N o t a r e a c t i e s e n c o m m e n t a a r. Natuurbeheerplan Groningen 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "N o t a r e a c t i e s e n c o m m e n t a a r. Natuurbeheerplan Groningen 2014"

Transcriptie

1 N o t a r e a c t i e s e n c o m m e n t a a r Natuurbeheerplan Groningen 2014

2

3 N o t a R e a c t i e s e n C o m m e n t a a r N a t u u r b e h e e r p l a n G r o n i n g e n Vastgesteld door Gedeputeerde Staten van Groningen op 24 september 2013

4 - Nota Reacties en Commentaar Natuurbeheerplan Groningen I nhoudsopgave 1. Inleiding 2. Reacties en Commentaar 3. Planaanpassingen Bijlage I - Overzicht insprekers

5 1. I n l eiding 5

6 1.1 Gevolgde procedure Op 23 april 2013 hebben wij het Ontwerp Natuurbeheerplan Groningen vastgesteld. In het Natuurbeheerplan hebben wij vastgelegd waar, welke subsidies voor natuur- en landschapsbeheer op basis van het nieuwe Stelsel voor Natuur en Landschapsbeheer (SNL) van toepassing zijn. Het SNL vervangt het Programma Beheer dat vanaf 1 januari 2000 van kracht was. Het Ontwerp Natuurbeheerplan Groningen heeft van 1 mei tot 12 juni 2013 ter inzage gelegen. Gedurende deze periode is een ieder in staat gesteld om schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijzen over het ontwerp aan ons kenbaar te maken. Deze reacties worden in deze Nota Reacties en Commentaar Natuurbeheerplan Groningen van commentaar voorzien. die in bijlage I is opgenomen. De kolom "Reactie" bevat de betreffende reactie van de inspreker. Wij hebben ervoor gekozen om deze reactie niet samen te vatten maar zoveel mogelijk letterlijk weer te geven. In de kolom "Commentaar en verwerking" wordt de reactie beantwoord waarbij, indien van toepassing, aangegeven wordt op welke wijze de reactie verwerkt wordt. In hoofdstuk drie wordt een overzicht gegeven van de wijze waarop het Natuurbeheerplan Groningen wordt aangepast als gevolg van de reacties. In bijlage 1 van deze nota geven wij een overzicht van alle insprekers/zienswijzen. 1.2 Reacties op het Ontwerp Natuurbeheerplan Groningen Er zijn in totaal 5 reacties ontvangen, binnen de wettelijke termijn. 1.3 Verdere procedure Deze nota hebben wij vastgesteld op 24 september 2013 tezamen met het definitieve Natuurbeheerplan Groningen. Wij hebben ervoor gekozen om bij de vaststelling van dit Natuurbeheerplan Groningen de in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht geregelde procedure te volgen. Dat betekent dat belanghebbenden die gereageerd hebben op het Ontwerp of die redelijkerwijs niet verweten kunnen worden dat zij niet eerder gereageerd hebben op het Ontwerp, binnen zes weken na bekendmaking van het vaststellingsbesluit een beroepschrift in kunnen dienen bij de Rechtbank Groningen. 1.4 Leeswijzer In hoofdstuk twee voorzien wij de ingekomen reacties op het Ontwerp Natuurbeheerplan Groningen van commentaar. In de kolom "Inspreker" staat de code van de inspraakreactie zoals - Inleiding - 6

7 2. Reacties en Commentaar - Planaanpassingen - 7

8 1 Zienswijze 1 Onlangs hebben wij subsidie aangevraagd voor de functieverandering van het op de bijgevoegde kaart aangegeven perceel. Wij verzoeken u het perceel als subsidiabel op te nemen in het Natuurbeheerplan Reactie Op 16 april 2013 hebben wij besloten het laaggelegen deel van het betreffende perceeltje met een oppervlakte van maximaal 0.8 ha toe te voegen aan de EHS en met terugwerkende kracht ook op te nemen in ons natuurbeheerplan Terecht merkt u op dat het betreffende perceel op de beheertypenkaart en de ambitiekaart van het ontwerp natuurbeheerplan 2014 ontbreekt. Wij zullen het perceeltje alsnog opnemen met het beheertypen kruiden- en faunarijk grasland. 2 Zienswijze 2 Ondergetekende verzoekt aanpassing van het ontwerp op onderstaande punten : 1. De EHS-begrenzing aanpassen aan de nieuwe kavelindeling door de LI Haren. Het betreft het perceel kad.nr. P368 ged. en eventueel P369 ged. (bijgaand kadasterkaartje). Wij zullen dan het gehele perceel P368 en P383 aanmelden voor functieverandering naar natuur in het kader van de inrichting van de Besloten Venen. 2. Door een omissie is perceel ged. P375 ten onrechte als natuur opgenomen. Bij de inrichting van natuurontwikkeling "Pollmeer" is de aanvraag met nr gesplitst - brief 18 november 2004 (bijgesloten). De SAN-overeenkomst op het perceel P375 is beëindigd en niet verlengd - zie beschikking 2 september 2010 (bijgesloten). Het perceel is door ons als agrarische grond aangekocht in Wij verzoeken u de beheertypenambitiekaart aan te passen provinciaal beleid onderdeel particulier natuurbeheer Ten aanzien van de doorlevering van BBL-gronden willen wij het volgende inbrengen : Omdat mogelijk het betrekken van gelijkberechtiging in deze gaat meespelen, is ons inziens van belang welke afspraken en toezeggingen gehandhaafd dienen te worden. Eén en ander op grond van het feit dat er recht wordt gedaan aan jarenlange particuliere (financiële) inspanning om het gebied Besloten Venen te ontwikkelen naar natuur. Wij verzoeken u dan ook om Landgoed Blanckenborch B.V. aan te wijzen als belanghebbende voor de doorlevering van de gronden in de Besloten Venen Reactie 1. EHS- begrenzing aanpassen aan nieuwe kavelindeling door LI Haren Door de landinrichting Haren is de kavelindeling gewijzigd. In het plan van toedeling Herinrichting Haren zijn de kadastrale percelen 368 en 383 aan u toebedeeld. De betreffende percelen zijn in ons ontwerp natuurbeheerplan grotendeels begrensd als EHS. Alleen een smalle strook van deze percelen valt buiten de EHS-begrenzing. Deze begrenzing was gebaseerd op de oude perceelgrenzen, waarbij de vroegere drafbaan buiten de begrenzing van de EHS was gehouden. De drafbaan is inmiddels vervallen. Omdat de betreffende percelen een cruciaal onderdeel vormen van de te realiseren robuuste verbindingszone tussen het beekdal van de Drentse Aa en het Hunzedal zullen wij de EHS-begrenzing aanpassen aan de nieuwe kavelindeling, waarbij de kadastrale percelen 368, 369 en 368 als geheel binnen de EHS worden opgenomen. 2. Een deel van perceel 375 is ten onrechte opgenomen als gerealiseerde natuur. Op basis van de door u aangeleverde informatie concluderen wij dat het westelijke deel van perceel P375 in het ontwerp natuurbeheerplan 2014 ten onrechte is aangegeven als gerealiseerde natuur. Wij zullen voor dit deel de ambitiekaart aanpassen. Het betreffende deel van perceel P 375 zal als "nog om te vormen naar natuur" op de ambitiekaart worden opgenomen. 3. Verzoek landgoed Blankenborch B.V. aan te wijzen als belanghebbende voor doorlevering van BBL-gronden in de Besloten Venen en het noordelijk deel van de Westerlanden. Zoals u terecht opmerkt mogen wij op grond van Europese regels voor staatssteun - Planaanpassingen - 8

9 en het noordelijk deel van de Westerlanden (driehoeksruil NM / SBB / Buist), Eén en ander mede omdat er sprake is van duurzaam beheer, één en ander in relatie met onze onderneming 't Hoogeveld te Eelde, waar inmiddels 20 jaar ervaring is opgebouwd samen met o,a. Natuurmonumenten voor betaalbaar natuurbeheer. Wij zijn bereid voor genoemde gebieden te komen tot een overeenkomst met SBB en NM om ongewenste versnippering tegen te gaan. In het geplande gezamenlijk overleg dd. 2 juli 2013 zal dit zeker aan de orde moeten komen. 3 Zienswijze 3 Op bladzijde 28 van het plan (roodgekleurde tekst - eerste en derde zin) geeft u aan dat u agrarisch natuur- en landschapsbeheergebieden heeft aangewezen als gebied waarbij een collectief beheerplan is vereist, en dat subsidie alleen mogelijk is als deze onderdeel uitmaakt van een collectief beheerplan. Wij nemen aan dat deze wijziging van het plan te maken heeft met het besluit van de gezamenlijke provincies (IPO) dat ook subsidies voor botanisch beheer en landschapsbeheer nog alleen collectief (door een gebiedscoördinator) kunnen worden aangevraagd. Wij menen dat u genoemd besluit niet geheel juist heeft vertaald naar het Natuurbeheerplan. De strekking van het IPO-besluit is dat de aanvragen collectief worden ingediend. Aan die collectieve aanvraag heeft IPO niet de voorwaarde verbonden dat deze deel uitmaakt van een collectief beheerplan. Wij verzoeken u om het Natuurbeheerplan op dit punt te corrigeren door het vereiste van "het onderdeel uitmaken van een collectief beheerplan" te schrappen. gronden niet meer doorleveren aan NB-organisaties. Andere partijen moeten dezelfde kansen krijgen om natuurterreinen te verwerven en te beheren. In overleg met de betrokken partijen werken wij aan een nadere concretisering van dit beleid. De uitgangspunten daarvoor zijn vastgelegd in onze beleidsnota Natuur (Groningen, groen van Wad tot Westerwolde). Uitgangspunt daarbij is dat wij in grote aaneengesloten natuurgebieden in de EHS het beheer en eigendom zo willen regelen dat natuurdoelen optimaal worden gediend en dat efficiënt beheer mogelijk is. Per gebied wordt het beheer daarom bij voorkeur uitgevoerd door één beheerder of door een collectief van beheerders (zoals een gebiedscoöperatie). Door deze inrichtings- en beheerstrategie willen wij versnippering tegengaan, samenwerking bevorderen en kosten terugdringen. In overleg met beheerders zullen wij nagaan hoe we deze besparingen kunnen realiseren. Het op voorhand aanwijzen van Landgoed Blankenborch als belanghebbende voor eventuele doorlevering van gronden in de besloten Venen en het noordelijk deel van de Westerlanden gaat in tegen het principe van gelijke kansen voor iedereen. Uiteraard zullen wij in voorkomende gevallen de huidige eigendoms- en beheersituatie betrekken bij een eventuele doorlevering van gronden. Reactie Het Subsidiestelsel Natuur en Landschap blijft in de huidige vorm tot 2016 van kracht. Wel wordt het SNL waar mogelijk goedkoper en effectiever uitgevoerd. Dit betekent dat er voor 2014 al iets wijzigt, als opmaat naar het vernieuwde subsidiestelsel. Vanaf 2014 is subsidie voor agrarisch natuurbeheer alleen nog mogelijk via een collectief beheerplan. Dit geldt zowel voor het weidevogel- en akkervogelbeheer, als voor botanisch beheer en landschapsbeheer. Het individueel aanvragen van agrarisch natuurbeheer is niet meer mogelijk. Een collectief beheerplan is een gezamenlijk plan voor al het agrarisch natuurbeheer in een bepaald gebied. De gebiedscoördinator maakt dit plan en neemt de beheerpakketten en oppervlaktes van de deelnemende agrarisch beheerders hierin op. Dit betekent dat als een subsidie voor agrarisch natuurbeheer (landschap- of botanisch) vanuit de Provinciale subsidieregeling agrarisch natuurbeheer (PSAN) afloopt vóór 1 december 2014 men vanaf 2014 alleen in aanmerking komt voor subsidie voor agrarisch natuurbeheer als men deelneemt aan een collectief beheerplan (een plan voor al het agrarisch natuurbeheer in het gebied). De verandering geldt voor aflopende - Planaanpassingen - 9

10 contracten in De gebiedscoördinator geeft het collectief beheerplan voor 2014 (het weide- en akkervogelbeheer, botanisch beheer en landschapsbeheer) tussen 1 september en 15 december 2013 op in de SNL-applicatie. Uiterlijk 15 december 2013 legt de gebiedscoördinator het collectief beheerplan ter goedkeuring voor aan de provincie. De provincie beoordeelt of het plan aansluit bij de doelen uit het natuurbeheerplan en of het past binnen de financiële afspraken. Tussen 15 januari en 15 februari 2014 wordt de SNL-applicatie nogmaals opengesteld. De gebiedscoördinator kan dan eventuele aanwijzingen van de provincie nog verwerken in het collectief beheerplan voor Zienswijze 4 Wierde & Dijk, de vereniging voor agrarisch natuur-en landschapsbeheer Noord-Groningen, heeft met belangstelling kennis genomen van uw concept Natuurbeheerplan Wij vragen uw aandacht voor onze zienswijze met betrekking tot het plan. Het concept Natuurbeheerplan 2014 geeft aan dat het botanisch en landschapsbeheer vanaf 2014 zal vallen onder het collectief beheer. Het botanisch en landschapsbeheer worden daarvoor binnen de invloedsferen van de huidige agrarische natuurverenigingen gevoegd. Per gebied is er één gebiedscoördinator voor het collectieve beheer ingetekend op de kaart. Wierde & Dijk maakt bezwaar tegen de wijze waarop het collectieve beheer staat ingetekend in het kleiweidegebied ten noorden van het Damsterdiep bij Appingedam. In het weidevogelkerngebied geldt het collectief beheerplan weidevogels Hoeksmeer-Appingedam van ANV Meervogel. Volgens het concept natuurbeheerplan zal vanaf 2014 hier ook het botanisch en landschapsbeheer onder vallen. Bovenstaande werkwijze is niet conform de werkafspraken die Wierde & Dijk en ANV Meervogel hebben gemaakt over het uitvoeren van de activiteiten. Deze afspraken zijn eind 2009 gemaakt omdat er onduidelijkheid was over het coördineren van het weidevogelbeheer in het betreffende gebied. Volgens de afspraak tussen Wierde & Dijk en ANV Meervogel, valt het weidevogel beheer onder de gebiedscoördinatie van Meervogel. Het overige Het openstellingsbesluit 2014 zal inzicht geven in de beschikbare financiële ruimte voor landschaps- en botanisch beheer. Reactie De door inspreker beschreven interpretatie over de taakverdeling in de collectieven van Wierde& Dijk en ANV Meervogel is overeenkomstig de afspraak die eind 2009 is gemaakt n.a.v. onduidelijkheid over de gebiedscoördinatie is over het beschreven gebied. In het kleiweide gebied ten noorden van Appingedam vindt coördinatie van weidevogelbeheer onder ANV Meervogel. De coördinatie van overige vormen van beheer is onder supervisie van Wierde & Dijk. - Planaanpassingen - 10

11 beheer - akkervogels, rietvogels en andere door Wierde & Dijk gebezigde activiteiten - behoort tot Wierde & Dijk. (zie de bijlage) De provincie Groningen heeft, bij het installeren van de acht gebiedscoördinatoren op 27 oktober 2009, deze werkafspraken bevestigt. Op de kaart van de gebiedscoördinatie in de provincie Groningen staat bij het kleigebied ten noorden van het Damsterdiep "2-4". Hiermee is aangeven dat in dit gebied twee gebiedscoördinatoren, Meervogel en Wierde & Dijk, zijn geïnstalleerd. De werkwijze die - volgens de gemaakte afspraken - op kaart gezet dient te worden is: In het kleigebied ten noorden van het Damsterdiep bij Appingedam, coördineert ANV Meervogel het weidevogelbeheer in het weidevogelkerngebied; In dit gebied coördineert Wierde &'Dijk het overige beheer: het botanisch en landschapsbeheer. 5 Zienswijze 5 Voor uw provincie en Staatsbosbeheer wordt 2014 een bijzonder jaar. Staatsbosbeheer zal voor de eerste keer subsidie aanvragen in het kader van de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer (SNL). We zullen dat bovendien in overleg met u doen via de nieuwe, nog in ontwikkeling zijn, werkwijze van de lumpsumovereenkomst. Algemeen Bij de formulering van deze zienswijze heb ik het resultaat van het Decentralisatieakkoord Natuur, aangevuld met het recent gesloten akkoord tussen provincies en de manifestpartners als uitgangspunt gekozen. Uw plan en beheertypenkaart zijn op een aantal onderdelen nog niet in overeenstemming met het gesloten akkoord tussen de gezamenlijke provincies en de beheerders / manifestpartners. De kaart is ook nog niet tot stand gekomen via de in IPO-verband nog in ontwikkeling zijnde standaardwerkwijze bij het sluiten van lumpsumovereenkomsten. Graag wil ik het gesprek met u aangaan hoe het plan en de beheertypenkaart aangepast kan worden op de recente gemaakt afspraken. Volledigheid van de Beheertypenkaart. De beheertypenkaart geeft de huidige typen en de ligging van alle typen natuur en landschap in de provincie Groningen aan, de zogenaamde bestaande situatie; zowel binnen als buiten EHS. Ik constateer dat sommige terreinen van Staatsbosbeheer nog ontbreken op de beheertypenkaart. In de verschillende bijlagen heb ik een overzicht Reactie De inspreker constateert dat sommige terreinen van Staatsbosbeheer ontbreken of niet op de juiste manier op de beheertypenkaart zijn aangegeven. Hieronder geven wij per terrein aan of en zo ja hoe wij deze terreinen op de beheertypenkaart zullen weergeven. 1. (Kaart 1 tm 10) 1. Recreatieterreinen in het Lauwersmeergebied. In ons omgevingsplan zijn de terreinen ten noorden van het Nieuwe Robbengat aangegeven als recreatieterreinen. Dat betekent dat deze terreinen niet op de natuurkaart van onze omgevingsverordening zijn aangegeven als EHS natuur of als overig bos- en natuurgebied. Wij willen de subsidiering van het natuurbeheer vooral richten op gebieden die in onze omgevingsverordening zijn aangeduid als EHS-natuur of als overig bos- en natuurgebied. Daarom nemen wij deze gronden niet op de beheertypenkaart op. De door u aangegeven zone langs de zuidzijde van het Nieuwe Robbengat heeft geen recreatieve aanduiding in ons omgevingsplan. Dit deel van het gebied valt buiten aanwijzingsbesluit van de vogelrichtlijn en is eveneens geen NB-wet gebied. Wij hebben de begrenzing hierop afgestemd. Mede gezien het recreatieve medegebruik nemen wij deze zone niet op in ons natuurbeheerplan. Het terrein van de werkschuur valt buiten de begrenzing van de EHS en is ook niet opgenomen in ons natuurbeheerplan. - Planaanpassingen - 11

12 opgenomen welke terreinen dit zijn. Ik ben van mening dat deze terreinen met de door mij aangegeven beheertypen - die huidige situatie weergevenaan de beheertypenkaarten moeten worden toegevoegd. Recreatie terreinen. Een deel van de terreinen van Staatsbosbeheer kent een specifiek recreatief doel, bijvoorbeeld natuurkampeerterreinen en dagrecreatie terreinen. Dit type terrein bestaat meestal uit kruidenrijke vegetatie en worden als zodanig beheerd. Los van de recreatieve functie zou het logisch zijn hierop een Natuurdoel te leggen. Toelichting op de bijlagen. Op de bijlagen (PDF beschikbaar) staat per kaart aangegeven waar ik voorstellen doe om de beheertypen te wijzigen. Het betreffen 3 soortige wijzigingen: 1. Wijzigingen voor bij Staatsbosbeheer in eigendom behorende terreinen, conform de kaartnummers 1 tot en met 10. Deze kaarten zijn op A4 bijgevoegd. Het betreffen hier wijzigingen voornamelijk als gevolg van geometrische verschillen, terreinen van Staatsbosbeheer die niet zijn opgenomen of bijvoorbeeld omdat de actuele terreindoelen dat naar mijn mening rechtvaardigen. 2. Wijzigingen voor gronden in eigendom van BBL. Dit betreffen gronden met zeer verschillende situaties. Gronden waarbij overdracht naar Staatsbosbeheer voor de hand ligt, er afspraken zijn over overdracht zoals bijvoorbeeld in de overeenkomst met RWE is vastgelegd, of Staatsbosbeheer reeds de gronden beheerd. In twee bijlagen op A3 formaat treft u twee voorbeelden aan. Ik vraag u met mij in overleg te treden over voorstellen van beheertypen voor eigendommen van BBL. Hierbij zal ik in lijn met eerdere afspraken en de criteria die voor doorlevering in de beleidsnota Natuur zijn opgenomen met voorstellen komen. Deze zullen zoveel als mogelijk aansluitend bij de keuze van de beheertypen van de terreinen van Staatsbosbeheer. 3. Ik adviseer de terreinen van Staatsbosbeheer die in erfpacht zijn uitgegeven ook te voorzien van een beheertype. Om zo als provincie het volledige overzicht te houden van natuurterreinen en hun beheertype. Het gaat hier om terreinen die fysiek een natuur en landschap functie hebben, 2. Terreintje zuidzijde Schildmeer Het terreintje is op bijlage 10 kaart 4 van onze omgevingsverordening aangegeven als EHS natuur. Daarom zullen wij dit terreintje alsnog opnemen op de beheertypenkaart en de ambitiekaart van het natuurbeheerplan met het beheertype Kruiden- en faunarijk grasland. 3. Landschapselement langs Egyptische Dijk. Wij zullen het betreffende landschapselement op de beheertypenkaart en de ambitiekaart opnemen met het landschapstype Poel en klein historisch water. 4. Gronden ten noorden van Grootegast tussen Grootegast en de Caspar Roblesdijk In 2001 hebben wij op verzoek van de gemeente Grootegast bevorderd dat de gemeente in aanmerking kwam voor Europese subsidies voor ontwikkeling van het gebied tussen het Caspar de Roblespark en de Caspar de Roblesdijk. Daarbij hebben wij destijds ook een financiële bijdrage van de provincie toegezegd. Doel hiervan was de ontwikkeling van een overgangsgebied tussen de uitbreiding van de bebouwing van Grootegast en de Ecologische hoofdstructuur in de Grootegastermolenpolder. Kennelijk zijn de betreffende gronden in een later stadium in het kader van het plan van toedeling van de landinrichting Lutjegast-Doezum in eigendom overgegaan van gemeente naar Staatsbosbeheer, waarbij Staatsbosbeheer de gronden aan de gemeente in erfpacht heeft gegeven. Gezien de functie van het gebied als uitloopgebied voor het dorp Grootegast en de deels parkachtige uitstraling zien wij het beheer vooral als een gemeentelijke taak. Daarom nemen wij deze gronden niet op in ons natuurbeheerplan. 5. Gronden ten zuidoosten van Lutjegast Volgens onze informatie is het door u aangegeven perceel in de Grootegastermolenpolder nog geen eigendom van uw organisatie, maar eigendom van Bureau Beheer Landbouwgronden. Dit perceel maakt deel uit van bezittingen van BBL waarover wij met u en twee andere partijen afspraken hebben gemaakt over het toekomstig eigendom en beheer. Deze afspraken gaan er van uit dat van het totale BBL-bezit ten zuidoosten van Lutjegast 8 ha zal worden doorgeleverd aan Staatsbosbeheer en ca. 22 ha zal worden verkocht aan particulieren. Op grond van deze afspraken zal een deel van het door u aangegeven perceel worden verkocht aan de Stichting Dotterbloem. Zolang de doorlevering/cq verkoop van de grond nog niet definitief heeft plaatsgevonden handhaven wij de aanduidingen op de beheertypenkaart en de ambitiekaart. - Planaanpassingen - 12

13 dus exclusief de bebouwd terreinen en andere infrastructuur. Tenslotte merk ik voor de goede orde op dat ik geen opmerkingen maak ten aanzien van de ambitiekaart. In overleg met uw provinciale medewerkers is afgesproken dat hiervoor de komende tijd nog ruimte zal zijn. 6. Bosje tussen A7 en spoorbaan nabij Winschoten. Wij zullen het betreffende bosje opnemen op de beheertypenkaart en de ambitiekaart met het beheertype Bossingel en bosje 7. Bosgebied nabij Nieuwe Pekela Wij zullen de begrenzing van het bosgebiedje op de beheertypenkaart en ambitiekaart iets aanpassen zodat de betreffende graslandperceeltjes binnen de begrenzing vallen. Daarbij zal het beheertype Kruiden- en faunarijk grasland worden toegekend. 8. Gronden gelegen in de bosgebieden nabij Jipsingboertange Het betreft hier een drietal kleine stukjes grond. Voor het meest westelijk gelegen element geeft u aan dat dit geen natuur betreft, maar in erfpacht is uitgegeven ten behoeve van opslag. Dat is juist, daarom hebben wij dit perceeltje niet opgenomen op de natuurkaart van onze omgevingsverordening en ook niet op de kaarten van het natuurbeheerplan. Wat betreft de overige twee perceeltjes zullen wij de beheertypenkaart en de ambititiekaart aanpassen overeenkomstig uw voorstel. 9. Perceel nabij Laude Wij zullen het betreffende perceel opnemen op onze beheertypenkaart als kruiden- en faunarijk grasland. 10. SBB eigendom Allersmaborg. Wij hebben het landschapstype Historische tuin niet opengesteld in ons openstellingsbesluit. Subsidiering van het herstel van historische tuinen vindt niet plaats via het SNL. Daarom nemen wij dit landschapstype niet op op de beheertypenkaart. 2. Wijzigingen gronden BBL U stelt voor BBL gronden, waar doorlevering aan Staatsbosbeheer voor de hand ligt, in overleg met u te voorzien van een beheertype. Doorlevering van BBL-gronden is op dit moment nog onderwerp van discussie. Dit in verband met de Europese regelgeving inzake gelijkberechtiging. Momenteel werken wij aan de ontwikkeling van spelregels voor doorlevering van gronden in de EHS, waarbij uitgangspunt is dat alle natuurbeheerders gelijke kansen krijgen en de natuur adequaat wordt ingericht en beheert. Daarbij zullen wij ook rekening houden met ge- - Planaanpassingen - 13

14 maakt afspraken. Hierover zullen wij binnenkort met u in overleg treden. In relatie tot de door u aangegeven voorbeelden en het toekennen van een beheertype op de kaart hebben wij als volgt gehandeld. BBL-gronden die al zijn ingericht en door u worden beheerd hebben wij voorzien van een beheertype. BBL-gronden die nog niet zijn ingericht (bijvoorbeeld Dannemeer fase 2) hebben wij op de beheertypenkaart opgenomen met het beheertype N Nog om te vormen naar natuur. 3. Erfpacht Op de beheertype kaart zijn de beheertypen opgenomen die de actuele beheersituatie aangeven. Afhankelijk van de plaatselijke situatie ligt er een beheertype op de gronden die eigendom zijn van SBB. - Planaanpassingen - 14

15 3. P lanaanpassingen - Planaanpassingen - 15

16 3.1 Aanpassingen kaarten Naar aanleiding van de inspraakreacties zullen we een aantal wijzigingen doorvoeren op de beheertypenkaart en ambitiekaart die opgenomen zijn als bijlagen van het Natuurbeheerplan Groningen. Daarnaast zijn ambtshalve enkele wijzigingen doorgevoerd. Overige ambtelijke/ technische aanpassingen: De beheertypekaart is daar waar nodig aangepast op de actuele beheersituatie, daarnaast zijn er enkele kleine technische wijzigingen doorgevoerd. Enkele voor continuering vrijgevallen elementen/ percelen zijn niet opnieuw op kaart gezet omdat deze niet voldoen aan voorwaarden in het natuurbeheerplan. 3.2 Aanpassingen tekst NBP De tekst is op een beperkt aantal onderdelen aangepast. O.a. het omzetten van de wijzigingen die in het ontwerp in rood waren gearceerd, zijn geïntegreerd in de tekst. - Planaanpassingen - 16

17 Bijlage I - Overzicht inspreker - Bijlage I - Overzicht insprekers - 17

18 Inspreker 1 Dhr. F. Schuitemaker en mevr. C. Baan Inspreker 2 Dhr. K. Buist en mevr. J.C.W. Buist-Koudijs Inspreker 3 Inspreker 4 Inspreker 5 Dhr. R. Sytema, BoerenNatuur Dhr. E. Smink, ANV Wierde& Dijk Dhr. P. Winterman, Staatsbosbeheer - Bijlage I - Overzicht insprekers- 18

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2013

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2013 PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2013 NR: 91 Officiële naam regeling: Openstellingsbesluit 2013 Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer Limburg Citeertitel: Openstellingsbesluit 2013 SVNL Naam ingetrokken

Nadere informatie

Was word tabel Natuurbeheerplan 2017 ontwerp Natuurbeheerplan tekstdeel

Was word tabel Natuurbeheerplan 2017 ontwerp Natuurbeheerplan tekstdeel Was word tabel Natuurbeheerplan 2017 ontwerp Natuurbeheerplan 2018 tekstdeel Algemeen: Overal waar 2017 stond is dit aangepast naar 2018 Natuurnetwerk Nederland is afgekort tot NNN. Specifiek per pagina:

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Herdruk Openstellingsbesluit Subsidieverordening Natuur- en landschapsbeheer provincie Utrecht begrotingsjaar 2016

PROVINCIAAL BLAD. Herdruk Openstellingsbesluit Subsidieverordening Natuur- en landschapsbeheer provincie Utrecht begrotingsjaar 2016 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 1568 17 maart 2016 Herdruk Openstellingsbesluit Subsidieverordening Natuur- en landschapsbeheer provincie Utrecht begrotingsjaar 2016 Besluit

Nadere informatie

Natuurbeheerplan Zeeland 2016 Ontwerp planwijziging natuurgebieden Vastgesteld door Gedeputeerde Staten op 16 mei 2017

Natuurbeheerplan Zeeland 2016 Ontwerp planwijziging natuurgebieden Vastgesteld door Gedeputeerde Staten op 16 mei 2017 Natuurbeheerplan Zeeland 2016 Ontwerp planwijziging natuurgebieden 2017 Vastgesteld door Gedeputeerde Staten op 16 mei 2017 1 1. Inleiding Het Natuurbeheerplan Zeeland bevat het provinciale beleid tot

Nadere informatie

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen houdende regels voor natuur- en landschapsbeheer Openstellingsbesluit Natuurbeheer 2017

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen houdende regels voor natuur- en landschapsbeheer Openstellingsbesluit Natuurbeheer 2017 CVDR Officiële uitgave van Groningen. Nr. CVDR424025_2 26 april 2017 Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen houdende regels voor natuur- en landschapsbeheer Openstellingsbesluit Natuurbeheer

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Hoofdstuk 2 Natuur- en landschapsbeheer binnen een natuurterrein

PROVINCIAAL BLAD. Hoofdstuk 2 Natuur- en landschapsbeheer binnen een natuurterrein PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Zuid-Holland. Nr. 5765 25 oktober 2016 Besluit van Gedeputeerde Staten van 11 oktober 2016, PZH-2016-566437829, tot vaststelling van het openstellingsbesluit

Nadere informatie

Natuurbeheerplan Zeeland Ontwerp planwijziging Antwoordnota. Vastgesteld door Gedeputeerde Staten op # september 2015

Natuurbeheerplan Zeeland Ontwerp planwijziging Antwoordnota. Vastgesteld door Gedeputeerde Staten op # september 2015 Natuurbeheerplan Zeeland 2016 Ontwerp planwijziging 2015 Antwoordnota Vastgesteld door Gedeputeerde Staten op # september 2015 1 1. Inleiding Op 2 juni 2015 heeft het College van GS de Ontwerp planwijziging

Nadere informatie

Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van , nr. 80EAAD65, tot wijziging van het Natuurbeheerplan provincie Utrecht 2013.

Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van , nr. 80EAAD65, tot wijziging van het Natuurbeheerplan provincie Utrecht 2013. ISSN 0920-105X Provinciaal blad 2013 / 37 Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van17-09-2013, nr. 80EAAD65, tot wijziging van het Natuurbeheerplan provincie Utrecht 2013. Gedeputeerde staten van

Nadere informatie

ANTWOORDNOTA Ontwerp Natuurbeheerplan Flevoland 2016

ANTWOORDNOTA Ontwerp Natuurbeheerplan Flevoland 2016 FLEVOLAND R U I M T E VOOR OPLOSSINGEN ANTWOORDNOTA Ontwerp Natuurbeheerplan Flevoland 2016 ANTWOORDNOTA ONTWERP NATUURBEHEERPLAN FLEVOLAND 2016 Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben op 16 december

Nadere informatie

Gelet op artikel 2 van de Uitvoeringsregeling Kwaliteitsimpuls natuur en landschap Noord- Holland;

Gelet op artikel 2 van de Uitvoeringsregeling Kwaliteitsimpuls natuur en landschap Noord- Holland; Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 20 juni 2017, nr. 947200/958442, tot wijziging van het Openstellingsbesluit Natuurbeheer Noord-Holland 2017 Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

Nadere informatie

Provinciaal blad 2012, 43

Provinciaal blad 2012, 43 ISSN 0920-105X Provinciaal blad 2012, 43 Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Utrecht van 25 september 2012, nr. 80BF0C9C tot vaststelling van de subsidieplafonds, aanvraagperioden en/of de tarieven

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Prins Clauslaan 8 Den Haag Postbus 20401 2500 EK Den Haag www.minlnv.nl

Nadere informatie

Een kijkje in de SNL-keuken

Een kijkje in de SNL-keuken Een kijkje in de SNL-keuken Unit Natuurinformatie en Natuurbeheer BIJ12 Herman Cohen Stuart en Karin Cox 1 Twitter met ons mee! #Hogeschool_VHL #BIJ12 #SNL #ANLb2016 Over BIJ12 3 Even een testje! Voordat

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de SNL-applicatie 2014 naar aanleiding van de instructiebijeenkomsten voor gebiedscoördinatoren

Vragen en antwoorden over de SNL-applicatie 2014 naar aanleiding van de instructiebijeenkomsten voor gebiedscoördinatoren Vragen en antwoorden over de SNL-applicatie 2014 naar aanleiding van de instructiebijeenkomsten voor gebiedscoördinatoren Moet ik alle consistentiesignalen in de Toolkit oplossen, voordat de beheereenheden

Nadere informatie

Subsidiestelsel Natuur en Landschap

Subsidiestelsel Natuur en Landschap Subsidiestelsel Natuur en Landschap Nederland is rijk aan waardevolle natuur- en cultuurlandschappen. De provincies zijn in Nederland verantwoordelijk voor het natuurbeheer en willen de natuurwaarden in

Nadere informatie

Nota van beantwoording Natuurbeheerplan 2017 herziene versie natuurbeheer

Nota van beantwoording Natuurbeheerplan 2017 herziene versie natuurbeheer Nota van beantwoording Natuurbeheerplan 2017 herziene versie natuurbeheer Ten behoeve van de zienswijzen ingediend op het Ontwerp Natuurbeheerplan 2017 herzien versie natuurbeheer provincie Utrecht Pagina

Nadere informatie

gelet op de artikelen 11, derde lid, en 93 van de Wet inrichting landelijk gebied;

gelet op de artikelen 11, derde lid, en 93 van de Wet inrichting landelijk gebied; nummer 31 van 2012 Vaststelling van de subsidieplafonds, aanvraagperioden en/of de tarieven voor het begrotingsjaar 2013 ten behoeve van de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer Drenthe, de Subsidieregeling

Nadere informatie

Natuurbeheerplan Zeeland 2016 Planwijziging natuurgebieden Vastgesteld door Gedeputeerde Staten op 19 september 2017

Natuurbeheerplan Zeeland 2016 Planwijziging natuurgebieden Vastgesteld door Gedeputeerde Staten op 19 september 2017 Natuurbeheerplan Zeeland 2016 Planwijziging natuurgebieden 2017 Vastgesteld door Gedeputeerde Staten op 19 september 2017 1 1. Inleiding Het Natuurbeheerplan Zeeland bevat het provinciale beleid tot omvorming,

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 11, derde lid, en 93 van de Wet inrichting landelijk gebied;

Gelet op de artikelen 11, derde lid, en 93 van de Wet inrichting landelijk gebied; Besluit van gedeputeerde staten van Noord-Holland van 13 oktober 2015, nr. 673523/673540, in aanvulling op hun besluit van 7 oktober 2014, nr. 465333/465343, tot wijziging van de subsidieplafonds ten behoeve

Nadere informatie

Definities Voortgangsrapportages Natuur

Definities Voortgangsrapportages Natuur Definities Voortgangsrapportages Natuur Versie 26 november 2012 1. Inleiding Tot op heden werd de Natuurmeting Op Kaart (NOK) gebruikt om over de status van de natuur in Nederland (kwantiteit) te rapporteren.

Nadere informatie

Paragraaf 1 Continuering natuur- en landschapsbeheer door gecertificeerde beheerders

Paragraaf 1 Continuering natuur- en landschapsbeheer door gecertificeerde beheerders Besluit van Gedeputeerde Staten van 11 oktober 2016, PZH-2016-566437829, tot vaststelling van het openstellingsbesluit 2017 voor de Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Zuid-Holland 2016 en de

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Tweede wijzigingsregeling subsidiestelsel natuur- en landschapsbeheer Noord- Brabant 2013 Bijlage(n) Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Gelet

Nadere informatie

Openstellingsbesluit 2017 SNL onderdeel Natuur

Openstellingsbesluit 2017 SNL onderdeel Natuur Openstellingsbesluit van Gedeputeerde Staten der provincie Overijssel van 27 september 2016, nr. 2016/0388389, tot bekendmaking van hun besluit van 27 september 2016, nr. 2016/0320693, tot vaststelling

Nadere informatie

Natuursubsidie in Zeeland De subsidiemogelijkheden voor natuur in de Provincie Zeeland

Natuursubsidie in Zeeland De subsidiemogelijkheden voor natuur in de Provincie Zeeland Natuursubsidie in Zeeland De subsidiemogelijkheden voor natuur in de Provincie Zeeland Datum: 6-10-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1. Aanleiding 3 1.2. Leeswijzer 3 2. Subsidie Natuur- en Landschapsbeheer

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Provincie Zeeland - Openstellingsbesluit Subsidiestelsel natuur en landschapsbeheer Zeeland 2017

PROVINCIAAL BLAD. Provincie Zeeland - Openstellingsbesluit Subsidiestelsel natuur en landschapsbeheer Zeeland 2017 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Zeeland. Nr. 5528 10 oktober 2016 Provincie Zeeland - Openstellingsbesluit Subsidiestelsel natuur en landscpsbeheer Zeeland 2017 Besluit van gedeputeerde

Nadere informatie

Kwaliteitsimpuls voor natuur en landschap. Subsidie voor investering en functieverandering

Kwaliteitsimpuls voor natuur en landschap. Subsidie voor investering en functieverandering Kwaliteitsimpuls voor natuur en landschap Subsidie voor investering en functieverandering 1 De subsidie U heeft grond in gebruik en wilt deze geschikt maken voor (agrarisch) natuurbeheer. Of u beheert

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Openstellingsbesluit Natuurbeheer 2016-2 2015/26 Nummer1783178

PROVINCIAAL BLAD. Openstellingsbesluit Natuurbeheer 2016-2 2015/26 Nummer1783178 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Flevoland. Nr. 6291 21 september 2015 Openstellingsbesluit Natuurbeheer 2016-2 2015/26 Nummer1783178 Gedeputeerde Staten van Flevoland maken gelet op het

Nadere informatie

(Vrijwillige) toetsing natuurbeheerplannen 2014

(Vrijwillige) toetsing natuurbeheerplannen 2014 (Vrijwillige) toetsing natuurbeheerplannen 2014 Kenmerken levering 20 juli 2013 12 provincies 12 x Beheergebied Vergelijking begrenzing collectieve gebieden 2013 versus 2014 In juli 2013 heeft DR van het

Nadere informatie

Gelet op artikel 3, tweede lid en artikel 5, tweede lid, van de Algemene subsidieverordening Zuid- Holland 2013;

Gelet op artikel 3, tweede lid en artikel 5, tweede lid, van de Algemene subsidieverordening Zuid- Holland 2013; Besluit van Gedeputeerde Staten van 31 oktober 2017, met kenmerk PZH-2017-615204878, tot vaststelling van het openstellingsbesluit 2018 voor de Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Zuid-Holland

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Hoofdstuk 1 Natuur- en landschapsbeheer binnen een natuurterrein

PROVINCIAAL BLAD. Hoofdstuk 1 Natuur- en landschapsbeheer binnen een natuurterrein PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Drenthe. Nr. 5591 13 oktober 2016 Openstellingsbesluit Natuurbeheer 2017 Besluit van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 4 oktober 2016, kenmerk 3.4/2016004170,

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Artikel 1 De Uitvoeringsregeling Natuur- en Landschapsbeheer Noord-Holland (SVNL) wordt als volgt gewijzigd: A

PROVINCIAAL BLAD. Artikel 1 De Uitvoeringsregeling Natuur- en Landschapsbeheer Noord-Holland (SVNL) wordt als volgt gewijzigd: A PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Noord-Holland. Nr. 2745 24 oktober 2014 Provincie Noord-Holland; Wijziging van de Uitvoeringsregeling subsidie natuuren landschapsbeheer Noord-Holland en

Nadere informatie

Provinciaal blad 2009, 49

Provinciaal blad 2009, 49 Provinciaal blad 2009, 49 ISSN 0920-105X Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 10 november 2009, nr. 2009INT251102, tot wijziging van Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap provincie

Nadere informatie

Nr. 2012/ september 2012 ISSN: X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nr. 2012/ september 2012 ISSN: X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Provinciaal Blad Nr. 2012/146 27 september 2012 ISSN: 0920-069X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Tijdelijke Overbruggingsregeling Agrarisch Natuurbeheer HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nadere informatie

Toelichting op wijzigingen Subsidiestelsel Natuur en Landschap Overijssel

Toelichting op wijzigingen Subsidiestelsel Natuur en Landschap Overijssel Toelichting op wijzigingen Subsidiestelsel Natuur en Landschap Overijssel Met ingang van 1 januari 2010 is het Programma Beheer vervangen door het Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer (SNL). Het

Nadere informatie

Voorlichtingsavonden SNL Fryslan Vragen en antwoorden

Voorlichtingsavonden SNL Fryslan Vragen en antwoorden Voorlichtingsavonden SNL Fryslan Vragen en antwoorden 1. Ik heb in 2007 subsidie aangevraagd, moet ik nu opnieuw aanvragen? Antwoord: U kan overstappen per 1 januari, maar dat hoeft niet. 2. Mijn contracten

Nadere informatie

Uitwerking realisatiestrategiekaart Ecologische Hoofdstructuur; omslag van minder verwerving naar meer beheer.

Uitwerking realisatiestrategiekaart Ecologische Hoofdstructuur; omslag van minder verwerving naar meer beheer. Uitwerking realisatiestrategiekaart Ecologische Hoofdstructuur; omslag van minder verwerving naar meer beheer. 1. Inleiding Het beleid van provincie en rijk is er op gericht het natuurbeheer door particulieren

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2010/72

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2010/72 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2010/72 Officiële naam regeling: Programma van eisen inzake certificering conform Subsidieverordening Citeertitel: Programma van eisen inzake certificering conform Subsidieverordening

Nadere informatie

Haarlem, 15 april 2014

Haarlem, 15 april 2014 Haarlem, 15 april 2014 2014 29 Vragen van mevrouw C. Stevens-Meewis (CDA) en mevrouw P.J. van Hartskamp-de Jong (VVD) inzake Subsidie Waddenfonds aan project Lage Oude Veer in gemeente Hollands Kroon.

Nadere informatie

Instructiebijeenkomsten gebiedscoördinatoren SNL-applicatie 2014 3 en 5 september 2013

Instructiebijeenkomsten gebiedscoördinatoren SNL-applicatie 2014 3 en 5 september 2013 Verslag / vragen en antwoorden Instructiebijeenkomsten gebiedscoördinatoren SNL-applicatie 2014 3 en 5 september 2013 IPO organiseerde in samenwerking met Dienst Regelingen en GBO provincies een viertal

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over de SNL-applicatie

Antwoorden op vragen over de SNL-applicatie Antwoorden op vragen over de SNL-applicatie De Gewaspercelenkaart klopt niet. Wat moet ik doen? Dienst Regelingen levert de gewaspercelenkaart. Als een agrariër zijn gewaspercelen niet heeft aangemeld

Nadere informatie

K a n s e n. voor particulier natuurbeheer i n B r a b a n t. Onderzoeksrapport. Mei 2007

K a n s e n. voor particulier natuurbeheer i n B r a b a n t. Onderzoeksrapport. Mei 2007 K a n s e n voor particulier natuurbeheer i n B r a b a n t Onderzoeksrapport Mei 2007 Opdrachtgever: Uitvoerenden: In samenwerking met: Provincie Noord-Brabant Brabants Landschap Brabants Particulier

Nadere informatie

Informatiemodel Natuur

Informatiemodel Natuur Informatiemodel Natuur Visiedocument Informatie-uitwisseling tussen mensen en systemen in de natuurketen Concept > Doelstelling > Uitleg > Gebruik > Besturing > Beheer Eén natuur taal, een keten van natuurpartners

Nadere informatie

lil PROVINCIE FLEVOLAND Provinciaal Blad Eerste wijziging Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Flevoland 2016

lil PROVINCIE FLEVOLAND Provinciaal Blad Eerste wijziging Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Flevoland 2016 PROVINCIE FLEVOLAND Provinciaal Blad 2015/25 Nummer 1788278 Eerste wijziging Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Flevoland 2016 lil Gedeputeerde Staten van Flevoland maken gelet op het bepaalde

Nadere informatie

Nr. 18 Brief van de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Nr. 18 Brief van de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 31920 Vergunningverlening natuur- en milieuwetgeving Nr. 18 Brief van de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

Concept natuurbeheerplan 2016 bijna gereed

Concept natuurbeheerplan 2016 bijna gereed November 2014 Nieuwsbrief 6 De ontwikkeling van agrarische collectieven is volop aan de gang in Gelderland en Overijssel. Dat raakt de agrarische natuurverenigingen. Via deze nieuwsbrief geeft Natuurlijk

Nadere informatie

Het agrarisch natuur-en landschapsbeheer vanaf 2016

Het agrarisch natuur-en landschapsbeheer vanaf 2016 Het agrarisch natuur-en landschapsbeheer vanaf 2016 Voorstellen Jos van Maanen (Agrarisch) makelaar/taxateur Van Maanen Vastgoed Adviseur onteigening / pacht Buro Loevesteijn Tot 2008 melkveehouder Voorzitter

Nadere informatie

Nota Inspraak Bestemmingsplan Iepenlaan deelgebied 7. Gemeente Uithoorn Augustus 2016

Nota Inspraak Bestemmingsplan Iepenlaan deelgebied 7. Gemeente Uithoorn Augustus 2016 Nota Inspraak Bestemmingsplan Iepenlaan deelgebied 7 Gemeente Uithoorn Augustus 2016 Het voorontwerpbestemmingsplan Iepenlaan deelgebied 7 heeft in de periode van 1 juli 2016 t/m 14 juli 2016 ter inzage

Nadere informatie

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011;

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011; Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 21 november 2017, nr. 1014182/1014187, tot wijziging van de Uitvoeringsregeling subsidie groen Noord-Holland 2013. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

Nadere informatie

U ontvangt op dit moment subsidie voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer van de Provincie Zeeland.

U ontvangt op dit moment subsidie voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer van de Provincie Zeeland. bericht op brief van: - Zie adreslijst uw kenmerk: - ons kenmerk: afdeling: Water, Bodem en Natuur bijlage(n): behandeld door: W. Maljaars doorkiesnummer: 17 26 onderwerp: Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer

Nadere informatie

PROVINCIE FLEVOLAND Provinciaal Blad

PROVINCIE FLEVOLAND Provinciaal Blad PROVINCIE FLEVOLAND Provinciaal Blad 2015/26 Nummer 1783178 OpenstelUngsbesluit Natuurbeheer 2016-2 Gedeputeerde Staten van Flevoland maken gelet op het bepaalde In artikel 3.42 van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Faciliteren realisatie nieuwe natuur in Groningen door particulieren.

Faciliteren realisatie nieuwe natuur in Groningen door particulieren. Faciliteren realisatie nieuwe natuur in Groningen door particulieren. Aanleiding Met deze notitie geven wij uitwerking aan onze toezegging aan de statencommissie Landschap, Water en Milieu dat wij in de

Nadere informatie

Daarnaast zijn er subsidies voor het versterken van de landschapskwaliteit binnen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en de Nationale Landschappen.

Daarnaast zijn er subsidies voor het versterken van de landschapskwaliteit binnen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en de Nationale Landschappen. Informatie subsidies particulier natuurbeheer Natuurbeheer wordt in Nederland uitgevoerd door terreinbeherende organisaties en particulieren. De overheid wil het beheer van natuur door particulieren, bijvoorbeeld

Nadere informatie

Gelet op artikel 105, eerste lid, juncto artikel 143, eerste lid, van de Provinciewet;

Gelet op artikel 105, eerste lid, juncto artikel 143, eerste lid, van de Provinciewet; Provinciale Staten Vergadering d.d. 25 september 2013 Besluit nr. PS2013-722-1 PROVINCIALE STATEN VAN GELDERLAND Gezien het voorstel van Gedeputeerde Staten PS2013-722; Gelet op artikel 11, derde lid,

Nadere informatie

Onderwerp Aanwijzing losloopgebied voor honden in het Venneperhout te Nieuw-Vennep

Onderwerp Aanwijzing losloopgebied voor honden in het Venneperhout te Nieuw-Vennep gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W Onderwerp Aanwijzing losloopgebied voor honden in het Venneperhout te Nieuw-Vennep Portefeuilehouder Marjolein Steffens-van de Water, drs. Theo Weterings Collegevergadering

Nadere informatie

Onderstaand de belangrijkste onderlinge relaties en geformuleerde uitgangspunten bij verdere uitwerking:

Onderstaand de belangrijkste onderlinge relaties en geformuleerde uitgangspunten bij verdere uitwerking: Notitie Samenhang instrumenten in het ANLb2016 Uitgangspunten bij de uitwerking van de POP3+ fiche, de subsidieverordening, het format Natuurbeheerplan, de Index Natuur en Landschap, de Catalogus Groen

Nadere informatie

Middelburg, 2 juni 2009

Middelburg, 2 juni 2009 Gedeputeerde Staten Provincie Zeeland bericht op brief van: uw kenmerk: ons kenmerk: afdeling: bijlage$?): behandeld door: doorkiesnummer: onderwerp: 09020838/95116 Water en Natuur Samenvatting stelsel

Nadere informatie

Gebiedsplan Natuur en Landschap Gelderland

Gebiedsplan Natuur en Landschap Gelderland Gebiedsplan Natuur en Landschap Gelderland Rapportage realisatie nieuwe natuur en agrarisch natuurbeheer 28 Stand van zaken 1 januari 29 Gebiedsplan Natuur en Landschap Gelderland Rapportage realisatie

Nadere informatie

V E R K O O P B R O C H U R E

V E R K O O P B R O C H U R E V E R K O O P B R O C H U R E VERKOOP BIJ INSCHRIJVING CIRCA 4 HA INGERICHT NATUURGRASLAND GELEGEN IN DE POLDER STEEKT GEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN Opening inschrijving: dinsdag 26 mei 2015 Sluiting inschrijving:

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Provincie Zeeland Wijziging Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Zeeland 2016

PROVINCIAAL BLAD. Provincie Zeeland Wijziging Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Zeeland 2016 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Zeeland. Nr. 6646 7 oktober 2015 Provincie Zeeland Wijziging Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Zeeland 2016 Besluit van gedeputeerde staten

Nadere informatie

Provinciaal Natuurbeheerplan - 2015 provincie Fryslân

Provinciaal Natuurbeheerplan - 2015 provincie Fryslân Provinciaal Natuurbeheerplan - 2015 provincie Fryslân Vastgesteld door Gedeputeerde Staten van Fryslân Vastgesteld op 30-09-2014 Versie augustus 2014 Sleat Natuurbeheerplan 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2015:8472

ECLI:NL:RBMNE:2015:8472 ECLI:NL:RBMNE:2015:8472 Instantie Datum uitspraak 27-11-2015 Datum publicatie 30-11-2015 Rechtbank Midden-Nederland Zaaknummer UTR 14/3091 en UTR 14/3122 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Subsidiestelsel Natuur en Landschap in vogelvlucht

Subsidiestelsel Natuur en Landschap in vogelvlucht Subsidiestelsel Natuur en Landschap in vogelvlucht Unit Natuurinformatie en Natuurbeheer BIJ12 17 november 2016 Unit Natuurinformatie en Natuurbeheer BIJ12 Karin Cox 1 Subsidiestelsel Natuur en Landschap

Nadere informatie

Een kijkje in de SNL-keuken

Een kijkje in de SNL-keuken Een kijkje in de SNL-keuken Unit Natuurinformatie en Natuurbeheer BIJ12 Herman Cohen Stuart 1 Twitter met ons mee! #Hogeschool_VHL #BIJ12 #SNL #ANLb Over BIJ12 3 Voordat we beginnen Even een testje! Welk

Nadere informatie

Toelichting wijzingen Subsidieverordening Natuur- en landschapsbeheer 2012 en Subsidie kwaliteitsimpuls natuur en landschap 2012

Toelichting wijzingen Subsidieverordening Natuur- en landschapsbeheer 2012 en Subsidie kwaliteitsimpuls natuur en landschap 2012 Bijlage Toelichting wijzingen Subsidieverordening Natuur- en landschapsbeheer 2012 en Subsidie kwaliteitsimpuls natuur en landschap 2012 Wijzingen Subsidieverordening Natuur- en landschapsbeheer 2012 Staatsbosbeheer

Nadere informatie

Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Gelderland 2009

Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Gelderland 2009 Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Gelderland 2009 Indeling Subsidieverordening natuur en landschapsbeheer: Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Hoofdstuk 2 Natuurbeheerplan Hoofdstuk 3 Natuurbeheer

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Gelet op artikel 4.1 van de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer provincie Utrecht 2016;

PROVINCIAAL BLAD. Gelet op artikel 4.1 van de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer provincie Utrecht 2016; PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 6601 6 oktober 2015 Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 22 september 2015, nr. 81617751, tot wijziging van de Subsidieverordening

Nadere informatie

Ministerie van VROM PoR/NRO - IPC 350 o.v.v. Kernteam AMvB Ruimte Postbus GX DEN HAAG. Geachte heer/mevrouw,

Ministerie van VROM PoR/NRO - IPC 350 o.v.v. Kernteam AMvB Ruimte Postbus GX DEN HAAG. Geachte heer/mevrouw, Ministerie van VROM PoR/NRO - IPC 350 o.v.v. Kernteam AMvB Ruimte Postbus 30940 2500 GX DEN HAAG Datum Behandeld door Doorkiesnumme r Ons kenmerk Onderwerp 27 augustus 2009 G.Smits 035-6559922 GS/ek 21120

Nadere informatie

Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer. Indeling Subsidieregeling natuur en landschapsbeheer:

Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer. Indeling Subsidieregeling natuur en landschapsbeheer: Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer Indeling Subsidieregeling natuur en landschapsbeheer: Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Algemene bepalingen Natuurbeheerplan Natuurbeheer Hoofdstuk 4 Agrarisch

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Subsidieverordening Natuur- en landschapsbeheer provincie Utrecht 2016

PROVINCIAAL BLAD. Subsidieverordening Natuur- en landschapsbeheer provincie Utrecht 2016 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 2802 18 mei 2016 Subsidieverordening Natuur- en landschapsbeheer provincie Utrecht 2016, wijziging Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht

Nadere informatie

Toelichting flexibiliteit binnen het ANLB 2016

Toelichting flexibiliteit binnen het ANLB 2016 STICHTING COLLECTIEF AGRARISCH NATUURBEHEER SCAN Toelichting flexibiliteit binnen het ANLB 2016 Het nieuwe stelsel ANBL2016 biedt het collectief op meerdere manieren flexibiliteit in de uitvoering van

Nadere informatie

Stuur het ingevulde formulier met bijlagen naar:

Stuur het ingevulde formulier met bijlagen naar: Met dit aanvraagformulier kunt u zowel beheer- en monitoringsubsidie als recreatie- en Stuur het ingevulde formulier met bijlagen naar: andere toeslagen aanvragen. Dit formulier is de formele subsidieaanvraag

Nadere informatie

Groengebied Amstelland AB 16-04-2009 Agendapunt 8 Ecologische verbinding Holendrechter- en Bullewijkerpolder BIJLAGE 2: NOTA VAN UITGANGSPUNTEN

Groengebied Amstelland AB 16-04-2009 Agendapunt 8 Ecologische verbinding Holendrechter- en Bullewijkerpolder BIJLAGE 2: NOTA VAN UITGANGSPUNTEN Groengebied Amstelland AB 16-04-2009 Agendapunt 8 Ecologische verbinding Holendrechter- en Bullewijkerpolder BIJLAGE 2: NOTA VAN UITGANGSPUNTEN De Holendrechter- en Bullewijkerpolder als ontbrekende schakel

Nadere informatie

Zienswijzennota bestemmingsplan Feerwerd

Zienswijzennota bestemmingsplan Feerwerd Zienswijzennota bestemmingsplan Feerwerd Zienswijzennota bestemmingsplan Feerwerd Inhoud Rapport 2 juli 2013 Projectnummer 275.00.01.11.05 I n h o u d s o p g a v e 1 Z i e n s w i j z e n 5 1.1 Inleiding

Nadere informatie

PROVINCIE FLEVOLAND Provinciaal Bla(j

PROVINCIE FLEVOLAND Provinciaal Bla(j PROVINCIE FLEVOLAND Provinciaal Bla(j 2016-50 Nummer 1950294 Openstellingsbesluit 2017-2 Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Gedeputeerde Staten van Flevoland maken gelet op het bepaalde in

Nadere informatie

Programma. 12.30 uur Lunch

Programma. 12.30 uur Lunch Programma 10.00 uur Opening 10.10 uur POP3, GLB en het vernieuwde stelsel 10.40 uur Sturings cyclus en doelrealisatie 11.10 uur Pauze 10.25 uur Doelenkader internationale doelen biodiversiteit 12.00 uur

Nadere informatie

Subsidieverordening kwaliteitsimpuls natuur en landschap 2013

Subsidieverordening kwaliteitsimpuls natuur en landschap 2013 Uitgegeven: 24 oktober 2013 2013, nr. 65 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLÂN Subsidieverordening kwaliteitsimpuls natuur en landschap 2013 Verordening van 16 oktober 2013, houdende regels inzake subsidieverstrekking

Nadere informatie

Natuurbeheerplan Provincie Noord-Brabant

Natuurbeheerplan Provincie Noord-Brabant Natuurbeheerplan Provincie Noord-Brabant Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant September 009 1 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Waarom een nieuw natuurbeheerplan?... 3 1. Status en doel van het natuurbeheerplan...

Nadere informatie

Agrarische Natuurvereniging Brabantse Wal. (Agrarisch) natuurbeheer in ons ANV gebied: activiteiten, resultaten en kansen

Agrarische Natuurvereniging Brabantse Wal. (Agrarisch) natuurbeheer in ons ANV gebied: activiteiten, resultaten en kansen Agrarische Natuurvereniging Brabantse Wal (Agrarisch) natuurbeheer in ons ANV gebied: activiteiten, resultaten en kansen ALV 14 april 2016 Ernst Verwer Gebiedscoördinator Inhoud van de presentatie 1) Missie

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidie

Aanvraagformulier subsidie Aanvraagformulier subsidie Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschapsbeheer Fryslân 2016, Formulier schriftelijk retour sturen naar: Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân t.a.v. Afdeling

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2006/57

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2006/57 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2006/57 Gedeputeerde Staten van Limburg SUBSIDIES BEVORDERING PARTICULIER NATUURBEHEER VIA INTERMEDIAIREN 2006 BESLUIT van Gedeputeerde Staten d.d. 15 augustus 2006, Nadere

Nadere informatie

Subsidieaanvraag SNL Min / Max Toelichting voor de gebiedscoördinator

Subsidieaanvraag SNL Min / Max Toelichting voor de gebiedscoördinator Subsidieaanvraag SNL Min / Max Toelichting voor de gebiedscoördinator Versie T-GC-001-D3.0-080914 Datum 8 september 2014 Status Definitief Colofon Contactpersoon RVO-Monitoringsteam T 0475 35 56 52 M RVOMonitoringsteam@rvo.nl

Nadere informatie

Onderwerp Zevende wijzigingsregeling Investeringsreglement Groen Ontwikkelfonds Brabant BV

Onderwerp Zevende wijzigingsregeling Investeringsreglement Groen Ontwikkelfonds Brabant BV Besluit Onderwerp Zevende wijzigingsregeling Investeringsreglement Groen Ontwikkelfonds Brabant BV Algemene vergadering van aandeelhouders van Groen Ontwikkelfonds Brabant BV; Gelet op artikel 4:81 van

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Provincie Noord-Holland; wijziging van de Uitvoeringsregeling natuur- en landschapsbeheer Noord-Holland (SVNL )

PROVINCIAAL BLAD. Provincie Noord-Holland; wijziging van de Uitvoeringsregeling natuur- en landschapsbeheer Noord-Holland (SVNL ) PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Noord-Holland. Nr. 5506 6 oktober 2016 Provincie Noord-Holland; wijziging van de Uitvoeringsregeling natuur- en landschapsbeheer Noord-Holland 2016-2021

Nadere informatie

de heer drs. ing. P.F.C.W. van der Broeck, lid van Gedeputeerde Staten van Limburg;

de heer drs. ing. P.F.C.W. van der Broeck, lid van Gedeputeerde Staten van Limburg; de heer drs. ing. P.F.C.W. van der Broeck, lid van Gedeputeerde Staten van Limburg; maakt ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en het bepaalde in artikel, zevende lid van de

Nadere informatie

Ontwerp-Natuurbeheerplan provincie Utrecht 2013

Ontwerp-Natuurbeheerplan provincie Utrecht 2013 Fotografie: Gerard ter Heerdt 2 Ontwerp-Natuurbeheerplan provincie Utrecht 2013 Inhoud 1 Inleiding... 4 1.1 Waarom een natuurbeheerplan?... 4 1.2 Status en doel van het natuurbeheerplan... 4 1.3 Gevolgde

Nadere informatie

Toetsing en begrenzing Ecologische HoofdStructuur binnen het plangebied Zeven Geitjes en omgeving te Tilburg

Toetsing en begrenzing Ecologische HoofdStructuur binnen het plangebied Zeven Geitjes en omgeving te Tilburg Toetsing en begrenzing Ecologische HoofdStructuur binnen het plangebied Zeven Geitjes en omgeving te Tilburg Opdrachtgever: gemeente Tilburg Oktober 2011 Antonie van Diemenstraat 20 5018 CW Tilburg 013-5802237

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Wijziging Verordening ruimte i.v.m. bp Broeksche Erven, Nuenen Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Bijlage(n) 3 - gelezen het verzoek van

Nadere informatie

Overheadkosten agrarisch collectief i.r.t. taken en omzet

Overheadkosten agrarisch collectief i.r.t. taken en omzet STICHTING COLLECTIEF AGRARISCH NATUURBEHEER Overheadkosten agrarisch collectief i.r.t. taken en omzet Elk agrarisch collectief doet middels een gebiedsaanvraag een aanbod aan de provincie waarin het collectief

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen. Polder Nieuw-Lekkerland

Nota van Inlichtingen. Polder Nieuw-Lekkerland Nota van Inlichtingen Polder Nieuw-Lekkerland Status: Definitief Datum: 27 juli 2017 1. Kunnen er, met het huidige plan, toeslagrechten worden aangevraagd voor deze hectares waar dan nog gras groeit voor

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Openstellingsbesluit 2015 Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Limburg

PROVINCIAAL BLAD. Openstellingsbesluit 2015 Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Limburg PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Limburg. Nr. 7441 10 november 2015 Openstellingsbesluit 2015 Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Limburg Gedeputeerde Staten van Limburg maken

Nadere informatie

Landelijk gebied, percelen rond Kiebergerweg 2

Landelijk gebied, percelen rond Kiebergerweg 2 Landelijk gebied, percelen rond Kiebergerweg 2 NL.IMRO.0037.BP1303-vs01 25 augustus 2014 blz. 2 Gemeente Stadskanaal Inhoudsopgave Toelichting 3 Hoofdstuk 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding 5 1.2 Plangebied

Nadere informatie

GWM SEP Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum 2 3, SEP.? Geheim 29 september 2009 Nee

GWM SEP Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum 2 3, SEP.? Geheim 29 september 2009 Nee GWM2009-215 5 -minuten versie voor Provinciale Staten Directie 2 9 SEP. 2999 DLB Afdeling Groen Registratienummer Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum 2 3, SEP.? 0 9 9 Geheim 29 september

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST VOOR DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 3 OKTOBER 2017

OPENBARE BESLUITENLIJST VOOR DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 3 OKTOBER 2017 1. Ontwerpverklaring van geen bedenkingen bij omgevingsvergunning dijkversterking Markermeerdijken 2. Vrijgeven voortgangsrapportage N23 Westfrisiaweg, 2e tertiaal 2017 3. Memorie van Antwoord bij de Begroting

Nadere informatie

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. PÖ/JLolS/ \OU& 1 8 DEC 2013. Routing

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. PÖ/JLolS/ \OU& 1 8 DEC 2013. Routing Provinciale Staten van Overijsse PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. PÖ/JLolS/ \OU& Dat. 1 8 DEC 2013 ontv.: Routing a.d. Bijl.: Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88

Nadere informatie

Natuurmeting op Kaart. Peildatum De voortgang van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS); verwerving, inrichting en beheer

Natuurmeting op Kaart. Peildatum De voortgang van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS); verwerving, inrichting en beheer Natuurmeting op Kaart Peildatum 1-1-2014 De voortgang van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS); verwerving, inrichting en beheer Inhoudsopgave Inleiding 2 Leeswijzer 3 1 Resultaten verwerving 4 2 Resultaten

Nadere informatie

Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Flevoland Versie 2014/2015

Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Flevoland Versie 2014/2015 Versie 2014-2015 concept Pagina 1 05-11-2014 Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Flevoland 2010 Versie 2014/2015 Versie 2014-2015 concept Pagina 2 05-11-2014 Subsidieverordening Natuur- en

Nadere informatie

Basiscursus aan de slag weidevogelbescherming

Basiscursus aan de slag weidevogelbescherming Agrarisch Basiscursus Natuurbeheer weidevogelbescherming vanaf 2016 Het collectief Noordwest-Overijssel Basiscursus aan de slag weidevogelbescherming Per 2016 gaat het samenwerkingsverband van 4 agrarische

Nadere informatie

Toelichting op Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer 2016

Toelichting op Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer 2016 Toelichting op Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer 2016 Aanleiding Per 1 januari 2016 gaat het Subsidiestelsel Natuur en Landschap 2016 (SNL 2016) in. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2009:BK0125

ECLI:NL:RVS:2009:BK0125 ECLI:NL:RVS:2009:BK0125 Instantie Raad van State Datum uitspraak 14-10-2009 Datum publicatie 14-10-2009 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 200806200/1/R2 Bestuursrecht Eerste

Nadere informatie