BoerenNatuur Nieuws. De ANV s hebben een forse kwaliteitsslag gemaakt. BoerenNatuur en de Terreinbeherende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BoerenNatuur Nieuws. De ANV s hebben een forse kwaliteitsslag gemaakt. BoerenNatuur en de Terreinbeherende"

Transcriptie

1 Jaargang 5, nr. 4 december 2010 De ANV s hebben een forse kwaliteitsslag gemaakt Voorzitter Everhardus Togtema kon op 8 december jl. op de Algemene Najaarsvergadering weer de meeste leden van BoerenNatuur verwelkomen. De voorzitter memoreerde dat 2010 het jaar was waarin de ANV s zich moesten bewijzen als gebiedscoördinator voor collectief agrarisch natuurbeheer. U bent met vlag en wimpel voor deze test geslaagd vond Togtema. De ANV s hebben een forse kwaliteitsslag gemaakt, waarvoor veel waardering klinkt. De ANV s moesten werken met een geheel nieuw pakket voorwaarden, maar tegelijk met gebrekkige hulpmiddelen. Dit heeft een zwaar beroep gedaan op de inzet en het doorzettingsvermogen van de bestuurders en medewerkers van de ANV s. Togtema vindt dat de regeling voor agrarisch natuurbeheer eenvoudiger kan en moet. Maar tegelijk moeten wij ons realiseren dat een professionele aanpak van agrarisch natuurbeheer zijn prijs heeft. Agrarisch natuurbeheer heeft alleen toekomst als we kwaliteit leveren en het professioneel aanpakken. Daar hoort organisatorische rompslomp en papierwerk tot op zekere hoogte bij. Togtema ziet kansen in het beleid van Staatssecretaris Henk Bleker. Staatsbosbeheer moet natuurgebieden buiten de ecologische hoofdstructuur afstoten. Zijn er bij u in de buurt overhoeken of kleine natuurgebieden die binnen uw vereniging beheerd zouden kunnen worden?, vroeg Togtema. Togtema sprak verder de hoop uit nauwer met Veelzijdig Boerenland te kunnen samenwerken. Wij willen naar een aansprekend en gezaghebbend landelijk netwerk dat de besprekingen rond het toekomstig gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) aankan. Die gesprekken willen we aangaan als invloedrijke organisatie met een groot draagvlak van de achterban. Gezamenlijke weidevogelvisie Boeren Natuur en TBO's BoerenNatuur en de Terreinbeherende Natuurbeschermingsorganisaties (TBO s) hebben de evaluatie van het weidevogelbeleid van de Provincie Fryslân aangegrepen voor een gezamenlijke visie op een meer effectief weidevogelbeleid. De kern van de visie is het op ruime schaal aanwijzen van weidevogellandschappen. Binnen die landschappen krijgen de ANV s en de TBO s de ruimte om gezamenlijk beheersplannen te maken. Op kunt u de volledige visie lezen (in concept). In januari wordt de laatste hand aan de visie gelegd. BoerenNatuur ziet deze visie als een belangrijke stap om in het toekomstige weidevogelbeleid voldoende ruimte te behouden voor een bottum-up aanpak door de ANV s. Tw e e d e m e d e w e r k e r in l o o n d i e n s t De Algemene Najaarsvergadering stemde in met het Jaarplan van BoerenNatuur voor 2011 en de bijbehorende contributieregeling. De Vergadering gaf zijn goedkeuring aan het voorstel van het bestuur om een tweede medewerker in loondienst aan te nemen. Deze nieuwe medewerker krijgt als hoofdtaak het consulentenwerk in Groningen en Friesland. De vacature is te vinden op en op pagina 7 van deze nieuwsbrief.

2 2 Aansprakelijkheid van ANV-bestuurders De ANV s zijn dit najaar onverwacht geconfronteerd met de financiële risico s van hun werk. Leden van sommige ANV s stellen hun bestuurders aansprakelijk voor het mislopen van subsidies. ANV s kunnen fouten maken bij het indienen van het collectieve beheerplan en het aanvragen van beheerssubsidies. BoerenNatuur wil die risico s indammen door een pakket van maatregelen. Als eerste moeten in de procedures voor het indienen van de beheerplannen en het aanvragen van de subsidies controlemomenten worden ingebouwd voordat de aanvragen definitief worden. Als tweede moeten de ANV s hun werkwijze professionaliseren, opdat fouten tot een minimum worden beperkt en duidelijker is bij wie de aansprakelijkheid ligt. En als derde maatregel wordt gedacht aan een goede (collectieve) verzekering voor bedrijfsaansprakelijkheid van bestuurders van een ANV. De kosten van deze verzekering moeten kunnen worden gedeclareerd uit de organisatiekostensubsidies. Onduidelijkheid organisatiekostensubsidies Door het uitblijven van Europese goedkeuring hebben de provincies lang onduidelijkheid laten bestaan over de orgsanisatiekostensubsidies voor de ANV s voor Groningen gaf als eerste duidelijkheid n.a.v. de gezamenlijke offerte van de Groninger ANV s. Ook in Friesland hebben de ANV s een gezamenlijke offerte ingediend voor Door deze offertes en extra druk van BoerenNatuur hebben Groningen en Friesland toegezegd voor het einde van het jaar een voorschot uit te betalen. In Drenthe en Flevoland kunnen de meeste ANV s hun organisatiekosten financieren uit projectsubsidies. Tot op de dag van vandaag, vlak voor de kerst, is nog steeds niet voor elke ANV duidelijk tot welk bedrag hun organisatiekosten gedekt zijn. Dat is een wrange constatering. BoerenNatuur en haar zusterorganisaties hebben inmiddels een deelakkoord bereikt met IPO over de verdeling van de subsidies in Er lijkt voldoende geld beschikbaar te zijn om organisatiekosten te kunnen subsidiëren tot ca. 15% van de beheerssubsidies die een ANV coördineert. BoerenNatuur hoopt hiermee de basis te hebben gelegd om in 2011 sneller duidelijkheid te krijgen. Vereenvoudiging SNL Het nieuwe Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer (SNL) is doorgeschoten in juridisering en bureaucratie. Bovendien zijn de provincies er nog steeds niet in geslaagd een gebruiksvriendelijke digitale aanvraagketen te realiseren. De ANV s zuchten onder de formaliteiten en de werkdruk en dreigen daaronder te bezwijken. De taak van gebiedscoördinator is zwaar en formeel gemaakt, waardoor de voordelen van de gebiedsaanpak teniet worden gedaan. BoerenNatuur vindt het hoog tijd voor een bezinning en zal zich tot de provincies wenden om met de gebiedsaanpak terug te keren naar de basisgedachte en naar eenvoudige hulpmiddelen. Pi l o t p r o j e c t e n v o o r het nieuwe GLB BoerenNatuur spant zich in voor de optimalisering van de ruimte voor groene diensten in het nieuwe gemeenschappelijke landbouwbeleid (GLB). Het ministerie van EL&I heeft vier pilotprojecten geselecteerd om een nieuw aansturingsysteem voor groene diensten te ontwerpen. In deze projecten wordt geoefend met een grotere verantwoordelijkheid voor de ANV s voor het versleutelen van de subsidies voor groene diensten naar de boeren. Twee van deze projecten lopen bij ANV s van BoerenNatuur, te weten: De Noardlike Fryske Wâlden in Friesland en de ANOG in Groningen. BoerenNatuur is nauw betrokken bij het pilotproject van ANOG.

3 3 Impuls akkerfaunabeheer Flevoland Akkervogelbeheer Drenthe meer dan verdubbeld De Provincie Drenthe heeft BoerenNatuur benoemd tot gebiedscoördinator voor collectief akkernatuurbeheer in Drenthe. In het kader van deze taak heeft BoerenNatuur dit jaar, in nauwe samenwerking met de plaatselijke ANV s, voor vier nieuwe gebieden collectieve beheerplannen gemaakt. In 2011 wordt in deze gebieden gestart met akkerfaunabeheer. In de Broekstreek, het Noordenveld, het Eexterveld en de Veenkoloniën realiseren zo n veertig boeren op 125 hectare randen en winterveldjes voor akkervogels. Dit komt bovenop de 100 hectare die in de Veenkoloniën eerder al zijn aangelegd. Vertegenwoordigers van de plaatselijke ANV s overhandigden op 13 december jl. hun collectieve beheerplannen aan gedeputeerde Rein Munniksma. Zij spraken allen de ambitie uit om in de komende jaren de oppervlakte beheer verder uit te breiden. Agrarische verbindingszone voor akkerfauna Voorzitter Erik Emmens van ANV Noordenveld lanceerde bij de overhandiging van zijn beheerplan het idee om met akkerfaunaranden een nieuw soort ecologische verbindingszone te maken: de Agrarische Verbindingszone. Dit is een lint van akkerranden en singels door het agrarisch landschap. Het collectieve beheerplan is een uitstekend middel om hier aan te werken. De Agrarische Verbindingszone is een goed alternatief voor de tot op heden gebruikelijke ecologische verbindingszone, waarin gronden worden onttrokken aan de landbouw en overgedragen aan TBO s. Emmens riep gedeputeerde Rein Munniksma op om mee te werken aan de realisatie van de Agrarische Verbindingszone. Ook in Flevoland heeft de provincie BoerenNatuur gevraagd het akkerfaunabeheer te stimuleren. Dit heeft geresulteerd in drie nieuwe gebieden voor collectief akkerfaunabeheer, bovenop drie reeds bestaande gebieden. In de drie nieuwe gebieden zijn nieuwe ANV s bezig om voor het einde van dit jaar nieuwe SNL-pakketten af te sluiten voor hun leden. Het zijn de gebieden van de ANV s Akkerwaard, Rondom het Greppelveld en een groep boeren rondom Schokland. De plannen zijn in de eindfase. Het gaat om plannen voor collectief faunabeheer met faunarandpakketten. Het doel is om een rijkere florarand te creëren, die vooral kleine zangvogels moet trekken om te broeden en in de winter te fourageren. Mogelijk leidt het ook tot een toename van de Grauwe Kiekendief. De uitbreiding van de oppervlakte faunabeheer in Flevoland is vooralsnog bescheiden: ca. 40 hectare. Op basis van de ervaringen in 2011 wordt de volgende winter bekeken, of de pakketten voldoen. In dat geval wordt verwacht dat geleidelijk aan meer boeren meegaan in deze vorm van beheer. w e i d e v o g e l k e n n i s d a g 3 februari 2011 Vanuit de ervaringen uit de weidevogelkennisdagen uit afgelopen jaren heeft BoerenNatuur aanleiding gezien om de vorm en inhoud van de weidevogelkennisdag sterk te gaan wijzigen. De kennisdag gaat terug naar zijn oorspronkelijke doel: overdragen en uitwisselen van kennis. In verband hiermee was er voor de voorbereiding van de kennisdag meer tijd nodig en is de dag verplaatst naar 3 februari 2011.

4 BMP-project voltooid Met de oplevering van de BMP-resultaten uit 2010 aan 11 ANV s is het BMP-project van BoerenNatuur tot een eind gekomen. Het project startte in 2004 met het werven van geïnteresseerden voor deelname aan de BMP-cursus "weidevogels inventariseren". Daaropvolgend werden in 2005 de cursussen gehouden op diverse locaties in Fryslân en Groningen, waarbij ruim 250 geslaagde deelnemers waren. Vervolgens deden in 2006/2007 en in 2009/2010 in totaal gemiddeld 220 vrijwilligers mee aan de BMP-inventarisaties. In de piekjaren bijgestaan door nog enkele fulltime tellers van AB-service. Hierbij werd ca ha aan gras- en akkerland geteld, verdeeld over 41 bij Boeren Natuur aangesloten ANV s. Een enorme klus waaraan veel organisaties en vrijwilligers een bijdrage hebben geleverd. De ANV s hebben aan de hand van de resultaten uit de teljaren meer inzicht gekregen in de verspreiding en aantallen van de verschillende (met name de kleine en minder algemene) weide- en akkervogelsoorten in hun werkgebied. Deze gegevens zijn of worden gebruikt om het nieuwe SNL-beheer daar toe te passen waar dat het meest effectief is. In de massa van de BMP-tellingen signaleert SOVON dat de vogelpopulaties in gebieden met een hoge dichtheid stabiel blijven of zelfs toenemen. In gebieden met lagere dichtheden neemt de stand vaak af. Op dit moment staat de nieuwe vorm van monitoring voor SNL-weide- en akkervogelbeheer nog niet vast. Verwacht wordt dat daarvoor een andere methode wordt gekozen. De BMP-tellingen leverden namelijk geen informatie over broedsucces en konden niet actueel gebruikt worden voor de sturing in last-minute beheer. BoerenNatuur heeft inmiddels een voorstel ontwikkeld voor een nieuwe monitoringswijze waarmee deze informatie wel kan worden verkregen. Dit voorstel wordt aan de provincies en IPO voorgelegd waarna deze hopelijk snel duidelijkheid kunnen geven. Monitoring en inventarisatie zijn immers essentieel in de toepassing van het SNL-beheer en het bijhouden van de populatieontwikkeling. Collectieve Beheerp l a n n e n t i j d r ov e n d e k l u s Bijna alle Friese ANV s zijn in de afgelopen maanden druk geweest met het opstellen van collectieve beheerplannen voor weidevogelbeheer. Aanvankelijk met het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten, intekenrondes, het verzamelen van alle benodigde informatie en het verwerken hiervan in tekst, tabellen en kaarten, met andere woorden: een compleet plan. Voor het intekenen van de beheerpakketten kon gebruik worden gemaakt van de invoerapplicatie PNL. Door diverse problemen in deze applicatie was het gebruik hiervan eerder een hinderpaal dan een hulpmiddel. In oktober zijn de conceptplannen bij de provincie ingediend waarna een beoordeling en een toelichtend gesprek volgde. Na aanpassingen zijn de plannen op 15 december in definitieve vorm ingediend. Vanaf medio augustus hebben de betrokken ANV-bestuurders een enorme tijdinspanning geleverd in al deze werkzaamheden. Meerdere bestuurders hebben aangegeven hun grenzen daarin te hebben bereikt of zelfs gepasseerd. 4

5 5 Oo k Bl o e m r i j k e Ak k e r s in Dr e n t h e in 2011 Werkbezoek aan BoerenNatuur Groningen Het jaarlijkse werkbezoek van gedeputeerde Douwe Hollenga aan Boeren Natuur Groningen vond plaats op 24 september jl. In zijn welkomstwoord gaf Alex Datema (voorzitter BoerenNatuur Groningen) aan verheugd te zijn met de aanwezigheid van vele vertegenwoordigers van partijen waarmee BoerenNatuur samenwerkt in Groningen. Voor de 8 ANV s in Groningen is het een erg intensief jaar geweest met de omvorming van het programma beheer naar het nieuwe SNL. Daarnaast zijn alle 8 verenigingen door de provincie benoemd tot gebiedscoördinator in het kader van het collectieve akker- en weidevogelbeheer. Dit alles leidde ertoe dat er ook een intensief contact is geweest met de provincie om de nieuwe collectieve aanpak in goede banen te leiden. Bij deze aanpak horen ook nieuwe verantwoordelijkheden, de basis van het nieuwe stelsel is niet voor niks: Vertrouwen in de Beheerder. Voor alle partijen is dit even wennen, en we begrijpen dat de provincie nauwgezet wil volgen of de gekozen aanpak met Meer doen in minder gebieden, ook daadwerkelijk leidt tot een beter beheer voor de akker- en weidevogels. Maar de benoemde gebiedscoördinatoren moeten ook de ruimte krijgen om hun verantwoordelijkheid te nemen en te bewijzen dat zij die verantwoordelijkheid aankunnen. Een iets terughoudender opstelling van de provincie geeft de gebiedscoördinatoren ook meer ruimte om zelfstandig op te treden. Plaatselijke gastheer voor het werkbezoek was ANV Wierde en Dijk, een ANV die niet alleen bezig is met beheer via het SNL maar daarnaast ook talloze andere initiatieven neemt op het gebied van agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Evert Smink, voorzitter van Wierde en Dijk loodste het gezelschap vakkundig door het gebied en het verdere programma. Ook in 2010 is in Drenthe het project Bloemrijke Akkers uitgevoerd. Het project wil het landschap gevarieerder en aantrekkelijker maken voor nectaretende insecten maar ook voor bewoners en recreanten in het landelijk gebied. Dit jaar werden in 9 gemeenten, te weten Aa & Hunze, Coevorden, Emmen, Hoogeveen, Meppel, Midden- Drenthe, Noordenveld, Tynaarlo en Westerveld, in totaal meer dan 80 hectare bloemenakkers ingezaaid. Imkers en hun bijen maakten dankbaar gebruik van nectarrijke locaties verspreid over de provincie. Recreanten genoten van de schitterende plaatjes die de Bloemrijke Akkers opleverden. De organisatie van de Foto: Piet Idserda Drentse Fiets 4daagse had zelfs de route aangepast om zo veel mogelijk van de bloemrijke akkers in de route op te kunnen nemen. Ook de zomerbijeenkomst in augustus werd goed bezocht. Deelnemers wisselden tijdens deze middag volop kennis en ervaringen uit. Het jaar 2010 was het laatste projectjaar op basis van de huidige financiering. Er wordt hard gewerkt om het project in 2011 te kunnen voortzetten. Begin 2011 zal hier meer duidelijkheid over komen.

6 6 Stichting Skalsumer Natuurbeheer Opnieuw heeft BoerenNatuur een nieuw lid kunnen verwelkomen: Stichting Skalsumer Natuurbeheer. Met het project Skalsumer Natuurbeheer wil de gelijknamige stichting bereiken dat het draagvlak en de kennis aanzienlijk vergroot wordt voor een duurzame veehouderij in combinatie met actief natuurbeheer en speciaal met weidevogelbeheer. De basis hiervoor vormen niet alleen maatregelen die broedende vogels en hun kuikens moeten sparen. De stichting legt de klemtoon vooral op biotoopherstel omdat zij daarmee meent een grotere en noodzakelijke bijdrage te kunnen leveren aan haar doeleinden en die van het Rijk en de Provincie. Met het biotoopherstel legt de stichting ook o.a. een relatie met de voeding voor gezonde en hoogwaardige melkkoeien. Ten dienste daarvan wordt wetenschappelijk onderzoek gestimuleerd dat op het bedrijf Skalsumer Agema kan worden uitgevoerd. De stichting wil dit bereiken door het (inter)nationaal bekend staande bedrijf Skalsumer Agema aan de doelgroepen als voorbeeld te tonen en actief beheeren inrichtingsmaatregelen uit te voeren. Met de opgedane kennis en resultaten wordt informatie doorgegeven aan de gekozen doelgroepen: Agrarische managers, agrarisch onderwijs en burgers en aanverwante organisaties ( Het project is mede gebaseerd op samenwerking met overheden en particuliere organisaties en verenigingen. Die samenwerking is voor het slagen van de doeleinden van de stichting onmisbaar en nodig om de kennisuitwisseling en de uitwisseling van de resultaten te realiseren. Aankondiging landelijke dag en prijsvraag ANV s De landelijke Dag voor Agrarische Natuurverenigingen wordt gehouden op donderdag 20 januari 2011 in De Schakel te Nijkerk. De dag wordt georganiseerd door Natuurlijk Platteland Nederland, Veelzijdig Boerenland, Vogelbescherming Nederland en ZLTO. Doel van de dag is om agrarische natuurverenigingen (ANV s) kennis te laten op doen en te delen over actuele thema s binnen agrarisch natuurbeheer. Daarnaast biedt de dag een uitgelezen mogelijkheid om in contact te komen met andere partijen. Deelname aan de landelijke dag is gratis. Voor de landelijke dag kunt u zich uiterlijk 4 januari 2011 opgeven. Gr u n n' l e e f t! Het project Boeren, Burgers en Buitenlui (BBB) heeft afscheid genomen van Siena Oosterbeek. Onder de titel Grunn leeft!, werken de acht ANV s in Groningen samen met BoerenNatuur om agrarisch natuurbeheer in de provincie onder de aandacht te brengen van een breed publiek. Oosterbeek begint op het melkveebedrijf dat ze samen met haar man runt onder de rook van Groningen met kinderopvang. Bij haar afscheid werd gerefereerd aan haar uitzonderlijke inzet en enthousiasme waarmee ze de afgelopen jaren als voorzitter van pr-commissie heeft gefunctioneerd en de vele activiteiten die onder haar leiding zijn georganiseerd. Het project loopt nog door tot de zomer van Er wordt al nagedacht over een mogelijk vervolg. Om ANV s verder te stimuleren in hun goede werk wil Vogelbescherming Nederland prijzen uitreiken aan ANV s voor de uitvoer van projecten. Mocht uw ANV hieraan mee willen doen, dan kunt u uw projectidee uiterlijk 31 december 2010 opsturen naar Vogelbescherming Nederland, t.a.v. Steven Kragten, Postbus 925, 3700 AX Zeist. Meer informatie en aanmelding.

7 7 BoerenNatuur zoekt i.v.m. de uitbreiding van haar secretariaat: Consulent Agrarische Natuurverenigingen Groningen Friesland In deze functie behartig je de belangen van de agrarische natuurverenigingen (ANV s) in Groningen en Friesland. Je ondersteunt de ANV s en adviseert hen in hun ontwikkeling naar een professionele aanpak van het agrarische natuurbeheer. Je bevordert de contacten tussen de ANV s onderling, tussen de ANV s en BoerenNatuur en tussen de ANV s en de provinciale overheden en andere organisaties op het gebied van natuur- en landschapsbeheer. Je werkt in deze functie nauw samen met de secretaris van BoerenNatuur en projectleiders die in opdracht van BoerenNatuur specifieke projectopdrachten uitvoeren. Takenpakket Adviseren en begeleiden van de ANV s in: (voorbeeld)projecten professionalisering en kwaliteitsborging agrarisch natuur- en landschapsbeheer; gebiedscoördinatie Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer; opzetten projectactiviteiten en aanvragen projectsubsidies ANV s. Bevorderen en onderhouden contacten met ANV s onderling en ANV s met BoerenNatuur; Organisatie en verslaglegging Provinciale Ledenoverleggen BoerenNatuur; Projectleiding provinciale prestatieafspraken en projecten BoerenNatuur. Functie-eisen: Minimaal HBO werk- en denkniveau; Kennis van en affiniteit met agrarisch natuurbeheer en het werkterrein van BoerenNatuur; Ervaring met natuur, water- en/of landschapsprojecten; Expertise in de toepassing van GIS; Planmatig en productgericht kunnen opereren, gedisciplineerd omgaan met afspraken; In staat ontwikkelingen en kansen in de markt te vertalen naar projectideeën voor BoerenNatuur; Zelfstandig de belangen van BoerenNatuur herkennen en zich hierdoor kunnen laten leiden; Uitstekende contactuele en communicatieve vaardigheden; Klantgericht en pro-actief. Klik hier om u af te melden voor de nieuwsbrief. Co l o f o n Uitgave van: BoerenNatuur Mede mogelijk gemaakt door: Vormgeving: Helma te Velde Aanbod BoerenNatuur biedt een uitdagende functie met uitstekende mogelijkheden om je in het werkgebied van agrarisch natuur- en landschapsbeheer te ontwikkelen. Het is een functie voor 32 uren per week met als standplaats Drachten. Bij de functie horen een passend salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Informatie Kijk voor meer informatie op Voor aanvullende vragen kun je terrecht bij Nerus Sytema, secretaris BoerenNatuur, bereikbaar via Solliciteren Je reactie op deze vacature kun je uiterlijk tot en met 10 januari 2011 per zenden aan: Postbus 186, 9200 AD Drachten T F

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Prins Clauslaan 8 Den Haag Postbus 20401 2500 EK Den Haag www.minlnv.nl

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2014 NR. 2

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2014 NR. 2 Vanaf 1 januari 2016 gaat Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb2016) van start. Vanuit een collectieve aanpak van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer willen overheid, koepels en collectieven

Nadere informatie

SCAN. Profiel van medewerkers. 1. Algemeen. 2. Kwaliteiten van de medewerkers STICHTING COLLECTIEF AGRARISCH NATUURBEHEER

SCAN. Profiel van medewerkers. 1. Algemeen. 2. Kwaliteiten van de medewerkers STICHTING COLLECTIEF AGRARISCH NATUURBEHEER STICHTING COLLECTIEF AGRARISCH NATUURBEHEER SCAN Profiel van medewerkers 1. Algemeen Het collectief is verantwoordelijk voor de inrichting van een organisatie die professioneel werkt. Dat vraagt om deskundige

Nadere informatie

Datum 18 december 2014 Betreft Aansluiting vergroening GLB en agrarisch natuur- en landschapsbeheer

Datum 18 december 2014 Betreft Aansluiting vergroening GLB en agrarisch natuur- en landschapsbeheer > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Ministerie van Economische Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 1 September 2015 Collectief Agrarisch Natuurbeheer West-Brabant

Nieuwsbrief nr. 1 September 2015 Collectief Agrarisch Natuurbeheer West-Brabant Voorwoord Nieuwsbrief nr. 1 September 2015 Collectief Agrarisch Natuurbeheer West-Brabant Beste lezer, Na eerdere informatie in bijeenkomsten, brieven en e-mails ontvangt u hierbij de eerste nieuwsbrief

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp : uitvoeringsprogramma Groen Blauwe Diensten

Raadsvoorstel. Onderwerp : uitvoeringsprogramma Groen Blauwe Diensten Raadsvoorstel Vergadering: : 28 april 2008 Agendanummer : 7 Opiniërende vergadering : 14 april 2008 Portefeuillehouder : L.C.J. Lijmbach Onderwerp : uitvoeringsprogramma Groen Blauwe Diensten Aan de raad,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 576 Natuurbeleid Nr. 17 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

Nr. 18 Brief van de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Nr. 18 Brief van de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 31920 Vergunningverlening natuur- en milieuwetgeving Nr. 18 Brief van de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

Contractduur en min-max

Contractduur en min-max Akkervogelbijeenkomst 10 juli Welkom! Leuke ontwikkelingen en actualiteiten SNL Trudy Schouw Catrienus/schouwcommissie Distels/Mosterd- Max Het veld in: wintervoedselveldje nabij boerderij Resultaten wintervoedseltellingen

Nadere informatie

Overheadkosten agrarisch collectief i.r.t. taken en omzet

Overheadkosten agrarisch collectief i.r.t. taken en omzet STICHTING COLLECTIEF AGRARISCH NATUURBEHEER Overheadkosten agrarisch collectief i.r.t. taken en omzet Elk agrarisch collectief doet middels een gebiedsaanvraag een aanbod aan de provincie waarin het collectief

Nadere informatie

Toekomstig kennisnetwerk Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer. Conny Clazing (DLG) Productteamleider kennis

Toekomstig kennisnetwerk Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer. Conny Clazing (DLG) Productteamleider kennis Toekomstig kennisnetwerk Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Conny Clazing (DLG) Productteamleider kennis Aanleiding Brief staatssecretaris (juni 2013) Effectiviteit en efficiency verbeteren Hoofdlijnen

Nadere informatie

BoerenNatuur Nieuws. BoerenNatuur pakt handschoen Henk Bleker op. Evaluatie SNL. Annemarie Peletier:

BoerenNatuur Nieuws. BoerenNatuur pakt handschoen Henk Bleker op. Evaluatie SNL. Annemarie Peletier: Jaargang 6, nr. 1 april 2011 BoerenNatuur pakt handschoen Henk Bleker op Agrarische natuurverenigingen (anv s) moeten de verantwoordelijkheid aandurven voor de uitvoering en kwaliteit van agrarisch natuur-

Nadere informatie

(Vrijwillige) toetsing natuurbeheerplannen 2014

(Vrijwillige) toetsing natuurbeheerplannen 2014 (Vrijwillige) toetsing natuurbeheerplannen 2014 Kenmerken levering 20 juli 2013 12 provincies 12 x Beheergebied Vergelijking begrenzing collectieve gebieden 2013 versus 2014 In juli 2013 heeft DR van het

Nadere informatie

Voortvarend verder met opstellen Hoofdlijnennotitie Natuur

Voortvarend verder met opstellen Hoofdlijnennotitie Natuur Deze nieuwsbrief informeert u over de werkzaamheden en resultaten van interprovinciaal projectbureau Vitaal Platteland. Het projectbureau faciliteert de provincies in de uitvoering van het Natuurakkoord.

Nadere informatie

KENNISBEHOEFTE GERAADPLEEGD TIJDENS WERKCONFERENTIES IN 2013

KENNISBEHOEFTE GERAADPLEEGD TIJDENS WERKCONFERENTIES IN 2013 Als eerste stap op weg naar het nieuwe stelsel voor het agrarisch natuur- en landschapsbeheer dat in 2016 van start gaat, zijn in de eerste helft van 2013 tien werkconferenties georganiseerd met betrokkenen:

Nadere informatie

AGRARISCH NATUUR- EN LANDSCHAPSBEHEER EN STARING ADVIES

AGRARISCH NATUUR- EN LANDSCHAPSBEHEER EN STARING ADVIES AGRARISCH NATUUR- EN LANDSCHAPSBEHEER EN STARING ADVIES De provincies willen waardevolle landbouwgebieden en natuurterreinen verder ontwikkelen. Staring Advies kan eigenaren van agrarische bedrijven en

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland T.a.v. het bestuur Bezuidenhoutseweg AW DEN HAAG

Gedeputeerde Staten. Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland T.a.v. het bestuur Bezuidenhoutseweg AW DEN HAAG Gedeputeerde Staten Bureau Subsidies Contact Mw. L.M. van Os T 070-441 68 25 lm.van.os@pzh.nl Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441 66 11 www.zuid-holland.nl Natuur en Milieufederatie

Nadere informatie

Het nieuwe GLB en de positie van agrarisch natuurbeheer en ANV s

Het nieuwe GLB en de positie van agrarisch natuurbeheer en ANV s Het nieuwe GLB en de positie van agrarisch natuurbeheer en ANV s Paul Terwan Drachten, 14-12-2011 ALV BoerenNatuur Belangrijkste veranderingen EU-geldstroom naar NL neemt iets af, vooral in eerste pijler

Nadere informatie

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245.

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245. Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245 Jaarplan 2014 INHOUD 1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT 2 ALGEMENE DOELSTELLING 2 2

Nadere informatie

De kern ligt bij plasdras

De kern ligt bij plasdras 7-3-2014 Inleiding presentatie Weidevogelbeheer Vereniging Noardlike Fryske Wâlden Weidevogelaantallen 2009-2012 Plasdras voor meer weidevogels Netwerken voor vitale populaties De kern ligt bij plasdras

Nadere informatie

Toekomstige positie gebiedscollectieven. VALA- Vorden 17 juni 2013

Toekomstige positie gebiedscollectieven. VALA- Vorden 17 juni 2013 Toekomstige positie gebiedscollectieven VALA- Vorden 17 juni 2013 Wat hebben Brussel en EZ voor collectieven in petto? Collectieven krijgen een officiële plek in de beheerregelingen (SNL) als aanvrager

Nadere informatie

Selectief maar voortvarend investeren in effectief agrarisch natuurbeheer

Selectief maar voortvarend investeren in effectief agrarisch natuurbeheer Selectief maar voortvarend investeren in effectief agrarisch natuurbeheer De breedte van het speelveld Betaald beheer (SNL): 179.000 ha, 64 mln. (excl. ganzen) 13.500 bedrijven = 27% van grondgebonden

Nadere informatie

"Ondernemen met. landelijk en Europees. is natuurlijk de verontrustende euro- en schuldencrisis

Ondernemen met. landelijk en Europees. is natuurlijk de verontrustende euro- en schuldencrisis Jaargang 6, nr. 3 Jaargang 6, nr. 4 (december 2011) Veranderingen in 2012 2011 is niet alleen een markant jaar vanwege het 10-jarig bestaan van BoerenNatuur maar ook door een aantal cruciale veranderingen

Nadere informatie

Projectvoorstel. Maatregelen voor de Patrijs Uitwerking kerngebied Struikwaard

Projectvoorstel. Maatregelen voor de Patrijs Uitwerking kerngebied Struikwaard Projectvoorstel Maatregelen voor de Patrijs Uitwerking kerngebied Struikwaard J. Sloothaak Januari 2013 Projectvoorstel Project: Maatregelen voor de Patrijs Periode: 1 januari 2013 1 november 2014 Inleiding

Nadere informatie

Nieuwe verdienmodellen en verrassende coalities! Hans Huijbers

Nieuwe verdienmodellen en verrassende coalities! Hans Huijbers Nieuwe verdienmodellen en verrassende coalities! Hans Huijbers Voorzitter ZLTO Kort voorstellen Hans Huijbers Melkveehouder in De Kempen (Wintelre) Sinds november 2009 voorzitter ZLTO Portefeuille Duurzaam

Nadere informatie

Subsidiestelsel Natuur en Landschap

Subsidiestelsel Natuur en Landschap Subsidiestelsel Natuur en Landschap Nederland is rijk aan waardevolle natuur- en cultuurlandschappen. De provincies zijn in Nederland verantwoordelijk voor het natuurbeheer en willen de natuurwaarden in

Nadere informatie

21 januari 2014 overleg met. Vogelwachten en A.N.V De Súdwesthoeke. Plaats : Dorpshuis It Swaeigat It Heidenskip

21 januari 2014 overleg met. Vogelwachten en A.N.V De Súdwesthoeke. Plaats : Dorpshuis It Swaeigat It Heidenskip 21 januari 2014 overleg met Vogelwachten en A.N.V De Súdwesthoeke Plaats : Dorpshuis It Swaeigat It Heidenskip Werkgebied van A.N.V De Súdwesthoeke Groot ongeveer 15000 hectare 1 Warns 2 De Noardermar

Nadere informatie

Agrarische Natuurvereniging Brabantse Wal. (Agrarisch) natuurbeheer in ons ANV gebied: activiteiten, resultaten en kansen

Agrarische Natuurvereniging Brabantse Wal. (Agrarisch) natuurbeheer in ons ANV gebied: activiteiten, resultaten en kansen Agrarische Natuurvereniging Brabantse Wal (Agrarisch) natuurbeheer in ons ANV gebied: activiteiten, resultaten en kansen ALV 14 april 2016 Ernst Verwer Gebiedscoördinator Inhoud van de presentatie 1) Missie

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 1 December 2015 Coöperatief Collectief Agrarisch Natuurbeheer Oost-Brabant

Nieuwsbrief nr. 1 December 2015 Coöperatief Collectief Agrarisch Natuurbeheer Oost-Brabant Nieuwsbrief nr. 1 December 2015 Coöperatief Collectief Agrarisch Natuurbeheer Oost-Brabant Voorwoord Beste lezer, Na eerdere informatie in bijeenkomsten, brieven en e-mails ontvangt u hierbij de eerste

Nadere informatie

Hoofd Werken & Leren, Vrije Tijd & Dagbesteding

Hoofd Werken & Leren, Vrije Tijd & Dagbesteding Hoofd Werken & Leren, Vrije Tijd & Dagbesteding Ministerie van Veiligheid en Justitie, Dienst Justitiële Inrichtingen Functieomschrijving Wij zijn op zoek naar een hoofd voor de afdeling die kennis heeft

Nadere informatie

Nieuwsbrief Jaar van de Patrijs in Zeeland

Nieuwsbrief Jaar van de Patrijs in Zeeland Nieuwsbrief Jaar van de Patrijs in Zeeland 2013 is door Vogelbescherming Nederland en Sovon uitgeroepen tot het Jaar van de Patrijs. Deze fraaie vogel is de laatste decennia sterk afgenomen (-95%).Ten

Nadere informatie

Een kijkje in de SNL-keuken

Een kijkje in de SNL-keuken Een kijkje in de SNL-keuken Unit Natuurinformatie en Natuurbeheer BIJ12 Herman Cohen Stuart en Karin Cox 1 Twitter met ons mee! #Hogeschool_VHL #BIJ12 #SNL #ANLb2016 Over BIJ12 3 Even een testje! Voordat

Nadere informatie

Programma. 12.30 uur Lunch

Programma. 12.30 uur Lunch Programma 10.00 uur Opening 10.10 uur POP3, GLB en het vernieuwde stelsel 10.40 uur Sturings cyclus en doelrealisatie 11.10 uur Pauze 10.25 uur Doelenkader internationale doelen biodiversiteit 12.00 uur

Nadere informatie

Gaat het goed komen met het AGRARISCH NATUURBEHEER?

Gaat het goed komen met het AGRARISCH NATUURBEHEER? 20 LANDWERK #5 / 2015 Gaat het goed komen met het AGRARISCH NATUURBEHEER? Rondje langs de velden stemt nog niet op alle fronten direct gerust Door Rob Janmaat Over enkele maanden treedt het nieuwe stelsel

Nadere informatie

Speech van Minister van Economische Zaken, Henk Kamp, Jaarvergadering van de Federatie Particulier Grondbezit, Driebergen, 25 mei 2013

Speech van Minister van Economische Zaken, Henk Kamp, Jaarvergadering van de Federatie Particulier Grondbezit, Driebergen, 25 mei 2013 Speech van Minister van Economische Zaken, Henk Kamp, Jaarvergadering van de Federatie Particulier Grondbezit, Driebergen, 25 mei 2013 Versie 20 mei 2013 Alleen het gesproken woord geldt 1 Dames en heren,

Nadere informatie

U ontvangt op dit moment subsidie voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer van de Provincie Zeeland.

U ontvangt op dit moment subsidie voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer van de Provincie Zeeland. bericht op brief van: - Zie adreslijst uw kenmerk: - ons kenmerk: afdeling: Water, Bodem en Natuur bijlage(n): behandeld door: W. Maljaars doorkiesnummer: 17 26 onderwerp: Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer

Nadere informatie

Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader

Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader De boer als groen-blauwe dienstverlener Het Brabantse landschap is vandaag de dag een uniek en divers geheel. Een geheel dat niet tot stand zou zijn gekomen

Nadere informatie

Deze documenten treft u aan als bijlage bij de Statenbrief. Wij lichten de Bestuursovereenkomst grond toe in een separate toelichting.

Deze documenten treft u aan als bijlage bij de Statenbrief. Wij lichten de Bestuursovereenkomst grond toe in een separate toelichting. Bijlage bij Statenbrief Natuurpact en Bestuursovereenkomst grond Zaaknummer 2013-013508 Toelichting op het Natuurpact 1. Inleiding Aanleiding In de vergadering van uw Staten op 7 november 2012 heeft ons

Nadere informatie

De opmaat naar professionalisering van regionale collectieven

De opmaat naar professionalisering van regionale collectieven De opmaat naar professionalisering van regionale collectieven Agrarisch natuurbeheer in discussie Uitvoeringslasten te hoog Tegenvallende effectiviteit (tegenover kommer en kwel staan succesverhalen) Leren

Nadere informatie

Jaar in beeld Wat deed SCAN in 2014 voor de collectieven?

Jaar in beeld Wat deed SCAN in 2014 voor de collectieven? Jaar in beeld Wat deed SCAN in 2014 voor de collectieven? 2014: het was voor SCAN een vruchtbaar jaar vol dynamiek en resultaat. Er is veel werk verzet, zowel voor als achter de schermen. De professionalisering

Nadere informatie

BoerenNatuur viert 10-jarig jubileum

BoerenNatuur viert 10-jarig jubileum BoerenNatuur Nieuws Jaargang 6, nr. 3 oktober 2011 BoerenNatuur viert 10-jarig jubileum BoerenNatuur kan terugzien op een geslaagde jubileumbijeenkomst op 23 september 2011. Meer dan 200 gasten uit alle

Nadere informatie

Projectplan. Maatregelen voor de Patrijs Versterking van het leefgebied, landsdeel Zuid

Projectplan. Maatregelen voor de Patrijs Versterking van het leefgebied, landsdeel Zuid Projectplan Maatregelen voor de Patrijs Versterking van het leefgebied, landsdeel Zuid A. Wieland & J. Sloothaak september 2012 Projectplan Project: Maatregelen voor de Patrijs Periode: 1 januari 2013

Nadere informatie

Was word tabel Natuurbeheerplan 2017 ontwerp Natuurbeheerplan tekstdeel

Was word tabel Natuurbeheerplan 2017 ontwerp Natuurbeheerplan tekstdeel Was word tabel Natuurbeheerplan 2017 ontwerp Natuurbeheerplan 2018 tekstdeel Algemeen: Overal waar 2017 stond is dit aangepast naar 2018 Natuurnetwerk Nederland is afgekort tot NNN. Specifiek per pagina:

Nadere informatie

Binden, bewaren, bezielen en betalen

Binden, bewaren, bezielen en betalen EGH/ZHL november 2013 Binden, bewaren, bezielen en betalen voor landschap en erfgoed in Zuid-Holland Zuid-Holland heeft veel te bieden qua natuur, landschap en erfgoed. Er zijn talrijke partijen die zich

Nadere informatie

Verslag informatiebijeenkomsten vernieuwd stelsel agrarisch natuurbeheer. Erik Lubberink, IPO Vitaal Platteland en René Wouters, Ministerie van EZ

Verslag informatiebijeenkomsten vernieuwd stelsel agrarisch natuurbeheer. Erik Lubberink, IPO Vitaal Platteland en René Wouters, Ministerie van EZ Verslag informatiebijeenkomsten vernieuwd stelsel agrarisch natuurbeheer IPO / de twaalf provincies en ministerie van Economische Zaken 27 juni in Den Bosch, 2 juli in Utrecht en 4 juli in Assen en Zwolle

Nadere informatie

GLB, agrarisch natuurbeheer en de positie van collectieven

GLB, agrarisch natuurbeheer en de positie van collectieven GLB, agrarisch natuurbeheer en de positie van collectieven GLB: stand van zaken In juni akkoord tussen Europese Commissie, Landbouwraad en Europees Parlement Op enkele punten nog onenigheid Nog veel keuzen

Nadere informatie

Voorlichtingsavonden SNL Fryslan Vragen en antwoorden

Voorlichtingsavonden SNL Fryslan Vragen en antwoorden Voorlichtingsavonden SNL Fryslan Vragen en antwoorden 1. Ik heb in 2007 subsidie aangevraagd, moet ik nu opnieuw aanvragen? Antwoord: U kan overstappen per 1 januari, maar dat hoeft niet. 2. Mijn contracten

Nadere informatie

Basiscursus aan de slag weidevogelbescherming

Basiscursus aan de slag weidevogelbescherming Agrarisch Basiscursus Natuurbeheer weidevogelbescherming vanaf 2016 Het collectief Noordwest-Overijssel Basiscursus aan de slag weidevogelbescherming Per 2016 gaat het samenwerkingsverband van 4 agrarische

Nadere informatie

Naar een goed weidevogelbeheer. Cees Witkamp Senior beleidsmedewerker boerenlandvogels Vogelbescherming Nederland

Naar een goed weidevogelbeheer. Cees Witkamp Senior beleidsmedewerker boerenlandvogels Vogelbescherming Nederland Naar een goed weidevogelbeheer Cees Witkamp Senior beleidsmedewerker boerenlandvogels Vogelbescherming Nederland 1 Even iets over Vogelbescherming o Opgericht 1899 o C. 140.000 leden o C. 65 werknemers

Nadere informatie

Koeien langs het ommetje Marienheem

Koeien langs het ommetje Marienheem Zes ommetjeswerkgroepen zijn druk met het voor elkaar maken van een aantal prachtige ommetjes door heel Overijssel. Daarbij hebben jullie regelmatig dezelfde vragen. Vandaar dat we een soort nieuwsbrief

Nadere informatie

Welkom. Douwe Hoogland, voorzitter Ingrid van Huizen, algemeen secretaris

Welkom. Douwe Hoogland, voorzitter Ingrid van Huizen, algemeen secretaris Welkom Douwe Hoogland, voorzitter Ingrid van Huizen, algemeen secretaris Inhoud presentatie 1. Introductie Vereniging NFW 2. Hervorming Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) 3. Gebiedspilot GLB in de

Nadere informatie

N o t a r e a c t i e s e n c o m m e n t a a r. Natuurbeheerplan Groningen 2014

N o t a r e a c t i e s e n c o m m e n t a a r. Natuurbeheerplan Groningen 2014 N o t a r e a c t i e s e n c o m m e n t a a r Natuurbeheerplan Groningen 2014 N o t a R e a c t i e s e n C o m m e n t a a r N a t u u r b e h e e r p l a n G r o n i n g e n 2 0 1 4 Vastgesteld door

Nadere informatie

JAARVERSLAG Inhoud. 1. Stichting Part-Ner. 2. Belangrijkste werkzaamheden Samenwerking met andere organisaties. 4.

JAARVERSLAG Inhoud. 1. Stichting Part-Ner. 2. Belangrijkste werkzaamheden Samenwerking met andere organisaties. 4. JAARVERSLAG 2015 Inhoud 1. Stichting Part-Ner 2. Belangrijkste werkzaamheden 2015 3. Samenwerking met andere organisaties 4. Vooruitblik 1 1. Stichting Part-Ner Na afronding van het project certificering

Nadere informatie

We weten nu hoe duur natuur in Drenthe is

We weten nu hoe duur natuur in Drenthe is We weten nu hoe duur natuur in Drenthe is De provincie Drenthe voert de Digitale Keten Natuur stapsgewijs in. Het afgelopen jaar is hard gewerkt aan de digitalisering van natuurbeheerplannen. Beleidsmedewerker

Nadere informatie

Daarnaast zijn er subsidies voor het versterken van de landschapskwaliteit binnen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en de Nationale Landschappen.

Daarnaast zijn er subsidies voor het versterken van de landschapskwaliteit binnen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en de Nationale Landschappen. Informatie subsidies particulier natuurbeheer Natuurbeheer wordt in Nederland uitgevoerd door terreinbeherende organisaties en particulieren. De overheid wil het beheer van natuur door particulieren, bijvoorbeeld

Nadere informatie

Het agrarisch natuur-en landschapsbeheer vanaf 2016

Het agrarisch natuur-en landschapsbeheer vanaf 2016 Het agrarisch natuur-en landschapsbeheer vanaf 2016 Voorstellen Jos van Maanen (Agrarisch) makelaar/taxateur Van Maanen Vastgoed Adviseur onteigening / pacht Buro Loevesteijn Tot 2008 melkveehouder Voorzitter

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek voor gebiedscoördinatie

Kwaliteitshandboek voor gebiedscoördinatie Kwaliteitshandboek voor gebiedscoördinatie Voor collectief agrarisch natuurbeheer conform het SNL Versie model kwaliteitshandboek V1.2 - augustus 2011 Datum goedgekeurd

Nadere informatie

Een kijkje in de SNL-keuken

Een kijkje in de SNL-keuken Een kijkje in de SNL-keuken Unit Natuurinformatie en Natuurbeheer BIJ12 Herman Cohen Stuart 1 Twitter met ons mee! #Hogeschool_VHL #BIJ12 #SNL #ANLb Over BIJ12 3 Voordat we beginnen Even een testje! Welk

Nadere informatie

Jaarverslag ANOG 2014

Jaarverslag ANOG 2014 1 Jaarverslag ANOG 2014 Secretariaat: Internet: E-mail: Plattelandshuis Lageweg 14C 9698 BN, Wedde T 0597-464486 www.anog.nl info@anog.nl Ontwikkelingen: - Ledenaantal: In 2014 zijn er enkele opzeggingen

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2010/72

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2010/72 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2010/72 Officiële naam regeling: Programma van eisen inzake certificering conform Subsidieverordening Citeertitel: Programma van eisen inzake certificering conform Subsidieverordening

Nadere informatie

Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van , nr. 80EAAD65, tot wijziging van het Natuurbeheerplan provincie Utrecht 2013.

Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van , nr. 80EAAD65, tot wijziging van het Natuurbeheerplan provincie Utrecht 2013. ISSN 0920-105X Provinciaal blad 2013 / 37 Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van17-09-2013, nr. 80EAAD65, tot wijziging van het Natuurbeheerplan provincie Utrecht 2013. Gedeputeerde staten van

Nadere informatie

Internetpanel Dienst Regelingen

Internetpanel Dienst Regelingen Internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 2: Ervaringen E met de aanvraag van SNL 203 April 203. Inleiding In januari en februari 203 is een peiling georganiseerd over de ervaringen met de aanvraag

Nadere informatie

INTERREG-PROJECT GRENSPARK GROOT-SAEFTINGHE

INTERREG-PROJECT GRENSPARK GROOT-SAEFTINGHE INTERREG-PROJECT GRENSPARK GROOT-SAEFTINGHE Boeren & Natuur in het Grenspark Groot Saeftinghe Infodag 22 februari Mischa Indeherberg & Alex Wieland In een notendop: Grenspark Groot Saeftinghe = kansen

Nadere informatie

Blijvend geld en aandacht nodig voor Nationale landschappen, Provincies doen meer dan het Rijk

Blijvend geld en aandacht nodig voor Nationale landschappen, Provincies doen meer dan het Rijk Nationale landschappen: aandacht en geld nodig! 170610SC9 tk 7 Blijvend geld en aandacht nodig voor Nationale landschappen, Provincies doen meer dan het Rijk De Rekenkamer Oost-Nederland heeft onderzoek

Nadere informatie

AGRARISCH NATUUR- EN LANDSCHAPSCOLLECTIEF MIDDEN-GRONINGEN BEHEERPAKKETTEN AKKERVOGELBEHEER. Versie 24 maart 2015

AGRARISCH NATUUR- EN LANDSCHAPSCOLLECTIEF MIDDEN-GRONINGEN BEHEERPAKKETTEN AKKERVOGELBEHEER. Versie 24 maart 2015 AGRARISCH NATUUR- EN LANDSCHAPSCOLLECTIEF MIDDEN-GRONINGEN BEHEERPAKKETTEN AKKERVOGELBEHEER Aangepast landelijk pakket 2 Kuikenvelden Veldleeuwerik Naam beheerpakket Kuikenvelden Veldleeuwerik op grasland

Nadere informatie

Beheerders aan het woord

Beheerders aan het woord Beheerders aan het woord Uitnodiging netwerkbijeenkomst natuur en landschap Maandag 11 april 2016 17.00-20.00 uur, Doorwerth Netwerkbijeenkomst natuur en landschap De provincie nodigt u als partner van

Nadere informatie

Programma van Eisen kwaliteitshandboek Natuurbeheer

Programma van Eisen kwaliteitshandboek Natuurbeheer Programma van Eisen kwaliteitshandboek Natuurbeheer In dit Programma van Eisen geeft de subsidiegever (in dit geval de provincie) aan, aan welke eisen een beheerder moet voldoen om voor certificering in

Nadere informatie

Toekomst agrarisch natuurbeheer in West-Friesland in 2016. Boeren en weidevogels: vrienden voor het leven.

Toekomst agrarisch natuurbeheer in West-Friesland in 2016. Boeren en weidevogels: vrienden voor het leven. Toekomst agrarisch natuurbeheer in West-Friesland in 2016 Boeren en weidevogels: vrienden voor het leven. 1 2 Toekomst agrarisch natuurbeheer in West-Friesland in 2016 Boeren en weidevogels: vrienden voor

Nadere informatie

Subsidie natuurbeheer voor kleine particuliere beheerders

Subsidie natuurbeheer voor kleine particuliere beheerders Subsidie natuurbeheer voor kleine particuliere beheerders Wat ga ik u vertellen? Wat doet BIJ12 Herziening Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) Besluitvorming Provinciale invulling Subsidieaanvraag

Nadere informatie

Binden, bewaren, bezielen en betalen

Binden, bewaren, bezielen en betalen Binden, bewaren, bezielen en betalen voor landschap en erfgoed in Zuid-Holland Zuid-Holland heeft veel te bieden qua natuur, landschap en erfgoed. Er zijn talrijke partijen die zich daar voor inzetten:

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

GLB, agrarisch natuurbeheer en de positie van ANV s

GLB, agrarisch natuurbeheer en de positie van ANV s GLB, agrarisch natuurbeheer en de positie van ANV s Duo-presentatie Stand van zaken van discussie over GLB, agrarisch natuurbeheer en collectieven Toekomstige werkwijze van collectieven en benodigde professionalisering

Nadere informatie

LTO Noord afdeling Oostelijk Flevoland. Nieuwsbrief maart 2015

LTO Noord afdeling Oostelijk Flevoland. Nieuwsbrief maart 2015 LTO Noord afdeling Oostelijk Flevoland Nieuwsbrief maart 2015 Verkiezingsdebat Provinciale Staten In het kader van de komende Provinciale Statenverkiezingen organiseert LTO Noord Flevoland, donderdagavond

Nadere informatie

Toelichting op wijzigingen Subsidiestelsel Natuur en Landschap Overijssel

Toelichting op wijzigingen Subsidiestelsel Natuur en Landschap Overijssel Toelichting op wijzigingen Subsidiestelsel Natuur en Landschap Overijssel Met ingang van 1 januari 2010 is het Programma Beheer vervangen door het Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer (SNL). Het

Nadere informatie

Provinciaal blad 2009, 49

Provinciaal blad 2009, 49 Provinciaal blad 2009, 49 ISSN 0920-105X Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 10 november 2009, nr. 2009INT251102, tot wijziging van Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap provincie

Nadere informatie

K a n s e n. voor particulier natuurbeheer i n B r a b a n t. Onderzoeksrapport. Mei 2007

K a n s e n. voor particulier natuurbeheer i n B r a b a n t. Onderzoeksrapport. Mei 2007 K a n s e n voor particulier natuurbeheer i n B r a b a n t Onderzoeksrapport Mei 2007 Opdrachtgever: Uitvoerenden: In samenwerking met: Provincie Noord-Brabant Brabants Landschap Brabants Particulier

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF JULI 2015 NR. 8

NIEUWSBRIEF JULI 2015 NR. 8 Vanaf 2016 gaat het vernieuwde stelsel Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb2016) van start. Met een collectieve aanpak van het agrarisch natuurbeheer willen overheid, koepels en collectieven een

Nadere informatie

Terugblik werkbezoek Agrarisch Platf orm CDA Zuid-Holland

Terugblik werkbezoek Agrarisch Platf orm CDA Zuid-Holland Terugblik werkbezoek Agrarisch Platf orm CDA Zuid-Holland Agrarisch Platf orm boeren basisvoorwaarde voor een duurzaam beheer van de Groenzoom in Oostland Vrijdag 2 september jl. organiseerde het Agrarisch

Nadere informatie

ANTWOORDNOTA Ontwerp Natuurbeheerplan Flevoland 2016

ANTWOORDNOTA Ontwerp Natuurbeheerplan Flevoland 2016 FLEVOLAND R U I M T E VOOR OPLOSSINGEN ANTWOORDNOTA Ontwerp Natuurbeheerplan Flevoland 2016 ANTWOORDNOTA ONTWERP NATUURBEHEERPLAN FLEVOLAND 2016 Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben op 16 december

Nadere informatie

WELKOM! Eerste studieavond kennisverbreding Akkernatuur 30 januari 2017 Obdam

WELKOM! Eerste studieavond kennisverbreding Akkernatuur 30 januari 2017 Obdam WELKOM! Eerste studieavond kennisverbreding Akkernatuur 30 januari 2017 Obdam Programma 20.00 uur Opening door Johan van Nieuwenhuyzen, bestuurslid 20.10 uur Toelichting op ANV Hollands Noorden door Ellen

Nadere informatie

Natuurbeheerplan Zeeland Ontwerp planwijziging Antwoordnota. Vastgesteld door Gedeputeerde Staten op # september 2015

Natuurbeheerplan Zeeland Ontwerp planwijziging Antwoordnota. Vastgesteld door Gedeputeerde Staten op # september 2015 Natuurbeheerplan Zeeland 2016 Ontwerp planwijziging 2015 Antwoordnota Vastgesteld door Gedeputeerde Staten op # september 2015 1 1. Inleiding Op 2 juni 2015 heeft het College van GS de Ontwerp planwijziging

Nadere informatie

Hanneke Hietink Hanneke Hietink

Hanneke Hietink Hanneke Hietink 6-4-2016 Hanneke Hietink Hanneke Hietink Particulier beheer 12 hectare Gecertificeerd sinds 2013 Bos- en Natuurbeheer Velp Part-Ner Natuurcolletief Utrecht Stelselwijziging SNL Vanavond Toelichting stelselwijziging

Nadere informatie

GWM SEP Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum 2 3, SEP.? Geheim 29 september 2009 Nee

GWM SEP Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum 2 3, SEP.? Geheim 29 september 2009 Nee GWM2009-215 5 -minuten versie voor Provinciale Staten Directie 2 9 SEP. 2999 DLB Afdeling Groen Registratienummer Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum 2 3, SEP.? 0 9 9 Geheim 29 september

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum: 11 januari 2011 Agendapunt: 8

Registratienummer: GF Datum: 11 januari 2011 Agendapunt: 8 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF11.20007 Datum: 11 januari 2011 Agendapunt: 8 Portefeuillehouder: de heer S. Siebenga Behandelend ambtenaar: Rene Vree Egberts Onderwerp: Stichting Lânskipsfûns

Nadere informatie

ECOlogie X ECOnomie =

ECOlogie X ECOnomie = Symposium biodiversiteit Antwerpen Agrarisch natuur en landschapsbeheer als economische activiteit Kansen creëren voor landbouw, natuur en landschap Sven Defrijn ECOlogie X ECOnomie = Samenwerking tussen

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Herdruk Openstellingsbesluit Subsidieverordening Natuur- en landschapsbeheer provincie Utrecht begrotingsjaar 2016

PROVINCIAAL BLAD. Herdruk Openstellingsbesluit Subsidieverordening Natuur- en landschapsbeheer provincie Utrecht begrotingsjaar 2016 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 1568 17 maart 2016 Herdruk Openstellingsbesluit Subsidieverordening Natuur- en landschapsbeheer provincie Utrecht begrotingsjaar 2016 Besluit

Nadere informatie

9 februari 2016 Corr.nr , LGW Nummer 13/2016 Zaaknr

9 februari 2016 Corr.nr , LGW Nummer 13/2016 Zaaknr 9 februari 2016 Corr.nr. 2016-03833, LGW Nummer 13/2016 Zaaknr. 614826 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen over het voornemen voor het verstrekken van leningen aan de

Nadere informatie

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen houdende regels voor natuur- en landschapsbeheer Openstellingsbesluit Natuurbeheer 2017

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen houdende regels voor natuur- en landschapsbeheer Openstellingsbesluit Natuurbeheer 2017 CVDR Officiële uitgave van Groningen. Nr. CVDR424025_2 26 april 2017 Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen houdende regels voor natuur- en landschapsbeheer Openstellingsbesluit Natuurbeheer

Nadere informatie

2013-582. Gebiedsvisie windenergie Drenthe. Voorgestelde behandeling: - Provinciale staten op 26 juni 2013

2013-582. Gebiedsvisie windenergie Drenthe. Voorgestelde behandeling: - Provinciale staten op 26 juni 2013 2013-582 Gebiedsvisie windenergie Drenthe Voorgestelde behandeling: - Provinciale staten op 26 juni 2013 Behandeld door de heer W Huizing / de heer E. Diekema, telefoonnummer (0592) 36 58 07, e-mail w.huizing@drenthe.nl

Nadere informatie

Subsidies voor landschap & natuur

Subsidies voor landschap & natuur Gemeente Aalten Subsidies voor landschap & natuur Versterking landschap De provincie Gelderland en de gemeente Aalten streven naar een gevarieerder, aantrekkelijker en beter beleefbaar landschap. Vandaar

Nadere informatie

Notulen Jaarvergadering op woensdag 22 oktober 2014

Notulen Jaarvergadering op woensdag 22 oktober 2014 Notulen Jaarvergadering op woensdag 22 oktober 2014 Aanvang: 20.00 uur Locatie:Café-restaurant de Vriendschap te Wadway 1) Opening door de voorzitter Klaas-Wim opent de vergadering en heet iedereen welkom.

Nadere informatie

B-140 Green Deal: Groene Gevangenis Veenhuizen: naar een gevangenis voorzien van duurzame energie uit de regio

B-140 Green Deal: Groene Gevangenis Veenhuizen: naar een gevangenis voorzien van duurzame energie uit de regio B-140 Green Deal: Groene Gevangenis Veenhuizen: naar een gevangenis voorzien van duurzame energie uit de regio Partijen: De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, de heer drs. M.J.M. Verhagen,

Nadere informatie

Meer doen in minder gebieden. Actieprogramma Weidevogels - Akkervogels Provincie Groningen

Meer doen in minder gebieden. Actieprogramma Weidevogels - Akkervogels Provincie Groningen Meer doen in minder gebieden Actieprogramma Weidevogels - Akkervogels Provincie Groningen Meer doen in minder gebieden Actieprogramma Weidevogels - Akkervogels Provincie Groningen 1 Inhoud bladzijde 1

Nadere informatie

Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014

Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014 Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014 Inleiding Dit plan bestaat uit vier delen: De voornemens van de Millenniumwerkgroep voor 2014 als overkoepelende werkgroep; Het activiteitenplan van de werkgroep

Nadere informatie

Notitie. Betreft: Nieuwe werkwijze PT en Ondernemingsplatforms. 1. Inleiding

Notitie. Betreft: Nieuwe werkwijze PT en Ondernemingsplatforms. 1. Inleiding Notitie Aan Bestuur Van Edwin de Jongh Kenmerk Behoort bij Agendapunt 4a, openbare bestuuursverg. dd. 27 maart 2012 Totaal aantal pagina s 5 12 maart 2012 Betreft: Nieuwe werkwijze PT en Ondernemingsplatforms

Nadere informatie

Wat doen wij als Cliëntenraad Werk en Bijstand van de gemeente Tytsjerksteradiel voor u?

Wat doen wij als Cliëntenraad Werk en Bijstand van de gemeente Tytsjerksteradiel voor u? Maart 2014 In deze nieuwsbrief: 1. Over de cliëntenraad 2. Tot ziens en welkom 3. Verslag achterbanbijeenkomst 18 maart 2013 4. SUN (Stichting Urgente Noden) 5. Werkcafé 6. Dyn Ynset 7. Stichting Leergeld

Nadere informatie

BESTUURSOVEREENKOMST GROND. EZ Provincies

BESTUURSOVEREENKOMST GROND. EZ Provincies BESTUURSOVEREENKOMST GROND EZ Provincies September 2013 BESTUURSOVEREENKOMST GROND Ondergetekenden: A. de staatssecretaris van Economische Zaken B. de gedeputeerden Vitaal Platteland van alle provincies

Nadere informatie

Natuursubsidie in Zeeland De subsidiemogelijkheden voor natuur in de Provincie Zeeland

Natuursubsidie in Zeeland De subsidiemogelijkheden voor natuur in de Provincie Zeeland Natuursubsidie in Zeeland De subsidiemogelijkheden voor natuur in de Provincie Zeeland Datum: 6-10-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1. Aanleiding 3 1.2. Leeswijzer 3 2. Subsidie Natuur- en Landschapsbeheer

Nadere informatie

In dit verslag blikken wij als Stichting Open Arms terug op het jaar 2012 en kijken wij vooruit naar het jaar 2013.

In dit verslag blikken wij als Stichting Open Arms terug op het jaar 2012 en kijken wij vooruit naar het jaar 2013. In dit verslag blikken wij als Stichting Open Arms terug op het jaar 2012 en kijken wij vooruit naar het jaar 2013. Het jaar 2012 stond in het teken van het wisselen van de wacht. Grethe Kruizinga vond

Nadere informatie

gelet op de artikelen 11, derde lid, en 93 van de Wet inrichting landelijk gebied;

gelet op de artikelen 11, derde lid, en 93 van de Wet inrichting landelijk gebied; nummer 31 van 2012 Vaststelling van de subsidieplafonds, aanvraagperioden en/of de tarieven voor het begrotingsjaar 2013 ten behoeve van de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer Drenthe, de Subsidieregeling

Nadere informatie