"Ondernemen met. landelijk en Europees. is natuurlijk de verontrustende euro- en schuldencrisis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ""Ondernemen met. landelijk en Europees. is natuurlijk de verontrustende euro- en schuldencrisis"

Transcriptie

1 Jaargang 6, nr. 3 Jaargang 6, nr. 4 (december 2011) Veranderingen in is niet alleen een markant jaar vanwege het 10-jarig bestaan van BoerenNatuur maar ook door een aantal cruciale veranderingen die zich op landelijk en Europees niveau voordoen. Overheersend is natuurlijk de verontrustende euro- en schuldencrisis in Europa. Dat maakt veel zaken onzeker maar zeker is dat op veel terreinen krimp en bezuinigingen voelbaar zullen worden. Hoe dit alles gaat uitwerken naar de agrarische sector en naar de continuïteit van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer, is nog moeilijk te voorspellen maar duidelijk is al wel dat alle hens aan dek moet om tijdig te anticiperen op nieuwe ontwikkelingen en op zoek te blijven naar mogelijkheden die het agrarisch bedrijf levensvatbaar houdt. Het recent gesloten decentralisatieakkoord Natuur tussen het Rijk en de provincies geeft grote onduidelijkheden over de voortzetting van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer buiten de EHS en wellicht ook binnen de EHS. Rijk en provincies willen in de toekomst niet meer betalen voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer buiten de EHS. Een andere ontwikkeling die ons sterk bezig houdt zijn de wetsvoorstellen van de EU commissie over het nieuwe GLB. Op ons terrein zijn de vergroeningsvoorstellen een zeer belangrijk punt. Het bestuur van BoerenNatuur heeft besloten om een kleine kerngroep uit ons ledenbestand samen te stellen die gaat onderzoeken hoe de nieuwe EU voorstellen in de praktijk een meerwaarde kunnen krijgen voor het agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Verderop in deze nieuwsbrief meer hierover. Het bestuur wil verandering brengen in onze deelname aan de landelijke belangenbehartiging. Wij hebben met het samengaan begin dit jaar van onze landelijke koepel Natuur en Platteland Nederland (NPN) met Stichting Beheer Natuur en landschap (SBNL) tot het nieuwe APnl (agrarisch en particulier natuur- en landschapsbeheer) beoogd om tot een slagvaardig- en landsdekkende belangenorganisatie te komen. Dit slaagt echter onvoldoende. ZLTO en de in het westen van ons land opererende koepel Veelzijdig Boerenland willen niet participeren in APnl maar de belangenbehartiging in eigen hand houden. Wel zijn deze organisaties voor een landelijk afstemmingsoverleg maar willen, al naar gelang de landelijke thema s die spelen, zelf blijven beslissen hoe zij zich daarin willen manifesteren. Lees verder.. "Ondernemen met Natuur" Het agrarisch en particulier natuuren landschapsbeheer staat volop in de schijnwerpers. Tegelijkertijd is er van alles aan de hand rond bezuinigingen en een nieuw groen Europees landbouwbeleid. Boeren en particulieren kunnen daar individueel of gezamenlijk (via de ANV s) op inspelen. In de speciale uitgave Ondernemen met Natuur staan verschillende creatieve ideeën en oplossingen. U kunt die uitgave op internet lezen. Kijk hiervoor op de site van BoerenNatuur: onder het kopje "Nieuws", "Ondernemen met Natuur". Wilt u een gedrukt exemplaar, stuur dan even een mailtje naar Het themanummer is een speciale bijlage bij het blad Inzicht in Natuur. Dit kwartaalblad van APnl en SBNL biedt als enige in Nederland volop informatie over agrarisch en particulier natuur - en landschapsbeheer. Ook Inzicht inclusief het themanummer is via onze website te bekijken. Abonnement Interessant? Neem een abonnement! Het is extra voordelig voor leden van een Agrarische Natuurvereniging. Het kost slechts 8 euro per jaar (inclusief btw en inclusief verzendkosten). Normaal kost een jaarabonnement 12,50 euro. Het lage tarief geldt ook voor leden van de LTO-organisaties. Het aanmeldingsformulier staat op ook op de website vermeld.

2 2 Dit vaststellende heeft het bestuur van BoerenNatuur in november jl. besloten niet langer door te gaan met het APnl-concept en de hiermee verbonden Werkgroep waarin ook LTO Noord participeert. Ook wij willen op landelijk niveau meer zelfstandig ons eigen beleid uitdragen en meer direct betrokken zijn bij de dossiers die voor onze agrarische natuurverenigingen van belang zijn. Ontwikkelingen ANV Drenthe Ons besluit is inmiddels in het APnl-bestuur besproken en begin volgend jaar zal toegewerkt worden naar een landelijk afstemmingsoverleg waaraan alle relevante partijen voor het agrarisch- en particulier natuur- en landschapsbeheer kunnen deelnemen loopt teneinde. In dit jaar is onzekerheid gekomen over de continuïteit van de collectieve gebiedsaanpak van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Die onzekerheid moet zo gauw mogelijk de wereld uit. De toekomst van de grutto, leeuwerik, kiekendief en kleinschalige landschappen staat of valt met de mogelijkheid van overheidsfinanciering van de gebiedsgerichte collectieve aanpak door ANV s. Ook in 2012 zullen we ons hiervoor sterk (blijven) maken! Ik wens u fijne kerstdagen en een voorspoedig Everhardus Togtema. Toekomst agrarisch natuur beheer aan zijden draadje De toekomst van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer hangt aan een zijden draadje. Staatssecretaris Henk Bleker bezuinigt fors op natuurbeheer. Om de bezuinigingen te realiseren wil hij het agrarisch natuurbeheer buiten de EHS niet langer uit de rijksbegroting betalen. Bij BoerenNatuur ligt 85% van alle agrarisch natuurbeheer buiten de EHS. Wij moeten dan denken aan de gebieden met weidevogel- en akkervogelbeheer, de ganzengebieden en de kleinschalige landschappen van de Friese Wouden en het Groninger Zuidelijk Westerkwartier. In het zomernummer schreven we al over de oprichting van ANV Drenthe: de eerste provinciedekkende agrarische natuurvereniging van Nederland. Nu, een half jaar later, is er veel gebeurd in het Drentse. Er wordt hard gewerkt aan zowel het inrichten van de interne organisatie als het extern op de kaart zetten van de organisatie. Er worden gesprekken gevoerd met de bestaande verenigingen over de wijze waarop de samenwerking wordt georganiseerd en kennismakingsgesprekken gevoerd met gemeenten en andere mogelijke samenwerkingspartners. Om dit ambitieuze initiatief grondig op te zetten, wordt op dit moment gewerkt aan het schrijven van een praktisch beleidsplan. Waar wil de vereniging naar toe en hoe moet dat worden georganiseerd? Voor deze werkzaamheden heeft ANV Drenthe een financiële bijdrage toegekend gekregen van LTO Noord fondsen. Ook BoerenNatuur ondersteunt de ANV bij deze opstart, door het leveren van een bijdrage aan het opstellen van het beleidsplan. Lees verder...

3 BoerenNatuur Nieuws Bleker wil het beheer van deze gebieden overhevelen naar het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB), bij voorkeur pijler 1. Dat lijkt een mooi gebaar. GLB is immers een grote geldbron. Schijn bedriegt echter. Pijler 1 leent zich niet voor financiering van collectief agrarisch natuurbeheer. Geld uit pijler 1 mag alleen worden uitgekeerd aan individuele agrariërs die, naast andere verplichtingen, een klein deel van hun grond braak leggen voor natuur, het zogenaamde ecologisch focusgebied. En pijler 1-geld mag niet worden gebruikt voor beheer. Van de ecologische focusgebieden mag dan ook geen grote bijdrage aan de natuur worden verwacht. Het is bijvoorbeeld niet geschikt voor het collectieve weidevogelbeheer. En met dit collectieve beheer boeken de agrarische natuurverenigingen (ANV s) nu juist steeds betere resultaten. Zonder dit beheer is de grutto als Nederlandse broedvogel ten dode opgeschreven. BoerenNatuur heeft de staatssecretaris hier in een brief op gewezen en heeft ook de Tweede Kamer geïnformeerd. BoerenNatuur stelt voor om agrarisch natuurbeheer te betalen uit pijler 2 van het GLB. De voorwaarden van pijler 2 passen veel beter bij agrarisch natuurbeheer. Maar ook aan pijler 2 kleeft een nadeel. Pijler 2 geld mag alleen worden besteed als de Nederlandse overheid er een flinke eigen bijdrage bij legt. En dat wil Bleker immers niet? De laatste optie is nog dat provincies er eigen geld bij leggen. Sommige provincies, zoals Friesland, lijken hiertoe bereid. Maar dat is nog allerminst zeker. Ook provincies zullen niet ontkomen aan bezuinigingen. Bovendien wil Bleker de aansturing van het agrarisch natuurbeheer buiten de EHS niet overdragen aan de provincies. En welke provincie wil geld steken in beleid waar ze niets over te vertellen hebben? Al met al tekent zich een uiterst somber toekomstperspectief af voor het agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Nederland en dat terwijl de ANV s er de laatste jaren zulke goede resultaten mee boeken. BoerenNatuur gaat niet bij de pakken neerzitten. In 2012 maakt zij middelen vrij voor een extra inspanning om de toekomst van het agrarisch natuurbeheer veilig te stellen. BoerenNatuur zet in 2012 Meer akkerranden- beheer in Flevoland Mede op aandringen van BoerenNatuur en met steun van Provinciale Staten heeft Gedeputeerde Staten van Flevoland besloten om het akkerrandenbeheer in 2012 en 2013 te verruimen. De Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer (SNL) is de komende jaren als gevolg van de rijksbezuinigingen gesloten. Provinciale Staten vinden dat er voor het agrarisch natuurbeheer en de ANV s echter toch mogelijkheden moeten zijn voor uitbreiding. Besloten is om een projectvoorstel voor akkerrandenbeheer van Waterschap Zuiderzeeland, dat om financiële redenen was aangehouden, alsnog te honoreren. BoerenNatuur overlegt nog met het waterschap over de rol die de ANV s kunnen krijgen in de uitvoering van dit project. Algemene Voorjaars- in op GLB en innovatie De ANV s gaven op 14 december jl. in de Algemene Najaarsvergadering van BoerenNatuur hun goedkeuring aan het jaarplan voor Dat staat in het teken van het nieuwe GLB. Voorzitter Togtema sprak zijn zorg uit over de toekomst van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Agrarisch natuurbeheer lijkt bijna volledig afhankelijk te worden van het GLB. Paul Terwan wist de aanwezigen echter te vertellen dat het nieuwe GLB allerlei belemmeringen opwerpt voor het agrarisch natuurbeheer. Lees verder... 3 vergadering BoerenNatuur De Algemene Voorjaarsvergadering van BoerenNatuur wordt gehouden op donderdag 22 maart De presentatie van Paul Terwan is te vinden op de website van BoerenNatuur, kijk bij nieuws en algemene ledenvergadering BoerenNatuur december We zijn druk bezig met de invulling van het programma. Maar noteer de datum alvast in uw agenda.

4 4 De ANV s keurden het plan van BoerenNatuur goed om in 2012 een verhoogde inspanning te leveren om het GLB voor het agrarisch natuurbeheer te optimaliseren. BoerenNatuur ontwikkelt voorstellen voor verbetering van de wetgeving en modellen voor een praktische uitvoering van het nieuwe beleid, met ANV s in een sleutelrol. BoerenNatuur wil ook een prominentere rol spelen in het landelijke overleg over de hervorming van het GLB met het ministerie van EL&I en het IPO. Een tweede speerpunt voor 2012 is innovatie. Meer dan ooit wordt van de ANV s kwaliteit en organisatiekracht gevraagd. BoerenNatuur verhoogt in 2012 zijn inspanningen om de ANV s hierin te begeleiden. Met name de interne kwaliteitsborging binnen de ANV s is een aandachtspunt. BoerenNatuur ziet zichzelf als interne kwaliteitsbewaker voor de ANV s. Het nieuwe GLB stelt naar verwachting hogere eisen aan het vermogen van zelfsturing van de ANV s en geeft ruimte voor nieuwe formules voor het beheer. BoerenNatuur pakt die uitdagingen op door met vernieuwende voorstellen te komen. BoerenNatuur formeert in 2012 speciale teams voor het nieuwe GLB en voor de vernieuwing van beheerpakketten voor collectief agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Natuurvriendelijke oevers in Groningen Afgelopen 2 maanden zijn op 8 agrarische bedrijven de locaties bekeken voor de aanleg van natuurvriendelijke oevers aangelegd. De aanleg maakt onderdeel uit van het project Groenblauwe Diensten Groningen. Dit project is een samenwerkingsverband tussen Waterschap Noorderzijlvest, Provincie Groningen en BoerenNatuur. Waterschap Noorderzijlvest wil met dit project onderzoeken op welke manier samen met ANV s succesvolle blauwe diensten uitgevoerd kunnen worden. Het motto is samen de dienst uitmaken Onder leden van de ANV s is veel belangstelling voor de aanleg van natuurvriendelijke oevers, zo bleek uit een eerste inventarisatieronde. Hieruit zijn 8 locaties geselecteerd. Belangrijk aandachtspunt is de ligging van de natuurvriendelijke oever in een hoofdwatergang waar volgens de Kaderrichtlijn Water natuurvriendelijke oevers gerealiseerd moeten worden. De aanlegkosten zijn voor rekening van het project. Met de eigenaren wordt een beheerovereenkomst afgesloten met bijbehorende vergoedingen. Bij de aanleg wordt zoveel mogelijk werk met werk gemaakt, bijvoorbeeld in combinatie met herstellen van oevers en kaden. Verwacht wordt dat komend voorjaar de eerste natuurvriendelijke oever aangelegd gaat worden. Tweede landelijke dag voor ANV's Vogelbescherming Nederland, ZLTO, Veelzijdig Boerenland en APnl organiseren op woensdag 15 februari 2012 de tweede Landelijke Dag voor Agrarische Natuurverenigingen in De Schakel te Nijkerk. Het thema van de Landelijke Dag 2012 is Agrarisch natuurbeheer: samen beter! De terugtredende overheid vraagt om andere vormen van samenwerking. Wat betekenen die veranderingen voor de rol en het werk van Agrarische Natuurverenigingen? In het hele land houden groepen agrariërs zich actief bezig met agrarisch natuurbeheer, zoals weide- en akkervogelbeheer en botanisch beheer. Hoe kunnen ANV s, samen met andere partijen, boerenlandvogels en andere natuurwaarden in het landelijk gebied beter beschermen? In boeiende presentaties en workshops komen deze vragen aan de orde. Het definitieve programma wordt in de eerste week van januari 2012 bekend gemaakt op de website landelijkedaganv. Op de Landelijke Dag 2012 zal ook de Agrarisch Natuurbeheerprijs van Vogelbescherming Nederland worden uitgereikt. Hiermee steunt Vogelbescherming Nederland de meest vernieuwende en vogelvriendelijke initiatieven van ANV s. Vogelbescherming Nederland heeft in totaal aan prijzengeld beschikbaar gesteld. Het beste initiatief krijgt bovendien de wisseltrofee De Bronzen Grutto. Meer informatie over de prijsvraag en het deelnameformulier is te vinden op nl/prijsvraaganv. Lees verder...

5 Naast de aanleg en het beheer van natuurvriendelijke oevers worden ook andere diensten ontwikkeld zoals de aanleg van bufferstroken op bouwland om emissies naar het oppervlaktewater te verminderen, het laten staan van riet in sloten, de aanleg en het beheer van stuwtjes om water langer vast te houden op hogere percelen en een cursus waterbeheer op de akker. De cursus is inmiddels met 19 deelnemers van start gegaan. Voor meer informatie kunt u terecht bij: G. van Drooge, Bijstelling collectieve beheerplannen In alle provincies is de afgelopen maanden weer een flinke slag geslagen om alle collectieve beheerplannen van de ANV's te actualiseren. Een flinke klus, ondanks het feit dat uitbreiding van het aantal hectares vrijwel nergens mogelijk was. Telkens opnieuw wist de Toolkit de intekenaars te verrassen met nieuwe foutmeldingen. Dankzij het aanhoudende geduld van de Gebiedscoördinatoren staat inmiddels bijna al het beheer correct in de Toolkit. In Drenthe verzorgde BoerenNatuur de gebiedscoördinatie voor het akkerfaunabeheer in alle vier de plangebieden in de provincie. Na de start van het akkerfaunabeheer volgens SNL vorig jaar bleek de belangstelling voor de randen in vrijwel alle gebieden te zijn gegroeid. Het aantal nog beschikbare Drentse hectares was dan ook snel vergeven. In Flevoland lijkt het beheer volgens SNL te stagneren. Ook de invoering van het speciale Flevolandse pakket heeft niet geleid tot grote aantallen hectares beheer. Omdat ook in Flevoland dit jaar geen ruimte is voor uitbreiding van het aantal hectares, ziet het er niet naar uit dat hierin nog veel vooruitgang wordt geboekt. Dat de Flevolandse agrariërs toch wel degelijk kansen zien voor agrarisch natuurbeheer blijkt echter uit de grote belangstelling voor de verschillende FAB-randenprojecten in deze provincie. In Friesland bood BoerenNatuur de ANV's advies en ondersteuning bij het opstellen van het Collectief Beheerplan. Er werd een checklist opgesteld die diende als een advies-handleiding voor het opstellen van het plan en voor kwaliteitsverbetering van het mozaïekbeheer. Ondanks het uitblijven van de inzet van extra hectares hebben de gebiedscoördinatoren zich erg flexibel getoond; het merendeel van de plannen heeft een kwaliteitsslag kunnen maken en de mozaïeken zijn, voor zover mogelijk, geoptimaliseerd. In de Provincie Groningen kon de vrijval van financiële middelen uit de PSAN-regeling worden besteed binnen de kerngebieden. Door middel van een verdeelsleutel (benodigd areaal voor de doelsoort in relatie met het beheer) is het budget verdeeld over de weide- en akkervogel ANV s. Zo kon toch nog extra beheer worden weggezet wat het maatwerk in de gebieden ten goede komt. De nauwe samenwerking tussen de ANV s maakt het collectief beheer tot een succes in Groningen. Meander wil biomassa uit Drentsche Aagebied gaan verwaarden De Agrarische Natuurvereniging (ANV) Meander krijgt een subsidie van euro voor het project 'Energie als onderdeel van de kringloop op agrarische bedrijven'. Het is een subsidieverlening vanuit het Interreg IVa-project Nachhaltige Energien Niederlande Deutschland (NEND) op het gebied van duurzame energie. Binnen NEND werken overheden, bedrijven en kennisinstellingen uit het Eems Dollard Regio samen rondom de thema's: energiebesparing, duurzaam bouwen, biomassa uit landschap en zonneenergie. In dit haalbaarheidsonderzoek zal worden onderzocht of de biomassa die vrijkomt in het Nationaal Landschap Drentsche Aa door lokale agrarische bedrijven en natuurorganisaties op kleinschalige wijze kan worden bewerkt zodat de biomassa weer ten goede komt aan het gebied zelf. Vanuit het NEND zal eveneens aan de ANV Meander een subsidie worden verleend van euro voor het project 'Centrale energieopwekking uit biomassa' in samenwerking met de gemeente Tynaarlo. Hierbij gaat het om onderzoek naar biomassa die vrijkomt bij het beheer van terreinen in het gebied van de Drentsche Aa en omgeving. Concreet zal onderzocht worden of en zo ja hoe op één of wellicht meerdere centrale locaties de in het gebied vrijkomende biomassa kan worden ongezet naar energie, in de vorm van warmte, elektriciteit of groen gas. 5

6 6 Gebiedsgerichte Samenwerkingsdag Weidevogelkennisdag 2012 Gebiedsgerichte samenwerking is een kunst, maar ook een must voor goed weidevogelbeheer. Vaak gaat het goed, vaak kan het beter. Als de gebiedssamenwerking goed lukt, kun je grote winst voor jezelf, voor elkaar en uiteindelijk voor de weidevogels behalen. Op 15 december vond er een samenwerkingsdag plaats voor de Friese ANV s. De dag werd geïnitieerd door de Provincie Fryslân en georganiseerd door de WUR in samenwerking met BoerenNatuur. Voor deze eerste try-out waren de ANV's Guozzenbeheer Kuststripe, de Sudwesthoeke, de Noardlike Fryske Walden en Weststellingwerf aanwezig. Na een evaluatie aan het einde van de middag kwam naar voren dat enthousiasme toch echt de basis is van succesvol weidevogelbeheer. Winst valt er te behalen in onderlinge afstemming van het beheer, onderling begrip, kennisoverdracht en de concrete uitwerking van gemaakte afspraken. Enkele ANV s kunnen na deze dag afspraken met gebiedspartners concretiseren en gaan samen aan de slag om samen de uitvoering van het beheer en de kwaliteit van het mozaïek te verbeteren. Net als vorig jaar wordt er ook in 2012 een weidevogelkennisdag georganiseerd. De weidevogelkennisdag is hèt moment waarop de meest recente kennis over het weidevogelbeheer kan worden overgedragen en uitgewisseld. Met inleidingen wordt u op de hoogte gebracht van de nieuwste onderzoeken. De Weidevogelkennisdag Friesland wordt gehouden op 8 maart Locatie is net als in 2011 De Buitenplaats in Eernewoude. Houtwallen en hagen in Haren hersteld Het Groningse Haren heeft van oudsher veel houtwallen en hagen die vroeger dienst deden als perceelscheiding en veekering. Tegenwoordig hebben de landschapselementen voornamelijk een cultuurhistorische en ecologische betekenis. Sinds de vorige eeuw zijn meer dan 60% van de houtwallen en hagen in het gebied verdwenen. Van de overgebleven landschapselementen is een deel in slechte staat. Vereniging Duurzame Landbouw Stad en Ommenland, Stichting Landschapsbeheer Groningen en de gemeente Haren zijn samen een project gestart om 1300 meter meidoornhagen en 3300 meter houtwallen op te knappen en opnieuw aan te leggen. In Onnen, Glimmen en Haren is de eerste 5 km aan houtwallen en hagen al aangelegd.

7 Extra euro s voor Plas Dras in Groningen In het droge voorjaar hebben de weidevogelverenigingen in de Provincie Groningen zich volop ingezet voor het creëren van plas-dras-situaties voor de weidevogels. De betrokkenheid onder de agrariërs was groot. De pompen werden direct het land op gereden om stukken land en greppels onder water te zetten. De vernatting kwam ten goede aan het bodemleven en zo werden de weidevogels weer voorzien van voedsel. De plas-dras-situaties hebben er zelfs voor gezorgd dat er meer nesten bijkwamen. Kortom, de maatregel was een groot succes! Jaap van Dijk, boer in Tinallinge (foto: Gert-Jan Stoeten) Na het indienen van de onkostendeclaraties werd duidelijk dat het budget dat beschikbaar was gesteld door de Provincie niet toereikend was. Er hadden veel meer agrariërs aan de maatregel meegedaan dan was voorspeld. Dankzij het enthousiasme van deze agrariërs en het uitzetten van de plas-drassituaties door de weidevogelverenigingen heeft de Provincie Groningen dit jaar extra budget voor deze maatregel uitgetrokken. De weidevogelverenigingen hebben in samenwerking met BoerenNatuur geïnventariseerd welke deelnemers geen of een gedeeltelijke compensatie hebben ontvangen. Door de toekenning van de extra euro s komen toch nog alle agrariërs in aanmerking voor de volledige vergoeding. De provincie Groningen heeft aangegeven in 2012 vervolg te willen geven aan de maatregel in de daartoe geschikte gebieden. Ook zijn door de weidevogelverenigingen de mogelijkheden en behoefte voor inrichting van plas-dras geïnventariseerd. De voorstellen zijn begin december door BoerenNatuur overhandigd aan de Provincie. De Provincie heeft naar aanleiding van deze inventarisatie locaties geselecteerd die meer permanent kunnen worden ingericht voor het creëren van plas-dras en heeft daarvoor een budget beschikbaar gesteld van ,-. De inrichtingsmaatregelen starten begin De mooiste boerenerven in Weststellingwerf In Weststellingwerf zijn de boerderijen heel bepalend voor het landschap. Een mooi erf draagt direct bij aan hoe je de omgeving ervaart, aldus Teatske van Dalen, projectleidster van het project Erf in het groen van Landschapsbeheer Friesland. Alle leden van ANV Weststellingwerf krijgen de kans om hun erf met professionele ondersteuning van een landschapsarchitect te verfraaien. Voorwaarde is wel dat het om een behoorlijk plan moet gaan; men komt niet voor het aanplanten van bijvoorbeeld twee boompjes en een struik. Daar staat tegenover dat de subsidie die de provincie Fryslân hiervoor geeft ook behoorlijk is: 70% van de kosten worden vergoed. Het plan sluit perfect aan bij het onlangs vastgestelde beleid van de gemeente om uitbreidingen van boerderijen pas toe te staan als er een goede landschappelijke inpassing mogelijk is. Voor agrariërs met bouwplannen is dit project dan ook een uitgelezen kans om er iets moois van te maken. Het project start in Weststellingwerf en wordt daarna uitgerold over de andere gemeenten in Zuidoost- Friesland. Agrariërs die (nog) geen lid zijn van Agrarisch Natuurbeheer Weststellingwerf maar wel graag aan het project mee willen doen kunnen zich altijd aanmelden als lid bij Karin Witteveen, tel.: Meer informatie over het project is te vinden op de website van ELAN: 7

8 BoerenNatuur Nieuws Melkveehouders steken hun licht op over energiebesparing 8 "Weidevogelboerderijen: een nieuwe aanpak" Op de twee startbijeenkomsten die ELAN heeft gehouden over energiebesparing op melkveehouderijbedrijven hebben melkveehouders daadwerkelijk het licht gezien. Niet alleen hield de inleider, Drs. Rob Jacobs, een gloedvol betoog over allerhande manieren om energie te besparen, ook had hij een testbak met daarin vier verschillende TL buizen meegenomen. In de pauze liet hij zien hoe de buis met het laagste energieverbruik de hoogste lichtopbrengst (lux) gaf. Ik ben helemaal verblind en toch zie ik de zaken nu een stuk scherper, aldus een aanwezige. Rob Jacobs heeft het energieverbruik op veel melkveehouderijbedrijven gedetailleerd gemeten. Aan de hand van deze metingen liet hij zien waar en hoe fors bespaard kan worden. Jacobs is nog nooit op een bedrijf geweest waar nog niets aan energiebesparing is gedaan, maar hij is ook nog nooit op een bedrijf geweest waar niets meer te verbeteren viel. Financier niet het energiebedrijf maar investeer in je eigen bedrijf is zijn credo. Onder het mom: slimme boeren worden slimmer, gaf Jacobs aan dat degene die zich op het eigen bedrijf gaat verdiepen in energiebesparing steeds meer mogelijkheden ontdekt. En omdat energie besparen gelijk staat aan geld besparen is dit een interessante maar vooral ook bijzonder plezierige bezigheid. Zowel de bijeenkomst in Wolvega als de bijeenkomst in Gorredijk werden met in totaal ruim 70 mensen uitstekend bezocht. Ook de aanmelding voor de studiegroepen Energiebesparing die naar aanleiding van deze avonden worden opgezet loopt naar verwachting. Inmiddels hebben zich voldoende bedrijven aangemeld om hun hele bedrijf gedurende 12 dagen op energiegebruik door te laten meten. Belangstellenden kunnen zich nog opgeven voor de studiegroep Energiebesparing (drie studiebijeenkomsten gedurende een heel jaar). De kosten hiervoor bedragen 250,- voor leden van een agrarische natuurvereniging en 300,- voor niet-leden. Kijk voor meer informatie op de site: Vogelbescherming Nederland heeft een nieuwe brochure gemaakt: 'Weidevogelboerderijen: een nieuwe aanpak'. Vogelbescherming is in 2010 gestart met het project Weidevogelboerderijen. Onderdeel van het project is een landelijk netwerk waar boeren ervaringen kunnen uitwisselen, en leren over effectieve beheermaatregelen voor weidevogels zoals waterpeilverhoging, aanleg en beheer van plas-drassen, nieuwe bemestingstechnieken en publieksvoorlichting. In de brochure worden het project en het netwerk belicht en wordt verteld wat weidevogelvriendelijk boeren eigenlijk is. Daarnaast vertellen zes weidevogelboeren hun persoonlijke verhaal. U kunt de brochure bestellen via de website: of bij het servicecentrum van Vogelbescherming: of Bent of kent u een weidevogelboer? Meld u dan aan via de website

9 BoerenNatuur Nieuws Eerste private storting op 24 oktober 9 Colofon Rabobank zet Lânskipsfûns Oranjewâld-Ketlik op groen Sinds 24 oktober jl. is Lânskipsfûns Oranjewâld-Ketlik uit de startblokken. Op die dag overhandigde directievoorzitter Rients Schuddebeurs van Rabobank Heerenveen-Gorredijk een cheque van ,- aan het stichtingsbestuur. Met deze primeur, de eerste private storting in het fonds, bezegelden beide partijen hun betrokkenheid bij het landschap in hun directe woon- en werkgebied. Door de injectie kan de stichting de inleg verzesvoudigen met publieke middelen tot ,-. Geld dat de komende winterperiode besteed wordt aan beheer, herstel en ontwikkeling van het karakteristieke landschap in de streek. Bestuurslid Meine Scheweer nam de cheque in ontvangst in Golden Tulip Tjaarda Oranjewoud. Door de donatie van Rabobank Heerenveen-Gorredijk mag de stichting de bijdrage vermenigvuldigen vanuit de door de provincie Fryslân ( ,-) en gemeente Heerenveen ( ,-) beschikbaar gestelde middelen. Door deze publiekprivate samenwerking kan nu gestart worden met de aanleg, het herstel en langjarig beheer van landschapselementen rondom Oranjewoud en Katlijk. Dat is hard nodig, want voor het noodzakelijke beheer van elzensingels, houtwallen, boerenlandpaden, poelen en lanen in het gebied is geen rijksgeld meer beschikbaar. Behoud cultuurlandschap Het bestuur is verheugd met de eerste storting, vertelt bestuursvoorzitter Bertus Mulder: Het geeft ons de kans om te laten zien waar het Lânskipsfûns echt voor staat: het actief werken aan beheer en onderhoud van het fraaie cultuurlandschap rondom Oranjewoud-Katlijk. Dat is namelijk ons kapitaal. Zowel voor de boeren, burgers en ondernemers in de streek als onze gasten, de recreanten en toeristen. Dus investeren in landschap loont! Dat vindt ook Meine Scheweer. Doordat we nu laten zien dat we het onderhoud als een gedeelde verantwoordelijkheid zien, overheid en bedrijfsleven samen, hopen we ook andere ondernemers en organisaties over de streep te halen om te investeren in ons landschapsfonds, want elke bijdrage leidt tot het zesvoudige aan middelen. Uitgave van BoerenNatuur Redactie en vormgeving: Nieske Vonk Eindredactie: Nerus Sytema Mede mogelijk gemaakt door: Nieuws BoerenNatuur verandert van vorm! Dit is de laatste keer dat het nieuws van BoerenNatuur in deze vorm verschijnt. Het actuele nieuws en de achtergrondinformatie wordt in het vervolg geplaatst op onze nieuwe website: Wel ontvangt u nog regelmatig een mail met daarin een overzicht van het laatste nieuws. Deze nieuwsitems verwijzen dan naar de website. Ook uw nieuws op de website van BoerenNatuur? Neem hiervoor contact op met Nieske Vonk, of

Selectief maar voortvarend investeren in effectief agrarisch natuurbeheer

Selectief maar voortvarend investeren in effectief agrarisch natuurbeheer Selectief maar voortvarend investeren in effectief agrarisch natuurbeheer De breedte van het speelveld Betaald beheer (SNL): 179.000 ha, 64 mln. (excl. ganzen) 13.500 bedrijven = 27% van grondgebonden

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2014 NR. 2

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2014 NR. 2 Vanaf 1 januari 2016 gaat Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb2016) van start. Vanuit een collectieve aanpak van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer willen overheid, koepels en collectieven

Nadere informatie

AGRARISCH NATUUR- EN LANDSCHAPSBEHEER EN STARING ADVIES

AGRARISCH NATUUR- EN LANDSCHAPSBEHEER EN STARING ADVIES AGRARISCH NATUUR- EN LANDSCHAPSBEHEER EN STARING ADVIES De provincies willen waardevolle landbouwgebieden en natuurterreinen verder ontwikkelen. Staring Advies kan eigenaren van agrarische bedrijven en

Nadere informatie

Het nieuwe GLB en de positie van agrarisch natuurbeheer en ANV s

Het nieuwe GLB en de positie van agrarisch natuurbeheer en ANV s Het nieuwe GLB en de positie van agrarisch natuurbeheer en ANV s Paul Terwan Drachten, 14-12-2011 ALV BoerenNatuur Belangrijkste veranderingen EU-geldstroom naar NL neemt iets af, vooral in eerste pijler

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 576 Natuurbeleid Nr. 17 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

Datum 18 december 2014 Betreft Aansluiting vergroening GLB en agrarisch natuur- en landschapsbeheer

Datum 18 december 2014 Betreft Aansluiting vergroening GLB en agrarisch natuur- en landschapsbeheer > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Ministerie van Economische Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den

Nadere informatie

J^ J. provmcie ~^^^ groningen

J^ J. provmcie ~^^^ groningen J^ J. provmcie ~^^^ groningen 13 maart 2012 Corr.nr. 2012-11.623, LGW Nummer 6/2012 Zaaknr. 385833 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten over deelname aan RaboStreekrekeningen en de

Nadere informatie

Notulen Jaarvergadering op woensdag 22 oktober 2014

Notulen Jaarvergadering op woensdag 22 oktober 2014 Notulen Jaarvergadering op woensdag 22 oktober 2014 Aanvang: 20.00 uur Locatie:Café-restaurant de Vriendschap te Wadway 1) Opening door de voorzitter Klaas-Wim opent de vergadering en heet iedereen welkom.

Nadere informatie

Gaat het goed komen met het AGRARISCH NATUURBEHEER?

Gaat het goed komen met het AGRARISCH NATUURBEHEER? 20 LANDWERK #5 / 2015 Gaat het goed komen met het AGRARISCH NATUURBEHEER? Rondje langs de velden stemt nog niet op alle fronten direct gerust Door Rob Janmaat Over enkele maanden treedt het nieuwe stelsel

Nadere informatie

Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader

Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader De boer als groen-blauwe dienstverlener Het Brabantse landschap is vandaag de dag een uniek en divers geheel. Een geheel dat niet tot stand zou zijn gekomen

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum: 11 januari 2011 Agendapunt: 8

Registratienummer: GF Datum: 11 januari 2011 Agendapunt: 8 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF11.20007 Datum: 11 januari 2011 Agendapunt: 8 Portefeuillehouder: de heer S. Siebenga Behandelend ambtenaar: Rene Vree Egberts Onderwerp: Stichting Lânskipsfûns

Nadere informatie

BoerenNatuur Nieuws. De ANV s hebben een forse kwaliteitsslag gemaakt. BoerenNatuur en de Terreinbeherende

BoerenNatuur Nieuws. De ANV s hebben een forse kwaliteitsslag gemaakt. BoerenNatuur en de Terreinbeherende Jaargang 5, nr. 4 december 2010 De ANV s hebben een forse kwaliteitsslag gemaakt Voorzitter Everhardus Togtema kon op 8 december jl. op de Algemene Najaarsvergadering weer de meeste leden van BoerenNatuur

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp : uitvoeringsprogramma Groen Blauwe Diensten

Raadsvoorstel. Onderwerp : uitvoeringsprogramma Groen Blauwe Diensten Raadsvoorstel Vergadering: : 28 april 2008 Agendanummer : 7 Opiniërende vergadering : 14 april 2008 Portefeuillehouder : L.C.J. Lijmbach Onderwerp : uitvoeringsprogramma Groen Blauwe Diensten Aan de raad,

Nadere informatie

Het agrarisch natuur-en landschapsbeheer vanaf 2016

Het agrarisch natuur-en landschapsbeheer vanaf 2016 Het agrarisch natuur-en landschapsbeheer vanaf 2016 Voorstellen Jos van Maanen (Agrarisch) makelaar/taxateur Van Maanen Vastgoed Adviseur onteigening / pacht Buro Loevesteijn Tot 2008 melkveehouder Voorzitter

Nadere informatie

Toelichting flexibiliteit binnen het ANLB 2016

Toelichting flexibiliteit binnen het ANLB 2016 STICHTING COLLECTIEF AGRARISCH NATUURBEHEER SCAN Toelichting flexibiliteit binnen het ANLB 2016 Het nieuwe stelsel ANBL2016 biedt het collectief op meerdere manieren flexibiliteit in de uitvoering van

Nadere informatie

Nieuwe verdienmodellen en verrassende coalities! Hans Huijbers

Nieuwe verdienmodellen en verrassende coalities! Hans Huijbers Nieuwe verdienmodellen en verrassende coalities! Hans Huijbers Voorzitter ZLTO Kort voorstellen Hans Huijbers Melkveehouder in De Kempen (Wintelre) Sinds november 2009 voorzitter ZLTO Portefeuille Duurzaam

Nadere informatie

Overheadkosten agrarisch collectief i.r.t. taken en omzet

Overheadkosten agrarisch collectief i.r.t. taken en omzet STICHTING COLLECTIEF AGRARISCH NATUURBEHEER Overheadkosten agrarisch collectief i.r.t. taken en omzet Elk agrarisch collectief doet middels een gebiedsaanvraag een aanbod aan de provincie waarin het collectief

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 1 September 2015 Collectief Agrarisch Natuurbeheer West-Brabant

Nieuwsbrief nr. 1 September 2015 Collectief Agrarisch Natuurbeheer West-Brabant Voorwoord Nieuwsbrief nr. 1 September 2015 Collectief Agrarisch Natuurbeheer West-Brabant Beste lezer, Na eerdere informatie in bijeenkomsten, brieven en e-mails ontvangt u hierbij de eerste nieuwsbrief

Nadere informatie

09.30 uur LTO Noord Ledendag (besloten) Ruimbaan voor de Drentse boer Kansen voor bedrijfsontwikkeling

09.30 uur LTO Noord Ledendag (besloten) Ruimbaan voor de Drentse boer Kansen voor bedrijfsontwikkeling Programma Dinsdag 16 december Tijd Bedrijf Spreker Onderwerp 12.00 uur TCE GoFour Dhr. Van der Klok Bio Product Processor (BPP) Boerderij van de toekomst 13.00 uur LandRent Mevr. Leeuwerik Pacht en verhuur

Nadere informatie

Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader Uitvoeringsprogramma Brabantse Delta e.o.

Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader Uitvoeringsprogramma Brabantse Delta e.o. 4 - Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader Uitvoeringsprogramma Brabantse Delta e.o. t Hl i ifi ; : i :>! ui 5 /,,,,,, Wm > mmffl i f r.-v : i. 1,1 I : Het landschap in Brabant is vandaag de dag

Nadere informatie

POP-3. Plattelands Ontwikkelings Programma 2014-2020. Informatiebijeenkomst Europese Fondsen november 2014 POP3

POP-3. Plattelands Ontwikkelings Programma 2014-2020. Informatiebijeenkomst Europese Fondsen november 2014 POP3 Informatiebijeenkomst Europese Fondsen november 2014 POP3 POP-3 Plattelands Ontwikkelings Programma 2014-2020 1 Provincie Zeeland Uitvoering POP-3: Johan Wandel Boy Saija Arjon Copper Programma Zeeuws

Nadere informatie

Nr. 18 Brief van de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Nr. 18 Brief van de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 31920 Vergunningverlening natuur- en milieuwetgeving Nr. 18 Brief van de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

Leefgebieden droge en natte dooradering

Leefgebieden droge en natte dooradering ELAN Agrarische Natuurverenigingen Zuidoost-Friesland Nieuwe stelsel ANLB 2016 Leefgebieden droge en natte dooradering Wilco de Jong Voorzitter ELAN 12 februari 2015 Ooststellingwerf ELAN Agrarische Natuurcollectief

Nadere informatie

Projectvoorstel. Maatregelen voor de Patrijs Uitwerking kerngebied Struikwaard

Projectvoorstel. Maatregelen voor de Patrijs Uitwerking kerngebied Struikwaard Projectvoorstel Maatregelen voor de Patrijs Uitwerking kerngebied Struikwaard J. Sloothaak Januari 2013 Projectvoorstel Project: Maatregelen voor de Patrijs Periode: 1 januari 2013 1 november 2014 Inleiding

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 1 December 2015 Coöperatief Collectief Agrarisch Natuurbeheer Oost-Brabant

Nieuwsbrief nr. 1 December 2015 Coöperatief Collectief Agrarisch Natuurbeheer Oost-Brabant Nieuwsbrief nr. 1 December 2015 Coöperatief Collectief Agrarisch Natuurbeheer Oost-Brabant Voorwoord Beste lezer, Na eerdere informatie in bijeenkomsten, brieven en e-mails ontvangt u hierbij de eerste

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering ELAN Agrarische Natuurverenigingen Zuidoost-Friesland Algemene Ledenvergadering Collectief ELAN Nijeholtpade, 28-06-2017 Opgericht in 2010 Vijf inliggende Agrarische natuurverenigingen (ANV s): Gagelvenne

Nadere informatie

Agrarische Natuurvereniging Brabantse Wal. (Agrarisch) natuurbeheer in ons ANV gebied: activiteiten, resultaten en kansen

Agrarische Natuurvereniging Brabantse Wal. (Agrarisch) natuurbeheer in ons ANV gebied: activiteiten, resultaten en kansen Agrarische Natuurvereniging Brabantse Wal (Agrarisch) natuurbeheer in ons ANV gebied: activiteiten, resultaten en kansen ALV 14 april 2016 Ernst Verwer Gebiedscoördinator Inhoud van de presentatie 1) Missie

Nadere informatie

KENNISBEHOEFTE GERAADPLEEGD TIJDENS WERKCONFERENTIES IN 2013

KENNISBEHOEFTE GERAADPLEEGD TIJDENS WERKCONFERENTIES IN 2013 Als eerste stap op weg naar het nieuwe stelsel voor het agrarisch natuur- en landschapsbeheer dat in 2016 van start gaat, zijn in de eerste helft van 2013 tien werkconferenties georganiseerd met betrokkenen:

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Woo B Gewijzigd akkoord Ingetrokken D&H B Conform Geparafeerd

Parafering besluit PFO Woo B Gewijzigd akkoord Ingetrokken D&H B Conform Geparafeerd agendapunt 3.a.4 1207901 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden STRATEGIE DEELNAME PLATTELANDSONTWIKKELINGSPROGRAMMA 3 Portefeuillehouder Woorst, I.J.A. ter Datum 29 september 2015 Aard bespreking

Nadere informatie

Welkom. Douwe Hoogland, voorzitter Ingrid van Huizen, algemeen secretaris

Welkom. Douwe Hoogland, voorzitter Ingrid van Huizen, algemeen secretaris Welkom Douwe Hoogland, voorzitter Ingrid van Huizen, algemeen secretaris Inhoud presentatie 1. Introductie Vereniging NFW 2. Hervorming Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) 3. Gebiedspilot GLB in de

Nadere informatie

Inleiding. Uitgangspunten Groenblauw Stimuleringskader. Aanleiding stimuleringskader. Provinciale stimuleringsregeling buiten de EHS

Inleiding. Uitgangspunten Groenblauw Stimuleringskader. Aanleiding stimuleringskader. Provinciale stimuleringsregeling buiten de EHS Inleiding Aanleiding Groenblauw Stimuleringskader Systematiek, pakketten, vergoedingen Start veldcoördinatie Het landschap verandert zichtbaar Morgen en verder De Agrarische Natuurverenigingen Raamvallei

Nadere informatie

Deze documenten treft u aan als bijlage bij de Statenbrief. Wij lichten de Bestuursovereenkomst grond toe in een separate toelichting.

Deze documenten treft u aan als bijlage bij de Statenbrief. Wij lichten de Bestuursovereenkomst grond toe in een separate toelichting. Bijlage bij Statenbrief Natuurpact en Bestuursovereenkomst grond Zaaknummer 2013-013508 Toelichting op het Natuurpact 1. Inleiding Aanleiding In de vergadering van uw Staten op 7 november 2012 heeft ons

Nadere informatie

Eindrapportage. Project Verbreding augustus 2008 juli 2012

Eindrapportage. Project Verbreding augustus 2008 juli 2012 Vereniging voor verbrede landbouw De Frisse Wind Eindrapportage Project Verbreding augustus 2008 juli 2012 POP/ILG projectnummer: 2008-41517-32609 Contact: Westfriesedijk 164 1767 CV Kolhorn info@defrissewind.nl

Nadere informatie

4 november Afsluiten beheercontracten 2017

4 november Afsluiten beheercontracten 2017 4 november 2016 Op 1 januari 2016 is collectief Noord West Overijssel officieel van start gegaan met de uitvoering van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Het weidevogelseizoen zit erop, voor landschapsbeheer

Nadere informatie

JAARVERSLAG Inhoud. 1. Stichting Part-Ner. 2. Belangrijkste werkzaamheden Samenwerking met andere organisaties. 4.

JAARVERSLAG Inhoud. 1. Stichting Part-Ner. 2. Belangrijkste werkzaamheden Samenwerking met andere organisaties. 4. JAARVERSLAG 2015 Inhoud 1. Stichting Part-Ner 2. Belangrijkste werkzaamheden 2015 3. Samenwerking met andere organisaties 4. Vooruitblik 1 1. Stichting Part-Ner Na afronding van het project certificering

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Deltaplan voor het Landschap, Moerenburg-Heukelom-Koningshoeven

Nieuwsbrief. Deltaplan voor het Landschap, Moerenburg-Heukelom-Koningshoeven Moerenburg- Inhoud: Zichtbare resultaten Kavelruil Heukelom 6 Kavelruil belangrijk voor realisatie doelstellingen Toekomstige plannen Deelname aan de Nationale Natuurwerkdag Procesmanager Nellie Raedts

Nadere informatie

Toekomst agrarisch natuur- en landschapsbeheer rond Winterswijk. Jan Stronks

Toekomst agrarisch natuur- en landschapsbeheer rond Winterswijk. Jan Stronks Toekomst agrarisch natuur- en landschapsbeheer rond Winterswijk Jan Stronks Stand van zaken huidig landschap Bos en natuur in de plus! Agrarisch cultuurlandschap sterk in de min: Natuurwaarde holt achteruit

Nadere informatie

U ontvangt op dit moment subsidie voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer van de Provincie Zeeland.

U ontvangt op dit moment subsidie voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer van de Provincie Zeeland. bericht op brief van: - Zie adreslijst uw kenmerk: - ons kenmerk: afdeling: Water, Bodem en Natuur bijlage(n): behandeld door: W. Maljaars doorkiesnummer: 17 26 onderwerp: Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer

Nadere informatie

BoerenNatuur Nieuws. BoerenNatuur pakt handschoen Henk Bleker op. Evaluatie SNL. Annemarie Peletier:

BoerenNatuur Nieuws. BoerenNatuur pakt handschoen Henk Bleker op. Evaluatie SNL. Annemarie Peletier: Jaargang 6, nr. 1 april 2011 BoerenNatuur pakt handschoen Henk Bleker op Agrarische natuurverenigingen (anv s) moeten de verantwoordelijkheid aandurven voor de uitvoering en kwaliteit van agrarisch natuur-

Nadere informatie

Samen houden we het landschap in de gemeente Dalfsen mooi!

Samen houden we het landschap in de gemeente Dalfsen mooi! De Stichting Groene en lauwe Diensten Overijssel De stichting Groene en lauwe Diensten Overijssel is opgericht door Landschap Overijssel en Natuurlijk Platteland Oost (de koepelorganisatie van Agrarische

Nadere informatie

Plan van Aanpak Groenblauwe Schakels

Plan van Aanpak Groenblauwe Schakels Plan van Aanpak Groenblauwe Schakels Samenwerkende Projectpartners GBS 30 mei 2013, Samenwerkende Projectpartners GBS Samenwerkende Projectpartners Groenblauwe Schakels: Waarom deze samenwerking? Provincie:

Nadere informatie

(Vrijwillige) toetsing natuurbeheerplannen 2014

(Vrijwillige) toetsing natuurbeheerplannen 2014 (Vrijwillige) toetsing natuurbeheerplannen 2014 Kenmerken levering 20 juli 2013 12 provincies 12 x Beheergebied Vergelijking begrenzing collectieve gebieden 2013 versus 2014 In juli 2013 heeft DR van het

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Prins Clauslaan 8 Den Haag Postbus 20401 2500 EK Den Haag www.minlnv.nl

Nadere informatie

BoerenNatuur viert 10-jarig jubileum

BoerenNatuur viert 10-jarig jubileum BoerenNatuur Nieuws Jaargang 6, nr. 3 oktober 2011 BoerenNatuur viert 10-jarig jubileum BoerenNatuur kan terugzien op een geslaagde jubileumbijeenkomst op 23 september 2011. Meer dan 200 gasten uit alle

Nadere informatie

Concept natuurbeheerplan 2016 bijna gereed

Concept natuurbeheerplan 2016 bijna gereed November 2014 Nieuwsbrief 6 De ontwikkeling van agrarische collectieven is volop aan de gang in Gelderland en Overijssel. Dat raakt de agrarische natuurverenigingen. Via deze nieuwsbrief geeft Natuurlijk

Nadere informatie

Was word tabel Natuurbeheerplan 2017 ontwerp Natuurbeheerplan tekstdeel

Was word tabel Natuurbeheerplan 2017 ontwerp Natuurbeheerplan tekstdeel Was word tabel Natuurbeheerplan 2017 ontwerp Natuurbeheerplan 2018 tekstdeel Algemeen: Overal waar 2017 stond is dit aangepast naar 2018 Natuurnetwerk Nederland is afgekort tot NNN. Specifiek per pagina:

Nadere informatie

GESPREKSNOTITIE OVER VERSTERKING VAN HET SALLANDSE LANDSCHAP DOOR AANLEG, HERSTEL EN BEHEER VAN LANDSCHAPSELEMENTEN. in de periode

GESPREKSNOTITIE OVER VERSTERKING VAN HET SALLANDSE LANDSCHAP DOOR AANLEG, HERSTEL EN BEHEER VAN LANDSCHAPSELEMENTEN. in de periode GESPREKSNOTITIE OVER VERSTERKING VAN HET SALLANDSE LANDSCHAP DOOR AANLEG, HERSTEL EN BEHEER VAN LANDSCHAPSELEMENTEN in de periode 2014-2015 (versie 3 mei 2014) situatie per 31-12-2013 SAMEN STERKER Werkgroep

Nadere informatie

LTO Noord afdeling Oostelijk Flevoland. Nieuwsbrief maart 2015

LTO Noord afdeling Oostelijk Flevoland. Nieuwsbrief maart 2015 LTO Noord afdeling Oostelijk Flevoland Nieuwsbrief maart 2015 Verkiezingsdebat Provinciale Staten In het kader van de komende Provinciale Statenverkiezingen organiseert LTO Noord Flevoland, donderdagavond

Nadere informatie

Even (nou even..) bijpraten

Even (nou even..) bijpraten Even (nou even..) bijpraten Reageren? info@collectiefnhz.nl Meer informatie, ook persoonlijke documenten: www.collectiefnhz.nl Beste leden van Collectief Noord-Holland Zuid, De drukke tijd is voor iedereen

Nadere informatie

Een kijkje in de SNL-keuken

Een kijkje in de SNL-keuken Een kijkje in de SNL-keuken Unit Natuurinformatie en Natuurbeheer BIJ12 Herman Cohen Stuart en Karin Cox 1 Twitter met ons mee! #Hogeschool_VHL #BIJ12 #SNL #ANLb2016 Over BIJ12 3 Even een testje! Voordat

Nadere informatie

Agrarisch natuurbeheer Veel natuur is aan boerenland gebonden. Het beste voorbeeld vormen natuurlijk de weidevogels. Maar ook veel planten gedijen

Agrarisch natuurbeheer Veel natuur is aan boerenland gebonden. Het beste voorbeeld vormen natuurlijk de weidevogels. Maar ook veel planten gedijen Agrarisch natuurbeheer Veel natuur is aan boerenland gebonden. Het beste voorbeeld vormen natuurlijk de weidevogels. Maar ook veel planten gedijen goed als de boer er rekening mee houdt. Het animo voor

Nadere informatie

Het wordt mooier als u meedoet! Voorbeeld van samenwerking : Een Landschapscoördinator, (hoe) werkt dat???

Het wordt mooier als u meedoet! Voorbeeld van samenwerking : Een Landschapscoördinator, (hoe) werkt dat??? Het wordt mooier als u meedoet! Voorbeeld van samenwerking : Een Landschapscoördinator, (hoe) werkt dat??? Gemeente Houten 14 december 2010 Koen Helling Afdeling RBL Werk in uitvoering De Landschapscoördinator

Nadere informatie

Subsidiestelsel Natuur en Landschap

Subsidiestelsel Natuur en Landschap Subsidiestelsel Natuur en Landschap Nederland is rijk aan waardevolle natuur- en cultuurlandschappen. De provincies zijn in Nederland verantwoordelijk voor het natuurbeheer en willen de natuurwaarden in

Nadere informatie

Programma. 12.30 uur Lunch

Programma. 12.30 uur Lunch Programma 10.00 uur Opening 10.10 uur POP3, GLB en het vernieuwde stelsel 10.40 uur Sturings cyclus en doelrealisatie 11.10 uur Pauze 10.25 uur Doelenkader internationale doelen biodiversiteit 12.00 uur

Nadere informatie

Datum : 22 april Plaats : Congrescentrum De Werelt, Westhofflaan 2, Lunteren

Datum : 22 april Plaats : Congrescentrum De Werelt, Westhofflaan 2, Lunteren ANLB dag 2015: Samen op weg naar resultaat Datum : 22 april 2015. Plaats : Congrescentrum De Werelt, Westhofflaan 2, Lunteren Programma 9.30 uur Ontvangst en registratie. 10.00 uur Welkom en de aftrap

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. 26 februari 2013 SSO. 25 januari 2013 R.J.E. Peeters. Opstelling waterschappen t.a.v. GLB en POP3. Schelwald, A.J.M..

ALGEMENE VERGADERING. 26 februari 2013 SSO. 25 januari 2013 R.J.E. Peeters. Opstelling waterschappen t.a.v. GLB en POP3. Schelwald, A.J.M.. V E R G A D E R D A T U M 26 februari 2013 SSO S E C T O R / A F D E L I N G S T U K D A T U M N A A M S T E L L E R 25 januari 2013 R.J.E. Peeters ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT 18 Voorstel Kennisnemen

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de SNL-applicatie 2014 naar aanleiding van de instructiebijeenkomsten voor gebiedscoördinatoren

Vragen en antwoorden over de SNL-applicatie 2014 naar aanleiding van de instructiebijeenkomsten voor gebiedscoördinatoren Vragen en antwoorden over de SNL-applicatie 2014 naar aanleiding van de instructiebijeenkomsten voor gebiedscoördinatoren Moet ik alle consistentiesignalen in de Toolkit oplossen, voordat de beheereenheden

Nadere informatie

ANTWOORDNOTA Ontwerp Natuurbeheerplan Flevoland 2016

ANTWOORDNOTA Ontwerp Natuurbeheerplan Flevoland 2016 FLEVOLAND R U I M T E VOOR OPLOSSINGEN ANTWOORDNOTA Ontwerp Natuurbeheerplan Flevoland 2016 ANTWOORDNOTA ONTWERP NATUURBEHEERPLAN FLEVOLAND 2016 Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben op 16 december

Nadere informatie

10 oktober Afsluiten beheercontracten 2017

10 oktober Afsluiten beheercontracten 2017 10 oktober 2016 Op 1 januari 2016 is Collectief Rivierenland officieel van start gegaan met de uitvoering van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Het weidevogelseizoen zit erop, voor landschapsbeheer

Nadere informatie

Inhoudsopgave Toch nog een GLB-akkoord vóór de zomer In het kort

Inhoudsopgave Toch nog een GLB-akkoord vóór de zomer In het kort Uitgave GLB special 7, juli 2013 Deze nieuwsbrief is een uitgave van Veelzijdig Boerenland en bevat informatie over agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Reacties kunt u richten aan: koeckhoven@veelzijdigboerenland.nl,

Nadere informatie

Ruimtelijke kwaliteit in cultuurhistorisch perspectief. Masterclass Schipborg 21 juni 2011

Ruimtelijke kwaliteit in cultuurhistorisch perspectief. Masterclass Schipborg 21 juni 2011 Ruimtelijke kwaliteit in cultuurhistorisch perspectief Masterclass Schipborg 21 juni 2011 Drie thema s 1. Burgers aan de macht (over besluitvorming en sociale duurzaamheid vroeger en nu) 2. Nostalgie van

Nadere informatie

Nr. 2012/ september 2012 ISSN: X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nr. 2012/ september 2012 ISSN: X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Provinciaal Blad Nr. 2012/146 27 september 2012 ISSN: 0920-069X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Tijdelijke Overbruggingsregeling Agrarisch Natuurbeheer HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nadere informatie

Actuele ontwikkelingen in het provinciale natuurbeleid. Heine van Maar Provincie Noord-Brabant 21 maart 2013

Actuele ontwikkelingen in het provinciale natuurbeleid. Heine van Maar Provincie Noord-Brabant 21 maart 2013 Actuele ontwikkelingen in het provinciale natuurbeleid Heine van Maar Provincie Noord-Brabant 21 maart 2013 Inhoud Doelen Bezuinigingen Aanpassing natuurambitie Realisatiestrategie 1. Doelen in nota BrUG

Nadere informatie

Afkortingen 15 1. Begrippen 15 2. Organisaties 16. Auteurslijst 17

Afkortingen 15 1. Begrippen 15 2. Organisaties 16. Auteurslijst 17 Inhoudsopgave Voorwoord 13 Dr Cees Veerman Afkortingen 15 1. Begrippen 15 2. Organisaties 16 Auteurslijst 17 Deel 1. Algemeen Hoofdstuk 1. Agrarisch natuurbeheer 23 Helias Udo de Haes, Dick Melman, Floor

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF JULI 2015 NR. 8

NIEUWSBRIEF JULI 2015 NR. 8 Vanaf 2016 gaat het vernieuwde stelsel Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb2016) van start. Met een collectieve aanpak van het agrarisch natuurbeheer willen overheid, koepels en collectieven een

Nadere informatie

IGP Laarakkerse Waterleiding: nieuw perspectief

IGP Laarakkerse Waterleiding: nieuw perspectief Nieuwsbrief IGP Laarakkerse Waterleiding: nieuw perspectief Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van het Integraal Gebiedsprogramma (IGP) Laarakkerse Waterleiding. In deze brief vindt u informatie over een

Nadere informatie

Subsidie natuurbeheer voor kleine particuliere beheerders

Subsidie natuurbeheer voor kleine particuliere beheerders Subsidie natuurbeheer voor kleine particuliere beheerders Wat ga ik u vertellen? Wat doet BIJ12 Herziening Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) Besluitvorming Provinciale invulling Subsidieaanvraag

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA s-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA s-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Agro Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den

Nadere informatie

Jaar in beeld Wat deed SCAN in 2014 voor de collectieven?

Jaar in beeld Wat deed SCAN in 2014 voor de collectieven? Jaar in beeld Wat deed SCAN in 2014 voor de collectieven? 2014: het was voor SCAN een vruchtbaar jaar vol dynamiek en resultaat. Er is veel werk verzet, zowel voor als achter de schermen. De professionalisering

Nadere informatie

Kwaliteitsimpuls voor natuur en landschap. Subsidie voor investering en functieverandering

Kwaliteitsimpuls voor natuur en landschap. Subsidie voor investering en functieverandering Kwaliteitsimpuls voor natuur en landschap Subsidie voor investering en functieverandering 1 De subsidie U heeft grond in gebruik en wilt deze geschikt maken voor (agrarisch) natuurbeheer. Of u beheert

Nadere informatie

Het Natura 2000 beheerplan Drentsche Aa-gebied: wat houdt het in, wat gaat er gebeuren? Programma

Het Natura 2000 beheerplan Drentsche Aa-gebied: wat houdt het in, wat gaat er gebeuren? Programma Het Natura 2000 beheerplan Drentsche Aa-gebied: wat houdt het in, wat gaat er gebeuren? Informatieavond, 9 december 2014 De Aanleg, Deurze 1 Programma 1. Welkom (Hendrik Oosterveld) 2. Doel van de avond

Nadere informatie

GLB, agrarisch natuurbeheer en de positie van collectieven

GLB, agrarisch natuurbeheer en de positie van collectieven GLB, agrarisch natuurbeheer en de positie van collectieven GLB: stand van zaken In juni akkoord tussen Europese Commissie, Landbouwraad en Europees Parlement Op enkele punten nog onenigheid Nog veel keuzen

Nadere informatie

Subsidies voor landschap & natuur

Subsidies voor landschap & natuur Gemeente Aalten Subsidies voor landschap & natuur Versterking landschap De provincie Gelderland en de gemeente Aalten streven naar een gevarieerder, aantrekkelijker en beter beleefbaar landschap. Vandaar

Nadere informatie

Kansen creëren voor landbouw, natuur en landschap

Kansen creëren voor landbouw, natuur en landschap Trefdag Landbouw en milieu Proclam 25/11/2010 Workshop natuur- en landschapszorg door boeren Kansen creëren voor landbouw, natuur en landschap Sven Defrijn ECOlogie X ECOnomie = Rurale ondernemers creëren

Nadere informatie

Zuidlaren (gemeente Tynaarlo) (Bron:

Zuidlaren (gemeente Tynaarlo) (Bron: Zuidlaren (gemeente Tynaarlo) (Bron: www.eropuit.nl) Introductie Zuidlaren maakt deel uit van de Drentse gemeente Tynaarlo, en is daarvan met 10.000 inwoners de op een na grootste kern. Zuidlaren is gesitueerd

Nadere informatie

Jaarverslag Landschapsfonds Amstelland Inhoudsopgave

Jaarverslag Landschapsfonds Amstelland Inhoudsopgave Jaarverslag Landschapsfonds Amstelland 2014 Inhoudsopgave 1. Bestuur blz 1 2. Toekomstvisie blz 1 3. Projecten blz 3 4. Financieel jaarverslag 2014 blz 5 1. Bestuur De wens om te werken met een onafhankelijke

Nadere informatie

STUREN MET WATER. over draagvlak en draagkracht in de westelijke veenweiden

STUREN MET WATER. over draagvlak en draagkracht in de westelijke veenweiden STUREN MET WATER over draagvlak en draagkracht in de westelijke veenweiden STUREN MET WATER Het ontwerp Sturen met water van het Veenweide Innovatiecentrum Zegveld (VIC) zet in op actief, dynamisch grondwaterbeheer

Nadere informatie

Voor wie doet u het allemaal? Ontdek het met uw eigen Verdienmodel

Voor wie doet u het allemaal? Ontdek het met uw eigen Verdienmodel Voor wie doet u het allemaal? Ontdek het met uw eigen Verdienmodel Voor wie doet u het eigenlijk allemaal? Veel ondernemers werken met passie aan hun product of dienst. Dan komt het weleens voor dat ondernemers

Nadere informatie

De landbouwer als landschapsbouwer. 4. De landbouwer als landschapsbouwer ICT-opdracht ehorizon

De landbouwer als landschapsbouwer. 4. De landbouwer als landschapsbouwer ICT-opdracht ehorizon 4. De landbouwer als ICT-opdracht ehorizon Bedrijf: Steven Vanhecke - Oude Burkelslag 10-9990 Maldegem 4.1 Richtlijnen voor de begeleidende leerkracht Een belangrijk doel in de derde graad van het secundair

Nadere informatie

Gerard Meijers Provincie Drenthe Strategie LEADER

Gerard Meijers Provincie Drenthe Strategie LEADER Welkom in Drenthe Gerard Meijers Provincie Drenthe Strategie LEADER Plattelandsontwikkeling in Zuidoost Drenthe 12 maart 2015 Westhoek Inhoud presentatie LEADER Zuidoost-Drenthe Toekomst: Omgevingsvisie

Nadere informatie

Leefgebieden droge en natte dooradering

Leefgebieden droge en natte dooradering ELAN Agrarische Natuurverenigingen Zuidoost-Friesland Nieuwe stelsel Leefgebieden droge en natte dooradering Wilco de Jong Voorzitter ELAN 10 maart 2015 Agenda vanavond Nieuwe stelsel Agrarisch natuur-

Nadere informatie

GLB, agrarisch natuurbeheer en de positie van ANV s

GLB, agrarisch natuurbeheer en de positie van ANV s GLB, agrarisch natuurbeheer en de positie van ANV s Duo-presentatie Stand van zaken van discussie over GLB, agrarisch natuurbeheer en collectieven Toekomstige werkwijze van collectieven en benodigde professionalisering

Nadere informatie

De voorwaarden waaraan voldaan moet worden om gebruik te kunnen maken van de beheerpakketten binnen het leefgebied worden hieronder beschreven.

De voorwaarden waaraan voldaan moet worden om gebruik te kunnen maken van de beheerpakketten binnen het leefgebied worden hieronder beschreven. Opengestelde beheerpakketten Collectief Rivierenland per leefgebied (gebaseerd op adviestarieven landelijke beheerpakketten ANLB2016 dd. 09-03-2015) let op: tarieven gewijzigd tov. medio februari 2015

Nadere informatie

Subsidies in de regio

Subsidies in de regio Subsidies in de regio Noord Nederland Subsidies in de regio -- Noord-Nederland Om bepaalde regio s binnen Nederland direct of indirect te versterken zijn er verschillende regionale, nationale en Europese

Nadere informatie

Uitkomsten ledenenquête toekomst Fryske Gea

Uitkomsten ledenenquête toekomst Fryske Gea Leeftijd respondenten Uitkomsten ledenenquête toekomst Fryske Gea Ter gelegenheid van haar 85 jarige jubileum vroeg It Fryske Gea haar leden naar hun mening over diverse actuele onderwerpen. In een enquête

Nadere informatie

SCAN. Checklist Beheerstrategie

SCAN. Checklist Beheerstrategie STICHTING COLLECTIEF AGRARISCH NATUURBEHEER SCAN Checklist Beheerstrategie In de beheerstrategie legt het collectief uit welke keuzen het heeft gemaakt uit de overheidsdoelen, hoe deze doelen mede op basis

Nadere informatie

www.salland.ltonoord.nl

www.salland.ltonoord.nl Workshop Gebiedscoalities door Ben Haarman voorzitter LTO Salland en Herman Menkveld voorzitter ANV Salland LTO Salland Beter samen Ondernemen Dan samen Ondergaan! ltosalland1@gmail.com www.salland.ltonoord.nl

Nadere informatie

Klimaatadaptatie in Zwolle (IJsselvechtdelta)

Klimaatadaptatie in Zwolle (IJsselvechtdelta) Agenda Stad Concernstaf CSADV Stadhuis Grote Kerkplein 15 Postbus 538 8000 AM Zwolle Telefoon (038) 498 2092 www.zwolle.nl Klimaatadaptatie in Zwolle (IJsselvechtdelta) Hoe houden we onze delta leefbaar

Nadere informatie

Toekomst agrarisch natuurbeheer in West-Friesland in 2016. Boeren en weidevogels: vrienden voor het leven.

Toekomst agrarisch natuurbeheer in West-Friesland in 2016. Boeren en weidevogels: vrienden voor het leven. Toekomst agrarisch natuurbeheer in West-Friesland in 2016 Boeren en weidevogels: vrienden voor het leven. 1 2 Toekomst agrarisch natuurbeheer in West-Friesland in 2016 Boeren en weidevogels: vrienden voor

Nadere informatie

Basiscursus aan de slag weidevogelbescherming

Basiscursus aan de slag weidevogelbescherming Agrarisch Basiscursus Natuurbeheer weidevogelbescherming vanaf 2016 Het collectief Noordwest-Overijssel Basiscursus aan de slag weidevogelbescherming Per 2016 gaat het samenwerkingsverband van 4 agrarische

Nadere informatie

HANDLEIDING ECOLOGISCHE EN FINANCIELE TOETS

HANDLEIDING ECOLOGISCHE EN FINANCIELE TOETS HANDLEIDING ECOLOGISCHE EN FINANCIELE TOETS INLEIDING Als onderdeel van de interne kwaliteitsborging voert het collectief een ecologische toets uit op het beheerplan dat in voorbereiding op de gebiedsaanvraag

Nadere informatie

ECOlogie X ECOnomie =

ECOlogie X ECOnomie = Symposium biodiversiteit Antwerpen Agrarisch natuur en landschapsbeheer als economische activiteit Kansen creëren voor landbouw, natuur en landschap Sven Defrijn ECOlogie X ECOnomie = Samenwerking tussen

Nadere informatie

Hoofdlijnen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Hoofdlijnen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Hoofdlijnen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2014-2020 Omvorming + nieuwe opzet directe betalingen Overgangsjaar Toegang tot nglb Basispremie Vergroening en de eisen Communicatie 2 Het nieuwe GLB, nog

Nadere informatie

Internetpanel Dienst Regelingen

Internetpanel Dienst Regelingen Internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 2: Ervaringen E met de aanvraag van SNL 203 April 203. Inleiding In januari en februari 203 is een peiling georganiseerd over de ervaringen met de aanvraag

Nadere informatie

Twentse landbouw in nieuw krachtenveld. Gerko Hopster &JurgenNeimeijer

Twentse landbouw in nieuw krachtenveld. Gerko Hopster &JurgenNeimeijer Twentse landbouw in nieuw krachtenveld Gerko Hopster &JurgenNeimeijer Programma Voorstellen Stellingen Presentatie trends en ontwikkelingen Discussie Conclusies en afronding Pratensis Adviesbureau voor

Nadere informatie

Naar een goed weidevogelbeheer. Cees Witkamp Senior beleidsmedewerker boerenlandvogels Vogelbescherming Nederland

Naar een goed weidevogelbeheer. Cees Witkamp Senior beleidsmedewerker boerenlandvogels Vogelbescherming Nederland Naar een goed weidevogelbeheer Cees Witkamp Senior beleidsmedewerker boerenlandvogels Vogelbescherming Nederland 1 Even iets over Vogelbescherming o Opgericht 1899 o C. 140.000 leden o C. 65 werknemers

Nadere informatie

RESULTATEN LANDGOEDERENBELEID

RESULTATEN LANDGOEDERENBELEID Deze folder is opgesteld door OPG en adviesbureau Wing en is gefinancierd door de provincie Overijssel. Het geeft een indicatief beeld van de resultaten van het landgoederenbeleid van de provincie Overijssel

Nadere informatie

Duurzame ontwikkeling van Het Groene Woud

Duurzame ontwikkeling van Het Groene Woud Duurzame ontwikkeling van Het Groene Woud Veldloket Groenblauwe Diensten door de Agrarische Natuurvereniging Het Groene Woud Streekrekening Het Groene Woud door Stichting Streekrekening Het Groene Woud

Nadere informatie

Aan. Portefeuillehouder

Aan. Portefeuillehouder Voorstel Steenbokstraat 10 Postbus 4142 7320 AC Apeldoorn [T] (055) 527 29 11 [F] (055) 527 27 04 [E] waterschap@veluwe.nl [I] www.veluwe.nl Aan Portefeuillehouder algemeen bestuur 25 november 2009 A.

Nadere informatie

Even wachten met maaien voor de gruttokuikens

Even wachten met maaien voor de gruttokuikens pagina 1 van 5 Even wachten met maaien voor de gruttokuikens Reportage Weidevogelbeheer Weidevogels hebben het zwaar. Nu komt de overheid met een reddingsplan dat volgens Vogelbescherming Nederland zo

Nadere informatie