N o t a r e a c t i e s e n c o m m e n t a a r. Natuurbeheerplan Groningen 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "N o t a r e a c t i e s e n c o m m e n t a a r. Natuurbeheerplan Groningen 2014"

Transcriptie

1 N o t a r e a c t i e s e n c o m m e n t a a r Natuurbeheerplan Groningen 2014

2

3 N o t a R e a c t i e s e n C o m m e n t a a r N a t u u r b e h e e r p l a n G r o n i n g e n Vastgesteld door Gedeputeerde Staten van Groningen op 24 september 2013

4 - Nota Reacties en Commentaar Natuurbeheerplan Groningen I nhoudsopgave 1. Inleiding 2. Reacties en Commentaar 3. Planaanpassingen Bijlage I - Overzicht insprekers

5 1. I n l eiding 5

6 1.1 Gevolgde procedure Op 23 april 2013 hebben wij het Ontwerp Natuurbeheerplan Groningen vastgesteld. In het Natuurbeheerplan hebben wij vastgelegd waar, welke subsidies voor natuur- en landschapsbeheer op basis van het nieuwe Stelsel voor Natuur en Landschapsbeheer (SNL) van toepassing zijn. Het SNL vervangt het Programma Beheer dat vanaf 1 januari 2000 van kracht was. Het Ontwerp Natuurbeheerplan Groningen heeft van 1 mei tot 12 juni 2013 ter inzage gelegen. Gedurende deze periode is een ieder in staat gesteld om schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijzen over het ontwerp aan ons kenbaar te maken. Deze reacties worden in deze Nota Reacties en Commentaar Natuurbeheerplan Groningen van commentaar voorzien. die in bijlage I is opgenomen. De kolom "Reactie" bevat de betreffende reactie van de inspreker. Wij hebben ervoor gekozen om deze reactie niet samen te vatten maar zoveel mogelijk letterlijk weer te geven. In de kolom "Commentaar en verwerking" wordt de reactie beantwoord waarbij, indien van toepassing, aangegeven wordt op welke wijze de reactie verwerkt wordt. In hoofdstuk drie wordt een overzicht gegeven van de wijze waarop het Natuurbeheerplan Groningen wordt aangepast als gevolg van de reacties. In bijlage 1 van deze nota geven wij een overzicht van alle insprekers/zienswijzen. 1.2 Reacties op het Ontwerp Natuurbeheerplan Groningen Er zijn in totaal 5 reacties ontvangen, binnen de wettelijke termijn. 1.3 Verdere procedure Deze nota hebben wij vastgesteld op 24 september 2013 tezamen met het definitieve Natuurbeheerplan Groningen. Wij hebben ervoor gekozen om bij de vaststelling van dit Natuurbeheerplan Groningen de in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht geregelde procedure te volgen. Dat betekent dat belanghebbenden die gereageerd hebben op het Ontwerp of die redelijkerwijs niet verweten kunnen worden dat zij niet eerder gereageerd hebben op het Ontwerp, binnen zes weken na bekendmaking van het vaststellingsbesluit een beroepschrift in kunnen dienen bij de Rechtbank Groningen. 1.4 Leeswijzer In hoofdstuk twee voorzien wij de ingekomen reacties op het Ontwerp Natuurbeheerplan Groningen van commentaar. In de kolom "Inspreker" staat de code van de inspraakreactie zoals - Inleiding - 6

7 2. Reacties en Commentaar - Planaanpassingen - 7

8 1 Zienswijze 1 Onlangs hebben wij subsidie aangevraagd voor de functieverandering van het op de bijgevoegde kaart aangegeven perceel. Wij verzoeken u het perceel als subsidiabel op te nemen in het Natuurbeheerplan Reactie Op 16 april 2013 hebben wij besloten het laaggelegen deel van het betreffende perceeltje met een oppervlakte van maximaal 0.8 ha toe te voegen aan de EHS en met terugwerkende kracht ook op te nemen in ons natuurbeheerplan Terecht merkt u op dat het betreffende perceel op de beheertypenkaart en de ambitiekaart van het ontwerp natuurbeheerplan 2014 ontbreekt. Wij zullen het perceeltje alsnog opnemen met het beheertypen kruiden- en faunarijk grasland. 2 Zienswijze 2 Ondergetekende verzoekt aanpassing van het ontwerp op onderstaande punten : 1. De EHS-begrenzing aanpassen aan de nieuwe kavelindeling door de LI Haren. Het betreft het perceel kad.nr. P368 ged. en eventueel P369 ged. (bijgaand kadasterkaartje). Wij zullen dan het gehele perceel P368 en P383 aanmelden voor functieverandering naar natuur in het kader van de inrichting van de Besloten Venen. 2. Door een omissie is perceel ged. P375 ten onrechte als natuur opgenomen. Bij de inrichting van natuurontwikkeling "Pollmeer" is de aanvraag met nr gesplitst - brief 18 november 2004 (bijgesloten). De SAN-overeenkomst op het perceel P375 is beëindigd en niet verlengd - zie beschikking 2 september 2010 (bijgesloten). Het perceel is door ons als agrarische grond aangekocht in Wij verzoeken u de beheertypenambitiekaart aan te passen provinciaal beleid onderdeel particulier natuurbeheer Ten aanzien van de doorlevering van BBL-gronden willen wij het volgende inbrengen : Omdat mogelijk het betrekken van gelijkberechtiging in deze gaat meespelen, is ons inziens van belang welke afspraken en toezeggingen gehandhaafd dienen te worden. Eén en ander op grond van het feit dat er recht wordt gedaan aan jarenlange particuliere (financiële) inspanning om het gebied Besloten Venen te ontwikkelen naar natuur. Wij verzoeken u dan ook om Landgoed Blanckenborch B.V. aan te wijzen als belanghebbende voor de doorlevering van de gronden in de Besloten Venen Reactie 1. EHS- begrenzing aanpassen aan nieuwe kavelindeling door LI Haren Door de landinrichting Haren is de kavelindeling gewijzigd. In het plan van toedeling Herinrichting Haren zijn de kadastrale percelen 368 en 383 aan u toebedeeld. De betreffende percelen zijn in ons ontwerp natuurbeheerplan grotendeels begrensd als EHS. Alleen een smalle strook van deze percelen valt buiten de EHS-begrenzing. Deze begrenzing was gebaseerd op de oude perceelgrenzen, waarbij de vroegere drafbaan buiten de begrenzing van de EHS was gehouden. De drafbaan is inmiddels vervallen. Omdat de betreffende percelen een cruciaal onderdeel vormen van de te realiseren robuuste verbindingszone tussen het beekdal van de Drentse Aa en het Hunzedal zullen wij de EHS-begrenzing aanpassen aan de nieuwe kavelindeling, waarbij de kadastrale percelen 368, 369 en 368 als geheel binnen de EHS worden opgenomen. 2. Een deel van perceel 375 is ten onrechte opgenomen als gerealiseerde natuur. Op basis van de door u aangeleverde informatie concluderen wij dat het westelijke deel van perceel P375 in het ontwerp natuurbeheerplan 2014 ten onrechte is aangegeven als gerealiseerde natuur. Wij zullen voor dit deel de ambitiekaart aanpassen. Het betreffende deel van perceel P 375 zal als "nog om te vormen naar natuur" op de ambitiekaart worden opgenomen. 3. Verzoek landgoed Blankenborch B.V. aan te wijzen als belanghebbende voor doorlevering van BBL-gronden in de Besloten Venen en het noordelijk deel van de Westerlanden. Zoals u terecht opmerkt mogen wij op grond van Europese regels voor staatssteun - Planaanpassingen - 8

9 en het noordelijk deel van de Westerlanden (driehoeksruil NM / SBB / Buist), Eén en ander mede omdat er sprake is van duurzaam beheer, één en ander in relatie met onze onderneming 't Hoogeveld te Eelde, waar inmiddels 20 jaar ervaring is opgebouwd samen met o,a. Natuurmonumenten voor betaalbaar natuurbeheer. Wij zijn bereid voor genoemde gebieden te komen tot een overeenkomst met SBB en NM om ongewenste versnippering tegen te gaan. In het geplande gezamenlijk overleg dd. 2 juli 2013 zal dit zeker aan de orde moeten komen. 3 Zienswijze 3 Op bladzijde 28 van het plan (roodgekleurde tekst - eerste en derde zin) geeft u aan dat u agrarisch natuur- en landschapsbeheergebieden heeft aangewezen als gebied waarbij een collectief beheerplan is vereist, en dat subsidie alleen mogelijk is als deze onderdeel uitmaakt van een collectief beheerplan. Wij nemen aan dat deze wijziging van het plan te maken heeft met het besluit van de gezamenlijke provincies (IPO) dat ook subsidies voor botanisch beheer en landschapsbeheer nog alleen collectief (door een gebiedscoördinator) kunnen worden aangevraagd. Wij menen dat u genoemd besluit niet geheel juist heeft vertaald naar het Natuurbeheerplan. De strekking van het IPO-besluit is dat de aanvragen collectief worden ingediend. Aan die collectieve aanvraag heeft IPO niet de voorwaarde verbonden dat deze deel uitmaakt van een collectief beheerplan. Wij verzoeken u om het Natuurbeheerplan op dit punt te corrigeren door het vereiste van "het onderdeel uitmaken van een collectief beheerplan" te schrappen. gronden niet meer doorleveren aan NB-organisaties. Andere partijen moeten dezelfde kansen krijgen om natuurterreinen te verwerven en te beheren. In overleg met de betrokken partijen werken wij aan een nadere concretisering van dit beleid. De uitgangspunten daarvoor zijn vastgelegd in onze beleidsnota Natuur (Groningen, groen van Wad tot Westerwolde). Uitgangspunt daarbij is dat wij in grote aaneengesloten natuurgebieden in de EHS het beheer en eigendom zo willen regelen dat natuurdoelen optimaal worden gediend en dat efficiënt beheer mogelijk is. Per gebied wordt het beheer daarom bij voorkeur uitgevoerd door één beheerder of door een collectief van beheerders (zoals een gebiedscoöperatie). Door deze inrichtings- en beheerstrategie willen wij versnippering tegengaan, samenwerking bevorderen en kosten terugdringen. In overleg met beheerders zullen wij nagaan hoe we deze besparingen kunnen realiseren. Het op voorhand aanwijzen van Landgoed Blankenborch als belanghebbende voor eventuele doorlevering van gronden in de besloten Venen en het noordelijk deel van de Westerlanden gaat in tegen het principe van gelijke kansen voor iedereen. Uiteraard zullen wij in voorkomende gevallen de huidige eigendoms- en beheersituatie betrekken bij een eventuele doorlevering van gronden. Reactie Het Subsidiestelsel Natuur en Landschap blijft in de huidige vorm tot 2016 van kracht. Wel wordt het SNL waar mogelijk goedkoper en effectiever uitgevoerd. Dit betekent dat er voor 2014 al iets wijzigt, als opmaat naar het vernieuwde subsidiestelsel. Vanaf 2014 is subsidie voor agrarisch natuurbeheer alleen nog mogelijk via een collectief beheerplan. Dit geldt zowel voor het weidevogel- en akkervogelbeheer, als voor botanisch beheer en landschapsbeheer. Het individueel aanvragen van agrarisch natuurbeheer is niet meer mogelijk. Een collectief beheerplan is een gezamenlijk plan voor al het agrarisch natuurbeheer in een bepaald gebied. De gebiedscoördinator maakt dit plan en neemt de beheerpakketten en oppervlaktes van de deelnemende agrarisch beheerders hierin op. Dit betekent dat als een subsidie voor agrarisch natuurbeheer (landschap- of botanisch) vanuit de Provinciale subsidieregeling agrarisch natuurbeheer (PSAN) afloopt vóór 1 december 2014 men vanaf 2014 alleen in aanmerking komt voor subsidie voor agrarisch natuurbeheer als men deelneemt aan een collectief beheerplan (een plan voor al het agrarisch natuurbeheer in het gebied). De verandering geldt voor aflopende - Planaanpassingen - 9

10 contracten in De gebiedscoördinator geeft het collectief beheerplan voor 2014 (het weide- en akkervogelbeheer, botanisch beheer en landschapsbeheer) tussen 1 september en 15 december 2013 op in de SNL-applicatie. Uiterlijk 15 december 2013 legt de gebiedscoördinator het collectief beheerplan ter goedkeuring voor aan de provincie. De provincie beoordeelt of het plan aansluit bij de doelen uit het natuurbeheerplan en of het past binnen de financiële afspraken. Tussen 15 januari en 15 februari 2014 wordt de SNL-applicatie nogmaals opengesteld. De gebiedscoördinator kan dan eventuele aanwijzingen van de provincie nog verwerken in het collectief beheerplan voor Zienswijze 4 Wierde & Dijk, de vereniging voor agrarisch natuur-en landschapsbeheer Noord-Groningen, heeft met belangstelling kennis genomen van uw concept Natuurbeheerplan Wij vragen uw aandacht voor onze zienswijze met betrekking tot het plan. Het concept Natuurbeheerplan 2014 geeft aan dat het botanisch en landschapsbeheer vanaf 2014 zal vallen onder het collectief beheer. Het botanisch en landschapsbeheer worden daarvoor binnen de invloedsferen van de huidige agrarische natuurverenigingen gevoegd. Per gebied is er één gebiedscoördinator voor het collectieve beheer ingetekend op de kaart. Wierde & Dijk maakt bezwaar tegen de wijze waarop het collectieve beheer staat ingetekend in het kleiweidegebied ten noorden van het Damsterdiep bij Appingedam. In het weidevogelkerngebied geldt het collectief beheerplan weidevogels Hoeksmeer-Appingedam van ANV Meervogel. Volgens het concept natuurbeheerplan zal vanaf 2014 hier ook het botanisch en landschapsbeheer onder vallen. Bovenstaande werkwijze is niet conform de werkafspraken die Wierde & Dijk en ANV Meervogel hebben gemaakt over het uitvoeren van de activiteiten. Deze afspraken zijn eind 2009 gemaakt omdat er onduidelijkheid was over het coördineren van het weidevogelbeheer in het betreffende gebied. Volgens de afspraak tussen Wierde & Dijk en ANV Meervogel, valt het weidevogel beheer onder de gebiedscoördinatie van Meervogel. Het overige Het openstellingsbesluit 2014 zal inzicht geven in de beschikbare financiële ruimte voor landschaps- en botanisch beheer. Reactie De door inspreker beschreven interpretatie over de taakverdeling in de collectieven van Wierde& Dijk en ANV Meervogel is overeenkomstig de afspraak die eind 2009 is gemaakt n.a.v. onduidelijkheid over de gebiedscoördinatie is over het beschreven gebied. In het kleiweide gebied ten noorden van Appingedam vindt coördinatie van weidevogelbeheer onder ANV Meervogel. De coördinatie van overige vormen van beheer is onder supervisie van Wierde & Dijk. - Planaanpassingen - 10

11 beheer - akkervogels, rietvogels en andere door Wierde & Dijk gebezigde activiteiten - behoort tot Wierde & Dijk. (zie de bijlage) De provincie Groningen heeft, bij het installeren van de acht gebiedscoördinatoren op 27 oktober 2009, deze werkafspraken bevestigt. Op de kaart van de gebiedscoördinatie in de provincie Groningen staat bij het kleigebied ten noorden van het Damsterdiep "2-4". Hiermee is aangeven dat in dit gebied twee gebiedscoördinatoren, Meervogel en Wierde & Dijk, zijn geïnstalleerd. De werkwijze die - volgens de gemaakte afspraken - op kaart gezet dient te worden is: In het kleigebied ten noorden van het Damsterdiep bij Appingedam, coördineert ANV Meervogel het weidevogelbeheer in het weidevogelkerngebied; In dit gebied coördineert Wierde &'Dijk het overige beheer: het botanisch en landschapsbeheer. 5 Zienswijze 5 Voor uw provincie en Staatsbosbeheer wordt 2014 een bijzonder jaar. Staatsbosbeheer zal voor de eerste keer subsidie aanvragen in het kader van de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer (SNL). We zullen dat bovendien in overleg met u doen via de nieuwe, nog in ontwikkeling zijn, werkwijze van de lumpsumovereenkomst. Algemeen Bij de formulering van deze zienswijze heb ik het resultaat van het Decentralisatieakkoord Natuur, aangevuld met het recent gesloten akkoord tussen provincies en de manifestpartners als uitgangspunt gekozen. Uw plan en beheertypenkaart zijn op een aantal onderdelen nog niet in overeenstemming met het gesloten akkoord tussen de gezamenlijke provincies en de beheerders / manifestpartners. De kaart is ook nog niet tot stand gekomen via de in IPO-verband nog in ontwikkeling zijnde standaardwerkwijze bij het sluiten van lumpsumovereenkomsten. Graag wil ik het gesprek met u aangaan hoe het plan en de beheertypenkaart aangepast kan worden op de recente gemaakt afspraken. Volledigheid van de Beheertypenkaart. De beheertypenkaart geeft de huidige typen en de ligging van alle typen natuur en landschap in de provincie Groningen aan, de zogenaamde bestaande situatie; zowel binnen als buiten EHS. Ik constateer dat sommige terreinen van Staatsbosbeheer nog ontbreken op de beheertypenkaart. In de verschillende bijlagen heb ik een overzicht Reactie De inspreker constateert dat sommige terreinen van Staatsbosbeheer ontbreken of niet op de juiste manier op de beheertypenkaart zijn aangegeven. Hieronder geven wij per terrein aan of en zo ja hoe wij deze terreinen op de beheertypenkaart zullen weergeven. 1. (Kaart 1 tm 10) 1. Recreatieterreinen in het Lauwersmeergebied. In ons omgevingsplan zijn de terreinen ten noorden van het Nieuwe Robbengat aangegeven als recreatieterreinen. Dat betekent dat deze terreinen niet op de natuurkaart van onze omgevingsverordening zijn aangegeven als EHS natuur of als overig bos- en natuurgebied. Wij willen de subsidiering van het natuurbeheer vooral richten op gebieden die in onze omgevingsverordening zijn aangeduid als EHS-natuur of als overig bos- en natuurgebied. Daarom nemen wij deze gronden niet op de beheertypenkaart op. De door u aangegeven zone langs de zuidzijde van het Nieuwe Robbengat heeft geen recreatieve aanduiding in ons omgevingsplan. Dit deel van het gebied valt buiten aanwijzingsbesluit van de vogelrichtlijn en is eveneens geen NB-wet gebied. Wij hebben de begrenzing hierop afgestemd. Mede gezien het recreatieve medegebruik nemen wij deze zone niet op in ons natuurbeheerplan. Het terrein van de werkschuur valt buiten de begrenzing van de EHS en is ook niet opgenomen in ons natuurbeheerplan. - Planaanpassingen - 11

12 opgenomen welke terreinen dit zijn. Ik ben van mening dat deze terreinen met de door mij aangegeven beheertypen - die huidige situatie weergevenaan de beheertypenkaarten moeten worden toegevoegd. Recreatie terreinen. Een deel van de terreinen van Staatsbosbeheer kent een specifiek recreatief doel, bijvoorbeeld natuurkampeerterreinen en dagrecreatie terreinen. Dit type terrein bestaat meestal uit kruidenrijke vegetatie en worden als zodanig beheerd. Los van de recreatieve functie zou het logisch zijn hierop een Natuurdoel te leggen. Toelichting op de bijlagen. Op de bijlagen (PDF beschikbaar) staat per kaart aangegeven waar ik voorstellen doe om de beheertypen te wijzigen. Het betreffen 3 soortige wijzigingen: 1. Wijzigingen voor bij Staatsbosbeheer in eigendom behorende terreinen, conform de kaartnummers 1 tot en met 10. Deze kaarten zijn op A4 bijgevoegd. Het betreffen hier wijzigingen voornamelijk als gevolg van geometrische verschillen, terreinen van Staatsbosbeheer die niet zijn opgenomen of bijvoorbeeld omdat de actuele terreindoelen dat naar mijn mening rechtvaardigen. 2. Wijzigingen voor gronden in eigendom van BBL. Dit betreffen gronden met zeer verschillende situaties. Gronden waarbij overdracht naar Staatsbosbeheer voor de hand ligt, er afspraken zijn over overdracht zoals bijvoorbeeld in de overeenkomst met RWE is vastgelegd, of Staatsbosbeheer reeds de gronden beheerd. In twee bijlagen op A3 formaat treft u twee voorbeelden aan. Ik vraag u met mij in overleg te treden over voorstellen van beheertypen voor eigendommen van BBL. Hierbij zal ik in lijn met eerdere afspraken en de criteria die voor doorlevering in de beleidsnota Natuur zijn opgenomen met voorstellen komen. Deze zullen zoveel als mogelijk aansluitend bij de keuze van de beheertypen van de terreinen van Staatsbosbeheer. 3. Ik adviseer de terreinen van Staatsbosbeheer die in erfpacht zijn uitgegeven ook te voorzien van een beheertype. Om zo als provincie het volledige overzicht te houden van natuurterreinen en hun beheertype. Het gaat hier om terreinen die fysiek een natuur en landschap functie hebben, 2. Terreintje zuidzijde Schildmeer Het terreintje is op bijlage 10 kaart 4 van onze omgevingsverordening aangegeven als EHS natuur. Daarom zullen wij dit terreintje alsnog opnemen op de beheertypenkaart en de ambitiekaart van het natuurbeheerplan met het beheertype Kruiden- en faunarijk grasland. 3. Landschapselement langs Egyptische Dijk. Wij zullen het betreffende landschapselement op de beheertypenkaart en de ambitiekaart opnemen met het landschapstype Poel en klein historisch water. 4. Gronden ten noorden van Grootegast tussen Grootegast en de Caspar Roblesdijk In 2001 hebben wij op verzoek van de gemeente Grootegast bevorderd dat de gemeente in aanmerking kwam voor Europese subsidies voor ontwikkeling van het gebied tussen het Caspar de Roblespark en de Caspar de Roblesdijk. Daarbij hebben wij destijds ook een financiële bijdrage van de provincie toegezegd. Doel hiervan was de ontwikkeling van een overgangsgebied tussen de uitbreiding van de bebouwing van Grootegast en de Ecologische hoofdstructuur in de Grootegastermolenpolder. Kennelijk zijn de betreffende gronden in een later stadium in het kader van het plan van toedeling van de landinrichting Lutjegast-Doezum in eigendom overgegaan van gemeente naar Staatsbosbeheer, waarbij Staatsbosbeheer de gronden aan de gemeente in erfpacht heeft gegeven. Gezien de functie van het gebied als uitloopgebied voor het dorp Grootegast en de deels parkachtige uitstraling zien wij het beheer vooral als een gemeentelijke taak. Daarom nemen wij deze gronden niet op in ons natuurbeheerplan. 5. Gronden ten zuidoosten van Lutjegast Volgens onze informatie is het door u aangegeven perceel in de Grootegastermolenpolder nog geen eigendom van uw organisatie, maar eigendom van Bureau Beheer Landbouwgronden. Dit perceel maakt deel uit van bezittingen van BBL waarover wij met u en twee andere partijen afspraken hebben gemaakt over het toekomstig eigendom en beheer. Deze afspraken gaan er van uit dat van het totale BBL-bezit ten zuidoosten van Lutjegast 8 ha zal worden doorgeleverd aan Staatsbosbeheer en ca. 22 ha zal worden verkocht aan particulieren. Op grond van deze afspraken zal een deel van het door u aangegeven perceel worden verkocht aan de Stichting Dotterbloem. Zolang de doorlevering/cq verkoop van de grond nog niet definitief heeft plaatsgevonden handhaven wij de aanduidingen op de beheertypenkaart en de ambitiekaart. - Planaanpassingen - 12

13 dus exclusief de bebouwd terreinen en andere infrastructuur. Tenslotte merk ik voor de goede orde op dat ik geen opmerkingen maak ten aanzien van de ambitiekaart. In overleg met uw provinciale medewerkers is afgesproken dat hiervoor de komende tijd nog ruimte zal zijn. 6. Bosje tussen A7 en spoorbaan nabij Winschoten. Wij zullen het betreffende bosje opnemen op de beheertypenkaart en de ambitiekaart met het beheertype Bossingel en bosje 7. Bosgebied nabij Nieuwe Pekela Wij zullen de begrenzing van het bosgebiedje op de beheertypenkaart en ambitiekaart iets aanpassen zodat de betreffende graslandperceeltjes binnen de begrenzing vallen. Daarbij zal het beheertype Kruiden- en faunarijk grasland worden toegekend. 8. Gronden gelegen in de bosgebieden nabij Jipsingboertange Het betreft hier een drietal kleine stukjes grond. Voor het meest westelijk gelegen element geeft u aan dat dit geen natuur betreft, maar in erfpacht is uitgegeven ten behoeve van opslag. Dat is juist, daarom hebben wij dit perceeltje niet opgenomen op de natuurkaart van onze omgevingsverordening en ook niet op de kaarten van het natuurbeheerplan. Wat betreft de overige twee perceeltjes zullen wij de beheertypenkaart en de ambititiekaart aanpassen overeenkomstig uw voorstel. 9. Perceel nabij Laude Wij zullen het betreffende perceel opnemen op onze beheertypenkaart als kruiden- en faunarijk grasland. 10. SBB eigendom Allersmaborg. Wij hebben het landschapstype Historische tuin niet opengesteld in ons openstellingsbesluit. Subsidiering van het herstel van historische tuinen vindt niet plaats via het SNL. Daarom nemen wij dit landschapstype niet op op de beheertypenkaart. 2. Wijzigingen gronden BBL U stelt voor BBL gronden, waar doorlevering aan Staatsbosbeheer voor de hand ligt, in overleg met u te voorzien van een beheertype. Doorlevering van BBL-gronden is op dit moment nog onderwerp van discussie. Dit in verband met de Europese regelgeving inzake gelijkberechtiging. Momenteel werken wij aan de ontwikkeling van spelregels voor doorlevering van gronden in de EHS, waarbij uitgangspunt is dat alle natuurbeheerders gelijke kansen krijgen en de natuur adequaat wordt ingericht en beheert. Daarbij zullen wij ook rekening houden met ge- - Planaanpassingen - 13

14 maakt afspraken. Hierover zullen wij binnenkort met u in overleg treden. In relatie tot de door u aangegeven voorbeelden en het toekennen van een beheertype op de kaart hebben wij als volgt gehandeld. BBL-gronden die al zijn ingericht en door u worden beheerd hebben wij voorzien van een beheertype. BBL-gronden die nog niet zijn ingericht (bijvoorbeeld Dannemeer fase 2) hebben wij op de beheertypenkaart opgenomen met het beheertype N Nog om te vormen naar natuur. 3. Erfpacht Op de beheertype kaart zijn de beheertypen opgenomen die de actuele beheersituatie aangeven. Afhankelijk van de plaatselijke situatie ligt er een beheertype op de gronden die eigendom zijn van SBB. - Planaanpassingen - 14

15 3. P lanaanpassingen - Planaanpassingen - 15

16 3.1 Aanpassingen kaarten Naar aanleiding van de inspraakreacties zullen we een aantal wijzigingen doorvoeren op de beheertypenkaart en ambitiekaart die opgenomen zijn als bijlagen van het Natuurbeheerplan Groningen. Daarnaast zijn ambtshalve enkele wijzigingen doorgevoerd. Overige ambtelijke/ technische aanpassingen: De beheertypekaart is daar waar nodig aangepast op de actuele beheersituatie, daarnaast zijn er enkele kleine technische wijzigingen doorgevoerd. Enkele voor continuering vrijgevallen elementen/ percelen zijn niet opnieuw op kaart gezet omdat deze niet voldoen aan voorwaarden in het natuurbeheerplan. 3.2 Aanpassingen tekst NBP De tekst is op een beperkt aantal onderdelen aangepast. O.a. het omzetten van de wijzigingen die in het ontwerp in rood waren gearceerd, zijn geïntegreerd in de tekst. - Planaanpassingen - 16

17 Bijlage I - Overzicht inspreker - Bijlage I - Overzicht insprekers - 17

18 Inspreker 1 Dhr. F. Schuitemaker en mevr. C. Baan Inspreker 2 Dhr. K. Buist en mevr. J.C.W. Buist-Koudijs Inspreker 3 Inspreker 4 Inspreker 5 Dhr. R. Sytema, BoerenNatuur Dhr. E. Smink, ANV Wierde& Dijk Dhr. P. Winterman, Staatsbosbeheer - Bijlage I - Overzicht insprekers- 18

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2013

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2013 PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2013 NR: 91 Officiële naam regeling: Openstellingsbesluit 2013 Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer Limburg Citeertitel: Openstellingsbesluit 2013 SVNL Naam ingetrokken

Nadere informatie

ANTWOORDNOTA Ontwerp Natuurbeheerplan Flevoland 2016

ANTWOORDNOTA Ontwerp Natuurbeheerplan Flevoland 2016 FLEVOLAND R U I M T E VOOR OPLOSSINGEN ANTWOORDNOTA Ontwerp Natuurbeheerplan Flevoland 2016 ANTWOORDNOTA ONTWERP NATUURBEHEERPLAN FLEVOLAND 2016 Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben op 16 december

Nadere informatie

Subsidiestelsel Natuur en Landschap

Subsidiestelsel Natuur en Landschap Subsidiestelsel Natuur en Landschap Nederland is rijk aan waardevolle natuur- en cultuurlandschappen. De provincies zijn in Nederland verantwoordelijk voor het natuurbeheer en willen de natuurwaarden in

Nadere informatie

Een kijkje in de SNL-keuken

Een kijkje in de SNL-keuken Een kijkje in de SNL-keuken Unit Natuurinformatie en Natuurbeheer BIJ12 Herman Cohen Stuart en Karin Cox 1 Twitter met ons mee! #Hogeschool_VHL #BIJ12 #SNL #ANLb2016 Over BIJ12 3 Even een testje! Voordat

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Prins Clauslaan 8 Den Haag Postbus 20401 2500 EK Den Haag www.minlnv.nl

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de SNL-applicatie 2014 naar aanleiding van de instructiebijeenkomsten voor gebiedscoördinatoren

Vragen en antwoorden over de SNL-applicatie 2014 naar aanleiding van de instructiebijeenkomsten voor gebiedscoördinatoren Vragen en antwoorden over de SNL-applicatie 2014 naar aanleiding van de instructiebijeenkomsten voor gebiedscoördinatoren Moet ik alle consistentiesignalen in de Toolkit oplossen, voordat de beheereenheden

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Tweede wijzigingsregeling subsidiestelsel natuur- en landschapsbeheer Noord- Brabant 2013 Bijlage(n) Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Gelet

Nadere informatie

Natuursubsidie in Zeeland De subsidiemogelijkheden voor natuur in de Provincie Zeeland

Natuursubsidie in Zeeland De subsidiemogelijkheden voor natuur in de Provincie Zeeland Natuursubsidie in Zeeland De subsidiemogelijkheden voor natuur in de Provincie Zeeland Datum: 6-10-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1. Aanleiding 3 1.2. Leeswijzer 3 2. Subsidie Natuur- en Landschapsbeheer

Nadere informatie

Kwaliteitsimpuls voor natuur en landschap. Subsidie voor investering en functieverandering

Kwaliteitsimpuls voor natuur en landschap. Subsidie voor investering en functieverandering Kwaliteitsimpuls voor natuur en landschap Subsidie voor investering en functieverandering 1 De subsidie U heeft grond in gebruik en wilt deze geschikt maken voor (agrarisch) natuurbeheer. Of u beheert

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Artikel 1 De Uitvoeringsregeling Natuur- en Landschapsbeheer Noord-Holland (SVNL) wordt als volgt gewijzigd: A

PROVINCIAAL BLAD. Artikel 1 De Uitvoeringsregeling Natuur- en Landschapsbeheer Noord-Holland (SVNL) wordt als volgt gewijzigd: A PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Noord-Holland. Nr. 2745 24 oktober 2014 Provincie Noord-Holland; Wijziging van de Uitvoeringsregeling subsidie natuuren landschapsbeheer Noord-Holland en

Nadere informatie

Toelichting op wijzigingen Subsidiestelsel Natuur en Landschap Overijssel

Toelichting op wijzigingen Subsidiestelsel Natuur en Landschap Overijssel Toelichting op wijzigingen Subsidiestelsel Natuur en Landschap Overijssel Met ingang van 1 januari 2010 is het Programma Beheer vervangen door het Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer (SNL). Het

Nadere informatie

(Vrijwillige) toetsing natuurbeheerplannen 2014

(Vrijwillige) toetsing natuurbeheerplannen 2014 (Vrijwillige) toetsing natuurbeheerplannen 2014 Kenmerken levering 20 juli 2013 12 provincies 12 x Beheergebied Vergelijking begrenzing collectieve gebieden 2013 versus 2014 In juli 2013 heeft DR van het

Nadere informatie

Voorlichtingsavonden SNL Fryslan Vragen en antwoorden

Voorlichtingsavonden SNL Fryslan Vragen en antwoorden Voorlichtingsavonden SNL Fryslan Vragen en antwoorden 1. Ik heb in 2007 subsidie aangevraagd, moet ik nu opnieuw aanvragen? Antwoord: U kan overstappen per 1 januari, maar dat hoeft niet. 2. Mijn contracten

Nadere informatie

Uitwerking realisatiestrategiekaart Ecologische Hoofdstructuur; omslag van minder verwerving naar meer beheer.

Uitwerking realisatiestrategiekaart Ecologische Hoofdstructuur; omslag van minder verwerving naar meer beheer. Uitwerking realisatiestrategiekaart Ecologische Hoofdstructuur; omslag van minder verwerving naar meer beheer. 1. Inleiding Het beleid van provincie en rijk is er op gericht het natuurbeheer door particulieren

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over de SNL-applicatie

Antwoorden op vragen over de SNL-applicatie Antwoorden op vragen over de SNL-applicatie De Gewaspercelenkaart klopt niet. Wat moet ik doen? Dienst Regelingen levert de gewaspercelenkaart. Als een agrariër zijn gewaspercelen niet heeft aangemeld

Nadere informatie

lil PROVINCIE FLEVOLAND Provinciaal Blad Eerste wijziging Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Flevoland 2016

lil PROVINCIE FLEVOLAND Provinciaal Blad Eerste wijziging Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Flevoland 2016 PROVINCIE FLEVOLAND Provinciaal Blad 2015/25 Nummer 1788278 Eerste wijziging Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Flevoland 2016 lil Gedeputeerde Staten van Flevoland maken gelet op het bepaalde

Nadere informatie

K a n s e n. voor particulier natuurbeheer i n B r a b a n t. Onderzoeksrapport. Mei 2007

K a n s e n. voor particulier natuurbeheer i n B r a b a n t. Onderzoeksrapport. Mei 2007 K a n s e n voor particulier natuurbeheer i n B r a b a n t Onderzoeksrapport Mei 2007 Opdrachtgever: Uitvoerenden: In samenwerking met: Provincie Noord-Brabant Brabants Landschap Brabants Particulier

Nadere informatie

Gelet op artikel 105, eerste lid, juncto artikel 143, eerste lid, van de Provinciewet;

Gelet op artikel 105, eerste lid, juncto artikel 143, eerste lid, van de Provinciewet; Provinciale Staten Vergadering d.d. 25 september 2013 Besluit nr. PS2013-722-1 PROVINCIALE STATEN VAN GELDERLAND Gezien het voorstel van Gedeputeerde Staten PS2013-722; Gelet op artikel 11, derde lid,

Nadere informatie

Toelichting wijzingen Subsidieverordening Natuur- en landschapsbeheer 2012 en Subsidie kwaliteitsimpuls natuur en landschap 2012

Toelichting wijzingen Subsidieverordening Natuur- en landschapsbeheer 2012 en Subsidie kwaliteitsimpuls natuur en landschap 2012 Bijlage Toelichting wijzingen Subsidieverordening Natuur- en landschapsbeheer 2012 en Subsidie kwaliteitsimpuls natuur en landschap 2012 Wijzingen Subsidieverordening Natuur- en landschapsbeheer 2012 Staatsbosbeheer

Nadere informatie

U ontvangt op dit moment subsidie voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer van de Provincie Zeeland.

U ontvangt op dit moment subsidie voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer van de Provincie Zeeland. bericht op brief van: - Zie adreslijst uw kenmerk: - ons kenmerk: afdeling: Water, Bodem en Natuur bijlage(n): behandeld door: W. Maljaars doorkiesnummer: 17 26 onderwerp: Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer

Nadere informatie

Nr. 18 Brief van de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Nr. 18 Brief van de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 31920 Vergunningverlening natuur- en milieuwetgeving Nr. 18 Brief van de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

V E R K O O P B R O C H U R E

V E R K O O P B R O C H U R E V E R K O O P B R O C H U R E VERKOOP BIJ INSCHRIJVING CIRCA 4 HA INGERICHT NATUURGRASLAND GELEGEN IN DE POLDER STEEKT GEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN Opening inschrijving: dinsdag 26 mei 2015 Sluiting inschrijving:

Nadere informatie

Concept natuurbeheerplan 2016 bijna gereed

Concept natuurbeheerplan 2016 bijna gereed November 2014 Nieuwsbrief 6 De ontwikkeling van agrarische collectieven is volop aan de gang in Gelderland en Overijssel. Dat raakt de agrarische natuurverenigingen. Via deze nieuwsbrief geeft Natuurlijk

Nadere informatie

Provinciaal Natuurbeheerplan - 2015 provincie Fryslân

Provinciaal Natuurbeheerplan - 2015 provincie Fryslân Provinciaal Natuurbeheerplan - 2015 provincie Fryslân Vastgesteld door Gedeputeerde Staten van Fryslân Vastgesteld op 30-09-2014 Versie augustus 2014 Sleat Natuurbeheerplan 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Gelet op artikel 4.1 van de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer provincie Utrecht 2016;

PROVINCIAAL BLAD. Gelet op artikel 4.1 van de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer provincie Utrecht 2016; PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 6601 6 oktober 2015 Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 22 september 2015, nr. 81617751, tot wijziging van de Subsidieverordening

Nadere informatie

Instructiebijeenkomsten gebiedscoördinatoren SNL-applicatie 2014 3 en 5 september 2013

Instructiebijeenkomsten gebiedscoördinatoren SNL-applicatie 2014 3 en 5 september 2013 Verslag / vragen en antwoorden Instructiebijeenkomsten gebiedscoördinatoren SNL-applicatie 2014 3 en 5 september 2013 IPO organiseerde in samenwerking met Dienst Regelingen en GBO provincies een viertal

Nadere informatie

Het agrarisch natuur-en landschapsbeheer vanaf 2016

Het agrarisch natuur-en landschapsbeheer vanaf 2016 Het agrarisch natuur-en landschapsbeheer vanaf 2016 Voorstellen Jos van Maanen (Agrarisch) makelaar/taxateur Van Maanen Vastgoed Adviseur onteigening / pacht Buro Loevesteijn Tot 2008 melkveehouder Voorzitter

Nadere informatie

Programma. 12.30 uur Lunch

Programma. 12.30 uur Lunch Programma 10.00 uur Opening 10.10 uur POP3, GLB en het vernieuwde stelsel 10.40 uur Sturings cyclus en doelrealisatie 11.10 uur Pauze 10.25 uur Doelenkader internationale doelen biodiversiteit 12.00 uur

Nadere informatie

Zienswijzennota bestemmingsplan Feerwerd

Zienswijzennota bestemmingsplan Feerwerd Zienswijzennota bestemmingsplan Feerwerd Zienswijzennota bestemmingsplan Feerwerd Inhoud Rapport 2 juli 2013 Projectnummer 275.00.01.11.05 I n h o u d s o p g a v e 1 Z i e n s w i j z e n 5 1.1 Inleiding

Nadere informatie

Informatiemodel Natuur

Informatiemodel Natuur Informatiemodel Natuur Visiedocument Informatie-uitwisseling tussen mensen en systemen in de natuurketen Concept > Doelstelling > Uitleg > Gebruik > Besturing > Beheer Eén natuur taal, een keten van natuurpartners

Nadere informatie

Gebiedsplan Natuur en Landschap Gelderland

Gebiedsplan Natuur en Landschap Gelderland Gebiedsplan Natuur en Landschap Gelderland Rapportage realisatie nieuwe natuur en agrarisch natuurbeheer 28 Stand van zaken 1 januari 29 Gebiedsplan Natuur en Landschap Gelderland Rapportage realisatie

Nadere informatie

Groengebied Amstelland AB 16-04-2009 Agendapunt 8 Ecologische verbinding Holendrechter- en Bullewijkerpolder BIJLAGE 2: NOTA VAN UITGANGSPUNTEN

Groengebied Amstelland AB 16-04-2009 Agendapunt 8 Ecologische verbinding Holendrechter- en Bullewijkerpolder BIJLAGE 2: NOTA VAN UITGANGSPUNTEN Groengebied Amstelland AB 16-04-2009 Agendapunt 8 Ecologische verbinding Holendrechter- en Bullewijkerpolder BIJLAGE 2: NOTA VAN UITGANGSPUNTEN De Holendrechter- en Bullewijkerpolder als ontbrekende schakel

Nadere informatie

Subsidieverordening kwaliteitsimpuls natuur en landschap 2013

Subsidieverordening kwaliteitsimpuls natuur en landschap 2013 Uitgegeven: 24 oktober 2013 2013, nr. 65 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLÂN Subsidieverordening kwaliteitsimpuls natuur en landschap 2013 Verordening van 16 oktober 2013, houdende regels inzake subsidieverstrekking

Nadere informatie

Agrarische Natuurvereniging Brabantse Wal. (Agrarisch) natuurbeheer in ons ANV gebied: activiteiten, resultaten en kansen

Agrarische Natuurvereniging Brabantse Wal. (Agrarisch) natuurbeheer in ons ANV gebied: activiteiten, resultaten en kansen Agrarische Natuurvereniging Brabantse Wal (Agrarisch) natuurbeheer in ons ANV gebied: activiteiten, resultaten en kansen ALV 14 april 2016 Ernst Verwer Gebiedscoördinator Inhoud van de presentatie 1) Missie

Nadere informatie

Overheadkosten agrarisch collectief i.r.t. taken en omzet

Overheadkosten agrarisch collectief i.r.t. taken en omzet STICHTING COLLECTIEF AGRARISCH NATUURBEHEER Overheadkosten agrarisch collectief i.r.t. taken en omzet Elk agrarisch collectief doet middels een gebiedsaanvraag een aanbod aan de provincie waarin het collectief

Nadere informatie

Natuurbeheerplan Provincie Noord-Brabant

Natuurbeheerplan Provincie Noord-Brabant Natuurbeheerplan Provincie Noord-Brabant Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant September 009 1 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Waarom een nieuw natuurbeheerplan?... 3 1. Status en doel van het natuurbeheerplan...

Nadere informatie

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. PÖ/JLolS/ \OU& 1 8 DEC 2013. Routing

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. PÖ/JLolS/ \OU& 1 8 DEC 2013. Routing Provinciale Staten van Overijsse PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. PÖ/JLolS/ \OU& Dat. 1 8 DEC 2013 ontv.: Routing a.d. Bijl.: Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidie

Aanvraagformulier subsidie Aanvraagformulier subsidie Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschapsbeheer Fryslân 2016, Formulier schriftelijk retour sturen naar: Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân t.a.v. Afdeling

Nadere informatie

Subsidieaanvraag SNL Min / Max Toelichting voor de gebiedscoördinator

Subsidieaanvraag SNL Min / Max Toelichting voor de gebiedscoördinator Subsidieaanvraag SNL Min / Max Toelichting voor de gebiedscoördinator Versie T-GC-001-D3.0-080914 Datum 8 september 2014 Status Definitief Colofon Contactpersoon RVO-Monitoringsteam T 0475 35 56 52 M RVOMonitoringsteam@rvo.nl

Nadere informatie

Zienswijzennota bestemmingsplan Garnwerd

Zienswijzennota bestemmingsplan Garnwerd Zienswijzennota bestemmingsplan Garnwerd Zienswijzennota bestemmingsplan Garnwerd Inhoud Rapport 2 juli 2013 Projectnummer 275.00.01.11.01 I n h o u d s o p g a v e 1 Z i e n s w i j z e n 5 1.1 Inleiding

Nadere informatie

Leefgebieden droge en natte dooradering

Leefgebieden droge en natte dooradering ELAN Agrarische Natuurverenigingen Zuidoost-Friesland Nieuwe stelsel Leefgebieden droge en natte dooradering Wilco de Jong Voorzitter ELAN 10 maart 2015 Agenda vanavond Nieuwe stelsel Agrarisch natuur-

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Openstellingsbesluit 2015 Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Limburg

PROVINCIAAL BLAD. Openstellingsbesluit 2015 Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Limburg PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Limburg. Nr. 7441 10 november 2015 Openstellingsbesluit 2015 Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Limburg Gedeputeerde Staten van Limburg maken

Nadere informatie

Informatiesessie IMNa - Natuurontwikkeling. Nick Naus 27 maart 2014

Informatiesessie IMNa - Natuurontwikkeling. Nick Naus 27 maart 2014 Informatiesessie IMNa - Natuurontwikkeling Nick Naus 27 maart 2014 Inhoud > Inleiding en context > Uitgangspunten IMNa > Materiele levensduur-en historie object > Identificatie > IMNa Natuurontwikkeling

Nadere informatie

Nieuwsbrief Collectief beheerplan 2015 27 oktober 2014

Nieuwsbrief Collectief beheerplan 2015 27 oktober 2014 Nieuwsbrief Collectief beheerplan 2015 27 oktober 2014 SNL-applicatie open tot 31 december Tot 31 december 2014 kunnen de beheereenheden van de oude (al bekende) en nieuwe relaties ingetekend worden in

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 1 September 2015 Collectief Agrarisch Natuurbeheer West-Brabant

Nieuwsbrief nr. 1 September 2015 Collectief Agrarisch Natuurbeheer West-Brabant Voorwoord Nieuwsbrief nr. 1 September 2015 Collectief Agrarisch Natuurbeheer West-Brabant Beste lezer, Na eerdere informatie in bijeenkomsten, brieven en e-mails ontvangt u hierbij de eerste nieuwsbrief

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2014 NR. 2

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2014 NR. 2 Vanaf 1 januari 2016 gaat Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb2016) van start. Vanuit een collectieve aanpak van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer willen overheid, koepels en collectieven

Nadere informatie

Natuurbeheerplan Drenthe Versie 2011

Natuurbeheerplan Drenthe Versie 2011 Natuurbeheerplan Drenthe Versie 2011 Gedeputeerde staten van Drenthe 6 juli 2010 Colofon Dit is een uitgave van de provincie Drenthe Het natuurbeheerplan dient uitsluitend als subsidiekader voor natuur,

Nadere informatie

Contractduur en min-max

Contractduur en min-max Akkervogelbijeenkomst 10 juli Welkom! Leuke ontwikkelingen en actualiteiten SNL Trudy Schouw Catrienus/schouwcommissie Distels/Mosterd- Max Het veld in: wintervoedselveldje nabij boerderij Resultaten wintervoedseltellingen

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 19 mei 2015

Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 19 mei 2015 2015-05-19 Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 19 mei 2015 1 Onderwerp: Jaarrapportage 2014 Investeringsprogramma ZuiderZeelijngelden Noordelijk Flevoland

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 15 september 2015

Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 15 september 2015 Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 15 september 2015 1 Onderwerp: N50 Emmeloord - Ens. Betaling bijdragen vanuit RSP Zuiderzeelijn Lodders, J. 1. nu

Nadere informatie

HANDLEIDING ECOLOGISCHE EN FINANCIELE TOETS

HANDLEIDING ECOLOGISCHE EN FINANCIELE TOETS HANDLEIDING ECOLOGISCHE EN FINANCIELE TOETS INLEIDING Als onderdeel van de interne kwaliteitsborging voert het collectief een ecologische toets uit op het beheerplan dat in voorbereiding op de gebiedsaanvraag

Nadere informatie

Natuurbeheerplan Gelderland 2014 GS d.d. 14 mei 2013

Natuurbeheerplan Gelderland 2014 GS d.d. 14 mei 2013 Ontwerp Natuurbeheerplan Gelderland 2014 GS d.d. 14 mei 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Belangrijkste aanpassingen in het Natuurbeheerplan... 3 1.2 Status en doel van het beheerplan... 6 1.3 Procedure,

Nadere informatie

percelen cultuurgrond

percelen cultuurgrond percelen cultuurgrond gelegen aan de Cromvoirtsedijk te Cromvoirt, ter grootte van 4.77.90 ha Koopsom: Nader overeen te komen Inhoud Kadastrale informatie Omschrijving Bestemmingsplan Verordening Ruimte

Nadere informatie

Gelet op artikel 105, eerste lid, juncto artikel 143, eerste lid, van de Provinciewet;

Gelet op artikel 105, eerste lid, juncto artikel 143, eerste lid, van de Provinciewet; Provinciale Staten Vergadering d.d. 7 november 2012 Besluit nr. PS2012-753 PROVINCIALE STATEN VAN GELDERLAND Gezien het voorstel van Gedeputeerde Staten PS2012-753; Gelet op artikel 4 en 11 van de Wet

Nadere informatie

Rapport. Productbeschrijving DKN Procesmodel Agrarisch Natuurbeheer (incl. Landschap)

Rapport. Productbeschrijving DKN Procesmodel Agrarisch Natuurbeheer (incl. Landschap) Productbeschrijving DKN Procesmodel Agrarisch Natuurbeheer (incl. Landschap) Dienst Regelingen naar Agrarische beheerders (agrariër of In opdracht van: IPO Datum 27 mei 2013 0412 sopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp openstellingsbesluit subsidieregeling natuur -en landschapsbeheer voor 2014 Nummer Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Bijlage(n) - Gelet

Nadere informatie

Toelichting Ontwerp correctieve herziening bestemmingsplan Landelijk Gebied NL.IMRO.0342.CHLG0001-0201 10 juni 2014 Toelichting correctieve

Toelichting Ontwerp correctieve herziening bestemmingsplan Landelijk Gebied NL.IMRO.0342.CHLG0001-0201 10 juni 2014 Toelichting correctieve Toelichting Ontwerp correctieve herziening bestemmingsplan Landelijk Gebied NL.IMRO.0342.CHLG0001-0201 10 juni 2014 Raad op dd maand jjjj) 1 Raad op dd maand jjjj) 2 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 INLEIDING...

Nadere informatie

Natuurbeheerplan Gelderland 2014. GS d.d. 10 september 2013

Natuurbeheerplan Gelderland 2014. GS d.d. 10 september 2013 Natuurbeheerplan Gelderland 2014 GS d.d. 10 september 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Belangrijkste aanpassingen in het Natuurbeheerplan... 3 1.2 Status en doel van het beheerplan... 6 1.3 Procedure,

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 22 september 2015

Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 22 september 2015 2015-09-22Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 22 september 2015 1 Onderwerp: Hoofdstructuur systeemaanpassing mandaat Verbeek, L. 1. Vast te stellen

Nadere informatie

Toelichting behorende bij de Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Noord-Brabant 2016

Toelichting behorende bij de Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Noord-Brabant 2016 Toelichting behorende bij de Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Noord-Brabant 2016 Aanleiding Per 1 januari 2016 gaat het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) 2016 in. De belangrijkste wijzigingen

Nadere informatie

Selectief maar voortvarend investeren in effectief agrarisch natuurbeheer

Selectief maar voortvarend investeren in effectief agrarisch natuurbeheer Selectief maar voortvarend investeren in effectief agrarisch natuurbeheer De breedte van het speelveld Betaald beheer (SNL): 179.000 ha, 64 mln. (excl. ganzen) 13.500 bedrijven = 27% van grondgebonden

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Natuur- en Landschapsbeheer Noord-Holland (SVNL) integrale, gewijzigde tekst vanaf beheerjaar 2015

Uitvoeringsregeling Natuur- en Landschapsbeheer Noord-Holland (SVNL) integrale, gewijzigde tekst vanaf beheerjaar 2015 Format publicatie GS-besluit 1 263 Uitvoeringsregeling Natuur- en Landschapsbeheer Noord-Holland (SVNL) integrale, gewijzigde tekst vanaf beheerjaar 2015 bijlage bij GS besluit 465333/465343 2 263 Format

Nadere informatie

Het herverkavelingsproces

Het herverkavelingsproces Herverkaveling Het herverkavelingsproces Om het landelijk gebied ook in de toekomst vitaal te houden, worden gebieden opnieuw ingericht. Hoe de nieuwe inrichting van een gebied er uit moet zien, staat

Nadere informatie

Taakstelling, realisatie en restanttaakstelling van Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en Recreatie om de Stad (RodS) per 1/1/2007

Taakstelling, realisatie en restanttaakstelling van Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en Recreatie om de Stad (RodS) per 1/1/2007 Taakstelling, realisatie en van Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en Recreatie om de Stad (RodS) per 1/1/2007 Eindrapportage Nulmeting op Kaart (NOK) november 2009 Opgesteld in opdracht van het Overleg

Nadere informatie

RESULTATEN LANDGOEDERENBELEID

RESULTATEN LANDGOEDERENBELEID Deze folder is opgesteld door OPG en adviesbureau Wing en is gefinancierd door de provincie Overijssel. Het geeft een indicatief beeld van de resultaten van het landgoederenbeleid van de provincie Overijssel

Nadere informatie

Nieuwsbrief Collectief beheerplan 2015 15 januari 2015

Nieuwsbrief Collectief beheerplan 2015 15 januari 2015 Nieuwsbrief Collectief beheerplan 2015 15 januari 2015 SNL-applicatie open van 15 januari tot en met 15 februari In de periode 15 januari 15 februari 2015 kunt u nog correcties op de beheereenheden in

Nadere informatie

provincie groningen NATUURBEHEERPLAN GRONINGEN 2012

provincie groningen NATUURBEHEERPLAN GRONINGEN 2012 provincie groningen NATUURBEHEERPLAN GRONINGEN 2012 Vastgesteld door Gedeputeerde Staten op 27 september 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Algemeen 5 1.2 Status en doel van het beheerplan 5 1.3 Gevolgde

Nadere informatie

AGENDAPUNT 7. Onderwerp: Aankoop percelen BBL Nummer: 270001. Voorstel

AGENDAPUNT 7. Onderwerp: Aankoop percelen BBL Nummer: 270001. Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 7 Onderwerp: Aankoop percelen BBL Nummer: 270001 In D&H: 15-12-2010 Steller: Arjan Koerhuis In Cie: BMZ Telefoonnummer: (030) 634 58 37 SKK 14-01-2010 Afdeling:

Nadere informatie

AGRARISCH NATUUR- EN LANDSCHAPSBEHEER EN STARING ADVIES

AGRARISCH NATUUR- EN LANDSCHAPSBEHEER EN STARING ADVIES AGRARISCH NATUUR- EN LANDSCHAPSBEHEER EN STARING ADVIES De provincies willen waardevolle landbouwgebieden en natuurterreinen verder ontwikkelen. Staring Advies kan eigenaren van agrarische bedrijven en

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 13 maaie 2014. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid) 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 20, 2014

Beslutelist gearkomste fan D.S. 13 maaie 2014. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid) 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 20, 2014 Beslutelist 1. Aktualiteiten en tema s. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 20, 2014 b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 6 maaie 2014 wurdt ûnferoare fêststeld. BESPREKPUNTEN SOBD (meerdere) B1. Beantwoording

Nadere informatie

V E R K O O P B R O C H U R E

V E R K O O P B R O C H U R E V E R K O O P B R O C H U R E VERKOOP BIJ INSCHRIJVING CIRCA 4 HA INGERICHT WEIDEVOGELGRASLAND GELEGEN IN POLDER OUDDORP GEMEENTE GOEREE-OVERFLAKKEE Opening inschrijving: dinsdag 26 mei 2015 Sluiting inschrijving:

Nadere informatie

Notitie Beheer en eigendom van natuur

Notitie Beheer en eigendom van natuur Notitie Beheer en eigendom van natuur 1. Inleiding De manifestpartijen en provincies / IPO hebben in het kader van het Natuurpact een overeenkomst gesloten om de handen ineen te slaan om de uitdagingen

Nadere informatie

Nota Zienswijzen Bestemmingsplan Bos en Golf

Nota Zienswijzen Bestemmingsplan Bos en Golf Nota Zienswijzen Bestemmingsplan Bos en Golf Inhoud 1. Inleiding en juridische procedure 2 2. Zienswijzen overlegpartners 2 - Waterschap Hunze en Aa s 3. Gevolgen voor het bestemmingsplan 4 2 1. Inleiding

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek voor gebiedscoördinatie

Kwaliteitshandboek voor gebiedscoördinatie Kwaliteitshandboek voor gebiedscoördinatie Voor collectief agrarisch natuurbeheer conform het SNL Versie model kwaliteitshandboek V1.2 - augustus 2011 Datum goedgekeurd

Nadere informatie

Concrete begrenzing EHS en GHS in het plangebied Voorste Stroom te Tilburg

Concrete begrenzing EHS en GHS in het plangebied Voorste Stroom te Tilburg Concrete begrenzing EHS en GHS in het plangebied Voorste Stroom te Tilburg Opdrachtgever: gemeente Tilburg Maart 2009 Antonie van Diemenstraat 20 5018 CW Tilburg 013-5802237 Eac@home.nl Pagina 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Gelet op artikel 11, derde lid, van de Wet Inrichting landelijk gebied;

Gelet op artikel 11, derde lid, van de Wet Inrichting landelijk gebied; Provinciale Staten Vergadering d.d. 28 september 2011 Besluit nr. PS2011-550-I PROVINCIALE STATEN VAN GELDERLAND Gezien het voorstel van Gedeputeerde Staten PS2011-550; Gelet op artikel 11, derde lid,

Nadere informatie

Uitwerking commentaarnota Natuurbeheerplan 2009. Onderdeel natuur

Uitwerking commentaarnota Natuurbeheerplan 2009. Onderdeel natuur Uitwerking commentaarnota Natuurbeheerplan 2009 Onderdeel natuur Gedeputeerde Staten van Gelderland april 2010 Inleiding Natuurbeheerplan 2009 en ontwerp-natuurbeheerplan 2011 Op 1 januari 2010 is het

Nadere informatie

Subsidieverordening kwaliteitsimpuls natuur en landschap Gelderland

Subsidieverordening kwaliteitsimpuls natuur en landschap Gelderland Subsidieverordening kwaliteitsimpuls natuur en landschap Gelderland Type overheidsorganis atie Naam overheidsorganis atie WWW-adres overheidsorganis atie Type informatie provincie Gelderland http://www.gelderland.nl/

Nadere informatie

ANTWOORDNOTITIE. Inloopbijeenkomst Haansplassen 12 november 2014

ANTWOORDNOTITIE. Inloopbijeenkomst Haansplassen 12 november 2014 Colofon Projectnaam Herinrichting Midden Groningen Versie 20 januari 2015 Pagina 2 van 19 Inhoud Colofon 2 Inleiding 4 1 Hoofdstuk Reacties met commentaar 5 1.1 Reactie 1. De Otter Steendam (tijdens inloopbijeenkomst)

Nadere informatie

Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens

Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens Rucphen, 7 november 2012 INHOUD; 1. Procedure 2. Ingediende zienswijzen 3. Inhoud zienswijzen en inhoudelijke

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014 PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014 NR: 016 Officiële naam regeling: Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Limburg 2012 Citeertitel: Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Limburg 2012 Naam

Nadere informatie

Betreft: Waterland Bp. Buitengebied Waterland 2013, uw nummer 201304565/1/R1

Betreft: Waterland Bp. Buitengebied Waterland 2013, uw nummer 201304565/1/R1 C.G.M. Neppelenbroek Overlekergouw 3 1151 CX Broek in Waterland Aangetekend Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Postbus 20019 2500 EA Den Haag Broek in Waterland, 25 juli 2013 Betreft: Waterland

Nadere informatie

Aanpassing grenzen bebouwde kom Nijmegen-NoordProgramma / Programmanummer Mobiliteit / 1072

Aanpassing grenzen bebouwde kom Nijmegen-NoordProgramma / Programmanummer Mobiliteit / 1072 Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 25 mei 2011 / 117/2010 Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t. Onderwerp Aanpassing grenzen bebouwde kom Nijmegen-Noord Aanpassing grenzen bebouwde kom

Nadere informatie

Agrarisch natuur- en landschapsbeheer 2016. Henk Menninga IPO, Vitaal Platteland

Agrarisch natuur- en landschapsbeheer 2016. Henk Menninga IPO, Vitaal Platteland Agrarisch natuur- en landschapsbeheer 2016 Henk Menninga IPO, Vitaal Platteland Inhoud Kern agrarisch natuurbeheer 2016 Eén stelsel, drie bouwstenen Doelrealisatie: prov. natuurbeheerplan Interactieve

Nadere informatie

V E R K O O P B R O C H U R E

V E R K O O P B R O C H U R E V E R K O O P B R O C H U R E VERKOOP BIJ INSCHRIJVING BERKELSE ZWETH (5 HA) GEMEENTEN LANSINGERLAND, PIJNACKER-NOOTDORP EN ROTTERDAM Opening inschrijving: vrijdag 15 april 2016 Sluiting inschrijving:

Nadere informatie

Natuurmeting op kaart

Natuurmeting op kaart Natuurmeting op kaart Peildatum 1-1-2011 De realisatie van verwerving, inrichting en beheer van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en Recreatie om de Stad (RodS) Natuurmeting op kaart Peildatum 1-1-2011

Nadere informatie

Voorstel Het ontwerp-vrijstellingsbesluit vaststellen en dit ingaande 15 april 2009 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage leggen.

Voorstel Het ontwerp-vrijstellingsbesluit vaststellen en dit ingaande 15 april 2009 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage leggen. DB 06-04-2009 Agendapunt: o5 Sittard, 10 maart 2009 AAN HET DAGELIJKS BESTUUR Onderwerp: Vrijstellingsbesluit recreatief medegebruik wandelaars Voorstel Het ontwerp-vrijstellingsbesluit vaststellen en

Nadere informatie

Model-Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap

Model-Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Model-Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap 10 juni 2011 2 Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap Gedeputeerde Staten van provincie (.) Gelet op artikel 145 van de Provinciewet

Nadere informatie

STATENCOMMISSIE OMGEVINGSBELEID

STATENCOMMISSIE OMGEVINGSBELEID Aan: de leden van de Statencommissie Omgevingsbeleid (i.a.a. de overige statenleden) Assen, 2 november 2015 Behandeld door mevrouw R. Veenstra (0592) 36 51 89 Onderwerp: Vergadering woensdag 25 november

Nadere informatie

Programma van Eisen kwaliteitshandboek Natuurbeheer

Programma van Eisen kwaliteitshandboek Natuurbeheer Programma van Eisen kwaliteitshandboek Natuurbeheer In dit Programma van Eisen geeft de subsidiegever (in dit geval de provincie) aan, aan welke eisen een beheerder moet voldoen om voor certificering in

Nadere informatie

Telefoonnummer 14 0517. Onderwerp: Herstelbesluit vaststellen bestemmingsplan 'Harlingen - Buitengebied'

Telefoonnummer 14 0517. Onderwerp: Herstelbesluit vaststellen bestemmingsplan 'Harlingen - Buitengebied' Voorstel aan de gemeenteraad van Harlingen *GR16.00035* GR16.00035 Behandeld in Gezamenlijke commissie Mens & Bestuur en Omgeving Datum Commissie 6 april 2016 Agendanummer 8 Datum Raad 20 april 2016 Agendanummer

Nadere informatie

Subsidieverordening Duurzaamheidslening hernieuwbare energie (zonnelening)

Subsidieverordening Duurzaamheidslening hernieuwbare energie (zonnelening) Subsidieverordening Duurzaamheidslening hernieuwbare energie (zonnelening) (geconsolideerde versie, geldend vanaf 7-2-2015) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie provincie Drenthe Officiële naam

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Nr. :

Raadsinformatiebrief Nr. : Raadsinformatiebrief Nr. : Reg.nr. : 4106385 B&W verg. : 9 december 2014 Onderwerp: Ontwerp bestemmingsplan '3 woningen Maliskampsestraat 61 1) Status Het voorliggende bestemmingsplan betreft een ontwerp

Nadere informatie

gelet op artikel 2, tweede lid van de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012. BESLUITEN:

gelet op artikel 2, tweede lid van de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012. BESLUITEN: 2014-22 Nummer 1672144 Eerste wijziging Nadere regels subsidie asbest eraf zonnepanelen erop provincie Flevoland 2013 Gedeputeerde Staten van Flevoland maken overeenkomstig artikel 136 van de Provinciewet

Nadere informatie

Natuurbeheerplan Zeeland 2009

Natuurbeheerplan Zeeland 2009 Natuurbeheerplan Zeeland 2009 www.zeeland.nl Natuurbeheerplan Zeeland 2009 Provinciaal Natuurgebiedsplan voor begrenzing, verwerving, inrichting en beheer van de natuurgebieden en agrarische beheergebieden

Nadere informatie

Woudhaven aankoop. Investering PM Mogelijke kosten koop Woudhaven Structurele lasten Incidentele lasten Structurele baten Incidentele baten

Woudhaven aankoop. Investering PM Mogelijke kosten koop Woudhaven Structurele lasten Incidentele lasten Structurele baten Incidentele baten RECREATIESCHAP ALKMAARDER- EN UITGEESTERMEER Adviescommissie 9 oktober 2012 agendapunt 8 Dagelijks bestuur 18 oktober 2012 Algemeen bestuur 15 november 2012 Aantal bijlagen - Onderwerp Besluit Korte toelichting

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Noord-Holland (SKNL)

Uitvoeringsregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Noord-Holland (SKNL) Uitvoeringsregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Noord-Holland (SKNL) Integrale, gewijzigde tekst voor 2013 GS besluit 81625/81625 Pagina 1 16-10-2012 Uitvoeringsregeling van de Provincie Noord-Holland

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Nr. 1137

PROVINCIAAL BLAD. Nr. 1137 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 1137 3 juli 2014 Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 17 juni 2014, nr. 80FD2676, tot wijziging van Uitvoeringsverordening subsidie

Nadere informatie

Notitie gevolgen inrichting natuur en landschap voor agrarische bedrijfsvoering

Notitie gevolgen inrichting natuur en landschap voor agrarische bedrijfsvoering Notitie gevolgen inrichting natuur en landschap voor agrarische bedrijfsvoering Pina Dekker Gemeente Ooststellingwerf, beleidsmedewerker en ondersteunend lid van de werkgroep Es van Tronde. Deze notitie

Nadere informatie

SCAN. Checklist Beheerstrategie

SCAN. Checklist Beheerstrategie STICHTING COLLECTIEF AGRARISCH NATUURBEHEER SCAN Checklist Beheerstrategie In de beheerstrategie legt het collectief uit welke keuzen het heeft gemaakt uit de overheidsdoelen, hoe deze doelen mede op basis

Nadere informatie