidinggevenden om gericht hun leidinggevende competenties te versterken, zodat zij met meer impact hun teams kunnen aansturen en coachen bij de realisatie van de doelstellingen. Ontwikkelen van leiderschap en ondersteunen van leidinggevenden via coaching Budgettair in Euro Budget 2014 Jaarrekening 2014 % Besteding Budget 2014 Exploitatie Ontvangsten ,04% Uitgaven ,12% Saldo ,16% Investering Ontvangsten 0,00% Uitgaven 0,00% Saldo 0,00% Liquiditeit Ontvangsten 0,00% Uitgaven 0,00% Saldo 0,00% Realisatie Het actieplan van 2014 werd deels gerealiseerd. In 2014 werden verschillende acties ontwikkeld voor de leidinggevenden. Zo werd er onder meer een, erg geapprecieerde, dag van de leidinggevende georganiseerd ter waardering en ondersteuning van deze doelgroep. Daarnaast werd ook via Vorming blijvend ingezet op de ontwikkeling van leidinggevenden, onder meer door het organiseren van intenstieve peoplemanagementtrajecten. Om leiderschap verder te positioneren binnen de organisatie werd, samen met de stad Gent, een leiderschapsvisie uitgeschreven. Deze visie bestaat uit de beschrijving van vier rollen en de link met de organisatiewaarden. Het uitrollen van de visie en het opstarten van een leiderschapsdebat staat op de planning van Daarnaast werden de leden van het Managementteam ook begeleid in het opmaken van duidelijke doelstellingen binnen E-hrm voor hun (leidinggevende) medewerkers. Dit als eerste stap in de evolutie naar doelstellinggericht evalueren. 95 Jaarrekening Boek 1

99 Operationele doelstelling: Verhogen van de betrokkenheid en inzetbaarheid bij onze medewerkers. Verhogen werknemersbetrokkenheid en inzetbaarheid personeel Organiseren van sociale dienstverlening voor medewerkers en gepensioneerden Budgettair in Euro Budget 2014 Jaarrekening 2014 % Besteding Budget 2014 Exploitatie Ontvangsten ,09% Uitgaven ,60% Saldo ,58% Investering Ontvangsten 0,00% Uitgaven 0,00% Saldo 0,00% Liquiditeit Ontvangsten 0,00% Uitgaven 0,00% Saldo 0,00% Realisatie Het actieplan van 2014 werd gerealiseerd. In samenwerking met de Universiteit van Gent werd Jobcrafting ontwikkeld als HR-tool binnen de dienst loopbaanontwikkeling. Job crafting is een methode waarbij werknemers, zelfstandig of gezamenlijk met collega s; op een proactieve manier taakgerichte, relationele, cognitieve en/of contextuele veranderingen aanbrengen op het werk zodat het werk aantrekkelijker, plezieriger en mooier wordt. Men zorgt er met andere woorden voor dat het werk beter aansluit bij de interesses, behoeftes, sterktes, fysieke en cognitieve capaciteiten van de individuele werknemer. Er werd een employability scan werd uitgevoerd met een bevraging van 140 OCMW personeelsleden in juni De inzetbaarheid van medewerkers is onderzocht. Hieronder wordt het vermogen en de bereidheid van medewerkers om taken op te nemen onder verstaan, die breder gaan dan hun functie. Investeren in inzetbaarheid biedt een meerwaarde voor de werkgever, en creëert ook loopbaankansen voor de medewerker. Het concept van bevraging voor exitgesprekken werd herdacht en in nieuwe formule toegepast binnen de doelgroep. Een exitgesprek is zo een professionele manier van afscheid nemen waarbij OCMW Gent inzicht willen krijgen in de vertrekredenen én in de werkbeleving van de medewerker. De oprichting van Sodigent werd voorbereid: een extern verzelfstandigd agentschap (EVA) ontstaan door de samensmelting van Sodiganda vzw (Stad Gent) en Sodico vzw (OCMW Gent). Sodigent is nu de sociale dienst voor de actieve en gepensioneerde personeelsleden van Groep Gent (Stad Gent, OCMW Gent, Algemeen Ziekenhuis Jan Palfijn, Brandweer Gent, Onderwijs Gent, Havenbedrijf Gent, SOGent en AGB Kunsten en Design). De organisatie heeft als doel het welzijn van de leden en gezinsleden te bevorderen. Momenteel genieten ongeveer leden van de voordelen. Het aanbod steunt op 96 Jaarrekening Boek 1

100 drie grote pijlers: maatschappelijke ondersteuning, financiële voordelen en activiteiten. Projectoperationele doelstelling: Automatiseren van de HR-processen zodat HR, managers en medewerkers efficiënter kunnen werken, coachen en rapporteren, via een performant HR-systeem. Implementeren van een nieuw e-hrm softwarepakket Status: Lopend Fase: In uitvoering Budgettair in Euro Budget 2014 Jaarrekening 2014 % Besteding Budget 2014 Exploitatie Ontvangsten ,54% Uitgaven ,15% Saldo ,14% Investering Ontvangsten 0,00% Uitgaven ,40% Saldo ,40% Liquiditeit Ontvangsten 0,00% Uitgaven 0,00% Saldo 0,00% Realisatie Dit actieplan is voor 2014 nog niet gerealiseerd. Dit uitsluitend ten gevolge van een juridisch issue. Het projectteam heeft in 2014, onder aansturing van Digipolis, een gunningstraject doorlopen voor de automatisering van de harde personeelsprocessen van Stad en OCMW. Dit traject omvatte de volgende domeinen: personeelsadministratie, organisatiebeheer, tijdsberekening, loonverwerking en sociaal secretariaat, inclusief HR-rapportering, een self-serviceportaal voor managers en medewerkers, personeelsbudgettering en de koppelingen met andere interne en externe systemen. Aangezien deze automatisering een basisvoorwaarde is om tot een GDC (gezamenlijk dienstverleningscentrum) Personeel voor Stad en OCMW te komen, vindt tegelijk een oefening plaats om de betrokken personeelsprocessen van beide besturen te uniformiseren. Digipolis heeft in oktober, in samenspraak met de juristen van de besturen, de gunningsbeslissing ingetrokken na een juridische klacht van een leverancier. Het projectteam heeft aansluitend een nieuwe timing uitgewerkt en, samen met de juristen, de selectie- en bestekdocumenten aangepast met het oog op een herlancering van de opdracht. Parallel hiermee is een onderzoek gestart om een concept van personeelsbudgettering en -planning uit te werken. Dit zal richtinggevend zijn voor de gevraagde functionaliteiten hieromtrent in het nieuwe bestek. De vooropgestelde budgetten voor investering en exploitatie blijven behouden, maar schuiven in de tijd. 97 Jaarrekening Boek 1

101 Operationele doelstelling: Verhogen de diversiteit binnen het personeelsbestand, zodat dit een betere afspiegeling is van de diversiteit van de Gentse samenleving; en we zorgen ervoor dat onze medewerkers met onderlinge verschillen én gelijkenissen harmonieus kunnen samenwerken, vertrekkend vanuit een breed diversiteitsbeleid waar iedere werknemer zich in terugvindt. Opzetten van diversiteitsacties voor sollicitanten en medewerkers Budgettair in Euro Budget 2014 Jaarrekening 2014 % Besteding Budget 2014 Exploitatie Ontvangsten ,62% Uitgaven ,43% Saldo ,33% Investering Ontvangsten 0,00% Uitgaven 0,00% Saldo 0,00% Liquiditeit Ontvangsten 0,00% Uitgaven 0,00% Saldo 0,00% Realisatie Het actieplan van 2014 is gerealiseerd. In 2014 werd de Week van de Diversiteit vervangen door acties die verspreid over het jaar plaatsvonden: de DUOdag, het filmbezoek voor personeel en vrijwilligers (naar aanleiding van de Internationale dag tegen Racisme en Discriminatie) en de sensibiliserende vorming Wees niet bang van wat je niet kent. Het OCMW heeft voor deze vorming nauw samengewerkt met de collega s van de stad. Het betrof een interactieve opleiding rond diversiteit in de ruime betekenis (gender, leeftijd, vreemde origine, handicap, kortgeschoold, ) en was met 525 deelnemers een groot succes. OCMW Gent helpt ook om de campagne van Blue Assist om het BlueAssist-icoon bekend te maken. Het BlueAssist-icoon is een internationaal erkend icoon dat een houvast biedt aan mensen die het moeilijk hebben om een eenvoudige vraag te stellen aan een medeburger. Daarnaast werd het ingediende dossier voor een Instaploopbaan- en diversiteitsplan goedgekeurd. 98 Jaarrekening Boek 1

102 Strategische doelstelling 9.4. We zetten in op optimaal onderhoud, ontwikkeling en beheer van onze systemen en patrimonium. Tendens Referentiewaarde Score Status Evolutie Indicator aantal m² kantoorhuisvesting per gehuisveste VTE Daling 100 % 91.3 % Positief Indicator Beschikbaarheid ICT-systemen 98 % 0% 98.2 % Positief Indicator Evolutie van energieverbruik/m2 gebouwen in eigen beheer Daling Onbekend Indicator Elektronische dienstverlening naar de burger via het internet 99.9 % 99.8 % % Neutraal Indicator Aantal unieke bezoekers die beroep doen op e-loketten Stijging Onbekend Wat hebben we bereikt? De context waarin deze doelstelling is geformuleerd blijft ongewijzigd: De bruto-vloeroppervlakte per medewerker van de centraal gehuisveste diensten is gedaald met 8.70% ten opzichte van De beschikbaarheid van de interne ICT systemen en tien belangrijkste websites scoort goed. Mate van realisatie: - Binnen de context van besparingen en organisatiewijzigingen bleef het kwaliteitsniveau van de facilitaire activiteiten gewaarborgd. - De facilitaire processen zijn verder waar nodig geoptimaliseerd in functie van de klant. - Er is een ontwerpversie van de gezamenlijke beheersovereenkomst met Digipolis op vlak van ICT ondersteuning voor Stad Gent en OCMW Gent. - Er is voor Groep Gent een geïntegreerde aankoopstrategie gevalideerd: Strategisch en duurzaam aankopen De logistiek wordt verder geoptimaliseerd door centralisatie, uniformisering en samenwerking. - Het bestelproces is geoptimaliseerd, met verbetering op vlak van beschikbaarheid catalogi en continuïteit van de raamcontracten. - Op vlak van huisvesting is de centralisatie van de diensten gestart met de aankoop en ingebruikname van het electrabel-gebouw. Ook is er gewerkt aan de realisatie van het masterplan herhuisvesting. - Recup kantoormeubilair wordt opnieuw gebruikt in plaats van structurele vervanging via aankopen. - De vastgoedportefeuille wordt optimaal beheerd. 99 Jaarrekening Boek 1

103 Operationele doelstelling: Efficiënter en kwalitatiever uitvoeren van de facilitaire service- en productietaken via een proactieve aanpak. Organiseren interne werking afdeling Facility Management Realiseren van overheidsopdrachten voor leveringen en diensten Organiseren interne werking Technieken Realiseren van drukwerk Verzekeren van de continuïteit van de technische infrastructuur van de OCMW gebouwen Onderhouden van lokalen Budgettair in Euro Budget 2014 Jaarrekening 2014 % Besteding Budget 2014 Exploitatie Ontvangsten ,34% Uitgaven ,82% Saldo ,65% Investering Ontvangsten ,00% Uitgaven ,90% Saldo ,17% Liquiditeit Ontvangsten 0,00% Uitgaven 0,00% Saldo 0,00% Realisatie Het actieplan van 2014 is deels gerealiseerd. In 2014 is het organogram goedgekeurd om 1 gezamenlijk departementshoofd aan te werven. De aanwerving is pas gerealiseerd in De processen van de diensten zullen dan samen met Stad Gent herbekeken worden. Er is wel reeds een nieuw diensthoofd technieken aangesteld die zal instaan voor het managen en coördineren van de afdeling. Het nieuwe diensthoofd heeft als taak om de werking van de dienst op planmatige manier op punt te zetten zodat de service en communicatie naar de interne klanten verbeterd. Er is ook beslist dat de taken rond Veiligheid uit de dienst Preventie en Veiligheid opgenomen worden door Facility Management vanaf In 2014 werd de dienst hier op voorbereid. De Drukkerij heeft een digitaal werkproces uitgewerkt om het ontwerp- en goedkeuringsproces te optimaliseren. Dat stippelt de weg uit die een publicatie moet afleggen: van het beginontwerp op een dienst, over het nazicht door de informatie- en communicatieambtenaren en de eindredactie, tot de vormgeving 100 Jaarrekening Boek 1

104 door de Drukkerij. Zo wordt de toepassing van de huisstijl, met de daaraan verbonden sjablonen, vereenvoudigd voor de medewerkers op de diensten. In 2014 heeft Facility Management de werken afgerond om de buitensignalisatie aan alle gebouwen uniform uit te voeren. Operationele doelstelling: Versterken van een moderne, performante digitale werkomgeving voor de medewerkers van OCMW Gent. Organiseren interne werking Coördinatie Informatica Verzekeren van een veilige en bedrijfszekere ICT-omgeving Versterken en optimaliseren samenwerking met Digipolis Budgettair in Euro Budget 2014 Jaarrekening 2014 % Besteding Budget 2014 Exploitatie Ontvangsten ,57% Uitgaven ,08% Saldo ,07% Investering Ontvangsten 0,00% Uitgaven ,09% Saldo ,09% Liquiditeit Ontvangsten 0,00% Uitgaven 0,00% Saldo 0,00% Realisatie Het actieplan van 2014 is deels gerealiseerd. In 2013 is Coördinatie Informatica samen met dienst E-strategie Stad Gent gestart met het ontwerpen van een nieuwe beheersovereenkomst met Digipolis. Er is samen met Stad Gent gewerkt aan één gemeenschappelijke beheersovereenkomst. De beheersovereenkomst heeft als doel om de wederzijdse rechten en plichten vast te leggen tussen het OCMW Gent en Digipolis inzake ICT. De beheersovereenkomst is goedgekeurd op de Raad van in december. De belangrijkste krachtlijnen in deze beheersovereenkomst zijn: - het vormgeven van de samenwerking vanuit de Groep Gent. OCMW Gent en stad Gent sluiten nagenoeg identieke overeenkomsten af met Digipolis; 101 Jaarrekening Boek 1

105 - het bepalen van de opdrachten op basis van het strategisch meerjarenplan; - een aangepaste en zinvolle rapportering over de werking van Digipolis, geënt op de opvolging van het strategisch meerjarenplan. In 2014 werd een vernieuwde versie van de beleidsverklaring opgesteld in het kader van informatieveiligheid. De beleidsverklaring schetst onder meer het doel van informatieveiligheid, hoe het gestuurd en georganiseerd wordt, welke risico s er bestaan en welke controlemaatregelen er nodig zijn. Nieuw sinds 2014 is ook de intensieve samenwerking met de verschillende leden van Groep Gent rond informatieveiligheid. Operationele doelstelling: Verbeteren van aankoopprocedures, zodat ze wat betreft efficiëntie en kwaliteit meer voldoen aan de behoeften van de verschillende diensten. Organiseren interne werking Ondersteuning Verdelen van goederen en beheer van centraal magazijn Organiseren interne werking strategische aankoop Budgettair in Euro Budget 2014 Jaarrekening 2014 % Besteding Budget 2014 Exploitatie Ontvangsten ,07% Uitgaven ,89% Saldo ,40% Investering Ontvangsten 0,00% Uitgaven 0,00% Saldo 0,00% Liquiditeit Ontvangsten 0 0,00% Uitgaven 0 0,00% Saldo 0 0,00% Realisatie Het actieplan van 2014 is deels gerealiseerd. In 2014 is aankoopproces en -dienst aan een belangrijke reorganisatie onderworpen. De dienst is opgesplitst in twee verschillende diensten, zijnde strategische aankoop en aankoop & logistiek. Het doel van de opsplitsing is de functiescheiding optimaal te realiseren door de verschillende fasen in het aankoopproces - zijnde de behoeftebepaling, het sourcing proces (doorlopen van de aanbestedingsprocedures) en het uitvoeren van contracten (de implementatie) - ook structureel door verschillende entiteiten te laten gebeuren. 102 Jaarrekening Boek 1

106 Zo is de dienst strategische aankoop verantwoordelijk voor het analyseren van de behoeften binnen de organisatie en het omzetten van die behoeften in overheidsopdrachten. Op basis van het resultaat van de behoefteanalyse wordt de juiste procedure gekozen en komt een overeenkomst met de leverancier tot stand. De reorganisatie brengt inhoudelijk veranderingen mee. De dienst strategische aankoop is begonnen met het opstarten van portfoliomanagement om planning van dossiers op korte en lange termijn mogelijk te maken. Om dit goed te kunnen doen, is er eerst een goed zicht vereist op alle behoeften binnen het OCMW Gent en op de huidige raamovereenkomsten waarvan er sommige niet centraal worden beheerd. Ten gevolge van de meer intensievere samenwerking met de stad Gent, is het de bedoeling om voor elke behoefte te kijken of samenwerking momenteel mogelijk is of op welke manier samenwerking in de toekomst kan uitgebouwd worden. De dienst aankoop & logistiek is verantwoordelijk voor het implementeren van de overeenkomsten in het bestelplatform zodat de goederen op een klantvriendelijke manier kunnen besteld en verkregen worden door de interne klant. De dienst aankoop & logistiek wil door de reorganisatie een volledig klantgericht model implementeren waarbij de focus van de aankoper ligt op de behoefte, de dienstverlening en de leverancier. Het vele administratieve en routinematige werk wordt gaandeweg geautomatiseerd. De nieuwe software, die is geïmplementeerd sinds begin 2014, biedt hier een groot perspectief. Er is in 2014 een analyse gemaakt van de SAP SRM processen waaruit zowel op korte als op lange termijn verbetervoorstellen zijn voortgevloeid. De vele bugs zijn opgelost. Procedures en samenwerking met financiën en budgettering zijn op een nieuwe leest geschoeid om op die manier oplossingen te zoeken voor problemen/knelpunten met als doel op een zo efficiënt mogelijke manier te kunnen werken en de catalogen op een zo gebruiksvriendelijk mogelijke manier aan te bieden aan de interne klant. 103 Jaarrekening Boek 1

107 Operationele doelstelling: Versterken van het bewustzijn en gedrag wijzigen van medewerkers inzake energiegebruik door sensibilisering en het opnemen van een voorbeeldfunctie. Sensibiliseren personeel inzake duurzaamheid Budgettair in Euro Budget 2014 Jaarrekening 2014 % Besteding Budget 2014 Exploitatie Ontvangsten 0,00% Uitgaven 0,00% Saldo 0,00% Investering Ontvangsten 0,00% Uitgaven 0,00% Saldo 0,00% Liquiditeit Ontvangsten 0,00% Uitgaven 0,00% Saldo 0,00% Realisatie Het actieplan van 2014 is deels gerealiseerd. De Werkgroep Duurzaamheid heeft in 2014 een plan van aanpak voorgesteld aan het bestuur waarvan al een aantal concrete projecten werden opgestart, waaronder het onderzoek naar de meest geschikte procedure m.b.t. de plaatsing van zonnepanelen op de daken van WZC De Liberteyt, het invoeren van een systeem van pendelfietsen (uitrol voorzien in mei 2015), beslissing tot aankoop vier elektrische voertuigen (levering in 2015) en opmaak van een afvalnota. Ook de opmaak van een Bedrijfsvervoerplan woon-werkverkeer, dat samen met de stad Gent wordt voorbereid, kadert binnen deze doelstelling. De focus wordt immers gelegd op het maximaal nastreven van duurzaam verplaatsingsgedrag en het stimuleren van fietsgebruik. Om de HVAC-installaties (Heating, Ventilation and Air Conditioning) binnen het OCMW te kunnen onderhouden, wordt een raamcontract uitgeschreven voor een externe firma. In 2013 werd het grootste deel van de installaties al geïnventariseerd. In 2014 werd de inventarisatie afgewerkt en is ook beslist om een deel energiebesparing op te nemen in het dossier. De publicatie van de opdracht is gepland voor begin Jaarrekening Boek 1

108 Operationele doelstelling: Realiseren van winstmaximalisatie met het privaat patrimonium, met uitzondering van sociale redenen. Coördineren en samenwerken met sogent Budgettair in Euro Budget 2014 Jaarrekening 2014 % Besteding Budget 2014 Exploitatie Ontvangsten ,00% Uitgaven ,40% Saldo ,66% Investering Ontvangsten 0,00% Uitgaven 0,00% Saldo 0,00% Liquiditeit Ontvangsten 0,00% Uitgaven 0,00% Saldo 0,00% Realisatie Het actieplan van 2014 is gerealiseerd. In 2014 is een notaris aangesteld om een openbare verkoop te organiseren van het volledige patrimonium in Nederland. OCMW had voorzien om 6.6 miljoen te verkopen aan gronden. Er is ongeveer 7.4 miljoen verkocht aan gronden, voornamelijk aan bouwgronden. 105 Jaarrekening Boek 1

109 Operationele doelstelling: Afstemmen van het patrimonium voor eigen gebruik op de wens van de klant en stelselmatig rationaliseren ervan. Beheren van het gebouw Bloemekenswijk Verhuren aan Kind en Gezin in Bloemekenswijk Verhuren aan Stad Gent in Bloemekenswijk Beheren van het gebouw Brugse Poort Verhuren aan Kind en Gezin in Brugse Poort Verhuren aan Stad Gent in Brugse Poort Verhuren aan Universiteitscentrum in Brugse Poort Verhuren aan Kind en Gezin in Nieuw Gent Verhuren aan Stad Gent in Nieuw Gent Verhuren aan universiteitscentrum in Nieuw Gent Beheren Campus UCO Beheren van de eigen OCMW-gebouwen Beheren van cultuurkapel Beheren Campus Hoofdbestuur Beheren Campus Prins Filip Beheren Campus Casinoplein Beheren campus Welzijnsknoop Ledeberg Beheren Patrimonium 106 Jaarrekening Boek 1

110 Uitbreiding en omgevingsaanleg van het Hoofdbestuur Aanleggen omgeving site Campus Prins Filip Bouwen campus Welzijnsknoop Status: lopend Fase: nazorg Status: lopend Fase: nazorg Status: lopend Fase: nazorg Budgettair in Euro Budget 2014 Jaarrekening 2014 % Besteding Budget 2014 Exploitatie Ontvangsten ,60% Uitgaven ,01% Saldo ,41% Investering Ontvangsten ,46% Uitgaven ,28% Saldo ,69% Liquiditeit Ontvangsten 0,00% Uitgaven 0,00% Saldo 0,00% Realisatie Het actieplan van 2014 is gerealiseerd. Met de ingebruikname van de Welzijnsknoop eind 2013 was het patrimonium van het OCMW Gent gerationaliseerd. Alle gebouwen die werden gehuurd werden opgezegd en de minder geschikte gebouwen werden in 2014 in beheer gegeven van sogent om te verkopen. De gebouwen in eigen gebruik verkeren globaal genomen in goede staat, maar vragen nog ingrepen om het energieverbruik nog te laten dalen. In het kader van de nieuwe samenwerking met Stad Gent en bijhorende huisvestingseisen zal het energieoptimalisatieproces opnieuw opgestart worden. Daarnaast is samen met de Stad beslist om het Electrabelgebouw te kopen om samen de ondersteunende diensten te huisvesten. 107 Jaarrekening Boek 1

111 Operationele doelstelling: Professionaliseren van de bouwtechnische projectwerking en adviesverlening, door middel van projectmanagement, en verhoogd gebruik van duurzame technieken en materialen en door een meer klantgerichte aanpak. Organiseren interne werking Studiebureau Bouwen, verbouwen en inrichten van gebouwen Budgettair in Euro Budget 2014 Jaarrekening 2014 % Besteding Budget 2014 Exploitatie Ontvangsten ,57% Uitgaven ,96% Saldo ,12% Investering Ontvangsten 0,00% Uitgaven 0,00% Saldo 0,00% Liquiditeit Ontvangsten 0,00% Uitgaven 0,00% Saldo 0,00% Realisatie Het actieplan van 2014 is gerealiseerd. Begin 2014 is de volledige renovatie en nieuwbouw in de Sint-Martensstraat voorlopig opgeleverd en in gebruik genomen. De nieuwbouw voor pensionwonen De Baai is in gebruik genomen. Dit gebouw is gebouwd volgens de principes van passiefbouw. Er zijn 12 extra kamers voorzien met gemeenschappelijke ruimtes en extra personeelsruimtes. Ook de omgevingsaanleg van de Campus Prins Filip is in 2014 voorlopig opgeleverd en volledig in gebruik genomen. In dit project is ook het bouwen van de ondergrondse parking op de site inbegrepen en het opnieuw aanleggen van alle bovengrondse parkeerplaatsen. Voor de fietsers zijn drie beveiligde en overdekte fietsenstallingen gebouwd. De ganse toegang tot de site is via toegangscontrole beveiligd. 108 Jaarrekening Boek 1

112 Operationele doelstelling: Verbeteren van de informatiehuishouding en de kennisdeling door een snellere beschikbaarheid van juiste en correcte informatie binnen de organisatie voor bedrijfsvoering, het afleggen van verantwoording over het gevoerde beleid en de vrijwaring van de rechten van het OCMW. Organiseren interne werking Archief Organiseren van het bibliotheek- en documentatiebeheer Organiseren van het informatie- en archiefbeheer Promoten van onze archiefwerking binnen en buiten de organisatie Budgettair in Euro Budget 2014 Jaarrekening 2014 % Besteding Budget 2014 Exploitatie Ontvangsten ,62% Uitgaven ,16% Saldo ,28% Investering Ontvangsten 0,00% Uitgaven 0,00% Saldo 0,00% Liquiditeit Ontvangsten 0,00% Uitgaven 0,00% Saldo 0,00% 109 Jaarrekening Boek 1

113 Realisatie Het actieplan van 2014 is gerealiseerd. De diensten archief van Stad en OCMW Gent bekijken samen hoe zij hun werking samen kunnen organiseren. De processen van het archief wordt ook in het masterproject DIA volledig herbekeken. Sinds 2014 is er een nieuwe aanpak voor Blibliotheek en documentatiebeheer. In praktijk houdt dit in dat: tijdschriften niet meer verdeeld worden naar de diensten, maar de inhoudstabellen en artikels terug te vinden zijn op e-infobronnen; losbladige naslagwerken zo veel mogelijk digitaal worden aangeboden; bij de aankoop van boeken de voorkeur wordt gegeven aan e-books. In 2013 werd ,74 besteed aan documentatie Door dit beleid zijn de voorbije jaar heel wat dubbele abonnementen stopgezet. Dit nieuwe bibliotheekbeleid resulteerde in 2014 in het schrappen van op het budget voor documentatie. 110 Jaarrekening Boek 1

114 OCMW Gent 2. Doelstellingenrekening Het rapport van de doelstellingenrekening geeft een overzicht van het totaal van de ontvangsten en uitgaven, zowel van alle prioritaire beleidsdoelstellingen als voor het overige beleid. Dit wordt, per beleidsdomein, vergeleken met het budget en de laatste budgetswijziging. Rapporten: Wettelijk rapport J1: Doelstellingenrekening 111 Jaarrekening Boek 1

115 112 Jaarrekening Boek 1

116 Rapport J1: Doelstellingenrekening Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Algemene Financiering Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investering Andere Overig beleid Exploitatie Investering Andere Stad met bestuurskracht Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investering Andere Overig beleid Exploitatie Investering Andere Welzijn en samenleven Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investering Andere Overig beleid Exploitatie Investering Andere Totalen Exploitatie Investering Andere Jaarrekening Boek 1

117 114 Jaarrekening Boek 1

118 OCMW Gent 3 De financiële toestand Dit is de vergelijking van het resultaat op kasbasis in de jaarrekening met het resultaat op kasbasis in het budget, alsook een vergelijking van de autofinancieringsmarge in de jaarrekening met de autofinancieringsmarge in het budget. Rapporten: Rapport: De financiële toestand 115 Jaarrekening Boek 1

119 116 Jaarrekening Boek 1

120 Rapport: De Financiële toestand Deze toelichting bevindt zich in boek 2: Analyse en toelichting van de jaarrekening 2014, punt 6.5: Financieel evenwicht 117 Jaarrekening Boek 1

121 118 Jaarrekening Boek 1

122 DEEL 2: DE FINANCIËLE NOTA OCMW Gent 1. Exploitatierekening Dit is een rapport van de exploitatierekening van alle nietverzelfstandigde diensten en IVA s samen. Het biedt per beleidsdomein een vergelijking met het budget en de laatste budgetwijziging. Hiermee wordt nagegaan of het OCMW zich aan de opgelegde kredietbeperkingen heeft gehouden. Rapporten: Wettelijk rapport J2: Exploitatierekening 119 Jaarrekening Boek 1

123 120 Jaarrekening Boek 1

124 Rapport J2: Exploitatierekening Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Algemene Financiering Stad met bestuurskracht Welzijn en samenleven Totalen Jaarrekening Boek 1

125 122 Jaarrekening Boek 1

126 OCMW Gent 2.Investeringsrekening Dit rapport geeft een overzicht, per beleidsdomein, van alle ontvangsten en uitgaven op vlak van (des)investeringen, investeringssubsidies en schenkingen. Het biedt ook een overzicht van de afgesloten investeringsenveloppes. Rapporten: Wettelijk rapport J3: De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar Wettelijk rapport J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe 123 Jaarrekening Boek 1

127 124 Jaarrekening Boek 1

128 Rapport J3: De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Algemene Financiering Stad met bestuurskracht Welzijn en samenleven Totalen Jaarrekening Boek 1

129 Rapport J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe Er zijn in het boekjaar 2014 geen investeringsenveloppes afgesloten. 126 Jaarrekening Boek 1

130 OCMW Gent 3. De liquiditeitenrekening De liquiditeitenrekening geeft informatie over het resultaat op kasbasis afkomstig uit de exploitatie, de investeringen, de overige ontvangsten en uitgaven, het resultaat van vorige jaren en eventuele bestemde gelden. Rapporten: Wettelijk rapport J5: De liquiditeitenrekening 127 Jaarrekening Boek 1

131 128 Jaarrekening Boek 1

132 Rapport J5: De liquiditeitenrekening RESULTAAT OP KASBASIS Jaarrekening Eindbudget Initieel budget I. Exploitatie (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten a. Belastingen en Boetes b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar Overige II. Investeringen (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen Toegestane leningen Overige transacties B. Ontvangsten Op te nemen leningen en leasings Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) Jaarrekening Boek 1

133 Bestemde gelden Bedrag op 1/1 Jaarrekening Mutatie Eindbudget Initieel budget Bedrag op 31/12 I. Exploitatie Bestemde gelden De Loore - Duynslaegher Bestemde gelden Legaat Triest Bestemde gelden waardeverminderingen II. Investeringen Bestemde gelden Legaat Wibier Bestemde gelden recreatiekassen III. Andere verrichtingen Totaal bestemde gelden Jaarrekening Boek 1

134 DEEL 3: DE SAMENVATTING VAN DE ALGEMENE REKENINGEN OCMW Gent 1. De balans De balans geeft een overzicht van de bestemming van de lange-termijn middelen (actief) en de oorsprong daarvan (passief). Rapporten: Wettelijk rapport J6: De balans 131 Jaarrekening Boek 1

135 132 Jaarrekening Boek 1

136 133 Jaarrekening Boek 1

137 Rapport J6: De balans ACTIVA Boekjaar Vorig boekjaar I. Vlottende activa A. Liquide middelen en geldbeleggingen B. Vorderingen op korte termijn Vorderingen uit ruiltransacties Vorderingen uit niet-ruiltransacties C. Voorraden en bestellingen in uitvoering D. Overlopende rekeningen van het actief E. Vorderingen LT die binnen het jaar verv II. Vaste activa A. Vorderingen op lange termijn Vorderingen uit ruiltransacties Vorderingen uit niet-ruiltransacties B. Financiële vaste activa Extern verzelfstandigde agentschappen Int.gem. samwerksverb. en soortg. ent Publiek-Private Samenwerkingsverbanden OCMW-verenigingen Andere financiële vaste activa C. Materiële vaste activa Gemeenschapsgoederen a. Terreinen en gebouwen b. Wegen en overige infrastructuur 0 0 c. Installaties, machines en uitrusting d. Meubilair, kantooruitr en rollend mat e. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 f. Erfgoed Bedrijfsmatige materiële vaste activa a. Terreinen en gebouwen b. Installaties, machines en uitrusting c. Meubilair, kantooruitrusting & roll mat d. Leasing en soortgelijke rechten Overige materiële vaste activa a. Terreinen en gebouwen b. Roerende goederen 0 0 D Immateriële vaste activa TOTAAL ACTIVA Jaarrekening Boek 1

138 PASSIVA Boekjaar Vorig boekjaar I. Schulden A. Schulden op korte termijn Schulden uit ruiltransacties a. Voorzieningen voor risico's en kosten b. Financiële schulden c. Diverse schulden op KT uit ruiltansacties Schulden uit niet-ruiltransacties Overlopende rekeningen van het passief Schulden op LT die binnen het jaar verv B. Schulden op lange termijn Schulden uit ruiltransacties a. Voorzieningen voor risico's en kosten Pensioenen en soortgelijke verplichtingen Overige risico's en kosten b. Financiële schulden c. Diverse schulden op LT uit ruiltransacties Schulden uit niet-ruiltransacties II. Nettoactief TOTAAL PASSIVA Jaarrekening Boek 1

139 136 Jaarrekening Boek 1

140 OCMW Gent 2. De staat van opbrengsten en kosten Dit rapport geeft een overzicht van alle opbrengsten en kosten, ook degenen die niet budget relevant zijn (bvb. afschrijvingen) Rapporten: Wettelijk rapport J7: De staat van opbrengsten en kosten 137 Jaarrekening Boek 1

141 138 Jaarrekening Boek 1

142 Rapport J7: De staat van opbrengsten en kosten Boekjaar Vorig boekjaar I. Kosten A. Operationele kosten Goederen en diensten Bezoldigingen, sociale lasten & pensioenen Afschrijvingen, waardeverm. en voorz Specifieke kosten sociale dienst OCMW Toegestane werkingssubsidies Andere operationele kosten B. Financiële kosten C. Uitzonderlijke kosten Minwaarden bij realisatie van vaste activa Toegestane investeringssubsidies 0 0 II. Opbrengsten A. Operationele opbrengsten Opbrengsten uit de werking Fiscale opbrengsten en boetes Werkingssubsidies a. Algemene werkingssubsidies b. Specifieke werkingssubsidies Recuperatie spec. kosten soc. dienst OCMW Andere operationele opbrengsten B. Financiële opbrengsten C. Uitzonderlijke opbrengsten III. Overschot of tekort van het boekjaar A. Operationeel overschot of tekort B. Financieel overschot of tekort C. Uitzonderlijk overschot of tekort IV. Verw. v h overschot of tekort van het BJ A. Rechthebbenden uit het overschot vh bj 0 0 B. Tussenkomst door derden in het tekort v bj 0 0 C. Over te dragen overschot of tekort vh bj Jaarrekening Boek 1

143 140 Jaarrekening Boek 1

144 DEEL 4: DE TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING OCMW Gent 1. Toelichting bij de financiële nota van de jaarrekening Deze toelichting bestaat uit 4 luiken: - Toelichting bij de exploitatierekening - Toelichting bij de investeringsrekening - Evolutie van de liquiditeitenrekening - Een overzicht van de verstrekte werkings- en inversteringssubsidies per beleidsveld. 141 Jaarrekening Boek 1

145 142 Jaarrekening Boek 1

146 OCMW Gent 1.1 Toelichting bij de exploitatierekening Rapporten: Rapport: Verklaring materiële verschillen tussen gerealiseerde en geraamde ontvangsten & uitgaven volgens de laatste budgetwijziging Wettelijk rapport TJ1: Exploitatierekening per beleidsdomein Wettelijk rapport TJ2: Evolutie van de exploitatierekening 143 Jaarrekening Boek 1

147 144 Jaarrekening Boek 1

148 Rapport: Verklaring materiële verschillen tussen gerealiseerde en geraamde ontvangsten en uitgaven Deze toelichting bevindt zich in boek 2: Analyse en toelichting van de jaarrekening 2014, bij elk behandeld onderwerp. 145 Jaarrekening Boek 1

149 Rapport TJ1: Exploitatierekening per beleidsdomein Code Totaal Algemene Financiering Stad met bestuurskracht Welzijn en samenleven I. Uitgaven A. Operationele uitgaven Goederen en diensten 60/ Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Specifieke kosten sociale dienst OCMW Toegestane werkingssubsidies Andere operationele uitgaven 640/ B. Financiële uitgaven C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten Ontvangsten uit de werking Fiscale ontvangsten en boetes Werkingssubsidies Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW Andere operationele ontvangsten 742/ B. Financiële ontvangsten C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar III. Saldo Jaarrekening Boek 1

150 Rapport TJ2: Evolutie van de exploitatierekening Code Jaarrekening 2014 Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2012 I. Uitgaven A. Operationele uitgaven Goederen en diensten 60/ Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Specifieke kosten sociale dienst OCMW Toegestane werkingssubsidies Andere operationele uitgaven 640/ B. Financiële uitgaven C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten Ontvangsten uit de werking Fiscale ontvangsten en boetes a. Aanvullende belastingen Aanvullende belasting op de personenbelasting Andere aanvullende belastingen 7302/ Opcentiemen op de onroerende voorheffing b. Andere belastingen 731/ Werkingssubsidies a. Algemene werkingssubsidies Gemeente- of provinciefonds Gemeentelijke of provinciale bijdrage Overige algemene werkingssubsidies 7402/ b. Specifieke werkingssubsidies 7405/ Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW Andere operationele ontvangsten 742/ B. Financiële ontvangsten C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar III. Saldo Jaarrekening Boek 1

151 148 Jaarrekening Boek 1

152 OCMW Gent 1.2 Toelichting bij de investeringsrekening Rapporten: Rapport: Verklaring materiële verschillen tussen gerealiseerde en geraamde ontvangsten & uitgaven volgens de laatste budgetwijziging Rapport: Een overzicht, per beleidsdomein, van alle ontvangsten en uitgaven op het vlak van (des)investeringen, investeringssubsidies en schenkingen Wettelijk rapport TJ3: Investeringsverrichtingen per beleidsdomein Wettelijk rapport TJ4: Evolutie van de investeringsverrichtingen Wettelijk rapport TJ5: Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen 149 Jaarrekening Boek 1

153 150 Jaarrekening Boek 1

154 Rapport: Verklaring materiële verschillen tussen gerealiseerde en geraamde ontvangsten & uitgaven volgens de laatste budgetwijziging Deze toelichting bevindt zich in boek 2: Analyse en toelichting van de jaarrekening 2014, bij elk behandeld onderwerp. 151 Jaarrekening Boek 1

155 Rapport: Een overzicht, per beleidsdomein, van alle ontvangsten en uitgaven op het vlak van (des)investeringen, investeringssubsidies en schenkingen Deze toelichting bevindt zich in boek 2: Analyse en toelichting van de jaarrekening 2014, punt : - 4.3: Investeringen - 4.4: Financiering van de exploitatie- en investeringsuitgaven : Investeringsbudget 152 Jaarrekening Boek 1

156 153 Jaarrekening Boek 1

157 Rapport TJ3: Investeringsverrichtingen per beleidsdomein DEEL 1: UITGAVEN Code Totaal Algemene Financiering Stad met bestuurskracht Welzijn en samenleven I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa 284/ II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/ Roerende goederen 23/ Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen 260/ Roerende goederen 265/ C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN Jaarrekening Boek 1

158 DEEL 2: ONTVANGSTEN Code Totaal Algemene Financiering Stad met bestuurskracht Welzijn en samenleven I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa 284/ II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/ Roerende goederen 23/ Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen 260/ Roerende goederen 265/ C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen / TOTAAL ONTVANGSTEN Jaarrekening Boek 1

159 Rapport TJ4: Evolutie van de investeringsverrichtingen DEEL 1: UITGAVEN Code Jaarrekening 2014 Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2012 I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa 284/ II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/ Roerende goederen 23/ Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen 260/ Roerende goederen 265/ C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN Jaarrekening Boek 1

160 DEEL 2: ONTVANGSTEN Code Jaarrekening 2014 Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2012 I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa 284/ II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/ Roerende goederen 23/ Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen 260/ Roerende goederen 265/ C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen / TOTAAL ONTVANGSTEN Jaarrekening Boek 1

161 Rapport TJ5: Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen UITGAVEN ONTVANGSTEN Investeringsenveloppen Verbinteniskrediet Vastleggingen Verbinteniskrediet min vastleggingen Aanrekeningen Verbinteniskrediet min aanrekeningen Verbinteniskrediet Aanrekeningen Verbinteniskrediet min aanrekeningen B1060: Uitbouwen van een netwerk van sociale infopunten BD101: Algemene Financiering D1160: Uitbreiding van plaatsen in De Baai J6060: Bouwen van een Lokaal dienstencentrum te Zwijnaarde K1160: Bouwen van assistentiewoningen te Sint-amandsberg K1161: Bouwen van assistentiewoningen te Zwijnaarde K1162: Realiseren groepswonen voor ouderen N0060: Implementeren van een nieuw e-hrm softwarepakket OVBEL: Overig Beleid P1160: Invoeren van een klassement en informatiebeheersplan P1161: Invoeren van een Archiefbeheerssysteem Jaarrekening Boek 1

162 Investeringsenveloppen Verbintenis- krediet Vastleggingen UITGAVEN Verbinteniskrediet min vastleggingen Aanrekeningen Verbinteniskrediet min aanrekeningen Verbinteniskrediet ONTVANGSTEN Aanrekeningen Verbinteniskrediet min aanrekeningen S0060: Ontwikkeling van een Business Intelligence rapporteringssysteem SD00001: We voorkomen en bestrijden armoede, en in het bijzonder de kinder-, de generatie- en nieuwe armoede, via een gerichte inzet van lokale sociale beleidsinstrumenten SD00003: We verhogen de zelfredzaamheid van burgers en hun recht op gelijke kansen en volwaardig burgerschap, startend vanuit een emancipatorisch onderwijs en rekening houdend met ieders mogelijkheden SD00015: We verruimen het aanbod aan sociale, bescheiden en private wooneenheden in zowel de huur- als koopmarkt SD00021: We bouwen Gent uit tot dé regionale werkgelegenheidspool met bijzondere aandacht voor sociale werkgelegenheid en het verkleinen van de arbeidsmarktparadox SD00040: We willen voor elke rol die de stad heeft een efficiënt, effectief en klantvriendelijk model uitwerken om de rechten en gelijke behandeling van eenieder te waarborgen Jaarrekening Boek 1

163 Investeringsenveloppen Verbintenis- krediet Vastleggingen UITGAVEN Verbinteniskrediet min vastleggingen Aanrekeningen Verbinteniskrediet min aanrekeningen Verbinteniskrediet ONTVANGSTEN Aanrekeningen Verbinteniskrediet min aanrekeningen W1360: Optimaliseren infrastructuur woonzorgcentrum De Vijvers W1460: Bouwen van Woonzorgcentrum Zuiderlicht te Mariakerke X1060: Uitbreiding en omgevingsaanleg van het Hoofdbestuur X1160: Aanleggen omgeving site Campus Prins Filip X1360: Bouwen campus welzijnsknoop Jaarrekening Boek 1

164 OCMW Gent 1.3 De evolutie van de liquiditeitenrekening Rapporten: Wettelijk rapport TJ6: Evolutie van de liquiditeitenrekening 161 Jaarrekening Boek 1

165 162 Jaarrekening Boek 1

166 163 Jaarrekening Boek 1

167 Rapport TJ6: Evolutie van de liquiditeitenrekening RESULTAAT OP KASBASIS Code Jaarrekening 2014 Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2012 I. Exploitatie (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten a. Belastingen en Boetes b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar Overige II. Investeringen (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen 421/ b. Niet-periodieke aflossingen 171/ Toegestane leningen 2903/ Overige transacties a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen uit contanten b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen B. Ontvangsten Op te nemen leningen en leasings 171/ Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen 4943/ b. Niet-periodieke terugvorderingen 2903/ Overige transacties a. Borgtochten ontvangen in contanten b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) Jaarrekening Boek 1

168 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) Bestemde gelden Jaarrekening 2014 Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2012 I. Exploitatie Bestemde geld planbatenheffing Bestemde gelden De Loore - Duynslaegher Bestemde gelden Legaat Triest Bestemde gelden waardeverminderingen II. Investeringen Bestemde gelden kwaliteit binnenklimaat Bestemde gelden Legaat Wibier Bestemde gelden recreatiekassen Bestemde gelden voor investeringsuitgaven III. Andere verrichtingen Totaal bestemde gelden Jaarrekening Boek 1

169 166 Jaarrekening Boek 1

170 OCMW Gent 1.4 Verstrekte werkings- en investeringssubsidies Rapporten: Rapport: Overzicht, per beleidsveld, van de verstrekte werkingsen investeringssubsidies 167 Jaarrekening Boek 1

171 168 Jaarrekening Boek 1

172 Rapport: Overzicht, per beleidsveld, van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies Sociale bijstand Activering van tewerkstelling Dienst voor juridische informatie en advies Sociale huisvesting Jeugdvoorzieningen Overige verrichtingen betreffende ouderen 88 Totaal beleidsveld Welzijn en samenleven Jaarrekening Boek 1

173 170 Jaarrekening Boek 1

174 OCMW Gent 2. Toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen Deze toelichting bestaat uit 3 luiken: - Toelichting bij de balans - Overzicht van de toegepaste waarderingsregels - De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 171 Jaarrekening Boek 1

175 172 Jaarrekening Boek 1

176 OCMW Gent 2.1 Toelichting bij de balans Rapporten: Wettelijk rapport TJ7: De toelichting bij de balans 173 Jaarrekening Boek 1

177 174 Jaarrekening Boek 1

178 Rapport TJ7: De toelichting bij de balans 1. Mutatiestaat van de financiële vaste activa Boekwaarde op 1/1 Investeringen Desinvesteringen Herwaarderingen Waardeverminderingen Boekwaarde op 31/12 A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergem samenwerksverband en soortg entit C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa Totaal financiële vaste activa Jaarrekening Boek 1

179 2. Mutatiestaat van de materiële vaste activa Boekwaarde op 1/1 Investeringen Desinvesteringen Herwaarderingen Afschrijvingen Waardeverminderingen Boekwaarde op 31/12 I. Gemeenschapsgoederen / A. Terreinen en gebouwen / B. Wegen en overige infrastructuur / C. Installaties, machines en uitrusting / D. Meubilair, kantooruitrusting en roll. mat / E. Leasing en soortgelijke rechten / F. Erfgoed / / 0 0 II. Bedrijfsmatige materiële vaste activa / A. Terreinen en gebouwen / B. Installaties, machines en uitrusting / C. Meubilair, kantooruitrusting en roll. mat / D. Leasing en soortgelijke rechten / III. Overige materiële vaste activa A. Terreinen en gebouwen B. Roerende goederen Totaal materiële vaste activa Jaarrekening Boek 1

180 3. Mutatiestaat van de financiële schulden Boekwaarde op 1/1 Nieuwe leningen/ leasings Aflossingen Over-boekingen LT naar KT Boekwaarde op 31/12 I. Financiële schulden op lange termijn A. Financiële schulden ten laste van bestuur Leningen ten laste van het bestuur Leasings ten laste van het bestuur B. Financiële schulden ten laste van derden Leningen ten laste van derden Leasings ten laste van derden II. Schulden op korte termijn / A. Financiële schulden ten laste van bestuur / Leningen ten laste van het bestuur / Leasings ten laste van het bestuur 0 / B. Financiële schulden ten laste van derden / Leningen ten laste van derden / Leasings ten laste van derden 0 / Totaal financiële schulden Jaarrekening Boek 1

181 4. De mutatiestaat van het nettoactief Mutatiestaat van het nettoactief Overig nettoactief Herwaarderingsreserve Gecumuleerd resultaat Investeringssubsidies en schenkingen TOTAAL I. Balans op einde boekjaar N II. Boekhoudkundige wijzigingen III. Herwerkte balans IV. Mutaties in het nettoactief boekjaar N-1 / A. Netto mutatie direct opgen in nettoactief / 0 / Toevoeging aan herwaarderingen / 0 / / 0 2. Terugneming van herwaarderingen (-) / 0 / / 0 3. Toev. aan investeringssub. en schenkingen / / / Afsch. investeringssub. en schenkingen (-) / / / B. Overschot / tekort van het boekjaar N-1 / / 0 / 0 V. Balans op einde boekjaar N VI. Mutaties in het nettoactief boekjaar N / A. Netto mutatie direct opgen in nettoactief / 0 / Toevoeging aan herwaarderingen / 0 / / 0 2. Terugneming van herwaarderingen (-) / 0 / / 0 3. Toev. aan investeringssub. en schenkingen / / / Afsch. investeringssub. en schenkingen (-) / / / B. Overschot / tekort van het boekjaar N / / / VII. Balans op einde boekjaar N Jaarrekening Boek 1

182 OCMW Gent 2.2 Een overzicht van de toegepaste waarderingsregels Rapporten: Rapport: Waarderingsregels 179 Jaarrekening Boek 1

183 180 Jaarrekening Boek 1

184 Rapport: Waarderingsregels De waarderingsregels worden apart voorgelegd op de raad van 10 juni Jaarrekening Boek 1

185 182 Jaarrekening Boek 1

186 OCMW Gent 2.3 De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Rapporten: Rapport: De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 183 Jaarrekening Boek 1

187 184 Jaarrekening Boek 1

188 Rapport: De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Deze toelichting bevindt zich in boek 3: Bijlagen bij de jaarrekening 2014, bijlage 3: De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 185 Jaarrekening Boek 1

189 186 Jaarrekening Boek 1

190 OCMW Gent 3. Extra toelichting Rapporten: Rapport: De niet-opgevraagde bedragen op de belangen en aandelen van de financiële vaste activa, per rubriek waarin de nog vol te storten belangen en aandelen zijn opgenomen. 187 Jaarrekening Boek 1

191 188 Jaarrekening Boek 1

192 Rapport: De niet-opgevraagde bedragen op de belangen en aandelen van de financiële vaste activa, per rubriek waarin de nog vol te storten belangen en aandelen zijn opgenomen. Art 62 4 besl. Vl. Reg. betreffende de BBC bepaalt dat we de niet-opgevraagde bedragen op belangen en aandelen dienen te rapporteren. In het boekjaar 2014 waren er geen. 189 Jaarrekening Boek 1

193 190 Jaarrekening Boek 1

194 Bijlage 1: Interne organisatie De interne organisatie van 2014 wordt geschetst door een overzicht te geven van de analytische structuur, een overzicht van de budgethouders en een overzicht van alle beleidsvelden per beleidsdomein. Rapporten: Rapport: Analytische structuur Rapport: Overzicht budgethouders met bevoegdheden Rapport: Overzicht beleidsvelden per beleidsdomein 191 Jaarrekening Boek 1

195 192 Jaarrekening Boek 1

196 193 Jaarrekening Boek 1

197 Rapport: Analytische structuur HBH Sociale dienstverlening A B C D Departement Sociale dienstverlening Afdeling Beleidsondersteuning Sociale Dienst Afdeling Financiële en Thematische Hulpverlening Afdeling Wonen en Activering Sociale dienstverlening Beleidsondersteuning SD Financiële en Thematische Hulpverlening Thuislozenzorg Wonen en Activering 00 - IW dept SD 00 - IW dir SD 00 - IW dir FTH 00 - Interne werking Thuislozenzorg 00 - Interne werking afdeling Wonen en Activering 10 - Opsporen van daklozen Samenwerking opvang thuislozen 10 Staf beleidsondersteuning SD 00 - IW Staf Beleid SD Beleidsond SD Staf FTH Vreemdelingen 00 - Interne werking 11 -Communicatie SD 00 - IW Staf FTH Vreemdelingen 10 - Begeleiding precaire statuut 12 - Analyse cijfers SD 10 - Lijnbewaking FTH en EU-burger Staf activering en subsidiecel 00 - Interne werking Staf activering en subsidiecel 10 - Beleidsondersteuning wonen en activeren 11 - Subsidiedossiers SD 13 - Armoedebeleid 11 - Beleidsonderst. FTH 11 - Expertise vreemdelingen Project Sociale infopunten 12 - Digitalisering SD Woonbegeleiding Interne werking Woonbegeleiding Gezondheidszorg 10 - Coachen en bemiddelen bij huurders 00 - Interne werking Juridische dienst SD Centrale administratie Gezondheidszorg 11 - Behandelen huurachterstand 00 - Interne werking Centrale 10 - Waarborgen dringende 00 - IW Jur dienst administratie medische hulp 12 - Behandelen uithuiszetting 10 - Jurid bijstand 10 - Administratie sociale dossiers 11 - Uitvoering beslissingen ivm 11 - Soc jurid ondersteuning steun 11 - Begeleiden burgers hoge medische kosten 13 - Woonvorm De Baai 60 - Uitbreiding De Baai 12 - Handhaving 99 Decentraal maatschappelijk 13 - Schuldbemiddeling 12 werk Verstrekken financiële Onthaal campus hulpverlening Energiecel Interne werking Onthaal campus 00 - Interne werking Energiecel Psychologische dienst 10 - Onthaal burger 10 - Begeleiden van cliënten LAC 00 - IW Psycho dienst 11 - Energieadvies en -ondersteuning 10 - Psycho hulpverlening Verwarmingstoelage 11 - Vakantiewerking Centrale balie 12 - Ondersteuning SD 00 - Interne werking Centrale balie Kinderarmoede 10 - Centrale balie Leerwerkplekken 00 - Interne werking Leerwerkplekken Laadbrug WB Gent Zuid WB Gentbrugge/ Ledeberg 12 - Schuitschaaf 00 - Interne werking WB Gent Zuid 00 - Interne werking WB Gentbrugge/Ledeberg 13 - Poetsploeg 10 - Dienstverlening WB GZ 10 - Dienstverlening WB GE/LE 14 - KarWIJdienst 11 - Aanspreekpunt WB GZ 11 - Aanspreekpunt WB GE/LE 15 - Energiesnoeiers 21 WB Gent Noord Interne Werking WB Gent Noord WB Sint-Amandsberg 00 - Interne werking WB Sint Dienstverlening WB GN Amandsberg 16 - Multi-inzetbaar team IKOOK IKOOK CPF IKOOK CATERING IKOOK LEDEBERG 18 - Renovatie meubilair 11 - Aanspreekpunt WB GN 10 - Dienstverlening WB SA 11 - Aanspreekpunt WB SA 38 OTC Interne werking OTC WB Bloemekeswijk WB Nieuw Gent 10 - Interculturalisering 00 - Interne werking WB 00 - Interne werking WB Nieuw Bloemekeswijk Gent 11 - Sociale tewerkstelling art Dienstverlening WB BW 10 - Dienstverlening WB NG 12 - Tewerkstbegeleiding art Aanspreekpunt WB BW 11 - Aanspreekpunt WB NG 13 - arbeidsbegeleiding client 20 - Beheer gebouw WB BW 20 - Beheer gebouw WB NG 14 - Sociale tewerkstelling wep Kind en Gezin WB BW 21 - Kind en Gezin WB NG 22 - Stad Gent WB BW 22 - Stad Gent WB NG Universiteitscentrum WB NG Emancipatorische werking Interne werking EW WB Brugse poort 10 - Sociale activering 00 - Interne werking WB Brugse Poort 11 - Klantenparticipatie 10 - Dienstverlening WB BP 12 - Aanbieden groepswerk 11 - Aanspreekpunt WB BP 20 - Beheer gebouw WB BP Kind en Gezin WB BP Woningen 22 - Stad Gent WB BP 00 - Interne werking Woningen 23 - Universiteitscentrum WB BP 10 - Aanbod SVK 24 - VZW Ateljee WB BP 11 - Aanbod noodwoningen 12 - Zekerheidsinstellingen en bankwaarborgen 80 Campus UCO 00 - Beheer Campus UCO 194 Jaarrekening Boek 1

198 HBH Ouderenzorg H I J K W Afdeling Departement Afdeling Themawerking en Beleidsondersteuning Afdeling Lokale Dienstencentra Ouderenzorg wonen OZ WZC Ouderenzorg Beleidsondersteuning Ouderenzorg Coördinatie LDC Themawerking en wonen WZC Het Heiveld 00 - Interne werking afdeling 00 - Interne werking coördinatie 00 - Interne werking afdeling Beleidsondersteuning OZ LDC Themawerking en Wonen 00 - Interne werking Departement Ouderenzorg 00 - Interne werking wzc Het Heiveld 10 - Aanbieden Zorg wzc Heiveld Aanbieden Woonomgeving wzc Heiveld Staf OZ LDC De Boei LDC Wibier Themawerking 20 - Dagverzorging wzc Heiveld 10 - Beleidsondersteuning OZ 00 - Interne werking ldc De Boei 00 - Interne werking ldc Wibier 00 - Interne werking Themawerking 21 - CVK Wzc Heiveld 11 - Communicatie OZ 10 - Activiteiten ldc DB 10 - Activiteiten ldc Wi 10 - Psychologische hulpverlening vanuit LDC 99 - Ontmoeting wzc Heiveld 11 - Dienstverlening ldc DB 11 - Dienstverlening ldc Wi 11 - Isolement senioren 99 - Ontmoeting ldc DB 99 - Ontmoeting ldc Wi 12 - Expertise ECM-senioren LDC De Horizon LDC De Knoop Zelfstandig wonen WZC De Liberteyt 00 - Interne werking wzc Liberteyt 10 - Aanbieden Zorg wzc Liberteyt 00 - Interne werking ldc De Horizon 00 - Interne werking ldc De Knoop 00 - Interne werking Zelfstandig wonen 11 - Aanbieden Woonomgeving wzc Liberteyt 10 - Activiteiten ldc HR 10 - Activiteiten ldc De Knoop 10 - Uitwerken vernieuwende woonvormen 21 - CVK wzc Liberteyt 11 - Dienstverlening ldc HR 11- Dienstverlening 11 - Woonvormen senioren 99 - Ontmoeting wzc Liberteyt 99 - Ontmoeting ldc HR 99 - Ontmoeting ldc De Knoop 12 - Beheer Antoniushof 13 - Beheer Ten Hove Beheer Sint-Amandsberg WZC De Zonnebloem LDC De Waterspiegel LDC Zwijnaarde 15 - Beheer Zwijnaerde 00 - Interne werking wzc Zonnebloem 00 - Interne werking ldc De Waterspiegel 00 - Interne werking ldc Zwijnaarde 16 - Ondersteunen woonactoren voor projecten senioren 10 - Aanbieden Zorg wzc Zonnebloem 10 - Activiteiten ldc DW 60 - Project bouw ldc Zwijnaarde 60 - woningen Sint-Amandberg 11 - Aanbieden Woonomgeving wzc Zonnebloem 11 - Dienstverlening ldc DW 10 - Activiteiten ldc Zw 61 - woningen Zwijnaarde 21 - CVK wzc Zonnebloem 99 - Ontmoeting ldc DW 11- Dienstverlening ldc Zw 62 - groepswonen 99 - Ontmoeting wzc Zonnebloem 99 - Ontmoeting ldc Zwijnaarde Advies oriëntatie en opname 13 LDC De Regenboog 00 - Interne werking AOO WZC De Vijvers 00 - Interne werking ldc De Regenboog 10 - AOO senioren 00 - Interne werking wzc De Vijvers 10 - Activiteiten ldc DR 11 - Tussenkomsten private WZC 10 - Aanbieden Zorg wzc De Vijvers 11 - Dienstverlening ldc DR 11 - Aanbieden Woonomgeving wzc De Vijvers 99 - Ontmoeting ldc DR CVK wzc De Vijvers Thuiszorg 60 - uitbreiding wzc De Vijvers Ondersteunen thuiswonende senioren 99 - Ontmoeting wzc De Vijvers LDC De Thuishaven Interne werking ldc De Thuishaven WZC Zuiderlicht 10 - Activiteiten ldc DT 60 - Project bouw wzc Zuiderlicht 11 - Dienstverlening ldc DT 00 - Interne werking wzc Zuiderlicht 99 - Ontmoeting ldc DT 10 - Zorg aanbieden wzc Zuiderlicht 55 LDC De Vlaschaard 00 - Interne werking ldc De Vlaschaard 10 - Activiteiten ldc DV 11 - Dienstverlening ldc DV 99 - Ontmoeting ldc DV 56 LDC Speltincx 00 - Interne werking ldc Speltincx 10 - Activiteiten ldc Sp 11 - Dienstverlening ldc Sp 99 - Ontmoeting ldc Sp 11 - Woonomgeving wzc Zuiderlicht 99 - Ontmoeting wzc Zuiderlicht 57 LDC Ten Hove Interne werking ldc Ten Jaarrekening Boek 1 Hove 10 - Activiteiten ldc TH 11 - Dienstverlening ldc TH 99 - Ontmoeting ldc TH

199 HBH P&O N O P Q Afdeling Human Resources Afdeling Facility Management Departement P&O Afdeling Strategische ondersteuning P&O Strategische ondersteuning Human Resources Facility Management P&O P&O 00 - Interne Werking afdeling HR 00 - Interne Werking afdeling Facility Management 00 - Interne Werking Departement P&O 00 - Interne werking afdeling strategische ondersteuning 10 - Reglementering en vakbondsrelaties 10 - Energiebewustzijn 10 - Beleidsondersteuning P&O 10 - Juridisch advies P&O 11 - HR tools ontwikkelen 60 - Project Nieuwe werken 60 - Project E-HRM Ondersteuning 10 Kwaliteit en interne controle Interne werking Ondersteuning Communicatie 00 - Interne werking KwIC Personeel 10 - Leveringen/diensten 00 - Interne Werking Communicatie 10 - Kwaliteitszorg 00 - Interne werking Personeel 11 - Centraal magazijn 10 - Externe communicatie 11 - Interne controle en audit 10 - Personeelsadministratie 11 - Interne communicatie 60 - LEAN en administratieve vereenvoudiging 11 - Salarisadministratie Administratie vrijetijdsparticipatie Technieken 13 - Begeleiden veranderingsprocessen Interne werking Technieken Coördinatie informatica Drukwerk Interne werking Coinf Organisatie en engagement 11 - Technische infrastructuur onderhouden Archief 10 - ICT-technologieën 00 - Interne werking Organisatie en Engagement 12 - Onderhoud lokalen 00 - Interne werking Archief 11 - Veilige ICT-omgeving 10 - Organisatiedesign uittekenen 10 - Documentatiebeheer 13 - Samenwerking Digipolis 11 - Werknemersbetrokkenheid Erfgoedwerking 12 - Klantenintimiteit Studiebureau 12 - Archiefbeheer vzw Sodico 00 - Interne werking Studiebureau 13 - Archiefpromotie Strategische aankoop 11 - Bouwen en inrichten 61 - Archiefbeheerssysteem 60 - Project klassement en Beheer eigen gebouwen informatiebeheersplan 00 - Interne werking strategische aankoop 10 - Behoeftebep levering Selectie 62 - E-depot 11 - Overheidsopdrachten 00 - Interne werking Selectie 10 - Selecties Loopbaanbegeleiding Preventie en Veiligheid 12 - Diversiteitsacties 00 - Interne werking Preventie en veiligheid 10 - Coördinatie Veiligheid Coördinatie informatieveiligheid Ontwikkeling 00 - Interne werking Ontwikkeling 10 - Coaching leidinggevenden 11 - Talentmanagement 12 - Opleidingen 196 Jaarrekening Boek 1

200 HBH HBH HBH HBH Secr Financiën Campussen Algemene Financiëring S U V X Z Departement Secretaris Afdeling Diensten Secretaris Departement Financiën Departement Algemene Departement financiering en campussen ondersteuning Campus Secretaris Diensten van de secretaris Financiën Hoofdbestuur Legaten en schenkingen 00 - Interne werking departement Secretaris 00 - Interne werking afdeling diensten secretaris 00 - Interne werking departement Fin 10 - Strategische beleidsondersteuning 10 - Bestuurlijke Ondersteuning 10 - Beleidsondersteuning Fin 11 - Samenwerkingsovereenkomsten 60 - Project BI en partnerschappen 11 - Optimaliseren financiering 00 - Beheer Campus Hoofdbestuur 60 - Uitbreiding Onderbergen 60 - NFI Beheer schenkingen en legaten znd specifiek doel 10 - Beheer schenking Triest 11 - Beheer schenking De Loore-Duynslaegher 12 - Beheer schenking Wibier Campus Pr Filip Kabinetten/fracties Bestuursondersteuning Beheer Campus Prins Filip Interne werking kabinetten/fracties 00 - Interne werking Bestuursondersteuning Debiteurenbeheer 60 - Omgevingsaanleg CPF Financieel beheer 10 - Notulenbeheer 00 - Interne werking Debiteurenbeheer 10 - Thesauriebeheer 11 - Postverdeling 10 - Openstaande vorderingen 11 - Beheren overdrachten tussen bestuurlijke niveaus 12 - Beheer Cultuurkapel 12 - Beheren transacties openbare schulden 60 - E-Post 12 Budgettering Interne werking budgettering Campus Welzijnsknoop Ledeberg Mobiele ploeg 10 - Coördinatie budgethouders 11 - Opmaak MJP en budget 00 - Beheer welzijnsknoop Ledeberg 60- Project Welzijnsknoop Ledeberg 00 - Tijdelijke vervangingen mobiele ploeg Detacheringen Boekhouding Campus Electrabel 00 - Ter beschikking stellen van personeelsleden 00 - Interne werking Boekhouding 00 - Beheer Campus Electrabel 10 - Voeren van de boekhouding Crediteurenbeheer Privaat patrimonium 00 - Beheer Patrimonium 10 - Coördinatie sogent 197 Jaarrekening Boek 1

201 RAPPORT: OVERZICHT BUDGETHOUDERS De nieuwe budgethouders sinds het oorspronkelijk meerjarenplan. Baert Katrien Baetslé Anne-Marie Balcaen Annelies Baudonck Ann Beaumon Edwin Beaumon Joris Beyens Dirk Colle Filip Coppens Sabrina Daelman Marc De Baere Guido De Bondt Chantale De Keukelaere David Debruyne Siegfried Delcourt Pia Dierickx Gert Dierinck Veronique François Ilse Grillaert Christine Haeck Tom Hullebroeck Mieke Hulpiau Pascale Jacobs Philippe/Brecht Vandenbergh Keppens Didier Decentraal maatschappelijk werk Centrale administratie Centrale Balie Sociale Dienstverlening Aankoop en logistiek Thuislozenzorg Welzijnsbureau Sint-Amandsberg Emancipatorische werking Leerwerkplekken Staf beleidsondersteuning SD Woonzorgcentrum De Vijvers Coördinatie informatica Opleidings- en tewerkstellingscentrum Welzijnsbureau Brugse poort Welzijnsbureau Bloemekenswijk Campus UCO Wonen en activering Ontwikkeling Onthaal Campus Gezondheidszorg Vreemdelingen Organisatie en Engagement Bestuursondersteuning Detacheringen Woonzorgcentrum De Liberteyt Debiteuren Welzijnsbureau Gent Zuid Energiecel Woonbegeleiding Archief Personeel en organisatie Ouderenzorg Woonzorgcentrum Zuiderlicht Preventie en Veiligheid Kwaliteit en interne controle 198 Jaarrekening Boek 1

202 Kuylen Kelly Kwanten Lut Lambrecht Jan Laroy Frits Lis Sylvia Martens Nel Marynissen Rik Morlion Jan/Frederik De Loore Paermentier Kris Roelkens Claudine Roggeman Geert Schouppe Annie Segers Stijn Serras Geraldine Snauwaert Manuel Spriet Pieter Van Bree Jan Van der Jeugt Koen Vanden Wyngaerd Ann Vandewalle Liesbet Vergaerde Geert Vertriest Liesbet Medewerkers Mobiele ploeg Selectie Welzijnsbureau Gent Noord Themawerking en Wonen Advies, oriëntatie en opname Themawerking Thuiszorg Zelfstandig wonen Strategische aankoop Strategische ondersteuning P&O Psychologische Dienst Communicatie Juridische dienst SD Technieken Human Resources Organisatie en Engagement GDC Personeel OCMW Financiële en thematische hulpverlening Staf Financiële en Thematische hulpverlening Woonzorgcentrum Het Heiveld Welzijnsbureau Gentbrugge - Ledeberg Welzijnsbureau Nieuw Gent Woonzorgcentrum Zonnebloem Woningen Campus Hoofdbestuur Campus Prins Filip Campus Casinoplein Campus Welzijnsknoop Ledeberg Facility Management Studiebureau Boekhouding Staf activering en subsidiecel Budgettering Beleidsondersteuning Sociale Dienst Beleidsondersteuning Ouderenzorg Staf Ouderenzorg Legaten en schenkingen Financieel beheer Financiën Privaat patrimonium Kabinetten Diensten van de secretaris 199 Jaarrekening Boek 1

203 Vervaet Frank Coördinatie lokale dienstencentra Lokaal dienstencentrum De Boei Lokaal dienstencentrum De Horizon Lokaal dienstencentrum Ten Hove Lokaal dienstencentrum De Knoop Lokaal dienstencentrum De Regenboog Lokaal dienstencentrum Speltincx Lokaal dienstencentrum De Thuishaven Lokaal dienstencentrum De Vlaschaard Lokaal dienstencentrum De Waterspiegel Lokaal dienstencentrum Wibier Lokaal dienstencentrum Zwijnaarde Lokaal dienstencentrum De Horizon 200 Jaarrekening Boek 1

204 RAPPORT: OVERZICHT BELEIDSVELDEN Beleidsdomein Beleidsveld Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus Algemene Financiering Financiële aangelegenheden Overige algemene financiering Patrimonium zonder maatschappelijk doel Transacties in verband met de openbare schuld Archief Fiscale en financiële diensten Stad met bestuurskracht Organisatiebeheersing Overige algemene diensten Personeelsdienst en vorming Politieke organen Secretariaat Activering van tewerkstelling Assistentiewoningen Dagverzorgcentra Dienst voor juridische informatie en advies Welzijn en samenleven Dienstencentra Ouderenwoningen Overige verrichtingen betreffende ouderen Sociale bijstand Sociale huisvesting Woon- en zorgcentra 201 Jaarrekening Boek 1

205 202 Jaarrekening Boek 1

206 Bijlage 2: filters wettelijke rapporten Artikel 105 van het BBC-besluit bepaalt dat iedere inschrijving in een dagboek een doorlopend volgnummer moet bevatten. Door het laatste volgnummer van een inschrijving te vermelden kan het toezicht op basis van de digitale rapportering de wettelijke rapporten van een bestuur reconstrueren. Omwille van technische redenen in SAP is een doorlopend volgnummer niet in alle dagboeken mogelijk. In overleg met Stad Gent, sogent en OCMW Gent heeft Digipolis hiervoor contact opgenomen met het toezicht en werd afgesproken dat bij de rapportering een tabel zou worden gevoegd met de filters die gebruikt worden om een bepaald rapport op te maken. Onderstaande tabel geeft een overzicht van deze technische filters. Rapport Doelstelli -ngenrealisatie Bestuur/ Entiteit Jaar Budgetronde OCMW Gent 2014 W14 J1 OCMW Gent 2014 J2 OCMW Gent 2014 J3 OCMW Gent 2014 J4 OCMW Gent 2014 J5 OCMW Gent 2014 Budgetversie PLN NFI Plan versie J6 OCMW Gent J7 OCMW Gent Profit center structuur versie Profit center structuur Interne Facturatie OCMW- OCMW OCMW- OCMW Budgetronde Initieel budget B14 B14 B14 B14 B14 Budgetvers ie Initieel budget PLN NFI Plan versie PLN NFI Plan versie PLN NFI Plan versie PLN NFI Plan versie PLN NFI Plan versie Budgetronde Eindbudget W14 W14 W14 W14 W14 Budgetronde Eindbudget PLN NFI Plan versie PLN NFI Plan versie PLN NFI Plan versie PLN NFI Plan versie PLN NFI Plan versie Nee Nee Nee Nee Nee Nee Budgettaire Entiteit B.E. OCMW B.E. OCMW B.E. OCMW TJ1 OCMW Gent 2014 B14 Nee B.E. OCMW TJ2 OCMW Gent 2014 B14 Nee B.E. OCMW Nee 203 Jaarrekening Boek 1

207 TJ3 OCMW Gent 2014 B14 Nee B.E. OCMW TJ4 OCMW Gent 2014 B14 Nee B.E. OCMW TJ5 8 OCMW Gent 2014 B14 PLN NFI Plan versie Nee B.E. OCMW TJ6 OCMW Gent 2014 Nee TJ7 OCMW Gent 2014 Nee 8 Kolom vastleggingen is nog niet reproduceerbaar conform art. 132 van de BBC wetgeving wegens IT problemen. Dit probleem is gekend en er wordt naar een oplossing gezocht. 204 Jaarrekening Boek 1

208 205 Jaarrekening Boek 1

209 OCMW Gent Jaarrekening 2014 Boek 2 Analyse en toelichting van de jaarrekening 2014 Secretaris: Luc Kupers Financieel Beheerder: Geert Vergaerde Voorzitter: Rudy Coddens Nis code: Uitgave: Jaarrekening Boek 2

210 2 Jaarrekening Boek 2

211 Jaarrekening Boek 2 Inhoud DIENSTVERLENING Sociale dienst Sociale dienstverlening Technische toelichting Inhoudelijke toelichting Algemeen Specifiek Leefloon Art 60 + SEI Financiële hulp Wet Ten laste name senioren Aantal cliënten Betaalwijzen Opbrengsten dienstverlening Jeugd, LWP (leerwerkplekken), schuldbemiddeling Recuperatie andere kosten dienstverlening Ouderenzorg WoonZorgCentra Opbrengsten dienstverlening WZC Kosten dienstverlening WZC Resultaat WZC Het resultaat nader bekeken Ligdagprijs Activiteiten OZ Opbrengsten activiteiten voor cliënten van de dienstencentra en WZC Kosten activiteiten voor cliënten van de dienstencentra en WZC Resultaat OZ andere dan WZC Diverse overige dienstverlening Verhuur FINANCIEEL Budgettaire boekhouding Kosten... 39

212 4.1.1 Personeelskost Organisatorische indeling Functionele indeling Strategische indeling Steunverlening, toegestane werkingssubsidies en andere operationele kosten Minderwaarde op de realisatie van operationele vorderingen Schadevergoedingen Specifieke kosten sociale dienst en toegestane werkingssubsidies Aankopen goederen en diensten Energie Sogent Digipolis Andere kosten aankopen goederen en diensten Onderhoud en herstellingen Consultancy Telefonie Vorming Publiciteit Opbrengsten Opbrengsten uit dienstverlening, verhuring en recuperatie van specifieke kosten Dienstverlening Verhuring Verhuur privaat patrimonium Subsidies Financiële opbrengsten Opbrengsten uit vlottende activa Investeringen Grote lijnen Meer in detail Investeringsuitgaven Vanuit een organisatorisch perspectief Investeringsontvangsten Financiering van de exploitatie- en investeringsuitgaven Financieel evenwicht Resultaat op kasbasis Gecumuleerd budgettaire resultaat Exploitatiebudget Investeringsbudget Jaarrekening Boek 2

213 Bestemde gelden Autofinancieringsmarge Algemene boekhouding Financiële gezondheid Balansratio s Liquiditeitsratio Leverancierskrediet Klantenkrediet Solvabiliteitsratio Staat van opbrengsten en kosten Rentabiliteit kostendekkingsgraad Waar staat OCMW Gent tegenover andere OCMW s Vooraf De gemeentelijke bijdrage Exploitatie Algemeen Financiële hulpverlening Investeringen Financieel evenwicht Resultaat op kasbasis Autofinancieringsmarge Jaarrekening Boek 2

214 6 Jaarrekening Boek 2

215 Dienstverlening In dit deel behandelen we de kosten die het OCMW gemaakt heeft in het kader van zijn dienstverlening. Daartegenover plaatsten we de gegenereerde opbrengsten. 1 Sociale dienst De sociale dienst draagt bij tot volgende hoofdstrategische doelstellingen en strategische doelstellingen. Gent stimuleert haar burgers maximaal om zich te ontplooien en geeft hen gelijkwaardige kansen tot sociale stijging. (HS00001) We voorkomen en bestrijden armoede, en in het bijzonder de kinder-, de generatie- en nieuwe armoede, via een gerichte inzet van lokale sociale SD00001 beleidsinstrumenten. We zorgen voor een optimale coördinatie van maatschappelijke dienstverlening en gezondheidszorg, maken ze toegankelijk voor iedereen SD00002 en besteden daarbij uitgesproken aandacht aan kansengroepen. We verhogen de zelfredzaamheid van burgers en hun recht op gelijke kansen en volwaardig burgerschap, startend vanuit een emancipatorisch SD00003 onderwijs en rekening houdend met ieders mogelijkheden. Gent is een aangename en betaalbare woonstad voor alle Gentenaars met een aantrekkelijke publieke en groene ruimte die uitnodigt tot ontmoeten. (HS00004) We verruimen het aanbod aan sociale, bescheiden en private SD00015 wooneenheden in zowel de huur- als koopmarkt. We hebben aandacht voor de woonnoden en wensen van verschillende SD00017 doelgroepen en ondersteunen hen waar nodig. Gent wendt de aanwezige creativiteit en de ruimte optimaal aan voor een gediversifieerde en duurzame economie en industrie waarin talent, ondernemingszin, arbeid en tewerkstelling worden gestimuleerd. (HS00005) We bouwen Gent uit tot dé regionale werkgelegenheidspool met bijzondere aandacht voor sociale werkgelegenheid en het verkleinen van de SD00021 arbeidsmarktparadox. Gent stelt zich actief op in een breed en gelaagd netwerk en organiseert haar diensten op een performante wijze. (HS00009) We willen voor elke rol die de stad heeft een efficiënt, effectief en klantvriendelijk model uitwerken om de rechten en gelijke behandeling van SD00040 eenieder te waarborgen. We zetten in op optimaal onderhoud, ontwikkeling en beheer van onze SD00042 systemen en patrimonium. 7 Jaarrekening Boek 2

216 1.1 Sociale dienstverlening De kosten en opbrengsten in het kader van gekende steun worden geregistreerd binnen eenzelfde boekhoudkundige categorie, nl: 648: Specifieke kosten sociale dienstverlening 6480 Leefloon 6481 Steun in speciën: dit omvat betalingen aan cliënten, vaak voor specifieke kosten, zoals schoolpremie, voorschotten, 6482 Steun in natura en bijdragen in gevolge de wet 2/4/65: dit omvat betalingen aan derden voor specifieke materiële voordelen die vaak door derden aan cliënten verleend worden (bv. hospitalisatie, vervoerkosten, stookolieleveringen, ) en het equivalent leefloon. 649: toegestane werkingssubsidies : omvat betalingen aan privé-instellingen, die in gevolge een samenwerkingsakkoord met het OCMW een bepaalde opdracht uitvoeren. 748: Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst, dit is dienstverlening die door de cliënt zelf moet terugbetaald worden, hetzij rechtstreeks, hetzij door zijn uitbetalingsinstelling (subrogatie of vrijwillige afstand) Hierbinnen vinden we, naar analogie van de specifieke kosten sociale dienstverlening, eenzelfde indeling 7480/7481/7482 terug. 740: werkingssubsidies (toelagen aan derden): dit is het gedeelte dat door de subsidiërende overheid gedragen wordt. Ook hier vinden we een dergelijke indeling: 7407 Subsidies leefloon 7408 Subsidies steun in speciën 7409 Subsidies wet 65 In onderstaande tabel vindt u een overzicht terug voor elke soort, geplaatst naast de recuperaties en de subsidies. 8 Jaarrekening Boek 2

217 Steun Recuperatie Subsidiëring Rekening Resultaat 2014 Resultaat 2013 Rekening Resultaat 2014 Resultaat 2013 Rekening Resultaat 2014 Resultaat 2013 Leefloon , , , , , ,71 LL ingeschreven in BR (basisregeling) , , , , , , , ,19 Onderhoudsgeld in combinatie met LL , , ,85 912, , ,87 Installatiepremie LL en organieke wet , , , , , ,54 LL daklozen bij definitieve vestiging , , , , , ,19 LL studenten , , , , , ,89 LL niet ingeschreven in BR , , , , , ,61 LL artikel , , , ,41 LL deeltijdse tewerkstelling art , , , ,88 LL voltijdse tewerkstelling art , , , ,52 Geactiveerd LL , , , , ,53 Steun in Speciën , , , , , ,39 Energietoelage , , , , , ,10 Stookoliepremie , , , ,61 Extra steun energie , , , ,49 Budgetmeter gas , , ,00 ook gesubs. door Staatstoelage Energiefonds Winterpremie aardgas budgetmeter , , ,60 390, ,00 Energieschulden , , ,48 871,02 ook gesubs. door Staatstoelage Energiefonds Waterschulden , , , ,93 ook gesubs. door Staatstoelage Energiefonds Huishuur toelage , , , ,56 Huurschulden , , , ,75 Huurtoelage SVK-woningen , , , , , ,36 Noodhulp aan daklozen , , , ,21 Huur-, bankwaarborg en zekerheidstelling , , , , , ,00 Schoolpremie , , ,15 830, , ,00 Tussenkomsten kinderen , , , ,25 Aanmoedigingspremie cursisten , ,27 Nederlandse taallessen voor art , , ,00 Vorming ikv activering , , ,50 772,00 Vormingspremie art.60 privé LL , , ,00 Vormingspremie art.60 privé LM , ,00 Zakgelden residenten WZC , , , ,81 Belastingen residenten (OZ) , , , ,66 Voorschotten uikeringen pensioen, handicap, ziekte , , , ,24 Voorschotten werkloosheid , , , ,15 Voorschotten kinderbijslag en geboortepremie , , , ,14 Voorschotten onderhoudgeld ,00 300, ,00 300,00 Dienstverlening in speciën , , , ,99 Socio-culturele participatie , , ,00 68, , ,00 Overbruggingen , , , ,55 Toelagen Legaat De Loore , ,00 Bijdragen mutualiteit/sociale kassen , , , ,22 9 Jaarrekening Boek 2

218 Steun in Natura & Steun wet , , , , , ,87 Energiezuinige maatregelen , , , ,95 Stookolielevering (1000 l) , , , ,29 Verblijfskosten OCMW-WZC , , , , , ,35 Verblijfskosten privé-wzc Diverse steun in natura , , , , , , , , , , , , ,53 Vervoerkosten , , ,81 383,86 Begrafeniskosten , , , ,87 Hospi. kosten in Gents ziekenhuis , , , ,20 Ambulante medische verzorging , , , ,87 Medisch farmaceutische kosten , , , ,93 Betaling als onderstandsdom. a. steunverl. centr , ,00 Medische kosten niet ingeschreven in BR , , , , , ,19 Equivalent leefloon , , , , , ,50 Geactiveerd eq. LL 100% , , , ,51 Equivalent LL art , , , ,67 Onderhoudsgeld in combinatie met eq. LL ,00 297,46 Kinderbijslag en geboortepremie eq. LL , ,14 Plaatsingskosten in onthaaltehuizen , , , ,17 Thuishulp , , , ,40 Karweien uitgevoerd door externen , ,23 Niet gesubs. tegemoetkoming buitenl behoeftigen , , , ,68 Sociale korting karweien LWP ,00 Toelagen aan derden , , ,00 0,00 Toelage aan privé-instelling tgv overeenk soc doel , ,45 Toelage nachtopvang ,00 Toelage nachtopvang , ,00 Toelage dagopvang , ,00 Overdracht aan derden stedenfonds , ,65 Overdracht aan derden Peeters , ,08 Overdracht aan derden Vande Lanotte , ,31 Overdracht aan derden (andere projecten) , ,00 Premie taalaanbodverstrekkers , ,00 Totaal , , , , , ,97 Tabel 1-1 Detail steunverlening: kost recuperatie subsidie 10 Jaarrekening Boek 2

219 1.1.1 Technische toelichting Verblijfskosten OCMW-WZC, weerspiegelt de ten laste name door de kostenplaats Verstrekken financiële hulpverlening aan behoeftige residenten van onze eigen WZC (WoonZorgCentra). De bedoeling van deze opzet is het resultaat van de WZC niet te belasten met kosten die eigen zijn aan de exploitatie van een OCMW en niet van een WZC. De tegenhanger van deze rekening vinden we bij de opbrengsten van de eigen WZC op rekening Aandeel OCMW in de verblijfskosten. De nieuwe richtlijnen van de BBC (Beleids-en beheerscyclus) schrijven voor dat er geboekt moet worden op transactiemoment. De toelagen aan derden worden in schijven uitbetaald aan de VZW s. Een voorschot van 75-90% wordt bij begin van het boekjaar uitbetaald en geboekt. Het saldo wordt pas toegekend nadat de VZW s hun verantwoording hebben voorgelegd van afgelopen jaar en deze is goedgekeurd. Bijgevolg valt het transactiemoment in een volgend boekjaar. Vroeger werden deze saldi alsnog op huidig boekjaar voorzien, waar dit vanaf 2014 niet meer mag. Deze wijziging zorgt er voor dat de cijfers in 2014 eenmalig lager liggen. Pro memorie vermelden we dat de crediteringen van cliënten sociale dienst op een andere manier gebeuren dan degenen die geen cliënt (meer) zijn. Voor cliënten wordt de opbrengst verminderd aan de hand van een creditnota. In 2014 was het bedrag van deze creditnota s in totaal ,35. Dit impliceert ook dat het bedrag onder de categorie 748 niet volledig uitdrukt wat het OCMW recupereert, omdat we genoodzaakt zijn om bepaalde sommen oninbaar te stellen. (via de categorie 642). De rekeningen (socio-culturele participatie) en (schoolpremie) vormen niet de totale verzameling van de kosten gemaakt in het kader van socio-culturele participatie en kinderarmoedebestrijding, er werden ook kosten gemaakt voor deze in andere categorieën. In totaal werd er in de bewijsvoering voor socio-culturele participatie bijna euro opgenomen, voor kinderarmoede euro. De subsidie-ontvangst werd echter wel volledig binnen de categorie van subsidies steun in speciën opgenomen. Sociale dienstverlening kan zowel steun aan cliënten SD (Sociale Dienst) als aan senioren ten laste (OZ - OuderenZorg) bevatten. Hieronder enkele rekeningen waar dit vooral het geval is: 11 Jaarrekening Boek 2

220 De rekening Kinderbijslag en geboortepremie eq. LL is een nieuwe rekening. Waar, vóór 2014, de bedragen voor deze steunvorm geregistreerd werden samen met het equivalent leefloon, wordt er vanaf 2014 onderscheid gemaakt om zo transparantere informatie te kunnen geven. Ook de rekening Karweien uitgevoerd door leerwerkplekken is eveneens nieuw sinds Sinds september 2014 wordt bij de omzet van de karweien van de leerwerkplekken een opsplitsing gemaakt tussen soort kost (zie hieronder paragraaf 1.2.1). Daarbij wordt eveneens de sociale korting die cliënten krijgen voor deze karweien apart geregistreerd. Deze komen op deze nieuwe rekening terecht. 12 Jaarrekening Boek 2

221 1.1.2 Inhoudelijke toelichting Algemeen Tot 2010 werd er een sterk aanhoudende stijging vastgesteld van de kosten die het OCMW maakte in het kader van de sociale dienstverlening. Na een daling in 2012 stabiliseerde zich dit in 2013 en verder in 2014 (+0,4%), t.o.v zien we in een 2014 een stijging van 16,9% Uit Tabel 1-1 Detail steunverlening: kost recuperatie subsidie (zie hierboven) valt af te leiden dat het OCMW voor een belangrijk deel de kosten van de steun kan recupereren van cliënten en van de subsidiërende overheid. Het saldo voor rekening van het OCMW: Steun ,53 Recup. Cliënten en subrogatie ,20 Subsidies ,61 Saldo ,72 De voorbijgaande jaren bedroeg dit saldo voor rekening van het OCMW: ,1 miljoen ,4 miljoen ,8 miljoen ,4 miljoen ,6 miljoen ,0 miljoen ,4 miljoen Zowel de steun als de subsidies blijven stabiel in 2014, de recuperatie stijgt echter. Daardoor daalt in 2014 het saldo voor rekening van het OCMW. Het saldo van de vorderingen op niet-zelfbetalende bejaarden zowel in privé als OCMW- WZC nav definitieve ten laste names zorgt in hoofdzaak voor de stijging van de recuperaties t.o.v. vorig jaar. De evolutie van het totale bedrag aan kosten dienstverlening bevat verschillende afzonderlijke bewegingen. 13 Jaarrekening Boek 2

222 De volgende grafiek illustreert het belang van elke categorie steun. Figuur 1-1 Samenstelling steun naar categorie Het leefloon blijft veruit de belangrijkste categorie, zowel absoluut als relatief, dit belang nam in 2012 af, maar dit jaar zien we opnieuw een stijging, zowel absoluut als relatief. Dit ten koste van het aandeel van de categorie steun in natura en wet 65. Enerzijds stijgt de leefloon categorie effectief (zie hieronder ). Anderzijds daalt de categorie steun in natura en wet 65 ook effectief, hoofdzakelijk door daling in uitgaven in kader van wet 65 (zie hieronder ). Er is een schijnbare breuklijn zichtbaar tussen 2011 en 2012 in relatief belang van bepaalde categorieën. Dit is het gevolg van de bovenvermelde wijzigingen die doorgevoerd zijn om transparanter te rapporteren. Bovenstaande evolutie strookt met de vaststellingen van het algemeen jaarverslag: Het aandeel RMI- en RMH-gerechtigden stijgt verder in 2014 na een daling van 2010 tot Jaarrekening Boek 2

223 Specifiek Leefloon Het leefloon is na jaren van forse stijging gevolgd door een aantal jaren van lichte dalingen, opnieuw en verder gestegen in In 2006 bedroeg het leefloon nog 24 miljoen, dit steeg tot ruim 39 miljoen in 2010 om in 2012 af te nemen tot 32,7 miljoen. Na een lichte stijging in 2013, zien we een verdere stijging van het leefloon in Tegenover 2010 spreken we van een totale daling van 8,26%, maar een stijging van 6,10% tegenover vorig jaar. We vermelden de belangrijkste: Basisregeling: +6,03% (+1.22 miljoen) Definitief gevestigde daklozen: +50 % (+ 0.9 miljoen), dit ten gevolge van een stijging van het aantal daklozen bij definitieve vestiging en het aantal vluchtelingen in een materiële opvangstructuur, evenals door een versnelde toewijs (uitgebreid met jongeren en psychiatrische patiënten). De jongerencel (enkel in Gent Zuid en Gent Noord) geeft aan dat er wellicht meer -25 jarigen in dakloosheid geraken. De grootste stijging situeert zich in Gent Zuid wat verklaard kan worden door de nabijheid van het Sint Pieterstation. Voor een dakloze met een leefloon die een dak boven het hoofd krijgt (opheffing van de dakloosheid), krijgen we een verhoogde toelage tot 100% van de POD MI, gedurende maximaal 2 jaar. De verhoogde toelage leefloon bij opheffing van de dakloosheid wordt eveneens gevraagd en toegekend voor erkende vluchtelingen die een materiële opvangstructuur in de zin van de Opvangwet van 12 januari 2007 verlaten heeft en een woning te Gent betrekken; het betreft niet Gentse daklozen die gehuisvest worden. Studenten: +11,65% ( miljoen) Gerechtigden niet ingeschreven in het bevolkingsregister: -7,63% ( miljoen) Gerechtigden niet ingeschreven in het bevolkingsregister behoren tot deze categorie gedurende maximum 5 jaar, tot ze ingeschreven zijn in het BR, vanaf dan vallen ze onder de basisregeling. In de loop van 2009 constateerden we een sterke stijging van het bedrag van leefloon basisregeling; om te stabiliseren in de loop van 2010 en dan af te nemen. Sinds 2013 echter, gaat het leefloon basisregeling opnieuw in stijgende lijn. Voor de gerechtigden niet ingeschreven in het bevolkingsregister is dit niet het geval, daar bleef de stijging die begin 2009 startte aanhouden in 2010, om halfweg 2011 terug te vallen en te stabiliseren vanaf eind De grafiek op de volgende pagina probeert deze nuances weer te geven. 15 Jaarrekening Boek 2

224 Miljoenen 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0, LL ingeschreven in BR (basisregeling) LL studenten LL niet ingeschreven in BR Equivalent leefloon 4 per. Zw. Gem. ( LL ingeschreven in BR (basisregeling)) 4 per. Zw. Gem. ( LL niet ingeschreven in BR) 4 per. Zw. Gem. ( Equivalent leefloon) Figuur 1-2 Evolutie leefloon basisregeling, studenten en niet ingeschreven in bevolkingsregister + equivalent leefloon; met zwevend gemiddelde van 4 periodes 16 Jaarrekening Boek 2

225 Art 60 + SEI 1 Deze categorie is aan een hoger percentage gesubsidieerd dan het gewone leefloon. De nettokost voor de cliënten art. 60 kunnen we als volgt becijferen: Brutolonen + RSZ - Aangerekende werkgeversbijdragen - Subsidie POD Nettokost clienten art Brutolonen , , , , RSZ , , , , Aangerekende werkgeversbijdragen , , , , Subsidie POD , , , , , , , ,36 Het aantal art. 60 is in 2014 verder gestegen. Dit heeft geleid tot een verdere toename van de loonkosten. We merken op dat er in 2013 een positief effect was door de afrekening van de subsidies over voorgaande jaren, wat in 2014 niet het geval is, waardoor de stijging niet in de subsidies weerspiegeld is. Pro memorie vermelden we dat de werkingskosten die gepaard gaan met de begeleiding van deze cliënten en de verwerking van hun dossiers hier niet vermeld zijn Financiële hulp De steun voor energiekosten (voornamelijk gas en elektriciteit) zijn wat teruggevallen in 2014 ( 1,21 miljoen) t.o.v ( 1,27 miljoen). De tegemoetkomingen in de huishuur zijn stabiel gebleven in 2014 met ruim De verleende steun voor huur, bankwaarborg en zekerheidstelling is sterk gestegen van naar Bij bankwaarborgen betaalt het OCMW niet de borg, maar staat de bank garant voor de uitbetaling van een borg indien nodig. Deze bedroegen per 31/12/ ,53 ( op per 31/12/ ,68). Zekerheidstellingen zijn te verkiezen, aangezien het OCMW op deze manier geen werkkapitaal dient in te zetten in moeilijk terugvorderbare borgen. De stijging is het gevolg van een stijging in huurwaarborgen alsook een stijging in de effectieve uitputting van de zekerheidstellingen. 1 Sociaal Economie Initiatief, een extra betoelaagde categorie. 17 Jaarrekening Boek 2

226 De voorschotten blijven min of meer stabiel in vergelijking met De voorschotten voor uitkeringen voor pensioen, handicap en ziekte stijgen licht met 11,75% of Ook de overbruggingen blijven stabiel in 2014, na de sterke stijging in 2013 door de consequentere toepassing van de procedure voor uitbetalingen en terugvorderingen. De overbrugging bedraagt standaard 1 maand. De kostenvergoeding voor cursisten is nog wat verder gestegen van naar Dit is gelieerd aan stijging van het aantal starters in sommige groepswerkingen en het aantal cliënten in arbeidszorg Wet 65 De medische kosten aan cliënten niet ingeschreven in het bevolkingsregister zijn teruggevallen in Dit is het gevolg van de invoering van Mediprima sinds 2014 waarbij de prefinanciering van de dringende medische hulp nu gebeurt door HZIV (Hulpkas voor Ziekte en Invaliditeit). De tegemoetkoming aan buitenlandse behoeftigen (Equivalent leefloon) is dit jaar opnieuw wat afgenomen. U vindt hierna de evolutie van de laatste jaren. Figuur 1-3 Evolutie medische kosten cliënt niet ingeschreven in BR en Equivalent leefloon 18 Jaarrekening Boek 2

227 Ten laste name senioren De ten laste genomen kosten voor senioren die van 2001 tot en met 2005 een steile daling kenden maar de laatste jaren terug aan het stijgen waren, dalen terug in 2014 naar niveau van De daling in 2014 is, zoals de stijging in 2013, veroorzaakt door zowel de senioren van de eigen WZC als van de privé WZC. Het (geringe) aandeel van de OCMW-tussenkomst in de exploitatie van de eigen WZC is dan ook afgenomen: van 7,2 % naar 5,8 % van de totale facturatie van de WZC. Hiervoor verwijzen we naar gedeelte m.b.t. Ouderenzorg (26 Opbrengsten dienstverlening WZC). Miljoenen 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00-0, Verblijfskosten OCMW-WZC , , , , , , ,94 Verblijfskosten privé-wzc , , , , , , ,95 Onderhoudsgeld 2.509, , , , , , ,13 Saldo , , , , , , ,76 Figuur 1-4 Evolutie ten laste names senioren 19 Jaarrekening Boek 2

228 1.1.3 Aantal cliënten Naast betaalde bedragen kunnen ook evoluties weergeven worden over de aantallen van gesteunde cliënten en senioren ten laste. Let wel, het gaat hier niet om een momentopname, maar de samentelling van alle cliënten waaraan het OCMW steun verleend heeft in de loop van het jaar. Voor cliënten sociale dienstverlening: aantal betalingen evolutie 100% 105% 111% 101% 87% 82% 86% aantal betaalde cliënten evolutie 100% 104% 113% 111% 98% 92% 94% Tabel 1-2 Betalingen uitgevoerd in 2008/14 aan cliënten SD Zowel het aantal betalingen als het aantal cliënten (enkel SD) dat een betaling ontvangen heeft, is opnieuw gestegen na dalingen in 2012 en In 2014 hebben in totaal mensen een of andere vorm van materiële steun gekregen van de sociale dienst van het OCMW, of 3,76 % van de Gentse bevolking. NB: dit gaat over het aantal cliënten aan wie betaald werd. We verwijzen ook naar het algemeen jaarverslag, waar gesproken wordt over het aantal cliënten waarvoor beslist werd. Het verschil tussen beide cijfers wordt veroorzaakt door de décalage tussen beslissing en betaling. Voor senioren ten laste: aantal gesteunde senioren evolutie 100% 98% 105% 100% 101% 102% 101% Tabel 1-3 Senioren die tussenkomst van het OCMW ontvingen in 2008/14 20 Jaarrekening Boek 2

229 1.1.4 Betaalwijzen Het uitvoeren van betalingen kan op verschillende manieren gebeuren: overschrijvingen, cheques, cash uitbetalingen. We streven er naar om de cash betalingen om evidente veiligheids- en kostenoverwegingen te verminderen. Kasverrichtingen doen zich vooral voor in de volgende procedures: kassen in beheer door budgethouders (vnl. rusthuizen en dienstencentra) uitbetalingen steun aan de centrale kas voorschotten loon aan kas Waar de betalingen door budgethouders en de voorschotten lonen slechts een zeer klein deel van de kasbetalingen uitmaken en al een aantal jaren sterk afgenomen zijn, is dit sinds 2009 ook het geval voor de steun: Figuur 1-5 Uitbetalingswijzen steun aan cliënt Het aandeel kasbetalingen is sterk achteruitgegaan en vertegenwoordigt nu nog 3,82 % (vorig jaar 4,18%) van de uitbetaalde steun aan cliënt. Tegenhanger hiervan is dat het beroep op de dringende betalingen en de procedure voorzitter (art OCMW decreet) nu 34% van de uitbetaalde steun vertegenwoordigt. In de loop van 2010 is de uitbetaling van steun via circulaire cheque stopgezet, waardoor deze betaalwijze uitgestorven is. 21 Jaarrekening Boek 2

230 1.2 Opbrengsten dienstverlening Jeugd, LWP (leerwerkplekken), schuldbemiddeling Rekening Bijdrage ouders kinderopvang en vakantiekampen 6.682, , Extern vervoer , , Karweien , , Transport en opslag LWP 3.580, , Verhuizingen , , Andere prestaties LWP , , Karweien niet-particulieren , , Karweien # uurkost 0, , Karweien # materiaalkost 0, , Verplaatsingskosten 0,00 154, Afvalverwerking 0, ,12 Subtotaal LWP , , Schuldbemiddeling , ,26 Totaal , ,60 De omzet voor de activiteiten van de LWP is licht teruggevallen na een stijging in 2013, net als de opbrengst schuldbemiddeling. De opbrengsten schuldbemiddeling betreffen de bedragen die de juridische dienst aanrekent, in het kader van de opdrachten die deze dienst uitvoert als schuldbemiddelaar voor individuele cliënten. Deze aanrekening wordt gedragen hetzij door de schuldenaar, hetzij door het Fonds ter Bestrijding van de Overmatige Schuldenlast. De omzet van de LWP steeg in 2013 nog met 14% vnl. bij de karweien aan nietparticulieren. Dit jaar valt deze terug met 8,8%. Deze daling is het gevolg van volgende twee factoren: Zonder deze zou de omzet stabiel zijn gebleven tot licht stijgen. Enerzijds zou de omzet van de LWP ligt moeten stijgen (bijna euro) omwille van de invoering van het sociaal tarief sinds december De minder opbrengst tgv het sociaal tarief wordt vanaf 2015 niet langer in mindering gebracht van de opbrengsten, maar als kost (zie rekening Karweien uitgevoerd door leerwerkplekken paragraaf 1.1.1). Anderzijds zorgt de invoering van de BTW-plicht vanaf 1 januari 2014 dat 21% van de opbrengsten aan de fiscus worden afgestaan. Dit heeft zijn tegenpool in gedaalde kosten en investeringslasten. Zonder deze invoering zou de omzet van de LWP euro bedragen wat een stijging betekent van 3,7%. Opbrengsten karweien niet-particulieren betreffen specifieke overeenkomsten afgesloten met vzw s voor grote opdrachten. Er werd meer transparantie gecreëerd in de omzet van de karweien in Zo wordt er 22 Jaarrekening Boek 2

231 sinds september een opsplitsing gemaakt tussen het soort kost (uurkost, materiaalkost, ). De nieuwe rekeningen, daarvoor voorzien, vertonen daarom nul-bedragen op vorig jaar. 23 Jaarrekening Boek 2

232 1.2.2 Recuperatie andere kosten dienstverlening Onder deze noemer valt een diversiteit aan prestaties die het OCMW (geheel of gedeeltelijk) doorrekent aan de begunstigde (dit kunnen natuurlijke personen, maar ook bedrijven of andere overheidsinstellingen zijn): Rekening Terugbetaling telefoonkosten 8.916, , Terugbetaling nutsvoorz, verzek en belastingen , , Terugbetaling wedden art 60 7 door privé inst , , Terugbetaling wedden art 60 7 door VZW's , , Terugbetaling gedingkosten, intresten en RPV , , Terugbetaling PWA cheques 1.853,24 0, Terugvordering prestaties aan overh diensten 2.302,73 185, Aanrekening werken huurwoningen voor rek eigenaar , , Dossierkosten verkoop/verhuring (meting) , , Terugbetaling door personeel 20, , Terugbetaling prestaties OCMW& extern aan bej ZB 264,60 13, Terugbetaling transactiekost online betalingen 0,00 181, Terugbetalingen diverse externe diensten , ,88 Totaal , ,35 De daling in deze rubriek is voornamelijk het gevolg van een daling in dossierkosten verkoop/verhuring. Deze stegen vorig jaar nog sterk stegen tgv hogere dossierkosten verkopen. Ook de terugbetaling van gedingkosten, intresten en RPV vallen terug naar normaal niveau na een stijging vorig jaar.

233 2 Ouderenzorg Ouderenzorg draagt bij tot volgende hoofdstrategische doelstellingen en strategische doelstellingen. Gent stimuleert haar burgers maximaal om zich te ontplooien en geeft hen gelijkwaardige kansen tot sociale stijging. (HS00001) We nodigen senioren uit actief deel te nemen aan het maatschappelijk leven, bevorderen begrip en solidariteit tussen de generaties en SD00004 garanderen voldoende ondersteunende woonzorginitiatieven. Gent is een aangename en betaalbare woonstad voor alle Gentenaars met een aantrekkelijke publieke en groene ruimte die uitnodigt tot ontmoeten. (HS00004) We hebben aandacht voor de woonnoden en wensen van verschillende SD00017 doelgroepen en ondersteunen hen waar nodig. Gent stelt zich actief op in een breed en gelaagd netwerk en organiseert haar diensten op een performante wijze. (HS00009) We willen voor elke rol die de stad heeft een efficiënt, effectief en klantvriendelijk model uitwerken om de rechten en gelijke behandeling van SD00040 eenieder te waarborgen. 25 Jaarrekening Boek 2

234 2.1 WoonZorgCentra Opbrengsten dienstverlening WZC Rekening Bijdrage bewoner in verblijfskn eigen inst , , Bijdrage bewoner in verblijfskn eig inst nachtopv 2.019, , Bijdrage bewoner in verblijfskn eig inst kortverbl , , Tegemoetkoming onderhoudsplichtigen 1.154,26-146, Aandeel OCMW in de verblijfskosten , ,94 Subtotaal eigen WZC , , Tussenkomst onderhoudplicht voor bejaarden privé , , Bijdrage bewoners in verblijfskn serviceflats , , Prestaties gezins- en bejaardenhulp , ,62 Werkingsopbrengsten WZC , , RIZIV privé dokters & opleg ziekenhuis- en labokn , , RIZIV geneesmiddelen 671,97 910, RIZIV kine (eigen en privé) 4.422,31 0, Forfaitaire tussenkomst RVT & ROB , , Forfaitaire tussenkomst dagverzorgingscentrum , , RIZIV recuperatie korting incontinentiekost 0, , Incontinentiekost korting voor resident , ,84 RIZIV , , Recuperatie consult huisarts , , Recuperatie kosten labo 1.959, , Recuperatie kosten tandarts 5.075, , Recuperatie kosten specialist , , Recuperatie kinesitherapie 0,00 343, Recuperatie pedicure , , Recuperatie Ziekenvervoer , , Recuperatie geneesmiddelenverbruik , , Recuperatie (para)medisch materiaal 4.429, ,72 Aangerekende medische kosten , , Recuperatie reiniging persoonlijk linnen resident , ,93 Andere aangerekende niet-medische kosten zijn te vinden onder 'Opbrengsten activiteiten voor cliënten van de dienstencentra en WZC'. De omzet van het OCMW is gestegen, zowel voor de dagprijs van de OCMW WZC, de RIZIV-inkomsten als de inkomsten van de bejaardenwoningen. De verhouding niet-zelf betalende senioren in de WZC is licht gedaald van 33,85% in 2013, naar 33,19% in Belangrijkste oorzaak van deze negatieve evolutie in 2013 van de inkomsten van de bejaardenwoningen was het arrest dat het OCMW veroordeelde tot het terugbetalen van de dagprijsverhoging voor de woningen in het Antoniushof. De opbrengsten recuperatie van medische kosten zijn licht gedaald en stemmen overeen met eveneens licht gedaalde kosten in de categorie externe verzorging (zie paragraaf hieronder), voor wat betreft de kosten opgenomen in de dagprijs. 26 Jaarrekening Boek 2

235 De evolutie van categorie 614 Externe verzorging en 7014 Aangerekende medische, paramedische en verzorgingskosten loopt nooit volledig gelijk. Kosten die vervat zitten in de dagprijs (kinesitherapie en logopedie) worden niet gerecupereerd. 27 Jaarrekening Boek 2

236 2.1.2 Kosten dienstverlening WZC Binnen de boekhouding bestaan een aantal specifieke categorieën die vooral gebruikt worden om kosten van dienstverlening door WZC weer te geven. Hieronder vindt u de weergave van deze kosten: Rekening Kleine medische apparaten 5.495, , Klein medisch materiaal , , Klein medisch meubilair 6.875, , Paramedisch materiaal kinesitherapie 513, , Paramedisch materiaal lichaamsverzorging 6.536, , Paramadedisch materiaal ergo- & bezigheidstherapie 7.197, , Incontinentiematerieaal , , Wegwerpmateriaal 3.418, , Geneesmiddelen en farmaceutische produkten , , Lichaamsverzorgingsprodukten , ,13 (Para)medische en verzorgingsbenodigdheden , , Ereloon geneesheren , , Labo 1.896, , Tandarts 5.713, , Specialist 9.297, , Kinesitherapie , , Logopedie 0,00 501, Pedicure , , Medisch vervoer , , Overige dienstverlening dr dienstverlenende organ Externe verzorging , , , ,02 De consumptie van (para)medische benodigdheden is licht gedaald met 1,76%, voornamelijk het gevolg van minder kosten incontinentiemateriaal en een daling in kosten voor geneesmiddelen en farmaceutische producten. In de rubriek externe verzorging, zorgt voornamelijk de overige dienstverlening door dienstverlenende organisaties voor de daling. Deze bevat oa prestaties voor haarkappers van de WZC en kosten voor noodoproepen (zie hieronder). De kosten van externe verzorging zitten niet in de dagprijs vervat, met uitzondering van kinesitherapie, logopedie en kosten voor P.A.S. (Personen-Alarm-Systeem) dat sinds september 2011 in gebruik is (zie Overige dienstverlening door dienstverlenende organisaties). De kosten die in deze rubriek voorkomen en niet in de dagprijs zitten, worden gerecupereerd van de resident. (zie paragraaf hierboven) 28 Jaarrekening Boek 2

237 Elk WZC dient de kosten die buiten de dagprijs vallen integraal te recupereren van de resident en de kosten die binnen de dagprijs vallen zo veel mogelijk te recupereren van het ziekenfonds. Dit geeft volgend beeld: Kost Recuperatie resident Recuperatie ziv tlv OCMW Ereloon geneesheren , , , , , ,81 Labo , , , ,69-62,59-24,28 Tandarts , , , ,40 638, ,18 Specialist , , , , ,47 318,24 Pedicure , , , , ,00 0,00-922, ,82 Geneesmiddelen , , , , ,97 910, , ,88 Bijdrage ziekenfonds , , , , , ,81 Hospitalisatie , , , , ,00 0, , ,76 Reiniging persoonlijk linnen , , , , , ,96 Medisch vervoer , , , , ,00 0, , ,81 Buiten dagprijs , , , ,34 671,97 910, , ,23 Kinesitherapie , , ,00 343, ,31 0, , ,30 Logopedie ,00 501, Binnen dagprijs , ,91 0,00 343, ,31 0, , ,30 De kolom rechts drukt uit welk gedeelte het OCMW finaal ten laste neemt. In bepaalde gevallen is dit bedrag negatief, omdat de facturatie door zorgverstrekkers meestal een décalage vertoont tegenover de prestatiedatum en dus niet meer in hetzelfde jaar kan gerecupereerd worden, zoals bij de recuperatie van de geneesmiddelen in Jaarrekening Boek 2

238 2.1.3 Resultaat WZC Het resultaat van de WZC 2014 in vergelijking met 2013: WZC Het Heiveld W , ,69 WZC De Liberteyt W , ,10 WZC De Zonnebloem W , ,92 WZC De Vijvers W , ,03 WZC Zuiderlicht W , ,52 WZC W , ,26 Om een getrouwer beeld te geven, moeten we echter een aantal nuances aanbrengen: De kosten m.b.t. onderhoud en herstellingen zorgen in 2014 voor eenmalige meevallers.(zie hieronder) Deze meevallers uit het resultaat halen, geeft een correcter beeld. Door vroegtijdige afsluiting in 2013 zijn er een aantal subsidie-ontvangsten die pas geboekt konden worden in Deze aan het correcte jaar toekennen, geeft ook een correcter beeld. Na het aanbrengen van deze nuances ziet het resultaat van de WZC er als volgt uit: WZC Het Heiveld W , ,73 WZC De Liberteyt W , ,97 WZC De Zonnebloem W , ,10 WZC De Vijvers W , ,92 WZC Zuiderlicht W , ,52 WZC W , ,24 De evolutie van de tekorten van de WZC (na het aanbrengen van de nodige nuances) ziet er als volgt uit: Jaarrekening Boek 2

239 Miljoenen WZC Het Heiveld ,43 WZC De Liberteyt ,29 WZC Zonnebloem ,78 WZC De Vijvers ,69 WZC Mariakerke ,19 Figuur 2-1 Evolutie tekort WZC (muv uitz. resultaat) Het resultaat nader bekeken Personeelskosten: - 0,26 miljoen Specifieke subsidies voor personeel: - 0,42 miljoen Hier is echter een verschuiving tussen beide categorieën wegens gewijzigde regels naar aanleiding van de invoering van de BBC 2. Maken we hiervan abstractie dan zien we de personeelskosten stabiliseren. We merken dan ook op dat de lonen van de WZC aldus binnen budget gebleven zijn. Andere wijzigingen in kosten: Onderhoud installaties, machines en uitrusting: - 0,65 miljoen (zie hieronder) EGW: - 0,12 miljoen (zie ook ) Interne facturering interne leningen: + 0,27 miljoen Andere wijzigingen in opbrengsten: Bijdrage bewoners in de verblijfskosten excl. aandeel OCMW: + 0,34 miljoen (zie ook hierboven) 2 De tegemoetkoming sociale maribel wordt niet langer als een opbrengst (spec. subsidie voor personeel) maar als negatieve personeelskost (werkgeversbijdrage sociale maribel) geboekt 31 Jaarrekening Boek 2

240 We kunnen ook het budgettaire resultaat vergelijken met het budget: 2014 Budget WZC Het Heiveld W , ,85 WZC De Liberteyt W , ,77 WZC De Zonnebloem W , ,00 WZC De Vijvers W , ,38 WZC Zuiderlicht W , ,00 WZC W , ,24 Voor de algemene afwijkingen tussen de aanrekeningen en het budget verwijzen we naar hoofdstuk 4 hieronder) Ligdagprijs We berekenen ook per WZC de ligdagprijs (= resultaat per ligdag). Alle kosten en opbrengsten (incl. afschrijvingen) zijn opgenomen, behalve de uitzonderlijke kosten. Tekort Ligdagen Tekort Ligdagen Per ligdag Per ligdag WZC Het Heiveld W , ,35 WZC De Liberteyt W , ,43 WZC De Zonnebloem W , ,96 WZC De Vijvers W , ,88 WZC W , ,52 Het tekort voor De Liberteyt ligt hoog, o.a. door het feit dat we geen investeringssubsidies hebben gekregen voor deze campus. Berekenen we het tekort zonder investeringssubsidies (opbrengsten) en zonder financieringslasten (kosten), dan krijgen we het volgende beeld: Tekort 2013 Ligdagen 2013 Per ligdag Tekort 2014 Ligdagen 2014 Per ligdag WZC Het Heiveld W , ,13 WZC De Liberteyt W , ,64 WZC De Zonnebloem W , ,79 WZC De Vijvers W , ,01 WZC W , ,13 Dit betekent globaal een daling van het tekort ten opzichte van Enkel voor de Zonnebloem is er een verslechtering van het resultaat. 32 Jaarrekening Boek 2

241 Onderstaand vindt u een aantal belangrijke kosten en opbrengsten van de WZC samen per ligdag: Rekening Totaalbedragen 2014 Per ligdag Kleine medische apparaten ,91 0, Klein medisch materiaal ,68 0, Klein medisch meubilair 6.034,05 0, Paramedisch materiaal kinesitherapie 4.141,93 0, Paramedisch materiaal lichaamsverzorging 2.049,22 0, Paramadedisch materiaal ergo- & bezigheidstherapie 6.143,37 0, Incontinentiematerieaal ,43 0, Wegwerpmateriaal 6.623,18 0, Geneesmiddelen en farmaceutische produkten ,24 1, Lichaamsverzorgingsprodukten ,40 0, Elekriciteit ,33 1, Gas ,48 0, Water ,09 0, Ereloon geneesheren ,30 1, Specialist 8.371,03 0, Kinesitherapie ,28 0, Logopedie 501,63 0, Pedicure ,82 0, Medisch vervoer ,01 0, Behandeling linnen ,68 0, Reiniging persoonlijk linnen residenten ,11 1, Reiniging niet-persoonlijk linnen residenten ,36 1, Overige dienstverlening dr dienstverlenende organ ,58 0, Dienstverlening en maaltijden ,33 7, Ophaling en verwerking afval ,75 0, Ongediertebestrijding ,48 0, Abonnement vaste telefonie 6.589,79 0, Verbruik vaste telefonie ,45 0, Abonnement mobiele telefonie 892,85 0, Verbruik mobiele telefonie 7.202,88 0, Kabeldistributie en digitale televisie ,70 0, Interne fakturering interne leningen ,06 2,08 Reinigingsproducten ,78 0,52 Technisch materiaal ,80 0,28 Onderhoud en herstellingen ,94 1,20 62 Bezoldigingen, sociale lasten en pensioene ,38 114,03 63 Afschrijvingen, waardeverminderingen en vo ,79 8,89 Dagprijs ,22 53,06 Pure riziv ,80 58,89 Recuperatie (para)medische en farma kosten ,21 3,14 Recuperatie andere werkingskosten ,84 1,23 33 Jaarrekening Boek 2

242 2.2 Activiteiten OZ Opbrengsten activiteiten voor cliënten van de dienstencentra en WZC De opbrengsten van recreatieve, informatieve, vormende en hygiënische activiteiten van de Lokale Dienstencentra en de WZC worden vooral geboekt op de onderstaande rekeningen. Rekening Betaaltelefoon 5,00 0, Ontvangsten dienstverlening & maaltijden , , Ontvangsten maaltijden personeel 4.727, , Ontvangsten maaltijden bezoekers , , Kapsalon , , Ontvangsten cafetaria , , Ontvangsten cafetaria - gratis consumpties 0, , Ontvangsten hobby ateliers en ergotherapie 65,00 40, Opbrengsten recreatieve activiteiten , , Opbrengsten informatieve activiteiten , , Opbrengsten vormende activiteiten , , Opbrengsten hygiënische activiteiten , , Ontvangsten reizen en uitstappen 1.879, , Opbrengsten activiteiten vrijwilligers 1.167,15 744, Andere opbrengsten eigen dienstverlening , , Toegangsgelden OCMW happenings 3.715, ,00 Totaal , ,72 De opbrengsten zijn hier gestegen met 5,66 % tot 2,13 miljoen. De stijging komt vooral uit de ontvangsten voor maaltijden. Deze stijging zien we voornamelijk bij Leerwerkplekken IKOOK (+44% of euro). Sinds 2014 worden ook maaltijden aangeboden in het nieuw sociaal restaurant De Knoop. Ook de ontvangsten voor maaltijden in De Baai stegen wat in vergelijking met De rekening ontvangsten cafetaria gratis consumpties is een nieuwe rekening die ontstaan is uit de invoering van de BTW plicht. Deze geeft de BTW-kost weer van de gratis consumpties voor vrijwilligers. Anderzijds zien we een daling in de opbrengsten voor vormende activiteiten en recreatieve activiteiten. Ook dit heeft te maken met de invoering van de BTW-plicht. Deze zorgt ervoor dat op de inkomsten voor de activiteiten, georganiseerd door de LDC s, 21% moet afgestaan worden. Hierdoor komen de ontvangsten lager te liggen. Dit vindt opnieuw zijn tegenpool in de gedaalde kosten (zie hieronder). We merken wel op dat de daling lager ligt dan de 21%. Dit impliceert een effectieve toename van het aantal activiteiten en de opbrengst die deze genereren. 34 Jaarrekening Boek 2

243 2.2.2 Kosten activiteiten voor cliënten van de dienstencentra en WZC De tegenoverstaande kosten van de opbrengsten hierboven gerapporteerd, worden voornamelijk geboekt op onderstaande rekeningen. Rekening Kosten recreatieve activiteiten , , Kosten informatieve activiteiten , , Kosten vormende activiteiten , , Kosten hygiënische activiteiten , , Recreatieve activiteiten personeel & vrijwilligers , , Uitstappen (buitenhuis) , , Vervoer , , Vakantiekampen , , Bibliotheek 68,25 160, Bar 566, , Andere kosten , ,98 Totaal , ,99 De kosten dalen met 6,1% of ruim euro. De daling situeert zich voornamelijk op de kosten die gemaakt worden voor het organiseren van recreatieve, informatieve en vormende activiteiten. Dit is zoals hierboven vermeld de tegenpool van de gedaalde opbrengsten ten gevolge van de invoering van de BTW-plicht. We zien ook een verdere daling in kosten voor recreatieve activiteiten voor personeel en vrijwilligers met 18,9% op bijna euro. 35 Jaarrekening Boek 2

244 2.2.3 Resultaat OZ andere dan WZC Departement OZ H ,99 Directie Beleidsondersteuning I , ,60 Staf OZ I ,39 Directie LDC J , ,53 LDC De Boei J , ,73 LDC De Horizon J , ,82 LDC De Waterspiegel J , ,51 LDC De Regenboog J , ,44 LDC De Thuishaven J , ,91 LDC De Vlaschaard J , ,17 LDC Speltincx J , ,58 LDC Ten Hove J , ,08 LDC Wibier J , ,35 LDC Ledeberg J , ,41 LDC Zwijnaarde J60 Lokale dienstencentra J , ,53 Directie Themawerking K ,84 Themawerking K , ,92 Zelfstandig wonen K , ,89 Advies oriëntatie en opname K , ,49 Thuiszorg K , ,50 Themawerking en wonen K , ,80 OZ muv WZC , ,93 De lokale dienstencentra ressorteren onder de afdeling J. Het resultaat is er licht op achteruitgegaan, voornamelijk door de stijging van de personeelskosten ( ) en kosten voor afschrijvingen. Maar daarnaast ook door de daling in de specifieke subsidies voor personeel. Deze daling is echter technisch van aard. Subsidies sociale maribel worden enerzijds niet langer als opbrengst geboekt (zie ook hierboven), maar bovendien worden ze voortaan Algemene financiering geboekt. Ook de subsidie-ontvangsten voor Gesco worden daar geboekt i.t.t. voorgaande jaren. Afdeling Themawerking en wonen groepeert oa de bejaardenwoningen mét dienstverlening (Antoniushof, Wibier, Ten Hove), maar ook de thuiszorgdiensten en de maatschappelijke dienstverlening (= Advies oriëntatie en opname en de administratie van de cliënten in de privé-tehuizen). Gezien de gewijzigde organisatiestructuur nav de BBC is het niet altijd mogelijk om de cijfers van voorgaande jaren te koppelen aan de nieuwe structuur waardoor vergelijking moeilijker wordt. 36 Jaarrekening Boek 2

245 3 Diverse overige dienstverlening 3.1 Verhuur Het OCMW stelt ook vastgoed ter beschikking. Zowel de sociale dienst als ouderenzorg zijn hierin actief. Daarnaast verhuurt en verpacht Sogent (in 2008 nog de dienst Patrimonium) bezittingen van het OCMW die niet voor eigen exploitatie aangewend worden. Uitgesplitst naar afdeling zien we de volgende opbrengsten: Afdeling WB Gent Noord 0, ,98 WB Bloemekeswijk , ,68 WB Brugse Poort 594, ,03 WB Nieuw Gent , ,44 Woonbegeleiding - De Baai , ,54 Emancipatorische werking 0,00 263,94 Woningen - SVK , ,13 Woningen - Noodwoningen , ,31 LDC 797, ,32 Zelfstandig wonen - Antoniushof -194,28 97,14 Zelfstandig wonen - Ten Hove , ,61 Zelfstandig wonen - Sint-Amandsberg , ,32 Bestuursondersteuning - Cultuurkapel , ,15 Welzijnsknoop 0, ,92 Privaat patrimonium , ,02 Totaal , ,53 De huuropbrengsten van WB Nieuw Gent lijken te dalen. In 2013 werden kosten echter afgerekend voor een periode van 2009 tot 2013 waardoor de opbrengsten toen per saldo lager lagen. De huuropbrengsten van SVK stijgen. Er zijn een aantal nieuwe hoofdhuurovereenkomsten afgesloten waarbij een hogere (weliswaar nog steeds onder barema richthuurprijzen) huurprijs bedwongen werd tijdens de nieuwe onderhandeling. Daarnaast worden sinds 2014 worden ook lokalen verhuurd in de Welzijnsknoop en WB Gent Noord. De huuropbrengsten uit het privaat patrimonium stijgen sterk. Dit is geen effectieve stijging, de opbrengsten van landpacht in Nederland zijn voor 2012 en 2013 pas in 2014 geboekt. (zie ook paragraaf hieronder) 37 Jaarrekening Boek 2

246 Bekijken we de aantallen, dan zien we de volgende evoluties: Woonbegeleiding - De Baai Woningen - SVK Woningen - Noodwoningen Zelfstandig wonen - Antoniushof Zelfstandig wonen - Ten Hove Ter Pielvaecx Oud begijnhof Zelfstandig wonen - Sint-Amandsberg Evolutie 100% 102% 112% 115% 115% 117% 120% Tabel 3-1 Aantal verhuurfacturen Woonbegeleiding - De Baai Woningen - SVK Woningen - Noodwoningen Zelfstandig wonen - Antoniushof Zelfstandig wonen - Ten Hove Ter Pielvaecx Oud begijnhof Zelfstandig wonen - Sint-Amandsberg Evolutie 100% 110% 116% 115% 116% 114% 120% Tabel 3-2 Aantal huurders Ook hier spreken we niet van een momentopname, maar over het totaal aantal huurders in de loop van een jaar. 38 Jaarrekening Boek 2

247 Financieel 4 Budgettaire boekhouding In deze analyse beperken we ons tot de kosten en opbrengsten die rechtstreeks beïnvloed zijn door beleidsbeslissingen. We analyseren dus in tegenstelling tot vorige jaren enkel de budgetrelevante kosten en opbrengsten. Andere, niet budgetrelevante kosten/opbrengsten, zoals bv. afschrijvingen en voorraadwijzigingen, vloeien voort uit andere budgetrelevante uitgaven/inkomsten, zoals bv. investeringsbeslissingen en aankopen/verkopen. Deze uitgaven/inkomsten worden dan ook in de desbetreffende rubriek behandeld. 4.1 Kosten OCMW Gent heeft in totaal voor meer dan 160 miljoen aan kosten gemaakt. De personeelskost beslaat 54% van de totale kost, de steunverlening 35%, aankopen goederen en diensten 10%. 1% 60 Verbruikte goederen 2% 8% 61 Diensten & diverse leveringen 35% 62 Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 54% 64 Toegestane werkingssubsidies, steunverlening en andere operationele kosten 65 Financiële kosten Figuur 4-1 Verdeling budgetrelevante kosten 39 Jaarrekening Boek 2

248 Om een vergelijking te kunnen maken met voorgaande jaren geeft onderstaande grafiek de verdeling van zowel de budgetrelevante als niet budgetrelevante kosten. 1% 2% 60 Verbruikte goederen 8% 61 Diensten en diverse leveringen 35% 62 Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 2% 52% 63 Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen 64 Toegestane werkingssubsidies, steunverlening en andere operationele kosten 65 Financiële kosten Figuur 4-2 Verdeling budget- en niet budgetrelevante kosten 40 Jaarrekening Boek 2

249 Onderstaande tabel geeft een overzicht van de kosten per categorie. Deze worden afgezet ten opzichte van het budget Aankopen goederen en diensten 62 Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Rekening Initieel budget Budgetwijziging Verbruik 602 Aankopen diensten en leveringen vr 3 dienstverlening , , ,00 77% 604 Aankopen van handelsgoederen , , ,99 79% 610 Kosten voor onroerende goederen , , ,00 93% 611 Energie , , ,00 54% 612 Verzekeringen , , ,00 83% 613 Kantoormatrl, documentat, productn & div , , ,00 71% 614 Erelonen, huur, onderhoud & div dienstpre , , ,38 71% 615 Post, internet, telefonie en overige comm , , ,00 74% 616 Publiciteit, onthaal & receptie , , ,00 56% 620 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale vo , , ,99 97% 621 Wettellijke Werkgeversbijdragen , , ,00 73% 622 Bovenwettelijke Werkgeversbijdragen , , ,00 95% 623 Overige personeelskosten , , ,99 98% 3 Dit betreft hoofdzakelijk aankopen voor activiteiten georganiseerd door de lokale dienstencentra 4 Hoofdzakelijk huur en onderhoud van woningen 41 Jaarrekening Boek 2

250 64 Steunverlening, toegestane werkingssubsidies en andere operationele kosten 640 Belastingen , , ,00 95% 642 Minderwaarde op de realisatie van operationele vorderingen , , ,00 28% 643 Schadevergoedingen , , , % 644 Kasverschillen & diefstal , , ,00 77% 646 Aanrekening animatiekrediet 6 0, , ,00 0% 648 Specifieke kosten sociale dienst , , ,50 90% 649 Toegestane werkingssubsidies , , ,00 83% 65 Financiële kosten 650 Kosten van schulden , , ,54 143% 652 Minderwaarde op de realisatie van vlottende activa 225,45 230,00 98% 654 Gerealiseerde wisselresultaten 0, Te betalen levenslange en eeuwigdurende rente 236,80 245,00 97% 659 Overige financiële kosten 9.258, , ,00 66 Uitzonderlijke kosten 663 Minderwaarde op realisatie vaste activa ,65 5 Heeft zijn tegenpool bij de opbrengsten. Omwille van gewijzigde wetgeving worden positieve en negatieve kasverschillen anders verwerkt. 6 Dit betreft een technische verwerking die vanaf 2014 niet meer gebeurt. 42 Jaarrekening Boek 2

251 4.1.1 Personeelskost De totale loonkost bedraagt 86,3 miljoen (54% van het exploitatiebudget). Kost Rekening Initieel budget Budget na BW Verschil 620 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale , , , ,70 voordelen 621 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekering , , , , Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke , , , ,63 verzekering 623 Overige personeelskosten , , , , , , , ,67 De categorie bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen is de bruto loonkost van de OCMW werknemers en bijgevolg de kost waar we rechtstreeks invloed op hebben (aanwervingen, vervangen e.d.). Ten opzichte van de budgetwijziging is er een budgetverbruik van 98%, ten opzichte van het initieel budget is dit 99%. De categorie werkgeversbijdragen wettelijke verzekering wijkt vrij sterk af van het gebudgetteerde. Dit heeft 2 grote oorzaken: De subsidie sociale maribel ( 3,5 miljoen) werd vroeger als een subsidie beschouwd. Vlaanderen heeft met de invoering van BBC bepaald (in tegenstelling tot wat we redelijk konden verwachten) dat dit moet worden verwerkt als negatieve werkgeversbijdrage. We hebben in 2014, op basis van de loonberekeningen, meer patronale pensioenbijdragen geboekt dan de Patronale pensioennorm. Vlaanderen heeft met de invoering van BBC bepaald dat dit bedrag ( 2,8 miljoen) moet worden verwerkt als een negatieve uitgave. Bij budgetopmaak en budgetwijziging 2014 werd dit gebudgetteerd als een bijkomende dotatie vanwege de Stad Gent. Deze bijkomende dotatie werd niet geboekt, wat resulteert in een lagere gemeentelijke bijdrage (zie verder) Organisatorische indeling De volgende pagina geeft een detailanalyse van de organisatorische indeling van de loonkost. 43 Jaarrekening Boek 2

252 Overzicht brutolonen per afdeling Binnen het beleidsdomein algemene financiering worden de kosten van de mobiele ploeg voorzien en geboekt. Op basis van de werkelijke inzet van de medewerkers van de mobiele ploeg kunnen de prestaties over de verschillende afdelingen worden verdeeld. De kolom Rekening na verdeling AF geeft de loonkost per afdeling weer na verdeling van de kosten van de mobiele ploeg. De kosten worden afgezet ten opzichte van het initiële budget en het budget na budgetwijziging. Departement Afdeling Rekening Rekening na verdeling AF Initieel budget Budget na budgetwijziging Besteding Alg fin Z Algemene financiering en ondersteuning , , , ,00 104% Fin V Financiën , , , ,00 101% H + I Departement OZ en beleidsondersteuning , , , ,00 104% OZ J Lokale dienstencentra , , , ,00 93% K Themawerking en wonen , , , ,00 88% W Woonzorgcentra , , , ,00 100% N Directie HRM , , , ,00 103% P&O O Directie FM , , , ,00 95% P Andere P&O diensten , , , ,00 101% Q Strategische ondersteuning P&O , , , ,00 93% A Departement SD , , , ,00 97% SD B Beleidsondersteuning , , , ,00 98% C Financiële en thematische hulpverlening , , , ,00 100% D Wonen en activering , , , ,00 94% Secr S Bestuursorganisatie , , , ,00 97% U Diensten vd SEC , , , ,00 101% Totaal , , , ,00 98% 44 Jaarrekening Boek 2

253 Volgende grafiek geeft de evolutie doorheen de tijd van de loonkost van de verschillende departementen , , , ,00 OCMW - OCMW - FI - Financiën OCMW - OCMW - OZ - Ouderenzorg , ,00 OCMW - OCMW - PO - Personeel en organisatie OCMW - OCMW - SD - Sociale dienstverlening OCMW - OCMW - SE - Secretaris ,00 0, Figuur 4-3 Evolutie loonkost per departement 45 Jaarrekening Boek 2

254 Functionele indeling Analyseren we de verdeling van de loonkost naar beleidsdomein dan zien we dat 85% van de loonkost gaat naar het beleidsdomein Welzijn en samenleven 15% Stad met bestuurskracht Welzijn en samenleven 85% Figuur 4-4 Verdeling loonkost naar beleidsdomein 46 Jaarrekening Boek 2

255 Strategische indeling Bekijken we de verdeling van de loonkost op doelstellingen niveau, dan bekomen we volgend resultaat: HS.Gent stimuleert haar burgers maximaal om zich te ontplooien en geeft hen gelijkwaardige kansen tot sociale stijging. SD.We voorkomen en bestrijden armoede, en in het bijzonder de kinder-, de generatie- en nieuwe armoede, via een gerichte inzet van lokale sociale beleidsinstrumenten. SD.We zorgen voor een optimale coördinatie van maatschappelijke dienstverlening en gezondheidszorg, maken ze toegankelijk voor iedereen en besteden daarbij uitgesproken aandacht aan kansengroepen. SD.We verhogen de zelfredzaamheid van burgers en hun recht op gelijke kansen en volwaardig burgerschap, startend vanuit een emancipatorisch onderwijs en rekening houdend met ieders mogelijkheden. SD.We nodigen senioren uit actief deel te nemen aan het maatschappelijk leven, bevorderen begrip en solidariteit tussen de generaties en garanderen voldoende ondersteunende woonzorginitiatieven. HS.Gent is een aangename en betaalbare woonstad voor alle Gentenaars met een aantrekkelijke publieke en groene ruimte die uitnodigt tot ontmoeten. SD.We verruimen het aanbod aan sociale, bescheiden en private wooneenheden in zowel de huur- als koopmarkt. SD.We hebben aandacht voor de woonnoden en wensen van verschillende doelgroepen en ondersteunen hen waar nodig. HS.Gent wendt de aanwezige creativiteit en de ruimte optimaal aan voor een gediversifieerde en duurzame economie en industrie waarin talent, ondernemingszin, arbeid en tewerkstelling worden gestimuleerd ,93 64,71% ,72 4,99% ,76 15,45% ,75 7,89% ,70 36,38% ,94 2,70% ,06 0,94% ,88 1,77% ,60 16,46% SD.We bouwen Gent uit tot dé regionale werkgelegenheidspool met bijzondere aandacht voor sociale werkgelegenheid en het ,60 16,46% verkleinen van de arbeidsmarktparadox. HS.Gent is een referentieplek op vlak van onderwijs en cultuur door haar voortrekkersrol als lerende en scheppende stad ,80 0,07% SD.We koesteren ons ruim en divers erfgoed door het opnieuw een toekomst te geven. HS.Gent stelt zich actief op in een breed en gelaagd netwerk en organiseert haar diensten op een performante wijze ,80 0,07% ,05 16,06% SD.We willen voor elke rol die de stad heeft een efficiënt, effectief en klantvriendelijk model uitwerken om de rechten en gelijke behandeling van eenieder te waarborgen. SD.We organiseren ons HR-beleid zodanig dat we de juiste medewerkers en leidinggevenden aantrekken en behouden, in functie van de nieuwe stadsmissie ,28 9,25% ,68 2,04% 47 Jaarrekening Boek 2

256 SD.We zetten in op optimaal onderhoud, ontwikkeling en beheer van onze systemen en patrimonium ,09 4,77% Steunverlening, toegestane werkingssubsidies en andere operationele kosten Minderwaarde op de realisatie van operationele vorderingen Kost Resultaat Budget na BW Budget na BW Minderwaarde op de realisatie van operationele vorderingen , , ,00 Dit is laag wegens de teruggevallen behoefte om oninbaar te stellen. Het cijfer is wel uitzonderlijk laag is wegens de verwerking van een reeks minderwaarden (voor een kleine ) m.b.t in Schadevergoedingen Kost Resultaat Budget na BW Budget na BW Schadevergoedingen , , ,00 Het bedrag aan uitbetaalde schadevergoedingen ligt hoger dan voorzien. De oorzaak hiervan zijn 2 dadingen die werden gesloten in het kader van de nieuwbouw in de Sint- Martensstraat, ten belope van Specifieke kosten sociale dienst en toegestane werkingssubsidies De steunverlening bedraag 34% van de exploitatiekost. Deze wordt in detail geanalyseerd in het hoofdstuk Dienstverlening (zie 1.1 hierboven). 48 Jaarrekening Boek 2

257 4.1.3 Aankopen goederen en diensten We bemerken een sterke daling in de aankoop van goederen en diensten. Figuur 4-5 Evolutie kosten voor aankopen goederen en diensten OCMW Gent is met ingang van 1 januari 2014 Btw-plichtig geworden voor een aantal activiteiten. Dit betekent dat voor aankopen een deel van de BTW kan worden gerecupereerd. Dit zorgt over alle categorieën heen voor een daling van de kost. Anderzijds zullen we bij de opbrengsten merken dat deze lager liggen doordat een deel van het aangerekende bedrag aan de BTW administratie moet worden afgestaan. Volgende tabel geeft een simulatie van de impact van de BTW plicht. De kolom BTW impact geeft de minkost weer. In totaal bedraagt dit ,80. De lagere kost stemt ongeveer overeen met de lagere opbrengst veroorzaakt door de BTW plicht. Op exploitatie is er grosso modo een nuleffect. Het gesimuleerd resultaat zonder BTW plicht geeft het resultaat weer na correctie van de BTW impact. 49 Jaarrekening Boek 2

258 Categorie Resultaat BTW impact Gesimuleerd resultaat zonder BTW plicht 602 Aankopen diensten en leveringen , , ,92 voor dienstverlening 604 Aankopen handelsgoederen , , , Kosten voor onroerende goederen , , , Energie , , , Verzekeringen ,71 6, , Kantoormateriaal, documentatie, , , ,60 producten 614 Erelonen, huur, onderhoud en , , ,15 diverse dienstprestaties 615 Post, internet, telefonie en overige , , ,56 communicatie 616 Publiciteit, onthaal & receptie , , ,41 Verder situeert de daling zich vooral in de kosten voor energie en digipolis. Anderzijds merken we een stijging van de kost voor sogent. We bekijken deze verder meer in detail Energie We bemerken een daling van het energiekost. Naast de invoering van de BTW plicht speelt de overgang naar BBC hierin een rol. Facturen die in 2015 ontvangen zijn en zowel betrekking hebben op 2014 als 2015 mogen niet meer gedeeltelijk aan 2014 worden toegewezen. In het verleden mocht dit wel en werd dit ook zo verwerkt. 50 Jaarrekening Boek 2

259 Figuur 4-6 Evolutie kosten voor energie Sogent De kosten van Sogent lijken in 2014 sterk te zijn gestegen. Dit heeft hoofdzakelijk een boekhoudtechnische oorzaak. Sinds 2014 wordt ook de kost die niet rechtstreeks, maar via de stad, aan Sogent wordt toegekend tot uitdrukking gebracht. Simuleren we een rapportering voor deze kost de afgelopen jaren, dan ziet de evolutie er als volgt uit: 51 Jaarrekening Boek 2

260 Figuur 4-7 Evolutie kosten Sogent (rekening vs volledige kost) 52 Jaarrekening Boek 2

261 Digipolis De kost van Digipolis is in 2014 heel wat lager dan de voorgaande jaren. Enerzijds is er door Digipolis een reserve vrijgegeven die in het verleden werd aangelegd en aangerekend. Dit is een éénmalige meevaller van Daarnaast is de kost van Digipolis effectief gedaald. Onderstaande grafiek geeft beide zaken weer. De effectieve evolutie en de evolutie die abstractie maakt van de éénmalige meevaller. Figuur 4-8 Evolutie kosten Digipolis 53 Jaarrekening Boek 2

262 Andere kosten aankopen goederen en diensten Hierboven besproken kosten zijn in omvang de grootste uit deze categorie. Voor de overige kosten merken we eveneens dat deze lager uitvallen dan in het budget was voorzien. De eerder aangehaalde BTW plicht is één van de redenen hiervoor. Verder zijn volgende afwijkingen en evoluties van belang om meer in detail te bespreken: Onderhoud en herstellingen Kost Resultaat BO 2014 BW 2014 Verschil Onderhoud installaties, machines en , , , ,56 uitrusting Herstellen meubilair, kantooruitr en , , , ,75 rollend materiaal Herstellen installaties, machines en uitrusting , , , ,60 Voor de kosten met betrekking tot onderhoud en herstellingen van installaties, machines, uitrusting en meubilair is er een éénmalige rechtzetting gebeurd met betrekking tot de door de leveranciers in het verleden gehanteerde BTW tarieven. Dit resulteerde in een meevaller van Daarnaast zijn de onderhoudscontracten van de WZC s eind 2013 of in de loop van 2014 afgelopen. In afwachting van een nieuwe gunning is er een afspraak met de leveranciers dat de werken op prestatiebasis worden gefactureerd en niet meer via een vast maandelijks bedrag. Een deel van de werken die normaal binnen het onderhoudscontract vallen zijn in 2014 niet of door onze eigen dienst FM uitgevoerd. Deze minderkosten situeren zich bijna uitsluitend binnen de WZC s. Onderstaande grafiek geeft de evolutie weer van Ook zonder het éénmalige effect van de rechtzetting van BTW tarieven is de sterke daling merkbaar. 54 Jaarrekening Boek 2

263 Figuur 4-9 Evolutie kosten voor onderhoud en herstellingen Consultancy De kost voor consultancy ligt lager dan voorzien in het budget. Dit komt vooral door een lagere besteding binnen HR en Financiën. Hoofdzakelijk komt dit door de uitstel van een aantal projecten. Kost Resultaat BO 2014 BW 2014 Verschil Intellectuele diensten , , , ,33 Zoals uit onderstaande grafiek blijkt is de besteding aan consultancy ongeveer op eenzelfde niveau gebleven als de voorgaande jaren. Verschillende ondersteunende diensten hebben wel aangegeven dat, omwille van de vele organisatorische veranderingen die op komst zijn, de komende jaren meer beroep zal worden gedaan op consultancy. Figuur 4-10 Evolutie kosten voor consultancy 55 Jaarrekening Boek 2

264 Telefonie Kost Resultaat BO 2014 BW 2014 Verschil Huur telefooncentrales , , , , Verbruik mobiele telefonie , , , ,26 Wanneer we de evolutie van deze kost bekijken merken we dat de dalende trend reeds was ingezet maar dat de terugval in 2014 spectaculair is. De oorzaak hiervan is hoofdzakelijk de overschakeling naar digitale telefonie. Als tegenpool hiervan vinden we de investering in de telefonieomgeving door Digipolis terug (cf. hoofdstuk investeringen). Figuur 4-11 Evolutie kosten voor telefonie 56 Jaarrekening Boek 2

265 Vorming Kost Resultaat BO 2014 BW 2014 Verschil Vorming (opleidingskosten) , , , ,75 De kosten voor vorming hebben ook in 2014 de dalende trend van de voorgaande jaren gevolgd en vallen een stuk lager uit dan voorzien was in het budget. De belangrijkste oorzaken zijn: Het voorzien budget voor brandpreventie-oefeningen zal pas in 2015 gebruikt worden. Er is hierbij gekozen om samen te werken met Stad Gent in plaats van dit zelf te organiseren, waardoor de uitvoering pas in 2015 plaats zal vinden Enkele aanbestedingen werden wel opgestart in 2014 maar nog niet uitgevoerd in 2014; de uitvoering zal in 2015 plaatsvinden. Een aantal vormingen werden intern georganiseerd in plaats van een beroep te doen op een externe consultant Figuur 4-12 Evolutie kosten voor vorming 57 Jaarrekening Boek 2

266 Publiciteit Kost Resultaat BO 2014 BW 2014 Verschil Overige kosten publiciteit en onthaal Onthaal (receptie & vergaderingen)(extern) Beurzen en tentoonstellingen Publiciteit (drukwerk en audiovisuele opdrachten) , , , , , , , , , , , , , , , ,12 De kosten voor publiciteit, reclame, beurzen en tentoonstellingen vallen lager uit dan in het budget voorzien. Het grootste verschil zit binnen de dienst selectie waar er een overschot is van Door de aankondiging van de integratie Stad-OCMW werden een aantal zaken onhold geplaats in afwachting van een verdere afstemming (Integratie sociale media in rekruteringsstrategie, ontwikkeling nieuwe testen, imago-campagne) Er vonden voornamelijk interne selecties plaats in kader van de inhaalbeweging betreffende statutarisering. Voor deze procedures waren er geen publicaties of andere rekruteringsacties vereist. Lagere publicatiekost door aanpassing van rekruteringsstrategie: advertenties veel meer online en in beperkte mate nog in print. Uitstel van rekruteringscampagnes door uitstel van de opening van het nieuwe WZC. Minder gerichte rekruteringsacties voor knelpuntberoepen vereist omwille van een versoepeling en stabilisering van de arbeidsmarkt voor zorgkundigen en (in bepaalde mate ook) voor verpleegkundigen. Er werden door onze partners minder jobbeurzen georganiseerd. Door de bewarende maatregelen in 2013 werden er minder selecties en rekruteringsacties uitgevoerd, die nog gedeeltelijk zijn weerslag in 2014 hadden. Deze budgetten worden met het oog op budgetwijziging 2015 herzien. Bovendien vonden er in 2013 grote selectieprocedures plaats die zorgden voor hoge kost in Hierop werd budget 2014 gebaseerd, en dit verklaart ook de dalende trend. 58 Jaarrekening Boek 2

267 Figuur 4-13 Evolutie kosten voor publiciteit 59 Jaarrekening Boek 2

268 4.2 Opbrengsten Gezien wee enkel de budgetrelevante opbrengsten analyseren, wordt een belangrijke opbrengstenpost, meerwaarde op realisatie van vast actief ( 5,3 miljoen), hier niet gerapporteerd. Dit omdat deze opbrengsten in het investeringsbudget terecht komen. Deze worden daar wel tot uiting gebracht. OCMW Gent heeft voor 175,7 miljoen aan werkingsopbrengsten gerealiseerd. Deze opbrengsten worden vooral gegenereerd door subsidies (77%), retributiediensten (17%) en terugvordering van steun (4%). Figuur 4-14 Verdeling budgetrelevante opbrengsten 60 Jaarrekening Boek 2

Lokale bestrijding. kinderarmoede. Groeiactieplan. kinderarmoede

Lokale bestrijding. kinderarmoede. Groeiactieplan. kinderarmoede Lokale bestrijding kinderarmoede Groeiactieplan kinderarmoede Overzicht 1. Algemeen kader 2. Greep uit de acties in Gent 3. Succesfactoren/knelpunten à Debat Psychologische Dienst - OCMW Gent 2 1. Algemeen

Nadere informatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie DEEL ARMOEDEBESTRIJDING Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie Actie 1 : Het OCMW zorgt er, zelfstandig of

Nadere informatie

2010: Europees jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting

2010: Europees jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting 2010: Europees jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting In Gent steeg het aantal mensen met financiële moeilijkheden met 12,6 procent ten opzichte van vorig jaar (van 7.870 leefloongerechtigden

Nadere informatie

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de OCMW s met regels voor de financiële aspecten van de

Nadere informatie

Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen

Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen Inspiratiedag Brede School - 29 april 2014 - BRONKS Programma armoedebestrijding cijfers Armoede in Kortrijk In Kortrijk leven in 2011 11.227 inwoners in

Nadere informatie

Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014

Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014 Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014 Programma armoedebestrijding cijfers Armoede in Kortrijk In Kortrijk leven in 2011 11.227 inwoners

Nadere informatie

POWERTY in de praktijk Emancipatorische Werking

POWERTY in de praktijk Emancipatorische Werking POWERTY in de praktijk Emancipatorische Werking Missie OCMW Gent De sociale dienstverlening verzekeren zodat alle inwoners van Gent een menswaardig leven kunnen leiden. We hebben hierbij prioritaire aandacht

Nadere informatie

Lokale bestrijding. kinderarmoede. OCMW Gent en. kinderarmoede

Lokale bestrijding. kinderarmoede. OCMW Gent en. kinderarmoede Lokale bestrijding kinderarmoede OCMW Gent en kinderarmoede Algemeen kader Regie kinderarmoede : OCMW als regisseur (Beleidsondersteuning / Dept. Sociale Dienstverlening) Armoedebeleidsplan (Regie Joris

Nadere informatie

OCMW s en armoedebestrijding

OCMW s en armoedebestrijding OCMW s en armoedebestrijding Hoorzitting Commissie Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid, Vlaams Parlement, 1.2.2011 Piet Van Schuylenbergh, directeur OCMW s VVSG Nathalie Debast, stafmedewerker

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kinrooi Breeërsesteenweg 146 Postcode en plaats Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Kinrooi/W65B-SFGE/2016 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van MESEN Markt 1 8957 Mesen Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI MESEN/RMID-SCP/2017 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte Voorzitter, Hierbij

Nadere informatie

RAPPORT KANSARMOEDE-INDICATOREN IN ERPE-MERE

RAPPORT KANSARMOEDE-INDICATOREN IN ERPE-MERE RAPPORT KANSARMOEDE-INDICATOREN IN ERPE-MERE Bij het openen van het rapport worden de meest recente gegevens uit de databank gehaald. Inleiding In dit document worden de kansarmoede-indicatoren weergegeven

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be.

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be. Aan de Voorzitter van het OCMW van Knokke-Heist Kraaiennestplein 1 bus 2 8300 Knokke-Heist Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW / RMIB-SFGE / 2015 Betreft: Geïntegreerd

Nadere informatie

Het Budget 2015 past in het meerjarenplan 2014-2019 Aanpassing 2015 omdat aan volgende voorwaarden is voldaan:

Het Budget 2015 past in het meerjarenplan 2014-2019 Aanpassing 2015 omdat aan volgende voorwaarden is voldaan: BUDGET 2015 Situering Vanaf 1 januari 2013 is Sociaal Verhuurkantoor (SVK) Leie en Schelde gestart als pilootbestuur met de implementatie van de nieuwe regels van de Beleids- en Beheerscyclus (BBC). De

Nadere informatie

Boek 1 Jaarrekening 2015

Boek 1 Jaarrekening 2015 OCMW Gent Beleidsevaluatie 2015 Boek 1 Jaarrekening 2015 Secretaris: Luc Kupers Financieel Beheerder: Geert Vergaerde Voorzitter: Rudy Coddens Nis code: 44021 Uitgave: 2016 1 Beleidsevaluatie 2015 - Boek

Nadere informatie

VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010

VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010 VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010 Koen Clijsters Algemeen diensthoofd OCMW Heusden-Zolder Tel. 011/45.61.50 koen.clijsters@ocmwheusdenzolder.be Heusden- Zolder Provincie Limburg 31.500

Nadere informatie

Programma LSB Bijsturingen na tussentijdse evaluatie 4 speerpunten LSB als lerend netwerk

Programma LSB Bijsturingen na tussentijdse evaluatie 4 speerpunten LSB als lerend netwerk Programma LSB 2011-2013 Bijsturingen na tussentijdse evaluatie 4 speerpunten LSB als lerend netwerk Bijsturingen na tussentijdse evaluatie 1. Prioritaire thema s: naar 4 speerpunten 2. Netwerk wordt versterkt

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kalmthout Heuvel 39 2920 Kalmthout Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI KALMTHOUT/RMIB-STOF/2015 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM JAARREKENING 2014 Autonoom Gemeentebedrijf Maldegem Marktstraat 7 9990 Maldegem Secretaris: Steven De Jaeger Financieel Beheerder: Dombret Isabelle 1 Autonoom Gemeentebedrijf

Nadere informatie

Graag wens ik een actuele stand van zaken te verkrijgen met betrekking tot het aanbod van voorzieningen voor ouderen in woonzorgcentra.

Graag wens ik een actuele stand van zaken te verkrijgen met betrekking tot het aanbod van voorzieningen voor ouderen in woonzorgcentra. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 519 van ELS ROBEYNS datum: 11 mei 2016 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Woonzorgcentra Limburg - Bijkomende bedden Aangezien de provincie

Nadere informatie

De Sociale plattegrond

De Sociale plattegrond De Sociale plattegrond Sector: OCMW Spreker: Marianne Van Der Biest (OCMW Herzele) Wat is het OCMW? OCMW = Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. OCMW = publieke instelling Welzijn = meer dan armoedebestrijding

Nadere informatie

ARMOEDEBAROMETER 2015

ARMOEDEBAROMETER 2015 ARMOEDEBAROMETER 2015 Wat zeggen de cijfers? ARMOEDE GEWIKT EN GEWOGEN Kinderarmoede: 11.2% Sinds 2008 gestaag gestegen Toekomst: blijft stijgen Kinderarmoede vooral bij moeders met een migratiegeschiedenis

Nadere informatie

Naar meer dakisolatie voor sociale huurwoningen

Naar meer dakisolatie voor sociale huurwoningen Naar meer dakisolatie voor sociale huurwoningen Energie voor iedereen! met steun van de Koning Boudewijnstichting Inhoud Samenwerkingsverband Dakisolatie waarom? Probleemstelling Project Troeven, uitdagingen

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Brasschaat Van Hemelrijcklei 90 2930 Brasschaat Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Brasschaat/RMIB-STOF/2015 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN!

HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN! PERSDOSSIER PRIMEUR: EEN JOB VOOR 12 MAANDEN VOOR DE MEEST KWETSBARE BRUSSELSE JONGEREN HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN! KABINET VAN MINISTER GOSUIN 13/07/2016 Inhoud

Nadere informatie

Inhoud Beleidsnota...5 Doelstellingennota... 7 Doelstellingenbudget Financiële toestand Lijst overheidsopdrachten Lijst daden van

Inhoud Beleidsnota...5 Doelstellingennota... 7 Doelstellingenbudget Financiële toestand Lijst overheidsopdrachten Lijst daden van Budget OCMW 216 3 Inhoud Beleidsnota...5 Doelstellingennota... 7 Doelstellingenbudget... 11 Financiële toestand... 13 Lijst overheidsopdrachten... 16 Lijst daden van beschikking... 17 Lijst nominatieve

Nadere informatie

Gemeenteraad. In deze bundel kan u de voor openbaarmaking vatbare dossierstukken bij volgende agendapunten vinden:

Gemeenteraad. In deze bundel kan u de voor openbaarmaking vatbare dossierstukken bij volgende agendapunten vinden: Gemeenteraad Openbare dossierstukken van de vergadering van 27 juni 2016 en 28 juni 2016 In deze bundel kan u de voor openbaarmaking vatbare dossierstukken bij volgende agendapunten vinden: 5. 2016_GR_00558

Nadere informatie

Ontstellende cijfers: de 9 e armoedebarometer

Ontstellende cijfers: de 9 e armoedebarometer Ontstellende cijfers: de 9 e armoedebarometer Persconferentie Welkom door Jos Geysels, voorzitter Decenniumdoelen Ontstellende cijfers: de 9 e armoedebarometer door Michel Debruyne, coördinator Decenniumdoelen

Nadere informatie

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 23 mei 2017.

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 23 mei 2017. Aan de Voorzitter van het OCMW van Knokke-Heist Kraaiennestplein 1 bus 2 8300 Knokke-Heist Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW / STOF-SCP / 2017 Betreft: Geïntegreerd

Nadere informatie

AGENDA OPENBARE ZITTING. 12 februari 2013. Aan de raadsleden

AGENDA OPENBARE ZITTING. 12 februari 2013. Aan de raadsleden 12 februari 2013 Aan de raadsleden Graag nodigen wij u uit tot de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De zitting vindt plaats op 21 februari 2013 om 20u in de raadzaal van het OCMW, Gootje

Nadere informatie

Subsidiereglement OCMW Gent Projectoproep Projecten en/of Activiteiten in de strijd tegen armoede

Subsidiereglement OCMW Gent Projectoproep Projecten en/of Activiteiten in de strijd tegen armoede Subsidiereglement OCMW Gent Projectoproep Projecten en/of Activiteiten in de strijd tegen armoede Artikel 1 Middelen aan derden doelstelling OCMW Gent heeft de regierol in de strijd tegen armoede in Gent.

Nadere informatie

Tewerkstelling. Algemene Vergadering Welzijnsoverleg Herentals 31 januari 2007. Projecteigenaar. Projectfiche tewerkstelling

Tewerkstelling. Algemene Vergadering Welzijnsoverleg Herentals 31 januari 2007. Projecteigenaar. Projectfiche tewerkstelling Algemene Vergadering Welzijnsoverleg Herentals 31 januari 2007 Algemene vergadering Welzijnsoverleg Herentals Tewerkstelling Projecteigenaar! strategisch verantwoordelijke: ISOM! operationeel verantwoordelijke:

Nadere informatie

District Deurne. Jaarrekening 2014

District Deurne. Jaarrekening 2014 District Deurne Jaarrekening 2014 Administratieve gegevens Type beleidsrapport: Jaarrekening Naam bestuur: District Deurne NIS-code bestuur: 11002 Adres bestuur: Maurice Dequeeckerplein 1, 2100 Deurne

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Roegiers, Carlo Daelman en Koen Helsen

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Roegiers, Carlo Daelman en Koen Helsen Stuk 2223 (2003-2004) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2003-2004 5 maart 2004 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Roegiers, Carlo Daelman en Koen Helsen betreffende een

Nadere informatie

Omzendbrief betreffende het preventief sociaal energiebeleid in het kader van het Gas- en Elektriciteitsfonds.

Omzendbrief betreffende het preventief sociaal energiebeleid in het kader van het Gas- en Elektriciteitsfonds. Heeft u vragen? Nood aan bijkomende info? Mail naar onze frontdesk via vraag@mi-is.be Of bel naar 02 508 85 85 Aan de dames en heren Voorzitters van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn Datum:

Nadere informatie

Commissie Openbare Werken, Mobiliteit en Stedenbouw

Commissie Openbare Werken, Mobiliteit en Stedenbouw Commissie Openbare Werken, Mobiliteit en Stedenbouw Mondelinge vraag OPSCHRIFT Vergadering van 4 februari 2016 Nummer: 2016_MV_00047 Onderwerp: Mondelinge vraag van raadslid Mieke Bouve: Meer gezinnen

Nadere informatie

Verslag OCMW-raad Hugo Cornelis

Verslag OCMW-raad Hugo Cornelis Verslag OCMW-raad 15/11/2017 1. Goedkeuring verslag vergadering 18/10/2017 openbaar gedeelte De OCMW-raad wordt gevraagd het verslag van de vergadering 18/10/2017 openbaar gedeelte goed te keuren. Goedgekeurd

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Sint-Laureins Rommelsweg 12 9980 Sint-Laureins Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI OCMW/ W65B -SFGE/2015 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3 17 SOCIALE ECONOMIE 18 Sociale economie Iedereen heeft recht op een job, ook de mensen die steeds weer door de mazen van het net vallen. De groep werkzoekenden die vaak om persoonlijke en/of maatschappelijke

Nadere informatie

Beleidsnota 2014. De SD wordt voor een optimale dienst- en hulpverlening aan de cliënten ondersteund middels vorming, supervisie en documentatie.

Beleidsnota 2014. De SD wordt voor een optimale dienst- en hulpverlening aan de cliënten ondersteund middels vorming, supervisie en documentatie. Mens Het verzekeren van de hulp- en dienstverlening aan de inwoners met verblijf in Bocholt zodat zij een leven kunnen leiden dat beantwoordt a.d. menselijke waardigheid, rekeninghoudend met de wettelijke

Nadere informatie

Jaarverslag. schulddienstverlening 2013. Een goede start

Jaarverslag. schulddienstverlening 2013. Een goede start Jaarverslag schulddienstverlening 2013 Een goede start 1. Aanleiding In 2012 heeft u het beleidsplan schulddienstverlening: De kanteling van schuldhulpverlening naar schulddienstverlening vastgesteld.

Nadere informatie

Anker kracht. Verankering in de maatschappij door intensieve multi-disciplinaire begeleiding

Anker kracht. Verankering in de maatschappij door intensieve multi-disciplinaire begeleiding Anker kracht Verankering in de maatschappij door intensieve multi-disciplinaire begeleiding Inleiding In januari 2014 startte OCMW Gent het project 'Ankerkracht'. Dit project bundelt de krachten en visie

Nadere informatie

Studiedag energie. Energielening en sociale isolatie huurwoningen. 18 september 2017

Studiedag energie. Energielening en sociale isolatie huurwoningen. 18 september 2017 Studiedag energie Energielening en sociale isolatie huurwoningen 18 september 2017 REG-maatregelen: historiek Energierenovatieprogramma 2020: geen energieverslindende woningen in Vlaanderen in 2020 (dakisolatie,

Nadere informatie

ZORGNETWERKEN & PROACTIEF HANDELEN

ZORGNETWERKEN & PROACTIEF HANDELEN 1 ZORGNETWERKEN & PROACTIEF HANDELEN PROACTIEF HANDELEN In strikte zin Financiële onderbescherming (4,2%) In ruimere zin Onderbenutting recht op sociale hulpen dienstverlening van het OCMW In maximale

Nadere informatie

Armoedebarometer 2012

Armoedebarometer 2012 Armoedebarometer 2012 Jill Coene An Van Haarlem Danielle Dierckx In opdracht van Decenniumdoelen 2017 Armoede in cijfers Kinderen geboren in een kansarm gezin verdubbeld tot 8,6% op tien jaar tijd - Kwalijke

Nadere informatie

Anker kracht. Verankering in de maatschappij door intensieve multi-disciplinaire begeleiding

Anker kracht. Verankering in de maatschappij door intensieve multi-disciplinaire begeleiding Anker kracht Verankering in de maatschappij door intensieve multi-disciplinaire begeleiding Inleiding In januari 2014 startte OCMW Gent het project 'Ankerkracht'. Dit project bundelt de krachten en visie

Nadere informatie

Provincie Vlaams-Brabant Zitting van 27 januari OCMW der gemeente 3470 KORTENAKEN

Provincie Vlaams-Brabant Zitting van 27 januari OCMW der gemeente 3470 KORTENAKEN Provincie Vlaams-Brabant Zitting van 27 januari 2014. OCMW der gemeente 3470 KORTENAKEN Aanwezig : Eddy Marcoen, voorzitter; Dr. De Roo Ludo (vanaf agendapunt 5), Haesevoets Daniël, Lemmens Mia, Struys

Nadere informatie

Budgetten wijzigen voor niet-specialisten

Budgetten wijzigen voor niet-specialisten Budgetten wijzigen voor niet-specialisten Ben Gilot Stafmedewerker financiën VVSG 21.11.2014 Gemeenten en OCMW s 1 kennen specifieke regels voor de aanwending van publieke gelden. Deze regels met betrekking

Nadere informatie

Naar een sterker lokaal sociaal beleid Organisatie van het sociaal beleid na integratie gemeente-ocmw

Naar een sterker lokaal sociaal beleid Organisatie van het sociaal beleid na integratie gemeente-ocmw Naar een sterker lokaal sociaal beleid Organisatie van het sociaal beleid na Hoorzitting Vlaams parlement 12 mei 2015 Mark Suykens, Piet Van Schuylenbergh Inhoud 1. VVSG neemt akte van Vlaamse keuzes 2.

Nadere informatie

BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN APRIL 2014. 2014/007 Collectieve schuldenregeling 04/2014 2014/008 Werkdruk MA s 04/2014

BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN APRIL 2014. 2014/007 Collectieve schuldenregeling 04/2014 2014/008 Werkdruk MA s 04/2014 BULLETIN 4 VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN APRIL 2014 2014/007 Collectieve schuldenregeling 04/2014 2014/008 Werkdruk MA s 04/2014 2014/007 Collectieve schuldenregeling De heer Pascal

Nadere informatie

ADVIES OVER HET ONTWERPBESLUIT TOT WIJZIGING VAN DE ERKENNINGS- EN SUBSIDIEVOORWAARDEN VAN SOCIALE VERHUURKANTOREN. Advies / 6.09.

ADVIES OVER HET ONTWERPBESLUIT TOT WIJZIGING VAN DE ERKENNINGS- EN SUBSIDIEVOORWAARDEN VAN SOCIALE VERHUURKANTOREN. Advies / 6.09. < ADVIES OVER HET ONTWERPBESLUIT TOT WIJZIGING VAN DE ERKENNINGS- EN SUBSIDIEVOORWAARDEN VAN SOCIALE VERHUURKANTOREN Advies 2016-11 / 6.09.2016 www.vlaamsewoonraad.be INHOUD 1 Situering... 3 2 Beknopte

Nadere informatie

Budgetwijziging 2015 nr. 1

Budgetwijziging 2015 nr. 1 Budgetwijziging 2015 nr. 1 BUDGETWIJZIGING 2015 nr. 1 Inhoud 1. Verklarende nota 3 1.1 Een motivering van de wijzigingen 1.2 De aangepaste onderdelen van het doelstellingenbudget en de financiële toestand

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van ZONNEBEKE Langemarkstraat 10 8980 ZONNEBEKE Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI ZONNEBEKE/ STOF-SFGE/2015 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

BRUSSELS ARMOEDERAPPORT 2015 Welzijnsbarometer: samenvatting

BRUSSELS ARMOEDERAPPORT 2015 Welzijnsbarometer: samenvatting BRUSSELS ARMOEDERAPPORT 2015 Welzijnsbarometer: samenvatting De Welzijnsbarometer verzamelt jaarlijks een reeks indicatoren die verschillende aspecten van armoede in het Brussels Gewest belichten. De sociaaleconomische

Nadere informatie

VLAAMS WONINGFONDS VAN DE GROTE GEZINNEN cvba PERSBERICHT de Meeûssquare, 26-27 21 mei 2008 1000 BRUSSEL BLIKVANGER VAN HET ACTIVITEITENVERSLAG 2007

VLAAMS WONINGFONDS VAN DE GROTE GEZINNEN cvba PERSBERICHT de Meeûssquare, 26-27 21 mei 2008 1000 BRUSSEL BLIKVANGER VAN HET ACTIVITEITENVERSLAG 2007 VLAAMS WONINGFONDS VAN DE GROTE GEZINNEN cvba PERSBERICHT de Meeûssquare, 26-27 21 mei 2008 1000 BRUSSEL KBO 0421 111 543 RPR Brussel BLIKVANGER VAN HET ACTIVITEITENVERSLAG 2007 Dankzij het ter beschikking

Nadere informatie

BUDGET 2015 GEMEENTE MERKSPLAS

BUDGET 2015 GEMEENTE MERKSPLAS BUDGET 2015 GEMEENTE MERKSPLAS INHOUDSTAFEL 1. INLEIDING... 3 2. MISSIE... 5 3. BELEIDSNOTA... 6 3.1. DOELSTELLINGENNOTA... 6 3.2. DOELSTELLINGENBUDGET... 16 3.3. FINANCIËLE TOESTAND... 17 3.4. LIJST OVERHEIDSOPDRACHTEN...

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van het OCMW van Sint-Pieters-Woluwe Shetlanderdreef Sint-Pieters-Woluwe. Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

Aan de Voorzitter van het OCMW van Sint-Pieters-Woluwe Shetlanderdreef Sint-Pieters-Woluwe. Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Aan de Voorzitter van het OCMW van Sint-Pieters-Woluwe Shetlanderdreef 15 1150 Sint-Pieters-Woluwe Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI 2 SINT-PIETERS-WOLUWE/W65B-RMIB2016 Betreft:

Nadere informatie

Waar zetten we zeker op in?

Waar zetten we zeker op in? 1. KINDERARMOEDE Ambitie 10. Kinderen en hun gezin in armoede krijgen meer kansen en ondersteuning om de armoedespiraal te doorbreken Waar zetten we zeker op in? De inzet op kinderarmoede is niet nieuw

Nadere informatie

MEERJARENPLAN Gemeente Kampenhout. Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat Kampenhout NIS code: 23038

MEERJARENPLAN Gemeente Kampenhout. Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat Kampenhout NIS code: 23038 Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat 16 1910 Kampenhout NIS code: 23038 Rapporteringsperiode 2014-2019 MEERJARENPLAN 2014-2019 Meerjarenplan 2014-2019 De organieke decreten bepalen dat het meerjarenplan

Nadere informatie

KINDERARMOEDE. 21 mei 2014 OCMW LANAKEN

KINDERARMOEDE. 21 mei 2014 OCMW LANAKEN KINDERARMOEDE 21 mei 2014 SALK 13 meest getroffen gemeenten (waaronder Lanaken) 50.000 /jaarbasis: kinderarmoedebeleid 2014-2017 (4 jaren) Geen Vlaamse middelen op basis van de kinderarmoedebarometer.

Nadere informatie

«WELZIJNSBAROMETER 2010» SAMENVATTING EN CONCLUSIES

«WELZIJNSBAROMETER 2010» SAMENVATTING EN CONCLUSIES «WELZIJNSBAROMETER 2010» SAMENVATTING EN CONCLUSIES Brussel wordt gekenmerkt door een grote concentratie van armoede in de dichtbevolkte buurten van de arme sikkel in het centrum van de stad, met name

Nadere informatie

Groeipakket, de nieuwe, Vlaamse kinderbijslag

Groeipakket, de nieuwe, Vlaamse kinderbijslag Van kinderbijslag tot Groeipakket Voor een sterke ondersteuning van jonge gezinnen Precies een jaar na de presentatie van de conceptnota voor een nieuwe, Vlaamse kinderbijslag gaf de Vlaamse Regering vandaag

Nadere informatie

Welzijnsbarometer 2015

Welzijnsbarometer 2015 OBSERVATOIRE DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL BRUXELLES OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN BRUSSEL "Cultuur aan de macht" de sociale rol van cultuur en kunst 26 november 2015 Welzijnsbarometer 2015 Marion

Nadere informatie

De cel als barometer voor armoede in Gent

De cel als barometer voor armoede in Gent Spirit wil oprichting stedelijke cel armoedebestrijding. De cel als barometer voor armoede in Gent Spirit wil binnen de stedelijke structuren een cel armoedebestrijding oprichten om een gecoördineerde

Nadere informatie

STEM monitor 2015 SITUERING DOELSTELLINGEN

STEM monitor 2015 SITUERING DOELSTELLINGEN STEM monitor 2015 SITUERING In het STEM-actieplan 2012-2020 van de Vlaamse regering werd voorzien in een algemene monitoring van het actieplan op basis van een aantal indicatoren. De STEM monitor geeft

Nadere informatie

Kinderarmoede in het Brussels Gewest

Kinderarmoede in het Brussels Gewest OBSERVATOIRE DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL BRUXELLES OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN BRUSSEL Senaat hoorzitting 11 mei 2015 Kinderarmoede in het Brussels Gewest www.observatbru.be DIMENSIES VAN ARMOEDE

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be.

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be. Aan de Voorzitter van het OCMW van Wervik Steenakker 30 8940 WERVIK Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW/ STOF-SCP/2015 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

Meerjarenplan 2014-2019

Meerjarenplan 2014-2019 Meerjarenplan 2014-2019 Aanpassing 2015-2019 inclusief budgetwijziging 2015 AGB Westerlo p. 2 van 15 aanpassing meerjarenplan AGB Westerlo laatste budgettair Kasteelpark 6 journaalnummer: 2260 Westerlo

Nadere informatie

De rechtenverkenner: een hefboom voor het lokaal sociaal beleid in Vlaanderen

De rechtenverkenner: een hefboom voor het lokaal sociaal beleid in Vlaanderen De rechtenverkenner: een hefboom voor het lokaal sociaal beleid in Vlaanderen Steven Vanackere Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG) 1 Lokaal sociaal beleid: een sterk verhaal Decreet

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via Aan de Voorzitter van het OCMW van Diksmuide Ijzerheemplein 4 8600 Diksmuide Inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 1 OCMW/ RMID/2014 Betreft: Inspectieverslag Geachte Voorzitter, Hierbij

Nadere informatie

Onderwijscentrum Gent. Raakpunten GSIW

Onderwijscentrum Gent. Raakpunten GSIW Onderwijscentrum Gent Raakpunten GSIW Gent Stad in Werking Onderwijscentrum Gent, 20 december 2017 1. Uitdaging 2. Rol Onderwijscentrum 3. Structuur en netwerk 4. Raakpunten Visie 5. Raakpunten inhoudelijk

Nadere informatie

OCMW Lede - Beleidsnota 2010. Sociale dienstverlening. Financiële steun

OCMW Lede - Beleidsnota 2010. Sociale dienstverlening. Financiële steun OCMW Lede - Beleidsnota 2010 Deze beleidsnota hoort bij het budget 2010. Dit budget maakt deel uit van het financieel meerjarenplan 2008-2012. Het opgemaakte budget 2010 past binnen de opgemaakte meerjarenplanning

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

VRAGENUURTJE VAN JANUARI 2014

VRAGENUURTJE VAN JANUARI 2014 BULLETIN 1 VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN JANUARI 2014 2014/001 Toekomst van de OTC Leerwerkplekken in het geplande 01/2014 stedelijk dienstenbedrijf 2014/002 Uitbreiding Pilootproject

Nadere informatie

BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN JULI 2014. 2014/016 Stand van zaken projecten kwalitatief en betaalbaar wonen 07/2014

BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN JULI 2014. 2014/016 Stand van zaken projecten kwalitatief en betaalbaar wonen 07/2014 BULLETIN 7 VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN JULI 2014 2014/016 Stand van zaken projecten kwalitatief en betaalbaar wonen 07/2014 2014/016 Stand van zaken projecten kwalitatief en betaalbaar

Nadere informatie

nr. 378 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 15 september 2017 aan SVEN GATZ Jeugdbewegingen - Demografie leden

nr. 378 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 15 september 2017 aan SVEN GATZ Jeugdbewegingen - Demografie leden SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 378 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 15 september 2017 aan SVEN GATZ VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, MEDIA, JEUGD EN BRUSSEL Jeugdbewegingen - Demografie leden wordt traditioneel gekenmerkt

Nadere informatie

JAAROVERZICHT Secretaris: Nicole De Reuse Voorzitter: Micheline De Mol. Gasthuisstraat Asse T F

JAAROVERZICHT Secretaris: Nicole De Reuse Voorzitter: Micheline De Mol. Gasthuisstraat Asse T F JAAROVERZICHT 2014 Gasthuisstraat 2 1730 Asse T 02 452 80 67 F 02 452 22 02 Secretaris: Nicole De Reuse Voorzitter: Micheline De Mol Opgemaakt door: Sooi De Maeyer VOORWOORD Beste inwoner, Als OCMW hebben

Nadere informatie

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Na beraadslaging, Besluit:

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Na beraadslaging, Besluit: 31 JANUARI 2014. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 1997 tot uitvoering van het decreet van 24 juli 1996 houdende

Nadere informatie

Tijdelijke Werkervaring (TWE)

Tijdelijke Werkervaring (TWE) Tijdelijke Werkervaring (TWE) 31-10-2017 Even kort kaderen HOE IS TWE TOT STAND GEKOMEN? 6 e Staatshervorming: uitbreiding bevoegdheden Gewesten. Alles start met het Vlaams Regeerakkoord van 23 juli 2014

Nadere informatie

Federaal memorandum van de OCMW s. Algemene Vergadering afdeling OCMW s van de VVSG Zottegem, 7 juni 2007

Federaal memorandum van de OCMW s. Algemene Vergadering afdeling OCMW s van de VVSG Zottegem, 7 juni 2007 Federaal memorandum van de OCMW s Algemene Vergadering afdeling OCMW s van de VVSG Zottegem, 7 juni 2007 Lokale besturen : meest burgernabije bestuur OCMW s worden het eerst geconfronteerd met nieuwe noden

Nadere informatie

Boek 2 Budget 2015 Secretaris: Luc Kupers Financieel Beheerder: Geert Vergaerde Voorzitter: Rudy Coddens

Boek 2 Budget 2015 Secretaris: Luc Kupers Financieel Beheerder: Geert Vergaerde Voorzitter: Rudy Coddens OCMW Gent Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 en budget 2015 Boek 2 2015 Secretaris: Luc Kupers Financieel Beheerder: Geert Vergaerde Voorzitter: Rudy Coddens Nis code: 44021 Uitgave: 2015 1 2015 - Boek

Nadere informatie

FINANCIEEL REFERENTIEKADER: BEHANDELING VAN LEEFLOONDOSSIERS

FINANCIEEL REFERENTIEKADER: BEHANDELING VAN LEEFLOONDOSSIERS FINANCIEEL REFERENTIEKADER: BEHANDELING VAN LEEFLOONDOSSIERS INLEIDING Onderstaande tekst betreft het beleid met voorwaarden omtrent de toekenning van recht op maatschappelijke integratie (leefloon). Hierbij

Nadere informatie

BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN MEI /008 Proefproject Housing First 05/2013

BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN MEI /008 Proefproject Housing First 05/2013 BULLETIN 5 VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN MEI 2013 2013/008 Proefproject Housing First 05/2013 2013/008 Proefproject Housing First De heer Pascal Verbeke, OCMW-raadslid Onlangs werd

Nadere informatie

Boek 4 Toelichting bij budget

Boek 4 Toelichting bij budget OCMW Gent Meerjarenplan 2014-2019 en 2014 Boek 4 Toelichting bij Secretaris: Luc Kupers Financieel Beheerder: Geert Vergaerde Voorzitter: Rudy Coddens Nis code: 44021 Uitgave: 2014 1 2014 - Boek 4 2 2014

Nadere informatie

decreet Werk- en zorgtrajecten Goedgekeurd in plenaire zitting Vlaams parlement 23 april 2014

decreet Werk- en zorgtrajecten Goedgekeurd in plenaire zitting Vlaams parlement 23 april 2014 decreet Werk- en zorgtrajecten Goedgekeurd in plenaire zitting Vlaams parlement 23 april 2014 Basis = participatieladder Kader: Trede 5 = maatwerkdecreet Trede 3 en 4= decreet Werk- en zorgtrajecten Trede

Nadere informatie

Enkele richtlijnen voor de verwarmingsperiode 2006-2007

Enkele richtlijnen voor de verwarmingsperiode 2006-2007 Vragen naar: Petra Romelart E-mail: petra.romelart Url : www.mi-is.be Aan de dames en heren Voorzitters van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn Dienst Juridisch en Beleidsondersteunend advies

Nadere informatie

VR MED.0146/5TER

VR MED.0146/5TER VR 2017 3103 MED.0146/5TER Voortgangsverslag Horizontaal en Verticaal Permanent Armoedeoverleg Periode september 2014 maart 2017 Mensen in armoede hebben vaak problemen op verschillende levensdomeinen.

Nadere informatie

Beleidsplanning in Geel. Welke plaats heeft gezondheid in dit geheel?

Beleidsplanning in Geel. Welke plaats heeft gezondheid in dit geheel? Beleidsplanning in Geel Welke plaats heeft gezondheid in dit geheel? Geel sterk stijgend aantal inwoners - 2013: 38.238 (+ 13,5% t.o.v. 2000) grote oppervlakte: stedelijke kern landelijke deeldorpen

Nadere informatie

BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN APRIL 2012. 2012/006 Evolutie leefloners en dossierlast maatschappelijk werkers 04/2012

BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN APRIL 2012. 2012/006 Evolutie leefloners en dossierlast maatschappelijk werkers 04/2012 BULLETIN 4 VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN APRIL 2012 2012/006 Evolutie leefloners en dossierlast maatschappelijk werkers 04/2012 2012/006 Evolutie leefloners en dossierlast maatschappelijk

Nadere informatie

Vraag nr. 403 van 8 maart 2013 van MARIJKE DILLEN

Vraag nr. 403 van 8 maart 2013 van MARIJKE DILLEN VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 403 van 8 maart 2013 van MARIJKE DILLEN Resolutie kinderarmoede Onderwijs en

Nadere informatie

Nieuwe sociale maatregelen. Adelheid Vanhille 7 november 2013

Nieuwe sociale maatregelen. Adelheid Vanhille 7 november 2013 Nieuwe sociale maatregelen Adelheid Vanhille 7 november 2013 Opbouw Algemeen Waterverkoopreglement Sociale openbare dienstverplichtingen Abnormaal hoog verbruik minnelijke schikking 2 Algemeen waterverkoopreglement

Nadere informatie

Uitgangspunt van deze omzendbrief is het subsidiëren van projecten van bepaalde duur.

Uitgangspunt van deze omzendbrief is het subsidiëren van projecten van bepaalde duur. Omzendbrief voor de subsidiëring van projecten in het kader van Samenlevingsinitiatieven 1. Wat zijn de Samenlevingsinitiatieven? De erkenning en subsidiëring van Samenlevingsinitiatieven gebeurt op basis

Nadere informatie

Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel

Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel 1. Identificatiegegevens Functietitel Juridische werkgever

Nadere informatie

gemeenteraad Besluit De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid: Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 42, 1.

gemeenteraad Besluit De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid: Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 42, 1. gemeenteraad Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 26 juni 2017 Besluit nummer: 2017_GR_00682 Onderwerp: Vlaams Stedenfonds - Addendum bij de subsidieovereenkomst voor de uitvoering van het project Go-Between

Nadere informatie

De financie le toestand van de Vlaamse OCMW s: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019

De financie le toestand van de Vlaamse OCMW s: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019 De financie le toestand van de Vlaamse OCMW s: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019 1. Inleiding Sinds het boekjaar 2014 werken alle Vlaamse OCMW s, net als de andere lokale besturen (gemeenten, provincies,

Nadere informatie

Boek 2 Budgetwijziging 2015 Secretaris: Luc Kupers Financieel Beheerder: Geert Vergaerde Voorzitter: Rudy Coddens

Boek 2 Budgetwijziging 2015 Secretaris: Luc Kupers Financieel Beheerder: Geert Vergaerde Voorzitter: Rudy Coddens OCMW Gent Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2015 Boek 2 Budgetwijziging 2015 Secretaris: Luc Kupers Financieel Beheerder: Geert Vergaerde Voorzitter: Rudy Coddens Nis code: 44021 Uitgave:

Nadere informatie

BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN NOVEMBER 2013

BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN NOVEMBER 2013 BULLETIN 11 VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN NOVEMBER 2013 2013/019 Inloophuis tijdens de weekends 11/2013 2013/020 Gratis energiescan 11/2013 2013/019 Inloophuis tijdens de weekends

Nadere informatie

Wonen in multifunctionele woonkernen

Wonen in multifunctionele woonkernen Herziening RSL2 Ontwerp 7 maart 2017 Wonen in multifunctionele woonkernen Inleiding Kernnota Thema s Stadsdelen & Deelruimten Prioritaire Projecten 99 Wonen in multifunctionele woonkernen B. Bestaande

Nadere informatie

houdende wijziging van het decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwending, wat de strijd tegen waterarmoede betreft

houdende wijziging van het decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwending, wat de strijd tegen waterarmoede betreft ingediend op 588 (2015-2016) Nr. 1 30 november 2015 (2015-2016) Voorstel van decreet van Rob Beenders en Bart Van Malderen houdende wijziging van het decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd voor

Nadere informatie

Over de Zulle. Stem van kansengroepen binnen het woonbeleid van de stad Roeselare

Over de Zulle. Stem van kansengroepen binnen het woonbeleid van de stad Roeselare Over de Zulle Stem van kansengroepen binnen het woonbeleid van de stad Roeselare Situering project Aanleiding Mep 2003-2008 OD: stem in lokaal woonbeleid Opvolging woonwinkel Participatie kansengroepen

Nadere informatie