Deze documenten treft u aan als bijlage bij de Statenbrief. Wij lichten de Bestuursovereenkomst grond toe in een separate toelichting.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deze documenten treft u aan als bijlage bij de Statenbrief. Wij lichten de Bestuursovereenkomst grond toe in een separate toelichting."

Transcriptie

1 Bijlage bij Statenbrief Natuurpact en Bestuursovereenkomst grond Zaaknummer Toelichting op het Natuurpact 1. Inleiding Aanleiding In de vergadering van uw Staten op 7 november 2012 heeft ons college toegezegd om uw Staten te informeren over de inzet van landelijk 200 miljoen per jaar 1 aanvullende financiële middelen voor natuur uit regeerakkoord Rutte II. Aan die toezegging geven wij invulling met de Statenbrief Natuurpact en Bestuursakkoord grond. Provincies en de Staatssecretaris van Economische Zaken hebben de afgelopen maanden intensief overleg gevoerd over de inzet van aanvullende rijksmiddelen voor natuur. De staatssecretaris heeft de resultaten van dit overleg in het "Natuurpact ontwikkeling en beheer van natuur in Nederland" (zie bijlage; hierna: Natuurpact) aangeboden aan de Tweede Kamer. De afspraken met de staatsecretaris zijn mede gebaseerd op de "Overeenkomst tussen Manifestpartijen en provincies/ipo over uitvoering natuur- en landschapsbeleid" (zie bijlage) en de daarbij behorende "Financiële plaat" (zie bijlage). De afspraken tussen provincies en Rijk bouwen voort op de reeds ingezette decentralisatie van het natuurbeleid. Net als bij de decentralisatie ligt de focus van de afspraken op internationale doelen. Doel In deze toelichting gaan wij nader in op inhoud en achtergronden van: - "Natuurpact ontwikkeling en beheer van natuur in Nederland" - "Overeenkomst tussen Manifestpartijen en provincies/ipo over uitvoering natuur- en landschapsbeleid" en de daarbij behorende "Financiële plaat" - "Advies Commissie Jansen-2; Provincies, natuurlijk doen! Advies aan het Interprovinciaal Overleg over verdeling van de financiële middelen uit regeerakkoord Rutte II voor ontwikkeling en beheer van natuur in Nederland". Deze documenten treft u aan als bijlage bij de Statenbrief. Wij lichten de Bestuursovereenkomst grond toe in een separate toelichting. Wij schetsen de vervolgstappen die wij naar aanleiding van het bereikte akkoord zullen nemen. Voor 2013 heeft het Rijk incidenteel 200 miljoen beschikbaar gesteld naar aanleiding van het "Lenteakkoord". Over de inzet van deze middelen informeren wij uw Staten volledigheidshalve in de laatste paragraaf van deze toelichting. 1 Het kabinet Rutte II stelt landelijk de volgende middelen ter beschikking (bron: rijksbegroting 2014): en 2015: 100 miljoen per jaar en 2017: 300 miljoen per jaar - Vanaf 2018: 200 miljoen per jaar

2 Kader Op 27 juni 2012 hebben uw Staten de "Beleidsuitwerking Natuur en Landschap" (PS ) vastgesteld. Hierin zijn de gevolgen van het Bestuursakkoord natuur 2 voor Gelderland uitgewerkt. Die uitwerking was mede gebaseerd op de verdeling van de gedecentraliseerde middelen naar aanleiding van het advies van de commissie Jansen I, zoals op 11 oktober 2012 door uw staten besproken (PS ). In Beleidsuitwerking Natuur en Landschap zijn de contouren voor de aanpak van natuur en landschap vastgelegd. Daarbij constateerden wij dat het Bestuursakkoord natuur nog enkele open einden liet zien. Er resteerden onder andere vragen over de dekking van natuurbeheer, agrarisch natuurbeheer en de beschikbaarheid van rijksgronden ter financiering van de ontwikkelopgave resteerden. 2. Toelichting op Natuurpact en overeenkomst met manifestpartners 2.2 Verantwoordelijkheid en samenwerking Met de decentralisatie in 2011 is het natuurbeleid een kerntaak van de provincies geworden. Het Rijk heeft daarbij een rol als het gaat om ambities en kaders. Wij vinden het belangrijk dat het kabinet Rutte II deze lijn bestendigt. Aanvullende rijksmiddelen voor natuurontwikkeling en natuurbeheer worden door de provincies ingezet. Weeffouten uit het Bestuursakkoord natuur worden hersteld: provincies worden verantwoordelijk voor agrarisch natuurbeheer binnen én buiten de EHS en er zijn nadere afspraken gemaakt over natuur buiten de EHS en soortenbeleid. Hiermee wordt de kerntaak natuur voor provincies verder versterkt. Bij deze rolverdeling past een primaire verantwoording van het provinciale bestuur naar Provinciale Staten. Het Rijk kan deze informatie benutten in haar informatie naar de Tweede Kamer. Een onafhankelijke toets op de voortgang van het beleid past daarbij, zoals de ex ante evaluatie van de Gelderse Beleidsuitwerking Natuur en Landschap door het Planbureau voor de Leefomgeving heeft laten zien. 2.3 Ambities en afspraken In het Natuurpact bevestigt de staatssecretaris het Bestuursakkoord natuur als startpunt voor haar ambities voor de periode tot Zij wil daarbij een plus realiseren ten aanzien van: - versnelling van de realisatie van nieuwe natuur en verbindingen; - extra inspanningen voor herstelbeheer en water- en milieucondities; - een impuls aan de natuur buiten de EHS; - aandacht voor soortenbescherming; - een effectiever agrarisch natuurbeheer; - duurzame, economische ontwikkeling door de Programmatische Aanpak Stikstof. Gelet op de taakverdeling tussen provincies en Rijk is de wijze waarop invulling wordt gegeven aan deze ambities een taak van de provincies. Natuurbeheerders, waterbeheerder en particulieren zijn essentiële partijen bij de uitvoering van het natuurbeleid. 2 In het "Onderhandelingsakkoord decentralisatie natuur" van 20 september 2011 en de aanvullingen en uitvoeringsafspraken van respectievelijk 7 december 2011 en 8 februari 2012 (deze drie afsprakendocumenten worden hierna aangeduid als "Bestuursakkoord Natuur"), zijn door het Rijk en de provincies de afspraken vastgelegd over de decentralisatie van het natuurbeleid. 2

3 Wij hechten daarom veel waarde aan de afspraken die tussen provincies/ipo en manifestpartijen zijn gemaakt over de uitvoering van natuur- en landschapsbeleid. Provincies en landelijke manifestpartijen zien de volgende uitdagingen voor het natuur- en landschapsbeleid: 1 Een robuust Nederlands natuurnetwerk realiseren dat internationale doelen flink dichterbij brengt. 2 Vergroten van het draagvlak voor natuur- en landschapsbeleid. 3 Meer zekerheid over de financiering van beheer en ontwikkeling van het Nederlandse Natuurnetwerk. Deze uitdagingen sluiten nauw aan bij de drie beleidspijlers van de Gelderse Beleidsuitwerking Natuur en Landschap: 1 Zorgvuldig omgaan met natuur en landschap. 2 Maatschappelijke betrokkenheid en eigenaarschap vergroten. 3 Natuur en landschap: haalbaar en betaalbaar. In de volgende paragraven gaan wij nader in op de inzet van middelen en op enkele specifieke onderwerpen die het Gelderse natuur- en landschapsbeleid raken. Wij constateren daarbij dat de afspraken over de inzet van middelen passen binnen de doelen die vastgelegd zijn in de Beleidsuitwerking Natuur en Landschap. 2.4 Inzet extra rijksmiddelen vanaf 2014 Provincies en maatschappelijke organisaties hebben in de Overeenkomst tussen Manifestpartijen en provincies/ipo over uitvoering natuur- en landschapsbeleid (zie bijlage) een financiële plaat uitgewerkt voor de inzet van aanvullende rijksmiddelen: - 97 miljoen per jaar voor beheer, waaronder de beheeropgave uit het Bestuursakkoord natuur, aangevuld met opgaven voor onder andere agrarisch natuurbeheer buiten de EHS, faunafonds, soortenbescherming; miljoen per jaar voor de ontwikkelopgave cf. het Bestuursakkoord natuur. Deze bedragen zijn aanvullend op de financiële middelen die door het Rijk ( 105 miljoen per jaar) en door provincies ( 65 miljoen per jaar) beschikbaar zijn gesteld in het kader van het Bestuursakkoord Natuur. Met de inzet van de aanvullende rijksmiddelen wordt ook invulling gegeven aan de afspraken tussen provincies en Rijk over de dekking van maatregelen in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof, waarover wij uw Staten eind vorig jaar informeerden (PS ). Met het beschikbaar komen van de aanvullende rijksmiddelen en nadere afspraken over de grondvoorraad kunnen onzekerheden in de Beleidsuitwerking Natuur en Landschap voor onder andere de volgende onderwerpen verder worden beperkt: - dekkingstekort voor natuurbeheer; - agrarisch natuurbeheer binnen én buiten de EHS; - dekking ontwikkelingsopgave uit rijks grondvoorraad. In de Beleidsuitwerking Natuur en Landschap is de dekking van de ontwikkel- en de beheeropgave tot en met 2016 veilig gesteld. De gemaakte afspraken met het Rijk en landelijke manifestpartners geven zicht op financiering van de ontwikkel- en beheeropgave die verder strekt dan deze financiële horizon. 3

4 2.5 Beheeropgave Het beheer van bestaande natuur is van groot belang voor het behalen van internationale doelen. In de Beleidsuitwerking Natuur en Landschap signaleerden wij nog een dekkingstekort voor natuurbeheer. Met de aanvullende rijksmiddelen en gelet op de afspraken over vergoeden van 75% van de normkosten aan natuurbeheerders kunnen wij dit dekkingstekort oplossen. Wij zullen daarom op korte termijn overgaan tot het openstellen van de regeling SNL voor 2014 op basis van een vergoedingspercentage van 75% van de normkosten, inclusief openstelling van de recreatietoeslag. 2.6 Agrarisch natuurbeheer Met de afspraken in het kader van het Natuurpact worden de provincies verantwoordelijk voor het agrarisch natuurbeheer binnen én buiten de EHS. Daarmee wordt een weeffout in het Bestuursakkoord natuur (het Rijk behield de verantwoordelijkheid voor agrarisch natuurbeheer buiten de EHS) hersteld. De uitvoering van het agrarisch natuurbeheer wordt hiermee voor alle betrokkenen eenvoudiger. Collectieven in de streek krijgen een centrale rol bij de uitvoering van het agrarisch natuurbeheer. De financiering van agrarisch natuurbeheer is mede afhankelijk van middelen uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Hiervoor moeten middelen van pijler 1 naar pijler 2 worden verschoven. Het is nog onzeker in hoeverre dit geld beschikbaar komt. Het agrarisch natuurbeheer moet ook effectiever worden. Wij richten ons daarom op vormen van agrarisch natuurbeheer die wezenlijk bijdragen aan doelen van Natura 2000, Kader Richtlijn Water en het Gelders Natuur Netwerk. Het gaat dan onder andere om weidevogelbeheer en akkervogelbeheer. Vlak dekkend botanisch beheer past daar in veel gevallen niet bij. 2.7 Ontwikkelopgave De Gelderse ambitie voor de verdere ontwikkeling van het natuurnetwerk is vastgelegd in de Beleidsuitwerking Natuur en Landschap en verwerkt in de Omgevingsvisie. Daarbij gaan wij uit van een opgave van 5300 hectare nieuwe natuur binnen een zoekgebied van zo n 7000 hectare. De Gelderse EHS, in de Omgevingsvisie "Gelders NatuurNetwerk" en "Gelderse Groene Ontwikkelingszone", is een compact, hoogwaardig en onderling verbonden netwerk van natuur. Het Gelders Natuurnetwerk en de Gelderse Groene Ontwikkelingszone geven daarmee voldoende ruimte om invulling te geven aan de ambitie van kabinet Rutte II voor "robuuste natuur". In de Beleidsuitwerking Natuur en Landschap is de dekking voor de ontwikkelopgave tot en met 2016 vastgelegd. Op basis van de aanvullende rijksmiddelen verwachten zij over een langere periode duidelijkheid te kunnen geven over de dekking van de ontwikkelopgave, mogelijk zelfs tot na Soortenbeleid en natuur buiten de EHS Over soortenbeleid en natuur buiten de EHS zijn in het kader van het Bestuursakkoord natuur geen afspraken gemaakt tussen provincies en Rijk. Onbelangrijk zijn deze onderwerpen echter niet. Bescherming van specifieke soorten, inclusief het treffen van maatregelen voor versterking van hun leefgebied is onderdeel van de internationale verplichtingen. Natuur buiten de EHS heeft vaak een grote waarde voor mens en natuurwaarden. Vanuit de aanvullende rijksmiddelen zal hiervoor een (beperkt) taakstellend budget worden gereserveerd. Daarmee is het soortenbeleid ook een provinciale verantwoordelijkheid geworden. 4

5 3. Toelichting op het advies van de Commissie Jansen-2 De commissie Jansen-2 heeft opdracht gekregen van het IPO om een advies uit te brengen over de verdeling van de aanvullende middelen uit het Regeerakkoord Rutte II. De commissie heeft een advies uitgebracht waarbij zij zich heeft gebaseerd op de beheer- en ontwikkelopgaven van de verschillende provincies. Zij heeft daarbij objectieve criteria gehanteerd die gebaseerd zijn op de bijdrage die provincies leveren aan de internationale doelen, rekening houdend met de afspraken in het kader van het Natuurpact. Zij bouwt daarmee voort op het advies van de Commissie Jansen I over de verdeling van middelen uit het Bestuursakkoord natuur dat wij uw Staten in het kader van de afrondingsovereenkomst ILG hebben aangeboden (PS ). Gelet op de middelen die beschikbaar komen, kan de provincie Gelderland rekenen op zo n 10% van de aanvullende rijksmiddelen. De commissie Jansen-2 stelt in haar advies ook enkele kleine correcties voor ten opzichte van de verdeling in het advies van de commissie Jansen in De definitieve verdeling van middelen over provincies komt tot stand in de december-circulaire waarmee de rijksmiddelen worden toegevoegd aan het provinciefonds. Naar aanleiding daarvan zullen wij een begrotingsvoorstel voorbereiden. 4. Vervolg Wij werken de financiële consequenties nader uit in een voorstel in het kader van de begroting 2014 dat wij in het eerste kwartaal van 2014 aan uw Staten voorleggen. Wij verwachten daarin concrete voorstellen te kunnen doen voor dekking van de opgave tot ten minste Inzet extra rijksmiddelen voor robuuste natuur in 2013 Ook voor 2013 is al een jaarschijf van 200 miljoen extra rijksgeld beschikbaar gesteld. Vooruitlopend op het bestuurlijk overleg tussen provincies en staatssecretaris in het kader van het Natuurpact hebben provincies en staatssecretaris afspraken gemaakt over de inzet van de extra rijksmiddelen voor dit jaar. Deze middelen zijn beschikbaar voor concrete projecten die bijdragen aan robuuste natuur en voor maatregelen in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof. De extra rijksgelden voor robuuste natuur koppelen wij aan projecten binnen de Gelderse ontwikkelopgave die een specifieke bijdrage leveren aan robuuste natuur. De brochure Extra natuurprojecten 2013 (zie bijlage) geeft een overzicht van deze projecten. De brochure is in interprovinciaal kader is opgesteld. Over de inzet van middelen voor de PAS hebben wij uw Staten reeds geïnformeerd (PS ). 5

Onderhandelingsakkoord decentralisatie natuur

Onderhandelingsakkoord decentralisatie natuur Onderhandelingsakkoord decentralisatie natuur Tussen kabinet en IPO getekend 20 september 2011 INHOUDSOPGAVE 1. Visie van het Rijk 2. Inhoud onderhandelingsakkoord 3. Provincie Noord-Brabant 4. Vervolg

Nadere informatie

Verkenning natuurbeleid

Verkenning natuurbeleid Colofon De Rekenkamer Oost-Nederland is een onafhankelijk orgaan dat onderzoek doet naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het gevoerde bestuur van de provincies Gelderland en Overijssel.

Nadere informatie

Vragen van de heer A.E. van Liere MA, MSc. (Partij voor de Dieren) en de heer A. Hietbrink (GroenLinks) over verlaging storting reserve groen

Vragen van de heer A.E. van Liere MA, MSc. (Partij voor de Dieren) en de heer A. Hietbrink (GroenLinks) over verlaging storting reserve groen Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland Haarlem, 22 september 2015 Vragen nr. 87 Vragen van de heer A.E. van Liere MA, MSc. (Partij voor de Dieren) en de heer A. Hietbrink (GroenLinks) over

Nadere informatie

Notitie Natuurpact en Bestuursovereenkomst Grond

Notitie Natuurpact en Bestuursovereenkomst Grond Notitie Natuurpact en Bestuursovereenkomst Grond 1. Aanleiding Door de bezuinigingen van het Rijk op de middelen voor natuur dreigde in 2011 een stagnatie in het natuurbeleid. Nu het kabinet Rutte-2 een

Nadere informatie

Agenda van de openbare Weeklijst van 1 oktober 2013

Agenda van de openbare Weeklijst van 1 oktober 2013 Agenda van de openbare Weeklijst van 1 oktober 2013 Weekoverzicht 25 september t/m 1 oktober 2013 Datum: dinsdag 1 oktober 2013 Aanvang: 17:00 Vergaderschema Provinciale Staten 2014-2015 Vergaderschema

Nadere informatie

HOLLAND ZUID. Gedeputeerde Staten. Aan de leden van Provinciale Staten van Zuid-Holland

HOLLAND ZUID. Gedeputeerde Staten. Aan de leden van Provinciale Staten van Zuid-Holland Gedeputeerde Staten HOLLAND ZUID Aan de leden van Provinciale Staten van Zuid-Holland Contact R.0. Koop T 070-441 60 30 ro.koop@pzh.nl Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441 66

Nadere informatie

Decentralisatie natuurbeleid en de Wet natuurbescherming. Mark Hoevenaars en Doorle Offerhaus

Decentralisatie natuurbeleid en de Wet natuurbescherming. Mark Hoevenaars en Doorle Offerhaus Decentralisatie natuurbeleid en de Wet natuurbescherming Mark Hoevenaars en Doorle Offerhaus Agenda Natuurbeleid in Nederland Casus: rol van de overheid Decentralisatie van het beleid Wet Natuurbescherming

Nadere informatie

Plan van aanpak Natuurvisie Gelderland

Plan van aanpak Natuurvisie Gelderland Bijlage bij Statenbrief Plan van aanpak Natuurvisie- zaaknummer 2016-012209 Plan van aanpak Natuurvisie Gelderland 1. Aanleiding In 2012 hebben Provinciale Staten de Beleidsuitwerking Natuur en Landschap

Nadere informatie

BESTUURSOVEREENKOMST GROND. EZ Provincies

BESTUURSOVEREENKOMST GROND. EZ Provincies BESTUURSOVEREENKOMST GROND EZ Provincies September 2013 BESTUURSOVEREENKOMST GROND Ondergetekenden: A. de staatssecretaris van Economische Zaken B. de gedeputeerden Vitaal Platteland van alle provincies

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 33 576 Natuurbeleid Nr. 99 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

Memo. Geachte leden van Provinciale Staten.

Memo. Geachte leden van Provinciale Staten. Memo Datum 21 september 2011 Aan Registratienummer: 1216943 Afdeling Van Gedeputeerden Appelman en Witteman Doorkiesnummer Betreft Onderhandelingsakkoord decentralisatie natuur Afschrift Opmerkingen Geachte

Nadere informatie

Griffier van de Staten. Provincie Zeeland. Geleidebrief Kaderstellend

Griffier van de Staten. Provincie Zeeland. Geleidebrief Kaderstellend Griffier van de Staten Geleidebrief Kaderstellend Provincie Zeeland Naam voorstel Nummer BLD-129 GEWIJZIGD Statenvoorstel Verdergaande decentralisatie Natuur, afrekening Drenthe en aankoop Rijksgronden

Nadere informatie

Statenmededeling. Implementatie Wet natuurbescherming: uitgangspunten voor Verordening natuurbescherming. Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant,

Statenmededeling. Implementatie Wet natuurbescherming: uitgangspunten voor Verordening natuurbescherming. Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant, Statenmededeling Onderwerp Implementatie Wet natuurbescherming: uitgangspunten voor Verordening natuurbescherming PS: 4045048 Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant, Kennisnemen van De uitgangspunten

Nadere informatie

Natuurbeleid in Zuid-Holland

Natuurbeleid in Zuid-Holland Natuurbeleid in Zuid-Holland Wat staat de natuur de komende jaren te wachten? Achterbanbijeenkomst Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland 13 december 2011 20.00 Opening en welkom voorzitter Susanne Kuijpers

Nadere informatie

ontwikkeling en beheer van natuur in Nederland (verder: Natuurpact), geven ons

ontwikkeling en beheer van natuur in Nederland (verder: Natuurpact), geven ons Algemene Rekenkamer Algemene Rekenkamer Lange Voorhout 8 Voorzitter van de Tweede Kamer Postbus 20015 der Staten-Generaal 2500 EA Den Haag Binnenhof 4 T 070-3424344 Den Haag E voorlichting@rekenkamer.nl

Nadere informatie

Provincies, natuurlijk doen!

Provincies, natuurlijk doen! Provincies, natuurlijk doen! Advies aan het Interprovinciaal Overleg over de verdeling van de financiële middelen uit het Regeerakkoord Rutte II voor ontwikkeling en beheer van natuur in Nederland. Juni

Nadere informatie

Provincies, natuurlijk doen! Onder embargo. 1

Provincies, natuurlijk doen! Onder embargo. 1 Provincies, natuurlijk doen! Onder embargo. 1 Voorwoord Het tweede advies van de Commissie Jansen bouwt voort op het eerste advies en in het bijzonder op het besluit van het IPO-bestuur en de provincies

Nadere informatie

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH STATENNOTITIE Aan de leden van Provinciale Staten HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Grond en het Onderhandelingsakkoord decentralisatie natuur HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Directoraat-generaal Agro en Directie en Biodiversiteit Bezoekadres Bezuidenhoutseweg

Nadere informatie

Natuurpact ontwikkeling en beheer van natuur in Nederland

Natuurpact ontwikkeling en beheer van natuur in Nederland Natuurpact ontwikkeling en beheer van natuur in Nederland 1. Inleiding Een rijke, aantrekkelijke en maatschappelijk waardevolle natuur in Nederland, dat is waar het kabinet samen met de provincies en een

Nadere informatie

Griffier van de Staten

Griffier van de Staten Griffier van de Staten Geleidebrief Kaderstellend Naam voorstel Nummer WBN-124 Statenvoorstel Verdergaande decentralisatie Natuur, afrekening Drenthe en aankoop Rijksgronden Betreft vergadering Cie REW

Nadere informatie

Voortvarend verder met opstellen Hoofdlijnennotitie Natuur

Voortvarend verder met opstellen Hoofdlijnennotitie Natuur Deze nieuwsbrief informeert u over de werkzaamheden en resultaten van interprovinciaal projectbureau Vitaal Platteland. Het projectbureau faciliteert de provincies in de uitvoering van het Natuurakkoord.

Nadere informatie

Het Brabantse natuurbeleid onder de loep Bijstelling noodzakelijk?

Het Brabantse natuurbeleid onder de loep Bijstelling noodzakelijk? Het Brabantse natuurbeleid onder de loep Bijstelling noodzakelijk? Conclusie Er zijn veel ontwikkelingen in het natuurbeleid sinds 2010 Er zijn aanpassingen doorgevoerd of noodzakelijk Natuurbeleid in

Nadere informatie

Natuurpact ontwikkeling en beheer van natuur in Nederland

Natuurpact ontwikkeling en beheer van natuur in Nederland Natuurpact ontwikkeling en beheer van natuur in Nederland 1. Inleiding Een rijke, aantrekkelijke en maatschappelijk waardevolle natuur in Nederland, dat is waar het kabinet samen met de provincies en een

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 576 Natuurbeleid Nr. 17 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten,

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 11 januari 2011 Nummer PS : Afdeling : ILG en GRN Commissie : RGW Steller : Josje van Noorden Portefeuillehouder : Dhr Krol Registratienummer : 2010INT266286

Nadere informatie

Subsidiestelsel Natuur en Landschap

Subsidiestelsel Natuur en Landschap Subsidiestelsel Natuur en Landschap Nederland is rijk aan waardevolle natuur- en cultuurlandschappen. De provincies zijn in Nederland verantwoordelijk voor het natuurbeheer en willen de natuurwaarden in

Nadere informatie

Raymond Schrijver, Aris Gaaff en Irene Bouwma (Wageningen UR)

Raymond Schrijver, Aris Gaaff en Irene Bouwma (Wageningen UR) Geen natuur meer op landbouwgrond. foto's Hans van den Bos, Bosbeeld.nl Provinciale budgetten bepalen d Het regeerakkoord van het Kabinet Rutte was zeer duidelijk:de EHS zou in 2018 herijkt gerealiseerd

Nadere informatie

Statenvoorstel 27/11 A

Statenvoorstel 27/11 A Statenvoorstel 27/11 A Voorgestelde behandeling: PS-vergadering : 1 juli 2011 Statencommissie : Commissie voor Economische Zaken en Bestuur, 17 juni 2011 Onderwerp Bestuursakkoord 2011-2015 Rijk - Interprovinciaal

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA s-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA s-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Agro Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den

Nadere informatie

Agenda vergadering Provinciale Staten op 14 november 2012

Agenda vergadering Provinciale Staten op 14 november 2012 Agenda vergadering Provinciale Staten op 14 november 2012 Hierbij wordt u uitgenodigd voor de openbare vergadering van de Provinciale Staten Datum: woensdag 14 november 2012 Aanvang: 10:00 uur (de vergadering

Nadere informatie

Actuele ontwikkelingen in het provinciale natuurbeleid. Heine van Maar Provincie Noord-Brabant 21 maart 2013

Actuele ontwikkelingen in het provinciale natuurbeleid. Heine van Maar Provincie Noord-Brabant 21 maart 2013 Actuele ontwikkelingen in het provinciale natuurbeleid Heine van Maar Provincie Noord-Brabant 21 maart 2013 Inhoud Doelen Bezuinigingen Aanpassing natuurambitie Realisatiestrategie 1. Doelen in nota BrUG

Nadere informatie

Nieuwe koers Ecologische Hoofdstructuur

Nieuwe koers Ecologische Hoofdstructuur Jg. 45 / Nr. 2 / 2012 Nieuwe koers Ecologische Hoofdstructuur P. 134 Bart de Knegt, Hendrien Bredenoord, Arjen van Hinsberg en Marieke Gorrée Nieuwe koers Ecologische Hoofdstructuur luchtfoto: De Jong

Nadere informatie

3. Provinciale doelen in relatie tot het IPO-basisniveau groene handhaving

3. Provinciale doelen in relatie tot het IPO-basisniveau groene handhaving De private boa-werkgevers zijn een lobby gestart in de richting van het rijk, vooral voor de eerste vier punten en naar de provincie voor het vijfde punt. Uit het overleg met de werkgevers blijkt dat zij

Nadere informatie

1 Inhoud voorstel (beoogd resultaat/doel)

1 Inhoud voorstel (beoogd resultaat/doel) STATENBRIEF Onderwerp: Implementatie Wet natuurbescherming Doel van deze brief: Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: Te besluiten conform het ontwerpbesluit

Nadere informatie

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Provinciale Staten Voorstel aan Provinciale Staten HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Beleidsuitwerking natuur en landschap HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nadere informatie

3 Q NOV. 2010. 2010-62.458/48/A.20, LGW 284674 Galen Last L.J. van (050)316 4193

3 Q NOV. 2010. 2010-62.458/48/A.20, LGW 284674 Galen Last L.J. van (050)316 4193 o [p[r vdöi] De /& groningen o Martinikerkhof 12 Postbus 610 9700 AP Groningen Aan de leden van Provinciale Staten, de heren Luitjens en Blom. a- C/) 050 316 49 33 Datum Briefnummer Zaaknummer Behandeld

Nadere informatie

Onderwerp: Beter Benutten Vervolg regio Stedendriehoek en Stadsregio Arnhem-Nijmegen

Onderwerp: Beter Benutten Vervolg regio Stedendriehoek en Stadsregio Arnhem-Nijmegen STATENBRIEF Onderwerp: Beter Benutten Vervolg regio Stedendriehoek en Stadsregio Arnhem-Nijmegen Doel van deze brief: Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: Te

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Beantwoording vragen ex art. 3.2 Reglement van Orde van de Partij voor de Dieren aangaande de begroting 2012 en de najaarsbrief. Provinciale

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Biodiversiteit en Leefgebieden

Uitvoeringsprogramma Biodiversiteit en Leefgebieden Uitvoeringsprogramma Biodiversiteit en Leefgebieden 1. Inleiding In de nota Brabant Uitnodigend Groen (Nota BrUG) is het nieuwe natuur- en landschapsbeleid van de provincie voor het komende decennium verwoord.

Nadere informatie

Provincie Gelderland drs. J.W. van der Vegte Postbus 9090 6800 GX Arnhem

Provincie Gelderland drs. J.W. van der Vegte Postbus 9090 6800 GX Arnhem > Retouradres Postbus 303, 3720 AH, Bilthoven Provincie Gelderland drs. J.W. van der Vegte Postbus 9090 6800 GX Arnhem Locatie Bilthoven A. van Leeuwenhoeklaan 9 3721 MA Bilthoven Postbus 303 3720 AH Bilthoven

Nadere informatie

Provinciaal projectenboek natuur 2013 Beknopte analyse van mogelijke bijdrage projecten aan Europese doelen

Provinciaal projectenboek natuur 2013 Beknopte analyse van mogelijke bijdrage projecten aan Europese doelen PBL-notitie Provinciaal projectenboek natuur 2013 Beknopte analyse van mogelijke bijdrage projecten aan Europese doelen Hendrien Bredenoord, Arjen van Hinsberg, Marjon Hendriks en Frits Kragt. Contact:

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2016 2017 33 576 Natuurbeleid 33 348 Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming) E 1 VERSLAG VAN EEN NADER SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld

Nadere informatie

Natuurbeheerplan Zeeland 2016 Ontwerp planwijziging natuurgebieden Vastgesteld door Gedeputeerde Staten op 16 mei 2017

Natuurbeheerplan Zeeland 2016 Ontwerp planwijziging natuurgebieden Vastgesteld door Gedeputeerde Staten op 16 mei 2017 Natuurbeheerplan Zeeland 2016 Ontwerp planwijziging natuurgebieden 2017 Vastgesteld door Gedeputeerde Staten op 16 mei 2017 1 1. Inleiding Het Natuurbeheerplan Zeeland bevat het provinciale beleid tot

Nadere informatie

QuickScan Hoofdlijnennotitie Ontwikkeling en beheer van natuur in Nederland Globale toetsing van effectiviteit en doelmatigheid

QuickScan Hoofdlijnennotitie Ontwikkeling en beheer van natuur in Nederland Globale toetsing van effectiviteit en doelmatigheid PBL-notitie QuickScan Hoofdlijnennotitie Ontwikkeling en beheer van natuur in Nederland Globale toetsing van effectiviteit en doelmatigheid Hendrien Bredenoord, Arjen van Hinsberg, Bart de Knegt en Frits

Nadere informatie

Notitie Instellen InvesteringsKrediet Grond Natuur

Notitie Instellen InvesteringsKrediet Grond Natuur Notitie Instellen InvesteringsKrediet Grond Natuur Aanleiding In 2009 hebben Provinciale Staten (PS) het Investeringskrediet Grond (IKG) ingesteld. Dit krediet was primair bedoeld om gronden aan te kunnen

Nadere informatie

Blijvend geld en aandacht nodig voor Nationale landschappen, Provincies doen meer dan het Rijk

Blijvend geld en aandacht nodig voor Nationale landschappen, Provincies doen meer dan het Rijk Nationale landschappen: aandacht en geld nodig! 170610SC9 tk 7 Blijvend geld en aandacht nodig voor Nationale landschappen, Provincies doen meer dan het Rijk De Rekenkamer Oost-Nederland heeft onderzoek

Nadere informatie

3) Vitaal platteland, natuurbeheer en ontwikkeling natuurgebieden

3) Vitaal platteland, natuurbeheer en ontwikkeling natuurgebieden 3) Vitaal platteland, natuurbeheer en ontwikkeling natuurgebieden Wat willen we bereiken in deze coalitieperiode? Het landelijk gebied van Gelderland heeft een grote economische en maatschappelijke betekenis.

Nadere informatie

Natuurpact ontwikkeling en beheer van natuur In Nederland

Natuurpact ontwikkeling en beheer van natuur In Nederland Natuurpact ontwikkeling en beheer van natuur In Nederland 1. Inleiding Een rijke, aantrekkelijke en maatschappelijk waardevolle natuur in Nederiand, dat Is waar het kabinet samen met de provincies en een

Nadere informatie

Realisatie Natuurnetwerk - verwerving en inrichting,

Realisatie Natuurnetwerk - verwerving en inrichting, Realisatie Natuurnetwerk - verwerving en inrichting, 1990-2017 Indicator 4 september 2018 U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 30 825 Ecologische hoofdstructuur Nr. 179 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Provincies, natuurlijk!

Provincies, natuurlijk! Provincies, natuurlijk! Advies aan het Interprovinciaal Overleg over de uitwerking van het Onderhandelingsakkoord Decentralisatie Natuur. Voorstel voor een verdeling van de Ontwikkelopgave Natuur en de

Nadere informatie

Provinciale Staten VOORBLAD

Provinciale Staten VOORBLAD Provinciale Staten VOORBLAD Onderwerp SIS-nummer Beleidsuitwerking natuur en landschap PS2012-401 Agendering (advies Griffie) Commissie LCJ 13 juni 2012 Provinciale Staten 27 juni 2012 Behandelwijze Overleg-/

Nadere informatie

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Datum 1 6 DEC. 2010 Betreft aangepaste ILG-beschikking

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Datum 1 6 DEC. 2010 Betreft aangepaste ILG-beschikking Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie > Retouradres Postbus 41 5 EK Den Haag College van Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland Postbus 55 8 AB LELYSTAD Datum 1 6 DEC. 1 Betreft

Nadere informatie

;.6 DEC2fl ^ Paraaf Provincie

;.6 DEC2fl ^ Paraaf Provincie p ZUID HOLLAND 5 -minuten versie voor Provinciale Staten Directie DLB Afdeling Water en Groen Registratienummer PZH-2013-429600098 {DOS-2011-0010738) Datum vergadering Gedeputeerde Staten 26 november 2013

Nadere informatie

GS brief aan Provinciale Staten

GS brief aan Provinciale Staten GS brief aan Provinciale Staten Contact: E.F. Weijdema 070-441 67 48 ef.weijdema@pzh.nl Aan Provinciale Staten Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441 66 11 www.zuid-holland.nl

Nadere informatie

Begroting 2019 Moties en toezeggingen Provincie Gelderland

Begroting 2019 Moties en toezeggingen Provincie Gelderland Begroting 2019 Moties en toezeggingen Provincie Gelderland donderdag 15 november 2018 08:02 Bezoekadres: Markt 11, 6811 CG ARNHEM Postadres: Postbus 9090, 6800 GX ARNHEM Telefoon: (026) 3599480 E-mail:

Nadere informatie

Begrenzing van het Natuurnetwerk en de Natura 2000-gebieden

Begrenzing van het Natuurnetwerk en de Natura 2000-gebieden Begrenzing van het Natuurnetwerk en de Natura 2000-gebieden Indicator 26 september 2017 U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt

Nadere informatie

5 minuten versie voor Provinciale Staten

5 minuten versie voor Provinciale Staten 5 minuten versie voor Provinciale Staten Directie DLB Afdeling Water en Groen Registratienummer PZH-2015-511135845 (DOS-2014-0006785) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim 14 april

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Samenvatting van de belangrijkste consequenties voor Flevoland

1. Inleiding. 2. Samenvatting van de belangrijkste consequenties voor Flevoland Risico-analyse decentralisatie natuur Bijlage bij Statenvoorstel uitwerking decentralisatie natuur (HB 1404782) tbv opinieronde 12 december 2012. 1. Inleiding Voor de panoramaronde over het natuur (maart

Nadere informatie

BESTUURS AKKOORD KLIMAAT. ADAPTATIE 20 november Bestuursakkoord klimaatadaptatie 3

BESTUURS AKKOORD KLIMAAT. ADAPTATIE 20 november Bestuursakkoord klimaatadaptatie 3 BESTUURS AKKOORD KLIMAAT ADAPTATIE 20 november 2018 Bestuursakkoord klimaatadaptatie 3 7 ambities voor een waterrobuuste en klimaatbestendige inrichting van Nederland Kwetsbaarheid in beeld brengen Uitvoeringsagenda

Nadere informatie

Beschermingsregimes EHS, Natura 2000 en overige natuurgebieden

Beschermingsregimes EHS, Natura 2000 en overige natuurgebieden Internetbijlage bij rapport Compensatie van schade aan natuurgebieden' Beschermingsregimes EHS, Natura 2000 en overige natuurgebieden 16 april 2014 Algemene Rekenkamer, Lange Voorhout 8, Postbus 20015,

Nadere informatie

Evaluatie van het Natuurpact

Evaluatie van het Natuurpact PBL-notitie Evaluatie van het Natuurpact Een voorstel voor een evaluatiekader Pagina 1 van 17 Colofon Deze notitie is opgesteld door het PBL, in samenwerking met Alterra (onderdeel van Wageningen UR) op

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 30 825 Ecologische hoofdstructuur Nr. 192 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 24 mei 2013 De vaste commissie voor Economische Zaken heeft

Nadere informatie

Aan de vaste Kamercommissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Aan de vaste Kamercommissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Aan de vaste Kamercommissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Datum Behandeld door Doorkiesnummer Onderwerp 3 november 2011 Onderhandelingsakkoord Decentralisatie Natuur en Landelijk Gebied

Nadere informatie

Notitie. Beoordeling Natuurakkoord Globale toetsing van het Onderhandelingsakkoord Decentralisatie Natuur PBL. 18 november 2011

Notitie. Beoordeling Natuurakkoord Globale toetsing van het Onderhandelingsakkoord Decentralisatie Natuur PBL. 18 november 2011 Notitie Beoordeling Natuurakkoord Globale toetsing van het Onderhandelingsakkoord Decentralisatie Natuur PBL 18 november 2011 PBL- publicatienummer: 500414010 Bevindingen in vogelvlucht Het Planbureau

Nadere informatie

Grondbeleid EHS. Provincie Zuid-Holland. Onderzoeksopzet

Grondbeleid EHS. Provincie Zuid-Holland. Onderzoeksopzet Grondbeleid EHS Provincie Zuid-Holland Onderzoeksopzet Amsterdam, maart 2014 Inhoudsopgave 1. Achtergrond en aanleiding... 2 2. Probleemstelling en onderzoeksvragen... 3 3. Afbakening... 4 4. Werkwijze...

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2018 2019 33 576 Natuurbeleid Nr. 165 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Programma 7 Groen Drenthe: Natuur, landschap en landbouw

Programma 7 Groen Drenthe: Natuur, landschap en landbouw Programma 7 Groen Drenthe: Natuur, landschap en landbouw Missie Ontwikkelen van natuur en landschap, om Natura 2000-doelen, EHS, biodiversiteit en kernkwaliteiten te borgen en gelijktijdig economische

Nadere informatie

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om:

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: STATENBRIEF Onderwerp: Stand van zaken Europese programma's EFRO, POP en INTERREG Doel van deze brief: Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: te besluiten conform

Nadere informatie

statenstukken Provinciale Staten Statenvoorstel aanbevelingen rapport Rekenkamer 'Natuurbeheer in Zeeland'. Voorstel Samenvatting:

statenstukken Provinciale Staten Statenvoorstel aanbevelingen rapport Rekenkamer 'Natuurbeheer in Zeeland'. Voorstel Samenvatting: Provinciale Staten Financiële consequenties externe inhuur: Kostensoort: Bedrag: 0,00 Vergadering PS: 26 oktober 2018 Nr: 18925643 Voorzitter PS J.M.M. Polman Agenda nr: Presidium Nr: Onderwerp: Statenvoorstel

Nadere informatie

Programma 7. Groen Drenthe: pmjp, Natuur en landschap en Landbouw

Programma 7. Groen Drenthe: pmjp, Natuur en landschap en Landbouw Programma 7. Drenthe: pmjp, Natuur en landschap en Landbouw In 2013 aangelegd ecoduct bij Dwingelderveld over de A28 Missie Ontwikkelen van natuur en landschap, om Natura 2000-doelen, EHS, biodiversiteit

Nadere informatie

Provinciale Staten VOORBLAD

Provinciale Staten VOORBLAD Provinciale Staten VOORBLAD Onderwerp SIS-nummer Agendering (advies griffie) Behandelwijze Overlegpunten/ beslispunten Context Agendaverzoek GS: Gelders Provinciaal Ambitie Statement leren voor Duurzame

Nadere informatie

PS2012BEM03-1. Besluit pag. 5. Toelichting pag. 1 t/m 3

PS2012BEM03-1. Besluit pag. 5. Toelichting pag. 1 t/m 3 PS2012BEM03-1 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 13 december 2011 Nummer PS: PS2012BEM03 Afdeling : BJZ Commissie : BEM Steller : Marieke Kuijer Portefeuillehouder : De Vries Registratienummer

Nadere informatie

*PDOC01/244546* PDOC01/244546. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

*PDOC01/244546* PDOC01/244546. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directie Natuur, Landschap en Platteland Programma Stelselherziening Natuur

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Prins Clauslaan 8 Den Haag Postbus 20401 2500 EK Den Haag www.minlnv.nl

Nadere informatie

Groot Project Ecologische Hoofdstructuur Zesde voortgangsrapportage

Groot Project Ecologische Hoofdstructuur Zesde voortgangsrapportage Groot Project Ecologische Hoofdstructuur Zesde voortgangsrapportage Rapportagejaar 2012 foto: Gerhard Hof Stille Plas bij Loosdrecht Samenvatting en conclusies De Ecologische Hoofdstructuur (EHS), inclusief

Nadere informatie

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om:

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: STATENBRIEF Onderwerp: Statuten Fonds Gelderse Cultuurleningen Doel van deze brief: Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: Te besluiten conform het ontwerpbesluit

Nadere informatie

Subsidiestelsel Natuur en Landschap in vogelvlucht

Subsidiestelsel Natuur en Landschap in vogelvlucht Subsidiestelsel Natuur en Landschap in vogelvlucht Unit Natuurinformatie en Natuurbeheer BIJ12 17 november 2016 Unit Natuurinformatie en Natuurbeheer BIJ12 Karin Cox 1 Subsidiestelsel Natuur en Landschap

Nadere informatie

*PDOC01/273777* PDOC01/ De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA 's-gravenhage

*PDOC01/273777* PDOC01/ De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA 's-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage Prins Clauslaan 8 2595 AJ Den Haag Postbus 20401 2500 EK Den Haag

Nadere informatie

Beleidskader windenergie

Beleidskader windenergie Bijlage 1 Beleidskader windenergie Europese richtlijn 2009/28/EG De Europese richtlijn 2009/28/EG verplicht Nederland om in 2020 14 procent van het totale bruto-eindverbruik aan energie afkomstig te laten

Nadere informatie

Programma. 12.30 uur Lunch

Programma. 12.30 uur Lunch Programma 10.00 uur Opening 10.10 uur POP3, GLB en het vernieuwde stelsel 10.40 uur Sturings cyclus en doelrealisatie 11.10 uur Pauze 10.25 uur Doelenkader internationale doelen biodiversiteit 12.00 uur

Nadere informatie

Statenmededeling aan Provinciale Staten

Statenmededeling aan Provinciale Staten Statenmededeling aan Provinciale Staten Embargo tot woensdagmiddag 12 maart 14.00 uur Onderwerp Landschappen van Allure: sbesluit tweede tender. Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant, Kennisnemen van

Nadere informatie

Provincies, natuurlijk doen! Aanvulling BBL-oud-grond

Provincies, natuurlijk doen! Aanvulling BBL-oud-grond Provincies, natuurlijk doen! Aanvulling BBL-oud-grond Aanvullend advies aan het Interprovinciaal Overleg over de verdelingsvraagstukken samenhangend met de BBL-oud-grond Juni 2013 Inhoud 1 Inleiding 2

Nadere informatie

De Begrotingscyclus. Planning en Control in Gelderland

De Begrotingscyclus. Planning en Control in Gelderland De Begrotingscyclus Planning en Control in Gelderland Wettelijk kader (verslaggevingsregels) Provinciewet Planning en Control documenten opstellen conform BBV BBV = Besluit begroting en verantwoording

Nadere informatie

DUURZAME ONTWIKKELING VAN HET LANDELIJK GEBIED. Deel 1: Opmaat voor advies

DUURZAME ONTWIKKELING VAN HET LANDELIJK GEBIED. Deel 1: Opmaat voor advies DUURZAME ONTWIKKELING VAN HET LANDELIJK GEBIED Deel 1: Opmaat voor advies 6 juni 2013 1 2 Inhoudsopgave Samenvatting 5 1. Inleiding 7 2. Landelijk gebied in ontwikkeling 9 3. Beleid voor het landelijk

Nadere informatie

Landschap in de Omgevingsvisie Gelderland (dec 2015)

Landschap in de Omgevingsvisie Gelderland (dec 2015) Landschap in de Omgevingsvisie Gelderland (dec 2015) 4.2 Natuur en landschap in Gelderland De provincie en haar partners streven samen naar een compact en hoogwaardig stelsel van onderling verbonden natuurgebieden

Nadere informatie

GLB, agrarisch natuurbeheer en de positie van de ANV s

GLB, agrarisch natuurbeheer en de positie van de ANV s GLB, agrarisch natuurbeheer en de positie van de ANV s Belangrijke veranderingen Oktober 2011: voorstellen nieuwe GLB; 30% van directe betalingen inruimen voor vergroening Oktober 2011: Natuurakkoord;

Nadere informatie

Ambitieverklaring. Tussen Kagerplassen en Oude Rijn

Ambitieverklaring. Tussen Kagerplassen en Oude Rijn Ambitieverklaring Samenwerken aan groen-recreatieve ontwikkeling in de Leidse regio 9/12/2009 Ambitieverklaring 1 Ambitieverklaring Partijen 1. De gemeente Kaag en Braassem, vertegenwoordigd door de heer

Nadere informatie

P.Uafobu/cj. Middeiburg, 9 november 2010

P.Uafobu/cj. Middeiburg, 9 november 2010 Gedeputeerde Staten AH, $6 VH.*4 P.Uafobu/cj Provincie Zeeland jzaakmf! 10034738 t CL.AS3. bericht op brief van: de Voorzitter Provinciale Staten uw kenmerk: ons kenmerk: afdeling: bijlage(n): behandeld

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 10 mei 2012 Agendapuntnummer : VIII, punt 6 Besluitnummer : 389 Portefeuillehouder : Wethouder Mirjam Pauwels Aan de gemeenteraad Onderwerp: Programma Decentralisaties.

Nadere informatie

Kerntaak/plandoel: Milieu, energie en klimaat: een energieneutraal Gelderland in 2050

Kerntaak/plandoel: Milieu, energie en klimaat: een energieneutraal Gelderland in 2050 STATENBRIEF Onderwerp: Rondvraag over windenergie in Zaltbommel en Apeldoorn Portefeuillehouder: J.J. van Dijk Kerntaak/plandoel: Milieu, energie en klimaat: een energieneutraal Gelderland in 2050 Doel

Nadere informatie

OCW, provincie Zuid-Holland, provincie Noord-Holland, gemeente Leiden, gemeente Haarlem

OCW, provincie Zuid-Holland, provincie Noord-Holland, gemeente Leiden, gemeente Haarlem Cultuurconvenant 2005 2008 OCW, provincie Zuid-Holland, provincie Noord-Holland, gemeente Leiden, gemeente Haarlem De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw mr. M.C. van der Laan

Nadere informatie

Financiële vertaling Profiel provincies

Financiële vertaling Profiel provincies Financiële vertaling Profiel provincies De provincies leveren al een forse bijdrage aan het op orde brengen van de overheidsfinanciën. In de periode 2008-2011 wordt jaarlijks 200 miljoen euro bijgedragen

Nadere informatie

Lange Termijn Agenda Statencommissie Groen en Water, versie 16 januari 2013

Lange Termijn Agenda Statencommissie Groen en Water, versie 16 januari 2013 Lange Termijn Agenda Staten Groen en Water, versie 16 januari 2013 Eerste kwartaal 2013 Door GS aan te bieden onderwerpen aan de Concept beheerplan Natura 2000 Nieuwkoopse Plassen 23-01-2013 13-02-2013

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 29 659 Evaluatie Staatsbosbeheer Nr. 122 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

PLANOLOGIE VAN STAD & LAND

PLANOLOGIE VAN STAD & LAND PLANOLOGIE VAN STAD & LAND Wat hebben we de vorige keer gedaan? RO is een proces! (vervolg) Groenbeleid in de praktijk Hoe wil je wonen? BNB Huub Hooiveld Eikelhof, 2016 Wat gaan we vandaag doen? Opzet

Nadere informatie

DE PRAKTIJK VAN VERNIEUWINGEN IN HET PROVINCIAAL NATUURBELEID

DE PRAKTIJK VAN VERNIEUWINGEN IN HET PROVINCIAAL NATUURBELEID DE PRAKTIJK VAN VERNIEUWINGEN IN HET PROVINCIAAL NATUURBELEID Achtergronddocument lerende evaluatie van het Natuurpact W. Kuindersma R.J. Fontein G. van Duinhoven A.L. Gerritsen D.A. Kamphorst W. Nieuwenhuizen

Nadere informatie

Toets herijking EHS Gelderland

Toets herijking EHS Gelderland Alterra is onderdeel van de internationale kennisorganisatie Wageningen UR (University & Research centre). De missie is To explore the potential of nature to improve the quality of life. Binnen Wageningen

Nadere informatie

Onderwerp Ontwikkelingsvisie en uitvoeringsprogramma Amstelland

Onderwerp Ontwikkelingsvisie en uitvoeringsprogramma Amstelland Adviescommissie 17 maart 2009 Dagelijks bestuur 26 maart 2009 Dagelijks bestuur 28 mei 2009 (schriftelijk) Algemeen bestuur 18 juni 2009 Aantal bijlagen: 5 Agendapunt: 9 Onderwerp Ontwikkelingsvisie en

Nadere informatie